P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M"

Átírás

1 F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

2 EL SZÓ... 4 BEVEZET... 5 AZ ISKOLA JELLEMZ ADATAI... 5 Iskolatípusok 7 Az iskola környezete... 8 Az iskola f jellemz i... 8 Az iskola tanulóinak összetétele lakóhely szerint A/ NEVELÉSI PROGRAM Az iskola rövid története, helyzetelemzés Nevel testületünk Az iskola munkáját segít dolgozók Tárgyi feltételek PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK ISKOLÁNK F FUNKCIÓI NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLJAINK Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Iskolánk szakmai jellege Er források TEHETSÉGGONDOZÁS, A HÁTRÁNYOS HELYZET GYEREKEK FELZÁRKÓZTATÁSA Tennivalók a fejlesztés területén Tennivalók a tehetséggondozás területén A közösségfejlesztéssel kapcsolatos folyamatok A közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszerek és szervezeti formák Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg feladatok A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység/ünk/... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere... Hiba! A könyvjelz nem létezik. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevel -oktató munkát segít eszközcsoportok jegyzéke Kapcsolattartás Az iskola küls kapcsolatai A szül kkel való kapcsolattartás formái A szül, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttm ködésének formái, lehet ségei B/ HELYI TANTERV KÉPZÉSI RENDSZERÜNK Tantárgyszerkezet Tanórákon kívül Szabadid s tevékenységek TANULÓK FELVÉTELE, ÁTVÉTELE FELVÉTELI SZABÁLYZAT AZ ÁTVÉTEL ELVEI: MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI INTÉZMÉNYI MIN SÉGPOLITIKAI CÉLOK INTÉZMÉNYI MIN SÉGCÉLOK AZ INTÉZMÉNY MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Ellen rzési-értékelési rendszerünk A KÖZÉPSZINT ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI TANTÁRGYANKÉNT Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv Irodalom FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2

3 Történelem Néprajz... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Informatika... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Matematika... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Testnevelés Ének-zene Biológia Földrajz (Földünk és Környezetünk) Fizika... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Rajz és vizuális kultúra... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Idegen nyelv... Hiba! A könyvjelz nem létezik. EGÉSZSÉGNEVELÉS... HIBA! A KÖNYVJELZ NEM LÉTEZIK. A TANULÓK FIZIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK, ÁLLAPOTÁNAK ÉS TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE...HIBA! A KÖNYVJELZ NEM LÉTEZIK. C/ SZAKMAI PROGRAM SZAKMAI CÉLKIT ZÉSEINK A SZAKMAI KÉPZÉS RENDSZERE Szakmánkénti célkit zések SZAKKÉPZ ÉVFOLYAMOK HAGYOMÁNYÁPOLÁS MUNKAREND Id keretek Csoportok A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A TANTÁRGYI PROGRAMOK SZERKESZT I A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3

4 EL SZÓ 1997-ben nevel testületünk elkészítette Pedagógiai programját és helyi tantervét az évi Közoktatási Törvény (LXXIX. tv.) el írásai értelmében. Az azóta eltelt évek a törvényi szabályozásban és az iskola szakmai képzésében is változásokat hoztak. Így tehát a Közoktatási törvény évi módosítása, amely a nevelési terv és a kerettantervek alapján elkészítend helyi tanterv elkészítését írta el, találkozott a képzési rendszerünk átalakulását rögzíteni kívánó igénnyel, objektív körülménnyel. A Közoktatási törvény azt prognosztizálja, hogy a tanköteles fiatalok tovább maradnak az iskolarendszerben, és hogy a megfelel korú népesség érettségit adó iskolatípusban fog tanulni, a szakközépiskolák értéke pedig n azzal, hogy a középfokú képzés fels fokú irányultsága az utóbbi tömegessé válásának következtében csökken. A demográfiai csökkenés mellett is megfelel létszámú fiatal fog bekerülni a szakképz rendszerbe, hiszen a társadalmi igény és az oktatási feltételek is ezt sugallják. A pedagógiai programunk elkészítését megel zte egy 1991 óta tartó iskolaszerkezetváltás, mely folyamatosan átmeneti id szakokat eredményezett az azóta eltelt évek alatt, de hozzásegített: a/ a konkrét pedagógiai célok meghatározásához, b/ a meglév értékek feltárásához és azok beépítéséhez a következ évek pedagógiai tevékenységébe, c/ az új szakmai képzések megvalósításához. A évre már túlléptünk az átmeneti korszakon, a Nevelési terv a szerkezetváltás során kialakult Népm vészeti Szakközép-és Szakiskola igényeinek megfelel en készült el, meghagyva a lehet séget a kés bbi fejlesztési tervek hozzáillesztéséhez ban lehet vé vált számunkra - felismerve a helyi társadalom igényeit, hogy kidolgozzuk egy általános gimnáziumi alapdokumentumait. Iskolánk nyitva áll annak a helyi középiskolás korosztálynak a befogadására, amely nem szívesen vállalná a nagyvárosba való ingázás hátrányait és veszélyeit. Szül k és gyermekeik számára egyaránt el nyös a helyben elérhet gimnázium. Ennek szellemében szeptember 1-jével felmen rendszerben beindítottuk a gimnáziumi oktatást. Egy újabb el relépés és a kor igényeinek való megfelelést jelent 2005-t l az ún. 0. évfolyam (nyelvi el készít osztály) indítása. Meg kell adni a lehet séget arra, hogy az iskolahasználók igényeinek megfelel en alakítsuk a képzési struktúrát. További helyi igényt elégítene ki a gimnáziumi esti vagy levelz képzés Fóton (iskolánkban) történ megvalósítása a fiatal ill. id sebb feln tteknek. A Nevelési tervet a Pedagógiai Program felülvizsgálata során alakítottuk ki, és figyelembe vettük a Közoktatási Törvény paragrafusait, illetve a évi LXI. tv. módosítást, a NAT és a Kerettanterv el írásait, az Oktatási Minisztérium által megfogalmazott és kiadott követelményeket, a Szakképzési Törvényt, és az érettségi vizsga követelményeit, az iskolahasználók igényeit és a fenntartó elvárásait ben a moduláris szakmai képzés óraterve bekerült a helyi tantervbe ben újabb módosításra került sor, amely párosult a Nevelési program áttekintésével, a helyi tanterv törvényi változásából ered kiigazítással. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 4

5 A Nat módosításából ered változások 2011-re elérik a 9. osztályt, ennek megfelel en a közismereti oktatás és az érettségire felkészítés helyi tantervét, az óraszámokat és a tantervi tartalmakat megfeleltettük az általánosan képz évfolyamokon. Ugyanez megtörtént a szakmai képzésben: a moduláris szakképzés központi programját és a helyi sajátosságokat összhangba hoztuk. Mindezek alapján a Pedagógiai Program kialakításánál öt dönt szempontot érvényesítünk: 1. legyen valóban helyi, azaz szolgálja az iskolánk diákjainak érdekeit 2. legyen differenciált a felkészítésben az érettségi és szakképzési követelményeknek megfelel en 3. legyen átjárható, hogy a nem nálunk kezdett tehetséges fiatalok is bekapcsolódhassanak a képzésbe, 4. tegye lehet vé a tanuló számára iskolán belül az iskolatípus-váltást mindkét irányba (gimnáziumból szakközépiskolába illetve szakközépiskolából gimnáziumba) 5. rizze meg a hagyományainkat, melyek több évtizedes tapasztalatokon nyugodnak, és ezek épüljenek be a korszer, jöv be mutató oktató-nevel munkába. Fót, március Kaudersné Madarász Zsuzsanna iskolaigazgató BEVEZET Az iskola jellemz adatai Az iskola megnevezése : Az iskola székhelye, címe: Az iskola alapító okirata: Fóti Népm vészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Az iskola jelenlegi alaptevékenységei: 209/2009.nov.26. sz. KT határozat alapján készítette Fót Város Önkormányzata IX XII I. 01-t l nappali rendszer általános m veltséget Nappali rendszer gimnáziumi oktatás (9-12/13. megszilárdító, elmélyít, pályaválasztást segít FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 5

6 (gimnáziumi oktatás); kompetencia alapú oktatás; integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés, halmozottan hátrányos helyzet tanulók oktatása Nappali rendszer, szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás (szakmai középfokú oktatás) Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás Általános m veltséget megalapozó iskolarendszer feln ttoktatás /esti, levelez gimnáziumi oktatás/ Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Önkormányzatok elszámolásai évfolyam) Gimnáziumi feln ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai feln ttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszer szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelés Szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszer szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészít szakmai elméleti feln ttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszer szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 6

7 Párhuzamos képzéssel általános m vészeti képzést és konkrét m vészeti szakmákhoz köt d szakmai képzést nyújtson az alább felsorolt m fajokban a célból, hogy felkészítse a diákokat a szakmai képesít vizsgákra. A közismereti érettségi és a szakmai min sít vizsgát diákjai számára a Fóti Népm vészeti Szakközép,- Szakiskola és Gimnázium szervezi. Az iskola a képzésre jelentkez diákok számára, az elvárható felkészültség, alkalmasság és tehetség megállapítására felvételi vizsgát jogosult tartani, melynek feladatait az iskola tanárai állítják össze és a kiértékelést is k végzik. Az iskolát sikerrel elvégz knek rendelkezniük kell az önálló életkezdéshez és munkába álláshoz szükséges ismeretekkel, a tehetséges és igyekv diákoknak pedig eséllyel kell indulniuk a továbbtanulás felé is. A diákok gyakorlati képzése dönt részben az iskola tanm helyeiben és m termeiben, az iskola tanárainak közrem ködésével folyik. Az iskola által nappali, párhuzamos képzésben keretében oktatott szakmák az Országos Képzési Jegyzékben viselt számokkal: JELENLEGI OKJ számok MODULÁRIS RENDSZER ÚJ OKJ számok Keramikus Keramikus (5év, 2 év) Textilm ves (kéziszöv ) Textilm ves (kéziszöv ) (5év, 2 év) Textilrajzoló és modelltervez Textilm ves (textilrajzoló és modelltervez asszisztens asszisztens) Néptáncos Táncos (néptáncos) Fazekas * Népi kézm ves (fazekas)* Sz nyegszöv * Népi kézm ves (sz nyegszöv ) * * Az iskola által nappali, nem párhuzamos, szakiskolai képzés keretében oktatott szakmák az Országos Képzési Jegyzékben viselt számokkal Az intézmény alapfeladatának ellátása melletti, kiegészít oktatótevékenységei: A fels oktatási törvény hatálya alá tartozó iskolarendszer középfokú szakképzés. Alapfeladata ellátása mellett a szakközépiskola jogosult meglév m vészeti gyakorlóhelyeinek ( m terem, m hely, stúdió ) technikai háttere és szellemi kapacitása kihasználásával a fentebb felsorolt, párhuzamos képzésben oktatott szakmákat érettségi vizsgával rendelkez, önköltséget vállaló növendékek számára indított osztályokban kétéves képzésben is oktatni Iskolarendszeren kívüli képzés, ECDL vizsgáztatás. Kurzusok, nemzetközi kurzusok. Az iskola saját kezdeményezésére, felkérésre, vagy megbízásra bel- és külföldi hallgatóknak az iskola képzési irányaiba es, továbbképz el adásokat vagy kurzusokat szervezhet tanév közben, vagy a tanítási szünetekben. Az intézmény egyéb, szakmai jelleg kiegészít tevékenységei: Az iskola tanárai részt vesznek a Magyar Képz m vészeti Egyetem és Táncm vészeti F iskola fels fokú szakképzésében, emellett a képesítésüknek megfelel szakágban szakért ként, szaktanácsadóként tevékenykedhetnek. Ezt a tevékenységet az iskola ösztönzi. Az iskola, oktatási tevékenysége megismertetése, a diákok alkotómunkája népszer sítése céljából kiállításokat, szimpóziumokat, el adásokat szervezhet, egyéb kulturális és m vészeti tevékenységet folytathat. Iskolatípusok: 1. gimnázium 2. szakközépiskola (m vészeti)+ 3. szakiskola 4. gimnáziumi feln ttképzés Az 52-vel /kifutó rendszerben/ és az 54-gyel kezd d szakmaszámok szakközépiskolai, a 31-gyel kezd d ek szakiskolai szintet jelölnek. Az els moduláris rendszer OKJ-képzés 2009/2010-es évvel indul, és 2014-ben vizsgáznak el ször tanulóink. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7

8 Az iskola környezete: Fót Pest megyében, Budapest agglomerációs körzetében lév város. A Gyermekközpont viszonylag elszigetelt, különálló része a városnak, melynek 66 holdas parkjában épült iskolánk eredetileg ifjúsági kollégiumnak, de kés bb iskolai célokra is alkalmassá vált kisebb átalakításokkal. A f város közelsége jó a településnek, az iskolának, bár a vidéki növendékek szülei féltik gyermekeiket a f város hatásaitól. Az iskola optimális környezetben, egy nagy park közepén helyezkedik el. Az egészséges és esztétikus környezet könnyen megközelíthet busszal vagy vonattal a f városból is. A város és a tágabb környezet /Gödöll i térség, Galga-menti vidék/ hagyomány rz elveket vall. Az iskola f jellemz i: Gimnáziumi oktatással és m vészeti szakképzéssel foglalkozó intézmény, és jan. 1-jét l pedig már ECDL-központ is. Az iskola képzési struktúrája sokrét. A szakképzés els sorban népm vészeti jelleg, ezért a központi m vészeti szakmai programba beépítettük a magyar népm vészet alapvet ismeretanyagát. Nappali tagozatos iskolarendszer és a kés bbiekben igény szerint gimnáziumi feln ttképzést egyaránt folytatunk. Gimnázium: A tanulókat felkészítjük az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a fels fokú tanulmányok megkezdésére. Szakközépiskola: A szakmákat ún. párhuzamos képzés keretében sajátíthatják el növendékeink. Legkés bb az els félév végéig a népi iparm vészeti szakmákban lehet séget biztosítunk a szakmaváltásra. A negyedik év végén kerül sor az érettségi vizsgára, az 5. év végén pedig a szakmai vizsgára. Igény esetén indítunk szakképz évfolyamot a nálunk, helyben, illetve másutt - érettségizett fiataloknak az általunk oktatott szakmákban egy-egy csoporttal. Szakiskolai képzés Fazekas és sz nyegszöv szakmai képzést amennyiben tárgyi és személyi feltételeink lehet vé teszik- els sorban azoknak a fiataloknak biztosítunk, akik nem tudnak iskolánkban eleget tenni a szakközépiskolai követelményeknek, ill. akik a 10. évfolyam elvégzése után be kívánnak kapcsolódni ebbe a szakmai képzésbe. Feln ttképzés a gimnáziumban és a szakképzésben Az esti vagy levelez tagozaton a Fóton, ill. környez településeken él fiatal feln tteknek vagy átképzésre vállalkozó feln tteknek szeretnénk helyben gimnáziumi képzést biztosítani. A szellemi er rendelkezésre áll, a település csak nyer vele. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 8

9 2010-t l új lehet ség nyílik helyben- tanulóinknak és a környékbeli tanulni vágyóknak: természetesen iskolai felkészítés keretében az el bbieknek, míg tanfolyami felkészítés keretében az utóbbiaknak lehet vé tesszük ECDLközpontunkban a vizsga letételét. A feln ttképzés egy másik lehet sége az iskola sajátos szakmai strukúrájából adódik. A feltételek és az igények szerencsés találkozása lehetne a külföldön él, magyar származású ill. nemzetiség fiatalok népm vészeti képzése tanfolyami rendszerben. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 9

10 Az iskola tanulóinak összetétele lakóhely szerint: A 2009/2010-es tanévben a szakközépiskolába beírt tanulók közül: Pest megyei 106 f budapesti 16 f egyéb megyékb l 125 f határon túlról 3 f 194 f A 2009/2010-es tanévben 106 gimnáziumi tanulót írtunk be. Intézményünk országos beiskolázású. A vidéki növendékeket jelenleg Budapesten és Gödöll n középiskolai kollégiumokban helyezzük el. Szervezeti felépítés igazgató Gazdasági vezet Ped. Ig. h M v. gy. vez. népi iparm vész M v. gy. vez. tánctagozat Ügyviteli ügyintéz Mk. vezet k MK. vezet k MK. vezet k Tech. dolg. Tanárok M vész tanárok szakoktatók Múvész tanárok FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 10

11 A/ NEVELÉSI PROGRAM Az iskola rövid története, helyzetelemzés A Fóti Népm vészeti Szakközép-,Szakiskola és Gimnázium jogel djének tartja a fóti Gyermekváros iskoláját, amely1960 óta m ködött szakközépiskolai és szakmunkás jelleg szakmákat oktatva. Az iskola els sorban az állami gondozott fiatalok szakmai képzésére alakult. Már létrejöttekor fontosnak tartotta, hogy a lakókörnyezetben, családban él növendékekkel együtt történjen az iskoláztatásuk. Kezdetben differenciált szakmunkás és szakközépiskolai szint szakmai képzéssel igyekezett az els sorban állami gondozott fiataloknak megfelel szakmát, képzettséget biztosítani. A Gyermekközpontban bekövetkezett pedagógiai koncepció- és nevelési rendszerváltás, továbbá a társadalomban lezajló változások a középiskolai képzésben is szükségessé tették a képzési struktúra átalakítását. A korábban tanított szakmák szakmai programja és képzési szintje átalakult és differenciáltabbá vált. Szakiskolai képzéssel is ki kellett egészíteni oktatási rendszerünket, hogy kevesebb legyen a lemorzsolódás, a képzési rendszerb l kies k száma. El térbe került az ún. modulrendszer képzés. A kétéves szakiskolai képzés lezárása után már csak a szakmát ért és tanulni akaró fiatalok léphettek tovább és készülhettek fel szakmunkásvizsgára. A különböz profilú szakközépiskolai képzések helyébe egy egy t r l fakadó képzési formát vezettünk be, a Népm vészeti Szakközépiskolát. Ennek az országban egyedülálló képzési formának a bevezetéséhez alapul szolgáltak a Gyermekközpontban évtizedek óta eredményesen m köd m vészeti szakkörök, a társadalom részér l megmutatkozó széleskör érdekl dés a népi kultúra iránt, és az állami gondozott gyerekek nagyfokú cselekvési intelligenciája, melyen keresztül a tanulási motiváció eredményesebben megvalósítható számukra. Az iskola szellemiségéb l fakadóan vállalja tehát a tehetséges állami gondozott ill. hátrányos helyzet fiatalok együtt oktatását, nevelését a családban él fiatalokéval. A tanulási nehézségekkel küzd tanulók befogadásától sem zárkózunk el. Korlátozott számban van mód felvételükre és felmentésükre szakért i vélemények alapján. Azt a feladatot vállaljuk, hogy érettségit illetve érettségit és a népm vészet területén nyújtott jártasság mellett szakmai képesítést adunk textilm ves(kéziszöv ), táncos(néptáncos), a népi fazekasságot is magába foglaló keramikus és a népviselet-készítéssel kiegészített textilm ves (textilrajzoló- és modelltervez asszisztens), szakiskolai szinten pedig fazekas és sz nyegszöv szakmákban. Kiemelt feladatként kezeljük a népi hagyományok ápolását, gy jtését, a mindennapokba való integrálását és a képzésünk népzenei oktatással való kiegészítését. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 11

12 Az iskola szerkezeti felépítésében, képzési struktúrájában még 1991-ben megkezdett alapvet szerkezeti változások befejez dtek. A profiltisztítás eredményeként egyel re a népm vészeti szakmákra felkészít szakközépiskolai képzést folytatjuk, és két párhuzamos - osztályt indítunk évfolyamonként. A Népm vészeti Szakközépiskola felé való elmozdulást az iskola iránti érdekl dés, az 1993 óta elért szakmai eredmények és a gyermekvédelmi törvény végrehajtására elkészült fenntartói feladatterv együttesen predesztinálták. A fenntartóváltás óta újabb koncepcionális változások, igények is megjelentek a nevelési, oktatási programunkban. Ezt eredményezi a közismereti képzési rendszer differenciált átalakítását. Mára már programunk a 2004-t l beinduló gimnáziumi oktatás programját is és a t l bevezetett 9. nyelvi el készít osztállyal kiegészített tervet is /angol-német nyelvi csoportokkal/ tartalmazza tól a módosult, immár új névvel jóváhagyott Fóti Népm vészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Pedagógiai programjáról és helyi tantervér l beszélünk. (KThatározat száma: 254/2003.) A jelenleg módosított helyi tantervünk a moduláris szakmai képzés óraterve mellett (Kthat. sz.: 122/2009) az ECDL-vizsgáztatás programját is tartalmazza. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 12

13 Nevel testületünk Nevel testületünk viszonylag stabil. Eddigi tevékenysége bizonyította, hogy alkalmas a jöv egyre bonyolultabbá váló szakmai feladatainak megoldására. /Ennek példája, hogy a nevel testület a népm vészeti kísérleti képzés tantervét maga dolgozta ki 1992-ben és azóta is igyekszik egyedi tantervek, tananyagok összeállításával, az új módszerek bevonásával az innovációra./ A közismereti tárgyakat oktató pedagógusaink és a m vészeti tanárok egyetemi végzettség ek, a táncpedagógusok lehet legmagasabb végzettsége f iskolai. A tantárgyi felmentésekkel, illetve részfelmentésekkel rendelkez tanulók segítéséhez fejleszt,- ill. gyógypedagógus csoport áll rendelkezésre középiskolánkban. Jelenléte biztosítja - sz k keresztmetszetben - minden évfolyamon az állandó ellátást. Az Alapító Okirat módosításában beállított integrált képességfejleszt oktatás és a halmozottan hátrányos helyzet gyerekek nevelése a szakfeladat ellátására felkészült pedagógusokat és többletórát igényel. Pedagógusok összetétele végzettség szerint f iskola 24% egyéb 9% egyetem 67% Az iskola dolgozóinak beosztás szerinti összetétele szakoktató 9% technikai 21% m vésztanár 21% tanár 49% FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 13

14 Az iskola munkáját segít dolgozók: a., a nevel -oktató munkát közvetlenül segít dolgozók: 0,5 f gyermek- és ifjúságvédelmi felel s 0,5 f könyvtáros 0,5 f gyógytornász b., egyéb munkakörök: 1 f gazdasági vezet 1 f ügyviteli dolgozó 1 f iskolatitkár 1 f gondnok 1 f karbantartó 4 f takarító Tárgyi feltételek Az iskola tárgyi feltételei jónak mondhatóak. A tanm helyek a jelenlegi létszámnak megfelel en vannak ellátva. A kötelez eszközjegyzékben el írt eszközök a tervszer b vítéssel, fejlesztéssel - az oktatás rendelkezésére állnak. A közismereti tantárgyak oktatásához szükséges taneszközöket pályázatokkal és a fenntartói pályázati önrész biztosításával tudjuk biztosítani ra az OKÉV engedélye alapján teljesítette. Az informatika oktatásához a tanulólétszámnak megfelel gépparkkal rendelkezünk. A fejlesztési feladatok a tanulólétszám, a technika gyors fejl dése és a feladatnövekedés következtében a hardverek és a szoftverek területén egyaránt folyamatosan adódnak. Az iskolai könyvtár állománya 2010-ben teljesen számítógépre kerül. Könyvtári készletünket fizikai és tartalmi vonatkozásban felülbíráltuk, és folyamatosan fejlesztjük. A növekv osztálylétszám és feladatb vülés megkívánta fejlesztéseket fokozatosan, tervszer en valósítjuk meg tól kezd d en a multimédiás eszközfejlesztésben el relépés történt. A kor kihívásainak eleget téve lépésr l lépésre az interaktív táblával is történ oktatásra készülük fel folyamatosan. A táblák száma egyre n. Az egyes tantárgyakhoz rendelt f bb eszközcsoportok listája külön fejezetben megtalálható Nevelési programunkban. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények m ködésér l külön rendelkezik a kötelez (minimális) eszközök és felszerelések jegyzékér l. Az iskola bels életér l a Házirend és az SZMSZ rendelkezik. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 14

15 Pedagógiai hitvallásunk Iskolánk sajátos helyzetéb l adódóan a népi kultúra iránt érdekl d, családban él fiatalok szakközépiskolai képzésének és gimnáziumi oktatásánaknak, továbbá a hátrányos helyzet, magas cselekvési intelligenciájú állami gondozott fiatalok oktatásának színtere. Egyrészt a minden ember számára nélkülözhetetlen általános m veltségnek a továbbépíthet alapjait közvetítjük, másrészt az érettségi vizsgakövetelményeket figyelembe véve lehet vé tesszük az érettségire való felkészülést úgy, hogy párhuzamos képzés keretében a népm vészeti szakmák oktatását is biztosítjuk. Természetesen mód van a már érettségivel rendelkez fiataloknak a szakképz évfolyamokra bekapcsolódni. A különbözeti vizsga tartalmát egyénenként kell meghatározni. A 9. évfolyamon menet közben bekapcsolódó tanulók számára a hiányzó szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekb l különbözeti vizsgát írunk el, a már érettségivel rendelkez k számára pedig a szakmai és egészségügyi alkalmasság a feltétel. Képzésünk alappillére a magyar népi kultúra, amely az évezredek során kikristályosodott tartalmi és formai világával biztos alapot nyújt bárkinek e m vészeti tevékenységek gyakorlati m veléséhez a kés bbiek során. Figyelmet fordítunk egyúttal az emberiség el tt álló közös problémákra. A globális kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk az egyének és az állam felel sségét, lehet ségeit, feladatait ezek megoldásában, az emberiséget és az egyes közösségeket egyaránt fenyeget veszélyek csökkentésében. Hozzájárulunk a különböz kultúrák iránti nyitottsághoz, el segítjük más népek kultúrájának, hagyományainak megismerését, megbecsülését. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók adottságaikkal, fejl désükkel iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Hisszük, hogy az általunk közvetített alapvet ismeretanyag eszköz a tanulók értelmes, önálló ismeretszerzéséhez, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez, világképük kialakításához, a világban való eligazodáshoz. Fejlett nyelvi - informatikai kompetenciák és ECDL-bizonyítvány birtokában el segítjük feln tt korukra az élethosszig tartó tanulást, a külföldi tartózkodás, ill. külföldi élet során az idegen nyelvterületen történ helytállást, eligazodást. Pedagógiai programunk és a nevelési - tanítási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának. Hisszük, hogy a folyamat során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttm ködési készségét, eddzük akaratukat, hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel történ azonosulásuk fokozatos kialakításához. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 15

16 Összegezve: olyan pedagógiai munkát kívánunk végezni, amelyben a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban. Pedagógiai munkánk lényege a szakközépiskolában és gimnáziumban évfolyamon az általános m veltség megszilárdítása, évfolyamon a szakközépiskolában, gimnáziumban évfolyamon annak elmélyítése, a nyelvi el készít évfolyamon a használható nyelvtudás és az informatikai felkészültség ECDL-vizsgamodulok megszerzésével, továbbá a pályaválsztás el készítése. A szakközépiskolában az alap- és középfokú általános m veltség megszerzése mellett párhuzamosan / ún. párhuzamos oktatás keretében / egyes népm vészeti szakmák elsajátítását is biztosítjuk, ötéves képzéssel. - textilm ves (kéziszöv ) - textilm ves (textilrajzoló- és modelltervez asszisztens /viseletkészít tartalommal/) - táncos (néptáncos) - keramikus / fazekas tartalommal kiegészítve / Azok számára, akik nem képesek megbirkózni követelményeinkkel a gimnáziumban és a szakközépiskolában, és csak a 10. évfolyamig jutnak el, lehet séget biztosítunk a szakiskolai szint szakmai képzésben való részvételre. Így zökken mentesen folytatódhat a tanulók jogviszonya. Szakiskolai szint szakmák: Népi kézm ves (fazekas) (10. évfolyam után kétéves képzés) Népi kézm ves (sz nyegszöv ) (10. évfolyam után kétéves képzés) ISKOLÁNK F FUNKCIÓI I. az indulási hátrányok csökkentése tehetségfejlesztés, kreativitás fejlesztése személyiségfejlesztés, értékközvetítés integrált képességfejleszt oktatás II. az általános m veltség kiterjesztése és elmélyítése, a magasabb FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 16

17 ISKOLÁNK F FUNKCIÓI III. m veltség megszerzésének megalapozása hagyományápolás m vészeti és esztétikai nevelés az önálló szakmai munka alapjainak kialakítása A pedagógiai rendszerünkben fontosnak tartjuk még a következ feladatokat is: egészséges életmódra nevelés testi nevelés erkölcsi nevelés közösségi nevelés hazafias nevelés demokráciára nevelés környezetvédelmi nevelés, védelem a civilizációs ártalmaktól az idegen nyelvi kommunikáció megtanítása szabadid -szervezés, a szakmai ismeretek gyakorlati lehet ségeinek sokoldalú biztosítása az oktatott m vészeti tevékenységekhez, oktatott szakmákhoz kapcsolódó termel, szolgáltató tevékenység, vállalkozói képességek kialakítása, fejlesztése az iskola eszközeinek, helyiségeinek esetleges bérbeadása NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLJAINK Célunk egy olyan iskola m ködtetése: 1. - mely minden tanulónk számára érvényes, azaz ma szükséges és a jöv ben fejleszthet tudást ad - képességei, szándékai szerint 2. - melynek m ködési szabályai világosak, nyilvánosak 3. - mely közvetíti a nemzeti értékeket, meg rzi a hagyományokat 4. - melyben tanuló és tanár jól érzi magát, mert értelmes munkát végezhet 5. - melyben nem csak " tankönyvi " ismereteket tanul a diák 6. - mely lehet séget biztosít az önkifejez m vészeti tevékenység gyakorlására 7. - melyben a népm vészet örök esztétikai értéket képvisel. A társadalmi elvárásoknak, azaz a szükségleteknek megfelel en fogalmazzuk meg céljainkat. Elvárás iskolánkkal szemben, hogy a tehetséges állami gondozott, továbbá az ország különböz megyéib l érkez tanulók oktatása mellett részt FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 17

18 vállaljunk Fót város középiskolás korosztályának gimnáziumi képzéséb l, a min ségi képzést biztosítva tegyük lehet vé az érettségi bizonyítvány megszerzését (ld. gimnázium), ill. az érettségi bizonyítvány megszerzését és egy szakma elsajátítását (ld. szakközépiskola), az új kihívásoknak megfelel en a nyelvi el készít 9. évfolyam segítségével felkészítsük tanítványainkat magas szint nyelvi és informatikai ismeretek elsajátítására, tegyük lehet vé a továbbtanulást, ill. készítsünk fel a munka világába való beilleszkedésre (az utóbbi a szakközépiskolában a tanulók önálló szakmai munkára való felkészítését jelenti). A gimnáziumi érettségivel nem rendelkez (a munkaer piacon hátrányos helyzet ) feln tteket érettségihez juttassuk. ECDL tanfolyami képzés és vizsgáztatás segítségével növeljük a munkábaállás esélyeit. Iskolánk egyrészt általános m veltséget megalapozó, illetve megszilárdító képzést végez azzal, hogy a NAT, a gimnáziumi és szakközépiskolai kerettantervek és az érettségi vizsga követelményeinek megfelel en felkészít az érettségire. Az alapozó szakaszban a évfolyamon /szki/, ill évfolyamon /gimn./ az általános képzés keretében a mindenki számára szükséges ismereteket tanulják, a gimnáziumban nyelvi, informatikai, természettudományos ismereteiket óraszámtöbblettel (is) megnövelve zajlik az oktatás, ugyanakkor szakközépiskolában ezzel egyidej leg a párhuzamos képzés keretében megkezd dik a szakmai képzés is. Az alapozó szakaszban a tanulás megszerettetése, a tudás tisztelete akkor érhet el, ha megtanítjuk diákjainkat tanulni, képessé tesszük ket az önálló ismeretszerzésre, a megújuló követelményekhez való alkalmazkodásra. Az általános képzés tananyagában prioritásként vesszük figyelembe az úgynevezett minimális kompetencia területén az egy idegen nyelvben való jártasságot, az informatika alapjainak megtanulását, az egészséges életvitelhez szükséges mozgáskultúra kialakítását, a vizuális kultúra érettségihez is alapokat adó elsajátítását. Az elmélyít, illetve pályaválasztást segít differenciáló szakaszban a választható tárgyak nagyobb számban jelennek meg a fakultációs lehet ségekkel kib vítve. Ez az érettségi FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 18

19 követelményekre való felkészítés két évfolyama: a /szki/ és /gimnázium/ évfolyam. Az emelt szint érettségire felkészülés esetén a tanuló az érintett tantárgyat emelt óraszámban köteles tanrendjébe felvenni. A m vészeti képzésben ötödik érettségi tárgyként iskolánk a folklórismeret (néprajz) tantárgyat kötelez en el írja, mivel az iskola szakmai koncepciója ennek érettségi szinten történ teljesítését követeli meg, míg a gimnáziumi oktatásban nagyobb szabadságot kap a tanuló az idegen nyelv és az ötödik érettségi vizsgatantárgy megválasztásában. A szakmai képzés a párhuzamos oktatás esetén a m vészeti iskolákban 5 éves. Az els négy év egy id ben szervez dik az általános felkészítéssel, majd az ötödik évben - ez a 13. évfolyam - már csak szakképzés történik. / Óratervét, évfolyamonkénti tantárgyi szerkezetét külön táblázat tartalmazza./ Szervezünk szakképzést érettségivel rendelkez k részére szakképz évfolyamokon. Az így oktatott szakterületek: a táncos(néptáncos), a textilm ves (textilrajzoló és modelltervez asszisztens /népviselet-készítés hangsúllyal/), keramikus /népi fazekas hangsúllyal/ és textilm ves (kéziszöv ) szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek. Az iskola szocializációs funkciója megköveteli, hogy a diákok képesek legyenek eligazodni a társadalmi és természeti környezetben európai értékrenddel, mintegy er sítve bennük a nemzeti és európai identitástudatot. Ennek érdekében jelennek meg a kötelez tantárgyakba beépítve olyan ismeretkörök, mint a társadalmi, gazdasági ismeretek vagy az élet- és pályatervezés - ezzel is el segítve a felel s állampolgár" szerepére való felkészülést. Gimnazistáinknak lehet ségük van a szakközépiskolásokkal való együttélés folyamán többet is megtudni a népm vészetr l els sorban a tanórán kívüli tevékenységek során; ez pedagógiai törekvésünk is egyben. Diákjaink megismerik nemzeti kultúránkat, hagyományainkat, mindezt összekapcsolva a humanista és európai értékrenddel. Biztosítjuk az ismeretek, a vallási ill. világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, azok erkölcsi és m vel déstörténeti tartalmának tárgyszer és elfogulatlan ismertetését úgy, hogy igazságukról nem foglalunk állást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesek maradunk. Hitoktatásnak iskolánk a tanórán kívüli id keretben az igényeknek megfelel en helyet biztosít. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 19

20 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai folyamatok A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvet követelmények és az ezekre épül differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejl désükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különböz ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A képzés tartalma az emberre, a társadalomra, a m vészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvet eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori, fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók m veltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat sz kebb és tágabb környezetükben. Iskolánk nevel és oktató munkájának alapvet feladata, hogy a tanulók személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskör en fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése Feladat: Az alapvet erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggy z déssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészít ) nevelése Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttm ködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladat: Az él és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztet érzelem kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 20

21 Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti öntudatra nevelése Feladat: A szül hely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 7. A tanulók állampolgári nevelése Feladat: Az alapvet állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdekl dés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, a közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése Feladat: Az emberek által végzett munka és a tanulás fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 9. A tanulók testi nevelése Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 10. A tanulók környezeti nevelése Feladat: megvalósulását a Környezeti nevelési program tartalmazza. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere: A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 48. (3) bekezdése alapozza meg. Az alapelveket szabályozó jogi háttér: - Az ENSZ 57. közgy lése december 20-án a közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezetés az egészségvédelem alapértékei. E cél elérését nagymértékben szolgálják az iskolák környezeti és egészségnevelési programjai. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 21

22 - A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusaiból vezethet le: 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 70. A Magyar Köztársaság területén él knek joguk van a lehet legmagasabb szint testi és lelki egészséghez. - Az alkotmányosan megfogalmazott alapelvek megvalósulását többek között az alábbi jogszabályok és intézkedések garantálják: A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) cikkelye szerint minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére. Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat. Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában ( ) önálló tematikus akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében. A Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak megfelelés horizontális célként szerepel. A Nemzeti Alaptantervr l kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Helyzetelemzés, helyzetkép Iskolánk történetét, jellegét és a településen való elhelyezkedését ismerteti pedagógiai programunk. Itt csak a környezeti nevelés szempontjából különösen fontos jellemz ket, adottságokat emeljük ki. Az iskola és környezete A környezeti nevelés szempontjából meghatározó jelent ség iskolánk fekvése, elhelyezkedése Fót településen belül. Iskolánk a település történelmi központjában egy 53 hektáros sfás parkban, a Mogyoródi-patak partján, a patinás Károlyi kastély és az Ybl Miklós tervezte romantikus stílusú templom közelében fekszik, tehát mind természeti, mind építészeti környezete rendkívül szép és értékes. Településünk része a Dunakanyar bal parti kisrégiójának, így közelebbi és távolabbi környékünk is rendkívül gazdag természeti, kulturális és m emléki értékekben. Ebb l a gazdag választékból csak néhányat említünk, melyek megismertetése tanulóinkkal környezeti nevelési programunk fontos részét teszi ki. - A fóti Somlyó-hegy nagy része országos jelent ség természetvédelmi terület, ahol a sziklagyepek, a löszpusztai növénytársulások és a táj egyedülálló lepkefaunája tanulmányozható. - Becses érték a Károlyi kastély és a hozzá tartozó spark. - Fót nevezetessége Németh Kálmán szobrászm vész, fafaragó, restaurátor emlékháza. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 22

23 - Szomszédságunkban található Gödöll n az Erzsébet-park és a Grassalkovich kastély, mely az ország egyik legnagyobb barokk épületegyüttese a kastélyparkkal; a Pálmaházi és a Gödöll i m vésztelep eredeti helyszínei (Nagy Sándor ház, Belmonte Leo ház, K rösf i K. A. ház, Szöv iskola, Remsey J. háza, a kortárs gödöll i iparm vészek alkotóháza.) - A Vácrátóti Arborétum az ország legnagyobb botanikus kertje 13 ezer növényfajt mutat be. - A híres csomádi sgyep természetvédelmi terület. - A veresegyházi medvemenhely, mely az Állatvéd k Világszövetsége és a város önkormányzatának együttm ködésével jött létre. A medvék 3,5 hektárnyi területen, természetes környezetben élnek t l farkasokat is elhelyeztek itt. Iskolánk szakmai jellege Iskolánk 1993 óta népm vészeti szakközép- és szakiskolaként m ködik /bár szakiskolai osztályokat a helyhiány és az érdekl dés hiánya miatt nem indítottunk eddig/, tehát az tény, hogy itt a néptánc és a kézm ves szakokon (kerámia, kéziszöv, textilrajzoló és modelltervez asszisztens) tanulóink természetszer en foglalkoznak a még természetközelibb hagyományos életmódokkal, kultúrával. Szakmai óráikon, évközi és nyári gyakorlataikon, gy jt útjaikon maguk is részesei lehetnek annak a már lehanyatlóban lév népi-paraszti életnek és kultúrának, mely nagyrészt még önellátó volt a fejlett kézm vesség és a maximális újrafelhasználás révén. El deink els sorban természetes anyagokat használtak a munkájuk során, semmi sem veszett kárba. Ennek a hagyományos szemléletnek az átültetésével a táncon, zenén és a kézm vességen keresztülformálni tudjuk tanulóink környezettudatos magatartását, a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felel s magatartást, azok meg rzésének igényét és akaratát. Mind a néptáncban, mind a kézm vességben az önálló m vészi kifejezés és alkotás lehet ségén túl nagy közösségfejleszt er is rejlik. Er források A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet résztvev i egymással, valamint küls intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttm ködést alakítsanak ki. A résztvev k és a köröttük kialakuló együttm ködés egyben környezeti nevelési munkánk er forrása is. Nem anyagi er források Iskolán belüli együttm ködés - Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaérték legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 23

24 környezeti nevelés ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttm ködését ezen a területen is. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat, a koordinátori szerepet a környezeti nevelési programért felel s tanár látja el. - Diákok. Az iskola valamennyi diákja érintett, a tervezett éves programban sokoldalúan vesznek részt (hallgatóság, tevékeny szerepvállalás, önálló kutatások és kezdeményezések). Partnerség a feln tt résztvev kkel a környezeti nevelés iskolai és iskolán kívüli területein egyaránt. - Osztályf nöki munkaközösség Évfolyamokra lebontva foglalkozik az egészségneveléshez köt d környezeti nevelési tartalmak feldolgozásával. - Iskolaorvos, véd n El adásokat tartanak az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról. Segítik a tanárok munkáját. - Szül k Nemcsak hallgatóként, hanem lehet leg tevékenyen is részt vesznek a programban ezáltal az szemléletük is formálódik. Segíthetnek a szemléltet eszközök gazdagításában, az anyagi háttér megteremtésében, ill. küls er források felkutatásában. - Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének biztosításával. Iskolán kívüli együttm ködés - Fenntartó A fenntartóval való egyeztetés a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Kapcsolatot tartunk a környezetvédelemért felel s képvisel -csoporttal. - Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények A tanórai és a tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböz intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelked en fontosak a múzeumok, az állatkertek, vadas parkok, a botanikus kertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük el. Iskolai tanulmányai során minden tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. - Civil szervezetek FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 24

25 A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja kapcsolatban van az egyes civil szervezetekkel, együttm ködik azokkal. Ebbe a munkába tanulóinkat is egyre inkább bevonjuk. - Hivatalos szervek A hivatalos szervek egyik feladata annak ellen rzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelel en m ködik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. Anyagi er források Saját er források - Költségvetés Az iskolai költségvetésb l minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímél m ködtetést szolgálják. Küls er források - Fenntartó Szeretnénk elérni, hogy a fenntartó a kötelez támogatáson túl is finanszírozza azokat az iskolai környezeti nevelési programokat, melyek a települést is érintik. - Biztosítsa a rövidtávú célokban meghatározott szelektív hulladékgy jtéshez a tartályokat és azok elszállítását. Szeretnénk ezzel a tevékenységünkkel a település lakóinak és intézményeinek példát is mutatni. - Pályázatok A környezeti neveléssel kapcsolatos pályázatokat figyeljük, és lehet leg minden számunkra érdekes esetben készítünk és nyújtunk be pályázati anyagot. Jöv kép alapelvek és célok Általános, hosszú távú cél Arra törekszünk, hogy az iskolai környezeti nevelés, oktatás tartalma és módszerei az alábbi egyetemes célok elérését segítsék a hosszú távú fennmaradás és fenntarthatóság érdekében. - El segíteni az egyetemes Természetnek, mint létez értéknek tiszteletét és meg rzését, beleértve az összes élettelen és él létez t, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 25

26 - Hozzájárulni a Föld egészséges (természetes ökológiai) folyamatainak visszaállításához, kialakítani a környezettel való harmóniára törekvést. - El segíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekv nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, el segítve az él természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát (NAT). - Kialakítani a környezet ismeretén és a személyes felel sségen alapuló környezetkímél magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé. Alapelvek, jöv kép Jöv képünk, hosszú távú céljaink eléréséhez az alábbi környezeti nevelési alapelveket kiemelten kell kezelnünk: - a fenntartható fejl dés, - a kölcsönös függ ség, ok-okozati összefüggések, - a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései, - alapvet emberi szükségletek, - emberi jogok, demokrácia, - el vigyázatosság - biológiai és társadalmi sokféleség, - az egészség és a környezet összefüggései, - az életmin ség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. Rövid távú célok, feladatok - A környezeti nevelés az oktatás és a nevelés valamennyi területén jelenjen meg. Ezért a helyi tantervben, a tantárgyakban és a tanmenetekben is konkrétan megjelöljük a feladatokat és az alkalmazni kívánt módszereket. - Er sítsük a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy témához tartozó ismereteket. Ennek érdekében projekteket dolgozunk ki (pl.: Egy pohár víz, Védeni kell! stb.). - A szemét mennyiségének csökkentése. A Diákönkormányzatot és az iskola dolgozóit bevonva elkezdjük a szelektív hulladékgy jtés els fázisát. Egyel re a papírhulladék és csomagolási hulladék külön gy jtésével, tárolásával és elszállításával. - Takarékoskodás a vízzel, villannyal. Rendszeres, majd alkalmankénti ellen rzésekkel, mérésekkel s az eredmények közlésével a Zöld hírek faliújságján szeretnénk elérni, hogy ne legyenek nyitva felejtett vagy csöpög csapok, égve felejtett villanyok. - A tanulók ismerjék meg sz kebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, ápolják a hagyományokat. Az els fejezetben ismertetett rendkívül gazdag és értékes természeti és épített környezet lehet séget nyújt arra, hogy minél több tanórát (néptánc, rajz, földrajz, biológia, néprajz, m vészettörténet stb.) tartsunk a szabadban, és növeljük a tanórán kívüli alkalmak számát is (kirándulások, múzeum- és intézménylátogatások, séták, FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 26

27 terepgyakorlati mérések stb.). A szemlél dés, vizsgálódás során a tanultak feldolgozása történhet el adások, kiállítások, vetélked k formájában. Ha ismeri környezetét, jobban köt dik hozzá, és így meg is óvja. - Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés képességét ezzel is megalapozva az élethosszig tartó tanulást. Zöld sarok kialakítása az iskolai könyvtárban, szakkönyvek, folyóiratok, videó- anyag és CD-k beszerzése, internethozzáférés biztosítása. Zöld" rovat indítása az iskolarádióban és újságban. Céljaink eléréséhez szükséges készségek kialakítása a diákokban: - alternatív, problémamegoldó gondolkodás, - ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, - szintetizálás és analizálás, - problémaérzékenység, integrált megközelítés, - kreativitás, - együttm ködés, alkalmazkodás, tolerancia és segít életmód, - vitakészség, kritikus véleményalkotás, - kommunikáció, médiahasználat, - állampolgári részvétel és cselekvés. Tanulásszervezési és tartalmi keretek Hagyományos tanórai szervezésben - Néptánc, rajz, testnevelés és lehet ség szerint más órákat is jó id esetén az iskola melletti parkban tartjuk. - Kézm ves gyakorlatainkon (kerámia, szöv, textilrajzoló és modelltervez ) rendszeresen dolgozunk természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek hagyományaira. - A tanórákon hozzárendeljük az adott témához a megfelel környezeti, környezetvédelmi vonatkozásokat. A helyi értékeket és a feltárt környezeti problémákat tantárgyanként beépítjük a hagyományos tanórai keretbe is. Javaslatokat, témaköröket dolgozunk ki a munkaközösségek részére (természettudományi, társadalomtudományi, osztályf nöki és m vészeti) az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehet ségeir l. - A gimnáziumi 11. évfolyamon heti 1 órában környezeti ismeretek tantárgyat tanítunk. Nem hagyományos tanórai keretben Az alábbi tevékenységeket a pénzügyi feltételek függvényében valósítjuk meg: - A tanév során minden osztály legalább egy alkalommal intézmény - és múzeum-látogatást szervez. - A tanulmányi, osztály-, illetve szakmai kirándulások nevelési feladataival összhagban valósítjuk meg a környezeti nevelési feladatokat. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 27

28 Tanórán kívüli programok: Különböz akciókat szervezünk: - Papír- és csomagolóanyag (papír, valamint használt elem) gy jtés - Kiállításokat rendezünk jeles napokra - Rajz- és plakátversenyt rendezünk a Föld napjára, április 22-ére - Egész évben tartó Zöld vetélked t szervezünk a Zöld faliújságon, melynek dönt jét június 5-én, a Környezetvédelmi Világnapon tartjuk. - Meghívott el adóval el adást szervezünk a dohányzás ártalmairól a Dohányzásmentes Világnapon, május 31-én. - Iskolazöldítési napot szervezünk a DÖK közrem ködésével, melyen a bels tereket tesszük természetközelibbé. Részt vállalunk az iskolai diákújság szerkesztésében és írásában környezeti tárgyú írásokkal, felhívásokkal és rajzokkal. Idegen nyelven fordítási versenyt rendezünk, melyen természet és környezetvédelemmel foglalkozó cikkek szerepelnek. Iskolánk diákjai minden évben több alkalommal részt vállalnak a település ünnepein való szereplésb l els sorban hagyományápoló m sorokkal, programokkal. Részt veszünk a település parlagf irtó akciójában iskolánk környezetének megtisztításával. Hagyománnyá tettük a zöld nap keretében a hulladékszobor-készítést, parlagf irtást és vetélked t. Módszerek Taneszközök A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében az alábbi módszereket helyezzük el térbe: - kooperatív (együttm köd ) tanulási technikák - kreatív tevékenység - projektmódszer - riportmódszer - m vészeti kifejezés - modellezés - terepgyakorlati módszerek - játékok, versenyek, vetélked k - közösségépítés Az iskola rendelkezik azokkal az alapvet oktatási eszközökkel, amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejl déssel, új eszközöket kell beszerezni. Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szakkönyvtárt és CD-készletet. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelel audiovizuális, ill. multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 28

29 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevel -oktató munkát segít eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális eszközigénye is. A fent említett eszközök és információs anyagok segítségével alakítjuk ki az iskolai könyvtárban a zöld sarkot és a természettudományi szaktantermet. Iskolai környezet A helyzetelemzésnél ismertetett kedvez természeti és építészeti környezet gyakran helyszíne és állandó inspiráló tényez je pedagógiai munkánknak. Iskolánk bels tereiben is szeretnénk fokozni a természetközeliséget, több növény elhelyezésével, ültetésével és folyamatos gondozásával, melybe tanulóinkat is bevonjuk. ( iskolazöldítési nap, ill. folyamatosan). Bels tereinket esztétikus, a kézm ves és rajzórákon készült képekkel, kerámiákkal és textilekkel dekoráljuk, melyek nagyrészt természetes vagy környezetbarát anyagokból készülnek. Kapcsolatrendszer, kommunikáció A környezeti nevelésben jellegénél, összetettségénél fogva nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönböz bb módjai, a kapcsolatrendszer, ezért a kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak. (Részben azért, mert az információhiány is gyakran oka a környezetkárosító tevékenységnek.) Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink a nagyszámú írott, hallott és látott médiairodalomban az információkat kritikusan mérlegelve tudják feldolgozni. Iskolánk nyitottabbá válásának, az iskolán kívüli kapcsolatrendszer m ködésének, a szül kkel való kapcsolattartásnak is alapvet eszköze a kommunikáció. Az iskolán belüli kommunikáció formái - kisel adások tartása szemléltet eszközökkel - házi dolgozat, riport készítése - poszterek, plakátok készítése, bemutatása - iskolai újság írása, szerkesztése - faliújságon közölt információk szerkesztése - szórólapok készítése - Az iskolán kívüli kommunikáció formái - környezetvédelmi cikkek, tudományos közlemények feldolgozása napilapokból, szakfolyóiratokból - környezeti problémákról szóló rádiós és televíziós hírek feldolgozása, értékelése - a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, kapcsolatfelvétel, együttm ködés civil szervezetekkel FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 29

30 - tájékozódás az önkormányzat természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémáiról, döntéseir l Min ségfejlesztés - Az iskola környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból eltér az iskola életének más területein alkalmazottaktól. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a szakmai ismeretek mellett a többi tantárgyhoz képest markánsabban közvetít egy viselkedési módot és értékrendet az embernek a világban elfoglalt helyér l. Ezért környezeti attit dvizsgálatot végzünk az iskolába érkez tanulók között egyszer mér lap segítségével, és a mérést a XII. évfolyam végén megismételjük. A mérések eredményét az osztályf nökök és a szaktanárok megbeszélik, majd felhasználják azt további munkájuk tervezésében. - A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi tantervébe építjük be, s ennek keretében történik mérésük is. A szaktárgyi munkaközösségeknek egy kerettantervi követelményrendszert kell kidolgozniuk. - Az iskolai munkaterv részeként minden tanév elején elkészítjük az iskola éves környezeti nevelési munkaprogramját. A félévi és az év végi értékel nevel testületi értekezleten az iskolai munkaterv ezen része is megvitatásra, ill. elfogadásra kerül. Továbbképzés Lehet ség szerint iskolánkból minden évben legalább egy kolléga részt vesz területi, más intézmények által szervezett környezeti nevelési továbbképzésen. Minden évben tartunk egy alkalommal bels továbbképzést az egész tantestület részére. Egészségnevelés Bevezetés Az egészségnevelést a környezeti nevelés részének tartjuk, hiszen nemcsak természeti, hanem kulturális környezetünk megismerésér l és védelmér l is szó van. A témakör a szakmai tananyag részét képezi a következ tevékenységek által: - az iskola sportköre - tanulmányi osztálykirándulások, - a tánctagozat fellépései, - néprajzi terepmunka, gy jt utak, - nyári szakmai gyakorlatok Az egészségnevelés általános céljai: FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 30

31 1. mindennapos testedzés, 2. higiéniai igényesség, 3. egészségügyi ismeretterjeszt el adások minden évfolyamon és tagozaton. 4. gyógytestnevelés tanórai keretben az iskolai orvos által meghatározott tanulók számára biztosított Ajánlás Az iskola minden tagozatán lehet séget biztosítunk a mindennapos testedzésre. A testnevelés- és néptáncórák szerencsés lehet sége, hogy jó id esetén az iskola környezetében található sfás parkot tudjuk használni, így a diákok jó leveg n, szép természeti környezetben futhatnak, kondicionálhatnak. A testnevelésórákon minden évfolyamon folyamatosan zajlik a kondíciófelmérés és ehhez mérten a fejlesztés. Az eredmények alapján a rászoruló gyermekeket a gyógytestnevel segíti munkájával. A néptánctagozaton megoldott a mindennapi testnevelés, hiszen a néptáncgyakorlatok a testnevelés- és balettórákkal együtt évek óta arányos elosztásban kerülnek az órarendbe, a diákok a hét minden napján er s, dinamikus terhelést kapnak. A gimnáziumi tagozaton a kötelez heti 3 testnevelésórát a tanterv szerinti Tánc és dráma órák és az iskolai sportkör egészíti ki. Emellett, er sítve az iskola arculatát, a gimnáziumi tagozat számára felajánljuk a néptánc szakkör m ködtetését is. A kézm ves tagozat rajz- és szakmai órái tömbösítettek és f leg üléshez kötöttek, testnevelés- óráik pedig a hét más napjaira esnek. Ezért tanulóink, a kollégák irányításával a kiadott szünetekben tarthatják meg frissít, átmozgató napi tréningjüket. A kézm ves tanulók számára is kiegészít jelleg foglalkozás a sportkör és a néptánc szakkör. 1. Higiéniai ismeretek szerzése és betartása, higiéniai igényességre nevelés A kézm ves- és néptánctagozat szakmai munkájának szerves része a munkahelyi higiénia, a balesetvédelem. Mindkét tagozat munkaruhát köteles viselni, majd a gyakorlat végeztével tisztálkodni, miel tt a civil ruháját visszaváltja. A táncosok jelmezei különleges bánásmódot igényelnek. Rendben tartásukat (mosás, javítás, vasalás), szállításukat, viselésüket a szakoktatók irányítása alatt tanulják, gyakorolják. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 31

32 A kézm ves diákok számára fontos az anyagismeret alkalmazása, az anyagok tárolásának módja, valamint a hulladékok kezelése. A munkavédelmi ismereteket komplex módon tanulják párhuzamosan a szakmai alapismeretekkel (OKJ). 2. Az egészségnevelés testi és szellemi részeit nemcsak gyakorlati, hanem elméleti el adásokkal szeretnénk színesíteni, melyeket a szaktanárok mellett meghívott vendégel adókkal, az iskolaorvos és az állandóan jelenlev véd n segítségével kívánunk teljessé tenni, fokozott figyelemmel a káros szenvedélyekre és a munkahelyi sérülésekre. Ezeket az el adásokat az osztályf nöki órák keretében tervezzük megtartani, és a diáknapok állandó programrészévé kívánjuk tenni. Az osztályf nöki tanmenetek a NAT-konform szakközépiskolai osztályf nöki tanterv alapján készülnek, melyeket kiegészítünk a diákok között készült felméréssel. Eszközigény - felszerelt egészségügyi helyiség biztosítása (orvosi szoba) az egészségszolgálat eszközjegyzékének alapján, - egészségügyi csomag elhelyezése minden m helyben, rajzteremben, táncteremben és központilag elérhet helyeken, - tisztálkodószerek kihelyezése az iskola valamint a szül k önkéntes hozzájárulásával (osztálytermek, mosdók) Irodalom: - dr. Mády Ferenc: Egészségr l táncosoknak, Planétás, Bp FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 32

33 A tanulók fizikai felkészültségének, állapotának és teljesítményének mérése Iskolánk kiemelt fontosságot tulajdonít tanulóink egészséges életmódra nevelésének, melynek alapja a sokoldalú, kell fizikai terhelést adó mozgásformák oktatása és folyamatos gyakorlása. A tanulók terhelésének objektív és differenciált tervezéséhez és alkalmazásához alapvet feladat a gyerekek fizikai állapotának megfelel ismerete. A mérések két területen elengedhetetlenek: Egyrészt az iskola egészségügyi szolgálata (iskolaorvos, véd n ) által eszközölt sz r vizsgálatok, másrészt a testnevel tanár alkalmankénti és a tanév során folyamatosan biztosított mérései biztosítják a minél pontosabb tájékozódást. Az eredményeket az iskolaorvos a tanév végén eljuttatja az illetések szervekhez. A célnak leginkább megfelel módszereknek a testnevelésórán a létesítmény és egyéb feltételeink ismeretében az Európa Tanács Sportfejlesztési Bizottsága által ajánlott (Eurofit) felmérési rendszert választottuk. E szerint a rendszer szerint a fizikai fittness-szint legegyszer bben az aerob kapacitással (alap-állóképesség) és az izomer vel (általános fizikai teherbító-képesség) mérhet és értékelhet. A méréseket tanévenként kétszer szeptember és május hónapokban hajtjuk végre. A módszer részletes leírása és értékelési táblázatai a M vel dési és Közoktatási Minisztérium évi kiadványában található (Eurofit Andrásné Dr.Teleki Judit szerkesztésében). FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 33

34 Tehetséggondozás, a hátrányos helyzet gyerekek felzárkóztatása A fejlesztés-felzárkóztatás pedagógiai feladatai A fejlesztés felzárkóztatás pedagógiai folyamatát a tanórákon és a tanórákon kívül az iskolai élet részeként kell megszerveznünk. Célunk az, hogy a tehetséges, átlagot felülmúló teljesítmény és a lemaradó, nehézségekkel küzd tanulóink egyaránt kapjanak segítséget a sikeres továbbhaladáshoz, a személyiségük gazdagításához, a kiteljesedéséhez. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás szükségességét, területeit és módját a fejleszt pedagógus tervezi meg. Az osztályf nök és az iskolavezetés támogatja a programban résztvev diákok kiválasztását, és a további egyéni haladásukat a szül kkel egyezteti. A szül i együttm ködés és kezdeményezés egyéb formáinak is teret kell biztosítani. Az elzárkózás vagy elutasítás tényét dokumentálni kell, és szükség szerint az iskolán kívüli, pl. a tanuló lakóhelyén m köd szakszolgálattól lehet segítséget kérni, ha a segítség elmaradása hátrányokkal járna a fiatal számára. A hatékony tanulás- tanítás kereteit a diákok igényei és a szül k elvárásainak figyelembevételével alakítottuk ki, melyet rögzítettünk az iskola min ségbiztosítási programjában. M ködésünk távlataiban azonban egyre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a speciális, egyéni fejlesztésre, a nivellálódás helyett az egyéni haladás serkentésére. Ezt el segíti az a gyakorlat, hogy a kötelez minimum teljesítend követelményt a szaktanár max. egy félévre el re megadja a fejleszt pedagógusnak és a tanulónak. A fejlesztés-felzárkóztatás sokrét, id igényes tevékenység. Alkalmazkodnunk kell diákjaink életmódjához, az életkori sajátosságaikon kívül a kollégiumi élet rendjéhez illetve a napi hazautazásuk id tényez jéhez. Ezeket megfontolva kell a felzárkóztatás fejlesztés tevékenységét úgy megtervezni, hogy elkerüljük a túlterhelésüket. A fejlesztés felzárkóztatás pedagógiájának napi gyakorlatát nevel testületünk alapelvként fogadja el. A pedagógusaink szaktárgyuk keretein belül a többség haladását nem akadályozó módon végzik a tanórákon, valamint részt vállalnak a tanórán kívüli tehetséggondozó és korrekciós nevelésben. Együttm ködnek a fejleszt pedagógussal, a pszichológussal, szükség szerint a családdal vagy a család - és gyermekvédelmi szakszolgálattal. Önképzéssel és szervezett továbbképzésen gyarapítják tudásukat, hogy a speciális fejleszt felzárkóztató pedagógiát mindinkább beépíthessék az oktató - nevel munkájukba. A fejlesztésen a tehetséggondozást, a felzárkóztatáson a korrekciót értjük. Egyidej alkalmazását is lehetségesnek tartjuk, ismerve és elfogadva a személyiségfejl dés dinamikájának egyenetlenségét, a részképességek fejleszthet ségét és jelent ségét az összteljesítményben. A tanulók kisebb csoportjáról, a tantárgyi vagy tantárgyrészek értékelés alóli felmentésben részesül gyermekekr l is e tevékenységek keretében gondoskodunk. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 34

35 A helyi nevelési tanácsadóval évente 2 alkalommal egyeztetünk a tantárgyi vagy tantárgyrészekre vonatkozó értékelések alóli felmentésben részesül gyerekek egyéni fejleszt foglalkozásának módjáról. Tennivalók a fejlesztés területén Az olvasás- szövegértés a tanulás és ismeretszerzés legalapvet bb készsége. Iskolánk bukdácsoló, nehezen haladó tanulói az értelmez olvasás készségével nem rendelkeznek. Ennek fejlesztése a fejleszt pedagógus és a logopédus feladata, ám a gyakoroltatását minden tantárgy tanulásának alapmozzanatává kell tenni. Logopédus és fejleszt pedagógus iskolánkban nincs, a státuszra fenntartói határozatunk nincs. A mentális képességek fejlesztése az információ befogadását, feldolgozását javítja. Az elemzés, következtetés, rendszerezés alapm veleteit gyakoroltatni kell, ez a szövegértés készségszint befogadásának feltétele. A lényegkiemelés és az összefüggések megtalálásának képessége, fogékonyság a különösre, érzékenység a humorra a gondolkodási folyamatok színvonalát jelent sen javíthatja. A memória mélységének és terjedelmének b vítése a hasznosítható információk mennyiségét megtöbbszörözheti. Az analógiák és az algoritmusok használata a problémamegoldás jól hasznosítható módszerei. Az új szempontok és ellentétes nézetek keresése az eredetiségnek ad teret a vita, az érvelés, a meggy zés eszközeivel. Mindezek gyakorlása a szociális hatékonyságot is növeli, amely az énkép alakulására van kedvez hatással. Ez a fejl d személyiség szocializációs folyamatában dönt mozzanat, különösen a referenciacsoport megválasztása miatt. Az emocionális képességek a tanulási eredményeket jelent sen befolyásolják. A stressz teljesítménygátló hatása közismert, a kudarc t résének képessége általában igen alacsony a fiatalok körében. Az empátia és a tolerancia nemcsak mások felé, hanem magukra nézve is megoldási modellt kínálna a veszélyes élethelyzetek kikerüléséhez. Az óratervi kommunikációs gyakorlatok az önismeretet és az önreflexió képességét természetes módon serkentik. A tanulási nehézségekkel küzd gyerekek személyisége a tartós kudarc miatt olyan torzulásokat szenvedhet, amely frusztráltságból fakadó agressziót, regressziót, cinizmust és nihilizmust, ún. kompenzáló magatartásmódokat hív el. Drogprevenciónak tekinthet tulajdonképpen minden olyan pedagógiai beavatkozás, amely sikeres életvezetéshez, az önmegvalósításhoz segíti a fiatalokat. A kudarc elviselése és a küzdelem felvállalása, az öner és a segítség megtapasztalása pozitív életstratégia kialakítását eredményezi, ezáltal védetté teszi az élvezeti és kábítószerek nyújtotta örömök és veszélyek ellen. A tanulás tanítása a legközvetlenebb segítségnyújtás a tanulási nehézséggel küzd knek. A megismerés, megértés, bevésés, felidézés, reprodukálás m veletsor begyakorlásával komoly javulást érhetnek el a tantárgyi eredményeikben. A diák a tanulás különféle módjait ismerheti meg, és így rátalálhat a neki legmegfelel bbre. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 35

36 A korrepetálás azoknak jelent segítséget, akik egy- egy tárgyból sikertelenek, halmozott hiányok miatt nem tudnak megbirkózni a tananyaggal. ket szaktanári korrepetálással lehet átsegíteni a nehézségeken, miközben aktív részvételüket célirányos kérdésekkel kell bizonyítaniuk. Kiaknázatlan lehet ség a tananyag vizualizálása. Az ismeretek jobb megértését és megjegyezhet ségét segítik a halmazok, ágrajzok, diagramok és folyamatábrák. Ha a fejlesztés kiterjed a használatukra, megtanítaná a készítésüket, modellt nyújtana a tananyag vizuális befogadásához. Az internet az önálló ismeretszerzés, a tanulás motivációs eszközévé válhat, ha a hozzáférés egyébként biztosított. Képi világa megragadó, használata komplex képességeket fejleszt. A szelekció, az azonosítás, az összehasonlítás, a kiemelés gondolkodási folyamatait serkenti, az információ mennyiségét megtöbbszörözi, és a hozzáférési id t töredékére csökkenti. Szervezett keretek között a szakközépiskolai osztályokban évfolyamon, gimnáziumi osztályokban évfolyamon a nevelési tanácsadó ill. egyéb szakvéleménye alapján meghatározott heti 1 vagy 2 órarenddel összeegyeztetett órában egyéni vagy kisscoportos keretek között tudjuk vállalni. Csekély óraszámban (heti 1 óra) tudjuk vállalni az egyéni fejlesztést minden iskolatípusban a fenti módszerekkel. Ugyanakkor a tantestület számára a rövidtávú továbbképzési programokban folyamatosan megjelen feladatként számolunk a tanárok módszertani felkészítésével. Tennivalók a tehetséggondozás területén A tehetséggondozás legalább annyira fontos, mint a felzárkóztatás. Kutatási adatok szerint a tehetségpotenciállal rendelkez k mindössze ötöde bontakoztatja ki tehetségét, négyötöde kiaknázatlan marad. Az iskola értékelési gyakorlatának megváltoztatásával sokat tehet mindazokért a tanulókért, akik a reproduktív teljesítméinyeikben nem t nnek ki, de újító tennivágyásukkal, különleges érdekl désükkel, elkötelezett tevékenységükkel kiemelkednek valamely területen. A pályázatokon, versenyeken való részvétel el segítése érdekében biztosítani kell számukra a tanulmányi munkában az egyéni haladás lehet ségét. Az iskolai közélet adjon teret bemutatkozásuknak, az iskolai alapítvány ösztöndíjjal vagy más tárgyiasult módon ismerje el teljesítményüket. Díjat alapítunk a 2010-es tanévt l 1 f részére a tanulmányi munkán kívül mutatott kimagasló szellemi vagy tárgyi alkotás megbecsülésére és ugyancsak 1 f részére a közismereti tanulmányok befejezésekor az egyenletesen kimagasló tanulmányi eredményért. Évente legalább egy pályázatot hirdessen meg olyan területen, amely az iskolai tantárgyi tudáson túlmutató teljesítményeiket mutathatják be a diákok. A tehetséges fiatal gyakran nonkonform, öntörvény. Az önismeretük fejlesztését, a hatékony kommunikáció elsajátításának módját kiscsoportos vagy egyéni fejlesztés keretében lehet megvalósítani. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 36

37 Az alternatív pedagógia szellemét képvisel iskolák gyakorlatából olyan adaptálható módszereket kell keresni, amelyek már bizonyították hatékonyságukat a tanulási zavarokkal küzd k felzárkóztatásában, megtartásában és fejlesztésében. Szakmai fórumot kell szervezni e problémakör hosszú távú stratégiájának kidolgozásához. A tanulásban akadályozottak integrált oktatása kormányzati döntés, a részképességek zavaraival él tanulók oktatása kikényszeríti a pedagógiai eszköztárunk b vítését. Addig is a részképesség zavarokkal küzd tanulók esetében élünk a törvény adta felmentési lehet ségekkel, s a fentiekben leírt módon biztosítjuk számukra a felzárkóztatást, ill. fejlesztést. A beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzd tanulók nehézségei is összefüggésben lehetnek a tanulási problémákkal. Szakemberekre van esetükben szükség, melyekkel iskolánk csak részben rendelkezik. Addig, amíg az oktatási kormányzat nem biztosítja jelenlétüket helyben, a rászoruló tanulót az illetékes pedagógiai szakszolgálathoz irányítjuk. Jelen körülmények között fél állás erejéig fejleszt -felzárkóztató foglalkozásokat tudunk beállítani. Ezzel a legkritikusabb helyzetben lev tanulók problémáit tudjuk kezelni. A jelen helyzet többszint megoldást kíván. A pedagógusoktól annak a belátását, hogy a tanári hatékonyság a kliens igényeinek és lehet ségeinek figyelembevételével valósulhat csak meg. Az a jó módszer, ami eredményes, ezért keresni kell a legmegfelel bbet. A szül kt l annak felismerését, hogy az iskolai eredményesség a család és az iskola közötti konszenzus nélkül lehetetlen. A szül véd, ellen rz, támogató szerepét nem tudja az iskola nélkülözni, hiányát a gyermek sínyli meg. A diák számára egyértelm vé kell váljék, hogy biztonságot és bizalmat kap az t nevel feln ttekt l, de felel s a sorsáért és alakítani képes azt. Saját fejl déséért er feszítéseket kell tennie, az érdekeit felismerve fogadja el a felkínált segítségeket, tartsa természetesnek az akaratának és a képességeinek az edzését. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 37

38 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos folyamatok A tanulók közösségben, illetve közösség által történ nevelésének megszervezése, iskolánk nevel -oktató munkájának alapvet feladata. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevel és oktató munka iskolánkban egyrészt nevel k és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói köz sség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevel i irányítása Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszer nevel i fejlesztése. 2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a közösség fejlesztésében Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevel knek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: az autonóm - önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. 3. Az önkormányzás képességének kialakítása Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevel i segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kit zni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett. munkát értékelni tudják. 4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történ közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan rész vesznek és közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gy jthetnek. 5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása Feladat: A tanulói közösségre jellemz, az összetartozást er sít erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. A közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszerek és szervezeti formák 1. Diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, tanórán kívüli, szabadid s tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat m ködik, saját szervezeti és m ködési szabályzata alapján. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a megválasztott küldöttekb l álló diákönkormányzati vezet ség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevel segíti. 2. Hagyomány rz tevékenységek Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következ alkalmakkor: október 23-a, október 6-a, március 15-e, február 26-a FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 38

39 és április 16-a évfordulóján, karácsonykor, illetve a végz sök szalagavatóján és ballagáskor. Diáknapon tartalmas programokat, versernyeket szervezünk a tanulók által megfogalmazott igények szerint. Studium néven kiállítást szervezünk diákjaink saját munkáiból. Egyéb hagyományaink: gólyabál, Fóti sz, Mindenki karácsonya, farsang, sportnap, év végi kiállítás, vizsgael adás és kiállítás, továbbá a település kiemelt rendezvényein való részvétel. 3. Tanulmányi kirándulások Az iskola nevel i a tantervi követelmények teljesülése, a nevel munka el segítése céljából az osztályok számára egyid ben évente egy alkalommal egynapos tanulmányi kirándulást szerveznek. Erre a kirándulási napra a szükséges anyagi fedezetet az iskola a költségvetés mértékének megfelel en tudja csak vállalni. El fordulhat azonban 0 ft-os támogatás is. Egyéb, ennél több anyagi forrást feltételez igényeket csak szül i költségvállalással tudunk kielégíteni. A szakmacsoportok részére évente maximálisan öt nap id tartamban igény szerint hazai vagy külföldi gy jt utat, alkotótábort szervezünk, amelynek a felmerül költségeit a szül knek kell fedezniük. Az iskola pedagógusai által szervezett bel-és külföldi utak, amelyek a tanulók kérései alapján szervez dnek, csak szül i költségvállalással vagy költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozhatóak. 4. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és m vészeti el adáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közm vel dési intézményekben, illetve m vészeti el adásokon tett csoportos látogatások. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 39

40 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg feladatok Cél: A fizikai, lelki, értelmi fejl désében, valamint családi helyzetében hátrányos illetve halmozottan hátrányos tanulók esélyeinek javítása, esélyegyenl ség biztosítása, különös tekintettel a tanulási és viselkedési zavarokkal küzd kre. Iskolánk ifjúságvédelmi programja: - az iskola els dleges feladata a prevenció, ezért az osztályf nökök és szaktanárok segítségével figyelemmel kísérjük, ha valamelyik tanulónkon hirtelen magatartásváltozást észlelünk, osztályf nökökkel, fejleszt pedagógusokkal és a szül k bevonásával megpróbáljuk kideríteni az okokat, és a lehet ségekhez mérten biztosítani a megfelel segítséget a veszélyeztetett és károsodott gyerekeket is alkalmassá tenni az iskolai nevelésre ill. a nevel érték hatások befogadására, megel zni a feln ttkori devianciák kialakulását, megkeresni a pedagógiai beavatkozás sikeres formáit, azokat célszer en alkalmazni, kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálatokkal a hatósági és társadalmi szerveknél, szakintézményeknél intézkedéseket kezdeményezni a tanuló érdekében, segíteni a hatósági és a területi gyermekvédelmi szerveket feladatuk teljesítésében / pl. vélemény, jelzés, tájékoztatás / népszer síti és terjeszti a gyermekvédelmi szempontokat a tantestület, a szül k, és a tanulók közösségében, hogy a gyermekvédelmi feladatokban egyre nagyobb szerepet tudjanak vállalni. Az iskolai gyermekvédelem pedagógiája és annak módszerei azonosak az iskolai nevelés módszereivel. A közösségi nevelésen belül különösen fontosnak tartjuk a személyes és egyéni nevel i hatásokat. A törvénynek megfelel en a konfliktuskezelést segít team biztosítása A gyermek- és ifjúságvédelmi felel s szerepe: Tartja a kapcsolatot az önkormányzatok gyámügyi osztályaival, a Gyermekközpont növendékügyi el adójával, a pedagógiai tanácsadókkal. Folyamatosan és naprakészen vezeti a nyilvántartó lapokat a veszélyeztetett tanulókról. Naprakész nyilvántartást vezet a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tanulókról, amelyet a minden tanévben szept. 30-ig készít el. Az osztályf nökökkel együtt évente felülvizsgálja a nyilvántartását a veszélyeztetett és hátrányos helyzet tanulókról. A tanév során ha ez megoldható - családlátogatást végez az érintett tanulóknál lehet leg )az osztályf nökökkel együtt. Gondoskodik és javaslatot tesz ezen tanulók segélyezésére, támogatására. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 40

41 Koordinálja és gondozza a témával kapcsolatos pályázatokat. Munkaterv alapján dolgozik, melyet a nevel testület hagy jóvá. Az éves munkájának értékelése a tanév munkájának értékelésével együtt történik. A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység/ünk/ Tanulóink az étkezési hozzájárulást a törvény szerinti kedvezményekkel fizetik. A három vagy annál több gyerekes családból jöv és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult tanuló étkezési hozzájárulást kap /az államtól/, illetve a lakóhely szerint illetékes önkormányzattól. /Ezt a szül nek külön kérnie kell./ (A gyermekét egyedül nevel szül is a fenti módon igényelheti az étkezési hozzájárulást.) Az iskola felhívja a szül figyelmét az önkormányzati és egyéb támogatások igénybevételének lehet ségére, feltételeire, aktuális pályázatokra. A tankönyvtámogatás megítélésében a szociális hátrányok figyelembevétele mellett számolunk a tankönyv-támogatási rendelet aktuális utasításaival. Ennek alapján határozzuk meg a tanévre ingyen biztosítható könyvek értékét az érintett körnek. A helyi tantervben és a törvény által meghatározott alaptankönyveket és munkafüzeteket tudjuk csak támogatni, illetve az iskola könyvtárából kölcsönzéssel biztosítani. Kikerült az egyedülállók normatív tankönyvtámogatása, mert a törvény módosult. Véleményezéssel, javaslattal segítünk a helyi önkormányzat alkalmanként nyújtott támogatásának odaítélésében. Az egyesület szükség esetén anyagi támogatást nyújthat a tanulmányi kirándulások, szakmai versenyek költségeinek csökkentésére. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 41

42 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere Az integrációs stratégia kidolgozása Helyzetelemzés Iskolánk országos beiskolázású a népm vészeti szakközépiskolai szakmák esetében. A népm vészetet választó, a m vészeti szakmák iránt fogékony gyerekek között halmozottan hátrányos helyzet elvétve található. Jelenleg nem azonnali megoldást igényl feladata iskolánknak az integrált nevelés alkalmazása. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a következ években nem találkozunk ezzel a problémával. Alapító Okiratunk értelmében feladatunk az integrált nevelésre való felkészülés, feltételeinek megteremtése. Sokkal inkább jellemz a különféle részképesség zavarokkal küzd, ugyanakkor nagyon tehetséges fiatalok részvétele a m vészeti képzésben. Az említett probléma általában a felvételi képességfelmér gyakorlati vizsgán nem derül ki. Sok esetben a részfelmentések szükségessége csak a beiratkozás után, a középiskolai képzés során merül fel. Nekünk az integrált felkészítésük jelenti az aktuális feladatot. Ez differenciált foglalkoztatást igényel a szaktárgyi órákon. Újabban megoldandó feladat a fogyatékkal él k integrálása, amihez biztosítani kellene az akadálymentes közlekedést, valamint komoly pedagógiai munka az egészségesekkel való elfogadtatás. A gimnáziumi tanulók többsége a fóti általános iskolákból és a környez települések intézményeib l kerül ki. Közülük várható, hogy növekedni fog a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet tanulók iskolánkba kerülése. Iskolaválasztásukban szerepet játszik, hogy az utazás költségeit takarítsák meg a helyi iskolaválasztással. Jelenleg még iskolai szinten elenyész a halmozottan hátrányos helyzet tanulók száma. Ingyenes tankönyvellátásra a tanulólétszám 40%-a jogosult, ami évek óta viszonylag stabil arány. Az integráció szempontjai Felmérés nyilatkozatok alapján évfolyamonként, osztályonként: szül k iskolai végzettsége, kiegészít családi pótlékot kap-e gyermeke után, Részesül-e rendszeres gyermekvédelmi támogatásban? Fogyatékkal él -e a gyermek? nyilatkozattételhez személyes adatai kezeléséhez hozzájárul-e, igényt tart-e a képesség kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés rendszerében való részvételre. Ez a törvénymódosítás szerint már kötelez. A nyilatkozatok bekérése a tankönyvtámogatás igénylésével egy id ben történik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzet megjelölése önkéntes, ugyanakkor a törvény ezzel kedvezmények igénybevételét teszi lehet vé. Célunk, hogy FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 42

43 a rászorultság - a szabályosan bekért szül i nyilatkozat és a jegyz i határozattal igazolt halmozottan hátrányos helyzet a lehet legtöbb tanuló esetében derüljön ki. A felmérés összegzése után az iskola igazgatója mérlegeli a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján a programokba még bevehet (az egyik kritériumnak meg nem felel ) tanulók létszámát és személyét (10 %) Osztályonkénti, évfolyamonkénti, illetve iskolai szint összegzés készül arányok kimutatásával Az intézmény vezet je az osztályba soroláskor a speciális tanulási-, magatartási-, beilleszkedési problémák figyelembevételével a felmérés adatait nem tudja figyelembe venni, mivel minden típusú osztályból évfolyamonként csak 1 van. Kizárólag a programba bevehet tanulók számának meghatározásával tudja az arányokat a rendelet el írásainak megfelel en alkalmazni. Célok: A tanulók esetében A hátrányos helyzet tanulók esélyegyenl ségének biztosítása Tanulás, tudásszerzés iránti motiváció felkeltése, fenntartása a napi tanulási sikerek segítségével-pozitív élmény, kudarcok csökkentése A tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon ( pl. kooperatív módszer alkalmazásával) Hatékony tanulási módszerek, szokások elsajátíttatása (tanórán, egyéni foglalkozásokon, a szakmai sajátosságok segítségével) A tanuláshoz szükséges alapkészségek (koncentráció, figyelem, emlékezet) fejlesztése. Továbbtanuláshoz szükséges információk átadása (felkészítés a fels fokú oktatási rendszerbe való bekapcsolódásra) )Személyiségfejlesztés folyamatosan A szabadid hasznos eltöltése (DÖK programok, információszerzés és részvétel versenyeken, bemutatókon, pályázatokon, fellépéseken, kiállításokon, gy jt utakon, stb)). A pedagógusokra vonatkozóan: Szemléletváltás: folyamatos motiváció biztosítása Integráció tudatosabb elfogadása Képzések: módszertani eszköztár b vítése (kooperativ és differenciált ) Partnerközpontú nevelés: pedagógus tanuló pedagógus szül pedagógus pedagógus pedagógus küls partnerek Egész intézményre vonatkozóan: Nem emelkedik, s t csökken az iskolánkat elhagyó tanulók száma. Csökken vagy stagnál az évismétl k száma. N a fels fokú szakmát vagy fels oktatási diplomát adó intézményekbe továbbtanulók száma. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 43

44 Az országos kompetenciamérés eredményei maradnak vagy javulnak, illetve csökken a negatív szóródás. Az intézmény továbbra is képes lesz fogadni az eltér fejlettséggel és különböz háttérrel érkez gyerekek fogadására, együttnevelésre, a hiányosságokkal érkez k felzárkóztatására. Az intézmény hasznos párbeszédet alakít ki a szül kkel a gyermekek érdekében. Az intézmény értékelési rendszerét a tanárok együttm ködésével alakítja ki és valósítja meg. Feladatok A hatályos jogszabályok alkalmazása Az együttnevelés megvalósítása Az ehhez szükséges módszerek elsajátítása és alkalmazása A szül kkel történ együttm ködés folyamatossá tétele, ezek fórumainak m ködtetése Az értékelési rendszer folyamatos felülvizsgálata a gyakorlati tapasztalatok alapján. A bels ellen rzési rendszer feladathoz igazítása (IMIP) Kulcskompetenciákat fejleszt programok és programelemek A középiskolába már kialakult tanulási és magatartási zavarokkal érkeznek a gyerekek, a programoknak ezeket kell csökkenteni. A programba kerül tanulók képességeinek, viselkedésének, szociális helyzetének komplex elemzése a kiindulópont: tanárok a Nevelési Tanácsadó szakemberei meglév szakvélemények alapján. Az els értékel esetmegbeszélés után konkrét javaslatok kerülnek megfogalmazásra, melyek a napi munka során a tanárok számára irányadók a tanulóval kapcsolatban. differenciált tanulásszervezés tanórákon, tanulás-módszertani fejlesztés iránya, sikerélményt nyújtó tanórán kívüli foglalkozások felkínálása. A folyamatos (negyedévenkénti) értékelés során a kialakult foglalkozási rendszer az újabb mérések, elemzések tapasztalatai alapján korrigálásra kerülnek, a szül k kezdett l fogva követik, ismerik a gyermekre vonatkozó fejlesztési tervet, a felmerül problémákat és a megoldási módozatokat. Szül nek és gyermeknek egyaránt tudatos résztvev nek kell lenni, mert ez a korosztály másként nem is hajlandó részese lenni a fejleszt programnak. A tanuló értékelése az intézményben alkalmazott szöveges negyedévi értékelési rendszerhez kapcsolódik, de annál részletesebb, igazodik az egyéni fejlesztési tervhez. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 44

45 Tantárgyi képességfejleszt programok Osztályon (évfolyamon) belüli csoportbontások (idegen nyelv, informatika, matematika, magyar) szempontjai: idegen nyelv választott nyelv, a pillanatnyi tudásszint elvének érvényesülése alapján informatika a heterogenitás elvének érvényesülésével matematika, magyar a heterogenitás elvének alapján differenciált tevékenykedtetést is el segít kommunikációs képességfejleszt programok Az iskola kompetenciafejlesztésre vonatkozó intézkedési tervének minden tanórára vonatkozó fejlesztési metódusa, tematikája, Egyéni fejlesztési terv alapján történ fejlesztés szakért i vélemények alapján. Kommunikációs képességeket fejleszt programok felzárkóztató, gyakorló foglalkozások szervezése a tanulók a m vészeti képzésb l adódó szakórákon és az egész iskola tanulóit foglalkoztatható szakkörökön, felkészít foglalkozásokon vehetnek részt (ez utóbbi szabad választás alapján) Szociális kompetenciák fejlesztése osztályközösségek (kirándulások, stb.), szabadid s foglalkozások, színházlátogatás, vetélked, sportrendezvények, fellépések, versenyek, DÖK programok, stb.), a tanulók szerteágazó megjelenési, m vészeti, szereplési lehet ségei: (tanulmányi és m vészeti versenyek, az iskolai és városi ünnepi megemlékezések, pályázatok, gy jt utak, alkotótáborok, ásatások, tárlat- és múzeumlátogatások, fellépések, stb.) Mentálhigiénés programok évfolyamon személyiségfejlesztéssel foglalkozunk. Minden évben hagyományosan sportnapot rendezünk körmérk zésekkel egybekötve. A mindennapos testnevelést a gyakorlatokon is biztosítjuk a diákok rendszeres testmozgása érdekében. Drogprevenciós program és az egészséges életmódra nevelés zajlik évfolyamonkénti szervezésben. A mindenkori 9.D osztályban heti 1 órában a tanmenetnek megfelel en részesülnek a tanulók önismereti, személyiség - és közösségfejleszt foglalkozásban. A fejlesztés tartalma igazodik az aktuális tanulócsoport igényeihez és állapotához. Az integrációt segít tanórán kívüli fejlesztés FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 45

46 Mentori rendszer m ködtetése Anyagi támogatást is tudunk biztosítani pályázat segítségével, amely a mentori rendszert er síti. Az Út az érettségihez programba els sorban a halmozottan hátrányos helyzet és a hátrányos helyzet tanulók kerülhetnek be. A mentor az integrációs programban résztvev tanuló els számú segít je, aki közvetlenül tartja a kapcsolatot a tanulóval foglalkozó valamennyi szakemberrel, a családdal. A mentor lehet bármelyik pedagógus vagy szakember, akit a tanuló elfogad mentorának. A mentor önként vállalja ezt a koordinációs munkát: a tanulóval naponta értékeli a nap eseményeit, meghallgatja, közvetíti a tanuló, a család felmerül kéréseit, kérdéseit a vele foglalkozókhoz. a tanuló teljesítményét folyamatosan tanulmányozza, konzultál a szakemberekkel, javaslatot tesz a gyermek érdekében, tanulásmódszertani segítséget nyújt szükség szerint, a tanuló bizalmas közléseit a gyermek érdekében hasznosítja ( a jogszer ség meg rzésével), kutatja a gyermek támogatását szolgáló ösztöndíj-lehet ségeket, segíti a pályaválasztásban, a motiváltság er sítésében, rendszeres feljegyzést készít a tanulóval végzett munkáról, annak el rehaladásáról Az integrációt el segít módszertani elemek Egyéni haladási ütemét segít differenciált tanulásszervezés differenciáló óraszervezés, egyéni haladási szintnek megfelel feladatok az együtt nevelés pedagógiai hatékonyságának és esélyeinek növelése érdekében differenciálásra alkalmas technikák alkalmazása a tanórán. egyéni fejleszt foglalkozások (szakvélemény esetén) tehetséggondozó foglalkozások A tanári együttm ködés formái Értékel esetmegbeszélések A negyedévi szöveges értékeléseket megel zi egy széleskör egyeztet megbeszélés, melynek tárgya: a mentori beszámoló a résztvev k konkrét helyzetér l, problémáiról, a tanárok, az ifjúságvédelmi felel s szakmai beszámolói, összefoglalói eredmények, hiányosságok, kívánságok, lehet ségek összegy jtése, javaslatok a továbblépésre (a tantestület tagjainak javaslatai, véleménye), megoldási lehet ségek kidolgozása, pedagógiai módszerek kiválasztása (szükség szerint egyéni fejlesztési tervként). Szempontok: hogy a valóságos eredményeket és hiányosságokat feltárjuk, FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 46

47 az ok-okozati összefüggéseket felderítsük, a fejl dési irányt kijelöljük, további szakemberek bevonásának szükségességér l döntsünk. A szervezetfejlesztés módszertani feltételei: pedagógus- továbbképzés célirányos tervezése, szervezése pedagógus másoddiploma a szakemberszükségletek érdekében történjen, természetesen a pedagógusok érdekl dését is figyelembe véve a program folyamatos korrekciója a program igénye szerint Az önértékelés évenkénti elvégzése a hatályos jogszabályok alapján. Az integrációs és felzárkóztató felkészítés bevezetése A középfokú oktatás követelményeinek való megfeleltetés A beiskolázási körzetünk országos, a gimnázium esetében Fót és a környez települések. Ebb l következik, hogy nagyon sokszín és eltér felkészültség tanulók kerülnek egy osztályba. Az eltér tájegységek mikrokultúrájának sajátosságait is magukkal hozzák. Közvetlen kapcsolatot több tucat általános iskolával nehéz vagy lehetetlen kialakítani. Leginkább azokkal az intézményekkel állunk kapcsolatban, amelyekb l a legtöbb tanuló érkezik hozzánk. Ez is több mint 10. Els lépés a tanulók tudásszintjének mérése. Heterogén osztályok kialakítása: A halmozottan hátrányos helyzet tanulókról nem kapunk kell id ben információt, csak a tankönyvigénylésekb l és a kedvezményes étkezéshez beadott nyilatkozatokból és igazolásokból van némi képünk a gyerekek szociális helyzetér l. Az osztályba sorolásnál nem tudjuk érvényesíteni a már korábban leírtak miatt. A heterogén, integrált osztályok spontán alakulnak ki. A százalékos megosztottság nem irányítható.(az osztályba sorolás szempontja a szakmaválasztás illetve az iskolatípus-választás.) Együttm ködések - partnerségi kapcsolatok kiépítése Szül i házzal: Szül i értekezleteken (az iskola szakmai, pedagógiai programjának, integrációs rendszerének ismertetése). Személyre szóló írásos tájékoztató, a szül egyetértési nyilatkozata. Évente legalább 2 alkalommal (a szül i értekezleteken kívül) fogadóórán van lehet ség a pedagógusok és a szül k egyéni kapcsolattartására. Nyílt tanítási napok szervezése Családlátogatás(korlátozott megvalósulási lehet séggel) Gyermekjóléti és családsegít szolgálattal FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 47

48 Az iskola tájékoztatja az integrációs felkészítésben résztvev szolgálatot minden tanév elején. tanulókról a Szakmai és szakszolgálatokkal A helyi Nevelési Tanácsadó (pszichológusok, fejleszt pedagógusok, logopédusok) az iskola tanárai, javaslata alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az iskola területén az integrációs felkészítésben résztvev tanulóknak: pszichológiai ellátás tanulást segít foglalkozások A tanuló tanára a rendelkezésre álló mérések, személyi anyagok alapján ütemezi a Nevelési Tanácsadó szakembereivel konzultálva a szükséges foglalkozások mennyiségét, gyakoriságát. A várható eredményeket tanulónként a szakmai team fogalmazza meg. (pl. dislexia kezelése stb.) Az ellátás az iskola területén vagy a Nevelési Tanácsadó szolgáltatási körében valósulhat meg. Ez költségvetés kérdése. A szakszolgálat min sítései, dokumentációi az irattárba és tanulók személyi anyagába kerülnek. M vészeti Szakközépiskolák Szövetségével A szakmai kapcsolattartás fontossága a fejlesztés egyik kulcspontja, hiszen a folyamatos motivációt a szakközépiskolai képzésben a szakmán keresztül lehet a leghatékonyabban fenntartani. A korosztályi hatások, versenyeztetés, tapasztalatszerzés hatékony pedagógiai eszköz. Fels fokú oktatási intézményekkel Tájékoztatást adunk folyamatosan a fels oktatási és egyéb továbbtanulási lehet ségekr l a megküldött prospektusok, újságok segítségével, és a tanulók a nyílt napokra is ellátogat/hat/nak. A tanulók kötelesek az elhelyezkedésükr l a középiskolát tájékoztatni a hatályos jogszabályok szerint ( ld. utánkövetés). A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevel -oktató munkát segít eszközcsoportok jegyzéke Tankönyvek, munkafüzetek, füzetek Könyvtár, médiatár Számítógépek Audiovizuális és multimédiás eszközök Szaktárgyak szertári bemutatóeszközei, szaktantermek fali táblái, térképek, stb. Szabadid s tevékenységek eszközei Tornatermi sporteszközök, konditerem FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 48

49 Az iskolakönyvtár teljes, megújuló és gyarapodó állományával szolgálja a pedagógiai munkát. A pedagógiai program a jelenlegi eszközkészlettel megoldható, a fejlesztés a min ség javítása érdekében történik. Az eszközfejlesztésnél figyelembe vesszük, hogy: 2004-t l a évfolyamon minden iskolatípusban a kerettanterv alapján tanítunk t l a Nemzeti Alaptenterv fokozatos bevezetésére térünk rá /243/2003.(XII.17)Korm. rend. a Nemzeti Alaptantervr l/. Tankönyvek korlátozott mértékben kölcsönözhet k az iskola könyvtári készletéb l. Kapcsolattartás 1. Az iskola küls kapcsolatai: Az intézmény rendszeres, napi munkakapcsolatot tart a fenntartójával, Fót Város Önkormányzatával. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az oktatást segít Szervezetek, az OH és az NSZFI szakmai, irányítási segítséget nyújtanak. Szakmai kapcsolataink közül a legfontosabbak: a, kollégium(ok) b, m vészeti képzést folytató iskolák, intézmények c, néptánccsoportok d, szentendrei Skanzen e, Állami Népi Együttes f, Kézm ves Kamara g, kismesterségeket oktató m vel dési központok h, Szakmai Ház i, iskolánkat támogató Egyesület j, M vészeti Szakközépiskolák Szövetsége 2. A szül kkel való kapcsolattartás formái: fogadóóra szül i értekezlet családlátogatás nyílt nap, nyílt hét levelezés, értesítés ellen rz ben, levélben szalagavató, ballagás, kiállítások diáknapok iskolaszék ülése egyesületi értekezlet internetes tájékoztatás egyéni lekéréssel iskolai weblap FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 49

50 A szül, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttm ködésének formái, lehet ségei 1. Szül és iskolai pedagógus együttm ködése Hivatalos és nem hivatalos együttm ködési formákat egyaránt alkalmazunk. A törvényi el írásokat tiszteletben tartva mindkét formát értékesnek és rendkívül fontosnak tartjuk a nevel -oktató munka hatékonyságának növelése érdekében. Szül i, gondvisel i támogatás nélkül az iskolai élet minden területén problémák, hiányosságok merülnének fel. A hivatalos kapcsolattartás eszközeinek sajátos helyi formája a negyedévi, háromnegyed évi értékelés: írásbeli tájékoztatás /bizonyítvány, ellen rz, hivatalos levél/. Szóbeli: tájékoztatás, megbeszélés /személyesen ill. telefonon/, A szül i szervezet az iskolaszékben hallathatja hangját, megismerheti az iskolai nevelési programot, ill. mindazt, amire a törvény felhatalmazza. Rendszeresen tartunk fogadóórát és szül i értekezletet, össz-szül i értekezleteket az iskolaszéki tagok aktív közrem ködésével. Szemléletünk alapja a kölcsönösség, a folyamatos információcsere igénye. A nem hivatalos kapcsolattartás eszközei: írásbeli tájékoztatás, szóbeli tájékoztatás, megbeszélés /személyesen vagy telefonon/. Tantestületünk a szokásosnál többször él e két eszközzel: a mindennapos problémákra azonnal reagál, s ha fontosnak tartjuk /of k., szaktanárok/ felveszik a kapcsolatot a szül kkel (figyelembe véve a törvényi el írásokat, lehet ségeket). A kollégista tanulók sajátos helyzete gyakoribb kapcsolattartást igényel a szül kkel. 2. Tanuló és iskolai pedagógus együttm ködésének hivatalos formái: a DÖK a törvény által el írt jogai és kötelességei alapján az Iskolaszék a törvény által el írt jogai és kötelességei alapján élhet /-nek/ a tanuló/k/ írásbeli és/vagy szóbeli megkereséssel, melyre az igazgató, a tantestület, a pedagógus válaszol A tanuló és iskolai pedagógus együttm ködésének nem hivatalos formája: a kötetlen és udvarias mindennapos emberi /tanár, diák/ kapcsolat ill. munkakapcsolat 3. Az iskolai és kollégiumi pedagógus együttm ködésének formái: Személyes látogatás igazgató, of k, Telefonbeszélgetés 4. Szül, tanuló és kollégiumi pedagógus együttm ködésének formái: Az adott kollégium nevelési programjában megtalálható. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 50

51 B/ HELYI TANTERV Az iskola az egyes évfolyamain az elkövetkezend években az alábbi tantervek alapján szervezi az oktatást a párhuzamos szakközépiskolai, illetve az öt évfolyamos gimnáziumi képzésben: SZAKKÖZÉPISKOLA: Tanév évfolyam /2010 K-SZm K-SZ K-SZ K-SZ SZ 2010/2011 K-SZm K-SZm K-SZ K-SZ SZ 2011/2012 K-SZm K-SZm K-SZm K-SZ SZ 2012/2013 K-SZm K-SZm K-SZm K-SZm SZ 2013/2014 K-SZm K-SZm K-SZm K-SZm SZm GIMNÁZIUM: Tanév évfolyam /2010 K K K K K 2010/2011 K K K K K 2011/2012 K K K K K 2012/2013 K K K K K 2013/2014 K K K K K Rendszerben van a régi OKJ szerint oktatva- kimen rendszerben- a szakközépiskolában: Tanév évfolyam / K-SZr K-SZr K-SZr SZr 2010/ K-SZr K-SZr SZr 2011/ K-SZr SZr 2012/ SZr 2013/ A rendszerben lev gimnazistákat ugyancsak a kerettaerv- ld. K-alapján oktatjuk. Tekintve, hogy a gimnáziumban a nyelvi el készít évfolyamos oktatás igénye dominál, ezt tervezzük óratervünkben. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 51

52 K Az oktatási miniszter által 2001-ben, illetve 2003-ban kiadott kerettantervek alapján felülvizsgált és elfogadott helyi tanterv SZm- a modulrendszer szakmai tanterv a központi OKJ-szakmai programra építve 9. évfolyamtól kezdve a közismerettel párhuzamosan és 5. évfolyamon az OKJ szakmai program befejezéseként (az els négy év után) a szakközépiskolában SZr- régi OKJ-s szakképzés 9. évfolyamtól kezdve a közismerettel párhuzamosan és 5. évfolyamon az OKJ szakmai program befejezéseként (az els négy év után) a szakközépiskolában KÉPZÉSI RENDSZERÜNK Tantárgyszerkezet A tantárgyi szerkezet összeállításakor figyelembe kell venni, hogy az életkori sajátosságoknak megfelel en alakuljon a tanulók terhelése, az ismeretanyag megfeleljen a képzési céljainknak, és az önálló szakmai életkezdéshez szükséges alapismereteket elsajátítsák. Ennek megfelel en képzési rendszerünk három részb l áll. 1. A ill. gimnáziumban a 11. évfolyamon is mindkét iskolatípusban a Nat-ra épül kerettanterv és az érettségi vizsgakövetelmény határozza meg az általános képzés tartalmát. Ebben a szakaszban a tanulási nehézségek leküzdése érdekében a tanulás tanításával, felzárkóztató foglalkozásokkal, a tanulási képességek fejlesztésével igyekszünk el segíteni a különböz szint felkészültséggel rendelkez tanulóink számára az esetleges hátrányok, hiányosságok csökkentését. Az alapképzés és a párhuzamos oktatás keretében történ szakmai képzés mellett már differenciálás is történik az egyéni érdekl dés figyelembevételével annak érdekében, hogy a diákjaink szélesebb kör képzésben részesüljenek a tánc, a zene, a rajz és a számítástechnika egyegy részterületével. / Ennek érdekében alakítjuk ki a választható tárgyak ill. foglalkozások körét./ 2. Az érettségi vizsgára felkészítés szakasza szakközépiskolában a gimnáziumban a évfolyam. Fokozottan törekszünk az egyéni igények figyelembevételére, az iskola szakmai profiljából ered ismeretek differenciált oktatására, az önálló tanulói munka feltételeinek megteremtésére. Ennek megfelel en diákjaink konkrét specializációt választanak. A szakasz érettségi vizsgával zárul. A népi iparm vészeti szakokat tanuló növendékeink ezeken az évfolyamokon tanulják az ének-zene, a néptáncosok pedig a rajz és vizuális kultúra tantárgyat és FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 52

53 ezt választhatják érettségire is. A természettudományos tárgyak közül a fizika tanítását folytatjuk, mely érettségire is választható középszinten. Az informatika és a földrajz tantárgyat szintén felajánljuk további tanulásra és középszinten érettségire választható tantárgyként is. A gimnáziumi oktatás lényegét tekintve megfelel a fent leírtaknak (ld. l., 2. pont) azzal az eltéréssel, hogy a párhuzamos (m vészeti) oktatáséhoz képest a gimnáziumban a kerettantervi óraszámok mások (ld. a táblázatban a szakközépiskola után az 54. oldalon) 3. A szakképzés szakaszai Szakképzést iskolánkban lehet egyrészt párhuzamos képzés keretében folytatni, másrészt a már érettségivel rendelkez knek az OKJ-ben el írt számú szakképz évfolyamokon. A párhuzamos képzésben történ szakmai képzés 5 éves képzés. A évfolyamig együtt történik az általános képzéssel, és a 13. évfolyamon már csak szakképzés történik. Az érettségivel már rendelkez k két szakképz évfolyamon készülhetnek fel a szakmai vizsgára. Mindkét esetben a központi szakmai program- a törvény megengedte mértékben- kiegészül a helyi szakmai képzési tartalommal. Mivel iskolánk egyfel l népm vészeti iskola, és a népi kultúra ismeretét minden szakközépiskolás tanulónk részére alapvet nek tartjuk, ezért a folklórismeretet / néprajzot/ kötelez en választandó érettségi és az iskola profilját meghatározó tárgynak tekintjük. Oktatását már a 9. évfolyamon megkezdjük, és az akkreditált érettségi tárgyak sorába emeltük. Az eljárás 2003 októberében eredményesen lezárult (határozatszám: 6484/2002). A szakasz az OKJ -képesítést nyújtó szakmai vizsgával zárul. A fenti szakaszolásnak megfelel en az oktatott tárgyakat - kötelez -kötelez en választandó - választható - szakmai jellegük szerint csoportosítva ismertetjük. Tantárgyaink jellemz i, hogy alkalmazkodnak a kerettantervben megfogalmazott tartalmakhoz. Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervi rendeletben meghatározott szabadon tervezhet órák számával évfolyamonként különféle / pl. matematika, angol illetve német/ tantárgyak óraszámait növeltük meg azzal a céllal, hogy a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több id jusson. Ugyanezt a célt szolgálja a magyar, matematika, idegen nyelv és számítástechnika tárgyak bontott csoportban való oktatása is. Az iskola helyi tantervében a kötelez tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 53

54 A kerettantervi rendelkezés a m vészeti párhuzamos képzést folytató iskolák számára lehet vé teszi, hogy a természettudományos tantárgyak mindegyikének heti óraszámát eggyel csökkentse vagy akár el is hagyja. Mi mérsékelten élünk a csökkentés lehet ségével, így a kémia, a földünk és környezetünk tantárgyak óraszámát csökkentettük. Az iskola a szakközépiskolában a szabadon választott órakeret terhére a folklórismeret tárgyat oktatja saját, egyedi, akkreditált tanterv alapján. A tanulók a kétszint érettségi rendszerben érettségi vizsgát tesznek : magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol vagy német nyelv és az iskola sajátságait kifejez, akkreditált - folklórismeret tantárgyakból. A közoktatási törvény 124. (4) c, pontjában rendelkezik a közismereti és a szakmai elméleti tárgyak oktatásának átcsoportosításáról. A Népm vészeti Szakközépiskola közismereti tárgyainak óraterve a 2003/2004-t l bevezetett kerettanterv alapján, heti bontásban Tanév 2009/ / / / /3014 Tantárgy / évfolyam V. Magyar nyelv és irodalom Történelem és társ. ism Társadalomism. és etika 1 Idegen nyelv (angol v. német) 4* 4* 4* 4* Matematika 3* 3* 3* 3* Ének-zene az iparmüv.-nek v+ 1 1 Rajz, viz.kultúra a táncosoknak 1 1 Osztályf nöki Testnevelés és sport v Fizika v Földünk és környezetünk v + 2 Biológia 2 1 Kémia Informatika v Folklórismeret Szabadon terv. 1 1 Kötelez óraszám 27,5 27, Összesen (közism. köt. óra) Az alábbi táblázatot cserélné le a fentebbi.el nye hogy nem mozdul el. Tanév 2009/ / / / /14 FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 54

55 Tantárgy / évfolyam Magyar nyelv és irodalom Történelem és társ. ism Társadalomism. és etika 1 Idegen nyelv (angol v. német) Matematika Ének-zene az iparmüv.-nek v+ 1 1 Rajz, viz.kultúra a táncosoknak v+ 1 1 Osztályf nöki Testnevelés és sport v ,5 Fizika v Földünk és környezetünk v + 2 Biológia 2 1 Kémia Informatika v Folklórismeret Szabadon terv. 1 1 Kötelez óraszám 27,5 27, Összesen (közism. köt. óra) ,5 Az átcsoportosítás elvei: - A kötelez érettségi tárgyakat a gimnáziumhoz hasonló súllyal és intenzitással oktatjuk. - A párhuzamos képzéssel együtt a heti kötelez óraszám ne lépje túl a 40 órát. - A kétszint érettségi rendszerben kötelez en választandó érettségi tárgy a folklórismeret. - A kis óraszámú természettudományi tárgyakat az els két évfolyamra csoportosítottuk. - A csillaggal jelzett tárgyakat csoportbontásban oktatjuk. - A szabadon választott órasáv terhére emeltük be a folklórismeret tantárgyat. Eltérések, átcsoportosítások a évben bevezetett kerettantervi ajánláshoz képest, ill. az átcsoportosítások elvei: - Az idegen nyelv órakeretét minden évfolyamon 1 órával megnöveltük az érettségi el segítése céljából. - Az ének-zene (az ipam vészeti szakosoknak) 9., 10. évfolyamon ajánlott 1-1 óráját, illetve a rajz és vizuális kultúra 1-1 óráját (a táncosoknak) a évfolyamon tanítjuk az alsó évfolyamok sz kös id kerete miatt. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 55

56 - A szabadon tervezhet órakeretet a 9., 10. évfolyamon a testnevelés óra 3 órára történ kiegészítésére használjuk fel. A évfolyamon a fakultációkra fordítjuk a 2 órát. Egyéb megjegyzések a táblázathoz: - A szakmai óraszámokkal együtt a tanuló heti kötelez óraszáma nem haladhatja meg a heti 40 órát, ezért a közismereti órák száma évfolyamon nem lehet több 25-nél, évfolyamon 24-nél. 1. a második idegen nyelv oktatása nem kötelez a m vészeti képzésben párhuzamos képzés esetén / minisztériumi állásfoglalás/ vagy olyan szakmai el készít tárgy oktatása esetén, amelyb l érettségizni lehet (ld. érettségi szabályzat). 2. * jel = csoportbontásban oktatjuk az így megjelölt tantárgyakat - 3. a választásra fenntartott óraszámot az emelt szint érettségire történ felkészüléshez kell felhasználnia a tanulónak, de dönti el, hogy az melyik lesz, illetve él-e a lehet séggel. 3. A természettudományos tárgyak közül a 11. és 12. évfolyamra további tanulásra a fizikát, az informatikát vagy a földrajzot ajánljuk fel (jelölése: ). 4. az érettségire választható tárgyakat a évfolyamon heti 2 órában oktatható tárgyak köréb l az érettségi szabályzatban megszabottak szerint évente jelöljük ki. Itt v -vel jelöltük ezen tantárgyakat jellel jelöltük azokat a tárgyakat, amelyekb l a tanórán kívüli foglalkozás terhére lehet ségük van a tanulóknak érdekl désük szerint szélesebb kör ismeretek megszerzésére. Ezek a tárgyak középszint érettségire is valaszthatók./ Utalás történt erre a képzési rendszer els szakaszának megfogalmazásában./ Tehát a választható érettségi tárgyak szintekkel is megjelölve: Tárgy Középszint Emelt szint Fizika X - Földünk és körny. X - Informatika X - Ének-zene X X Testnevelés X X Biológia X - Ábrázoló geometria X X Rajz-vizuális kult. X - 6. A szakmánkénti szakmai elméleti és gyakorlati órák részletes tantárgyi és évfolyamonkénti ismertetését a Szakmai programban külön táblázatokban tüntetjük fel. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 56

57 7. Aki énekb l érettségizik, az a választható órakeretb l kiegészíti a 11. és 12.évfolyamokon az óratervben szerepl órákat. v -al jelöljük a évfolyamon továbbtanulható természettudományos tárgyakat, melyek közül 1 kötelez en választandó heti 1 órában, melyek érettségire is választhatóak.. Kötelez tárgyak A 4 év alatt kötelez tárgyakat az fenti táblázat tartalmazza, melyb l kiolvashatók az egyes tárgyak heti óraszámai. A közölt óraszámok a tárgyak többségénél a középszint érettségire való felkészülést teszik lehet vé. Választható tárgyak Nagy jelent séget tulajdonítunk annak, hogy diákjaink dönthessenek képzésük egyes részeir l, tehát megválaszthassák tárgyaik egy részét.. A tantárgyak egy részének megválasztására igazán lehet ség a 11. és 12., /gimnáziumban a / évfolyamon adódik, hiszen a kötelez érettségi tárgyakon kívül maguk választanak ki legalább három tárgyat az iskola által felajánlott lehet ségek közül, melyekb l nem kötelez középszint érettségit tenni. E két évben a fakultációk" egyértelm en az érettségire, felvételire való el készítést szolgálják évfolyamon: A folklórismeret tantárgyat a választható órakeret terhére állítottuk be. A mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében sportköri foglalkozásokat szervezünk évfolyamon: A legf bb feladat a kétszint érettségire ill. a felvételire való felkészítés. A fakultációk tananyagának összeállításánál az érettségi és a felvételi követelményeket vettük figyelembe. Érettségi felkészít : A kis óraszámban tanult tárgyak vagy az emelt szint érettségire való felkészülés igénye esetében szükség lehet érettségi felkészít, hagyományos szóhasználattal élve fakultációk m ködtetésére / pl. az ének csak heti 1 órás tárgy / Ez a felkészít heti 2 óra lehet (forrását a szabadon választható órakaret biztosítja). FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 57

58 A gimnáziumi nyelvi el készít osztály tantárgyi rendszere és óraszámai évfolyamon (öt évfolyamos gimnázium) tanév 2009/ / / / /2014 tantárgy / évfolyam Magyar nyelv és irodalom Történelem - 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika Idegen nyelv 15* 6* 5* 5* 5* 2.Idegen nyelv - 3* 3* 3* 3* Matematika Informatika Bevezetés a filozófiába Fizika - 1,5 2 2 V Biológia és egészségtan Kémia Földünk és környezetünk Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés és sport Osztályf nöki Társadalomismeret (ld.történelem) - 0,5 0,5 0,5 0,5 Tánc és dráma - 0,5 0,5 - - Mozkóképkult. és médiaism ,5 0,5 Környezeti ismeretek M vészetek/m vészettörténet** Képességfejlesztés Szabadon tervezhet Kötelez óraszám 27,50 27,50 27,50 30,00 30,00 Összesen 30 31,5 31,5 31,0 28,0 - Ha a tanuló 10. vagy 11.évfolyamon végez az 1. idegen nyelvvel az el rehozott sikeres érettségi vizsgának köszönhet en, akkor óraszáma átcsoportosítható a 2. idegen nyelvre vagy informatikára vagy egyéb tárgyra. - * nyelvenkénti és/vagy szintenkénti bontást jelent. - A plusz 1-1 óra magyarból és matematikából és 0,5 óra ének-zenéb l a szabadon tervezhet órakeret terhére van beállítva. - Az ötéves NYEK angol és/vagy német nyelvi csoporttal indítható. - ** es tanévt l bekerül tanulók a 12. és 13. évfolyamon a m vészetek tantárgy helyett m vészettörténetet tanulnak. Tehát a választható érettségi tárgyak szintekkel is megjelölve: FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 58

59 Tárgy Középszint Emelt szint Fizika X - Földünk és körny. X - Informatika X - Ének-zene X - Testnevelés X X 2. idegen nyelv X X Rajz és vizuális kultúra X - Biológia X - A GIMNÁZIUMI ESTI, ILLETVE LEVELEZ TAGOZATOK ÓRATERVE KÖTELEZ TÁRGYAK Esti képzés Magyar irodalom (1) Anyanyelv / kommunikáció ,5 Matematika 3,5 3 3,5 3 Fizika 1 1,5 1 0,5 Kémia 1,5 0,5 1 0 Földünk és környezetünk Biológia Történelem (2) Társadalomismeret Informatika Idegen nyelv 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályf nöki 0,5 0,5 0,5 0,5 Összesen ,5 17 Levelez képzés Magyar irodalom Anyanyelv / kommunikáció 1 0,5 1 1 Matematika 2,5 2,5 2 2 Fizika 0,5 1 0,5 0,5 Kémia 1 0,5 0,5 0 Földünk és környezetünk 0 0,5 1 0 Biológia 0 0,5 1 0,5 Történelem Társadalomismeret 0 0 0,5 0,5 Informatika FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 59

60 Idegen nyelv 2 2 1,5 1,5 Osztályf nöki Összesen 10 10, (1)Az óraszámban szerepel a m vészeti ismeretek tárgy anyaga is. (2)Az óraszámban szerepel a filozófia / etika tárgyak anyaga is. VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Emelt szint érettségire való felkészítés óraterve: Esti és levelez képzés Kötelez tárgyak: Magyar nyelv és irodalom 1 Matematika 1 Angol vagy német nyelv 1 Történelem 1 Választható tárgyak: Földünk és környezetünk 1 Biológia 1 Fizika 1 Kémia 1 Angol vagy német nyelv 1 A tantervek kiválasztásának általános elvei és szabályai Egy tanulócsoportot alapul véve a bemenet és kimenet id szaka között tantervet nem változtatunk. Közismereti tantárgyak terén a kerettantervekt l nem tértünk el. A szakközépiskolában az egyedi érettségi tárgyként akkreditált folklórismeret az egyedüli, mely nem központi tanterv. Tanórákon kívül Iskolai közösségek Iskolánk dolgozói, tanulói és azok szülei számos munkaszerepben, munkacsoportban tevékenykednek / tantestület, igazgatóság, munkaközösségek, osztálykonferencia, osztályok, diákkörök, ODB, DÖK, osztályf nökök, Iskolaszék, stb/. Ezen szervezetek és csoportok FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 60

61 együttm ködését, feladatkörét a Házirend, a Szervezeti és M ködési Szabályzat határozza meg. Ezek megalkotásakor figyelembe vettük a megfelel kompetenciákat, a megfelel döntési és véleményezési jogok decentralizálását. Szeretnénk, ha a pedagógusok saját szellemi tevékenységük eredményének tekintenék iskolánkat. A kialakult oktatási-nevelési rendszerben a fejlesztésben érdekelt tanárok és oktatók fejezik ki elképzeléseiket, szakmai érdekeiket. Természetesen a jogszabályokat és az érdekeltek véleményét is fegyelembe vettük. Szakmai-pedagógiai kérdésekben csak a nevel testületnek van döntési joga. Iskolánkban Közalkalmazotti Tanács m ködik, szakszervezeti csoport azonban nem. A Közalkalmazotti megállapodásban nem szabályozható kérdéseket Igazgatói Utasítás tartalmazza. A diákok közössége többféle kisebb-nagyobb csoportból tev dik össze. Meghatározó jelent sége az osztálynak van, de el segítjük másféle szervez dések létrejöttét is. Az osztályok életének kialakításában, m ködésében dönt szerepe van az osztályf nököknek. Az osztályf nök figyelemmel kíséri a tanulók testi-lelki fejl dését, tanulmányi és szakmai el menetelét, részt vesz más tanítási órákon, szabadid s tevékenységekben, segít és tanácsokat ad, képviseli a fiatalok érdekeit, alakítja a nevelés bonyolult viszonyrendszerében létrejöv kapcsolatokat. A Diákönkormányzat a diákközösség azon testülete, melyen keresztül az egyén megvalósíthatja érdekképviseletét, részt vehet az iskola életének irányításában. A diákok joga és feladata, hogy - a választott pedagógus segítségével - kialakítsa megfelel érdekképviseleti szerveit és m ködtesse azokat. A pedagógusok szakmai munkáját segítik a szakmai munkaközösségek. A szül k szervezetei, testületei a maguk által kialakított szervezetek keretei között részt vehetnek az intézmény irányításában, törekedhetnek saját érdekeik érvényesítésére. Diákjainkat és szüleiket az iskolaszék jog- és hatáskörén keresztül bevonjuk a döntések meghozatalába. Ennek el feltétele, hogy az érintettek a megfelel információ birtokában legyenek. Ennek biztosítása a nevel testület feladata. Számos formája már kialakult és m ködik iskolánkban: szül i értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, rendezvények, levelek, értesítések, stb. Tanórán kívüli tevékenységek A tanórák nem nyújtanak elegend lehet séget az iskola nevelési céljainak megvalósításához. A tanulók sokirányú érdekl dése, az életkorukra jellemz változó és szerteágazó tevékenységi formák nem szoríthatók be tantárgyak, hagyományos foglalkozások, tanórai keretek közé. Az iskolánkban kialakult családias nevelési légkört biztosító nevelési célok sem valósíthatók meg a hagyományos tanár-diák szerepek mögé bújva. Ezért keressük azokat a formákat, közös tevékenységeket, melyek keretei között szorosabb kapcsolatba kerülhetünk növendékeinkkel, jobban hatással lehetünk személyiségfejl désükre. Rendszeressé váltak a közös szakmai, gyakorlati tevékenységek egyes iskolai feladatok elvégzésében / pl. iskolai lap szerkesztése, az épület bels terének rendszeres dekorálása, gy jt utak, tanulmányi kirándulások, kiállítások szervezése vagy látogatása/ FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 61

62 A hagyományok ápolását segíti el a diáknapok rendezvényeinek évr l évre történ megszervezése, mely minden évben mérföldk az iskola életében. A sportrendezvények mellett a diákok kiállítást szerveznek az addig elkészült alkotásaikból, versenyt szerveznek, és érdekes témákban el adókat kérnek fel, ugyanakkor helyt adnak a vidám, felszabadult programoknak is. Külföldi utakat - a tanulók és szüleik igénye és költségvállalása esetén - els sorban Erdélybe szervezünk, hiszen növendékeink ott ismerhetik meg eredetiben a népi kultúra még érintetlen vagy alig érintett gyöngyszemeit a mindennapi élet valóságában. A nyelvtanulást el segít tanulmányutat német v. angol nyelvterületre csak szül i költségvállalással tudunk szervezni. Igény esetén biztosítjuk a tanulószobai foglalkozást. A foglalkozásokat naponta más és más szaktanár vezeti, aki tud segíteni a felzárkóztatásban. Szabadid s tevékenységek A szakkörök a tehetséggondozást szolgálják, minden évben az igényekt l, a létszámoktól /min. 3 vagy 10 f létszámot a tehetséggondozás jellege határozza meg/ függ en indulnak, és a választható órákból szervez dnek. A jelentkezések után ezek a foglalkozások 1 évig kötelez vé válnak, tanév közben az órákat leadni nem lehet. Egyéni felzárkóztatásra heti óra adható egy-egy évfolyamon. Az ének-zene oktatás kiemelt foglalkozás (min. 10 f ) A rajz -, fotó és kerámiaszakkör szintén a tehetséggondozást segíti (min. létszám 10 f ). Informatika foglalkozásokra minden évben jelent s az igény (min. létszám 10 f ). Táncházat is rendezünk - igény szerint. Sportolási lehet ség az iskolai ISK keretén belül heti 2 órában biztosított A tantárgyi szakkörök gimnáziumi osztályban minimum 10 f vel indulhatnak. Táncszakkör (min. 1o f ) Rajz felvételi el készít (min 3 f ) FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 62

63 Tanulók felvétele, átvétele Felvétel Céljainkból kit nik, hogy nem törekszünk elitképzésre, a maximális képzettség ek begy jtésére. A válogatás alapja a népm vészeti szakmák iránti érdekl dés, a szakmák gyakorlásához elengedhetetlen adottságok megléte, a tehetség. Az általános iskolai eredmény és a magyar és matematika központi írásbeli eredménye mellett meghatározó a tanuló szakmai alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítménye. Az írásbeli és a szakmai felvételi vizsgán a tárgyi tudáson kívül a szakmai alkalmasságot, a jelölt érdekl dését és személyiségét is vizsgáljuk. Ennek megfelel en a szakközépiskolánkba való felvétel szempontjai a következ k: 1. a hozott általános iskolai eredmény 2.a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény 3. a szakmai vizsgán és beszélgetésen nyújtott teljesítmény Gimnáziumban : A fent említett 1. és 2. feltétel kiegészül egy 3.ponttal: Egy ismerked elbeszélgetéssel részben idegen nyelven-, ami nem pontképz. A felvételr l a pedagógusokból álló felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató dönt. A felvételi eljárás részleteit az FNM SZKI nyilvános felvételi szabályzata tartalmazza. Felvételi szabályzat 1. A képességfelmérés szabályai: Minden jelentkez részére követelmény: 8. osztály sikeres befejezését igazoló bizonyítvány jelentkezési lap a tanév rendjér l szóló el írásoknak megfelel en a központi írásbeli megléte a speciális egészségügyi alkalmasság igazolása (csak szakközépiskola) I. T A N U L M Á N Y I T E R Ü L E T E K : Egyedi kód: 01 Megnevezése: néptánc OKJ száma: Jellege: 4 párhuzamos évfolyam (közismereti és szakmai tárgyak) + 1 szakmai évfolyam Idegen nyelv: angol vagy német / a már tanult nyelv/ Felvételi: Egységes írásbeli felvételi vizsgák eredmény ( /50+50 = Max: 100 pont) FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 63

64 Tervezett létszám Hozott pontok: VII. évf. év-végi és VIII. évf. félévi érdemjegyei: Magyar irodalom: 5+5=10 Magyar nyelvtan: 5+5=10 Matematika: 5+5=10 Történelem: 5+5=10 Tanult idegen nyelv: 5+5=10 50 x 2= max 100 pont Szakmai, készség- és képesség felmér vizsga: Max:200 pont ELÉRHET LEGMAGASBB PONTSZÁM: 400 PONT 20 f Egyedi kód: 02 Jellege: 1 évfolyam nyelvi el készít + 4 évf. gimnázium Idegen nyelv: A nyelvi el készít s évfolyamban: angol A további évfolyamokon: második, választható idegen nyelv: német megfelel számú jelentkez esetén: francia megfelel számú jelentkez esetén: orosz megfelel számú jelentkez esetén: latin Felvételi: Egységes írásbeli felvételi vizsgák eredmény ( /50+50/:2= Max: 50 pont) Hozott pontok: VII. évf. év-végi és VIII. évf. félévi érdemjegyei: Magyar irodalom: 5+5=10 Magyar nyelvtan: 5+5=10 Matematika: 5+5=10 Történelem: 5+5=10 Tanult idegen nyelv: 5+5=10 Max: 50 pont ELÉRHET LEGMAGASABB PONTSZÁM: 100 PONT Tervezett létszám 24 f Egyedi kód: 03 Jellege: 1 évfolyam nyelvi el készít + 4 évf. gimnázium Idegen nyelv: A nyelvi el készít s évfolyamban: német A további évfolyamokon: második, választható idegen nyelv: angol megfelel számú jelentkez esetén: francia megfelel számú jelentkez esetén: orosz megfelel számú jelentkez esetén: latin Felvételi: Egységes írásbeli felvételi vizsgák eredmény ( /50+50/:2= Max: 50 pont) Hozott pontok: VII. évf. év-végi és VIII. évf. félévi érdemjegyei: Magyar irodalom: 5+5=10 Magyar nyelvtan: 5+5=10 Matematika: 5+5=10 Történelem: 5+5=10 Tanult idegen nyelv: 5+5=10 Max: 50 pont ELÉRHET LEGMAGASABB PONTSZÁM: 100 PONT Tervezett létszám 12 f FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 64

65 Egyedi kód: 04 Megnevezése: keramikus OKJ száma: Jellege: 4 párhuzamos évfolyam (közismereti és szakmai tárgyak) + 1 szakmai évfolyam Idegen nyelv: angol vagy német / a már tanult nyelv/ Felvételi: Egységes írásbeli felvételi vizsgák eredmény ( /50+50 = Max: 100 pont) Hozott pontok: VII. évf. év-végi és VIII. évf. félévi érdemjegyei: Magyar irodalom: 5+5=10 Magyar nyelvtan: 5+5=10 Matematika: 5+5=10 Történelem: 5+5=10 Tanult idegen nyelv: 5+5=10 50 x 2= max 100 pont Szakmai, készség- és képesség felmér vizsga: Max:200 pont ELÉRHET LEGMAGASBB PONTSZÁM: 400 PONT Tervezett létszám 10 f Egyedi kód: 05 Megnevezése: Textilm ves (textilrajzoló és modelltervez asszisztens ) OKJ száma: Jellege: 4 párhuzamos évfolyam (közismereti és szakmai tárgyak) + 1 szakmai évfolyam Idegen nyelv: Felvételi: Tervezett létszám angol vagy német / a már tanult nyelv/ Egységes írásbeli felvételi vizsgák eredmény ( /50+50 = Max: 100 pont) Hozott pontok: VII. évf. év-végi és VIII. évf. félévi érdemjegyei: Magyar irodalom: 5+5=10 Magyar nyelvtan: 5+5=10 Matematika: 5+5=10 Történelem: 5+5=10 Tanult idegen nyelv: 5+5=10 50 x 2= max 100 pont Szakmai, készség- és képesség felmér vizsga: Max:200 pont ELÉRHET LEGMAGASBB PONTSZÁM: 400 PONT 10 f Egyedi kód: 06 Megnevezése: Textilm ves (kéziszöv ) OKJ száma: Jellege: 4 párhuzamos évfolyam (közismeretiés szakmai tárgyak) + 1 szakmai évfolyam Idegen nyelv: Felvételi: angol vagy német / a már tanult nyelv/ Egységes írásbeli felvételi vizsgák eredmény ( /50+50 = Max: 100 pont) Hozott pontok: VII. évf. év-végi és VIII. évf. félévi érdemjegyei: Magyar irodalom: 5+5=10 Magyar nyelvtan: 5+5=10 Matematika: 5+5=10 Történelem: 5+5=10 Tanult idegen nyelv: 5+5=10 50 x 2= max 100 pont FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 65

66 Tervezett létszám Szakmai, készség- és képesség felmér vizsga: Max:200 pont ELÉRHET LEGMAGASBB PONTSZÁM: 400 PONT 10 f * A készség- és képesség felmér vizsga 2 órás rajzi (csendélet grafikai eszközzel), 1 órás festészeti vizsgából és 1 órás szakmai, kreatív tervezési feladatból áll. I I. A F E L V É T E L I E L J Á R Á S R E N D J E : Az iskolába történ jelentkezés és felvétel rendjét miniszteri rendelet határozza meg. I I / 1. E G Y S É G E S Í R Á S B E L I V I Z S G A ( K Ö Z P O N T I Í R Á S B E L I ) Valamennyi hozzánk jelentkez tanulótól kérjük az egységes írásbeli vizsga letételét. E vizsgára külön kell jelentkezni 201..december..a középiskolákba. A mi intézményünk is szervez egységes írásbeli vizsgát, ezért hozzánk is lehet jelentkezni írásbeli vizsgára azoknak is, akik a közelben laknak, de nem nálunk szeretnének felvételi vizsgát tenni. A jelentkezéshez a Tanulói jelentkezési lapot hozzánk kell elküldeni. A 9.évfolyamra jelentkez k számára a vizsga id pontja: január Pótló id pont január.. amelyet csak indokolt esetben, az el z id pontra vonatkozó igazolással lehet igénybe venni. Minden tanuló csak egyszer tehet ilyen vizsgát. Az írásbeli vizsga módja: a 2 x 45 percben két feladatlap kitöltése, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, országosan egységesek. Az el z tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a honlapon megtekinthet ek, az egységes írásbeli vizsgákra vonatkozó minden információval együtt. Az értékel lapok átadása és a javított feladatlapokba való betekintés id pontja iskolánkban:.. A javított feladatlapokba betekinteni, az értékel lapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. Az értékel lap másolatát minden jelentkezéshez szükséges tanulói adatlap -hoz csatolni kell. I I / 2. A F E L V É T E L I E L J Á R Á S A tanulói adatlapokat az általános iskolák továbbítják a kiválasztott középfokú intézmény(ek)be és a Felvételi Központba F E B R U Á R. A 0 1, 0 4, 0 5 és 0 6 kódú tanulmányi területek készség és képesség felmér szakmai vizsgái február.-én 8.30-tól vagy 201. március -án 8.30-tól lesznek. A távol lakók kérjük a felvételi lapjukon jelezzék, hogy a korai érkezés problémát okoz számukra, a beosztást ennek figyelembe vételével készítjük el. A jelentkez ket a lapok beérkezési sorrendjében értesítjük a felvételi id pontjáról. Az itt mutatott teljesítményre maximum 200 pontot kaphatnak. A képességfelmérés alkalmával az orvosi alkalmassági vizsgálatot is elvégezzük, amely a választott szakmára való felvételhez jogszabályi feltétel. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 66

67 A S Z A K K Ö Z É P I S K O L A I F E L V É T E L I értékelése során az összesítésben azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következ szempontok szerint történik a törvényi el írásokat figyelembe véve: 1) Pontazonosság esetén el nyben részesülnek a halmozottan hátrányos helyzet tanulók. 2) Ha nem ilyen tanuló kerül a pontazonosság helyzetébe, akkor a helyben lakó tanulók részesülnek el nyben. 3) Minden további esetben azaz amikor azonos helyzet tanulók kerülnek a pontazonosság helyzetébe, akkor - az összes pontszámból kiemelve a szakmai készségfelmér felvételi pontszámait alapul véve állítjuk sorrendbe a jelentkez ket. 4) Részképesség zavarral él tanulók esetében ha valamelyik tárgyból nem tett felvételit, vagy nincs általános iskolai érdemjegye - is ezt a megoldást alkalmazzuk, tehát az összes pontszámból kiemelve a szakmai készségfelmér felvételi pontszámait alapul véve állítjuk sorrendbe a jelentkez ket. A 0 2 és 0 3 kódú tanulmányi területekre jelentkez tanulók szóbeli felvételi vizsgán ismerked beszélgetésen vesznek részt, ahol a választott idegen nyelv szaktanárai is beszélgetnek a tanulókkal. Célja a nyelvi tudás szintjének felmérése. A beszélgetés nem pontszerz, de feltétele a felvételnek. A N Y E L V I E L K É S Z Í T T A N É V V E L K E Z D D G I M N Á Z I U M I képzésre való felvételi értékelése során az összesítésben azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következ szempontok szerint történik a törvényi el írásokat figyelembe véve: 1) Pontazonosság esetén el nyben részesülnek a halmozottan hátrányos helyzet tanulók. 2) Ha nem ilyen tanuló kerül a pontazonosság helyzetébe, akkor a helyben lakó tanulók részesülnek el nyben. 3) Minden további esetben azaz amikor azonos helyzet tanulók kerülnek a pontazonosság helyzetébe, akkor az összes pontszámból kiemelve a hozott pontszámokat alapul véve állítjuk sorrendbe a jelentkez ket. ( Hozott pontszámnak az általános iskola 7. év végi és 8. félévi érdemjegyei közül az érettségi tárgyak magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és a tanult idegen nyelv érdemjegyei számítanak.) 4) Részképesség felmentésben részesül tanulókat a nyelvi el készít osztályban nem tudunk fogadni M Á R C I U S. -ig értesítjük a tanulókat felvételi eredményükr l és nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az általános iskolákban március..-én módosítani lehet a Tanulói adatlap -on a választott középiskolák sorrendjén március -ig kell az általános iskoláknak a tanulói adatlapok második, esetleg módosított példányát a Felvételi Központba elküldeni. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 67

68 2010. április -ig a középiskola igazgatója elektronikus úton és írásban megküldi a végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak. A Felvételi Központtal való egyeztetés alapján.. Á P R I L I S.. -ig írásban értesítjük a jelentkez ket és általános iskolájukat a felvételr l vagy az elutasításról.... J Ú N I U S óráig Beiratkozás a 9. évfolyamra. A pontos id pontokat mindenkor a tanév rendje tartalmazza. Intézményünk megismertetésére a bemutató foglalkozások mellett nyílt napokat tartunk.8.30-tól általános tájékoztató, majd m helyek, gyakorlatok illetve nyelvi órák tekinthet k meg. Felvételi el készít : magyar nyelv és irodalom matematika rajz. A felvételi bizottság a jelölt teljesítményét figyelembe véve rangsort állít fel, és a felvehet létszám alapján húzza meg a felvételi határt minden évben. A felvételr l a bizottság javaslata alapján az igazgató dönt. Az iskolaváltás jogával a tanulói jogviszonyban lév diák élhet. Az iskolaváltás engedélyezéséhez a kérelmet az iskola igazgatójához kell benyújtani. Az esti és levelez tagozatokra a felvétel egyéni jelentkezés alapján történik. A felvételi jelentkezési lapokat minden év március 30-ig kell megküldeni az iskolának. A jelentkezési laphoz csatolni kell a felvételhez szükséges, törvényileg el írt iskolai végzettséget igazoló dokumentum(ok) fénymásolatát. A felvételr l az igazgató dönt. A felvétel el feltétele a szükséges el képzettségr l szóló bizonyítvány bemutatása. Az osztályok beindításának el feltétele a fenntartó által engedélyezett létszámnak megfelel jelentkez. Az átvétel elvei: a tanuló átvételére tanév végén ill. elején kerülhet sor /kivételes esetben a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató ett l eltérhet/, átvételnél ki kell kérni az érintett szakoktató véleményét a felvételi bizottság el írja a különbözeti vizsga letételét egyes tárgyakból érettségivel rendelkez knek csak folklórismeretb l és a szakmai tárgyakból kell a hiányokat pótolni. A szakközépiskolai évfolyamra való felvétel, átvétel, illetve a továbbhaladás feltétele a szakmai FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 68

69 alkalmasság mellett a megfelel séget igazoló egészségügyi szakvélemény. A szakmai alkalmassági vizsga követelményeit a felvételi tájékoztatóban hozza nyilvánosságra az iskola. A m vészeti párhuzamos képzésben résztvev szakközépiskolai tanulóink számára iskolán belül az egyes iskolatípusokba az els félévben átlépést biztosítunk. Az átlépést írásban kell kérni az igazgatótól. Az átlépés lehet ségér l és módjáról egyéni elbírálás alapján az iskola igazgatója dönt. Döntéséhez kikéri az érintett szakterület szakmai m vészeti vezet inek, munkaközösség-vezet inek a véleményét. Kiskorú tanuló esetén a kérelmet a szül nek kell benyújtania, és személyesen fel kell vennie a kapcsolatot az iskola igazgatójával az átvétellel kapcsolatosan. Ha egy tanuló egy másik iskola másik iskolatípusából jelentkezik, az igazgató egyéni elbírálás alapján dönt a különbözeti vizsga vagy az évfolyamismétlés szükségességér l. Döntése el tt az igazgató kikéri az érintett munkaközösség-vezet véleményét. Iskolaváltoztatási kérelem esetén bármelyik esetben a végs döntés az igazgatóé. Megfelel indoklással (például nyelvtanulás, ECDL-vizsga, emelt szint érettségi) vendégtanulói jogviszony kérelmezhet az iskola igazgatójánál, aki felveszi a kapcsolatot azzal az iskolával, ahová a tanuló szeretne járni. A végs döntés a fogadó iskola igazgatóját illeti. A vendégtanulói jogviszony azonban nem veszélyeztetheti a tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítését. Magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben A továbbhaladás feltételei c. fejezetben meghatározott követelményeket az adott évfolyamra minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a nevel k a tanulók évközbeni tanulmányi munkája, ill. érdemjegyei alapján bírálják el. A magasabb évfolyamba történ lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az el írtnál rövidebb id alatt teljesítse, egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott ill. egy-egy tárgyból mulasztása az éves óraszám 20%-át /szakmai/ ill. 30 %-át /közismereti/ elérte. Az osztályozó vizsgát a nevel testület engedélyezi mindazon tanulóknak, akik számára ezt az okt.törv. lehet vé teszi. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 69

70 Intézményi min ségpolitikai célok (Részletek intézményünk Min ségirányítási programjából) Az iskolai nevel munkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jöv jére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak Biztosítjuk a fenti értékek közvetítését a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül Fontosnak tartjuk, a nemzeti értékek közvetítését és meg rzését Min ségpolitikánk lehet vé teszi, hogy iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott legyen Célunk, hogy tanulóink m velt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak Felel sek vagyunk azért, hogy szakképzésünkben a munkaer -piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítsünk Vállaljuk az önkifejez m vészeti tevékenység gyakorlását Intézményünk kinyilvánítja hogy az iskola dolgozói elkötelezettek a min ségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú m ködés iránt Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk igényeiket és a megelégedettség mértékét. Intézményi min ségcélok A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési oktatási feladatainkat olyan színvonalon végezni, hogy a 9. évfolyamra minden évben többszörös túljelentkezés legyen A min ségi képzést biztosítva tegyük lehet vé az érettségi bizonyítvány megszerzését /gimnázium / ill. az érettségi bizonyítvány megszerzését és egy szakma elsajátítását /szakközépiskola. / Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig egyre több tanuló szerezzen ECDL szint számítástechnikai ismereteket Lehet séget biztosítunk az emelt szint érettségire való felkészülésre Minden érettségizett tanulónk tanuljon tovább vagy fels fokú oktatási intézményben vagy szakképzési évfolyamon Kiemelten kezeljük az idegen nyelv oktatását. Szélesítjük a választható idegen nyelvek számát Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig egyre több tanuló szerezzen középfokú nyelvvizsgához szükséges ismerteket Tanulói, szül i elégedettségmérés minden kérdésben legalább 60%-ot mutasson iskolaátlagban A dolgozói elégedettségmutatók értéke minden kérdésben elérje a 60%-ot valamennyi dolgozó átlagában A dolgozói elégedettségmérés a min ségirányítási rendszer 100%-os ismertségét és legalább 70%-os elfogadottságát jelezze. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 70

71 Az iskola dolgozói az el írásoknak megfelel végzettséggel rendelkezzenek A szül kkel való együttm ködés fejlesztése a pedagógiai program megvalósítása érdekében A vertikális és horizontális információáramlás, a bels személyes és szakmai kommunikáció fejlesztése A fenntartóval való konstruktív kapcsolat megtartása Az intézmény min ségirányítási rendszere (Részlet a MIP-b l) Intézményünk a fentiek megvalósítása és segítése érdekében kiépítette és m ködteti a Comenius I. intézményi modellt. A modell alkalmazásával intézményünk képessé vált: partnerközpontú m ködés kiépítésére, m ködtetésére a szervezeti kultúra tudatos építésére, folyamatos fejlesztésére az intézményi élet résztvev inek elvárása alapján Intézményünk dolgozói tisztában vannak azzal, hogy egy többéves komoly bels er forrásokat igényl programot építünk ki és m ködtetünk, melynek sikeréhez a vezet i elkötelezettségen túl a nevel testület aktív támogatása is elengedhetetlen. Mindezek megvalósítása képessé tette egy tanulóbarát, partnerközpontú, magas színvonalú és folyamatosan megújulni képes intézményi m ködést, melyet az alábbi ábra szemléltet. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 71

72 FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 72

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdése alapján, a rendelet 10. mellékletében meghatározott adatokkal I. Iskola

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben