Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritási tengely különbözı infrastrukturális elemek fejlesztésének egy helyen kezelésével a régió társadalmi- és (kisebb mértékben) gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, szem elıtt tartva a falvak, a mikro- és kistérségek eltérı igényeit, ennek keretében: olyan régiós kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetıség és a belsı elérhetıség javításával szolgálja annak szorosabbá válását, a Középdunántúli régió területi kohéziójának növelését; élhetıbb vidéki települési környezet megteremtése a lakossági eredető környezeti terhelés csökkentésével; Duna és Balaton partján lévı települések értékeinek, köztulajdonban lévı létesítményeinek védelme a sürgıs beavatkozást igénylı magaspartfalak stabilizációjával, az omlásveszély kockázatának csökkentésével, komplex vízgyőjtı-gazdálkodás keretein belül a víztestek jó állapotának elérése, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás, belterületeken a bel- és csapadékvizek által okozott károk csökkentése A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Indikátor megnevezése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek fı ,0 Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérık számának növekedése 1000 fı 0 célérték egyeztetés alatt Az Útügyi Mőszaki Elıírások alapján meghatározott burkolat állapotosztályzati km 0 77, Kumulált érték 2

3 Prioritás neve, száma Indikátor megnevezése kategóriákból kikerülı 4 és 5 számjegyő utak hossza Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 1,77 13,85 4,10 6,36 7,50 6,62 4,02 44, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 0,00 1,37 10,10 6,85 4,98 6,31 6,80 4,93 2,88 44,22 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon. 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Sor-szám Konstrukció neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max Támogatás max. összege mértéke (%) Környezeti értékek ,-Ft védelme, környezetbiztonság növelése A. Szennyvízelvezeté Nyílt, kétfordulós Vissza nem ,-Ft Pályázó: MFt 85 % 9 db s és -kezelés eljárás szakaszos térítendı döntéshozatallal önkormányzat; B C. Települési szilárd évben kerül hulladék lerakók, kiírásra dögkutak, földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja Omlásveszélyes Kiemelt projekt partfalak állékonyságának biztosítása önkormányzati társulás Közremőködı partnerek és egyéb partnerek: Közhasznú jellegő tevékenységet végzı, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévı gazdasági társaságok; non-profit szervezetek; önkormányzati intézmények Vissza nem térítendı ,- Ft Pályázók: Önkormányzatok Támogatásban partnerek: részesülı MFt 85 % 5 db Támogatott projektek száma 3 A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. 4

5 Sor-szám Konstrukció neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévı gazdasági társaságok D. Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója Kiemelt projekt Vissza nem térítendı ,- Ft Pályázók: Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok Támogatásban partnerek: részesülı Támogatás max. mértéke (%) MFt 100 % 2 db Támogatott projektek száma E. Települési vízrendezés F. A C) és D) komponensek keretében támogatott kiemelt projektek elıkészítése Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő közutak Nyílt, egyfordulós eljárás szakaszos döntéshozatallal Vissza nem térítendı - Vissza nem térítendı Kiemelt projekt Vissza nem térítendı Önkormányzatok Önkormányzati társulások Non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok) ,- Ft Pályázó: A C) és D) komponens terhére, a rendelkezésre álló keretösszegek 6%-a ,- Ft Önkormányzat önkormányzati társulás Támogatásban részesülı partner: Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok MFt fı állandó lakos alatti községek 85 % fı állandó lakos közötti községek 75 % kht. teljes mértékben állami tulajdont érintı k esetén 100% ,- Ft Kht Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 8 db MFt 100 % 4 db A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 5

6 Sor-szám Konstrukció neve Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max Támogatás max. Támogatott összege mértéke (%) projektek száma Közlekedésfejlesztési Közlekedési Központ (3K) B. Belterületi utak Nyílt, egyfordulós eljárás szakaszos döntéshozatallal Vissza nem térítendı ,- Ft helyi önkormányzat MFt 70 % db Kerékpárút Nyílt, egyfordulós hálózat eljárás szakaszos döntéshozatallal Vissza nem térítendı ,- Ft helyi önkormányzatok, azok intézményei és társulásaik, kistérségi többcélú társulások központi költségvetési szervek és intézményei, MFt 80% 8-12 db Közösségi közlekedés évben kerül kiírásra nem profitorientált, közhasznú gazdasági társaságok A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 6

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése A. Szennyvízelvezetés és -kezelés C. Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása D. Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója Indokoltság Az elmúlt idıszakban szennyvízkezelés terén végbement jelentıs fejlıdés ellenére (a csatornahálózat hossza 1,6 szeresére nıtt között a régióban) továbbra is az egyik legfontosabb feladat a településeken keletkezı szennyvíz kezelésének megoldása az ivóvízbázisok védelme, a magas talajvíz a felszíni vízfolyások, és tavak védelme érdekében. Elmondható, hogy a lakosság átlagban 80 % körüli arányban köt rá a kiépült szennyvízcsatorna hálózatra, de megfelelı ösztönzéssel ez az arány %-ra növelhetı. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, valamint az azt módosító 30/2006. (II.8) Korm. Rendelet) - az EU és a magyar követelményeknek történı megfelelés érdekében - a 2000 lakosegyenérték (LE) fölötti agglomerációkra vonatkozóan ír elı intézkedéseket. Így a komponens keretében a nemzeti kötelezettségvállalással nem érintett 2000 LE terhelés alatti kistelepülések ezirányú feladatainak megoldására nyílik mód. A régió településszerkezetébıl adódóan (elsısorban Veszprém megyében) magas a 2000 lakos-egyenérték (LE) terhelés alatti települések száma, ahol a szennyvizek kezelése nem megoldott és komoly környezeti problémát okoz annak okán is, hogy ezek a települések sok esetben különösen érzékeny vízbázison helyezkednek el. A régió aprófalvas térségei, 2000 lakosegyenérték alatti települései szennyvízkezelésének és elhelyezésének esetén szennyvízelvezetı rendszerrel (közcsatornával) nem rendelkezı területeken, illetve ahol ezek kiépítése nem gazdaságos, illetve nem jár környezeti elınyökkel, segíteni kell a korszerő egyedi szennyvíztisztítási megoldásokat, azaz a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti, a közmőves szennyvízelvezetı és -tisztító mővel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program (szennyvízkezelési B program) végrehajtását, elsısorban a szakszerő egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények elterjedése érdekében, valamint az alternatív természet-közeli szennyvízkezelési megoldások bevezetését. Ezeken a területeken ösztönözni kell a szennyvizek helyben tartását és lokális kezelését. A régió geológiai, geomorfológiai és éghajlati viszonyai alapján a domb- és hegyvidékeinken a felületi és lineáris erózió valamint a derázió jelentıs; a Balaton partján, valamint a Duna mentén - a felszínen lévı laza üledékes kızet erózióval szembeni gyenge ellenállása, a meglévı vizes közeg eróziós pusztító hatása, valamint az erózió bázis fokozatos süllyedése miatt kialakult omlásveszélyes magaspartok kiemelt mértékben érintik a régiót. A régió lakosságának a környezeti károkkal szembeni kockázatának csökkentése érdekében szükséges a települések normális mőködését, kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket veszélyeztetı földtani veszélyforrások (természetes partfalak, földcsuszamlások) elhárítása, megelızése belterületi közterületen. Olyan élet- és vagyonbiztonsági veszély-elhárítási feladatokat kell elvégezni, amelyek az érintett települések, illetve országos, vagy helyi jelentıségő közlekedési útvonalak, közintézmények normális mőködésének alapvetı feltételeit hivatottak biztosítani a Balatoni és a Dunai magaspartok területén. A komponens által támogatott omlásveszélyes partfalak veszély elhárítási munkái keretében elsıdlegesen a káresemények megelızéséhez szükséges, preventív jellegő és tervszerő beavatkozások kerülnek támogatásra azzal, hogy a stabilizációs tevékenység új lakó- és üdülıövezetek, ipari és kereskedelmi területek kialakítását nem eredményezheti, kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények érték-védelmét szolgálhatja figyelembe véve a komponens vonatkozásában rendelkezésre álló források korlátozottságát. Jelen komponens esetében akkor merül fel koordinációs kötelezettség, amennyiben a pályázó települések jogosultak jelen konstrukció A) komponens szennyvízkezelés fejlesztésére irányuló és E) komponens települési vízrendezésre irányuló (belterületi csapadékvíz-elvezetés, belterületi belvízrendezés) támogatási forrásaira, vagy a B) komponens belterületi utak fejlesztési forrásaira pályázatot benyújtani. A Közép-dunántúli régió földrajzi elhelyezkedésénél fogva jelentıs szennyezıdésre érzékeny területekkel, ivóvízbázisokkal, vízminıség-védelmi szempontból kiemelten védendı tavakkal és kis vízhozamú vízfolyásokkal rendelkezik. A Régió kiterjedt karszt-vidékei és az alattuk húzódó ivóvízbázis megkülönböztetett védelmet, a felszíni és felszín alatti vízkészlet fokozatos minıségromlásának megakadályozása kiemelt figyelmet, térségi szinten összehangolt fejlesztést igényel. A k szükségességét vizsgálva különösen a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer és az európai jelentıségő (Nemzetközi Jelentıségő Vizes Élıhelyek 7

8 Sorszám Konstrukció neve E. Települési vízrendezés Indokoltság védelmérıl szóló ún. Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó) Tatai Öreg-tó és vízgyőjtıje rekonstrukciója igényel célzott és komplex vízgyőjtıre kiterjedı szintő beavatkozást. A régió geológiai, geomorfológiai és éghajlati viszonyai alapján a domb- és hegyvidékeinken a felületi és lineáris erózió valamint a derázió jelentıs; a hegységek és dombvidékek összegyőjtött vizét levezetı vízfolyások mentén (Séd, Sárvíz, Általér) a völgyek, medencék egy része elláposodott, tızegképzıdéssel jellemezhetı, illetve nagy és hirtelen esızés következtében kialakuló helyi vízkárok, belvizesedés szintén problémát jelentenek. Az Európai Tanács és Parlament által december 22-én hatályba lépett 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) alapján felmérésre került a hazai víztestek (tavak és vízfolyások) állapota, amelynek jó ökológiai állapotát/potenciálját 2015-ig szükséges elérni. Az intézkedések, különösen a szennyezés-csökkentési intézkedések, ezen cél elérését szolgálják azzal, hogy az országos szinten kiemelten kezelt vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi beruházásokat (Közép-dunántúli régió vonatkozásában a Balaton és a Duna) irányuló ket a KEOP 3.2. intézkedése támogatja. A tavak mellett kiemelt beavatkozási terület a felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozását szolgáló intézkedések. A régió számos területére egyszerre jellemzı az idıszakos víztöbblet és a vízhiány, ezért vízkészleteink megırzése és fenntartható használata érdekében vízvisszatartási, tározási, vízpótlási k szükségesek. Helyi és térségi jelentıségő vízgazdálkodási feladatok keretében a vízrendszerek rekonstrukciója komponens a vízállapotok értékelésén alapuló integrált programok /60/EK Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelı a vízgyőjtı-gazdálkodás keretei közötti megvalósulását támogatja. A belterületi bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel történı célszerő gazdálkodás az E) komponens keretében kerül támogatásra. Mind az operatív program, mind az akcióterv tervezési egyeztetései során alapvetés volt a belterületi vízrendezés kizárólag integrált beavatkozásként való támogatása. Térségi igények, illetve a forrásokkal való felelıs bánásmód érdekében a E) komponens forrásai kizárólag az fı állandó népesség alatti falvak számára nyitott azzal, hogy a vízrendezési feladatok egyéb beavatkozási irányokkal való integrált támogatása a régió 5000 fı feletti falvai és városai számára lehetıségként adott a III. prioritás alatt településmegújítási akcióikhoz kapcsolódóan, valamint régió minden települése számára a B) komponense által támogatott belterületi útkhez kapcsolódóan. A régió geológiai, geomorfológiai és éghajlati viszonyai alapján a domb- és hegyvidékeinken a felületi és lineáris erózió valamint a derázió jelentıs; a hegységek és dombvidékek összegyőjtött vizét levezetı vízfolyások mentén (Séd, Sárvíz, Általér) a völgyek, medencék egy része elláposodott, tızegképzıdéssel jellemezhetı, illetve nagy és hirtelen esızés következtében kialakuló helyi vízkárok, belvizesedés szintén problémát jelentenek. Kiemelt kezelendı feladatot jelent a belterületi (és külterületi) bel- és csapadékvíz problémája a régióban, mellyel a települések nagy része (különösen a hegyvidéki, vízfolyás melletti települések) szinte minden évben kénytelen szembe nézni. A megfelelı bel- és csapadékvíz-elvezetı rendszerek hiánya jelentısen veszélyezteti a települések lakóházainak, középületeinek állapotát, emellett a kárelhárítás jelentıs anyagi terhet jelent mind a lakosság, mind pedig az önkormányzatok számára. A kockázat csökkentése és károk megelızése, illetve a vízkészlettel való gazdálkodás érdekében támogatni szükséges a települések belterületi vízelvezetı-rendszerének fejlesztését, a vizek kártételek nélküli helyben tartását (pl. a helyi vízkárok csökkentését szolgáló záportározók kialakítása, tavak rekonstrukciója, építése). A fejlesztéssel érintett vízelvezetı rendszereket az integrált és szinergikus k érdekében az ÚMVP külterületi mezıgazdasági területeken megvalósuló beavatkozásaival összehangoltan kell kezelni és üzemeltetni. Helyi és térségi jelentıségő vízgazdálkodási feladatok részeként a D) komponens keretében kerül támogatásra a vízállapot értékelésen alapuló integrált programok /60/EK Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelı a vízgyőjtı-gazdálkodás keretei közötti megvalósítása Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő A régió közlekedés-földrajzi helyzete összességében kedvezınek mondható, hiszen az országot érintı legfontosabb tranzit-irányú (É-D KNY Európa) közutak útvonalakon fekszik. A kedvezı földrajzi adottságokkal erıs ellentétben van a közlekedési létesítmények elégtelen kiépítettsége, valamint leromlott mőszaki állapota. A régió fı áramlási tengelyei mind a mennyiségi, mind a minıségi mutatókat tekintve, nemcsak a nyugat-európai szinttıl, de a lényegesen alacsonyabb országos átlagtól is elmaradnak, a közlekedési kapcsolatok kiépítettsége az észak-déli irányú közlekedési lehetıségekhez képest alacsony. A komponens eredményeként bıvül és javul a régió közúti infrastrukturális ellátottsága. A régió városhálózatát összekapcsoló úthálózat terhelése jelentıs és a térségközponti k kapcsán egyre jelentısebb az utak terheltsége jelentıs, állapotuk azonban nem megfelelı. A kistérségi központok, nagyvárosok, valamint a hátrányos helyzető kistérségekben az elérhetıségi viszonyok javítása érdekében támogatandó a négy- és ötszámjegyő rossz minıségő utak felújítása,. 8

9 Sorszám Konstrukció neve B. Belterületi utak Kerékpárút hálózat Indokoltság Az intézkedéshez szorosan kapcsolódik a régió, elérhetıségi viszonyait javító fıközlekedési útvonalak, melyek a Kohéziós Alapból, vagy a Közlekedési Operatív Programból kerülnek támogatásra. Fontos, hogy a régió kistérségi központjai közötti kapcsolat is megfelelı szintő legyen, így az ellátás és annak színvonala is biztosítható, tényleges, kapcsolattal rendelkezı településhálózat esetén. A települési szintő önkormányzati utak jelentıs része leromlott mőszaki állapotú. A közlekedési létesítmények megfelelı szintő kiépítettsége fontos ahhoz, hogy a lakosság a munkába járást, a szolgáltatások elérését, a közösségi közlekedési csomópontokat képesek legyenek minél rövidebb idı alatt elérni. A meglévı utak felújításával, korszerősítésével, építésével, megteremtıdik a feltétele a hatékony és gyors településen belüli közlekedéshez. A települési környezet és az életminıség javítása, az elérési idık csökkenése hozzájárul a térségi szolgáltatások és intézményekhez való hozzáférés javításához. A minıségjavítás következtében nı az utasbiztonság és -kényelem, csökken a balesetveszély, javul a belsı elérhetıség és mobilitás, csökken a környezeti terhelés, mindezzel nı a településeken lakók életminısége. A biztonságnövelı k hatására javul a településeken a közlekedésbiztonság, csökken a forgalom, a zajterhelés, a rezgés, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetısége. Az egyre erısödı tranzitforgalom ellehetetleníti egyes települések átmenı forgalmát a régióban. Ennek egy része ezért áttevıdik a párhuzamos belsı települési utakra, melyek kapacitása és kiépítettsége nem teszi lehetıvé a forgalom levezetésének zavartalanságát. Ezeken a területeken állandósult a torlódás, a haladási sebesség lecsökkent, a balesetveszély megsokszorozódott, a környezeti ártalmak fokozódnak. Mindezek elsısorban a települések környezetét és lakosságának életminıségét rontják. A települési közúthálózati elemek kiépítettsége nem teljes, a kiépített szakaszok burkolatának minısége, szélessége, teherbírása több helyen nem megfelelı, ezért fontos a jelentıs forgalmú önkormányzati tulajdonú közutak kiépítésének, rekonstrukciójának, felújításának támogatása. A települések belsı közlekedésének modernizálása megkívánja, hogy a közúti forgalom helyett egyre nagyobb teret kapjon a kerékpáros közlekedés. Egyre nagyobb igény van az egyes településeken, hogy a központi településsel nem egybeépült, de az adott települési önkormányzathoz kapcsolódó külterületi lakott övezeteket kerékpárúttal is összekössék a központi településrésszel. A kerékpárút-hálózat fejlesztésével megteremtıdik a lehetısége annak, hogy az emberek választhassanak, hogy a rövid távú közlekedésüket kerékpárral oldják meg, és mindezt biztonságos körülmények közt. A megépült kerékpárutak a település gazdasági infrastruktúráját bıvítik, fıleg, ha külterületi lakott övezetekbıl a minden napos hivatásforgalmi közlekedés egy részét a kerékpárutakra átvállalnák. A fejlett közlekedési infrastruktúra fontos része a megfelelıen megtervezett és kialakított kerékpárút-hálózat. 9

10 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése A. Szennyvízelvezetés és -kezelés Támogatható tevékenységek 5 Mesterséges szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó szennyvízelvezetı rendszer (közcsatorna) kiépítése; Természet-közeli szennyvíztisztítás (pl. gyökérzónás, faültetvényes, tavas stb.) és az ehhez kapcsolódó szennyvízelvezetı rendszer (közcsatorna) kiépítése; Szakszerő egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések; A szennyvíz tengelyen történı szállításához szükséges jármővek beszerzése; Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai jogszabályi elıírások, gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével; A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható: C. Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása Csatlakozási hajlandóság növelésére irányuló akciók, programok, tájékoztató rendezvények. közvetlen, építés-jellegő tevékenységek az értékek védelme, káresemények megelızése érdekében (támfalépítés, rézsőzés, horgonyzások stb.); Veszélyhelyzetet feltáró kutatás, monitorozás (indokolt esetben). A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható: D. Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások (víztelenítés, csapadékvíz elvezetés, közmőrekonstrukció stb.); A pályázat keretében Meder rehabilitáció és Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás részeként az alábbi tevékenységek támogathatók a jó állapot elérése érdekében: Meder- és mellékág rekonstrukció, revitalizáció, árvízvédelmi fejlesztés (vízrendszer komplex rehabilitációja, mederkotrás, hullámtérbıvítés, vízkormányzó-, keresztezı-, be- és leeresztı mőtárgyak építése és rekonstrukciója, hallépcsı építése, partbiztosítás, partrendezés, vízpótlás); Tározó építése, a fejlesztéshez kapcsolódóan rekonstrukciója (töltések, mőtárgyak, csatornák építése, hullámtérbıvítés, birtokrendezés, partrendezés, támfalak rekonstrukciója); Holtágak rehabilitációja (vízszintszabályozás, vízi növények szabályozása, partbiztosítás, partrendezés, mőtárgyépítés, kotrás, szennyezı források kizárása); Tavak rehabilitációja (vízszintszabályozás, partrendezés, mőtárgyépítés, kotrás, szennyezı források kizárása); Belvízzel való gazdálkodás (helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, mederrekonstrukció, tározás, belvízrendszer-, öblözet rehabilitációja, szivattyútelepek és felépítményeik rekonstrukciója, belvízterhelés csökkentése, mederkotrás, területhasználat váltás, birtokrendezés, szennyezıanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés); 5 Nem taxatív felsorolás

11 Sorszám Konstrukció neve Támogatható tevékenységek E. Települési vízrendezés Térségi vízpótlás, vízátvezetés, vízvisszatáplálás (tározás, tározók rekonstrukciója, vízpótló rendszer kiépítése, meder rekonstrukció, tározó építés, vízleadó útvonal kiépítése, mőtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra helyi monitoring kiépítése); A pályázat keretében önállóan támogathatók a belterületi vízrendezés nyomvonalas jellegő mővek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kialakítása egyaránt az alábbi tevékenységeken keresztül: F. A C) és D) komponensek keretében támogatott kiemelt projektek elıkészítése Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő közutak belterületen vízelvezetı rendszerek, bel- és/vagy csapadékvíz-elvezetı árkok és csatornák kialakítása, fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) rekonstrukciója, korszerősítése; bel- és/vagy csapadékvíz elvezetését biztosító eszközök beszerzése, fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) korszerősítése; külvizek kizárását biztosító létesítmények építése és a fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) rekonstrukciója, tározók, záportározók és átemelık építése, illetve a fejlesztéshez kapcsolódóan (indokolt esetben) rekonstrukciója, külterületi csapadékvizek és/vagy belvizek elvezetését biztosító létesítmények építése, rekonstrukciója (indokolt belterületi vízvédelmi khez elengedhetetlenül szükséges - esetben) Az elszámolható költségek szabályai szerint a projektek elıkészítési munkálatainak támogatása A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó Konstrukció C és D komponensek projektjei elıkészítésével kapcsolatos tevékenységek támogathatóak Négy- és ötszámjegyő utak felújítása, (utak burkolatának és alépítményének felújítása, szélesítése és megerısítése az elérhetıség javítása érdekében) A k, az útberuházásokhoz kapcsolódó (alatt és felett, mellett található infrastrukturális elemek) korszerősítését (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás stb.), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) szolgáló beruházásokat is tartalmazzák. A nevesített és Kormány által elfogadott projektek elıkészítési munkáira elıszerzıdés kötésére kerül sor. Adott projekt az elıkészítési munkákra legfeljebb a támogatási igény 6%-ának erejéig kaphat támogatást B. Belterületi utak Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerősítése, felújítása, megerısítése, a települési központok megközelíthetıségének javítása érdekében. A B.III, B.IV és B.V. tervezési osztályba sorolt utak esetében. (1sz. melléklet alapján (útügyi mőszaki elıírások január 1-jén hatályba lépett: ÚT :2004 Közutak tervezése) A k az útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerősítését (csapadékvíz-elvezetés, szükséges közmő kiváltás, közterület rendezés, közterület revitalizáció, elválasztott rendszerő gyalogos közlekedés biztosítása), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) szolgáló beruházásokat is tartalmazzák. Burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez kapcsolódó tevékenységek (kiviteli terv készítés, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás). Meglévı utak többfunkcióssá tételéhez kapcsolódó tevékenységek Kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthetı tevékenységek (kölcsönzés, tárolás). Új meglévı útszakaszhoz kapcsolódó belterületi győjtıút építése (max: 1 km), mely a településen áthaladó forgalom elvezetését, 11

12 Konstrukció neve Kerékpárút hálózat Támogatható tevékenységek 5 településközpont tehermentesítését szolgálja. A konstrukció keretében támogatást lehet igényelni új kerékpárút építéséhez csak hálózati szintő kialakítás esetén. Sorszám Sorszám 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Kerékpárút hálózat Támogatás igényelhetı a 4 és 5 számjegyő mellék (összekötı, bekötı) állami és önkormányzati utak településeken belüli, külterületi, belterületi átkelési (1-3 számjegyő fıutak átvezetı szakaszait is beleértve) továbbá az 1-3 számjegyő utak belterületi szakaszai mentén vagy vegyes szakaszai mentén, valamint egyéb nyomvonalon vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi és egyéb célú kerékpárutak építése. A pályázat keretében megépülı kerékpáros út állhat kerékpárútból, kerékpársávból, indokolt esetben elválasztott közös gyalog és kerékpárútból, illetve különösen indokolt esetben osztatlan gyalogos-kerékpáros útból. Önállóan nem, kizárólag kerékpárút fejlesztéshez kapcsolódóan pályázható tevékenységek: A kerékpárút alatt és mellett található csak infrastrukturális elemek / csapadékvíz elvezetés, közvilágítás stb. / korszerősítése, Forgalombiztonsági berendezések, informatikai tájékoztató, túraútvonalakat kijelölı táblarendszerek, kerékpártárolók. A kerékpárutak kiépítésénél az ÚT :2006 Útügyi Mőszaki Elıírás ajánlásait kell figyelembe venni. Támogatás célja A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg: a lakossági eredető környezet terhelés csökkentését, ennek keretében a régió kistelepülései korszerő szennyvízkezeléssel való ellátásának javítását; a Duna és a Balaton partján lévı települések értékeinek, köztulajdonban lévı létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a sürgıs beavatkozást igénylı magaspartfalak stabilizációjával, az omlásveszély kockázatának csökkentésével; komplex vízgyőjtı-gazdálkodás keretein belül a víztestek jó állapotának elérését, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését, belterületeken a bel- és csapadékvizek által okozott károk csökkentését. A) Komponens: A komponens célja a megfelelı sőrőségő, kiépítettségő és jó minıségő alsóbbrendő (4 és 5 számjegyő) közúthálózat biztosításával a kistérségek kohéziójának erısítése, a kistérségi központok népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, illetve a gazdasági fejlıdés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elısegítése. A komponens elsıdleges célterületei (útjai) a megyei jogú városok, kistérségi központok közvetlen elérhetıségét javító utak. Másodsorban a megyehatáron átnyúló, jellemzıen É-D irányú kapcsolatok. Harmadsorban a hálózati szempontból elınyös zsáktelepülések bekötése. B) Komponens: A komponens célja a megfelelı kiépítettségő és jó minıségő önkormányzati belterületi utak biztosításával a települési szolgáltatások gyorsabb elérése, a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetısége, a települési népességmegtartó képesség javítása, a gazdasági fejlıdés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elısegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetısége, a településkép javítása, komfortérzet növelése. Cél a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra, a helyi közutak kiépítettségének növelése, a kiépített utak megfelelı mőszaki paramétereinek biztosítása, felújítás, rekonstrukciós munkák végzése belterületi utakon. A települések belsı közlekedésének modernizálása megkívánja, hogy a közúti forgalom helyett egyre nagyobb teret kapjon a kerékpáros közlekedés. Egyre 12

13 Konstrukció neve Támogatás célja nagyobb igény van az egyes településeken, hogy a központi településsel nem egybeépült, de az adott települési önkormányzathoz kapcsolódó külterületi lakott övezeteket kerékpárúttal is összekössék a központi településrésszel. A kerékpárút-hálózat fejlesztésével megteremtıdik a lehetısége annak, hogy az emberek a rövid távú közlekedést kerékpárral oldják meg, és mindezt biztonságos körülmények közt. A megépült kerékpárutak a település gazdasági infrastruktúráját bıvítik, fıleg, ha külterületi lakott övezetekbıl a minden napos hivatásforgalmi közlekedés egy részét a kerékpárutak átvállalják. A fejlett közlekedési infrastruktúra fontos része a megfelelıen megtervezett és kialakított kerékpárút-hálózat. A kerékpárutakkal kapcsolatos k révén alternatíva nyílik a régió településeinek elérésére, javul a megközelíthetıség, nı a mobilitás, hozzájárul az egészséges életmód elterjedéséhez, javulnak a területi kapcsolatok, továbbfejlıdnek a kerékpárút hálózatok, nı a közlekedésbiztonság Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Sorszám Konstrukció neve Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Projekt kiválasztási szempontok A pályázat tartalma és a pályázat-kiírási célok összhangban vannak; A pályázó szerepel a lehetséges kedvezményezettek között; A pályázó székhelye, vagy telephelye a Közép-dunántúli régióban van; A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió; A projektmegvalósítás idıtartama a kötelezettségvállalástól számított maximum 24 hónap; A létrehozott kapacitást, szolgáltatást a projekt lezárását követıen legalább 10 évig mőködteti. Ha a pályázó kis- és középvállalkozás, akkor a fenntartási idıszak projekt fizikai befejezését követı 3 év. 6 A pályázó betartotta a költségvetés belsı arányaira vonatkozó elıírásokat; A pályázó által igényelt támogatás az igényelhetı minimális és maximális mérték és összeg közé esik; A pályázó igazolja és az elıírt formában biztosítja a szükséges önerıt; A pályázó min. 2 éves lezárt üzleti mérleggel kell, hogy rendelkezzen. Önkormányzatok, intézményeik és a társulások esetében a megelızı 2 év elfogadott éves beszámolója a mérvadó. Projekttársaság, vagy konzorcium esetén a tulajdonos(ok)ra terjed ki a jogosultsági vizsgálat; A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelızıen megkezdett projektre nem lehet támogatást igényelni. A projekt megkezdésének legkorábbi idıpontjára kötelezı elıírás nincsen, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. Költségvetés belsı arányaira vonatkozó feltételek: a projekt keretében az összes elismerhetı költség maximum 10%-a fordítható önkormányzatok által történı ingatlan (azaz telek és épület) vásárlásra; a projekt keretében terület helyreállításra (út- és zöldfelület-rendbetétel, megújítás) az összes elszámolható költség maximum 3%-a állítható be; az elıkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervben meghatározott összköltség 6%-át; a projekt keretében az összes elismerhetı költség maximum 4 %-a számolható el menedzsment költségként lehet; a projekt költségvetésébe maximum 5 % tartalék állítható be; 6 A Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl 57. cikk (1) pontja és a Bizottság 1628/2006/EK Rendelete (2006. október 24.) a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásról 4. cikk 2. bekezdés a) pontja alapján. 13

14 Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok (projekt-elıkészítési munkákra sem menedzsmentköltség, sem tartalék nem állítható be, lásd elszámolható költségek fejezet); pályázó nyilatkozata, hogy a fejlesztendı tevékenységekre más operatív programba vagy a regionális operatív program más prioritásába, pályázati felhívására nem nyújtott be pályázatot, és amennyiben a projekt támogatást nyer, a as programozási idıszakban nem is pályázik (a nyilatkozat megszegése a támogatási forrás megvonását eredményezi); elınyben részesül a magán forrásokat sikeresen mozgósító projektjavaslat; elınyt élveznek azok a projektek, ahol a vállalt önerı mértéke meghaladja a minimálisan elvárt arányt; az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a költségek elszámolhatóságának és szükségességének; A tevékenység megvalósításához szükséges költségek szerepelnek a költségvetésben; igazoltan ökológiailag és gazdaságilag a leghatékonyabb megoldást szolgálják; A. Szennyvízelvezetés és -kezelés C. Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása E. Települési vízrendezés Az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek feleljenek meg a piaci árnak, feltételezve a végrehajtás ütemezését, amely a pályázat benyújtását követı években tervezett inflációt is figyelembe veszi; Csak olyan önkormányzatok jogosultak pályázatot benyújtani, amelyek nem szerepelnek a 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, valamint az azt módosító 30/2006. (II.8) Korm. Rendelet 2000 LE fölötti szennyvízterheléssel rendelkezı agglomerációs jegyzékében; 2. fordulóra rendezett tulajdonviszonyokkal és jogilag lezárt telekalakítással, ingatlanvásárlással rendelkezik a projekt; a komponens szempontjából természetes partfalnak minısül az a földfelszín, ahol a szintkülönbség változása meghaladja a 3 métert és felületének legalább 2/3-ad részében 60 -nál meredekebb. Nem tekinthetı partfalnak az 50%-ban megtámasztó szerkezettel ellátott partfal (támfal), valamint a mőködı és a felhagyott bányafal; a komponens szempontjából földcsuszamlásnak minısül a természetes egyensúlyát vesztett lejtı vagy csúszólap mentén mozgó földtömeg, amely települések normális mőködését veszélyezteti, köztulajdonban lévı értékeket: kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket érint, illetve a csuszamlás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elı; a komponens szempontjából támogatás kizárólag belterületi közterület, meghatározóan önkormányzati, állami vagy (mőemlékeknél) egyházi tulajdonú intézmény védelme, illetve közvetlen életveszély elhárítása érdekében igényelhetı; a komponens szempontjából nem igényelhetı támogatás: o o o o a már bekövetkezett károk elhárításához, áttelepítéshez, amennyiben a védett érték kisebb, mint a beruházási költség; ha a káreseményt, veszélyhelyzetet maga az önkormányzat okozta, vagy magántulajdonon fennálló közvetlen életveszély esetén azt az önkormányzat, illetve harmadik személy idézte elı. Veszélyhelyzet okozásnak minısül az is, ha az önkormányzat településrendezési terveiben, helyi építési szabályzatában a Magyar Geológiai Szolgálatnak az egyeztetési eljárás során kifejtett véleménye ellenére jelölt beépítésre alkalmasnak felszínmozgásos területet. közmő-fejlesztés esetén azok a gazdasági társaságok vehetnek részt támogatásban részesülı partnerként, amelyek a projekt keretében felújítandó vagy kiépítendı közmővek tulajdonjogával rendelkeznek; Csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a belterületi vízvédelmi k eredményeként elvezetett víz fogadása és annak elvezetése végsı befogadóba káresemény-mentesen biztosított, vagy a 14

15 Sorszám Konstrukció neve Az elérhetıség A. Térségi jelentıségő közutak B. Belterületi utak Kerékpárút hálózat Projekt kiválasztási szempontok külterületi elvezetés megoldott lesz a projekt lezárásának idıpontjáig. A szakhatósági támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezen igazolás tényét. A pályázatban megvalósítandó fejlesztés helyszíne a Közép-dunántúli régió fı népesség feletti, illetve 100 fı/km 2 nél magasabb népsőrőségő községeiben kell, legyen Mőszaki és közlekedési szempontok: - Burkolatállapot (felületépség, egyenetlenség, teherbírás) - Forgalom nagysága (átlagos napi forgalom, nehézjármő forgalom) - Közlekedésbiztonság Területfejlesztési szempontok: - Közszolgáltatások, alapellátás elérhetıségét biztosítja - Térségi központ elérését biztosítja - Közösségi közlekedést segíti - Elınyt élveznek azok a települések, akik hálózatos felújításban gondolkodnak (településeket összekötı út belterületi szakasza/bekötı út belterületi szakasza, győjtıút, ipari területek ellátó útszakaszai) győjtı rendszer. - Elınyt élveznek azok az útszakaszok, melyeken tömegközlekedés bonyolódik, - Elınyt élveznek azok az útszakaszok melyek különleges jelentıségő, kiemelt közösségi létesítményeket közelítenek meg - Elınyt élveznek azok a projektek melyek gazdaságfejlesztı hatást segítenek elı. - Komplex probléma megoldására törekednek (csapadékvíz-elvezetés, gyalogos forgalom, közterület-revitalizáció). - Költségkímélı, korszerő, jól fenntartható megoldás alkalmazását irányozzák elı, - Balesetveszélyes útszakaszok balesetveszélyességének megszüntetésére irányulnak, - Akadálymentesítés közlekedési feltételeinek megfelelı helyzetet eredményeznek - 311/2007. (IX.17.) Korm. rendelet szerint meghatározott kedvezményezett térségben, vagy a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendeletben meghatározott hátrányos településen valósulnak meg - A fejlesztés indokoltságának bemutatása, - A fejlesztést igénybe vevık átlagos napi száma, - Egybefüggı kerékpár hálózat kialakításának elısegítése, - A kerékpáros balesetek számának csökkenése, - Kistérségen belüli és települések közötti elérhetıség javítása, - Helyi és országos szakmai civil szervezet támogatása - Tehermentesített közút forgalma - Elınyben részesül a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vagy a Közlekedési Operatív Program kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére meghirdetett pályázati felhívás keretében támogatást elnyert projektek folytatását képezı kerékpárútszakaszok Sorszám Konstrukció neve, száma Indikátor megnevezése 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 Célértékek Összesen 7 A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik 8 Kumulált érték 15

16 Sorszám Konstrukció neve, száma Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Kerékpárút hálózat Indikátor megnevezése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (fı) Megvalósított szennyvízkezelési rendszer (db) Rekultivált települési (szilárd, folyékony) hulladéklerakók, dögkutak területe (ha) A program által megvédett értékek (pl.: közintézmény, vasút, közút, vonalas infrastrukturális létesítmény), vagy megtakarított áthelyezési szükséglet (millió Ft) Megerısített partfalszakasz hossza (km) Támogatott vízgazdálkodási kkel érintett terület nagysága (km2) Rehabilitált vízfolyáshossz (km) Bel- és csapadékvízzel való veszélyeztetettségtıl mentesített településeken élık száma (fı) Épített/felújított vízelvezetı árkok hossza (km) Felújított utak hossza (km) ÁNF (átlagos napi forgalom) növekedése a fejlesztéssel érintett 4-5 számjegyő utak esetében (%) Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérık számának növekedése (1000 fı) Felújított és/vagy épített belterületi útszakasz hossza (km) ÁNF (átlagos napi forgalom) növekedése belterületi utak esetében (%) Megépített kerékpárutak hossza (km) ÁNF (átlagos napi forgalom) a fejlesztéssel érintett kerékpárutak esetében (kerékpáros/nap) Kerékpáros-forgalom növekedése a Célértékek Összesen , , , , egyeztetés alatt , ,

17 Sorszám Konstrukció neve, száma Indikátor megnevezése Célértékek Összesen beavatkozás területén (%) Sorszám A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Konstrukció indításának idıpontja A), és E) Komponens: IV. Negyedév C) és D) Komponens: III. negyedév B) Komponens: A) Komponens: III. negyedév B) Komponens: II. negyedév Kerékpárút hálózat III. negyedév Sorszám A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Az elérhetıség Kerékpárút hálózat Kockázat Önkormányzatok részérıl az önerı biztosítása Önkormányzatok idegenkedése az alternatív, egyedi szennyvíztisztítási módszerektıl A projektek kivitelezésének negatív környezeti hatásai. Önerı biztosítása Konstrukció zárásának idıpontja / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek B) komponens: / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek / amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek Kockázat kezelésének módja Önerı alap kiegészítı támogatása tájékoztató, felkészítı tevékenység A projektkiválasztás során a megvalósítás környezeti hatásainak fokozott figyelembevétele. Kedvezményes banki hitelkonstrukció, önkormányzati önerıalap biztosítása 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszá m Projekt megnevezése Rácalmás Ófalusi Partfalszakasz védelmi munkái Tatai Öreg-tó és Által-ér rehabilitációja Kıtár alatti partfalszakasz védelme, meglévı védmővel való A projekt tervezett összköltsége (millió Ft) 9 A pályázó által igényelt támogatás ér téke 10 (millió Ft) 840,00 400, , ,00 A projekt várható indításának idıpontja II. félév 2008.II. félév 283,56 283, I.félév A projekt várható befejezéséne k idıpontja 2009.II. félév 2010 II. félév 2010 II. félév Kedvezményezett neve Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 A fent megjelölt közút-felújítási projektek igényelt támogatási értéke bruttó alapon került feltőntetésre. 10 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 11 Az ütemezésre vonatkozó adatok forrása a projektgazda által kitöltött projekt adatlap 17

18 Sorszá m Projekt megnevezése összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédımő) Nyergesújfalu, 10- es fıút melletti sziklafal stabilizáció Balatonakarattya, vasút feletti magaspartfal (Kisfaludy sétány - Koppány sor közötti szakasz) védelme I-es ütem j. Budakalász - Dobogókı - Esztergom összekötı út kmsz. közötti felújítása j. Ajka-Pulai összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Devecser- Tapolcai összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Tapolca- Sümegi összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Devecser- Sümegi összekötı út km. szelvények közötti felújítása j. Velence- Csákvár-tatai összekötı út kmsz. közötti felújítása, j. Velence - Csákvár - Tata összekötı út kmsz. közötti felújítása, A projekt tervezett összköltsége (millió Ft) 9 A pályázó által igényelt támogatás ér téke 10 (millió Ft) A projekt várható indításának idıpontja 11 A projekt várható befejezéséne k idıpontja 221,61 221, I.félév 2009 I.félév 195,50 195, I.félév 2009 I.félév 91,30 91, I.félév I. félév. 383,00 383, I.félév 2010 I.félév. 257,00 257,00 585,00 585,00 432,00 432,00 167,00 167, I.félév I.félév I.félév I.félév I.félév II. félév I.félév I.félév 178,42 178, I.félév 2009 II.félév Kedvezményezett neve Nyergesújfalu Város Önkormányzata Balatonkenese Nagyköség Önkormányzata 18

19 Sorszá m Projekt megnevezése j. Velence - Csákvár - Tata összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Velence- Csákvár-Tatai összekötı út kmsz. közötti felújítása, j. Tatabánya - Kisbér összekötı út km. szelvények közötti felújítása, j. Oroszlány- Bokod összekötı út kmsz. közötti felújítása j. Székesfehérvár- Zámoly-gánti összekötı út kmsz. közötti felújítása A projekt tervezett összköltsége (millió Ft) 9 A pályázó által igényelt támogatás ér téke 10 (millió Ft) 299,20 299,20 163,00 163,00 A projekt várható indításának idıpontja I.félév I.félév. A projekt várható befejezéséne k idıpontja 2010 I.félév 2010 I.félév 146,96 146, I.félév 2009 II.félév 286,00 286, I.félév I.félév 825,00 825, I.félév 2010 I.félév Kedvezményezett neve 19

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 5. prioritás: Térségi Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás, Térségi Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv Észak-alföldi Operatív Program 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentıségő vízvédelmi területeken c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5-A/2F

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Kerékpárutak fejlesztése támogatására Kódszám: KMOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. múltja Az Ügynökséget, közhasznú társaságként 1997-ben alapította a Közép- Dunántúli Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2007-3.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritás: Egészséges, tiszta, települések Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben