Munkahipotézis Pécs M.j. Város városfejlesztési koncepcióját megalapozó tanulmányhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahipotézis Pécs M.j. Város városfejlesztési koncepcióját megalapozó tanulmányhoz"

Átírás

1 Munkahipotézis Pécs M.j. Város városfejlesztési koncepcióját megalapozó tanulmányhoz 1 A MUNKAHIPOTÉZIS VEZÉRMOTÍVUMA: HOSSZÚ TÁVON FENNTARTHATÓ VÁROS 1.1. Előzmények, körülmények A koncepció alapvető kereteit jelentik: Ökováros-Ökorégió program o Célja: alapdokumentumként szolgáljon a város- és vidékfejlesztési koncepciók készítői számára o Víziója: életközpontú, hosszú távon ökológiailag, társadalmilag és gazdaságilag fenntartható régió kialakítása, amely az emberek számára egészséges környezetet biztosít és előmozdítja az emberi méltóság megélésének lehetőségét valamennyi ember számára. 314/2012 (XI.) Korm. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről DDOP-4.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése A munkahipotézis alapvető célja, hogy jelen Ajánlattétel keretében kifejezze az Ajánlattevőnek a fenntarthatóság gondolatköréhez való viszonyát, amely meghatározza a Megalapozó tanulmány keretében végzendő információgyűjtési, elemzési és értékelési tevékenység tartalmát. Ennek következtében nem törekszik sem cáfolhatatlan állítások megfogalmazására, sem teljességre. Pécs város esetében a fenntarthatóság központú városfejlesztési koncepció elkészítését indokolja, hogy a város az Ökováros-Ökorégió program keretében óta készíti elő az ökológiai szempontból fenntartható város feltételrendszerét. Aktuálisan a DDOP /E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. pályázat meghirdetése révén lehetőség nyílt a megyei jogú városok számára, hogy pályázati támogatás segítségével készítsék el a fenntarthatóság-központú városfejlesztés dokumentumait. A jelen ajánlattétel keretében elvégzendő feladat a településfejlesztési koncepció elkészítéséhez szükséges megalapozó tanulmány kidolgozása annak a körülménynek a figyelembe vétele mellett, hogy egy korábbi megbízás keretében még a 314/2012 Korm. rendelet megjelenése előtt, a rendelet által támasztott követelmények ismerete nélkül elkészült, így annak követelményeit csak részben kielégítő helyzetfeltáró tanulmány eredményei felhasználhatóak. 1

2 1.2. A fenntarthatóság fogalomértelmezése: komplex fenntarthatóság, amely tartalmazza a. a természeti környezet b. a gazdaság c. a helyi társadalom d. az épített környezet fenntarthatóságát. A természet az emberi társadalom és a teljes élővilág létfenntartó rendszere, amely minden emberi szükséglet forrása. Ezért az ökológia egyensúlyát, további fejlődőképességét, azaz sokszínűségét, biodiverzitását meg kell őrizni. Komplex, az összes fenti tényezőt magába foglaló hosszú távú fenntarthatóság alatt a fő tényezőcsoportok és azok részrendszereinek, alkotóelemeinek hosszú időszak alatt megvalósuló harmonikus együtt élését, egyensúlyos működését értjük. Ebben a keretben a társadalmat jó általános közérzet, nagyobb társadalmi csoportjainak együtt élését alapvetően harmónia jellemzi. A fenntartható városban a gazdaság képes a társadalom alapvető szükségleteinek maradéktalan kielégítésére, kulturális és egyéb minőségi, a társadalmi fejlődés által életre hívott igényeinek differenciált, szélsőségektől mentes teljesítésére anélkül, hogy a természettől elvett javak levegő, föld, víz, ásványi kincsek, ezek minőségi és esztétikai vonásait is ideértve- mennyiségi vagy minőségi tekintetben fogyó, romló tendenciát mutatnának. Az ember és a természet viszonyát nem az ember uralma jellemzi a természet felett, tevékenysége nem a természet leigázására irányul a döntően fizikai, anyagi szükségletek korlátlan és mielőbbi kielégítése érdekében, a helyi érdekeket, a területfejlesztési szempontokat nélkülöző gazdasági verseny körülményei közt. A fejlődés nem szükségszerűen egyenlő a folyamatos növekedéssel. A történelmi időtávokon keresztül érvényesülő, növekedés alapú fejlődési út túlhaladottá vált az által, hogy az emberi faj elérte a növekedés határait, jelenleg is zajló létszámnövekedése és növekedés-szemléletű gyakorlata saját életfeltételeinek felélése, saját társadalmának önfelszámolódása irányába hat. Ez a folyamat egyes földrészeken legalább is néhány évtizedig- még megállíthatatlannak tűnik, azonban sok ország, város már felismerte, hogy lokálisan is elérte, sőt, meghaladta korlátait. Nyilvánvalóvá vált, hogy az erőforrások felélése hanyatló gazdasághoz, a meglévő struktúrák pénzügyi fenntarthatatlanságához, az épített környezet állapotának romlásához, munkanélküliséghez és a lakosság távolabbi területekre és a közeli agglomeráció településeire való elmeneküléséhez vezet, ahol munkalehetőségek, de legalább is a környezet tekintetében vonzóbb feltételeket találnak. Ezek a városok a felismerés révén új alapokra helyezték célkitűzéseiket, a mennyiségi tényezők helyett a minőséget helyezték előtérbe, s szakítottak azzal a hagyománnyal, hogy a magas minőséget a magas árral azonosítsák. Ezek a jelenségek Pécs esetében is pregnánsan bekövetkeztek, ezért a következő városfejlesztési koncepciónak új, a fenntarthatóságot központi kérdésként kiemelt horizontális szempontkéntkezelő paradigmára kell épülnie. A jövőkép nem a jelenlegi helyzet előrevetítésére épül, mivel annak révén nem érhető el egyensúlyos célállapot, hanem az egyensúlyos célállapot víziójából kerül visszavezetésre a tervezési időszak cél- és feladatrendszere. A fenntarthatóságot célzó emberi erőfeszítések a jó minőségű és harmonikus élethez szükséges fizikai és szellemi, társadalmi együttélési és lelki szükségleteket helyezik előtérbe, amelyek nem igénylik további új ( szűz ) természeti erőforrások 2

3 igénybe vételét, hanem az évezredek alatt igénybe vett erőforrások keretein belül alakítják ki változatos életük feltételeit. A szükségletek a korábban egyszer már igénybe vett, s tér, építmények eszközök, hulladékok, sőt, környezetszennyező anyagok formájában rendelkezésre álló készletek innovatív, kreatív újrahasznosításával kerülnek kielégítésre, miközben a talaj, a levegő, a vizek tisztasága javul, a zöldfelületek aránya jelentősen nő Röviden a fenntarthatóság részterületeinek problémáiról Az alábbiakban a fenntarthatóság fő területeinek pécsi vonatkozásai közül emelünk ki néhány fontos jellemzőt. A leírások nem az egyes fenntarthatósági területek teljes körű bemutatására törekszenek. Célunk az, hogy e fejezetben felvillantsuk: az elmúlt időszakok tevékenysége a környezeti fenntarthatóság kivételével a XIX. századtól a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakig a gazdasági fejlődés révén biztosította a gazdasági és a legtöbb vonatkozásban a társadalmi fejlődés és fenntarthatóság feltételeit, s fejlődött az épített környezet is. A rendszerváltással egy időre eső gazdasági visszaesés következtében azonban ez helyzet megváltozott, a korábbi gazdasági struktúra felszámolódott, pótlása pedig lényegében elmaradt. Ennek következtében a korábban háttérbe szorult környezeti fenntarthatóság mellé felsorakozott a többi terület fenntarthatósági tényezőinek megroppanása is, melyek helyreállítására nem indultak érdemleges stratégiai akciók. Időközben globális változásokra is sor került, amelyek külső tényezőként terhelődnek erre a helyzetre. Így lényegében az integrált fenntarthatóság, önfenntartó képesség és belső erőforrásokra alapozott fejlődőképesség célkitűzése a helyzethez képest olyan magas követelményeket támaszt, amelyek a korábbi, már megcsappant erőforrásokra alapozott gondolkodás keretei közt nem teljesíthetőek. Lényegében a fenntarthatóság egyetlen területén sincs kielégítő helyzetben a város, ezért a teljes struktúra újragondolására, új egyensúlyi állapot kialakítására van szükség Természeti környezet E fogalom alatt olyan tartós egyensúlyi állapotot értünk, amelynek keretében a természeti környezet képes folyamatosan regenerálódni és egészséges, természetes, vonzó életfeltételeket biztosítani a benne élő emberi társadalom és az élővilág számára. Városunkban az elmúlt évszázadok, különösen a XX. sz. alatt a környezeti fenntarthatósággal szemben a gazdasági és a lakóterületi terjeszkedés szempontjai érvényesültek. Az adott történelmi korokban a fejlődésnek ez az utcája különösen az alapszükségletek élelmezés, ruházkodás, lakhatás- kielégítésére irányult. A fejlődés követendő elvi mintájának tekinthető az a komplex felfogás, ahogy a Duna Gőzhajózási Társaság az alapszükségleteken túllépve a bányászattal együtt fejlesztette annak háttériparát, a településeket és a helyi társadalmat az összes humán és infrastrukturális közszolgáltatással (oktatás, biztonság, hitélet, kultúra, sport, lokális társadalmi kohézió fejlesztése) együtt, az adott korszak élenjáró szintjén. Mi lehetett a jelentős kommunális tőkebefektetések célja? A hosszú távú termelőképesség és nyereségesség feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében olyan munkakínálatot, épített környezetet és társadalmat hozott létre, amely tartós létbiztonságot és többgenerációs jövőt jelentett a közösség tagjai számára. Különösen felgyorsult azonban a természeti környezet elfogyasztása is a XX. századi iparosodás korszakában, amikortól kezdve a szénbányászat és az általa keltett ipari fejlődés, valamint az ezzel együtt járó, megtízszereződést eredményező lakosságnövekedés időszakában a mennyiségi szempontok és az épített környezet fejlesztésének igénye háttérbe szorította a természetes 3

4 növénytakaró, a domborzat, a levegő-, talaj- és vízminőség megőrzésének szempontját. A gazdaság, a lakosság és az épített környezet párhuzamosan növekedett, mindez azonban a környezeti tényezők jelentős fogyasztása árán történt. A bányászati tevékenység befejeztével jelentős költségek merültek fel a felhasznált területek rehabilitációja és a volt bányászok egészségvédelme terén. Ez a folyamat még ma sem zárult le. Mindazonáltal a bányászati tevékenység befejeztével a levegő metán, CO2 és porterhelése, valamint a közutak teherszállító járműterhelése jelentősen csökkent, s megszűntek az egészségre ártalmas munkahelyek. Az előkészítetlen bányabezárásokat azonban nem követte a kor technológiai színvonalán álló iparágak, tevékenységek letelepítése. Miközben a múlt következményeinek kezelése még részben folyamatban van, nem kerülhető meg a piaci igények változása nyomán felmerült újabb bányászati igények, nyersanyagforrások kitermelésének elvi kezelése a fenntarthatóság tárgyalásának keretei közt. E téren figyelembe kell venni, hogy a bányabezárások óta eltelt két évtized alatt jelentős technológiafejlesztések történhettek, melyek ma már sokkal jobban figyelembe veszik a környezet és az ember védelmének szempontjait, így kellő óvatosság mellett meg kell vizsgálni, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a technika mai szintjén az ásványkincsek hasznosítására. Meghatározandók azok a paraméterek, követelmények, amelyek az érvényes jogszabályokon túl adott területen új ipari és más tevékenységek letelepítésének, engedélyezésének sajátos városi kritériumait jelentik, valamint azok a garanciák, amelyeket a város szükségesnek tart a kockázatok tekintetében. A főként növekedéssel jellemezhető városfejlődés egyre több területet foglalt el az üzemek, az infrastruktúra és az lakóterületek számára. A történelmi időkben kialakult szőlészet területileg visszaszorult, a kertészeti tevékenységek megszűntek, a Mecsek oldal és az É-D irányú völgyek beépültek, és leromlott a város átszellőzésének lehetősége. A hegyoldalak magas burkoltsága és a gyepesítés következtében az esőzések alkalmával a víz a városra zúdul, melynek kezelésére nem elegendő a csapadékcsatorna hálózat. Ugyanakkor a meleg időszakokban a város portalanításhoz, hűtéséhez, zöldfelületeinek üdén tartásához, az ipari vízellátáshoz és a rekreációhoz nem áll rendelkezésre visszatartott csapadékvíz Gazdaság A gazdaság fenntarthatóságát érte a legnagyobb csapás az elmúlt évtizedekben. A XIX. sz.-tól növekvő széntermelést a II. világháború után követte az uránbányászat és részben az őket kiszolgáló építő-, gép- és villamos ipari, logisztikai valamint a társadalom többi részének foglalkoztatását célzó könnyűipari, élelmiszeripari ágazatok fejlődése. A szénbányászat nemcsak a közvetlenül kapcsolódó ágazatokra gyakorolt ösztönző hatást, hanem idevonzotta mindazokat, akik e fejlődő környezetben jónak ítélték jövőbeli kilátásaikat, a kialakult pezsgés fellendítette a város gazdaságának teljes struktúráját. E növekedésre alapozott fejlődési folyamat alapvetően a világgazdasági változások által is erősen befolyásolt rendszerváltási időszakban ért véget. A növekedés megtorpanása korábban kezdődött, kifulladása magát a rendszerváltást is elősegítette, az azt közvetlenül megelőző évek gazdasági bűnbakkeresése, a KGST összeomlása pedig gyorsan meg is pecsételte a bányászat jövőjét. A méretgazdaságosság az elmúlt két évtized alatt az iparban a legnagyobb munkaerő-koncentrációjú távol-keleti területek felé áramoltatta az ipari termelést, a mezőgazdaságban pedig monokulturális termékszerkezethez vezetett. A könnyűipari üzemek tönkrementek, Magyarország korábban változatos mezőgazdasága néhány gabonafajta termelésére szűkült, a termékfeldolgozás (élelmiszeripar, ipari növény-feldolgozás) pedig alapvetően megszűnt. Mindez tömeges munkahelyvesztéseket eredményezett, melyet Baranyában nem pótoltak új beruházások. 4

5 A gazdaság a továbbiakban nem volt képes a lakosság és a város korábbi színvonalon történő fenntartására. A legnagyobb hiányosságként összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy a város a rendszerváltást követően nem tudott olyan vonzó feltételrendszert kialakítani, amely az ide áramló befektetések és a helyi vállalkozások fejlődése révén képes lett volna pótolni a korábbi gazdasági potenciált. Ez több fontos külső okkal is magyarázható (földrajzi elhelyezkedés, délszláv háború, autópálya hiánya a legutóbbi időkig), részben azonban annak a felismerésnek és a hozzá kapcsolódó eltökéltségnek a hiányából fakad, hogy a gazdasági szerkezet átalakítása alapvetően városvezetési feladat, s nem lehet azt a piaci automatizmusokra és kormányzati intézkedésekre bízni. A feltételrendszer adottságai és a gazdasági környezet által kínált lehetőségek alapján kell tudni kiválasztani azt az ágazati stratégiát, amely a város gazdaságának új, felismerhető profilt szab és amelyhez a befektetésekre hatást gyakorló feltételrendszert (oktatás, üzleti infrastruktúra, városdiplomácia, célzott befektetési marketing) igazítani szükséges. E területek megtalálása feltételezi a szakmai nyilvánosságot, és erősen igényli a város, az egyetem és a gazdasági szereplők együttműködését. A hosszú távú fenntarthatóság alapján tovább kell vinni a korábban kialakított stratégiai célok azon törekvését, hogy a gazdaságot magas hozzáadott értékű, innovatív ágazatokra célszerű alapozni. Más oldalról nem szabad azonban elfeledkezni arról a tényről, hogy a gazdaság belendítése és fenntarthatósága megkövetel bizonyos nagyságrendet, kritikus tömeget, amit egyes innovációs területek csak hosszabb idő alatt lesznek képesek elérni. Szükséges ezért az életciklusuk zenitjéhez közelítő termékek, szolgáltatások befogadása is. A társadalom összetétele nagy számban igényel olyan munkahelyeket is, amelyek viszonylag rövid betanítás után, alacsony és közepes iskolai végzettséggel is elláthatók. Ezen szempontok együttes figyelembe vételével van remény eredményes gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégia kialakítására. A munkahelyteremtés terén a területi elvet szükséges követni, ami lehetővé teszi a város tágabb környezetével való organikus együttfejlődését Társadalom, foglalkoztatás A társadalom sem szakadhatott el a gazdasági alapoktól az utóbbi évtizedekben. A humán tőkével való bőkezű bánásmód már jóval a rendszerváltást megelőzően előre vetítette a növekedés végét. Annak ellenére, hogy a bányavállalatok sokat költöttek a termelékenység javítását és az egészség megóvását szolgáló fejlesztésekre, a kézi munka kiváltására irányuló kísérletek csak részsikereket hoztak Ennek következtében megnehezült, a helyi utánpótlást tekintve ellehetetlenült a munkaerő utánpótlás. A fejlesztésekkel szemben támasztott társadalmi és gazdasági igények és a tényleges eredmények közti rés áthidalhatatlanná vált. A növekedésre, a városfenntartásban vezető szerepet játszó bányavállalatok részvételére alapozott városműködtetési modell létalapja a nyolcvanas években megrendült, majd a kilencvenes évek elején megszűnt. A bányászat felszámolása negatív multiplikátor-hatása révén- többszörös munkahelyvesztést generált, mindamellett a KGST és a Szovjetunió összeomlása, valamint ezzel egy időben a könnyűipari termelési súlypontok Távol-Keletre helyeződése össztüzet zúdított a városra, megszüntetve a bányászaton kívüli iparok piacát is, s a bőripar, a ruházati ipar, az élelmiszeripar, az építőipar és a gép- műszeripar is osztozott a bányászat sorsában. A mezőgazdaság tulajdonváltása következtében felszámolódtak a mezőgazdasági nagyüzemek. Az élelmiszeripari cégek privatizációja a hazai élelmiszergyártás jelentős részének megszűnéséhez vezetett. A politikai rendszerváltás önmagában is jelentősen átalakította a társadalom működését, a tömeges munkahely-vesztés, az ezt ellensúlyozni képes reorganizáció teljes elmaradása pedig jószerével kihúzta a talajt a korábbi, megszokott családi és közösségi keretek alól. A város humán 5

6 közszolgáltatási rendszerének finanszírozása mindinkább a központi költségvetésre és a növekvő hitelállományra terhelődött, melynek törlesztési lehetőségeit nem támasztotta alá a gazdasági fejlődésbe vetett bizalom. A tömegesen kiesett foglalkoztatást a jövőt szolgáló fejlesztések nem tudták pótolni. Két évtizedes stagnálást követően a csapdahelyzetből való kitörés lehetőségével kecsegtető EKF program nem hozott átütő változást. A Pólus program helyesen választotta ki a hosszútávra szóló innovatív iparágakat (egészségipar, környezetipar, kulturális ipar és az őket támogató turizmus), rövid- és középtávon teherbíró ágazatként való felfogásuk azonban nem igazolódott vissza, s a program elszürkült, mielőtt markáns foglalkoztatás-emelkedést generált volna. Az EKF lényegi eredménye lehetett volna (lehetne), ha a megnövekedett ismertséget sikerül áttranszformálni olyan városdiplomáciai és városmarketing akciókká, amelyek szigorú következetességgel és politikai konszenzussal párosulva befektetéseket, gyümölcsöző egyetemgazdaság kapcsolatokat, tartósan növekvő turizmust eredményeznek. Ehelyett az adminisztratív és döntési folyamatok elhúzódása következtében minden erőfeszítés a beruházások megvalósulására koncentrálódott, azaz az érdemi célok helyét az eszközök vették át. A kultúra városaként való működéshez Pécsnek jelentős nemzetközi hírnévre, elismertségre, szívósan és következetesen épített, jól működő kapcsolatrendszerre van szüksége, melyhez jó lehetőségekkel rendelkezik a történelmi múlt során kialakult tartalom és részben az EKF révén létrejött infrastruktúra és belvárosi környezet révén. Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési érdekeink emellett azt kívánják, hogy e kapcsolatrendszert befektetések, kereskedelemfejlesztés, K+F kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében szükséges kiaknázni, mivel így érhető el akkora hatás, amely már érdemi befolyást gyakorolhat a város gazdaságára. Az igényeket követni igyekvő szolgáltatási és infrastruktúrafejlesztési attitűd a gazdasági talajvesztés ellenére napjainkig tovább élt, s a vezető politikai erők összefogása hiányában nem született konszenzus e helyzet fenntarthatatlanságának tudatosítása és megváltoztatása érdekében. Csupán a 2/3-os többség tudatában kezdett hozzá a jelenlegi városvezetés a pénzügyi stabilizációhoz. A helyi társadalom és a megye lakossága nagy árat fizet azért, hogy az erőfeszítések többnyire a hosszútávon fenntartható, életképes struktúrák helyett a túlhaladott állapot fenntartásának igyekezetére fordítódtak. Lecsökkent a gazdasági aktivitás, romlott a lakosság-megtartó képesség, jelentőssé vált a piacképes munkaerő elvándorlása, csökkent a lakosság jövedelemszintje, csökkentek a települések adóbevételei, összességében romlott a társadalom állapota és közérzete. A gazdasági szerkezetváltással párhuzamosan a társadalom szerkezete is jelentősen megváltozott. A születésszám tartós csökkenése, a piacképes munkaerő elvándorlása és a kedvezőtlen születési arányok rontják a város kilátásait arra nézve, hogy hosszú távon mindinkább a magas hozzáadott értékű termék- és szolgáltatás-struktúra irányába fejlődjön. A korfa erősen az idősebb korosztályok felé tolódott el, a lakosság összetétele a születések struktúráján keresztül elmozdulhat az alacsonyabb iskolai végzettség megszerzésére képes kategóriák felé. Az oktatási-nevelési rendszer kihívásának tekinthető, hogy képes legyen ennek ellensúlyozására, s a munkaerő-piaci igényeknek megfelelni képes munkaerő-kínálat biztosítására. A lakosságszám és különösen a gyermeklétszám csökkenése következtében a korábbi rendszerek részben túlméretezetté váltak (oktatás, egészségügy), részben finanszírozásuk jelent korlátot (idősgondozás). A munka világából tartósan kiszakadt rétegek többnyire a korábbi kolóniákban koncentrálódnak és egyre kevésbé tarthatók meg meleg 6

7 tartalékként a később létrehozandó munkahelyek számára. Ezen túlmenően a szegénység és annak velejárója, a bűnözés és önpusztító életmód jelent kihívást. A tömegmunka helyett magas hozzáadott értékre apelláló gazdaságfejlesztési célkitűzések a polarizálódással, a szegregációval nehezen hozhatók összhangba. Az érdemi antiszegregációt nem csupán a tünetek kezelése, hanem a város társadalmába való tartós újraintegrálás jelentené, amely differenciált és egymással összefüggő módon kidolgozott gazdaságfejlesztést, munkahelystruktúrát, képzési- és felnőttképzési rendszert, szociálpolitikát és szociális gyakorlatot, kulturális és PR stratégiát követel. Ez egyike azon tételeknek, amelyek terén a fenntarthatóság integrált felfogásának messzemenően érvényre kell jutnia. A hamarosan nyilvánosságra kerülő népszámlálási adatok birtokában lehet megítélni ezen állítások helyességét és fontosságát, valamint meghatározni azokat az indikátorokat, amelyek révén a feladatok és az eredmények e téren is mérhetővé válnak. A város fontos szerkezet átalakító lépéseket tett a szolgáltatási rendszerek finanszírozhatóságának helyreállítására, a megkésett intézkedések azonban egyelőre nem biztosítják a tartós fenntarthatóságot, hiszen a működést megtámasztó gazdasági struktúra nem javult. A város legnagyobb foglalkoztatójává az egyetem vált, melynek nem alakult ki szerves kapcsolata sem a város, sem a gazdaság működésével. Fejlődése részben ellensúlyozta a negatív folyamatokat, a várostól elkülönült működése miatt azonban nem juthatnak érvényre a szinergikus hatások. A magas diáklétszám ellenére kevés diplomást képes megtartani a város, mivel a végzősök munkahelyhez jutási esélye alacsony. Az egyetem és a város együttműködésében rejlő, mindeddig nagyrészt elmulasztott lehetőségek közt említhető olyan kutatási programok generálása, amelyek a város programozási dokumentumainak elkészítését, fejlesztését megalapozzák, innovatív ágazatok pályára állítását elősegítik. Hasonlóképpen legalább részben kiaknázatlan a pécsi székhelyű, jelentős tudományos területfejlesztési potenciállal rendelkező RKK-val való együttműködés lehetősége. A város civil társadalmát éppen a városfejlesztés kérdései mozgósítják legjobban, így helyes és indokolt olyan civil működési formák folyamatos működtetése, amely keretében a civil társadalom igényei, tapasztalatai és kreatív javaslatai becsatornázódhatnak a programozásba Épített környezet E fenntarthatósági terület a város egyik legnagyobb kihívása. A korábbi gazdasági szerkezet felbomlása jelentős ipari infrastruktúrát hagyott maga után. Az állam igyekezett rendezett körülményeket teremteni a felhagyott bányászati iparterületek helyén, a más ágazatokhoz (pl. bőripar, honvédelem), tartozó hasonló sorsú területek sorsát azonban a tulajdonosokra hagyták, illetőleg újrahasznosításukat a pályázati rendszerben elérhető forrásokkal ösztönzik. Mivel a tulajdonosok nem rendelkeznek megfelelő saját erővel, a befektetési kereslet pedig rendkívül gyenge, sok esetben megkésett az újrahasznosítás. A város eminens érdeke lenne, hogy e területek fejlesztése a városfejlesztési céloknak megfelelően valósuljon meg, ehhez jelenleg nem áll rendelkezésre a megfelelő elhatározás és eszközrendszer. A korábbi gazdagságra épült közszolgáltatási rendszer, köz- és lakóterületek műszaki állaga a megcsappant jövedelmekből nem tartható fenn sem a közszféra, sem a magánszféra tulajdonosi körében. A működő ingatlanvagyon pénzügyi fenntarthatóság céljából való szűkítése jelentős állagromlással is jár a parkoló pályára kerülő ingatlanok körében. Sajátos kérdésként merül fel az EKF keretében épült objektumok gazdaságos működtetése. Folyhatnak viták megépítésük célszerűségéről, ehelyett azonban helyesebb szerkezet-átalakító 7

8 lépésként és jövő-potenciálként tekinteni rájuk. Meg kell találni az új várospolitikai célok szolgálatába való állításuk hatékony módjait. Különösen nagy gondot jelent már ma is a lakótelepek műszaki minőségének fenntartása úgy a közterületek, mint a lakóépületek és a közösségi terek vonatkozásában. Paradox módon a helyzet romlása növeli a helyi társadalom gondoskodás iránti szükségleteit éppen akkor, amikor a források szűkülnek, s a helyi társadalom szegregáció irányába történő elmozdulása fel is lazítja a környezet iránti igényességet és negligálja az annak megóvására irányuló, általában helyi civil szervezetek által végzett tevékenységet. Mindez azzal is jár, hogy csökken a jó minőségű környezetet biztosító, megfizethető lakóterületek nagysága, új területek igénybevételének lehetősége, ezért az igényes és fizetőképes lakosság a szomszédos kisebb településeken keres kulturált lakókörnyezetet. Pécs esetében gyakorlatilag a teljes keleti városrész (beleértve Somogy és Vasas területét) már égetően igényli a beavatkozást, míg Kertváros közép-hosszú távon tart e negatív állapot felé. Ezzel a város jelentékeny hányada kerülhet abba a kategóriába, amelyben rendkívüli kezelés szükséges. Az ehhez szükséges források nem állnak rendelkezésre, a városrészek fenntarthatósága a jelenlegi gyakorlat szerint nem biztosítható, aminek következménye a helyi társadalom fellazulása, az elvándorlás növekedése, a társadalom összetételének kedvezőtlen változása. A város zökkenőmentes és eredményes működésének egyik alapfeltétele mobilitás, melynek keretében a város környezetéhez kapcsolódik, valamint a fenntartható és olajozott belső mozgás megvalósul. A közlekedés és a logisztika egyrészt a fenntartható gazdaság fontos része, a munkavállalást és a lakosság időgazdálkodásáét befolyásoló tényező, másrészt az esztétikus, jó levegőjű és alacsony zajszintű város feltétele. E célok érdekében folyamatban van a város közösségi közlekedési rendszerének programfejlesztése, melyet a készülő városfejlesztési koncepcióval összhangban kell elkészíteni. Tekintve, hogy a közlekedési rendszer alapkoncepciója is a fenntartható város fogalma köré szerveződik, várható, hogy a két dokumentum közt nem lesz ellentmondás. 2. A BEAVATKOZÁSOK ALAPELVEI A városfejlesztési koncepció hosszú időtartamra szól, ezért időtállónak kell lennie Az időtállóság feltétele, hogy operatív, konkrét témákban, megoldásokban ne foglaljon állást, mivel az nem a koncepció műfajához tartozik; az alapelvek, fejlődési irányok és arányok tekintetében világos és egyértelmű állásfoglalásokat tartalmazzon, melyek üzenetként működhetnek a városlakók és a környezet számára, és kiindulópontként szolgálnak a városkormányzás és a későbbi városfejlesztési dokumentumokat, eszközöket kidolgozó szakemberek számára. A koncepció központi szemlélete a komplex, integratív jellegű fenntarthatóság, amely minden terület esetében figyelembe veszi a többi területhez való kapcsolódás kereszthatásait, kerülve bármely oldal egyoldalúságát. Ez a megközelítés paradigmaváltást jelent, mivel a mindenkori növekedés, igényteljesítés, beruházás-szemlélet szempontjával szemben a hosszú távú fenntarthatóság, a minőségi kérdések és a város, mint rendszer harmonikus működése kerül előtérbe. Más szempontból a paradigma váltás úgy is értelmezendő, hogy a jövőtervezés nem a jelen állapotok előre vetítésére épül, hanem a jövőbeli célállapotokból vezeti vissza a jelenig tartó időintervallum feladatait. Ez a szemlélet önmérsékletet követel, és a korábbiaknál lényegesen magasabb szintű együttműködést igényel a kapcsolódó szakmai területek szereplőivel. Felmerül annak lehetősége, hogy a célok közt az első helyre nem a népességmegőrzés, hanem az önfenntartó és önfejlődő-képesség kifejlesztése kerül, amely mellett középtávon tovább csökkenhet a 8

9 lakosságszám, de a fenntarthatósági egyensúly elérése a későbbiekben újabb növekedési trend kialakulásával biztat. Szemléletváltás nélkül véleményünk szerint minden igyekezet ellenére a város lakosságának, jelentőségének, térségi és nemzetközi hatásának további lemorzsolódásával lehet számolni, ez azonban nem széles körbe nyilvánvaló és elfogadott álláspont. Az ember, a társadalom fejlesztésének elsődlegességi elve a városfejlesztésben, mivel a város értékét alapvetően nem az épített környezet, az infrastruktúra fejlettsége határozza meg, hanem a lakosság, a helyi társadalom cselekvőképessége, innovációra való képessége, önfenntartásra és önfejlődésre való berendezkedése, munkaerő-piaci versenyképessége. A természeti környezet fejlesztésének igénye különös hangsúllyal merül fel, mivel az elmúlt évszázadban e területre jutott a legkisebb figyelem, s a társadalom felé e téren halmozódott fel a legnagyobb deficit. Továbbá, habár rövidtávon a gazdasági fenntarthatóságot érzékeljük a legsürgetőbb területnek, hosszú távon lokálisan és a globális viszonyok alapján is a természeti környezet egyensúlyának újrateremtése a legsúlyosabb kérdés a társadalom fenntarthatósága tekintetében. A társadalom-fejlesztés sikerének záloga, hogy a humán közszolgáltatások programozása és szervezése (oktatás- munkaerő-piacra való felkészítés, szociális gondoskodás, egészségügy, kultúra-szervezés, sport-szabadidős tevékenységek) lehetőleg integráltan kerüljön megvalósításra, mivel csak ebben az esetben várható, hogy a hatások egymást erősítik. Különösen a gyermekek, fiatalok esetében fontos, hogy az oktatásban érvényesüljön az egészségre, egészséges környezetre nevelés szempontja, az egészségügy képes legyen a betegségek megelőzésére és gyógyítására, a kultúra igényességre és önálló gondolkodásra nevelje a fiatalokat, s a szociális szféra nyújtson segítséget a tanulást és személyiségfejlődést zavaró szociális háttér megváltoztatása terén. A központosított feltételrendszer mellett is meg kell találni a konkrét, a jövőképre épített stratégiából levezetésre kerülő oktatás-nevelésképzés lehetőségét. Nem lehet kibújni ennek felelőssége alól azzal az indokkal, hogy az oktatás már az állam feladata, hiszen a jövő munkavállalói ülnek az iskolapadokban. Az oktatási rendszer teljes spektrumában (különösen a szakképzésben és a felsőfokú képzésben) érvényesülnie szükséges a jövőképből visszavetített feladatoknak, mert csak így érhető el a fenntarthatósági, környezeti szemlélet érvényre jutása és a stratégiában meghatározásra kerülő fejlődési célok munkaerőigényének kielégítése. A város fenntarthatósága akkor biztosítható a városlakók által, ha közösen megteremtik a város önfenntartásának alapjait, biztosítják önfejlődésének feltételeit. A lehetséges legnagyobb mértékben törekedni kell az önállóság feltételeinek megteremtésére, a kiszolgáltatott helyzetek megelőzésére. Ennek előfeltétele a koherens, a meghatározó szereplők együttműködését igénylő határozott cselekvés a kitűzött célok érdekében. Az eredményesség a kormányzás, a civil szereplők, a városdiplomácia, a képzés, a munkahelyteremtés, a befektető-szervezés, a városmarketing összehangolt működésének következményeként alakulhat ki. A város fenntarthatósága akkor biztosított, ha bevételei és saját teljesítményei megteremtik a működés és a fejlesztések fedezetét az adott központi költségvetési és pályázati rendszer keretei közt. Az új paradigmának megfelelő, egyensúlyos és fejlődőképes rendszer egyes területeken visszalépést igényel, mivel az elmaradott területeken különösen a természeti környezet és a gazdaság, foglalkoztatottság ilyen- előrelépésre van szükség, mely forrásátcsoportosításokat igényelhet. Az összességében fejlett oktatási-képzési rendszerben pedig strukturális változtatásokra lesz szükség a fejlesztési stratégia által megcélzandó gazdaságszerkezethez való alkalmazkodás érdekében. A változtatások konfliktusokat gerjesztenek, amennyiben azok célja, értelme nincs összhangban a városérdekekkel és a 9

10 kommunikáció nem megfelelő, ezért az elvszerűségnek, a társadalmi párbeszédnek és a jó színvonalú kommunikációnak fontos szerepe van. A természeti és az épített környezet, a gazdaság úgy szolgálja a városlakók érdekeit és igényeit, hogy a város komplex fenntarthatósága, harmonikus működése legyen jellemző. A kék gazdaság és zöld gazdaság szemlélet követése az erőforrásokkal való gazdálkodás tekintetében. A humán erőforrással való gazdálkodás a természeti, anyagi környezethez hasonlóan azt az elvet kövesse, hogy semmi és senki sem felesleges, minden ember bír olyan értékekkel, amelyeket a város egészének fejlesztése érdekében hasznosítani szükséges. Ezért meg kell találni minden munkaképes korosztály és minden társadalmi csoport emberhez méltó életet biztosító foglalkoztatásának, erre való felkészítésének lehetőségeit. A képzési és foglalkoztatási rendszert ehhez igazítva kell megszervezni, s a rendszernek biztosítania kell a mobilitás, előrelépés lehetőségét. Területfejlesztési szemlélet, melynek keretében a hazai és nemzetközi térbeli kapcsolatrendszernek jelentős szerep jut. A térbeliség különösen a város élelmiszer-ellátása, energia-ellátása, humán közszolgáltatási piaca, munkaerő-ellátása, innovációs és üzleti infrastruktúra-kapcsolatai, közlekedési kapcsolatai, kereskedelmi -üzleti kapcsolatai és a turizmus terén bír jelentőséggel. 3. AZ EGYES FENNTARTHATÓSÁGI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE 3.1 Természeti környezet A felhalmozott készletekből való gazdálkodás, a természetben való terjeszkedés visszafogása Hulladékmentességre törekvő gazdaság és szolgáltatások rendszerének megteremtése, innovációs láncok, körforgás jellegű lokális anyag- és energiafolyamat-láncolatok kialakítása A városi zöldterületek növelése, a meglévő zöldterületek karbantartása A csapadékvizek megfogása, tárolása, hasznosítása a város tisztasága, zöldfelületei, klímája érdekében A Mecsek oldal vízvisszatartó képességének növelése a burkolt felületek csökkentése, a kertészeti felületek újraaktiválása révén A város szellőzésének javítása A megújuló energiaforrások intenzív alkalmazása. A zárt rekultivált területeken (pl. urán zagytározók, meddőhányók) naperőművek, biomassza-termelés megvalósítása 3.2 Gazdaság A természeti környezettel kapcsolatban lefektetett elveknek megfelelő gazdaság létrehozása A társadalom rétegződésével összhangba hozható foglalkoztatást biztosító piac- és szociális gazdaság Az alapszükségletek gyakorlatilag teljes körű kielégítését, a lehető legteljesebb foglalkoztatást biztosító gazdaság, amely komplex módon kezeli a közfoglalkoztatás, a szociális foglalkoztatás, a családi gazdálkodás és a vállalkozási szféra kereteit, biztosítva az egyén számára az előrelépést a magasabb foglalkoztatási kategóriák felé. A vállalkozói szféra tekintetében a 10

11 gazdasági önállóságot, önálló termékek előállítását, s a vállalkozások hálózatos, klaszteres együttműködését preferálja. A globális piacon versenyképesen működő gazdaság, mely beépíti a meglévő értékeket. A múltban felhalmozódott anyagok, hulladékok sokoldalú hasznosítása a lehetőségeknek megfelelően (pl. szennyvíziszap, kommunális hulladékok, erőművi pernye, stb.) zárt rendszerű vegyészeti újrahasznosítása alapanyag-előállítási vagy energia-hordozó előállítási céllal Az oktatási-képzési, a szociális és az egészségügyi szférának támogatnia kell a munkaerőpiac által a jelen, de még inkább a jövő stratégiai fejlődési irányainak megfelelő, célzott munkaerő kínálat biztosítását. A stratégiai fejlesztési irányok újragondolása, megváltoztatása vagy kiegészítése a fenti szempontoknak való megfelelés érdekében. A város térségi-regionális gazdasági központ szerepének érvényre juttatása a következők révén: o A város stratégiai fejlesztési céljainak összehangolása a térség régió, megye, szomszédos területek- fejlesztési irányaival, stratégiai szempontjaival o Képzési, innovációs, területen, a befektető-szervezés vonatkozásában a térségi szempontok figyelembe vétele a saját városi szempontok mellett. o A város helyi foglalkoztatási, élelmiszer-ellátási, megújuló energiarendszer-fejlesztési igényeinek a térséggel összehangolt kielégítése, helyi termékre és szolgáltatásokra épülő igény-kielégítés és foglalkoztatás a térségi földalap differenciált hasznosítása révén. o A turisztikai desztináció értelmezésének kiterjesztése a megye kapcsolódó turisztikai célterületeire, a stratégiák, a marketing és a desztináció-menedzsment összehangolása a kölcsönös előnyök alapján. 3.3 Társadalom Folyamatos fejlesztési, programalkotási, jövőtervezési tevékenység kialakítása a társadalmi kreativitás és helyismeret hasznosítása és az innovativitás fenntartása érdekében, folyamatos kommunikációs csatornák működtetése révén, a város-kormányzás és a civil közösségek együttműködésével. A társadalom rétegződéséhez igazodó képzési, munkaerő- és személyiség-fejlesztési tevékenység, a munkaerő-piaci igényekhez való közelítés céljával. A társadalmi különbségek mérséklése a hátrányba került rétegekhez tartozók felemelését szolgáló közösségfejlesztő és egyéni fejlesztő tevékenység révén. A város közösségi tereinek fejlesztése, minél több élő közösség létrejöttének ösztönzése, bevonásuk a döntés-előkészítési folyamatokba, különösen a leszakadó keleti városrészekben. A társadalom-építő civil és non-profit szervezetekkel való együttműködés erősítése, támogatásuk és kompetenciáik növelése. A térségi képzési és kulturális fejlődés generálása a meglévő infrastruktúra és intézményrendszer felhasználásával. Az egyetem-város kapcsolat erősítése, a fejlesztési stratégiák, városkutatási tevékenységek összehangolása. Közös fellépés a városdiplomácia és az egyetemi diplomácia, a fizetős hallgatói helyek megtöltése és a gazdaságfejlesztési kapcsolatrendszer fejlesztése, a vállalkozások és az egyetem közti kapcsolatok erősítése terén. A bővülő külföldi hallgatói kapcsolatok aktivizálása a városdiplomácia, az innováció és a gazdasági-kulturális együttműködések terén. 11

12 3.4 Épített környezet Az infrastruktúra környezeti-társadalmi szempontú fejlesztése, a városüzemeltetés költségeinek tetemes csökkentése az energia-megtakarítások lényeges növelése és a megújuló energiák kiterjedt alkalmazása révén A város közlekedési infrastruktúrájának a lakosság számára előnyös és vonzó fejlesztése az élhetőség javítása, a társadalmi költségek és a környezetterhelés lényeges csökkentése révén, a gyalogos és kerékpáros közlekedés, a kötött pályás közösségi közlekedés és a motorkerékpáros közlekedés előnyben részesítése a személygépkocsikkal szemben. A város elkerülését biztosító úthálózat fejlesztése, a belvárosi személygépkocsi- és teherforgalom további jelentős mérséklése. Sétálózónák további kialakítása illetve a meglévők kiterjesztése Parkolók fejlesztése a nagy forgalmú közintézmények közelében, ezen belül ingyenes parkolók létesítése az egészségügyi intézmények környezetében a betegek által történő könnyű megközelíthetőség érdekében (kórházak, rendelőintézetek, amelyek esetében a személygépkocsival való megközelítés továbbra is lakossági preferencia marad.) Az elöregedett és barna mezős területek környezeti-társadalmi szempontú reorganizációja, szűz területek építési célú felhasználásának erős korlátozása a néhány tervezett terület kivételével. A beépítési sűrűség csökkentése, szellős, zöld területeket hagyó megoldásokkal. Az új vagy újrahasznosításra kerülő területeken a csapadékvízzel való gazdálkodás megvalósítása. Új épületek építése és régiek engedélyköteles átalakítása esetén szigorú energia-hatékonysági normák kialakítása. 4. A PARADIGMAVÁLTÁSBÓL ADÓDÓ HELYI KORMÁNYZÁSI FELADATOK A paradigmaváltás elsősorban a városkormányzásra ró jelentős feladatokat. A szemléletváltásnak elsősorban az önkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal és az önkormányzati tulajdonú cégek körében kell megvalósulnia, mivel a megvalósítás és a propaganda terén az első vonalban foglalnak helyet. A társadalmasítás szempontjából azok a civil közösségi partnerek következnek a sorban, akik folyamatos együttműködést folytatnak az önkormányzattal, és kommunikációs kapcsolatban állnak a lakossággal. Az új városfejlesztési koncepciót követnie kell a többi településfejlesztési eszköz, program, szakterületi stratégia újraírásának, valamint a megvalósításhoz szükséges feladatokat is tervezni kell, és feladattervekben szükséges rögzíteni az érintett szervezetek, funkcionáriusok számára. Meg kell szervezni a végrehajtás monitoring-rendszerét. A feladatok egy részét intézményi illetve gazdasági partnerekkel közösen kell megtervezni és megvalósítani (Pl. minisztériumok, PTE, energetikai vállalatok, közúti igazgatóság, közlekedési vállalatok, egészségügyi intézmények, s.t.b.) A célokat indikátor jelleggel paraméterezni szükséges, hogy az tervezett időhorizontokon mérhető legyen az eredményesség. Göndöcsné Agócs Dóra ügyvezető 12

13 Néhány alapul veendő dokumentum és irodalom: Európa 2020 stratégia 1992: ENSZ Agenda : Aalborgi Charta 1996: ENSZ Habitat Agenda 1998: Új Atheni Charta 2007 Lipcsei charta 2011: A jövő városai tanulmány Eu JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) for Smart and Sustainable Cities, Horizontal Studies, Background Paper 2011 A resource-efficient Europe Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy Brussels, ( COM(2011) 21) Regional Policy for Smart Growth in Europe 2020 (European Union Regional Policy 2011) Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata 13

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Pécs Mj. Város településfejlesztési koncepció. Munkahipotézis. Pécs, 2012. 03.07.

Pécs Mj. Város településfejlesztési koncepció. Munkahipotézis. Pécs, 2012. 03.07. Pécs Mj. Város településfejlesztési koncepció Munkahipotézis Pécs, 2012. 03.07. Miért a fenntarthatóság? A Koncepció vezérfonala: a fenntartható város Előzmény: Ökováros Ökorégió program 2004-től A fenntarthatóság

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17.

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Megyei Önkormányzat feladata Területfejlesztésről és területrendezésről szóló tv. 2012. évi módosítása a területfejlesztési

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Városrehabilitációs tapasztalatok a Dél-Dunántúlon Béres Gábor

Városrehabilitációs tapasztalatok a Dél-Dunántúlon Béres Gábor Városrehabilitációs tapasztalatok a Dél-Dunántúlon Béres Gábor tervező menedzser Pécs, 2010. november 18. A városrehabilitációs pályázatok jellemzői A városrehabilitációs kiírások a ROP-ok legkomplexebb

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 2014 20-as fejlesztéspolitika koncepcionális szintjein Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Helyi fejlesztés - a TEHO-tól a társadalmi innovációig

Helyi fejlesztés - a TEHO-tól a társadalmi innovációig Helyi fejlesztés - a TEHO-tól a társadalmi innovációig Gazdaságtudományi Kar Eger, 2015. november 19. Tartalom Elemzési keretek: a helyi fejlesztés fogalma, feltételrendszere A magyarországi helyi fejlesztés

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS Egy várostervező morgolódásai Aczél Gábor DLA 2016. 07. 06. MOTTÓ Edgar Degas: Könnyű annak festeni, aki nem tud festeni A VÁROSRENDEZÉS ELHELYEZKEDÉSE AZ URBANISZTIKÁN BELÜL

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben