Dátum: Kiegészítés Aláírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dátum: Kiegészítés Aláírás"

Átírás

1 Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: OM: BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Koczka Istvánné igazgató Módosítva: Dátum: Kiegészítés Aláírás A nem szakrendszerű oktatás IPR Kompetencia alapú oktatás NAT kompetencia területei Alapfokú művészetoktatás Nem szakrendszerű oktatás megszüntetése Tanulók értékelésének módosítása /2011.(I.26.) NEFMI rendelet: alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának módosítása Enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény és a NAT alapján

2 Tartalomjegyzék 1 RÉSZ AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS Az intézmény társadalmi környezete Tárgyi feltételek Személyi feltételek Tanulók szociális helyzete, összetétele Az intézmény eredményessége, kapcsolatai, hagyományai NEVELÉSFILOZÓFIÁNK Alapelveink Az intézmény céljai Az intézmény feladatai Az intézmény IPR alapú cél- és feladatrendszere Eljárások, nevelési módszerek Feladataink megvalósítását szolgáló nevelési stratégiánk Alsó osztályosok Felső osztályok Jövőképünk meghatározó elemei Alapvető értékek Pedagóguskép Az egyes művészeti területek konkrét oktatási, nevelési céljai Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú színművészeti képzés célrendszere és funkciói KOMPETENCIÁK Kulcskompetenciák Eszközök, eljárások a kompetenciák fejlesztésére A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Célok, feladatok, eszközök, módszerek ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Jogszabályi háttér Hosszú távú pedagógiai célok Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok Tanórai keretek Tanórán kívüli foglalkozások Az egészségvédelem jeles napjai Kapcsolattartás külső partnerekkel Szempontok a módszerek kiválasztásakor A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Célok, feladatok, eszközök, módszerek A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK Pedagógiai tevékenység Leggyakoribb felzárkóztató módok A tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő programok Cél Feladat Eszközök Tevékenységek A pedagógiai tevékenység alapelvei A beilleszkedési- és magatartászavaros tanulók beilleszkedését segítő program Alapelvek Cél Feladat Eszközök A pedagógiai tevékenység alapelvei A nevelési célok teljesülési kritériumai I

3 Tartalomjegyzék 1.11 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (A RÉSZKÉPESSÉG ZAVAR TÜNETEIT MUTATÓ) TANULÓK NEVELÉSE-OKTATÁSA Alapelvek Cél Az intézmény feladatai Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó szabályok Mérés Értékelés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése Alapelv Cél A nevelésükhöz szükséges feltételek Értékelés Taneszközök, segédeszközök Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Feladata A beszédjavítás tevékenységi formái Gyógytestnevelés ellátás Az iskolai gyógytestnevelés célja A gyógytestnevelés feladatai Csoportok szervezése A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG Pedagógiai tevékenység A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A pedagógusok kötelessége Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység célja, feladatai A GYIV felelős munkája Együttműködés más intézményekkel Tevékenységek, fórumok iskolánkban fenti céljaink szolgálatában A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A SZÜLŐ, TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE Tanuló- pedagógus együttműködése Szülő- pedagógus együttműködése A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai A szülő-pedagógus együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli intézményekkel A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Törvényi háttér Hosszú távú pedagógiai célok Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok Tanórai keretek Tanórán kívüli lehetőségek Szempontok a módszerek kiválasztásakor Kapcsolattartás külső partnerekkel AZ ISKOLA FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAMJA Jogi háttér Alapelvek A fogyasztóvédelmi oktatás célja Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok II

4 Tartalomjegyzék Módszertani elemek A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban A NEVELÉSI- OKTATÁSI PROGRAM ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Az ellenőrzés, értékelés célja Az ellenőrzés, értékelés területei Ellenőrzési, értékelési terv Az általános iskola ellenőrzési, értékelési rendszere A pedagógusok munkájának értékelése Az értékelés szempontjai Az értékelés formái A tanítási óra elemzése Az értékelés szempontjai Az értékelés formái A PEDEGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, NEVELŐ- OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges eszközök Az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges eszközök RÉSZ - AZ ISKOLA HELYI TANTERVE TANTERVEK TANTÁRGYAK ÉRTÉKELÉSE A modulok szöveges értékelése A logopédián használt értékelés A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN FINANSZÍROZOTT IDŐKERET CSOPORTBONTÁS ELVEI: Emelt szintű matematika csoportra vonatkozó szabályok A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Ellenőrzési formák Az értékelés szempontjai Értékelési formák A tanulók tanulmányi munkájának értékelése A tanulók magatartásának értékelése A tanulók szorgalmának értékelése Szorgalom minősítése a művészeti nevelésben-oktatásban ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése Ellenőrzés, értékelés ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE Zeneművészeti ág: furulya tanszak Zeneművészeti ág: zongora tanszak Táncművészeti ág: néptánc tanszak Képző- és iparművészeti ág: Festészet tanszak Színművészeti-bábművészeti ág: színjáték tanszak A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT A PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE A program céljai Eljárások, nevelési módszerek Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek Az integrációt elősegítő módszertani elemek Műhelymunka a tanári együttműködés formái A háromhavonta megtartott kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Multikulturális tartalmak A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Együttműködés az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Pedagógiai tevékenységek Felvilágosító programokon való részvétel Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek: III

5 Tartalomjegyzék A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI Alapfokú művészetoktatás A tanulók felvételének szempontjai AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, FEGYELMEZÉSÉNEK ISKOLAI ELVEI A tanulók jutalmazása A tanulók fegyelmezése AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEI Alapelvek AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI Alapelvek A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK A pedagógiai program érvényessége A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA MELLÉKLETEK IV

6 1 RÉSZ AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1 BEVEZETÉS Az iskolafenntartó által jóváhagyott pedagógiai program szeptember 1-jétől az iskolák egyik alapdokumentuma. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 44. (1) bekezdése szerint az intézményben a nevelő és oktató munka a pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai program az iskola szakmai stratégiai programja, mely meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, tanterveit, gyakorlatát, működésének feltételeit. A nevelőtestület által létrehozott és elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott szakmai alapdokumentum, mely átfogja az iskola működésének minden területét. Rögzíti az intézmény nevelő- oktató munkájának szakmai szabályait és feltételeit, tájékoztatja a szülőket és tanulókat az intézményben igénybe vehető közoktatási szolgáltatásokról és rögzíti azok igénybevételének feltételeit. Az iskolánk Pedagógiai programjának felülvizsgálatát, kiegészítését a évi LXI. törvénnyel módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a kerettanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000.(IX.21.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet módosítása tette szükségessé ben megtörtént a pedagógiai program elemzése, az új elemek beépítése, illetve egyes tartalmi elemek módosítása. Felülvizsgálatra került a helyi tanterv, ezen belül a tantervi célok, tantárgyrendszer, óraszámok, követelmények, tananyag. A nevelőtestület a NAT-ban foglaltak alapján élt az autonómia adta lehetőségekkel és helyi viszonyokhoz igazítva alkotta meg programját ben újabb elemekkel bővült pedagógiai programunk. A kiegészítést a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény évi módosítása (CXXI. Törvény) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás és a NAT módosítása tette szükségessé. Az integrált pedagógiai rendszert 11/1994. (IV. (.) MKM rendelet 39/E -nak megfelelően működtetjük. A kompetencia alapú oktatás a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendeletet módosító 202/2007. (VII. 13.) kormányrendelet alapján került bevezetésre szeptember 1-től az alapfokú művészetoktatás kidolgozására a 27/1998. (VI. 10) MKM rendelet Az alapfokú művészetoktatási követelményei és tantervi programjának bevezetése alapján került sor szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre kerül a 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelettel kiadott 2. sz. melléklet, amely az alapfokú művészetoktatás új tantervi programját tartalmazza ban a pedagógiai program felülvizsgálatát a 2012-ben módosított NAT, A köznevelésről szóló CXC. törvény, illetve a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján kellett elvégezni. 1

7 1.2 HELYZETELEMZÉS Az intézmény társadalmi környezete Az intézmény Békés megye egyik leghátrányosabb településén működik. Gazdaságilag elmaradott terület. Ipari tevékenységet nem folytatnak a községben. A lakosok mezőgazdaságból igyekeznek megélni. Az apró magángazdaságokban csak a családtagok dolgoznak. A munkanélküliség évek óta magas. Egyetlen előnye a falunak, hogy a 4-es főúthoz közel van, így könnyen megközelíthető. A községben az Önkormányzat az alapvető feladatait ellátja. Ennek lakosságmegtartó ereje van. A családok egyre nehezebb anyagi helyzetük miatt, a gyermekük taníttatásában keresik a kiutat. Ehhez kérik tőlünk a segítséget. Az iskolával szembeni elvárásaikat is e célnak rendelik alá. Igénylik az óvodát a nyolc évfolyamos iskolát (nem szeretnék kollégiumba adni gyermeküket nagyon korán). Támogatják abban az intézményt, hogy az iskolában adjunk lehetőséget a gyermekek számára a felvételi követelmények elsajátítására. A szülők és az intézmény pedagógusai között jó, segítőkész kapcsolat alakult ki. Évről-évre az egyre nagyobb létszámban jelentkező részképesség zavaros tanulók miatt speciális igényként jelentkezett a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás kidolgozása ban pályázati lehetőséget kihasználva kezdtünk el foglalkozni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésével. Ez a program nagymértékben segíti a szociális háttér miatt lemaradók felzárkóztatását. Az egyénre szabott személyiségfejlesztés kiemelt feladata a rendszernek Tárgyi feltételek Az iskolai oktatás intézményeinek épületeit folyamatosan karbantartották. Minden tanulócsoportnak saját terme van, ezen kívül tornaszobával, technika fiú-és lányműhellyel, könyvtárszobával, számítástechnika teremmel és a központi iskolában bitumenes pályával rendelkezünk. Az intézményhez tartozó konyhát január 1-e óta a Bucsa-Ép Kft működteti. Az iskolához megfelelő területű udvar tartozik. Minden épületnél kisebb zöldövezetet alakítottunk ki. A Bocskai úti iskolánál a biztonságosabb környezet feltételeinek megteremtése érdekében az udvar lekerítése 2006-ban megtörtént tavaszán az iskola mellett megnyílt játszótér a mindennapos testmozgás megvalósítását is szolgálja. A szemléltetőeszköz állomány a nyertes pályázatoknak köszönhetően megfelelő ben a TIOP pályázat az intézmény informatikai infrastruktúráját erősítette. Az eszközök folyamatos fejlesztése, karbantartása szükséges Személyi feltételek Az intézményben stabil, aktív dolgozói kör alakult ki. Évente 1-2 változás történik. A szakos ellátottság évek óta 90 % körül mozog. 2

8 1.2.4 Tanulók szociális helyzete, összetétele A szülők nehéz anyagi körülmények között nevelik gyermekeiket. Döntő többségüknek nincs keresete, szociális juttatásból tartják családjukat. Mivel megélhetési gondjaik vannak, művelődésre, szórakozásra, kirándulásokra nem tudnak pénzt fordítani. Az iskolától elvárják, hogy a tanórán kívüli tevékenységeit is ellenszolgáltatás nélkül lássa el. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 30-45% Az intézmény eredményessége, kapcsolatai, hagyományai Az óvodából iskolába átmenetet segítő programnak köszönhetően az iskolába való átmenetet a gyerekek nehézségek nélkül élik meg A tanítónők türelmes munkájának köszönhető, hogy a gyerekek szorongás nélkül veszik az iskolai akadályokat. Az iskolás gyermekek rendszeresen vesznek részt különböző helyi, területi és országos tanulmányi versenyeken, ahol eredményesen szerepelnek. Egyre nagyobb létszámmal és növekvő eredménnyel zárjuk a Zrínyi Ilona matematika versenyt. Szép hírét vitték az iskolának a területi, megyei, országos versenyeken résztvevő tanulóink. A továbbtanuló gyerekek eredményeiről a középiskolák később értesítenek bennünket, illetve a diákok beszámolnak munkájukról. A felvettek száma és a végzettek alapján elmondhatjuk, hogy megfelelően készítjük fel a tanulóinkat a középiskolára. Intézményünk évek óta sok figyelmet fordít arra, hogy a tehetséges gyerekeknek legyen módja többet tudni, mint a tananyag. A jó képességű gyerekeknek 5. osztálytól emelt szintű matematikaoktatást szerveztünk, ahol az ismeretanyag magasabb követelményekkel, történő oktatásával felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra, elegendő időt biztosítunk a tanultak elmélyítésére, különböző tanulmányi versenyeken vehetnek részt. Egyre több szakkör működik, melyek gyakran a gyerekek továbbtanulását, pályaválasztását segítik. Hosszú évek óta rendszeresen van színházbérletünk a Jókai Színházba. Alapfokú művészetoktatással szeptember 1-e óta foglalkozunk. Három tanéven keresztül a karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatai működtek intézményükben: furulya tanszak, festészet tanszak, színjáték tanszak és néptánc tanszak ben kiváló minősítést kaptak a tanszakok szeptember 1-től intézményünk önállóan vállalta fel a művészetoktatást a már működő tanszakokkal. Tanulóink több mint 50%-a vesz részt művészeti képzésben. A művészeti intézményegység által szervezett versenyeken szépen szerepelnek a tanulóink. Állandó fellépők a környező települések programjain. Kialakultak hagyományaink. Ezek: Rákóczi napok, Magyar Kultúra Napja, Vers-és prózamondó verseny, Kazinczy szépolvasó verseny, Bemutatkozik az iskola, sportrendezvények. Diákönkormányzat által szervezett: karácsony, farsang, hulladékgyűjtés, kirándulások. Osztályok rendezvényei: Anyák Napja, mikulás, kirándulások. SZK rendezvényei, melynek bevételeiből az iskolás tanulókat támogatják: Mikulásbál, Gyermeknap. 3

9 1.3 NEVELÉSFILOZÓFIÁNK Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. ( Szent-Györgyi Albert) Alapelveink Intézményünk meghatározó szerepet tölt be községünk életében, a gyermekek nevelésében. Ezért felelősséget érzünk a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért, a gyermek és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében a következőket tartjuk szem előtt: A gyermek, a tanuló harmonikus személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködünk a szülőkkel. Fejlesztjük az igényüket az egészséges életmód, a tiszta környezet és életfeltétel iránt, ehhez megfelelő hangulatos, barátságos, ízléses környezetet biztosítunk számukra intézményünkben. Gondoskodunk az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátíttatásáról, alapvető társadalmi és magatartási normák megismertetéséről, elfogadásáról, úgy mint: tisztesség, őszinteség, emberség, tolerancia, humánus magatartás, érzelemgazdagság, lelkiismeretesség, kompromisszumkészség, nyitottság, család fontosságának tudata). Fontos teendőnknek érezzük az alapvető tanulási szokások kialakítását, az ismeretszerzés fejlesztését, a megfigyelő, a problémamegoldó képesség, valamint a kreatív gondolkodásmód kialakítását. Hangsúlyt fektetünk a megfelelő tudás kialakítására, a tárgyi ismeretek elsajátításán keresztül, miközben alapvető jártasságokat, képességeket, készségeket, illetve a gyakorlati életben alkalmazható tudást fejlesztünk. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Megvalósításánál a legfontosabb a személyes példaadás és ezen keresztül a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Ezáltal az általános, emberi értékek átadása. Fontosnak ítéljük meg kapcsolataink ápolását intézményen belül (tagintézményekkel) és kívül, együttműködésünk fejlesztését az önkormányzattal, az SZMK-val, az iskolaszékkel, a községi könyvtárral, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal stb. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a sajátos nevelési igényű tanulók számára, az őket megillető módszerek, eljárások, megfelelő szolgáltatások bevezetésével. A művészeti nevelés járuljon hozzá az egyéni képességek sokoldalú fejlesztéséhez. Az iskolánkban biztosítjuk, hogy az alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a bevezető és a kezdő szakaszban a tanítás-tanulás 4

10 szervezés játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon. Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. Odafigyelünk, hogy az iskolai nevelés és oktatás járuljon hozzá Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Segítse az etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismerését a felelősségtudat, tudás kialakítását a hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóság érdekében, a magyar gazdaság pozíciójának erősítése, növekedése érdekében. Iskolánk tanulásszervezési hatékonyságának feltétele a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek és a pedagógiai kultúra általánossá válása. Iskolánk teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Az iskolánk az ismertátadás mellett, ezen belül az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt: - Anyanyelvi kommunikáció - Idegen nyelvi kommunikáció - Matematika kompetencia - Természettudományos kompetencia - Digitális kompetencia - Hatékony, önálló tanulás kompetencia - Szociális és állampolgári kompetencia - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az egyéni sajátosságokat figyelembe vesszük: a fejlesztést az egyéni fejlettséghez igazítva valósítjuk meg.. A motiváció elvét érvényesítjük: az érdeklődés felkeltése és fenntartása minden pedagógus felelőssége. A visszajelzés elve alapján: a teljesítmények változását folyamatosan nyomonkövetjük, és egyénenként értékeljük. Az oktatásszervezésben biztosítjuk a szegregációmentességet, a működés meghatározó alapelvének tekintjük a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítését valósítjuk meg. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét biztosítjuk. 5

11 A hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása érdekében támogató lépéseket, szolgáltatásokat valósítunk meg az intézmény minden tevékenysége során. A másságban rejlő értékek megismertetésével azok megbecsülésére és kölcsönös tiszteletére neveljük tanítványainkat Az intézmény céljai - Az iskola alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen áttartó tanulásra való felkészítést. Fejlesztjük a tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezőképességét, a problémamegoldó képességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek. - Az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése. A gyermekek adottságaikkal és tapasztalataikkal összhangban bontakoztathassák ki személyiségüket. - A gyermekek tudásának, képességeinek fejlesztése. - Az egyén és társadalom közötti kapcsolat kialakítása. - Az oktatási intézmény hagyományainak megőrzése és fejlesztése, a jó eredmények megtartása. - Szociális hátrányok enyhítése. - A gyermekekben alakítsuk ki a szűkebb és tágabb környezetük iránti érdeklődést, felelősséget ezek értékei iránt. - A tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakítása. - A jó kapcsolatok ápolása. - Legyen nyitott az oktatási intézmény. - Tegyük képessé a gyermekeket a továbbhaladásra, a magasabb évfolyamba lépésre. - A szabadidő helyes eltöltésére nevelés, ezáltal sokoldalú személyiség kibontakoztatása. - A sajátos nevelési igényű tanulókkal szembeni tolerancia, elfogadás és felelősségvállalás megteremtése. - Gyermekvédelmi tevékenység erősítése iskolánkban. - Növendékeink legyenek képesek a művészetek befogadására, értésére és művelésére. - HHH-s tanulók művészetoktatásba történő bevonása Az intézmény feladatai - Az életkornak megfelelő életritmus kialakítása, figyelembe véve az otthonról hozott pozitív szokásokat, a negatív szokások folyamatos megszüntetésére való törekvés. - Az alapismeretek, a tanulás és szocializációs képességek kialakítása, kommunikációs és gondolkodási képességek fejlesztése. - Önfejlesztő képesség kialakítása, így a tanuló Önmaga aktív részese saját személyisége kibontakozásának. 6

12 - Egyéni képességek fejlesztése, differenciáltan. Az életkori sajátosságok figyelembevételével a megértést, a megismerést és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot fejleszteni. - Károsodásból eredő lemaradások csökkentése, a másodlagos hátrányok kialakulásának kiküszöbölése egyéni fejlesztési programmal. - Az önálló ismeretszerző képesség fejlesztése. - Magatartásminták kialakítása. - Hagyományaink ápolása, a rendezvények megtartása. - Fejlesztő, felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése. - Felvilágosító tevékenységek szervezése, a gyakorlati élet minden területén. - Egészséges életmódra nevelés. - A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. - A környezet értékeinek ismertetése, védelemre nevelés, a környezeti károk megelőzésére nevelés. - A tanulók helyes fogyasztói magatartásának kialakítása. - Megfelelő feltételek, körülmények biztosítása a külső kapcsolatok ápolásához. - Továbbhaladásra való előkészítés. A gyermek átvezetése a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységébe. - A kerettantervi követelmények teljesítése. - Tervezett és alkalomszerű foglalkozások, rendezvények megtartása. - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési lehetőségeinek kiszélesítése. - A művészei nevelés fejlessze a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását. - Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. - Erősíteni kell más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerését, megbecsülését Az intézmény IPR alapú cél- és feladatrendszere Kitűzött intézményi cél A jogszabálynak megfelelő arányok biztosítása felmenő rendszerben - A pedagógusok rendelkezzenek az együttneveléshez szükséges attitűddel és az integrált oktatásnak megfelelő kompetenciákkal. - A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei épüljenek be az iskolai nevelő-oktató munka gyakorlatába - Az intézmény rendelkezzen az IPR működtetéséhez szükséges eszközökkel A célokhoz rendelt feladatok - Adatok beszerzése a fenntartótól - Szülői nyilatkozatok beszerzése - Tanulócsoportok szervezése az arányok betartásával - IPR-nek megfelelő kompetencia-térkép készítése, hiányzó kompetenciák feltérképezése - A hiányzó kompetenciák fejlesztésére továbbképzések szervezése - Továbbképzési terv átdolgozása - Megfelelő beiskolázási terv készítése - Az IPR bevezetési ütemtervének elkészítése - Bemeneti mérések tervezése (mérési naptár) 7

13 - Az eszközök használatához minden tanulónak egyenlő esélye legyen - Bemeneti mérésekre épülő egyéni fejlesztés megvalósítása - A HHH tanulók normál tantervű osztályba legyenek beiskolázhatóak - Támogató attitűd az iskola szakmai és társadalmi környezetében A roma kisebbségi kultúra megfelelő elemei szerepeljenek a földrajz, történelem, anyanyelv és irodalom, művészetek (ének-zene; tánc; kézművesség, festészet) tantárgyak, (műveltségi területek) helyi tantervében (tartalom, követelmények, értékelési mód). - Váljon motiválttá minden szülő az iskolával való párbeszédre - Az iskola és dolgozói szülők iránti nyitottságának megvalósítása - Az iskolai munkatársak váljanak motiválttá a szülőkkel való kapcsolattartásra A tanári együttműködésen alapuló értékelés terjedjen ki esetmegbeszélésre, problémafeltárásra, egy-egy osztály iskolai életének pedagógiai szempontú elemzésére Az évismétlők között csökkenjen a HHH tanulók aránya Ne legyen a tankötelezettségi kor határa előtt kimaradó tanuló - Egyéni fejlesztési tervek készítése - Együttműködés bővítése az óvodával az egyéni fejlesztések megvalósítása érdekében - IKCS csoport megalakulása - Együttműködési megállapodások megkötése - Eszközbeszerzés tervezése - Roma kisebbségi kultúra megismertetése a tantestület érintett tagjaival - Tantervkészítés - Kommunikációs alkalmak és formák bővítése, kiterjesztése minden szülőre - Szülői igény és elégedettség mérése IPR szempontú kiegészítéssel - Kommunikációs terv készítése - Iskolai munkatársak együttműködési készségének és kommunikációs kompetenciájának fejlesztése - Az együttműködésen alapuló értékelés stratégiai és munkatervi szintű megtervezése - Tanári együttműködés a kudarc okainak feltárásában. - A fejlesztő eljárás egyénenkénti feladatainak meghatározása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása - Tanári együttműködés a kudarc okainak feltárásában. - A fejlesztő eljárás egyénenkénti feladatainak meghatározása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása 8

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel. (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu A Bolyai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI Az alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE 2012-2013. Személyi feltételek: A művészeti tagozaton 5 pedagógus dolgozik. Végzettségük megfelelő, szakszerű pedagógiai munkát végeznek. -Burai Balázs ~Zongora korrepetíció

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Általános Művelődési Központ. Dévaványa. Pedagógiai-művelődési programja 2007.

Általános Művelődési Központ. Dévaványa. Pedagógiai-művelődési programja 2007. Általános Művelődési Központ Dévaványa Pedagógiai-művelődési programja 2007. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény jogi meghatározottsága 2. A pedagógiai-művelődési program létrehozásának szükségessége. Az

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben