D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U"

Átírás

1 NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) Mobil: (06-30) Web: DEMECSER VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI MÓDO SÍTÁSA DEMECSER, HUNYADI U. 08 HRSZ-Ú ÚT 02/3 HRSZ-Ú SZÁNTÓ ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 45. (1) szerinti az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült, a rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációja Munkaszám: 18/2015.

2 AL ÁÍ R Ó L AP DEMECSER VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI MÓDO SÍTÁSA DEMECSER, HUNYADI U. 08 HRSZ-Ú ÚT 02/3 HRSZ-Ú SZÁNTÓ ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN Generál tervező Székhely: Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) Mobil: (06-30) Vezető településrendező tervező Témafelelős... Dás Ede építészmérnök, építész tervező szakmérnök okl. településmérnök TT/É TARTALOMJEGYZÉK... Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna építőmérnök CÍMLAP ALÁÍRÓLAP TARTALOMJEGYZÉK I. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK V. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA MELLÉKLET: TERVDOKUMENTÁCIÓ Nyíregyháza, június hó - 2 -

3 I. TERVEZÉSI ELŐ Z MÉ N YE K, ME GAL AP O Z Ó VIZSGÁL AT O K Tervezési előzmények Demecser Város Önkormányzata az 61/2015. (V.15.) KT. sz. határozatával döntött településrendezési terv módosításáról, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) és az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásainak figyelembevételével. A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 45. (1) szerinti az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül, jelen dokumentáció a rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentáció. A Képviselő-testületi előterjesztés szükségességének okai A Nyírfruct Kft Demecser, Váci M. u. 8.sz. alatti kérelmező településrendezési terv módosítás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A gazdasági társaság tevékenysége a zöldség, gyümölcs árubegyűjtés, a piac igényeinek megfelelő osztályozás, válogatás és csomagolás, natúr 100% tartósítószer nélküli rostos gyümölcslégyártás, és értékesítés, melynek egyik helyszíne a Demecser 81/1 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlanon jelenleg is egy 500 tonna kapacitású bérelt hűtőházban almaosztályozó, fóliázó, hálózó gépek találhatóak. A vállalkozás a tevékenységét bővíteni kívánja a Demecser 77, 78, 79, 81/8, /9, /10 hrsz-ú ingatlanokon. A Rendelet 32. -a alapján: (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Mivel hivatkozott jogszabály egyik pontját sem érinti a javasolt módosítás ezért a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációját készítettük el, és egyeztetési eljárást is ennek megfelelően folytatja le az önkormányzat. A településrendezési terv módosításának várható hatásai A település Önkormányzata vállalkozói kérelem alapján, a Demecser Hunyadi u. 08 hrsz-ú 02/3 hrsz-ú szántó által határolt tömbben, a település déli gazdasági területét kívánja bővíteni. Az Önkormányzat a hatályos településrendezési tervébe beillesztette, annak lehetőségét, hogy a déli településrészen gazdasági terület kialakításával karakteres legyen a déli gazdasági részen a Város. A településrendezési terv egyes előírásai az érintett tömb esetében beszűkítette, korlátok közé szorította a fejlesztési elképzeléseket, mely a periférikus helyzet miatt gazdaságfejlesztési célokra alkalmas. A tömb ingatlantulajdonosai kérelmükben előadták, hogy a módosítással érintett tömb déli részén már jelenleg is a gazdasági kereskedelmi tevékenység jellemző, és a tervezett új terület-felhasználás révén a gazdasági tevékenységet fejleszteni tják, képesek új munkahelyeket teremteni, ezáltal a város gazdasági potenciálját növelni. A terület környezetében (saját területen) védőerdő létesítése, illetve beültetési kötelezettség kijelölése a szomszédos falusias lakóterület felől indokolt, mellyel nemcsak a tevékenységből esetlegesen származó káros hatásokat lehet csökkenteni, hanem a kieső biológiai aktivitásértéket is pótolni lehet. Az önkormányzat ezzel a döntéssel a hatályos terv szerinti terület-felhasználást kívánja a javasolt tevékenységhez, beépítettséghez, terület-használathoz igazítani. Üzemi tevékenységből származó káros hatásokkal nem kell számolni a tevékenység jelenlegi és tervezett keretei közt, viszont a kieső biológiai aktivitásértéket védőerdő betervezésével pótolni kell. Mindezen feltételek biztosítása érdekében a település önkormányzata településrendezési eszközök segítségével kívánja a tömb további fejlődését elősegíteni, a helyi vállalkozókat segítve, a Településfejlesztési koncepcióban foglaltakat érvényre juttatni. 3

4 Az engedélyezési tervhez, továbbá a jogi végrehajtáshoz elengedhetetlen a javasolt módosítások szabályozási tervben történő megjelenítése. A szabályozási terv módosítás elsődleges célja a lakóterületből gazdasági területté minősítés, az ehhez szükséges engedélyezések jogszabályi előkészítése, a területbiztosítás elsődleges feltételének megteremtése. A gazdasági terület bővítésének jogi akadálya nem lesz, tisztázódnak a tulajdonosi és területi kihatások, a telekalakítás végrehajtható lesz. Ismertté válik a szabályozási tervben való szerepeltetéssel a környezettel való összefüggései, az előkészítés intézkedési feladatai. A hagyományosan vidéki települések települési térsége területén kiemelten fontos az egységes hagyományos településkép, településszerkezet, a településperemek védelme, és megőrzése. A település egyedi arculatát továbbra is meg tja őrizni, a módosítások által még inkább alkalmazkodik az itt élő lakosság, és a település önkormányzata és a vállalkozások igényeihez. A települési kötődéshez elengedhetetlen gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó elemek környezetüket nem zavaró módon valósulhatnak meg. A tervezett módosítás során a területfelhasználás változni fog, tehát a településszerkezeti tervet és a hozzá tartozó leírást, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot is érint. Emellett ez a módosítás a kieső biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében egy a vállalkozás által biztosított területen mezőgazdasági területen erdőterület kijelölést jelent. Mindezen fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, a település önkormányzata a hatályos településszerkezeti terv és leírás, belterületi szabályozási terv és helyi építési szabályzat (továbbiakban HÉSZ) módosítása mellett döntött, mely a településfejlesztési koncepció gazdaságfejlesztési fejezetében fogalaltaknak teljes mértékben megfelel. A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 30/2012. (IV.2) KT.sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és leírás, 4/2012. (IV.2.) KT.sz. rendelettel módosított, 15/2005.(VII.29.) KT. sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv és helyi építési szabályzat. A településrendezési terv módosítása az alábbiak szerint épül fel I. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK V. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4

5 Képviselőtestületi határozat-kivonat 5

6 Megalapozó vizsgálatok Demecser Nyíregyházától északkeletre a Közép- Nyírség és a Rétköz találkozásának vonalán, a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében, közelebbről Felső-Szabolcsban, a Lónyai északi oldalán, a Nyírség és Rétköz határán fekszik. Adottságai folytán a Rétköz természetes központja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két legfejlettebb városa Nyíregyháza és Kisvárda között fekszik, a 100-as vasi fővonal mellett. A település XX. században jelentős társadalmi és gazdasági változásokon ment keresztül. Az iparfejlesztés a helyi mezőgazdasági kultúrára építve az első világháborúban índúlt meg. A város átnézet térképen, a tervezési területtel, forrás Tervezési terület, forrás 6

7 A tervezéssel érintett tömb nyugati része a gazdasági kereskedelmi terület övezetébe tartozik. Az övezeti előírások szerint szabadonálló beépítési mód mellett, a terület 40%-ig, minimálisan 2000 m2 telekterület feletti telken 7,5-9,5 m-ig terjedő építménymagasságú épület építhető. A terület kereskedelmi szolgáltató jellege kiteljesedett, az Állami Köztal való közvetlen kapcsolata miatt a tömb területe felértékelődött. A gyakorlatilag egyedül szóba jövő bővítési irány, a keletre található kertvárosias lakóterület. A tömb nyugati része gazdasági terület A kertvárosias lakóterület, gyenge állapotú és állagú, földszintes lakásállományt takar, az épületek kora év. A területek beépítettsége 10% alatt van, építménymagasság 3,5 m körüli, előkertek értéke 0 és 5,0 m között váltakozik. A két tömböt elválasztó és korábban már a 81/1 hrsz-ú telekbe beolvasztott 81/7 hrsz-ú árok, ugyan vízgazdálkodási területnek van ábrázolva a hatályos terven, viszont évtizedek óta nem funkcionál, és kérelmezők tulajdonát képezi. Az árok vízgazdálkodási szerepet nem töltött be, ezért szüntették meg a terv készítését évekkel megelőzően. A tömb keleti része lakóterület A terület gazdasági terület céljára történő kijelölését, az alábbi normatív szempontok indokolják: már kérelmező tulajdonát képezi, vagy megszerzése folyamatban van, periférikus, fő melletti fekvés, aránylag magas fekvésű, belvízmentes ingatlan, jó parkolási feltételek biztosítása, megfelelő infrastruktúra. Mindezen feltételeknek tárgyi ingatlanok feleltek meg, ezért javasoljuk, hogy a normatív szabályozás szempontjai szerint is, az érintett tömbrészen kerüljön kijelölésre a gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület bővítése. A szomszédos északi mezőgazdasági területen javasoljuk védőerdő kialakítását, illetve a gazdasági terület és a lakóterület határán beültetésre szánt terület sávjának beiktatását. 7

8 Folyamatban lévő telekalakítás készítő Geodézia-Nyírság Kft., munkaszám 31/2015. M e l l é k l e t : T- 1 8

9 4 ALAPTÉRKÉP M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ CB / var Dózsa György utca / /1 beépítetlen közterület közterület /2 297/ /1 52/2 275/ / /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/ /1 68/ /2 7 09/25 09/24 09/ /1 75/ /1 202/ /2 202/ /14 205/13 205/12 205/11 205/5 205/6 205/ / /1 191/1 191/ / /10 198/1 Bessenyei utca Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 09/17 09/15 09/14 09/13 R 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 R /4 09/3 09/2 81/4 a Sz 5 b major major 83 üzem üzem 86 81/3 81/5 81/5 81/2 köz árok 81/ /8 189/7 20a 18 18a /5 189/6 189/ /3 186/2 186/1 185/2 185/ Hunyadi köz 7 79/2 78 köz 81/9 79/1 H 84 Hunyadi János utca /2 196/ /1 193 Sporttelep NYÍRSÉGTERV MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv TERVEZŐ: SZERKESZTŐ: TÉMAFELELŐS: Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Alaptérkép hó 18/2015. T-1

10 II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA TERÜLET LEHATÁROLÁSA, TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA 1.) A módosított Településszerkezeti Terv hatálya a település belterületének középső részére terjed ki. A tervezési területet a T-2.b számú terv szerint kell kialakítani. 2.) A terv a település jövőben elérendő céljait a településfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint veszi figyelembe. Az elfogadott Hosszávú Település-fejlesztési Koncepciót, annak lényegét nem érintve, kisléptékű módosítási javaslatot tartalmaz. 3.) Fontos szempont a tervezett gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület minél szélesebb körű hasznosítása, a befektetői igények jobb kiszolgálása, és a kisvárosias légkör javítása, a gazdasági funkciók további bővítése. Mindezek a Településszerkezeti Terv vonatkozásában, az alábbiak korrekcióját irányozza elő: Demecser a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 25 km távolságra található település. A 4-es főról Székelynél leágazó alsórendű on érhető el. A települést átszeli a Bapest-Záhony vasvonal. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Az évi napsütéses órák száma 1950 alatti, a középhőmérséklet 9,5-9,6 Cfok, a csapadék mennyisége 600 mm körül alakul évente. Leggyakrabban ÉK-i, DNY-i szél fúj. A város határában folyik a Lónyai-fő, mely a Tiszába torkollik. Erdőtársulásait főleg akácfák és nemes nyárak alkotják. Kisebb részt borítanak a tölgyesek, valamint a hazai nyárak és egyéb lágy lombúak. A nyílt társulások közül jellemző a homokpuszta-rét, de megtalálható a hamuvirág, a réti angyalka is. Talaja kovárványos barna erdő talaj, réti csernozjom, helyenként lápos réti talaj. A Rétköz és a Nyírség érintkező vonalán, a homokhátság peremén álló város legrégebbi része a mai református templom környéke, a Felvég. Neve puszta személynévi eredetű. A rétközi kisváros többutcás, szalagtelkes település. Északnyugati részét Felvégnek, délkeleti részét Alvégnek nevezik. Korábban a határ fele víz alatt állt; 1882-ben lecsapolták, a hajdani rétek, tavak helyét felszántották, s ezen káposztát, dohányt, krumplit, cukorrépát, napraforgót termesztettek. Demecser lett a rétközi káposztatermesztés központja, mivel a vasépítés után évtizedekig csak ennek a községnek volt rakodóállomása. Az I. világháború idején savanyú káposztát gyártó üzemet és keményítőgyárat létesítettek a községben. Demecser mezőváros jellegű település, melynek képe az 1920-as években teljesen megváltozott. A mezőgazdasági és ipari fejlődésnek köszönhetően a múlt századi lakóházakat lebontották és újakat építettek helyükbe. Közigazgatásilag Demecser 1860-tól a Dadai járáshoz tartozott től a Dadai felsőjárás, majd a XX. század elején a Bogdányi járás nagyközsége, 1920-tól a Nyírbogdányi járás, 1950-től a Kemecsei (eddig Nyírbogdányi) járás települése ban Nyíregyháza város városkörnyéki községe, nagyközségi közös tanács székhelye lett, Kék és Székely településekkel febr.1-től a nagyközségi közös tanács tagjaként közvetlen megyei irányítás alá került júl.1-jétől Nyíregyháza megyei város és környéke községe, 1990-től önálló től közigazgatási rangja: nagyközség től: város. 1 Demecser Város is a kistérség többi településéhez hasonlóan (2005-ben) az új Étv. előírásai szerint a településrendezési tervei elkészítése és elfogadása mellett döntött ban elfogadásra, és azóta felülvizsgálatra került az Országos Területrendezési Terv (OTrT) illetve a megyei TRT is. Az országos infrastruktúrák fejlesztésének egyik eleme, a 4. számú fő településeket elkerülő szakaszainak építése megtörtént ben a képviselőtestület átfogó módosításokat határozott el, és fogadott el. Jelen településrendezési terv módosításban foglalt változások kisléptékűek, inkább korrekciónak tekinthetők. A terület-felhasználás változni fog, összességében a gazdasági terület, a lakóterület rovására nő, illetve a zöldterületek mértéke is tovább nő. Igazgatási és belterületi határ 1.) A település közigazgatási területe nem változik. külterület, belterület nem változik 1 Demecser IVS 9

11 2.) A módosítás során a beépítésre szánt terület határa nem változik. 3.) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és terület-felhasználási egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiaknak megfelelően tagolódnak: beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területek 4.) Az egyes területek terület-felhasználási módját a T-2.b tervlap határozza meg. A Településszerkezeti Terv elemei a közlekedés jelölt elemei és hierarchiája infrastrukturális elemek a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai szintterület-sűrűség A Településszerkezeti Terv módosítása A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet és a hozzá tartozó Településszerkezeti Terv Leírását módosítani kell. A Településszerkezeti terv módosítása esetén a módosítás az érintett terület-felhasználási egységet magába foglaló, legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesét is vegye figyelembe. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI I. Vasvonal A tervezési területet nem érinti. II. Gyorsforgalmi A tervezési területet nem érinti. II. Országos külterületi fő A tervezési területet nem érinti. III. Országos belterületi fő A tervezési területet nem érinti. IV. Országos külterületi mellékutak A tervezési területet nem érinti. V. Országos belterületi mellékutak A tervezési területet nem érinti. VI. Helyi külterületi gyűjtőutak A tervezési területet nem érinti. VII. Helyi belterületi gyűjtőutak A tervezési területet nem érinti. VIII. Kerékpár A tervezési területet érinti. IX. Közi kereszteződés A tervezési területet nem érinti. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK VÁLTOZÁSA A település területi mutatói a terv szerint Az igazgatási terület, belterület nagysága változatlan A tervezési területen az alábbi terület-felhasználási egységek változnak A településen az általános használat szerint: (a legnagyobb megengedett szintterület-mutató) Lke Lakóterület kertvárosias 0,3 0,4839 ha, összességében nő gazdasági terület lesz Gksz Gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató 0,05 0,6215 ha, összességében nő lakóterületből 10

12 Ev Erdőterület védőerdő -- 1,246 ha, összességében nő mezőgazdasági területből Má Mezőgazdasági terület általános -- 1,246 ha, összességében csökken zöldterület közkert lesz Vg Vízgazdálkodási terület -- 0,1376 ha, összességében nő gazdasági terület lesz ÉRTÉKVÉDELEM Az épített környezet, karakter és településkép védelem A tervezési terület a műemléki környezet által nem érintett. A védett településszerkezetet (helyi, területi védelem) illetve helyileg védett épületet, építményt a tömb nem érint. A védelem tárgya a település egyéni arculata, mely e területtel együtt képez egységet. A tervezési területet érintő módosítás a meglevő településképet, karaktert nem befolyásolja. Régészeti terület, természeti környezet A tervezési terület régészeti érdekű területet nem érint. A tervezési területek természeti, természetvédelmi területet, ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosó területe, pufferterület által nem érintett. A VÉGREHAJTÁST ELŐKÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK Szerkezeti terv és Településfejlesztési koncepció megvalósulását elősegítő intézkedések 1.) A tervezési területre készítendő Szabályozási terv előírásaiban érvényesíteni kell az épített örökség, a természeti környezet védelmét, infrastruktúra-hálózat, vízrendezés, környezetvédelem szempontjait. 2.) A Szabályozási terv építési övezeti előírásai tükrözzék a kialakult állapot elsődlegességét, biztosítva ezzel a településszerkezet, településkép karakterének megőrzését, javítását. 3.) A Szabályozási tervek készítésénél a tulajdoni viszonyokat, a már megszerzett építési jogokat és a kialakult épített környezet adottságait figyelembe kell venni. A Településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 1.) A tervezett településfejlesztési elemek megvalósíthatósága. 2.) A településszerkezeti tervben foglaltak megvalósítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 11

13 H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T Demecser Város Önkormányzata Képviselő Testülete /2015.(..) számú határozata DEMECSER VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL A képviselő-testület A Város igazgatási területére készített az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII., törvény 6. (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Településszerkezeti tervet és leírását az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Nyírségterv Kft. által 18/2015. Tsz.-on készített Településszerkezeti tervét (T-2.b) és a településszerkezeti tervek leírását elfogadja. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. Demecser, hó..nap Kapják: A Képviselő testület tagjai A polgármesteri hivatal körjegyzője és a belső szerkezeti egység vezetői M e l l é k l e t : T- 2. a, T - 2. b 12

14 4 2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ Lf CB Lf Lk 322/ var Dózsa György utca /1 beépítetlen közterület közterület Lk /2 297/1 277/ /1 52/2 275/ /1 274 Lke 273 Má /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/1 Vt /1 68/ /2 7 09/25 09/24 09/23 09/18 V 5,00 5,00 V 81/ /1 75/ Lke /1 191/1 191/ /1 202/ /2 202/2 202/ /14 205/13 205/12 205/11 205/10 198/1 205/5 205/6 205/9 Bessenyei utca 09/17 09/15 09/14 09/13 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 09/4 09/3 09/2 81/3 81/5 81/2 köz 80 81/1 árok árok 81/ /8 189/ a 18 18a 189/5 189/6 189/ / /3 186/2 185/2 185/ Lke Hunyadi köz 7 Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 R R 4 Má 08 81/4 a Sz 5 b major major 83 üzem üzem 86 Gksz V Lf Lf V /2 196/ /1 Kü-s 193 Sporttelep JELMAGYARÁZAT Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz Különleges intézményi terület Mezőgazdasági általános terület Vízgazdálkodási terület Híd Védőtávolság Elektromos légvezeték Lk Lf Lke Vt Kü Má V Meglevő Tervezett Szintterületsűrűségi mutatók 0,3 0,5 0,5 0,4 0,05 Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! NYÍRSÉGTERV Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: Országos mellék Jelentősebb összekötő és mg. MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Meglévő településszerkezeti terv Meglevő Tervezett TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv SZERKESZTŐ: hó TÉMAFELELŐS: 18/2015. T-2.a

15 4 2 TERVEZETT ÁLLAPOT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ Lf CB Lf Lk 322/ var Dózsa György utca /1 beépítetlen közterület közterület Lk /2 297/1 277/ /1 52/2 275/ /1 274 Lke 273 Má /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/1 Vt 3 09/25 09/24 09/23 Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 09/18 V Gksz->Ev 09/17 09/15 09/14 09/13 R 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 R 4 Má 08 09/4 09/3 09/2 81/4 5,00 5,00 81/3 a Sz 5 81/5 81/5 b major major 83 üzem üzem 86 Gksz V 81/2 köz köz /1 75/ /2 79 Lke->Gksz 81/6 81/ / H 84 Hunyadi János utca / / Lke /8 189/ a 18 18a Lf /5 189/6 189/ / /1 Lf 191/1 191/ /3 186/2 185/2 185/ / / / /2 202/ /14 Bessenyei utca V Lke /13 205/ /2 205/11 205/ / /2 196/ /1 205/5 205/6 Hunyadi köz 205/9 Kü-s 193 Sporttelep 7 JELMAGYARÁZAT Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz Különleges intézményi terület Mezőgazdasági általános terület Vízgazdálkodási terület Híd Védőtávolság Kerékpár Elektromos légvezeték Lk Lf Lke Vt Kü Má V Meglevő Tervezett Szintterületsűrűségi mutatók 0,3 0,5 0,5 0,4 0,05 Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! NYÍRSÉGTERV Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: Országos mellék Jelentősebb összekötő és mg. MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Tervezett településszerkezeti terv Meglevő Tervezett TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv SZERKESZTŐ: hó TÉMAFELELŐS: 18/2015. T-2.b

16 III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szabályozást érintő elvek Demecser Város Önkormányzata döntött településrendezési terv módosításáról az Étv., az OTÉK, és a Rendelet előírásainak figyelembevételével. A megfogalmazott módosítási feladatok a terv alkalmazása során felmerült, jellemzően tulajdonosi igények vizsgálatára, ill. a beépítésre szánt terület határának pontosítására vonatkoznak. Lényegében egyedi vagy lokális hatású változtatások, melyek minimális mértékű terület-felhasználást és infrastrukturális elemet érintő szerkezeti beavatkozást igényelnek. A módosítás a város településrendezési eszközei közül a Helyi Építési Szabályzatot, és a belterület Szabályozási tervét is érinti. A módosított szabályozási terv hatálya Demecser Város belterületének középső, illetve a belterület és zártkert déli határvonalának (T-1 jelű alaptérképeken körülhatárolt) területére terjed ki. A település Önkormányzata vállalkozói kérelem alapján, a Demecser Hunyadi u. 08 hrsz-ú 02/3 hrsz-ú szántó által határolt tömbben a település déli gazdasági területét kívánja bővíteni, melyet a településrendezési terv övezetre vonatkozó előírásai az érintett tömb esetében beszűkítette. A fejlesztési elképzelések megvalósítása a periférikus helyzet, illetve fői kapcsolat miatt is indokolt, illetve a terület gazdaságfejlesztési célokra alkalmas. A kieső biológiai aktivitásértéket 02/3 hrszú szántó területe, védőerdő terület formájában kell visszaadni. Épület a védelmi erdőben nem helyezhető el. Módosítás előtt Övezeti kód Lke 1.1 Beépítési mód oldalhatáron álló Minimális építési telek nagysága (m2) 560 Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 30 Építmény magasság (HÉSZ alapján) 4,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) (%) 50 Módosítást követően Övezeti kód Gksz 1.1 Beépítési mód szabadonálló Minimális építési telek nagysága (m2) 2500 Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 40 Építmény magasság (HÉSZ alapján) 7,5-9,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) (%) 25 Kereskedelmi szolgáltató terület: A Gksz1 övezet előírásai: a) Az övezetben nem helyezhetők el az OTÉK 19. (2) bekezdés 5. pontjában megadott létesítmények. b) Az övezetben kivételesen sem helyezhetők el az OTÉK 19. (3) bekezdés 1. pontjában megadott létesítmények. c) A részben meglévő, illetve tervezett Gksz övezetekben a telekalakítást elősegítő telekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni. 2 A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 3. igazgatási, egyéb irodaépület, 4. parkolóház, üzemanyagtöltő, 5. sportépítmény. 3 A javasolt módosítás esetében a gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület 1.1-es övezetébe a beépítési mód szabadonálló lesz. A beépítési % értéke 40%.a minimálisan kialakítandó zöldfelület értéke 25% lesz. A legnagyobb építménymagasság értéke a tervezett szabályozás szerint 7,5-9,5 m lesz. 2 Hatályos HÉSZ 3 OTÉK 19. (2) bek. 5. pont, augusztus 6-án hatályos állapota 13

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015.

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU. U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I182-13 JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben