KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE"

Átírás

1 KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült Előzmények Jászalsószentgyörgy település nem rendelkezik OTÉK szerint készült és jóváhagyott, a teljes közigazgatási területre kiterjedő Településrendezési Tervvel (TRT). A környezeti értékelés a TRT alátámasztó munkaré szeként készült A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A fejlesztési elképzelések nem érintenek különleges madárvédelmi területtel fedett ingatlanokat, így a település területén regisztrált Natura 2000 védettség nem akadályozza a tervezett beruházásokat. A település csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata javasolt. A helyi szabályozási előírásoknál a teljes közművesítést kell szorgalmazni, megfelelő mértékű és minőségű zöldterületi fedettséget kell meghatározni A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása A településrendezési eszközök készítésére vonatkozó jogszabály többször módosított, épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. ában fogalmazottak szerint mind a térségi államigazgatási szervek, mind a szomszédos települések, mind az érintett település lakossága tudomást szerez a változtatási szándékokról és megteheti esetleges észrevételeit. (A korábbi véleményezési eljárá terviratait külön munkarészben sok dokumentáltuk.) 1.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok Földrajzi elhelyezkedés, térségi kapcsolatok A terület elhelyezkedése: Alföld nagytáj, Közép Tiszavidék középtáj, Közép tiszai ártér kistájcsoport Jászság kistáj Domborzat A kistáj 85 és 105 m közötti tszf i magasságú, túlnyomórészt folyóvizek által feltöltött, teraszos hordalékkúp síkság. A felszín enyhén D felé lejt. A középső rész feltöltött síkságán csak az 1 2 m mély elhagyott holtmedrek jelentenek változatosságot, a vízrendezés előtt sekély ta mocsarakkal, apró szigetekkel volt vakkal, borítva. Földtani adottságok A m vastag posztpannóniai rétegsor zöme agyag, s ez magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É i hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleisztocén folyamán mocsaras, vizenyős terület volt. A pleisztocén végén a D i és Ny i felszíneket 1 4 m es infúziós lösztakaró fedte be. A középső részeket 1 5 m vastagságú holocén folyóvízi öntésiszap borítja, agyag és átmosott lösziszap fedi. Folyóvízi aleurit Infúziós lösz Lösz Talajviszonyok A talajtakaró 97% a löszös üledéken képződött. A legtermékenyebb talajok az alföldi mészlepedékes csernozjomok és a réti csernozjomok. A legnagyobb kiterjedésben réti talajok találhatok a területen, valamint a szikes talajok.

2 Felszíni és felszín alatti vizek Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. A Tápión és a Zagyván a kora tavaszi, a Tarnán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A kisvizek mindegyiken ősszel uralkodnak. A vízminőség II. osztályú. A vízfolyásokat védgátak kísérik. A talajvíz mélysége 2 4 m között van, mennyisége jelentéktelen. A kémiai jelleg túlnyomóan nátrium kalcium magnézium hidrogén karbonátos. Keménysége települések közelében 45 nk o, a szulfáttartalom általában nagyobb, mint 300 mg/l. A rétegvi mennyisége nem zek jelentős. Klimatikus viszonyok Mérsékelten meleg száraz terület. Az évi napfénytartam több mint 2000 óra. A középhőmérséklet évi átlaga 10,2 10,3 o C. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,4 34,6 o C, a minimumoké 17,2 o C. A csapadék évi mennyisége mm között változik. A téli időszak hótakarós napjainak száma 35. Ural szélirány az ÉNy i, az átlagos sebesség 2,5 3,0 kodó m/s. Növényvilág A Tiszántúli flórajárásba sorolódó kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai a fűzligetek, a tölgy kőrisszil ligeterdők, a pusztai tölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek. Ma a nyílt társulások a jellemzőek, mint a sziki rétek, a szikes puszták. Az erdőművelésbe bevont területeken keménylombos, zömében fiatalkorú erdők találhatók. A mezőgazdaságilag hasznosított területek elterjedtebb kultúrái a búza, az őszi árpa, a kukorica és a cukorrépa. 2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok 2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A település hosszú távú működéséhez, az élhető településhez szükséges területhasználatokat biztosítani kell, így tartalék lakóterületet kell kijelölni, elkerülő út számára területet kell fenntartani, az intézményi és műszaki infrastrukturális fejlesztések lehetőségét biztosítani kell, lehetőséget kell adni a szabadidő aktív eltöltésére, a környezet és életminőség javítását szolgáló zöldterületfejlesztést kell kezdeményezni, továbbá mindezekhez megfelelő helyi szabályozórendszert kell létrehozni A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A teljes közigazgatási területre készített Településrendezési Terv az Országos Területrendezési Tervvel, valamint a Jász Nagykun Szolnok Megyei Területrendezési Tervével összhangban van, ezen tény rajzi és számszaki igazolását külön fejezet ismerteti. 3. A terv megvalósítása után várhatókörnyezeti hatások, következmények feltárása 3.1. A célok összevetése az országos szinten kitűzött környezet és természetvédelmi célokkal A Településrendezési Terv készítése során az alábbi jogszabályok lettek figyelembe véve: A vízgazdálkodásról szóló, évi CXLIV. törvénnyel, évi XCIX. törvénnyel, évi LIV. törvénnyel, évi XCI. törvénnyel, évi XXIX. törvénnyel, évi CIX. törvénnyel, évi LXXXIII. törvénnyel, évi CXXIX. törvénnyel, évi CXX. törvénnyel, évi LXXI. törvénnyel és évi LXXXVI. törvénnyel módosított évi LVII. törvény, A vízhasználatok, csapadékvíz elvezetés, szennyvíz elhelyezés és kezelés rendjét szabályozza a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, Felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 230/2010. (VIII.18.) Korm. rendelettel módosított 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet, A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti előírásokat figyelembe kell venni, 2

3 A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályait a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet tartalmazza, A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet intézkedik, A település területén található vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet intézkedik, A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról a 118/2008. (V.8.) Korm. rendelettel, 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet rendelkezik, 7/2002. (III.1.) KÖM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól, A többször módosított évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról, 21/2006. (I.31) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek ál tal veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról. 194/2007. (VII.25.) Korm. rendelettel, 274/2002. (XII.21.) Korm. rendelettel, 120/2001. (VI.30.) Korm. rendelettel módosított 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról, 10/2001. (IV.19) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról, A 25/2008. (X.17) KvVM EüM FVM együttes rendelettel, a 49/2006. (XII.27.) KvVM EüM FVM együttes rendelettel és 4/2004. (IV.7.) KvVM ESzCsM együttes rendelettel módosított 14/2001. (V.9.) KöM EüM FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, 23/2001. (XI. 13) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWtn nál kisebb névleges bemenő hőeljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről, 50/2006. (XII.27.) KvVM rendelettel, 7/2004. (IV.27.) KvVM rendelettel módosított 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettségi és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról, 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről, 8/2010. (III. 31.) KvVM rendelettel módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 94/2003. (VII.2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról, 272/2004. (IX.29.) Korm. rendelet egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásnak engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről, 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről. A környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatban a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet intézkedik, A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet tartalmazza évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételéről. 213/2001 (XI.14.) Korm. rendele t a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételéről. 5/2002 (X.29.) KvVm rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól. 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. 11/1991. (V.16.) KTM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről. 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült természabályairól. kek forgalomba hozatalának állat egészségügyi évi XCI. törvény a természet védelméről. 3

4 201/2006. (X.2.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet módosításáról. 2/2002 (I.23.) KöM FVM rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról. 14/1997 (V.28.) KTM rendelet a nemzeti parkok területének övezeti kategóriába való besorolásáról évi XXXVII. törvény az erdő védelméről. 10/2010. (VIII.18.) VM rendelettel módosított évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 344/2009. (XII.30.), 182/2009. (IX.30.) és 151/2009. (VII.23) Korm. rendeletekkel módosított 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról évi XXXVI. törvény a termőföldről szóló évi LV. Törvény módosításáról A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban az alábbi célok épültek a tervbe: A települési élet és környezetminőség javítása Az áthaladó forgalomból eredő környezetterhelés érdekében elkerülő út tervezett a magasabb szintű tervekkel összhangban. A jó minőségű termőföldek védelme érdekében fásítások, erdősítések javasoltak tájra jellemző, honos fajokkal. Az utóbbi években egyre több problémát okozó belvízrendezés is hangsúlyt kap. Természeti erőforrások és értékek megőrzése A Natura ( különleges madárvédelmi) területek védelmének biztosítására, valamint a Zagyva és környezetének rendezésére tesz javaslatot a terv. A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése A községben a termőföldek minősége jónak mondható, ezért a külterületi mezőgadasági területhasználat fenntartása továbbra is biztosítandó. A termelést elősegítendő tartalék gazdasági területek kerültek kijelölésre A terv céljainak releváns tervek céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból a) Országos Területfejlesztési Koncepció / 97/2005. (XII.25.) OGY határozat Régiók fejlesztési irányai (Észak Alföld): A régió célja a közös érdekeken alapuló együttműködési hálózatok kialakításával, a természeti értékek és a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos kihasnzálásával megteremteni a szilárd, versenyképes gazdaság alapjait és színvonalas lakókörnyezetet, életlehetőséget biztosítani. A régió hosszútávú céljai: Regionális versenyképesség javítása Bio és egészségipari kutatások Gazdasági szerkezetváltás (mezőgazdaság versenyképessé tétele, az élelmiszeriparban a termelői, értékesítési hálózatok kialakítása) A folyóik és holtágak komplex turisztikai hasznosítása lehetőségének megteremtése A vidékfejlesztés térségeinek felzárkóztatása Kistermelői hálózatok kialakítása Életminőség javítása, alternatív foglalkoztatási lehetőségek Fenntartható fejlődés, örökségvédelem Környezetkímélő infrastruktúrák, korszerű energetikai rendszerek elterjedésének és az alternatív energiaforrások hasznosításának ösztönzése. Környezetbarát energiahasznosítás. Vízgazdálkodási, vízminőség, természet, környezet, és katasztrófavédelmi együttműködések fenntartása és fejlesztése. b) Nemzeti Környezetvédelmi Program / időszakra (96/2009. (XII.9.) OGY határozat) A program átfogó célterületei: A települési élet és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése Cél az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet egészségügyi feltételek teljesülése, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja, valamint a környezetbiztonság javítása. A tervben biztosított a különböző területhasználatok összhangja, a helyi szabályozási előírások (a magasabb szintű előíárskon túl) korlátozzák a környezetterhelés mértékét. Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése 4

5 Ezen átfogó cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítására, a környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség / megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalsóítására irányul. Kiemelt figyelmet kap a természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. A magasabb szintű jogszabályokon túl a Helyi Építési Szabályzat is a települési meglévő természeti és épített értékek védelmét hivatott biztosítani. A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése A fenntartható életmód, fogyasztás és termelés együttesen biztosítja a társadalmi gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválását, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fenntartható termelés forrástakarékos, csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat, növeli a termékek és szolgáltatásoki értékét a fogyasztók számára. A területhasználatok települési szintű szabályozása, a végezhető tevékenység korlátozása a környezetterhelés csökkentését biztosítja. c) Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia / 1054/2007. (VII.9.) Korm. határozat Prioritások Fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése, fenntartható folyamatok erősítése demográfiai problémák kezelése egészségmegőrzés és egészséges életmód kialakítása társadalmi kohézió és a foglalkoztatás javítása A környezet eltartóképességének megőrzése Természeti értékek védelme, természeti erőforrások fenntartható használata Az éghajlatváltozás veszélyét erősítő tevékenységek visszaszorítása és felkészülés az éghajlatváltozásra Fenntartható vízgazdálkodás kialakítása A gazdaság fejlesztése a fenntartható fejlődés követelményei szerint A versenyképesség erősítése és a fenntartható fejlődés A természeti erőforrásokkal való helyes gazdálkodás, a fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások Az energiagazdálkodás átalakítása Fenntartható mobilitás és térszerkezet kialakítása Gazdasági szabályozás A végrehajtás átfogó feladatai, eszközei A tudásbázis növelése A tudás megosztása d) Nemzeti Éghajaltváltozási Stratégia / időszakra Kormányzati és társadalmi feladatok: Állmi szervek megfelelő jogi gazdasági szabályozó rendszer kialakítása; támogatási rendszerek felülvizsgálata a társadalom szemléletformálásának erősítése, előtérbe helyezése, példamutatás Régiók klímaváltozás hatásait is figyelembevevő területfejlesztési program és koncepció összeállítása Lakosság fogyasztás, anyag és energiafelhasználás csökkentése, hatékonyabbá tétele, életmódváltás klímabartá közlekedés az éghajlatváltozással kapcsolatos tájékoztatás folyamatos figyelemmel kísérése civil szervezetek a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folyamatos fenntartá helyi közösségek, önkormányzatok, egyházak sa az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban a döntéshozók munkájában való részvétel, társadalmi ellenőrzés társadalom mozgósítása, akciók indítása példamutatás információk tapasztalatok cseréje üzleti szektor anyag és energiafogyasztás csökkentése a hatákonyság növelésével párhuzamosan vállalatok működésének klímabaráttá tétele 5

6 termékek, szolgáltatás, vállalati profil zöldesítése klímabarát kutatások és fejlesztések, klíma innováció társadalmi felelősségvállalás az éghajlatvédelem érdekében média a társadalom és a döntéshozók figyelmének felkeltése, folymatos fenntartása az éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban Stratégiai célok: Lakossági és közületi energiatakarékosság A meglévő épületállomány esetén a legfontosabb beavatkozási lehetőségek: nyílászárók felújítása vagy cseréje épülethatároló felületek hőszigetelése (fal, padlás, padlófödém szigetelés) fűtési berendezések korszerűsítése fűtésszabályozás Megújuló energia biomassza földhő szélenergia napenergia vízenergia Tüzelőanyag váltás Közlekedés közösségi közlekedés nagyobb arányú igénybevétele közlekedési szállítási igények optimalizálása közúti szállítás helyett kombinált áruszállítás megfelelő közlekedési infrastruktúra hálózat kialakítása megújuló üzemanyagok terjesztése Mezőgazdaság és erdészet természetkímélő gazdálkodási mód ösztönzése víztakarékos talajművelési technológiák alkalmazása energiatakarékos gépek hasnzálata nagy termékkibocsátású állattartó telepek csak melléktermékhasznosítás esetén fogadhatók el erdősítésénél figyelembe kell venni a földhasználati szempontokat illegális fakitermelések visszafogása erdőállomány védelmi funkciók erősítése erdőgazdálkodási módszerek üzemszerű bevezetése Magas energiaigényű termékek hulladékainak hasznosítása, újrahasználat megfelelő hulladékgazdálkodási terv szelektív hulladékgyűjtés 3.4. A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése A földrajzilag lehatárolt tervezési terület környezeti jellemzőinek azonosítása Vízfolyások (Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2007.) Jászalsószentgyörgy területén észak déli irányban halad a Zagyva folyó. A település térségében még megtalálhatók a durvaszemcsés felső pleisztocén rétegek, és bár vízadó képességük jó ( l/p), vizük magas arzén és vastartalma miatt sehol sem használják. A folyót árvédelmi töltések kísérik. A vízjárási viszonyok szélsőségesek, melynek oka a vízgyűjtőterület szélsőséges csapadékeloszlása. Kora tavaszi, főleg márciusi árvizeit a kis vagyközepes csapadékkal egyidejű hóolvadás okozza. A Zagyva medrének kotrásakor a depóniákat úgy helyezték el, hogy árvízvédelmi tőltésekké alakíthatók legyenek. 6

7 A medrek fekiszapolódása, benőttsége miatt a medrek vízszállítása a kiépítési vízhozamukhoz képest folyamatosan csökken. A vízfolyások feliszapolódását meggyorsította, hogy a mederrendezéseket nem követte a vízgyűjtő komplex rendezése (vízmosások megkötése, rétegvonal menti mvelés, erdőtelepítés stb.). A módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint Jászalsószentgyörgy érzékeny a fő vízadók felszínhez közeli elhelyezkedése, illetve a terület beszivárgási jellege miatt. Az ivóvízminőségi problémák alapvetően a felszín alatti vizekben lévő vízszennyezőkre (arzén, ammónia, vas, mangán, bór) vezethetők vissza. A kisebb volumenű állattartás és növénytermesztés okozta mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés jellemzően a felszín alatti vizek felső részét érinti. Szennyezést jelent a településekről illegálisan kiszállított többségében kommunális eredetű hulladék. Az elhagyott hulladék a település határában lévő vízfolyás medrében okoz problémát. Jász Nagykun Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program ( ) megállapításai: A Zagyva folyó vízminősége a minták vizsgálata alapján szennyezett, erősen szennyezettnek mondható. Oxigénháztartás szempontjából a vízfolyás minősítése tűrhető, a III. osztálynak megfelelő. A III. osztálynak megfelelő minőségi tartományba tartozó komponensek mellett IV. osztályba sorolt komponenst is találtak, mely magas biológiailag is bontható szerves anyagra, illetve szerves széntartalomra utal. Tápanyagháztartás szempontjából az V. osztályba sorolást az ortofoszfát tartalom határozza meg. A nitrogénháztartás mutatói szempontjából az I. III. osztálynak megfelelő értéktartományban van minden vizsgált komponens. Egyéb paraméterek közül meghatározó a vezetőképesség, illetve az oldott mangán tartalom. Összességében a Zagyva vízminőségében az utóbbi időszakban jelentős változási trend nem mutatható ki és ez a közeljövőben sem valószínűsíthető. Igen magas a tápanyagtartalom, az összes sótartalom, kedvezőtlen a nyári oxigénháztartás, amely korlátozza a víz hasznosítását, elősegíti az algásodást. Sekélyvíz víztest (MÁFI) Hegyvidéki porózus, feláramlás (MÁFI) Karszt, termál (MÁFI) Levegőtisztaság Jászalsósze ntgyörgy a 10 Az egész ország területe kategóriába tartozik levegőtisztaságvédelmi szempontból: kén dioxid: F nitrogén dioxid: F szén monoxid: F szilárd (PM10): E benzol: F E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A levegőterhelés a településen az alábbi összetevőkből származik: pontforrás: épületből (lakóházból, intézményekből) eredő; vonalforrás: közlekedésből származó; területi forrás: építkezési beruházásokból, nagyobb területen üzemelő gazdasági létesítményekből származó. A lakóházakból és ingatlanokból a gázhálózatra történt rácsatlakozások eredményeként némileg csökkent a káros anyag kibocsátás a fűtési időszakban, azonban az emelkedő gázárak miatt egyre többen használnak kályhákat, kandallókat. A tavaszi őszi időszakban a kertes házaknál keletkező kerti hulladék égetése is 7

8 időszakos terhelésként jelentkezik, azonban ezek mértékének számszerűsítése random jellegük miatt nehézkes. Légszennyező telephelyek és pontforrások a KÖTI KTVF területén (Forrás: Állapotértékelés, 2008.): Telephely: 3 db Pontf orrás: 4 db SO2 (t/é v) CO (t/év) Nox (t/év) Szilárd (t/ év) VOC (t/év) C O 2 (t/év) 0,01 0,05 0,25 0,56 0,44 172,00 A közlekedésből eredő kibocsátások a forgalomszámlálási adatok, illetve fajlagos emissziós értékek alap ján kalkulálható: Zaj és rezgésvédelem A települési zajmérési adatokról nincs ismeret. Lakott területen elsősorban a kereskedelmi, gazdasági létesítmények üzemszerű működése okoz lakossági panaszt, valamint főútvonal mentén a forgalom. A KOTI KVTF által készített állapotértékelés (2008.) a Merkanto 896 Kft t említi meg, mint jelentős zajkibocsátót; későbbi intézkedésekkel azonban sikerült határérték alá szorítani a zajkibocsátást évi forgalomszámlálási adatok alapján, 50 km/h sebességet feltételezve, az út tengelytől számított 10 m es távolságban, 1,5 m es magasságban JAVA programmal becsült zajterhelés az alábbi: 32. sz. út nappali zajterhelés: 67 db 65 db határérték; éjszakai zajterhelés: 58 db 55 db határérték sz. út nappali zajterhelés: 57 db 65 db határérték; éjszakai zajterhelés: 46 db 55 db határérték Fentiekből kiderül, hogy a sz. összekötő út forgalmából eredő zajterhelés a 27/2008. (XII.3.) KvVM együttes rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott határérték alatt van; azonban a 32. sz. másod EüM rendű főút forgalmából származó nappali és éjszakai zajterhelés is határértéken túli. A rezgésmérésről, rezgés terhelésről nincs rendelkezésre álló információ. Föld és talajvédelem A talajszennyezettségét okozó tevékenységek nagyrészt megegyeznek a felszíni és felszín alatti vizek szennyező forrásaival. A talaj szennyezés legfőbb forrása az intenzív, vegyszeres nagytáblás művelés. A talaj ennek következtében sok esetben műtrá vegyszerekkel túlterhelt lehet, a nagytáblás, tagolatlan gyával, szántókon, pedig jelentős a defláció kockázata. Érzékeny Kevésbé érzékeny Felszín alatti vizek állapota 8

9 Területhasználat jellemzői A mellékelt ábra január havi földhivatali adatok alapján mutatja a település földrészlet statisztikáját. A település legjelentősebb része külterületi szántó. Igen jelentős a kivett területek mértéke (13,77%) a belterülethez (6%) képest. Alacsony az erdőterületek mértéke, kevés a gyep és gyümölcsösök részaránya. A mellékelt ábra a település történeti területhasználatának változását mutatja (kataszteri hold). A település történetében mindig is a szántó területhasználat volt a jellemző. A rétek mértéke 1852 től folyamatosan csökkent. A település adottságai soha nem kedveztek igazán a szőlő telepítésének. Említésre méltó, hogy a nádasok teljesen eltűntek, 1952 ben még 145 kh (85,2 ha) nádast tartottak nyílván, jelenleg nincs ilyen területhasználat. Az erdők aránya kh (14 40 ha) között változott A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása Zagyva rossz vízminősége, árvízveszély Szennyvízcsatornahálózatra történő rákötések számá nem teljeskörű Lakosság környezettudatlansága, illegális hulladéklerakatok Védett vadaspark elhanyagoltsága Lakóterületen belüli ipari tevékenység Kevés a belterületi zöldfelületek aránya Nincs kiépített komplex csapadékvíz elvezető Belterületen áthaladó forgalmas 32. sz. főút Mélyfekvésű területek, belvízveszély 9

10 Funkcionális konfliktusok forrásai A belterület nyugati határán végigfolyó Zagyva menti ökológiai folyosó leszűkült a különböző beépíté A forgalmasabb utak (32. sz., sz.) mentén gazdagabb fásításra lenne szükség. sek következtében. A mezőgazdasági terményekhez kapcsolódóan nincs kiépülve megfelelő kapacitású feldolgozó üzem. A Vadas Park területén sok az irtásos terület. Körn yezet táj és természetvédelmi konfliktusok forrásai A szennyvízhálózat kiépült ugyan, de a rákötések száma nem teljes körű, ezért további talajszennyezésekkel lehet számolni. A zagytározók szigetelése, technológiai kialakítása sok helyen nem megfelelő (elszivárgás veszélye). A természeti értékeket is képviselő gyepterületek becserjésednek, degradálódnak a legeltetés és kaszálás hiányában. A Natura 2000 hálózathoz tartozó madárvédelmi terület (SPA) és a külterületi gazdálkodás, illetve közlekedés összehangolása hiányzik. A belterületet kettészelő közút nagyarányú tehergépjármű forgalmat bonyolít növelve a zaj és légszennyezést. Környezetvédelmi beruházások elmaradása az ár és belvízvédelem, valamint a hulladékgazdálkodás terén. Tájesztétikai konfliktusok forrásai A településközpont nem megfelelően, nem esztétikusan került kialakításra. A község hagyományos utcaképeinek védelme hiányzik. Az elhagyott és avult állapotú építmények rontják az utcaképeket. A járdák nélküli szűk utcákban esős időben sár tenger van, amely nemcsak szennyezést okoz, de a látványa sem kellemes A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése a/fl b/gksz c/gip d/köu e/ev levegő földtani közeg felszíni víz felszín alatti víz hatásviselő közeg élővilág épített környezet ökoszisztéma települési környezet táj környezeti hatásfoly a hatás jellege Á P P P E amat jellemzése hatásterület ~20 ha ~10 ha ~25 ha ~30 ha ~50 ha Jelmagyarázat: 2 kedvező; jelentős változás 1 mérsékelt; kismértékű változás 0 semleges; észrevehető hatás nincs 1 kedvezőtlen; kismértékű (határérték alatti) változás 2 káros; jelentős (határérték feletti) változás Á állandó E erősödő P periodikus Közvetlen környezeti hatást kifejtő tényezők: területfoglalás (beépítésre szánt területek növelése a beépítésre nem szánt területek terhére, csökken a mezőgazdasági termelésre szolgáló terület nagysága; potenciális élőhely csökkenés) forgalomnöveke dés (az új beépítés valamil yen mértékű forgalomnövekedést eredményez) beépítések megvalósítása (földmozgatás, alapanyag szállítás, anyagmozgatás) működés hatása (levegő, zaj és rezgésterhelés) 10

11 Talajminőség és földvédelem A település művelés alatt álló szántói jó minőségűek, azonban az elkerülő út nyomvonalához innen bizto sítható terület. A község területén hulladék lerakóhely nem jelölhető ki az adottságok miatt, ez nem is tervezett. Az illegá felszámolása, a közterületek megtisztítása a pénzügyi források (pályázati lehetősé gek) függvényében folyamatos. A fogyasztási szokások miatt egyre több a keletkező kommunális hulladék lis hulladék lerakatok mennyisége, melyek rendszeres és szervezett elszállítása továbbra is biztosítandó. Tervezett a hulladékok szelektív gyűjtésének nagyobb térnyerése. Közvetett környezeti hatások: élővilág zavarása (üzemelő beruházások nagyobb térségi hatásai ál tal) forgalom átrend eződés (új beépítések esetén feltehetően másképpen oszlik majd meg a forgalom, ezek azonban függnek a beépítés méretétől, jellegétől) Levegőtisztaság védelem A község belterületét elkerülő út javaslata a központ levegő minőségének javításához járul hozzá, ugyan akkor az új nyomvonal nem megszünteti, hanem áthelyezi a közlekedésből eredő szennyezést. A beépítésre szánt területeken történő beruházások megvalósítása és üzemszerű működése során is légszennyező anyag kibocsátására lehet számítani, ennek mértéke várhatóan a jogszabályban meghatározott határértékeken belül marad. Vízminőség védelem, folyékony hulladékok A községben a vízminőséggel vannak problémák. A Zagyva vízminőségén van mit javítani, azonban ezt csak komplex mó térségi szinten lehet megoldani. A vonatkozó magasabb don, szintű jogszabályok, illetve a helyi önkormányzati rendeletek biztosítják a települési vízminőség védelmet. A szennyvízcsatorna hálózat kiépült, de a rácsatlakozások még bővíthetők. A trendek a folyékony hulladékok mértékének növekedését prognosztizálják. Zaj és rezgésvédelem A közlekedésből eredő belterületi zaj és rezgésterhelés csökkentése tervezett az átmenő forgalom elterelésével, elkerülő út megépítésével. Természetvédelem A Zagyva menti terület ökológiai folyosó, ezen belül új beépítésre szánt terület kialakítása nem terve A belterülettől délre lévő ökológiai folyosót zett. érinti a tervezett elkerülő út. Az Alattyánnal és Jásztelekkel szomszédos igazgatási határ mentén védett Natura 2000 madárvédelmi terület található, szántó területhasználatban, ezen változtatás nem tervezett. 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges madárvédelmi területek / 7.4. Jászság (HUHN10005) Jászalsószentgyörgy 07/2, 060/3, 061, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 066/9, 066/10, 066/11, 066/12, 066/13, 066/14, 066/15, 066/16, 066/17, 066/18, 066/19, 066/20, 066/22, 066/23, 066/24, 066/25, 067, 068, 069/1, 069/2, 069/3, 069/4, 069/5, 069/6, 069/7, 069/8, 069/9, 069/10, 069/11, 069/12, 069/13, 069/14, 069/15, 069/17, 069/18, 069/19, 069/20, 069/21, 069/22, 069/23, 069/24, 069/25, 069/ 26 11

12 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek / 6.3. Jászalsószentgyörgyi erdő (HUHN21162) Jászalsószentgyörgy 08, 09/26, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047/1, 047/2, 048, 049, 050, 051/1, 051/2, 051/ A környezet igénybevétel következményeinek előrejelzése a/fl Új falusias lakóterület (Fl) kialakítása a belterület északi, észak keleti határában (023/2; 023/4; 023/6 7; 0119/11 12; 0212/3 9; 0205/5 6 hrsz ek) tervezett a magasabb szintű tervekben szereplő elkerülő út és a jelenleg beépített lakóterületek között. A terület jelenleg szántó területhasználatú, de az út megépítését követően olyan helyzetbe kerül, amely megnehezíti akár lehetetlenné teszi a művelést, így más célú hasznosítása tervezett. A fejlesztési szándék hatására csökken a művelésre alkalmas területek nagysága, potenciális élőhely vesztés következhet be, ugyanakkor a terület nem áll természeti védelem alatt és köz vetlen kapcsolata van a meglévő belterülettel. A fe jlesztési szándék hosszabb távra biztosít lakóterület fejlesztési területet, a tényleges megvalósulás a jelenlegi trendeket (népességfogyás, mikro és makrogazdasági nehézségek) figyelembe véve a közlejövő ben nem várható; a rendezés alá vont terület az igazgatási terület 0,34% át érinti. b/ Gksz Új k ereskedelmi gazdasági területek kialakítása tervezett a település több részterületén (1290; 1368; 1602; 1901; 017/19a) a főbb meg lévő és tervezett közlekedési útvonalak mentén. A fejlesztési területe k meglévő belterületen, illetve belterület közvetlen szomszédságában találhatók, je lenleg falusias lakóterület, illetve szántó övezetben. A fejlesztési szándék megvalósulásával várhatóan nö vekszik a beépítettség és némileg a környezetterhelés is, csökken a művelhető területek mértéke, ugyan akkor nevezett területek mezőgazdasági hasznosíthatóság szempontjából kedvezőtlen adottságokkal bír nak. A fejlesztési szándék az elkerülő út megvalósításához kötött, azaz hosszú távú koncepció, a tényleges meg valósulás a jelenlegi trendeket (mikro és makrogazdasági nehézségek) figyelembe véve a közlejövőben nem várható; a rendezés alá vont terület az igazgatási terület 0,19% át érinti. c/gip A belterület és az észak nyugatra lévő állattartó telep között ipari gazdasági terület (017/35 39) kijelölése tervezett, amely az állattartáshoz kapcsolódó létesítményeknek adhat helyet. Egyfelől a művelésre alkalmas területek mértéke csökken, potenciális élőhely vesztés következhet be, másfelől az ipari fejlesztéssel (meglévő számára bővítési terület) hosszabb távon biztosítható az állattartás fenntartása, valamint fontos szempont, hogy az érintett szántó területek a település átlagától gyengébb minőségűek. A magasabb szintű tervekben szereplő elkerülő út nyomvonala mentén, csomóponti helyen (0184/9 12 hrsz) ipari területfejlesztés javasolt a várható igények kielégítésére. A terület a település átlagától jobb minőségű (2, 3 minőségi osztály) szántó, így a mezőgazdasági hasznosítás fenntartása célszerű, ugyanak a közlekedésből ered ő kibocsátások korlátozhatják a mezőgazda kor amennyiben az elkerülő út megépül, sági területhasználatot. A község belterületétől délre nyugatra ipari gazdasági fejlesztés (0207/10 14 hrsz) tervezett a magasabb szintű tervekben szereplő elkerülő út, a jelenlegi belterület és a 32. sz. főút által közrezárt területen. A terület a település viszonylatában átlagostól jobb minőségű, így tényleges igénybevétel esetén jó minőségű szántóterület csökkenés mehet végbe, továbbá a terület közelében ökológiai hálózattal fedett terület is található, így nem megfelelő (környezetszennyező, zavaró hatású) területhasználat esetén élettérvesztés következhet be; megfelelő helyi szabályozással csökkenthető a károkozás mértéke. Az elkerülő úthoz kötött ipari gazdasági fejlesztés hosszú távú koncepció, megvalósítása a közeljövőben nem prognosztizálható, a déli fejlesztési terület az igazgatási terület 0,06% a. d/köu A magasabb szintű tervekben szereplő közlekedéshálózat fejlesztést a tervhierarchia révén átvette a tele pülésrendezési terv, illetve a nyomvonal nyújtotta lehetőségekre alapozva jelennek meg más célú területhasznosítási javaslatok. A 32. sz. út forgalmának nagysága miatt a központi belterületet elkerülve, a belterület nyugati határa mentén tervezett új nyomvonalon az elkerülő út. A nyomvonal védelem alatt álló természeti területet nem 12

13 érint, ugyanakkor a nyomvonal által elvágott, elsősorban szántó területek mezőgazdasági művelhetősége kétségessé válik. A területfoglaláson és potenciális élőhely csökkenésen túl számolni kell a forgalomátrendeződéssel, illetve az ebből származtatható levegő, zaj és rezgésterheléssel, ugyanakkor az átrendeződés hatására a jelenleg terhelt területek mentesülnek a forgalomból eredő környezetterhelés alól. A közlekedésfejlesztési koncepcióban két tervezett kerékpárút nyomvonal is szerepel: országos kerékpárút törzshálózat elemeként a 32. sz. út nyomvonala mentén, valamint térségi jelentőségű kerékpárútként a sz. út mentén; mindkettő nyomvonalat átvette a településrendezési terv. A nyomvonalak belterületen már beépített területeken haladnak, külterületen a burkolt utak mentén, így jelentős mértékű terület igénybevétellel, élőhely csökkenéssel nem kell számolni. Az elkerülő út tényleges megvalósítása a közeljövőben nem várható, mivel az 1222/2011. (VI.29.) Korm. határozatban szereplő I. programciklusban ( ) II. programciklusban ( ) és III. programciklusban ( ) sem szerepel. A IV. programciklusban ( ) szerepel a 32. sz. főút Jászalsószentgyörgy (M8) Hatvan dél közötti elkerülő út megvalósítása. A közlekedési terület a közigazgatási terület 0,325 át érinti. e/ev Védelmi célú erdőterületek kialakítása elsősorban a tervezett elkerülő út mentén, a belterület, valamint a művelés alatt álló mezőgazdasági területek védelme érdekében tervezettek. Az erdőtelepítésre tervezett terület egy része (belterülettől délre, 0207/5 hrsz) természeti területtel fedett. A véderdő telepítése nagyrészt az elkerülő úthoz kötött, annak nyomvonala mentén a települési környezet és a mezőgazdasági művelés alatt álló területek védelme érdekében tervezett, így megvalósítása nagyban függ az út megépítésétől, azaz a közlejövőben nem várható; az igazgatási terület 0,64% át érinti. 4. A várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozó intézkedések A környezeti károk csökkentését szolgáló intézkedések: A központi belterületet elkerülő út nyomvonalának meghatározásakor figyelembe kell venni a meglévő ökológiai hálózatot; a szabályozási szélesség megválasztásánál biztosítani kell a megfelelő mértékű zöldfelület telepítésének, csapadékvíz elvezetésének lehetőségét. A vízrendezési problémák komplex megoldására kell törekedni, a tervi szinten megjelenő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítását szorgalmazni kell. A kiépült közműhálózatokra való rákötéseket maximalizálni kell. A jelentős kiterjedésű szántóterületeken védelmi célú fásítás javasolt a tájra jellemző honos fajokból. 5. Javaslat olyan intézkedésekre, amelyeket más tervben figyelembe kell venni A tájvédelmi, tájrendezési feladatok elvégzéséhez további helyi szintű tervek, programok elkészítése szükséges: a település zöldfelületei rendszerének egységes zöldfelületrendezési terve, védő erdők, környezetvédelmi fásítások terve és külterületi tájfásítási terv, települési környezetvédelmi program. utak környezetrendezési terve, helyi jelentőségű természeti és művi értékek védelmének, rekonstrukciójának terve, védetté nyilvánítása. A javasolt tájhasználati, tájrendezési változtatások hozzájárulnak a természeti erőforrások hosszútávú véek hangsú delméhez, a terület ökológiai egyensúlyának javításához a természet és a környezet védelmén lyos figyelembevétele mellett. 6. A környezeti hatásokra vonatkozó monitorozási javaslatok értékelése A tervben megfogalmazott szándékok monitoringjához az alábbiak felhasználása javasolt: Népesség változása, korcsoportok alakulása az önkormányzat saját adatai alapján fő; % (a település élhetősége összefüggésben van a lakosszám alakulásával és összetételével, kellemes környezetű településen szívesebben élnek az emberek) Forgalomszámlálási adatok változása országos, esetleg helyi mérések alapján db; % (a települési forgalomból származó levegő, zaj és rezgésterhelések mértéke a járművek számából kalkulálható; a kapacitáskihasználtság információval szolgálhat a közutak megfelelőségéről) 13

14 Környezetkárosító anyag kibocsátások mérése, időbeni változása az ÁNTSZ, illetve a Közép Tisza % vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bevonásával (vonatkozó jogszabály alapján eseti vagy engedély beszerzéséhez kötött ellenőrzések; lakossági bejelentések alapján történő kivizsgálások) Települési vízellátás minőségének ellenőrzése a Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, illetve a vízszolgáltató mérései alapján % (a vízminőség állapotának változása fényt deríthet az esetleges szennyezésekre, szükséges lépések megtételére) Közterületek állapota, mértékének, összetételének változása önkormányzati adatok alapján m 2 ; % (a település megítélését, környezetállapotát jelentősen befolyásolja a közterületek nagysága, állapota) Hulladék mennyiségének, összetételének változása az önkormányzat adatai alapján m 3 ; % (a településen élők szokásai, környezettudatosságának szintje megállapítható a keletkező szilárd és folyékony, kommunális, inert, veszélyes valamint szelektív hulladékok mennyiségéből; a hulladékok összetétele háttér információt nyújt az esetleges fejlesztésekhez, pl. új szelektív hulladékudvar kialakí tásának igénye, szennyvízhálózat kapacitásbővítése stb.) Szántóterületek arányának, minőségének változása a körzeti Földhivatal adatai alapján m 2 ; AK; % (a külterületen jó minőségű szántók találhatók, melyek mértéke folyamatosan csökken a gazdasági te rületek fejlesztése miatt, a kordában tarthatóság miatt célszerű a terjeszkedés n yomon követése) Erdőterületek arányának, összetételének változása a területileg illetékes Erdészeti Igazgatóság, valamint a körzeti Földhivatal adatai alapján m 2 ; % (a település területén nincsenek nagy kiterjedésű erdők, ugyanakkor levegőminőség szempontjából fontos a honos, nem allergén fajokból álló faállomány növelése) Védett természeti területek mérete, állapota a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, illetve a Körzeti Földhivatal adatszolgáltatása alapján m 2 ; % (vizsgálandó a védelem alatt álló természeti területek nagysága, változása; helyszíni terepbejárás alapján a természeti területek állapotára is fény derülhet). 14

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti értékelés

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09.

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09. Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF A környezetvk rnyezetvédelem, természetv szetvédelem, vízügy aktuális kérdk rdései Balatonkenese, 2012. május 08-09. Jogszabályi hátth ttér 40/2002. (III. 21.)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191 KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8868 Kistolmács, Béke u. 4. Tel.: 93/543-191. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. december 16 -i ülésére Tárgy: Lakossági tájékoztató

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Környezeti megfelelés s a gyakorlatban

Környezeti megfelelés s a gyakorlatban Környezeti megfelelés s a gyakorlatban 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap 2010. június 17. Nagy Gréta DANDELION Kft. DANDELION Kft. 1 I. Szabályoz lyozás s hatékonys konysága érvényes szankció A közigazgatási

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 2013. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy A települési önkormányzat a környezet

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai Dr. Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

MÁZA HÉSZ ÉS SZT MÓDOSÍTÁSA

MÁZA HÉSZ ÉS SZT MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben