SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : ; ; fa x: e - m a il:yb le sz yb l e s z i.h u

2 I. Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az YBL Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1149 Budapest, Várna u. 21/b belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek közoktatási intézményünkben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az intézmény működését meghatározó jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ban részletezni kell (Ámr. 292./2009. (XII.19.) (20. (2) bekezdés) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 2 / 122

3 a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, amelyet módosított a évi CXXXV. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelete 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított évi CXXI. törvény, 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje 3. Az SZMSZ hatálya A SZMSZ hatály kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 3 / 122

4 I. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók a) Neve: YBL Miklós Építőipari Szakképző Iskola b) Székhelye: Budapest, XIV., Várna u. 21/b c) Telephelyei: Budapest, XIV., Öv u. 33. Budapest, XIV., Öv u. 31. Budapest, XIV., Öv u. 29. Budapest, XIV. Pillangó út 32. d) Az Intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: e) Az Intézmény törzskönyvi azonosítója: f) Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1230/C/1992. (VIII. 14.) Főv. Kgy. határozat g) Alapító okirat száma: 1909/2011.(VI.22.) Főv. Kgy. határozat h) Alapító okirat kelte: július 29. i) Alapítás időpontja: (jogelőd: 1958.) j) OM azonosító: k) KSH azonosító: l) PIR azonosító: m) Adóalanyiság: az Intézmény nem ÁFA alany n) Adószám: az Intézmény adószámmal nem rendelkezik o) Bankszámlaszám: az Intézmény bankszámlaszámmal nem rendelkezik n) címkód: Az intézmény tevékenységei a) Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás A PM 2010-től hatályos szakfeladat rendje szerint: Alap szakfeladata: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés További szakfeladatai: Iskolai intézményi étkeztetés Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 4 / 122

5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása ( /13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása ( évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Az intézmény alap, illetve speciális feladatai: Sajátos nevelési igényű (látássérült, hallássérült, mozgássérült, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók integrált oktatása. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: szakközépiskola: párhuzamos oktatás: 4 (9-12) (kifutó jelleggel) középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint szakiskola: általános műveltséget megalapozó évfolyamok: 2 (9-10) felzárkóztató oktatás: 1 illetve 2 szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint előrehozott szakképzés a Kt. 27. (4) alapján a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: óvodai férőhely: --- nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 1100 nem nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 300 bentlakásos intézményi férőhelye: / 122

6 b) Szakmai képzés Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció Építészet Közlekedés Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése és a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján az intézmény saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a befejező és szakmai vizsgára az Építészet, Művészet, közművelődés, kommunikáció és Közlekedés szakmacsoportban a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium és a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola végzett tanulóit. c) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakképzési és felnőttképzési támogatások Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés d) Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. e) Egyéb tevékenységek A KMOP-4.1.1/A és TÁMOP /1-2F azonosító számú uniós projektek fenntartásával járó feladatok ellátása. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon: Budapest XIV. kerület 32068/4 hrsz-ú 1683 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Várna u. 21/b. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzati tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. Budapest XIV. kerület 39675/9 hrsz-ú 2890 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Öv u. 29. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlan használata. 6 / 122

7 Budapest XIV. kerület 39674/1 hrsz-ú 2762 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Öv u. 31. szám alatt lévő, a Főváros Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlan használata. Budapest XIV. kerület 39676/1 hrsz-ú 2590 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Öv u. 33. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlan használata. Budapest XIV. kerület 32068/12 hrsz-ú 2837 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Pillangó u. 32. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan közös használata a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával, a Kós Károly Kollégiummal, a Gárdonyi Géza Kollégiummal és a Varga Katalin Kollégiummal. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. A közoktatási intézmény feladatellátására szolgáló vagyonnal való rendelkezési jogot a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel az alapító okirat 5. pontjában megnevezett gazdasági szervezet gyakorolja a közte és a közoktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás figyelembe vételével. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai: Az intézmény vezetőjét (igazgatóját) Budapest Főváros Közgyűlése pályázat útján határozott időre bízza meg. A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője (igazgatója) közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Az iskola szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét a mellékelt szervezeti diagram tartalmazza. a) Vezetők, vezetőség Az iskola élén az igazgató áll, akinek jogállását a magasabb vezető beosztásellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az iskola vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházható - feladatokat. Az igazgató, vezetői tevékenységét az igazgatóság segítségével látja el. 7 / 122

8 Az igazgatóság tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes Szakképzési igazgató helyettes TISZK Koordinációs, felnőttoktatási, felnőttképzési és TISZK Oktatási Központvezető igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető Az igazgatóság az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Munkáját éves munkaterv alapján végzi. Az iskola igazgatósága szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta tanácskozik. 8 / 122

9 AZ ISKOLA SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE IGAZGATÓ KÖNYVTÁROS OKTATÁS TECHNIKUS RENDSZERGAZDA ISKOLATITKÁR + 2 fő TANÜGYI ÜGYINTÉZŐ KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS TISZK KOORDINÁLÓ TESTÜLET., TÁMOP, KMOP KONZULTATÍV TESTÜLET TISZK KOORDINÁCIÓS, FELNŐTTOKTATÁSI, FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS TISZK OKTATÁSI KÖZPONT-VEZETŐ IGAZGATÓHELYETTES SZAKKÉPZÉSI IGAZGATÓHELYETTES ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ MŰSZAKI VEZETŐ (TANMŰHELYVEZETŐ) MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ EU-S PROJEKTEK FENNTARTÁSÁT KOORDINÁLÓ MUNKATÁRS TANÁROK TANÁROK SZAKOKTATÓK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK. TANÁROK 9 / 122

10 A vezetők közötti feladatmegosztás Az iskola igazgatója Kizárólagos hatáskörébe tartozik: az iskolával munkaviszonyban állók feletti teljes munkáltatói jog, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése, az intézmény képviselete, a szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján, folyamatos belső ellenőrzés, együttműködés a szülők, a tanulók és a közalkalmazottak szervezeteivel, valamint a fenntartóval, postabontás (a levéltitok tiszteletben tartásával), kiadmányozás a következő ügyekben: szakmai bizonyítványok és jegyzőkönyvek, érettségi bizonyítványok és jegyzőkönyvek, igazgatói levelezés, igazgatói figyelmeztetések, intők és dicséretek, fegyelmi határozatok, együttműködési megállapodások, igazgatói utasítások, fenntartói, minisztériumi és hatósági levelezések, oklevelek, hirdetmények Közvetlenül irányítja és felügyeli az oktatástechnikus, a könyvtáros, a rendszergazda, az iskolatitkár és a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkáját. a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismeréséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért. Az Építőipari TISZK Koordináló Testületének elnökeként ellátja a rá háruló feladatokat a TISZK Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint. Ellátja a munkáltatói feladatokat a TÁMOP és a KMOP Európai Uniós pályázatok fenntartását irányító menedzsmentek tagjainak vonatkozásában. Az igazgató munkáját az igazgatóság tagjai segítik. 10 / 122

11 Általános igazgatóhelyettes: Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Feladatai átruházott hatáskörben: tanügy-igazgatási teendők ellátása, statisztikai adatszolgáltatás, a nevelő és oktató munka közvetlen irányítása és ellenőrzése, a személyi és tárgyi feltételek előkészítése, a nevelőtestület véleményezési, egyetértési és döntési jogkörébe tartozó előterjesztések előkészítése, az igazgató képviselete a tanulói fegyelmi tárgyalásokon, az osztályok szervezése, a beiskolázás bonyolítása, szervezése, a bizonyítványok, naplók és törzslapok ellenőrzése, záradékolása, az iskolai minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és működtetése, az iskolában működő Mérés-értékelési és minőségfejlesztési csoport tevékenységének felügyelete a pedagógusok havi teljesítmény-elszámolásának keretében a hivatalos hiányzásjelentés elkészítése, az adott időszakban történt helyettesítések valódiságának ellenőrzése. Közvetlenül irányítja: a tanulói személyzeti csoport munkáját (gondoskodik a tanügy-igazgatási adminisztráció feltételrendszeréről és a tanügyi okiratok kezeléséről, irattározásáról), a tantárgy és órafelosztást, órarendkészítést, tanterem beosztást, a tanév rendjére vonatkozó igazgatói előterjesztés tervezet készítését, a beiskolázást, osztályok szervezését, a tanári ügyelet tevékenységét. Felelős a következőkért: a tanügy-igazgatási teendők területén jogszabályi előírások betartásáért, a statisztikai adatszolgáltatás helyességéért (iskolai és TISZK szinten egyaránt), a tantárgy és órafelosztásért, tanterembeosztásért, a tanulói személyzeti ügyekért, a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók adminisztrációs munkájáért, anyagi elismeréséért, kitüntetésekre felterjesztéséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért, a nevelési értekezletek előkészítéséért, az iskola tevékenységének színvonalas propagálásáért, a pedagógus közalkalmazottak elszámolásainak helyességéért (helyettesítés, tanórán kívüli tevékenységek). Kapcsolatot tart: a fenntartó önkormányzattal, szülői szervezettel (iskolai szintű), az iskolában dolgozó orvosokkal, védőnőkkel, 11 / 122

12 a KSH-val, a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra), a pedagógiai szervezetekkel, a kamarákkal, munkaügyi szervezetekkel Szakképzési igazgatóhelyettes Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Feladatai átruházott hatáskörben az általa felügyelt területek vonatkozásában: a szakmai elméleti képzés színvonalas oktatásáért, a bizonyítványok, naplók és törzslapok ellenőrzése, záradékolása, az osztályok szervezése, az általa felügyelt területen, együttműködve az iskolai szintű feladat ellátásával statisztikai adatszolgáltatás előkészítése, a nevelő és oktató munka közvetlen irányítása és ellenőrzése, a személyi és tárgyi feltételek szervezése, előkészítése, a záróvizsgák teljes körű szervezése, lebonyolítása együttműködve szükség szerint az Igazgató helyettesekkel, és a Gyakorlati oktatásvezetővel, a beiskolázás előkészítése, az esetleges felvételi vizsgák lebonyolítása, a pedagógusok havi teljesítmény-elszámolásához a hivatalos hiányzásjelentés elkészítése, a helyettesítések valódiságának ellenőrzése, a továbbtanulással és a tanulói felmentésekkel kapcsolatos feladatok intézése, az igazgató szükség szerinti képviselete a fegyelmi tárgyalásokon, illetve szakmai fórumokon. Közvetlenül irányítja az általa felügyelt területek vonatkozásában: a pedagógusok, az éves munkatervben meghatározott munkaközösségek és a munkaközösségvezetők tevékenységét, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgáinak lebonyolítását, a tanulmányi és szakmai versenyeket, a beiskolázás lebonyolítását, a vendég tanulók oktatását, a szakmai vizsgák lebonyolítását a Gyakorlati Oktatásvezetővel és az Igazgató helyettesekkel történt egyeztetés szerint. Felelős a következőkért az általa felügyelt területek vonatkozásában: a tantárgy és órafelosztás előkészítéséért a szolgáltatott statisztikai adatok helyességéért, az oktatás, képzés megfelelő színvonaláért, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgák szervezéséért, a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismeréséért, kitüntetésekre felterjesztéséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért, a szükséges helyettesítések megszervezéséért, tankönyvellátás előkészítéséért, (a felügyelete alá tartozó munkaközösségek tankönyvigényeinek határidőre történő begyűjtéséért és a könyvtáros felé történő továbbításért.) szakmai vizsgák lebonyolításáért az Igazgatóhelyettesekkel, és a Gyakorlati oktatásvezetővel történt egyeztetés szerint, feladatainak maradéktalan elvégzéséért 12 / 122

13 az iskolai alapdokumentumok ismeretéért, és az azokban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért (Alapító Okirat, Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend), szándékos károkozás, vagy nem rendeltetésszerű használatból származó kár esetén anyagilag felelős az okozott kárért, az egészségi állapotának, a munkaköri kötelezettségeinek ellátását befolyásoló változásokról az iskola igazgatójához szóló haladéktalan értesítés megtételéért, a pedagógus közalkalmazottak elszámolásainak helyességéért (túlóra, helyettesítés, tanórán kívüli tevékenységek), az igazgató egyedi megbízása szerint. Kapcsolatot tart: a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra, a pedagógiai és szakmai szervezetekkel, a képzésért felelős minisztériumokkal, szaktanárokkal, munkaközösség-vezetőkkel szükség szerint az igazgatóság többi tagjával a sikeres együttműködés érdekében, TISZK Koordinációs, felnőttoktatási, felnőttképzési és TISZK Oktatási Központvezető igazgatóhelyettes Közvetlen felettese az iskola igazgatója Feladatai átruházott hatáskörben az általa felügyelt területek vonatkozásában: Az Építőipari TISZK koordinálása: a budapesti Építőipari TISZK statisztikai adatszolgáltatás előkészítése, a TÁMOP /1-2F A szervezetfejlesztés, pedagógusok módszertani és szakmai fejlesztése, valamint tananyagfejlesztés az Építőipari TISZK-ben a szakképzés munkaerő-piaci elvárásainak megfelelően., valamint a KMOP 4.1.1/A A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése, meglévő épület bontása, új tanműhelyi csarnok építése és a képzéshez szükséges eszközök beszerzése az Építőipari TISZK-ben, a szakképzés munkaerő-piaci elvárásainak megfelelően projektek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása, végrehajtásuk teljes körű felügyelete, a közös szakmai programok irányítása, megszervezése, lebonyolítása, koordinálás, a TISZK társiskolái közötti kapcsolattartás, az Építőipari TISZK Koordináló Testületének elnökeként az Ybl Miklós ÉSZI igazgatója helyett az igazgatóra, mint Koordináló Testület Elnökre háruló feladatokat a TISZK Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint, a TISZK Koordináló Testületi üléseinek előkészítése, vezetése, az üléseken hozott határozatok a TISZK éves munkatervébe foglaltak végrehajtatása az illetékesekkel, az Építőipari TISZK nyilvánosságának biztosítása (A TISZK szolgáltatásait népszerűsítő tájékoztatók, szórólapok szerkesztése, terjesztése) a pályakövetési rendszer koordinálása, az Ybl Miklós ÉSZI felnőttképzési szolgáltatásainak népszerűsítése, a tevékenység koordinálása, teljeskörű felügyelete. A felnőttképzés, felnőttoktatás, előkészítő évfolyami képzés a pedagógusok havi teljesítmény-elszámolásához a hivatalos hiányzásjelentés elkészítése, a helyettesítések valódiságának ellenőrzése, 13 / 122

14 az általa felügyelt területek képzéseinek koordinált fejlesztése és szervezése, a munkavállalói kompetenciák növelését célzó programok széleskörű alkalmazása, a felnőttképzés tematikájának megfelelően az egyes tanfolyamok órarendjének összeállításában történő részvétel, az előadók megbízási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézés, a képzés lebonyolításához a tárgyi feltételek biztosítása, a képzéshez szükséges dokumentációk ellenőrzése, a tanfolyami napló előírás szerinti kiállítása és vezetése, az előadók erre vonatkozó eligazgatása, a képzés rendszeres ellenőrzése, a fegyelmezett tanulás biztosítása gondoskodás az óra- és vizsgadíjak számláinak előkészítéséről, a felnőttoktatással kapcsolatos információk gyűjtése és kezelése, a bizonyítványok, naplók és törzslapok ellenőrzése, záradékolása, a felnőttoktatási és a felnőttképzési záróvizsgák teljes körű irányítása, felügyelete, a vizsga (beszámoló) megszervezése, feltételek biztosításának irányítása, a felnőttképzési tanfolyamszervező munkájának irányítása és felügyelete a statisztikai adatszolgáltatás előkészítése, a továbbtanulással kapcsolatos feladatok intézése. Az építőipari TISZK Oktatási, gyakorlati és vizsga Központ zavartalan működésének biztosítása: az OK területén lévő képzési és szakképzési célt szolgáló épületekben, az ilyen rendeltetésű szabadtéri tanudvaron, a szakmai alapozó és a szakmai programok szerinti képzés, szakképzés időés térbeli megszervezése, a környezeti feltételek biztosítása (különös tekintettel a szakmai gyakorlati képzésre), a gyakorlati oktatásvezetővel történő egyeztetés figyelembe vételével, az iskola Oktatási Központjában dolgozó pedagógusok (szakoktató, szaktanár) munkájának, technikai feltétele szerezésének irányítása (szakmai, pedagógiai prioritásaik meghagyása mellett) közvetlen feletteseikkel történő egyeztetés figyelembe vételével, az Oktatási Központ technikai dolgozói munkarendjének megszervezése a Gazdasági Szervezet igazgatójával egyeztetett módon, munkájuk irányítása az Oktatási Központ üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézés és a működési rend a Gazdasági Szervezet igazgatójával egyeztetett módon, részvétel a Központ költségvetésének összeállításában és teljesítésében biztosítja a Központ területén szervezett előadások, bemutatók színvonalas megtartását a TISZK projektkoordinátor bevonásával, biztosítja a Központ területén szervezett különféle szakmai és képesítő vizsgákhoz a környezeti, tárgyi feltételeket, egyeztetve a vizsgákért felelős iskolai tagokkal, vezetőkkel, biztosítja a Központ területén a különféle szakmai versenyekre a tanulók felkészítésének optimális körülményeit, iskolai vagy TISZK szintű rendezés esetén a versenyterület előkészítését, helyettese bevonásával, egyeztetve a gyakorlati oktatásvezetővel, a műszaki vezetővel. Közvetlenül irányítja az általa felügyelt területek vonatkozásában: az Építőipari TISZK fenntarthatóság, felnőttképzési, tananyagfejlesztés, minőségfejlesztés, marketing, esélyegyenlőség, környezettudatosság és humánerőforrás és innovációs munkacsoportokat, a felügyelete alá tartozó felnőttképzést, felnőttoktatást és előkészítő évfolyami képzést, a TISZK Koordináló Testület munkáját, a (felügyelete alá tartozó) pedagógusok, az éves munkatervben meghatározott munkaközösségek és a munkaközösség-vezetők tevékenységét, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgáinak lebonyolítását, a felügyelete alá tartozó tanulmányi versenyeit. felnőttképzési tanfolyamokra vonatkozó előzetes tanfolyami ütemterv készíttetése. A tanév végi beszámoló jelentéshez megadja a szükséges adatokat. 14 / 122

15 Felelős a következőkért az általa felügyelt területek vonatkozásában: az Építőipari TISZK koordinálásáért, a Koordináló Testület éves munkaterve tervezetének előkészítéséért, a TISZK Koordináló Testületének éves munkatervében foglaltak végrehajtásáért, koordináló testületi ülés megszervezéséért, vezetéséért, a szolgáltatott statisztikai adatok helyességéért, a közös szakmai programok megfelelő színvonaláért, a TISZK-es és szükség szerint iskolai rendezvények szervezéséért és színvonalas lebonyolításáért, a felügyelete alá tartozó területeken a szükséges helyettesítések megszervezéséért, TISZK szintű statisztikai adatszolgáltatás helyességéért, a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismeréséért, kitüntetésekre felterjesztéséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért, szakmai vizsgák lebonyolításáért az Igazgatóhelyettesek és a Gyakorlati oktatásvezetővel történt egyeztetés szerint, a feladatainak maradéktalan elvégzéséért, az iskolai alapdokumentumok ismeretéért, és az azokban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért (Alapító Okirat, Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend) szándékos károkozás, vagy nem rendeltetésszerű használatból származó kár esetén anyagilag felelős az okozott kárért. az egészségi állapotának, a munkaköri kötelezettségeinek ellátását befolyásoló változásokról az iskola igazgatójához szóló haladéktalan értesítés megtételéért, a tantárgy és órafelosztás előkészítéséért a tagozaton, az oktatás, képzés megfelelő színvonaláért, az iskola tevékenységének színvonalas propagálásáért, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgák szervezéséért, a pedagógus közalkalmazottak elszámolásainak helyességéért (túlóra, helyettesítés, tanórán kívüli tevékenységek), tankönyvellátás előkészítéséért. az építőipari TISZK Oktatási Központ zavartalan működéséért a Központ területén történő gyakorlati, elméletigényes gyakorlati, elméleti foglalkozások megfelelő környezeti, tárgyi körülményeinek biztosításáért a gyakorlati oktatás vezetővel és a műszaki vezetővel együttműködve a Központ területén szervezett bemutatók, előadások, személyi, tárgyi feltételeinek biztosításáért a Gyakorlati oktatásvezetővel, Igazgatóhelyettesekkel történt egyeztetés szerint, a TISZK Oktatási Központban lévő a KMOP projekt keretében elhelyezett, beüzemelt gépek, berendezések és az épületszerkezetek állagmegóvásáért a GSZ-szel együttműködve. Kapcsolatot tart: a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra), a pedagógiai és szakmai szervezetekkel, építőipari cégekkel, szakmai kamarákkal, a fenntartóval az általa irányított, illetve felügyelt területek vonatkozásában, TISZK-ekkel, szaktanárokkal, a szakmai munkaközösség vezetőkkel, magyarországi és határon túli építész iskolákkal, a TISZK Koordináló Testületek mellett működő munkacsoportok vezetőivel, szükség szerint az igazgatóság többi tagjával a sikeres együttműködés érdekében, az igazgató egyedi megbízása szerint. 15 / 122

16 Gyakorlati oktatásvezető: Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Feladatai átruházott hatáskörben: a gyakorlati feladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek előkészítése, a központi programokban meghatározott tárgyi feltételek biztosítása (tanévenként meghatározott keretösszegig), a gyakorlati csoportok munkájának szervezése és folyamatos, teljes körű ellenőrzése (anyagszükséglet, technológia, létszám, egészség és munkavédelem, időtartam, minőség), a munkavédelemről szóló XCIII. törvény 54. és 55. -ban foglalt munkáltatói feladatok ellátása, figyelembe véve a 32/1994.(XI.10.) IKM rendeletét az ÉKBSZ-ről, valamint a 8/1998.(III.31.) MüM. rendeletben foglaltakat, a különbözeti és osztályozó, a szintvizsgák és szakmai vizsgák gyakorlati részeinek szervezése, a tanszervíz zavartalan működtetése. Közvetlenül irányítja: irányítja és felügyeli a megbízása szerinti szakmai képesítések területén a szakoktatók és munkaközösségeik tevékenységét, a szakoktatók folyamatos és egyenletes leterhelésének megvalósítását, a szakoktatók szakmai továbbképzését a humán előadóval egyeztetett módon történő szervezését. Felelős a következőkért: a szakmák színvonalas gyakorlati oktatásáért, az alapképzéstől a záróvizsgáig, gyakorló anyag-és szerszámszükséglet, valamint munkaruha és védőeszköz igényfelméréséért, összeállításáért, a szakoktatók elszámolásainak helyességéért (anyagelszámolás, leterhelés, túlóra, helyettesítés), az egészségvédelmi és munkavédelmi előírások betarttatásának ellenőrzéséért a gyakorló helyeken, a szakmai, a szint, különbözeti és osztályozó vizsgák magas színvonalú lebonyolításáért, a tanulócsoportok tanmenetének és helyi tanterve szerinti megvalósításáért és a szükséges anyagokért, munkaeszközökért, technológiai dokumentációkért és a munkafolyamat ellenőrzéséért, a tanműhely eszközeinek (gépeinek, berendezéseinek) és az egyes munkahelyeknek az előírt biztonsági berendezésekkel való ellátásáért és azok jó állapotban tartásáért, a munkavédelmi szemlék által feltárt (a tanulók testi épségét fenyegető) veszélyek megelőzéséért a szükséges intézkedések megtételéért, a tanszervíz által üzemeltetett gépek és egyéb berendezések, eszközök mennyiségének, minőségének évente legalább egyszer történő felülvizsgálatáért, és a fentiek nyilvántartási kartonjaival egyeztetéséért, a tanulócsoportok folyamatos látogatásáért, ellenőrzéséért, az anyagellátásért, a szerszámok gépek, eszközök állapotáért, karbantartásáért, a technológiai fegyelem betartásáért, hanyag kezelés esetén történő felelősségre vonásért, vagy arra az igazgatónak tett javaslatért, az ellenőrzésről készített feljegyzésért, melynek egy példányát leadja az igazgatónak, a tanulók anyagi és erkölcsi elismerése tekintetében javaslattételi jogainak gyakorlásáért, a tanulócsoportok munkáinak ütemezéséért, tervezéséért, 16 / 122

17 a tanszervíz által végzett munka minőségéért, szakszerűségéért, a rendelkezésére bocsátott eszközök, anyagok kezeléséért és azok gazdaságos felhasználásáért, a munkák kivitelezése során a munka- és balesetvédelmi előírások betartásáért, a tanév végi beszámoló jelentéshez a szükséges adatok szolgáltatásáért, a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartatásáért a tanműhelyben. Kapcsolatot tart (szakterületén): igazgató-helyettesekkel, műszaki vezetővel, Oktatási Központ-vezetővel, a megbízókkal, a gyakorlati oktatást végzőkkel, a kamarákkal, szakmai és pedagógiai szervezetekkel, a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra). az igazgató egyedi megbízása szerint. 17 / 122

18 Az iskolavezetőség Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Az iskolavezetőség tagjai: az igazgatóság, műszaki vezető (tanműhelyvezető), a munkaközösségek vezetői, a KAT elnöke, a DÖK munkáját segítő pedagógus, az iskolában működő szakszervezetek titkárai, Mérésértékelési Csoportvezető Minőségfejlesztési Csoportvezető TISZK minőségirányítási vezető Az iskola működtetése szempontjából szükségessé váló időpontokban tanácskoznak, de kéthavonta legalább 1 alkalommal. Munkáját éves munkaterv alapján végzi. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - meghívható, a szülői munkaközösség képviselője és a DÖK. Az operatív napi vezetési ügyekben az igazgató szükség esetén az érintett iskolavezetőségi taggal soron kívül, a szakterület működtetése szempontjából szükségessé váló időpontokban megbeszélést tart. Az igazgatóság helyettesítési rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket a következők kivételével: - bérezési kérdések, - alkalmazás, Ft feletti kötelezettségvállalás. Tartós távollétnek minősül a 2 héten túli folyamatos távollét. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése az igazgatóság megbízott tagjának a feladata, eseti megbízás szerinti jogkörrel. Tartós távollét esetén: az általános igazgatóhelyettest (3 napon túl) a szakképzési igazgatóhelyettes a szakképzési igazgatóhelyettest (3 napon túl) a TISZK Koordinációs, felnőttoktatási, felnőttképzési és TISZK Oktatási Központ-vezető igazgatóhelyettes (és fordítva), a gyakorlati oktatásvezetőt (5 napon túl) a Műszaki vezető (Tanműhelyvezető) Megjegyzés [LT1]: Papíron külön Megjegyzés [LT2]: 18 / 122

19 b) Gazdasági szervezet felépítése és feladata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Budapest Főváros Közgyűlése által 1301/2011. (V.25.) Főv.Kgy. határozattal alapított Építőipari TISZK (1087 Budapest, Mosonyi u.6.) Gazdasági Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű, költségvetési szerv (továbbiakban: GSZ), valamint a..iskola (. Budapest,..)önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) között a munkamegosztás és a felelősségvállalás alapján az intézmények működtetésének, a gazdálkodás megszervezésének és irányításának, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésének, a pénzügyi, számviteli rend betartásának tárgyában való együttműködés érdekében. A Megállapodás az államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr) alapján készült. Az Együttműködési Megállapodást az Intézmény nevében Sulyok Istvánné igazgató (továbbiakban: intézményigazgató), és a GSZ nevében Kálmán Márta igazgató (továbbiakban: GSZ igazgató) kötik. Jelen megállapodás az aláírás után a fenntartó Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének ellenjegyzésével válik hatályossá. 19 / 122

20 A Megállapodás tartalma I. Az együttműködés általános szempontjai II. Az együttműködés területei és feladatai a gazdálkodás során III. Működtetési és üzemeltetési feladatok rendje IV. Belső pénzügyi ellenőrzés működtetése és feladata V. Kötelező és indokolt szabályzatok I. Az együttműködés általános szempontjai Alapelvek Az együttműködés Budapest Főváros Közgyűlése által alapított, két egyenrangú, önálló, speciális munkamegosztásban együttdolgozó költségvetési intézmény között jön létre. Az egyik az iskola, szakmai munkáját a közoktatással és az oktató-nevelőmunkával kapcsolatos hatályos jogszabályok alapján végzi, ennek a munkának a tárgyi, infrastrukturális, szolgáltatási hátterét és kereteit pedig a másik, a gazdasági ellátó szervezet biztosítja az elvárások szerint az eddigieknél racionálisabban, hatékonyabban és takarékosabban a fennálló jogi háttér figyelembevételével. I.1 A GSZ és az intézmény együttműködésének célja A szakmai feladatok jogszabályoknak, és az iskola pedagógiai programjának megfelelő, ütemezett, jó minőségű ellátása. A szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes intézményi gazdálkodás szervezeti kereteinek és feltételeinek megteremtése, folyamatos biztosítása. Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza az Ámr 16. (4) bekezdés szerint a GSZ igazgatója és az intézményigazgató közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. I.2 Az Együttműködés keretei a) A GSZ biztosítja az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ámr.)15. -a (2) bekezdés szerint a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, meghatározott gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat, figyelembe véve az oktatási-nevelési tevékenységhez kapcsolódó jogszabályokat. b) Az együttműködés nem csorbíthatja az iskola szakmai önállóságát a törvényi megfelelőség és a pénzügyi keretek megléte esetén. 20 / 122

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA FPH038/211/2012. számú előterjesztés 3.12. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Közgyűlési határozat száma: Budapest Főváros

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Általános közzétételi lista HIVATALOS NÉV: Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola SZÉKHELY, POSTACÍM:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben