D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U"

Átírás

1 NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) Mobil: (06-30) Web: DEMECSER VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI MÓDO SÍTÁSA DEMECSER, HUNYADI U. 08 HRSZ-Ú ÚT 02/3 HRSZ-Ú SZÁNTÓ ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 45. (1) szerinti az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült, a rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációja Munkaszám: 18/2015.

2 AL ÁÍ R Ó L AP DEMECSER VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉVI MÓDO SÍTÁSA DEMECSER, HUNYADI U. 08 HRSZ-Ú ÚT 02/3 HRSZ-Ú SZÁNTÓ ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBEN Generál tervező Székhely: Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) Mobil: (06-30) Vezető településrendező tervező Témafelelős... Dás Ede építészmérnök, építész tervező szakmérnök okl. településmérnök TT/É TARTALOMJEGYZÉK... Fazekasné Jánócsik Zsuzsanna építőmérnök CÍMLAP ALÁÍRÓLAP TARTALOMJEGYZÉK I. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK V. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA MELLÉKLET: TERVDOKUMENTÁCIÓ Nyíregyháza, június hó - 2 -

3 I. TERVEZÉSI ELŐ Z MÉ N YE K, ME GAL AP O Z Ó VIZSGÁL AT O K Tervezési előzmények Demecser Város Önkormányzata az 61/2015. (V.15.) KT. sz. határozatával döntött településrendezési terv módosításáról, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) és az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásainak figyelembevételével. A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 45. (1) szerinti az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül, jelen dokumentáció a rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentáció. A Képviselő-testületi előterjesztés szükségességének okai A Nyírfruct Kft Demecser, Váci M. u. 8.sz. alatti kérelmező településrendezési terv módosítás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A gazdasági társaság tevékenysége a zöldség, gyümölcs árubegyűjtés, a piac igényeinek megfelelő osztályozás, válogatás és csomagolás, natúr 100% tartósítószer nélküli rostos gyümölcslégyártás, és értékesítés, melynek egyik helyszíne a Demecser 81/1 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlanon jelenleg is egy 500 tonna kapacitású bérelt hűtőházban almaosztályozó, fóliázó, hálózó gépek találhatóak. A vállalkozás a tevékenységét bővíteni kívánja a Demecser 77, 78, 79, 81/8, /9, /10 hrsz-ú ingatlanokon. A Rendelet 32. -a alapján: (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Mivel hivatkozott jogszabály egyik pontját sem érinti a javasolt módosítás ezért a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -nak megfelelő egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációját készítettük el, és egyeztetési eljárást is ennek megfelelően folytatja le az önkormányzat. A településrendezési terv módosításának várható hatásai A település Önkormányzata vállalkozói kérelem alapján, a Demecser Hunyadi u. 08 hrsz-ú 02/3 hrsz-ú szántó által határolt tömbben, a település déli gazdasági területét kívánja bővíteni. Az Önkormányzat a hatályos településrendezési tervébe beillesztette, annak lehetőségét, hogy a déli településrészen gazdasági terület kialakításával karakteres legyen a déli gazdasági részen a Város. A településrendezési terv egyes előírásai az érintett tömb esetében beszűkítette, korlátok közé szorította a fejlesztési elképzeléseket, mely a periférikus helyzet miatt gazdaságfejlesztési célokra alkalmas. A tömb ingatlantulajdonosai kérelmükben előadták, hogy a módosítással érintett tömb déli részén már jelenleg is a gazdasági kereskedelmi tevékenység jellemző, és a tervezett új terület-felhasználás révén a gazdasági tevékenységet fejleszteni tják, képesek új munkahelyeket teremteni, ezáltal a város gazdasági potenciálját növelni. A terület környezetében (saját területen) védőerdő létesítése, illetve beültetési kötelezettség kijelölése a szomszédos falusias lakóterület felől indokolt, mellyel nemcsak a tevékenységből esetlegesen származó káros hatásokat lehet csökkenteni, hanem a kieső biológiai aktivitásértéket is pótolni lehet. Az önkormányzat ezzel a döntéssel a hatályos terv szerinti terület-felhasználást kívánja a javasolt tevékenységhez, beépítettséghez, terület-használathoz igazítani. Üzemi tevékenységből származó káros hatásokkal nem kell számolni a tevékenység jelenlegi és tervezett keretei közt, viszont a kieső biológiai aktivitásértéket védőerdő betervezésével pótolni kell. Mindezen feltételek biztosítása érdekében a település önkormányzata településrendezési eszközök segítségével kívánja a tömb további fejlődését elősegíteni, a helyi vállalkozókat segítve, a Településfejlesztési koncepcióban foglaltakat érvényre juttatni. 3

4 Az engedélyezési tervhez, továbbá a jogi végrehajtáshoz elengedhetetlen a javasolt módosítások szabályozási tervben történő megjelenítése. A szabályozási terv módosítás elsődleges célja a lakóterületből gazdasági területté minősítés, az ehhez szükséges engedélyezések jogszabályi előkészítése, a területbiztosítás elsődleges feltételének megteremtése. A gazdasági terület bővítésének jogi akadálya nem lesz, tisztázódnak a tulajdonosi és területi kihatások, a telekalakítás végrehajtható lesz. Ismertté válik a szabályozási tervben való szerepeltetéssel a környezettel való összefüggései, az előkészítés intézkedési feladatai. A hagyományosan vidéki települések települési térsége területén kiemelten fontos az egységes hagyományos településkép, településszerkezet, a településperemek védelme, és megőrzése. A település egyedi arculatát továbbra is meg tja őrizni, a módosítások által még inkább alkalmazkodik az itt élő lakosság, és a település önkormányzata és a vállalkozások igényeihez. A települési kötődéshez elengedhetetlen gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó elemek környezetüket nem zavaró módon valósulhatnak meg. A tervezett módosítás során a területfelhasználás változni fog, tehát a településszerkezeti tervet és a hozzá tartozó leírást, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot is érint. Emellett ez a módosítás a kieső biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében egy a vállalkozás által biztosított területen mezőgazdasági területen erdőterület kijelölést jelent. Mindezen fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, a település önkormányzata a hatályos településszerkezeti terv és leírás, belterületi szabályozási terv és helyi építési szabályzat (továbbiakban HÉSZ) módosítása mellett döntött, mely a településfejlesztési koncepció gazdaságfejlesztési fejezetében fogalaltaknak teljes mértékben megfelel. A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 30/2012. (IV.2) KT.sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és leírás, 4/2012. (IV.2.) KT.sz. rendelettel módosított, 15/2005.(VII.29.) KT. sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv és helyi építési szabályzat. A településrendezési terv módosítása az alábbiak szerint épül fel I. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK V. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4

5 Képviselőtestületi határozat-kivonat 5

6 Megalapozó vizsgálatok Demecser Nyíregyházától északkeletre a Közép- Nyírség és a Rétköz találkozásának vonalán, a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében, közelebbről Felső-Szabolcsban, a Lónyai északi oldalán, a Nyírség és Rétköz határán fekszik. Adottságai folytán a Rétköz természetes központja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két legfejlettebb városa Nyíregyháza és Kisvárda között fekszik, a 100-as vasi fővonal mellett. A település XX. században jelentős társadalmi és gazdasági változásokon ment keresztül. Az iparfejlesztés a helyi mezőgazdasági kultúrára építve az első világháborúban índúlt meg. A város átnézet térképen, a tervezési területtel, forrás Tervezési terület, forrás 6

7 A tervezéssel érintett tömb nyugati része a gazdasági kereskedelmi terület övezetébe tartozik. Az övezeti előírások szerint szabadonálló beépítési mód mellett, a terület 40%-ig, minimálisan 2000 m2 telekterület feletti telken 7,5-9,5 m-ig terjedő építménymagasságú épület építhető. A terület kereskedelmi szolgáltató jellege kiteljesedett, az Állami Köztal való közvetlen kapcsolata miatt a tömb területe felértékelődött. A gyakorlatilag egyedül szóba jövő bővítési irány, a keletre található kertvárosias lakóterület. A tömb nyugati része gazdasági terület A kertvárosias lakóterület, gyenge állapotú és állagú, földszintes lakásállományt takar, az épületek kora év. A területek beépítettsége 10% alatt van, építménymagasság 3,5 m körüli, előkertek értéke 0 és 5,0 m között váltakozik. A két tömböt elválasztó és korábban már a 81/1 hrsz-ú telekbe beolvasztott 81/7 hrsz-ú árok, ugyan vízgazdálkodási területnek van ábrázolva a hatályos terven, viszont évtizedek óta nem funkcionál, és kérelmezők tulajdonát képezi. Az árok vízgazdálkodási szerepet nem töltött be, ezért szüntették meg a terv készítését évekkel megelőzően. A tömb keleti része lakóterület A terület gazdasági terület céljára történő kijelölését, az alábbi normatív szempontok indokolják: már kérelmező tulajdonát képezi, vagy megszerzése folyamatban van, periférikus, fő melletti fekvés, aránylag magas fekvésű, belvízmentes ingatlan, jó parkolási feltételek biztosítása, megfelelő infrastruktúra. Mindezen feltételeknek tárgyi ingatlanok feleltek meg, ezért javasoljuk, hogy a normatív szabályozás szempontjai szerint is, az érintett tömbrészen kerüljön kijelölésre a gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület bővítése. A szomszédos északi mezőgazdasági területen javasoljuk védőerdő kialakítását, illetve a gazdasági terület és a lakóterület határán beültetésre szánt terület sávjának beiktatását. 7

8 Folyamatban lévő telekalakítás készítő Geodézia-Nyírság Kft., munkaszám 31/2015. M e l l é k l e t : T- 1 8

9 4 ALAPTÉRKÉP M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ CB / var Dózsa György utca / /1 beépítetlen közterület közterület /2 297/ /1 52/2 275/ / /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/ /1 68/ /2 7 09/25 09/24 09/ /1 75/ /1 202/ /2 202/ /14 205/13 205/12 205/11 205/5 205/6 205/ / /1 191/1 191/ / /10 198/1 Bessenyei utca Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 09/17 09/15 09/14 09/13 R 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 R /4 09/3 09/2 81/4 a Sz 5 b major major 83 üzem üzem 86 81/3 81/5 81/5 81/2 köz árok 81/ /8 189/7 20a 18 18a /5 189/6 189/ /3 186/2 186/1 185/2 185/ Hunyadi köz 7 79/2 78 köz 81/9 79/1 H 84 Hunyadi János utca /2 196/ /1 193 Sporttelep NYÍRSÉGTERV MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv TERVEZŐ: SZERKESZTŐ: TÉMAFELELŐS: Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Alaptérkép hó 18/2015. T-1

10 II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA TERÜLET LEHATÁROLÁSA, TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA 1.) A módosított Településszerkezeti Terv hatálya a település belterületének középső részére terjed ki. A tervezési területet a T-2.b számú terv szerint kell kialakítani. 2.) A terv a település jövőben elérendő céljait a településfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint veszi figyelembe. Az elfogadott Hosszávú Település-fejlesztési Koncepciót, annak lényegét nem érintve, kisléptékű módosítási javaslatot tartalmaz. 3.) Fontos szempont a tervezett gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület minél szélesebb körű hasznosítása, a befektetői igények jobb kiszolgálása, és a kisvárosias légkör javítása, a gazdasági funkciók további bővítése. Mindezek a Településszerkezeti Terv vonatkozásában, az alábbiak korrekcióját irányozza elő: Demecser a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 25 km távolságra található település. A 4-es főról Székelynél leágazó alsórendű on érhető el. A települést átszeli a Bapest-Záhony vasvonal. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Az évi napsütéses órák száma 1950 alatti, a középhőmérséklet 9,5-9,6 Cfok, a csapadék mennyisége 600 mm körül alakul évente. Leggyakrabban ÉK-i, DNY-i szél fúj. A város határában folyik a Lónyai-fő, mely a Tiszába torkollik. Erdőtársulásait főleg akácfák és nemes nyárak alkotják. Kisebb részt borítanak a tölgyesek, valamint a hazai nyárak és egyéb lágy lombúak. A nyílt társulások közül jellemző a homokpuszta-rét, de megtalálható a hamuvirág, a réti angyalka is. Talaja kovárványos barna erdő talaj, réti csernozjom, helyenként lápos réti talaj. A Rétköz és a Nyírség érintkező vonalán, a homokhátság peremén álló város legrégebbi része a mai református templom környéke, a Felvég. Neve puszta személynévi eredetű. A rétközi kisváros többutcás, szalagtelkes település. Északnyugati részét Felvégnek, délkeleti részét Alvégnek nevezik. Korábban a határ fele víz alatt állt; 1882-ben lecsapolták, a hajdani rétek, tavak helyét felszántották, s ezen káposztát, dohányt, krumplit, cukorrépát, napraforgót termesztettek. Demecser lett a rétközi káposztatermesztés központja, mivel a vasépítés után évtizedekig csak ennek a községnek volt rakodóállomása. Az I. világháború idején savanyú káposztát gyártó üzemet és keményítőgyárat létesítettek a községben. Demecser mezőváros jellegű település, melynek képe az 1920-as években teljesen megváltozott. A mezőgazdasági és ipari fejlődésnek köszönhetően a múlt századi lakóházakat lebontották és újakat építettek helyükbe. Közigazgatásilag Demecser 1860-tól a Dadai járáshoz tartozott től a Dadai felsőjárás, majd a XX. század elején a Bogdányi járás nagyközsége, 1920-tól a Nyírbogdányi járás, 1950-től a Kemecsei (eddig Nyírbogdányi) járás települése ban Nyíregyháza város városkörnyéki községe, nagyközségi közös tanács székhelye lett, Kék és Székely településekkel febr.1-től a nagyközségi közös tanács tagjaként közvetlen megyei irányítás alá került júl.1-jétől Nyíregyháza megyei város és környéke községe, 1990-től önálló től közigazgatási rangja: nagyközség től: város. 1 Demecser Város is a kistérség többi településéhez hasonlóan (2005-ben) az új Étv. előírásai szerint a településrendezési tervei elkészítése és elfogadása mellett döntött ban elfogadásra, és azóta felülvizsgálatra került az Országos Területrendezési Terv (OTrT) illetve a megyei TRT is. Az országos infrastruktúrák fejlesztésének egyik eleme, a 4. számú fő településeket elkerülő szakaszainak építése megtörtént ben a képviselőtestület átfogó módosításokat határozott el, és fogadott el. Jelen településrendezési terv módosításban foglalt változások kisléptékűek, inkább korrekciónak tekinthetők. A terület-felhasználás változni fog, összességében a gazdasági terület, a lakóterület rovására nő, illetve a zöldterületek mértéke is tovább nő. Igazgatási és belterületi határ 1.) A település közigazgatási területe nem változik. külterület, belterület nem változik 1 Demecser IVS 9

11 2.) A módosítás során a beépítésre szánt terület határa nem változik. 3.) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és terület-felhasználási egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiaknak megfelelően tagolódnak: beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területek 4.) Az egyes területek terület-felhasználási módját a T-2.b tervlap határozza meg. A Településszerkezeti Terv elemei a közlekedés jelölt elemei és hierarchiája infrastrukturális elemek a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai szintterület-sűrűség A Településszerkezeti Terv módosítása A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet és a hozzá tartozó Településszerkezeti Terv Leírását módosítani kell. A Településszerkezeti terv módosítása esetén a módosítás az érintett terület-felhasználási egységet magába foglaló, legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesét is vegye figyelembe. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI I. Vasvonal A tervezési területet nem érinti. II. Gyorsforgalmi A tervezési területet nem érinti. II. Országos külterületi fő A tervezési területet nem érinti. III. Országos belterületi fő A tervezési területet nem érinti. IV. Országos külterületi mellékutak A tervezési területet nem érinti. V. Országos belterületi mellékutak A tervezési területet nem érinti. VI. Helyi külterületi gyűjtőutak A tervezési területet nem érinti. VII. Helyi belterületi gyűjtőutak A tervezési területet nem érinti. VIII. Kerékpár A tervezési területet érinti. IX. Közi kereszteződés A tervezési területet nem érinti. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK VÁLTOZÁSA A település területi mutatói a terv szerint Az igazgatási terület, belterület nagysága változatlan A tervezési területen az alábbi terület-felhasználási egységek változnak A településen az általános használat szerint: (a legnagyobb megengedett szintterület-mutató) Lke Lakóterület kertvárosias 0,3 0,4839 ha, összességében nő gazdasági terület lesz Gksz Gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató 0,05 0,6215 ha, összességében nő lakóterületből 10

12 Ev Erdőterület védőerdő -- 1,246 ha, összességében nő mezőgazdasági területből Má Mezőgazdasági terület általános -- 1,246 ha, összességében csökken zöldterület közkert lesz Vg Vízgazdálkodási terület -- 0,1376 ha, összességében nő gazdasági terület lesz ÉRTÉKVÉDELEM Az épített környezet, karakter és településkép védelem A tervezési terület a műemléki környezet által nem érintett. A védett településszerkezetet (helyi, területi védelem) illetve helyileg védett épületet, építményt a tömb nem érint. A védelem tárgya a település egyéni arculata, mely e területtel együtt képez egységet. A tervezési területet érintő módosítás a meglevő településképet, karaktert nem befolyásolja. Régészeti terület, természeti környezet A tervezési terület régészeti érdekű területet nem érint. A tervezési területek természeti, természetvédelmi területet, ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosó területe, pufferterület által nem érintett. A VÉGREHAJTÁST ELŐKÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK Szerkezeti terv és Településfejlesztési koncepció megvalósulását elősegítő intézkedések 1.) A tervezési területre készítendő Szabályozási terv előírásaiban érvényesíteni kell az épített örökség, a természeti környezet védelmét, infrastruktúra-hálózat, vízrendezés, környezetvédelem szempontjait. 2.) A Szabályozási terv építési övezeti előírásai tükrözzék a kialakult állapot elsődlegességét, biztosítva ezzel a településszerkezet, településkép karakterének megőrzését, javítását. 3.) A Szabályozási tervek készítésénél a tulajdoni viszonyokat, a már megszerzett építési jogokat és a kialakult épített környezet adottságait figyelembe kell venni. A Településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 1.) A tervezett településfejlesztési elemek megvalósíthatósága. 2.) A településszerkezeti tervben foglaltak megvalósítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 11

13 H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T Demecser Város Önkormányzata Képviselő Testülete /2015.(..) számú határozata DEMECSER VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL A képviselő-testület A Város igazgatási területére készített az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII., törvény 6. (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Településszerkezeti tervet és leírását az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Nyírségterv Kft. által 18/2015. Tsz.-on készített Településszerkezeti tervét (T-2.b) és a településszerkezeti tervek leírását elfogadja. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. Demecser, hó..nap Kapják: A Képviselő testület tagjai A polgármesteri hivatal körjegyzője és a belső szerkezeti egység vezetői M e l l é k l e t : T- 2. a, T - 2. b 12

14 4 2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ Lf CB Lf Lk 322/ var Dózsa György utca /1 beépítetlen közterület közterület Lk /2 297/1 277/ /1 52/2 275/ /1 274 Lke 273 Má /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/1 Vt /1 68/ /2 7 09/25 09/24 09/23 09/18 V 5,00 5,00 V 81/ /1 75/ Lke /1 191/1 191/ /1 202/ /2 202/2 202/ /14 205/13 205/12 205/11 205/10 198/1 205/5 205/6 205/9 Bessenyei utca 09/17 09/15 09/14 09/13 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 09/4 09/3 09/2 81/3 81/5 81/2 köz 80 81/1 árok árok 81/ /8 189/ a 18 18a 189/5 189/6 189/ / /3 186/2 185/2 185/ Lke Hunyadi köz 7 Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 R R 4 Má 08 81/4 a Sz 5 b major major 83 üzem üzem 86 Gksz V Lf Lf V /2 196/ /1 Kü-s 193 Sporttelep JELMAGYARÁZAT Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz Különleges intézményi terület Mezőgazdasági általános terület Vízgazdálkodási terület Híd Védőtávolság Elektromos légvezeték Lk Lf Lke Vt Kü Má V Meglevő Tervezett Szintterületsűrűségi mutatók 0,3 0,5 0,5 0,4 0,05 Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! NYÍRSÉGTERV Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: Országos mellék Jelentősebb összekötő és mg. MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Meglévő településszerkezeti terv Meglevő Tervezett TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv SZERKESZTŐ: hó TÉMAFELELŐS: 18/2015. T-2.a

15 4 2 TERVEZETT ÁLLAPOT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M=1: Sz 3 Sz 3 02/ /1 40/ Lf CB Lf Lk 322/ var Dózsa György utca /1 beépítetlen közterület közterület Lk /2 297/1 277/ /1 52/2 275/ /1 274 Lke 273 Má /1 55/ Áruház /4 62 var 63/663/5 var Sz /2 64/1 63/2 1 Hunyadi János utca 205/1 Vt 3 09/25 09/24 09/23 Sz 4 R 4 b R 4 R 4 R 4 R 4 09/18 V Gksz->Ev 09/17 09/15 09/14 09/13 R 09/5 09/12 09/11 09/9 09/8 09/7 R 4 Má 08 09/4 09/3 09/2 81/4 5,00 5,00 81/3 a Sz 5 81/5 81/5 b major major 83 üzem üzem 86 Gksz V 81/2 köz köz /1 75/ /2 79 Lke->Gksz 81/6 81/ / H 84 Hunyadi János utca / / Lke /8 189/ a 18 18a Lf /5 189/6 189/ / /1 Lf 191/1 191/ /3 186/2 185/2 185/ / / / /2 202/ /14 Bessenyei utca V Lke /13 205/ /2 205/11 205/ / /2 196/ /1 205/5 205/6 Hunyadi köz 205/9 Kü-s 193 Sporttelep 7 JELMAGYARÁZAT Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz Különleges intézményi terület Mezőgazdasági általános terület Vízgazdálkodási terület Híd Védőtávolság Kerékpár Elektromos légvezeték Lk Lf Lke Vt Kü Má V Meglevő Tervezett Szintterületsűrűségi mutatók 0,3 0,5 0,5 0,4 0,05 Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült! NYÍRSÉGTERV Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3. Tel./fax: 42/ Web: Országos mellék Jelentősebb összekötő és mg. MEGBÍZÓ: DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK DUDÁS EDE LISKÁNY TAMÁS ZSUZSANNA okl. településmérnök építőmérnök építőmérnök TT/É közr. tervező közr. tervező A rajz megnevezése: Dátum: Törzsszám: Rajzszám: Tervezett településszerkezeti terv Meglevő Tervezett TERVEZÉS MEGNEVEZÉSE: Demecser Város Településrendezési Terv SZERKESZTŐ: hó TÉMAFELELŐS: 18/2015. T-2.b

16 III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szabályozást érintő elvek Demecser Város Önkormányzata döntött településrendezési terv módosításáról az Étv., az OTÉK, és a Rendelet előírásainak figyelembevételével. A megfogalmazott módosítási feladatok a terv alkalmazása során felmerült, jellemzően tulajdonosi igények vizsgálatára, ill. a beépítésre szánt terület határának pontosítására vonatkoznak. Lényegében egyedi vagy lokális hatású változtatások, melyek minimális mértékű terület-felhasználást és infrastrukturális elemet érintő szerkezeti beavatkozást igényelnek. A módosítás a város településrendezési eszközei közül a Helyi Építési Szabályzatot, és a belterület Szabályozási tervét is érinti. A módosított szabályozási terv hatálya Demecser Város belterületének középső, illetve a belterület és zártkert déli határvonalának (T-1 jelű alaptérképeken körülhatárolt) területére terjed ki. A település Önkormányzata vállalkozói kérelem alapján, a Demecser Hunyadi u. 08 hrsz-ú 02/3 hrsz-ú szántó által határolt tömbben a település déli gazdasági területét kívánja bővíteni, melyet a településrendezési terv övezetre vonatkozó előírásai az érintett tömb esetében beszűkítette. A fejlesztési elképzelések megvalósítása a periférikus helyzet, illetve fői kapcsolat miatt is indokolt, illetve a terület gazdaságfejlesztési célokra alkalmas. A kieső biológiai aktivitásértéket 02/3 hrszú szántó területe, védőerdő terület formájában kell visszaadni. Épület a védelmi erdőben nem helyezhető el. Módosítás előtt Övezeti kód Lke 1.1 Beépítési mód oldalhatáron álló Minimális építési telek nagysága (m2) 560 Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 30 Építmény magasság (HÉSZ alapján) 4,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) (%) 50 Módosítást követően Övezeti kód Gksz 1.1 Beépítési mód szabadonálló Minimális építési telek nagysága (m2) 2500 Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 40 Építmény magasság (HÉSZ alapján) 7,5-9,5 Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) (%) 25 Kereskedelmi szolgáltató terület: A Gksz1 övezet előírásai: a) Az övezetben nem helyezhetők el az OTÉK 19. (2) bekezdés 5. pontjában megadott létesítmények. b) Az övezetben kivételesen sem helyezhetők el az OTÉK 19. (3) bekezdés 1. pontjában megadott létesítmények. c) A részben meglévő, illetve tervezett Gksz övezetekben a telekalakítást elősegítő telekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni. 2 A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 1. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 3. igazgatási, egyéb irodaépület, 4. parkolóház, üzemanyagtöltő, 5. sportépítmény. 3 A javasolt módosítás esetében a gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület 1.1-es övezetébe a beépítési mód szabadonálló lesz. A beépítési % értéke 40%.a minimálisan kialakítandó zöldfelület értéke 25% lesz. A legnagyobb építménymagasság értéke a tervezett szabályozás szerint 7,5-9,5 m lesz. 2 Hatályos HÉSZ 3 OTÉK 19. (2) bek. 5. pont, augusztus 6-án hatályos állapota 13

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET BUDAPEST A RÖVIDÍTÉSEK 4. 1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI HELYZETFELTÁRÓ FŐVÁROS ÉS BUDAPEST OTÉK 2. HELYZETÉRTÉKELŐ RENDEZÉSI ELTÉRÉS FŐVÁROS A 111. TELEPÜLÉSSZERKEZETI MELLÉKLETEK HELYZETELEMZŐ RENDEZÉSI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben