Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet"

Átírás

1 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet

2 A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt álló önálló szervezeti egység vezetőjeként, közvetlenül segíti a Vezérigazgató munkáját, a Vezérigazgatói titkárság, valamint a Nyugdíjasház(ak) irányításán keresztül különös tekintettel az alábbiakra - - Szervezi a Vezérigazgató programját - Szervezi, felügyeli és ellenőrzi a Társaság iktatási/irattári ügymenetet - Előkészíti az igazgatósági, a felügyelőbizottsági és az alapítóbizottságai, illetve a Fővárosi közgyűlés üléseken szereplő társasági előterjesztésű napirendeket, kezeli az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat - nyugdíjasházi feladatok teljes körű irányítása, felügyelete, illetve az ehhez kapcsolódó együttműködés a tulajdonos szakterületi vezetőivel, hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, társszervezetekkel - A feladatellátásához kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítése, szabályzatok készítése - Az asszisztencia nélküli felsővezetők adminisztratív munkájának támogatása, illetve részükre beszerzések intézése a Vezérigazgatói titkárságon keresztül - A nem informatikai iroda-felszerelés/berendezés társasági szintű biztosítása - A társasági rendezvények szervezése, felügyelete - A gépek és gépjárművek beszerzésének előkészítése és bonyolítása - A társasági honlap aktualizálása - A társasági honlap(ok) felügyelete, naprakészsége biztosítása - A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítésében való közreműködés - Az üzletvitelhez, a cégképviselethez szükséges formanyomtatványok elektronikus és nyomtatott változata biztosítása - A mobil és vezetékes telefon ügyintézés, valamint tisztítószer beszerzés - A kézbesítői tevékenység irányítása - Kapcsolattartás a hatásköre vonatkozásában a tulajdonos szervezeti egységeivel, hatóságokkal, közreműködő szervezetekkel - A Társaság székhelyén működő recepció működtetése. A Vezérigazgatói titkárság feladata - Segíti, szervezi a Vezérigazgató munkáját - Ellátja a társaság központi iktatási/irattári tevékenységét - Támogatja a Vezérigazgató helyettes, a Kabinet főtanácsos és az asszisztencia nélküli igazgatóságokkal rendelkező igazgató(k) adminisztrációs ügyeit - Elvégzi a belső előírások (kivétel: Vezetői iránymutatás, Igazgatói utasítás) teljes körű ügykezelését - Kezeli, nyilvántartja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, Fővárosi Közgyűlés előterjesztéseket, határozatokat - Jegyzőkönyv vezetési feladatokat lát el - Nyilvántartja, kezeli a belső előírásokat, a Társaság bélyegzőit. A Nyugdíjasház(ak) feladata: A nyugdíjasházak biztonságos személyi, tevékenységi és műszaki működtetése a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tevékenység keretében az ott rögzített feladatellátással, a nővérszolgálat és a gondnoki teendők vitele, ami a koordinátor(ok) munkafeladatai körében kerül kivitelezésre. - Nyugdíjasházi nővér szolgálatot ellátók munkarendjének kialakítása, munkaidő-beosztásának készítése, feladataik meghatározása, munkaköri leírások aktualizálása, munkájának felügyelete - munkaértekezlet tartása, továbbképzések szervezése

3 - Nyugdíjasházi ellátottak komfortérzetének javítását előmozdító kezdeményezések előterjesztése, problémáik kezelése, problémák jelentése megoldási javaslat készítésével és megküldésével a Kabinetiroda vezetője részére - mentális/fizikális állapotuk javításának segítése - életmód-és egészségügyi tanácsadása - fogadóóra tartása havi rendszerességgel előre kijelölt időpontban - szükség esetén orvos, mentő hívása - elhalálozásuk ügyintézése - lakógyűlések megszervezése és azokon való részvétel továbbá - Nyugdíjasházi gondnokok munkájának szervezése, felügyelete, feladataik meghatározása, munkaköri leírásuk aktualizálása. - Bérlemény átadás-visszavétel lebonyolítása, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Évente teljes körű bérleményellenőrzés elvégzése, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Éves közszolgáltatási szerződéshez szükséges adminisztratív feladatok ellátása. - Nyugdíjasházak működésével, műszaki állapotukkal, javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok készítése és megküldése közvetlen felettese részére. - Nyugdíjasházban elvégzett eseti munkák ellenőrzése. - Eseti feladatok ellátására ajánlatkérés, ajánlatok értékelése, a kapcsolódó szerződés aláírásra történő előkészítése. - Hibabejelentés megtétele az Építési és Vállalkozási Iroda felé, szerződött alvállalkozó részére a hiba kijavítására. - Bérlők műszaki jellegű panaszainak, észrevételeinek kivizsgálása, javaslattétel intézkedésre felettesének. - Jelentés készítése felettese részére a kezelt ingatlanok műszaki állapotáról. - Épületekkel kapcsolatos adminisztráció vezetése. - A munka-és tűzvédelmi oktatások előkészítése, valamint a munkaköri feladataihoz tartozó vonatkozó jogszabályi és belső előírások betartásának ellenőrzése, a szükséges intézkedés-tétel előterjesztése a munkahelyi vezető részére. - BFVK Zrt. céges szintű tisztítószer rendelése a nyugdíjasházakra és az egyéb lakóingatlanokra. Igények bekérése a gondnokoktól, ingatlanfelelősöktől, ezek összesítése, megrendelés leadása. - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat illetékes osztályaival. A Humánpolitikai igazgatóság feladata A HR igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a minőségirányítási, a foglalkozás-egészségügyi és a belső PR tevékenységet, a Humán erőforrás kezelési iroda munkáját, valamint a Jogi iroda tevékenysége ellátását biztosítja - különös tekintettel az alábbiakra - : - a humánstratégia kialakítása, megvalósítása - a Társaság emberi erőforrás-gazdálkodási, személyügyi (továbbiakban lehet: HR) tevékenységének végrehajtása, valamint a humán erőforrás eljárások kidolgozása és a nyilvántartó rendszer működtetése - a Társaság stratégiai terveiben szerepeltetett képzési, fejlesztési, minőségirányítási tevékenység szervezése, a minőségirányítási rendszer alakítása - a SZMSZ módosítási javaslatok fogadása, a szükséges módosítások útján az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalása, - a jóváhagyott szervezetfejlesztés végrehajtása, - a munkavégzés személyi feltételeinek Vezérigazgató által jóváhagyott - társasági szintű tervezése, szervezése - kapcsolattartás az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjaival, a tulajdonos humán erőforrás szakterületével - a munkavállalói képviseletekkel való együttműködés

4 - a szervezeti egység fejlesztésének, korszerűsítésének tervezése, végrehajtása a Társaságéval összhangban - vagyon-nyilatkozatok nyilvántartása, tárolása - a fenntartható fejlődés, a környezeti fenntarthatóság kezelése, koordinációja - a humánpolitikai belső előírások készítése, módosítása - részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - fogadja, és intézi a szakterületi vezetőktől érkezett a munkavállaló részére járó a munkakör betöltéséhez szükséges időközi vizsga-és egyéb képzési kötelezettséghez kapcsolódó oktatásszervezést, a szükséges megelőző/ védőoltások beszerzését - PR tevékenység koordinálása - takarítói és karbantartói feladatok ellátásának koordinálása Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megállapodás, illetve a hatályos közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A Jogi iroda feladata - Vezérigazgató munkája közvetlen támogatása - A Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyekben okiratokat szerkeszt, ellenjegyez - Vezérigazgató meghatalmazása alapján a hatóságok, az állami, az önkormányzati és a közigazgatási szervek előtt a társaság jogi képviseletének ellátása - Részvétel a Társaság szabályzatai készítésében, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kontrolljában - Részvétel a Fővárosi Közgyűlés és a Gazdasági Bizottság részé előterjesztések jogi előkészítésében, kontrolljában - Közreműködés a Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződések kidolgozásában, módosításában. - Jogi tanácsadás a Társaság felsővezetői részére a szakterületük vonatkozásában - Kapcsolattartás a Főpolgármesteri Hivatal jogi szakterületeivel - A társasági szintű belső előírások kiadás előtti jogi véleményezése, ellenjegyzése - A humán erőforrás kezelés munkája támogatása, a munkaviszonnyal/közfoglalkoztatotti jogviszonnyal összefüggő jognyilatkozatok, szerződések és a humánpolitikai szakterületi belső előírások készítésével, ellenjegyzésével, jogi állásfoglalás nyújtásával - A társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a humán erőforrás kezelési szakterülettel közös feladatellátással - HR szakterületi Felügyelő Bizottság, Igazgatóság, Fővárosi Közgyűlés, stb. előterjesztések készítése - HR szakterületi közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése - A kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - Pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések, ajánlatkérések intézése A Humán erőforrás kezelési iroda feladata - a társasági feladatok ellátásához szükséges munkaerő mennyiségi és minőségi összetételben történő biztosítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, kötelező közzététel adatfeltöltése - a toborzási-kiválasztási folyamatok bonyolítása és nyomon követése együttműködve a munkavállalót igénylő szervezeti egység vezetőjével - a munkavállalók személyi anyagának nyilvántartása és az adatok folyamatos karbantartása, kiemelt figyelmet fordítva a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelmi előírásokra - a fluktuációval kapcsolatos adminisztrációs teendők végzése, a munkaviszonyt megszüntető munkavállalók részére kérésük esetén - működési bizonyítvány kiállítása - a Jogi irodával együttműködve a munkaviszony megszün(tet)ése ügyintézése

5 - az újonnan felvett munkavállalók beilleszkedésének támogatása - a munkaerőhiány és a munkaerőtöbblet kezelése - teljesítményértékelési rendszer működtetése - bér-és társadalombiztosítási ügyintézés - a prémiumokkal, az eseti jutalmazásokkal kapcsolatos nyilvántartás és ügyintézés - a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződések átadása a központi szerződés nyilvántartás ellátójához, - a szervezeti átalakítások, módosítások HR nyilvántartó rendszerhez szükséges kódolása, átvezetése - a munkavállalók munkaviszonyból eredő kötelezettségszegése miatti hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására szóló eljárási határozatok nyilvántartása, jogerőre emelkedést követő végrehajtási intézkedések megtétele - személyügyi statisztikák készítése, elemzése - társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a jogi szakterülettel közös feladatellátással - a humán erőforrás gazdálkodás területét érintő belső szabályzatok és intézkedések tervezetének összeállítása, jogi kontrollra küldése, - a humán erőforrás terv és az éves képzési terv összeállítása, a költségek tervezése és a költségfelhasználás folyamatos figyelése - közfoglalkoztatotti jelentéskötelezettségek teljesítése - hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, a tulajdonossal való együttműködés a munkaerővel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések kapcsán - oktatásszervezés, a beiskolázások ügyintézése, tanulmányi szerződések kötése - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - A Belső ellenőrzés felé jelzi a bérszámfejtéshez adatot, jelentést, jelenléti ívet, munkaidő elszámolást határidőre nem szolgáltatókat, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókat, a munkaköri leírást nem nyújtókat - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal A Minőségirányítás feladata - A Társaság minőségirányítási rendszerének újjáalakítása, működtetése és a továbbfejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása, a Társaságon belüli koordinációval. - Kapcsolattartás a minőségirányítási audit szerződéses partnerekkel - Minőségirányítás kézikönyv, belső eljárásrendek készítése koordinációja - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - a szakterületekről/vezérigazgatói titkárságról érkező hatályos belső előírások elektronikus formában való közzététele. A Foglalkozás-egészségügy feladata - a munkavállalók és a közfoglalkoztatottak munkaköri előzetes, valamint a munkavállalók időszakos, soron kívüli és záró alkalmassági vizsgálatai végzése, nyilvántartása - foglalkozási megbetegedések kivizsgálása - a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos helyzetfelmérés, - egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, valamint a veszélyforrások feltárásában, és a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában való közreműködés a munkavédelem támogatására

6 A PR feladata - a Táraság arculati szabályozásának kontrollja, fejlesztése - kommunikációs kampányok, akciók tervezésében való részvétel - a belső kommunikációs rendszer fejlesztése és működtetése, - a belső kiadványok gondozása - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat sajtó -s szakterületével Az Ingatlangazdálkodási igazgatóság feladata Az Ingatlangazdálkodási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja az Ingatlankezelési és hasznosítási, valamint a Biztonsági iroda és ezen belül a munka-és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - A közvetlen beosztottak munkája irányítása és ellenőrzése - A vállalkozási tevékenységek segítése érdekében rendszeres kapcsolattartás a potenciális megrendelőkkel - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal, közmű társaságokkal, hatóságokkal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, A tovább számlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A szabványok és műszaki előírások betartatása az egész társaságra vonatkozóan - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkavállalók hatékony, ellenőrzött és költségtakarékos működtetése. Az Ingatlankezelési és hasznosítási iroda feladata kivételével a nyugdíjasház(ak), illetve a Projektszervezet - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése - Részvétel társasházi közgyűléseken - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltethetőségének biztosítása (gépészeti, elektromos, építészeti kiépítések, stb.) - Környezetvédelmi üzemeltetés (KÜJ és KTJ alapján) - Nem-lakás és lakás célú helyiségek üzemelésének ellenőrzése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek átadás-átvételében történő eljárás, jegyzőkönyvezés - Nem-lakás és lakás célú helyiségek rovar- és rágcsálóirtásának elvégeztetése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek liftügyelete, kazánügyelete - Korszerűsítési pályázatok lebonyolítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, adatfeltöltése - Ingatlanőrzés - Porta és gondnoki szolgálat ellátása - Közüzemi és energiagazdálkodási feladatok ellátása - Hulladék elszállíttatás - Külső területek tisztántartása - Kémények tisztíttatása - Tervek készítése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - Szabályzatok készítése, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása

7 - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési, HR tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Közreműködés a szervezet fejlesztésének, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás, adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, a továbbszámlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A Társaság közmű- és energiafogyasztásának ésszerűsítésére javaslattétel, a jóváhagyott módosítás végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Irodán belüli fejlesztések, különböző távú beruházások megtervezése, engedélyezésre való felterjesztése, végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Vagyonvédelmi tevékenység megszervezése, működtetése - A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása; az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése, - Munka- és védőruha, védőital szervezeti egység szintű biztosítása - nem-lakás és lakás célú ingatlanok meghirdetése - Bérleti jogviszonyt megelőző versenyeztetési eljárás előkészítése, lebonyolítása, tulajdonosi hozzájárulás beszerzése, a pályázati felhívás elkészítése, Bérlők ajánlatainak fogadása, a beérkezett ajánlatok érvényességi szempontból történő ellenőrzése, a legkedvezőbb ajánlatot tevő bérlő kiválasztása, valamint a bérleti szerződés feltételeire vonatkozó javaslattétel. - Szerződéskötést megelőző egyeztetések folytatása, ezt követően bérleti szerződés tervezet készítése - kapcsolattartás az ingatlannal kapcsolatosan közös képviselő, lakótársak, közműcégek felé, részvétel közgyűléseken - Bérlő jogszabályt sértő magatartása, illetve szerződésszegése esetén a vonatkozó jogszabályok által erre az esetre biztosított jogok gyakorlása - tulajdonosi érdekek képviselete és érvényre juttatása - A bérlővel való folyamatos kapcsolattartás és egyéb bérlői kötelezettségek teljesítésének érvényesítése, szükség esetén helyszíni szemle keretében. - Birtokbaadás, birtokbavétel - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Hasznosítható ingatlanok felkutatása, hasznosíthatóság feltételeinek megteremtése, javaslattétel a hasznosítás módjára - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - A bérlők szerződésszerű magatartásának folyamatos ellenőrzése, szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtétele - Bérbeadás feltételeinek meghatározása, pályázati anyagok előkészítése, bérleti jogviszony létrehozása, megszüntetése - Pályázati eljárások lebonyolítása - Közbeszerzésekben való eljárás - Előterjesztések készítése - Ingatlan hirdetések megszervezése, koordinálása valamint fűtői feladatellátás a Társaság egészére vonatkozóan (a nyugdíjasházak tekintetében is!) A Biztonsági iroda feladata A jogszabályi előírások, a Társaság tulajdonosa, illetve a Vezérigazgató által meghatározott biztonságpolitika és biztonságstratégia alapján, egységes rendszerszemlélet alkalmazásával tervezi, szervezi, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a Társaság biztonságvédelmét, ami kiterjed az üzletbiztonságra, a vagyonvédelemre, a munka-és tűzvédelmi tevékenységek ellátására. Ezen belül - a Társaság jó hírnevét, reputációját veszélyeztető jelenségek, tendenciák feltárása - a biztonságvédelmi tevékenységi körbe tartozó hatósági megkeresések teljes körű, társasági szintű kezelése (jellemzően jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági, rendvédelmi, biztonsági, ügyészségi-, és bírósági szervek, hatóságok adat és információ igényeinek teljesítésére) - a társasági szintű krízis/válság-, konfliktuskezelés (biztonságvédelmi közreműködés az üzletmenet folytonosság érdekében)

8 - a biztonságtechnikai rendszerek, fejlesztések üzemeltetése támogatása - a társaság biztonságtechnikai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése valamint a munka-és tűzvédelem, elsősegélynyújtás feladatai irányítása, aminek keretein belül: - A Társaság munka és tűzvédelmi tárgyú iratainak, szabályzatainak készítése és naprakész állapotban tartása - Biztonságtechnikai, munka és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói jogszabályok betartása, betartatása és betartásának ellenőrzése - A Társaság tulajdonában és üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő ingatlanokban a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése, valamint ahol azt a rendelet előírja a létesítmény tűzriadó tervének elkészítése - A munkahelyek, munkaeszközök munkavédelmi szempontból történő vizsgálata, a veszélyforrások feltárása, és javaslattétel azok kiküszöbölésére - Részvétel a hatóságok által a társaságnál tartott munka és tűzvédelmi szemléken, valamint üzembe helyezési és használatbavételi eljárásokon, intézkedés a feltárt hiányosságok megszüntetéséről - Az éves vonatkozó vezetői ellenőrzési ütemterv összeállítása - A munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítésének, továbbképzésének megszervezése, illetve gondoskodás azok végrehajtásáról - A tűz-és munkavédelmi oktatás szervezése és elvégzése - Javaslattétel a hatékony biztonságtechnikai eszközök, berendezések beszerzésére, valamint gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságunkról, karbantartásukról és szükségszerű pótlásukról - A munkahelyi/üzemi balesetek ügyintézése, részvétel a felelősség feltárását célzó vizsgálatokban, mentésben, a mentés irányításában, dokumentálásba - A Társaság munkahelyein az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek vizsgálata, értékelés, a vonatkozó kockázatértékelés/kockázatelemzés folyamatos felülvizsgálatáról való gondoskodás, szabályozás - Javaslattétel a munkahelyi veszélyek megszüntetésére, vagy ha az nem lehetséges, akkor csökkentésére - A védőruhák, védőeszközök és védőfelszerelések munkakörönkénti szükségletének meghatározása - A védőital, védőruha, védőfelszerelés, munkaruha társasági szintű beszerzése, biztosítása, aminek keretein belül a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg ügyintézése - Új technológia bevezetésénél a szükséges védőeszközök meghatározásában való közreműködés - Elsősegélynyújtók képzése és működése biztosítása - Tűzriadó terv készítése - A tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések megléte biztosítása, állapotának és nyilvántartásának ellenőrzése minden létesítményben. A Gazdasági igazgatóság feladata A Gazdasági igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi iroda, Számviteli iroda, valamint a Portfoliókezelést - különös tekintettel az alábbiakra - : - A működési területére vonatkozó jogszabályok, irányelvek, az Igazgatóság által jóváhagyott tervek és üzletpolitikai célkitűzések alapján a társaság számviteli, pénzügyi, kontrolling és portfoliókezelési tevékenységének irányítása - A Társaság gazdálkodásának, a gazdasági események dokumentálási munkájának irányítása, gazdasági tevékenységének felügyelete - A Társaság számviteli politikájának kialakítása és folyamatos aktualizálása a Számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - A pénzkezelés rendjének kialakítása, működtetése, ellenőrzése - A közbeszerzés irányítása, társasági szintű koordinálása, ügyvitele - Társasági szintű, illetve szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások elkészítése, folyamatos, de legalább évenkénti felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

9 - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakításában történő részvétel, a humán erőforrásokhoz köthető költség és kockázati elemek kezelése figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - A Társaság éves üzleti tervének és fejlesztési tervének összeállítása - A Társaság éves beszámolójának, negyedévenkénti és éves üzleti jelentésének elkészítése - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - A közszolgáltatási szerződésben a gazdasági területet érintően előírt beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítése - A szervezeti egységek költség-és létszámkerete meghatározása, tartása felügyelete - Az adó- és járulékkötelezettségek határidőben történő bevallása, befizetése - A Társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése - A Társaság szerződéses kötelezettségeiből adódó adatszolgáltatási kötelezettségek elkészítése, illetve az elkészítésének az irányítása - A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, az átmenetileg szabad pénzeszközök hatékony elhelyezése az érvényes jogszabályokkal összhangban - A Társaság hosszútávon befektethető pénzeszközeit érintően befektetési javaslatok kidolgozása - A Társaság saját tulajdonát képező értékpapírjainak, pénzügyi befektetéseinek kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése - Intézkedés a Társaság követeléseinek behajtására - Költség elszámolási rendszer kidolgozása, ellenőrzése - A Társaság gazdasági eseményeinek és folyamatainak rendszerszemléletű nyomon követése, értékelése, elemzése, gazdasági döntések előkészítése - Elemzések és előterjesztések készítése a Társaság gazdasági területét érintően - A könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel történő kapcsolattartás, információ és adatszolgáltatás biztosítása - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású kötelező közzététellel (bankszámlák feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkezők, személyre szóló juttatási elemek meghatározásával) való együttes szerkesztése - A Társaságnál a területét érintően a számítógépes adatszolgáltatás fejlesztéséről való gondoskodás - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakítása, figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - A közszolgáltatási szerződés(ek)hez és az éves üzleti tervhez az irodákkal folytatott tervtárgyalások előkészítése, azokon történő részvétel - Részvétel az egyes irodákra, igazgatóságokra továbbá a Társaság egészére vonatkozó éves üzleti tervek, bevételi, költség és beruházási tervek kialakításában - Részvétel a Társaság éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - Folyamatos gazdaságossági számítások, elő- és utókalkulációk ellenőrzése - Költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámok kialakítása és alkalmazása a vezetői információs rendszer keretén belül - Folyamatos költségelemzés, annak alapján prognózisok készítése - A Társaság humánerőforrás és pénzügyi folyamatainak folyamatos elemzése - A beruházási tervek megvalósulásának elemzése - Az Éves üzleti tervben és a közszolgáltatási szerződés(ek)ben foglaltak megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén javaslattétel a Vezérigazgató felé - Az irodák rendszeres teljesítményértékelése - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - Eljár a vagyonnyilatkozatra kötelezett, de vagyon-nyilatkozattételt nem teljesítőkkel szemben, a bérszámfejtéshez, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez, elszámolásához adatot, jelentést határidőre nem szolgáltatókkal, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókkal, a munkaköri leírást

10 nem nyújtókkal szemben, ami mellett kiemelt hangsúllyal végzi a közfoglalkoztatás időszakában - a közfoglalkoztatás folyamata közbenső szabályossági ellenőrzését - A vonatkozó jogszabályi és belső előírások alapján a közbeszerzési tevékenység ellátása, a közbeszerzési eljárások bonyolítása, adminisztrálása, vagyonnyilatkozati kötelezettségek teljesítésében való közreműködés valamint közbeszerzési eljárások személyi és összeférhetetlenségi feltételeinek ellenőrzése - Kialakítja és szolgáltatja a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszert, valamint a költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámokat, valamint költségelemzést és annak alapján prognózist készít, átfogó pénzügyi-számviteli kontrollingot teljesít. A Pénzügyi iroda feladata - A számlavezető bankkal való napi kapcsolattartás, a Társaság bankforgalmának lebonyolítása, hitel, garancia és készpénzigény esetén a (jóváhagyott) kereten belüli forrás biztosítása - Bankforgalmi és pénzügyi feladatok ellátása, pénztárkezelés - Számlázási feladatok, közmű számlákkal kapcsolatos ügyintézés - Követelés behajtás - Hitel-és pénzügyi tranzakciók lebonyolítása - Pénzügyi adatszolgáltatás a Társaság vezetése részére - Szakmai együttműködés az Igazgatóságokkal, irodákkal - Rövid, közép és hosszú távú pénzügyi, likviditási, kiszámlázási tervek összeállítása, naprakész nyilvántartása, jóváhagyatása, az eredmények kiértékelése, a szükséges módosítások végrehajtása. Ezen adatok naprakész szolgáltatása a társaság vezetése számára - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározásában - A Társaság szerződéseinek központi nyilvántartása (amibe szerepeltetni kell a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződéseket is) - A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság szerződéseinek közzététele a Társaság honlapján - Adatszolgáltatás az önkormányzatok, adóhatóság és bankok részére a jogszabályok és a szerződések alapján - A Társaság éves üzleti terv pénzügyi tervjavaslatainak előkészítése együttműködve a szervezeti egységek vezetőivel - A jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett idegen pénzeszközök kezelése, számlázási, elszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása - Statisztikai jelentések készítése A Számviteli iroda feladata - Közreműködés a társaság számviteli politikájának kialakításában és karbantartásában a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - Közreműködés a Társaság belső elszámolási rendszerének kialakításában - A Társaság számvitel-politikája és a számviteli törvény alapján a könyvvezetési, beszámolókészítési és értékelési elvek betartásával a főkönyvi könyvelés megszervezése és folyamatos elvégzése - Főkönyvi zárlatok, éves mérlegbeszámolók és eredmény-felosztási javaslat készítése, gazdasági elemzések értékelése - Mérlegek, elemzések készítése - Eredmény-és költségkimutatások és azok elemzésének elkészíttetése, a szükségessé váló intézkedések megtétele, bevonva az érintett szervezeteket - Javaslattétel a céltartalék képzésére, illetve az értékvesztések elszámolására

11 - A Társaság információs igényeinek megfelelő adatszolgáltatás a főkönyvi és analitikus könyvviteli rendszerekből - A társasági adóbevallások készítése, leltárak készíttetése - Szakmai együttműködés az irodákkal - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározása - A Társaság vezetése, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos terv/tény elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - Statisztikai jelentések készítése - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett speciális feladatellátás A Portfoliókezelés feladata A társasági részesedésekből képzett portfolióvagyon vagyongazdálkodási feladatairól a Társaság belső előírása rendelkezik, különös tekintettel a feladatellátással kapcsolatos kontroll tevékenységre, jelentés kötelezettségek körére, időbeliségére, aminek keretein belül valósul meg: - a stratégiai portfolióvagyon vagyonkezelése - az üzleti/értékesítendő portfolióvagyon kezelése, vagyonelemek értékesítése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok által fizetett és a Fővárosi Önkormányzatot megillető osztalék beszedése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában értékelések végzése - elemzések végzése nem a portfolióba tartozó önkormányzati társaságok esetén és - egyéb, a portfolióba nem tartozó társasági részesedések értékelése. A Stratégiai és vagyon-nyilvántartási igazgatóság feladata A Stratégiai igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint végzi a vagyon-nyilvántartást, irányítja az Ingatlanfejlesztési iroda, az Ingatlanértékelési és stratégiai iroda, valamint az Informatika tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A Társaság kezelésében, vagy tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatos stratégia alkotási folyamat kialakítása - Önkormányzat vagyongazdálkodási és lakásgazdálkodási stratégiájához kapcsolódó feladatok ellátása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - az ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó ingatlanok vizsgálatának, értékelésének, - hasznosításra való előkészítésének, és - a kiemelt és magasabb hozzáadott értéken hasznosítható önkormányzati ingatlan - fejlesztések döntés előkészítő feladatainak, valamint - a társaság kezelésében vagy tulajdonában lévő vagyonnyilvántartás bővített és - integrált informatikai rendszerben való megszervezésének és működtetésének irányítása - Részt vesz a társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. Az Ingatlanfejlesztési iroda feladata A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - fejlesztésre alkalmas potenciális ingatlanok azonosítása az ingatlanvagyon nyilvántartás és vagyonstratégiai szempontok figyelembevételével - jelenleg futó kezdeti fázisban lévő kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésében és beruházás szervezésében való részvétel

12 - döntés előkészítés, javaslattétel olyan kiemelt ingatlanfejlesztési beruházások életre hívására, amelyek magasabb hozzáadott értéken hasznosítják az ingatlanokat - új kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésére hasznosítási alternatívák megfogalmazása, hasznosítási számítások végzése és szabályozási tervekkel, tanulmány tervekkel kapcsolatos előkészítő tevékenységek ellátása az Önkormányzat saját vagyongazdálkodása keretében és vagy külső beruházók bevonásával - ingatlanfejlesztés megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a nem kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - Önkormányzat városfejlesztési elképzelései megvalósításának elősegítése - terület- és településfejlesztési lehetőségek azonosítása, elemzése, javaslata - fővárosi építési keretszabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata - fővárosi településszerkezeti terv módosítása, karbantartása, szükség esetén új terv készítése - Fővárosi Városfejlesztési Koncepció szerinti városfejlesztési projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányainak, dokumentációinak az előkészítése, elkészítése - közreműködés a főváros városképe szempontjából meghatározó épített környezet védelmére vonatkozó javaslatok előkészítésében, valamint a vonatkozó hatályos rendelet felülvizsgálatában és folyamatos karbantartásában - részvétel a fővárosi településrendezési eszközökre, szabályozási tervekre, szabályzatokra épülő adatállomány létrehozásában és folyamatos karbantartásában - közreműködés településrendezési szerződés készítésében a szerződés műszaki tartalmára vonatkozóan, és az ehhez szükséges szabályozási terv, szabályzat módosítások illetve tanulmánytervek készítésében. A településrendezési szerződések keretében tervezett beruházások műszaki tartalmának meghatározásában való részvétel: - Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - külső piaci kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - megkötött településrendezési szerződések és az azokban foglalt önkormányzati jogok és külső beruházói kötelezettségek, vállalások nyilvántartása - Településrendezési szerződések keretében megvalósult beruházások műszaki tartalmának észrevételezésében és számonkérésében való részvétel - településrendezési szerződésekkel kapcsolatos, az Önkormányzatot érintő jogi, gazdasági, ingatlangazdálkodási feladatok ellátása - településrendezési szerződések szerinti külső beruházói vállalások műszaki tartalmának észrevételezése, számonkérése, valamint a településrendezési szerződések nyilvántartása és telekalakítási feladatok ellátása. Az Ingatlan értékelési és stratégiai iroda feladata Az ingatlanok értékesítése - ingatlan és piac vizsgálat - értékesítési forma meghatározása, pályáztatás - szerződéssel kapcsolatos adminisztráció - tulajdonos és az ügyfél kapcsolat biztosítása. A külső partnerrel történő fejlesztés pályáztatása - megvalósíthatósági tanulmányok alapján a követelményrendszer adaptálása pályázati formába - pályáztatás lefolytatása - Önkormányzat tulajdonosi döntésének meghozatala érdekében az előterjesztés elkészítése - tulajdonos képviselete Az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok leltározása - helyszínelés, adategyeztetés, műszaki felmérés, érték megállapítás - leltározás és a bizonylatokról összesített jegyzék készítése. Az ingatlanok értékbecslése - helyszíni szemle, műszaki és piaci adatok beszerzése

13 - értékbecslési módszer kiválasztása - érték meghatározása, a szakértői anyag és számítások készítése, következtetések levonása. Az ingatlanok előkészítése hasznosításra és fejlesztésre - tulajdonjogi és építésjogi előkészítés - nyilvántartási állapot feltüntetése - műszaki előkészítés, az ingatlan műszaki állapotának meghatározása, adatszolgáltatás a vagyonnyilvántartás, az ingatlangazdálkodás és az Önkormányzat felé. Az Informatika feladata A Társaság informatikai rendszerek működtetése - A számítógépes rendszerek megvalósításának, bevezetésének, karbantartásának és a számítástechnikai eszközök biztosításának ügyintézése - A Társaság számítógépes adatszolgáltatásának fejlesztéséről, valamint a társaság informatikai rendszeréhez szükséges szoftverekről, hardverekről, valamint azok folyamatos működtetéséről való gondoskodás - Az informatikai biztonság megteremtése, az Informatikai szabályzat elkészítése, aktualizálása, a szabályzat tartásának ellenőrzése - Az informatikai hozzáférési jogosultságok kezelése, és a jelentkező igények kezelése. A Vagyon-nyilvántartás feladata Az tulajdonos, a Fővárosi Önkormányzat önkormányzati ingatlanvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító ingatlangazdálkodási szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, bevezetése, adatokkal való bővítése - Önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonosi, gazdálkodási, kontrolling szemléletű nyilvántartási rendszerrel való bővítésének megtervezése, előkészítése, adatokkal való feltöltése - Önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási rendszer és a gazdálkodási szemléletű nyilvántartási rendszer összekapcsolásának megtervezése, működésének összehangolása - ingatlanokkal kapcsolatos rajzos, CAD-es dokumentumok (térképek, helyszínrajzok, tervrajzok, stb.) megjeleníthetősége, felhasználása - vagyonstratégiai döntések előkészítésére alkalmas adatok biztosítása, a bővített önkormányzati vagyon-nyilvántartási, informatikai rendszerben lévő elemek elemzése alapján - megfelelő ingatlangazdálkodási, és értékadatok térinformatikai rendszer alatt történő megjelenítése, értékháló kialakítása. Meglévő állapot értékelés és javaslattétel a városszerkezetben történő beavatkozásra, rehabilitációk végrehajtásár - az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ingatlanvagyonának felmérése és nyilvántartása, az Önkormányzati portfolióvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító tulajdonosi (jogi, gazdálkodási, kontrolling) szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, adatokkal való bővítése: A Vállalkozási igazgatóság feladata A Vállalkozási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. Irányítja az Építési és Vállalkozási Iroda tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -: - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában, szakterületi megvalósításában - A közvetlen irányítása alá tartozók munkája irányítása és ellenőrzése - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal és közmű társaságokkal, hatóságokkal, felügyeleti és társszervezetekkel, a Munkaügyi Központtal, a tulajdonossal, az Igazgatósággal, a Felügyelő Bizottsággal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel

14 - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A belső előírások, jogszabályi rendelkezések, szabványok és műszaki előírások betartása ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek hatékony, költségtakarékos működtetése - Beruházás lebonyolítás - Terveztetés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - A Fővárosi Önkormányzat (továbbiakban: Főváros) műszaki képviselete - Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségbecslése - Bérleti szerződések műszaki vonatkozásainak ellenőrzése (értéknövelő beruházásokra irányuló tervanyag ellenőrzése, a beruházási munkák műszaki ellenőrzése, költségbecslése) - Felújítások, karbantartások műszaki és költségellenőrzése, ha az meghaladja a karbantartó és javító egység felkészültségét - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Beruházási program készítése - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Teljesítésigazolások kiállítása, számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - Az igazgatóságon belüli minőségügyi rendszer kialakítása; a társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése, ill. minősíttetése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában, közbeszerzési eljárásokban - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - Vállalkozási tevékenység megszervezése, szabályozása, irányítása és ellenőrzése - A szervezet tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése - A megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - Az irodára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Intézi az elszámolás rendezését - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére

15 - A Társaság szavatossági kötelezettségével kapcsolatos ügyek felügyelete, valamint a szavatossági jellegű peres ügyekben és az egyezség megkötésére irányuló tárgyalásokon való eljárás Társasági gépjárművek használata koordináció, vonatkozó nyilvántartások, elszámolások, jelentéskötelezettségek ellátása és részvétel a társaság informatikai fejlesztési igényeinek kidolgozásában. Az Építési és Vállalkozási iroda feladata - a projektszervezeti feladatellátás kivételével - : - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Műszaki ellenőrzés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével, a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartással - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - Felújítások, karbantartások, javítások műszaki és költségellenőrzése - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Részvétel az utó-felülvizsgálaton - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése, jegyzékbe foglalása, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - A Társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Vállalkozási igazgatóság működési körében jelentkező megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - A szervezeti egységre vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Az elszámolások rendezése - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, rendezi a teljesítés igazolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére.

RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!!

RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!! Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLET!!!!!!!!!!!!!!!! a 3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítással kihirdetett módosításokkal egységes

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

KIVONAT!!!!!!!!!!!!!

KIVONAT!!!!!!!!!!!!! Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIVONAT!!!!!!!!!!!!! az Igazgatóság 2./2016. (09.06.) sz. határozatával elfogadva, és 17/2016.sz.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRTÉGII TERV 370/2011. (XII.31.) kormány rendelet 30. -a szerint előírt stratégiai ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni. STRTÉGII ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata ÉNYKK Zrt. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai - Üzemeltetési Főigazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Műszaki Igazgatóság - Informatika ---------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/972-1/2014/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben