BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34."

Átírás

1 Intézmény neve: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Szabályzat típusa: Selejtezési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Intézmény OM-azonosítója: Intézmény fenntartója: Bonyhád Város Önkormányzata Intézmény vezetője: Steiner Krisztián - 1 -

2 Az Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) kezelésében, használatában lévő vagyontárgyakért az Intézmény vezetése a felelős. A vagyonért való felelősségvállalás érdekében az Intézmény kezelésében, használatában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének rendjét a számvitelről szóló évi C. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. kormányrendeletben foglalt előírások figyelembevételével a következők szerint határozom meg. 1. A szabályzat célja I. A szabályzat célja, tartalma Az Intézmény kezelésében lévő eszközök a tevékenység folytatása során elhasználódnak, korszerűtlenné, felhasználásra, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vagy valamely feladat megszűnése miatt feleslegessé válhatnak. Az intézmény zavartalan működésének biztosítása, valamint az önkormányzati és intézményi tulajdonnal való célszerű és takarékos gazdálkodás szükségessé teszi, hogy a feleslegessé vált eszközöket folyamatosan feltárjuk, a használatban lévő eszközöktől elkülönítsük, és hasznosításukról vagy selejtezésükről a szabályzatban rögzített előírások szerint gondoskodjunk. 2. A szabályzat tartalma A szabályzat főbb tartalmi elemei: a szabályozásba bevont eszközök köre, a feleslegessé válás ismérvei, általános feltételei, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a feltárt eszközök elkülönítésének, tárolásának és nyilvántartásának rendje, a felesleges vagyontárgyak hasznosítása, a hasznosítással összefüggő értékelés, a hasznosítási eljárás lefolytatásáért és ellenőrzéséért felelős személyek jogai és feladatai, a selejtezési eljárás előkészítése, a selejtezési bizottság feladata a selejtezési eljárás lefolytatásában, a selejtezési jegyzőkönyv tartalma, a kiselejtezett vagyontárgyak kezelése, elszámolása, a megsemmisítési eljárás lefolytatása. II. A szabályozásba bevont eszközök köre, a szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az Intézmény kezelésében, illetve tulajdonában lévő valamennyi vagyontárgyra (immateriális javakra, tárgyi eszközökre, anyagokra, göngyölegekre...). A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan tárgyi eszköz valamint azon immateriális javak, amelynek analitikus nyilvántartása értékhatárra való tekintet nélkül - 2 -

3 mennyiségben és értékben, illetve csak mennyiségben történik. A szabályzat hatálya nem terjed ki: az Intézmény használatában lévő, de tulajdonát nem képező idegen és ideiglenesen átvett vagyontárgyakra, az épületnek, építménynek nem minősülő ingatlanok (telkek) hasznosítására, a műemlékileg védett vagyontárgyakra, a könyvekre, az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére. Az előzőekben felsoroltak hasznosítására és selejtezésére a vonatkozó külön jogszabályok, valamint az Intézmény bizonylati szabályzatában, illetve ügyirat-kezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tagintézményére ill.telephelyére. III. A vagyontárgyak feleslegessé válásának ismérvei Az év folyamán folyamatosan, de az év végi leltározás megkezdése előtt legalább 30 nappal vizsgálat tárgyává kell tenni az eszközök állapotát, használhatóságát, alkalmazásuk hatékonyságát. A vizsgálatnak mind a raktáron lévő, mind a munkahelyen használatban lévő eszközökre ki kell terjednie. Az eszközök vizsgálatát az alábbiakra kiterjedően kell elvégezni: Immateriális javak közül: a szoftvertermékekre, az egyéb szellemi alkotásokra, a vagyoni értékű jogokra vonatkozóan. Tárgyi eszközök közül: a műszaki berendezésekre, gépekre, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközökre, az egyéb berendezésekre, felszerelésekre, járművekre, A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak kell tekinteni az alábbi eszközöket. 1. Felesleges immateriális javak A felsorolt immateriális javak közül feleslegesnek kell minősíteni - 3 -

4 azokat a szoftvertermékeket, szellemi alkotásokat, amelyek feladatváltozás miatt feleslegessé váltak, elavultak, vagy a minőségi feladatellátás érdekében korszerűbb eszköz alkalmazása indokolt, azokat az immateriális javak közé tartozó vagyoni értékű jogokat, amelyek szerződés módosulása miatt egyáltalán nem érvényesíthetők. 2. Felesleges tárgyi eszközök Feleslegesnek kell tekinteni az Intézmény tárgyi eszközei (gépek, berendezések, műszerek, felszerelések, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök) közül azokat, amelyek a rendeltetésszerű használat következtében elhasználódtak, műszaki állapotuk miatt tovább nem használhatók, a javításuk nagy költséggel jár, vagy nem lehetséges, üzemeltethetőségük lejárt, műszakilag elavultak, korszerűbb tárgyi eszközök beszerzése következtében véglegesen használaton kívül kerültek, valamely feladat megszűnése, megváltozása miatt nélkülözhetővé váltak. Az Intézmény kezelésében, használatában lévő vagyontárgyakkal való célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében az Intézmény valamennyi vezetője és alkalmazottja köteles folyamatosan gondoskodni a felesleges vagy rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas vagyontárgyak feltárásáról, összegyűjtéséről, valamint köteles azokat a IV. fejezet 1. pontjában megjelölt, az eszköz feleslegesnek történő minősítésére javaslattételi joggal rendelkező személy részére a minősítés céljából előkészíteni. IV. A feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása 1. A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezése Az immateriális javak, a tárgyi eszközök feleslegesnek vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak történő minősítésére, valamint az érintett eszközök hasznosítására, selejtezésére az Intézmény vezetője, az intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők, A pénzügyi-ügyintéző (leltár felelős) az iskola-,ill.óvodatitkár, szoftverek, számítástechnikai eszközök esetében az informatikus, rendszergazda, a személyi használatra kiadott eszközök esetében az eszközöket használó alkalmazottak, tehetnek javaslatot. 2. A kezdeményezés módja A vagyontárgyak feleslegesnek, vagy használatra alkalmatlannak minősítésére javaslattételi - 4 -

5 joggal rendelkezők kötelesek javaslataikat írásba foglalni és a leltározás megkezdése előtt legalább 30 nappal az iskola-, ill. óvodatitkár részére átadni. A javaslatot a szabályzat 3. számú mellékletét képező bizonylaton kell elkészíteni. A javaslattételi joggal rendelkezőknek a bizonylatot kötelező hiánytalanul kitölteni. A javaslatok felülvizsgálatát végző személynek ellenőriznie kell, hogy a feleslegessé válás/selejtezés oka megfelel-e a valóságnak, szükség esetén szakértői véleményt kell beszereznie a feleslegessé válás, selejtezés egyértelmű okának megállapítása érdekében, meg kell állapítania, hogy a leadott eszköz javítható-e, ha igen, annak mekkora a várható költsége, időtartama, a javítása gazdaságos-e, illetve ha nem javítható, akkor annak okát, véleményeznie kell, hogy a leadott eszköz pótlása indokolt-e, ha igen, milyen típusú eszköz beszerzését javasolja, véleményeznie kell a hasznosítás módjára, illetve a selejtezésre tett javaslatokat (egyetért-e a javaslattal, vagy nem, ha nem ért egyet vele, akkor annak mi az oka, illetve milyen más megoldást javasol), felül kell vizsgálnia az értékesítésre javasolt felesleges eszközök esetében a javasolt értékesítési árat. A vagyontárgyak eladási árát az adott időpontban rendelkezésre álló legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell megállapítani. A felülvizsgálatot végző személynek megfelelő szakértelemmel, végzettséggel kell rendelkeznie. A javaslatok felülvizsgálatát végző személy(ek)nek a 3. számú melléklet szerinti bizonylat II. részének kitöltésével és aláírásával kell dokumentálnia véleményét és javaslatait. A vizsgálat során a feleslegesnek minősített vagyontárgyak hasznosítása során figyelemmel kell lenni az intézményi tulajdon védelmére és a gazdaságossági követelményekre vonatkozó előírások betartására. A felülvizsgálatot végző személynek a felülvizsgált és aláírt javaslatokat leltárfelelősnek további ügyintézésre vissza kell adnia. A leltárfelelős a beérkezett javaslatok alapján külön-külön összesítő jegyzéket köteles készíteni a hasznosításra javasolt feleslegessé vált eszközökről, és a selejtezésre javasolt eszközökről 1. A hasznosítási eljárás V. A felesleges vagyontárgyak hasznosítása A javaslatok felülvizsgálatát követően a feleslegessé minősített, hasznosításra javasolt vagyontárgyak hasznosítási eljárása a következő feladatok elvégzését foglalja magában: a hasznosítandó eszközök elkülönítése, - 5 -

6 a hasznosítandó eszközök jegyzékbe foglalása, a hasznosítás engedélyezése, értékesítés esetén az értékesítési ár meghatározása, az értékhatár feletti vagyontárgyak értékesítésének meghirdetése, versenytárgyalás lefolytatása, az értékesítés dokumentálása, bizonylatolása. 1.1 A hasznosítandó eszközök elkülönítése A hasznosítási eljárásba bevont, feleslegesnek minősített vagyontárgyak esetében annak érdekében, hogy ne legyenek felcserélhetők az ilyen eljárással nem érintett vagyontárgyakkal a vagyontárgy leltárfelelősének gondoskodnia kell azok megjelöléséről, elkülönített tárolásáról és nyilvántartásáról mindaddig, amíg azok hasznosítása meg nem történik. 1.2 A hasznosítás engedélyezése A felesleges vagyontárgyak értékesítését vagy más módon történő hasznosítását (térítés nélküli átadás, bérbeadás...) a szakvélemények alapján az Intézmény vezetője hagyja jóvá. 1.3 Az eladási ár megállapításának joga A felesleges vagyontárgyak értékesítés útján történő hasznosítása esetében az eladási árra vonatkozó javaslat jóváhagyására az Intézmény vezetője jogosult. Általános szempont: az eladási árnak a hulladékárnál magasabbnak kell lennie. 1.4 Az értékesítés dokumentálása, bizonylatolása Minden vagyontárgy értékesítéséről számlát kell kiállítani, melyet a GESZ végez.. A vagyontárgy csak a kifizetett számla ellenében adható át. Az értékesítés megtörténtét követően a változást az analitikus nyilvántartásban és a főkönyvi könyvelésben rögzíteni kell. 2. A hasznosítás lehetséges módjai térítés ellenében gazdálkodó szervezetek részére történő értékesítés térítés ellenében magánszemélyek részére történő értékesítés térítés nélküli átadás az önkormányzat felügyelete alá tartozó más hasonló feladatot ellátó költségvetési szerv részére térítés nélküli átadás az intézmény tagintézményei ill. telephelyei között bérbeadás más gazdálkodó szervezet részére kölcsönadás más költségvetési szerv részére 2.1 Gazdálkodó szervezetek részére történő értékesítés Az iskolai hirdetőn történő kifüggesztés után, amennyiben intézményi dolgozó nem tart igényt az - 6 -

7 értékesítendő eszközre, a helyben szokásos módon meghirdetésre kerülhet, melynek során gazdasági szervezetek is jelentkezhetnek megvételre. Több jelentkező esetén a határidőben beérkező ajánlatok közül azt kell választani, mely jobb vételi árat kínál. 2.2 Magánszemélyek részére történő értékesítés Magánszemély részére történő értékesítésnek minősül az eladás, ha az nem gazdálkodó szervezet részére történik. A felesleges vagyontárgyak magánszemélyek részére történő értékesítését meg kell hirdetni. A hirdetménynek a következőket kell tartalmaznia: az értékesítésre szánt vagyontárgyak megnevezését, a vagyontárgy elhasználódására, állagára vonatkozó jellemzőket, az eladási árat, az értékesítés helyét, az értékesítés időpontját. A hirdetményt a helyben szokásos módon hirdetőtáblára kell kifüggeszteni. Az Intézmény dolgozói a felesleges vagyontárgyak értékesítése tekintetében magánszemélynek minősülnek. Azonos eladási feltételek esetén az Intézmény dolgozóit előnyben kell részesíteni. Az intézmény dolgozói között előnyt élveznek az adott intézményegység ill. tagintézmény dolgozói. Magánszemély részére felesleges vagyontárgyat értékesíteni csak az értékesítéssel egyidejűleg teljesített befizetés ellenében lehet. A magánszemély részére történő értékesítés számlázási kötelezettség alá esik. A számlát a GESZ állítja ki. A befizetést igazoló csekkszelvény bemutatása után kerülhet sor az értékesített eszköz átadására. Nem értékesíthetők magánszemélyek részére: azok a vagyontárgyak, amelyek fokozott biztonsági előírások mellett működtethetők, a veszélyes, egészségre ártalmas anyagok, vegyszerek, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok, azok a vagyontárgyak, anyagok, amelyek egészségvédelmi előírások miatt megsemmisítendők. 2.3 Térítés nélküli átadás Az Intézmény a felesleges tárgyi eszközeit térítésmentesen csak a felügyeleti szerv engedélyével adhatja át az Intézmény felügyeletét ellátó önkormányzat felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv vagy Nem kell a fenntartó engedélye a saját intézményen belüli, tagintézmények közötti - 7 -

8 eszközátadáshoz. A térítésmentes átadásról átadási/átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben tételesen rögzíteni kell az átadott vagyontárgyak megnevezését, típusát, jellemző adatait, valamint a tárgyi eszköz számviteli nyilvántartásokban szereplő bruttó értékét és az átadás időpontjáig elszámolt halmozott terv szerinti értékcsökkenés összegét. Az Intézménynél átszervezés vagy feladatmegszűnés miatt feleslegessé váló vagyontárgyak más költségvetési szerv részére történő, térítés nélküli átadását a felügyeleti szerv (önkormányzat) írásban is elrendelheti. Abban az esetben, ha a feleslegessé vált tárgyi eszköz már 0-ig íródott, és a felügyeleti szerv vagy más önkormányzat (többcélú kistérségi társulás) felügyelete alá tartozó költségvetési szerv nem tart rá igényt, akkor térítésmentesen csak nonprofit szervezet vagy egyház részére ajánlható fel. Az intézményen belüli tagintézmények közötti átadásról is átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átadás tényét az analitikus és a főkönyvi könyvelésen is át kell vezetni. 2.4 Bérbeadás Az Intézménynél ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé vált tárgyi eszköz más gazdálkodó szervezet, költségvetési intézmény vagy magánszemély részére bérbe adható. A bérbeadást az Intézmény vezetője engedélyezi. A bérbeadásról bérleti szerződést kell készíteni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, amelynek tartalmaznia kell: a bérbeadó és bérbevevő megnevezését, telephelyét, a bérlet tárgyát képező tárgyi eszköz megnevezését, típusát, jellemző adatait, használhatósági fokát, műszaki állapotát, a vagyontárgy nyilvántartási és értékadatait, a bérbeadás időtartamát, a kikötéseket, hogy a bérbevevő milyen célra és feltételek mellett használhatja a vagyontárgyat, a bérbevevő kötelezettségvállalását az állag megóvására, rendszeres karbantartására, megfelelő állapotban való visszaszolgáltatására, esetleges kártérítési kötelezettségeket, a bérleti díjat, esedékességét, fizetési módját. A bérleti szerződést 2 példányban kell elkészíteni, amelyből az eredeti példány az Intézményé mint bérbeadóé, egy példány a bérbevevőé, Az eredeti példányról 2 pld másolatot kell készíteni, melyből egy példányt számlázás miatt a GESZ-be kell küldeni egy példány pedig a nyilvántartás mellékletét képezi. A bérleti díjat az Intézmény vezetője hagyja jóvá. A bérleti díjat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a tárgyi eszköz után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét fedezze, 0-ra íródott - 8 -

9 eszköz esetén pedig a bérleti díjat úgy kell megállapítani, hogy abból minimum az állagmegóvás költségei fedezhetőek legyenek. A bérbe adott vagyontárgyak tulajdonjoga a bérbeadással nem változik, a bérbe adott tárgyi eszköz a bérbeadás időtartama alatt továbbra is az Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szerepel. A bérbe adott tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolásáról és nyilvántartásáról a szokásos módon továbbra is gondoskodni kell. A tárgyi eszközökről vezetett egyedi analitikus nyilvántartásban a bérbeadás tényét és időtartamát rögzíteni kell. 2.5 Kölcsönadás Az Intézmény az átmenetileg feleslegessé váló eszközeit más hasonló feladatot ellátó költségvetési intézménynek legfeljebb 30 napra térítésmentesen kölcsönadhatja. A kölcsönbeadást a kölcsönbevevő írásbeli kérelme alapján az Intézmény vezetője engedélyezi. A kölcsönbeadást dokumentálni kell, amelyben rögzíteni kell: a kölcsönbeadó és kölcsönbevevő megnevezését, telephelyét, a kölcsönbeadás tárgyát képező eszköz megnevezését, típusát, jellemző adatait, használhatósági fokát, műszaki állapotát, a vagyontárgy nyilvántartási és értékadatait, a kölcsönbeadás időtartamát, a kikötéseket, hogy a kölcsönbevevő milyen célra és feltételek mellett használhatja a vagyontárgyat, a kölcsönbevevő kötelezettségvállalását az állag megóvására, rendszeres karbantartására, megfelelő állapotban való visszaszolgáltatására, esetleges kártérítési kötelezettségeket. A kölcsönbeadásról készített dokumentumot 2 példányban kell elkészíteni egy példány az Intézményé mint kölcsönbeadóé, egy példány a kölcsönbevevőé, A kölcsönbe adott vagyontárgy a kölcsönbeadás időtartama alatt is az Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szerepel. Amennyiben a kölcsönbe adott vagyontárgy tárgyi eszköz, a kölcsönbeadás időtartamára a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásáról és nyilvántartásáról a szokásos módon továbbra is gondoskodni kell. VI. A selejtezés rendje Amennyiben a felesleges vagyontárgyakat az V. fejezetben leírtaknak megfelelően nem lehet hasznosítani, úgy azokat selejtezésre kell előkészíteni. Ugyancsak selejtezésre kell előkészíteni a természetes elhasználódás, rongálás vagy más ok (káresemény) miatt a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált vagyontárgyakat is

10 1. Selejtezési bizottság A felesleges, a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált vagyontárgyak leértékelésére és selejtezésére az intézményvezető által kinevezett selejtezési bizottság tagjai jogosultak. Intézményünknél a selejtezési bizottság tagjai: a bizottság tagjai lehetnek még az alábbiak: az intézményegység-vezető, a tagintézmény-vezető, az iskola- ill. óvodatitkár a pénzügyi-ügyintéző, a selejtezésre kerülő eszközök tekintetében kellő szakismerettel rendelkező dolgozó (karbantartó) A selejtezési bizottság elnöke minden tagintézmény esetén a helyi vezető. A selejtezési bizottságnak minimum három főből kell állni, a három főbe nem tartozik bele a főigazgató. A selejtezési bizottság feladata: a selejtezés előkészítése, a selejtezési eljárás lefolytatása, a selejtezési jegyzőkönyvek elkészítése, a selejtezések jóváhagyása. A selejtezési bizottság elnöke a bizottság tagjai véleményével összhangban dönt a leértékelésről és a selejtezésről. Felelős: a selejtezési jegyzőkönyvek szabályszerű kiállításáért, a selejtezés szabályszerű lefolytatásáért, amennyiben a selejtezés oka a hanyag kezelés, felelős a felelősségre vonással kapcsolatos előterjesztés elkészítéséért és a kártérítési javaslattételért. 2. A selejtezési eljárás lefolytatása 2.1 A selejtezési bizottság a selejtezési eljárás megkezdése előtt a javaslatok alapján köteles vizsgálni, hogy a selejtezésre kerülő eszközök hasznosításával kapcsolatosan a felelősök szabályszerűen jártak-e el. 2.2 Azoknál az eszközöknél amelyeknél a szabályszerű előkészítő eljárás nem állapítható meg, új hasznosítási eljárást kell lefolytatni. 2.3 Meg kell vizsgálni a selejtté válás okát, és mulasztás felderítése esetén a felelősség megállapítását az Intézmény vezetője külön kezdeményezi. 2.4 Fel kell mérni, és meg kell állapítani a selejtezésre kerülő eszközök,tartozékait, tartalékrészeit is

11 2.5 A számviteli nyilvántartásokkal való tételes egyeztetésnél ellenőrizni kell a leltári számok, főkönyvi számok feltüntetésének helyességét, vagy amennyiben azok hiányoznak, pótlásukról gondoskodni kell. 2.6 A tárgyi eszközöknél a leltári számot, a gyártási számot, az üzembe helyezés adatait ellenőrizni kell. Selejtezési eljárás alá vonni csak meglévő, a helyszínen megtekinthető és számba vehető vagyontárgyakat szabad. Ez alól csak az elemi kár során megsemmisült vagyontárgy kivétel, ebben az esetben a kárfelvételről készített jegyzőkönyveket (okmányokat) is csatolni kell a selejtezési jegyzőkönyvhöz. 3. A selejtezési jegyzőkönyv A selejtezési bizottság állásfoglalását, javaslatait és ezek indoklását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a selejtezési bizottság tagjainak egyetértésük jeléül aláírásukkal kell ellátniuk. A jegyzőkönyvet 1 példányban kell elkészíteni. Külön jegyzőkönyvet kell felvenni a tárgyi eszközök és a leltári számos, forgóeszköznek minősülő eszközök esetében. A selejtezési jegyzőkönyveket a kereskedelmi forgalomban beszerezhető alábbi nyomtatványok felhasználásával kell elkészíteni: B r. sz. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve, B r. sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve vagy saját használatra készített selejtezési jegyzőkönyvvel,amely tartalmi elemeiben nem tér el a kereskedelmi forgalomban kaphatótól. A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a selejtezés időpontját, a selejtezési eljárásban részt vett bizottság tagjainak nevét és beosztását, annak rögzítését, hogy a selejtezési eljárás valamennyi bizottsági tag jelenlétében folyt le, annak megállapítását, hogy a javaslatokban szereplő eszközök selejtesek, további használatra, hasznosításra alkalmatlanok, a selejtté válás okát (kódszámát), annak megállapítását, hogy a selejtezett eszközöket a bizottság tagjainak jelenlétében jelzésüktől úgy fosztották meg, vagy azokat olyan jellel látták el, hogy selejtezésre még egyszer nem mutathatók be, a kiselejtezett vagyontárgyból nyerhető anyagok megnevezését, mennyiségét és a hulladék anyagok hasznosítási módját (kódszámát), a kiselejtezett vagyontárgyról leszerelt alkatrészek, tartozékok felsorolását és azok hasznosítási módját, a nem hasznosítható hulladékok vagy egyéb ok miatt megsemmisítendő anyagok megsemmisítési módját. A jegyzőkönyvben rendelkezni kell a kiselejtezett eszközök sorsáról. A selejtezési bizottságnak javaslatot kell tennie arra, hogy

12 a selejtezett eszközöket hulladékként vagy haszonanyagként lehet-e értékesíteni, haszonanyagként vagy alkatrészként vissza kell vételezni, a hulladékként vagy haszonanyagként nem értékesíthető eszközöket, készleteket meg kell semmisíteni, a megsemmisítésre kerülő eszközök megsemmisítése milyen módszerrel történjen. A selejtezési bizottság javaslatát/döntését a bizottság elnöke a javaslatok IV. részben is köteles rögzíteni. A selejtezési bizottság által a selejtezési eljárás során készített jegyzőkönyvben javasolt intézkedések (megsemmisítés, értékesítés, raktárra visszavételezés) végrehajtására csak az intézményvezető jóváhagyása után kerülhet sor. Az intézkedések végrehajtásáért a selejtezési bizottság vezetője a felelős. A kiselejtezett vagyontárgyakat azok megsemmisítéséig vagy hasznosításáig külön, zárható helyiségben kell tárolni, és biztosítani kell azt, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A kiselejtezett vagyontárgyak elkülönített tárolásáról a selejtezési bizottság elnöke köteles gondoskodni. A selejtezett vagyontárgyakból kibontható vagy leszerelhető olyan anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, amelyek a selejtezési bizottság véleménye szerint az Intézménynél gazdaságosan felhasználhatók, haszonanyagnak kell minősíteni. A hasznosíthatónak minősített alkatrészek, eszközök, anyagok megsemmisítése nem történhet meg a selejtezési eljárás során. Ezeket az eszközöket a selejtezési eljárás után, mint önálló alkatrészeket, tartozékokat, illetve anyagokat külön-külön a 5. számú melléklet szerinti összesítő jegyzékbe kell foglalni, és a selejtezési bizottság elnökének gondoskodnia kell a raktárra történő visszavételezésről. A haszonanyagokat a használhatósági fokuknak megfelelő értékkel kell nyilvántartásba venni. A hulladék- vagy haszonanyagként történő értékesítés a kiselejtezett eszközféleség szerint illetékes hulladékgyűjtő cég részére történhet. A hulladékként vagy haszonanyagként értékesítendő kiselejtezett vagyontárgyakat a 5. számú melléklet szerinti összesítő jegyzékbe kell foglalni. A 5. számú mellékletek szerint elkészített összesítő jegyzékeket a selejtezési jegyzőkönyv mellé kell csatolni. A selejtezési jegyzőkönyvek egy példányát át kell adni GESZ-nek, nagyértékű eszköz selejtezése esetén kisértékű eszköz selejtezésnél az eredeti példány az analitikus nyilvántartás alapbizonylata, mindkét esetben 1 másolati példányt az irattárba kell helyezni. A selejtezés engedélyezése után a jegyzőkönyv alapján a kiselejtezett vagyontárgyaknak az analitikus és főkönyvi nyilvántartásból a selejtezés befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb a leltározás megkezdését megelőző 30. napig, kisértékű eszköz esetén a leltározás előtti napig ki kell vezetni

13 A selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzéséért a leltárfelelős a felelős. Amennyiben az ellenőrzésért felelős a selejtezési eljárás során valamilyen szabálytalanságot tapasztal, azt köteles azonnal az Intézmény vezetőjének jelezni. VII. A megsemmisítési eljárás Azokat a selejtezett eszközöket, amelyek sem haszonanyagként, sem hulladékként gazdaságosan nem használhatók fel, vagy felhasználásuk tilos, meg kell semmisíteni. A megsemmisítési a selejtezési jegyzőkönyvben kijelölésre kerülő dolgozó feladata. A megsemmisítés az eszköz jellegétől függően, meghatározott technikai eljárással történik (összetörés, elégetés, darabolás, elszállítás ). Az eljárás során a tulajdonvédelmi, az egészségügyi, a környezetvédelmi, tűzvédelmi, illetve a baleset-elhárítási rendszabályokat be kell tartani. Bonyhád, július 01. Steiner Krisztián főigazgató

14 1. számú melléklet Kódjegyzék a feleslegessé válás okairól Kódszám Megnevezés 001 Eredeti rendeltetésének már nem felel meg 002 Feladatcsökkenés miatt feleslegessé vált 003 Átszervezés miatt feleslegessé vált 004 Megszűnés miatt feleslegessé vált 005 Csökkent értékű, selejtes készlet 006 Elfekvő készlet 007 Normán felüli készlet 008 Erkölcsi avulás 009 Szavatossága lejárt 010 Rongálás 011 Elemi kár 012 Természetes elhasználódás 013 Gazdaságosan nem üzemeltethető 014 Egyéb ok

15 2. számú melléklet Kódjegyzék a selejtezés módjára Kódszám S01 S02 S03 S04 Megnevezés Megsemmisítés Hulladékként, haszonanyagként értékesítés Alkatrészként, haszonanyagként raktárra vétel Egyéb

16 3. számú melléklet Javaslat a felesleges vagyontárgyak hasznosítására, selejtezésére I. rész (A javaslattételi joggal rendelkező tölti ki.) Igénybejelentő szervezeti egység:... Vagyontárgy megnevezése:... Leltári nyilvántartási száma:... Típusa:... Gyártási száma:... Gyártási éve:... Üzembe helyezés éve:... Cikkszáma:... Mennyiségi egysége:... Mennyisége:... A használatból való kivonás, leadás időpontja:... A feleslegessé válás/selejtezés oka (kódszáma):... A leadott eszköz helyett igényel-e újat: Igen Nem A leadott eszköz: Hasznosítható Selejtezendő Megsemmisítendő Értékesítésre javasolt: Igen Nem Javasolt eladási ár:... (bruttó) Tagintézmény vezetője:... Aláírása:... Kelt:...,... év... hónap... nap

17 II. rész (A javaslat felülvizsgálatát végző személy tölti ki.) A javaslat felülvizsgálatát végző személy neve:.. beosztása:... A használatból kivonás indokoltsága: Indokolt volt Nem volt indokolt A felülvizsgált eszköz: Javítható Nem javítható A nemjavíthatóság oka: A javítás költsége... A javítás várható időtartama:... A leadott eszköz pótlása: Indokolt Nem indokolt Pótolandó eszköz típusa:... Bruttó értéke:... Hasznosítás javasolt módja:... Értékesítés esetén a javasolt eladási árral: Egyetért Nem ért egyet Az értékesítés javasolt bruttó összege:... Selejtezésre javasolt: Igen Nem Selejtezés javasolt módja: S01: Megsemmisítés S02: Hulladékként, haszonanyagként értékesítés S03: Alkatrészként, haszonanyagként raktárra vétel Közreműködő szakember vagy szerviz neve:... A selejtezés helyett javasolt más megoldás:... A felülvizsgálatot végző személy aláírása:... aláírás Kelt:...,... év... hónap... nap

18 4. számú melléklet Kódjegyzék a hasznosítás módjára Kódszám H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 Megnevezés Térítés ellenében gazdálkodó szervezet részére értékesítés Térítés ellenében magánszemély részére értékesítés Térítés nélküli átadás az önkormányzat felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv részére Térítés nélküli átadás más önkormányzat (többcélú kistérségi társulás) felügyelete alá tartozó költségvetési szerv részére Bérbeadás más gazdálkodó/költségvetési szerv részére Kölcsönadás más költségvetési szerv részére Egyéb módon

19 5. számú melléklet Kiselejtezett vagyontárgyakból raktárra visszavett haszonanyagok, alkatrészek, tartozékok jegyzéke Leltári szám Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Javasolt nyilvántartási érték Bevételezési bizonylat száma Átvevő aláírása Kiselejtezett, hulladékként, haszonanyagként értékesíthető vagyontárgyak Leltári szám Megnevezés Könyv szerinti érték Selejtezés oka (kód) Eladási ár

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

I. Általános rész. A szabályzat hatálya

I. Általános rész. A szabályzat hatálya Budakeszi Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12/1012.(VIII.31.) számú intézkedése Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata A polgármesteri hivatal kezelésében lévő felesleges

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécs M J Város Polgármesteri Hivatala Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/82/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Készítette: Borgulya

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK,

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, Rudabánya Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2008.szeptember 1 -től Jóváhagyva:Dr. Sallai

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata A szabályzat előírásait a Gazdasági Ellátó Szervezethez kapcsolt önállóan működő intézményeknek

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosíthatatlan eszközök selejtezésének szabályzata Érvényes:

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2012. január 01. Dr. Ari Lajos elnök 1 A selejtezési szabályzat az Egyesület tulajdonában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításával, leértékelésével és selejtezésével

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Az egyesület azon eszközeit, melyek a Számviteli törvény értelmében

Részletesebben

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, Jóváhagyta: Dudás Tibor- főigazgató Készítette: Debreceniné Csőke Krisztina-gazdasági főigazgató helyettes Készült:2017.01.01. Hatályos:

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JÚNIUS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 935-5/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat feleslegessé

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BMF SZMSZ 41. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FELESLEGES VANYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2003. november TARTALOMJEGYZÉK A szabályozás hatálya...

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. (Hatályos: 2015. június 27. napjától) Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2016 A felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és az államháztartás

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Adótanácsadók Egyesülete 2016. november 18. Gottgeisl Rita Beszámoló tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozásnak a mérleg

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános

Részletesebben

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ( a Számviteli Politika 3. számú melléklete) Érvényes: 2015. április 01-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a felesleges vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. július 15-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség)

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat hatálya... 3 2. Selejtezési hatáskör... 3 3. Selejtezési

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-18/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2016. június 25. napjától) H-1149 Budapest,

Részletesebben

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA N Y Í R E G Y H Á Z A A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009.

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2012..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) hangsúlyozza

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ikt.sz.: 12/46301/2012. Ikt.k.: 2012.08.08. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL Miskolc 2014. 6.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BIZONYLATI ALBUM I. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális javakról B.Sz.ny. 11-69. r.sz. A01. 2. Immateriális javak

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA A leltár az egy nagyon fontos csinovnyik feladat. Csinálják is csak szorgalmasan, minél pontosabban és persze precízebben. Valakiknek tudniuk kell, hogy hogyan állnak a dolgok. Belső Ellenőrök Társasága

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat a Pécs Városi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. A Szabályzat

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, március 30.

Javaslat. Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, március 30. Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott gépjárművek értékesítéséről, selejtezéséről

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 7. 362/2015. (VIII. 5.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 7. 362/2015. (VIII. 5.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról 2015/7. SZÁM 2015/7. SZÁM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 7 362/2015. (VIII. 5.) OBHE számú határozat munkacsoport működésének meghosszabbításáról 366/2015. (VIII. 10.) OBHE számú határozat

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző

Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának Szabályzata a kötelező térítésről és a költségekről (szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használatáról) Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia

Részletesebben

polgármester jogi szakreferens

polgármester jogi szakreferens Előterjesztő: Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Klebelsberg

Részletesebben