Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Magyar Posta Zrt. AK04804 Dunavirág u Kapcsolattartási pont(ok): MP Zrt. Beszerzési Igazgatóság, 1138 Budapest, Dunavirág utca torony 3. emelet. 07. szoba Címzett: Kalmár Klára 1138 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Egyéb: postai szolgáltatás Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Nyomdai papír alapanyagok szállítása A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Magyar Posta Zrt. Nyomdaüzem, 1149 Budapest, XIV. kerület, Egressy út /13

2 2/13 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Adásvételi szerződés nyomdai papír alapanyagok szállítására. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem Részek A beszerzés részekből áll: igen Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Összességében 683 tonna (amelyből az alapmennyiség 455 tonna, az opciós mennyiség 228 tonna) nyomdai papír alapanyag szállítása, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint, az alábbi részenkénti megoszlásban: 1. rész: Műnyomó papír összesen: 210 tonna, amelyből 140 tonna fix és 70 tonna opció. 2. rész: Újrafelhasznált fatartalmú ofszet papír összesen: 285 tonna, amelyből 190 tonna fix és 95 tonna opció. 3. rész: Famentes ofszet papír összesen: 135 tonna, amelyből 90 tonna fix és 45 tonna opció. 4. rész: Önátírós papír összesen: 53 tonna, amelyből 35 tonna fix és 18 tonna opció. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): igen A vételi jog meghatározása: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki az alábbiak szerint: Az opciós mennyiség összesen: 228 tonna nyomdai papír alapanyag az alábbi részenkénti megoszlásban: 1. rész: Műnyomó papír opciós mennyisége: 70 tonna; 2. rész: Újrafelhasznált fatartalmú ofszet papír opciós mennyisége: 95 tonna; 3. rész: Famentes ofszet papír opciós mennyisége: 45 tonna; 4. rész: Önátírós papír opciós mennyisége: 18 tonna. A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: 11 (a szerződés megkötésétől számítva) Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: Műnyomó papír 2/13

3 3/13 1) Rövid meghatározás Műnyomó papír. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) ) Mennyiség Összesen: 210 tonna, amelyből 140 tonna fix és 70 tonna opció. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) 5) További információk a részekről Rész száma: 2 Elnevezés: Újrafelhasznált fatartalmú ofszet papír 1) Rövid meghatározás Újrafelhasznált fatartalmú ofszet papír. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) ) Mennyiség Összesen: 285 tonna, amelyből 190 tonna fix és 95 tonna opció. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) 5) További információk a részekről Rész száma: 3 Elnevezés: Famentes ofszet papír 1) Rövid meghatározás Famentes ofszet papír. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) ) Mennyiség Összesen: 135 tonna, amelyből 90 tonna fix és 45 tonna opció. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) 5) További információk a részekről Rész száma: 4 Elnevezés: Önátírós papír 1) Rövid meghatározás Önátírós papír. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) ) Mennyiség Összesen: 53 tonna, amelyből 35 tonna fix és 18 tonna opció. 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) 5) További információk a részekről 3/13

4 4/13 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A megkötendő szerződés vonatkozásában, a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmes teljesítésre, valamint meghiúsulás esetére kötbér fizetési kötelezettség az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint. A kötbér mértéke: Késedelem esetén: a késedelem első tíz napjára napi 0,5% a késedelem második 10 napjára napi 0,7% azt követően napi 1% a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve, A késedelmi kötbér maximális összege a teljes nettó szerződéses érték 20%-a lehet. Az értékszámítás tekintetében az érvényesített kötbérösszegek összeadódnak. Meghiúsulás esetén a szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén, Vevő a nettó szerződéses érték 20%-át jogosult meghiúsulási kötbér címén az Eladótól követelni. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg fizetésére nincs lehetőség. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti a Ptk. valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltak figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételeknek megfelelően. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat a szerződéstervezet 7.6 pont szerint kerül meghatározásra. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb feltételekre a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Közös ajánlattevők nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelynek tekintetében az 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek az alvállalkozójával vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében előírt kizáró okok bármelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2., 4., 6. és 10. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1), valamint (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlatában írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 4/13

5 5/13 III.2.2) III.2.3) Az egyes nyilatkozatok megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 2. sz. mellékletében, valamint a 6. sz. mellékletében található. Az igazolások benyújtásakor figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában ( , K.É szám ) előírtakat. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett Ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság e témában kiadott útmutatóját vegyék figyelembe ( , K.É évi 61. szám). Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásának napjánál (lásd jelen felhívás VI.5. pontja) nem régebbi keltezésű pénzügyi intézményi nyilatkozat (igazolás) az Ajánlattevő(k) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, amelynek (amelyeknek) valamennyi vezetett HUF és deviza számlára vonatkozólag tartalmaznia kell, hogy: a pénzügyi intézmény mióta vezeti az Ajánlattevő(k) számláit, Ajánlattevő(k)fizetési kötelezettségeinek az ajánlati felhívás feladásának napjától (lásd jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 12 hónapon belül mindig pontosan eleget tett-e, Ajánlattevő(k) számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától (lásd jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 12 hónapon belül előfordult-e sorban állás, amennyiben igen, hány alkalommal és hány napig. Ajánlattevőnek a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokban feltüntetett, valamint a cégjegyzék-adatokban fel nem tüntetett valamennyi élő számlára vonatkozóan csatolnia kell a pénzügyi intézményi nyilatkozatot(okat). Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokban szereplő számlákon és ajánlatában megjelölt egyéb, pénzügyi intézmények által igazolt számlákon kívül más számlát nem vezettet. Adott esetben a számlavezető bank számlaszám és a megszűnés időpontjának adatainak megadásával arról is nyilatkoznia kell, ha a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokban feltüntetett valamely számlája megszűnt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak Alkalmas az Ajánlattevő(k), ha a benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától (lásd jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 12 hónapon belül fizetési kötelezettségeinek mindig pontosan eleget tett és a számlái egyikén sem volt az ajánlati felhívás feladásának napjától (lásd jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 12 hónapon belül 30 egymást követő napot meghaladó sorban állás. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények különböző tartalmú nyilatkozatokat adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által megkért tartalommal mellékeljék ajánlatukhoz. Az alkalmasság elbírálása során a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek tekintetében a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért elegendő, ha a közös ajánlattevők közül az egyik megfelel. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján részenként az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 (három) év legjelentősebb szerződésszerűen teljesített nyomdai papír alapanyag szállításainak ismertetése. 5/13

6 6/13 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) A referenciákra vonatkozóan minimálisan az alábbi adatokat szükséges megadni: teljesítés ideje (év/hónap/nap), szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím (székhely)), szerződést kötő másik fél elérhetősége (kapcsolattartó neve, telefonszám vagy cím), referencia (szállítás) tárgyának megnevezése, ellenszolgáltatás nettó összege (forintban), nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 3 sz. mellékletében található. A referenciák ismertetésén túlmenően a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés alapján az ott leírt feltételek mellett szükséges referencia igazolás vagy nyilatkozat csatolása. Az alkalmasság igazolására szolgáló iratok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az Ajánlattevő, ha igazolja, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben rendelkezik összesen: 1.) az első rész tekintetében legalább HUF értékű műnyomó papír szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 2.) a második rész tekintetében legalább HUF értékű újrafelhasznált fatartalmú ofszet papír szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 3.) a harmadik rész tekintetében legalább HUF értékű famentes ofszet papír szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 4.) a negyedik rész tekintetében legalább HUF értékű önátírós papír szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához (a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján) más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t kell csatolni, továbbá köteles csatolni az ebben a pontban meghatározottak szerint az alkalmassági előírás(ok)nak való megfelelését igazoló dokumentumokat is. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 6/13

7 7/13 IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben foglalt a 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti módosításoknak megfelelő elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó szabályokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: 1138 Budapest, Dunavirág u Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A Kbt. 62. (3) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe, valamint a felhívás IV.2.1.) pontjában megjelölt értékelési szempont szerinti ajánlati elem (Kbt. 71. (2) bekezdés a) pont). A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdés f) pontja alapján a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás (24. (3) bekezdés) során ismerteti. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1.) Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 2. -ában, valamint a Kbt. 59. (3) bekezdésében foglaltakra is az eljárásban való részvételt a Kbt. 59. előírásai szerinti ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke: 1. rész: HUF (azaz négyszázezer forint). 2. rész: HUF (azaz ötszázezer forint). 7/13

8 8/13 3. rész: HUF (azaz kettőszázezer forint). 4. rész: HUF (azaz egyszázötvenezer forint). A biztosíték nyújtása teljesíthető Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett számú fizetési számlájára történő befizetéssel: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító eredeti, hiteles vagy egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolást. Közleményként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését (Pl.: MP Zrt. Nyomdai papír alapanyagok szállítása (megpályázott rész(ek) megadása) Ajánlati biztosíték). Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak. - Bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta alapulvételével kiállított, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan garanciavállaló nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolati példányát. - Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta alapul vételével kiállított, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát. A Kbt. 59. (4) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén 10 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték teljesíthető egy vagy több befizetéssel/átutalással, illetve egy vagy több garanciavállaló nyilatkozat /kötelezvény nyújtásával is. A megpályázott részek számát minden esetben pontosan fel kell tüntetni az átutalás közlemény rovatában, illetve a bankgarancia vagy kötelezvény szövegében 2.) A Kbt. 83. (3) bekezdése alapján tárgyi közbeszerzési eljárásban nem lehet tárgyalni. 3.) Ajánlatkérő a Kbt. 41. (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja. 4.) Ajánlatkérő a Kbt. 42. (1)-(4) bekezdés előírásai szerint az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeket, illetve visszavonhatja a felhívást a Kbt. 44. (1)-(2) bekezdés alapján. 5.) Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja ajánlatát a Kbt. 60. (7) bekezdése alapján. 6.) Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kbt. 45. (1)-(6) bekezdés előírásai szerint. 7.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Ajánlatkérőnek a nem magyar nyelven érkezett kérdéseket nem áll módjában megválaszolni. 8.) A felhívásban és a dokumentációban az Ajánlatkérő által előírt valamennyi dokumentum ha a jogszabályok alapján Ajánlatkérő eltérően nem rendelkezik a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. 9.) Amennyiben idegen nyelven kiállított okiratok, vagy dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, Ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 8/13

9 9/13 10.) A Kbt. 28. (1) bekezdése alapján Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, valamint más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlatot benyújtó Ajánlattevő alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. (5) bekezdés). 11.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) amelynek a teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerint meg kell jelölnie ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nevét, címét és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 2. sz. mellékletében található. A Kbt. 26. alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös Ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 12.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására kíván-e támaszkodni. Amennyiben igen, meg kell jelölnie a szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében ezen szervezet(ek) kapacitására kíván támaszkodni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 2. sz. mellékletében található. Ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat. A kapacitását rendelkezésre bocsájtó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentációban található. 13.) Közös ajánlat esetén az ajánlathoz a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó hatályos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodását eredetiben vagy hiteles másolatban, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása, a számlakibocsátás módjának meghatározása, közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása, a Konzorcium vezetőjének, ajánlatkérő felé a képviselőnek a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása, a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek), aláírásra jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása. A megállapodásnak hatályba kell lépni legkésőbb az ajánlatok bontásának napján, és folyamatosan hatályban kell maradnia legalább az ajánlati kötöttség lejártáig, de nyertesség esetén a szerződés teljesítéséig. Közös ajánlat esetén bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati biztosítékot. A biztosítékot nyújtó Konzorciumi tagnak a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Tekintettel arra, hogy a konzorciumi megállapodásnak tartalmazni kell olyan feltételeket, melyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálhatnak, különös tekintettel az egyetemleges 9/13

10 10/13 felelősségvállalásra, ezért a Kbt. 36. (3) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a jelen pont szerinti megállapodást eredetiben vagy hiteles másolatban kéri benyújtani. 14.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, alvállalkozó, valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által készített aláírás mintáját (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban). Amennyiben ajánlattevő / alvállalkozó / Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet nevében a cégjegyzésre jogosult személy(ek) által meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k), a meghatalmazott, és két tanú aláírásával (valamint a tanúk lakcímével) ellátott meghatalmazás eredeti példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által készített aláírás mintáját (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. A meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás mintájának (eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati példányának) benyújtása nem szükséges abban az esetben, ha a meghatalmazás közokirati formában készül, vagy ha az aláírást közjegyző hitelesíti. Abban az esetben, ha a cégkivonatból nem állapítható meg a cégjegyzésre jogosult személye, a képviseleti jogosultságot az ajánlatban hitelt érdemlő módon, okiratok csatolásával igazolni kell. 15.) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (1) bekezdésének megfelelően az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 16.) Az ajánlatnak a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 2. sz. mellékletében található. 17.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 60. (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 2. sz. mellékletében található. 18.) Ajánlatkérő a Kbt. 63. szerint megvizsgálja az ajánlatokat, és szükség esetén biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. rendelkezései alapján. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása tekintettel arra, hogy annak az ajánlattételi határidő lejártakor az előírtak szerint rendelkezésre kell állnia nem lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható utólag az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti, előírt tartalmú garancia nyilatkozat, illetőleg az eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható az előírt összeg határidőre megtörtént jóváírása/befizetése, de pótolható az erre vonatkozó dokumentum benyújtása, amennyiben az ajánlati biztosíték összege az ajánlattételi határidő lejártáig Ajánlatkérő számláján jóváírásra került. Az eredeti, előírt tartalmú garancia nyilatkozat, és az eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nem minősül igazolásnak, ezen dokumentumok az ajánlati biztosíték megtestesítői. A Felolvasólap (dokumentáció 1. sz. melléklete) értékelésre kerülő adata (ajánlati ár) nem pótolható, illetve pontosítható. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a Kbt. 63. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 10/13

11 11/13 19.) Amennyiben Ajánlatkérő számítási hibát észlel, a Kbt. 68. szerint elvégzi a javítást, és erről a tényről az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 20.) Ajánlatkérő a Kbt. 69. (1) bekezdése szerint indoklást köteles írásban kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz, amely a 71. szerint önállóan értékelésre kerül. Ebben az esetben Ajánlatkérő a Kbt. 69. (2)-(7) bekezdés rendelkezései szerint jár el. 21.) Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdésében foglalt kivételek figyelembe vételével. 22.) Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti az ajánlatot, amennyiben a Kbt. 74. (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennáll. 23.) Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. (1) bekezdése alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 24.) Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, amennyiben a Kbt. 76. (1) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennáll. 25.) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Kbt. 65. (2) bekezdése előírásai alapján indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérje az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. 26.) A Kbt. 77. (1) bekezdés szerint Ajánlatkérő Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, és minden Ajánlattevő részére egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton a Kbt. 77. (2) bekezdés alapján megküldi. 27.) Amennyiben Ajánlatkérő a Kbt. 77. (2) bekezdése szerint megküldött, az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet, úgy a nyertes visszalépése esetén ezen Ajánlattevővel köthet szerződést a Kbt (4) bekezdése alapján. 28.) Ajánlatkérő a Kbt (6) bekezdés rendelkezése alapján az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követően köt szerződést, kivéve a Kbt (8) bekezdés a) pontja szerinti esetben. 29.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni (olyan a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti nyilvántartással, amit az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy az ajánlatkérési dokumentációban nem nevesített), abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 30.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 31.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételit a III.2.2.) pontjában, valamint a III.3.3) pontjában szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottaknál. 32.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 2. (5) bekezdése alapján nemzeti elbánást kell nyújtani: Az EU-ban letelepedett ajánlattevők és közösségi áruk számára; Az EU-n kívül letelepedett 11/13

12 12/13 VI.4) VI.4.1) ajánlattevők és nem közösségi áruk számára, ha a Magyar Köztársaságnak vagy az Európai Közösségnek ilyen nemzetközi kötelezettsége áll fenn. A Kbt pontja szerint közösségi áru: a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben (2913/92/EGK rendelet) így meghatározott fogalom. Az érvénytelen ajánlatra, illetőleg az ajánlattevő kizárására a Kbt. 74. (1)-(2) bekezdés és 75. (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. (5) bekezdése), illetőleg b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2. (5) bekezdése) a Kbt. 75. (2) bekezdése alapján. 33.) Ajánlattevőnek az ajánlatát 1 (egy) db eredeti példányban kell benyújtania. Az ajánlatot elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n PDF formátumban) is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani, az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint. Eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó. 34.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat sorsától. 35.) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 36.) A felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a hatályos közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni. 37.) A Kbt. 52. (2) bekezdése szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció Ajánlatkérőnél dokumentált átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek (közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlattevők valamelyikének), vagy (alvállalkozó bevonása esetén) az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak Ajánlatkérőtől át kell vennie. A dokumentáció átvehető Ajánlatkérő jelen felhívás I.1) pont szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött, írásban történő kérelem ellenében, amelyben meg kell adni legalább az Ajánlattevő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, címét. Ajánlatkérő a dokumentációt postán vagy elektronikus úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető (pdf) formátumban) egyaránt az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a papír alapon, illetve a.pdf formátumban átadott dokumentáció a mérvadó. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén Ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha Ajánlattevő visszaigazolja, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben meg tudja ismerni. A dokumentáció átvételi kérelemben kérjük feltüntetni az eljárás rövid megnevezését: Nyomdai papír alapanyagok szállítása. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az átvett dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető és kizárólag az ajánlattételhez használható fel. A dokumentáció átvehető személyesen a Magyarország, 1138 Budapest, Dunavirág u III. torony 3.emelet 7. szobában (azaz 3307 szoba) munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 09:00-16:00 óra között, pénteken és esetleges szombati munkanapokon 09:00-15:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-14:00 óra között az átvételi kérelem átadásával. A dokumentáció megküldése postai úton is kérhető. Postai úton történő megküldése a kérelem kézhezvételét követően, a Kbt. 50. (3) bekezdése szerint küldi meg Ajánlatkérő az ajánlattevő kérelemben megjelölt elérhetőségére. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Riadó utca 5. 12/13

13 13/13 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 1026 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /13

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben