EGY HITBIZOMÁNY HANYATLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY HITBIZOMÁNY HANYATLÁSA"

Átírás

1 DESSEWFFY GYÖRGY EGY HITBIZOMÁNY HANYATLÁSA I. A Dessewffy-hitbizomány állapota 1924-ben Amikor 1924 október 1-én, segédtiszti minőségben a gróf Dessewf fy-család szolgálatéba léptem és a varjúlaposi központba kaptam beosztást, az uradalom tagbirtokai kétféle "szervezetben" moködtek, - mintegy 25 ezer kat. holdon. 1 A./ A családtagok kezelésében 111. közvetlen egyéni bérletben /kerekítve, kb./: 1./ Oros-Nagyszállás /malommal, kastéllyal/, b./ Molnár Viktor, Dessewffy Virginia férje kezelésében kh. 2. / yencsel lő /kastély/ dr. Hofer Cuno, Dessewffy Ilona férje kezelésében, és az Érhát Csajka Sándor bérletében kh. 3. / Hugyaj /=Érpatak/ Királytelek közvetlen kezelésében kh. 4. / Kaszaper /Csanád megyében/: gazdák bérletében /később megvették örökáron/ kh. A./ - összesen: kh. B./ A hitbizomány nagyobbik részét egy részvénytársaságszervezetben működtették: a Nyírség Mezőgazdasági és Ipari r.t. Nyíregyháza elnevezésű cég bérelte a hitbizomány birtoktesteit. Ennek igazgatósági elnöke gr. Dessewffy Emi 1, Királytelekpusztán. Jószágigazgatója: Rappensberger Károly, a később kialakított varjöiaposi központtal. A kereskedelmi igazgató, a Budapesten lakó Fekete Sándor, aki csak időnként jött Varjúlaposra. - Az innen vezényelt "bérelt" birtoktestek a következők: 1./ Nagybutyka 820 kh. 1.1 Balsa, RöTsás, Paszabcsúcs kh. 3./ varjúlapos /gépgyár, malom, olajsütö: jószágigazgatói lak/; Belegrád, Görögszállás kh.

2 4./ Hajnalos tanya /Tiszalők/ kh. 5./ NylrbéTteE /szeszgyér/: Cifraszálszállás kh. 6./ Baromlak /Nyírgelse/ 780 kh. 7./ Tokajhegyalja - Mádon pincékkel,úri lakkal.belsőséggel /benne: Gaál Jenő és felesége Dessewffy Mária/ 200 kh. B./ - összesen: kh. Emlékezetem szerint tehát a kétféle kezelésben lévő földek adnak kat. holdat, majdnem 25 ezer kh. területet. A továbbiakban csak érintőlegesen foglalkozom az i t t A./ csoportban szereplő tagbirtokokkai, hiszen az uradalmi gazdálkodás a B./ alatt felsorolt részvénytársasági keretben folyt, - ahol magam is dolgoztam. Az uradalom felelős vezetője a Görögszál lés-varjúlapos tanyán lakó Rappensberger Károly jószágigazgató. Két jószágfelügyelőséget szervezett: 1./ A központi jószágfelügyelőség vezetője Pöppel József l e t t, épp az én odakerülésem idején. Előzőleg ő Nagybutykán volt igazgató, innen került magasabb beosztásba Görögszállásra. /Felesége egyébként Rappensberger leánya, Franciska = Ferike./ Alegységei: a varjúlaposi, a Görőgszéllás-belegrádi, a Rózsás-paszabcsúcsi, nagybutykai, hajnalosi, tokajhegyaljai intézőségek. Irodája: Varjúlaoson, lakása Görögszálláson volt. 2.1 A nyírbélteki jószágfelügyelőség. Akkori vezetője Gulner Lipót. Központja, Gulner lakása Nylrbéltek - Nagyaszos Szeszgyár tanya. Alegységei: a szeszgyártanyai, a cifraszállási, a baromlaki /szalmadpusztai/ intézőségek. A kezdetben Nyíregyházán működött Nyírség r.t. iroda önálló épületet kapott Varjúlaposon: így a teljes irányítás innen történt. A központi adminisztráció irodavezetője Tójrös Pál főkönyvelő, cégjegyzési joggal. Helyettes Komjáthy Zoltán uradalmi számtartó, egyben a pénztár vezetője, a napszámosok bérfizetője. Dolgozott i t t három könyvelő Komjáthy közvetlen irányítása alatt: ők nemcsak pénz-, hanem anyagkönyveléssel is foglalkoztak. Egy gépírón kívül i t t működött az irodai szolga /hivatalsegéd/, Riegler János i s. - Rappensberger beosztottja még az uradalmi titkár, valamint a Budapesten lakó kereskedelmi igazgató is, akinek állandó vendégszobája van a központban.

3 II. Történelmi visszatekintés Az 1867-ben gr. Dessewffy Kálmán / / által alapított két elsőszülöttségi yencsellöi hitbizományba beletartoztak azok a területek is, amelyek Kálmán gr~. felesége, Kál lay Mária / / hozományaként kerültek ide /Nagykélló-Kállösemjén határa, Oros-Nagyszéllás-Nagybutyka-Baromlak környékén/. így értelmezhető évvel ezelőtti állapotként - az a kb. 40 ezer kat. holdnyi birtok, amely nagyságában hatodik volt a hazai hitbizományi uradalmak között. Magától érthetődik, hogy egy ilyen jelentős vagyonnak a kezelése sem könnyű, de súlyosbítja a helyzetet a sok családi vita, pl. az örökösödés kérdésében. A múltbeli dolgok megértéséhez elengedhetetlen az ilyen "problémák" érintése. a./ 1920-tól érvényes az a rendelkezés, amely szerint a hitbizományi birtokosnak ill. az azon ágból következő utódoknak Magyarország határain belül kell tartózkodniuk. Az ekkor tőlhaszonélvező Aladár / / gróf azonban erre nem volt hajlandó: állandóan Svájcban, majd Párizsban és Nizzában élt, itthon átmenetileg sem fordult meg.viszont lemondani sem hajlandó ahitbizomány haszonélvezetéről. - Természetesen: a magyar jog érvényesítésének reményében megmozdultak az esélyes rokonok, akik A- ladár gróf "után" következhetnek a haszonélvezet birtoklásában. Párhuzamosan kellene megtalálni azt a megoldást is, hogy milyen módon kártalanítandó Aladár gróf három leánya. Ők: Mária / /, férje Gaál Jenő / /: Ilona / /, férje Hofer Cuno /megh. 1931/; Virginia /1891-?/, férje báró Molnár Viktor /1884-I954/. Ami a "folytatást" i l l e t i : elsősorban a rokonsági fokban legközelebbiek jöhettek számításba: az 1867-i, alapító Kálmán / / gróf testvérének, Ferenc / / grófnak az unokái, azaz a Királytelken élő Dénes / / és Béla / / grófok. Ok már koros férfiak s jelentős magánvagyonuk is van, kb. 20 ezer kat. hold /Királytelekpuszta, FInta-Sáros megyében, Hanusfalva, Zubna - Zemplén megyében/. Vagyonuk nagysága miatt nem vállalhatták /volna/ már a hitbizományi birtoknak az e l látását i s. - így került előtérbe az alapító Kálmán gróf apjának, Sámuel / / gróf testvérének: József / / grófnak az ága, nevezetesen az akkor Büdszentmíhőlyon még élő Aurél gróf / /, aki egyébként 1917-ben az utolsó országbíró, a tekintélyes szentmihályi uradalom tulajdonosa. "5 lemondott f i a, Emi 1 / / javéra, ki ebben az időben örökölte meg - harmad unokatestvéreitől - a jelentős Királytelekpusztát. Emil gróf családja még tovább gazdagodott, legfiatalabb f i a, Gyula /sz. 1909/ örökölte meg a királytelki testvérek zempléni /hanusfalvi-zubnai/ birtokait, kastéllyal. Emi 1 gróf Királytelekpusztán rendezkedett be: legidősebb f i a, Aurél / / javára lemondott a vencsellői hitbizományotti esedékes vagyon haszonélvezetéről a

4 szentmihályi kastély és birtok Tivadar / nevű középső fiáé legyen; a legkisebb, az 1909-ben született manapság Braziléban élő Gyula pedig a királytelki központi gazdaságot vezesse, bírja az ottani kastéllyal együtt. Itt már azt a helyzetet adtam elő, amely 1930-ban, Dessewffy Aladár majoreszkó halála után ténylegesen bekövetkezett. Vagyis Aurél gróf / / lett az uradalom haszonélvezője. Első dolga volt, hogy 1937-ben megszűntette a Nyírség Mezőgazdasági és I- pari r.t. "bérleti" viszonyait s az egész uradalmat saját kezelésébe vette át. 2 - Nehezebben rendeződött az elhunyt Aladár gróf három lányának a kielégítése. Az új hitbizományi haszonélvező Aurél gróf negyedfokú unokatestvére a három leánynak. Mivel nem kis értékű birtokokról van szó, hosszadalmas, drága, szinte végeláthatatlan pereskedésre van kilátás. Ennél sokkal jobb megoldás /lenne/ a megegyezés, részben birtokokkal, részben készpénzzel történő kielégítéssel. Végre: erre került sor, Virginia /Molnárné/ Orost, Nagyszállást kapta meg, Ilona /Hofer özvegye/ pénzben kapott kielégítést, Mária, /Gaálné/ pedig Nagybutykához jutott. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a minden figyelmeztetés ellenére külföldön maradt Aladár életében, majd a pereskedések-egyezkedések idején is kel lett a földeken gazdálkodni. Ennek érdekében szervezték meg a már többször említett "családi" részvénytársaságot, a Nyírség r. t - t, - elsősorban azokból a birtokrészekből, amelyek nem a külföldön élő majoreszkó leányainak házikezelésében álltak. Ugyanakkor azonban ebben a bérletben hasznosított r.t-ben bennevoltak a haszonélvező leányok férjei illetve a reménybeli új haszonélvező és képviselői. Az r.t. elnöke Emil gróf: a majoreszkó leányainak képviselője Porkoláb Zoltán nyíregyházi ügyvéd, a "jövőbeli" haszonélvezőt Tomjáthy Kázmér nyíregyházi ügyvéd képviseli, - aki egyben a Nyírség r.t. jogtanácsosa is. Komjáthy egyébként a harmincas évek közepén Budapestre helyezte át működési területét, az általa vezetett ügyeket ügyvédtársa, Rózsavölgyi László vette át.3 b./ Ilyen előzmények, folyamatok és okok következtében lassan fogyatkozott az egykor hatalmas hitbizományi = A Rózsa tanyából részesültek, tiszteletdíj gyanánt, a jogi képviselők. A tanya nagyobbik részét, a t i s z t i lakkal egyetemben, 100 kh-t, a rakamazi malmos Brandstetterné vette meg. A pénz a majoreszkó leányainak kielégítését célozta. = A majoreszkó leánya és férje, Hofer Cuno Vencsellőről Királyrétre költözött, amikor Aurél gróf megházasodott és feleségével igénybe vette a vencseliői kastélyt. - Hofer egy nagyobb erdőrészt vásárolt, ahol kőbányát és fűrésztelepet működtetett: 50 kh-s parkot alakított ki udvarházzal, vendégszoba-szárnnyal, csónakázó tóval. = A kártalanítások érdekében kellett a paszabcsúcsi gazdaságnak a rakamazi kövesút környéki tábláit parcel1 áztatni, e l -

5 adni: e területek közigazgatásilag Vencsellőhöz tartoztak. s A régi Görögszál 1 ás tanyán és a Rózsás tanyán alkalmi lag már régebben is volt parcellázás, eladás, de ezidőben ez a két tanya már teljes egészében megszűnt az uradalom számára. A Csanád megyei Kaszaper határában lévő kh. birtok előbb bérletben volt, márcsak a távolság miatt is, a bérlők hamarosan az egész birtokot megvásárolták. A ~ baromlaki gazdaság, parcellázása után, lassanként teljesen "elfogyott", a befolyt összegek a kártalanításhoz kellettek. S bár ezek az összegek meglehetősen nagyok, a birtokot terhelő adósságok kitisztázása után ezekből kevés maradt, de mindenképpen célja volt ezeknek az eladásoknak, hogy a végülis megmaradt hitbizományi terület tehermentesen állhasson s folytathassa életét, feladatát. - A tranzakciók lebonyolítása után maga a hitbizomány, Aurél gróf saját kezelésében és irányítása alatt kb. a következőképpen állt: Nyírbeitek-Szeszgyár tanya, Cifraszállás kh. Tisza lök-rajnaios tanya kh. Tokajhegyalja 100 kh. Vencsello kastély, rét 100 kh. házikezelésben összesen kh. = Az eladás, közvetlen értékesítés még nem fedezte a szükséges költségeket, így a hiányzó összeg előteremtésére haszonbérbe kellett adni a hitbizomány három, talán legértékesebb" gazdaságát - 25 esztendőre úgy, hogy a bérlők azonnal kifizették e gazdaságok élő- és holt leltárát akkori értékben, ami igen jejentős összeg. Maga az évi bér kat. holdanként két mázsa búza: ennek napi értékét évente előre kellett a bérlőknek kifizetniük. Ezek: Varjúlapos tanya Engel és Rottmann bérletében kh. Belegrád tanya Friedmannn és f i a bérletében kh. Paszabcsúcs tanya Reich Vilmos bérletében kh. És idesorolandó Érhát is ez már régebb idő óta Csajka Sándor bérletében állt kh. bérletben összesen kh. Ez tehát a megmaradt hitbizományi terület, összesen a kétféle

6 tétel: kat.hold ben -. Az 1867-ben, Kálmán gróf által alapított hitbizomány kb. 40 ezer kh-nyl birtok, mint erről fentebb már szó volt: akkor az ország legnagyobb hitbizományi u- radalmai között a hatodik. - Az 1920-as években, az első világháború utáni földreformok stb. után ez a terület kb ezer kh-ra csökkent. Majd az 1930-as évek végére, az előző majoreszkó hátramaradott családtagjainak területi és pénzbeli kiegészítése után immáron kh. maradt, - s ez került aztán földosztásra 1945-ben. = A romlás hátterében folyt egy, még ma sem minden részletében ismert "mesterkedés", amely a majoreszkó két veje: Molnár Viktor és Hofer Cuno együttműködésével majd kemény ellenségeskedésével folyt, megannyi részlet-perrel. Még a húszas évek elején, az inflációs időkben nagy reményekkel és nyereséggel kecsegtető, de ingatag alapokon álló, hamarosan veszteségessé vált közös vállalkozásokat indítottak. Folytatásként egymást vádol tárittukások miatt, annál inkább elkeseredetten, mert világos megosztást, felelősséget vállaló-megjelölő szerződéseket soha nem írtak alá, ráadásul a külföldön élő majoreszkónak szinte kizárólag szóbeli üzeneteire hivatkozva döntöttek a sógorok - a p i l l a natnyi erőviszonyok és érdekek szerint. így következett el a harmincas évtized vége, amikor a hitbizomány területének lényeges csökkenése miatt már nemigen volt szükség magasabb képzettségű vezetőkre, annál is kevésbé, mert maga Aurél gróf is gazdasági akadémiát végzett jó szakember, körültekintő gazda. Ugyanakkoriban a visszacsatolások következtében a földművelésügy országos felügyeleti feladatai lényegesen megnőttek: igy 17 éves uradalmi gyakorlatomat, szakképzettségemet ls figyelembe véve, az illetékesek szívesen vették érdeklődésemet a Földművelésügyi Minisztériumban. Mindezek eredményeként 1942 január 1-i hatállyal kineveztek gazdasági felügyelőnek - Pest megyébe, budapesti székhellyel. III. Néhány epizód, mozaik a hitbizomány hétköznapjaiból a./ Az uradalmi iskolák és tanítóik: Munkaköri feladataim közé tartoztak a gőrögszál1ási és a paszabcsúcsi iskolák ügyei i s. A görögszállási a régebbi, ott Hadházy György uradalmi tanító működött. A paszabcsúcsi, nagyobb uradalmi iskolát odaérkezésem idején építették f e l, de a tanítóházaspárnak szánt lakást Schultz Lajos uradalmi állatorvosnak adták oda: érdeke a gazdaságnak, hogy az ott fekvő nagyértékű ál latállomány miatt kinnlakjék az állatorvos. Az új iskolába 1924 őszén Oscsenda Béla került tanítónak: lakása az új iskola irodája lett, étkezni pedig bejárt hozzánk, Varjúlaposra a t i s z t i étkezdébe. Ez kb. egykilométeres utat jelentett számára, de az akkori nehéz elhelyezkedési viszonyok között ez nem számított nehézség-

7 nek, sérelemnek. Oscsenda lelkiismeretes tanító volt, szerette a gyerekeket, tanítványai is ragaszkodtak hozzá: felvidéki fiú, s magam is onnan származva, felfedeztük, hogy gyakorolhatjuk olykor szlovák /akkoriban úgy mondtuk: tót/ nyelvtudásunkat i s. Évek múltával megoldódtak a lakásproblémák is: Tőrös Pál főkönyvelő Nyíregyházára került, megürült a paszabcsúcsl likasa: ide jöhetett az ezeddig a tanítói lakásban élő állatorvos. Hadházy éppen akkoriban nősült, felesége is tanító, így átjöhettek Görögszéllásról ebbe a nagyobb, kéttanerős iskolába, lakásába. Oscsenda pedig, még nőtlen ember lévén átköltözött a görőgszállási, kisebb iskola tanítói lakásába, természetesen jobb körülmények közé, mint volt emitt az irodában. És itt most már évtizedeket kell át ugornom: Hadházy, gondolva a nyugdíjas évekre, a Paszabcsúcs a- l a t t i parcellázásokból házhelyet vásárolt, elkezdte a kert gyümölcsfákkal betelepítését, hogy nyugdíjaskorukban a maguk gazdái lehessenek. Hadházy idősebb volt mint én, bizony már nem tudom, hogy ott maradtak-e vagy Nyíregyházára költöztek,élnek-e még egyáltalában. - Oscsenda Görögszálláson megházasodott, fiacskája születéséről is hallottam. Mivel a tanya megszűnt, az iskolának nem volt növendéke, a bashalmi határbeli iskolába kerüléséről még volt hírem. 8 is vett telket, építkezett; még Bashalmán halt meg. Felesége aztán gyermekével Királytelekre költözött, - mint ezt 1980-ban hallottam. b./ Szomszédság és nyelvgyakorlat Az 1925/26. gazdasági évben hozzám tartozott az a hét, e- gyenkként 50 kh-s tábla, amelyiknek nyugati oldalán már kisebb területek eladásra kerültek: a nyíregyházi hatérbeli bokortanyák gazdái, az u.n. tirpákok vették meg ezeket. Többször is gyalog jártam be ezeket a földeket-táblákat, nagy figyelmet szentelve a már az ősszel elvetett gabonavetésekre. így fordultam meg a nyugati táblákban is: egyszer éppen szép, vénasszonyok nyarának idején, s örömmel vizsgálgattam a szépen megbokrosodott őszi vetéseket. A szomszédos terület gazdája f e l f i g y e l t rám, egyszer át is jött, hogy közösen vegyük szemügyre a fejlődő vetést. Udvariasan szólított meg, szólt hozzám, de felvidéki fülem azonnal észlelte az i t t meglehetősen szokatlan akcentust, s jó kedvemből szlovákul válaszoltam neki. Csudálkozással vegyes öröm ült ki a napbarnított öreg gazda arcára, s attól kezdve kellemes barátságba kerültünk, némi nyelvgyakorlat ürügye alatt. Érdekes, hogy olykor a távolabbi Füzes bokorból is jöttek tirpák gazdák, hogy egy kicsit beszélgethessünk apáink nyelvén. Éppen a közös határon szomszédomnak szép dinnyeföldje volt, mindig meg-megkínált kóstolóval. Nyáron aztán, amikor délben már nagy a meleg, szomszédom azzal kedveskedett, hogy ő már hajnalban leszedte az ajándékul kiszemelt görög vagy sárga dinnyét, ezeket a táblát szegélyező fák árnyékába tette el, hogy akkor is hűsíthessem magamat a finom dinynyékkel, amikor esetleg mér ő nem volt kint a földjén, mire én odaérkeztem.

8 c./ Egy kis szakértői különmunka Az 1930-as évek elejétől kormányzatunk általában igyekezett felszabadítani a nagybirtokok kötöttségeit, lehetővé téve részbeni értékesítésüket i s. így megfelelő keretek között parcellázásokat lehetett végrehajtani, ezek aztán eladhatók - éppenséggel az ott lakó dolgozó parasztoknak. Ez már gyakorlat volt a mi, vencsellői hitbizományunkban, amikor ezzel a kérdéssel kívántak foglalkozni a nem távoli Tiszadobon, az Andrássy grófok hitbizományi központjában. Mivel akkori főnökö"nü Dessewffy Aurél gróf, - édesanyja révén - rokonságban állt ezekkel az Andrássyakkal, szóba került köztük ez az ügy s az, hogy szakértői segítség gyanánt adjon engem "kölcsön" Aurél gróf a vitás családi kérdések megoldásához. T.i. nemcsak egyszerű parcellázásról volt szó, hanem egyes leányági rokonok ugyanakkori kielégítéséről i s. Az egyezkedés mindenképpen bizalmas, peren kívüli, csendes megegyezéssel záruló megoldást kívánt. - Az Andrássy hitbizomány képviselője, gazdasági szakértője id. Lates Kálmán, az uradalom jószágfelügyelője, akit neves szakemberként régebbről ismertem: ez "kiküldetésem" elvállalását is megkönnyítette. - Figyelmes munkával készítettük elő a megegyezést: eszerint a majoreszko leánytestvérének elsősorban a tiszadobi központtól távolabb eső bírtokrészeket jelöltük meg, a Sándor grófnak megmaradt részeket pedig a Tiszadobhoz közelebb fekvő, a központi kormányzás szempontjából kedvezőbb fekvésű földeket jelöltük meg. Ráadásul Ilona grófnő értékesíteni kívánta a számára jutó földeket, s ezek - már fekvésüknél fogva - parcellázásra alkalmasabbak is voltak. Ilona grófnő érdekeit én képviseltem: ő i s, Sándor gróf is azonnal e l fogadta a közösen tett javaslatainkat, így aztán munkámat a grófnő illő tiszteletdíjjal is honorálta, megelégedésének egyidejű kifejezésével. IV. Epilógus Az előbbi fejezetben is szó volt már arról, hogy a kötött birtokok értékesítési akadályait igyekezett a kormányzat a 30-as években csökkenteni. Ezzel a főldmívelő nép igényeinek részbeni kielégítése is lehetővé vált; ugyanakkor serkentették a nagybirtokosokat, hogy a tényleges mezőgazdasági termelés mellett mezőgazdasági vagy másféle ipari tevékenységeket vezessenek be, honosítsanak meg uradalmaikban. Ez lényeges területi "megtakarítással" is járhatott, további parcellázási, értékesítési műveletek lebonyolításához is vezetett. Ez legjellegzetesebben a Dessewffy-hitbizománynak az Aladár gróf lányai kielégítése során, a Mária grófnőnek juttatott Nagybutyka tanyán mutatkozott meg. A grófnő férje, Gaál Jenő - Katónatiszt, nem ért a gazdálkodáshoz, nem érdekli a falusi élet, pénzre van szüksége. így, az idetartozó Hugyaj-Érpatak is erre a sorsra jutott. A parcellázás folytán először a gazdaság alkalma-

9 zottait elégítették ki, majd a község és a közeli ujfehértó lakosai vásárolhattak i t t parcellákat. Magát az intézői lakot a gazdasági alkalmazottak vezetője végkielégítésként kapta meg, az általa addig is használt kerttel együtt. A befolyt pénzből - az i - par támogatása gyanánt - Bauxit részvényeket vásároltak: annál is inkább, mert az akkori haszonélvező Aurél gróf fiatalemberként maga is vállalkozó erőt érzett magában, s mivel ő is meglehetősen sok Bauxit részvénnyel rendelkezett, meg is választották a Bauxit r.t. alelnökének. Ezt viszont, 1945 után különösen szemére hányták az akkori illetékesek és letartóztatták. A vizsgálat során nem tudtak rábizonyítani semmilyen "népei lenes" cselekedetet. Kiszabadulása után szabályos kivándorlási engedélyt kért és kapott, s feleségével, két kiskorú fiú gyermekével, kisebb ingóságaival együtt Braziliába vándorolt k i. Mindez egyben a hitbízomány-birtokos Dessewffy -család hazai szerepének és magénak a hitbizomány történetének végét is jelentette.

10 JEGYZETEK 1./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei önkormányzat Levéltára Helytörténeti Tanulmányok c. sorozatának VII. kötetében jelent meg régebbi mezőgazdasági témájú dolgozatom: Nagyüzemi gazdálkodás a két világháború között címmel. /Egy fejezet a Dessewffy-hitbizomány történetéből./ Mivel e mostani dolgozatom ugyanezzel az uradalommal foglalkozik gazdaságos családtörténeti szempontból, elkerülhetetlen volt bizonyos adatok ismételt idézése, összefüggések emlegetése a mostani olvasó kellő eligazítása érdekében. 1.1 Aladár gróf a kővetkező levéllel értesítette az uradalom a l - kalmazottait az új helyzetről: "Értesítem, hogy a Nyírség Mezőgazdasági és Ipari r. t. által haszonbérelt összes ingatlanokat házi kezelésbe vettem. A Nyírség r.t-vel kötött megállapodásom szerint az alkalmazottakat, tehát úgy a t i s z t i kart, mint a cselédséget is átvettem. Midőn ezt tudomásulvétel végett közlöm, értesítem, hogy munkakőre változatlan marad, s így jogviszonyában csak annyiban történt változás, hogy munkaadója ezután nem a Nyírség Mezőgazdasági r.t., hanem én vagyok. - Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy szolgálati járandósága s minden egyéb igényei csak k i zárólag azok, amelyek az ön és a Nyírség r.t. között létrejött szolgálati szerződésben meg vannak említve, és hogy ezen felül ön semmi egyébre velem szemben nem tarthat igényt. Végül közlöm, hogy külön szolgálati szabályzat nincs, s a szolgálati rendelkezéseket, amennyiben ennek szükségessége fennforog, magam fogom megállapítani s önnel közölni. - Kérem, hogy ezen levelemben foglaltakat írásban is tudomásul venni szíveskedjék. Vencsellő, 1937 évi december 1-én." 3./ Komjáthy készpénzben nyert kielégítést ügyészi munkásságáért, a másik két ügyvéd birtokrészeket kapott. Rózsavölgyi 200 kh-t a varjúlaposi gazdaságból, a rakamazi kövesüt melletti négy táblát. Itt ő tanyát építtetett s azon gazdálkodni kezdett. - Porkoláb ugyancsak 200 kh-t kapott a Rózsás tanyából, egy kisebb tanyarésszel /istállóval, magtárr a l /. Ezen kívül Porkoláb még 100 holdnyi szomszédterületet vásárolt a kapott birtokhoz. - Itt jegyezhető meg, hogy Komjáthy Kázmér / / már a húszas évek elején nagy telket vásárolt a nyíregyházi Széchenyi utca déli oldalán a Kovács Zsigmond-féle parcellázásból: ott egyedül álló emeletes, előkertes villaszerű házat építtetett Kovács Dezső tervei szerint, i f j * Tóth P á l kivitelezésében /1923/. Amikor a harmincas évek második felében Budapestre helyezte át irodáját, a ma 30. számú úrilakot az Angolkisasszonyoknak adta e l : ők le-

11 ányinternátust rendeztek itt be. / Ezt a célt szolgálta a ház a továbbiakban is./ Komjáthy megvette Budapesten a Kecskeméti u. 1. sz. nagy belvárosi bérházat a Kálvin tér sarkán: ez Budapest ostromakor elpusztult.az évtizedeken át üres telekre tavalyelőtt épült fel a Hotel Korona.

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

EGY HITBIZOMÁNY SZÉTHULLÁSÁNAK ANATÓMIÁJA. A DESSEWFFY-HITBIZOMÁNY: 1879-1939

EGY HITBIZOMÁNY SZÉTHULLÁSÁNAK ANATÓMIÁJA. A DESSEWFFY-HITBIZOMÁNY: 1879-1939 Gottfried Barna EGY HITBIZOMÁNY SZÉTHULLÁSÁNAK ANATÓMIÁJA. A DESSEWFFY-HITBIZOMÁNY: 1879-1939 Az ún. Dessewffy-hitbizományokat gr. Dessewffy Kálmán alapította 1867-ben Lajos és Miklós nevű fiai javára.

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu 2006.Ig. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány Hedwig Courths-Mahler Aranyhajú boszorkány 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Hexengold Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította:

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27. Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás

Indokolás: A Rendelet támadott rendelkezései a következők: 2. Lakásfenntartási támogatás BorsodAbaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 1. Tisztelt Cím! A Társaság

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Ling Attila. Készítette: Fazekas Melinda lovaskultúra oktatói szak II. évfolyam

Ling Attila. Készítette: Fazekas Melinda lovaskultúra oktatói szak II. évfolyam Semmelweis Egyetem és Testnevelés és Sporttudományi kar Lovaskultúra Oktató Felsőfokú Szakirányú Továbbképzési Szak Ling Attila Készítette: Fazekas Melinda lovaskultúra oktatói szak II. évfolyam 1962.

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni.

Írásunkban a kutatás legfontosabb eredményeit kívánjuk közreadni. 137 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Az európai uniós alapelvekkel összhangban, a szakképzés társadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni!

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni! Iktatószám: Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre utca 52. Telefon: (28) 504-130/ 19 mellék, Fax: (28) 504-136 NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ Kérem szíveskedjék

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban A magyarországi rendszerváltás nagy hatással volt a családok életére is. Megrendült egy korábbi szerkezeti és életvezetési modell érvényessége.

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

Javaslat a Miskolc Árok, Sellő, Cserhát és Jókai utcákban lévő építésre alkalmas területek értékesítésére

Javaslat a Miskolc Árok, Sellő, Cserhát és Jókai utcákban lévő építésre alkalmas területek értékesítésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 3072-1/A10/2007 Melléklet: 2 db értékbecslés Javaslat a Miskolc Árok, Sellő, Cserhát és Jókai utcákban lévő építésre alkalmas területek értékesítésére Összeállította:

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje:

NYILATKOZAT. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje: 1 NYILATKOZAT Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje:. Állt-e gondnokság/gyámság alatt: Gondnok/gyám neve, címe:...

Részletesebben

Az 1945. évi földreformról

Az 1945. évi földreformról Az 1945. évi földreformról Dr. Azari Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal földhasználati osztály ny. vezetője 1. Bevezetés A földre vonatkozó társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

és körlap kiszámítására.

és körlap kiszámítására. Egyszerűsített számítási és körlap kiszámítására. Közli : Belházy módok az átmérő, kerület Emil, kir. fó'erdőf'elügyelő. Néha megesik, hogy az erdész valamely törzsnek vastagságát lehetőleg pontosan meg

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni!

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni! Iktatószám: Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre utca 52. Telefon: (28) 504-135/19-es mellék, Fax: (28) 504-136 muszaki@bagfalu.hu www.bagfalu.hu NYILATKOZAT HAGYATÉKI

Részletesebben

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg,

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg, Dr. Kardos János ügyvéd emléktáblájának avató beszéde a Budapesti Ügyvédi Kamarában 2006. november 10-én Tisztelt Püspök és Elnök Urak, kedves Családtagok és Meghívottak, Kollegák! I. Nemrég az október

Részletesebben

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is!

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is! 088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 6. Postacím: 4 Budapest, Pf. 76 Telefon: 7-8900 Fa: 7-890 44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 05. április. NEGYEDIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben