Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015"

Átírás

1 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei Az iskolai nevelés és oktatás pedagógiai alapelvei Az iskolai nevelés és oktatás célja, feladata, eszközei és eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Énkép kialakításának segítése, önismeret fejlesztése A tanulás tanítása A tanulók európai azonosságtudatra egyetemes kultúra megismerésére nevelése A tanulók környezettudatosságra nevelése A tanulók gazdasági nevelése A tanulók hon- és népismeretre nevelése A tanulók aktív állampolgárságra, demokráciára nevelése A tanulók felkészítése a felnőttlét szerepeire A tanulók egészséges életmódra történő nevelése, testi és lelki egészségük fejlődésének segítése Rendellenes személyiségfejlődésű, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködő, illetve veszélyeztetett tanulók kezelése A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést szolgáló tevékenységrendszerek A Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek A tehetség. képesség kibontakoztatását segítő pedagógiai tevékenység Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei II. HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, előírt tananyag és követelmények Tantervek, tanórai keretek Óraterv, tantárgyi rendszer Tantárgyak tananyaga, követelmények Nem szakrendszerű oktatás... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei

3 4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái, az egyes modulok értékelése, minősítése, beszámoltatása az iskolai évfolyam sikeres befejezéséhez A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése, minősítése A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, iskolai jutalmazások, fegyelmező intézkedések, testnevelési mérési követelmények A tanuló magatartása értékelésének, minősítésének követelményei, formái A tanuló szorgalma értékelésének, minősítésének követelményei, formái Az iskolai jutalmazás formái Az iskolai büntetés formái A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása MELLÉKLET

4 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A közoktatási törvény szabályozásából következően minden jelenleg működő iskola rendelkezik pedagógiai programmal. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra határozza meg az iskolában folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai programban, mint stratégiai tervben foglaltak akkor valósíthatók meg, ha ahhoz kapcsolódva: - évente meg vannak határozva az aktuális célok és - az ehhez kapcsolódó feladatok teljesülnek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele az iskola éves, rövid távú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok határozzák meg: - az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, - a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet, - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM-rendelet, - a 32/1997. (XI.5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, - a 11/1994. (VI.8.) MKM-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, - az intézmény alapító okirata, - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003, (XII.17.) Kormány rendelet módosítása alapján a 202/2007. (VII. 30.) Kormány rendelet A pedagógiai program magában foglalja - a nevelési programot, egészségnevelési programot, környezeti nevelési programot, - a helyi tantervet

5 Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Szakaszai: - az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, - a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, - az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, - a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének %-ban nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik. Az iskola pedagógiai programja és a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai A nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatai. Énkép, önismeret Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önállóság, az önkifejezés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. Hon és népismeret Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő már népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, boldogulásának is egyik fontos feltétele az egyén részvétel, a civil társadalom, a lakóhelyi, szakmai, kulturális közösség életében és/vagy, vagy, politikai életben. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges.

6 Gazdasági nevelés A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. Környezettudatosságra nevelés A nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvásra, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A tanulás tanítása A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás és figyelem, emlékezet működtetése, hanem valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését magában foglalja. A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. Testi és lelki egészség Az iskola nagy feladata és felelőssége, hogy a felnövekvő nemzedékeket egészséges életmódra nevelje, valamint minden tevékenységével szolgálni kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Felkészülés a felnőtt-lét szerepeire Fontos eleme a pályaorientáció, amelynek célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése.

7 MOTTÓ: "Arra születtem, hogy kisgyerek legyek, anyám mellett játsszam hosszú éveket, arra születtem, hogy felnőtt is legyek, s megértsem a szóból azt, amit lehet, s végül arra jöttem én e világra; hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába." (Adamis Anna)

8 BEVEZETŐ A település és az intézmény bemutatása A településen a közoktatás feladatait közös igazgatású közoktatási intézmény fogja öszsze: egy óvoda és egy általános iskola működtetésével ben a község használatba vett egy 80 férőhelyes óvodát ben egy 50 férőhelyes új óvodaszárny hozzáépítésével segítette a község a kisgyermekek elhelyezését. Az iskola őse, római katolikus és református iskolaként, már 1740-ben működött a településen, majd 1929-ben épült új református és katolikus iskola, amelyek az államosítás után összevonásra kerültek. Az iskola több évszázados története arra kötelezi az iskola vezetését, tanítóit, tanárait, hogy az oktató - nevelő munkában kiemelt figyelmet fordítsanak a lakóhely, a nemzet történetének és hagyományainak megismertetésére. Annál is inkább, mivel Tószeg jelentős történelmi és természeti értékekkel rendelkezik. Laposhalom (Kucorgó) neve több mint 100 esztendeje foglalta el helyét (1876.) a prehisztória (ősrégészet) tudományában. A régészet "Mekkájában" - ahogyan a községet említik -, valóságos kincses szigetet fedeztek fel, miután a Laposhalom mesébe illő módon ontotta magából az évezredek óta háborítatlanul pihenő korsókat, tálakat. Azon kb. 100 lelőhely közé tartozik, amelyet valamennyi, az óvilággal foglalkozó ősrégész fogalomként használ: a közép és délkelet-európai bronzkor letelepült földműves civilizációja egyik alapfogalmaként. A község másik nevezetessége a Gerje menti füves puszták. Sziki növényvilága és az ott található több mint 200 madárfaj egyedülálló a környéken. Az intézmény fenntartója Tószeg község önkormányzata. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladata körében ellátja az óvodáskorú gyermekek óvodai elhelyezését, illetve iskolára való előkészítését, a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozását. E feladat megvalósítása érdekében az intézményben napközi otthonos óvoda és nyolc évfolyamos általános iskola működik. A településen élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért oktató és nevelőmunkánk is ehhez a helyzethez igazodik:» az óvoda a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve és erősítve szolgálja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését;» az iskola folytatva az óvodai nevelő-oktató munkát a tanórán és tanórán kívül segíti a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, fejlesztését, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekinti a tehetséges, jó képességű tanulókkal való foglalkozást is.» az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés iskolai alkalmazásával a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyiségfejlesztését, közösségfejlesztését, szociális hátrányainak enyhítését végezzük - A hátrányos helyzetű tanulók aránya iskolánkban megfelel a jogszabályban előírtaknak. - Az iskola tartósan képes a különböző háttérrel és a különböző területe- 2

9 ken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére. - Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel (értékelő esetmegbeszélések) - Az iskolában működik a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer (havonta illetve három havonta osztályozó értekezlet, értékelő esetmegbeszélések). Elvárható eredmények: Mindezek folyamatos működése, gyakorlati alkalmazása és ellenőrzése következtében elvárható, hogy az integrációs felkészítésben résztvevő tanuló számára a saját komplex személyiség-struktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztést biztosítja az iskola, figyelembe véve előzetes tudását, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit, gyengeségeit. Ennek érdekében gazdag tanórai és tanórán kívüli tevékenységrendszert dolgoztunk ki, tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel ismerkedünk meg, próbálunk ki a tehetséggondozás és felzárkóztatás érdekében, valamint a szabadidő tartalmas eltöltésére. Így fontos szerepet kap az emeltszintű testnevelés tanítása, a népi tánc oktatása, a modern- és társastánc oktatása, a sporttevékenységek (DSE foglalkozások, tömegsport, kézilabda, kötélgyakorlatok, labdarúgás, gyógy testnevelés, úszásoktatás), az idegen nyelvi beszédgyakorlatok, képzőművészeti foglalkozások, báb és színjáték, informatika, háztartástan, szakkörök, korrepetálások, képesség kibontakoztató és integrációs foglalkozások, integrált oktatás. Környezeti és természeti nevelésünk során elsősorban az emberhez méltó környezet kialakítása és az élő természet elemeinek megóvása a célunk. Mindezt tesszük tanórai és erdei iskolai kereteken belül, továbbá természetvédelmi napok keretei között (hulladékgyűjtés, fásítás, parkosítás, stb.) Ünnepeink rendhagyóak, mert arra törekszünk, hogy az élményszerűség mellett, a gyerekek tevékenyen vegyenek részt az egész folyamatban a szervezési munkától a megvalósulás öröméig. Az oktató-nevelőmunka és a szabadidős tevékenységek színesítésére 1992-ben létrehoztuk a Tószegi Tanulóifjúságért Alapítványt. Az alapítvány és pályázatok segítségével gazdagítjuk a tanuláshoz, tanításhoz szükséges feltételeinket. Szakmai eredményeink visszaigazolását jelzik, hogy tanulóinkat általában az első helyen megjelölt középiskolába veszik fel, továbbá eredményesen szerepelnek a különböző városi, körzeti és megyei versenyeken. Úgy gondoljuk, hogy az iskolánkba járó diákok többsége a tanítási órákon és a szabadidős programokon megtalálja a maga számára azokat a tevékenységeket, amelyeket szívesen végez. Fontos számunkra, hogy a gyerekek ne csak a munka eredményének tudjanak örülni, hanem élvezzék magát az alkotás folyamatát is. Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé, közösséggé fejlődne, ahol mindenik gyermek megismeri saját értékeit, és hisz azokban, ahol a közösség tagjai egymásra figyelve, a másságot is elfogadva felelősséget vállalnak egymásért, ahol a gyermek felelős önmagáért, társaiért, és a környezetéért, ahol a gyermekek a tanulási folyamat aktív részesei, a megfelelő 3

10 terhelés mellett teljesítményüket a lehető legmagasabb szintre akarják és tudják növelni. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: Gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Intézményünk hosszú múltja alatt többször változtak az épület falai, de nem változott a bennünk munkálkodó fő cél: Emberséget és tudást adni a felcseperedő tószegi polgároknak! Varga Józsefné igazgató 4

11 Az intézmény jogi státusa Intézmény neve: Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Címe: 5091 Tószeg, Rákóczi u. 30. Telefon: 56/ , 56/ Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény Székhelye: Általános Iskola, Tószeg, Rákóczi u. 30. Tagintézménye: Óvodai intézményegység, Tószeg, Hősök tere 4. Damjanich János Általános Iskolai és Óvodai Tagintézménye Zagyvarékas, Alkotmány út 20. Fenntartó neve: Tószeg Község Önkormányzata, Tószeg, Rákóczi u. 37 Zagyvarékas Község Önkormányzata Zagyvarékas, Rákóczi út 56.. Alapító okirat száma, kelte: 117/2011. (VII.20. ) Alapítás éve: Tószeg: Óvoda 1944, Iskola Az intézmény jogállása: Iskola - Tószeg: Önálló jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Óvoda Tószeg Zagyvarékas Tagintézmény: Szervezeti és szakmai szempontból önálló jogi személy, gazdálkodási szempontból önálló költségvetéssel rendelkező részben önálló költségvetési szerv, melynek gazdálkodási tevékenységét a székhely intézmény látja el. Az intézmény alaptevékenysége: Óvoda A gyermek 3 éves korától, az iskolába járáshoz szükséges feltétel eléréséig, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, legfeljebb 7 éves korig, ellátja a gyermekek nevelését, a napközbeni ellátásukkal összefüggő feladatokat. Feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (testi, érzékszervi, enyhe értelmi és beszédfogyatékos, nevelési folyamatban akadályozott) továbbá az óvodai intézményi étkeztetés. Általános Iskola Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai nevelés, oktatás. Feladata, a tanulók személyiségének kibontakoztatásával, tanítási órán és tanórán kívül, reális lehetőséget nyújt az iskolai tanulmányok folytatásához, a társadalomba való beilleszkedéshez, a különleges helyzetben levő tanulók támogatása (képesség kibontakoztató foglalkoztatás, integrációs nevelés), továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai oktatása (testi, érzékszervi, enyhe értelmi és beszédfogyatékos, nevelési-tanulási folyamatban akadályozott) valamint napközi otthoni, tanulószobai ellátás és intézményi étkeztetés. 5

12 Az intézmény rendelkezésére álló ingatlanok: Tószeg, Rákóczi u. 30. Tószeg, Hősök tere 4. Zagyvarékas, Alkotmány út 20. Zagyvarékas, Gyimesi út 4. Egyéb szervezetek: Tószegi Tanuló Ifjúságért Alapítvány, Tószeg, Rákóczi u. 30. Tisza Diák-sportegyesület 6

13 I. NEVELÉSI PROGRAM 7

14 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI, ESZKÖZEI 1.1. Az iskolai nevelés és oktatás pedagógiai alapelvei A nevelés és oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe egymással. Az oktatás a nevelés része. Iskolai légkör = otthonosság, családias légkör megteremtése, ezért erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Vagyis olyan légkört kell megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyermekek. Az iskola életében az egészséges emberi kapcsolatok kialakítására törekszik: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. Iskolánkban a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, valamint a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék nevelése, melyeknek érdekében az iskola:» oktatási és nevelési módszereinek megválasztásában elsősorban a jól bevált hagyományokat követi, de befogadója mindazoknak az újításoknak is, melyeket hatékonynak tart.» tervszerű oktató-nevelő munkája során a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,» olyan ismereteket közöl, - vonatkoztatva emberre, társadalomra, művészetekre, természetre, tudományra, technikára - melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,» az egyéni tanulás módszereinek elsajátítására törekszik, az iskolai nevelés-oktatás célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,» a szorgalom, a tudás, a munka becsületét erősíti,» törekszik az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására,» megismerteti a tanulókat a nemzeti kultúra és történelem eseményeivel, személyiségeivel, és hagyományaival, hogy ezek megbecsülése révén táplálódjék bennük a szülőföld, a haza iránti szeretet.» Kompetenciaalapú oktatás bevezetése, elterjesztése» Esélyegyenlőség biztosítása» SNI tanulók integrált oktatása» A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése» Alkotó pedagógiai klíma megteremtése Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a lakóhelyünk életében. Az iskola - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolat révén -, folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében. Ennek érdekében:» rendszeres kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, a családokkal,» igyekszik lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, eredmé- 8

15 nyeiből minél többet megismertessen a szülőkkel, a község érdeklődő polgáraival,» az iskola - eddigi hagyományaihoz híven - képviselteti magát a különféle községi rendez vényeken, aktívan bekapcsolódik a községi szintű megmozdulásokba,» ápolja kapcsolatait a községi intézményekkel, egyesületekkel. Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink segítésére. A helyi sajátosságok figyelembe vételével, a különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező tanulók fogadása és együttnevelése; párbeszéd a szülővel; tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer a BGR kiépítése, működtetése Az eszményekben olyan tanuló képe él, aki a közös iskolai és családi nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: a.) humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, b.) művelt, kreatív, alkotó, érdeklődő, nyitott c.) becsüli a szorgalmas tanulást, a tudást, a munkát d.) képes a problémák érzékelésére, megoldására. gyakorlatias e.) eligazodik szűkebb és tágabb környezetében. a mindennapi életben felhasználható képességgel rendelkezik f.) a játékban, tanulásban. munkában a jobb eredmények elérésére törekszik g.) öntevékeny, aktív h.) képes a tudását tovább fejleszteni, gyarapítani. bővíteni és önállóan ismereteket szerezni. Ennek feltétele a szilárd alapkészség kialakítása. Képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban. i.) ismeri, tiszteli, óvja:» nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, beszéde kulturált, szereti hazáját,» a természet, a környezet értékeit,» más népek értékeit, hagyományait,» az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, j.) társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és természeti környezetben ismeri és alkalmazza a közösségi élethez szükséges pozitív magatartásformákat, betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) harmonikus együttélését biztosító szabályokat, együttműködő, melyhez fejlett kommunikációs képességekre és viselkedésre van szükség, k.) viselkedése udvarias, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit, módszereit; szüleit, társait, nevelőit tiszteli, l.) megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, karitatív, képes szeretet adni és kapni, szellemileg és testileg egészséges, edzett, m.) egészségesen él, szeret sportolni és mozogni, n.) megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Bizonyos, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem lehetséges kialakítani az iskolába járó tanuló személyiségében. Mégis, a mindennapi nevelő és oktató munka során törekednünk kell arra, hogy minél több diák rendelkezzen végzős korára, minél több, itt felsorolt személyiségjeggyel. 9

16 1.2. Az iskolai nevelés és oktatás célja, feladata, eszközei és eljárásai Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek az alakítása, amelyek segítségével tanítványaink úgy tudják egyéni boldogságukat és boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Ezért az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő tananyag mellett, az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, átadása alkotja. Intézményünk a 2010/2011-es tanévtől 2014/2015-os tanév végéig 5 éven át kompetencia alapú oktatást szervez, a helyi tantervben meghatározott évfolyamokon. Iskolai oktató-nevelő munkánk fő törekvései: a komplex személyiségfejlesztés gyermekközpontú szemlélettel, melynek során alapvető célunk: - sikeres munkaerő piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodás, - egész életen áttartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, - kompetencia alapú oktatás elterjesztése, - a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, - a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése, - egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése, - digitális írástudás elterjesztése, - az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók szegregáció mentes együttnevelése, oktatása. E folyamat során általános célunk, hogy: - kialakítsuk az egyéni és társas szociális értékrend alapjait, az egyéni és társas érdekeket egyeztető, segítő együttműködés gyakorlatát, - korszerű természet- és társadalomtudományi, technikai, művészeti alapismereteket nyújtsunk, - felismerjük a tehetségeket és biztosítsuk számukra a lehetőséget a képességeiknek megfelelő képzéshez, - bővítsük a felzárkózást, az esélyegyenlőséget szolgáló pedagógiai tevékenységrendszert, - munkánk eredményeként tanulóink pályaválasztása reális, helytállásuk sikeres legyen, - őszinte, tiszteletteljes kapcsolat alakuljon ki a pedagógusok és a tanulók között, - a szülőkkel, olyan szemlélettel működjünk együtt, amely a közös célok és érdekek elfogadásán alapul. A személyes kompetencia terén célunk, hogy tanulóink: - adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket, - megőrizzék testi-lelki egészségüket és jó közérzetüket, - magatartásuk kulturált legyen, fogadják el a társadalmi normákat, - nyitottan, empatikusan viszonyuljanak a mássághoz, - reális "énképpel" rendelkezzenek, ismerjék egyéni értékeiket és belső erőforrásaikat, 10

17 - legyenek képesek testi, lelki fejlődésre, az ezzel kapcsolatos tevékenységek önálló megfelelő szintű és életkori sajátosságaiknak megfelelő végzésére; - érzelmi életük legyen gazdag; tudják érzelmeiket megfelelő módon kifejezni; - ismerjék fel a szépet a természetben, az emberi alkotásokban, a művészetekben, törekedjenek ezen értékek megóvására; - tiszteljék közösségük, közvetlen és tágabb környezetük hagyományait, s ezt magatartási és viselkedési formáik, szokásaik is tükrözze vissza. A szociális kompetencia alakításával célunk, hogy tanulóink: - ismerjék a közösségi magatartásformákat, - ismerjék fel a kommunikációs helyzetben elfoglalt szerepüket, - kommunikációs készségük segítségével a konfliktusokat megoldandó problémaként kezeljék, helyes önismerettel, toleranciával, felelősség- és feladatvállalással, erkölcsi tudással rugalmasan keressék a kompromisszumos megoldásokat, - reális életcél (pozitív jövőkép) kitűzésével törekedjenek a boldogság elérésére oly módon, hogy mások érdekei ne sérüljenek, - legyenek értelmes céljaik, melyeket képesek megfogalmazni és tenni is értük, - tudják az én-célját a közösségi célokkal összehangolni az asszertív viselkedés eszközeinek felhasználásával, - legyenek érzékenyek a változásokra, alkalmazkodjanak ezekhez, - legyenek képesek dönteni, - törekedjenek a belső harmónia megteremtésére. A kognitív kompetencia terén célunk, hogy tanulóink: - az előírt követelményeknek legalább minimális szintjét teljesítsék, - rendelkezzenek olyan bővíthető ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, amelyek képessé teszik őket a továbbtanulásra, - legyen tapasztalati és értelmező nyelvtudásuk; - rendelkezzenek általános problémamegoldó készséggel (megfigyelés, értékelés, értelmezés, bizonyítás; ábraolvasás és ábrázolás), - legyenek képesek új információk befogadására, feldolgozására, értékelésére, - tekintsék a tanulást, tudást értéknek, - alakuljon ki bennük a permanens önképzés igénye, - az ismereteket, az órákon kialakított készségeket a mindennapi életben is tudják alkalmazni, - törekedjenek az optimális teljesítmény elérésére, - fel tudják dolgozni a versenyhelyzetet, - legyenek képesek megfelelő akaraterővel, tartós erőfeszítéssel kitűzött célokat elérni. Ennek érdekében: Célunk az, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit. Az iskolában folyó oktató nevelőmunkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatni kell az egyéni képességek kibontakozását. Célunk, hogy lehetőleg minden gyermek számára biztosítsuk a képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat. 11

18 » minden tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, képességekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik az élethosszig történő tanulásra,» ismerjék a kulturált viselkedéshez, közösségi élethez szükséges magatartásformákat,» alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket, sorsukat illetően. Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy gyermek és szülő egyformán érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre. Célunk a szülőkkel olyan szemléletben együttműködni, hogy iskola és szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink és érdekeink. A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének fő elvei: Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás A pedagógiai munka során prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia. Ehhez szükséges, hogy a műveltségterületek ismeretanyaga bizonyos szintig tantárgyi bontás nélküli oktatás keretében sajátítsák el a tanulók. A műveltségterületek meghatározása a helyi tantervben történik. A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. A tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai vannak, módszertana kidolgozottabb. A képességfejlesztésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, modulok kidolgozásakor arra kell törekedni, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt kerüljenek alkalmazásra a kompetencia alapú oktatási gyakorlat kiterjesztése során is. (Országos kompetenciamérések, helyi mérések trendvizsgálata, intézményi és egyéni fejlesztési terv készítése). Képesség- és személyiségfejlesztés A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást. Új típusú tanári attitűd Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust. 12

19 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása Olyan tanulási programokat kell alkalmazni, amelyek során - az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazzák. Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség Differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat a kompetencia programtanterv alapján szükséges adaptálni és alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést. Alkalmazni szükséges a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni képességeik, lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék ismereteiket. Fokozatosság és folyamatosság Előnyben részesülnek azok a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra épülnek, amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg az oktatásban és nevelésben. Az adatbázisban szereplő programtantervek adaptálásakor előnyben részesítjük azokat, amelyek a tanulók különböző ütemű képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési folyamatával az intézmény tanulói összetétele alapján számolnak. Valóságos tanulási környezet Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára (fejlesztési innovációs tevékenységek, önálló intézményi innováció) A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezettel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy kell megválasztani, hogy a tanulási helyzeteket az iskolán kívüli munkán is megtapasztalják A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó tevékenységrendszer A kompetencia alapú oktatás implementációja Tevékenységek Évfolyam Kompetenciaterület teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag egy választott kulcskompetencia területi programcsomag 1-4. (4 osztály) 1-4. (2 osztály) 1-4. (6 osztály) szövegértés; szövegalkotás Matematika Szociális, és életvitel műveltségterület tantár Művészetek (rajz, 13

20 gyi bontás nélküli oktatása digitális tartalmak, taneszközök használata (25 %) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése Önálló intézményi innováció megvalósítása (1 osztály) technika, ének-zene) A teljes órai lefedettségben oktatott tanulócsoportokban 1-8. A megismert tanítási módszerek alkalmazása 1-8. A megismert tanítási módszerek alkalmazása Szövegértés, szövegalkotás, matematika Szövegértés, szövegalkotás, matematika, szociális és életvitel A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokban az oktató-nevelő munka során 1-4. Erdei iskola Jó gyakorlatok átvétele 1-4. Tanulói laptop, kooperatív módszerek, stb. A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása, javító tevékenységek megszervezése, a bevezetett kompetencia területekhez kapcsolódóan (a beavatkozás szükségessége esetén tanévre készített intézkedési tervek). A kompetencia alapú oktatás implementációjának célrendszere. A célok ütemezése. Célok, indikátormutatók teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag egy választott kulcskompetencia területi programcsomag tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban ( %) műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása digitális tartalmak, taneszközök használata (25 %) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése Implementáció éve Fenntarthatóság 2009/ / / / / / Nincs kötelezettség

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben