Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritási tengely különbözı infrastrukturális elemek fejlesztésének egy helyen kezelésével a régió társadalmi- és (kisebb mértékben) gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, szem elıtt tartva a falvak, a mikro- és kistérségek eltérı igényeit, ennek keretében: olyan régiós kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetıség és a belsı elérhetıség javításával szolgálja annak szorosabbá válását, a Középdunántúli régió területi kohéziójának növelését; élhetıbb vidéki települési környezet megteremtése a lakossági eredető környezeti terhelés csökkentésével; Duna és Balaton partján lévı települések értékeinek, köztulajdonban lévı létesítményeinek védelme a sürgıs beavatkozást igénylı magaspartfalak stabilizációjával, az omlásveszély kockázatának csökkentésével, komplex vízgyőjtı-gazdálkodás keretein belül a víztestek jó állapotának elérése, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás, belterületeken a bel- és csapadékvizek által okozott károk csökkentése A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Indikátor megnevezése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek fı ,0 Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérık számának növekedése 1000 fı 0 célérték egyeztetés alatt Az Útügyi Mőszaki Elıírások alapján meghatározott burkolat állapotosztályzati km 0 77, Kumulált érték 2

3 Prioritás neve, száma Indikátor megnevezése kategóriákból kikerülı 4 és 5 számjegyő utak hossza Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 1,77 13,85 4,10 6,36 7,50 6,62 4,02 44, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 0,00 1,37 10,10 6,85 4,98 6,31 6,80 4,93 2,88 44,22 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon. 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sor-szám Konstrukció neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max Támogatás max. összege mértéke (%) Környezeti értékek ,-Ft védelme, környezetbiztonság növelése A. Szennyvízelvezeté Nyílt, kétfordulós Vissza nem ,-Ft Pályázó: MFt 85 % 9 db s és -kezelés eljárás szakaszos térítendı döntéshozatallal önkormányzat; B C. Települési szilárd évben kerül hulladék lerakók, kiírásra dögkutak, földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja Omlásveszélyes Kiemelt projekt partfalak állékonyságának biztosítása önkormányzati társulás Közremőködı partnerek és egyéb partnerek: Közhasznú jellegő tevékenységet végzı, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévı gazdasági társaságok; non-profit szervezetek; önkormányzati intézmények Vissza nem térítendı ,- Ft Pályázók: Önkormányzatok Támogatásban partnerek: részesülı MFt 85 % 5 db Támogatott projektek száma 3 A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. 4

5 Sor-szám Konstrukció neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévı gazdasági társaságok D. Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója Kiemelt projekt Vissza nem térítendı ,- Ft Pályázók: Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Támogatásban partnerek: részesülı Támogatás max. mértéke (%) MFt 100 % 2 db Támogatott projektek száma E. Települési vízrendezés F. A C) és D) komponensek keretében támogatott kiemelt projektek elıkészítése Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő közutak Nyílt, egyfordulós eljárás szakaszos döntéshozatallal Vissza nem térítendı - Vissza nem térítendı Kiemelt projekt Vissza nem térítendı Önkormányzatok Önkormányzati társulások Non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok) ,- Ft Pályázó: A C) és D) komponens terhére, a rendelkezésre álló keretösszegek 6%-a ,- Ft Önkormányzat önkormányzati társulás Támogatásban részesülı partner: Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok MFt fı állandó lakos alatti községek 85 % fı állandó lakos közötti községek 75 % kht. teljes mértékben állami tulajdont érintı k esetén 100% ,- Ft Kht Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 8 db MFt 100 % 4 db A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 5

6 Sor-szám Konstrukció neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max Támogatás max. Támogatott összege mértéke (%) projektek száma Közlekedésfejlesztési Közlekedési Központ (3K) B. Belterületi utak Nyílt, egyfordulós eljárás szakaszos döntéshozatallal Vissza nem térítendı ,- Ft helyi önkormányzat MFt 70 % db Kerékpárút Nyílt, egyfordulós hálózat eljárás szakaszos döntéshozatallal Vissza nem térítendı ,- Ft helyi önkormányzatok, azok intézményei és társulásaik, kistérségi többcélú társulások központi költségvetési szervek és intézményei, MFt 80% 8-12 db Közösségi közlekedés évben kerül kiírásra nem profitorientált, közhasznú gazdasági társaságok A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 6

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése A. Szennyvízelvezetés és -kezelés C. Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása D. Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója Indokoltság Az elmúlt idıszakban szennyvízkezelés terén végbement jelentıs fejlıdés ellenére (a csatornahálózat hossza 1,6 szeresére nıtt között a régióban) továbbra is az egyik legfontosabb feladat a településeken keletkezı szennyvíz kezelésének megoldása az ivóvízbázisok védelme, a magas talajvíz a felszíni vízfolyások, és tavak védelme érdekében. Elmondható, hogy a lakosság átlagban 80 % körüli arányban köt rá a kiépült szennyvízcsatorna hálózatra, de megfelelı ösztönzéssel ez az arány %-ra növelhetı. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, valamint az azt módosító 30/2006. (II.8) Korm. Rendelet) - az EU és a magyar követelményeknek történı megfelelés érdekében - a 2000 lakosegyenérték (LE) fölötti agglomerációkra vonatkozóan ír elı intézkedéseket. Így a komponens keretében a nemzeti kötelezettségvállalással nem érintett 2000 LE terhelés alatti kistelepülések ezirányú feladatainak megoldására nyílik mód. A régió településszerkezetébıl adódóan (elsısorban Veszprém megyében) magas a 2000 lakos-egyenérték (LE) terhelés alatti települések száma, ahol a szennyvizek kezelése nem megoldott és komoly környezeti problémát okoz annak okán is, hogy ezek a települések sok esetben különösen érzékeny vízbázison helyezkednek el. A régió aprófalvas térségei, 2000 lakosegyenérték alatti települései szennyvízkezelésének és elhelyezésének esetén szennyvízelvezetı rendszerrel (közcsatornával) nem rendelkezı területeken, illetve ahol ezek kiépítése nem gazdaságos, illetve nem jár környezeti elınyökkel, segíteni kell a korszerő egyedi szennyvíztisztítási megoldásokat, azaz a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti, a közmőves szennyvízelvezetı és -tisztító mővel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program (szennyvízkezelési B program) végrehajtását, elsısorban a szakszerő egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények elterjedése érdekében, valamint az alternatív természet-közeli szennyvízkezelési megoldások bevezetését. Ezeken a területeken ösztönözni kell a szennyvizek helyben tartását és lokális kezelését. A régió geológiai, geomorfológiai és éghajlati viszonyai alapján a domb- és hegyvidékeinken a felületi és lineáris erózió valamint a derázió jelentıs; a Balaton partján, valamint a Duna mentén - a felszínen lévı laza üledékes kızet erózióval szembeni gyenge ellenállása, a meglévı vizes közeg eróziós pusztító hatása, valamint az erózió bázis fokozatos süllyedése miatt kialakult omlásveszélyes magaspartok kiemelt mértékben érintik a régiót. A régió lakosságának a környezeti károkkal szembeni kockázatának csökkentése érdekében szükséges a települések normális mőködését, kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket veszélyeztetı földtani veszélyforrások (természetes partfalak, földcsuszamlások) elhárítása, megelızése belterületi közterületen. Olyan élet- és vagyonbiztonsági veszély-elhárítási feladatokat kell elvégezni, amelyek az érintett települések, illetve országos, vagy helyi jelentıségő közlekedési útvonalak, közintézmények normális mőködésének alapvetı feltételeit hivatottak biztosítani a Balatoni és a Dunai magaspartok területén. A komponens által támogatott omlásveszélyes partfalak veszély elhárítási munkái keretében elsıdlegesen a káresemények megelızéséhez szükséges, preventív jellegő és tervszerő beavatkozások kerülnek támogatásra azzal, hogy a stabilizációs tevékenység új lakó- és üdülıövezetek, ipari és kereskedelmi területek kialakítását nem eredményezheti, kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények érték-védelmét szolgálhatja figyelembe véve a komponens vonatkozásában rendelkezésre álló források korlátozottságát. Jelen komponens esetében akkor merül fel koordinációs kötelezettség, amennyiben a pályázó települések jogosultak jelen konstrukció A) komponens szennyvízkezelés fejlesztésére irányuló és E) komponens települési vízrendezésre irányuló (belterületi csapadékvíz-elvezetés, belterületi belvízrendezés) támogatási forrásaira, vagy a B) komponens belterületi utak fejlesztési forrásaira pályázatot benyújtani. A Közép-dunántúli régió földrajzi elhelyezkedésénél fogva jelentıs szennyezıdésre érzékeny területekkel, ivóvízbázisokkal, vízminıség-védelmi szempontból kiemelten védendı tavakkal és kis vízhozamú vízfolyásokkal rendelkezik. A Régió kiterjedt karszt-vidékei és az alattuk húzódó ivóvízbázis megkülönböztetett védelmet, a felszíni és felszín alatti vízkészlet fokozatos minıségromlásának megakadályozása kiemelt figyelmet, térségi szinten összehangolt fejlesztést igényel. A k szükségességét vizsgálva különösen a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer és az európai jelentıségő (Nemzetközi Jelentıségő Vizes Élıhelyek 7

8 Sorszám Konstrukció neve E. Települési vízrendezés Indokoltság védelmérıl szóló ún. Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó) Tatai Öreg-tó és vízgyőjtıje rekonstrukciója igényel célzott és komplex vízgyőjtıre kiterjedı szintő beavatkozást. A régió geológiai, geomorfológiai és éghajlati viszonyai alapján a domb- és hegyvidékeinken a felületi és lineáris erózió valamint a derázió jelentıs; a hegységek és dombvidékek összegyőjtött vizét levezetı vízfolyások mentén (Séd, Sárvíz, Általér) a völgyek, medencék egy része elláposodott, tızegképzıdéssel jellemezhetı, illetve nagy és hirtelen esızés következtében kialakuló helyi vízkárok, belvizesedés szintén problémát jelentenek. Az Európai Tanács és Parlament által december 22-én hatályba lépett 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) alapján felmérésre került a hazai víztestek (tavak és vízfolyások) állapota, amelynek jó ökológiai állapotát/potenciálját 2015-ig szükséges elérni. Az intézkedések, különösen a szennyezés-csökkentési intézkedések, ezen cél elérését szolgálják azzal, hogy az országos szinten kiemelten kezelt vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi beruházásokat (Közép-dunántúli régió vonatkozásában a Balaton és a Duna) irányuló ket a KEOP 3.2. intézkedése támogatja. A tavak mellett kiemelt beavatkozási terület a felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozását szolgáló intézkedések. A régió számos területére egyszerre jellemzı az idıszakos víztöbblet és a vízhiány, ezért vízkészleteink megırzése és fenntartható használata érdekében vízvisszatartási, tározási, vízpótlási k szükségesek. Helyi és térségi jelentıségő vízgazdálkodási feladatok keretében a vízrendszerek rekonstrukciója komponens a vízállapotok értékelésén alapuló integrált programok /60/EK Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelı a vízgyőjtı-gazdálkodás keretei közötti megvalósulását támogatja. A belterületi bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel történı célszerő gazdálkodás az E) komponens keretében kerül támogatásra. Mind az operatív program, mind az akcióterv tervezési egyeztetései során alapvetés volt a belterületi vízrendezés kizárólag integrált beavatkozásként való támogatása. Térségi igények, illetve a forrásokkal való felelıs bánásmód érdekében a E) komponens forrásai kizárólag az fı állandó népesség alatti falvak számára nyitott azzal, hogy a vízrendezési feladatok egyéb beavatkozási irányokkal való integrált támogatása a régió 5000 fı feletti falvai és városai számára lehetıségként adott a III. prioritás alatt településmegújítási akcióikhoz kapcsolódóan, valamint régió minden települése számára a B) komponense által támogatott belterületi útkhez kapcsolódóan. A régió geológiai, geomorfológiai és éghajlati viszonyai alapján a domb- és hegyvidékeinken a felületi és lineáris erózió valamint a derázió jelentıs; a hegységek és dombvidékek összegyőjtött vizét levezetı vízfolyások mentén (Séd, Sárvíz, Általér) a völgyek, medencék egy része elláposodott, tızegképzıdéssel jellemezhetı, illetve nagy és hirtelen esızés következtében kialakuló helyi vízkárok, belvizesedés szintén problémát jelentenek. Kiemelt kezelendı feladatot jelent a belterületi (és külterületi) bel- és csapadékvíz problémája a régióban, mellyel a települések nagy része (különösen a hegyvidéki, vízfolyás melletti települések) szinte minden évben kénytelen szembe nézni. A megfelelı bel- és csapadékvíz-elvezetı rendszerek hiánya jelentısen veszélyezteti a települések lakóházainak, középületeinek állapotát, emellett a kárelhárítás jelentıs anyagi terhet jelent mind a lakosság, mind pedig az önkormányzatok számára. A kockázat csökkentése és károk megelızése, illetve a vízkészlettel való gazdálkodás érdekében támogatni szükséges a települések belterületi vízelvezetı-rendszerének fejlesztését, a vizek kártételek nélküli helyben tartását (pl. a helyi vízkárok csökkentését szolgáló záportározók kialakítása, tavak rekonstrukciója, építése). A fejlesztéssel érintett vízelvezetı rendszereket az integrált és szinergikus k érdekében az ÚMVP külterületi mezıgazdasági területeken megvalósuló beavatkozásaival összehangoltan kell kezelni és üzemeltetni. Helyi és térségi jelentıségő vízgazdálkodási feladatok részeként a D) komponens keretében kerül támogatásra a vízállapot értékelésen alapuló integrált programok /60/EK Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelı a vízgyőjtı-gazdálkodás keretei közötti megvalósítása Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő A régió közlekedés-földrajzi helyzete összességében kedvezınek mondható, hiszen az országot érintı legfontosabb tranzit-irányú (É-D KNY Európa) közutak útvonalakon fekszik. A kedvezı földrajzi adottságokkal erıs ellentétben van a közlekedési létesítmények elégtelen kiépítettsége, valamint leromlott mőszaki állapota. A régió fı áramlási tengelyei mind a mennyiségi, mind a minıségi mutatókat tekintve, nemcsak a nyugat-európai szinttıl, de a lényegesen alacsonyabb országos átlagtól is elmaradnak, a közlekedési kapcsolatok kiépítettsége az észak-déli irányú közlekedési lehetıségekhez képest alacsony. A komponens eredményeként bıvül és javul a régió közúti infrastrukturális ellátottsága. A régió városhálózatát összekapcsoló úthálózat terhelése jelentıs és a térségközponti k kapcsán egyre jelentısebb az utak terheltsége jelentıs, állapotuk azonban nem megfelelı. A kistérségi központok, nagyvárosok, valamint a hátrányos helyzető kistérségekben az elérhetıségi viszonyok javítása érdekében támogatandó a négy- és ötszámjegyő rossz minıségő utak felújítása,. 8

9 Sorszám Konstrukció neve B. Belterületi utak Kerékpárút hálózat Indokoltság Az intézkedéshez szorosan kapcsolódik a régió, elérhetıségi viszonyait javító fıközlekedési útvonalak, melyek a Kohéziós Alapból, vagy a Közlekedési Operatív Programból kerülnek támogatásra. Fontos, hogy a régió kistérségi központjai közötti kapcsolat is megfelelı szintő legyen, így az ellátás és annak színvonala is biztosítható, tényleges, kapcsolattal rendelkezı településhálózat esetén. A települési szintő önkormányzati utak jelentıs része leromlott mőszaki állapotú. A közlekedési létesítmények megfelelı szintő kiépítettsége fontos ahhoz, hogy a lakosság a munkába járást, a szolgáltatások elérését, a közösségi közlekedési csomópontokat képesek legyenek minél rövidebb idı alatt elérni. A meglévı utak felújításával, korszerősítésével, építésével, megteremtıdik a feltétele a hatékony és gyors településen belüli közlekedéshez. A települési környezet és az életminıség javítása, az elérési idık csökkenése hozzájárul a térségi szolgáltatások és intézményekhez való hozzáférés javításához. A minıségjavítás következtében nı az utasbiztonság és -kényelem, csökken a balesetveszély, javul a belsı elérhetıség és mobilitás, csökken a környezeti terhelés, mindezzel nı a településeken lakók életminısége. A biztonságnövelı k hatására javul a településeken a közlekedésbiztonság, csökken a forgalom, a zajterhelés, a rezgés, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetısége. Az egyre erısödı tranzitforgalom ellehetetleníti egyes települések átmenı forgalmát a régióban. Ennek egy része ezért áttevıdik a párhuzamos belsı települési utakra, melyek kapacitása és kiépítettsége nem teszi lehetıvé a forgalom levezetésének zavartalanságát. Ezeken a területeken állandósult a torlódás, a haladási sebesség lecsökkent, a balesetveszély megsokszorozódott, a környezeti ártalmak fokozódnak. Mindezek elsısorban a települések környezetét és lakosságának életminıségét rontják. A települési közúthálózati elemek kiépítettsége nem teljes, a kiépített szakaszok burkolatának minısége, szélessége, teherbírása több helyen nem megfelelı, ezért fontos a jelentıs forgalmú önkormányzati tulajdonú közutak kiépítésének, rekonstrukciójának, felújításának támogatása. A települések belsı közlekedésének modernizálása megkívánja, hogy a közúti forgalom helyett egyre nagyobb teret kapjon a kerékpáros közlekedés. Egyre nagyobb igény van az egyes településeken, hogy a központi településsel nem egybeépült, de az adott települési önkormányzathoz kapcsolódó külterületi lakott övezeteket kerékpárúttal is összekössék a központi településrésszel. A kerékpárút-hálózat fejlesztésével megteremtıdik a lehetısége annak, hogy az emberek választhassanak, hogy a rövid távú közlekedésüket kerékpárral oldják meg, és mindezt biztonságos körülmények közt. A megépült kerékpárutak a település gazdasági infrastruktúráját bıvítik, fıleg, ha külterületi lakott övezetekbıl a minden napos hivatásforgalmi közlekedés egy részét a kerékpárutakra átvállalnák. A fejlett közlekedési infrastruktúra fontos része a megfelelıen megtervezett és kialakított kerékpárút-hálózat. 9

10 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése A. Szennyvízelvezetés és -kezelés Támogatható tevékenységek 5 Mesterséges szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó szennyvízelvezetı rendszer (közcsatorna) kiépítése; Természet-közeli szennyvíztisztítás (pl. gyökérzónás, faültetvényes, tavas stb.) és az ehhez kapcsolódó szennyvízelvezetı rendszer (közcsatorna) kiépítése; Szakszerő egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések; A szennyvíz tengelyen történı szállításához szükséges jármővek beszerzése; Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai jogszabályi elıírások, gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével; A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható: C. Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása Csatlakozási hajlandóság növelésére irányuló akciók, programok, tájékoztató rendezvények. közvetlen, építés-jellegő tevékenységek az értékek védelme, káresemények megelızése érdekében (támfalépítés, rézsőzés, horgonyzások stb.); Veszélyhelyzetet feltáró kutatás, monitorozás (indokolt esetben). A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható: D. Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások (víztelenítés, csapadékvíz elvezetés, közmőrekonstrukció stb.); A pályázat keretében Meder rehabilitáció és Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás részeként az alábbi tevékenységek támogathatók a jó állapot elérése érdekében: Meder- és mellékág rekonstrukció, revitalizáció, árvízvédelmi fejlesztés (vízrendszer komplex rehabilitációja, mederkotrás, hullámtérbıvítés, vízkormányzó-, keresztezı-, be- és leeresztı mőtárgyak építése és rekonstrukciója, hallépcsı építése, partbiztosítás, partrendezés, vízpótlás); Tározó építése, a fejlesztéshez kapcsolódóan rekonstrukciója (töltések, mőtárgyak, csatornák építése, hullámtérbıvítés, birtokrendezés, partrendezés, támfalak rekonstrukciója); Holtágak rehabilitációja (vízszintszabályozás, vízi növények szabályozása, partbiztosítás, partrendezés, mőtárgyépítés, kotrás, szennyezı források kizárása); Tavak rehabilitációja (vízszintszabályozás, partrendezés, mőtárgyépítés, kotrás, szennyezı források kizárása); Belvízzel való gazdálkodás (helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, mederrekonstrukció, tározás, belvízrendszer-, öblözet rehabilitációja, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója, belvízterhelés csökkentése, mederkotrás, területhasználat váltás, birtokrendezés, szennyezıanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés); 5 Nem taxatív felsorolás

11 Sorszám Konstrukció neve Támogatható tevékenységek E. Települési vízrendezés Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás (tározás, tározók rekonstrukciója, vízpótló rendszer kiépítése, meder rekonstrukció, tározó építés, vízleadó útvonal kiépítése, mőtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra helyi monitoring kiépítése); A pályázat keretében önállóan támogathatók a belterületi vízrendezés nyomvonalas jellegő mővek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kialakítása egyaránt az alábbi tevékenységeken keresztül: F. A C) és D) komponensek keretében támogatott kiemelt projektek elıkészítése Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő közutak belterületen vízelvezetı rendszerek, bel- és/vagy csapadékvíz-elvezetı árkok és csatornák kialakítása, fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) rekonstrukciója, korszerősítése; bel- és/vagy csapadékvíz elvezetését biztosító eszközök beszerzése, fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) korszerősítése; külvizek kizárását biztosító létesítmények építése és a fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) rekonstrukciója, tározók, záportározók és átemelık építése, illetve a fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) rekonstrukciója, külterületi csapadékvizek és/vagy belvizek elvezetését biztosító létesítmények építése, rekonstrukciója (indokolt belterületi vízvédelmi khez elengedhetetlenül szükséges - esetben) Az elszámolható költségek szabályai szerint a projektek elıkészítési munkálatainak támogatása A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó Konstrukció C és D komponensek projektjei elıkészítésével kapcsolatos tevékenységek támogathatóak Négy- és ötszámjegyő utak felújítása, (utak burkolatának és alépítményének felújítása, szélesítése és megerısítése az elérhetıség javítása érdekében) A k, az útberuházásokhoz kapcsolódó (alatt és felett, mellett található infrastrukturális elemek) korszerősítését (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás stb.), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) szolgáló beruházásokat is tartalmazzák. A nevesített és Kormány által elfogadott projektek elıkészítési munkáira elıszerzıdés kötésére kerül sor. Adott projekt az elıkészítési munkákra legfeljebb a támogatási igény 6%-ának erejéig kaphat támogatást B. Belterületi utak Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerősítése, felújítása, megerısítése, a települési központok megközelíthetıségének javítása érdekében. A B.III, B.IV és B.V. tervezési osztályba sorolt utak esetében. (1sz. melléklet alapján (útügyi mőszaki elıírások január 1-jén hatályba lépett: ÚT :2004 Közutak tervezése) A k az útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerősítését (csapadékvíz-elvezetés, szükséges közmő kiváltás, közterület rendezés, közterület revitalizáció, elválasztott rendszerő gyalogos közlekedés biztosítása), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) szolgáló beruházásokat is tartalmazzák. Burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez kapcsolódó tevékenységek (kiviteli terv készítés, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás). Meglévı utak többfunkcióssá tételéhez kapcsolódó tevékenységek Kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthetı tevékenységek (kölcsönzés, tárolás). Új meglévı útszakaszhoz kapcsolódó belterületi győjtıút építése (max: 1 km), mely a településen áthaladó forgalom elvezetését, 11

12 Konstrukció neve Kerékpárút hálózat Támogatható tevékenységek 5 településközpont tehermentesítését szolgálja. A konstrukció keretében támogatást lehet igényelni új kerékpárút építéséhez csak hálózati szintő kialakítás esetén. Sorszám Sorszám 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Kerékpárút hálózat Támogatás igényelhetı a 4 és 5 számjegyő mellék (összekötı, bekötı) állami és önkormányzati utak településeken belüli, külterületi, belterületi átkelési (1-3 számjegyő fıutak átvezetı szakaszait is beleértve) továbbá az 1-3 számjegyő utak belterületi szakaszai mentén vagy vegyes szakaszai mentén, valamint egyéb nyomvonalon vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi és egyéb célú kerékpárutak építése. A pályázat keretében megépülı kerékpáros út állhat kerékpárútból, kerékpársávból, indokolt esetben elválasztott közös gyalog és kerékpárútból, illetve különösen indokolt esetben osztatlan gyalogos-kerékpáros útból. Önállóan nem, kizárólag kerékpárút fejlesztéshez kapcsolódóan pályázható tevékenységek: A kerékpárút alatt és mellett található csak infrastrukturális elemek / csapadékvíz elvezetés, közvilágítás stb. / korszerősítése, Forgalombiztonsági berendezések, informatikai tájékoztató, túraútvonalakat kijelölı táblarendszerek, kerékpártárolók. A kerékpárutak kiépítésénél az ÚT :2006 Útügyi Mőszaki Elıírás ajánlásait kell figyelembe venni. Támogatás célja A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg: a lakossági eredető környezet terhelés csökkentését, ennek keretében a régió kistelepülései korszerő szennyvízkezeléssel való ellátásának javítását; a Duna és a Balaton partján lévı települések értékeinek, köztulajdonban lévı létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a sürgıs beavatkozást igénylı magaspartfalak stabilizációjával, az omlásveszély kockázatának csökkentésével; komplex vízgyőjtı-gazdálkodás keretein belül a víztestek jó állapotának elérését, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését, belterületeken a bel- és csapadékvizek által okozott károk csökkentését. A) Komponens: A komponens célja a megfelelı sőrőségő, kiépítettségő és jó minıségő alsóbbrendő (4 és 5 számjegyő) közúthálózat biztosításával a kistérségek kohéziójának erısítése, a kistérségi központok népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, illetve a gazdasági fejlıdés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elısegítése. A komponens elsıdleges célterületei (útjai) a megyei jogú városok, kistérségi központok közvetlen elérhetıségét javító utak. Másodsorban a megyehatáron átnyúló, jellemzıen É-D irányú kapcsolatok. Harmadsorban a hálózati szempontból elınyös zsáktelepülések bekötése. B) Komponens: A komponens célja a megfelelı kiépítettségő és jó minıségő önkormányzati belterületi utak biztosításával a települési szolgáltatások gyorsabb elérése, a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetısége, a települési népességmegtartó képesség javítása, a gazdasági fejlıdés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elısegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetısége, a településkép javítása, komfortérzet növelése. Cél a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra, a helyi közutak kiépítettségének növelése, a kiépített utak megfelelı mőszaki paramétereinek biztosítása, felújítás, rekonstrukciós munkák végzése belterületi utakon. A települések belsı közlekedésének modernizálása megkívánja, hogy a közúti forgalom helyett egyre nagyobb teret kapjon a kerékpáros közlekedés. Egyre 12

13 Konstrukció neve Támogatás célja nagyobb igény van az egyes településeken, hogy a központi településsel nem egybeépült, de az adott települési önkormányzathoz kapcsolódó külterületi lakott övezeteket kerékpárúttal is összekössék a központi településrésszel. A kerékpárút-hálózat fejlesztésével megteremtıdik a lehetısége annak, hogy az emberek a rövid távú közlekedést kerékpárral oldják meg, és mindezt biztonságos körülmények közt. A megépült kerékpárutak a település gazdasági infrastruktúráját bıvítik, fıleg, ha külterületi lakott övezetekbıl a minden napos hivatásforgalmi közlekedés egy részét a kerékpárutak átvállalják. A fejlett közlekedési infrastruktúra fontos része a megfelelıen megtervezett és kialakított kerékpárút-hálózat. A kerékpárutakkal kapcsolatos k révén alternatíva nyílik a régió településeinek elérésére, javul a megközelíthetıség, nı a mobilitás, hozzájárul az egészséges életmód elterjedéséhez, javulnak a területi kapcsolatok, továbbfejlıdnek a kerékpárút hálózatok, nı a közlekedésbiztonság Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Sorszám Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Projekt kiválasztási szempontok A pályázat tartalma és a pályázat-kiírási célok összhangban vannak; A pályázó szerepel a lehetséges kedvezményezettek között; A pályázó székhelye, vagy telephelye a Közép-dunántúli régióban van; A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió; A projektmegvalósítás idıtartama a kötelezettségvállalástól számított maximum 24 hónap; A létrehozott kapacitást, szolgáltatást a projekt lezárását követıen legalább 10 évig mőködteti. Ha a pályázó kis- és középvállalkozás, akkor a fenntartási idıszak projekt fizikai befejezését követı 3 év. 6 A pályázó betartotta a költségvetés belsı arányaira vonatkozó elıírásokat; A pályázó által igényelt támogatás az igényelhetı minimális és maximális mérték és összeg közé esik; A pályázó igazolja és az elıírt formában biztosítja a szükséges önerıt; A pályázó min. 2 éves lezárt üzleti mérleggel kell, hogy rendelkezzen. Önkormányzatok, intézményeik és a társulások esetében a megelızı 2 év elfogadott éves beszámolója a mérvadó. Projekttársaság, vagy konzorcium esetén a tulajdonos(ok)ra terjed ki a jogosultsági vizsgálat; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelızıen megkezdett projektre nem lehet támogatást igényelni. A projekt megkezdésének legkorábbi idıpontjára kötelezı elıírás nincsen, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. Költségvetés belsı arányaira vonatkozó feltételek: a projekt keretében az összes elismerhetı költség maximum 10%-a fordítható önkormányzatok által történı ingatlan (azaz telek és épület) vásárlásra; a projekt keretében terület helyreállításra (út- és zöldfelület-rendbetétel, megújítás) az összes elszámolható költség maximum 3%-a állítható be; az elıkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervben meghatározott összköltség 6%-át; a projekt keretében az összes elismerhetı költség maximum 4 %-a számolható el menedzsment költségként lehet; a projekt költségvetésébe maximum 5 % tartalék állítható be; 6 A Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl 57. cikk (1) pontja és a Bizottság 1628/2006/EK Rendelete (2006. október 24.) a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásról 4. cikk 2. bekezdés a) pontja alapján. 13

14 Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok (projekt-elıkészítési munkákra sem menedzsmentköltség, sem tartalék nem állítható be, lásd elszámolható költségek fejezet); pályázó nyilatkozata, hogy a fejlesztendı tevékenységekre más operatív programba vagy a regionális operatív program más prioritásába, pályázati felhívására nem nyújtott be pályázatot, és amennyiben a projekt támogatást nyer, a as programozási idıszakban nem is pályázik (a nyilatkozat megszegése a támogatási forrás megvonását eredményezi); elınyben részesül a magán forrásokat sikeresen mozgósító projektjavaslat; elınyt élveznek azok a projektek, ahol a vállalt önerı mértéke meghaladja a minimálisan elvárt arányt; az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a költségek elszámolhatóságának és szükségességének; A tevékenység megvalósításához szükséges költségek szerepelnek a költségvetésben; igazoltan ökológiailag és gazdaságilag a leghatékonyabb megoldást szolgálják; A. Szennyvízelvezetés és -kezelés C. Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása E. Települési vízrendezés Az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a piaci árnak, feltételezve a végrehajtás ütemezését, amely a pályázat benyújtását követı években tervezett inflációt is figyelembe veszi; Csak olyan önkormányzatok jogosultak pályázatot benyújtani, amelyek nem szerepelnek a 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, valamint az azt módosító 30/2006. (II.8) Korm. Rendelet 2000 LE fölötti szennyvízterheléssel rendelkezı agglomerációs jegyzékében; 2. fordulóra rendezett tulajdonviszonyokkal és jogilag lezárt telekalakítással, ingatlanvásárlással rendelkezik a projekt; a komponens szempontjából természetes partfalnak minısül az a földfelszín, ahol a szintkülönbség változása meghaladja a 3 métert és felületének legalább 2/3-ad részében 60 -nál meredekebb. Nem tekinthetı partfalnak az 50%-ban megtámasztó szerkezettel ellátott partfal (támfal), valamint a mőködı és a felhagyott bányafal; a komponens szempontjából földcsuszamlásnak minısül a természetes egyensúlyát vesztett lejtı vagy csúszólap mentén mozgó földtömeg, amely települések normális mőködését veszélyezteti, köztulajdonban lévı értékeket: kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket érint, illetve a csuszamlás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elı; a komponens szempontjából támogatás kizárólag belterületi közterület, meghatározóan önkormányzati, állami vagy (mőemlékeknél) egyházi tulajdonú intézmény védelme, illetve közvetlen életveszély elhárítása érdekében igényelhetı; a komponens szempontjából nem igényelhetı támogatás: o o o o a már bekövetkezett károk elhárításához, áttelepítéshez, amennyiben a védett érték kisebb, mint a beruházási költség; ha a káreseményt, veszélyhelyzetet maga az önkormányzat okozta, vagy magántulajdonon fennálló közvetlen életveszély esetén azt az önkormányzat, illetve harmadik személy idézte elı. Veszélyhelyzet okozásnak minısül az is, ha az önkormányzat településrendezési terveiben, helyi építési szabályzatában a Magyar Geológiai Szolgálatnak az egyeztetési eljárás során kifejtett véleménye ellenére jelölt beépítésre alkalmasnak felszínmozgásos területet. közmő-fejlesztés esetén azok a gazdasági társaságok vehetnek részt támogatásban részesülı partnerként, amelyek a projekt keretében felújítandó vagy kiépítendı közmővek tulajdonjogával rendelkeznek; Csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a belterületi vízvédelmi k eredményeként elvezetett víz fogadása és annak elvezetése végsı befogadóba káresemény-mentesen biztosított, vagy a 14

15 Sorszám Konstrukció neve Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő közutak B. Belterületi utak Kerékpárút hálózat Projekt kiválasztási szempontok külterületi elvezetés megoldott lesz a projekt lezárásának idıpontjáig. A szakhatósági támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezen igazolás tényét. A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió fı népesség feletti, illetve 100 fı/km 2 nél magasabb népsőrőségő községeiben kell, legyen Mőszaki és közlekedési szempontok: - Burkolatállapot (felületépség, egyenetlenség, teherbírás) - Forgalom nagysága (átlagos napi forgalom, nehézjármő forgalom) - Közlekedésbiztonság Területfejlesztési szempontok: - Közszolgáltatások, alapellátás elérhetıségét biztosítja - Térségi központ elérését biztosítja - Közösségi közlekedést segíti - Elınyt élveznek azok a települések, akik hálózatos felújításban gondolkodnak (településeket összekötı út belterületi szakasza/bekötı út belterületi szakasza, győjtıút, ipari területek ellátó útszakaszai) győjtı rendszer. - Elınyt élveznek azok az útszakaszok, melyeken tömegközlekedés bonyolódik, - Elınyt élveznek azok az útszakaszok melyek különleges jelentıségő, kiemelt közösségi létesítményeket közelítenek meg - Elınyt élveznek azok a projektek melyek gazdaságfejlesztı hatást segítenek elı. - Komplex probléma megoldására törekednek (csapadékvíz-elvezetés, gyalogos forgalom, közterület-revitalizáció). - Költségkímélı, korszerő, jól fenntartható megoldás alkalmazását irányozzák elı, - Balesetveszélyes útszakaszok balesetveszélyességének megszüntetésére irányulnak, - Akadálymentesítés közlekedési feltételeinek megfelelı helyzetet eredményeznek - 311/2007. (IX.17.) Korm. rendelet szerint meghatározott kedvezményezett térségben, vagy a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendeletben meghatározott hátrányos településen valósulnak meg - A fejlesztés indokoltságának bemutatása, - A fejlesztést igénybe vevık átlagos napi száma, - Egybefüggı kerékpár hálózat kialakításának elısegítése, - A kerékpáros balesetek számának csökkenése, - Kistérségen belüli és települések közötti elérhetıség javítása, - Helyi és országos szakmai civil szervezet támogatása - Tehermentesített közút forgalma - Elınyben részesül a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vagy a Közlekedési Operatív Program kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére meghirdetett pályázati felhívás keretében támogatást elnyert projektek folytatását képezı kerékpárútszakaszok Sorszám Konstrukció neve, száma Indikátor megnevezése 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 Célértékek Összesen 7 A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik 8 Kumulált érték 15

16 Sorszám Konstrukció neve, száma Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Kerékpárút hálózat Indikátor megnevezése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (fı) Megvalósított szennyvízkezelési rendszer (db) Rekultivált települési (szilárd, folyékony) hulladéklerakók, dögkutak területe (ha) A program által megvédett értékek (pl.: közintézmény, vasút, közút, vonalas infrastrukturális létesítmény), vagy megtakarított áthelyezési szükséglet (millió Ft) Megerısített partfalszakasz hossza (km) Támogatott vízgazdálkodási kkel érintett terület nagysága (km2) Rehabilitált vízfolyáshossz (km) Bel- és csapadékvízzel való veszélyeztetettségtıl mentesített településeken élık száma (fı) Épített/felújított vízelvezetı árkok hossza (km) Felújított utak hossza (km) ÁNF (átlagos napi forgalom) növekedése a fejlesztéssel érintett 4-5 számjegyő utak esetében (%) Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérık számának növekedése (1000 fı) Felújított és/vagy épített belterületi útszakasz hossza (km) ÁNF (átlagos napi forgalom) növekedése belterületi utak esetében (%) Megépített kerékpárutak hossza (km) ÁNF (átlagos napi forgalom) a fejlesztéssel érintett kerékpárutak esetében (kerékpáros/nap) Kerékpáros-forgalom növekedése a Célértékek Összesen , , , , egyeztetés alatt , ,

17 Sorszám Konstrukció neve, száma Indikátor megnevezése Célértékek Összesen beavatkozás területén (%) Sorszám A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Konstrukció indításának idıpontja A), és E) Komponens: IV. Negyedév C) és D) Komponens: III. negyedév B) Komponens: A) Komponens: III. negyedév B) Komponens: II. negyedév Kerékpárút hálózat III. negyedév Sorszám A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Kerékpárút hálózat Kockázat Önkormányzatok részérıl az önerı biztosítása Önkormányzatok idegenkedése az alternatív, egyedi szennyvíztisztítási módszerektıl A projektek kivitelezésének negatív környezeti hatásai. Önerı biztosítása Konstrukció zárásának idıpontja / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek B) komponens: / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek Kockázat kezelésének módja Önerı alap kiegészítı támogatása tájékoztató, felkészítı tevékenység A projektkiválasztás során a megvalósítás környezeti hatásainak fokozott figyelembevétele. Kedvezményes banki hitelkonstrukció, önkormányzati önerıalap biztosítása 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszá m Projekt megnevezése Rácalmás Ófalusi Partfalszakasz védelmi munkái Tatai Öreg-tó és Által-ér rehabilitációja Kıtár alatti partfalszakasz védelme, meglévı védmővel való A projekt tervezett összköltsége (millió Ft) 9 A pályázó által igényelt támogatás ér téke 10 (millió Ft) 840,00 400, , ,00 A projekt várható indításának idıpontja II. félév 2008.II. félév 283,56 283, I.félév A projekt várható befejezéséne k idıpontja 2009.II. félév 2010 II. félév 2010 II. félév Kedvezményezett neve Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 A fent megjelölt közút-felújítási projektek igényelt támogatási értéke bruttó alapon került feltőntetésre. 10 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 11 Az ütemezésre vonatkozó adatok forrása a projektgazda által kitöltött projekt adatlap 17

18 Sorszá m Projekt megnevezése összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédımő) Nyergesújfalu, 10- es fıút melletti sziklafal stabilizáció Balatonakarattya, vasút feletti magaspartfal (Kisfaludy sétány - Koppány sor közötti szakasz) védelme I-es ütem j. Budakalász - Dobogókı - Esztergom összekötı út kmsz. közötti felújítása j. Ajka-Pulai összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Devecser- Tapolcai összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Tapolca- Sümegi összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Devecser- Sümegi összekötı út km. szelvények közötti felújítása j. Velence- Csákvár-tatai összekötı út kmsz. közötti felújítása, j. Velence - Csákvár - Tata összekötı út kmsz. közötti felújítása, A projekt tervezett összköltsége (millió Ft) 9 A pályázó által igényelt támogatás ér téke 10 (millió Ft) A projekt várható indításának idıpontja 11 A projekt várható befejezéséne k idıpontja 221,61 221, I.félév 2009 I.félév 195,50 195, I.félév 2009 I.félév 91,30 91, I.félév I. félév. 383,00 383, I.félév 2010 I.félév. 257,00 257,00 585,00 585,00 432,00 432,00 167,00 167, I.félév I.félév I.félév I.félév I.félév II. félév I.félév I.félév 178,42 178, I.félév 2009 II.félév Kedvezményezett neve Nyergesújfalu Város Önkormányzata Balatonkenese Nagyköség Önkormányzata 18

19 Sorszá m Projekt megnevezése j. Velence - Csákvár - Tata összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Velence- Csákvár-Tatai összekötı út kmsz. közötti felújítása, j. Tatabánya - Kisbér összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Oroszlány- Bokod összekötı út kmsz. közötti felújítása j. Székesfehérvár- Zámoly-gánti összekötı út kmsz. közötti felújítása A projekt tervezett összköltsége (millió Ft) 9 A pályázó által igényelt támogatás ér téke 10 (millió Ft) 299,20 299,20 163,00 163,00 A projekt várható indításának idıpontja I.félév I.félév. A projekt várható befejezéséne k idıpontja 2010 I.félév 2010 I.félév 146,96 146, I.félév 2009 II.félév 286,00 286, I.félév I.félév 825,00 825, I.félév 2010 I.félév Kedvezményezett neve 19

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához I. BEVEZETÉS Hajdúnánás város jelenlegi hatályos Településrendezési Terve 2004-ben került elfogadásra. A Képviselı

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben