D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U"

Átírás

1 NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) Mobil: (06-30) Web: DEMECSER VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI MÓDO SÍTÁSA DEMECSER, HUNYADI U. 08 HRSZ-Ú ÚT 02/3 HRSZ-Ú SZÁNTÓ ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 45. (1) szerinti az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült, a rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációja Munkaszám: 18/2015.

2 AL ÁÍ R Ó L AP DEMECSER VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI MÓDO SÍTÁSA DEMECSER, HUNYADI U. 08 HRSZ-Ú ÚT 02/3 HRSZ-Ú SZÁNTÓ ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN Generál tervező Székhely: Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) Mobil: (06-30) Vezető településrendező tervező Témafelelős... Dás Ede építészmérnök, építész tervező szakmérnök okl. településmérnök TT/É TARTALOMJEGYZÉK... Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna építőmérnök CÍMLAP ALÁÍRÓLAP TARTALOMJEGYZÉK I. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK V. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA MELLÉKLET: TERVDOKUMENTÁCIÓ Nyíregyháza, június hó - 2 -

3 I. TERVEZÉSI ELŐ Z MÉ N YE K, ME GAL AP O Z Ó VIZSGÁL AT O K Tervezési előzmények Demecser Város Önkormányzata az 61/2015. (V.15.) KT. sz. határozatával döntött településrendezési terv módosításáról, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) és az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásainak figyelembevételével. A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 45. (1) szerinti az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül, jelen dokumentáció a rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentáció. A Képviselő-testületi előterjesztés szükségességének okai A Nyírfruct Kft Demecser, Váci M. u. 8.sz. alatti kérelmező településrendezési terv módosítás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A gazdasági társaság tevékenysége a zöldség, gyümölcs árubegyűjtés, a piac igényeinek megfelelő osztályozás, válogatás és csomagolás, natúr 100% tartósítószer nélküli rostos gyümölcslégyártás, és értékesítés, melynek egyik helyszíne a Demecser 81/1 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlanon jelenleg is egy 500 tonna kapacitású bérelt hűtőházban almaosztályozó, fóliázó, hálózó gépek találhatóak. A vállalkozás a tevékenységét bővíteni kívánja a Demecser 77, 78, 79, 81/8, /9, /10 hrsz-ú ingatlanokon. A Rendelet 32. -a alapján: (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Mivel hivatkozott jogszabály egyik pontját sem érinti a javasolt módosítás ezért a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációját készítettük el, és egyeztetési eljárást is ennek megfelelően folytatja le az önkormányzat. A településrendezési terv módosításának várható hatásai A település Önkormányzata vállalkozói kérelem alapján, a Demecser Hunyadi u. 08 hrsz-ú 02/3 hrsz-ú szántó által határolt tömbben, a település déli gazdasági területét kívánja bővíteni. Az Önkormányzat a hatályos településrendezési tervébe beillesztette, annak lehetőségét, hogy a déli településrészen gazdasági terület kialakításával karakteres legyen a déli gazdasági részen a Város. A településrendezési terv egyes előírásai az érintett tömb esetében beszűkítette, korlátok közé szorította a fejlesztési elképzeléseket, mely a periférikus helyzet miatt gazdaságfejlesztési célokra alkalmas. A tömb ingatlantulajdonosai kérelmükben előadták, hogy a módosítással érintett tömb déli részén már jelenleg is a gazdasági kereskedelmi tevékenység jellemző, és a tervezett új terület-felhasználás révén a gazdasági tevékenységet fejleszteni tják, képesek új munkahelyeket teremteni, ezáltal a város gazdasági potenciálját növelni. A terület környezetében (saját területen) védőerdő létesítése, illetve beültetési kötelezettség kijelölése a szomszédos falusias lakóterület felől indokolt, mellyel nemcsak a tevékenységből esetlegesen származó káros hatásokat lehet csökkenteni, hanem a kieső biológiai aktivitásértéket is pótolni lehet. Az önkormányzat ezzel a döntéssel a hatályos terv szerinti terület-felhasználást kívánja a javasolt tevékenységhez, beépítettséghez, terület-használathoz igazítani. Üzemi tevékenységből származó káros hatásokkal nem kell számolni a tevékenység jelenlegi és tervezett keretei közt, viszont a kieső biológiai aktivitásértéket védőerdő betervezésével pótolni kell. Mindezen feltételek biztosítása érdekében a település önkormányzata településrendezési eszközök segítségével kívánja a tömb további fejlődését elősegíteni, a helyi vállalkozókat segítve, a Településfejlesztési koncepcióban foglaltakat érvényre juttatni. 3

4 Az engedélyezési tervhez, továbbá a jogi végrehajtáshoz elengedhetetlen a javasolt módosítások szabályozási tervben történő megjelenítése. A szabályozási terv módosítás elsődleges célja a lakóterületből gazdasági területté minősítés, az ehhez szükséges engedélyezések jogszabályi előkészítése, a területbiztosítás elsődleges feltételének megteremtése. A gazdasági terület bővítésének jogi akadálya nem lesz, tisztázódnak a tulajdonosi és területi kihatások, a telekalakítás végrehajtható lesz. Ismertté válik a szabályozási tervben való szerepeltetéssel a környezettel való összefüggései, az előkészítés intézkedési feladatai. A hagyományosan vidéki települések települési térsége területén kiemelten fontos az egységes hagyományos településkép, településszerkezet, a településperemek védelme, és megőrzése. A település egyedi arculatát továbbra is meg tja őrizni, a módosítások által még inkább alkalmazkodik az itt élő lakosság, és a település önkormányzata és a vállalkozások igényeihez. A települési kötődéshez elengedhetetlen gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó elemek környezetüket nem zavaró módon valósulhatnak meg. A tervezett módosítás során a területfelhasználás változni fog, tehát a településszerkezeti tervet és a hozzá tartozó leírást, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot is érint. Emellett ez a módosítás a kieső biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében egy a vállalkozás által biztosított területen mezőgazdasági területen erdőterület kijelölést jelent. Mindezen fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, a település önkormányzata a hatályos településszerkezeti terv és leírás, belterületi szabályozási terv és helyi építési szabályzat (továbbiakban HÉSZ) módosítása mellett döntött, mely a településfejlesztési koncepció gazdaságfejlesztési fejezetében fogalaltaknak teljes mértékben megfelel. A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 30/2012. (IV.2) KT.sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és leírás, 4/2012. (IV.2.) KT.sz. rendelettel módosított, 15/2005.(VII.29.) KT. sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv és helyi építési szabályzat. A településrendezési terv módosítása az alábbiak szerint épül fel I. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK V. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4

5 Képviselőtestületi határozat-kivonat 5

6 Megalapozó vizsgálatok Demecser Nyíregyházától északkeletre a Közép- Nyírség és a Rétköz találkozásának vonalán, a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében, közelebbről Felső-Szabolcsban, a Lónyai északi oldalán, a Nyírség és Rétköz határán fekszik. Adottságai folytán a Rétköz természetes központja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két legfejlettebb városa Nyíregyháza és Kisvárda között fekszik, a 100-as vasi fővonal mellett. A település XX. században jelentős társadalmi és gazdasági változásokon ment keresztül. Az iparfejlesztés a helyi mezőgazdasági kultúrára építve az első világháborúban índúlt meg. A város átnézet térképen, a tervezési területtel, forrás Tervezési terület, forrás 6

7 A tervezéssel érintett tömb nyugati része a gazdasági kereskedelmi terület övezetébe tartozik. Az övezeti előírások szerint szabadonálló beépítési mód mellett, a terület 40%-ig, minimálisan 2000 m2 telekterület feletti telken 7,5-9,5 m-ig terjedő építménymagasságú épület építhető. A terület kereskedelmi szolgáltató jellege kiteljesedett, az Állami Köztal való közvetlen kapcsolata miatt a tömb területe felértékelődött. A gyakorlatilag egyedül szóba jövő bővítési irány, a keletre található kertvárosias lakóterület. A tömb nyugati része gazdasági terület A kertvárosias lakóterület, gyenge állapotú és állagú, földszintes lakásállományt takar, az épületek kora év. A területek beépítettsége 10% alatt van, építménymagasság 3,5 m körüli, előkertek értéke 0 és 5,0 m között váltakozik. A két tömböt elválasztó és korábban már a 81/1 hrsz-ú telekbe beolvasztott 81/7 hrsz-ú árok, ugyan vízgazdálkodási területnek van ábrázolva a hatályos terven, viszont évtizedek óta nem funkcionál, és kérelmezők tulajdonát képezi. Az árok vízgazdálkodási szerepet nem töltött be, ezért szüntették meg a terv készítését évekkel megelőzően. A tömb keleti része lakóterület A terület gazdasági terület céljára történő kijelölését, az alábbi normatív szempontok indokolják: már kérelmező tulajdonát képezi, vagy megszerzése folyamatban van, periférikus, fő melletti fekvés, aránylag magas fekvésű, belvízmentes ingatlan, jó parkolási feltételek biztosítása, megfelelő infrastruktúra. Mindezen feltételeknek tárgyi ingatlanok feleltek meg, ezért javasoljuk, hogy a normatív szabályozás szempontjai szerint is, az érintett tömbrészen kerüljön kijelölésre a gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület bővítése. A szomszédos északi mezőgazdasági területen javasoljuk védőerdő kialakítását, illetve a gazdasági terület és a lakóterület határán beültetésre szánt terület sávjának beiktatását. 7

8 Folyamatban lévő telekalakítás készítő Geodézia-Nyírság Kft., munkaszám 31/2015. M e l l é k l e t : T- 1 8

9 4 ALAPTÉRKÉP M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ CB / var Dózsa György utca / /1 beépítetlen közterület közterület /2 297/ /1 52/2 275/ / /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/ /1 68/ /2 7 09/25 09/24 09/ /1 75/ /1 202/ /2 202/ /14 205/13 205/12 205/11 205/5 205/6 205/ / /1 191/1 191/ / /10 198/1 Bessenyei utca Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 09/17 09/15 09/14 09/13 R 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 R /4 09/3 09/2 81/4 a Sz 5 b major major 83 üzem üzem 86 81/3 81/5 81/5 81/2 köz árok 81/ /8 189/7 20a 18 18a /5 189/6 189/ /3 186/2 186/1 185/2 185/ Hunyadi köz 7 79/2 78 köz 81/9 79/1 H 84 Hunyadi János utca /2 196/ /1 193 Sporttelep NYÍRSÉGTERV MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv TERVEZŐ: SZERKESZTŐ: TÉMAFELELŐS: Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Alaptérkép hó 18/2015. T-1

10 II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA TERÜLET LEHATÁROLÁSA, TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA 1.) A módosított Településszerkezeti Terv hatálya a település belterületének középső részére terjed ki. A tervezési területet a T-2.b számú terv szerint kell kialakítani. 2.) A terv a település jövőben elérendő céljait a településfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint veszi figyelembe. Az elfogadott Hosszávú Település-fejlesztési Koncepciót, annak lényegét nem érintve, kisléptékű módosítási javaslatot tartalmaz. 3.) Fontos szempont a tervezett gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület minél szélesebb körű hasznosítása, a befektetői igények jobb kiszolgálása, és a kisvárosias légkör javítása, a gazdasági funkciók további bővítése. Mindezek a Településszerkezeti Terv vonatkozásában, az alábbiak korrekcióját irányozza elő: Demecser a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 25 km távolságra található település. A 4-es főról Székelynél leágazó alsórendű on érhető el. A települést átszeli a Bapest-Záhony vasvonal. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Az évi napsütéses órák száma 1950 alatti, a középhőmérséklet 9,5-9,6 Cfok, a csapadék mennyisége 600 mm körül alakul évente. Leggyakrabban ÉK-i, DNY-i szél fúj. A város határában folyik a Lónyai-fő, mely a Tiszába torkollik. Erdőtársulásait főleg akácfák és nemes nyárak alkotják. Kisebb részt borítanak a tölgyesek, valamint a hazai nyárak és egyéb lágy lombúak. A nyílt társulások közül jellemző a homokpuszta-rét, de megtalálható a hamuvirág, a réti angyalka is. Talaja kovárványos barna erdő talaj, réti csernozjom, helyenként lápos réti talaj. A Rétköz és a Nyírség érintkező vonalán, a homokhátság peremén álló város legrégebbi része a mai református templom környéke, a Felvég. Neve puszta személynévi eredetű. A rétközi kisváros többutcás, szalagtelkes település. Északnyugati részét Felvégnek, délkeleti részét Alvégnek nevezik. Korábban a határ fele víz alatt állt; 1882-ben lecsapolták, a hajdani rétek, tavak helyét felszántották, s ezen káposztát, dohányt, krumplit, cukorrépát, napraforgót termesztettek. Demecser lett a rétközi káposztatermesztés központja, mivel a vasépítés után évtizedekig csak ennek a községnek volt rakodóállomása. Az I. világháború idején savanyú káposztát gyártó üzemet és keményítőgyárat létesítettek a községben. Demecser mezőváros jellegű település, melynek képe az 1920-as években teljesen megváltozott. A mezőgazdasági és ipari fejlődésnek köszönhetően a múlt századi lakóházakat lebontották és újakat építettek helyükbe. Közigazgatásilag Demecser 1860-tól a Dadai járáshoz tartozott től a Dadai felsőjárás, majd a XX. század elején a Bogdányi járás nagyközsége, 1920-tól a Nyírbogdányi járás, 1950-től a Kemecsei (eddig Nyírbogdányi) járás települése ban Nyíregyháza város városkörnyéki községe, nagyközségi közös tanács székhelye lett, Kék és Székely településekkel febr.1-től a nagyközségi közös tanács tagjaként közvetlen megyei irányítás alá került júl.1-jétől Nyíregyháza megyei város és környéke községe, 1990-től önálló től közigazgatási rangja: nagyközség től: város. 1 Demecser Város is a kistérség többi településéhez hasonlóan (2005-ben) az új Étv. előírásai szerint a településrendezési tervei elkészítése és elfogadása mellett döntött ban elfogadásra, és azóta felülvizsgálatra került az Országos Területrendezési Terv (OTrT) illetve a megyei TRT is. Az országos infrastruktúrák fejlesztésének egyik eleme, a 4. számú fő településeket elkerülő szakaszainak építése megtörtént ben a képviselőtestület átfogó módosításokat határozott el, és fogadott el. Jelen településrendezési terv módosításban foglalt változások kisléptékűek, inkább korrekciónak tekinthetők. A terület-felhasználás változni fog, összességében a gazdasági terület, a lakóterület rovására nő, illetve a zöldterületek mértéke is tovább nő. Igazgatási és belterületi határ 1.) A település közigazgatási területe nem változik. külterület, belterület nem változik 1 Demecser IVS 9

11 2.) A módosítás során a beépítésre szánt terület határa nem változik. 3.) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és terület-felhasználási egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiaknak megfelelően tagolódnak: beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területek 4.) Az egyes területek terület-felhasználási módját a T-2.b tervlap határozza meg. A Településszerkezeti Terv elemei a közlekedés jelölt elemei és hierarchiája infrastrukturális elemek a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai szintterület-sűrűség A Településszerkezeti Terv módosítása A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet és a hozzá tartozó Településszerkezeti Terv Leírását módosítani kell. A Településszerkezeti terv módosítása esetén a módosítás az érintett terület-felhasználási egységet magába foglaló, legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesét is vegye figyelembe. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI I. Vasvonal A tervezési területet nem érinti. II. Gyorsforgalmi A tervezési területet nem érinti. II. Országos külterületi fő A tervezési területet nem érinti. III. Országos belterületi fő A tervezési területet nem érinti. IV. Országos külterületi mellékutak A tervezési területet nem érinti. V. Országos belterületi mellékutak A tervezési területet nem érinti. VI. Helyi külterületi gyűjtőutak A tervezési területet nem érinti. VII. Helyi belterületi gyűjtőutak A tervezési területet nem érinti. VIII. Kerékpár A tervezési területet érinti. IX. Közi kereszteződés A tervezési területet nem érinti. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK VÁLTOZÁSA A település területi mutatói a terv szerint Az igazgatási terület, belterület nagysága változatlan A tervezési területen az alábbi terület-felhasználási egységek változnak A településen az általános használat szerint: (a legnagyobb megengedett szintterület-mutató) Lke Lakóterület kertvárosias 0,3 0,4839 ha, összességében nő gazdasági terület lesz Gksz Gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató 0,05 0,6215 ha, összességében nő lakóterületből 10

12 Ev Erdőterület védőerdő -- 1,246 ha, összességében nő mezőgazdasági területből Má Mezőgazdasági terület általános -- 1,246 ha, összességében csökken zöldterület közkert lesz Vg Vízgazdálkodási terület -- 0,1376 ha, összességében nő gazdasági terület lesz ÉRTÉKVÉDELEM Az épített környezet, karakter és településkép védelem A tervezési terület a műemléki környezet által nem érintett. A védett településszerkezetet (helyi, területi védelem) illetve helyileg védett épületet, építményt a tömb nem érint. A védelem tárgya a település egyéni arculata, mely e területtel együtt képez egységet. A tervezési területet érintő módosítás a meglevő településképet, karaktert nem befolyásolja. Régészeti terület, természeti környezet A tervezési terület régészeti érdekű területet nem érint. A tervezési területek természeti, természetvédelmi területet, ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosó területe, pufferterület által nem érintett. A VÉGREHAJTÁST ELŐKÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK Szerkezeti terv és Településfejlesztési koncepció megvalósulását elősegítő intézkedések 1.) A tervezési területre készítendő Szabályozási terv előírásaiban érvényesíteni kell az épített örökség, a természeti környezet védelmét, infrastruktúra-hálózat, vízrendezés, környezetvédelem szempontjait. 2.) A Szabályozási terv építési övezeti előírásai tükrözzék a kialakult állapot elsődlegességét, biztosítva ezzel a településszerkezet, településkép karakterének megőrzését, javítását. 3.) A Szabályozási tervek készítésénél a tulajdoni viszonyokat, a már megszerzett építési jogokat és a kialakult épített környezet adottságait figyelembe kell venni. A Településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 1.) A tervezett településfejlesztési elemek megvalósíthatósága. 2.) A településszerkezeti tervben foglaltak megvalósítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 11

13 H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T Demecser Város Önkormányzata Képviselő Testülete /2015.(..) számú határozata DEMECSER VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL A képviselő-testület A Város igazgatási területére készített az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII., törvény 6. (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Településszerkezeti tervet és leírását az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Nyírségterv Kft. által 18/2015. Tsz.-on készített Településszerkezeti tervét (T-2.b) és a településszerkezeti tervek leírását elfogadja. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. Demecser, hó..nap Kapják: A Képviselő testület tagjai A polgármesteri hivatal körjegyzője és a belső szerkezeti egység vezetői M e l l é k l e t : T- 2. a, T - 2. b 12

14 4 2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ Lf CB Lf Lk 322/ var Dózsa György utca /1 beépítetlen közterület közterület Lk /2 297/1 277/ /1 52/2 275/ /1 274 Lke 273 Má /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/1 Vt /1 68/ /2 7 09/25 09/24 09/23 09/18 V 5,00 5,00 V 81/ /1 75/ Lke /1 191/1 191/ /1 202/ /2 202/2 202/ /14 205/13 205/12 205/11 205/10 198/1 205/5 205/6 205/9 Bessenyei utca 09/17 09/15 09/14 09/13 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 09/4 09/3 09/2 81/3 81/5 81/2 köz 80 81/1 árok árok 81/ /8 189/ a 18 18a 189/5 189/6 189/ / /3 186/2 185/2 185/ Lke Hunyadi köz 7 Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 R R 4 Má 08 81/4 a Sz 5 b major major 83 üzem üzem 86 Gksz V Lf Lf V /2 196/ /1 Kü-s 193 Sporttelep JELMAGYARÁZAT Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz Különleges intézményi terület Mezőgazdasági általános terület Vízgazdálkodási terület Híd Védőtávolság Elektromos légvezeték Lk Lf Lke Vt Kü Má V Meglevő Tervezett Szintterületsűrűségi mutatók 0,3 0,5 0,5 0,4 0,05 Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! NYÍRSÉGTERV Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: Országos mellék Jelentősebb összekötő és mg. MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Meglévő településszerkezeti terv Meglevő Tervezett TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv SZERKESZTŐ: hó TÉMAFELELŐS: 18/2015. T-2.a

15 4 2 TERVEZETT ÁLLAPOT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ Lf CB Lf Lk 322/ var Dózsa György utca /1 beépítetlen közterület közterület Lk /2 297/1 277/ /1 52/2 275/ /1 274 Lke 273 Má /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/1 Vt 3 09/25 09/24 09/23 Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 09/18 V Gksz->Ev 09/17 09/15 09/14 09/13 R 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 R 4 Má 08 09/4 09/3 09/2 81/4 5,00 5,00 81/3 a Sz 5 81/5 81/5 b major major 83 üzem üzem 86 Gksz V 81/2 köz köz /1 75/ /2 79 Lke->Gksz 81/6 81/ / H 84 Hunyadi János utca / / Lke /8 189/ a 18 18a Lf /5 189/6 189/ / /1 Lf 191/1 191/ /3 186/2 185/2 185/ / / / /2 202/ /14 Bessenyei utca V Lke /13 205/ /2 205/11 205/ / /2 196/ /1 205/5 205/6 Hunyadi köz 205/9 Kü-s 193 Sporttelep 7 JELMAGYARÁZAT Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz Különleges intézményi terület Mezőgazdasági általános terület Vízgazdálkodási terület Híd Védőtávolság Kerékpár Elektromos légvezeték Lk Lf Lke Vt Kü Má V Meglevő Tervezett Szintterületsűrűségi mutatók 0,3 0,5 0,5 0,4 0,05 Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! NYÍRSÉGTERV Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: Országos mellék Jelentősebb összekötő és mg. MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Tervezett településszerkezeti terv Meglevő Tervezett TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv SZERKESZTŐ: hó TÉMAFELELŐS: 18/2015. T-2.b

16 III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szabályozást érintő elvek Demecser Város Önkormányzata döntött településrendezési terv módosításáról az Étv., az OTÉK, és a Rendelet előírásainak figyelembevételével. A megfogalmazott módosítási feladatok a terv alkalmazása során felmerült, jellemzően tulajdonosi igények vizsgálatára, ill. a beépítésre szánt terület határának pontosítására vonatkoznak. Lényegében egyedi vagy lokális hatású változtatások, melyek minimális mértékű terület-felhasználást és infrastrukturális elemet érintő szerkezeti beavatkozást igényelnek. A módosítás a város településrendezési eszközei közül a Helyi Építési Szabályzatot, és a belterület Szabályozási tervét is érinti. A módosított szabályozási terv hatálya Demecser Város belterületének középső, illetve a belterület és zártkert déli határvonalának (T-1 jelű alaptérképeken körülhatárolt) területére terjed ki. A település Önkormányzata vállalkozói kérelem alapján, a Demecser Hunyadi u. 08 hrsz-ú 02/3 hrsz-ú szántó által határolt tömbben a település déli gazdasági területét kívánja bővíteni, melyet a településrendezési terv övezetre vonatkozó előírásai az érintett tömb esetében beszűkítette. A fejlesztési elképzelések megvalósítása a periférikus helyzet, illetve fői kapcsolat miatt is indokolt, illetve a terület gazdaságfejlesztési célokra alkalmas. A kieső biológiai aktivitásértéket 02/3 hrszú szántó területe, védőerdő terület formájában kell visszaadni. Épület a védelmi erdőben nem helyezhető el. Módosítás előtt Övezeti kód Lke 1.1 Beépítési mód oldalhatáron álló Minimális építési telek nagysága (m2) 560 Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 30 Építmény magasság (HÉSZ alapján) 4,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) (%) 50 Módosítást követően Övezeti kód Gksz 1.1 Beépítési mód szabadonálló Minimális építési telek nagysága (m2) 2500 Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 40 Építmény magasság (HÉSZ alapján) 7,5-9,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) (%) 25 Kereskedelmi szolgáltató terület: A Gksz1 övezet előírásai: a) Az övezetben nem helyezhetők el az OTÉK 19. (2) bekezdés 5. pontjában megadott létesítmények. b) Az övezetben kivételesen sem helyezhetők el az OTÉK 19. (3) bekezdés 1. pontjában megadott létesítmények. c) A részben meglévő, illetve tervezett Gksz övezetekben a telekalakítást elősegítő telekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni. 2 A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 3. igazgatási, egyéb irodaépület, 4. parkolóház, üzemanyagtöltő, 5. sportépítmény. 3 A javasolt módosítás esetében a gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület 1.1-es övezetébe a beépítési mód szabadonálló lesz. A beépítési % értéke 40%.a minimálisan kialakítandó zöldfelület értéke 25% lesz. A legnagyobb építménymagasság értéke a tervezett szabályozás szerint 7,5-9,5 m lesz. 2 Hatályos HÉSZ 3 OTÉK 19. (2) bek. 5. pont, augusztus 6-án hatályos állapota 13

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: A) Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ᜇ卷 ÁJ : O ÁC : ÚJ Á H : J Ő : ᜇ卷Oᜇ卷Á JÁ O : O A.D. & U. Kft 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K ᜇ咧 6 KOVÁCS PÉTER Ő Ő 6ᜇ咧 3. A KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSE, KÜLDETÉSE:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Szabályozási Terv kisebb módosításainak kezdeményezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben