FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI STRATÉGIA"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere A B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tervben a Bódva-vidék fejlesztésére javasolt értékei Jövıkép Célfa Humán erıforrás fejlesztése Gazdaság fejlesztése Turizmus, idegenforgalom fejlesztése Társadalmi környezet fejlesztése Infrastruktúra fejlesztése Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása Településhálózat, a kistérségi belsı és külsı kommunikáció fejlesztése Prioritások összefoglaló táblája FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Humán erıforrás fejlesztése I/1. A képzés, átképzés korszerősítése, és specializálása a kistérségben I/2. A hátrányos helyzető társadalmi csoportok helyzetének javítása I/3. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése I/4. Foglalkoztatási programok indítása és fenntartása I/5. A civil szervezetekben tevékenykedık képzése, bevonása a kistérség fejlesztésébe II. A gazdaság fejlesztése II/1. Az agrár szektor fejlesztése Integrációk szervezése, kiépítése Birtokszerkezet átalakítása Az adottságoknak megfelelı területhasználat, gazdálkodás Élelmiszeripari feldolgozó kapacitás bıvítése Biotermesztés meghonosítása Extenzív állattenyésztés

2 7. Erdıgazdálkodás Termelıi szolgáltatások fejlesztése II/2. Az ipar fejlesztése A gazdasági szerkezet korszerősítése Az iparszerkezet arányainak módosítása Tıkevonzó-képesség növelése A szolgáltató ipar, kisipar korszerősítése, újraélesztése FEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. Turisztika és idegenforgalom fejlesztése III/1. Turisztikai szálláshelyek, vendéglátóhelyek számának növelése III/2. Vendéglátó szolgáltatások körének bıvítése, minıségének fejlesztése III/3. Helyi beszállítók bevonása, aktivizálása III/4. Határon átnyúló közös turisztikai, kulturális fejlesztések III/5. Turisztikai, kulturális programcsomagok, programajánlók készítése III/6. Tematikus turizmus tervezése, feltételeinek megteremtése III/7. Turisztikai marketingterv készítése III/8. Szállásadók, vendéglátók, szolgáltatók szakirányú képzése III/9. Turisztikai információs rendszer bıvítése, kistérségi hálózat mőködtetése IV. Társadalmi környezet fejlesztése IV/1. A demográfiai és társadalmi struktúra negatív irányú változásainak mérséklése IV/2. A kistérség innovációs tevékenységének erısítése, a lakosság kezdeményezı készségének fokozása IV/3. A helyi szellemi és tárgyi értékek számbevétele, megırzése, állagmegóvása, helyi védelem alá helyezése IV/4. Kulturális csoportok szervezése, erısítése IV/5. Kulturális rendezvények, hagyományırzés, települések közötti együttmőködés V. Infrastruktúra fejlesztése V/1. A kistérség elérhetıségének javítása Bekapcsolás a gyorsforgalmi úthálózatba Fıutak Mellékutak hálózat Belsı utak, járdák felújítása Csapadék-víz elvezetése Kerékpárutak hálózatának kiépítése Közúti és vasúti határátkelıhely fejlesztése

3 V/2. Hiányzó gázvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a szennyvíz kezelése Szennyvízcsatornázás, kezelés Vezetékes gázellátás V/3. Szélessávú Internet kiépítése VI. Épített és természeti környezet megóvása VI/1.Településkép javítása VI/2. Környezettudatos szemléletformálás VI/3. A kommunális hulladékgazdálkodás fejlesztése VI/4. Határon átnyúló környezetvédelmi fejlesztések megvalósítása FEJLESZTÉSI STRATÉGIA VII. A kistérség belsı és külsı kommunikációs hálózatának fejlesztése VII/1. Komplex információs és kommunikációs fejlesztések megvalósítása VII/2. Térségmarketing erısítése VII/3. A határ menti települések közötti kulturális és cserekapcsolatok fejlesztése VII/4. A civil szervezetek térségi szerepének megerısítése VII/5. Testvér kistérségi kapcsolatok kialakítása VII/6. A pályázati aktivitás növelése VII/7. A lakosság kötıdésének erısítése, szemléletformálása VII/8. Az Aggteleki Nemzeti Park és a kistérség egyéb szervezeteinek fokozottabb együttmőködése Irodalomjegyzék

4 Az Edelényi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája, Operatív programja FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása A kistérség fejlesztésére már korábban is több elképzelés született, részben közvetett, részben közvetlen célok megfogalmazásával. A fejlesztés hosszútávú stratégiai irányait 2016-ig (15 évre) jelölte ki a Bódva-Vidék Komplex Fejlesztési Stratégiája. Ezek az irányelvek a térség jelenlegi helyzetét figyelembe véve máig érvényesek, helytállóak. Szükséges azonban a óta történt gazdasági, társadalmi változások figyelembevételével a korrekciók, módosítások elvégzése. A fejlesztési stratégia idıintervallumra vonatkozó fıbb megállapításai: 1. a népesség innovációs képességének és kreativitásának erısítése, 2. fenntartható mezı- és erdıgazdálkodás kialakítása, természetvédelem, 3. természeti és néprajzi tartalmú, magas hozzáadott értéket tartalmazó termékek és szolgáltatások kifejlesztése, piaci bevezetése, 4. széleskörő személyi és szociális szolgáltató hálózat kiépítése, 5. a térségben élık igényszintjét növelı és külsı környezet érdeklıdését felkeltı/erısítı esztétikus, komfortos és a természeti, s kulturális értékeket megırzı környezet kialakítása, foglalkoztatási programok megvalósítása, 6. erıs regionális gazdasági klaszterekhez való kapcsolódásra képes belsı vállalkozói réteg aktivitásának kialakítása, 7. a térségi integrációt segítı külsı és belsı partnerségi kapcsolatrendszerek és intézményhálózat kiépítése. -4-

5 A fejlesztés folyamatának minden fázisában érvényesítendı alapelvek továbbra is meghatározóak, melyek a következık 1. A térség elmaradottságából elıny kovácsolható a természeti és kulturális értékek hasznosításával, a dinamizálásra képes népesség kreativitásával; 2. A minıség, az eredményesség elıtérbe állításával; 3. A roma népesség gazdasági és társadalmi integrációjának elısegítése; 4. Helyi kontroll kiépítése; 5. Partnerség erısítése; 6. Foglalkoztatás és a technikai fejlesztés összhangja; 7. Fenntarthatóság feltételeinek megteremtésével. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A fentieket még az alábbiakkal kell kiegészíteni: nyilvánosság, esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, együttmőködés követelményeivel. A fejlesztési programok hatása, eredménye ( ) A fejlesztési programok eredménye a helyzetértékelés és a hatásindikátorok alapján: nem javult a kistérség demográfiai egyensúlya, nem javult a jövedelemtermelı képesség, érezhetıen romlott az életminıség, nı a munkából tartósan kirekesztettek száma, szigorodtak a fejlıdés fenntarthatóságának feltételei. Demográfiai egyensúly romlott: elvándorlás, további településerózió veszélye, roma népesség arányának növekedése, az aktív korú népességen belül nıtt a cigányok aránya, növekszik a szakképzetlenek, alulképzettek aránya. -5-

6 Jövedelemterelı képesség tovább romlott: a gazdasági aktivitás rendkívül alacsony, a munkaképes lakosság %-a aktív, a kis- és közepes vállalkozások száma alacsony, csökkenı, az agrárgazdálkodás kitörési pontjait nem sikerült megtalálni (bio-gazdálkodás!), részeredmények a falusi, agro- és ökoturizmus fejlesztésében, határmenti együttmőködésben megvalósuló vállalkozásfejlesztés lehetıségei kiaknázatlanok maradtak. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Az életminıség romlott (érezhetıen): a foglalkoztatás mutatói nem javultak, szolgáltatások színvonala romlott, infrastruktúra, az elérhetıség romlott, a célcsoportok életkörülményei romlottak, nıtt az elégedetlenség. A fenntarthatóság feltételei az elmúlt idıszakban megvalósult projektek figyelembevételével is romlottak: A kistérség pályázati aktivitását mutatja a területfejlesztési források (TEKI, CÉDE, TFC, OFA) elérése érdekében benyújtott pályázatok számának alakulása, A számadatok nemcsak az önkormányzatok pályázatait tartalmazza hanem a vállalkozók, vállalkozásokét is, Évek Beadott pályázat pályázat pályázat pályázat pályázat Összesen 333 pályázat Ez az aktivitás a többi kistérséghez viszonyítva közepes. a jól mőködı KKV-k száma kevés, a vállalkozók tıkeereje kismértékő, -6-

7 az önkormányzatok anyagi helyzete romlott, a lakosság önbecsülése alacsony szintő, nem nıtt számottevıen a környezet terhelése, a munkaerı-piacnak kedvezı korszerkezet nem alakult ki, a fiatal, képzett munkaerı elvándorol, letelepítési feltételeik hiányoznak, a helyi önszervezıség elemei hiányoznak, elégtelen a partnerség és együttmőködés. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA közötti elkészült fejlesztési stratégiák, irányelvek Felkészülés az Uniós csatlakozásra NFT I Országos Területfejlesztési Koncepció Területfejlesztési Törvény módosítása 2004 ÉM-i Régió Regionális Akcióterve 2004 BAZ Megye Területrendezési Terve 2002 BAZ Megye Idegenforgalmi Stratégiája BAZ Megyei Fejlesztési -Felzárkóztatási Program 2002 BAZ Megye Fejlesztési Koncepciója BAZ Megyei Innovációs Stratégia Bódva Vidék Komplex Fejlesztési Stratégiája Széchenyi Terv Többcélú Területfejlesztési Kistérségek megalakulása 2003-tól Cserehát Hernád Bódva térség felzárkóztatási programja 2005 Megalakult az ÉM-i Regionális Innovációs Ügynökség 2006 Elkészült az ÉM-i Regionális Információs Stratégia Szomszédos kistérségek fejlesztési tervei SHBÖTT fejlesztési stratégiája elkészült Kazincbarcikai Kistérség fejlesztési stratégiája készül Szikszói Többcélú Kistérségnek van fejlesztési stratégiája Csereháti Településszövetségnek van fejlesztési stratégiája -7-

8 EU MEGVÁLTOZOTT VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA Az NFT II új uniós költségvetési idıszakra vonatkozó alapelvei B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) B.-A.-Z. Megyei Területrendezési Terv Regionális Akcióterv (RAT) Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Bódva- vidék Komplex Fejlesztési Stratégiája FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Az Edelényi Kistérség komplex fejlesztési stratégiájának tervezése során figyelembe vettük a fenti dokumentumok kistérségre vonatkozó részeit, ajánlásait. 1. Az NFT II új uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei A közötti idıszakra szóló tervnek ki kell elégítenie a Magyar Köztársaság Alkotmányának az ország középtávú gazdasági-társadalmi tervérıl szóló rendelkezéseit, s ennek megfelelıen kormányzati ciklusokon átívelı és konszenzuson nyugvó célrendszert követni. A terv illeszkedik az ország konvergencia-programjához, illetve az Európai Unió kohéziós politikájának fı célkitőzéseihez. Képes a jelenleg egymástól független fejlesztési elképzeléseket, programokat a célok és az általuk kijelölt ágazati prioritások alapján összehangolni és alkalmazkodik az ország egyes régióinak sajátos igényeihez. A terv lehetıvé teszi a közösségi források teljes körő felhasználását, a gyakorlatban is megvalósítja a partnerség elvét a régión belül és a szomszédos országokkal éppúgy, mint az Európai Unió hozzánk hasonló érdekő országaival. A kormánycélok, és alapelvek teljesülése érdekében kiemelt feladatának tekinti a több kormányzati cikluson átívelı, konszenzussal kialakított kormányzati és tárca szintő stratégiai tervezést. Ennek érdekében célul tőzte ki, hogy készüljön el az NFT II. is magába foglaló, a hazai és uniós forrásokat integráló Európa Terv, mely az ország középtávú ( ) fejlesztési -8-

9 stratégiai terve, mely a lehetséges szinergiákat teljes mértékben kihasználja. Ennek elsı eleme az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, melyet az Országgyőlés fogad el. A javaslatban a fejlesztési koncepció az alábbi társadalompolitikai alapelvekre épül Az életminıség javítása az életkörülmények tudatos fejlesztésével az egészséges és környezettudatos életmód ösztönzésével fenntartható gazdasági növekedés, versenyképesség növelésének eszközeivel. Az esélyegyenlıség növelése integrációval, az alapvetı javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, az egyéni kiszolgáltatottság csökkentése. A regionális különbségek csökkentése a térségek fejlettségének elısegítésével (konvergencia). A harmonikus társadalmi viszonyok elısegítése, a családi és közösségi integráció, a társadalmi sokszínőség, az identitástudat, az integráció és a megújulási készség fejlesztésével és erısítésével. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A idıszak fejlesztési terve négy stratégiai pilléren nyugszik a.) Társadalmi és gazdasági kohézió, az összetartó társadalom elvének érvényesülése. Magába foglalja az ország egészének, illetve egyes térségeinek gazdasági felzárkózását (konvergencia), kapcsolódva az innováció és fejlıdés térbeli terjedésének elısegítése, a területi különbségek csökkentése, az ország európai térbe integrálásának Országos Területfejlesztési Koncepciójában kijelölt irányokhoz. Összetartó és esélyteremtı társadalom megteremtése (szolidaritás) a versenyképesség javításával, a tudásvezérelt és megújuló társadalom megerısítésével és a fenntartható fejlıdés érvényesítésével kívánjuk elérni. b.) Az ország versenyképességének javítása. Alapja a kutatás fejlesztés, az innováció, az információtechnológia széleskörő alkalmazása, valamint az ország földrajzi fekvését kihasználó infrastruktúra fejlesztése. Kiterjed a versenyképességet befolyásoló közigazgatási jogi- és belbiztonsági, az egészség, illetve a települési környezet fejlesztésére. -9-

10 c.) A tudásvezérelt és megújuló társadalom megerısítése. Egyrészt az egész életen át-tartó tanulás stratégiájába illeszkedıen magába foglalja a képzésnek és az oktatásnak a gazdaság igényeinek megfelelı koordinált fejlesztését, a foglalkoztatás bıvítését, a tudomány, a kutatás-fejlesztés, az innováció és az információs társadalom emberi erıforrás-fejlesztését és tudás szükséglet kialakításának feltételeit. Másrészt a társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetőek és kirekesztettek reintegrációját, az esélyegyenlıséget, fokozottan támaszkodva a közoktatás és a munkaerıpiaci reintegrációban rejlı lehetıségekre. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA d.) A fenntartható fejlıdés elvének érvényesítése. Fenntarthatóságot kiterjesztve a környezeti, gazdasági és szociális területeire, különös tekintettel az élhetı környezet megteremtésére, a természeti forrásokkal való gazdálkodás kritériumaira. 2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztési cél- és programrendszere Alapvetı célja A megyében élık jólétének növelése, emberközpontú területfejlesztési fejlıdési irányok kijelölése. A jólét, mint alapcél több dimenzióból épül fel, melyek közül négy elemet kell kiemelni Gazdasági jólét - a háztartások fogyasztásában, a megtakarítások növekedésében, a vagyonosodásban jelenik meg. Kulturális jólét - a képzettség, a mőveltség, mely egyrészt a gazdasági lehetıségek megragadását, másrészt a megszerzett javak használatának, élvezetének feltételét jelenti a térségben élık számára. Környezeti jólét minıségi élet, mely lehetıvé teszi a potenciális, valós lehetıségek kihasználását az egyéni, családi, közösségi szereplıknek a megye által biztosított feltételek fejlesztésével fizikai infrastruktúra, egészségügyi, sportolási, ökológiai feltételek összességével. -10-

11 Közösségi jólét Identitástudat, területi kohézió, mely a településeken, a térségekben élık helyben maradásának alapvetı feltétele. Értelmi, érzelmi azonosulás, aktív, baráti emocionális kapcsolatok, a társadalmi, közösségi kapcsolatok felépítése az egyéni és közösségi jólét érdekében. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A célok mindegyike együttesen képezi a fejlesztési koncepció alapvetı prioritásait. A kiemelt célok, fejlesztési irányok összekapcsolódnak és nem helyettesítik egymást, miközben viszonyuk ellentmondásokat hordoz. A célok, fejlesztési irányok megvalósítása közötti összhang megteremtése a fejlesztési koncepció kiemelkedı fontosságú követelménye. Edelényi kistérségre vonatkoztatott fejlesztési programjavaslat: Fejlesztési cél és prioritások Idegenforgalom fejlesztése Mezıgazdaság integrált fejlesztése Infrastruktúra fejlesztése Munkahelyteremtés Stratégiai programok a.) Idegenforgalom fejlesztése Turizmus lehetıségeinek kihasználása lovas-, barlang-, vizi-turizus, erdei kerékpár túrák elsısorban az Aggteleki Nemzeti Park, illetve a Rakacai-tó vonzáskörzetében Hagyományırzı népi értékek, régi mesterségek bemutatása, tanítása (pl. szén-, mészégetés) Erdei iskolák létrehozása, életmód, természet és madárvédelmi oktatás, stb. Vadászat, a vadászati turizmus fejlesztése (Szelce-puszta) Kastélyok, kúriák hasznosítása, kiemelten az edelényi Coburg K Hullier kastély Emlékparkok kialakítása (Derenk romközség, Szádvár) -11-

12 b.) Mezıgazdaság integrált fejlesztése Biotermékek elıállítása, feldolgozása/növénytermesztés és állattenyésztés Bogyós- és csonthéjas hagyományos gyümölcsök telepítése, termesztése, feldolgozása, hőtés és aszalás Gyógynövények termesztése, szárítása, feldolgozása Erdei termékek győjtése, szárítása, aszalása, stb. Erdészeti tevékenység fejlesztése, erdıtelepítés, fafeldolgozás, faipari termékek elıállítása, fafaragás Vadászat, vadgazdálkodás fejlesztése Állattenyésztés fejlesztése, hagyományos ágazatok és új (kecske, vágónyúl, egyéb kisállatok) ágazatok fejlesztése, feldolgozása Szociális földprogramok kiszélesítése, foglalkoztatás és jövedelemszerzés mellett munkára nevelési céllal Feldolgozott termékek színvonalas csomagolása, a feldolgozó üzemekhez csomagoló részleg telepítése FEJLESZTÉSI STRATÉGIA c.) Infrastruktúra fejlesztés Szennyvízhálózat bıvítése, kommunális hulladéklerakók építése Úthálózat korszerősítése, összekötı és térségi feltáró-, bekötı utak építése Közúti és vasúti közlekedés fejlesztése, a tornanádaskai határátkelı nemzetközivé fejlesztése Gázhálózat kiépítése, a gázprogram befejezése Teleház-program 27. számú út, Edelényt elkerülı szakaszának megépítése d.) Munkahelyteremtés A térség népesség megtartó képességének fokozása Bedolgozó és háziipari jellegő tevékenységek fejlesztése -12-

13 3. A B.-A.-Z. Megyei Területrendezési Tervben a Bódva-vidék fejlesztésre javasolt értékei 3.1. Országosan védett természeti területek Aggteleki Nemzeti Park, védett terület ,8 ha FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 3.2. Természeti érték Aggtelek Rudabánya Szendrı hegyi földtani alapszelvény 3.3. Bioszféra rezervátum Jósvafı (Nagyoldal, Oltárkı) mezıgazdasági terület 150 ha 3.4. Ex lege védett lápokkal rendelkezı települések Szalaszend, Szalonna, Meszes, Pekupa, Rakaca, Galvács, Komjáti, Bódvalenke, Bódvaszilas, Hídvégardó, Tornanádaska, Szentandrás, Szentjakab, Barakony, Viszló, Szín, Szögliget 3.5. Egyéb kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló területek Magterület Alsó-hegy 229 ha Bódvaszilas érintett település 3.6. Térségi jelentıségő védett természeti terület Komjáti tölgyfa Mocsári ciprusok - Bódvarákó Ökofolyosó Bódva folyó völgye magterületet összekötı zöldfolyosó 3.7. Sérülékeny vízbázis karsztvíz Jósvafı, Szalonna, Komjáti, Bódvaszilas 3.8. Kiemelten fontos ÉTT-s terület Aggteleki Nemzeti Park magterülete 3.9. Egész település védelemre alkalmas településképpel rendelkezik -13-

14 Táji, építészeti arculatvédelem: Jósvafı, Becskeháza, Debréte, Varbóc, Tornabarakony, Teresztenye A település központi része védelemre javasolt: Tornakápolna, Hídvégardó, Égerszög, Hegymeg, Tornaszentjakab İskori kiemelt régészeti lelıhely: Esztramos Andrási barlangban talált lelıhely Védett országos jelentıségő, védett régészeti lelıhelyek Régészeti területek: Edelény földvár FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Regionális jelentıségő régészeti lelıhelyek Bodvarákó Esztramos Andrási barlang ıskori barlangi lelıhely Dámóc Árpád-középkori lelıhely, Szélesdaru település Edelény erıdítés ıskori-középkori - Mederır-telep Edelény település ıskor Ludmilla dőlı Hangács település Árpádkori - Simon völgyi tanya Jósvafı vaskohó Árpádkori Hutarét Martonyi kolostor középkor Meszes erıdítés ıskor Várhegy Szendrı település Árpádkori Gacsal Szendrı település Árpádkori kálvária domb + temetı Szögliget erıdítés ıskori középkor Óvár Szögliget erıdítés ıskor-középkor Szádvár Szinpetri barlangi lelıhely ıskor Hosszútetı Julcsa barlang Turisztika Természetes vizek: Bódva-folyó, Rakaca-tó Jelentıs templom: Tornaszentandrás Kiemelt üdülıövezet: Aggtelek és környéke Turisztikai Központ: Aggtelek térsége Szervezı Központ Aggtelek Tájközpont: - Jósvafı, Égerszög Gyógyhely Jósvafı Aggtelek -14-

15 3.13. Hálózati jelentıségő mellékutak 26-os fıút Serényfalva, Kelemér Aggtelek Jósvafı Szín 27-es fıút állagjavítás) Kerékpárút Miskolc Edelény A fenti dokumentumokban megfogalmazott célkitőzések nagy része ma is aktuális, sajnálatos, hogy az eltelt idıszakban azokból nagyon kevés valósult meg. A koncepció kidolgozása során figyelembe vettük a korábbi sikertelenségek okait, a megfogalmazott célok között ezek továbbra is szerepelnek. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4. Jövıkép Az általunk megfogalmazott jövıkép egy olyan rekreációs üdülı, pihenı zóna kialakítása, amely országosan és országhatáron kívül is ismert és elismert. Biztosítja a kistérségben élık megélhetését, és ennek kiszolgálására rendeli a kistérség mezı-, erdıgazdálkodását, valamint iparát. A gazdasági és társadalmi szereplık, hatékony belsı és külsı kommunikációra alapozva, jól szervezett partnerségben, kimunkált területfejlesztési programok alapján, a meglévı erıforrásokra építve végzik a kistérség és azon belül a mikro-térségek komplex fejlesztését. Annak érdekében, hogy a as tervezési ciklus végére az életminıség elérje az Észak-magyarországi régió fejlettségi szintjének átlagát. Ezek alapján az alábbi stratégiai célokat és programokat fogalmaztuk meg. -15-

16 5. CÉLFA Fı cél: a kistérségben élık életminıségének stabilizálása, a további romlás megállítása, a fejlıdési pályára állás feltételeinek megteremtése. 1. Humán erıforrás fejlesztése A képzés, átképzés korszerősítése Hátrányos helyzető csoportok életesélyeinek javítása (Kistérségi komplex roma felzárkóztató program) Egészségügyi ellátás fejlesztése, korszerősítése Foglalkoztatási programok tervezése és a szükséges feltételek megteremtése Civil szervezetek bevonása a térségfejlesztésbe FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2. Gazdaság fejlesztése A gazdaság versenyképességének javítása A mezıgazdaság birtokszerkezetének és termék struktúrájának módosítása Mezıgazdasági feldolgozóipar telepítése Az ipari és lakossági szolgáltatások fejlesztése Munkahely teremtı vállalkozások támogatása 3. Turizmus, idegenforgalom fejlesztése Kistérségi, mikrotérségi turisztikai marketing tevékenység fejlesztése Szálláshelyek mennyiségének és színvonalának növelése Turisztikai, -kulturális programcsomagok kidolgozása A tematikus turizmus fejlesztése (sport, szabadidı, agrofarm, bor, vadász, horgász, stb.) Vendéglátók, szolgáltatók képzése Vendéglátó szolgáltatások fejlesztése Turisztikai információs rendszer fejlesztése -16-

17 4. Társadalmi környezet fejlesztése A helyi szellemi és tárgyi értékek számbavétele, megırzése Kulturális hagyományok újjá élesztése, felelevenítése Kulturális, hagyományırzı rendezvények szervezése 5. Infrastruktúra fejlesztése A közlekedési feltételek, elérhetıség javítása, hálózati mellékutak felújítása, összekötı utak építése, mezıgazdasági utak, és kerékpárutak építése Határátkelıhely fejlesztése, logisztikai központ kialakítása Közmőellátás javítása (szennyvízcsatornázás, gázellátás) Szélessávú Internet hálózat kiépítése /IKT/ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 6. Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása Környezettudatos magatartás kialakítása Lakó és természeti környezet állapotának védelme Együttmőködés és partnerkapcsolatok javítása a Aggteleki Nemzeti Parkkal Kommunális hulladékgazdálkodás fejlesztése Határon átnyúló környezetvédelmi fejlesztés 7. Településhálózat, a kistérségi belsı és külsı kommunikáció fejlesztése Komplex információs és kommunikációs fejlesztések megvalósítása Térségmarketing erısítése A határmenti települések közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése A civil szervezetek fejlesztése, aktivitásának fokozása A kistérség abszorpciós képességének növelése A mikro-térségek és az Aggteleki Nemzeti Park együttmőködésének fejlesztése A fenti célok hierarchizálása adott lehetıséget az alábbi stratégiai összefoglaló megfogalmazására. -17-

18 Jövıkép Az általunk megfogalmazott jövıkép egy olyan rekreációs üdülı pihenı zóna kialakítása, amely országosan és ország határon kívül is ismert és elismert. Biztosítja a kistérségben élık megélhetését, és ennek kiszolgálására rendeli a kistérség mezı-, erdıgazdálkodását, valamint iparát. Az Edelényi Kistérségben élı gazdasági és társadalmi szereplık, hatékony belsı és külsı kommunikációra alapozva, jól szervezett partnerségben, kimunkált területfejlesztési programok alapján, a meglévı erıforrásokra építve végzik a kistérség és azon belül az mikrotérségek komplex fejlesztését annak érdekében, hogy a as tervezési ciklus végére az életminıség elérje az Észak-magyarországi régió fejlettségi átlagát Elérendı cél Teremtıdjenek meg az Edelényi Kistérség gazdasági-társadalmi felzárkózásához, valamint mozgási pályára állásához szükséges feltételek. Stratégi- ai célok A gazdasági versenyképesség erısítése, a szociális biztonság javítása érdekében. Az életminıség, környezeti és infrastrukturális feltételeinek javítása. I. II. III. IV. V. VI. VII. Prioritások A HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉSE A GAZDASÁG FEJLESZTÉSE IDEGENFORGALOM TÁRSADALMI KÖRNYEZET INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET MEGÓVÁSA A KISTÉRSÉGI BELSİ ÉS KÜLSİ KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE Célcsoportok A kistérségben lakó és dolgozó emberek összessége, kiskorúak, hátrányos helyzetőek, idıskorúak Társas és egyéni vállalkozók, Külsı beruházók (munkavállalók) A kistérségbe látogatók, a vendéglátók A kultúra mővelıi és átörökítıi Lakosság, közlekedık A kistérség lakóterületén élı népesség. Termelı vállalkozások. A térségbe látogató emberek Kistérség és a településszövetségek, kistérségi közigazgatás szereplıi, civil szervezetek A jól képzett sokoldalú A minél fejlettebb gazdaság, megfelelı elvárásokat A térségbe utazók a helyi A gazdaság adott szintje Bármelyik terület fejlesztéséhez Semmilyen fejlesztés Mind a lakosság, mind a Részcélok kapcsolata, idıbeli ütemezésük munkaerı a gazdasági fejlesztés elıfeltétele. Folyamatos, képzési formák és fejlesztési programok néhány hónaptól, több éven át tartó. kedvezıbb feltételeket teremt az oktatáshoz, képzéshez. Közép és hossztávú. szolgáltatásokat veszik igénybe a turisztikai,- kulturális program- ajánlatok alapján, a turisztika a gazdaság húzó ágazatává válik Folyamatos feltétez egy meghatározott társadalmi és munkakultúrát. Folyamatos. elengedhetetlen a gyors információhoz és helyhez jutást és a környezeti terhelést csökkentı infrastruktúra. Rövid és hosszútáv. nem történhet a környezeti feltételek és tényezık rovására. Folyamatos. gazdaság résztvevıi számára a közigazgatási és intézményi feltételeket a települések együttmőködése biztosítja mind horizontális, mind vertikális szinten. Folyamatos. -18-

19 I/1. A képzés, átképzés II/1. Az agrár szektor fejlesztése III/1. Turisztikai IV/1. A demográfiai és V/1. A kistérség VI/1. Településkép VII/1. Komplex információs korszerősítése, és 1. Integrációk szervezése, kiépítése szálláshelyek, vendéglátó társadalmi struktúra elérhetıségének javítása javítása és kommunikációs specializálása a kistérségben 2. Birtokszerkezet átalakítása helyek számának növelése negatív irányú V/2. Hiányzó gázvezeték és VI/2. fejlesztések megvalósítása I/2. A hátrányos helyzető 3. Az adottságoknak megfelelı területhasználat, III/2. Vendéglátó változásainak mérséklése szennyvízhálózat kiépítése és a Környezettudatos VII/2. Térségmarketing társadalmi csoportok gazdálkodás szolgáltatások körének IV/2 A kistérség szennyvíz kezelése szemléletformálás erısítése helyzetének javítása 4. Élelmiszeripari feldolgozó kapacitás bıvítése bıvítése, minıségének innovációs V/3. Szélessávú Internet VI/3. A kommunális VII/3. A határmenti I/3. Az egészségügyi 5. Biotermesztés meghonosítása fejlesztése tevékenységének kiépítése hulladékgazdálkodás települések közötti infrastruktúra fejlesztése 6. Extenzív állattenyésztés III/3. Helyi beszállítók erısítése, a lakosság fejlesztése kulturális és I/4. Foglalkoztatási programok 7. Erdıgazdálkodás bevonása, aktivizálása kezdeményezı VI/4 Határon átnyúló cserekapcsolatok fejlesztése indítása és fenntartása 8. Termelıi szolgáltatások fejlesztése III/4. Határon átnyúló közös készségének fokozása és környezetvédelmi VII/4. A civil szervezetek I/5. A civil szervezetekben II/2. Az ipar fejlesztése szomszédsági turisztikai, IV/3. A helyi szellemi és fejlesztések térségi szerepének tevékenykedık képzése, 1. Iparszerkezetszerkezet korszerősítése kulturális fejlesztések tárgyi értékek megvalósítása megerısítése Beavatkozási területek bevonása a kistérség fejlesztésébe 2. Az iparszerkezet arányainak módosítása 3. Tıkevonzó-képesség növelése 4. A szolgáltató ipar, kisipar korszerősítése, újraélesztése III/5. Turisztikai, kulturális programcsomagok, programajánlók készítése III/6. Tematikus turizmus tervezése, feltételeinek megteremtése számbavétele, megırzése állagmegóvása, helyi védelem alá helyezése IV/4. Kulturális csoportok szervezése, erısítése VII/5. Testvér kistérségi kapcsolatok kialakítása VII/6. A pályázati aktivitás növelése VII/7. A lakosság kötıdésének erısítése, III/7. Turisztikai IV/5. Kulturális szemléletformálása marketingterv készítése rendezvények VII/8. Az Aggteleki III/8. Szállásadók, Hagyományırzés Nemzeti Park és a kistérség vendéglátók, szolgáltatók Települések közti egyéb szervezeteinek szakirányú képzése együttmőködés Fokozottabb III/9. Turisztikai együttmőködése információs rendszer bıvítése, kistérségi hálózat mőködtetése -19-

20 Stratégiai cél: A gazdasági versenyképesség erısítése, a szociális biztonság javítása érdekében Prioritás I. A humán erıforrás fejlesztése Beavatkozási terület I/1. A képzés, átképzés korszerősítése, és specializálása a kistérségben Elérendı cél FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. PRIORITÁS Stratégiai cél: Specifikus cél: A gazdasági versenyképesség erısítése, a szociális biztonság megteremtése érdekében Az alap és középfokú, valamint a szakképzési oktatási infrastruktúra tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Speciális oktatási és képzési programok kidolgozása, a különbözı helyzető célcsoportok számára. A települések szellemi és közösségi életének élénkítése. A halmozottan hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci beés visszaintegrálása feltételeinek megteremtése. Indoklás Egy térség fejlettségének egyik legfontosabb tényezıje a versenyképes, megfelelı szakismeretekkel és készségekkel rendelkezı munkaerı, hiszen ez vonzerı a gazdasági vállalkozások, külsı befektetık számára, hiánya, vagy elégtelen volta viszont hosszabb távon is gátolja a térség, kistérség fejlıdését. Kiemelten fontos az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, a munkavállalók folyamatos képzése, szakmai ismereteik bıvítése. A térségi igények kielégítésére, rugalmas tananyaggal rendelkezı szakképzı központok kialakítása szükséges. -20-

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI 1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI Bevezetı Az Edelényi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 2008. novemberében

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Operatív program összefoglalása... 3. I. prioritás... 5. II. prioritás... 20. III. prioritás... 45. IV. prioritás...

TARTALOMJEGYZÉK. Operatív program összefoglalása... 3. I. prioritás... 5. II. prioritás... 20. III. prioritás... 45. IV. prioritás... Az Edelényi Kistérség, Operatív programja TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Operatív program összefoglalása... 3 I. prioritás... 5 II. prioritás... 20 III. prioritás... 45 IV. prioritás... 67 V. prioritás...

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre STRATÉGIAI KÖRNYEZETI K VIZSGÁLAT a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre Balatoni Integráci ciós és s Fejlesztési si Ügyn gynöks kség g Kht. Siófok, 2007. augusztus 2.

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Társadalmi beágyazódásunk

Társadalmi beágyazódásunk Társadalmi beágyazódásunk Magyarország Régió Megye Kistérség Mikrotérség Györköny Földrajzi elhelyezkedés Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.)

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) ÁNTSZ egészségfejlesztés 2007. május 10. Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) Regionális és s kistérségi szerepek az NFT II. megvalósításában: lehetıségek a területi egészségfejlesztésre gfejlesztésresre

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. prioritás... 5. II. prioritás... 20. III. prioritás... 45. IV. prioritás... 67. V. prioritás... 76. VI. prioritás...

TARTALOMJEGYZÉK. I. prioritás... 5. II. prioritás... 20. III. prioritás... 45. IV. prioritás... 67. V. prioritás... 76. VI. prioritás... Az Edelényi Kistérség, Operatív programja TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Operatív program összefoglalása... 3 I. prioritás... 5 II. prioritás... 20 III. prioritás... 45 IV. prioritás... 67 V. prioritás...

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben