BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV /2014. POL GARMES TERÉ TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV /2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Békéscsaba Megyei Jogú V áro s Településfejlesztési Koncepciója és a Békéscsaba Megyei Jogú V áros Integrált Településfejlesztési Stratégiáj a dokumentumok jóváhagyása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a Dél-alföldi Operatív Program keretében a "Békéscsaba Megyei Jogú Város - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése" CÍmű pályázatával. A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.l/B-13-20l A DAOP-5.1.l/B-l3 pályázati felhívás egyik fontos célja az integrált területi beruházások megvalósításának előkészítése, a koncepcionális és stratégiai irányok kialakítása városi szinten. Olyan stratégiára van szükség, amely célul tűzi ki a várost érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. Békéscsaba városában ennek fokozott jelentősége van. A fentiekben foglaltakhoz kapcsolódóan a pályázat célja, hogy a már elkészült - korábban Településfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: TK), illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IVS) elnevezéssel ismert - Integrált Településfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: ITS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzuk meg Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlesztési elképzeléseit a 20l as időszakra vonatkozóan.

2 2 Az ITS átdolgozásának további célja, hogy kijelölésre kerültek azok az első olyan - lehetőleg komplex - városfejlesztési projektek, amelyek majd a as programozási időszakban kerülhetnek támogatásra, amennyiben azokra forrás biztosítható. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 28. -ában és 30. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát elkészítette, véleményeztette és átdolgozta. A TK és az ITS dokumentumokat a Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott közigazgatási szervek véleményezték (a beérkezett vélemények összefoglalása jelen előterjesztés mellékletét képezi). A fent nevezett stratégiai dokumentumokat az Első Adosságkezelő Kft. elkészítette. Magyar Önkormányzati Vagyon- és A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja az előterjesztést, ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezik. a bizottsági A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját a jelen határozat mellékiete szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a jelen határozat mellékiete szerint. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester július 31. Békéscsaba, június 20. Ellenjegyzés: Jog!: pénzügyi:... d f)~ : ~ ~.J ~/ I

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési elj árásának összefoglalása június

4 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Tartalom 1. Osszegzés az előzetes véleményezési eljárás eredményéről Összegzés a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési eljárásának eredményéről

5 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása l. Összegzés az előzetes véleményezési eljárás eredményéről A városfejlesztési koncepció készítésének megkezdéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályban előírt módon tájékoztatta és véleményezésre felkérte az arra illetékes közigazgatási szerveket. A megindított eljárás településfejlesztési koncepció illetve integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítésére vonatkozott. A megkeresésre az alábbi közigazgatási szervektől érkezett válasz, vélemény, javaslat vagy olyan egyéb szempont, amit a koncepció alkotás során megfontolásra javasol: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész F orster Központ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Murony Község polgármestere Nemzeti Környezetügyi Intézet Körös-vidéki kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság (2 válasz érkezett) Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége Az előzetes véleményezési eljárás összegzéseként az állapítható meg, hogyaválaszadók által megfogalmazott javaslatok jelentős része településrendezési típusú észrevétel, vélemény, javaslat volt. Több esetben - téves en - településrendezési tervként is hivatkoznak véleményezésük tárgyára. A településrendezési tartalmú, nem egyszer szabályozási mélységű szempontok, j avaslatok a városfejlesztési koncepció kidolgozása esetében nem tekinthetők relevánsnak. Az alábbi táblázatban azokat a véleményező hatóságokat szerepeltet jük és csak azokat a véleményeket ismertetjük, amelyek relevánsak, és ezért figyelembe vételük indokolt volt a városfejlesztési koncepció készítése során. Az alább ismertetett észrevételek, szempontok sem voltak beépíthetők minden esetben maradéktalanul a koncepció szövegébe, azonban a megadott szempontok, elvárások figyelembe vétele megtörtént a koncepcióalkotás folyamatában. A városfejlesztési koncepció hosszú távon célul tűzi ki az értékek védelmét és megőrzését, továbbfejlesztését, de mélysége, területi, térképi részletezettség hiányában nem alkalmas arra, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban elvárt mélységet teljesíteni tudja. A településszerkezeti terv készítése kapcsán 2005-ben örökségvédelmi hatástanulmány elkészült. A településszerkezeti terv következő felülvizsgálata és módosítása keretében kerül sor az örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatára, mivel a városfejlesztési koncepciónak nem feladata olyan tartalmi és területi mélységben foglalkozni a kérdéssel, ami alapján a hatástanulmány, illetve annak felülvizsgálata elkészíthető. 3

6 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Az előzetes véleményeztetés során érkezett, és a városfejlesztési koncepció kidolgozása során figyelembe vett vélemények Véleményező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Figyelembe vett vélemény Kéri figyelembe venni egy erdősáv-rendszert és javasolja helyenként a mezőgazdasági területek erdősítését. Fontos stratégiai cél, hogy minden egyes állampolgárnak azonos szintű védelem kerülj ön biztosításra. Törekedni kell a kritikus infrastruktúrák elemeinek fejlesztésére, közülük kiemelve a villamosenergia-ellátás és az egészségesivóvíz-ellátás fejlesztési feladatait. Javasolja fejleszteni a település közúti és vasúti szállításának infrastruktúráját, ezzel elérve alakosságtól, az egyéb védendő területektől, a belterületektől a veszélyforrások távolabbra helyezését. Tájékoztat, hogy régészeti lelőhelyekkel, műemlékekkel, műemléki területekkel kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében a Lechner Lajos Tudáskőzpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. az illetékes. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek végleges más célú hasznosítása csak a helyhez kötött igénybevétel esetén engedél yezhető. Beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. Az új ipari, kereskedelmi jellegű beruházások elhelyezésénéllehetőség szerint elsősorban az ún. barnamezős területeket kell igénybe venni, ill. ilyen célra felhasználni. Be kell szerezni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Közlekedési Koordinációs Központ és a Magyar Közút Békés Megyei Igazgatósága véleményét is. J avasolj a, hogy kerülj ön figyelembevételre a készítés alatt álló Békés megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint a Békés megye területrendezés i terve. Magasabb rendű vonatkozó jogszabályok betartására hívja fel a figyelmet. A város fejlesztése során külön figyelmet indokolt fordítani azon elemekre, projektekre, amelyek fejlesztése a radarállomás környezetében, illetve annak védőterületén történik. Csak olyan koncepciót áll módjában támogatni, amely a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből adódó feladatai végrehajtása szempontjából kiemelt fontosságú objektum működőképességének folyamatos, korlátozásmentes fenntartásának és fejlesztésének lehetőségét - az objektum funkciójának megfelelően - hosszútávon biztosítják. Figyelembe kell venni anatura 2000 és az ökológiai hálózatra vonatkozó szabályokat. Fejlesztési céljaik között első helyen szerepel a szükségtározók korszerűsítése. Fontosnak tartják a meglévő körtöltések bővítését. Ez azt jelenti, hogyakörtöltés jelenlegi nyomvonalát - új töltésszakaszok építésével - módosítani kell. Az új 4

7 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Környezetügyi Intézet Körösvidéki kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége nyomvonal kijelölésénéljavasolják figyelembe venni a Békéscsabai elkerülő út és a 44-es út körforgalom-veszely közti szakaszait is. Vízrendezési szempontból beépíthető bármely szabadon lévő terület - kivéve az érhajlatok területe - azzal, hogya belvízérzékeny területek beépítését csak feltöltés és - a térség vízgazdálkodási rendszeréhez illeszkedő - vízrendezés esetén javasolják. A település földtani adottságairól a Magyar Allami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában találhatóak adatok. A Békéscsabán található Arpád Gyógy-és Strandfürdőt két termálkút táplálja, mely kutakat 750 m sugarú körben védőterület vesz körül. Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszél yezteti. A Víz Keretirányelv általános célkitűzései: - a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, - a fenntartható vízhasznált elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével, - a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, - a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkenése, és további szennyezésük megakadályozása, - az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése. Érintett víztestek: - Élővíz csatorna - Békéscsabai téglagyári tavak - Körös-vidék, Sárrét /porózus - Körös-Maros köze (porózus - Délkelet-Alföld /porózus termál - Körös-vidék, Sárrét /sekély porózus - Körös-Maros köze /sekély porózus A békéscsabai repülőtér északi irányú továbbfej lesztésének lehetőségét és az akadálymentes védő területet kéri biztosítani. Ismerteti a közötti, 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat alapján a II. és IV. programciklus szerinti várható vonatkozó fejlesztéseket: - M44 autóút sz. főút T ermészetvédelmi prioritások és célkitűzések: Körösközi erdők A keményfás ligeterdő élőhelytípusba tartozó erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztály-szerkezet kialakítása és fenntartása. Az élőhelytípusba tartozó erdőterületek site-on belüli arányának fokozatos növelése. Gyula-Szabadkígyósi gyepek A síksági pannon lösz gyepek, valamint a pannon szikes 5

8 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása sztyep ek és mocsarak élőhelytípusok állományainak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel. A pannon szikes sztyeppek és mocsarak, valamint a síksági pannon löszgyepek élőhelytípusok területi arányának növelése, különöse a területek koherenciájának növelése, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek vissszagyepesítése. A dobozi pikkelycsiga állományainak fenntartása érdekében többszintű, cserjefajokban gazdag természetszerű keményfás ligeterdők kialakítása. 6

9 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása 2. Összegzés a Településfejlesztési Koncepció egyeztetési eljárásának eredményéről Az előzetes véleményezés i eljárás eredményei figyelembe vételével készült el Békéscsaba Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának tervezete. Ezt a változatot küldte meg Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben rögzített államigazgatási szerveknek, valamint további résztvevőknek. A megkeresésre az alábbi résztvevőktől érkezett válasz, vélemény, javaslat vagy olyan egyéb szempont, amit a koncepció véglegesítése során megfontolásra javasol: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Békés Megyei Rendőr-F őkapitányság Rendészeti Igazgatóság Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész F orster Központ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közlekedésfej lesztési Koordinációs Központ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Kömyezetügyi Intézet Körös-vidéki Kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság Légyügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula Doboz Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Murony Község Polgármestere Telekgerendás Község Polgármestere Újkígyós Város Önkormányzata Az alábbi táblázatban összegezzük az egyeztetési partnerek által adott vélemények tartalmi elemeit, valamint az azokra adott tervezői válaszokat. A tervezői válasz minden esetben kitér az elfogadott vélemények nyomán a Koncepcióban történt változtatás módjára és helyére, az el nem fogadott vélemények esetében ennek indokára. 7

10 ! Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása V éleményező szervezet Az észrevétel tartalmi elemeinek összefoglalása Tervezői válasz Bács-Kiskun Megyei A koncepció tervezet 20.,40. és 50. oldalán szerep lő véderdők telepítésével, V álaszt nem igényel. Kormányhivatal zöldfelületfejlesztéssel foglalkozó megállapításokat beidézi, azokkal egyetért, támogatja. Erdészeti Igazgatósága Emellett a fejlesztések mindegyikénél és a mezőgazdaság segítőjeként és környezet- és A 4. stratégiai cél "A egészségvédelmi szempontból is hasznos egy gazdasági, védelmi és közj óléti funkcióknak zöldterületek fejlesztése" alpont ja is megfelelő erdősáv-rendszer. Békéscsaba határában is léteznek olyan mezőgazdasági kiegészítésre került az erdősávterületek, melyeket legcélszerűbben erdősítéssellehet hasznosítani. Az új erdők telepítésére rendszerre vonatkozó j avaslaual. az aktuális VM rendeletnek megfelelően támogatás igényelhető. Békés Megyei A fejlesztések során figyelembe kell venni Békéscsaba település ár- és belvíz A Koncepció kiegészítésre kerül Katasztrófavédelmi veszélyeztetettségét, valamint az ahhoz kapcsolódó védelmi infrastruktúrákat, a egy a továbbtervezési feladatokat Igazgatóság védműveket, az előrejelző rendszereket, a veszélyeztetettségből adódó döntési modellek meghatározó fejezettel. Ennek elkészítését, fejlesztését, ezek mielőbbi megvalósítását Békéscsaba belvízi részét képezi a véleményező által veszélyeztetettséggel bíró lakósságának védelme érdekében: Szorgalmazni kell a felvetett veszélyelhárítási periodikusan visszatérő elöntésekkel fenyegetett területek csapadékelvezető rendszereinek javaslatokat összefoglaló átfogó fej lesztését és kiépítését. koncepció elkészítése. A településfejlesztési koncepcióban törekedni kell a kritikus infrastruktúrák elemi nek fej lesztésére, közülük kiemelve a villamos energia ellátás és az egészséges ivóvíz ellátás fejlesztési feladatait. Javaslom fejleszteni a település közúti és vasúti szállításának infrastruktúráját, ezzel elérve a lakosságtól, az egyéb védendő területektől, a belterületektől a veszélyforrások (veszélyes anyagok szállítása) távolabbra helyezését (elkerülő utak, gyorsforgalmi utak létesítése, vasúti pályák és a vasúti szállítást kiszolgáló infrastruktúrák, csomópontok, átrakóhelyek fejlesztése). Valamennyi állampolgár ingatlanához biztosítani kell a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére alkalmas utakat. A veszélyes üzemek vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióban célszerű átgondolni és megfogalmazni a lakosság súlyos ipari balesetek elleni magas fokú védelme érdekében a veszélyes ipari üzemek környezetében a monitoring és lakossági riasztó rendszerek telepítését. A monitoring és lakosságriasztó rendszerek a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól adnak korai tájékoztatást a lakosság részére. Kiépülése után a rendszer biztosítaná az esetlegesen bekövetkező súlyos ipari balesetek során a kiszabaduló veszélyes anyagok időbeni jelzését, a terjedési adatok megállapítását, az adatok döntéshozók részére való megjelenítését, a 8

11 I Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása lakosság korai riasztását és a védelmi tervek mielőbbi aktivizálását. A fejlesztési célokat úgy kell elérni, hogy az közben illeszkedjen az iskola-rendszerű képzés fejlesztési feladataihoz, a katasztrófavédelmi felkészítés keretén belül végzett köznevelésben résztvevők (pedagógusok, az óvodai nevelés az alap és középfokú oktatásnevelés szakaszában tanulók) katasztrófavédelmi felkészítéséhez. A katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növelése, Valamint a település és a megyei járás reagálóképességének és biztonságának érdekében a már megalakult megyei és járási mentőcsoport (Körös Mentőcsoport) fejlesztését szem előtt kell tartani a településfejlesztési koncepció elkészítése során. Békés Megyei Javasolja a Tfvt. szerinti megfogalmazás (átlagosnál gyengébb minőségű termőfóld) A 3. stratégiai cél új gazdasági és Kormányhivatal alkalmazását (vagy annak alkalmazását is) a Koncepcióban. ipari területek kijelölésére Földhivatala vonatkozó része a javasoltak szerint kiegészítésre került. A tervezetben szereplő zöldterületi fejlesztés körében megfogalmazott külterületi fásítást, A 4. stratégiai cél "A erdősítést az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldek esetében látja célszerűnek. Az zöldterületek fejlesztése" alpont ja átlagos és átlagosnál j obb minőségű területeken továbbra is a szántófóldi növénytermesztés kiegészítésre került az észrevétel folytatását javasolja. figyelembe vételével Békés Megyei A tervezés során az országos közúthálózat fejlesztési terveit, valamint a megyei és a Az észrevétel érvényesítésére a Kormányhivatal regionális területfejlesztési tervek közlekedési fejezeteinekjavaslatait figyelembe kell településrendezési terv tervezése Közlekedési venni. keretében lesz lehetőség. F elügyelősége A közlekedési javaslat részeként felül kell vizsgálni a közúthálózat jelenlegi rendszerét. Az egyes utakat a forgalmi vizsgálat alapján, az útszakasz hálózatban betöltött szerepe, az igénybe vehető terület szélessége és a környezet terhelhetősége figyelembevételével osztályba kell sorolni, illetve a jelenlegi besorolást felül kell vizsgálni. Az utak helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell megtervezni, melynek során figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket. (forgalmi sávok, parkolósávok, j árdák, gyalogutak, kerékpársávok illetve kerékpárutak, csomópontok - különösképpen a nagy helyigényű korforgalmú csomópontok - környezetvédelmi berendezések, stb.) Figyelembe kell venni a közlekedési létesítmények tervezésére vonatkozó, érvényes szabványokat, aj ánlásokat, irányelveket. 9

12 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Kerékpárutak tervezésénél hálózati szempontokat is figyelembe kell venni. Rendezési terv szinten is kiemelt feladat a személy és tehergépkocsik várakozási kérdéseinek megoldása, a várakozóhelyek folyamatos fejlesztésének, bővítésének kérdése, a magánfuvarozók teherszállító járműveinek tárolása (közös telephely kijelölése). Közút és vasút szintbeni keresztezése vonatkozásában illetve vasútvonalak melletti közlekedési területek vonatkozásában figyelembe kell venni a csomóponti rálátási háromszögek szabadon tartásának biztosítását, valamint a megfelelő vasúti védőtávolságot. Tervezett új utak esetében előzetes környezetvédelmi vizsgálat elvégzését és környezetvédelmi vélemény beszerzését tartjuk szükségesnek. Békés Megyei A Koncepció Tervezet közegészségügyi szempontból nem kifogásolható. V álaszt nem igényel. Kormányhivatal Népegészségügyi SzakigazgatásiSzerve Békés Megyei Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepciójának tervezetével talajvédelmi V álaszt nem igényel. Kormányhivatal szempontból egyetért. Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés Megyei Kéri Békés megye területfejlesztési koncepciója időközben elfogadott változata alapján A szövegrészek összhangba Önkormányzat aktualizálni a vonatkozó szövegrészeket. hozása megtörténik. Közgyűlésének Elnöke SWOT analízis Lehetőségek pontjában több projektötlet szintű megfogalmazás szerepel, melyeket az ITS fejezeteiben javasol szerepeltetni. A SWOT -analízis széleskörű szakmai konszenzus eredménye, a koncepció kidolgozásában résztvevő Munkacsoportok tagjai, az önkormányzat szakemberei és a tervezők közös munkájának eredménye. Javasolja a 17. oldaltól a célok, részcélok struktúrájának nyomonkövethetőségét javítani, a A célrendszer átláthatósága - fogalmi különbségeket tisztázni. változatlan tartalom mellett - 10

13 i Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása j avításra került. Békés Megyei Rendőr- Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepció tervezetének tárgyában észrevétele nincs. V álaszt nem igényel. Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Csongrád Megyei A fej lesztési koncepció j óváhagyását támogatj a. V álaszt nem igényel. Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Forster Központ A területrendezéssel összefüggő törvényi változásokra hívja fel a figyelmet. Az eljárás V álaszt nem igényel. további szakaszában nem kíván részt venni. Honvédelmi A honvédelem érdekei, továbbá a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott V álaszt nem igényel. Minisztérium Hatósági célkitűzések között ellentmondást - a tervezés jelen fázisában - nem tapasztalt. Hivatal A tervezés későbbi fázisaiban javasolja felvenni a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium A kapcsolatfelvétel a szakembereivel. településrendezési terv tervezése időszakában megtörténik. Javasolja keresni azokat a fejlesztési területeket, amelyeknél a helyi, a regionális és az ágazati fejlesztések összehangolásával, kölcsönös erősítésével szinergiák érhetők el. A koncepció és a párhuzamosan készülő integrált településfejlesztési stratégia (rrs) az egymást erősítő integrált fej lesztések megvalósítására törekszik. Körös-Maros Nemzeti A releváns, természetvédelemmel összefüggő jogszabályi helyekre (Natura 2000 területek, A Koncepció a releváns Park Igazgatóság OTrT törvény) hívja fel a figyelmet, kéri ezek figyelembe vételét a koncepció kidolgozása jogszabályi előírások figyelembe során. vételével készül. Körös-vidéki Vízügyi A fejlesztési elvek és célok nem tartalmaznak ár- és belvízgondok enyhítésére vonatkozó Az 5. stratégiai cél "Az ökológiai Igazgatóság fejlesztési elképzeléseket, illetve a célok között nem szerepel a település vízkár típusú fenntarthatóságot szolgáló célok" veszélyeztetettségének csökkentése. Javasolja, hogy a tervezetet egy olyan fejezettel alpont j a kiegészítésre került. egészítsék ki, amely az ár- és belvízgondok csökkentését szolgáló lehetséges intézkedéseket Továbbá a továbbtervezési foglalja össze. feladatok közé is beépítésre kerül az ár- és belvízvédelem témaköre II

14 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása J avasolj a a "Felszíni és felszín alatti vizek" második bekezdésének javítását. A 42. oldal második bekezdése a javasoltaknak megfelelően módosításra kerül. Közlekedésfejlesztési Békéscsaba várost az alábbi közúthálózati elemek érintik: Az észrevételben felsorolt Koordinációs Központ sz., 47. sz., 470. sz., 441. sz., 444. sz., 446. sz. főutak, fejlesztések ismertek, azokat a j., j., j., j., j., j. összekötő utak és Koncepció tervezete kidolgozása j., j. bekötő utak. során figyelembe vettük. Országos közutakat érintő fejlesztések: Gyorsforgalmi út: A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) társadalmi és szakmai egyeztetést követő verziója javaslatként tartalmazza a M44 autóút Kondoros - Békéscsaba közötti szakaszának (2x2 sáv) projekt jét középtávon (2020-ig). Jelenleg az építési engedélyezési eljárás folyik. Főutak: A 47. sz. főút Békés megyei szakasznak a 11,5 tonnás burkolat-megerősítési munkák előkészítése folyamatban van, me ly a KÖZOP keretében valósul meg, előreláthatólag között. Felhívjuk figyelmét, hogy a közúti közlekedésről szóló többször módosított évi I. A településfej lesztési koncepció törvény 42/ A. -a (1) bekezdése szerint "a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges: esetében nem releváns észrevétel. a. külterület en a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal Az észrevétel ezen részében esetén száz méteren belül építményelhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének foglaltak a településrendezési megváltoztatásához, nyomvonal j ellegű építményelhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, tervezés során vehetők kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút figyelembe. területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint b. belterületen a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a szabályozási tervben szereplő közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal j ellegű építményelhelyezéséhez, bővítéséhez." Magyar Bányászati és Békéscsaba MN Településfejlesztési Koncepciójának tervezetével kapcsolatban javaslatot V álaszt nem igényel. Földtani Hivatal nem tesz, kifogást nem emel. Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Környezetügyi Az anyaghoz korábban megküldött véleménye beépítésre került. További észrevételt nem V álaszt nem igényel. 12

15 I Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Intézet Körös-vidéki kí ván tenni. Kirendeltsége N emzeti Közlekedési A településrendezési eszközök módosításához hozzáj árul. V álaszt nem igényel. Hatóság Légyügyi Hivatal N emzeti Közlekedési A dokumentációban megfogalmazott célokkal, beleértve a közlekedési szakterületet is, V álaszt nem igényel. Hatóság Útügyi, Vasúti egyetért, a koncepció elfogadását támogatj a. és Hajózási Hivatal Nemzeti Média- és Megállapította, hogy a településfejlesztési koncepció tervezete nem tartalmaz hírközlési A - későbbiek során készülő - Hírközlési Hatóság szakági anyagot, így azt nem áll módjában véleményezni. településszerkezeti terv megalapozó munkarészei kitérnek a hírközlés szakágra is. Tiszántúli Hulladékgazdálkodási szemqontból: Koncepcionális szinten ezt a célt Környezetvédelmi és A tervezet nem foglalkozik a város aktuális hulladékgazdálkodási kérdései vel, csak kell, hogy kitűz ze a város. Ennek Természetvédelmi annyiban, hogy korszerű hulladékkezelési rendszerekhez kell csatlakozni, és fokozni kell a a konkrét elérését szolgáló Felügyelőség hulladékok újrahasznosítását. beavatkozások az ágazati Kirendeltsége, Gyula Javaslom, hogya városi hulladéklerakó telep mellett a DAREH Társulás keretében stratégiákban kerülhetnek hamarosan megépülő új, regionális hulladékválogató létesítmény, ill. tervezett működésének meghatározásra. ismertetése konkrétan szerepeljen a koncepcióban. Továbbá a DAREH Társulás kapcsán bevezetésre kerülő új városi hulladékkezelő rendszer (szelektív hull. gyűjtés, zöldhulladékok kezelése, hulladék udvar létesítése, stb.) tervezetét is javaslom ismertetni. Az általánosságban felvetett célok ugyanis ezen fejlesztések keretében fognak várható an megvalósulni. Levegőtisztaság-védelmi szemqontból: A 44. oldalon található levegőtisztaság és levegővédelem fejezet 2. bekezdés átdolgozása indokolt, figyelemmel arra, hogy óta a védett 1. és védett II. levegőminőségi kategóriák nem léteznek. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint: "Magyarország területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapj án, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek kijelölésre. " Fentiekben említett légszennyezettségi agglomerációkat és zónákat a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) K vvmrendelete, a zónák típusait a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszenny pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza A bekezdés törlésre került. 13

16 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Doboz Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Murony Község Polgármestere Telekgerendás Község Polgármestere Természetvédelmi szempontból: A település közigazgatási területére több, a Natura 2000 hálózatba tartozó terület esik. Ezek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (Gyula-Szabadkígyósi gyepek, területkód: HUKM 20010, illetve Körösközi erdők, területkód: HUKM 20011),jellemzően gyep és erdő művelési ágú területek. A dokumentáció ezen területek megj elenítését tartalmazza. Megjegyzendő, hogy a dokumentációval ellentétben a Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület Békéscsaba közigazgatási területét nem érinti. Ezen túl, nyilvántartásunk szerint a település területén 2 db kunhalom található: Veszei-halom EOV: X Y: Pósteleki-halom EOV: X Y: A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdése szerint országos jelentőségű védelem alatt áll valamennyi kunhalom, valamint 31. -a szerint tilos a védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. Fentiek értelmében a kunhalmok megőrzéséről gondoskodni szükséges, azt építkezés, bányászati tevékenység, stb. nem érintheti. Kívánatos a kunhalmok esetleges mezőgazdasági művelésének felhagyása. Zaj - és rezgésvédelmi szempontból: Célszerűnek tartom Békéscsaba stratégiai zajtérképének elkészítését és az ehhez kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozását. Ez segítené a zajos jellegű ipari (vendéglátó) tevékenység helyszínének kiválasztását, illetve engedélyezését, valamint a megfelelő tájékoztatást. Kifogást nem emel. A Koncepció tervezet Murony Község Onkormányzata érdekeit nem sérti, ezért azzal ellentétes véleményt nem fogalmaz meg. A Koncepció tervezetével egyetért, azzal szemben kifogást nem emel, módosító javaslattal nem él. Kígyósi -puszta törlésre került a felsorolásból. A kunhalmokkal a Koncepció tervezet kiegészítésre került. Az ökológiai fenntartható sági célok kiegészítésre kerültek a stratégiai zajtérkép elkészítésének és az intézkedések kidolgozásánakjavaslatával. A továbbtervezési feladatok című fejezetbe is beépítésre került a témakör. V álaszt nem igényel. V álaszt nem igényel. V álaszt nem igényel. 14

17 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció államigazgatási egyeztetési eljárásának összefoglalása Uj kígyós Város A Koncepció tervezetével szemben kifogást nem emel. V álaszt nem igényel. Önkormányzata 15

18 Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése Városfejlesztési Koncepció június

19 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK NÉVSORA: Schuchmann Péter területrendező vezető tervező Károlyi János területrendező vezető tervező szakképesítés: oki. táj- és kertépítész mérnök, oki. városépítési- városgazdasági szakmérnök építészkamarai névjegyzéki szám: tervezői jogosultság: TR, TK szakképesítés: okl. geográfus, oki. szociológus építészkamarai névjegyzéki szám: tervezői jogosultság: TR Közreműködtek: Tóth Anett Krisztina (oki. közgazdász), Molnár László (oki. terület- és településfejlesztő geográfus), Fercsák Ágnes (településmérnök) Békéscsaba MJV Önkormányzata részéről: Opauszki Zoltán (Kabinetvezető), Wittmann László (osztályvezető, Stratégiai-Fejlesztési Osztály), Lukácsi László Kornél (Városi Főépítész), Dr. Sódar Anita (Közbeszerzési és Projektmenedzsment Csoportvezető, Stratégiai-Fejlesztési Osztály), Marik Tibor Márk (Pályázati-Gazdasági Ügyintéző, Stratégiai-Fejlesztési Osztály) A Városfejlesztési Koncepció elkészítésében szóbeli javaslatokkal közreműködtek a Gazdasági, a Humán és a Városfejlesztési Munkacsoport tagjai, valamint az Egyházi illetve a Gazdasági Fórum résztvevői június 2014.június 2

20 Békéscsaba Városfejlesztési Koncepció Tartalom Bevezetés, előzmények... 4 Előzmények... 4 A városfejlesztési koncepció megújítása 2014-ben... 8 Településfejlesztési elvek... 9 A városfejlesztés alapelvei... 9 Horizontális fejlesztési célok Békéscsaba jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan Békéscsaba jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan A város átfogó fejlesztését szolgáló célok Átfogó cél A városfejlesztés stratégiai céljai A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a stratégiai célok kapcsolata Részcélok meghatározása A stratégiai célok megvalósítását szolgáló részcélok, fejlesztési irányok A fejlesztési célok tartalma A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre A fejlesztéspolitikától elvárt eredmények A továbbtervezéshez, a stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása Társadalmi adatok Gazdasági jellemzők Környezeti adatok Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére Értékvédelem, értékfejlesztés '"fet;nész:ti körny~ze~i é~ékek Epltett kornyezet ertekel Továbbtervezés keretében javasolt feladatok meghatározása június 3

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONEPCIÓ ÉS ITS KÉSZÍTÉSE 1 NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben