Dátum: Kiegészítés Aláírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dátum: Kiegészítés Aláírás"

Átírás

1 Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: OM: BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Koczka Istvánné igazgató Módosítva: Dátum: Kiegészítés Aláírás A nem szakrendszerű oktatás IPR Kompetencia alapú oktatás NAT kompetencia területei Alapfokú művészetoktatás Nem szakrendszerű oktatás megszüntetése Tanulók értékelésének módosítása /2011.(I.26.) NEFMI rendelet: alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának módosítása Enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény és a NAT alapján

2 Tartalomjegyzék 1 RÉSZ AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS Az intézmény társadalmi környezete Tárgyi feltételek Személyi feltételek Tanulók szociális helyzete, összetétele Az intézmény eredményessége, kapcsolatai, hagyományai NEVELÉSFILOZÓFIÁNK Alapelveink Az intézmény céljai Az intézmény feladatai Az intézmény IPR alapú cél- és feladatrendszere Eljárások, nevelési módszerek Feladataink megvalósítását szolgáló nevelési stratégiánk Alsó osztályosok Felső osztályok Jövőképünk meghatározó elemei Alapvető értékek Pedagóguskép Az egyes művészeti területek konkrét oktatási, nevelési céljai Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói Az alapfokú színművészeti képzés célrendszere és funkciói KOMPETENCIÁK Kulcskompetenciák Eszközök, eljárások a kompetenciák fejlesztésére A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Célok, feladatok, eszközök, módszerek ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Jogszabályi háttér Hosszú távú pedagógiai célok Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok Tanórai keretek Tanórán kívüli foglalkozások Az egészségvédelem jeles napjai Kapcsolattartás külső partnerekkel Szempontok a módszerek kiválasztásakor A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Célok, feladatok, eszközök, módszerek A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK Pedagógiai tevékenység Leggyakoribb felzárkóztató módok A tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő programok Cél Feladat Eszközök Tevékenységek A pedagógiai tevékenység alapelvei A beilleszkedési- és magatartászavaros tanulók beilleszkedését segítő program Alapelvek Cél Feladat Eszközök A pedagógiai tevékenység alapelvei A nevelési célok teljesülési kritériumai I

3 Tartalomjegyzék 1.11 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (A RÉSZKÉPESSÉG ZAVAR TÜNETEIT MUTATÓ) TANULÓK NEVELÉSE-OKTATÁSA Alapelvek Cél Az intézmény feladatai Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó szabályok Mérés Értékelés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése Alapelv Cél A nevelésükhöz szükséges feltételek Értékelés Taneszközök, segédeszközök Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Feladata A beszédjavítás tevékenységi formái Gyógytestnevelés ellátás Az iskolai gyógytestnevelés célja A gyógytestnevelés feladatai Csoportok szervezése A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG Pedagógiai tevékenység A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A pedagógusok kötelessége Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység célja, feladatai A GYIV felelős munkája Együttműködés más intézményekkel Tevékenységek, fórumok iskolánkban fenti céljaink szolgálatában A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A SZÜLŐ, TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE Tanuló- pedagógus együttműködése Szülő- pedagógus együttműködése A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai A szülő-pedagógus együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli intézményekkel A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Törvényi háttér Hosszú távú pedagógiai célok Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok Tanórai keretek Tanórán kívüli lehetőségek Szempontok a módszerek kiválasztásakor Kapcsolattartás külső partnerekkel AZ ISKOLA FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAMJA Jogi háttér Alapelvek A fogyasztóvédelmi oktatás célja Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok II

4 Tartalomjegyzék Módszertani elemek A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban A NEVELÉSI- OKTATÁSI PROGRAM ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Az ellenőrzés, értékelés célja Az ellenőrzés, értékelés területei Ellenőrzési, értékelési terv Az általános iskola ellenőrzési, értékelési rendszere A pedagógusok munkájának értékelése Az értékelés szempontjai Az értékelés formái A tanítási óra elemzése Az értékelés szempontjai Az értékelés formái A PEDEGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, NEVELŐ- OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges eszközök Az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges eszközök RÉSZ - AZ ISKOLA HELYI TANTERVE TANTERVEK TANTÁRGYAK ÉRTÉKELÉSE A modulok szöveges értékelése A logopédián használt értékelés A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN FINANSZÍROZOTT IDŐKERET CSOPORTBONTÁS ELVEI: Emelt szintű matematika csoportra vonatkozó szabályok A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Ellenőrzési formák Az értékelés szempontjai Értékelési formák A tanulók tanulmányi munkájának értékelése A tanulók magatartásának értékelése A tanulók szorgalmának értékelése Szorgalom minősítése a művészeti nevelésben-oktatásban ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése Ellenőrzés, értékelés ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE Zeneművészeti ág: furulya tanszak Zeneművészeti ág: zongora tanszak Táncművészeti ág: néptánc tanszak Képző- és iparművészeti ág: Festészet tanszak Színművészeti-bábművészeti ág: színjáték tanszak A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT A PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE A program céljai Eljárások, nevelési módszerek Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek Az integrációt elősegítő módszertani elemek Műhelymunka a tanári együttműködés formái A háromhavonta megtartott kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Multikulturális tartalmak A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Együttműködés az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Pedagógiai tevékenységek Felvilágosító programokon való részvétel Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek: III

5 Tartalomjegyzék A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI Alapfokú művészetoktatás A tanulók felvételének szempontjai AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, FEGYELMEZÉSÉNEK ISKOLAI ELVEI A tanulók jutalmazása A tanulók fegyelmezése AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEI Alapelvek AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI Alapelvek A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK A pedagógiai program érvényessége A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA MELLÉKLETEK IV

6 1 RÉSZ AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1 BEVEZETÉS Az iskolafenntartó által jóváhagyott pedagógiai program szeptember 1-jétől az iskolák egyik alapdokumentuma. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 44. (1) bekezdése szerint az intézményben a nevelő és oktató munka a pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai program az iskola szakmai stratégiai programja, mely meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, tanterveit, gyakorlatát, működésének feltételeit. A nevelőtestület által létrehozott és elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott szakmai alapdokumentum, mely átfogja az iskola működésének minden területét. Rögzíti az intézmény nevelő- oktató munkájának szakmai szabályait és feltételeit, tájékoztatja a szülőket és tanulókat az intézményben igénybe vehető közoktatási szolgáltatásokról és rögzíti azok igénybevételének feltételeit. Az iskolánk Pedagógiai programjának felülvizsgálatát, kiegészítését a évi LXI. törvénnyel módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a kerettanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000.(IX.21.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet módosítása tette szükségessé ben megtörtént a pedagógiai program elemzése, az új elemek beépítése, illetve egyes tartalmi elemek módosítása. Felülvizsgálatra került a helyi tanterv, ezen belül a tantervi célok, tantárgyrendszer, óraszámok, követelmények, tananyag. A nevelőtestület a NAT-ban foglaltak alapján élt az autonómia adta lehetőségekkel és helyi viszonyokhoz igazítva alkotta meg programját ben újabb elemekkel bővült pedagógiai programunk. A kiegészítést a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény évi módosítása (CXXI. Törvény) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás és a NAT módosítása tette szükségessé. Az integrált pedagógiai rendszert 11/1994. (IV. (.) MKM rendelet 39/E -nak megfelelően működtetjük. A kompetencia alapú oktatás a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendeletet módosító 202/2007. (VII. 13.) kormányrendelet alapján került bevezetésre szeptember 1-től az alapfokú művészetoktatás kidolgozására a 27/1998. (VI. 10) MKM rendelet Az alapfokú művészetoktatási követelményei és tantervi programjának bevezetése alapján került sor szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre kerül a 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelettel kiadott 2. sz. melléklet, amely az alapfokú művészetoktatás új tantervi programját tartalmazza ban a pedagógiai program felülvizsgálatát a 2012-ben módosított NAT, A köznevelésről szóló CXC. törvény, illetve a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján kellett elvégezni. 1

7 1.2 HELYZETELEMZÉS Az intézmény társadalmi környezete Az intézmény Békés megye egyik leghátrányosabb településén működik. Gazdaságilag elmaradott terület. Ipari tevékenységet nem folytatnak a községben. A lakosok mezőgazdaságból igyekeznek megélni. Az apró magángazdaságokban csak a családtagok dolgoznak. A munkanélküliség évek óta magas. Egyetlen előnye a falunak, hogy a 4-es főúthoz közel van, így könnyen megközelíthető. A községben az Önkormányzat az alapvető feladatait ellátja. Ennek lakosságmegtartó ereje van. A családok egyre nehezebb anyagi helyzetük miatt, a gyermekük taníttatásában keresik a kiutat. Ehhez kérik tőlünk a segítséget. Az iskolával szembeni elvárásaikat is e célnak rendelik alá. Igénylik az óvodát a nyolc évfolyamos iskolát (nem szeretnék kollégiumba adni gyermeküket nagyon korán). Támogatják abban az intézményt, hogy az iskolában adjunk lehetőséget a gyermekek számára a felvételi követelmények elsajátítására. A szülők és az intézmény pedagógusai között jó, segítőkész kapcsolat alakult ki. Évről-évre az egyre nagyobb létszámban jelentkező részképesség zavaros tanulók miatt speciális igényként jelentkezett a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás kidolgozása ban pályázati lehetőséget kihasználva kezdtünk el foglalkozni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésével. Ez a program nagymértékben segíti a szociális háttér miatt lemaradók felzárkóztatását. Az egyénre szabott személyiségfejlesztés kiemelt feladata a rendszernek Tárgyi feltételek Az iskolai oktatás intézményeinek épületeit folyamatosan karbantartották. Minden tanulócsoportnak saját terme van, ezen kívül tornaszobával, technika fiú-és lányműhellyel, könyvtárszobával, számítástechnika teremmel és a központi iskolában bitumenes pályával rendelkezünk. Az intézményhez tartozó konyhát január 1-e óta a Bucsa-Ép Kft működteti. Az iskolához megfelelő területű udvar tartozik. Minden épületnél kisebb zöldövezetet alakítottunk ki. A Bocskai úti iskolánál a biztonságosabb környezet feltételeinek megteremtése érdekében az udvar lekerítése 2006-ban megtörtént tavaszán az iskola mellett megnyílt játszótér a mindennapos testmozgás megvalósítását is szolgálja. A szemléltetőeszköz állomány a nyertes pályázatoknak köszönhetően megfelelő ben a TIOP pályázat az intézmény informatikai infrastruktúráját erősítette. Az eszközök folyamatos fejlesztése, karbantartása szükséges Személyi feltételek Az intézményben stabil, aktív dolgozói kör alakult ki. Évente 1-2 változás történik. A szakos ellátottság évek óta 90 % körül mozog. 2

8 1.2.4 Tanulók szociális helyzete, összetétele A szülők nehéz anyagi körülmények között nevelik gyermekeiket. Döntő többségüknek nincs keresete, szociális juttatásból tartják családjukat. Mivel megélhetési gondjaik vannak, művelődésre, szórakozásra, kirándulásokra nem tudnak pénzt fordítani. Az iskolától elvárják, hogy a tanórán kívüli tevékenységeit is ellenszolgáltatás nélkül lássa el. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 30-45% Az intézmény eredményessége, kapcsolatai, hagyományai Az óvodából iskolába átmenetet segítő programnak köszönhetően az iskolába való átmenetet a gyerekek nehézségek nélkül élik meg A tanítónők türelmes munkájának köszönhető, hogy a gyerekek szorongás nélkül veszik az iskolai akadályokat. Az iskolás gyermekek rendszeresen vesznek részt különböző helyi, területi és országos tanulmányi versenyeken, ahol eredményesen szerepelnek. Egyre nagyobb létszámmal és növekvő eredménnyel zárjuk a Zrínyi Ilona matematika versenyt. Szép hírét vitték az iskolának a területi, megyei, országos versenyeken résztvevő tanulóink. A továbbtanuló gyerekek eredményeiről a középiskolák később értesítenek bennünket, illetve a diákok beszámolnak munkájukról. A felvettek száma és a végzettek alapján elmondhatjuk, hogy megfelelően készítjük fel a tanulóinkat a középiskolára. Intézményünk évek óta sok figyelmet fordít arra, hogy a tehetséges gyerekeknek legyen módja többet tudni, mint a tananyag. A jó képességű gyerekeknek 5. osztálytól emelt szintű matematikaoktatást szerveztünk, ahol az ismeretanyag magasabb követelményekkel, történő oktatásával felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra, elegendő időt biztosítunk a tanultak elmélyítésére, különböző tanulmányi versenyeken vehetnek részt. Egyre több szakkör működik, melyek gyakran a gyerekek továbbtanulását, pályaválasztását segítik. Hosszú évek óta rendszeresen van színházbérletünk a Jókai Színházba. Alapfokú művészetoktatással szeptember 1-e óta foglalkozunk. Három tanéven keresztül a karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatai működtek intézményükben: furulya tanszak, festészet tanszak, színjáték tanszak és néptánc tanszak ben kiváló minősítést kaptak a tanszakok szeptember 1-től intézményünk önállóan vállalta fel a művészetoktatást a már működő tanszakokkal. Tanulóink több mint 50%-a vesz részt művészeti képzésben. A művészeti intézményegység által szervezett versenyeken szépen szerepelnek a tanulóink. Állandó fellépők a környező települések programjain. Kialakultak hagyományaink. Ezek: Rákóczi napok, Magyar Kultúra Napja, Vers-és prózamondó verseny, Kazinczy szépolvasó verseny, Bemutatkozik az iskola, sportrendezvények. Diákönkormányzat által szervezett: karácsony, farsang, hulladékgyűjtés, kirándulások. Osztályok rendezvényei: Anyák Napja, mikulás, kirándulások. SZK rendezvényei, melynek bevételeiből az iskolás tanulókat támogatják: Mikulásbál, Gyermeknap. 3

9 1.3 NEVELÉSFILOZÓFIÁNK Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. ( Szent-Györgyi Albert) Alapelveink Intézményünk meghatározó szerepet tölt be községünk életében, a gyermekek nevelésében. Ezért felelősséget érzünk a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért, a gyermek és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében a következőket tartjuk szem előtt: A gyermek, a tanuló harmonikus személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködünk a szülőkkel. Fejlesztjük az igényüket az egészséges életmód, a tiszta környezet és életfeltétel iránt, ehhez megfelelő hangulatos, barátságos, ízléses környezetet biztosítunk számukra intézményünkben. Gondoskodunk az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátíttatásáról, alapvető társadalmi és magatartási normák megismertetéséről, elfogadásáról, úgy mint: tisztesség, őszinteség, emberség, tolerancia, humánus magatartás, érzelemgazdagság, lelkiismeretesség, kompromisszumkészség, nyitottság, család fontosságának tudata). Fontos teendőnknek érezzük az alapvető tanulási szokások kialakítását, az ismeretszerzés fejlesztését, a megfigyelő, a problémamegoldó képesség, valamint a kreatív gondolkodásmód kialakítását. Hangsúlyt fektetünk a megfelelő tudás kialakítására, a tárgyi ismeretek elsajátításán keresztül, miközben alapvető jártasságokat, képességeket, készségeket, illetve a gyakorlati életben alkalmazható tudást fejlesztünk. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Megvalósításánál a legfontosabb a személyes példaadás és ezen keresztül a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Ezáltal az általános, emberi értékek átadása. Fontosnak ítéljük meg kapcsolataink ápolását intézményen belül (tagintézményekkel) és kívül, együttműködésünk fejlesztését az önkormányzattal, az SZMK-val, az iskolaszékkel, a községi könyvtárral, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal stb. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a sajátos nevelési igényű tanulók számára, az őket megillető módszerek, eljárások, megfelelő szolgáltatások bevezetésével. A művészeti nevelés járuljon hozzá az egyéni képességek sokoldalú fejlesztéséhez. Az iskolánkban biztosítjuk, hogy az alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a bevezető és a kezdő szakaszban a tanítás-tanulás 4

10 szervezés játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon. Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. Odafigyelünk, hogy az iskolai nevelés és oktatás járuljon hozzá Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Segítse az etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismerését a felelősségtudat, tudás kialakítását a hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóság érdekében, a magyar gazdaság pozíciójának erősítése, növekedése érdekében. Iskolánk tanulásszervezési hatékonyságának feltétele a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek és a pedagógiai kultúra általánossá válása. Iskolánk teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Az iskolánk az ismertátadás mellett, ezen belül az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt: - Anyanyelvi kommunikáció - Idegen nyelvi kommunikáció - Matematika kompetencia - Természettudományos kompetencia - Digitális kompetencia - Hatékony, önálló tanulás kompetencia - Szociális és állampolgári kompetencia - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az egyéni sajátosságokat figyelembe vesszük: a fejlesztést az egyéni fejlettséghez igazítva valósítjuk meg.. A motiváció elvét érvényesítjük: az érdeklődés felkeltése és fenntartása minden pedagógus felelőssége. A visszajelzés elve alapján: a teljesítmények változását folyamatosan nyomonkövetjük, és egyénenként értékeljük. Az oktatásszervezésben biztosítjuk a szegregációmentességet, a működés meghatározó alapelvének tekintjük a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítését valósítjuk meg. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét biztosítjuk. 5

11 A hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása érdekében támogató lépéseket, szolgáltatásokat valósítunk meg az intézmény minden tevékenysége során. A másságban rejlő értékek megismertetésével azok megbecsülésére és kölcsönös tiszteletére neveljük tanítványainkat Az intézmény céljai - Az iskola alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen áttartó tanulásra való felkészítést. Fejlesztjük a tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezőképességét, a problémamegoldó képességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek. - Az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése. A gyermekek adottságaikkal és tapasztalataikkal összhangban bontakoztathassák ki személyiségüket. - A gyermekek tudásának, képességeinek fejlesztése. - Az egyén és társadalom közötti kapcsolat kialakítása. - Az oktatási intézmény hagyományainak megőrzése és fejlesztése, a jó eredmények megtartása. - Szociális hátrányok enyhítése. - A gyermekekben alakítsuk ki a szűkebb és tágabb környezetük iránti érdeklődést, felelősséget ezek értékei iránt. - A tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakítása. - A jó kapcsolatok ápolása. - Legyen nyitott az oktatási intézmény. - Tegyük képessé a gyermekeket a továbbhaladásra, a magasabb évfolyamba lépésre. - A szabadidő helyes eltöltésére nevelés, ezáltal sokoldalú személyiség kibontakoztatása. - A sajátos nevelési igényű tanulókkal szembeni tolerancia, elfogadás és felelősségvállalás megteremtése. - Gyermekvédelmi tevékenység erősítése iskolánkban. - Növendékeink legyenek képesek a művészetek befogadására, értésére és művelésére. - HHH-s tanulók művészetoktatásba történő bevonása Az intézmény feladatai - Az életkornak megfelelő életritmus kialakítása, figyelembe véve az otthonról hozott pozitív szokásokat, a negatív szokások folyamatos megszüntetésére való törekvés. - Az alapismeretek, a tanulás és szocializációs képességek kialakítása, kommunikációs és gondolkodási képességek fejlesztése. - Önfejlesztő képesség kialakítása, így a tanuló Önmaga aktív részese saját személyisége kibontakozásának. 6

12 - Egyéni képességek fejlesztése, differenciáltan. Az életkori sajátosságok figyelembevételével a megértést, a megismerést és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot fejleszteni. - Károsodásból eredő lemaradások csökkentése, a másodlagos hátrányok kialakulásának kiküszöbölése egyéni fejlesztési programmal. - Az önálló ismeretszerző képesség fejlesztése. - Magatartásminták kialakítása. - Hagyományaink ápolása, a rendezvények megtartása. - Fejlesztő, felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése. - Felvilágosító tevékenységek szervezése, a gyakorlati élet minden területén. - Egészséges életmódra nevelés. - A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. - A környezet értékeinek ismertetése, védelemre nevelés, a környezeti károk megelőzésére nevelés. - A tanulók helyes fogyasztói magatartásának kialakítása. - Megfelelő feltételek, körülmények biztosítása a külső kapcsolatok ápolásához. - Továbbhaladásra való előkészítés. A gyermek átvezetése a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységébe. - A kerettantervi követelmények teljesítése. - Tervezett és alkalomszerű foglalkozások, rendezvények megtartása. - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési lehetőségeinek kiszélesítése. - A művészei nevelés fejlessze a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását. - Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. - Erősíteni kell más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerését, megbecsülését Az intézmény IPR alapú cél- és feladatrendszere Kitűzött intézményi cél A jogszabálynak megfelelő arányok biztosítása felmenő rendszerben - A pedagógusok rendelkezzenek az együttneveléshez szükséges attitűddel és az integrált oktatásnak megfelelő kompetenciákkal. - A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei épüljenek be az iskolai nevelő-oktató munka gyakorlatába - Az intézmény rendelkezzen az IPR működtetéséhez szükséges eszközökkel A célokhoz rendelt feladatok - Adatok beszerzése a fenntartótól - Szülői nyilatkozatok beszerzése - Tanulócsoportok szervezése az arányok betartásával - IPR-nek megfelelő kompetencia-térkép készítése, hiányzó kompetenciák feltérképezése - A hiányzó kompetenciák fejlesztésére továbbképzések szervezése - Továbbképzési terv átdolgozása - Megfelelő beiskolázási terv készítése - Az IPR bevezetési ütemtervének elkészítése - Bemeneti mérések tervezése (mérési naptár) 7

13 - Az eszközök használatához minden tanulónak egyenlő esélye legyen - Bemeneti mérésekre épülő egyéni fejlesztés megvalósítása - A HHH tanulók normál tantervű osztályba legyenek beiskolázhatóak - Támogató attitűd az iskola szakmai és társadalmi környezetében A roma kisebbségi kultúra megfelelő elemei szerepeljenek a földrajz, történelem, anyanyelv és irodalom, művészetek (ének-zene; tánc; kézművesség, festészet) tantárgyak, (műveltségi területek) helyi tantervében (tartalom, követelmények, értékelési mód). - Váljon motiválttá minden szülő az iskolával való párbeszédre - Az iskola és dolgozói szülők iránti nyitottságának megvalósítása - Az iskolai munkatársak váljanak motiválttá a szülőkkel való kapcsolattartásra A tanári együttműködésen alapuló értékelés terjedjen ki esetmegbeszélésre, problémafeltárásra, egy-egy osztály iskolai életének pedagógiai szempontú elemzésére Az évismétlők között csökkenjen a HHH tanulók aránya Ne legyen a tankötelezettségi kor határa előtt kimaradó tanuló - Egyéni fejlesztési tervek készítése - Együttműködés bővítése az óvodával az egyéni fejlesztések megvalósítása érdekében - IKCS csoport megalakulása - Együttműködési megállapodások megkötése - Eszközbeszerzés tervezése - Roma kisebbségi kultúra megismertetése a tantestület érintett tagjaival - Tantervkészítés - Kommunikációs alkalmak és formák bővítése, kiterjesztése minden szülőre - Szülői igény és elégedettség mérése IPR szempontú kiegészítéssel - Kommunikációs terv készítése - Iskolai munkatársak együttműködési készségének és kommunikációs kompetenciájának fejlesztése - Az együttműködésen alapuló értékelés stratégiai és munkatervi szintű megtervezése - Tanári együttműködés a kudarc okainak feltárásában. - A fejlesztő eljárás egyénenkénti feladatainak meghatározása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása - Tanári együttműködés a kudarc okainak feltárásában. - A fejlesztő eljárás egyénenkénti feladatainak meghatározása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és megvalósítása 8

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben