PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS"

Átírás

1 PROCEEDINGS of t h e XV. ANNUAL CONGRESS of Hunganán Sáentific, Lz"l erary and Artútz"c Assodalion Papers presented by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World Edz"ted by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Company Cleveland, Ohio 1976

2 A XV.,, MAGYAR TALALKOZO,, KRONIKAJA Szerkesz tette: DR. NÁDASJÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT CLEVELAND, OHIO 1976

3 Mz"nd eny"ogol f enntart unk! A kózlem ények - e lőadások és hozzászólósok - tartalmáért sz e rzőz"kfe le lős e k. Copyright 1976 by Nádas Gyula dr. Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Printe:d by C l:.ssic Printing Curp M3dbun AH:., C k\l.: l ;~ n d. Ohiu

4 A XV. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA BARANCHI TAMÁSKA ENDRE BEN ICZKY ÁDÁMNÉ FÓT. DR. BÉKYZOLTÁN DR. BOGNÁR KÁLMÁN FT. BOLVÁRY PÁ L S.O.P. DR. BOTÁR OLIVÉR DR. CHÁSZÁR EDE CLEMENTIS-ZÁHONY BOTOND DR. CZIKANN-ZICHY MÓRIC EWENDTNÉ PETRES JUDITH FLÓRJÁN TIBOR FT. DR. GÁBRIEL ASZTRIK vitéz GÁLOCSY ZSIGMOND DR. GREFF JÁNOS GY IMESY KÁSÁS ERNÓ vitéz HAMVAS JÓZSEF HARASZTI ENDRE HOMONNA Y ELEMÉR FT. JASCHKÓ BALÁZS, S.j. DR. KONTZZOLTÁN KOSSÁNYI JÓZSEF DR. KOSZTOLNYIK ZOLTÁN DR. LÓTE PÁL DR. LUDÁNYIANDRÁSNÉ NT. DR. LUDWIG A. ARTÚR DR. MOLNÁR ZSIGMOND DR. NÁDAS JÁNOS DR. NÁVORIKORNÉL NOEL PÉTER PÁSZTOR LÁSZLÓ SÁNDOR ANDRÁS SIRCHICH LÁSZLÓ DR. SOMOGYI FERENC DR. SZÁZ ZOL T ÁN DR. SZENTMIKLÓSY ÉLES GÉZA SZÉPLAKI JÓZSEF T. DOMBRÁDY DÓRA DR. TUBAISTVÁN VARESKA ANDREA VARGASÁNDOR DR. V ÁRDY BÉLA DR. VIETÓRISZ JÓZSEF DR. WASS ALBERT ZOLCSÁK ISTVÁN előadásai, valamint az elhangzott és írásban beküldött hozzászólások alapján 5

5 T ARTALOM Eliíszó l. Kiállítás é s irodalmi est ') l klsinki (~S ami utána következik :3. A :VIagya ro rszágtól e lszakított országrészek magyar iskola é s kultún iszonyai J. Az iskolai magyar nye lvoktatás és a magyar nyelv használata Könyvtártudományi konferencia DísZ\ acsora és bál Az Árpád Akadémia X. közgyűlése H. Az Árpád Akadémia orvostudományi osztályának évi rendes ülése A m é rnök-találkozó e l őadása i l O. A I I I. Magya r Kongresszuson ülésező szervezetek beszámolói Életrajzi adatok, névsorok Névmutató Tartalommutató

6 ELŐSZÓ Ezt a kötet et, amely a X V. Magyar Találkozó "króniká"-ját és az Árpád Akadémia X. évkönyvét foglalja magában, az olvasó nem ok nélkül veheti kezébefokozottabb érdeklődéssel, a kettős kerek évfarduzón túlmenően mégis bzzonyára meglepz majd, hogy tartalma térben és z"dőben sokkal nagyobb méreteket ölel fel, mz"nt arnekkorára számított. Térbelüeg a kötet kétségtelenül érdekes tartalma a nagyszabású kalzfornzáz "bz"centennz"ális" magyar képzőművészetz kz"állítás öntudatunkat joggal fokozó emlékútól a Trzánonban elszakított évezredes magyar országrészek sorskérdésez"n keresztül az egész vüágon szétszóródott szabad magyarság mz"nden kis zugázg eljutott. ldőbelüeg a kötet tartalmának szerzőz a helsz.nkz" nyilatkozat körül gomolygó újfelhők árnyékában a magyarság torténelmz küldetésének évezredes európai ösvényeitjárták be, hogy a jövő számára új útakat keressenek, mert hiszen a végvárz" vitézek hősi elhatározottságával teljes tudatában voltak annak, hogy semmz"ről sem mondhatnak le, amz egyszer akár a magyar Felvz.déken, vagy Kárpáta(J"án, akár Erdélyben, délen, vagy nyugaton magyar volt. A kötetből az is kitűnik, hogy semmi sem lehetetlen, csak a vz"lágító fáklyát kell magasra emelnz, a helyes utat kell megtalálni és fajtánk tehetségél kell kzáknázni. A tudás fegyverével hivatásunk emben és magyar feladatainak megoldására is nyugodtan vállalkozhatunk, mert ahogy a magyarak a múltban mindenütt ott voltak, ahol az embenségnek szalgálatot kellett -sokszor a legnagyobb áldozatok árán ú- tennz"ük, ma ú a legveszélyeztetettebb őrhelyeken vz"rrasztanak. Amz"kor a vzlágnak még mindig vezető hatalmát jelentő, bár nehézségekkel küszködő Amerikaz Egyesült Államokfennállásának 200. évfordulóját ünneplz"k mz magyarak az akadémzái eszme magyar megvalósulásár-ak 150. évfordulójára gon- 7

7 dalunk s az emberiség legönzetlenebb szabadsághőse, II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára emlékezünk, a világot jelenleg fenyegető világnézeti válság közepette pedig nemzeti nagy létünk hős-temetőjének, amohácsi vésznek 450., valamint a világtörténelem legelszántabb és legvégzetesebb szabadságharcának 20. évfordulójára hivatkozhatunk. Őseink művészete évezredek távlatába visz bennünket viszsza, a bizánci korona adományozásának évfordulója, a XI. századbeli német kapcsolatok történelmi emléke s a nemzetiségi elv korszerű alkalmazásának alkalmazásának igénye a magyar helytállás egyetemes emberijelentőségél hangsúlyozza. Történészeink, orvosaink és mérnökeink, íróink és költőink, művészeink teljesítményei rátermettségüket és alkalmazkodóképességüket igazolják. Mz.ndezen túl azonban ennek a kötetnek rendkívül változatos tartalma a maga térben és z dőben súnte korlátlan méretúvel a szabad szellemz Magyarország népz és nemzeú hagyományok talajából sarjadt osztatlan lelki egységet is megcáfolhatatlanul bzzonyítja. Gondos elolvasása, végzgtanulmányozása után bátran kérdezhetjük Szent István hitével és a Szentírás szavaz val: Ha Isten velünk, kz lehet ellenünk.? Zrínyz Mz.klós, a költő meggyőződésével büszkén mondhatjuk: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. Ezért Mindszenty József bíborossal együtt a kötet útján minden szétszórtságban élő magyarnak csak azt üzenjük: "Találjunk egymásra... és fogjunk össze!" Mert egyz.künk semfelejtheti el soha, hogy Mécs László szerz.nt: "Négy vz'lágtá)'felé szenvedés-ugarba Vetettük ömlő könnyeink vetését. Tél idején kezdünk tavaszi dalba, Mert aratás kell: élnz akarunk!' (Somogyi Ferenc) 8

8 _j I. A TIZENÖTÖDIK MAGYAR TALÁLKOZÓ ELSŐ NAPJA november 28. l. KIÁLLÍTÁS ÉS IRODALMI EST A XV. Magyar Találkozó (III. Magyar Kongresszus) november 28-án, pénteken délután 4 órakor Ohio állam Cleveland városában, a Plaza (Statler) szálló emeleti nagy disztermének előcsarnokában rendezett könyv- és képzőművészetz" kiállítás megnyitásával kezdődött. A kiállítás több részre tagozódott. A magyar könyvek, zeneművek és hanglemezek bemutatásáról dr. Nádas Gyula "Árpád" Könyvkiadó Vállalata gondoskodott. A képző- és iparművészeti kiállítást az Árpád Akadémia képzőművészeti osztálya és a Magyar Képzőművészek Világszövetsége élén Gyimesy Kásás Ernő elnök és Mór józsef alelnök rendezte. * * * A könyvkiállítást Kossányi józsef költő, az Árpád Akadémia irodalmi főosztályának rendes tagja nyitotta meg. A jelenlévők üdvözlése után a szabad földön virágzó magyar irodalom és könyvkiadás jelentőségét hangsúlyozta, a szerzők és kiadók különös hivatását emelte ki, majd azokat a költőket és írókat mutatta be, akik szép számban személyesen is megjelentek a kiállítás és a könyvvásár megnyitásán. Kossányz j ó zs ef: ÉLNIAKARUNK Négy világtáj felé szenvedés-ugarba Vetettük ömlő könnyez"nk vetését. Tél idején kezdünk tavaszz" dalba, M ert aratás kell, élnz" akarunk. 9

9 A két világháború között írta Mécs László, a Felvidék nagy költője, költői pályám elindítója, ezeket a ma is időszerű sorokat. Most is tél felé megyünk, egyéni és nemzeti életünk téli zuzmarában jár, mégis - ha végignézünk a Magyar Társaság által minden évben megrendezett könyv- és képkiállítás hatalmas anyagán, önkéntelenül Mécs László elóbb idézett verssorait mormolja ajkunk: Tél idején kezdünk tavaszi dalba, Mert aratás kell, élni akarunk. Illyés Gyula ötágú síphoz hasonlította a szétszaggatott magyarság szellemi és művészi életének szomorú sorsát, de ez a szomorú sors is megváltó erejű lehet, ha a sípok tisztán, erősen zengik a magyar élet megtartó erejét, ha a magyar megmaradás törhetetlen akaratáról beszélnek. Sorsváltó időkben, nagy nemzeti tragédiák idején a magyar író, a magyar szellem embere mindig az első sorban harcolt a magyar megmaradásért. Ezt az évet az emigrációs magyarság a magyar könyv évének mondta. Mint a Gárdonyi Géza magyar iskola tanítója, szerényen azt javaslom, hogy a magyar írók és a magyar könyv évének meghirdetéséhez adjuk hozzá a magyar iskolák fenntartásának gondját is, nyilvánítsuk ezt az évet a magyar iskolák évének, mert elveszítjük a magyar jövőt, a ma?yar könyv, a m~gyar újság olvasóját, a magyar rádió hallgató Ját, ha az utánunk jövő nemzedék elfelejti anyanyelvét. * * * _ A képző- és iparművészeti kiállítást Gyimesy Kásás Ernő, az Arpád Akadémia képzőművészeti osztályának és a Magyar Képzőművészek Világszövetségének elnöke nyitotta meg, aki a vendégek és a jelenlévő kiállító művészek üdvözlése után a kiállítás fontosságára és a külföldön élő magyar művészek magyarságszolgálatának küldetésszerű voltára hívta fel a figyelmet. Gyimesi Kásás Ernő: ÁLDOZAT V AGY SZOLGÁLA T? Mindnyájan élünk valamiért és tartozunk valahová. Együvé tartozásunk meghatározója a Magyar Találkozó is, amelynek keretében most ez a kiállítás megnyílik. Ezért nemcsak azokat 10

10 - kell itt üdvözölnünk, akik valóban jelen vannak, hanem azokat is, akik csak lélekben vannak itt, de ugyanúgy éreznek, mint mi és üzenetükkel - úgy kell mondanom - erősítik és fokozzák kiáltásunkal Ne kérdezzük, hogy az az út, amelyet megtettünk, a beküldött védnöki díj, a könyv és festmény ára vagy az újság előfizetési díja áldozat-e vagy szolgálat. Így is, úgy is: erői Köszönet érte mindenkinek, a jövő kiérdemelt köszönete. Mostanság - őszülő halántékkal - sokat tanulmányozam a történelmet. Mindinkább arra jövök rá, hogy a szabály a következő: legyőzötteket el lehet tiporni, lehet győzni kétszeres vagy többszörös erővel, de az eredményt, a hódítást tartósan megőrizni nem lehet. Ez a török-tatár pusztítások, az abesszíniai, a búr, az 1812-es és a többi háború tanulsága. A mi nemzedékünk a világot járó magyarak nemzedéke. Ú tievelünket megtisztelgi vámtiszt és portás és mi, akik- mint mondtam - tartozunk valahová: visszük a fáklyát. Ki-ki a magáét! Az Egyesült Államok fennállásának 200. évfordulója (a "Bicentennial" ) alkalmából művészeinkről is el kell mancianunk egyet-mást. Múvészeink A Külföldi Magyar Művészek Világszövetsége - adatokkal, nevekkel, címekkel és munkáik jegyzékével archivurnában művészünket tartja nyilván. Önként adódott a feladat, hogy - a maga eszközeivel - hangot adjon magáról és mintegy 5000 alkotásáról. Mint a Szövetség elnöke, egy évvel ezelőtt indítottam meg a mozgalmat a méltó bemutatkozás - kiállítás - megrendezése érdekében. Pénztárunkban mind- össze 23 dollár volt. Éjszakákon át számoltam, hogyan lesz ebből legalább 5000 dollár. Társadalmunk javát, teherbírását a közadakozásra felkérő levelek és borítékok özöne árasztja el, ezért az nem sok kilátással kecsegtetett. Eszembe jutott afrikai útam, amelynek során 4 kiállítást rendeztem a magaméból a "pay later" alkalmazásával. Majdhogynem ráfizettem a 4 hónapos útra, de később az Afrikában festett 28 képből alig maradt mutatóba. Ekkor jutott eszembe csekélyke nyugdíjam, ami egy esztendőn kereszll

11 tül, ha rászánom, fedezet lehet. Már csak az asszony e ngedélye kellett. Az asszonyé, feleségünké, aki örök segitségünk, ha bajban vagyunk. Mi tagadás, erőre kaptam, mert azt mondta: csináld, de aztán ne számíts senkire. Más biztatást nem is kaptam sehonnan. Anyagi segitséget nem is kértem senkitől. Ne kérj, n e várj! H ittem, hogy a magyar természetrajzhoz tartozik ez is. Kiment hát 600 levél, a bejelentés, amely lapjaink jóvoltából terjedt s amelynek alapján a művészek részéről megindult az önkéntes jelentkezés: én is részt akarok venni. A legjelentősebb lépés az volt, hogy a kaliforniai múzeum ajánlatát elfogadtam, mert az váratlanul fel biztatott; arra szólított fel ugyanis bennünket, hogy ne csak ké peinket, szabrainkat mutassuk be, hanem a magyar nemzet ezeréves történelmi múltját, gazdag népművészetét is; millió magyar országépitő részvételével az Egyesült Államok történelmében, hőseinket, egyházművészetünk darabjait, stb.: az amerikaiaknak. A múzeum azonban azt is közölte, hogy anyagiakkal nem járulhat hozzá a kiállitás és a vele kapcsolatos hangverseny költségeihez, belépődíjat szedni pedig szabályai szerint nem szabad! A kaliforniai kiállítás 5000 négyzetláb helyet kaptunk. És megcsillantották magyarságunk bemutatásának lehetőségét. Nem volt már visszaút. Ecsetre, vésőre kaptak a művészek. Megelevenedett Szent István, Kovács ezredes, Haraszthy Ágoston, Pulitzer józsef, Kodály Zoltán; életnagyságú babákan Kalocsa, Mezőkövesd. Csücskös bögrétől bokályig (egyfülű, karcsú mázas korsóig) sok minden egybegyűlt, hogy életnagyságú székelykapun át - 12 ezer darab angyalos-címeres meghívó kiküldése után ember vonuljon be megnézni 120 magyar művész munkáját. Vendégeinket 4000 szendvics, 400 palack Haraszthy-bor, 10 láda pezsgő várta. Azt hittük, a következő hétköznapok során látogató lézeng majd a termekben. Teremőr, rendőr számlálta a nézőket kattogtatával Egyetlen nap sem volt 400- nál kevesebb látogató s hat hét alatt számuk összesen 28. OOO lett. A záróünnep hangversenyén az ajtókat nem tudták lezárni: 1500 hallgató vett azon részt. 12

12 A kiállítók A művészek - néhány lelkes támogató mellett - erejükön felül tettek ki magukért. Adósságaink sem kiegyenlíthetetlenek. Ez volt a legszebb és legsikeresebb magyar kiállításunk, amely - azt hiszem - m egism ételhetetlen. Belőle most csak szemelvényeket tudtunk hozni, mert csődbe ment a Railway Express (a műteremtől, háztól házig szállítás), Kanadában postás-sztrájk van s jövő évi terveink V\i ashingtonban, Phil a delphiában, stb. megoldatlanok. Egyik képem, a "Concord Bridge" már szerepelt clevelandi kiállításunkon. Ez a Bostonhoz közel eső hídnál április 19-én vívott első győzelmes ütközetet ábrázolja. Itt nyitotta meg Ford elnök a bicentenniális évet ezen a napon 1975-ben. Meg akartuk előzni a lengyel, román, cseh, litván stb. nemzetiségeket kiállításunkkal, bemutatásainkkal, hogy elsőnek mutassunk példát az etnik csoportok között. A szorgoskodás, szervezés megértésre talált elejétől kezdve felhívásunkra példaadóan kezdték mintázni, festeni a nemzeti kiállítás történelmi sorozatát éppen az Árpád Akadémia művészei : Hellebranth Berta és Elena, Ferencz Béla, Kézdi Kovács Elemér, Gyimesy Kásás Ernő, Tallós Móric, Tóth István, Baranchi Tamáska Endre, Kur Csaba, Csóka István professzor. Soraikat kiegészítette: Egeghy Péter, Bényey Zoltán, Tallós Kitty, Silberhorn Tibor, Bene Mózes, Jankay Tibor professzor, Lovassy Balogh Ferenc, Chanky Margit, Daday Ferenc, Ferencz Irma, Ladányi István, Dubovay Márton, Matzenauer Hugó, Fodor Levente, Juhász Miklós, Birkás Bálint, Kátay Mihály, Nemesszeghy Matild, Ágyik Lajos, Szőts Vilmos, Asbóth Oszkár, dr. Bíró Béla, Bánátffy János, B. Tarlós Katalin, Berényi Meiser Piroska, Nemesszeghy Jenő, Márkusfalvi Barabás Márton, Bőszin Endre, Csurgói Máthé Lajos, Dobay Zsuzsa, Dohanos István, Ferenczy B. Zoltán, Kemény László, id. Kiss Ferenc, Koe-Krompecher P. László dr., Király Jenő, Mór József, Németh Nándor, Ős Nagy István, Pilényi Oszkár, Paulini Livia, SoósJózsef, Glatter Zoltán, Makk Imre, Makk Éva, Póta József, Teleki Vámossy Árpád, Juszkó Béla, Török Endre, Nagy György Károly, Deli István, Mészáros Maya, Kozmon György, Minnich D. Ernő, 13

13 tül, ha rászánom, fedezet lehet. Már csak az asszony engedélye kellett. Az asszonyé, feleségünké, aki örök segítségünk, ha bajban vagyunk. Mi tagadás, erőre kaptam, mert azt mondta: csináld, de aztán ne számíts senkire. Más biztatást nem is kaptam sehonnan. Anyagi segitséget nem is kértem senkitől. Ne kérj, ne várj! Hittem, hogy a magyar természetrajzhoz tartozik ez is. Kiment hát 600 levél, a bejelentés, amely lapjaink jóvoltából terjedt s amelynek alapján a múvészek részéről megindult az önkéntes jelentkezés: én is részt akarok venni. A legjelentősebb lépés az volt, hogy a kaliforniai múzeum ajánlatát elfogadtam, mert az váratlanul felbiztatott; arra szólított fel ugyanis bennünket, hogy ne csak képeinket, szabrainkat mutassuk be, hanem a magyar nemzet ezeréves történelmi múltját, gazdag népmúvészetét is; millió magyar országépítő részvételével az Egyesült Államok történelmében, hőseinket, egyházmúvészetünk darabjait, stb. : az amerikaiaknak. A múzeum azonban azt is közölte, hogy anyagiakkal nem járulhat hozzá a kiállítás és a vele kapcsolatos hangverseny költségeihez, belépődíjat szedni pedig szabályai szerint nem szabad! A kaliforniai kiállítás 5000 négyzetláb helyet kaptunk. És megcsillantották magyarságunk bemutatásának lehetőségél Nem volt már visszaút. Ecsetre, vésőre kaptak a múvészek. Megelevenedett Szent István, Kovács ezredes, Haraszthy Ágoston, Pulitzer József, Kodály Zoltán; életnagyságú babákan Kalocsa, Mezőkövesd. Csücskös bögrétől bokályig (egyfülú, karcsú mázas korsóig) sok minden egybegyűlt, hogy életnagyságú székelykapun át - 12 ezer darab angyalos-címeres meghívó kiküldése után ember vonuljon be megnézni 120 magyar múvész munkáját. Vendégeinket 4000 szendvics, 400 palack Haraszthy-bor, 10 láda pezsgő várta. Azt hittük, a következő hétköznapok során látogató lézeng majd a termekben. Teremőr, rendőr számlálta a nézőket kattogtatával Egyetlen nap sem volt 400- nál kevesebb látogató s hat hét alatt számuk összesen lett... A záróünnep hangversenyén az ajtókat nem tudták lezárni: 1500 hallgató vett azon részt. 12

14 A kiállítók A művészek - néhány lelkes támogató mellett - erejükön felül tettek ki magukért. Adósságaink sem kiegyenlíthetetlenek. Ez volt a legszebb és legsikeresebb magyar kiállításunk, amely - azt hiszem - megismételhetetlen. Belőle most csak szemelvényeket tudtunk hozni, mert csődbe ment a Railway Express (a műteremtől, háztól házig szállítás), Kanadában postás-sztrájk van s jövő évi terveink W ashingtonban, Philadelphiában, stb. megoldatlanok. Egyik képem, a "Concord Bridge" már szerepelt clevelandi kiállításunkon. Ez a Bostonhoz közel eső hídnál április 19-én vívott első győzelmes ütközetet ábrázolja. Itt nyitotta meg Ford elnök a bicentenniális évet ezen a napon 1975-ben. Meg akartuk előzni a lengyel, román, cseh, litván stb. nemzetiségeket kiállításunkkal, bemutatásainkkal, hogy elsőnek mutassunk példát az etnik csoportok között. A szorgoskodás, szervezés megértésre talált elejétól kezdve felhívásunkra példaadóan kezdték mintázni, festeni a nemzeti kiállítás történelmi sorozatát éppen az Árpád Akadémia művészei: Hellebranth Berta és Elena, Ferencz Béla, Kézdi Kovács Elemér, Gyimesy Kásás Ernő, Tallós Móric, Tóth István, Baranchi Tamáska Endre, Kur Csaba, Csóka István professzor. Soraikat kiegészítette: Egeghy Péter, Bényey Zoltán, Tallós Kitty, Silberhorn Tibor, Bene Mózes. Jankay Tibor professzor, Lovassy Balogh Ferenc, Chanky Margit, Daday Ferenc, Ferencz Irma, Ladányi István, Dubovay Márton, Matzenauer Hugó, Fodor Levente, Juhász Miklós, Birkás Bálint, Kátay Mihály, Nemesszeghy Matild, Ágyik Lajos, Szóts Vilmos, Asbóth Oszkár, dr. Bíró Béla, Bánátffy János, B. Tarlós Katalin, Berényi Meiser Piroska, Nemesszeghy Jenő, Márkusfalvi Barabás Márton, Bószin Endre, Csurgói Máthé Lajos, Dobay Zsuzsa, Dohanos István, Ferenczy B. Zoltán, Kemény László, id. Kiss Ferenc, Koe-Krompecher P. László dr., Király Jenő, Mór József, Németh Nándor, Ős Nagy István, Pilényi Oszkár, Paulini Livia, SoósJózsef, Glatter :Z:oltán, Makk Imre, Makk Éva, Póta József, Teleki Vámossy Arpád, Juszkó Béla, Török Endre, Nagy György Károly, Deli István, Mészáros Maya, Kozmon György, Minnich D. Ernő, 13

15 Polónyi Elemér, Salgó Endre, Toldy józsef, Szé les józsef, Széles Magda, Krump Éva, Varga Nándor Lajos, Koszorús Gabriella, Lendvay Imre, Magnanijolán, Horváth Lenke, Pereszlényi Lúcia, Révay Gyula, Honti V. Irén. A névsor további kiegészítésre szorul, mert egyes kiállítók a kiállítás megnyitása előtt csak pár órával jelentkeztek, s így a 38 oldalas jubileumi albumban, katalógusunkban sem szerepelnek. A felsoroltak művei a kaliforniai, New York-i vagy clevelandi kiállítások során kerültek bemutatásra. Sem az Árpád Akadémia ké pzőművészeti osztályának, sem a Külföldi Magyar Képzőművészek Világszövetségé nek elnökeként nem vállaihatom azt a feladatot, hogy az említett művészeket rangsoroljam, közösségi és nemzeti igyekezetüket névsorba szedjem. Az elcsatolt területek művészeivel való érintkezésünk egyes ismert (trianoni, helsinki) vonatkozásokban csaknem kizárólag papíron létezhető kapocs, bár vannak olyanok is soraikban, akik a meghívást, jószándékú felhívást "elvi okokból" nem fogadták el. Elszíneződtek, megingott bennük a nemzet közösségéhez való tartozás tudata. Neveiket nem tüntetjük fel, de számon tartjuk őket. Közösségeink munkája emberi gyarlóságunknak sincs híján, de eredményeink - az Árpád Akadémia és a Magyar Találkozó egyre emelkedő célkitűzéseivel mindennél beszédesebbek. "Arte et marte dimicandum" - mondja a latin. Fegyverrel és művészettel párosult szellemiekkel kell megvivnunk nemzetünk jövőjének harcát. A fegyver ma a szellem és a hit. A tömör latint szabad országban - szabad fordításban - így ültetjük át magyarra. A biblia egyik sora ennél is tömörebb: "Az Isten - szeretet." Ahol ez_ a kettő nem párosul a hittel, ott nincs diadal. Nekünk, magyar művészeknek a hit adott erőt az áldozat vállalására is, meg a szaigálat teljesítésére is. A lényeg, hogy a fáklyát vigyük tovább! * * * A kiállított könyvek szerzói közül B éky-halász Iván dr., Ewen~tné Petrés Judith, Flórián Tibor, Kossányz Józse.!, Ft. Kótaz Zoltán dr., Nehéz Ferenc, S. Koósa Antal, Somogyi 14

16 Ferenc dr., Széplaki józsef, Szilassy Sándor dr., Várdy Béla dr., Várdyné Huszár Ágnes dr. és Wass Albert gróf; az emigrációs magyar sajtó és rádió többi munkatársa közül Beniczky Ádámné, Kossányz Mz"klós és felesége, Lendvay józsef, dr. Ludányz András és felesége, Magyary Csilla, Molnár Zszgmond dr., Szabadkaz Sándor, dr. Szakáts Istvánné és T. Dombrády Dóra; a zene-, képző- és iparművészek közül pedig Brosné Karz"kás Cecíha, Buzáné Orrnay Ildz"kó, Gyz mesy Kásás Ernő, dr. Koe Krompecher László, Már józsef, Radnay Rudolf, Széles józsef ésfelesége, Tallós Mórz"c, Tallós Kz"tty és Vudyjózsefvoltjelen. * * * A kiállítások megnyitását követően este 7 órakor irodalmi és művészest kezdődött, amelyen a XV. Magyar Találkozó résztvevőin kívül Cleveland és környéke magyarságának legjobbjai jelentek meg. Az ünnepi megnyitót Somogyz Ferenc dr., az Árpád Akadémia főtitkára mondta. Somogyz Ferenc: IGAZUNKÉRT A clevelandi Magyar Találkozók állandó titkárságának nevében és megbízásából kedves mindnyájukat, a magyar egyházak, egyesületek és más szervezetek igen tisztelt vezetőit és kiküldöttjeit, a szabad szellemz Magyarország mcssze tájakról érkezett követeit, a magyar műveltség áldott hordozóit, népi és nemzc:ti hagyományaink hűséges őrzőit, a magyar Ige és a magyar Irás lelkes apostolait és buzgó híveit, valamennyiüket egyszeruen, mint magyarokat, csupán két szóval, magyar szeretettel köszöntöm. Isten kegyelméből és magyarságunk idegenben is törhetetlen akaratából, népi és nemzeti hagyományainkhoz való rendületlen ragaszkodásból tizenötödször gyűltünk ma össze, hogy az amerikai hála-ünnepe után külön is köszönetet mondjunk a Gondviselésnek szabadságunkért, emlékeket idézzünk régi dicsőségről, vagy ha kell, behegecit sebeket szaggassunk fel tetemrehívásunkon és fürkésző tekintettel nézzünk a boldogabb jövő hitének hajnala felé. 15

17 Idézzük 450 év távolából a rákosi és a hatvani országgyűlés öntudatos szellemét, 400 év távolából Báthori István erdélyi fejedelem lengyel királlyá történt megválasztásának felemelő történeti eseményét, 150 év távolából Vörösmarty Mihály "Za lán futásá" -nak felzendülését s ajkán a szemrehányó kúdés elha_ngzását: "Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?" Es idézzük ugyancsak 150 év távolából Széchenyi István grófpéldátlan példáját, a magyar nyelv intézményes ápolására hivatott akadémia céljára tett önkéntes felajánlását, aztán - igen szerényen és nagyon halkan - 15 év távolából az első Magyar Találkozó váratlan sikerét, végül - még szerényebben és még halkabban - l O év távolából a szabadföldön élő ma gyar tudósok, írók és művészek Árpád Akadémiájának meg alakulását. Tetemrehívásunkon a mohácsi vészre kell gondolnunk, amelynek jövőre lesz 450. évfordulója; Erdélyért aggódunk; Trianon átkát nyögjük; a párizsi béke bilincseit rázzuk és a helsinki határozatok reménytelenségein tépelődünk. Tekintetünk mégis töretlen hz"ttel a jövő lehetőségeinek út ját kémleli. A magyar szellem szabad földön született kimagas ló értékü alkotásait keressük, hagyományaink megőrzésén, nyelvünk fenntartásán és ápolásán fáradozunk, legszentebb meggyőződésünket védjük, amely - Zrínyi szavaival - azt vallja, hogy "egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók"; igazun kért, a magyar igazság érvényesítéséért körömszakadtáig rendületlenül harcolunk. Ezért gyűltünk ma tizenötödször is össze. A XV. Magyar Találkozó s egyben a III. Magyar Kongresszus üléseit Isten nevében megnyitom és átadom a szót irodalmi és művészestünk músorvezetőjének, aki régi, közkedvelt barátunk és munkatársunk, Molnár Zsignwnd dr., az ismert közíró és rádiószerkesztő, az Árpád Akadémia irodalmi főosztályának rendes tagja. Molnár Zsigmond dr.: * * * VÉGVÁRI VITÉZEKKÉNT Ha valaha még egy szebb és boldogabb magyar életben megírják egyszer országvesztésünknek és népünk legnagyobb emigrációjának keservekben, inségekben és ármányokban bő- 16

18 velkedő, szomorú történetét, ha az eljövendő késő századokban lesz még igaz és hű magyar krónikás, ha lesz még új Tinódi Lantos Sebestyén, aki egy értünk való requiemben, vagy egy bennünket siratá, keserű énekben elmondja, hogy a XX. század második felében, a nyugati végek nagy magyar Rodostójában, a láthatatlan szellemi és erkölcsi Magyarország kicsinyke őrtornyaiban kik álltak vigyázókként a vártán, kik voltak a száműzetésbe került magyar nemzeti szellem és kultúra őriző Pásztorai: akkor e történelem lapjain kiemelkedő helyet kell kapniuk majd a clevelandi Magyar Találkozók, Magyar Kongresszusok évről évre megismétlődő napjainak. Otthon ma minden látszat-enyhülés ellenére is idegen megszállás, szolgaság és elnyomatás van. A helsinki sötét cinkosok nem.h~llották meg a nyugati végek hazát vesztett magyarjainak JaJkiáltását és cinikusan szentesítették a Budavár ősi torn~aira immáron 30 évvel ezelőtt felkúszott vörös rongyok kevely lobogását. A Vér és vas e vad korszakában otthon ma nincsen szabad magyar szó, nincsen szabad írás; csak irányított sajtó, még a gyermekmesékben is csak pártérdekeket szolgáló szálarn van és csak a rendszer szolgaian sunyi dicsérete folyik. b_ Otthon ma nincsenek Magyar Szolzseniciek, nincsenek töb- ~ a házsongárdi temetőben porladó Reményik Sándorok; nincs többé magyar wellsi énekes és nincsen lángsírba menő magyar wellsi bárd. _ Országok és szelek útjára került a nemzet megannyi hű fia e~ elszórt, kicsiny pásztortüzeknél melengeti magát. E pásztor ~uze~nél és vesztett szabadságunk siratófalánál, mint a cleve _andl Magyar Találkózókon és Magyar Kongresszusokon, ott allanak a lerontott jeruzsálem elűzött pásztorai; ott állanak a magyar írók, tudósok és művészek, a nemzeti érzésű magyar P~Pok, a kis magyar iskolák áldozatos lelkű tanítói és a cserkeszvezetők, a magyar könyvtárosok, az orvosok és a modern technológia kitünő mérnök-szakemberei és végezetül - iszonyú küzdelmet vívó végvári vitézekként - ott állnak a magyar nemzeti emigrációs sajtó munkásai, a magyar újságírók, a magyar lap- és könyvkiadók, a rádiósok, akik vigyázván vigyázzák a széledő nyájat és szívük minden melegével élesztgetik a már hunyófélben lévő tüzeket és a hamvadó parazsat. 17

19 Ma ismét emigrac10s magyarságszolgálatunk kiemelkedő kultúreseményén, a III. Magyar Kongresszust b eveze tő irodalmi és művészesten vagyunk jelen, ame lyne k műsor á n a közreműködők tudásuk legjavát hozzák és adják. Eze n a szelíd őszi estén, amikor a fák lombjai már mind lehullatták elsárgult leveleiket, azt kérem, fogadják őket szere tette L * * * S. Koósa Antal (Detroit, MI) költő, az Árpád Akadémia irodalmi főosztályának rendes tagja és az Árpád-é rem tulajdonosa "Cserepek" címmel megjelent legújabb kötet é ből művészi átéléssel szavalt szemelvényeket- Kitünő verseivel és nagyszerű előadásával megérdemelt sikert aratott- - B. Karikás Cecilia (Washington, D.C. ) énekmúvésznő, az Arpád Akadémia múvészeti főosztályának rendes tagja, Kacsóh Pongrác ''János vit éz"-éből adott elő - Karády István zongoramúvész kiséretével - több énekszámot, amely mind általános, nagy tetszést aratott. _ Nehéz Ferenc (Los Angeles, CA) író, az Árpád Akadémia Irodalmi főosztályának rendes tagja, "Dunárólfúj a szél" című novellájának felolvasásával váltott ki osztatlan elismerést a hallgatóságból. Bárány Istvánné énekmúvésznő - Pintér Bárány Erzsébet ~ongoramúvésznő kíséretével - Bizet " Carmen" címú operá Jából a Habanera-áriát és Verdi "Trubadur"-jából az Azucena-áriát énekelte kiváló múvészettel és nagy hatással. F'_lórián Tibor (New Milford, CT) költő, az Árpád Akadém~a Irodalmi főosztályának elnöke és az arany Árpád-érem tul~jd_onosa "Keserű gyökéren" címmel megjelent legújabb köteteboi előadott költeményeivel hódította meg a közönségel Mack Wayne, a WDOK-FM clevelandi rádió zenei igazgat~ja - Kórady István zongoraművész és a szerző, valamint Kiss -f.a;os ~arna~ kíséretével Egyed Miklós dr. (New London, OH) B. aracsonyz sóhaf', "Szabadságharcos induló" és "Happy zr~hday, America (The Bicentennial Song)" címú szerzeményea ~dta elő olyan sikerrel, hogy az elragadtatott közönség per~ekig felállva ünnepelte. Egyed Miklós dr., a dalok szerzője, ~z Arpád Ak_adémia orvostudományi osztályának rendes tagja es az arany Arpád-érem tulajdonosa. 18

20 A nyugat-clevelandi cserkészcsapatok regős-csoportjának tagjai - Temesváry Magda és András betanításában - a mikepircsei csárdást, valamint a kapuvári verbunkost és csárdást mutatták be. Táncmúvészeti felkészültségüknek méltó jutalmaként a lelkes közönség megismételtette számaikat. Befejezésül Kórady István zongoramúvész Bartók Béla "Allegro barbaro" címú darabját játszotta el, amelyet a hallgatóság tapsviharral jutalmazott. A músoron szereplő hölgyeknek a rendezőség nagyon szép rózsacsokrokat nyújtott át. A músorvezetés nagy körültekintést igénylő feladatát-szellemes összekötő szövegekkel - Molnár Zsigmond dr. elismerésre méltó szakavatottsággal végezte. Az est hangulatos ismerkedő cocktail party-val végződött. 19

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2006. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ SZÖVETSÉGÜNK 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség H-1052 Budapest, Városház u. 9-11. Tel.; Fax: 220-2043 www.fpvsz.hu Adószám: 18095269-1-41 Bankszámlaszám: OTP 11705008-20465377-00000000 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl

Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl Új távlatok a vidékfejlesztésben országon belül és országhatáron túl Köszönjük a meghívást! Kertészmérnök a csókai Földművesek Egyesületének

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története

Kocsis Géza. Híd az óceánok között A Panama-csatorna története Kocsis Géza Híd az óceánok között A Panama-csatorna története BEVEZETÉS E könyv témájául a Panama-csatorna megépítésének történetét és későbbi utóéletének bemutatását választottam. Az emberiség történetének

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 1 / 2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

antars Analogikus Társaság 2008

antars Analogikus Társaság 2008 antars Analogikus Társaság 2008 http://www.antars.org/ Szabadpiac és Protekcionizmus Konferencia 2008. március 13. TEMATIKA Budapest, 2008. február 20. Szerkesztette: Lázár Miklós Kornél lazar.miklos@antars.org

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT 2015.05.29-05.31. PROGRAM 2015.05.29. Kodály Központ (PÉNTEK DÉLELŐTT) 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. 09.30 10.45 4. sz. Kormányzó Tanács ülés

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért

Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért A l a p í t ó O k i r a t a Az eredetit készítette: Leírta: Dr. Dudás Márta Pióker Titkárszolgálat Ügyvéd 1092 Budapest, Lónyay u. 46. 1054 Budapest, Szalay u. 4. 2178-872

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben