FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI STRATÉGIA"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere A B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tervben a Bódva-vidék fejlesztésére javasolt értékei Jövıkép Célfa Humán erıforrás fejlesztése Gazdaság fejlesztése Turizmus, idegenforgalom fejlesztése Társadalmi környezet fejlesztése Infrastruktúra fejlesztése Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása Településhálózat, a kistérségi belsı és külsı kommunikáció fejlesztése Prioritások összefoglaló táblája FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Humán erıforrás fejlesztése I/1. A képzés, átképzés korszerősítése, és specializálása a kistérségben I/2. A hátrányos helyzető társadalmi csoportok helyzetének javítása I/3. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése I/4. Foglalkoztatási programok indítása és fenntartása I/5. A civil szervezetekben tevékenykedık képzése, bevonása a kistérség fejlesztésébe II. A gazdaság fejlesztése II/1. Az agrár szektor fejlesztése Integrációk szervezése, kiépítése Birtokszerkezet átalakítása Az adottságoknak megfelelı területhasználat, gazdálkodás Élelmiszeripari feldolgozó kapacitás bıvítése Biotermesztés meghonosítása Extenzív állattenyésztés

2 7. Erdıgazdálkodás Termelıi szolgáltatások fejlesztése II/2. Az ipar fejlesztése A gazdasági szerkezet korszerősítése Az iparszerkezet arányainak módosítása Tıkevonzó-képesség növelése A szolgáltató ipar, kisipar korszerősítése, újraélesztése FEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. Turisztika és idegenforgalom fejlesztése III/1. Turisztikai szálláshelyek, vendéglátóhelyek számának növelése III/2. Vendéglátó szolgáltatások körének bıvítése, minıségének fejlesztése III/3. Helyi beszállítók bevonása, aktivizálása III/4. Határon átnyúló közös turisztikai, kulturális fejlesztések III/5. Turisztikai, kulturális programcsomagok, programajánlók készítése III/6. Tematikus turizmus tervezése, feltételeinek megteremtése III/7. Turisztikai marketingterv készítése III/8. Szállásadók, vendéglátók, szolgáltatók szakirányú képzése III/9. Turisztikai információs rendszer bıvítése, kistérségi hálózat mőködtetése IV. Társadalmi környezet fejlesztése IV/1. A demográfiai és társadalmi struktúra negatív irányú változásainak mérséklése IV/2. A kistérség innovációs tevékenységének erısítése, a lakosság kezdeményezı készségének fokozása IV/3. A helyi szellemi és tárgyi értékek számbevétele, megırzése, állagmegóvása, helyi védelem alá helyezése IV/4. Kulturális csoportok szervezése, erısítése IV/5. Kulturális rendezvények, hagyományırzés, települések közötti együttmőködés V. Infrastruktúra fejlesztése V/1. A kistérség elérhetıségének javítása Bekapcsolás a gyorsforgalmi úthálózatba Fıutak Mellékutak hálózat Belsı utak, járdák felújítása Csapadék-víz elvezetése Kerékpárutak hálózatának kiépítése Közúti és vasúti határátkelıhely fejlesztése

3 V/2. Hiányzó gázvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a szennyvíz kezelése Szennyvízcsatornázás, kezelés Vezetékes gázellátás V/3. Szélessávú Internet kiépítése VI. Épített és természeti környezet megóvása VI/1.Településkép javítása VI/2. Környezettudatos szemléletformálás VI/3. A kommunális hulladékgazdálkodás fejlesztése VI/4. Határon átnyúló környezetvédelmi fejlesztések megvalósítása FEJLESZTÉSI STRATÉGIA VII. A kistérség belsı és külsı kommunikációs hálózatának fejlesztése VII/1. Komplex információs és kommunikációs fejlesztések megvalósítása VII/2. Térségmarketing erısítése VII/3. A határ menti települések közötti kulturális és cserekapcsolatok fejlesztése VII/4. A civil szervezetek térségi szerepének megerısítése VII/5. Testvér kistérségi kapcsolatok kialakítása VII/6. A pályázati aktivitás növelése VII/7. A lakosság kötıdésének erısítése, szemléletformálása VII/8. Az Aggteleki Nemzeti Park és a kistérség egyéb szervezeteinek fokozottabb együttmőködése Irodalomjegyzék

4 Az Edelényi Kistérség Komplex Fejlesztési Stratégiája, Operatív programja FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása A kistérség fejlesztésére már korábban is több elképzelés született, részben közvetett, részben közvetlen célok megfogalmazásával. A fejlesztés hosszútávú stratégiai irányait 2016-ig (15 évre) jelölte ki a Bódva-Vidék Komplex Fejlesztési Stratégiája. Ezek az irányelvek a térség jelenlegi helyzetét figyelembe véve máig érvényesek, helytállóak. Szükséges azonban a óta történt gazdasági, társadalmi változások figyelembevételével a korrekciók, módosítások elvégzése. A fejlesztési stratégia idıintervallumra vonatkozó fıbb megállapításai: 1. a népesség innovációs képességének és kreativitásának erısítése, 2. fenntartható mezı- és erdıgazdálkodás kialakítása, természetvédelem, 3. természeti és néprajzi tartalmú, magas hozzáadott értéket tartalmazó termékek és szolgáltatások kifejlesztése, piaci bevezetése, 4. széleskörő személyi és szociális szolgáltató hálózat kiépítése, 5. a térségben élık igényszintjét növelı és külsı környezet érdeklıdését felkeltı/erısítı esztétikus, komfortos és a természeti, s kulturális értékeket megırzı környezet kialakítása, foglalkoztatási programok megvalósítása, 6. erıs regionális gazdasági klaszterekhez való kapcsolódásra képes belsı vállalkozói réteg aktivitásának kialakítása, 7. a térségi integrációt segítı külsı és belsı partnerségi kapcsolatrendszerek és intézményhálózat kiépítése. -4-

5 A fejlesztés folyamatának minden fázisában érvényesítendı alapelvek továbbra is meghatározóak, melyek a következık 1. A térség elmaradottságából elıny kovácsolható a természeti és kulturális értékek hasznosításával, a dinamizálásra képes népesség kreativitásával; 2. A minıség, az eredményesség elıtérbe állításával; 3. A roma népesség gazdasági és társadalmi integrációjának elısegítése; 4. Helyi kontroll kiépítése; 5. Partnerség erısítése; 6. Foglalkoztatás és a technikai fejlesztés összhangja; 7. Fenntarthatóság feltételeinek megteremtésével. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A fentieket még az alábbiakkal kell kiegészíteni: nyilvánosság, esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, együttmőködés követelményeivel. A fejlesztési programok hatása, eredménye ( ) A fejlesztési programok eredménye a helyzetértékelés és a hatásindikátorok alapján: nem javult a kistérség demográfiai egyensúlya, nem javult a jövedelemtermelı képesség, érezhetıen romlott az életminıség, nı a munkából tartósan kirekesztettek száma, szigorodtak a fejlıdés fenntarthatóságának feltételei. Demográfiai egyensúly romlott: elvándorlás, további településerózió veszélye, roma népesség arányának növekedése, az aktív korú népességen belül nıtt a cigányok aránya, növekszik a szakképzetlenek, alulképzettek aránya. -5-

6 Jövedelemterelı képesség tovább romlott: a gazdasági aktivitás rendkívül alacsony, a munkaképes lakosság %-a aktív, a kis- és közepes vállalkozások száma alacsony, csökkenı, az agrárgazdálkodás kitörési pontjait nem sikerült megtalálni (bio-gazdálkodás!), részeredmények a falusi, agro- és ökoturizmus fejlesztésében, határmenti együttmőködésben megvalósuló vállalkozásfejlesztés lehetıségei kiaknázatlanok maradtak. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Az életminıség romlott (érezhetıen): a foglalkoztatás mutatói nem javultak, szolgáltatások színvonala romlott, infrastruktúra, az elérhetıség romlott, a célcsoportok életkörülményei romlottak, nıtt az elégedetlenség. A fenntarthatóság feltételei az elmúlt idıszakban megvalósult projektek figyelembevételével is romlottak: A kistérség pályázati aktivitását mutatja a területfejlesztési források (TEKI, CÉDE, TFC, OFA) elérése érdekében benyújtott pályázatok számának alakulása, A számadatok nemcsak az önkormányzatok pályázatait tartalmazza hanem a vállalkozók, vállalkozásokét is, Évek Beadott pályázat pályázat pályázat pályázat pályázat Összesen 333 pályázat Ez az aktivitás a többi kistérséghez viszonyítva közepes. a jól mőködı KKV-k száma kevés, a vállalkozók tıkeereje kismértékő, -6-

7 az önkormányzatok anyagi helyzete romlott, a lakosság önbecsülése alacsony szintő, nem nıtt számottevıen a környezet terhelése, a munkaerı-piacnak kedvezı korszerkezet nem alakult ki, a fiatal, képzett munkaerı elvándorol, letelepítési feltételeik hiányoznak, a helyi önszervezıség elemei hiányoznak, elégtelen a partnerség és együttmőködés. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA közötti elkészült fejlesztési stratégiák, irányelvek Felkészülés az Uniós csatlakozásra NFT I Országos Területfejlesztési Koncepció Területfejlesztési Törvény módosítása 2004 ÉM-i Régió Regionális Akcióterve 2004 BAZ Megye Területrendezési Terve 2002 BAZ Megye Idegenforgalmi Stratégiája BAZ Megyei Fejlesztési -Felzárkóztatási Program 2002 BAZ Megye Fejlesztési Koncepciója BAZ Megyei Innovációs Stratégia Bódva Vidék Komplex Fejlesztési Stratégiája Széchenyi Terv Többcélú Területfejlesztési Kistérségek megalakulása 2003-tól Cserehát Hernád Bódva térség felzárkóztatási programja 2005 Megalakult az ÉM-i Regionális Innovációs Ügynökség 2006 Elkészült az ÉM-i Regionális Információs Stratégia Szomszédos kistérségek fejlesztési tervei SHBÖTT fejlesztési stratégiája elkészült Kazincbarcikai Kistérség fejlesztési stratégiája készül Szikszói Többcélú Kistérségnek van fejlesztési stratégiája Csereháti Településszövetségnek van fejlesztési stratégiája -7-

8 EU MEGVÁLTOZOTT VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA Az NFT II új uniós költségvetési idıszakra vonatkozó alapelvei B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Koncepció ( ) B.-A.-Z. Megyei Területrendezési Terv Regionális Akcióterv (RAT) Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Bódva- vidék Komplex Fejlesztési Stratégiája FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Az Edelényi Kistérség komplex fejlesztési stratégiájának tervezése során figyelembe vettük a fenti dokumentumok kistérségre vonatkozó részeit, ajánlásait. 1. Az NFT II új uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei A közötti idıszakra szóló tervnek ki kell elégítenie a Magyar Köztársaság Alkotmányának az ország középtávú gazdasági-társadalmi tervérıl szóló rendelkezéseit, s ennek megfelelıen kormányzati ciklusokon átívelı és konszenzuson nyugvó célrendszert követni. A terv illeszkedik az ország konvergencia-programjához, illetve az Európai Unió kohéziós politikájának fı célkitőzéseihez. Képes a jelenleg egymástól független fejlesztési elképzeléseket, programokat a célok és az általuk kijelölt ágazati prioritások alapján összehangolni és alkalmazkodik az ország egyes régióinak sajátos igényeihez. A terv lehetıvé teszi a közösségi források teljes körő felhasználását, a gyakorlatban is megvalósítja a partnerség elvét a régión belül és a szomszédos országokkal éppúgy, mint az Európai Unió hozzánk hasonló érdekő országaival. A kormánycélok, és alapelvek teljesülése érdekében kiemelt feladatának tekinti a több kormányzati cikluson átívelı, konszenzussal kialakított kormányzati és tárca szintő stratégiai tervezést. Ennek érdekében célul tőzte ki, hogy készüljön el az NFT II. is magába foglaló, a hazai és uniós forrásokat integráló Európa Terv, mely az ország középtávú ( ) fejlesztési -8-

9 stratégiai terve, mely a lehetséges szinergiákat teljes mértékben kihasználja. Ennek elsı eleme az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, melyet az Országgyőlés fogad el. A javaslatban a fejlesztési koncepció az alábbi társadalompolitikai alapelvekre épül Az életminıség javítása az életkörülmények tudatos fejlesztésével az egészséges és környezettudatos életmód ösztönzésével fenntartható gazdasági növekedés, versenyképesség növelésének eszközeivel. Az esélyegyenlıség növelése integrációval, az alapvetı javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, az egyéni kiszolgáltatottság csökkentése. A regionális különbségek csökkentése a térségek fejlettségének elısegítésével (konvergencia). A harmonikus társadalmi viszonyok elısegítése, a családi és közösségi integráció, a társadalmi sokszínőség, az identitástudat, az integráció és a megújulási készség fejlesztésével és erısítésével. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A idıszak fejlesztési terve négy stratégiai pilléren nyugszik a.) Társadalmi és gazdasági kohézió, az összetartó társadalom elvének érvényesülése. Magába foglalja az ország egészének, illetve egyes térségeinek gazdasági felzárkózását (konvergencia), kapcsolódva az innováció és fejlıdés térbeli terjedésének elısegítése, a területi különbségek csökkentése, az ország európai térbe integrálásának Országos Területfejlesztési Koncepciójában kijelölt irányokhoz. Összetartó és esélyteremtı társadalom megteremtése (szolidaritás) a versenyképesség javításával, a tudásvezérelt és megújuló társadalom megerısítésével és a fenntartható fejlıdés érvényesítésével kívánjuk elérni. b.) Az ország versenyképességének javítása. Alapja a kutatás fejlesztés, az innováció, az információtechnológia széleskörő alkalmazása, valamint az ország földrajzi fekvését kihasználó infrastruktúra fejlesztése. Kiterjed a versenyképességet befolyásoló közigazgatási jogi- és belbiztonsági, az egészség, illetve a települési környezet fejlesztésére. -9-

10 c.) A tudásvezérelt és megújuló társadalom megerısítése. Egyrészt az egész életen át-tartó tanulás stratégiájába illeszkedıen magába foglalja a képzésnek és az oktatásnak a gazdaság igényeinek megfelelı koordinált fejlesztését, a foglalkoztatás bıvítését, a tudomány, a kutatás-fejlesztés, az innováció és az információs társadalom emberi erıforrás-fejlesztését és tudás szükséglet kialakításának feltételeit. Másrészt a társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetőek és kirekesztettek reintegrációját, az esélyegyenlıséget, fokozottan támaszkodva a közoktatás és a munkaerıpiaci reintegrációban rejlı lehetıségekre. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA d.) A fenntartható fejlıdés elvének érvényesítése. Fenntarthatóságot kiterjesztve a környezeti, gazdasági és szociális területeire, különös tekintettel az élhetı környezet megteremtésére, a természeti forrásokkal való gazdálkodás kritériumaira. 2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztési cél- és programrendszere Alapvetı célja A megyében élık jólétének növelése, emberközpontú területfejlesztési fejlıdési irányok kijelölése. A jólét, mint alapcél több dimenzióból épül fel, melyek közül négy elemet kell kiemelni Gazdasági jólét - a háztartások fogyasztásában, a megtakarítások növekedésében, a vagyonosodásban jelenik meg. Kulturális jólét - a képzettség, a mőveltség, mely egyrészt a gazdasági lehetıségek megragadását, másrészt a megszerzett javak használatának, élvezetének feltételét jelenti a térségben élık számára. Környezeti jólét minıségi élet, mely lehetıvé teszi a potenciális, valós lehetıségek kihasználását az egyéni, családi, közösségi szereplıknek a megye által biztosított feltételek fejlesztésével fizikai infrastruktúra, egészségügyi, sportolási, ökológiai feltételek összességével. -10-

11 Közösségi jólét Identitástudat, területi kohézió, mely a településeken, a térségekben élık helyben maradásának alapvetı feltétele. Értelmi, érzelmi azonosulás, aktív, baráti emocionális kapcsolatok, a társadalmi, közösségi kapcsolatok felépítése az egyéni és közösségi jólét érdekében. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA A célok mindegyike együttesen képezi a fejlesztési koncepció alapvetı prioritásait. A kiemelt célok, fejlesztési irányok összekapcsolódnak és nem helyettesítik egymást, miközben viszonyuk ellentmondásokat hordoz. A célok, fejlesztési irányok megvalósítása közötti összhang megteremtése a fejlesztési koncepció kiemelkedı fontosságú követelménye. Edelényi kistérségre vonatkoztatott fejlesztési programjavaslat: Fejlesztési cél és prioritások Idegenforgalom fejlesztése Mezıgazdaság integrált fejlesztése Infrastruktúra fejlesztése Munkahelyteremtés Stratégiai programok a.) Idegenforgalom fejlesztése Turizmus lehetıségeinek kihasználása lovas-, barlang-, vizi-turizus, erdei kerékpár túrák elsısorban az Aggteleki Nemzeti Park, illetve a Rakacai-tó vonzáskörzetében Hagyományırzı népi értékek, régi mesterségek bemutatása, tanítása (pl. szén-, mészégetés) Erdei iskolák létrehozása, életmód, természet és madárvédelmi oktatás, stb. Vadászat, a vadászati turizmus fejlesztése (Szelce-puszta) Kastélyok, kúriák hasznosítása, kiemelten az edelényi Coburg K Hullier kastély Emlékparkok kialakítása (Derenk romközség, Szádvár) -11-

12 b.) Mezıgazdaság integrált fejlesztése Biotermékek elıállítása, feldolgozása/növénytermesztés és állattenyésztés Bogyós- és csonthéjas hagyományos gyümölcsök telepítése, termesztése, feldolgozása, hőtés és aszalás Gyógynövények termesztése, szárítása, feldolgozása Erdei termékek győjtése, szárítása, aszalása, stb. Erdészeti tevékenység fejlesztése, erdıtelepítés, fafeldolgozás, faipari termékek elıállítása, fafaragás Vadászat, vadgazdálkodás fejlesztése Állattenyésztés fejlesztése, hagyományos ágazatok és új (kecske, vágónyúl, egyéb kisállatok) ágazatok fejlesztése, feldolgozása Szociális földprogramok kiszélesítése, foglalkoztatás és jövedelemszerzés mellett munkára nevelési céllal Feldolgozott termékek színvonalas csomagolása, a feldolgozó üzemekhez csomagoló részleg telepítése FEJLESZTÉSI STRATÉGIA c.) Infrastruktúra fejlesztés Szennyvízhálózat bıvítése, kommunális hulladéklerakók építése Úthálózat korszerősítése, összekötı és térségi feltáró-, bekötı utak építése Közúti és vasúti közlekedés fejlesztése, a tornanádaskai határátkelı nemzetközivé fejlesztése Gázhálózat kiépítése, a gázprogram befejezése Teleház-program 27. számú út, Edelényt elkerülı szakaszának megépítése d.) Munkahelyteremtés A térség népesség megtartó képességének fokozása Bedolgozó és háziipari jellegő tevékenységek fejlesztése -12-

13 3. A B.-A.-Z. Megyei Területrendezési Tervben a Bódva-vidék fejlesztésre javasolt értékei 3.1. Országosan védett természeti területek Aggteleki Nemzeti Park, védett terület ,8 ha FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 3.2. Természeti érték Aggtelek Rudabánya Szendrı hegyi földtani alapszelvény 3.3. Bioszféra rezervátum Jósvafı (Nagyoldal, Oltárkı) mezıgazdasági terület 150 ha 3.4. Ex lege védett lápokkal rendelkezı települések Szalaszend, Szalonna, Meszes, Pekupa, Rakaca, Galvács, Komjáti, Bódvalenke, Bódvaszilas, Hídvégardó, Tornanádaska, Szentandrás, Szentjakab, Barakony, Viszló, Szín, Szögliget 3.5. Egyéb kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló területek Magterület Alsó-hegy 229 ha Bódvaszilas érintett település 3.6. Térségi jelentıségő védett természeti terület Komjáti tölgyfa Mocsári ciprusok - Bódvarákó Ökofolyosó Bódva folyó völgye magterületet összekötı zöldfolyosó 3.7. Sérülékeny vízbázis karsztvíz Jósvafı, Szalonna, Komjáti, Bódvaszilas 3.8. Kiemelten fontos ÉTT-s terület Aggteleki Nemzeti Park magterülete 3.9. Egész település védelemre alkalmas településképpel rendelkezik -13-

14 Táji, építészeti arculatvédelem: Jósvafı, Becskeháza, Debréte, Varbóc, Tornabarakony, Teresztenye A település központi része védelemre javasolt: Tornakápolna, Hídvégardó, Égerszög, Hegymeg, Tornaszentjakab İskori kiemelt régészeti lelıhely: Esztramos Andrási barlangban talált lelıhely Védett országos jelentıségő, védett régészeti lelıhelyek Régészeti területek: Edelény földvár FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Regionális jelentıségő régészeti lelıhelyek Bodvarákó Esztramos Andrási barlang ıskori barlangi lelıhely Dámóc Árpád-középkori lelıhely, Szélesdaru település Edelény erıdítés ıskori-középkori - Mederır-telep Edelény település ıskor Ludmilla dőlı Hangács település Árpádkori - Simon völgyi tanya Jósvafı vaskohó Árpádkori Hutarét Martonyi kolostor középkor Meszes erıdítés ıskor Várhegy Szendrı település Árpádkori Gacsal Szendrı település Árpádkori kálvária domb + temetı Szögliget erıdítés ıskori középkor Óvár Szögliget erıdítés ıskor-középkor Szádvár Szinpetri barlangi lelıhely ıskor Hosszútetı Julcsa barlang Turisztika Természetes vizek: Bódva-folyó, Rakaca-tó Jelentıs templom: Tornaszentandrás Kiemelt üdülıövezet: Aggtelek és környéke Turisztikai Központ: Aggtelek térsége Szervezı Központ Aggtelek Tájközpont: - Jósvafı, Égerszög Gyógyhely Jósvafı Aggtelek -14-

15 3.13. Hálózati jelentıségő mellékutak 26-os fıút Serényfalva, Kelemér Aggtelek Jósvafı Szín 27-es fıút állagjavítás) Kerékpárút Miskolc Edelény A fenti dokumentumokban megfogalmazott célkitőzések nagy része ma is aktuális, sajnálatos, hogy az eltelt idıszakban azokból nagyon kevés valósult meg. A koncepció kidolgozása során figyelembe vettük a korábbi sikertelenségek okait, a megfogalmazott célok között ezek továbbra is szerepelnek. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4. Jövıkép Az általunk megfogalmazott jövıkép egy olyan rekreációs üdülı, pihenı zóna kialakítása, amely országosan és országhatáron kívül is ismert és elismert. Biztosítja a kistérségben élık megélhetését, és ennek kiszolgálására rendeli a kistérség mezı-, erdıgazdálkodását, valamint iparát. A gazdasági és társadalmi szereplık, hatékony belsı és külsı kommunikációra alapozva, jól szervezett partnerségben, kimunkált területfejlesztési programok alapján, a meglévı erıforrásokra építve végzik a kistérség és azon belül a mikro-térségek komplex fejlesztését. Annak érdekében, hogy a as tervezési ciklus végére az életminıség elérje az Észak-magyarországi régió fejlettségi szintjének átlagát. Ezek alapján az alábbi stratégiai célokat és programokat fogalmaztuk meg. -15-

16 5. CÉLFA Fı cél: a kistérségben élık életminıségének stabilizálása, a további romlás megállítása, a fejlıdési pályára állás feltételeinek megteremtése. 1. Humán erıforrás fejlesztése A képzés, átképzés korszerősítése Hátrányos helyzető csoportok életesélyeinek javítása (Kistérségi komplex roma felzárkóztató program) Egészségügyi ellátás fejlesztése, korszerősítése Foglalkoztatási programok tervezése és a szükséges feltételek megteremtése Civil szervezetek bevonása a térségfejlesztésbe FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2. Gazdaság fejlesztése A gazdaság versenyképességének javítása A mezıgazdaság birtokszerkezetének és termék struktúrájának módosítása Mezıgazdasági feldolgozóipar telepítése Az ipari és lakossági szolgáltatások fejlesztése Munkahely teremtı vállalkozások támogatása 3. Turizmus, idegenforgalom fejlesztése Kistérségi, mikrotérségi turisztikai marketing tevékenység fejlesztése Szálláshelyek mennyiségének és színvonalának növelése Turisztikai, -kulturális programcsomagok kidolgozása A tematikus turizmus fejlesztése (sport, szabadidı, agrofarm, bor, vadász, horgász, stb.) Vendéglátók, szolgáltatók képzése Vendéglátó szolgáltatások fejlesztése Turisztikai információs rendszer fejlesztése -16-

17 4. Társadalmi környezet fejlesztése A helyi szellemi és tárgyi értékek számbavétele, megırzése Kulturális hagyományok újjá élesztése, felelevenítése Kulturális, hagyományırzı rendezvények szervezése 5. Infrastruktúra fejlesztése A közlekedési feltételek, elérhetıség javítása, hálózati mellékutak felújítása, összekötı utak építése, mezıgazdasági utak, és kerékpárutak építése Határátkelıhely fejlesztése, logisztikai központ kialakítása Közmőellátás javítása (szennyvízcsatornázás, gázellátás) Szélessávú Internet hálózat kiépítése /IKT/ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 6. Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása Környezettudatos magatartás kialakítása Lakó és természeti környezet állapotának védelme Együttmőködés és partnerkapcsolatok javítása a Aggteleki Nemzeti Parkkal Kommunális hulladékgazdálkodás fejlesztése Határon átnyúló környezetvédelmi fejlesztés 7. Településhálózat, a kistérségi belsı és külsı kommunikáció fejlesztése Komplex információs és kommunikációs fejlesztések megvalósítása Térségmarketing erısítése A határmenti települések közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése A civil szervezetek fejlesztése, aktivitásának fokozása A kistérség abszorpciós képességének növelése A mikro-térségek és az Aggteleki Nemzeti Park együttmőködésének fejlesztése A fenti célok hierarchizálása adott lehetıséget az alábbi stratégiai összefoglaló megfogalmazására. -17-

18 Jövıkép Az általunk megfogalmazott jövıkép egy olyan rekreációs üdülı pihenı zóna kialakítása, amely országosan és ország határon kívül is ismert és elismert. Biztosítja a kistérségben élık megélhetését, és ennek kiszolgálására rendeli a kistérség mezı-, erdıgazdálkodását, valamint iparát. Az Edelényi Kistérségben élı gazdasági és társadalmi szereplık, hatékony belsı és külsı kommunikációra alapozva, jól szervezett partnerségben, kimunkált területfejlesztési programok alapján, a meglévı erıforrásokra építve végzik a kistérség és azon belül az mikrotérségek komplex fejlesztését annak érdekében, hogy a as tervezési ciklus végére az életminıség elérje az Észak-magyarországi régió fejlettségi átlagát Elérendı cél Teremtıdjenek meg az Edelényi Kistérség gazdasági-társadalmi felzárkózásához, valamint mozgási pályára állásához szükséges feltételek. Stratégi- ai célok A gazdasági versenyképesség erısítése, a szociális biztonság javítása érdekében. Az életminıség, környezeti és infrastrukturális feltételeinek javítása. I. II. III. IV. V. VI. VII. Prioritások A HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉSE A GAZDASÁG FEJLESZTÉSE IDEGENFORGALOM TÁRSADALMI KÖRNYEZET INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET MEGÓVÁSA A KISTÉRSÉGI BELSİ ÉS KÜLSİ KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE Célcsoportok A kistérségben lakó és dolgozó emberek összessége, kiskorúak, hátrányos helyzetőek, idıskorúak Társas és egyéni vállalkozók, Külsı beruházók (munkavállalók) A kistérségbe látogatók, a vendéglátók A kultúra mővelıi és átörökítıi Lakosság, közlekedık A kistérség lakóterületén élı népesség. Termelı vállalkozások. A térségbe látogató emberek Kistérség és a településszövetségek, kistérségi közigazgatás szereplıi, civil szervezetek A jól képzett sokoldalú A minél fejlettebb gazdaság, megfelelı elvárásokat A térségbe utazók a helyi A gazdaság adott szintje Bármelyik terület fejlesztéséhez Semmilyen fejlesztés Mind a lakosság, mind a Részcélok kapcsolata, idıbeli ütemezésük munkaerı a gazdasági fejlesztés elıfeltétele. Folyamatos, képzési formák és fejlesztési programok néhány hónaptól, több éven át tartó. kedvezıbb feltételeket teremt az oktatáshoz, képzéshez. Közép és hossztávú. szolgáltatásokat veszik igénybe a turisztikai,- kulturális program- ajánlatok alapján, a turisztika a gazdaság húzó ágazatává válik Folyamatos feltétez egy meghatározott társadalmi és munkakultúrát. Folyamatos. elengedhetetlen a gyors információhoz és helyhez jutást és a környezeti terhelést csökkentı infrastruktúra. Rövid és hosszútáv. nem történhet a környezeti feltételek és tényezık rovására. Folyamatos. gazdaság résztvevıi számára a közigazgatási és intézményi feltételeket a települések együttmőködése biztosítja mind horizontális, mind vertikális szinten. Folyamatos. -18-

19 I/1. A képzés, átképzés II/1. Az agrár szektor fejlesztése III/1. Turisztikai IV/1. A demográfiai és V/1. A kistérség VI/1. Településkép VII/1. Komplex információs korszerősítése, és 1. Integrációk szervezése, kiépítése szálláshelyek, vendéglátó társadalmi struktúra elérhetıségének javítása javítása és kommunikációs specializálása a kistérségben 2. Birtokszerkezet átalakítása helyek számának növelése negatív irányú V/2. Hiányzó gázvezeték és VI/2. fejlesztések megvalósítása I/2. A hátrányos helyzető 3. Az adottságoknak megfelelı területhasználat, III/2. Vendéglátó változásainak mérséklése szennyvízhálózat kiépítése és a Környezettudatos VII/2. Térségmarketing társadalmi csoportok gazdálkodás szolgáltatások körének IV/2 A kistérség szennyvíz kezelése szemléletformálás erısítése helyzetének javítása 4. Élelmiszeripari feldolgozó kapacitás bıvítése bıvítése, minıségének innovációs V/3. Szélessávú Internet VI/3. A kommunális VII/3. A határmenti I/3. Az egészségügyi 5. Biotermesztés meghonosítása fejlesztése tevékenységének kiépítése hulladékgazdálkodás települések közötti infrastruktúra fejlesztése 6. Extenzív állattenyésztés III/3. Helyi beszállítók erısítése, a lakosság fejlesztése kulturális és I/4. Foglalkoztatási programok 7. Erdıgazdálkodás bevonása, aktivizálása kezdeményezı VI/4 Határon átnyúló cserekapcsolatok fejlesztése indítása és fenntartása 8. Termelıi szolgáltatások fejlesztése III/4. Határon átnyúló közös készségének fokozása és környezetvédelmi VII/4. A civil szervezetek I/5. A civil szervezetekben II/2. Az ipar fejlesztése szomszédsági turisztikai, IV/3. A helyi szellemi és fejlesztések térségi szerepének tevékenykedık képzése, 1. Iparszerkezetszerkezet korszerősítése kulturális fejlesztések tárgyi értékek megvalósítása megerısítése Beavatkozási területek bevonása a kistérség fejlesztésébe 2. Az iparszerkezet arányainak módosítása 3. Tıkevonzó-képesség növelése 4. A szolgáltató ipar, kisipar korszerősítése, újraélesztése III/5. Turisztikai, kulturális programcsomagok, programajánlók készítése III/6. Tematikus turizmus tervezése, feltételeinek megteremtése számbavétele, megırzése állagmegóvása, helyi védelem alá helyezése IV/4. Kulturális csoportok szervezése, erısítése VII/5. Testvér kistérségi kapcsolatok kialakítása VII/6. A pályázati aktivitás növelése VII/7. A lakosság kötıdésének erısítése, III/7. Turisztikai IV/5. Kulturális szemléletformálása marketingterv készítése rendezvények VII/8. Az Aggteleki III/8. Szállásadók, Hagyományırzés Nemzeti Park és a kistérség vendéglátók, szolgáltatók Települések közti egyéb szervezeteinek szakirányú képzése együttmőködés Fokozottabb III/9. Turisztikai együttmőködése információs rendszer bıvítése, kistérségi hálózat mőködtetése -19-

20 Stratégiai cél: A gazdasági versenyképesség erısítése, a szociális biztonság javítása érdekében Prioritás I. A humán erıforrás fejlesztése Beavatkozási terület I/1. A képzés, átképzés korszerősítése, és specializálása a kistérségben Elérendı cél FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. PRIORITÁS Stratégiai cél: Specifikus cél: A gazdasági versenyképesség erısítése, a szociális biztonság megteremtése érdekében Az alap és középfokú, valamint a szakképzési oktatási infrastruktúra tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Speciális oktatási és képzési programok kidolgozása, a különbözı helyzető célcsoportok számára. A települések szellemi és közösségi életének élénkítése. A halmozottan hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci beés visszaintegrálása feltételeinek megteremtése. Indoklás Egy térség fejlettségének egyik legfontosabb tényezıje a versenyképes, megfelelı szakismeretekkel és készségekkel rendelkezı munkaerı, hiszen ez vonzerı a gazdasági vállalkozások, külsı befektetık számára, hiánya, vagy elégtelen volta viszont hosszabb távon is gátolja a térség, kistérség fejlıdését. Kiemelten fontos az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, a munkavállalók folyamatos képzése, szakmai ismereteik bıvítése. A térségi igények kielégítésére, rugalmas tananyaggal rendelkezı szakképzı központok kialakítása szükséges. -20-

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI

1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI 1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI Bevezetı Az Edelényi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 2008. novemberében

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Operatív program összefoglalása... 3. I. prioritás... 5. II. prioritás... 20. III. prioritás... 45. IV. prioritás...

TARTALOMJEGYZÉK. Operatív program összefoglalása... 3. I. prioritás... 5. II. prioritás... 20. III. prioritás... 45. IV. prioritás... Az Edelényi Kistérség, Operatív programja TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Operatív program összefoglalása... 3 I. prioritás... 5 II. prioritás... 20 III. prioritás... 45 IV. prioritás... 67 V. prioritás...

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés Miért a turizmus? Dinamikusan fejlıdı Hazai erıforrásokra épít (általában) Cél: Turizmus az életminıségért vagy fordítva? Szoros kölcsönhatás

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 9. számú melléklet Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Átfogó célja:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben