SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : ; ; fa x: e - m a il:yb le sz yb l e s z i.h u

2 I. Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az YBL Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1149 Budapest, Várna u. 21/b belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. Az SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek közoktatási intézményünkben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az intézmény működését meghatározó jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ban részletezni kell (Ámr. 292./2009. (XII.19.) (20. (2) bekezdés) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 2 / 122

3 a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, amelyet módosított a évi CXXXV. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, valamint az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról 11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelete 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított évi CXXI. törvény, 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje 3. Az SZMSZ hatálya A SZMSZ hatály kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 3 / 122

4 I. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók a) Neve: YBL Miklós Építőipari Szakképző Iskola b) Székhelye: Budapest, XIV., Várna u. 21/b c) Telephelyei: Budapest, XIV., Öv u. 33. Budapest, XIV., Öv u. 31. Budapest, XIV., Öv u. 29. Budapest, XIV. Pillangó út 32. d) Az Intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: e) Az Intézmény törzskönyvi azonosítója: f) Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1230/C/1992. (VIII. 14.) Főv. Kgy. határozat g) Alapító okirat száma: 1909/2011.(VI.22.) Főv. Kgy. határozat h) Alapító okirat kelte: július 29. i) Alapítás időpontja: (jogelőd: 1958.) j) OM azonosító: k) KSH azonosító: l) PIR azonosító: m) Adóalanyiság: az Intézmény nem ÁFA alany n) Adószám: az Intézmény adószámmal nem rendelkezik o) Bankszámlaszám: az Intézmény bankszámlaszámmal nem rendelkezik n) címkód: Az intézmény tevékenységei a) Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás A PM 2010-től hatályos szakfeladat rendje szerint: Alap szakfeladata: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés További szakfeladatai: Iskolai intézményi étkeztetés Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 4 / 122

5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása ( /13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása ( évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Az intézmény alap, illetve speciális feladatai: Sajátos nevelési igényű (látássérült, hallássérült, mozgássérült, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók integrált oktatása. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: szakközépiskola: párhuzamos oktatás: 4 (9-12) (kifutó jelleggel) középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint szakiskola: általános műveltséget megalapozó évfolyamok: 2 (9-10) felzárkóztató oktatás: 1 illetve 2 szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint előrehozott szakképzés a Kt. 27. (4) alapján a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: óvodai férőhely: --- nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 1100 nem nappali rendszerű felnőtt oktatás férőhelye: 300 bentlakásos intézményi férőhelye: / 122

6 b) Szakmai képzés Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció Építészet Közlekedés Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése és a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján az intézmény saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a befejező és szakmai vizsgára az Építészet, Művészet, közművelődés, kommunikáció és Közlekedés szakmacsoportban a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium és a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola végzett tanulóit. c) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakképzési és felnőttképzési támogatások Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés d) Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. e) Egyéb tevékenységek A KMOP-4.1.1/A és TÁMOP /1-2F azonosító számú uniós projektek fenntartásával járó feladatok ellátása. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon: Budapest XIV. kerület 32068/4 hrsz-ú 1683 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Várna u. 21/b. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzati tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. Budapest XIV. kerület 39675/9 hrsz-ú 2890 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Öv u. 29. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlan használata. 6 / 122

7 Budapest XIV. kerület 39674/1 hrsz-ú 2762 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Öv u. 31. szám alatt lévő, a Főváros Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlan használata. Budapest XIV. kerület 39676/1 hrsz-ú 2590 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Öv u. 33. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlan használata. Budapest XIV. kerület 32068/12 hrsz-ú 2837 m 2 területű, valóságban Budapest XIV. kerület Pillangó u. 32. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan közös használata a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával, a Kós Károly Kollégiummal, a Gárdonyi Géza Kollégiummal és a Varga Katalin Kollégiummal. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. A közoktatási intézmény feladatellátására szolgáló vagyonnal való rendelkezési jogot a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel az alapító okirat 5. pontjában megnevezett gazdasági szervezet gyakorolja a közte és a közoktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás figyelembe vételével. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai: Az intézmény vezetőjét (igazgatóját) Budapest Főváros Közgyűlése pályázat útján határozott időre bízza meg. A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője (igazgatója) közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Az iskola szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét a mellékelt szervezeti diagram tartalmazza. a) Vezetők, vezetőség Az iskola élén az igazgató áll, akinek jogállását a magasabb vezető beosztásellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az iskola vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházható - feladatokat. Az igazgató, vezetői tevékenységét az igazgatóság segítségével látja el. 7 / 122

8 Az igazgatóság tagjai: igazgató általános igazgatóhelyettes Szakképzési igazgató helyettes TISZK Koordinációs, felnőttoktatási, felnőttképzési és TISZK Oktatási Központvezető igazgatóhelyettes gyakorlati oktatásvezető Az igazgatóság az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Munkáját éves munkaterv alapján végzi. Az iskola igazgatósága szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta tanácskozik. 8 / 122

9 AZ ISKOLA SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE IGAZGATÓ KÖNYVTÁROS OKTATÁS TECHNIKUS RENDSZERGAZDA ISKOLATITKÁR + 2 fő TANÜGYI ÜGYINTÉZŐ KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS TISZK KOORDINÁLÓ TESTÜLET., TÁMOP, KMOP KONZULTATÍV TESTÜLET TISZK KOORDINÁCIÓS, FELNŐTTOKTATÁSI, FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS TISZK OKTATÁSI KÖZPONT-VEZETŐ IGAZGATÓHELYETTES SZAKKÉPZÉSI IGAZGATÓHELYETTES ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ MŰSZAKI VEZETŐ (TANMŰHELYVEZETŐ) MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ EU-S PROJEKTEK FENNTARTÁSÁT KOORDINÁLÓ MUNKATÁRS TANÁROK TANÁROK SZAKOKTATÓK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK. TANÁROK 9 / 122

10 A vezetők közötti feladatmegosztás Az iskola igazgatója Kizárólagos hatáskörébe tartozik: az iskolával munkaviszonyban állók feletti teljes munkáltatói jog, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése, az intézmény képviselete, a szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján, folyamatos belső ellenőrzés, együttműködés a szülők, a tanulók és a közalkalmazottak szervezeteivel, valamint a fenntartóval, postabontás (a levéltitok tiszteletben tartásával), kiadmányozás a következő ügyekben: szakmai bizonyítványok és jegyzőkönyvek, érettségi bizonyítványok és jegyzőkönyvek, igazgatói levelezés, igazgatói figyelmeztetések, intők és dicséretek, fegyelmi határozatok, együttműködési megállapodások, igazgatói utasítások, fenntartói, minisztériumi és hatósági levelezések, oklevelek, hirdetmények Közvetlenül irányítja és felügyeli az oktatástechnikus, a könyvtáros, a rendszergazda, az iskolatitkár és a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkáját. a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismeréséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért. Az Építőipari TISZK Koordináló Testületének elnökeként ellátja a rá háruló feladatokat a TISZK Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint. Ellátja a munkáltatói feladatokat a TÁMOP és a KMOP Európai Uniós pályázatok fenntartását irányító menedzsmentek tagjainak vonatkozásában. Az igazgató munkáját az igazgatóság tagjai segítik. 10 / 122

11 Általános igazgatóhelyettes: Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Feladatai átruházott hatáskörben: tanügy-igazgatási teendők ellátása, statisztikai adatszolgáltatás, a nevelő és oktató munka közvetlen irányítása és ellenőrzése, a személyi és tárgyi feltételek előkészítése, a nevelőtestület véleményezési, egyetértési és döntési jogkörébe tartozó előterjesztések előkészítése, az igazgató képviselete a tanulói fegyelmi tárgyalásokon, az osztályok szervezése, a beiskolázás bonyolítása, szervezése, a bizonyítványok, naplók és törzslapok ellenőrzése, záradékolása, az iskolai minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és működtetése, az iskolában működő Mérés-értékelési és minőségfejlesztési csoport tevékenységének felügyelete a pedagógusok havi teljesítmény-elszámolásának keretében a hivatalos hiányzásjelentés elkészítése, az adott időszakban történt helyettesítések valódiságának ellenőrzése. Közvetlenül irányítja: a tanulói személyzeti csoport munkáját (gondoskodik a tanügy-igazgatási adminisztráció feltételrendszeréről és a tanügyi okiratok kezeléséről, irattározásáról), a tantárgy és órafelosztást, órarendkészítést, tanterem beosztást, a tanév rendjére vonatkozó igazgatói előterjesztés tervezet készítését, a beiskolázást, osztályok szervezését, a tanári ügyelet tevékenységét. Felelős a következőkért: a tanügy-igazgatási teendők területén jogszabályi előírások betartásáért, a statisztikai adatszolgáltatás helyességéért (iskolai és TISZK szinten egyaránt), a tantárgy és órafelosztásért, tanterembeosztásért, a tanulói személyzeti ügyekért, a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók adminisztrációs munkájáért, anyagi elismeréséért, kitüntetésekre felterjesztéséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért, a nevelési értekezletek előkészítéséért, az iskola tevékenységének színvonalas propagálásáért, a pedagógus közalkalmazottak elszámolásainak helyességéért (helyettesítés, tanórán kívüli tevékenységek). Kapcsolatot tart: a fenntartó önkormányzattal, szülői szervezettel (iskolai szintű), az iskolában dolgozó orvosokkal, védőnőkkel, 11 / 122

12 a KSH-val, a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra), a pedagógiai szervezetekkel, a kamarákkal, munkaügyi szervezetekkel Szakképzési igazgatóhelyettes Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Feladatai átruházott hatáskörben az általa felügyelt területek vonatkozásában: a szakmai elméleti képzés színvonalas oktatásáért, a bizonyítványok, naplók és törzslapok ellenőrzése, záradékolása, az osztályok szervezése, az általa felügyelt területen, együttműködve az iskolai szintű feladat ellátásával statisztikai adatszolgáltatás előkészítése, a nevelő és oktató munka közvetlen irányítása és ellenőrzése, a személyi és tárgyi feltételek szervezése, előkészítése, a záróvizsgák teljes körű szervezése, lebonyolítása együttműködve szükség szerint az Igazgató helyettesekkel, és a Gyakorlati oktatásvezetővel, a beiskolázás előkészítése, az esetleges felvételi vizsgák lebonyolítása, a pedagógusok havi teljesítmény-elszámolásához a hivatalos hiányzásjelentés elkészítése, a helyettesítések valódiságának ellenőrzése, a továbbtanulással és a tanulói felmentésekkel kapcsolatos feladatok intézése, az igazgató szükség szerinti képviselete a fegyelmi tárgyalásokon, illetve szakmai fórumokon. Közvetlenül irányítja az általa felügyelt területek vonatkozásában: a pedagógusok, az éves munkatervben meghatározott munkaközösségek és a munkaközösségvezetők tevékenységét, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgáinak lebonyolítását, a tanulmányi és szakmai versenyeket, a beiskolázás lebonyolítását, a vendég tanulók oktatását, a szakmai vizsgák lebonyolítását a Gyakorlati Oktatásvezetővel és az Igazgató helyettesekkel történt egyeztetés szerint. Felelős a következőkért az általa felügyelt területek vonatkozásában: a tantárgy és órafelosztás előkészítéséért a szolgáltatott statisztikai adatok helyességéért, az oktatás, képzés megfelelő színvonaláért, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgák szervezéséért, a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismeréséért, kitüntetésekre felterjesztéséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért, a szükséges helyettesítések megszervezéséért, tankönyvellátás előkészítéséért, (a felügyelete alá tartozó munkaközösségek tankönyvigényeinek határidőre történő begyűjtéséért és a könyvtáros felé történő továbbításért.) szakmai vizsgák lebonyolításáért az Igazgatóhelyettesekkel, és a Gyakorlati oktatásvezetővel történt egyeztetés szerint, feladatainak maradéktalan elvégzéséért 12 / 122

13 az iskolai alapdokumentumok ismeretéért, és az azokban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért (Alapító Okirat, Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend), szándékos károkozás, vagy nem rendeltetésszerű használatból származó kár esetén anyagilag felelős az okozott kárért, az egészségi állapotának, a munkaköri kötelezettségeinek ellátását befolyásoló változásokról az iskola igazgatójához szóló haladéktalan értesítés megtételéért, a pedagógus közalkalmazottak elszámolásainak helyességéért (túlóra, helyettesítés, tanórán kívüli tevékenységek), az igazgató egyedi megbízása szerint. Kapcsolatot tart: a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra, a pedagógiai és szakmai szervezetekkel, a képzésért felelős minisztériumokkal, szaktanárokkal, munkaközösség-vezetőkkel szükség szerint az igazgatóság többi tagjával a sikeres együttműködés érdekében, TISZK Koordinációs, felnőttoktatási, felnőttképzési és TISZK Oktatási Központvezető igazgatóhelyettes Közvetlen felettese az iskola igazgatója Feladatai átruházott hatáskörben az általa felügyelt területek vonatkozásában: Az Építőipari TISZK koordinálása: a budapesti Építőipari TISZK statisztikai adatszolgáltatás előkészítése, a TÁMOP /1-2F A szervezetfejlesztés, pedagógusok módszertani és szakmai fejlesztése, valamint tananyagfejlesztés az Építőipari TISZK-ben a szakképzés munkaerő-piaci elvárásainak megfelelően., valamint a KMOP 4.1.1/A A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése, meglévő épület bontása, új tanműhelyi csarnok építése és a képzéshez szükséges eszközök beszerzése az Építőipari TISZK-ben, a szakképzés munkaerő-piaci elvárásainak megfelelően projektek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása, végrehajtásuk teljes körű felügyelete, a közös szakmai programok irányítása, megszervezése, lebonyolítása, koordinálás, a TISZK társiskolái közötti kapcsolattartás, az Építőipari TISZK Koordináló Testületének elnökeként az Ybl Miklós ÉSZI igazgatója helyett az igazgatóra, mint Koordináló Testület Elnökre háruló feladatokat a TISZK Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint, a TISZK Koordináló Testületi üléseinek előkészítése, vezetése, az üléseken hozott határozatok a TISZK éves munkatervébe foglaltak végrehajtatása az illetékesekkel, az Építőipari TISZK nyilvánosságának biztosítása (A TISZK szolgáltatásait népszerűsítő tájékoztatók, szórólapok szerkesztése, terjesztése) a pályakövetési rendszer koordinálása, az Ybl Miklós ÉSZI felnőttképzési szolgáltatásainak népszerűsítése, a tevékenység koordinálása, teljeskörű felügyelete. A felnőttképzés, felnőttoktatás, előkészítő évfolyami képzés a pedagógusok havi teljesítmény-elszámolásához a hivatalos hiányzásjelentés elkészítése, a helyettesítések valódiságának ellenőrzése, 13 / 122

14 az általa felügyelt területek képzéseinek koordinált fejlesztése és szervezése, a munkavállalói kompetenciák növelését célzó programok széleskörű alkalmazása, a felnőttképzés tematikájának megfelelően az egyes tanfolyamok órarendjének összeállításában történő részvétel, az előadók megbízási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézés, a képzés lebonyolításához a tárgyi feltételek biztosítása, a képzéshez szükséges dokumentációk ellenőrzése, a tanfolyami napló előírás szerinti kiállítása és vezetése, az előadók erre vonatkozó eligazgatása, a képzés rendszeres ellenőrzése, a fegyelmezett tanulás biztosítása gondoskodás az óra- és vizsgadíjak számláinak előkészítéséről, a felnőttoktatással kapcsolatos információk gyűjtése és kezelése, a bizonyítványok, naplók és törzslapok ellenőrzése, záradékolása, a felnőttoktatási és a felnőttképzési záróvizsgák teljes körű irányítása, felügyelete, a vizsga (beszámoló) megszervezése, feltételek biztosításának irányítása, a felnőttképzési tanfolyamszervező munkájának irányítása és felügyelete a statisztikai adatszolgáltatás előkészítése, a továbbtanulással kapcsolatos feladatok intézése. Az építőipari TISZK Oktatási, gyakorlati és vizsga Központ zavartalan működésének biztosítása: az OK területén lévő képzési és szakképzési célt szolgáló épületekben, az ilyen rendeltetésű szabadtéri tanudvaron, a szakmai alapozó és a szakmai programok szerinti képzés, szakképzés időés térbeli megszervezése, a környezeti feltételek biztosítása (különös tekintettel a szakmai gyakorlati képzésre), a gyakorlati oktatásvezetővel történő egyeztetés figyelembe vételével, az iskola Oktatási Központjában dolgozó pedagógusok (szakoktató, szaktanár) munkájának, technikai feltétele szerezésének irányítása (szakmai, pedagógiai prioritásaik meghagyása mellett) közvetlen feletteseikkel történő egyeztetés figyelembe vételével, az Oktatási Központ technikai dolgozói munkarendjének megszervezése a Gazdasági Szervezet igazgatójával egyeztetett módon, munkájuk irányítása az Oktatási Központ üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézés és a működési rend a Gazdasági Szervezet igazgatójával egyeztetett módon, részvétel a Központ költségvetésének összeállításában és teljesítésében biztosítja a Központ területén szervezett előadások, bemutatók színvonalas megtartását a TISZK projektkoordinátor bevonásával, biztosítja a Központ területén szervezett különféle szakmai és képesítő vizsgákhoz a környezeti, tárgyi feltételeket, egyeztetve a vizsgákért felelős iskolai tagokkal, vezetőkkel, biztosítja a Központ területén a különféle szakmai versenyekre a tanulók felkészítésének optimális körülményeit, iskolai vagy TISZK szintű rendezés esetén a versenyterület előkészítését, helyettese bevonásával, egyeztetve a gyakorlati oktatásvezetővel, a műszaki vezetővel. Közvetlenül irányítja az általa felügyelt területek vonatkozásában: az Építőipari TISZK fenntarthatóság, felnőttképzési, tananyagfejlesztés, minőségfejlesztés, marketing, esélyegyenlőség, környezettudatosság és humánerőforrás és innovációs munkacsoportokat, a felügyelete alá tartozó felnőttképzést, felnőttoktatást és előkészítő évfolyami képzést, a TISZK Koordináló Testület munkáját, a (felügyelete alá tartozó) pedagógusok, az éves munkatervben meghatározott munkaközösségek és a munkaközösség-vezetők tevékenységét, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgáinak lebonyolítását, a felügyelete alá tartozó tanulmányi versenyeit. felnőttképzési tanfolyamokra vonatkozó előzetes tanfolyami ütemterv készíttetése. A tanév végi beszámoló jelentéshez megadja a szükséges adatokat. 14 / 122

15 Felelős a következőkért az általa felügyelt területek vonatkozásában: az Építőipari TISZK koordinálásáért, a Koordináló Testület éves munkaterve tervezetének előkészítéséért, a TISZK Koordináló Testületének éves munkatervében foglaltak végrehajtásáért, koordináló testületi ülés megszervezéséért, vezetéséért, a szolgáltatott statisztikai adatok helyességéért, a közös szakmai programok megfelelő színvonaláért, a TISZK-es és szükség szerint iskolai rendezvények szervezéséért és színvonalas lebonyolításáért, a felügyelete alá tartozó területeken a szükséges helyettesítések megszervezéséért, TISZK szintű statisztikai adatszolgáltatás helyességéért, a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismeréséért, kitüntetésekre felterjesztéséért, ill. fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért, szakmai vizsgák lebonyolításáért az Igazgatóhelyettesek és a Gyakorlati oktatásvezetővel történt egyeztetés szerint, a feladatainak maradéktalan elvégzéséért, az iskolai alapdokumentumok ismeretéért, és az azokban foglaltak betartásáért, ill. betartatásáért (Alapító Okirat, Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend) szándékos károkozás, vagy nem rendeltetésszerű használatból származó kár esetén anyagilag felelős az okozott kárért. az egészségi állapotának, a munkaköri kötelezettségeinek ellátását befolyásoló változásokról az iskola igazgatójához szóló haladéktalan értesítés megtételéért, a tantárgy és órafelosztás előkészítéséért a tagozaton, az oktatás, képzés megfelelő színvonaláért, az iskola tevékenységének színvonalas propagálásáért, a szakmai, javító-, osztályozó-, pótló és különbözeti vizsgák szervezéséért, a pedagógus közalkalmazottak elszámolásainak helyességéért (túlóra, helyettesítés, tanórán kívüli tevékenységek), tankönyvellátás előkészítéséért. az építőipari TISZK Oktatási Központ zavartalan működéséért a Központ területén történő gyakorlati, elméletigényes gyakorlati, elméleti foglalkozások megfelelő környezeti, tárgyi körülményeinek biztosításáért a gyakorlati oktatás vezetővel és a műszaki vezetővel együttműködve a Központ területén szervezett bemutatók, előadások, személyi, tárgyi feltételeinek biztosításáért a Gyakorlati oktatásvezetővel, Igazgatóhelyettesekkel történt egyeztetés szerint, a TISZK Oktatási Központban lévő a KMOP projekt keretében elhelyezett, beüzemelt gépek, berendezések és az épületszerkezetek állagmegóvásáért a GSZ-szel együttműködve. Kapcsolatot tart: a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra), a pedagógiai és szakmai szervezetekkel, építőipari cégekkel, szakmai kamarákkal, a fenntartóval az általa irányított, illetve felügyelt területek vonatkozásában, TISZK-ekkel, szaktanárokkal, a szakmai munkaközösség vezetőkkel, magyarországi és határon túli építész iskolákkal, a TISZK Koordináló Testületek mellett működő munkacsoportok vezetőivel, szükség szerint az igazgatóság többi tagjával a sikeres együttműködés érdekében, az igazgató egyedi megbízása szerint. 15 / 122

16 Gyakorlati oktatásvezető: Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Feladatai átruházott hatáskörben: a gyakorlati feladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek előkészítése, a központi programokban meghatározott tárgyi feltételek biztosítása (tanévenként meghatározott keretösszegig), a gyakorlati csoportok munkájának szervezése és folyamatos, teljes körű ellenőrzése (anyagszükséglet, technológia, létszám, egészség és munkavédelem, időtartam, minőség), a munkavédelemről szóló XCIII. törvény 54. és 55. -ban foglalt munkáltatói feladatok ellátása, figyelembe véve a 32/1994.(XI.10.) IKM rendeletét az ÉKBSZ-ről, valamint a 8/1998.(III.31.) MüM. rendeletben foglaltakat, a különbözeti és osztályozó, a szintvizsgák és szakmai vizsgák gyakorlati részeinek szervezése, a tanszervíz zavartalan működtetése. Közvetlenül irányítja: irányítja és felügyeli a megbízása szerinti szakmai képesítések területén a szakoktatók és munkaközösségeik tevékenységét, a szakoktatók folyamatos és egyenletes leterhelésének megvalósítását, a szakoktatók szakmai továbbképzését a humán előadóval egyeztetett módon történő szervezését. Felelős a következőkért: a szakmák színvonalas gyakorlati oktatásáért, az alapképzéstől a záróvizsgáig, gyakorló anyag-és szerszámszükséglet, valamint munkaruha és védőeszköz igényfelméréséért, összeállításáért, a szakoktatók elszámolásainak helyességéért (anyagelszámolás, leterhelés, túlóra, helyettesítés), az egészségvédelmi és munkavédelmi előírások betarttatásának ellenőrzéséért a gyakorló helyeken, a szakmai, a szint, különbözeti és osztályozó vizsgák magas színvonalú lebonyolításáért, a tanulócsoportok tanmenetének és helyi tanterve szerinti megvalósításáért és a szükséges anyagokért, munkaeszközökért, technológiai dokumentációkért és a munkafolyamat ellenőrzéséért, a tanműhely eszközeinek (gépeinek, berendezéseinek) és az egyes munkahelyeknek az előírt biztonsági berendezésekkel való ellátásáért és azok jó állapotban tartásáért, a munkavédelmi szemlék által feltárt (a tanulók testi épségét fenyegető) veszélyek megelőzéséért a szükséges intézkedések megtételéért, a tanszervíz által üzemeltetett gépek és egyéb berendezések, eszközök mennyiségének, minőségének évente legalább egyszer történő felülvizsgálatáért, és a fentiek nyilvántartási kartonjaival egyeztetéséért, a tanulócsoportok folyamatos látogatásáért, ellenőrzéséért, az anyagellátásért, a szerszámok gépek, eszközök állapotáért, karbantartásáért, a technológiai fegyelem betartásáért, hanyag kezelés esetén történő felelősségre vonásért, vagy arra az igazgatónak tett javaslatért, az ellenőrzésről készített feljegyzésért, melynek egy példányát leadja az igazgatónak, a tanulók anyagi és erkölcsi elismerése tekintetében javaslattételi jogainak gyakorlásáért, a tanulócsoportok munkáinak ütemezéséért, tervezéséért, 16 / 122

17 a tanszervíz által végzett munka minőségéért, szakszerűségéért, a rendelkezésére bocsátott eszközök, anyagok kezeléséért és azok gazdaságos felhasználásáért, a munkák kivitelezése során a munka- és balesetvédelmi előírások betartásáért, a tanév végi beszámoló jelentéshez a szükséges adatok szolgáltatásáért, a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartatásáért a tanműhelyben. Kapcsolatot tart (szakterületén): igazgató-helyettesekkel, műszaki vezetővel, Oktatási Központ-vezetővel, a megbízókkal, a gyakorlati oktatást végzőkkel, a kamarákkal, szakmai és pedagógiai szervezetekkel, a társiskolákkal (különös tekintettel az Építőipari TISZK-ben együttműködő iskolákra). az igazgató egyedi megbízása szerint. 17 / 122

18 Az iskolavezetőség Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Az iskolavezetőség tagjai: az igazgatóság, műszaki vezető (tanműhelyvezető), a munkaközösségek vezetői, a KAT elnöke, a DÖK munkáját segítő pedagógus, az iskolában működő szakszervezetek titkárai, Mérésértékelési Csoportvezető Minőségfejlesztési Csoportvezető TISZK minőségirányítási vezető Az iskola működtetése szempontjából szükségessé váló időpontokban tanácskoznak, de kéthavonta legalább 1 alkalommal. Munkáját éves munkaterv alapján végzi. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - meghívható, a szülői munkaközösség képviselője és a DÖK. Az operatív napi vezetési ügyekben az igazgató szükség esetén az érintett iskolavezetőségi taggal soron kívül, a szakterület működtetése szempontjából szükségessé váló időpontokban megbeszélést tart. Az igazgatóság helyettesítési rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket a következők kivételével: - bérezési kérdések, - alkalmazás, Ft feletti kötelezettségvállalás. Tartós távollétnek minősül a 2 héten túli folyamatos távollét. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése az igazgatóság megbízott tagjának a feladata, eseti megbízás szerinti jogkörrel. Tartós távollét esetén: az általános igazgatóhelyettest (3 napon túl) a szakképzési igazgatóhelyettes a szakképzési igazgatóhelyettest (3 napon túl) a TISZK Koordinációs, felnőttoktatási, felnőttképzési és TISZK Oktatási Központ-vezető igazgatóhelyettes (és fordítva), a gyakorlati oktatásvezetőt (5 napon túl) a Műszaki vezető (Tanműhelyvezető) Megjegyzés [LT1]: Papíron külön Megjegyzés [LT2]: 18 / 122

19 b) Gazdasági szervezet felépítése és feladata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Budapest Főváros Közgyűlése által 1301/2011. (V.25.) Főv.Kgy. határozattal alapított Építőipari TISZK (1087 Budapest, Mosonyi u.6.) Gazdasági Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű, költségvetési szerv (továbbiakban: GSZ), valamint a..iskola (. Budapest,..)önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) között a munkamegosztás és a felelősségvállalás alapján az intézmények működtetésének, a gazdálkodás megszervezésének és irányításának, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésének, a pénzügyi, számviteli rend betartásának tárgyában való együttműködés érdekében. A Megállapodás az államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr) alapján készült. Az Együttműködési Megállapodást az Intézmény nevében Sulyok Istvánné igazgató (továbbiakban: intézményigazgató), és a GSZ nevében Kálmán Márta igazgató (továbbiakban: GSZ igazgató) kötik. Jelen megállapodás az aláírás után a fenntartó Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének ellenjegyzésével válik hatályossá. 19 / 122

20 A Megállapodás tartalma I. Az együttműködés általános szempontjai II. Az együttműködés területei és feladatai a gazdálkodás során III. Működtetési és üzemeltetési feladatok rendje IV. Belső pénzügyi ellenőrzés működtetése és feladata V. Kötelező és indokolt szabályzatok I. Az együttműködés általános szempontjai Alapelvek Az együttműködés Budapest Főváros Közgyűlése által alapított, két egyenrangú, önálló, speciális munkamegosztásban együttdolgozó költségvetési intézmény között jön létre. Az egyik az iskola, szakmai munkáját a közoktatással és az oktató-nevelőmunkával kapcsolatos hatályos jogszabályok alapján végzi, ennek a munkának a tárgyi, infrastrukturális, szolgáltatási hátterét és kereteit pedig a másik, a gazdasági ellátó szervezet biztosítja az elvárások szerint az eddigieknél racionálisabban, hatékonyabban és takarékosabban a fennálló jogi háttér figyelembevételével. I.1 A GSZ és az intézmény együttműködésének célja A szakmai feladatok jogszabályoknak, és az iskola pedagógiai programjának megfelelő, ütemezett, jó minőségű ellátása. A szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes intézményi gazdálkodás szervezeti kereteinek és feltételeinek megteremtése, folyamatos biztosítása. Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza az Ámr 16. (4) bekezdés szerint a GSZ igazgatója és az intézményigazgató közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. I.2 Az Együttműködés keretei a) A GSZ biztosítja az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ámr.)15. -a (2) bekezdés szerint a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, meghatározott gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat, figyelembe véve az oktatási-nevelési tevékenységhez kapcsolódó jogszabályokat. b) Az együttműködés nem csorbíthatja az iskola szakmai önállóságát a törvényi megfelelőség és a pénzügyi keretek megléte esetén. 20 / 122

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL Szigethalom Város Önkormányzat Gróf Széchenyi István Általános Iskola GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás?

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás? JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én du. 15 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben