Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet"

Átírás

1 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet

2 A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt álló önálló szervezeti egység vezetőjeként, közvetlenül segíti a Vezérigazgató munkáját, a Vezérigazgatói titkárság, valamint a Nyugdíjasház(ak) irányításán keresztül különös tekintettel az alábbiakra - - Szervezi a Vezérigazgató programját - Szervezi, felügyeli és ellenőrzi a Társaság iktatási/irattári ügymenetet - Előkészíti az igazgatósági, a felügyelőbizottsági és az alapítóbizottságai, illetve a Fővárosi közgyűlés üléseken szereplő társasági előterjesztésű napirendeket, kezeli az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat - nyugdíjasházi feladatok teljes körű irányítása, felügyelete, illetve az ehhez kapcsolódó együttműködés a tulajdonos szakterületi vezetőivel, hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, társszervezetekkel - A feladatellátásához kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítése, szabályzatok készítése - Az asszisztencia nélküli felsővezetők adminisztratív munkájának támogatása, illetve részükre beszerzések intézése a Vezérigazgatói titkárságon keresztül - A nem informatikai iroda-felszerelés/berendezés társasági szintű biztosítása - A társasági rendezvények szervezése, felügyelete - A gépek és gépjárművek beszerzésének előkészítése és bonyolítása - A társasági honlap aktualizálása - A társasági honlap(ok) felügyelete, naprakészsége biztosítása - A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítésében való közreműködés - Az üzletvitelhez, a cégképviselethez szükséges formanyomtatványok elektronikus és nyomtatott változata biztosítása - A mobil és vezetékes telefon ügyintézés, valamint tisztítószer beszerzés - A kézbesítői tevékenység irányítása - Kapcsolattartás a hatásköre vonatkozásában a tulajdonos szervezeti egységeivel, hatóságokkal, közreműködő szervezetekkel - A Társaság székhelyén működő recepció működtetése. A Vezérigazgatói titkárság feladata - Segíti, szervezi a Vezérigazgató munkáját - Ellátja a társaság központi iktatási/irattári tevékenységét - Támogatja a Vezérigazgató helyettes, a Kabinet főtanácsos és az asszisztencia nélküli igazgatóságokkal rendelkező igazgató(k) adminisztrációs ügyeit - Elvégzi a belső előírások (kivétel: Vezetői iránymutatás, Igazgatói utasítás) teljes körű ügykezelését - Kezeli, nyilvántartja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, Fővárosi Közgyűlés előterjesztéseket, határozatokat - Jegyzőkönyv vezetési feladatokat lát el - Nyilvántartja, kezeli a belső előírásokat, a Társaság bélyegzőit. A Nyugdíjasház(ak) feladata: A nyugdíjasházak biztonságos személyi, tevékenységi és műszaki működtetése a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tevékenység keretében az ott rögzített feladatellátással, a nővérszolgálat és a gondnoki teendők vitele, ami a koordinátor(ok) munkafeladatai körében kerül kivitelezésre. - Nyugdíjasházi nővér szolgálatot ellátók munkarendjének kialakítása, munkaidő-beosztásának készítése, feladataik meghatározása, munkaköri leírások aktualizálása, munkájának felügyelete - munkaértekezlet tartása, továbbképzések szervezése

3 - Nyugdíjasházi ellátottak komfortérzetének javítását előmozdító kezdeményezések előterjesztése, problémáik kezelése, problémák jelentése megoldási javaslat készítésével és megküldésével a Kabinetiroda vezetője részére - mentális/fizikális állapotuk javításának segítése - életmód-és egészségügyi tanácsadása - fogadóóra tartása havi rendszerességgel előre kijelölt időpontban - szükség esetén orvos, mentő hívása - elhalálozásuk ügyintézése - lakógyűlések megszervezése és azokon való részvétel továbbá - Nyugdíjasházi gondnokok munkájának szervezése, felügyelete, feladataik meghatározása, munkaköri leírásuk aktualizálása. - Bérlemény átadás-visszavétel lebonyolítása, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Évente teljes körű bérleményellenőrzés elvégzése, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Éves közszolgáltatási szerződéshez szükséges adminisztratív feladatok ellátása. - Nyugdíjasházak működésével, műszaki állapotukkal, javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok készítése és megküldése közvetlen felettese részére. - Nyugdíjasházban elvégzett eseti munkák ellenőrzése. - Eseti feladatok ellátására ajánlatkérés, ajánlatok értékelése, a kapcsolódó szerződés aláírásra történő előkészítése. - Hibabejelentés megtétele az Építési és Vállalkozási Iroda felé, szerződött alvállalkozó részére a hiba kijavítására. - Bérlők műszaki jellegű panaszainak, észrevételeinek kivizsgálása, javaslattétel intézkedésre felettesének. - Jelentés készítése felettese részére a kezelt ingatlanok műszaki állapotáról. - Épületekkel kapcsolatos adminisztráció vezetése. - A munka-és tűzvédelmi oktatások előkészítése, valamint a munkaköri feladataihoz tartozó vonatkozó jogszabályi és belső előírások betartásának ellenőrzése, a szükséges intézkedés-tétel előterjesztése a munkahelyi vezető részére. - BFVK Zrt. céges szintű tisztítószer rendelése a nyugdíjasházakra és az egyéb lakóingatlanokra. Igények bekérése a gondnokoktól, ingatlanfelelősöktől, ezek összesítése, megrendelés leadása. - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat illetékes osztályaival. A Humánpolitikai igazgatóság feladata A HR igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a minőségirányítási, a foglalkozás-egészségügyi és a belső PR tevékenységet, a Humán erőforrás kezelési iroda munkáját, valamint a Jogi iroda tevékenysége ellátását biztosítja - különös tekintettel az alábbiakra - : - a humánstratégia kialakítása, megvalósítása - a Társaság emberi erőforrás-gazdálkodási, személyügyi (továbbiakban lehet: HR) tevékenységének végrehajtása, valamint a humán erőforrás eljárások kidolgozása és a nyilvántartó rendszer működtetése - a Társaság stratégiai terveiben szerepeltetett képzési, fejlesztési, minőségirányítási tevékenység szervezése, a minőségirányítási rendszer alakítása - a SZMSZ módosítási javaslatok fogadása, a szükséges módosítások útján az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalása, - a jóváhagyott szervezetfejlesztés végrehajtása, - a munkavégzés személyi feltételeinek Vezérigazgató által jóváhagyott - társasági szintű tervezése, szervezése - kapcsolattartás az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjaival, a tulajdonos humán erőforrás szakterületével - a munkavállalói képviseletekkel való együttműködés

4 - a szervezeti egység fejlesztésének, korszerűsítésének tervezése, végrehajtása a Társaságéval összhangban - vagyon-nyilatkozatok nyilvántartása, tárolása - a fenntartható fejlődés, a környezeti fenntarthatóság kezelése, koordinációja - a humánpolitikai belső előírások készítése, módosítása - részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - fogadja, és intézi a szakterületi vezetőktől érkezett a munkavállaló részére járó a munkakör betöltéséhez szükséges időközi vizsga-és egyéb képzési kötelezettséghez kapcsolódó oktatásszervezést, a szükséges megelőző/ védőoltások beszerzését - PR tevékenység koordinálása - takarítói és karbantartói feladatok ellátásának koordinálása Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megállapodás, illetve a hatályos közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A Jogi iroda feladata - Vezérigazgató munkája közvetlen támogatása - A Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyekben okiratokat szerkeszt, ellenjegyez - Vezérigazgató meghatalmazása alapján a hatóságok, az állami, az önkormányzati és a közigazgatási szervek előtt a társaság jogi képviseletének ellátása - Részvétel a Társaság szabályzatai készítésében, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kontrolljában - Részvétel a Fővárosi Közgyűlés és a Gazdasági Bizottság részé előterjesztések jogi előkészítésében, kontrolljában - Közreműködés a Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződések kidolgozásában, módosításában. - Jogi tanácsadás a Társaság felsővezetői részére a szakterületük vonatkozásában - Kapcsolattartás a Főpolgármesteri Hivatal jogi szakterületeivel - A társasági szintű belső előírások kiadás előtti jogi véleményezése, ellenjegyzése - A humán erőforrás kezelés munkája támogatása, a munkaviszonnyal/közfoglalkoztatotti jogviszonnyal összefüggő jognyilatkozatok, szerződések és a humánpolitikai szakterületi belső előírások készítésével, ellenjegyzésével, jogi állásfoglalás nyújtásával - A társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a humán erőforrás kezelési szakterülettel közös feladatellátással - HR szakterületi Felügyelő Bizottság, Igazgatóság, Fővárosi Közgyűlés, stb. előterjesztések készítése - HR szakterületi közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése - A kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - Pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések, ajánlatkérések intézése A Humán erőforrás kezelési iroda feladata - a társasági feladatok ellátásához szükséges munkaerő mennyiségi és minőségi összetételben történő biztosítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, kötelező közzététel adatfeltöltése - a toborzási-kiválasztási folyamatok bonyolítása és nyomon követése együttműködve a munkavállalót igénylő szervezeti egység vezetőjével - a munkavállalók személyi anyagának nyilvántartása és az adatok folyamatos karbantartása, kiemelt figyelmet fordítva a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelmi előírásokra - a fluktuációval kapcsolatos adminisztrációs teendők végzése, a munkaviszonyt megszüntető munkavállalók részére kérésük esetén - működési bizonyítvány kiállítása - a Jogi irodával együttműködve a munkaviszony megszün(tet)ése ügyintézése

5 - az újonnan felvett munkavállalók beilleszkedésének támogatása - a munkaerőhiány és a munkaerőtöbblet kezelése - teljesítményértékelési rendszer működtetése - bér-és társadalombiztosítási ügyintézés - a prémiumokkal, az eseti jutalmazásokkal kapcsolatos nyilvántartás és ügyintézés - a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződések átadása a központi szerződés nyilvántartás ellátójához, - a szervezeti átalakítások, módosítások HR nyilvántartó rendszerhez szükséges kódolása, átvezetése - a munkavállalók munkaviszonyból eredő kötelezettségszegése miatti hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására szóló eljárási határozatok nyilvántartása, jogerőre emelkedést követő végrehajtási intézkedések megtétele - személyügyi statisztikák készítése, elemzése - társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a jogi szakterülettel közös feladatellátással - a humán erőforrás gazdálkodás területét érintő belső szabályzatok és intézkedések tervezetének összeállítása, jogi kontrollra küldése, - a humán erőforrás terv és az éves képzési terv összeállítása, a költségek tervezése és a költségfelhasználás folyamatos figyelése - közfoglalkoztatotti jelentéskötelezettségek teljesítése - hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, a tulajdonossal való együttműködés a munkaerővel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések kapcsán - oktatásszervezés, a beiskolázások ügyintézése, tanulmányi szerződések kötése - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - A Belső ellenőrzés felé jelzi a bérszámfejtéshez adatot, jelentést, jelenléti ívet, munkaidő elszámolást határidőre nem szolgáltatókat, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókat, a munkaköri leírást nem nyújtókat - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal A Minőségirányítás feladata - A Társaság minőségirányítási rendszerének újjáalakítása, működtetése és a továbbfejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása, a Társaságon belüli koordinációval. - Kapcsolattartás a minőségirányítási audit szerződéses partnerekkel - Minőségirányítás kézikönyv, belső eljárásrendek készítése koordinációja - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - a szakterületekről/vezérigazgatói titkárságról érkező hatályos belső előírások elektronikus formában való közzététele. A Foglalkozás-egészségügy feladata - a munkavállalók és a közfoglalkoztatottak munkaköri előzetes, valamint a munkavállalók időszakos, soron kívüli és záró alkalmassági vizsgálatai végzése, nyilvántartása - foglalkozási megbetegedések kivizsgálása - a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos helyzetfelmérés, - egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, valamint a veszélyforrások feltárásában, és a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában való közreműködés a munkavédelem támogatására

6 A PR feladata - a Táraság arculati szabályozásának kontrollja, fejlesztése - kommunikációs kampányok, akciók tervezésében való részvétel - a belső kommunikációs rendszer fejlesztése és működtetése, - a belső kiadványok gondozása - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat sajtó -s szakterületével Az Ingatlangazdálkodási igazgatóság feladata Az Ingatlangazdálkodási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja az Ingatlankezelési és hasznosítási, valamint a Biztonsági iroda és ezen belül a munka-és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - A közvetlen beosztottak munkája irányítása és ellenőrzése - A vállalkozási tevékenységek segítése érdekében rendszeres kapcsolattartás a potenciális megrendelőkkel - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal, közmű társaságokkal, hatóságokkal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, A tovább számlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A szabványok és műszaki előírások betartatása az egész társaságra vonatkozóan - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkavállalók hatékony, ellenőrzött és költségtakarékos működtetése. Az Ingatlankezelési és hasznosítási iroda feladata kivételével a nyugdíjasház(ak), illetve a Projektszervezet - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése - Részvétel társasházi közgyűléseken - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltethetőségének biztosítása (gépészeti, elektromos, építészeti kiépítések, stb.) - Környezetvédelmi üzemeltetés (KÜJ és KTJ alapján) - Nem-lakás és lakás célú helyiségek üzemelésének ellenőrzése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek átadás-átvételében történő eljárás, jegyzőkönyvezés - Nem-lakás és lakás célú helyiségek rovar- és rágcsálóirtásának elvégeztetése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek liftügyelete, kazánügyelete - Korszerűsítési pályázatok lebonyolítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, adatfeltöltése - Ingatlanőrzés - Porta és gondnoki szolgálat ellátása - Közüzemi és energiagazdálkodási feladatok ellátása - Hulladék elszállíttatás - Külső területek tisztántartása - Kémények tisztíttatása - Tervek készítése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - Szabályzatok készítése, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása

7 - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési, HR tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Közreműködés a szervezet fejlesztésének, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás, adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, a továbbszámlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A Társaság közmű- és energiafogyasztásának ésszerűsítésére javaslattétel, a jóváhagyott módosítás végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Irodán belüli fejlesztések, különböző távú beruházások megtervezése, engedélyezésre való felterjesztése, végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Vagyonvédelmi tevékenység megszervezése, működtetése - A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása; az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése, - Munka- és védőruha, védőital szervezeti egység szintű biztosítása - nem-lakás és lakás célú ingatlanok meghirdetése - Bérleti jogviszonyt megelőző versenyeztetési eljárás előkészítése, lebonyolítása, tulajdonosi hozzájárulás beszerzése, a pályázati felhívás elkészítése, Bérlők ajánlatainak fogadása, a beérkezett ajánlatok érvényességi szempontból történő ellenőrzése, a legkedvezőbb ajánlatot tevő bérlő kiválasztása, valamint a bérleti szerződés feltételeire vonatkozó javaslattétel. - Szerződéskötést megelőző egyeztetések folytatása, ezt követően bérleti szerződés tervezet készítése - kapcsolattartás az ingatlannal kapcsolatosan közös képviselő, lakótársak, közműcégek felé, részvétel közgyűléseken - Bérlő jogszabályt sértő magatartása, illetve szerződésszegése esetén a vonatkozó jogszabályok által erre az esetre biztosított jogok gyakorlása - tulajdonosi érdekek képviselete és érvényre juttatása - A bérlővel való folyamatos kapcsolattartás és egyéb bérlői kötelezettségek teljesítésének érvényesítése, szükség esetén helyszíni szemle keretében. - Birtokbaadás, birtokbavétel - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Hasznosítható ingatlanok felkutatása, hasznosíthatóság feltételeinek megteremtése, javaslattétel a hasznosítás módjára - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - A bérlők szerződésszerű magatartásának folyamatos ellenőrzése, szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtétele - Bérbeadás feltételeinek meghatározása, pályázati anyagok előkészítése, bérleti jogviszony létrehozása, megszüntetése - Pályázati eljárások lebonyolítása - Közbeszerzésekben való eljárás - Előterjesztések készítése - Ingatlan hirdetések megszervezése, koordinálása valamint fűtői feladatellátás a Társaság egészére vonatkozóan (a nyugdíjasházak tekintetében is!) A Biztonsági iroda feladata A jogszabályi előírások, a Társaság tulajdonosa, illetve a Vezérigazgató által meghatározott biztonságpolitika és biztonságstratégia alapján, egységes rendszerszemlélet alkalmazásával tervezi, szervezi, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a Társaság biztonságvédelmét, ami kiterjed az üzletbiztonságra, a vagyonvédelemre, a munka-és tűzvédelmi tevékenységek ellátására. Ezen belül - a Társaság jó hírnevét, reputációját veszélyeztető jelenségek, tendenciák feltárása - a biztonságvédelmi tevékenységi körbe tartozó hatósági megkeresések teljes körű, társasági szintű kezelése (jellemzően jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági, rendvédelmi, biztonsági, ügyészségi-, és bírósági szervek, hatóságok adat és információ igényeinek teljesítésére) - a társasági szintű krízis/válság-, konfliktuskezelés (biztonságvédelmi közreműködés az üzletmenet folytonosság érdekében)

8 - a biztonságtechnikai rendszerek, fejlesztések üzemeltetése támogatása - a társaság biztonságtechnikai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése valamint a munka-és tűzvédelem, elsősegélynyújtás feladatai irányítása, aminek keretein belül: - A Társaság munka és tűzvédelmi tárgyú iratainak, szabályzatainak készítése és naprakész állapotban tartása - Biztonságtechnikai, munka és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói jogszabályok betartása, betartatása és betartásának ellenőrzése - A Társaság tulajdonában és üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő ingatlanokban a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése, valamint ahol azt a rendelet előírja a létesítmény tűzriadó tervének elkészítése - A munkahelyek, munkaeszközök munkavédelmi szempontból történő vizsgálata, a veszélyforrások feltárása, és javaslattétel azok kiküszöbölésére - Részvétel a hatóságok által a társaságnál tartott munka és tűzvédelmi szemléken, valamint üzembe helyezési és használatbavételi eljárásokon, intézkedés a feltárt hiányosságok megszüntetéséről - Az éves vonatkozó vezetői ellenőrzési ütemterv összeállítása - A munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítésének, továbbképzésének megszervezése, illetve gondoskodás azok végrehajtásáról - A tűz-és munkavédelmi oktatás szervezése és elvégzése - Javaslattétel a hatékony biztonságtechnikai eszközök, berendezések beszerzésére, valamint gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságunkról, karbantartásukról és szükségszerű pótlásukról - A munkahelyi/üzemi balesetek ügyintézése, részvétel a felelősség feltárását célzó vizsgálatokban, mentésben, a mentés irányításában, dokumentálásba - A Társaság munkahelyein az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek vizsgálata, értékelés, a vonatkozó kockázatértékelés/kockázatelemzés folyamatos felülvizsgálatáról való gondoskodás, szabályozás - Javaslattétel a munkahelyi veszélyek megszüntetésére, vagy ha az nem lehetséges, akkor csökkentésére - A védőruhák, védőeszközök és védőfelszerelések munkakörönkénti szükségletének meghatározása - A védőital, védőruha, védőfelszerelés, munkaruha társasági szintű beszerzése, biztosítása, aminek keretein belül a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg ügyintézése - Új technológia bevezetésénél a szükséges védőeszközök meghatározásában való közreműködés - Elsősegélynyújtók képzése és működése biztosítása - Tűzriadó terv készítése - A tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések megléte biztosítása, állapotának és nyilvántartásának ellenőrzése minden létesítményben. A Gazdasági igazgatóság feladata A Gazdasági igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi iroda, Számviteli iroda, valamint a Portfoliókezelést - különös tekintettel az alábbiakra - : - A működési területére vonatkozó jogszabályok, irányelvek, az Igazgatóság által jóváhagyott tervek és üzletpolitikai célkitűzések alapján a társaság számviteli, pénzügyi, kontrolling és portfoliókezelési tevékenységének irányítása - A Társaság gazdálkodásának, a gazdasági események dokumentálási munkájának irányítása, gazdasági tevékenységének felügyelete - A Társaság számviteli politikájának kialakítása és folyamatos aktualizálása a Számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - A pénzkezelés rendjének kialakítása, működtetése, ellenőrzése - A közbeszerzés irányítása, társasági szintű koordinálása, ügyvitele - Társasági szintű, illetve szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások elkészítése, folyamatos, de legalább évenkénti felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

9 - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakításában történő részvétel, a humán erőforrásokhoz köthető költség és kockázati elemek kezelése figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - A Társaság éves üzleti tervének és fejlesztési tervének összeállítása - A Társaság éves beszámolójának, negyedévenkénti és éves üzleti jelentésének elkészítése - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - A közszolgáltatási szerződésben a gazdasági területet érintően előírt beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítése - A szervezeti egységek költség-és létszámkerete meghatározása, tartása felügyelete - Az adó- és járulékkötelezettségek határidőben történő bevallása, befizetése - A Társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése - A Társaság szerződéses kötelezettségeiből adódó adatszolgáltatási kötelezettségek elkészítése, illetve az elkészítésének az irányítása - A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, az átmenetileg szabad pénzeszközök hatékony elhelyezése az érvényes jogszabályokkal összhangban - A Társaság hosszútávon befektethető pénzeszközeit érintően befektetési javaslatok kidolgozása - A Társaság saját tulajdonát képező értékpapírjainak, pénzügyi befektetéseinek kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése - Intézkedés a Társaság követeléseinek behajtására - Költség elszámolási rendszer kidolgozása, ellenőrzése - A Társaság gazdasági eseményeinek és folyamatainak rendszerszemléletű nyomon követése, értékelése, elemzése, gazdasági döntések előkészítése - Elemzések és előterjesztések készítése a Társaság gazdasági területét érintően - A könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel történő kapcsolattartás, információ és adatszolgáltatás biztosítása - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású kötelező közzététellel (bankszámlák feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkezők, személyre szóló juttatási elemek meghatározásával) való együttes szerkesztése - A Társaságnál a területét érintően a számítógépes adatszolgáltatás fejlesztéséről való gondoskodás - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakítása, figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - A közszolgáltatási szerződés(ek)hez és az éves üzleti tervhez az irodákkal folytatott tervtárgyalások előkészítése, azokon történő részvétel - Részvétel az egyes irodákra, igazgatóságokra továbbá a Társaság egészére vonatkozó éves üzleti tervek, bevételi, költség és beruházási tervek kialakításában - Részvétel a Társaság éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - Folyamatos gazdaságossági számítások, elő- és utókalkulációk ellenőrzése - Költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámok kialakítása és alkalmazása a vezetői információs rendszer keretén belül - Folyamatos költségelemzés, annak alapján prognózisok készítése - A Társaság humánerőforrás és pénzügyi folyamatainak folyamatos elemzése - A beruházási tervek megvalósulásának elemzése - Az Éves üzleti tervben és a közszolgáltatási szerződés(ek)ben foglaltak megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén javaslattétel a Vezérigazgató felé - Az irodák rendszeres teljesítményértékelése - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - Eljár a vagyonnyilatkozatra kötelezett, de vagyon-nyilatkozattételt nem teljesítőkkel szemben, a bérszámfejtéshez, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez, elszámolásához adatot, jelentést határidőre nem szolgáltatókkal, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókkal, a munkaköri leírást

10 nem nyújtókkal szemben, ami mellett kiemelt hangsúllyal végzi a közfoglalkoztatás időszakában - a közfoglalkoztatás folyamata közbenső szabályossági ellenőrzését - A vonatkozó jogszabályi és belső előírások alapján a közbeszerzési tevékenység ellátása, a közbeszerzési eljárások bonyolítása, adminisztrálása, vagyonnyilatkozati kötelezettségek teljesítésében való közreműködés valamint közbeszerzési eljárások személyi és összeférhetetlenségi feltételeinek ellenőrzése - Kialakítja és szolgáltatja a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszert, valamint a költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámokat, valamint költségelemzést és annak alapján prognózist készít, átfogó pénzügyi-számviteli kontrollingot teljesít. A Pénzügyi iroda feladata - A számlavezető bankkal való napi kapcsolattartás, a Társaság bankforgalmának lebonyolítása, hitel, garancia és készpénzigény esetén a (jóváhagyott) kereten belüli forrás biztosítása - Bankforgalmi és pénzügyi feladatok ellátása, pénztárkezelés - Számlázási feladatok, közmű számlákkal kapcsolatos ügyintézés - Követelés behajtás - Hitel-és pénzügyi tranzakciók lebonyolítása - Pénzügyi adatszolgáltatás a Társaság vezetése részére - Szakmai együttműködés az Igazgatóságokkal, irodákkal - Rövid, közép és hosszú távú pénzügyi, likviditási, kiszámlázási tervek összeállítása, naprakész nyilvántartása, jóváhagyatása, az eredmények kiértékelése, a szükséges módosítások végrehajtása. Ezen adatok naprakész szolgáltatása a társaság vezetése számára - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározásában - A Társaság szerződéseinek központi nyilvántartása (amibe szerepeltetni kell a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződéseket is) - A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság szerződéseinek közzététele a Társaság honlapján - Adatszolgáltatás az önkormányzatok, adóhatóság és bankok részére a jogszabályok és a szerződések alapján - A Társaság éves üzleti terv pénzügyi tervjavaslatainak előkészítése együttműködve a szervezeti egységek vezetőivel - A jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett idegen pénzeszközök kezelése, számlázási, elszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása - Statisztikai jelentések készítése A Számviteli iroda feladata - Közreműködés a társaság számviteli politikájának kialakításában és karbantartásában a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - Közreműködés a Társaság belső elszámolási rendszerének kialakításában - A Társaság számvitel-politikája és a számviteli törvény alapján a könyvvezetési, beszámolókészítési és értékelési elvek betartásával a főkönyvi könyvelés megszervezése és folyamatos elvégzése - Főkönyvi zárlatok, éves mérlegbeszámolók és eredmény-felosztási javaslat készítése, gazdasági elemzések értékelése - Mérlegek, elemzések készítése - Eredmény-és költségkimutatások és azok elemzésének elkészíttetése, a szükségessé váló intézkedések megtétele, bevonva az érintett szervezeteket - Javaslattétel a céltartalék képzésére, illetve az értékvesztések elszámolására

11 - A Társaság információs igényeinek megfelelő adatszolgáltatás a főkönyvi és analitikus könyvviteli rendszerekből - A társasági adóbevallások készítése, leltárak készíttetése - Szakmai együttműködés az irodákkal - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározása - A Társaság vezetése, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos terv/tény elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - Statisztikai jelentések készítése - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett speciális feladatellátás A Portfoliókezelés feladata A társasági részesedésekből képzett portfolióvagyon vagyongazdálkodási feladatairól a Társaság belső előírása rendelkezik, különös tekintettel a feladatellátással kapcsolatos kontroll tevékenységre, jelentés kötelezettségek körére, időbeliségére, aminek keretein belül valósul meg: - a stratégiai portfolióvagyon vagyonkezelése - az üzleti/értékesítendő portfolióvagyon kezelése, vagyonelemek értékesítése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok által fizetett és a Fővárosi Önkormányzatot megillető osztalék beszedése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában értékelések végzése - elemzések végzése nem a portfolióba tartozó önkormányzati társaságok esetén és - egyéb, a portfolióba nem tartozó társasági részesedések értékelése. A Stratégiai és vagyon-nyilvántartási igazgatóság feladata A Stratégiai igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint végzi a vagyon-nyilvántartást, irányítja az Ingatlanfejlesztési iroda, az Ingatlanértékelési és stratégiai iroda, valamint az Informatika tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A Társaság kezelésében, vagy tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatos stratégia alkotási folyamat kialakítása - Önkormányzat vagyongazdálkodási és lakásgazdálkodási stratégiájához kapcsolódó feladatok ellátása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - az ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó ingatlanok vizsgálatának, értékelésének, - hasznosításra való előkészítésének, és - a kiemelt és magasabb hozzáadott értéken hasznosítható önkormányzati ingatlan - fejlesztések döntés előkészítő feladatainak, valamint - a társaság kezelésében vagy tulajdonában lévő vagyonnyilvántartás bővített és - integrált informatikai rendszerben való megszervezésének és működtetésének irányítása - Részt vesz a társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. Az Ingatlanfejlesztési iroda feladata A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - fejlesztésre alkalmas potenciális ingatlanok azonosítása az ingatlanvagyon nyilvántartás és vagyonstratégiai szempontok figyelembevételével - jelenleg futó kezdeti fázisban lévő kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésében és beruházás szervezésében való részvétel

12 - döntés előkészítés, javaslattétel olyan kiemelt ingatlanfejlesztési beruházások életre hívására, amelyek magasabb hozzáadott értéken hasznosítják az ingatlanokat - új kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésére hasznosítási alternatívák megfogalmazása, hasznosítási számítások végzése és szabályozási tervekkel, tanulmány tervekkel kapcsolatos előkészítő tevékenységek ellátása az Önkormányzat saját vagyongazdálkodása keretében és vagy külső beruházók bevonásával - ingatlanfejlesztés megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a nem kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - Önkormányzat városfejlesztési elképzelései megvalósításának elősegítése - terület- és településfejlesztési lehetőségek azonosítása, elemzése, javaslata - fővárosi építési keretszabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata - fővárosi településszerkezeti terv módosítása, karbantartása, szükség esetén új terv készítése - Fővárosi Városfejlesztési Koncepció szerinti városfejlesztési projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányainak, dokumentációinak az előkészítése, elkészítése - közreműködés a főváros városképe szempontjából meghatározó épített környezet védelmére vonatkozó javaslatok előkészítésében, valamint a vonatkozó hatályos rendelet felülvizsgálatában és folyamatos karbantartásában - részvétel a fővárosi településrendezési eszközökre, szabályozási tervekre, szabályzatokra épülő adatállomány létrehozásában és folyamatos karbantartásában - közreműködés településrendezési szerződés készítésében a szerződés műszaki tartalmára vonatkozóan, és az ehhez szükséges szabályozási terv, szabályzat módosítások illetve tanulmánytervek készítésében. A településrendezési szerződések keretében tervezett beruházások műszaki tartalmának meghatározásában való részvétel: - Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - külső piaci kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - megkötött településrendezési szerződések és az azokban foglalt önkormányzati jogok és külső beruházói kötelezettségek, vállalások nyilvántartása - Településrendezési szerződések keretében megvalósult beruházások műszaki tartalmának észrevételezésében és számonkérésében való részvétel - településrendezési szerződésekkel kapcsolatos, az Önkormányzatot érintő jogi, gazdasági, ingatlangazdálkodási feladatok ellátása - településrendezési szerződések szerinti külső beruházói vállalások műszaki tartalmának észrevételezése, számonkérése, valamint a településrendezési szerződések nyilvántartása és telekalakítási feladatok ellátása. Az Ingatlan értékelési és stratégiai iroda feladata Az ingatlanok értékesítése - ingatlan és piac vizsgálat - értékesítési forma meghatározása, pályáztatás - szerződéssel kapcsolatos adminisztráció - tulajdonos és az ügyfél kapcsolat biztosítása. A külső partnerrel történő fejlesztés pályáztatása - megvalósíthatósági tanulmányok alapján a követelményrendszer adaptálása pályázati formába - pályáztatás lefolytatása - Önkormányzat tulajdonosi döntésének meghozatala érdekében az előterjesztés elkészítése - tulajdonos képviselete Az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok leltározása - helyszínelés, adategyeztetés, műszaki felmérés, érték megállapítás - leltározás és a bizonylatokról összesített jegyzék készítése. Az ingatlanok értékbecslése - helyszíni szemle, műszaki és piaci adatok beszerzése

13 - értékbecslési módszer kiválasztása - érték meghatározása, a szakértői anyag és számítások készítése, következtetések levonása. Az ingatlanok előkészítése hasznosításra és fejlesztésre - tulajdonjogi és építésjogi előkészítés - nyilvántartási állapot feltüntetése - műszaki előkészítés, az ingatlan műszaki állapotának meghatározása, adatszolgáltatás a vagyonnyilvántartás, az ingatlangazdálkodás és az Önkormányzat felé. Az Informatika feladata A Társaság informatikai rendszerek működtetése - A számítógépes rendszerek megvalósításának, bevezetésének, karbantartásának és a számítástechnikai eszközök biztosításának ügyintézése - A Társaság számítógépes adatszolgáltatásának fejlesztéséről, valamint a társaság informatikai rendszeréhez szükséges szoftverekről, hardverekről, valamint azok folyamatos működtetéséről való gondoskodás - Az informatikai biztonság megteremtése, az Informatikai szabályzat elkészítése, aktualizálása, a szabályzat tartásának ellenőrzése - Az informatikai hozzáférési jogosultságok kezelése, és a jelentkező igények kezelése. A Vagyon-nyilvántartás feladata Az tulajdonos, a Fővárosi Önkormányzat önkormányzati ingatlanvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító ingatlangazdálkodási szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, bevezetése, adatokkal való bővítése - Önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonosi, gazdálkodási, kontrolling szemléletű nyilvántartási rendszerrel való bővítésének megtervezése, előkészítése, adatokkal való feltöltése - Önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási rendszer és a gazdálkodási szemléletű nyilvántartási rendszer összekapcsolásának megtervezése, működésének összehangolása - ingatlanokkal kapcsolatos rajzos, CAD-es dokumentumok (térképek, helyszínrajzok, tervrajzok, stb.) megjeleníthetősége, felhasználása - vagyonstratégiai döntések előkészítésére alkalmas adatok biztosítása, a bővített önkormányzati vagyon-nyilvántartási, informatikai rendszerben lévő elemek elemzése alapján - megfelelő ingatlangazdálkodási, és értékadatok térinformatikai rendszer alatt történő megjelenítése, értékháló kialakítása. Meglévő állapot értékelés és javaslattétel a városszerkezetben történő beavatkozásra, rehabilitációk végrehajtásár - az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ingatlanvagyonának felmérése és nyilvántartása, az Önkormányzati portfolióvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító tulajdonosi (jogi, gazdálkodási, kontrolling) szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, adatokkal való bővítése: A Vállalkozási igazgatóság feladata A Vállalkozási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. Irányítja az Építési és Vállalkozási Iroda tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -: - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában, szakterületi megvalósításában - A közvetlen irányítása alá tartozók munkája irányítása és ellenőrzése - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal és közmű társaságokkal, hatóságokkal, felügyeleti és társszervezetekkel, a Munkaügyi Központtal, a tulajdonossal, az Igazgatósággal, a Felügyelő Bizottsággal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel

14 - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A belső előírások, jogszabályi rendelkezések, szabványok és műszaki előírások betartása ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek hatékony, költségtakarékos működtetése - Beruházás lebonyolítás - Terveztetés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - A Fővárosi Önkormányzat (továbbiakban: Főváros) műszaki képviselete - Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségbecslése - Bérleti szerződések műszaki vonatkozásainak ellenőrzése (értéknövelő beruházásokra irányuló tervanyag ellenőrzése, a beruházási munkák műszaki ellenőrzése, költségbecslése) - Felújítások, karbantartások műszaki és költségellenőrzése, ha az meghaladja a karbantartó és javító egység felkészültségét - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Beruházási program készítése - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Teljesítésigazolások kiállítása, számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - Az igazgatóságon belüli minőségügyi rendszer kialakítása; a társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése, ill. minősíttetése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában, közbeszerzési eljárásokban - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - Vállalkozási tevékenység megszervezése, szabályozása, irányítása és ellenőrzése - A szervezet tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése - A megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - Az irodára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Intézi az elszámolás rendezését - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére

15 - A Társaság szavatossági kötelezettségével kapcsolatos ügyek felügyelete, valamint a szavatossági jellegű peres ügyekben és az egyezség megkötésére irányuló tárgyalásokon való eljárás Társasági gépjárművek használata koordináció, vonatkozó nyilvántartások, elszámolások, jelentéskötelezettségek ellátása és részvétel a társaság informatikai fejlesztési igényeinek kidolgozásában. Az Építési és Vállalkozási iroda feladata - a projektszervezeti feladatellátás kivételével - : - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Műszaki ellenőrzés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével, a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartással - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - Felújítások, karbantartások, javítások műszaki és költségellenőrzése - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Részvétel az utó-felülvizsgálaton - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése, jegyzékbe foglalása, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - A Társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Vállalkozási igazgatóság működési körében jelentkező megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - A szervezeti egységre vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Az elszámolások rendezése - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, rendezi a teljesítés igazolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére.

RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!!

RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!! Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!! a 3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítással kihirdetett módosításokkal egységes

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata ÉNYKK Zrt. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai - Üzemeltetési Főigazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Műszaki Igazgatóság - Informatika ---------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE m/zo Készült a Képviselő-testület 2014. december 10-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai 2012 Tartalom Fejlesztési Igazgatóság alá tartozó szervezeti egységek feladatai... 3 Gazdasági és üzemeltetési Igazgatóság

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Városfejlesztő társaság létrehozása:

Városfejlesztő társaság létrehozása: VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. www.mtb-tech.com E Environmental H Health S Safety 2/12 A KEZDETEK Alapvető célunk, hogy Megrendelőink tevékenységeibe a lehető

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.)

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Uzsa Község Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási terve

Uzsa Község Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási terve Uzsa Község Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási terve 2013 Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben