FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA"

Átírás

1 FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek előírásait minden tagállamnak végre kell hajtania. A Víz Keretirányelv célkitűzése az, hogy olyan keretet képezzen a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, amely többek között a következőket foglalja magába: megakadályozza a vízi ökoszisztémák és tekintettel azok vízszükségletére a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes területek további romlását, védi és javítja azok állapotát előmozdítja a hasznosítható vízkészletek hosszú-távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználatot biztosítja a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentését és megakadályozza további szennyezésüket Összességében 2015-re kell elérni a felszíni vizek jó kémiai és ökológiai állapotát és a felszín alatti vizek jó mennyiségi és kémiai állapotát. <![endif]> 1. térkép. Duna vízgyűjtő A VKI előírásai szerint 2004 végéig el kellett végezni a vizek állapotának első közös értékelését a Duna vízgyűjtőjén (1. térkép) minden országnak és erről jelentést kellett készíteni és azt március 22-ig be kellett nyújtani az Európai Bizottsághoz (VKI 5.cikk jelentés). A határidőre elkészített értékelés tartalmazza a vizek állapotát jelentős mértékben befolyásoló emberi tevékenységeket és azoknak a víztesteknek az első kijelölését, amelyekre vonatkozóan későbbi határidőt kell kijelölni, vagy enyhébb környezeti célkitűzést kell megfogalmazni, illetve amelyeket nagy valószínűséggel erősen módosított víztestté kell nyilvánítani, mert nem lehet megszűntetni az erős módosítást és így 2015-ig nem lehet természetközeli, jó állapotba, illetve jó ökológiai állapotba hozni őket. 2. Felszíni vizeink állapota A VKI előírásai a felszíni vizeink állapotértékelésével kapcsolatban A VKI bevezetésének folyamatában e dolgozat témáját színezett mezővel jelöltem, nyilakkal megadva a kapcsolódásait a többi elemhez. (1. ábra)

2 1. ábra. A VKI bevezetésének lépései és összefüggései (felszíni vizek) A VKI-ban néhány, korábban is alkalmazott fogalom új értelmet kapott, és számos új fogalom keletkezett. Mivel jogszabályról van szó, a fogalmak tisztázása nélkülözhetetlen. A fontosabb fogalmakat a WFD (2000) közli, az 1. mellékletben ezek a fogalmak kerülnek bemutatásra. Az ökológiai állapot felmérése az 1. táblázatban szereplő biológiai és az ezeket támogató hidromorfológiai és fizikai-kémiai minőségi jellemzők figyelembe vételével történik. 1. táblázat. Minőségi jellemzők az ökológiai állapot meghatározásához A felszíni vizek osztályba sorolása a VKI szerint az ökológiai állapot alapján történik. (2. ábra)

3 2. ábra. A vizek minősítése a VKI szerint (Simonffy 2001) Az ökológiai állapot osztályba sorolása a lényeges minőségi elemek szintjén történik, biológiai, hidromorfológiai és fizikai-kémiai minőségi elemek felhasználásával. Az ökológiai állapot megadásánál a biológiai és fizikai-kémiai mérések rosszabb eredményeit kell tekintetbe venni lényegi minőségi elemként. A felszíni vizek esetében fenti ábrából az alábbiak állapíthatóak meg: (1) A biológiai, a hidromorfológiai, a fiziko-kémiai, a biológiától függő kémiai jellemzők esetében ötosztályos minősítés szükséges; (2) Az egyéb kémiai paraméterek esetében (pl. a kiemelten veszélyes anyagok) határérték rendszer van két osztállyal; (3) E jellemzők monitoring eredményei alapján határozzák meg a biológiai, hidromorfológiai, stb. állapotot. A kétosztályos kémiai állapot nélkül ezeknek az állapotoknak az összessége adja a víztest ökológiai állapotát; (4) Az ökológiai állapot és a kémiai állapot együtt adja a víztest állapotát; (5) A minősítésben az egy rossz, mind rossz elv érvényesül. Ez azt jelenti, hogy mindig a legrosszabb állapot határozza meg a víztest állapotát. A biológiai, hidromorfológiai és fizikai-kémiai minőségi elemek relatív szerepét az osztályozási folyamatban a 3. ábra szemlélteti.

4 3. ábra. A biológiai, hidromorfológiai és fizikai-kémiai minőségi elemek szerepe az osztályozási folyamatban A VKI foglalkozik a biológiai monitor eredmények összehasonlíthatóságával. Egyértelmű elvárás, hogy a monitor rendszerek eredményeit a tagállamok az ökológiai minőség arányaiban (EQR Environmental Quality Ratio) fejezzék ki az ökológiai állapot alapján történő osztályba sorolás során. Ezek az arányok azt reprezentálják, hogy az adott víztestben megfigyelt biológiai paraméterek értékei és az ugyanerre a víztestre megállapított referencia állapot értékei között milyen eltérések vannak. Ezt az arány az 1 és 0 közötti értéktartományban kell meghatározni, amely skálán a kiváló állapothoz közelebb eső értékek egyhez tartanak, míg a rossz ökológiai állapotot reprezentáló értékek a nulla közelébe esnek. (4. ábra) 4. ábra. Az ökológiai minőségen alapuló ökológiai állapot osztályozás arányskálán történő megjelenítésének alapelvei A VKI-ben megadott normatív meghatározások alapján minden tagállamnak el kell végeznie a felszíni vizek ökológiai osztályba sorolását, oly módon, hogy ennek módszerei megfeleljenek a jogszabályban rögzített elvárásoknak. A tagállamoknak biológiai, illetve az ezt támogató hidromorfológiai és fizikai-kémiai minőségi elemeket kell felhasználniuk az ökológiai állapot felméréséhez. Ökológiai állapotfelmérés Magyarországon Az előzetesen kijelölt, és erősen módosítottá illetve valószínűleg erősen módosítottá nyilvánított víztestek esetében nagyon fontos lépés volt a besorolás ökológiai állapot szerinti validációja, valamint a tényleges ok okozati összefüggés meghatározása, tehát hogy melyik emberi beavatkozáshoz kapcsolható az élőlény együttesek állapotában tapasztalt degradáció. Ez részben PHARE támogatással megvalósuló biológiai állapotfelmérési programban teljesült. A biológiai állapotfelmérési program során szerzett ismereteket kiegészítették a hidro-morfológiai hatások értékelésével és ezáltal meghatározható volt a kockázatos víztest esetleges tényének megállapítása Magyarországi felszíni vizek ökológiai alapállapot felmérése című PHARE projekt Az ökológiai alapállapot felmérése során a vízfolyások esetében a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén, az alábbi helyeken történt mintavétel. (2. térkép)

5 2. térkép. Az ökológiai alapállapot felmérése során a vízfolyások esetében a mintavételi helyek Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén Az ökológiai alapállapot felmérése során a tavak esetében az alábbi helyeken történt mintavétel. (3. térkép) 3. térkép. Az ökológiai alapállapot felmérése során a tavak esetében a mintavételi helyek Felső- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén A biológiai vízminősítés során 5 nagy csoportot vizsgáltak a szakemberek, melyek a következők voltak: Makroinvertebráták Fitoplankton Fitobenthosz Makrofiták Halak A makrogerinctelen élőlények közül a következő taxonokat vizsgálták: Mollusca (Gastropoda, Bivalvia), Crustacea (Malacostraca), Hirudinea, Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Chironomida,Oligochaeta. Az ECOSURV project során összegyűlt anyag a Mátra Múzeum gyűjteményébe kerül helyezésre

6 (lehetővé téve a későbbi ellenőrzést). Az ökológiai felmérés során megfigyelt biológiai minőséggel kapcsolatos bizonytalanság fő forrásait az alábbi kategóriáknak megfelelően csoportosíthatjuk: Mintavételi hibák (a természetes térbeli variáció). Minden egyes mintavételi helyen és víztestben heterogén mikrohabitatokat találhatunk. Ez annyit jelent, hogy a fajgazdagság és fajösszetétel változhat a minták között, még ugyanabban az időperiódusban is. Minta feldolgozási hibák. A minták kiválogatása és a fajok azonosítása során egy új makroszkópos gerinctelen mintában bizonyos taxonok elkerülhetik a figyelmünket, vagy rosszul azonosítjuk azokat. Ennek eredményeként a környezeti arány értékeket (EQR) a taxonszám alapján alábecsülhetjük az adott helyen. Természetes időbeni változatosság. Az adott területen előforduló taxonok száma természetes módon is változhat az időben. A tavaszi mintavételezés előnye, hogy tekintettel a vízi gyomvegetáció alacsony borítottság értékére az üledék jól megfigyelhető. A fő hátránya pedig az, hogy sem a parti körülmények, sem a vízi növényzet még nem fejlődtek ki teljesen Magyarországi felszíni vizek kémiai állapota A kockázatos felszíni víztestek kijelölése három szennyezés típus figyelembevételével történt: Szervesanyag (BOI 5 ) Tápanyag (összes foszfor, összes szeretlen nitrogén) Veszélyes anyagok (a VKI X. mellékletében szereplő elsőbbségi anyagok) A veszélyes anyag terhelés miatt kockázatos víztestek száma 201 db, a pontszerű források 26 db víztestet (13%), míg a diffúz szennyezőforrások 171 db víztestet (87 %) tesznek kockázatossá. A szervesanyag terhelés és a tápanyagterhelés szerint kockázatos víztestek összefoglalását az 2. táblázat tartalmazza. A víztestek kockázat besorolásához alkalmazott küszöbértékek alapját az MSZ jelű, Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés szabványból átvett jó víz és tűrhető víz határértékei képezik. 2. táblázat. Az MSZ szerinti vízminőségi osztályok szerint a II. osztálynál rosszabb állapotban lévő víztestek száma és aránya

7 4. térkép. A felszíni víztestek minősége a biokémiai oxigénigény (BOI5) alapján 5. térkép. A felszíni víztestek minősége az összes foszfor alapján 6. térkép. A felszíni víztestek minősége az összes szervetlen nitrogén alapján 4. Felszín alatti vizeink állapota A felszín alatti vizek mennyiségi állapota A felszín alatti vízháztartás, a vízszint-, illetve nyomásviszonyok a hidrometerológiai feltételektől, a beszivárgástól, illetve az utánpótlódástól és a felszín alatti vízkészletek igénybevételétől függően alakulnak. A felszín alatti vízkészletek igénybevétele történhet közvetlen (pl.: kutakkal), valamint közvetett módon (minden olyan beavatkozás ami vízszintcsökkenéssel jár, pl.: bányászati tevékenység). A '80-as években a nagyarányú felszín alatti víztermelés száraz időjárással esett egybe, a nagymértékű igénybevétel tartósan meghaladta az utánpótlódást, emiatt egyes területeken jelentős hiány alakult ki a felszín alatti vízháztartásban. Ennek az volt a következménye hogy a vízszintek süllyedtek, tehát a felszín alatt tárolt vízkészletek csökkentek. Karsztvíz A legnagyobb karsztvízszint süllyedések a Dunántúli középhegység fő karsztvíztárolójában következtek be az 1960-as években. A vízszintsüllyedés átlagosan meghaladta a 30 m-t, de egyes helyeken a 100 m-t is meghaladta. Rétegvíz A rétegvizekből történő termelés hatására az 1970-es évektől kezdve a rétegvíz nyomások tartós

8 csökkenése volt megfigyelhető. Az ivóvíz minőségű vizek esetébe 5-10 m-es vízszintsüllyedések illetve nyomáscsökkenések következtek be. Talajvíz A talajvízszintek alakulása elsősorban a csapadékosság függvénye. Az 1980-as években a talajvízszintek csökkenése országosan jelentkezett, néhol (pl.: Duna Tisza köze) a 3 m-t is elérte. Ennek fő oka a csaknem két évtizedes csapadékhiány, de a rétegvíz termelés hatását is ki lehetett mutatni. A felszín alatti vízkészletek túligénybevételek a karsztterületeken a források kiapadásában és a nagyarányú karsztvízszint süllyedésekben, a medenceterületeken pedig a rétegvízszintek csökkenésében és a talajvízszint süllyedésben mutatkozott meg. A vízkivételek az 1990-es években jelentősen csökkentek (5. ábra), ennek magyarázata a víz árának a növekedése, ami a fogyasztókat takarékosságra ösztönözte, valamint a bányavíz kivételeknek a nagyarányú csökkenése. Mindezek következtében az 1990-es évek óta a vízszintsüllyedések mérséklődtek, sőt egyes helyeken emelkedés tapasztalható. A talajvízszintek esetében az előrejelzések szerint csak akkor várható a talajvízszint jelentősebb mértékű emelkedése, ha a '90-es évek második felében tapasztalható csapadékosabb időjárás hosszú időn át folytatódik. Magyarországon jelenleg átlagosan naponta 2,7 millió m 3 vizet termelnek ki a felszín alól. (6. ábra) A felszín alól kitermelt vízmennyiség víztipusonkénti megoszlása 12% 5% 50% 33% Rétegvíz Partiszürésű víz Karsztvíz Talajvíz 6. ábra. Magyarország átlagosan napi víztermelésének víztípusonkénti megoszlása Az EU Víz Keretirányelv szerint meg kellett határozni minden egyes víztestre a mennyiségi kockázatokat, tehát azokat a víztesteket amelyeknél fennáll annak kockázata, hogy a jó mennyiségi állapot a Víz Keretirányelvben megadott évi határidőre nem érhető el. A felszín alatti víztest mennyiségi szempontból jó állapotban van, ha az igénybevétel, azaz a közvetett és közvetlen vízkivételek nem okoznak folyamatos készletcsökkenést (tendenciaszerűen csökkenő vízszinteket), a felszín alatti vizekből származó táplálástól (alaphozamtól) jelentős mértékben függő vízfolyásokban a jó ökológiai és kémiai állapot elérését nem akadályozza az igénybevétel hatására csökkenő alaphozam, és annak minősége az igénybevétel hatására csökkenő talajvízből származó transpiráció nem okozza a felszín alatti vizektől függő szárazföldi ökoszisztémák jelentős károsodását az igénybevétel nem indít el a receptorok szempontjából káros vízminőség változást (nagy sótartalmú vizek átszívása, szennyezett talajvíz leszívása..stb)

9 7. térkép. A felszín alatti víztestek kockázatossága Az EU Víz Keretirányelv szerinti mennyiségi kockázatokat a monitoring adatok és a vízkivételeknek a hasznosítható készlettel történő összehasonlítása alapján elemezték. Megállapították hogy a vízszintsüllyedési trend, illetve az áramlási viszonyok megváltozása miatt a Szigetköz, a Nyírség Déli része és az Északi középhegység esetében áll fenn kockázat. További 18 db víztest lehetséges hogy kockázatos besorolást kapott, ezeknél további vizsgálatok szükségesek. (7. térkép) A felszín alatti vizek minőségi állapota Az EU Víz Keretirányelv szerinti minőségi kockázat megítélésénél a nagy területre kiterjedő diffúz szennyezéseket elsősorban a nitrát, különféle növényvédőszerek és foszfor szempontjából, valamint a nagyszámú pontszerű szennyező forrásokat vették figyelembe. Mindezek mellett a felszín alatti vizek országos értékelésénél továbbra is jelentős szerepet kapnak a kutak építéskori és üzemi vízminőség vizsgálati adatai (OSAP), valamint a sérülékeny földtani környezetben lévő üzemelő és távlati vízbázisok (8. térkép) megfigyelő rendszerei.

10 8. térkép. Sérülékeny földtani környezetben lévő üzemelő és távlati vízbázisok Kémiai szempontból jó a víz állapota akkor, ha a szennyezőanyagok koncentrációi nem haladják meg a közösségi joganyagban meghatározott minőségi határértékeket, nem okoznak károsodásokat a felszín alatti vízzel közvetlenül, vagy közvetve a felszíni vízen keresztül összefüggő ökoszisztémákban, továbbá nem mutatható ki bármilyen szennyezés térnyerése. A fenti elvárások figyelembe vétele mellett, az elemzések alapján 45 db víztest került a lehetséges kockázatos kategóriába, vagyis a kockázatosság megítélése további vizsgálatokat igényel. (7. térkép) Befejezés előtt áll a PHARE támogatással folyó a Geological Survey of Finland (GTK) vezette konzorcium által végzett hálózatfejlesztési munka. A munka magába foglalta az ország talajvizeinek kémiai állapotfelméréséhez szükséges adatok összegyűjtését, források és meglévő kutak mintázását, valamint új kutak létesítését és mintázását, illetve a begyűjtött minták kémiai elemzését. 5. Összefoglalás Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az eddigi vizsgálatok eredményei alapján, az országosan felmért felszíni vizeink kémiai állapota, BOI 5, összes foszfor és összes szervetlen nitrogén szempontjából különböző osztályba sorolhatók. BOI 5 felmérések eredményei alapján a felmért víztestek többsége az I-II. osztályba sorolhatók, vagyis kiváló és jó minőségűek. Összes foszfor szempontjából a víztestek állapota a III., IV-V. osztályba sorolhatók, ami azt jelenti, hogy vizeink többsége tűrhető, szennyezett és erősen szennyezett kategóriába esik. Az összes szervetlen nitrogén szempontjából vizsgált vizeink többsége szintén az I-II. osztályba sorolható, miszerint kiváló és jó minősítést kaptak. Felszín alatti vizeink minőségi állapotára vonatkozó vizsgálatok eredményei alapján 45 db víztest került a lehetségesen kockázatos kategóriába, mely szerint ezeknél a vizeknél a 2015-ig elérendő megfelelő állapot elérése valószínűsíthető. Felszín alatti vizek esetében az eddigi elemzések alapján mennyiségi állapot szempontból 3 db víztest került kockázatos, míg 45 db víztest a lehetséges kockázatos kategóriába. Felszíni vizeink ökológiai állapotának felmérésére vonatkozó vizsgálatok eredményeiről a dolgozat megírásának időpontjában még nem áll rendelkezésünkre adat. Az eddig elkészített felszíni és felszín alatti vizek állapotértékeléseit alapul véve, az említett felszíni vizekre vonatkozó a Magyarországi felszíni vizek ökológiai alapállapot felmérése című PHARE projekt, valamint a szintén PHARE támogatással megvalósuló a talajvizek kémiai állapotfelmérése című projekt eredményeire alapozva 2006 végéig kialakításra kerül az EU Víz Keretirányelvnek megfelelő felszíni és felszín alatti vízminőség-figyelő hálózat. Ezzel a monitoring hálózattal folyamatosan figyelemmel követhető lesz víztesteink aktuális állapota.

11 IRODALOM 1. Bio Aqua pro: ECOSURV Manual for sampling and determinations, Budapest Csányi Béla PhD: Magyarországi felszíni vizek biológiai monitorozása az EU Víz Keretirányelv szerint VITUKI Kht. Budapest, Csányi Béla: Magyarországi folyók biológiai minősítése, VITUKI Kht. Budapest, Ijjas István: A Víz Keretirányelv szerepe a nemzetközi vízgyűjtő- gazdálkodásban Budapest, KvVM: Jelentés a vízgyűjtőkerület magyarországi területének jellemzőiről, az emberi tevékenységek környezeti hatásairól és a vízhasználatok gazdasági elemzéséről Budapest, Leibe Pál: Tájékoztató Felszín alatti vizeink II. Budapest, Simonffy Zoltán: Felszín alatti víztestek jellemzése, VKI-tanfolyam, Szilágyi Ferenc: Felszíni vizek referencia állapota, referencia helyek Budapest, melléklet Abundancia Abundanciadominancia Adult Adventív faj Állapot Állapotértékelés Alzat Anadrom Antropogén terhelés AQUEM rendszer Aspektusok Bentikus (vagy bevonatlakó) algák Dominancia EQR EQS FAME rendszer Felszíni víz Felszíni víz állapota Felszíni víz jó állapota Bőség, tömegesség. Társulástani és populációdinamikai fogalom. A populáció tömegét fejezi ki rendszerint terület, vagy térfogategységre eső A növényállomány alapvető mennyiségi felvételezése, az egyedszám (abundancia) és borítás (dominancia) együttes értékeléséből becsült A-D Teljesen kifejlett, ivarérett. A legtöbb hazai halfaj életének harmadik évében már eléri az ivarérett kort. Jövevény faj. Tágabb értelemben az emberi kultúra révén megtelepedő fajok. Szűkebb értelemben az ember által nem szándékosan behurcolt élőlények. A természetes vízgyűjtő adottságok és emberi tevékenységek által meghatározott víztest állapot (fizikai, kémiai, biológiai jellemzők összessége). Az a folyamat, mely magában foglalja egy felszíni víztest vízminőségi elemeinek jellemzését, a referencia feltételekhez viszonyított értékelését, e Természetes vagy nem természetes anyag, melyről bevonatlakó algákat gyűjthetünk. Az ívási időszakban a tengerből a folyók középső és felső szakaszára vándoroló halak (pl. lazac, viza). Az emberi tevékenység okozta változások a természetben, mint pl. folyók mederszabályozásának, víztározók létesítésének, szennyvizek Makroszkópikus gerinctelen faunára kidolgozott minősítő rendszer, melynek alkalmazását az EU ajánlja folyók minősítésére. A növénytársulások időbeli állapotai, melyek ugyanazon társuláson belül, ugyanazon élettérben, a tenyészidő különböző szakaszaiban periodikusan Olyan algák, melyek elsősorban az alzatokon élnek, nem pedig a víztestben szuszpendálva. Aszerint, hogy milyen az alzat típusa beszélünk epilitonról Az adott faj gyakorisága az összes fajéhoz képest a társulásban. = Environmental Quality Ratio. Környezetminőségi arány. A referencia jellemző nulla és 1 közé normált értéke, mely a minősítés alapja az adott = Environmental Quality Standard. Környezetminőségi határérték. Veszélyes anyagokra vonatkozó határértéket adja meg. A halfaunára kidolgozott minősítő rendszer, mely mintegy 25 féle jellemzőt tartalmaz, és a halállomány minősítésére szolgál. A szárazföldi vizek (tavak, folyók, de nem a felszín alatti vizeket), az átmeneti vizek és a tengerparti vizek. Ez utóbbi nálunk nem releváns, ezét nem is A felszíni víztest állapotának általános kifejezése, amely állapotot a víz ökológiai és kémiai állapota közül a rosszabbik határozza meg. A felszíni víztestnek azt az állapotát jelenti, amikor annak ökológiai és kémiai állapota is legalább jó minősítésű. A jó minősítés tartalmát a VKI-ban nem

12 Felszíni víz jó kémiai állapota Felszíni vizek jellemzőinek megfigyelése, ellenőrzése (monitoringja) Felszíni víztest Fitoplankton index Folyó Interkalibráció Jó ökológiai állapot Jó ökológiai potenciál Kibocsátás szabályozások Kibocsátási határérték Kiemelt anyagok Kockázatos víztest Kovaalga indexek Környezeti célkitűzések Környezetminőségi határérték Mennyiségi állapot Mesterséges víztest Modellezés Ökológiai állapot tagországok feladata. A különböző rendszerek összehangolása az interkalibráció során történik meg. A VKI-ban a felszíni vizekre meghatározott környezeti célkitűzéseket kielégítő kémiai állapotot jelenti, vagyis egy olyan kémiai állapotot, amelyben a szennyező anyagok koncentrációja nem haladja meg a VKI-ban meghatározott, valamint más európai közösségi joganyagba foglalt környezetminőségi határértékeket. A felszíni víz minőségi elemeinek állapotára nézve indikatív paraméterek (biológiai, hidrológiai, morfológiai, fizikai-kémiai és kémiai paraméterek) meghatározott gyakoriságú megfigyelésére, ellenőrzésére kialakított hálózati rendszer előírásszerű működtetése, a mennyiségi és minőségi jellemzők (adatok) rögzítéséről és megőrzéséről való gondoskodás. A felszíni víznek olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, ezeknek egy része, átmeneti víz, vagy a tengerparti víz egy szakasza. Az utolsó két kategória nálunk nem releváns. Dr. Padisák Judit által felszíni vizekre kidolgozott minőségi index, mely a fitoplankton ökológiai állapotának minősítésére alkalmas. 27 funkcionális algacsoporton, illetve azok indikátor értékein alapul. Olyan szárazföldi víztestet jelent, amely nagyobbrészt a földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat. Ilyen értelemben minden vízfolyás folyóként jelenik meg a VKI-ban. Az a folyamat, melyben az EU tagállamai összehangolják a különböző tipizáló, valamint referencia, jó és mérsékelt állapotot definiáló rendszereiket. A felszíni víztestnek a VKI-ban foglalt osztályozás szerint ilyennek minősített állapota. Az erősen módosított vagy mesterséges víztestnek előírásai szerint ilyennek minősített állapota. Olyan szabályozásokat jelentenek, amelyekkel a kibocsátás meghatározott korlátozását követelik meg. A kibocsátásnak a bizonyos paraméterekkel, koncentrációval és/vagy kibocsátási szinttel kifejezett azon tömegét jelenti, amely egyáltalán nem vagy meghatározott időszakban nem léphető túl. Kibocsátási határértéket az anyagok bizonyos csoportjaira, családjaira vagy kategóriáira lehet megállapítani. A kibocsátási határértéket - a kibocsátás utáni hígulást figyelmen kívül hagyva a kibocsátás meghatározása során - általában arra a pontra kell alkalmazni, ahol a kibocsátott anyagok elhagyják a berendezéseket. A vízbe történő közvetett bevezetések esetén a szennyvíztisztító telep hatása figyelembe vehető az érintett berendezések kibocsátási határértékeinek meghatározásakor, feltéve, hogy a környezetvédelem egészét tekintve egy egyenértékű szint biztosítható, és feltéve, hogy ez a megoldás nem vezet a szennyeződés magasabb szintjeire a környezetben. A VKI megfelelő mellékleteiben felsorolt anyagok. Az ilyen anyagok közé tartoznak a kiemelten veszélyes anyagok. Olyan víztestet jelent, amelyet lényeges emberi hatások értek, amelyek miatt a jó állapot elérése a megadott határideig valószínűleg nem teljesül. Kockázatos hidromorfológiai, kémiai és biológiai szempontból egyaránt lehet a víztest. Az erősen módosított víztestek egyben kockázatosak is. Felszíni vizek, elsősorban folyók minősítésére kidolgozott robosztus módszerek. A bevonatlakó algák az oxigén és szervesanyag-termelő tevékenységük révén fontos elsődleges termelő szervezetek, valamint a táplálékhálózat és az energiaáramlás fontos elemei. Emellett élőhelyet biztosítanak más szervezetek számára is, valamint stabilizálhatják az alzatot (pl. homokos, iszapos felszíneket). Mivel a bentikus algák alzathoz kötötten élnek, a közösség kialakulásában döntő szerepe van az adott vízben megnyilvánuló fizikai, kémiai és biológiai kölcsönhatásoknak, zavarásoknak. Emiatt felhasználhatók a vízminősítésben, a biológiai monitorozásban is. A víztestekre vonatkozó, a VKI 4. cikkében rögzített célkitűzéseket jelentik. Tulajdonképpen ezek azok a biológiai, hidromorfológiai, fiziko-kémiai és biológiától függő kémiai jellemzők elvárt értékei, melyek a jó állapot teljesülését, illetve az ennek már megfelelő, vagy jobb állapotú víztestek esetében az állapotromlást előírják. Egy bizonyos anyagnak vagy az anyagok egy csoportjának azt a koncentrációját jelenti a vízben, üledékben vagy az élőlényekben, amelyet az emberi egészség és a környezet védelme érdekében nem szabad meghaladni. Annak a mértéknek a kifejezése, amennyire egy felszín alatti víztestet a közvetlen és közvetett vízkitermelések befolyásolnak. Emberi tevékenységgel létrehozott felszíni víztestet jelent. Vagyis a bányatavak, az ásott csatornák tartoznak ide, ha a helyükön korábban nem volt víz. A VKI-ban matematikai modellezést jelent. Olyan módszer, mellyel a zavartalan állapotot (referencia állapotot) lehet becsülni, ha nem állnak rendelkezésre referencia helyekről származó adatok. A felszíni vizekkel kapcsolatban levő vízi ökoszisztémák szerkezetének és működésének minőségét a VKI-ban foglalt osztályozással összhangban leíró

13 Paleorekonstrukció Referencia feltételek Részvízgyűjtő Szárazföldi víz Szennyezés Szennyezőanyag Terhelés Tó Védett terület Veszélyes anyagok Vízgyűjtő Vízgyűjtő kerület Víztest Víztípus Zonációs index kifejezés. A referencia állapot meghatározására alkalmas módszer. Lényege, hogy a víztest referencia állapotát múltbeli, fosszilis maradványok értékelésével állapítja meg (pl. kovaalga héjak). A kiváló ökológiai állapothoz, illetve erősen módosított- és mesterséges víztest esetén a maximális ökológiai potenciálhoz tartozó jellemzői annak a zavartalan (ahol az emberi tevékenység hatásai nem jellemzőek) víztestnek, melyhez az értékelni kívánt víztest állapotot hasonlítjuk. Olyan földterületet jelent, amelyről minden felszíni lefolyás vízfolyások, folyók, esetleg tavak sorozatán keresztül egy vízfolyás egy bizonyos pontjához folyik (ami általában egy tó vagy folyók összefolyása). Minden a földfelszínen álló vagy mozgásban levő víz és minden felszín alatti víz annak az alapvonalnak a szárazföld felőli oldalán, amelytől a felségvizek szélességét számítják. Olyan, emberi tevékenységből származó anyagok, és hő közvetlen vagy közvetett bevezetését jelenti a levegőbe, a vízbe vagy a talajba, amelyek károsak lehetnek az emberi egészségre, a vízi ökoszisztémákra vagy a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémákra, amelyek az anyagi tulajdon károsodását eredményezik, vagy amelyek rontják, illetve zavarják a környezet élvezetét vagy más, jogszerű használatát. Minden olyan anyag, amely szennyeződést okozhat. Hajtóerő, a hatótényezőkként megnyilvánuló, felszíni vagy felszín alatti víztestre irányuló, közvetlen hatásai. Szárazföldi felszíni állóvíztestet jelent. A nevezéktanban nem tesznek különbséget a különböző állóvizek között. Hazai megállapodás szerint a vízjárta területek (wetlandek), a lápok nem tartoznak a tavak közé, ezeket, bár az 50 ha-nál nagyobbak száma száz feletti, nem jelölték ki víztestként. A fogalom fedi az állandó és időszakos tavakat, és a mentett oldali holtágakat. A hullámtéri holtágakat és mellékágakat a folyóvízi rendszer részeként kezeljük. Valamilyen ok miatt különleges védettséget élvező terület. Ez az ok lehet természetvédelmi, vízbázis-védelmi, vagy gazdasági szempontból jelentős fajok élőhelye, stb.. A védettség tehát a VKI-ban nem csak a természetvédelem szempontjából értendő. Olyan anyagok vagy az anyagoknak olyan csoportjai, amelyek mérgezőek, állandóak és képesek a bioakkumulációra, továbbá az olyan anyagok vagy az anyagok olyan csoportjai, amelyek az előbbiekkel egyenértékű problémákat okoznak. Olyan földterületet jelent, amelyről minden felszíni lefolyás vízfolyások, folyók, esetleg tavak sorozatán keresztül egyszerű, tölcsér vagy deltatorkolatnál a tengerbe folyik. A vízgyűjtő fogalma tehát a VKI-ban teljesen más, mint a korábban volt: csak a tengerbe ömlő folyóknak van vízgyűjtőjük. A többi valamely folyó részvízgyűjtője. Magyarország például teljes egészében a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik, a Dunába folyó vizeknek már csak részvízgyűjtőjük lehet. A szárazföldnek vagy tengernek olyan területrészét jelenti, amelyet egy vagy több szomszédos vízgyűjtőből alakítanak ki a hozzá kapcsolódó felszín alatti vizekkel és tengerparti vizekkel együtt, és amelyet a vízgyűjtő gazdálkodás fő egységeként határoz meg. Magyarország például a Dunának vízgyűjtő kerülete. A VKI szerinti vízgazdálkodási tervezés alapegysége, ezért a VKI alapegysége is. Olyan különálló és jelentős elem, mely tulajdonságaiban bizonyos mértékig homogén. Robosztus hidromorfológiai jellemzők alapján meghatározott tipológiai egység. Hasonló jellegű víztestek csoportosításának és jellemzésének eszköze. A makrofita minősítésben használt index, mely azt mutatja meg, hogy a víztest zavartalan állapotához képest milyen mértékű a zonáció megzavarása. Más szóval: A víztest zavartalan állapota növény zónáinak hányad része figyelhető meg.

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István

A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István A Víz Keretirányelv és az árvíz- és belvízkockázat kezelés Ijjas István Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó jogalkotásának egyik fontos újdonsága az Árvízkockázatok Értékeléséről és Kezeléséről

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS Az állásfoglalás a halászattal foglalkozó 2009. szeptember 10-én megrendezett tematikus fórum, az FVM-mel és a HALTERMOSZ

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1011-1023 Vidovenyecz V. 1 Antal Zs. 2 Nagy Z. 1 Fekete-Páris J. 3 Hegedűs I. 3 Pomogyi P. 1 A 2010 2011. ÉVI BALATONI NÁDASMINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI AZ EMBERI BEAVATKOZÁSOK TÜKRÉBEN KIVONAT A Balaton Közép-Európa legnagyobb

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben