PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS"

Átírás

1 PROCEEDINGS of t h e XV. ANNUAL CONGRESS of Hunganán Sáentific, Lz"l erary and Artútz"c Assodalion Papers presented by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World Edz"ted by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Company Cleveland, Ohio 1976

2 A XV.,, MAGYAR TALALKOZO,, KRONIKAJA Szerkesz tette: DR. NÁDASJÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT CLEVELAND, OHIO 1976

3 Mz"nd eny"ogol f enntart unk! A kózlem ények - e lőadások és hozzászólósok - tartalmáért sz e rzőz"kfe le lős e k. Copyright 1976 by Nádas Gyula dr. Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Printe:d by C l:.ssic Printing Curp M3dbun AH:., C k\l.: l ;~ n d. Ohiu

4 A XV. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA BARANCHI TAMÁSKA ENDRE BEN ICZKY ÁDÁMNÉ FÓT. DR. BÉKYZOLTÁN DR. BOGNÁR KÁLMÁN FT. BOLVÁRY PÁ L S.O.P. DR. BOTÁR OLIVÉR DR. CHÁSZÁR EDE CLEMENTIS-ZÁHONY BOTOND DR. CZIKANN-ZICHY MÓRIC EWENDTNÉ PETRES JUDITH FLÓRJÁN TIBOR FT. DR. GÁBRIEL ASZTRIK vitéz GÁLOCSY ZSIGMOND DR. GREFF JÁNOS GY IMESY KÁSÁS ERNÓ vitéz HAMVAS JÓZSEF HARASZTI ENDRE HOMONNA Y ELEMÉR FT. JASCHKÓ BALÁZS, S.j. DR. KONTZZOLTÁN KOSSÁNYI JÓZSEF DR. KOSZTOLNYIK ZOLTÁN DR. LÓTE PÁL DR. LUDÁNYIANDRÁSNÉ NT. DR. LUDWIG A. ARTÚR DR. MOLNÁR ZSIGMOND DR. NÁDAS JÁNOS DR. NÁVORIKORNÉL NOEL PÉTER PÁSZTOR LÁSZLÓ SÁNDOR ANDRÁS SIRCHICH LÁSZLÓ DR. SOMOGYI FERENC DR. SZÁZ ZOL T ÁN DR. SZENTMIKLÓSY ÉLES GÉZA SZÉPLAKI JÓZSEF T. DOMBRÁDY DÓRA DR. TUBAISTVÁN VARESKA ANDREA VARGASÁNDOR DR. V ÁRDY BÉLA DR. VIETÓRISZ JÓZSEF DR. WASS ALBERT ZOLCSÁK ISTVÁN előadásai, valamint az elhangzott és írásban beküldött hozzászólások alapján 5

5 T ARTALOM Eliíszó l. Kiállítás é s irodalmi est ') l klsinki (~S ami utána következik :3. A :VIagya ro rszágtól e lszakított országrészek magyar iskola é s kultún iszonyai J. Az iskolai magyar nye lvoktatás és a magyar nyelv használata Könyvtártudományi konferencia DísZ\ acsora és bál Az Árpád Akadémia X. közgyűlése H. Az Árpád Akadémia orvostudományi osztályának évi rendes ülése A m é rnök-találkozó e l őadása i l O. A I I I. Magya r Kongresszuson ülésező szervezetek beszámolói Életrajzi adatok, névsorok Névmutató Tartalommutató

6 ELŐSZÓ Ezt a kötet et, amely a X V. Magyar Találkozó "króniká"-ját és az Árpád Akadémia X. évkönyvét foglalja magában, az olvasó nem ok nélkül veheti kezébefokozottabb érdeklődéssel, a kettős kerek évfarduzón túlmenően mégis bzzonyára meglepz majd, hogy tartalma térben és z"dőben sokkal nagyobb méreteket ölel fel, mz"nt arnekkorára számított. Térbelüeg a kötet kétségtelenül érdekes tartalma a nagyszabású kalzfornzáz "bz"centennz"ális" magyar képzőművészetz kz"állítás öntudatunkat joggal fokozó emlékútól a Trzánonban elszakított évezredes magyar országrészek sorskérdésez"n keresztül az egész vüágon szétszóródott szabad magyarság mz"nden kis zugázg eljutott. ldőbelüeg a kötet tartalmának szerzőz a helsz.nkz" nyilatkozat körül gomolygó újfelhők árnyékában a magyarság torténelmz küldetésének évezredes európai ösvényeitjárták be, hogy a jövő számára új útakat keressenek, mert hiszen a végvárz" vitézek hősi elhatározottságával teljes tudatában voltak annak, hogy semmz"ről sem mondhatnak le, amz egyszer akár a magyar Felvz.déken, vagy Kárpáta(J"án, akár Erdélyben, délen, vagy nyugaton magyar volt. A kötetből az is kitűnik, hogy semmi sem lehetetlen, csak a vz"lágító fáklyát kell magasra emelnz, a helyes utat kell megtalálni és fajtánk tehetségél kell kzáknázni. A tudás fegyverével hivatásunk emben és magyar feladatainak megoldására is nyugodtan vállalkozhatunk, mert ahogy a magyarak a múltban mindenütt ott voltak, ahol az embenségnek szalgálatot kellett -sokszor a legnagyobb áldozatok árán ú- tennz"ük, ma ú a legveszélyeztetettebb őrhelyeken vz"rrasztanak. Amz"kor a vzlágnak még mindig vezető hatalmát jelentő, bár nehézségekkel küszködő Amerikaz Egyesült Államokfennállásának 200. évfordulóját ünneplz"k mz magyarak az akadémzái eszme magyar megvalósulásár-ak 150. évfordulójára gon- 7

7 dalunk s az emberiség legönzetlenebb szabadsághőse, II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára emlékezünk, a világot jelenleg fenyegető világnézeti válság közepette pedig nemzeti nagy létünk hős-temetőjének, amohácsi vésznek 450., valamint a világtörténelem legelszántabb és legvégzetesebb szabadságharcának 20. évfordulójára hivatkozhatunk. Őseink művészete évezredek távlatába visz bennünket viszsza, a bizánci korona adományozásának évfordulója, a XI. századbeli német kapcsolatok történelmi emléke s a nemzetiségi elv korszerű alkalmazásának alkalmazásának igénye a magyar helytállás egyetemes emberijelentőségél hangsúlyozza. Történészeink, orvosaink és mérnökeink, íróink és költőink, művészeink teljesítményei rátermettségüket és alkalmazkodóképességüket igazolják. Mz.ndezen túl azonban ennek a kötetnek rendkívül változatos tartalma a maga térben és z dőben súnte korlátlan méretúvel a szabad szellemz Magyarország népz és nemzeú hagyományok talajából sarjadt osztatlan lelki egységet is megcáfolhatatlanul bzzonyítja. Gondos elolvasása, végzgtanulmányozása után bátran kérdezhetjük Szent István hitével és a Szentírás szavaz val: Ha Isten velünk, kz lehet ellenünk.? Zrínyz Mz.klós, a költő meggyőződésével büszkén mondhatjuk: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. Ezért Mindszenty József bíborossal együtt a kötet útján minden szétszórtságban élő magyarnak csak azt üzenjük: "Találjunk egymásra... és fogjunk össze!" Mert egyz.künk semfelejtheti el soha, hogy Mécs László szerz.nt: "Négy vz'lágtá)'felé szenvedés-ugarba Vetettük ömlő könnyeink vetését. Tél idején kezdünk tavaszi dalba, Mert aratás kell: élnz akarunk!' (Somogyi Ferenc) 8

8 _j I. A TIZENÖTÖDIK MAGYAR TALÁLKOZÓ ELSŐ NAPJA november 28. l. KIÁLLÍTÁS ÉS IRODALMI EST A XV. Magyar Találkozó (III. Magyar Kongresszus) november 28-án, pénteken délután 4 órakor Ohio állam Cleveland városában, a Plaza (Statler) szálló emeleti nagy disztermének előcsarnokában rendezett könyv- és képzőművészetz" kiállítás megnyitásával kezdődött. A kiállítás több részre tagozódott. A magyar könyvek, zeneművek és hanglemezek bemutatásáról dr. Nádas Gyula "Árpád" Könyvkiadó Vállalata gondoskodott. A képző- és iparművészeti kiállítást az Árpád Akadémia képzőművészeti osztálya és a Magyar Képzőművészek Világszövetsége élén Gyimesy Kásás Ernő elnök és Mór józsef alelnök rendezte. * * * A könyvkiállítást Kossányi józsef költő, az Árpád Akadémia irodalmi főosztályának rendes tagja nyitotta meg. A jelenlévők üdvözlése után a szabad földön virágzó magyar irodalom és könyvkiadás jelentőségét hangsúlyozta, a szerzők és kiadók különös hivatását emelte ki, majd azokat a költőket és írókat mutatta be, akik szép számban személyesen is megjelentek a kiállítás és a könyvvásár megnyitásán. Kossányz j ó zs ef: ÉLNIAKARUNK Négy világtáj felé szenvedés-ugarba Vetettük ömlő könnyez"nk vetését. Tél idején kezdünk tavaszz" dalba, M ert aratás kell, élnz" akarunk. 9

9 A két világháború között írta Mécs László, a Felvidék nagy költője, költői pályám elindítója, ezeket a ma is időszerű sorokat. Most is tél felé megyünk, egyéni és nemzeti életünk téli zuzmarában jár, mégis - ha végignézünk a Magyar Társaság által minden évben megrendezett könyv- és képkiállítás hatalmas anyagán, önkéntelenül Mécs László elóbb idézett verssorait mormolja ajkunk: Tél idején kezdünk tavaszi dalba, Mert aratás kell, élni akarunk. Illyés Gyula ötágú síphoz hasonlította a szétszaggatott magyarság szellemi és művészi életének szomorú sorsát, de ez a szomorú sors is megváltó erejű lehet, ha a sípok tisztán, erősen zengik a magyar élet megtartó erejét, ha a magyar megmaradás törhetetlen akaratáról beszélnek. Sorsváltó időkben, nagy nemzeti tragédiák idején a magyar író, a magyar szellem embere mindig az első sorban harcolt a magyar megmaradásért. Ezt az évet az emigrációs magyarság a magyar könyv évének mondta. Mint a Gárdonyi Géza magyar iskola tanítója, szerényen azt javaslom, hogy a magyar írók és a magyar könyv évének meghirdetéséhez adjuk hozzá a magyar iskolák fenntartásának gondját is, nyilvánítsuk ezt az évet a magyar iskolák évének, mert elveszítjük a magyar jövőt, a ma?yar könyv, a m~gyar újság olvasóját, a magyar rádió hallgató Ját, ha az utánunk jövő nemzedék elfelejti anyanyelvét. * * * _ A képző- és iparművészeti kiállítást Gyimesy Kásás Ernő, az Arpád Akadémia képzőművészeti osztályának és a Magyar Képzőművészek Világszövetségének elnöke nyitotta meg, aki a vendégek és a jelenlévő kiállító művészek üdvözlése után a kiállítás fontosságára és a külföldön élő magyar művészek magyarságszolgálatának küldetésszerű voltára hívta fel a figyelmet. Gyimesi Kásás Ernő: ÁLDOZAT V AGY SZOLGÁLA T? Mindnyájan élünk valamiért és tartozunk valahová. Együvé tartozásunk meghatározója a Magyar Találkozó is, amelynek keretében most ez a kiállítás megnyílik. Ezért nemcsak azokat 10

10 - kell itt üdvözölnünk, akik valóban jelen vannak, hanem azokat is, akik csak lélekben vannak itt, de ugyanúgy éreznek, mint mi és üzenetükkel - úgy kell mondanom - erősítik és fokozzák kiáltásunkal Ne kérdezzük, hogy az az út, amelyet megtettünk, a beküldött védnöki díj, a könyv és festmény ára vagy az újság előfizetési díja áldozat-e vagy szolgálat. Így is, úgy is: erői Köszönet érte mindenkinek, a jövő kiérdemelt köszönete. Mostanság - őszülő halántékkal - sokat tanulmányozam a történelmet. Mindinkább arra jövök rá, hogy a szabály a következő: legyőzötteket el lehet tiporni, lehet győzni kétszeres vagy többszörös erővel, de az eredményt, a hódítást tartósan megőrizni nem lehet. Ez a török-tatár pusztítások, az abesszíniai, a búr, az 1812-es és a többi háború tanulsága. A mi nemzedékünk a világot járó magyarak nemzedéke. Ú tievelünket megtisztelgi vámtiszt és portás és mi, akik- mint mondtam - tartozunk valahová: visszük a fáklyát. Ki-ki a magáét! Az Egyesült Államok fennállásának 200. évfordulója (a "Bicentennial" ) alkalmából művészeinkről is el kell mancianunk egyet-mást. Múvészeink A Külföldi Magyar Művészek Világszövetsége - adatokkal, nevekkel, címekkel és munkáik jegyzékével archivurnában művészünket tartja nyilván. Önként adódott a feladat, hogy - a maga eszközeivel - hangot adjon magáról és mintegy 5000 alkotásáról. Mint a Szövetség elnöke, egy évvel ezelőtt indítottam meg a mozgalmat a méltó bemutatkozás - kiállítás - megrendezése érdekében. Pénztárunkban mind- össze 23 dollár volt. Éjszakákon át számoltam, hogyan lesz ebből legalább 5000 dollár. Társadalmunk javát, teherbírását a közadakozásra felkérő levelek és borítékok özöne árasztja el, ezért az nem sok kilátással kecsegtetett. Eszembe jutott afrikai útam, amelynek során 4 kiállítást rendeztem a magaméból a "pay later" alkalmazásával. Majdhogynem ráfizettem a 4 hónapos útra, de később az Afrikában festett 28 képből alig maradt mutatóba. Ekkor jutott eszembe csekélyke nyugdíjam, ami egy esztendőn kereszll

11 tül, ha rászánom, fedezet lehet. Már csak az asszony e ngedélye kellett. Az asszonyé, feleségünké, aki örök segitségünk, ha bajban vagyunk. Mi tagadás, erőre kaptam, mert azt mondta: csináld, de aztán ne számíts senkire. Más biztatást nem is kaptam sehonnan. Anyagi segitséget nem is kértem senkitől. Ne kérj, n e várj! H ittem, hogy a magyar természetrajzhoz tartozik ez is. Kiment hát 600 levél, a bejelentés, amely lapjaink jóvoltából terjedt s amelynek alapján a művészek részéről megindult az önkéntes jelentkezés: én is részt akarok venni. A legjelentősebb lépés az volt, hogy a kaliforniai múzeum ajánlatát elfogadtam, mert az váratlanul fel biztatott; arra szólított fel ugyanis bennünket, hogy ne csak ké peinket, szabrainkat mutassuk be, hanem a magyar nemzet ezeréves történelmi múltját, gazdag népművészetét is; millió magyar országépitő részvételével az Egyesült Államok történelmében, hőseinket, egyházművészetünk darabjait, stb.: az amerikaiaknak. A múzeum azonban azt is közölte, hogy anyagiakkal nem járulhat hozzá a kiállitás és a vele kapcsolatos hangverseny költségeihez, belépődíjat szedni pedig szabályai szerint nem szabad! A kaliforniai kiállítás 5000 négyzetláb helyet kaptunk. És megcsillantották magyarságunk bemutatásának lehetőségét. Nem volt már visszaút. Ecsetre, vésőre kaptak a művészek. Megelevenedett Szent István, Kovács ezredes, Haraszthy Ágoston, Pulitzer józsef, Kodály Zoltán; életnagyságú babákan Kalocsa, Mezőkövesd. Csücskös bögrétől bokályig (egyfülű, karcsú mázas korsóig) sok minden egybegyűlt, hogy életnagyságú székelykapun át - 12 ezer darab angyalos-címeres meghívó kiküldése után ember vonuljon be megnézni 120 magyar művész munkáját. Vendégeinket 4000 szendvics, 400 palack Haraszthy-bor, 10 láda pezsgő várta. Azt hittük, a következő hétköznapok során látogató lézeng majd a termekben. Teremőr, rendőr számlálta a nézőket kattogtatával Egyetlen nap sem volt 400- nál kevesebb látogató s hat hét alatt számuk összesen 28. OOO lett. A záróünnep hangversenyén az ajtókat nem tudták lezárni: 1500 hallgató vett azon részt. 12

12 A kiállítók A művészek - néhány lelkes támogató mellett - erejükön felül tettek ki magukért. Adósságaink sem kiegyenlíthetetlenek. Ez volt a legszebb és legsikeresebb magyar kiállításunk, amely - azt hiszem - m egism ételhetetlen. Belőle most csak szemelvényeket tudtunk hozni, mert csődbe ment a Railway Express (a műteremtől, háztól házig szállítás), Kanadában postás-sztrájk van s jövő évi terveink V\i ashingtonban, Phil a delphiában, stb. megoldatlanok. Egyik képem, a "Concord Bridge" már szerepelt clevelandi kiállításunkon. Ez a Bostonhoz közel eső hídnál április 19-én vívott első győzelmes ütközetet ábrázolja. Itt nyitotta meg Ford elnök a bicentenniális évet ezen a napon 1975-ben. Meg akartuk előzni a lengyel, román, cseh, litván stb. nemzetiségeket kiállításunkkal, bemutatásainkkal, hogy elsőnek mutassunk példát az etnik csoportok között. A szorgoskodás, szervezés megértésre talált elejétől kezdve felhívásunkra példaadóan kezdték mintázni, festeni a nemzeti kiállítás történelmi sorozatát éppen az Árpád Akadémia művészei : Hellebranth Berta és Elena, Ferencz Béla, Kézdi Kovács Elemér, Gyimesy Kásás Ernő, Tallós Móric, Tóth István, Baranchi Tamáska Endre, Kur Csaba, Csóka István professzor. Soraikat kiegészítette: Egeghy Péter, Bényey Zoltán, Tallós Kitty, Silberhorn Tibor, Bene Mózes, Jankay Tibor professzor, Lovassy Balogh Ferenc, Chanky Margit, Daday Ferenc, Ferencz Irma, Ladányi István, Dubovay Márton, Matzenauer Hugó, Fodor Levente, Juhász Miklós, Birkás Bálint, Kátay Mihály, Nemesszeghy Matild, Ágyik Lajos, Szőts Vilmos, Asbóth Oszkár, dr. Bíró Béla, Bánátffy János, B. Tarlós Katalin, Berényi Meiser Piroska, Nemesszeghy Jenő, Márkusfalvi Barabás Márton, Bőszin Endre, Csurgói Máthé Lajos, Dobay Zsuzsa, Dohanos István, Ferenczy B. Zoltán, Kemény László, id. Kiss Ferenc, Koe-Krompecher P. László dr., Király Jenő, Mór József, Németh Nándor, Ős Nagy István, Pilényi Oszkár, Paulini Livia, SoósJózsef, Glatter Zoltán, Makk Imre, Makk Éva, Póta József, Teleki Vámossy Árpád, Juszkó Béla, Török Endre, Nagy György Károly, Deli István, Mészáros Maya, Kozmon György, Minnich D. Ernő, 13

13 tül, ha rászánom, fedezet lehet. Már csak az asszony engedélye kellett. Az asszonyé, feleségünké, aki örök segítségünk, ha bajban vagyunk. Mi tagadás, erőre kaptam, mert azt mondta: csináld, de aztán ne számíts senkire. Más biztatást nem is kaptam sehonnan. Anyagi segitséget nem is kértem senkitől. Ne kérj, ne várj! Hittem, hogy a magyar természetrajzhoz tartozik ez is. Kiment hát 600 levél, a bejelentés, amely lapjaink jóvoltából terjedt s amelynek alapján a múvészek részéről megindult az önkéntes jelentkezés: én is részt akarok venni. A legjelentősebb lépés az volt, hogy a kaliforniai múzeum ajánlatát elfogadtam, mert az váratlanul felbiztatott; arra szólított fel ugyanis bennünket, hogy ne csak képeinket, szabrainkat mutassuk be, hanem a magyar nemzet ezeréves történelmi múltját, gazdag népmúvészetét is; millió magyar országépítő részvételével az Egyesült Államok történelmében, hőseinket, egyházmúvészetünk darabjait, stb. : az amerikaiaknak. A múzeum azonban azt is közölte, hogy anyagiakkal nem járulhat hozzá a kiállítás és a vele kapcsolatos hangverseny költségeihez, belépődíjat szedni pedig szabályai szerint nem szabad! A kaliforniai kiállítás 5000 négyzetláb helyet kaptunk. És megcsillantották magyarságunk bemutatásának lehetőségél Nem volt már visszaút. Ecsetre, vésőre kaptak a múvészek. Megelevenedett Szent István, Kovács ezredes, Haraszthy Ágoston, Pulitzer József, Kodály Zoltán; életnagyságú babákan Kalocsa, Mezőkövesd. Csücskös bögrétől bokályig (egyfülú, karcsú mázas korsóig) sok minden egybegyűlt, hogy életnagyságú székelykapun át - 12 ezer darab angyalos-címeres meghívó kiküldése után ember vonuljon be megnézni 120 magyar múvész munkáját. Vendégeinket 4000 szendvics, 400 palack Haraszthy-bor, 10 láda pezsgő várta. Azt hittük, a következő hétköznapok során látogató lézeng majd a termekben. Teremőr, rendőr számlálta a nézőket kattogtatával Egyetlen nap sem volt 400- nál kevesebb látogató s hat hét alatt számuk összesen lett... A záróünnep hangversenyén az ajtókat nem tudták lezárni: 1500 hallgató vett azon részt. 12

14 A kiállítók A művészek - néhány lelkes támogató mellett - erejükön felül tettek ki magukért. Adósságaink sem kiegyenlíthetetlenek. Ez volt a legszebb és legsikeresebb magyar kiállításunk, amely - azt hiszem - megismételhetetlen. Belőle most csak szemelvényeket tudtunk hozni, mert csődbe ment a Railway Express (a műteremtől, háztól házig szállítás), Kanadában postás-sztrájk van s jövő évi terveink W ashingtonban, Philadelphiában, stb. megoldatlanok. Egyik képem, a "Concord Bridge" már szerepelt clevelandi kiállításunkon. Ez a Bostonhoz közel eső hídnál április 19-én vívott első győzelmes ütközetet ábrázolja. Itt nyitotta meg Ford elnök a bicentenniális évet ezen a napon 1975-ben. Meg akartuk előzni a lengyel, román, cseh, litván stb. nemzetiségeket kiállításunkkal, bemutatásainkkal, hogy elsőnek mutassunk példát az etnik csoportok között. A szorgoskodás, szervezés megértésre talált elejétól kezdve felhívásunkra példaadóan kezdték mintázni, festeni a nemzeti kiállítás történelmi sorozatát éppen az Árpád Akadémia művészei: Hellebranth Berta és Elena, Ferencz Béla, Kézdi Kovács Elemér, Gyimesy Kásás Ernő, Tallós Móric, Tóth István, Baranchi Tamáska Endre, Kur Csaba, Csóka István professzor. Soraikat kiegészítette: Egeghy Péter, Bényey Zoltán, Tallós Kitty, Silberhorn Tibor, Bene Mózes. Jankay Tibor professzor, Lovassy Balogh Ferenc, Chanky Margit, Daday Ferenc, Ferencz Irma, Ladányi István, Dubovay Márton, Matzenauer Hugó, Fodor Levente, Juhász Miklós, Birkás Bálint, Kátay Mihály, Nemesszeghy Matild, Ágyik Lajos, Szóts Vilmos, Asbóth Oszkár, dr. Bíró Béla, Bánátffy János, B. Tarlós Katalin, Berényi Meiser Piroska, Nemesszeghy Jenő, Márkusfalvi Barabás Márton, Bószin Endre, Csurgói Máthé Lajos, Dobay Zsuzsa, Dohanos István, Ferenczy B. Zoltán, Kemény László, id. Kiss Ferenc, Koe-Krompecher P. László dr., Király Jenő, Mór József, Németh Nándor, Ős Nagy István, Pilényi Oszkár, Paulini Livia, SoósJózsef, Glatter :Z:oltán, Makk Imre, Makk Éva, Póta József, Teleki Vámossy Arpád, Juszkó Béla, Török Endre, Nagy György Károly, Deli István, Mészáros Maya, Kozmon György, Minnich D. Ernő, 13

15 Polónyi Elemér, Salgó Endre, Toldy józsef, Szé les józsef, Széles Magda, Krump Éva, Varga Nándor Lajos, Koszorús Gabriella, Lendvay Imre, Magnanijolán, Horváth Lenke, Pereszlényi Lúcia, Révay Gyula, Honti V. Irén. A névsor további kiegészítésre szorul, mert egyes kiállítók a kiállítás megnyitása előtt csak pár órával jelentkeztek, s így a 38 oldalas jubileumi albumban, katalógusunkban sem szerepelnek. A felsoroltak művei a kaliforniai, New York-i vagy clevelandi kiállítások során kerültek bemutatásra. Sem az Árpád Akadémia ké pzőművészeti osztályának, sem a Külföldi Magyar Képzőművészek Világszövetségé nek elnökeként nem vállaihatom azt a feladatot, hogy az említett művészeket rangsoroljam, közösségi és nemzeti igyekezetüket névsorba szedjem. Az elcsatolt területek művészeivel való érintkezésünk egyes ismert (trianoni, helsinki) vonatkozásokban csaknem kizárólag papíron létezhető kapocs, bár vannak olyanok is soraikban, akik a meghívást, jószándékú felhívást "elvi okokból" nem fogadták el. Elszíneződtek, megingott bennük a nemzet közösségéhez való tartozás tudata. Neveiket nem tüntetjük fel, de számon tartjuk őket. Közösségeink munkája emberi gyarlóságunknak sincs híján, de eredményeink - az Árpád Akadémia és a Magyar Találkozó egyre emelkedő célkitűzéseivel mindennél beszédesebbek. "Arte et marte dimicandum" - mondja a latin. Fegyverrel és művészettel párosult szellemiekkel kell megvivnunk nemzetünk jövőjének harcát. A fegyver ma a szellem és a hit. A tömör latint szabad országban - szabad fordításban - így ültetjük át magyarra. A biblia egyik sora ennél is tömörebb: "Az Isten - szeretet." Ahol ez_ a kettő nem párosul a hittel, ott nincs diadal. Nekünk, magyar művészeknek a hit adott erőt az áldozat vállalására is, meg a szaigálat teljesítésére is. A lényeg, hogy a fáklyát vigyük tovább! * * * A kiállított könyvek szerzói közül B éky-halász Iván dr., Ewen~tné Petrés Judith, Flórián Tibor, Kossányz Józse.!, Ft. Kótaz Zoltán dr., Nehéz Ferenc, S. Koósa Antal, Somogyi 14

16 Ferenc dr., Széplaki józsef, Szilassy Sándor dr., Várdy Béla dr., Várdyné Huszár Ágnes dr. és Wass Albert gróf; az emigrációs magyar sajtó és rádió többi munkatársa közül Beniczky Ádámné, Kossányz Mz"klós és felesége, Lendvay józsef, dr. Ludányz András és felesége, Magyary Csilla, Molnár Zszgmond dr., Szabadkaz Sándor, dr. Szakáts Istvánné és T. Dombrády Dóra; a zene-, képző- és iparművészek közül pedig Brosné Karz"kás Cecíha, Buzáné Orrnay Ildz"kó, Gyz mesy Kásás Ernő, dr. Koe Krompecher László, Már józsef, Radnay Rudolf, Széles józsef ésfelesége, Tallós Mórz"c, Tallós Kz"tty és Vudyjózsefvoltjelen. * * * A kiállítások megnyitását követően este 7 órakor irodalmi és művészest kezdődött, amelyen a XV. Magyar Találkozó résztvevőin kívül Cleveland és környéke magyarságának legjobbjai jelentek meg. Az ünnepi megnyitót Somogyz Ferenc dr., az Árpád Akadémia főtitkára mondta. Somogyz Ferenc: IGAZUNKÉRT A clevelandi Magyar Találkozók állandó titkárságának nevében és megbízásából kedves mindnyájukat, a magyar egyházak, egyesületek és más szervezetek igen tisztelt vezetőit és kiküldöttjeit, a szabad szellemz Magyarország mcssze tájakról érkezett követeit, a magyar műveltség áldott hordozóit, népi és nemzc:ti hagyományaink hűséges őrzőit, a magyar Ige és a magyar Irás lelkes apostolait és buzgó híveit, valamennyiüket egyszeruen, mint magyarokat, csupán két szóval, magyar szeretettel köszöntöm. Isten kegyelméből és magyarságunk idegenben is törhetetlen akaratából, népi és nemzeti hagyományainkhoz való rendületlen ragaszkodásból tizenötödször gyűltünk ma össze, hogy az amerikai hála-ünnepe után külön is köszönetet mondjunk a Gondviselésnek szabadságunkért, emlékeket idézzünk régi dicsőségről, vagy ha kell, behegecit sebeket szaggassunk fel tetemrehívásunkon és fürkésző tekintettel nézzünk a boldogabb jövő hitének hajnala felé. 15

17 Idézzük 450 év távolából a rákosi és a hatvani országgyűlés öntudatos szellemét, 400 év távolából Báthori István erdélyi fejedelem lengyel királlyá történt megválasztásának felemelő történeti eseményét, 150 év távolából Vörösmarty Mihály "Za lán futásá" -nak felzendülését s ajkán a szemrehányó kúdés elha_ngzását: "Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?" Es idézzük ugyancsak 150 év távolából Széchenyi István grófpéldátlan példáját, a magyar nyelv intézményes ápolására hivatott akadémia céljára tett önkéntes felajánlását, aztán - igen szerényen és nagyon halkan - 15 év távolából az első Magyar Találkozó váratlan sikerét, végül - még szerényebben és még halkabban - l O év távolából a szabadföldön élő ma gyar tudósok, írók és művészek Árpád Akadémiájának meg alakulását. Tetemrehívásunkon a mohácsi vészre kell gondolnunk, amelynek jövőre lesz 450. évfordulója; Erdélyért aggódunk; Trianon átkát nyögjük; a párizsi béke bilincseit rázzuk és a helsinki határozatok reménytelenségein tépelődünk. Tekintetünk mégis töretlen hz"ttel a jövő lehetőségeinek út ját kémleli. A magyar szellem szabad földön született kimagas ló értékü alkotásait keressük, hagyományaink megőrzésén, nyelvünk fenntartásán és ápolásán fáradozunk, legszentebb meggyőződésünket védjük, amely - Zrínyi szavaival - azt vallja, hogy "egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók"; igazun kért, a magyar igazság érvényesítéséért körömszakadtáig rendületlenül harcolunk. Ezért gyűltünk ma tizenötödször is össze. A XV. Magyar Találkozó s egyben a III. Magyar Kongresszus üléseit Isten nevében megnyitom és átadom a szót irodalmi és művészestünk músorvezetőjének, aki régi, közkedvelt barátunk és munkatársunk, Molnár Zsignwnd dr., az ismert közíró és rádiószerkesztő, az Árpád Akadémia irodalmi főosztályának rendes tagja. Molnár Zsigmond dr.: * * * VÉGVÁRI VITÉZEKKÉNT Ha valaha még egy szebb és boldogabb magyar életben megírják egyszer országvesztésünknek és népünk legnagyobb emigrációjának keservekben, inségekben és ármányokban bő- 16

18 velkedő, szomorú történetét, ha az eljövendő késő századokban lesz még igaz és hű magyar krónikás, ha lesz még új Tinódi Lantos Sebestyén, aki egy értünk való requiemben, vagy egy bennünket siratá, keserű énekben elmondja, hogy a XX. század második felében, a nyugati végek nagy magyar Rodostójában, a láthatatlan szellemi és erkölcsi Magyarország kicsinyke őrtornyaiban kik álltak vigyázókként a vártán, kik voltak a száműzetésbe került magyar nemzeti szellem és kultúra őriző Pásztorai: akkor e történelem lapjain kiemelkedő helyet kell kapniuk majd a clevelandi Magyar Találkozók, Magyar Kongresszusok évről évre megismétlődő napjainak. Otthon ma minden látszat-enyhülés ellenére is idegen megszállás, szolgaság és elnyomatás van. A helsinki sötét cinkosok nem.h~llották meg a nyugati végek hazát vesztett magyarjainak JaJkiáltását és cinikusan szentesítették a Budavár ősi torn~aira immáron 30 évvel ezelőtt felkúszott vörös rongyok kevely lobogását. A Vér és vas e vad korszakában otthon ma nincsen szabad magyar szó, nincsen szabad írás; csak irányított sajtó, még a gyermekmesékben is csak pártérdekeket szolgáló szálarn van és csak a rendszer szolgaian sunyi dicsérete folyik. b_ Otthon ma nincsenek Magyar Szolzseniciek, nincsenek töb- ~ a házsongárdi temetőben porladó Reményik Sándorok; nincs többé magyar wellsi énekes és nincsen lángsírba menő magyar wellsi bárd. _ Országok és szelek útjára került a nemzet megannyi hű fia e~ elszórt, kicsiny pásztortüzeknél melengeti magát. E pásztor ~uze~nél és vesztett szabadságunk siratófalánál, mint a cleve _andl Magyar Találkózókon és Magyar Kongresszusokon, ott allanak a lerontott jeruzsálem elűzött pásztorai; ott állanak a magyar írók, tudósok és művészek, a nemzeti érzésű magyar P~Pok, a kis magyar iskolák áldozatos lelkű tanítói és a cserkeszvezetők, a magyar könyvtárosok, az orvosok és a modern technológia kitünő mérnök-szakemberei és végezetül - iszonyú küzdelmet vívó végvári vitézekként - ott állnak a magyar nemzeti emigrációs sajtó munkásai, a magyar újságírók, a magyar lap- és könyvkiadók, a rádiósok, akik vigyázván vigyázzák a széledő nyájat és szívük minden melegével élesztgetik a már hunyófélben lévő tüzeket és a hamvadó parazsat. 17

19 Ma ismét emigrac10s magyarságszolgálatunk kiemelkedő kultúreseményén, a III. Magyar Kongresszust b eveze tő irodalmi és művészesten vagyunk jelen, ame lyne k műsor á n a közreműködők tudásuk legjavát hozzák és adják. Eze n a szelíd őszi estén, amikor a fák lombjai már mind lehullatták elsárgult leveleiket, azt kérem, fogadják őket szere tette L * * * S. Koósa Antal (Detroit, MI) költő, az Árpád Akadémia irodalmi főosztályának rendes tagja és az Árpád-é rem tulajdonosa "Cserepek" címmel megjelent legújabb kötet é ből művészi átéléssel szavalt szemelvényeket- Kitünő verseivel és nagyszerű előadásával megérdemelt sikert aratott- - B. Karikás Cecilia (Washington, D.C. ) énekmúvésznő, az Arpád Akadémia múvészeti főosztályának rendes tagja, Kacsóh Pongrác ''János vit éz"-éből adott elő - Karády István zongoramúvész kiséretével - több énekszámot, amely mind általános, nagy tetszést aratott. _ Nehéz Ferenc (Los Angeles, CA) író, az Árpád Akadémia Irodalmi főosztályának rendes tagja, "Dunárólfúj a szél" című novellájának felolvasásával váltott ki osztatlan elismerést a hallgatóságból. Bárány Istvánné énekmúvésznő - Pintér Bárány Erzsébet ~ongoramúvésznő kíséretével - Bizet " Carmen" címú operá Jából a Habanera-áriát és Verdi "Trubadur"-jából az Azucena-áriát énekelte kiváló múvészettel és nagy hatással. F'_lórián Tibor (New Milford, CT) költő, az Árpád Akadém~a Irodalmi főosztályának elnöke és az arany Árpád-érem tul~jd_onosa "Keserű gyökéren" címmel megjelent legújabb köteteboi előadott költeményeivel hódította meg a közönségel Mack Wayne, a WDOK-FM clevelandi rádió zenei igazgat~ja - Kórady István zongoraművész és a szerző, valamint Kiss -f.a;os ~arna~ kíséretével Egyed Miklós dr. (New London, OH) B. aracsonyz sóhaf', "Szabadságharcos induló" és "Happy zr~hday, America (The Bicentennial Song)" címú szerzeményea ~dta elő olyan sikerrel, hogy az elragadtatott közönség per~ekig felállva ünnepelte. Egyed Miklós dr., a dalok szerzője, ~z Arpád Ak_adémia orvostudományi osztályának rendes tagja es az arany Arpád-érem tulajdonosa. 18

20 A nyugat-clevelandi cserkészcsapatok regős-csoportjának tagjai - Temesváry Magda és András betanításában - a mikepircsei csárdást, valamint a kapuvári verbunkost és csárdást mutatták be. Táncmúvészeti felkészültségüknek méltó jutalmaként a lelkes közönség megismételtette számaikat. Befejezésül Kórady István zongoramúvész Bartók Béla "Allegro barbaro" címú darabját játszotta el, amelyet a hallgatóság tapsviharral jutalmazott. A músoron szereplő hölgyeknek a rendezőség nagyon szép rózsacsokrokat nyújtott át. A músorvezetés nagy körültekintést igénylő feladatát-szellemes összekötő szövegekkel - Molnár Zsigmond dr. elismerésre méltó szakavatottsággal végezte. Az est hangulatos ismerkedő cocktail party-val végződött. 19

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Bárczi Géza. Megnyitó beszéd

Bárczi Géza. Megnyitó beszéd Bárczi Géza Megnyitó beszéd Hölgyeim és Uraim! Szeretettel és egyszersmind mélységes hálánk, köszönetünk kifejezésével üdvözlőm a megyei tanács elnökét, Gonda György elvtársat, házigazdánkat, aki alkalmat

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa XXXIst. Hungarian Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology I. Értesítő Az elmúlt évek nagysikerű rendezvényeinek, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben