KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE"

Átírás

1 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült Előzmények Jászalsószentgyörgy település nem rendelkezik OTÉK szerint készült és jóváhagyott, a teljes közigazgatási területre kiterjedő Településrendezési Tervvel (TRT). A környezeti értékelés a TRT alátámasztó munkaré szeként készült A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A fejlesztési elképzelések nem érintenek különleges madárvédelmi területtel fedett ingatlanokat, így a település területén regisztrált Natura 2000 védettség nem akadályozza a tervezett beruházásokat. A település csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata javasolt. A helyi szabályozási előírásoknál a teljes közművesítést kell szorgalmazni, megfelelő mértékű és minőségű zöldterületi fedettséget kell meghatározni A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása A településrendezési eszközök készítésére vonatkozó jogszabály többször módosított, épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. ában fogalmazottak szerint mind a térségi államigazgatási szervek, mind a szomszédos települések, mind az érintett település lakossága tudomást szerez a változtatási szándékokról és megteheti esetleges észrevételeit. (A korábbi véleményezési eljárá terviratait külön munkarészben sok dokumentáltuk.) 1.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok Földrajzi elhelyezkedés, térségi kapcsolatok A terület elhelyezkedése: Alföld nagytáj, Közép Tiszavidék középtáj, Közép tiszai ártér kistájcsoport Jászság kistáj Domborzat A kistáj 85 és 105 m közötti tszf i magasságú, túlnyomórészt folyóvizek által feltöltött, teraszos hordalékkúp síkság. A felszín enyhén D felé lejt. A középső rész feltöltött síkságán csak az 1 2 m mély elhagyott holtmedrek jelentenek változatosságot, a vízrendezés előtt sekély ta mocsarakkal, apró szigetekkel volt vakkal, borítva. Földtani adottságok A m vastag posztpannóniai rétegsor zöme agyag, s ez magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É i hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleisztocén folyamán mocsaras, vizenyős terület volt. A pleisztocén végén a D i és Ny i felszíneket 1 4 m es infúziós lösztakaró fedte be. A középső részeket 1 5 m vastagságú holocén folyóvízi öntésiszap borítja, agyag és átmosott lösziszap fedi. Folyóvízi aleurit Infúziós lösz Lösz Talajviszonyok A talajtakaró 97% a löszös üledéken képződött. A legtermékenyebb talajok az alföldi mészlepedékes csernozjomok és a réti csernozjomok. A legnagyobb kiterjedésben réti talajok találhatok a területen, valamint a szikes talajok.

2 Felszíni és felszín alatti vizek Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. A Tápión és a Zagyván a kora tavaszi, a Tarnán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A kisvizek mindegyiken ősszel uralkodnak. A vízminőség II. osztályú. A vízfolyásokat védgátak kísérik. A talajvíz mélysége 2 4 m között van, mennyisége jelentéktelen. A kémiai jelleg túlnyomóan nátrium kalcium magnézium hidrogén karbonátos. Keménysége települések közelében 45 nk o, a szulfáttartalom általában nagyobb, mint 300 mg/l. A rétegvi mennyisége nem zek jelentős. Klimatikus viszonyok Mérsékelten meleg száraz terület. Az évi napfénytartam több mint 2000 óra. A középhőmérséklet évi átlaga 10,2 10,3 o C. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,4 34,6 o C, a minimumoké 17,2 o C. A csapadék évi mennyisége mm között változik. A téli időszak hótakarós napjainak száma 35. Ural szélirány az ÉNy i, az átlagos sebesség 2,5 3,0 kodó m/s. Növényvilág A Tiszántúli flórajárásba sorolódó kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai a fűzligetek, a tölgy kőrisszil ligeterdők, a pusztai tölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek. Ma a nyílt társulások a jellemzőek, mint a sziki rétek, a szikes puszták. Az erdőművelésbe bevont területeken keménylombos, zömében fiatalkorú erdők találhatók. A mezőgazdaságilag hasznosított területek elterjedtebb kultúrái a búza, az őszi árpa, a kukorica és a cukorrépa. 2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok 2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A település hosszú távú működéséhez, az élhető településhez szükséges területhasználatokat biztosítani kell, így tartalék lakóterületet kell kijelölni, elkerülő út számára területet kell fenntartani, az intézményi és műszaki infrastrukturális fejlesztések lehetőségét biztosítani kell, lehetőséget kell adni a szabadidő aktív eltöltésére, a környezet és életminőség javítását szolgáló zöldterületfejlesztést kell kezdeményezni, továbbá mindezekhez megfelelő helyi szabályozórendszert kell létrehozni A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A teljes közigazgatási területre készített Településrendezési Terv az Országos Területrendezési Tervvel, valamint a Jász Nagykun Szolnok Megyei Területrendezési Tervével összhangban van, ezen tény rajzi és számszaki igazolását külön fejezet ismerteti. 3. A terv megvalósítása után várhatókörnyezeti hatások, következmények feltárása 3.1. A célok összevetése az országos szinten kitűzött környezet és természetvédelmi célokkal A Településrendezési Terv készítése során az alábbi jogszabályok lettek figyelembe véve: A vízgazdálkodásról szóló, évi CXLIV. törvénnyel, évi XCIX. törvénnyel, évi LIV. törvénnyel, évi XCI. törvénnyel, évi XXIX. törvénnyel, évi CIX. törvénnyel, évi LXXXIII. törvénnyel, évi CXXIX. törvénnyel, évi CXX. törvénnyel, évi LXXI. törvénnyel és évi LXXXVI. törvénnyel módosított évi LVII. törvény, A vízhasználatok, csapadékvíz elvezetés, szennyvíz elhelyezés és kezelés rendjét szabályozza a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, Felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 230/2010. (VIII.18.) Korm. rendelettel módosított 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet, A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti előírásokat figyelembe kell venni, 2

3 A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályait a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet tartalmazza, A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet intézkedik, A település területén található vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet intézkedik, A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról a 118/2008. (V.8.) Korm. rendelettel, 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet rendelkezik, 7/2002. (III.1.) KÖM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól, A többször módosított évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról, 21/2006. (I.31) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek ál tal veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról. 194/2007. (VII.25.) Korm. rendelettel, 274/2002. (XII.21.) Korm. rendelettel, 120/2001. (VI.30.) Korm. rendelettel módosított 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról, 10/2001. (IV.19) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról, A 25/2008. (X.17) KvVM EüM FVM együttes rendelettel, a 49/2006. (XII.27.) KvVM EüM FVM együttes rendelettel és 4/2004. (IV.7.) KvVM ESzCsM együttes rendelettel módosított 14/2001. (V.9.) KöM EüM FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, 23/2001. (XI. 13) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWtn nál kisebb névleges bemenő hőeljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről, 50/2006. (XII.27.) KvVM rendelettel, 7/2004. (IV.27.) KvVM rendelettel módosított 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettségi és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról, 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről, 8/2010. (III. 31.) KvVM rendelettel módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 94/2003. (VII.2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról, 272/2004. (IX.29.) Korm. rendelet egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásnak engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről, 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről. A környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatban a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet intézkedik, A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet tartalmazza évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételéről. 213/2001 (XI.14.) Korm. rendele t a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételéről. 5/2002 (X.29.) KvVm rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól. 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. 11/1991. (V.16.) KTM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről. 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült természabályairól. kek forgalomba hozatalának állat egészségügyi évi XCI. törvény a természet védelméről. 3

4 201/2006. (X.2.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet módosításáról. 2/2002 (I.23.) KöM FVM rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról. 14/1997 (V.28.) KTM rendelet a nemzeti parkok területének övezeti kategóriába való besorolásáról évi XXXVII. törvény az erdő védelméről. 10/2010. (VIII.18.) VM rendelettel módosított évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 344/2009. (XII.30.), 182/2009. (IX.30.) és 151/2009. (VII.23) Korm. rendeletekkel módosított 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról évi XXXVI. törvény a termőföldről szóló évi LV. Törvény módosításáról A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban az alábbi célok épültek a tervbe: A települési élet és környezetminőség javítása Az áthaladó forgalomból eredő környezetterhelés érdekében elkerülő út tervezett a magasabb szintű tervekkel összhangban. A jó minőségű termőföldek védelme érdekében fásítások, erdősítések javasoltak tájra jellemző, honos fajokkal. Az utóbbi években egyre több problémát okozó belvízrendezés is hangsúlyt kap. Természeti erőforrások és értékek megőrzése A Natura ( különleges madárvédelmi) területek védelmének biztosítására, valamint a Zagyva és környezetének rendezésére tesz javaslatot a terv. A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése A községben a termőföldek minősége jónak mondható, ezért a külterületi mezőgadasági területhasználat fenntartása továbbra is biztosítandó. A termelést elősegítendő tartalék gazdasági területek kerültek kijelölésre A terv céljainak releváns tervek céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból a) Országos Területfejlesztési Koncepció / 97/2005. (XII.25.) OGY határozat Régiók fejlesztési irányai (Észak Alföld): A régió célja a közös érdekeken alapuló együttműködési hálózatok kialakításával, a természeti értékek és a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos kihasnzálásával megteremteni a szilárd, versenyképes gazdaság alapjait és színvonalas lakókörnyezetet, életlehetőséget biztosítani. A régió hosszútávú céljai: Regionális versenyképesség javítása Bio és egészségipari kutatások Gazdasági szerkezetváltás (mezőgazdaság versenyképessé tétele, az élelmiszeriparban a termelői, értékesítési hálózatok kialakítása) A folyóik és holtágak komplex turisztikai hasznosítása lehetőségének megteremtése A vidékfejlesztés térségeinek felzárkóztatása Kistermelői hálózatok kialakítása Életminőség javítása, alternatív foglalkoztatási lehetőségek Fenntartható fejlődés, örökségvédelem Környezetkímélő infrastruktúrák, korszerű energetikai rendszerek elterjedésének és az alternatív energiaforrások hasznosításának ösztönzése. Környezetbarát energiahasznosítás. Vízgazdálkodási, vízminőség, természet, környezet, és katasztrófavédelmi együttműködések fenntartása és fejlesztése. b) Nemzeti Környezetvédelmi Program / időszakra (96/2009. (XII.9.) OGY határozat) A program átfogó célterületei: A települési élet és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése Cél az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet egészségügyi feltételek teljesülése, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja, valamint a környezetbiztonság javítása. A tervben biztosított a különböző területhasználatok összhangja, a helyi szabályozási előírások (a magasabb szintű előíárskon túl) korlátozzák a környezetterhelés mértékét. Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése 4

5 Ezen átfogó cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítására, a környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség / megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalsóítására irányul. Kiemelt figyelmet kap a természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. A magasabb szintű jogszabályokon túl a Helyi Építési Szabályzat is a települési meglévő természeti és épített értékek védelmét hivatott biztosítani. A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése A fenntartható életmód, fogyasztás és termelés együttesen biztosítja a társadalmi gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválását, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fenntartható termelés forrástakarékos, csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat, növeli a termékek és szolgáltatásoki értékét a fogyasztók számára. A területhasználatok települési szintű szabályozása, a végezhető tevékenység korlátozása a környezetterhelés csökkentését biztosítja. c) Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia / 1054/2007. (VII.9.) Korm. határozat Prioritások Fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése, fenntartható folyamatok erősítése demográfiai problémák kezelése egészségmegőrzés és egészséges életmód kialakítása társadalmi kohézió és a foglalkoztatás javítása A környezet eltartóképességének megőrzése Természeti értékek védelme, természeti erőforrások fenntartható használata Az éghajlatváltozás veszélyét erősítő tevékenységek visszaszorítása és felkészülés az éghajlatváltozásra Fenntartható vízgazdálkodás kialakítása A gazdaság fejlesztése a fenntartható fejlődés követelményei szerint A versenyképesség erősítése és a fenntartható fejlődés A természeti erőforrásokkal való helyes gazdálkodás, a fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások Az energiagazdálkodás átalakítása Fenntartható mobilitás és térszerkezet kialakítása Gazdasági szabályozás A végrehajtás átfogó feladatai, eszközei A tudásbázis növelése A tudás megosztása d) Nemzeti Éghajaltváltozási Stratégia / időszakra Kormányzati és társadalmi feladatok: Állmi szervek megfelelő jogi gazdasági szabályozó rendszer kialakítása; támogatási rendszerek felülvizsgálata a társadalom szemléletformálásának erősítése, előtérbe helyezése, példamutatás Régiók klímaváltozás hatásait is figyelembevevő területfejlesztési program és koncepció összeállítása Lakosság fogyasztás, anyag és energiafelhasználás csökkentése, hatékonyabbá tétele, életmódváltás klímabartá közlekedés az éghajlatváltozással kapcsolatos tájékoztatás folyamatos figyelemmel kísérése civil szervezetek a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folyamatos fenntartá helyi közösségek, önkormányzatok, egyházak sa az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban a döntéshozók munkájában való részvétel, társadalmi ellenőrzés társadalom mozgósítása, akciók indítása példamutatás információk tapasztalatok cseréje üzleti szektor anyag és energiafogyasztás csökkentése a hatákonyság növelésével párhuzamosan vállalatok működésének klímabaráttá tétele 5

6 termékek, szolgáltatás, vállalati profil zöldesítése klímabarát kutatások és fejlesztések, klíma innováció társadalmi felelősségvállalás az éghajlatvédelem érdekében média a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folymatos fenntartása az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban Stratégiai célok: Lakossági és közületi energiatakarékosság A meglévő épületállomány esetén a legfontosabb beavatkozási lehetőségek: nyílászárók felújítása vagy cseréje épülethatároló felületek hőszigetelése (fal, padlás, padlófödém szigetelés) fűtési berendezések korszerűsítése fűtésszabályozás Megújuló energia biomassza földhő szélenergia napenergia vízenergia Tüzelőanyag váltás Közlekedés közösségi közlekedés nagyobb arányú igénybevétele közlekedési szállítási igények optimalizálása közúti szállítás helyett kombinált áruszállítás megfelelő közlekedési infrastruktúra hálózat kialakítása megújuló üzemanyagok terjesztése Mezőgazdaság és erdészet természetkímélő gazdálkodási mód ösztönzése víztakarékos talajművelési technológiák alkalmazása energiatakarékos gépek hasnzálata nagy termékkibocsátású állattartó telepek csak melléktermékhasznosítás esetén fogadhatók el erdősítésénél figyelembe kell venni a földhasználati szempontokat illegális fakitermelések visszafogása erdőállomány védelmi funkciók erősítése erdőgazdálkodási módszerek üzemszerű bevezetése Magas energiaigényű termékek hulladékainak hasznosítása, újrahasználat megfelelő hulladékgazdálkodási terv szelektív hulladékgyűjtés 3.4. A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése A földrajzilag lehatárolt tervezési terület környezeti jellemzőinek azonosítása Vízfolyások (Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2007.) Jászalsószentgyörgy területén észak déli irányban halad a Zagyva folyó. A település térségében még megtalálhatók a durvaszemcsés felső pleisztocén rétegek, és bár vízadó képességük jó ( l/p), vizük magas arzén és vastartalma miatt sehol sem használják. A folyót árvédelmi töltések kísérik. A vízjárási viszonyok szélsőségesek, melynek oka a vízgyűjtőterület szélsőséges csapadékeloszlása. Kora tavaszi, főleg márciusi árvizeit a kis vagyközepes csapadékkal egyidejű hóolvadás okozza. A Zagyva medrének kotrásakor a depóniákat úgy helyezték el, hogy árvízvédelmi tőltésekké alakíthatók legyenek. 6

7 A medrek fekiszapolódása, benőttsége miatt a medrek vízszállítása a kiépítési vízhozamukhoz képest folyamatosan csökken. A vízfolyások feliszapolódását meggyorsította, hogy a mederrendezéseket nem követte a vízgyűjtő komplex rendezése (vízmosások megkötése, rétegvonal menti mvelés, erdőtelepítés stb.). A módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint Jászalsószentgyörgy érzékeny a fő vízadók felszínhez közeli elhelyezkedése, illetve a terület beszivárgási jellege miatt. Az ivóvízminőségi problémák alapvetően a felszín alatti vizekben lévő vízszennyezőkre (arzén, ammónia, vas, mangán, bór) vezethetők vissza. A kisebb volumenű állattartás és növénytermesztés okozta mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés jellemzően a felszín alatti vizek felső részét érinti. Szennyezést jelent a településekről illegálisan kiszállított többségében kommunális eredetű hulladék. Az elhagyott hulladék a település határában lévő vízfolyás medrében okoz problémát. Jász Nagykun Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program ( ) megállapításai: A Zagyva folyó vízminősége a minták vizsgálata alapján szennyezett, erősen szennyezettnek mondható. Oxigénháztartás szempontjából a vízfolyás minősítése tűrhető, a III. osztálynak megfelelő. A III. osztálynak megfelelő minőségi tartományba tartozó komponensek mellett IV. osztályba sorolt komponenst is találtak, mely magas biológiailag is bontható szerves anyagra, illetve szerves széntartalomra utal. Tápanyagháztartás szempontjából az V. osztályba sorolást az ortofoszfát tartalom határozza meg. A nitrogénháztartás mutatói szempontjából az I. III. osztálynak megfelelő értéktartományban van minden vizsgált komponens. Egyéb paraméterek közül meghatározó a vezetőképesség, illetve az oldott mangán tartalom. Összességében a Zagyva vízminőségében az utóbbi időszakban jelentős változási trend nem mutatható ki és ez a közeljövőben sem valószínűsíthető. Igen magas a tápanyagtartalom, az összes sótartalom, kedvezőtlen a nyári oxigénháztartás, amely korlátozza a víz hasznosítását, elősegíti az algásodást. Sekélyvíz víztest (MÁFI) Hegyvidéki porózus, feláramlás (MÁFI) Karszt, termál (MÁFI) Levegőtisztaság Jászalsósze ntgyörgy a 10 Az egész ország területe kategóriába tartozik levegőtisztaságvédelmi szempontból: kén dioxid: F nitrogén dioxid: F szén monoxid: F szilárd (PM10): E benzol: F E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A levegőterhelés a településen az alábbi összetevőkből származik: pontforrás: épületből (lakóházból, intézményekből) eredő; vonalforrás: közlekedésből származó; területi forrás: építkezési beruházásokból, nagyobb területen üzemelő gazdasági létesítményekből származó. A lakóházakból és ingatlanokból a gázhálózatra történt rácsatlakozások eredményeként némileg csökkent a káros anyag kibocsátás a fűtési időszakban, azonban az emelkedő gázárak miatt egyre többen használnak kályhákat, kandallókat. A tavaszi őszi időszakban a kertes házaknál keletkező kerti hulladék égetése is 7

8 időszakos terhelésként jelentkezik, azonban ezek mértékének számszerűsítése random jellegük miatt nehézkes. Légszennyező telephelyek és pontforrások a KÖTI KTVF területén (Forrás: Állapotértékelés, 2008.): Telephely: 3 db Pontf orrás: 4 db SO2 (t/é v) CO (t/év) Nox (t/év) Szilárd (t/ év) VOC (t/év) C O 2 (t/év) 0,01 0,05 0,25 0,56 0,44 172,00 A közlekedésből eredő kibocsátások a forgalomszámlálási adatok, illetve fajlagos emissziós értékek alap ján kalkulálható: Zaj és rezgésvédelem A települési zajmérési adatokról nincs ismeret. Lakott területen elsősorban a kereskedelmi, gazdasági létesítmények üzemszerű működése okoz lakossági panaszt, valamint főútvonal mentén a forgalom. A KOTI KVTF által készített állapotértékelés (2008.) a Merkanto 896 Kft t említi meg, mint jelentős zajkibocsátót; későbbi intézkedésekkel azonban sikerült határérték alá szorítani a zajkibocsátást évi forgalomszámlálási adatok alapján, 50 km/h sebességet feltételezve, az út tengelytől számított 10 m es távolságban, 1,5 m es magasságban JAVA programmal becsült zajterhelés az alábbi: 32. sz. út nappali zajterhelés: 67 db 65 db határérték; éjszakai zajterhelés: 58 db 55 db határérték sz. út nappali zajterhelés: 57 db 65 db határérték; éjszakai zajterhelés: 46 db 55 db határérték Fentiekből kiderül, hogy a sz. összekötő út forgalmából eredő zajterhelés a 27/2008. (XII.3.) KvVM együttes rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott határérték alatt van; azonban a 32. sz. másod EüM rendű főút forgalmából származó nappali és éjszakai zajterhelés is határértéken túli. A rezgésmérésről, rezgés terhelésről nincs rendelkezésre álló információ. Föld és talajvédelem A talajszennyezettségét okozó tevékenységek nagyrészt megegyeznek a felszíni és felszín alatti vizek szennyező forrásaival. A talaj szennyezés legfőbb forrása az intenzív, vegyszeres nagytáblás művelés. A talaj ennek következtében sok esetben műtrá vegyszerekkel túlterhelt lehet, a nagytáblás, tagolatlan gyával, szántókon, pedig jelentős a defláció kockázata. Érzékeny Kevésbé érzékeny Felszín alatti vizek állapota 8

9 Területhasználat jellemzői A mellékelt ábra január havi földhivatali adatok alapján mutatja a település földrészlet statisztikáját. A település legjelentősebb része külterületi szántó. Igen jelentős a kivett területek mértéke (13,77%) a belterülethez (6%) képest. Alacsony az erdőterületek mértéke, kevés a gyep és gyümölcsösök részaránya. A mellékelt ábra a település történeti területhasználatának változását mutatja (kataszteri hold). A település történetében mindig is a szántó területhasználat volt a jellemző. A rétek mértéke 1852 től folyamatosan csökkent. A település adottságai soha nem kedveztek igazán a szőlő telepítésének. Említésre méltó, hogy a nádasok teljesen eltűntek, 1952 ben még 145 kh (85,2 ha) nádast tartottak nyílván, jelenleg nincs ilyen területhasználat. Az erdők aránya kh (14 40 ha) között változott A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása Zagyva rossz vízminősége, árvízveszély Szennyvízcsatornahálózatra történő rákötések számá nem teljeskörű Lakosság környezettudatlansága, illegális hulladéklerakatok Védett vadaspark elhanyagoltsága Lakóterületen belüli ipari tevékenység Kevés a belterületi zöldfelületek aránya Nincs kiépített komplex csapadékvíz elvezető Belterületen áthaladó forgalmas 32. sz. főút Mélyfekvésű területek, belvízveszély 9

10 Funkcionális konfliktusok forrásai A belterület nyugati határán végigfolyó Zagyva menti ökológiai folyosó leszűkült a különböző beépíté A forgalmasabb utak (32. sz., sz.) mentén gazdagabb fásításra lenne szükség. sek következtében. A mezőgazdasági terményekhez kapcsolódóan nincs kiépülve megfelelő kapacitású feldolgozó üzem. A Vadas Park területén sok az irtásos terület. Körn yezet táj és természetvédelmi konfliktusok forrásai A szennyvízhálózat kiépült ugyan, de a rákötések száma nem teljes körű, ezért további talajszennyezésekkel lehet számolni. A zagytározók szigetelése, technológiai kialakítása sok helyen nem megfelelő (elszivárgás veszélye). A természeti értékeket is képviselő gyepterületek becserjésednek, degradálódnak a legeltetés és kaszálás hiányában. A Natura 2000 hálózathoz tartozó madárvédelmi terület (SPA) és a külterületi gazdálkodás, illetve közlekedés összehangolása hiányzik. A belterületet kettészelő közút nagyarányú tehergépjármű forgalmat bonyolít növelve a zaj és légszennyezést. Környezetvédelmi beruházások elmaradása az ár és belvízvédelem, valamint a hulladékgazdálkodás terén. Tájesztétikai konfliktusok forrásai A településközpont nem megfelelően, nem esztétikusan került kialakításra. A község hagyományos utcaképeinek védelme hiányzik. Az elhagyott és avult állapotú építmények rontják az utcaképeket. A járdák nélküli szűk utcákban esős időben sár tenger van, amely nemcsak szennyezést okoz, de a látványa sem kellemes A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése a/fl b/gksz c/gip d/köu e/ev levegő földtani közeg felszíni víz felszín alatti víz hatásviselő közeg élővilág épített környezet ökoszisztéma települési környezet táj környezeti hatásfoly a hatás jellege Á P P P E amat jellemzése hatásterület ~20 ha ~10 ha ~25 ha ~30 ha ~50 ha Jelmagyarázat: 2 kedvező; jelentős változás 1 mérsékelt; kismértékű változás 0 semleges; észrevehető hatás nincs 1 kedvezőtlen; kismértékű (határérték alatti) változás 2 káros; jelentős (határérték feletti) változás Á állandó E erősödő P periodikus Közvetlen környezeti hatást kifejtő tényezők: területfoglalás (beépítésre szánt területek növelése a beépítésre nem szánt területek terhére, csökken a mezőgazdasági termelésre szolgáló terület nagysága; potenciális élőhely csökkenés) forgalomnöveke dés (az új beépítés valamil yen mértékű forgalomnövekedést eredményez) beépítések megvalósítása (földmozgatás, alapanyag szállítás, anyagmozgatás) működés hatása (levegő, zaj és rezgésterhelés) 10

11 Talajminőség és földvédelem A település művelés alatt álló szántói jó minőségűek, azonban az elkerülő út nyomvonalához innen bizto sítható terület. A község területén hulladék lerakóhely nem jelölhető ki az adottságok miatt, ez nem is tervezett. Az illegá felszámolása, a közterületek megtisztítása a pénzügyi források (pályázati lehetősé gek) függvényében folyamatos. A fogyasztási szokások miatt egyre több a keletkező kommunális hulladék lis hulladék lerakatok mennyisége, melyek rendszeres és szervezett elszállítása továbbra is biztosítandó. Tervezett a hulladékok szelektív gyűjtésének nagyobb térnyerése. Közvetett környezeti hatások: élővilág zavarása (üzemelő beruházások nagyobb térségi hatásai ál tal) forgalom átrend eződés (új beépítések esetén feltehetően másképpen oszlik majd meg a forgalom, ezek azonban függnek a beépítés méretétől, jellegétől) Levegőtisztaság védelem A község belterületét elkerülő út javaslata a központ levegő minőségének javításához járul hozzá, ugyan akkor az új nyomvonal nem megszünteti, hanem áthelyezi a közlekedésből eredő szennyezést. A beépítésre szánt területeken történő beruházások megvalósítása és üzemszerű működése során is légszennyező anyag kibocsátására lehet számítani, ennek mértéke várhatóan a jogszabályban meghatározott határértékeken belül marad. Vízminőség védelem, folyékony hulladékok A községben a vízminőséggel vannak problémák. A Zagyva vízminőségén van mit javítani, azonban ezt csak komplex mó térségi szinten lehet megoldani. A vonatkozó magasabb don, szintű jogszabályok, illetve a helyi önkormányzati rendeletek biztosítják a települési vízminőség védelmet. A szennyvízcsatorna hálózat kiépült, de a rácsatlakozások még bővíthetők. A trendek a folyékony hulladékok mértékének növekedését prognosztizálják. Zaj és rezgésvédelem A közlekedésből eredő belterületi zaj és rezgésterhelés csökkentése tervezett az átmenő forgalom elterelésével, elkerülő út megépítésével. Természetvédelem A Zagyva menti terület ökológiai folyosó, ezen belül új beépítésre szánt terület kialakítása nem terve A belterülettől délre lévő ökológiai folyosót zett. érinti a tervezett elkerülő út. Az Alattyánnal és Jásztelekkel szomszédos igazgatási határ mentén védett Natura 2000 madárvédelmi terület található, szántó területhasználatban, ezen változtatás nem tervezett. 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges madárvédelmi területek / 7.4. Jászság (HUHN10005) Jászalsószentgyörgy 07/2, 060/3, 061, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 066/9, 066/10, 066/11, 066/12, 066/13, 066/14, 066/15, 066/16, 066/17, 066/18, 066/19, 066/20, 066/22, 066/23, 066/24, 066/25, 067, 068, 069/1, 069/2, 069/3, 069/4, 069/5, 069/6, 069/7, 069/8, 069/9, 069/10, 069/11, 069/12, 069/13, 069/14, 069/15, 069/17, 069/18, 069/19, 069/20, 069/21, 069/22, 069/23, 069/24, 069/25, 069/ 26 11

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft. 4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, MÓDJAI ÉS FELELŐSEI környezet-egészségügyi programot, a vásár, illetve a piac működéséről szóló önkormányzati rendeletet. 4.1. Szervezeti, jogi és személyi feltételek Kistérségi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÁLLAPOTA

BUDAPEST KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÁLLAPOTA TARTALOMJEGYZÉK 12... 239 12.1 ZAJTERHELÉSI VISZONYOK... 239 12.2 LEVEGŐTISZTASÁG... 242 12.3 ÁTSZELLŐZÉSI VISZONYOK... 243 12.4 VÁROSI HŐSZIGETEK, BIOLÓGIAILAG INAKTÍV FELÜLETEK... 243 12.5 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5.

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. 1. A Település környezetének általános jellemzése 6. 1.1. Területi lehatárolás 6. 1.2. Terület, lakos szám, népsűrűség 6. 1.3.

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010-2015 I. Helyzetfeltárás Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben