BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV /2014. POL GARMES TERÉ TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV /2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Békéscsaba Megyei Jogú V áro s Településfejlesztési Koncepciója és a Békéscsaba Megyei Jogú V áros Integrált Településfejlesztési Stratégiáj a dokumentumok jóváhagyása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a Dél-alföldi Operatív Program keretében a "Békéscsaba Megyei Jogú Város - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése" CÍmű pályázatával. A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.l/B-13-20l A DAOP-5.1.l/B-l3 pályázati felhívás egyik fontos célja az integrált területi beruházások megvalósításának előkészítése, a koncepcionális és stratégiai irányok kialakítása városi szinten. Olyan stratégiára van szükség, amely célul tűzi ki a várost érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. Békéscsaba városában ennek fokozott jelentősége van. A fentiekben foglaltakhoz kapcsolódóan a pályázat célja, hogy a már elkészült - korábban Településfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: TK), illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IVS) elnevezéssel ismert - Integrált Településfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: ITS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzuk meg Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlesztési elképzeléseit a 20l as időszakra vonatkozóan.

2 2 Az ITS átdolgozásának további célja, hogy kijelölésre kerültek azok az első olyan - lehetőleg komplex - városfejlesztési projektek, amelyek majd a as programozási időszakban kerülhetnek támogatásra, amennyiben azokra forrás biztosítható. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 28. -ában és 30. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát elkészítette, véleményeztette és átdolgozta. A TK és az ITS dokumentumokat a Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott közigazgatási szervek véleményezték (a beérkezett vélemények összefoglalása jelen előterjesztés mellékletét képezi). A fent nevezett stratégiai dokumentumokat az Első Adosságkezelő Kft. elkészítette. Magyar Önkormányzati Vagyon- és A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja az előterjesztést, ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezik. a bizottsági A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját a jelen határozat mellékiete szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a jelen határozat mellékiete szerint. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester július 31. Békéscsaba, június 20. Ellenjegyzés: Jog!: pénzügyi:... d f)~ : ~ ~.J ~/ I

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési elj árásának összefoglalása június

4 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Tartalom 1. Osszegzés az előzetes véleményezési eljárás eredményéről Összegzés a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési eljárásának eredményéről

5 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása l. Összegzés az előzetes véleményezési eljárás eredményéről A városfejlesztési koncepció készítésének megkezdéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályban előírt módon tájékoztatta és véleményezésre felkérte az arra illetékes közigazgatási szerveket. A megindított eljárás településfejlesztési koncepció illetve integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítésére vonatkozott. A megkeresésre az alábbi közigazgatási szervektől érkezett válasz, vélemény, javaslat vagy olyan egyéb szempont, amit a koncepció alkotás során megfontolásra javasol: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész F orster Központ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Murony Község polgármestere Nemzeti Környezetügyi Intézet Körös-vidéki kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság (2 válasz érkezett) Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége Az előzetes véleményezési eljárás összegzéseként az állapítható meg, hogyaválaszadók által megfogalmazott javaslatok jelentős része településrendezési típusú észrevétel, vélemény, javaslat volt. Több esetben - téves en - településrendezési tervként is hivatkoznak véleményezésük tárgyára. A településrendezési tartalmú, nem egyszer szabályozási mélységű szempontok, j avaslatok a városfejlesztési koncepció kidolgozása esetében nem tekinthetők relevánsnak. Az alábbi táblázatban azokat a véleményező hatóságokat szerepeltet jük és csak azokat a véleményeket ismertetjük, amelyek relevánsak, és ezért figyelembe vételük indokolt volt a városfejlesztési koncepció készítése során. Az alább ismertetett észrevételek, szempontok sem voltak beépíthetők minden esetben maradéktalanul a koncepció szövegébe, azonban a megadott szempontok, elvárások figyelembe vétele megtörtént a koncepcióalkotás folyamatában. A városfejlesztési koncepció hosszú távon célul tűzi ki az értékek védelmét és megőrzését, továbbfejlesztését, de mélysége, területi, térképi részletezettség hiányában nem alkalmas arra, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban elvárt mélységet teljesíteni tudja. A településszerkezeti terv készítése kapcsán 2005-ben örökségvédelmi hatástanulmány elkészült. A településszerkezeti terv következő felülvizsgálata és módosítása keretében kerül sor az örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatára, mivel a városfejlesztési koncepciónak nem feladata olyan tartalmi és területi mélységben foglalkozni a kérdéssel, ami alapján a hatástanulmány, illetve annak felülvizsgálata elkészíthető. 3

6 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Az előzetes véleményeztetés során érkezett, és a városfejlesztési koncepció kidolgozása során figyelembe vett vélemények Véleményező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Figyelembe vett vélemény Kéri figyelembe venni egy erdősáv-rendszert és javasolja helyenként a mezőgazdasági területek erdősítését. Fontos stratégiai cél, hogy minden egyes állampolgárnak azonos szintű védelem kerülj ön biztosításra. Törekedni kell a kritikus infrastruktúrák elemeinek fejlesztésére, közülük kiemelve a villamosenergia-ellátás és az egészségesivóvíz-ellátás fejlesztési feladatait. Javasolja fejleszteni a település közúti és vasúti szállításának infrastruktúráját, ezzel elérve alakosságtól, az egyéb védendő területektől, a belterületektől a veszélyforrások távolabbra helyezését. Tájékoztat, hogy régészeti lelőhelyekkel, műemlékekkel, műemléki területekkel kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében a Lechner Lajos Tudáskőzpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. az illetékes. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek végleges más célú hasznosítása csak a helyhez kötött igénybevétel esetén engedél yezhető. Beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. Az új ipari, kereskedelmi jellegű beruházások elhelyezésénéllehetőség szerint elsősorban az ún. barnamezős területeket kell igénybe venni, ill. ilyen célra felhasználni. Be kell szerezni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Közlekedési Koordinációs Központ és a Magyar Közút Békés Megyei Igazgatósága véleményét is. J avasolj a, hogy kerülj ön figyelembevételre a készítés alatt álló Békés megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint a Békés megye területrendezés i terve. Magasabb rendű vonatkozó jogszabályok betartására hívja fel a figyelmet. A város fejlesztése során külön figyelmet indokolt fordítani azon elemekre, projektekre, amelyek fejlesztése a radarállomás környezetében, illetve annak védőterületén történik. Csak olyan koncepciót áll módjában támogatni, amely a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből adódó feladatai végrehajtása szempontjából kiemelt fontosságú objektum működőképességének folyamatos, korlátozásmentes fenntartásának és fejlesztésének lehetőségét - az objektum funkciójának megfelelően - hosszútávon biztosítják. Figyelembe kell venni anatura 2000 és az ökológiai hálózatra vonatkozó szabályokat. Fejlesztési céljaik között első helyen szerepel a szükségtározók korszerűsítése. Fontosnak tartják a meglévő körtöltések bővítését. Ez azt jelenti, hogyakörtöltés jelenlegi nyomvonalát - új töltésszakaszok építésével - módosítani kell. Az új 4

7 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Környezetügyi Intézet Körösvidéki kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége nyomvonal kijelölésénéljavasolják figyelembe venni a Békéscsabai elkerülő út és a 44-es út körforgalom-veszely közti szakaszait is. Vízrendezési szempontból beépíthető bármely szabadon lévő terület - kivéve az érhajlatok területe - azzal, hogya belvízérzékeny területek beépítését csak feltöltés és - a térség vízgazdálkodási rendszeréhez illeszkedő - vízrendezés esetén javasolják. A település földtani adottságairól a Magyar Allami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában találhatóak adatok. A Békéscsabán található Arpád Gyógy-és Strandfürdőt két termálkút táplálja, mely kutakat 750 m sugarú körben védőterület vesz körül. Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszél yezteti. A Víz Keretirányelv általános célkitűzései: - a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, - a fenntartható vízhasznált elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével, - a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, - a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkenése, és további szennyezésük megakadályozása, - az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése. Érintett víztestek: - Élővíz csatorna - Békéscsabai téglagyári tavak - Körös-vidék, Sárrét /porózus - Körös-Maros köze (porózus - Délkelet-Alföld /porózus termál - Körös-vidék, Sárrét /sekély porózus - Körös-Maros köze /sekély porózus A békéscsabai repülőtér északi irányú továbbfej lesztésének lehetőségét és az akadálymentes védő területet kéri biztosítani. Ismerteti a közötti, 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat alapján a II. és IV. programciklus szerinti várható vonatkozó fejlesztéseket: - M44 autóút sz. főút T ermészetvédelmi prioritások és célkitűzések: Körösközi erdők A keményfás ligeterdő élőhelytípusba tartozó erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztály-szerkezet kialakítása és fenntartása. Az élőhelytípusba tartozó erdőterületek site-on belüli arányának fokozatos növelése. Gyula-Szabadkígyósi gyepek A síksági pannon lösz gyepek, valamint a pannon szikes 5

8 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása sztyep ek és mocsarak élőhelytípusok állományainak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel. A pannon szikes sztyeppek és mocsarak, valamint a síksági pannon löszgyepek élőhelytípusok területi arányának növelése, különöse a területek koherenciájának növelése, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek vissszagyepesítése. A dobozi pikkelycsiga állományainak fenntartása érdekében többszintű, cserjefajokban gazdag természetszerű keményfás ligeterdők kialakítása. 6

9 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása 2. Összegzés a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési eljárásának eredményéről Az előzetes véleményezés i eljárás eredményei figyelembe vételével készült el Békéscsaba Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának tervezete. Ezt a változatot küldte meg Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben rögzített államigazgatási szerveknek, valamint további résztvevőknek. A megkeresésre az alábbi résztvevőktől érkezett válasz, vélemény, javaslat vagy olyan egyéb szempont, amit a koncepció véglegesítése során megfontolásra javasol: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Békés Megyei Rendőr-F őkapitányság Rendészeti Igazgatóság Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész F orster Központ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közlekedésfej lesztési Koordinációs Központ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Kömyezetügyi Intézet Körös-vidéki Kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság Légyügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula Doboz Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Murony Község Polgármestere Telekgerendás Község Polgármestere Újkígyós Város Önkormányzata Az alábbi táblázatban összegezzük az egyeztetési partnerek által adott vélemények tartalmi elemeit, valamint az azokra adott tervezői válaszokat. A tervezői válasz minden esetben kitér az elfogadott vélemények nyomán a Koncepcióban történt változtatás módjára és helyére, az el nem fogadott vélemények esetében ennek indokára. 7

10 ! Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása V éleményező szervezet Az észrevétel tartalmi elemeinek összefoglalása Tervezői válasz Bács-Kiskun Megyei A koncepció tervezet 20.,40. és 50. oldalán szerep lő véderdők telepítésével, V álaszt nem igényel. Kormányhivatal zöldfelületfejlesztéssel foglalkozó megállapításokat beidézi, azokkal egyetért, támogatja. Erdészeti Igazgatósága Emellett a fejlesztések mindegyikénél és a mezőgazdaság segítőjeként és környezet- és A 4. stratégiai cél "A egészségvédelmi szempontból is hasznos egy gazdasági, védelmi és közj óléti funkcióknak zöldterületek fejlesztése" alpont ja is megfelelő erdősáv-rendszer. Békéscsaba határában is léteznek olyan mezőgazdasági kiegészítésre került az erdősávterületek, melyeket legcélszerűbben erdősítéssellehet hasznosítani. Az új erdők telepítésére rendszerre vonatkozó j avaslaual. az aktuális VM rendeletnek megfelelően támogatás igényelhető. Békés Megyei A fejlesztések során figyelembe kell venni Békéscsaba település ár- és belvíz A Koncepció kiegészítésre kerül Katasztrófavédelmi veszélyeztetettségét, valamint az ahhoz kapcsolódó védelmi infrastruktúrákat, a egy a továbbtervezési feladatokat Igazgatóság védműveket, az előrejelző rendszereket, a veszélyeztetettségből adódó döntési modellek meghatározó fejezettel. Ennek elkészítését, fejlesztését, ezek mielőbbi megvalósítását Békéscsaba belvízi részét képezi a véleményező által veszélyeztetettséggel bíró lakósságának védelme érdekében: Szorgalmazni kell a felvetett veszélyelhárítási periodikusan visszatérő elöntésekkel fenyegetett területek csapadékelvezető rendszereinek javaslatokat összefoglaló átfogó fej lesztését és kiépítését. koncepció elkészítése. A településfejlesztési koncepcióban törekedni kell a kritikus infrastruktúrák elemi nek fej lesztésére, közülük kiemelve a villamos energia ellátás és az egészséges ivóvíz ellátás fejlesztési feladatait. Javaslom fejleszteni a település közúti és vasúti szállításának infrastruktúráját, ezzel elérve a lakosságtól, az egyéb védendő területektől, a belterületektől a veszélyforrások (veszélyes anyagok szállítása) távolabbra helyezését (elkerülő utak, gyorsforgalmi utak létesítése, vasúti pályák és a vasúti szállítást kiszolgáló infrastruktúrák, csomópontok, átrakóhelyek fejlesztése). Valamennyi állampolgár ingatlanához biztosítani kell a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére alkalmas utakat. A veszélyes üzemek vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióban célszerű átgondolni és megfogalmazni a lakosság súlyos ipari balesetek elleni magas fokú védelme érdekében a veszélyes ipari üzemek környezetében a monitoring és lakossági riasztó rendszerek telepítését. A monitoring és lakosságriasztó rendszerek a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól adnak korai tájékoztatást a lakosság részére. Kiépülése után a rendszer biztosítaná az esetlegesen bekövetkező súlyos ipari balesetek során a kiszabaduló veszélyes anyagok időbeni jelzését, a terjedési adatok megállapítását, az adatok döntéshozók részére való megjelenítését, a 8

11 I Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása lakosság korai riasztását és a védelmi tervek mielőbbi aktivizálását. A fejlesztési célokat úgy kell elérni, hogy az közben illeszkedjen az iskola-rendszerű képzés fejlesztési feladataihoz, a katasztrófavédelmi felkészítés keretén belül végzett köznevelésben résztvevők (pedagógusok, az óvodai nevelés az alap és középfokú oktatásnevelés szakaszában tanulók) katasztrófavédelmi felkészítéséhez. A katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növelése, Valamint a település és a megyei járás reagálóképességének és biztonságának érdekében a már megalakult megyei és járási mentőcsoport (Körös Mentőcsoport) fejlesztését szem előtt kell tartani a településfejlesztési koncepció elkészítése során. Békés Megyei Javasolja a Tfvt. szerinti megfogalmazás (átlagosnál gyengébb minőségű termőfóld) A 3. stratégiai cél új gazdasági és Kormányhivatal alkalmazását (vagy annak alkalmazását is) a Koncepcióban. ipari területek kijelölésére Földhivatala vonatkozó része a javasoltak szerint kiegészítésre került. A tervezetben szereplő zöldterületi fejlesztés körében megfogalmazott külterületi fásítást, A 4. stratégiai cél "A erdősítést az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek esetében látja célszerűnek. Az zöldterületek fejlesztése" alpont ja átlagos és átlagosnál j obb minőségű területeken továbbra is a szántófóldi növénytermesztés kiegészítésre került az észrevétel folytatását javasolja. figyelembe vételével Békés Megyei A tervezés során az országos közúthálózat fejlesztési terveit, valamint a megyei és a Az észrevétel érvényesítésére a Kormányhivatal regionális területfejlesztési tervek közlekedési fejezeteinekjavaslatait figyelembe kell településrendezési terv tervezése Közlekedési venni. keretében lesz lehetőség. F elügyelősége A közlekedési javaslat részeként felül kell vizsgálni a közúthálózat jelenlegi rendszerét. Az egyes utakat a forgalmi vizsgálat alapján, az útszakasz hálózatban betöltött szerepe, az igénybe vehető terület szélessége és a környezet terhelhetősége figyelembevételével osztályba kell sorolni, illetve a jelenlegi besorolást felül kell vizsgálni. Az utak helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell megtervezni, melynek során figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket. (forgalmi sávok, parkolósávok, j árdák, gyalogutak, kerékpársávok illetve kerékpárutak, csomópontok - különösképpen a nagy helyigényű korforgalmú csomópontok - környezetvédelmi berendezések, stb.) Figyelembe kell venni a közlekedési létesítmények tervezésére vonatkozó, érvényes szabványokat, aj ánlásokat, irányelveket. 9

12 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Kerékpárutak tervezésénél hálózati szempontokat is figyelembe kell venni. Rendezési terv szinten is kiemelt feladat a személy és tehergépkocsik várakozási kérdéseinek megoldása, a várakozóhelyek folyamatos fejlesztésének, bővítésének kérdése, a magánfuvarozók teherszállító járműveinek tárolása (közös telephely kijelölése). Közút és vasút szintbeni keresztezése vonatkozásában illetve vasútvonalak melletti közlekedési területek vonatkozásában figyelembe kell venni a csomóponti rálátási háromszögek szabadon tartásának biztosítását, valamint a megfelelő vasúti védőtávolságot. Tervezett új utak esetében előzetes környezetvédelmi vizsgálat elvégzését és környezetvédelmi vélemény beszerzését tartjuk szükségesnek. Békés Megyei A Koncepció Tervezet közegészségügyi szempontból nem kifogásolható. V álaszt nem igényel. Kormányhivatal Népegészségügyi SzakigazgatásiSzerve Békés Megyei Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepciójának tervezetével talajvédelmi V álaszt nem igényel. Kormányhivatal szempontból egyetért. Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Kéri Békés megye területfejlesztési koncepciója időközben elfogadott változata alapján A szövegrészek összhangba Önkormányzat aktualizálni a vonatkozó szövegrészeket. hozása megtörténik. Közgyűlésének Elnöke SWOT analízis Lehetőségek pontjában több projektötlet szintű megfogalmazás szerepel, melyeket az ITS fejezeteiben javasol szerepeltetni. A SWOT -analízis széleskörű szakmai konszenzus eredménye, a koncepció kidolgozásában résztvevő Munkacsoportok tagjai, az önkormányzat szakemberei és a tervezők közös munkájának eredménye. Javasolja a 17. oldaltól a célok, részcélok struktúrájának nyomonkövethetőségét javítani, a A célrendszer átláthatósága - fogalmi különbségeket tisztázni. változatlan tartalom mellett - 10

13 i Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása j avításra került. Békés Megyei Rendőr- Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepció tervezetének tárgyában észrevétele nincs. V álaszt nem igényel. Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Csongrád Megyei A fej lesztési koncepció j óváhagyását támogatj a. V álaszt nem igényel. Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Forster Központ A területrendezéssel összefüggő törvényi változásokra hívja fel a figyelmet. Az eljárás V álaszt nem igényel. további szakaszában nem kíván részt venni. Honvédelmi A honvédelem érdekei, továbbá a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott V álaszt nem igényel. Minisztérium Hatósági célkitűzések között ellentmondást - a tervezés jelen fázisában - nem tapasztalt. Hivatal A tervezés későbbi fázisaiban javasolja felvenni a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium A kapcsolatfelvétel a szakembereivel. településrendezési terv tervezése időszakában megtörténik. Javasolja keresni azokat a fejlesztési területeket, amelyeknél a helyi, a regionális és az ágazati fejlesztések összehangolásával, kölcsönös erősítésével szinergiák érhetők el. A koncepció és a párhuzamosan készülő integrált településfejlesztési stratégia (rrs) az egymást erősítő integrált fej lesztések megvalósítására törekszik. Körös-Maros Nemzeti A releváns, természetvédelemmel összefüggő jogszabályi helyekre (Natura 2000 területek, A Koncepció a releváns Park Igazgatóság OTrT törvény) hívja fel a figyelmet, kéri ezek figyelembe vételét a koncepció kidolgozása jogszabályi előírások figyelembe során. vételével készül. Körös-vidéki Vízügyi A fejlesztési elvek és célok nem tartalmaznak ár- és belvízgondok enyhítésére vonatkozó Az 5. stratégiai cél "Az ökológiai Igazgatóság fejlesztési elképzeléseket, illetve a célok között nem szerepel a település vízkár típusú fenntarthatóságot szolgáló célok" veszélyeztetettségének csökkentése. Javasolja, hogy a tervezetet egy olyan fejezettel alpont j a kiegészítésre került. egészítsék ki, amely az ár- és belvízgondok csökkentését szolgáló lehetséges intézkedéseket Továbbá a továbbtervezési foglalja össze. feladatok közé is beépítésre kerül az ár- és belvízvédelem témaköre II

14 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása J avasolj a a "Felszíni és felszín alatti vizek" második bekezdésének javítását. A 42. oldal második bekezdése a javasoltaknak megfelelően módosításra kerül. Közlekedésfejlesztési Békéscsaba várost az alábbi közúthálózati elemek érintik: Az észrevételben felsorolt Koordinációs Központ sz., 47. sz., 470. sz., 441. sz., 444. sz., 446. sz. főutak, fejlesztések ismertek, azokat a j., j., j., j., j., j. összekötő utak és Koncepció tervezete kidolgozása j., j. bekötő utak. során figyelembe vettük. Országos közutakat érintő fejlesztések: Gyorsforgalmi út: A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) társadalmi és szakmai egyeztetést követő verziója javaslatként tartalmazza a M44 autóút Kondoros - Békéscsaba közötti szakaszának (2x2 sáv) projekt jét középtávon (2020-ig). Jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyik. Főutak: A 47. sz. főút Békés megyei szakasznak a 11,5 tonnás burkolat-megerősítési munkák előkészítése folyamatban van, me ly a KÖZOP keretében valósul meg, előreláthatólag között. Felhívjuk figyelmét, hogy a közúti közlekedésről szóló többször módosított évi I. A településfej lesztési koncepció törvény 42/ A. -a (1) bekezdése szerint "a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges: esetében nem releváns észrevétel. a. külterület en a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal Az észrevétel ezen részében esetén száz méteren belül építményelhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének foglaltak a településrendezési megváltoztatásához, nyomvonal j ellegű építményelhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, tervezés során vehetők kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút figyelembe. területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint b. belterületen a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a szabályozási tervben szereplő közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal j ellegű építményelhelyezéséhez, bővítéséhez." Magyar Bányászati és Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepciójának tervezetével kapcsolatban javaslatot V álaszt nem igényel. Földtani Hivatal nem tesz, kifogást nem emel. Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Környezetügyi Az anyaghoz korábban megküldött véleménye beépítésre került. További észrevételt nem V álaszt nem igényel. 12

15 I Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Intézet Körös-vidéki kí ván tenni. Kirendeltsége N emzeti Közlekedési A településrendezési eszközök módosításához hozzáj árul. V álaszt nem igényel. Hatóság Légyügyi Hivatal N emzeti Közlekedési A dokumentációban megfogalmazott célokkal, beleértve a közlekedési szakterületet is, V álaszt nem igényel. Hatóság Útügyi, Vasúti egyetért, a koncepció elfogadását támogatj a. és Hajózási Hivatal Nemzeti Média- és Megállapította, hogy a településfejlesztési koncepció tervezete nem tartalmaz hírközlési A - későbbiek során készülő - Hírközlési Hatóság szakági anyagot, így azt nem áll módjában véleményezni. településszerkezeti terv megalapozó munkarészei kitérnek a hírközlés szakágra is. Tiszántúli Hulladékgazdálkodási szemqontból: Koncepcionális szinten ezt a célt Környezetvédelmi és A tervezet nem foglalkozik a város aktuális hulladékgazdálkodási kérdései vel, csak kell, hogy kitűz ze a város. Ennek Természetvédelmi annyiban, hogy korszerű hulladékkezelési rendszerekhez kell csatlakozni, és fokozni kell a a konkrét elérését szolgáló Felügyelőség hulladékok újrahasznosítását. beavatkozások az ágazati Kirendeltsége, Gyula Javaslom, hogya városi hulladéklerakó telep mellett a DAREH Társulás keretében stratégiákban kerülhetnek hamarosan megépülő új, regionális hulladékválogató létesítmény, ill. tervezett működésének meghatározásra. ismertetése konkrétan szerepeljen a koncepcióban. Továbbá a DAREH Társulás kapcsán bevezetésre kerülő új városi hulladékkezelő rendszer (szelektív hull. gyűjtés, zöldhulladékok kezelése, hulladék udvar létesítése, stb.) tervezetét is javaslom ismertetni. Az általánosságban felvetett célok ugyanis ezen fejlesztések keretében fognak várható an megvalósulni. Levegőtisztaság-védelmi szemqontból: A 44. oldalon található levegőtisztaság és levegővédelem fejezet 2. bekezdés átdolgozása indokolt, figyelemmel arra, hogy óta a védett 1. és védett II. levegőminőségi kategóriák nem léteznek. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint: "Magyarország területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapj án, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek kijelölésre. " Fentiekben említett légszennyezettségi agglomerációkat és zónákat a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) K vvmrendelete, a zónák típusait a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszenny pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza A bekezdés törlésre került. 13

16 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Doboz Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Murony Község Polgármestere Telekgerendás Község Polgármestere Természetvédelmi szempontból: A település közigazgatási területére több, a Natura 2000 hálózatba tartozó terület esik. Ezek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (Gyula-Szabadkígyósi gyepek, területkód: HUKM 20010, illetve Körösközi erdők, területkód: HUKM 20011),jellemzően gyep és erdő művelési ágú területek. A dokumentáció ezen területek megj elenítését tartalmazza. Megjegyzendő, hogy a dokumentációval ellentétben a Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület Békéscsaba közigazgatási területét nem érinti. Ezen túl, nyilvántartásunk szerint a település területén 2 db kunhalom található: Veszei-halom EOV: X Y: Pósteleki-halom EOV: X Y: A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdése szerint országos jelentőségű védelem alatt áll valamennyi kunhalom, valamint 31. -a szerint tilos a védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. Fentiek értelmében a kunhalmok megőrzéséről gondoskodni szükséges, azt építkezés, bányászati tevékenység, stb. nem érintheti. Kívánatos a kunhalmok esetleges mezőgazdasági művelésének felhagyása. Zaj - és rezgésvédelmi szempontból: Célszerűnek tartom Békéscsaba stratégiai zajtérképének elkészítését és az ehhez kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozását. Ez segítené a zajos jellegű ipari (vendéglátó) tevékenység helyszínének kiválasztását, illetve engedélyezését, valamint a megfelelő tájékoztatást. Kifogást nem emel. A Koncepció tervezet Murony Község Onkormányzata érdekeit nem sérti, ezért azzal ellentétes véleményt nem fogalmaz meg. A Koncepció tervezetével egyetért, azzal szemben kifogást nem emel, módosító javaslattal nem él. Kígyósi -puszta törlésre került a felsorolásból. A kunhalmokkal a Koncepció tervezet kiegészítésre került. Az ökológiai fenntartható sági célok kiegészítésre kerültek a stratégiai zajtérkép elkészítésének és az intézkedések kidolgozásánakjavaslatával. A továbbtervezési feladatok című fejezetbe is beépítésre került a témakör. V álaszt nem igényel. V álaszt nem igényel. V álaszt nem igényel. 14

17 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Uj kígyós Város A Koncepció tervezetével szemben kifogást nem emel. V álaszt nem igényel. Önkormányzata 15

18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése Városfejlesztési Koncepció június

19 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK NÉVSORA: Schuchmann Péter területrendező vezető tervező Károlyi János területrendező vezető tervező szakképesítés: oki. táj- és kertépítész mérnök, oki. városépítési- városgazdasági szakmérnök építészkamarai névjegyzéki szám: tervezői jogosultság: TR, TK szakképesítés: okl. geográfus, oki. szociológus építészkamarai névjegyzéki szám: tervezői jogosultság: TR Közreműködtek: Tóth Anett Krisztina (oki. közgazdász), Molnár László (oki. terület- és településfejlesztő geográfus), Fercsák Ágnes (településmérnök) Békéscsaba MJV Önkormányzata részéről: Opauszki Zoltán (Kabinetvezető), Wittmann László (osztályvezető, Stratégiai-Fejlesztési Osztály), Lukácsi László Kornél (Városi Főépítész), Dr. Sódar Anita (Közbeszerzési és Projektmenedzsment Csoportvezető, Stratégiai-Fejlesztési Osztály), Marik Tibor Márk (Pályázati-Gazdasági Ügyintéző, Stratégiai-Fejlesztési Osztály) A Városfejlesztési Koncepció elkészítésében szóbeli javaslatokkal közreműködtek a Gazdasági, a Humán és a Városfejlesztési Munkacsoport tagjai, valamint az Egyházi illetve a Gazdasági Fórum résztvevői június 2014.június 2

20 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció Tartalom Bevezetés, előzmények... 4 Előzmények... 4 A városfejlesztési koncepció megújítása 2014-ben... 8 Településfejlesztési elvek... 9 A városfejlesztés alapelvei... 9 Horizontális fejlesztési célok Békéscsaba jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan Békéscsaba jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan A város átfogó fejlesztését szolgáló célok Átfogó cél A városfejlesztés stratégiai céljai A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a stratégiai célok kapcsolata Részcélok meghatározása A stratégiai célok megvalósítását szolgáló részcélok, fejlesztési irányok A fejlesztési célok tartalma A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre A fejlesztéspolitikától elvárt eredmények A továbbtervezéshez, a stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása Társadalmi adatok Gazdasági jellemzők Környezeti adatok Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére Értékvédelem, értékfejlesztés '"fet;nész:ti körny~ze~i é~ékek Epltett kornyezet ertekel Továbbtervezés keretében javasolt feladatok meghatározása június 3

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított 1. oldal A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelési munkarészéhez érkezett vélemények összegzése Javaslattevő szervezet Változtatásra javasolt szövegrész Javaslat röviden Fejezet,

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök,

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök, Grants Europe Consulting Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 84. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: Website: www.grantseurope.eu Tér-Idő Műterem Bt. H-6721 Szeged, Arany János u. 7. Iroda:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben