AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* A környezetszennyezés napjaink egyik legfenyegetőbb és mielőbbi megoldást kívánó problémája, amellyel kapcsolatban nyilvánvalóvá vált, hogy a határokon átnyúló szenynyezésekre is figyelemmel az egyes államok önmagukban nem képesek a környezetszennyezés elleni küzdelemre. Ezt figyelembe véve kiemelkedő szerepe van az egyes államok összefogásának és közös fellépésének, melynek egyik hatékony példája az Európai Unió. Az Európai Unió a környezetvédelem területén számos eredménnyel büszkélkedhet, amely kiterjed mind a környezetvédelem politika alapelveinek meghatározására, mind pedig a környezet védelmét szolgáló alapvető jelentőségű szabályok megalkotására is. 1. Az Európai Unió 1 környezetvédelmi politikájának kialakulása, fejlődése Az EU környezetvédelmi jogalkotásának kialakulására nagy hatással volt az ENSZ által 1972-ben Stockholmban rendezett Ember és Környezet elnevezésű világkonferencia. Az Európai Unió ugyanis kezdetben nem rendelkezett saját környezetpolitikával, ami azt jelentette, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos jogalkotás a tagállamok hatáskörébe tartozott. Az ENSZ fenti konferenciájának megrendezésére a fokozódó környezetszennyezés és hatásai felismerése miatt került sor, illetve azon alapult, hogy a környezetszennyezés káros hatásai nem állnak meg az országhatárokon, vagyis az államok egy- * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Közigazgatási szervezet és e-kormányzás műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője: Imre Miklós. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta: Tamás András egyetemi tanár (BCE). A szerző egyetemi docens (BCE Közigazgatástudományi Kar); elérhetősége: 1 A szakirodalomban is problémát okoz az Európai Közösség, az Európai Közösségek és az Európai Unió elnevezésének használata, hiszen pár évtized alatt jelentős szerkezeti változások következtek be. Az egyszerűség kedvéért jelen cikk Európai Unió kifejezést használja, figyelemmel arra, hogy jelenleg ez a hivatalos elnevezés.

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR mástól független fellépése nem hozhat kellő eredményeket a környezetszennyezés növekedésének megfékezése, illetve csökkentése területén. Az EU környezetpolitikájanak kialakításában szerepet játszott továbbá az is, hogy az egyes tagállamok környezetvédelmi szabályai esetenként az Európai Unió egyik alapvető szabadságának, az áruk szabad mozgása 2 akadályaként jelentek meg. Az EU környezetpolitikája kezdetben elsősorban a környezeti elemek védelmére terjedt ki, valamint a közös piac szempontjából elengedhetetlen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó környezeti előírásokat tartalmazta. Elsődleges szempont tehát a környezetpolitika szabályozásának területén gazdasági volt és nem a szennyezés megelőzése és csökkentését helyezték a középpontba. A környezetvédelem szempontjából első lépésként az Egységes Európai Okmány évi hatálybalépését tekinthetjük 3, amely önálló, a környezettel foglalkozó fejezettel bővítette az Európai Közösséget létrehozó szerződést. 4 Ez a módosítás biztosította a környezetvédelem jogalapjának kialakítását. A környezetpolitika fejlődése során a kilencvenes évek elején a környezetkárosítás megelőzése, illetve a természeti erőforrások védelme került a középpontba. Az 1992-es Maastrihti Szerződéstől a környezetpolitika az EU hárompilléres felépítésében az első pillér részévé vált, melyet az egyre bővülő és egyre nagyobb számban megjelenő jogszabályok jellemeztek. Az 1997-es Amszterdami Szerződés környezetpolitika szempontjából legfontosabb eredménye, hogy a preambulumban a fenntartható fejlődés alapelve, illetve a környezetvédelmi követelmények közösségi politikákba és tevékenységekbe történő integrálásának követelménye is megjelent. 1.1 Az EU környezetvédelmi politikájának jogalapja A Római Szerződések Maastrichti és Amszterdami Szerződések általi felülvizsgálata óta a közösségi környezetpolitika alapvető szabályait és jogalapját az Európai Közösséget létrehozó szerződés cikke (korábbi 130r 130t. cikk) tartalmazza. Az Európai Unióról szóló szerződés preambulumában és 2. cikkében végrehajtott módosítások révén a fenntartható fejlődés elve az Európai Unió egyik fő célkitűzésévé vált. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 6. cikke akként rendelkezik, hogy a környezetvédelmi követelményeket különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel be kell illeszteni a 3. cikkben említett közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába. Ez a rendelkezés tehát a környezetvédelmi politika valamennyi közös- 2 Az EU négy szabadsága: áruk szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, a szolgáltatások szabad áramlása és a személyek szabad mozgása. A négy szabadsággal kapcsolatban lásd JOSEPHINE STEINER LORNA WOODS CHRISTINAN TWIGG-FLESNER (2006): EU law, Oxford University Press, New York, ninth edition 3 Az Egységes Európai Okmány hatálybalépését megelőző időszak környezetvédelmi jogának fejlődését részletesen bemutatja ALEXANDRE KISS DINAH SHELTON (2007): Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, second edition, pp Korábbi számozás szerinti 130r-130t. cikkek. 5 Forrás:

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR ségi ágazati politikába történő integrálásának követelményét kimondja. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés kimondja továbbá, hogy a Közösség környezetpolitikája hozzájárul a környezet minőségének megőrzéséhez, védelméhez és javításához; az emberi egészség védelméhez; a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosításához; a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések ösztönzéséhez nemzetközi szinten. Ezen túlmenően az Európai Közösséget létrehozó szerződés hangsúlyozza, a Közösség környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor a Közösség különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az elővigyázatosság és a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a szenynyező fizet -elven alapul. Ezzel tehát meghatározásra kerültek az EU környezetpolitikaájának legfontosabb alapelvei: az elővigyázatosság és a megelőzés elve, a forrásnál történő fellépés elve, továbbá a szennyező fizet elve. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés kimondja továbbá, hogy a környezetpolitika kidolgozása során a Közösség figyelembe veszi a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat, a Közösség különböző régióinak környezeti feltételeit, a beavatkozás, illetve a be nem avatkozás lehetséges hasznait és költségeit, a Közösség egészének gazdasági és társadalmi fejlődését, valamint régióinak kiegyensúlyozott fejlődését. A hatályos szabályozásban megtaláljuk továbbá a Közösség és a tagállamok együttműködésének kötelezettségét harmadik országokkal és a hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel. Az EK szerződés meghatározza továbbá azokat a területeket, amelyeknél a Tanács egyhangúlag hozza meg döntéseit. Ezek az elsőlegesen adózási természetű rendelkezések, azok az intézkedések, amelyek érintik a területrendezést, a mennyiségi vízkészlet-gazdálkodást, illetve amelyek az e készletek rendelkezésre állását akár közvetlenül, akár közvetve befolyásolják, valamint a tagállamok valamelyikének különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásának általános szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedések. 1.2 A közösségi környezetvédelmi akcióprogramok A közösségi környezetpolitika kialakulása, fejlődése során kiemelkedő jelentőséggel bírtak a közösségi környezetpolitika főbb irányvonalait meghatározó környezetvédelmi akcióprogramok. A mai napig 6 akcióprogramot fogadott el a Közösség, amelyek közös jellemzője, hogy mindegyik a korábbi programra épül, vagyis annak folytatásaként jelenik meg, meghatározva az egyes programok által lefedett időszakok során érvényesülő célokat és prioritásokat. Ez a megoldás biztosította az egyes akcióprogramok közötti folyamatosságot. Az akcióprogramok a Közösség normativitást nélkülöző, nem kötelező jellegű dokumentumai, melyek általánosságban rögzítik az adott időszakra tervezett célokat és prioritásokat. A Közösség környezetvédelmi politikájának általános kereteit 6 találjuk meg az akcióprogramokban. 6 ALEXANDRE KISS DINAH SHELTON (2007): Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, second edition, pp 24

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az első akcióprogram 7 az 1973 és 1977 közötti időszakra vonatkozott. Két fő részből állt, az első rész a célokat és alapelveket, valamint a közösségi szintű tevékenység általános területeit határozta meg, míg a második rész a konkrét közösségi tevékenységeket részletezte. Az első akcióprogram kiemelt céljai közé tartozott a szennyezés és környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, megszüntetése, a kielégítő ökológiai egyensúly fenntartása, valamint a fejlődés minőségi követelményinek megfelelő irányítása. A második akcióprogram 8 az 1977 és 1981 között időszakot ölelte fel, célként tűzve ki a víz- a levegő- és a zajvédelem elsődlegességének biztosítását, a terület, a környezet és a természeti erőforrások ésszerű hasznosítását. Elsősorban az első akcióprogram alapján indult projektek folyamatosságát kívánta biztosítani. Általánosságban elmondható, hogy az első és második akcióprogram hatásaikat tekintve korlátozottak voltak. A harmadik akcióprogram és 1986 közötti időszak tekintetében fogalmazott meg alapvető célkitűzéseket. Ezek általános célok voltak, így a gazdaság és környezetvédelem közötti kapcsolat, a környezetvédelmi politika szociális és gazdasági összefüggései, a megelőzés, a környezetvédelem figyelembe vétele a tervezés és a döntéshozatal során, optimális erőforrás felhasználás, a Közösség nemzetközi szerepvállalása, valamint a fejlődő országokkal való környezetvédelmi együttműködés. A negyedik akcióprogram 10 az 1987 és 1992 közötti időszakra vonatkozott, amely követelményként állította fel, hogy a környezetvédelmet, mint alapvető elemet kell figyelembe venni a gazdasági döntések meghozatalában, illetve hangsúlyozta a szennyező fizet alapelvét, valamit az állami támogatások és a felelősség kérdéseit. Az ötödik akcióprogram 11 ( ) elfogadását megelőző jelentős nemzetközi esemény volt az ENSZ által 1992 júniusában Rio de Janeiroban megrendezett Környezet és Fejlődés konferencia. A konferencián elfogadott Rió-i nyilatkozat 12 kiemelkedő volt abból a szempontból, hogy először fogalmazta meg a fenntartható fejlődés alapelemeit. 13 Az ötödik akcióprogram a Fenntarthatóság felé címet kapta. Alapvetően ez az akcióprogram egy új megközelítést tartalmazott, ugyanis a fenntartható fejlődés alapvető követelményeit helyezte a középpontba, illetve a társadalom magatartásának megváltozását sürgette. Az alábbi prioritásokat emelte ki: 7 OJ No C 112, OJ No C 139, OJ No C 46, OJ No C 328, OJ No C 138, A konferencián a következő dokumentumok kerültek elfogadásra: - Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről - Feladatok a 21. Századra (AGENDA- 21) - Éghajlatváltozási Keretegyezmény - Biológiai Sokféleség Egyezmény - Elvek az erdőkről 13 Lásd PATRICIA BIRNIE ALAN BOYLE CATHERINE REDGWELL (2009): International Law and the Environment, Oxford University Press, New York, third edition, pp 116

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR a természeti erőforrások fenntartható felhasználásának biztosítása (talaj, víz, erdők stb.) a szennyezés leküzdése érdekében előtérbe helyezte az integratív szemléletet az újrahasznosítás fokozását emelte ki a nem megújuló energiaforrások felhasználásának csökkentését hangsúlyozta az ipari kockázat csökkentését, a nukleáris biztonság növelését sürgette. A program által kiemelt 5 szektor az ipar, energetika, közlekedés, mezőgazdaság és idegenforgalom. Az akcióprogram hangsúlyozza a nemzetközi együttműködés jelentőségét, illetve lényeges megállapításokat tartalmaz a környezetvédelem szolgálatába állítható eszköztár bővítéséről, valamint együttes felhasználásáról. Ennek keretében rendelkezik a szabályozó eszközökről (minimum követelmények meghatározása, nemzetközi egyezmények fejlesztése, a belső piac követelményeire figyelemmel történő szabályalkotás), pénzügyi eszközökről (a gyártók és a fogyasztók ösztönzése a környezet védelmére, a természeti erőforrásokkal való felelős bánásmód), horizontális eszközökről (az információk és a környezeti statisztikák fejlesztése, a tudományos kutatások és technológiák fejlesztése, társadalom tájékoztatása), valamint a pénzügyi támogató mechanizmusokról (Life program, Strukturális Alapok, Kohéziós Alapok). A jelenleg hatályos akcióprogram a hatodik akcióprogram ( ), amelynek címe Környezet 2010: A mi jövőnk, a mi választásunk 14, 2012-ig meghatározza a közösségi környezetvédelmi politika stratégiai keretét. Az akcióprogramban kiemelésre került, hogy további erőfeszítésre van szükség a Közösség által már létrehozott környezetvédelmi általános és konkrét célkitűzések elérésére, annál is inkább, mert a jelenlegi súlyos környezetvédelmi problémák mellett újabbak merülnek fel. A hatodik akcióprogram hangsúlyozza továbbá a megelőzés és az elővigyázatosság alapelvét is. A fentieket is figyelembe véve a program célja a környezet és az emberi egészség magas szintű védelme, valamint a környezet és az életminőség általános javítása; a program jelzi a fenntartható fejlődési stratégia környezeti dimenziójának prioritásait, és azt figyelembe kell venni az intézkedésekre vonatkozó javaslat során a stratégia keretében. 15 A hatodik akcióprogram célja továbbá elérni a környezet terhelése és a gazdasági növekedés szétválasztását, ugyanakkor következetesen ragaszkodva a szubszidiaritás elvéhez és tiszteletben tartva az eltérő feltételeket az Európai Unió különböző régióiban. 16 Az akcióprogram meghozatalát jelentős mértékben befolyásolta az a tudományos felismerés, hogy az emberi tevékenység növeli az üvegházhatást okozó gázok koncentrációját, amely magasabb globális hőmérsékletekhez és az éghajlati rendszer zavaraihoz 14 Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról 15 Forrás: 3%A9s 16 Forrás: 3%A9s

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR vezet. Ezzel kapcsolatban az akcióprogram kiemeli, hogy az éghajlat változásának súlyos hatásai vannak az emberi társadalomra és a környezetre, és azok enyhítése szükséges, azonban az akcióprogram az enyhítés eredményétől függetlenül hangsúlyozza, hogy a társadalomnak alkalmazkodnia kell az éghajlat változásához, és fel kell rá készülnie. Az akcióprogram az éghajlatváltozás mellett további prioritásként emeli ki a környezet és biodiverzitás, a környezet és egészség, valamint életminőség fontosságát, valamint a természeti erőforrások és hulladékok kérdését. Ennek keretében a program célul tűzi ki az éghajlatváltozás hangsúlyozását, mint a következő 10 év és az azt követő időszak jelentős kihívását, és hozzájárulni ahhoz a hosszú távú célhoz, hogy az üvegházhatást okozó gázok koncentrációja a légkörben olyan szinten stabilizálódjon, amely megakadályozza az éghajlati rendszer veszélyes antropogén zavarait. A program célja továbbá védeni, megőrizni, helyreállítani és fejleszteni a természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, a vadon élő növény- és állatvilág funkcionális működését, az elsivatagosodás és a biológiai sokféleség, ezen belül a genetikai erőforrások sokfélesége elvesztésének megállításával az Európai Unióban és világszerte egyaránt. A program további célja hozzájárulni az állampolgárok magas szintű életminőségéhez és szociális jólétéhez olyan környezet létrehozásával, ahol a szennyeződés szintje nem fejt ki káros hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, valamint a fenntartható városfejlesztés ösztönzésével. Emellett célként jelenik meg a jobb erőforrás-hatékonyság, valamint jobb erőforrás- és hulladékgazdálkodás a fenntarthatóbb termelési és fogyasztási minták megvalósítása érdekében. 17 Az akcióprogram az elővigyázatosság és megelőzés elvén kívül hangsúlyozza a szennyező fizet elvét, a szennyezés forrásánál történő fellépés elvét, a fenntartható fejlődés elvét, illetve a környezetpolitika különböző politikákba történő integrálásának elvét is. Az akcióprogram ezen túlmenően részletesen tartalmazza a környezetvédelmi célkitűzések teljesítéséhez szükséges stratégiai megközelítéseket. Ennek megfelelően többek között intézményfejlesztési területként hangsúlyozza az akcióprogram új jogszabályok meghozatalát, illetve a meglévő jogszabályok végrehajtásának erősítését, környezetvédelmi szempontok más közösségi politikákba való integrálásának fontosságát, a piac ösztönzését a környezeti érdekek figyelembevételére, állampolgárok bevonásának és szokásai megváltoztatásának ösztönzését, valamint a környezet figyelembevételét a területrendezésre és területkezelésre irányuló döntésekben. Hangsúlyozza továbbá a Bizottság eljárás indítási jogát a tagállamok jogsértése esetén, valamint a környezeti felelősséggel kapcsolatos jogszabályok kialakítását, illetve az állampolgárok megfelelő jogosítványokkal történő felruházását. 2. Az Európai Unió környezetvédelmi jogának legfontosabb alapelvei (az EK szerződés alapján) 17 Forrás: 3%A9s

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az Európai Unió környezetvédelmi jogának alapelveit nagy részben az EK szerződés tartalmazza. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy amint az EU joganyaga jelentős részben kapcsolódik a nemzetközi környezetvédelmi joganyaghoz 18 az EU tekintetében is érvényesülnek a nemzetközi jog további környezetvédelmi alapelvei is Megelőzés elve A környezetvédelmi jog olyan alapelvéről van szó, amelyre minden emberi tevékenység során figyelemmel kell lenni. A megelőzés elve alapvetően az ismert káros hatások előzetes figyelembevételét jelenti. 2.2 Elővigyázatosság elve Ez az elv a megelőzés elvénél szigorúbb követelményeket támaszt. Az elővigyázatosság elve magában foglalja a nem ismert és nem várt káros hatások figyelembevételét is. A Riói nyilatkozat 15. elve szerint a környezet védelme érdekében az Államoknak, lehetőségeiknek megfelelően, széles körben törekedniük kell az elővigyázatosságra. Ahol súlyos vagy visszafordíthatatlan kár fenyeget, a teljes tudományos bizonyosság hiánya nem használható a környezetromlást megakadályozó, költséghatékonysággal járó intézkedések elhalasztásának indoklására Forrásnál történő fellépés elve Ennek az elvnek a lényege, hogy a káros hatások ellen elsősorban azok keletkezési helyén kell fellépni. 2.4 Integráció elve Az integráció elve a környezetpolitikának más politikákba történő beépítését jelenti, vagyis alapvetően azt a követelményt fejezi ki, hogy a környezetvédelmi érdekek figyelembevételre kerüljenek a nem környezetvédelmi döntéshozatal során is. 18 Amint arra ALEXANDRE KISS DINAH SHELTON is rámutat, a nemzeti, a közösségi, és a nemzetközi jog láthatóan a kapcsolatok összefonódó hálózatát hozza létre. ALEXANDRE KISS DINAH SHELTON (2007): Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, second edition, pp A nemzetközi környezetvédelmi jog alapelveivel kapcsolatban részletesen lásd ALEXANDRE KISS DINAH SHELTON (2007): Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, second edition PATRICIA BIRNIE ALAN BOYLE CATHERINE REDGWELL (2009): International Law and the Environment, Oxford University Press, New York, third edition és LAKSHAM GURUSWAMY (2007): International Environmental Law in a Nutshell, Thomson West, St. Paul 20 Earth Summit 92 (1992), The Regency Press Corportion Limited, pp 13

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Fenntartható fejlődés elve A fenntartható fejlődés fogalmát a Brundtland bizottság Közös jövőnk c. jelentésében fogalmazták meg. A Világbizottság jelentése 1987-ben jelent meg, a fenntartható fejlődést és ennek eléréséhez szükséges változásokat ismerteti. A jelentés egyik legnagyobb jelentősége, hogy először fogalmazza meg a fenntartható fejlődés fogalmát, amely számos későbbi hivatkozás alapja. A jelentés szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek kielégítését. 21 Két kulcsfontosságú alapfogalma: a szükségletek (a világ szegényeinek alapvető szükségleteiről van szó elsősorban), amelyeknek feltétlen elsődlegességet kell biztosítani, a korlátozások eszméje, amelyet a technológiai fejlettség és a társadalom szervezete hív életre, hogy a környezet képes legyen mind a jelen, mind a jövő igényeinek kielégítésére. 22 Egyúttal meghatározták a fenntartható fejlődést biztosító környezeti és fejlesztési politika alapvető irányait: növekedés újjáélesztése, de minőségének megváltoztatása a munka, az élelem, az energia, a víz és a közegészségügy alapvető igényeinek kielégítése a népesség fenntartható szintjének biztosítása az erőforrások megőrzése és fejlesztése a technológia és a gazdálkodás kockázatának új irányba terelése a környezet és a közgazdaságtan összehangolása a döntéshozatalban. 23 A fenntartható fejlődéssel a Környezet és Fejlődés elnevezésű Riói Konferencia is részletesen foglalkozott. 24 A fenntartható fejlődésnek tehát nem kizárólag a környezetvédelmi politikában kell érvényesülnie, hanem az minden további fejlődés meghatározó alapelveként kell, hogy megjelenjen. A fenntartható fejlődés magában foglal mind anyagi, mind pedig eljárási alapelemeket. Az előbbiek közé tartozik a környezetvédelem és a gazdasági fejlődés integrációja, a fejlődéshez való jog, a természeti erőforrások fenntartható kiaknázása, a források méltányos elosztása a jelenlegi generáción belül és a jelenlegi és a jövő generációja között. Az eljárási alapelemek a nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban és a környezeti hatásvizsgálat Forrás: 22 Közös Jövőnk A Környezet és Fejlesztés Világbizottság Jelentése (1988), Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, pp ALEXANDRE KISS DINAH SHELTON (2007): Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, pp Earth Summit 92 (1992), The Regency Press Corportion Limited, pp PATRICIA BIRNIE ALAN BOYLE CATHERINE REDGWELL (2009): International Law and the Environment, Oxford University Press, New York, third edition, pp 116 alapján

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az EU-ban 2001-ben került elfogadásra az EU fenntartható fejlődés stratégiája Szennyező fizet elve Ez az alapelv már az Egységes Európai Okmány óta része az EU környezetpolitikájának. Alapvetően a felelősség kérdésével van szoros összefüggésben, hiszen a környezet terhelőjének, szennyezőjének a károsításért, szennyezésért való helytállását mondja ki. 2.7 A védelem magas szintjének elve A 174. cikk (2) bekezdése a környezetpolitika általános követelményeként határozza meg a védelem magas szintjét, melynek során a Közösség különböző régióinak helyzetéből fakadó különbségeket figyelembe kell venni. 3. Az Európai Unió környezetvédelmi jogi szabályozásának legfontosabb elemei Az EU környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozása folyamatosan fejlődik, a korábbi jogszabályok átdolgozásra és újrakodifikálásra kerülnek a környezetvédelem újabb és újabb kihívásaira is reagálva. Ez a környezetvédelem területén annál is inkább kiemelkedően fontos, mivel a tudomány és technológia fejlődésével a környezetszennyezés újabb és újabb formái jelennek meg, amelyekkel szembeni hatékony fellépés jogi alapjait meg kell teremteni. Általánosságban elmondható, hogy az EU a környezetvédelem területén tág szabályozási lehetőséget biztosít a tagállamok számára azzal, hogy keretjogszabályokban pusztán a kötelezően alkalmazandó minimumszabályokat határozza meg, melyre figyelemmel a keretjogszabályok általában irányelv formában kerülnek megalkotásra. A keretjogszabályok alkalmazása egyfajta rugalmasságot biztosít, ugyanis lehetővé teszik, hogy a tagállamok az abban foglaltak átültetése során a saját tagállami jogrendszereik sajátosságait és további szempontokat figyelembe véve a legmegfelelőbb szabályokat alkalmazzák. Azokon a területen azonban, amelyeken a szigorú és hatékony fellépés elengedhetetlen a környezet és emberi egészség károsodásának jelentős veszélye miatt, rendeleti szabályozásra kerül sor, így az egyes tagállamok belső jogi szabályozásától függetlenül az EU által megállapított szigorú szabályok közvetlenül hatályosulnak a tagállamok bel június 15-i és 16-i göteborgi Európai Tanács által elfogadott fenntartható fejlődési stratégiát a Bizottság "A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálata - Cselekvési program" című közleményében vizsgálta felül (COM(2005)0658)

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR ső jogában. Ilyen szabályokat találunk a hulladékszállítás 27 és a vegyi anyagok területén 28. Az Európai Unió környezetvédelmi joganyagát alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyik csoportban az EU horizontális környezetvédelmi szabályai tartoznak. Ebben a csoportban azokat a jogszabályokat találjuk, amelyek általános szabályokat tartalmaznak, vagyis, ha általános környezetgazdálkodási kérdésekkel foglalkoznak és nem a környezetvédelem egyes, meghatározott szektoraival, konkrét termékekkel vagy kibocsátási típusokkal. 29 A horizontális jogszabályokkal szemben tehát megkülönböztetjük a szektorális szabályokat, amelyek a környezetvédelem egy-egy területével, szektorával foglalkozik. 3.1 Környezeti hatásvizsgálat Első ízben a Tanács 85/337/EGK irányelve rendelkezett az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 30. A hatásvizsgálat Közösségi szinten történő szabályozásának indoka az volt, hogy az egyes tagállamokban a köz-és magánprojektek környezeti hatásvizsgálatára vonatkozó jogszabályok közötti különbségek kedvezőtlen versenyfeltételeket teremtettek, továbbá a környezet és az élet minőségének védelméhez szükség volt Közösségi szintű szabályozásra. Az irányelv azoknak a köz- és magánprojekteknek a környezeti hatásvizsgálatára vonatkozik, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. A tagállamok kötelesek meghozni minden olyan intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva, a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek engedélyezése kötelező legyen és esetükben hatásvizsgálatot végezzenek. A környezeti hatásvizsgálat minden egyedi esetre vonatkozóan az irányelvben foglaltakkal összhangban megfelelő módon azonosítja, leírja és értékeli az egyes projektek közvetlen és közvetett hatásait a következő tényezőkre: emberek, állat- és növényvilág; talaj, víz, levegő, éghajlat és a táj; anyagi javak és a kulturális örökség; az első, a második és a harmadik francia bekezdésben említett tényezők közötti kölcsönhatás. Az irányelv tárgyi hatályát az irányelv 4. cikke, valamint egyes mellékletei határozzák meg. Ezek alapján megkülönböztetjük azokat a projekteket, amelyek esetében a hatásvizsgálat elvégzése kötelező (I. számú melléklet), azokat a projekteket, ahol a hatásvizs- 27 Az Európai Parlament és a Tanács hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelete. 28 Az Európai Parlament és a Tanács december 18-án fogadta el 1907/2006/EK rendeletét a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról. 29 Guide to the Approximation of European Union Legislation. Commission Staff Working Paper, SEC(97) 1608, Brussels, alapján 30 A Tanács 85/337/EGK irányelve jelenleg is hatályos, azonban számos módosításon esett át.

11 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR gálat kötelező, de a tagállamokra bízza az irányelv, hogy milyen feltételekkel történik a kötelező alkalmazás (II. számú melléklet). Ez utóbbi lehet esetenkénti vizsgálat vagy a tagállamok által megállapított küszöbérték vagy szempontrendszer. A hatásvizsgálat tekintetében meg kell említeni az Európai Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvét, melynek célja, hogy a környezet magas szintű védelmét biztosítsa, és hogy hozzájáruljon a környezeti szempontok beillesztéséhez a tervek és programok kidolgozásába és elfogadásába a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, annak biztosításával, hogy ennek az irányelvnek megfelelően, környezeti vizsgálatot végezzenek egyes, a környezetre valószínűleg jelentős hatással járó tervek és programok vonatkozásában. Az irányelv elsősorban eljárási kérdésekkel foglalkozik, meghatározva a tervek és programok fogalmát. 3.2 Környezeti információhoz való nyilvános hozzáférés Az irányelv meghozatalának előzménye az volt, hogy az Európai Közösség 15 tagállammal együtt 1998-ban együtt aláírta a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ/EGB-egyezményt (az Aarhusi Egyezmény 31 ). Az egyezmény létrehozásának indoka az volt, hogy a környezeti ügyekkel kapcsolatos nagyobb társadalmi részvétel javítani fogja a környezetvédelmet. Az Aarhusi Egyezmény aláírása arra kötelezte az Európai Uniót, hogy összehangolja jogszabályait az egyezmény előírásaival, amelyet az EU az információhoz való nyilvános hozzáférésről, valamint a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételét biztosító irányelvekkel rendelkezett. Valamennyi kötelesség felelős végrehajtása igényli az információkkal ellátott társadalmat és a lehetőséget, hogy részt vegyenek a környezeti döntéshozatalban. 32 A nyilvánosságnak a környezeti információkhoz való hozzáférése alapvető követelmény mind a környezet mind pedig az emberi egészség védelme érdekében. A vonatkozó szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve 33 tartalmazza. 34 Az irányelv is kiemeli, hogy a környezeti információkhoz történő szélesebb körű hozzáférés és az ilyen információk terjesztése hozzájárul a környezeti kérdésekkel kapcsolatos nagyobb tudatossághoz, a szabad véleménycseréhez, a nyilvánosságnak a környezeti ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban való hatékonyabb részvételéhez, és végül a jobb környezet ban került elfogadásra az Aarhusi Egyezmény az információkhoz való hozzáférésről, döntéshozatalban való társadalmi részvételről és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről környezeti ügyekben. Az egyezmény október 30. napján lépett hatályba. Az egyezményhez Magyarország is csatlakozott, az egyezményt a évi LXXXI. törvény hirdette ki. 32 ALEXANDRE KISS DINAH SHELTON (2007): Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, second edition, pp Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 34 A korábbi jogszabály a 90/313/EGK irányelv volt.

12 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR hez. Az irányelv meghozatalát indokolta a tagállamok eltérő szabályozása, ugyanakkor fő cél annak biztosítása, hogy a természetes és jogi személyek indokolási kötelezettség nélkül jogosultak legyenek a hatóságok birtokában lévő környezeti információhoz hozzájutni. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a hatóságok a környezeti információkhoz való hozzáférést a legszélesebb körben biztosítsák. Ez azokra az információkra is vonatkozik, amelyeket a hatóságok nevében ténylegesen más testületek birtokolnak. Az irányelv pontosítja a környezeti információ fogalmát, mely szerint környezeti információ minden olyan írásbeli, vizuális, szóbeli, elektronikus vagy bármilyen más materiális formában lévő információ, amely az alábbiak valamelyikére vonatkozik: a környezeti elemek állapota, mint például a levegő vagy a légkör, a víz, a talaj, a föld, a tájkép és a természetes környezet, beleértve a vizes élőhelyeket, a part menti és tengeri területeket, a biológiai sokféleséget és annak összetevőit, beleértve a géntechnológiával módosított szervezeteket, valamint az ezen elemek közötti kölcsönhatást; olyan tényezők, mint például a különböző anyagok, az energia, a zaj, a sugárzás vagy a hulladék, beleértve a radioaktív hulladékot, a környezetbe történő kibocsátás,, bevezetés vagy egyéb módon való kijuttatás, amelyek hatással vannak, illetve hatással lehetnek a környezet a) pontban említett elemeire; olyan intézkedések (beleértve a közigazgatási intézkedéseket is), mint például a politikák, jogszabályok, tervek, programok, a környezetre vonatkozó megállapodások, az a) és b) pontban említett elemekre és tényezőkre hatással lévő vagy valószínűleg hatással lévő tevékenységek, valamint az azoknak az elemeknek a védelmére hozott intézkedések és tevékenységek; a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról szóló jelentések; a c) pontban említett intézkedések és tevékenységek keretein belül használt, költséghatékonysági és más gazdasági elemzések és feltevések; és az emberi egészség és biztonság állapota, ideértve az élelmiszerlánc szennyeződését, amennyiben ez lényeges, az emberi életfeltételeket, a kulturális helyszíneket és építményeket, amennyiben azokra az a) pontban említett környezeti elemek állapota vagy ezeken az elemeken keresztül a b) vagy c) pontban említett bármilyen tényező vagy intézkedés hatással van vagy hatással lehet. 35 Az irányelv ezen túlmenően meghatározza a hatóság fogalmát is: a kormányzat vagy más közigazgatási szerv, beleértve az országos, regionális vagy helyi szintű állami tanácsadó szerveket; a nemzeti jog értelmében közigazgatási feladatokat így a környezethez kapcsolódó egyedi feladatokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat ellátó bármely természetes vagy jogi személy; és az előző pontok alá tartozó jogi vagy természetes személy ellenőrzése alatt a környezethez kapcsolódóan közfeladatokat és -funkciókat ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó bármely természetes vagy jogi személy. 35 Forrás:

13 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az irányelv fontos garanciális szabálya, hogy meghatározza az információhoz való hozzájutás iránti kérelem elutasításának eseteit (pl. nemzetközi kapcsolatok, közbiztonság, szellemi tulajdon védelme, hatósági eljárás titkossága), a kérelem teljesítésének idıtartamát (legfeljebb két hónap) illetve az, hogy a kérelmezı az információkéréssel összefüggésben a hatóságok intézkedéseinek, illetve mulasztásainak közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálatát kérheti. 3.3 Nyilvánosság részvétele a környezetet érintő döntéshozatalban Amint az fent már említésre került, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételét biztosító irányelv meghozatalára az Aarhusi Egyezményben foglaltak Közösségi jogszabályokkal való összehangolása vezetett. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve 36 tartalmazza a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételének lehetőségét biztosító szabályokat. Az irányelv hangsúlyozza, hogy a közösségi környezetvédelmi jogszabályok a hatóságok és más testületek számára olyan döntések meghozatalát teszik lehetővé, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetre, valamint az emberek egészségére és jólétére, ezért szükséges, hogy a nyilvánosság döntéshozatalban való hatékony részvétele biztosított legyen. Ez magában foglalja a különböző szövetségek, szervezetek és csoportok, így különösen a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezetek részvételét is. 3.4 Európai Környezetvédelmi Ügynökség Az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget a Tanács 1990-ben hozta létre a 1210/90/EGK rendelettel. A 1210/90/EGK rendeletet figyelemmel arra, hogy számos esetben módosításra került újrakodifikálta az Európai Parlament és a Tanács 401/2009/EK rendelete. 37 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség létrehozásának célja egy európai környezeti információs és megfigyelőhálózat felállítása volt. Az Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat a Közösség és a tagállamok részére biztosítja egyrészt a megbízható és összehasonlítható információkat, amelyek segítenek a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételében, az intézkedések hatásainak felmérésében és a lakosság megfelelő tájékoztatásában. Emellett az Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat műszaki és tudományos támogatást is biztosít. Az Ügynökség egy jogi személyiséggel rendelkezı önálló szerv, amelynek alapvetı feladata többek között a környezeti információs és megfigyelıhálózat létrehozása és összehangolása, felelıs az adatok győjtéséért és feldolgozásáért, valamint elemzéséért. Objektív infor- 36 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 37 Az Európai Parlament és a Tanács 401/2009/EK rendelete az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról

14 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR mációkat nyújt a Közösség és a tagállamok számára, illetve segítséget nyújt a környezetvédelmi intézkedések ellenırzéséhez a jelentéstételei követelmények megfelelı támogatása útján. Az Ügynökség a tagállamokkal közösen hozza létre és mőködteti az európai információs és megfigyelı hálózatot. A hálózatnak minden tagállamban háromféle szerv képezi az elemét: a nemzeti információs hálózatok fı alkotóelemei, az országos irányítási központok és a témaközpontok. 3.5 A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló korábbi 96/61/EK tanácsi irányelvet (IPPC irányelv) több alkalommal jelentősen módosították, ezért az irányelvet újrakodifikálta az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve. 38 A környezetszennyezés csökkentése integrált megközelítésének a célja a lehetı legnagyobb mértékben megelızni a levegıbe, vízbe vagy a talajba történı kibocsátást, figyelembe véve a hulladékgazdálkodást is, és ahol ez nem valósítható meg, ott a kibocsátások minimalizálása a környezet egésze magas szintő védelmének elérése érdekében. Ennek megfelelıen az irányelv a kiemelt ipari létesítmények tekintetében valamennyi környezeti elemre kiterjedı integrált engedélyek kiadását írja elı a legjobb elérhetı technika (BAT best available technique) tükrében. 3.6 A környezeti károkért való felelősség Az Európai Parlament és a Tanács a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvét április 21. napján fogadta el. Az irányelv célja a környezeti felelősségre vonatkozó keretrendszer létrehozása a szennyező fizet elvének alapján, a környezeti károk megelőzése és felszámolása érdekében. Az irányelv célkitűzése a gazdasági szereplők arra történő ösztönzése, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, és olyan eljárásokat dolgozzanak ki, amelyek minimálisra csökkentik a környezeti károk kockázatát. Az irányelv a környezetben okozott károkért való államigazgatási jogi felelősség rendjét tartalmazza, nem szabályozza a büntetőjogi, polgárjogi felelősséget, azaz nem terjed ki a hatálya személyi sérülésekre, magántulajdonban keletkezett károkra, továbbá gazdasági veszteségekre, illetve nem érinti a hagyományos károk tekintetében fennálló polgári jogi felelősséget szabályozó nemzetközi megállapodások értelmében biztosított kártérítési jogokat. Az irányelv legfontosabb alapelve a szennyező fizet elvének megfelelően az, hogy aki környezeti kárt okoz, annak viselnie kell a szükséges megelőző, illetve a helyreállítási intézkedések költségeit, ideértve a kár, illetve a kárveszély felmérésének költségeit is. Az irányelv értelmében környezeti kár a védett fajokban és természetes élőhelyekben 40 okozott károk, a vizekben okozott károk, valamint a talajban okozott károk amennyiben 38 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve ( január 15. ) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) 39 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről 40 Az Irányelv szerint védett fajok és természetes élőhelyek

15 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR az az emberi egészséget veszélyezteti. Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy védett fajokban és a természetes élőhelyekben okozott károk fogalmát ennél szélesebb körben állapítsa meg. Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá a fegyveres konfliktusból, hadiállapotból, polgárháborúból vagy felkelésből következő okokból, valamint a rendkívüli, elkerülhetetlen és kivédhetetlen természeti jelenségből bekövetkező környezeti károk vagy azok közvetlen veszélye. Az irányelv bevezeti a mérhető, kedvezőtlen változást, valamint a mérhető romlást, mint mértékadó irányt, azaz kár az, amely a természeti erőforrásban mérhető, kedvezőtlen változás, továbbá valamely természeti erőforrás által nyújtott szolgáltatás mérhető romlása. Az irányelv rendelkezik továbbá a már bekövetkezett károk esetén követendő kárfelszámolási tevékenységről, melynek keretében az illetékes hatóság bármikor kötelezheti a gazdasági szereplőt, hogy szolgáltasson kiegészítő információt a bekövetkezett károkról, megtehet minden célszerű intézkedést, kötelezheti erre a gazdasági szereplőt, vagy utasításokat adhat a gazdasági szereplőnek minden célszerű intézkedésre vonatkozóan, kötelezheti a gazdasági szereplőt, hogy tegye meg a szükséges felszámolási intézkedéseket, utasításokat adhat a gazdasági szereplőnek arra vonatkozóan, hogy milyen szükséges felszámolási intézkedéseket kell megtennie, vagy saját maga megteheti a szükséges felszámolási intézkedéseket. Az irányelv ezen túl rendelkezik a kárfelszámolással, illetve megelőzéssel kapcsolatos költségek viseléséről is. 3.7 A környezet büntetőjogi védelme A környezet magas szintű védelmének biztosítása iránti igény eredményeként született meg az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve 41. A Közösség is felismerte ugyanis azt, hogy egyrészt a környezettel kapcsolatos bűncselekmények száma egyre nő, illetve, hogy ezek hatásai egyre nagyobb mértékben átterjednek más tagállamok területére is. A büntetőjogi eszközök közösségi szintű alkalmazását indokolta továbbá az is, hogy a tagállamok nemzeti szinten nem tudnak kellő mértékben fellépni a környezettel kapcsolatos bűncselekmények ellen, illetve az ezzel kapcsolatos szabályok között lényeges különbségek voltak, nem minden tagállam sújtotta büntetőjogi szankciókkal a közösségi környezetvédelemi jog legsúlyosabb megsértéseit. Erre tekintettel szükség volt a közösségi környezetvédelmi jogot súlyosan sértő bűncselekmények minimumszabályainak a) a 79/409/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében említett vagy ugyanezen irányelv I. mellékletében felsorolt fajok, vagy a 92/43/EGK irányelv II. és IV. mellékletében felsorolt fajok; b) a 79/409/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében említett fajok élőhelyei vagy az ugyanezen irányelv I. mellékletében felsorolt élőhelyek vagy a 92/43/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt élőhelyek és a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt természetes élőhelyek, valamint a 92/43/EGK irányelv IV. mellékletében felsorolt fajok költőhelyei vagy pihenőhelyei; és c) amennyiben egy tagállam úgy határoz, bármely olyan élőhely vagy faj, amely nem szerepel az említett mellékletekben, és amellyel kapcsolatban a tagállam a két említett irányelvben meghatározott célokhoz hasonló célokat állapít meg. 41 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (EGT-vonatkozású szöveg)

16 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR a Közösségi szintű megállapítására, amely közös szabályok biztosítják a nyomozás és a tagállamok közötti segítségnyújtás eredményesebbé tételét is. Az irányelv büntetni rendeli mind a szándékosan mind pedig a gondatlanságból elkövetett bőncselekményeket is, azonban nem érinti a környezeti károkra vonatkozó egyéb felelısségi rendszereket a közösségi vagy a nemzeti jog alapján. Figyelemmel továbbá arra, hogy az irányelv minimumszabályokat állapít meg, a tagállamok szabadon dönthetnek szigorúbb intézkedések elfogadásáról vagy fenntartásáról. 3.8 Uniós ökocímke Az Uniós ökocímke és az EMAS szabályozás tekintetében kiemelendő, hogy a hivatalos EK-bemutatások az ökocímke és az EMAS szabályozását nem tekintik klasszikus horizontális szabálynak, hanem inkább az ipari tevékenység körében említik azokat [..]. 42 Az Uniós ökocímkérıl az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete 43 rendelkezik. A rendelet értelmében az Uniós öko-címke olyan Közösségen belüli termékek esetében ítélhetı oda, amelyek megfelelnek bizonyos környezetvédelmi követelményeknek és konkrét ökocímkézési kritériumoknak. A lényege egy olyan rendszer megteremtése és azoknak a termékeknek az elterjedésének az elımozdítása, amelyek ugyanazon termékcsoporthoz tartozó termékekhez képeset kisebb környezeti hatást fejtenek ki. Az Európai Unió ökocímkézésért felelıs bizottságával folytatott konzultációt követıen a Bizottság, a tagállamok, az illetékes testületek és egyéb érdekeltek kezdeményezhetik az uniós ökocímke-kritériumok kidolgozását vagy felülvizsgálatát. 3.9 EMAS A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételét az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete 44 szabályozza. EMAS rendelet egy módszert kínál a szervezetek számára környezeti teljesítményük fejlesztéséhez, amely rendszerben való részvétel önkéntes. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer célja a szervezetek környezeti teljesítményének értékelése és javítása. Az EMAS előmozdítja a szervezetek környezeti teljesítményének folyamatos javítását azzal, hogy meghatározza a környezetvédelmi rendszer követelményeit, valamint meghatározza a környezetvédelmi ellenőrzés követelményeit az ilyen rendszerek teljesítményének szisztematikus, objektív és rendszeres értékeléséhez. Emellett a rendszer biztosítja a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos tájékoztatást és nyílt párbeszédet a nyilvánossággal és más érdekelt felekkel, illetve a szervezetek munkavál- 42 BÁNDI GYULA (2006): Környezetjog, Osiris Kiadó, Budapest, ötödik, átdolgozott kiadás, pp Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről (EGT-vonatkozású szöveg) 44 Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

17 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR lalóinak bevonását és megfelelő képzését. Ahhoz, hogy egy szervezetnek az EMAS-ban való nyilvántartásba vétele megtörténjen, szükséges, hogy megfeleljen az EMAS rendeletben foglalt követelményeknek. Mindemellett a már nyilvántartásba vett szervezetnek is meg kell felelnie számos követelményeknek. 4. Szektorális jogszabályok A szektorális jogszabályok területén a levegőminőség, a kibocsátáskereskedelem, a megújuló energia, a hulladékgazdálkodás, a vegyi anyagok, a vízminőség, a természetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a zajvédelem területének legfontosabb szabályai kerülnek ismertetésre. 4.1 Levegőminőség A levegőbe a legkülönbözőbb forrásokból bejutó légköri szennyező anyagok alapvetően két tág kategóriába sorolhatók: mozgó forrásokból származó kibocsátások (közlekedési ágazat) és a nem mozgó forrásokból származó kibocsátások (vállalkozások, otthonok, gazdaságok és hulladéklerakók). A korábbi levegőminőségről szóló 96/62/EK keretirányelv 45 meghatározta a környezeti levegő minőségére vonatkozó közös szabályozás alapelveit, melynek alapvető célja a környezetre és az egészségre gyakorolt káros hatások csökkentése és megelőzése. A keretirányelvet meghatározott szennyezőanyagokkal kapcsolatos 4 úgynevezett leányirányelv egészítette ki: a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogénoxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló 1. (1999/30/EK) irányelv 46 ; a környezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről szóló 2. (2000/69/EK) irányelv 47 ; a környezeti levegő ózontartalmáról szóló, tájékoztatási küszöbértéket, (a tájékoztatási küszöbértéknél magasabb) riasztási küszöbértéket, célértékeket és a környezeti levegő ózonkoncentrációjára vonatkozó hosszú távú célkitűzéseket meghatározó (2002/3/EK) 3. irányelv 48 ; 45 A Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről 46 A Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről 47 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről 48 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve (2002. február 12.) a környezeti levegő ózontartalmáról

18 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR a 4. (2004/107/EK) irányelv 49, amely célértékeket határoz meg a környezeti levegőben található arzénre, kadmiumra, higanyra, nikkelre és policiklusos aromás szénhidrogénekre vonatkozóan ben a Bizottság elfogadta a Tiszta levegıt Európának (Clean Air For Europe) programot, majd 2005-ben sor került a levegıszennyezésrıl szóló tematikus stratégia és az új levegı minıségre vonatkozó irányelvre irányuló javaslat elfogadására. Végül 2008 májusában került elfogadásra a környezeti levegı minıségérıl és a Tiszta levegıt Európának elnevezéső programról szóló 2008/50/EK új irányelv 50, amely magában egyesíti a meglévı jogszabályok többségét (a 4. leányirányelv kivételével). Az irányelv alapvetı célja a környezeti levegı minıségére vonatkozó célkitőzések meghatározása és létrehozása az emberi egészségre, valamint a környezet egészére gyakorolt káros hatások elkerülése, megelızése vagy csökkentése érdekében, a környezeti levegı minıségének vizsgálata a tagállamokban közös módszerek és kritériumok alapján, a környezeti levegı minıségére vonatkozó információk szerzése a levegıszennyezés és a káros hatások elleni küzdelem érdekében, továbbá a hosszú távú tendenciák, valamint a nemzeti és a közösségi intézkedések alapján elért eredmények figyelemmel kísérése céljából. További célkitőzés annak biztosítása, hogy a környezeti levegı minıségére vonatkozó ilyen információkat a nyilvánosság elé tárják, a környezeti levegı minıségének fenntartása ott, ahol az jó, és javítása más esetekben, és végül a levegıszennyezés csökkentésével kapcsolatos, tagállamok közötti fokozottabb együttmőködés elımozdítása. 4.2 Kibocsátáskereskedelem Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés káros hatásai elleni fellépésben az EU is jelentős szerepet vállal. Ennek a szerepvállalásnak az egyik eszköze az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló törekvés. Az Európai Unió az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének aláírásával vállalta, hogy a 2008 és 2012 közötti időszakra az 1990-es szinthez képest 8 %-kal csökkenti a jegyzőkönyv A. mellékletében felsorolt üvegházhatású gázok általuk történő összesített, emberi eredetű kibocsátását. A Kiotói Jegyzőkönyv vállalásait a tagállamok és az Európai Unió közösen teljesítik. Ennek érdekében született meg az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve 51 az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról. Az irányelv az Európai Unió szén-dioxid kibocsátásának nagy részét lefedő vállalatok kötelező részvételével létrehozott egy európai kibocsátáskereskedelmi rendszert (Emissions Trading System = EU ETS), amely a Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltaktól független ahhoz azonban több ponton is kapcsolódó sa- 49 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről 50 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 51 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

19 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR ját emisszió-kereskedelmi rendszert hozott létre. A rendszer ún. cap-and-trade rendszer, vagyis a szén-dioxid-kibocsátás korlátozását és kereskedelmét szolgáló rendszer, amely időszakonként és országonként általános felső határt vagy maximális kibocsátási mennyiséget szab meg, amely kibocsátási mennyiségek vállalatok közötti elosztására a nemzeti kiosztási tervek alapján került sor. Az irányelv alapján január 1-jén indult a rendszer első kereskedési időszaka ( ). Jelenleg a második kereskedési időszak tart ( ). A harmadik kereskedési időszak 2013-tól 2020-ig tart majd, amelyben a korábbi rendszerhez képest jelentős változásokat hoz majd magával, így kiterjed a széndioxid mellett az üvegházhatást okozó egyéb gázokra. Az Európai Tanács decemberi ülésen elfogadásra került energia- és klímacsomag számos kötelezettségvállalást tartalmaz. Ebben az EU célul tűzte ki, hogy legalább 20 százalékkal az 1990-es szint alá csökkenti az üvegházhatást okozó gázok összesített kibocsátását, valamint ezt a vállalást 30 százalékra emeli, ha más iparosodott országok is vállalják ugyanezt magukra nézve. Ennek legfontosabb eszközeként a kibocsátáskereskedelmi rendszert jelölte meg. 4.3 Megújuló energia Az éghajlatváltozás elleni küzdelem további fontos eszköze a megújuló energiával kapcsolatos szabályozás. Általánosságban elmondható, hogy az európai megújulóenergiaipar a 2008-as évet megelőző évtizedben korlátozott mértékben fejlődött, mivel az európai uniós szabályozási keret korlátozott volt. Az Európai Tanács decemberi ülésen elfogadásra került energia- és klímacsomag célkitűzése az energiafogyasztás 20 százalékkal történő csökkentése, illetve a megújuló energia 20 százalékkal történő bővítése a teljes energiatermelésben, valamint a közúti közlekedésben felhasznált üzemanyagok legalább 10 százalékának megújuló energiaforrásokból kell származnia. Jelenleg a megújuló energiával kapcsolatos legfontosabb jogszabályok a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló 2001/77/EK irányelv 52 és a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló 2003/30/EK irányelv 53. Ez a két irányelv december 31. napján hatályát veszti, és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 54 váltja fel a régi irányelveket. 52 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról 53 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve (2003. május 8.) a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról 54 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

20 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A Bizottság 2010-ben fogalmazta meg Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és -felhasználás stratégiáját 55, amely rávilágít az energia ellátás problémáira, illetve arra, hogy gyökeres változásokra lenne égetően szükség az energiatermelésben, -felhasználásban és -ellátásban. A stratégia szerint az új energiaügyi öt kiemelt területre összpontosít: az energiahatékony Európa megteremtése; valóban páneurópai integrált energiapiac kiépítése; a fogyasztói pozíciók erősítése, a biztonság lehető legmagasabb szintjének biztosítása; Európa vezető szerepének kiterjesztése az energiatechnológiára és az innovációra; az uniós energiapiac külső dimenziójának megerősítése. Az Európai Bizottság a Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitőzés teljesítése terén tett elırehaladás elnevezéső közleményében rámutatott arra, hogy jelenleg a nemzeti, tagállami szabályozást kellene erısíteni a kitőzött célok elérése érdekében. 4.4 Hulladékgazdálkodás Az EU hulladékokkal kapcsolatos politikájának alapvető célkitűzése a hulladékkeletkezés megelőzése, környezetbarát és kevesebb hulladékot termelő technológiák és folyamatok támogatása, a környezetvédelmi szempontból megfelelő és újrahasznosítható termékek előállítása, az újrafeldolgozás és újrahasznosítás és ártalmatlanítás (lehetőleg a hulladéknak a keletkezés helyéhez lehető legközelebb eső, megfelelő létesítményekben). Jelenleg hatályos irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv 56. Az irányelv meghatározza a hulladék fogalmát, mely szerint hulladék olyan anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. 57 Az irányelv hatálya kiterjed továbbá a veszélyes hulladékra is, amely olyan hulladék, amely rendelkezik a III. mellékletben felsorolt veszélyes tulajdonságok közül eggyel vagy többel. 58 Az irányelv szerint alábbi hulladékhierarchiát elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni a hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és politika terén: megelőzés; újrahasználatra való előkészítés; újrafeldolgozás; egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás; valamint 55 COM (2010) 639 végleges /3 56 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 57 Forrás: 58 A hulladék veszélyességét eredményező tulajdonságok az irányelv III. számú melléklete szerint különösen: Robbanásveszélyes, Ártalmas, Mérgező, Rákkeltő, Környezetre veszélyes

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben