Dátum: Kiegészítés Aláírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dátum: Kiegészítés Aláírás"

Átírás

1 Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: OM: BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Koczka Istvánné igazgató Módosítva: Dátum: Kiegészítés Aláírás A nem szakrendszerű oktatás IPR Kompetencia alapú oktatás NAT kompetencia területei Alapfokú művészetoktatás Nem szakrendszerű oktatás megszüntetése Tanulók értékelésének módosítása /2011.(I.26.) NEFMI rendelet: alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának módosítása Enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény és a NAT alapján

2 Tartalomjegyzék 1 RÉSZ AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS Az intézmény társadalmi környezete Tárgyi feltételek Személyi feltételek Tanulók szociális helyzete, összetétele Az intézmény eredményessége, kapcsolatai, hagyományai NEVELÉSFILOZÓFIÁNK Alapelveink Az intézmény céljai Az intézmény feladatai Az intézmény IPR alapú cél- és feladatrendszere Eljárások, nevelési módszerek Feladataink megvalósítását szolgáló nevelési stratégiánk Alsó osztályosok Felső osztályok Jövőképünk meghatározó elemei Alapvető értékek Pedagóguskép Az egyes művészeti területek konkrét oktatási, nevelési céljai Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú színművészeti képzés célrendszere és funkciói KOMPETENCIÁK Kulcskompetenciák Eszközök, eljárások a kompetenciák fejlesztésére A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Célok, feladatok, eszközök, módszerek ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Jogszabályi háttér Hosszú távú pedagógiai célok Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok Tanórai keretek Tanórán kívüli foglalkozások Az egészségvédelem jeles napjai Kapcsolattartás külső partnerekkel Szempontok a módszerek kiválasztásakor A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Célok, feladatok, eszközök, módszerek A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK Pedagógiai tevékenység Leggyakoribb felzárkóztató módok A tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő programok Cél Feladat Eszközök Tevékenységek A pedagógiai tevékenység alapelvei A beilleszkedési- és magatartászavaros tanulók beilleszkedését segítő program Alapelvek Cél Feladat Eszközök A pedagógiai tevékenység alapelvei A nevelési célok teljesülési kritériumai I

3 Tartalomjegyzék 1.11 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (A RÉSZKÉPESSÉG ZAVAR TÜNETEIT MUTATÓ) TANULÓK NEVELÉSE-OKTATÁSA Alapelvek Cél Az intézmény feladatai Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó szabályok Mérés Értékelés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése Alapelv Cél A nevelésükhöz szükséges feltételek Értékelés Taneszközök, segédeszközök Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Feladata A beszédjavítás tevékenységi formái Gyógytestnevelés ellátás Az iskolai gyógytestnevelés célja A gyógytestnevelés feladatai Csoportok szervezése A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG Pedagógiai tevékenység A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A pedagógusok kötelessége Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység célja, feladatai A GYIV felelős munkája Együttműködés más intézményekkel Tevékenységek, fórumok iskolánkban fenti céljaink szolgálatában A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A SZÜLŐ, TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE Tanuló- pedagógus együttműködése Szülő- pedagógus együttműködése A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai A szülő-pedagógus együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli intézményekkel A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Törvényi háttér Hosszú távú pedagógiai célok Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok Tanórai keretek Tanórán kívüli lehetőségek Szempontok a módszerek kiválasztásakor Kapcsolattartás külső partnerekkel AZ ISKOLA FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAMJA Jogi háttér Alapelvek A fogyasztóvédelmi oktatás célja Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok II

4 Tartalomjegyzék Módszertani elemek A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban A NEVELÉSI- OKTATÁSI PROGRAM ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Az ellenőrzés, értékelés célja Az ellenőrzés, értékelés területei Ellenőrzési, értékelési terv Az általános iskola ellenőrzési, értékelési rendszere A pedagógusok munkájának értékelése Az értékelés szempontjai Az értékelés formái A tanítási óra elemzése Az értékelés szempontjai Az értékelés formái A PEDEGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, NEVELŐ- OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges eszközök Az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges eszközök RÉSZ - AZ ISKOLA HELYI TANTERVE TANTERVEK TANTÁRGYAK ÉRTÉKELÉSE A modulok szöveges értékelése A logopédián használt értékelés A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN FINANSZÍROZOTT IDŐKERET CSOPORTBONTÁS ELVEI: Emelt szintű matematika csoportra vonatkozó szabályok A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Ellenőrzési formák Az értékelés szempontjai Értékelési formák A tanulók tanulmányi munkájának értékelése A tanulók magatartásának értékelése A tanulók szorgalmának értékelése Szorgalom minősítése a művészeti nevelésben-oktatásban ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése Ellenőrzés, értékelés ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE Zeneművészeti ág: furulya tanszak Zeneművészeti ág: zongora tanszak Táncművészeti ág: néptánc tanszak Képző- és iparművészeti ág: Festészet tanszak Színművészeti-bábművészeti ág: színjáték tanszak A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT A PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE A program céljai Eljárások, nevelési módszerek Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek Az integrációt elősegítő módszertani elemek Műhelymunka a tanári együttműködés formái A háromhavonta megtartott kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Multikulturális tartalmak A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Együttműködés az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Pedagógiai tevékenységek Felvilágosító programokon való részvétel Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek: III

5 Tartalomjegyzék A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI Alapfokú művészetoktatás A tanulók felvételének szempontjai AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, FEGYELMEZÉSÉNEK ISKOLAI ELVEI A tanulók jutalmazása A tanulók fegyelmezése AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEI Alapelvek AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI Alapelvek A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK A pedagógiai program érvényessége A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA MELLÉKLETEK IV

6 1 RÉSZ AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1 BEVEZETÉS Az iskolafenntartó által jóváhagyott pedagógiai program szeptember 1-jétől az iskolák egyik alapdokumentuma. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 44. (1) bekezdése szerint az intézményben a nevelő és oktató munka a pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai program az iskola szakmai stratégiai programja, mely meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, tanterveit, gyakorlatát, működésének feltételeit. A nevelőtestület által létrehozott és elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott szakmai alapdokumentum, mely átfogja az iskola működésének minden területét. Rögzíti az intézmény nevelő- oktató munkájának szakmai szabályait és feltételeit, tájékoztatja a szülőket és tanulókat az intézményben igénybe vehető közoktatási szolgáltatásokról és rögzíti azok igénybevételének feltételeit. Az iskolánk Pedagógiai programjának felülvizsgálatát, kiegészítését a évi LXI. törvénnyel módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a kerettanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000.(IX.21.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet módosítása tette szükségessé ben megtörtént a pedagógiai program elemzése, az új elemek beépítése, illetve egyes tartalmi elemek módosítása. Felülvizsgálatra került a helyi tanterv, ezen belül a tantervi célok, tantárgyrendszer, óraszámok, követelmények, tananyag. A nevelőtestület a NAT-ban foglaltak alapján élt az autonómia adta lehetőségekkel és helyi viszonyokhoz igazítva alkotta meg programját ben újabb elemekkel bővült pedagógiai programunk. A kiegészítést a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény évi módosítása (CXXI. Törvény) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás és a NAT módosítása tette szükségessé. Az integrált pedagógiai rendszert 11/1994. (IV. (.) MKM rendelet 39/E -nak megfelelően működtetjük. A kompetencia alapú oktatás a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendeletet módosító 202/2007. (VII. 13.) kormányrendelet alapján került bevezetésre szeptember 1-től az alapfokú művészetoktatás kidolgozására a 27/1998. (VI. 10) MKM rendelet Az alapfokú művészetoktatási követelményei és tantervi programjának bevezetése alapján került sor szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre kerül a 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelettel kiadott 2. sz. melléklet, amely az alapfokú művészetoktatás új tantervi programját tartalmazza ban a pedagógiai program felülvizsgálatát a 2012-ben módosított NAT, A köznevelésről szóló CXC. törvény, illetve a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján kellett elvégezni. 1

7 1.2 HELYZETELEMZÉS Az intézmény társadalmi környezete Az intézmény Békés megye egyik leghátrányosabb településén működik. Gazdaságilag elmaradott terület. Ipari tevékenységet nem folytatnak a községben. A lakosok mezőgazdaságból igyekeznek megélni. Az apró magángazdaságokban csak a családtagok dolgoznak. A munkanélküliség évek óta magas. Egyetlen előnye a falunak, hogy a 4-es főúthoz közel van, így könnyen megközelíthető. A községben az Önkormányzat az alapvető feladatait ellátja. Ennek lakosságmegtartó ereje van. A családok egyre nehezebb anyagi helyzetük miatt, a gyermekük taníttatásában keresik a kiutat. Ehhez kérik tőlünk a segítséget. Az iskolával szembeni elvárásaikat is e célnak rendelik alá. Igénylik az óvodát a nyolc évfolyamos iskolát (nem szeretnék kollégiumba adni gyermeküket nagyon korán). Támogatják abban az intézményt, hogy az iskolában adjunk lehetőséget a gyermekek számára a felvételi követelmények elsajátítására. A szülők és az intézmény pedagógusai között jó, segítőkész kapcsolat alakult ki. Évről-évre az egyre nagyobb létszámban jelentkező részképesség zavaros tanulók miatt speciális igényként jelentkezett a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás kidolgozása ban pályázati lehetőséget kihasználva kezdtünk el foglalkozni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésével. Ez a program nagymértékben segíti a szociális háttér miatt lemaradók felzárkóztatását. Az egyénre szabott személyiségfejlesztés kiemelt feladata a rendszernek Tárgyi feltételek Az iskolai oktatás intézményeinek épületeit folyamatosan karbantartották. Minden tanulócsoportnak saját terme van, ezen kívül tornaszobával, technika fiú-és lányműhellyel, könyvtárszobával, számítástechnika teremmel és a központi iskolában bitumenes pályával rendelkezünk. Az intézményhez tartozó konyhát január 1-e óta a Bucsa-Ép Kft működteti. Az iskolához megfelelő területű udvar tartozik. Minden épületnél kisebb zöldövezetet alakítottunk ki. A Bocskai úti iskolánál a biztonságosabb környezet feltételeinek megteremtése érdekében az udvar lekerítése 2006-ban megtörtént tavaszán az iskola mellett megnyílt játszótér a mindennapos testmozgás megvalósítását is szolgálja. A szemléltetőeszköz állomány a nyertes pályázatoknak köszönhetően megfelelő ben a TIOP pályázat az intézmény informatikai infrastruktúráját erősítette. Az eszközök folyamatos fejlesztése, karbantartása szükséges Személyi feltételek Az intézményben stabil, aktív dolgozói kör alakult ki. Évente 1-2 változás történik. A szakos ellátottság évek óta 90 % körül mozog. 2

8 1.2.4 Tanulók szociális helyzete, összetétele A szülők nehéz anyagi körülmények között nevelik gyermekeiket. Döntő többségüknek nincs keresete, szociális juttatásból tartják családjukat. Mivel megélhetési gondjaik vannak, művelődésre, szórakozásra, kirándulásokra nem tudnak pénzt fordítani. Az iskolától elvárják, hogy a tanórán kívüli tevékenységeit is ellenszolgáltatás nélkül lássa el. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 30-45% Az intézmény eredményessége, kapcsolatai, hagyományai Az óvodából iskolába átmenetet segítő programnak köszönhetően az iskolába való átmenetet a gyerekek nehézségek nélkül élik meg A tanítónők türelmes munkájának köszönhető, hogy a gyerekek szorongás nélkül veszik az iskolai akadályokat. Az iskolás gyermekek rendszeresen vesznek részt különböző helyi, területi és országos tanulmányi versenyeken, ahol eredményesen szerepelnek. Egyre nagyobb létszámmal és növekvő eredménnyel zárjuk a Zrínyi Ilona matematika versenyt. Szép hírét vitték az iskolának a területi, megyei, országos versenyeken résztvevő tanulóink. A továbbtanuló gyerekek eredményeiről a középiskolák később értesítenek bennünket, illetve a diákok beszámolnak munkájukról. A felvettek száma és a végzettek alapján elmondhatjuk, hogy megfelelően készítjük fel a tanulóinkat a középiskolára. Intézményünk évek óta sok figyelmet fordít arra, hogy a tehetséges gyerekeknek legyen módja többet tudni, mint a tananyag. A jó képességű gyerekeknek 5. osztálytól emelt szintű matematikaoktatást szerveztünk, ahol az ismeretanyag magasabb követelményekkel, történő oktatásával felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra, elegendő időt biztosítunk a tanultak elmélyítésére, különböző tanulmányi versenyeken vehetnek részt. Egyre több szakkör működik, melyek gyakran a gyerekek továbbtanulását, pályaválasztását segítik. Hosszú évek óta rendszeresen van színházbérletünk a Jókai Színházba. Alapfokú művészetoktatással szeptember 1-e óta foglalkozunk. Három tanéven keresztül a karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatai működtek intézményükben: furulya tanszak, festészet tanszak, színjáték tanszak és néptánc tanszak ben kiváló minősítést kaptak a tanszakok szeptember 1-től intézményünk önállóan vállalta fel a művészetoktatást a már működő tanszakokkal. Tanulóink több mint 50%-a vesz részt művészeti képzésben. A művészeti intézményegység által szervezett versenyeken szépen szerepelnek a tanulóink. Állandó fellépők a környező települések programjain. Kialakultak hagyományaink. Ezek: Rákóczi napok, Magyar Kultúra Napja, Vers-és prózamondó verseny, Kazinczy szépolvasó verseny, Bemutatkozik az iskola, sportrendezvények. Diákönkormányzat által szervezett: karácsony, farsang, hulladékgyűjtés, kirándulások. Osztályok rendezvényei: Anyák Napja, mikulás, kirándulások. SZK rendezvényei, melynek bevételeiből az iskolás tanulókat támogatják: Mikulásbál, Gyermeknap. 3

9 1.3 NEVELÉSFILOZÓFIÁNK Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. ( Szent-Györgyi Albert) Alapelveink Intézményünk meghatározó szerepet tölt be községünk életében, a gyermekek nevelésében. Ezért felelősséget érzünk a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért, a gyermek és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében a következőket tartjuk szem előtt: A gyermek, a tanuló harmonikus személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködünk a szülőkkel. Fejlesztjük az igényüket az egészséges életmód, a tiszta környezet és életfeltétel iránt, ehhez megfelelő hangulatos, barátságos, ízléses környezetet biztosítunk számukra intézményünkben. Gondoskodunk az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátíttatásáról, alapvető társadalmi és magatartási normák megismertetéséről, elfogadásáról, úgy mint: tisztesség, őszinteség, emberség, tolerancia, humánus magatartás, érzelemgazdagság, lelkiismeretesség, kompromisszumkészség, nyitottság, család fontosságának tudata). Fontos teendőnknek érezzük az alapvető tanulási szokások kialakítását, az ismeretszerzés fejlesztését, a megfigyelő, a problémamegoldó képesség, valamint a kreatív gondolkodásmód kialakítását. Hangsúlyt fektetünk a megfelelő tudás kialakítására, a tárgyi ismeretek elsajátításán keresztül, miközben alapvető jártasságokat, képességeket, készségeket, illetve a gyakorlati életben alkalmazható tudást fejlesztünk. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Megvalósításánál a legfontosabb a személyes példaadás és ezen keresztül a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Ezáltal az általános, emberi értékek átadása. Fontosnak ítéljük meg kapcsolataink ápolását intézményen belül (tagintézményekkel) és kívül, együttműködésünk fejlesztését az önkormányzattal, az SZMK-val, az iskolaszékkel, a községi könyvtárral, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal stb. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a sajátos nevelési igényű tanulók számára, az őket megillető módszerek, eljárások, megfelelő szolgáltatások bevezetésével. A művészeti nevelés járuljon hozzá az egyéni képességek sokoldalú fejlesztéséhez. Az iskolánkban biztosítjuk, hogy az alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a bevezető és a kezdő szakaszban a tanítás-tanulás 4

10 szervezés játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon. Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. Odafigyelünk, hogy az iskolai nevelés és oktatás járuljon hozzá Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Segítse az etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismerését a felelősségtudat, tudás kialakítását a hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóság érdekében, a magyar gazdaság pozíciójának erősítése, növekedése érdekében. Iskolánk tanulásszervezési hatékonyságának feltétele a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek és a pedagógiai kultúra általánossá válása. Iskolánk teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Az iskolánk az ismertátadás mellett, ezen belül az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt: - Anyanyelvi kommunikáció - Idegen nyelvi kommunikáció - Matematika kompetencia - Természettudományos kompetencia - Digitális kompetencia - Hatékony, önálló tanulás kompetencia - Szociális és állampolgári kompetencia - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az egyéni sajátosságokat figyelembe vesszük: a fejlesztést az egyéni fejlettséghez igazítva valósítjuk meg.. A motiváció elvét érvényesítjük: az érdeklődés felkeltése és fenntartása minden pedagógus felelőssége. A visszajelzés elve alapján: a teljesítmények változását folyamatosan nyomonkövetjük, és egyénenként értékeljük. Az oktatásszervezésben biztosítjuk a szegregációmentességet, a működés meghatározó alapelvének tekintjük a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítését valósítjuk meg. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét biztosítjuk. 5

11 A hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása érdekében támogató lépéseket, szolgáltatásokat valósítunk meg az intézmény minden tevékenysége során. A másságban rejlő értékek megismertetésével azok megbecsülésére és kölcsönös tiszteletére neveljük tanítványainkat Az intézmény céljai - Az iskola alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen áttartó tanulásra való felkészítést. Fejlesztjük a tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezőképességét, a problémamegoldó képességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek. - Az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése. A gyermekek adottságaikkal és tapasztalataikkal összhangban bontakoztathassák ki személyiségüket. - A gyermekek tudásának, képességeinek fejlesztése. - Az egyén és társadalom közötti kapcsolat kialakítása. - Az oktatási intézmény hagyományainak megőrzése és fejlesztése, a jó eredmények megtartása. - Szociális hátrányok enyhítése. - A gyermekekben alakítsuk ki a szűkebb és tágabb környezetük iránti érdeklődést, felelősséget ezek értékei iránt. - A tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakítása. - A jó kapcsolatok ápolása. - Legyen nyitott az oktatási intézmény. - Tegyük képessé a gyermekeket a továbbhaladásra, a magasabb évfolyamba lépésre. - A szabadidő helyes eltöltésére nevelés, ezáltal sokoldalú személyiség kibontakoztatása. - A sajátos nevelési igényű tanulókkal szembeni tolerancia, elfogadás és felelősségvállalás megteremtése. - Gyermekvédelmi tevékenység erősítése iskolánkban. - Növendékeink legyenek képesek a művészetek befogadására, értésére és művelésére. - HHH-s tanulók művészetoktatásba történő bevonása Az intézmény feladatai - Az életkornak megfelelő életritmus kialakítása, figyelembe véve az otthonról hozott pozitív szokásokat, a negatív szokások folyamatos megszüntetésére való törekvés. - Az alapismeretek, a tanulás és szocializációs képességek kialakítása, kommunikációs és gondolkodási képességek fejlesztése. - Önfejlesztő képesség kialakítása, így a tanuló Önmaga aktív részese saját személyisége kibontakozásának. 6

12 - Egyéni képességek fejlesztése, differenciáltan. Az életkori sajátosságok figyelembevételével a megértést, a megismerést és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot fejleszteni. - Károsodásból eredő lemaradások csökkentése, a másodlagos hátrányok kialakulásának kiküszöbölése egyéni fejlesztési programmal. - Az önálló ismeretszerző képesség fejlesztése. - Magatartásminták kialakítása. - Hagyományaink ápolása, a rendezvények megtartása. - Fejlesztő, felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése. - Felvilágosító tevékenységek szervezése, a gyakorlati élet minden területén. - Egészséges életmódra nevelés. - A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. - A környezet értékeinek ismertetése, védelemre nevelés, a környezeti károk megelőzésére nevelés. - A tanulók helyes fogyasztói magatartásának kialakítása. - Megfelelő feltételek, körülmények biztosítása a külső kapcsolatok ápolásához. - Továbbhaladásra való előkészítés. A gyermek átvezetése a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységébe. - A kerettantervi követelmények teljesítése. - Tervezett és alkalomszerű foglalkozások, rendezvények megtartása. - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési lehetőségeinek kiszélesítése. - A művészei nevelés fejlessze a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását. - Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. - Erősíteni kell más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerését, megbecsülését Az intézmény IPR alapú cél- és feladatrendszere Kitűzött intézményi cél A jogszabálynak megfelelő arányok biztosítása felmenő rendszerben - A pedagógusok rendelkezzenek az együttneveléshez szükséges attitűddel és az integrált oktatásnak megfelelő kompetenciákkal. - A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei épüljenek be az iskolai nevelő-oktató munka gyakorlatába - Az intézmény rendelkezzen az IPR működtetéséhez szükséges eszközökkel A célokhoz rendelt feladatok - Adatok beszerzése a fenntartótól - Szülői nyilatkozatok beszerzése - Tanulócsoportok szervezése az arányok betartásával - IPR-nek megfelelő kompetencia-térkép készítése, hiányzó kompetenciák feltérképezése - A hiányzó kompetenciák fejlesztésére továbbképzések szervezése - Továbbképzési terv átdolgozása - Megfelelő beiskolázási terv készítése - Az IPR bevezetési ütemtervének elkészítése - Bemeneti mérések tervezése (mérési naptár) 7

13 - Az eszközök használatához minden tanulónak egyenlő esélye legyen - Bemeneti mérésekre épülő egyéni fejlesztés megvalósítása - A HHH tanulók normál tantervű osztályba legyenek beiskolázhatóak - Támogató attitűd az iskola szakmai és társadalmi környezetében A roma kisebbségi kultúra megfelelő elemei szerepeljenek a földrajz, történelem, anyanyelv és irodalom, művészetek (ének-zene; tánc; kézművesség, festészet) tantárgyak, (műveltségi területek) helyi tantervében (tartalom, követelmények, értékelési mód). - Váljon motiválttá minden szülő az iskolával való párbeszédre - Az iskola és dolgozói szülők iránti nyitottságának megvalósítása - Az iskolai munkatársak váljanak motiválttá a szülőkkel való kapcsolattartásra A tanári együttműködésen alapuló értékelés terjedjen ki esetmegbeszélésre, problémafeltárásra, egy-egy osztály iskolai életének pedagógiai szempontú elemzésére Az évismétlők között csökkenjen a HHH tanulók aránya Ne legyen a tankötelezettségi kor határa előtt kimaradó tanuló - Egyéni fejlesztési tervek készítése - Együttműködés bővítése az óvodával az egyéni fejlesztések megvalósítása érdekében - IKCS csoport megalakulása - Együttműködési megállapodások megkötése - Eszközbeszerzés tervezése - Roma kisebbségi kultúra megismertetése a tantestület érintett tagjaival - Tantervkészítés - Kommunikációs alkalmak és formák bővítése, kiterjesztése minden szülőre - Szülői igény és elégedettség mérése IPR szempontú kiegészítéssel - Kommunikációs terv készítése - Iskolai munkatársak együttműködési készségének és kommunikációs kompetenciájának fejlesztése - Az együttműködésen alapuló értékelés stratégiai és munkatervi szintű megtervezése - Tanári együttműködés a kudarc okainak feltárásában. - A fejlesztő eljárás egyénenkénti feladatainak meghatározása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása - Tanári együttműködés a kudarc okainak feltárásában. - A fejlesztő eljárás egyénenkénti feladatainak meghatározása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása 8

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15.

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. A Nat törvényi háttere Nemzeti alaptanterv biztosítja: az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 1 NEVELÉSI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatás célrendszere: A művészeti oktatás célja, hogy a múlt értékeit, a népi hagyományokat megszerettesse,

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei Belgrád, 2011 áprilisa 1 Tartalom Bevezető... 2 Az oktatási területtel, a tantárggyal és a tanítási módszerrel kapcsolatos kompetenciák...

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott,

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Jelen szakvélemény Mérk Nagyközség (4352. Mérk, Hunyadi utca 45 sz.) mint Megbízó felkérésére készült, a Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működő Mérk-Vállaj

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben