Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet"

Átírás

1 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet

2 A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt álló önálló szervezeti egység vezetőjeként, közvetlenül segíti a Vezérigazgató munkáját, a Vezérigazgatói titkárság, valamint a Nyugdíjasház(ak) irányításán keresztül különös tekintettel az alábbiakra - - Szervezi a Vezérigazgató programját - Szervezi, felügyeli és ellenőrzi a Társaság iktatási/irattári ügymenetet - Előkészíti az igazgatósági, a felügyelőbizottsági és az alapítóbizottságai, illetve a Fővárosi közgyűlés üléseken szereplő társasági előterjesztésű napirendeket, kezeli az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat - nyugdíjasházi feladatok teljes körű irányítása, felügyelete, illetve az ehhez kapcsolódó együttműködés a tulajdonos szakterületi vezetőivel, hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, társszervezetekkel - A feladatellátásához kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítése, szabályzatok készítése - Az asszisztencia nélküli felsővezetők adminisztratív munkájának támogatása, illetve részükre beszerzések intézése a Vezérigazgatói titkárságon keresztül - A nem informatikai iroda-felszerelés/berendezés társasági szintű biztosítása - A társasági rendezvények szervezése, felügyelete - A gépek és gépjárművek beszerzésének előkészítése és bonyolítása - A társasági honlap aktualizálása - A társasági honlap(ok) felügyelete, naprakészsége biztosítása - A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítésében való közreműködés - Az üzletvitelhez, a cégképviselethez szükséges formanyomtatványok elektronikus és nyomtatott változata biztosítása - A mobil és vezetékes telefon ügyintézés, valamint tisztítószer beszerzés - A kézbesítői tevékenység irányítása - Kapcsolattartás a hatásköre vonatkozásában a tulajdonos szervezeti egységeivel, hatóságokkal, közreműködő szervezetekkel - A Társaság székhelyén működő recepció működtetése. A Vezérigazgatói titkárság feladata - Segíti, szervezi a Vezérigazgató munkáját - Ellátja a társaság központi iktatási/irattári tevékenységét - Támogatja a Vezérigazgató helyettes, a Kabinet főtanácsos és az asszisztencia nélküli igazgatóságokkal rendelkező igazgató(k) adminisztrációs ügyeit - Elvégzi a belső előírások (kivétel: Vezetői iránymutatás, Igazgatói utasítás) teljes körű ügykezelését - Kezeli, nyilvántartja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, Fővárosi Közgyűlés előterjesztéseket, határozatokat - Jegyzőkönyv vezetési feladatokat lát el - Nyilvántartja, kezeli a belső előírásokat, a Társaság bélyegzőit. A Nyugdíjasház(ak) feladata: A nyugdíjasházak biztonságos személyi, tevékenységi és műszaki működtetése a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tevékenység keretében az ott rögzített feladatellátással, a nővérszolgálat és a gondnoki teendők vitele, ami a koordinátor(ok) munkafeladatai körében kerül kivitelezésre. - Nyugdíjasházi nővér szolgálatot ellátók munkarendjének kialakítása, munkaidő-beosztásának készítése, feladataik meghatározása, munkaköri leírások aktualizálása, munkájának felügyelete - munkaértekezlet tartása, továbbképzések szervezése

3 - Nyugdíjasházi ellátottak komfortérzetének javítását előmozdító kezdeményezések előterjesztése, problémáik kezelése, problémák jelentése megoldási javaslat készítésével és megküldésével a Kabinetiroda vezetője részére - mentális/fizikális állapotuk javításának segítése - életmód-és egészségügyi tanácsadása - fogadóóra tartása havi rendszerességgel előre kijelölt időpontban - szükség esetén orvos, mentő hívása - elhalálozásuk ügyintézése - lakógyűlések megszervezése és azokon való részvétel továbbá - Nyugdíjasházi gondnokok munkájának szervezése, felügyelete, feladataik meghatározása, munkaköri leírásuk aktualizálása. - Bérlemény átadás-visszavétel lebonyolítása, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Évente teljes körű bérleményellenőrzés elvégzése, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Éves közszolgáltatási szerződéshez szükséges adminisztratív feladatok ellátása. - Nyugdíjasházak működésével, műszaki állapotukkal, javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok készítése és megküldése közvetlen felettese részére. - Nyugdíjasházban elvégzett eseti munkák ellenőrzése. - Eseti feladatok ellátására ajánlatkérés, ajánlatok értékelése, a kapcsolódó szerződés aláírásra történő előkészítése. - Hibabejelentés megtétele az Építési és Vállalkozási Iroda felé, szerződött alvállalkozó részére a hiba kijavítására. - Bérlők műszaki jellegű panaszainak, észrevételeinek kivizsgálása, javaslattétel intézkedésre felettesének. - Jelentés készítése felettese részére a kezelt ingatlanok műszaki állapotáról. - Épületekkel kapcsolatos adminisztráció vezetése. - A munka-és tűzvédelmi oktatások előkészítése, valamint a munkaköri feladataihoz tartozó vonatkozó jogszabályi és belső előírások betartásának ellenőrzése, a szükséges intézkedés-tétel előterjesztése a munkahelyi vezető részére. - BFVK Zrt. céges szintű tisztítószer rendelése a nyugdíjasházakra és az egyéb lakóingatlanokra. Igények bekérése a gondnokoktól, ingatlanfelelősöktől, ezek összesítése, megrendelés leadása. - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat illetékes osztályaival. A Humánpolitikai igazgatóság feladata A HR igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a minőségirányítási, a foglalkozás-egészségügyi és a belső PR tevékenységet, a Humán erőforrás kezelési iroda munkáját, valamint a Jogi iroda tevékenysége ellátását biztosítja - különös tekintettel az alábbiakra - : - a humánstratégia kialakítása, megvalósítása - a Társaság emberi erőforrás-gazdálkodási, személyügyi (továbbiakban lehet: HR) tevékenységének végrehajtása, valamint a humán erőforrás eljárások kidolgozása és a nyilvántartó rendszer működtetése - a Társaság stratégiai terveiben szerepeltetett képzési, fejlesztési, minőségirányítási tevékenység szervezése, a minőségirányítási rendszer alakítása - a SZMSZ módosítási javaslatok fogadása, a szükséges módosítások útján az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalása, - a jóváhagyott szervezetfejlesztés végrehajtása, - a munkavégzés személyi feltételeinek Vezérigazgató által jóváhagyott - társasági szintű tervezése, szervezése - kapcsolattartás az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjaival, a tulajdonos humán erőforrás szakterületével - a munkavállalói képviseletekkel való együttműködés

4 - a szervezeti egység fejlesztésének, korszerűsítésének tervezése, végrehajtása a Társaságéval összhangban - vagyon-nyilatkozatok nyilvántartása, tárolása - a fenntartható fejlődés, a környezeti fenntarthatóság kezelése, koordinációja - a humánpolitikai belső előírások készítése, módosítása - részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - fogadja, és intézi a szakterületi vezetőktől érkezett a munkavállaló részére járó a munkakör betöltéséhez szükséges időközi vizsga-és egyéb képzési kötelezettséghez kapcsolódó oktatásszervezést, a szükséges megelőző/ védőoltások beszerzését - PR tevékenység koordinálása - takarítói és karbantartói feladatok ellátásának koordinálása Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megállapodás, illetve a hatályos közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A Jogi iroda feladata - Vezérigazgató munkája közvetlen támogatása - A Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyekben okiratokat szerkeszt, ellenjegyez - Vezérigazgató meghatalmazása alapján a hatóságok, az állami, az önkormányzati és a közigazgatási szervek előtt a társaság jogi képviseletének ellátása - Részvétel a Társaság szabályzatai készítésében, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kontrolljában - Részvétel a Fővárosi Közgyűlés és a Gazdasági Bizottság részé előterjesztések jogi előkészítésében, kontrolljában - Közreműködés a Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződések kidolgozásában, módosításában. - Jogi tanácsadás a Társaság felsővezetői részére a szakterületük vonatkozásában - Kapcsolattartás a Főpolgármesteri Hivatal jogi szakterületeivel - A társasági szintű belső előírások kiadás előtti jogi véleményezése, ellenjegyzése - A humán erőforrás kezelés munkája támogatása, a munkaviszonnyal/közfoglalkoztatotti jogviszonnyal összefüggő jognyilatkozatok, szerződések és a humánpolitikai szakterületi belső előírások készítésével, ellenjegyzésével, jogi állásfoglalás nyújtásával - A társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a humán erőforrás kezelési szakterülettel közös feladatellátással - HR szakterületi Felügyelő Bizottság, Igazgatóság, Fővárosi Közgyűlés, stb. előterjesztések készítése - HR szakterületi közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése - A kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - Pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések, ajánlatkérések intézése A Humán erőforrás kezelési iroda feladata - a társasági feladatok ellátásához szükséges munkaerő mennyiségi és minőségi összetételben történő biztosítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, kötelező közzététel adatfeltöltése - a toborzási-kiválasztási folyamatok bonyolítása és nyomon követése együttműködve a munkavállalót igénylő szervezeti egység vezetőjével - a munkavállalók személyi anyagának nyilvántartása és az adatok folyamatos karbantartása, kiemelt figyelmet fordítva a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelmi előírásokra - a fluktuációval kapcsolatos adminisztrációs teendők végzése, a munkaviszonyt megszüntető munkavállalók részére kérésük esetén - működési bizonyítvány kiállítása - a Jogi irodával együttműködve a munkaviszony megszün(tet)ése ügyintézése

5 - az újonnan felvett munkavállalók beilleszkedésének támogatása - a munkaerőhiány és a munkaerőtöbblet kezelése - teljesítményértékelési rendszer működtetése - bér-és társadalombiztosítási ügyintézés - a prémiumokkal, az eseti jutalmazásokkal kapcsolatos nyilvántartás és ügyintézés - a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződések átadása a központi szerződés nyilvántartás ellátójához, - a szervezeti átalakítások, módosítások HR nyilvántartó rendszerhez szükséges kódolása, átvezetése - a munkavállalók munkaviszonyból eredő kötelezettségszegése miatti hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására szóló eljárási határozatok nyilvántartása, jogerőre emelkedést követő végrehajtási intézkedések megtétele - személyügyi statisztikák készítése, elemzése - társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a jogi szakterülettel közös feladatellátással - a humán erőforrás gazdálkodás területét érintő belső szabályzatok és intézkedések tervezetének összeállítása, jogi kontrollra küldése, - a humán erőforrás terv és az éves képzési terv összeállítása, a költségek tervezése és a költségfelhasználás folyamatos figyelése - közfoglalkoztatotti jelentéskötelezettségek teljesítése - hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, a tulajdonossal való együttműködés a munkaerővel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések kapcsán - oktatásszervezés, a beiskolázások ügyintézése, tanulmányi szerződések kötése - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - A Belső ellenőrzés felé jelzi a bérszámfejtéshez adatot, jelentést, jelenléti ívet, munkaidő elszámolást határidőre nem szolgáltatókat, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókat, a munkaköri leírást nem nyújtókat - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal A Minőségirányítás feladata - A Társaság minőségirányítási rendszerének újjáalakítása, működtetése és a továbbfejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása, a Társaságon belüli koordinációval. - Kapcsolattartás a minőségirányítási audit szerződéses partnerekkel - Minőségirányítás kézikönyv, belső eljárásrendek készítése koordinációja - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - a szakterületekről/vezérigazgatói titkárságról érkező hatályos belső előírások elektronikus formában való közzététele. A Foglalkozás-egészségügy feladata - a munkavállalók és a közfoglalkoztatottak munkaköri előzetes, valamint a munkavállalók időszakos, soron kívüli és záró alkalmassági vizsgálatai végzése, nyilvántartása - foglalkozási megbetegedések kivizsgálása - a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos helyzetfelmérés, - egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, valamint a veszélyforrások feltárásában, és a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában való közreműködés a munkavédelem támogatására

6 A PR feladata - a Táraság arculati szabályozásának kontrollja, fejlesztése - kommunikációs kampányok, akciók tervezésében való részvétel - a belső kommunikációs rendszer fejlesztése és működtetése, - a belső kiadványok gondozása - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat sajtó -s szakterületével Az Ingatlangazdálkodási igazgatóság feladata Az Ingatlangazdálkodási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja az Ingatlankezelési és hasznosítási, valamint a Biztonsági iroda és ezen belül a munka-és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - A közvetlen beosztottak munkája irányítása és ellenőrzése - A vállalkozási tevékenységek segítése érdekében rendszeres kapcsolattartás a potenciális megrendelőkkel - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal, közmű társaságokkal, hatóságokkal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, A tovább számlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A szabványok és műszaki előírások betartatása az egész társaságra vonatkozóan - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkavállalók hatékony, ellenőrzött és költségtakarékos működtetése. Az Ingatlankezelési és hasznosítási iroda feladata kivételével a nyugdíjasház(ak), illetve a Projektszervezet - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése - Részvétel társasházi közgyűléseken - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltethetőségének biztosítása (gépészeti, elektromos, építészeti kiépítések, stb.) - Környezetvédelmi üzemeltetés (KÜJ és KTJ alapján) - Nem-lakás és lakás célú helyiségek üzemelésének ellenőrzése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek átadás-átvételében történő eljárás, jegyzőkönyvezés - Nem-lakás és lakás célú helyiségek rovar- és rágcsálóirtásának elvégeztetése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek liftügyelete, kazánügyelete - Korszerűsítési pályázatok lebonyolítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, adatfeltöltése - Ingatlanőrzés - Porta és gondnoki szolgálat ellátása - Közüzemi és energiagazdálkodási feladatok ellátása - Hulladék elszállíttatás - Külső területek tisztántartása - Kémények tisztíttatása - Tervek készítése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - Szabályzatok készítése, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása

7 - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési, HR tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Közreműködés a szervezet fejlesztésének, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás, adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, a továbbszámlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A Társaság közmű- és energiafogyasztásának ésszerűsítésére javaslattétel, a jóváhagyott módosítás végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Irodán belüli fejlesztések, különböző távú beruházások megtervezése, engedélyezésre való felterjesztése, végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Vagyonvédelmi tevékenység megszervezése, működtetése - A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása; az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése, - Munka- és védőruha, védőital szervezeti egység szintű biztosítása - nem-lakás és lakás célú ingatlanok meghirdetése - Bérleti jogviszonyt megelőző versenyeztetési eljárás előkészítése, lebonyolítása, tulajdonosi hozzájárulás beszerzése, a pályázati felhívás elkészítése, Bérlők ajánlatainak fogadása, a beérkezett ajánlatok érvényességi szempontból történő ellenőrzése, a legkedvezőbb ajánlatot tevő bérlő kiválasztása, valamint a bérleti szerződés feltételeire vonatkozó javaslattétel. - Szerződéskötést megelőző egyeztetések folytatása, ezt követően bérleti szerződés tervezet készítése - kapcsolattartás az ingatlannal kapcsolatosan közös képviselő, lakótársak, közműcégek felé, részvétel közgyűléseken - Bérlő jogszabályt sértő magatartása, illetve szerződésszegése esetén a vonatkozó jogszabályok által erre az esetre biztosított jogok gyakorlása - tulajdonosi érdekek képviselete és érvényre juttatása - A bérlővel való folyamatos kapcsolattartás és egyéb bérlői kötelezettségek teljesítésének érvényesítése, szükség esetén helyszíni szemle keretében. - Birtokbaadás, birtokbavétel - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Hasznosítható ingatlanok felkutatása, hasznosíthatóság feltételeinek megteremtése, javaslattétel a hasznosítás módjára - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - A bérlők szerződésszerű magatartásának folyamatos ellenőrzése, szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtétele - Bérbeadás feltételeinek meghatározása, pályázati anyagok előkészítése, bérleti jogviszony létrehozása, megszüntetése - Pályázati eljárások lebonyolítása - Közbeszerzésekben való eljárás - Előterjesztések készítése - Ingatlan hirdetések megszervezése, koordinálása valamint fűtői feladatellátás a Társaság egészére vonatkozóan (a nyugdíjasházak tekintetében is!) A Biztonsági iroda feladata A jogszabályi előírások, a Társaság tulajdonosa, illetve a Vezérigazgató által meghatározott biztonságpolitika és biztonságstratégia alapján, egységes rendszerszemlélet alkalmazásával tervezi, szervezi, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a Társaság biztonságvédelmét, ami kiterjed az üzletbiztonságra, a vagyonvédelemre, a munka-és tűzvédelmi tevékenységek ellátására. Ezen belül - a Társaság jó hírnevét, reputációját veszélyeztető jelenségek, tendenciák feltárása - a biztonságvédelmi tevékenységi körbe tartozó hatósági megkeresések teljes körű, társasági szintű kezelése (jellemzően jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági, rendvédelmi, biztonsági, ügyészségi-, és bírósági szervek, hatóságok adat és információ igényeinek teljesítésére) - a társasági szintű krízis/válság-, konfliktuskezelés (biztonságvédelmi közreműködés az üzletmenet folytonosság érdekében)

8 - a biztonságtechnikai rendszerek, fejlesztések üzemeltetése támogatása - a társaság biztonságtechnikai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése valamint a munka-és tűzvédelem, elsősegélynyújtás feladatai irányítása, aminek keretein belül: - A Társaság munka és tűzvédelmi tárgyú iratainak, szabályzatainak készítése és naprakész állapotban tartása - Biztonságtechnikai, munka és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói jogszabályok betartása, betartatása és betartásának ellenőrzése - A Társaság tulajdonában és üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő ingatlanokban a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése, valamint ahol azt a rendelet előírja a létesítmény tűzriadó tervének elkészítése - A munkahelyek, munkaeszközök munkavédelmi szempontból történő vizsgálata, a veszélyforrások feltárása, és javaslattétel azok kiküszöbölésére - Részvétel a hatóságok által a társaságnál tartott munka és tűzvédelmi szemléken, valamint üzembe helyezési és használatbavételi eljárásokon, intézkedés a feltárt hiányosságok megszüntetéséről - Az éves vonatkozó vezetői ellenőrzési ütemterv összeállítása - A munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítésének, továbbképzésének megszervezése, illetve gondoskodás azok végrehajtásáról - A tűz-és munkavédelmi oktatás szervezése és elvégzése - Javaslattétel a hatékony biztonságtechnikai eszközök, berendezések beszerzésére, valamint gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságunkról, karbantartásukról és szükségszerű pótlásukról - A munkahelyi/üzemi balesetek ügyintézése, részvétel a felelősség feltárását célzó vizsgálatokban, mentésben, a mentés irányításában, dokumentálásba - A Társaság munkahelyein az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek vizsgálata, értékelés, a vonatkozó kockázatértékelés/kockázatelemzés folyamatos felülvizsgálatáról való gondoskodás, szabályozás - Javaslattétel a munkahelyi veszélyek megszüntetésére, vagy ha az nem lehetséges, akkor csökkentésére - A védőruhák, védőeszközök és védőfelszerelések munkakörönkénti szükségletének meghatározása - A védőital, védőruha, védőfelszerelés, munkaruha társasági szintű beszerzése, biztosítása, aminek keretein belül a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg ügyintézése - Új technológia bevezetésénél a szükséges védőeszközök meghatározásában való közreműködés - Elsősegélynyújtók képzése és működése biztosítása - Tűzriadó terv készítése - A tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések megléte biztosítása, állapotának és nyilvántartásának ellenőrzése minden létesítményben. A Gazdasági igazgatóság feladata A Gazdasági igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi iroda, Számviteli iroda, valamint a Portfoliókezelést - különös tekintettel az alábbiakra - : - A működési területére vonatkozó jogszabályok, irányelvek, az Igazgatóság által jóváhagyott tervek és üzletpolitikai célkitűzések alapján a társaság számviteli, pénzügyi, kontrolling és portfoliókezelési tevékenységének irányítása - A Társaság gazdálkodásának, a gazdasági események dokumentálási munkájának irányítása, gazdasági tevékenységének felügyelete - A Társaság számviteli politikájának kialakítása és folyamatos aktualizálása a Számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - A pénzkezelés rendjének kialakítása, működtetése, ellenőrzése - A közbeszerzés irányítása, társasági szintű koordinálása, ügyvitele - Társasági szintű, illetve szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások elkészítése, folyamatos, de legalább évenkénti felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

9 - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakításában történő részvétel, a humán erőforrásokhoz köthető költség és kockázati elemek kezelése figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - A Társaság éves üzleti tervének és fejlesztési tervének összeállítása - A Társaság éves beszámolójának, negyedévenkénti és éves üzleti jelentésének elkészítése - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - A közszolgáltatási szerződésben a gazdasági területet érintően előírt beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítése - A szervezeti egységek költség-és létszámkerete meghatározása, tartása felügyelete - Az adó- és járulékkötelezettségek határidőben történő bevallása, befizetése - A Társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése - A Társaság szerződéses kötelezettségeiből adódó adatszolgáltatási kötelezettségek elkészítése, illetve az elkészítésének az irányítása - A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, az átmenetileg szabad pénzeszközök hatékony elhelyezése az érvényes jogszabályokkal összhangban - A Társaság hosszútávon befektethető pénzeszközeit érintően befektetési javaslatok kidolgozása - A Társaság saját tulajdonát képező értékpapírjainak, pénzügyi befektetéseinek kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése - Intézkedés a Társaság követeléseinek behajtására - Költség elszámolási rendszer kidolgozása, ellenőrzése - A Társaság gazdasági eseményeinek és folyamatainak rendszerszemléletű nyomon követése, értékelése, elemzése, gazdasági döntések előkészítése - Elemzések és előterjesztések készítése a Társaság gazdasági területét érintően - A könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel történő kapcsolattartás, információ és adatszolgáltatás biztosítása - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású kötelező közzététellel (bankszámlák feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkezők, személyre szóló juttatási elemek meghatározásával) való együttes szerkesztése - A Társaságnál a területét érintően a számítógépes adatszolgáltatás fejlesztéséről való gondoskodás - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakítása, figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - A közszolgáltatási szerződés(ek)hez és az éves üzleti tervhez az irodákkal folytatott tervtárgyalások előkészítése, azokon történő részvétel - Részvétel az egyes irodákra, igazgatóságokra továbbá a Társaság egészére vonatkozó éves üzleti tervek, bevételi, költség és beruházási tervek kialakításában - Részvétel a Társaság éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - Folyamatos gazdaságossági számítások, elő- és utókalkulációk ellenőrzése - Költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámok kialakítása és alkalmazása a vezetői információs rendszer keretén belül - Folyamatos költségelemzés, annak alapján prognózisok készítése - A Társaság humánerőforrás és pénzügyi folyamatainak folyamatos elemzése - A beruházási tervek megvalósulásának elemzése - Az Éves üzleti tervben és a közszolgáltatási szerződés(ek)ben foglaltak megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén javaslattétel a Vezérigazgató felé - Az irodák rendszeres teljesítményértékelése - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - Eljár a vagyonnyilatkozatra kötelezett, de vagyon-nyilatkozattételt nem teljesítőkkel szemben, a bérszámfejtéshez, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez, elszámolásához adatot, jelentést határidőre nem szolgáltatókkal, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókkal, a munkaköri leírást

10 nem nyújtókkal szemben, ami mellett kiemelt hangsúllyal végzi a közfoglalkoztatás időszakában - a közfoglalkoztatás folyamata közbenső szabályossági ellenőrzését - A vonatkozó jogszabályi és belső előírások alapján a közbeszerzési tevékenység ellátása, a közbeszerzési eljárások bonyolítása, adminisztrálása, vagyonnyilatkozati kötelezettségek teljesítésében való közreműködés valamint közbeszerzési eljárások személyi és összeférhetetlenségi feltételeinek ellenőrzése - Kialakítja és szolgáltatja a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszert, valamint a költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámokat, valamint költségelemzést és annak alapján prognózist készít, átfogó pénzügyi-számviteli kontrollingot teljesít. A Pénzügyi iroda feladata - A számlavezető bankkal való napi kapcsolattartás, a Társaság bankforgalmának lebonyolítása, hitel, garancia és készpénzigény esetén a (jóváhagyott) kereten belüli forrás biztosítása - Bankforgalmi és pénzügyi feladatok ellátása, pénztárkezelés - Számlázási feladatok, közmű számlákkal kapcsolatos ügyintézés - Követelés behajtás - Hitel-és pénzügyi tranzakciók lebonyolítása - Pénzügyi adatszolgáltatás a Társaság vezetése részére - Szakmai együttműködés az Igazgatóságokkal, irodákkal - Rövid, közép és hosszú távú pénzügyi, likviditási, kiszámlázási tervek összeállítása, naprakész nyilvántartása, jóváhagyatása, az eredmények kiértékelése, a szükséges módosítások végrehajtása. Ezen adatok naprakész szolgáltatása a társaság vezetése számára - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározásában - A Társaság szerződéseinek központi nyilvántartása (amibe szerepeltetni kell a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződéseket is) - A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság szerződéseinek közzététele a Társaság honlapján - Adatszolgáltatás az önkormányzatok, adóhatóság és bankok részére a jogszabályok és a szerződések alapján - A Társaság éves üzleti terv pénzügyi tervjavaslatainak előkészítése együttműködve a szervezeti egységek vezetőivel - A jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett idegen pénzeszközök kezelése, számlázási, elszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása - Statisztikai jelentések készítése A Számviteli iroda feladata - Közreműködés a társaság számviteli politikájának kialakításában és karbantartásában a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - Közreműködés a Társaság belső elszámolási rendszerének kialakításában - A Társaság számvitel-politikája és a számviteli törvény alapján a könyvvezetési, beszámolókészítési és értékelési elvek betartásával a főkönyvi könyvelés megszervezése és folyamatos elvégzése - Főkönyvi zárlatok, éves mérlegbeszámolók és eredmény-felosztási javaslat készítése, gazdasági elemzések értékelése - Mérlegek, elemzések készítése - Eredmény-és költségkimutatások és azok elemzésének elkészíttetése, a szükségessé váló intézkedések megtétele, bevonva az érintett szervezeteket - Javaslattétel a céltartalék képzésére, illetve az értékvesztések elszámolására

11 - A Társaság információs igényeinek megfelelő adatszolgáltatás a főkönyvi és analitikus könyvviteli rendszerekből - A társasági adóbevallások készítése, leltárak készíttetése - Szakmai együttműködés az irodákkal - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározása - A Társaság vezetése, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos terv/tény elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - Statisztikai jelentések készítése - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett speciális feladatellátás A Portfoliókezelés feladata A társasági részesedésekből képzett portfolióvagyon vagyongazdálkodási feladatairól a Társaság belső előírása rendelkezik, különös tekintettel a feladatellátással kapcsolatos kontroll tevékenységre, jelentés kötelezettségek körére, időbeliségére, aminek keretein belül valósul meg: - a stratégiai portfolióvagyon vagyonkezelése - az üzleti/értékesítendő portfolióvagyon kezelése, vagyonelemek értékesítése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok által fizetett és a Fővárosi Önkormányzatot megillető osztalék beszedése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában értékelések végzése - elemzések végzése nem a portfolióba tartozó önkormányzati társaságok esetén és - egyéb, a portfolióba nem tartozó társasági részesedések értékelése. A Stratégiai és vagyon-nyilvántartási igazgatóság feladata A Stratégiai igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint végzi a vagyon-nyilvántartást, irányítja az Ingatlanfejlesztési iroda, az Ingatlanértékelési és stratégiai iroda, valamint az Informatika tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A Társaság kezelésében, vagy tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatos stratégia alkotási folyamat kialakítása - Önkormányzat vagyongazdálkodási és lakásgazdálkodási stratégiájához kapcsolódó feladatok ellátása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - az ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó ingatlanok vizsgálatának, értékelésének, - hasznosításra való előkészítésének, és - a kiemelt és magasabb hozzáadott értéken hasznosítható önkormányzati ingatlan - fejlesztések döntés előkészítő feladatainak, valamint - a társaság kezelésében vagy tulajdonában lévő vagyonnyilvántartás bővített és - integrált informatikai rendszerben való megszervezésének és működtetésének irányítása - Részt vesz a társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. Az Ingatlanfejlesztési iroda feladata A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - fejlesztésre alkalmas potenciális ingatlanok azonosítása az ingatlanvagyon nyilvántartás és vagyonstratégiai szempontok figyelembevételével - jelenleg futó kezdeti fázisban lévő kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésében és beruházás szervezésében való részvétel

12 - döntés előkészítés, javaslattétel olyan kiemelt ingatlanfejlesztési beruházások életre hívására, amelyek magasabb hozzáadott értéken hasznosítják az ingatlanokat - új kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésére hasznosítási alternatívák megfogalmazása, hasznosítási számítások végzése és szabályozási tervekkel, tanulmány tervekkel kapcsolatos előkészítő tevékenységek ellátása az Önkormányzat saját vagyongazdálkodása keretében és vagy külső beruházók bevonásával - ingatlanfejlesztés megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a nem kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - Önkormányzat városfejlesztési elképzelései megvalósításának elősegítése - terület- és településfejlesztési lehetőségek azonosítása, elemzése, javaslata - fővárosi építési keretszabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata - fővárosi településszerkezeti terv módosítása, karbantartása, szükség esetén új terv készítése - Fővárosi Városfejlesztési Koncepció szerinti városfejlesztési projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányainak, dokumentációinak az előkészítése, elkészítése - közreműködés a főváros városképe szempontjából meghatározó épített környezet védelmére vonatkozó javaslatok előkészítésében, valamint a vonatkozó hatályos rendelet felülvizsgálatában és folyamatos karbantartásában - részvétel a fővárosi településrendezési eszközökre, szabályozási tervekre, szabályzatokra épülő adatállomány létrehozásában és folyamatos karbantartásában - közreműködés településrendezési szerződés készítésében a szerződés műszaki tartalmára vonatkozóan, és az ehhez szükséges szabályozási terv, szabályzat módosítások illetve tanulmánytervek készítésében. A településrendezési szerződések keretében tervezett beruházások műszaki tartalmának meghatározásában való részvétel: - Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - külső piaci kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - megkötött településrendezési szerződések és az azokban foglalt önkormányzati jogok és külső beruházói kötelezettségek, vállalások nyilvántartása - Településrendezési szerződések keretében megvalósult beruházások műszaki tartalmának észrevételezésében és számonkérésében való részvétel - településrendezési szerződésekkel kapcsolatos, az Önkormányzatot érintő jogi, gazdasági, ingatlangazdálkodási feladatok ellátása - településrendezési szerződések szerinti külső beruházói vállalások műszaki tartalmának észrevételezése, számonkérése, valamint a településrendezési szerződések nyilvántartása és telekalakítási feladatok ellátása. Az Ingatlan értékelési és stratégiai iroda feladata Az ingatlanok értékesítése - ingatlan és piac vizsgálat - értékesítési forma meghatározása, pályáztatás - szerződéssel kapcsolatos adminisztráció - tulajdonos és az ügyfél kapcsolat biztosítása. A külső partnerrel történő fejlesztés pályáztatása - megvalósíthatósági tanulmányok alapján a követelményrendszer adaptálása pályázati formába - pályáztatás lefolytatása - Önkormányzat tulajdonosi döntésének meghozatala érdekében az előterjesztés elkészítése - tulajdonos képviselete Az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok leltározása - helyszínelés, adategyeztetés, műszaki felmérés, érték megállapítás - leltározás és a bizonylatokról összesített jegyzék készítése. Az ingatlanok értékbecslése - helyszíni szemle, műszaki és piaci adatok beszerzése

13 - értékbecslési módszer kiválasztása - érték meghatározása, a szakértői anyag és számítások készítése, következtetések levonása. Az ingatlanok előkészítése hasznosításra és fejlesztésre - tulajdonjogi és építésjogi előkészítés - nyilvántartási állapot feltüntetése - műszaki előkészítés, az ingatlan műszaki állapotának meghatározása, adatszolgáltatás a vagyonnyilvántartás, az ingatlangazdálkodás és az Önkormányzat felé. Az Informatika feladata A Társaság informatikai rendszerek működtetése - A számítógépes rendszerek megvalósításának, bevezetésének, karbantartásának és a számítástechnikai eszközök biztosításának ügyintézése - A Társaság számítógépes adatszolgáltatásának fejlesztéséről, valamint a társaság informatikai rendszeréhez szükséges szoftverekről, hardverekről, valamint azok folyamatos működtetéséről való gondoskodás - Az informatikai biztonság megteremtése, az Informatikai szabályzat elkészítése, aktualizálása, a szabályzat tartásának ellenőrzése - Az informatikai hozzáférési jogosultságok kezelése, és a jelentkező igények kezelése. A Vagyon-nyilvántartás feladata Az tulajdonos, a Fővárosi Önkormányzat önkormányzati ingatlanvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító ingatlangazdálkodási szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, bevezetése, adatokkal való bővítése - Önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonosi, gazdálkodási, kontrolling szemléletű nyilvántartási rendszerrel való bővítésének megtervezése, előkészítése, adatokkal való feltöltése - Önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási rendszer és a gazdálkodási szemléletű nyilvántartási rendszer összekapcsolásának megtervezése, működésének összehangolása - ingatlanokkal kapcsolatos rajzos, CAD-es dokumentumok (térképek, helyszínrajzok, tervrajzok, stb.) megjeleníthetősége, felhasználása - vagyonstratégiai döntések előkészítésére alkalmas adatok biztosítása, a bővített önkormányzati vagyon-nyilvántartási, informatikai rendszerben lévő elemek elemzése alapján - megfelelő ingatlangazdálkodási, és értékadatok térinformatikai rendszer alatt történő megjelenítése, értékháló kialakítása. Meglévő állapot értékelés és javaslattétel a városszerkezetben történő beavatkozásra, rehabilitációk végrehajtásár - az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ingatlanvagyonának felmérése és nyilvántartása, az Önkormányzati portfolióvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító tulajdonosi (jogi, gazdálkodási, kontrolling) szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, adatokkal való bővítése: A Vállalkozási igazgatóság feladata A Vállalkozási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. Irányítja az Építési és Vállalkozási Iroda tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -: - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában, szakterületi megvalósításában - A közvetlen irányítása alá tartozók munkája irányítása és ellenőrzése - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal és közmű társaságokkal, hatóságokkal, felügyeleti és társszervezetekkel, a Munkaügyi Központtal, a tulajdonossal, az Igazgatósággal, a Felügyelő Bizottsággal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel

14 - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A belső előírások, jogszabályi rendelkezések, szabványok és műszaki előírások betartása ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek hatékony, költségtakarékos működtetése - Beruházás lebonyolítás - Terveztetés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - A Fővárosi Önkormányzat (továbbiakban: Főváros) műszaki képviselete - Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségbecslése - Bérleti szerződések műszaki vonatkozásainak ellenőrzése (értéknövelő beruházásokra irányuló tervanyag ellenőrzése, a beruházási munkák műszaki ellenőrzése, költségbecslése) - Felújítások, karbantartások műszaki és költségellenőrzése, ha az meghaladja a karbantartó és javító egység felkészültségét - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Beruházási program készítése - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Teljesítésigazolások kiállítása, számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - Az igazgatóságon belüli minőségügyi rendszer kialakítása; a társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése, ill. minősíttetése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában, közbeszerzési eljárásokban - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - Vállalkozási tevékenység megszervezése, szabályozása, irányítása és ellenőrzése - A szervezet tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése - A megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - Az irodára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Intézi az elszámolás rendezését - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére

15 - A Társaság szavatossági kötelezettségével kapcsolatos ügyek felügyelete, valamint a szavatossági jellegű peres ügyekben és az egyezség megkötésére irányuló tárgyalásokon való eljárás Társasági gépjárművek használata koordináció, vonatkozó nyilvántartások, elszámolások, jelentéskötelezettségek ellátása és részvétel a társaság informatikai fejlesztési igényeinek kidolgozásában. Az Építési és Vállalkozási iroda feladata - a projektszervezeti feladatellátás kivételével - : - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Műszaki ellenőrzés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével, a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartással - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - Felújítások, karbantartások, javítások műszaki és költségellenőrzése - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Részvétel az utó-felülvizsgálaton - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése, jegyzékbe foglalása, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - A Társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Vállalkozási igazgatóság működési körében jelentkező megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - A szervezeti egységre vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Az elszámolások rendezése - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, rendezi a teljesítés igazolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére.

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben