Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület június EGYESÜLETÜNK HÍREI 1./ PROJEKTÖTLET GYŐJTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM Akciócsoportunk elkezdte a közötti LEADER Program keretében, a Helyi Fejlesztési Stratégia készítéséhez kapcsolódóan a PROJEKÖTLETEK győjtését, hogy a LEADER források helyben felhasználhatók legyenek. Ehhez a honlapunkról letölthetı adatlap minél teljesebb körő kitöltésével és visszaküldésével (a címre) várjuk a helyi fejlesztési elképzeléseket. Idıközben a Vidékfejlesztési Program mely elérhetı honlapunkon benyújtásra került az Európai Bizottsághoz. A as programozási ciklusra vonatkozó Vidékfejlesztési Program (VP) hivatalos benyújtása június 12-én megtörtént. Az ezt követı formális bizottsági eljárások maximum 60 napot vehetnek igénybe, így a program jóváhagyása várhatóan júliusban megtörténik. A hivatalos elfogadástól kezdve a jogcímek megnyitása lehetıvé válik. A LEADER mellett természetesen más fejlesztési források is elérhetıek lesznek a térség számára, ezért az alábbiakban a VP azon intézkedéseit emeltük ki, melyek relevánsak lehetnek az egyes célcsoportok számára. Az egyes intézkedésekrıl részletesebben a VP-ban olvashatnak mindenhol jelöltük az oldalszámot. A VP ugyan még nem elfogadottaz EU részérıl, de valószínőleg már nem lesznek benne nagyobb változások. Az alábbi intézkedéseket emeltük ki a VP-bıl a gazdálkodók, vállalkozások részére: Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erıforrás-hatékonyság javítása, trágyatárolás VP 230. oldal Kismérető gabonatárolók létesítése és szárítók korszerősítése VP 238. oldal Kertészet: technológiafejlesztés, erıforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás VP 244. oldal Vízgazdálkodási célú beruházások, öntözésfejlesztés VP 251. oldal Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai VP 260. oldal Mezıgazdasági termékek értéknövelése VP 264. oldal 1

2 Borászati fejlesztések támogatása VP 270. oldal Kockázat-megelızı beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) VP 292. oldal Nem mezıgazdasági tevékenységek elindításának támogatása VP 307. oldal Mezıgazdasági kisüzemek fejlesztése (min STÉ max STÉ érték) VP 312. oldal Nem mezıgazdasági tevékenységek fejlesztése VP 317. oldal Ökológiai gazdálkodásra történı áttérés VP 505. oldal Ökológiai gazdálkodás fenntartása VP 512. oldal Önkormányzatok számára érdekes intézkedések: VP M07 Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Kismérető infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben (M07 - Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Kismérető infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben VP 326. oldal) Beruházások a kismérető infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bıvítése terén, beleértve a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos beruházásokat. A mővelet célja a vidéki településeken élık életminıségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kizárólag kisléptékő infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvetı infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A települések épített környezetének, illetve infrastruktúrájának azon elemei fejleszthetık, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva (kislépték) tényleges közösségi vagy gazdasági jellegő használattal bírnak. Leírás: - állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerősítése, ill. megújuló energiaforrások használata; - helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése; - külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése; - a 2000 lakos-egyenérték alatti településeken, illetve 2000 lakos-egyenérték alatti külterületi településrészeken a megfelelı szintő szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm természetközeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása révén; - a településképet meghatározó épületek külsı rekonstrukciója és energetikai korszerősítése. Csak tanyákon (tanya fogalma a évi CXXII. tv-ben: a település külterületén fekvı, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként szerepel;) - a háztartási léptékő villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztések. Támogatás típusa: vissza nem térítendı tıkejuttatás; kamattámogatás (max. 10 százalékpont értékben) elıleg igénybevétele Kedvezményezettek: Vidéki térségben mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal, vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai. Tanyás településeken a fentiek mellett állandó lakos természetes személyek is pályázhatnak. 2

3 Támogatható költségek: épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bıvítés esetén a bıvítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át); új vagy használt gépek és berendezések vásárlása; egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség; immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzıi jogok és védjegyek megszerzése; Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévı termıföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át. Egyéb speciális kitételek: A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át; Saját teljesítés elszámolható. Támogathatóság feltételei: lásd VP oldal Támogatás mértéke: 75% (A 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévı település szerint mivel egyik járásunk sem sorolható be a kedvezményezett, fejlesztendı, komplex programmal fejlesztendı járások közé) 50% - természetes személy pályázó esetén Maximum támogatás: kismérető infrastruktúra-fejlesztés: megújuló energetikai fejlesztés: lokális szennyvízkezelési megoldás: természetes személy esetén: Alapvetı szolgáltatások fejlesztése (közétkeztetés, köz-, és vagyonbiztonság, önkormányzati tulajdonú utak kezelése, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (M07 - Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Alapvetı szolgáltatások fejlesztése VP 332. oldal) A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvetı többek között szabadidıs és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére vagy bıvítésére irányuló beruházások Leírás: A vidéki térségekben az alapvetı szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségekétıl. A helyi közétkeztetés fejlesztése nemcsak a lakosság egészséges, jó minıségő étellel való ellátásához járul hozzá, hanem a helyi alapanyagok felhasználásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. A külterületen található településrészeken, valamint a tanyás településeken a földrajzi mobilitást a munkába járást, az ügyintézést és a szolgáltatások elérését a gyér járatsőrőség, ill. saját személygépkocsi hiánya nehezíti. 3

4 A vidéki térségekben az életminıséget, a vállalkozások mőködésének feltételeit sok esetben hátrányosan érinti a nem kielégítı szintő vagyonbiztonság, különösen a nehezen védhetı és ırizhetı külterületi javak esetében. Az intézkedés célja a vidéki életminıség javítása a fenti szolgáltatások elérhetıségének és minıségének javításával. Minden településen: o a településen bárki által igénybe vehetı közétkeztetést végzı intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármő beszerzése), továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és elıkészítés, valamint a központtól távol esı településrészeken az étkeztetés megoldása; o köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárır, mezıır szolgálat jármő, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes); o falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármő-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes); o az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erı- és munkagépek beszerzése. Csak 1000 fı alatti településen: o többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: legalább 3 különbözı közösségi szolgáltatás nyújtását kell megvalósítani és mőködtetni a fejlesztés eredményeként Támogatás típusa: vissza nem térítendı tıkejuttatás; kamattámogatás (max. 10 százalékpont értékben) elıleg igénybevétele Kedvezményezettek: Vidéki térségben mőködı települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal, vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai. Támogatható költségek: épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bıvítés esetén a bıvítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át); új vagy használt gépek és berendezések vásárlása; egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség; immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzıi jogok és védjegyek megszerzése; Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévı termıföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át. Egyéb speciális kitételek: A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át; Saját teljesítés elszámolható. Támogathatóság feltételei: lásd VP oldal 4

5 Támogatás mértéke: 75% (A 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévı település szerint mivel egyik járásunk sem sorolható be a kedvezményezett, fejlesztendı, komplex programmal fejlesztendı járások közé) Maximum támogatás: közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: falu-és tanyagondnoki, polgárıri, mezııri szolgálat ellátásához jármő és eszközbeszerzés: önkormányzati tulajdonú közforgalmi utak kezeléséhez, állapot-javításhoz és fenntartó karbantartásához munkagépek beszerzése: A VP-ban szereplı, a LEADER-re vonatkozó információk: A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesületnek, mint minden más akciócsoportnak, el kell készítenie a Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS), melyben nevesíteni kell azokat az intézkedéseket, melyek a helyi LEADER programból támogathatók. Ennek érdekében végzünk projektgyőjtést és tartunk tájékoztató fórumokat, konzultációkat. M19 LEADER helyi fejlesztésre (közösségvezérelt helyi fejlesztésre) irányuló támogatás (az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke) VP 625. oldal Az intézkedés támogatja: alintézkedés: a helyi partnerségek felkészülését, a HFS tervezését, alintézkedés: jó minıségő helyi fejlesztési stratégiák megvalósítását, alintézkedés: a térségek közötti és nemzetközi együttmőködések kialakítását és az együttmőködés keretében közös projektek megvalósítását, alintézkedés: a HACS-ok társadalom- és gazdaságszervezı, mobilizáló tevékenységét és a mőködésük költségeit. A HFS megvalósítása a VP bármely prioritásához és céljához hozzájárulhat, amelyek illeszkednek a HACS által meghatározott fejlesztési elképzelésekhez. Az IH a tervezéshez részletes segédletet tervez, amelyben a HACS-ok autonómiáját nem sértve javaslatokat fogalmaz meg a legfontosabb kiegészítı tartalmakkal kapcsolatban. Ennek célja, hogy a HACS-ok a HFS-ek tervezésénél a minıségi értékelési szempontokat figyelembe vegyék. A HFS-ek egységes szerkezető tervezését és megvalósítását az IH a Nemzeti LEADER-tervezési kézikönyv kiadásával, valamint képzéssel és mentorálással orientálja és segíti, továbbá a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat keretein belül mőködı programirodával is segíti Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (VP 634. oldal) A Helyi Fejlesztési Stratégiák határozzák meg az adott térség adottságainak és szükségleteinek leginkább megfelelı, a helyi aktorok érdemi bevonásán alapuló fejlesztési irányokat és tartalmi kereteket, valamint a HFS megvalósításához szükséges és alkalmas munkaszervezeti kapacitásokat és mőködési módokat. A HFS-t annak tartalma és minısége, valamint a megvalósításhoz szükséges kapacitás alkalmassága alapján az IH hagyja jóvá. A HFS-ek tartalmának kialakítása a HACS-ok kizárólagos feladata és felelıssége. Ugyanakkor az IH a PM-ban rögzített, az ESB Alapok felhasználására elkészült operatív programokban, valamint az 1303/2013/EU rendeletben foglalt célok és Vidékfejlesztési Programban foglalt fejlesztési irányok által meghatározott keretek között Nemzeti LEADER-tervezési Kézikönyv címő kiadványban (a továbbiakban: Kézikönyv) határozza meg a tervezés minıségi kritériumait. A Kézikönyv széles tervezési kereteket, ajánlott fókuszterületeket és 5

6 tematikákat, valamint a HFS-ek értékelését megalapozó minıségi tervezés alapvetı kritériumait tartalmazza. Ezek (egyebek között): A legfontosabb célok: vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások), a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének elımozdítása, a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erısítése, a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelısségvállalásának és együttmőködési készségeinek erısítése. Javasolt fejlesztési fókuszterületek: - A VP 4, 6, 7. és 16. intézkedései által nem alkalmazott alintézkedések pl. mezıgazdasági mikrovállalkozások vagy élelmiszer-feldolgozó mikro-vállalkozások indulásának támogatása, vidéki örökség megırzésének és fejlesztésének támogatása, közösségi szolgáltatások fejlesztésének elımozdítása, szolidáris gazdasági együttmőködések támogatása, stb. - Az EFOP programhoz kapcsolódó nem intézményi helyi szolgáltatások fejlesztése pl. a korai iskolaelhagyás csökkentése, a szegénység és elszigeteltség csökkentése, az egészségi állapot és egészségtudatosság fejlesztése, a tudás és kulturális javakhoz való hozzáférés erısítése érdekében, - A város és vidék együttmőködésének erısítése (TOP-kapcsolódás). - Táji, térségi szintő fenntartható erıforrás-használati, termelési, fogyasztási és életmódstratégiák elterjesztése (KEHOP-kapcsolódás) lakos alatti aprófalvak integrált fejlesztési elemei (opcionális). - Az integrált fejlesztés tervezési kereteit a Kézikönyv tartalmazza, amelynek tartalmát alkalmazás esetén az adott HFS-ben kell pontosítani. A HFS-eket az IH által erre a célra felállított bizottság értékeli, és ez alapján az IH vezetıje hagyja jóvá. Az egyszerősített költségek alkalmazását és az alkalmazandó nagyságrendeket is a HFS-ben kell megtervezni, amelyet az IH vezetıje hagyja jóvá. A támogatás típusa Támogatás nyújtható a támogatástartalom összeszámítási szabályok figyelembevételével a következı támogatási formákban, illetve azok tetszıleges kombinációjában (intézkedés jellegétıl függıen): vissza nem térítendı tıkejuttatás, kamattámogatás. Elıleg a beruházás jellegő költségek esetében alkalmazható. Kedvezményezettek A HACS által meghatározandó. A HACS nem lehet ezen mővelet jogosultja. A Vidékfejlesztési Program és a többi operatív programban foglalt szinergikus hatások elérése, valamint a holtteher (deadweight) és helyettesítési hatás elkerülése érdekében a vállalkozás-fejlesztés esetében kizárólag mikrovállalkozás mérető jogosult támogatható. A kiválasztási kritériumok megállapításával kapcsolatos alapelvek A pályázat szakmai, tartalmi értékelése minden esetben a HACS kizárólagos feladata és felelıssége. (Vonatkozó) összegek és támogatási mértékek A HFS megvalósítása alapján nyújtandó támogatások kis értékő (de-minimis) támogatásnak minısülnek, amely támogatottanként és 3 éves összesítésben nem haladhatja meg a euró értéket. 6

7 Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében a maximális támogatás-intenzitás meghatározása szempontjából a VP-ben vagy más OP-ban meghatározott arányok az irányadók, ettıl való eltérést a HFS-ben külön indokolni kell. A támogatási intenzitás meghatározásakor a kedvezményezettek jogállása és a mőveletek típusa (jövedelemtermelı/nem jövedelemtermelı) alapján a 1305/2013/EU rendelet 61. Cikkben foglaltakat is megfelelıen alkalmazni kell. Az egy projektre jutó maximális támogatás csak a HFS-ben rögzített, megfelelıen alátámasztott esetben haladhatja meg a eurót (pl. innovatív aprófalu komplex projekt, több települést szolgáló vagy több éves projekt). A helyi közösségek hátrányos megkülönböztetéstıl mentes és kiegyenlített lehetıségeinek biztosítása érdekében egy településen felhasználható forrás a Program teljes idıtávja alatt nem haladhatja meg a HFS keretösszegének 20%-át. 2./ TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYÜNK MEGHÍVÓ a tervezési idıszakkal kapcsolatos tájékoztatóra Tájékoztató idıpontja: Helye: (kedd) óra Petıfi Sándor Szabadidıközpont és Könyvtár 2932 Almásfüzitı, Petıfi tér 6. Tisztelt Érdeklıdı! Ezúton hívjuk meg tisztelettel a tervezési idıszakkal kapcsolatos, Komárom- Esztergom megye 3 LEADER helyi akciócsoportja (Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség) által közösen szervezett tájékoztatóra a fenti idıpontban és helyszínen szervezett konzultációra az alábbi program szerint: 10:00 óra Sógorka Miklós, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület elnökének köszöntıje 10:05 óra Karánsebesy Lukács, Almásfüzitı polgármesterének köszöntıje 10:10 óra Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökének köszöntıje 10:20 óra Lantos Gergely osztályvezetı (Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelıs Államtitkársága, Vidékfejlesztési Osztálya): Új vidékfejlesztési irányok között 7

8 10:50 óra Elekes Diána Irodavezetı: A Széchenyi Programiroda Komárom-Esztergom megyei irodái tevékenységének, feladatainak bemutatása Szárazné Merényi Emma: A Széchenyi 2020 idıszak pályázataira vonatkozó fontosabb jogszabályok, Aktuális GINOP felhívások 11:20-11:35 óra Kávészünet 11:35 óra Petrikné Molnár Erika fıosztályvezetı (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Fıosztály) elıadása: A megyei Integrált Területfejlesztési Program (ITP) bemutatása, aktualitások 12:05 óra Schamberger Dóra (Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség): Tájékoztató az ÚMVP pályázatok, projektek zárásáról (összefoglaló a kifizetési kérelmekrıl) 3./ NEMRÉGIBEN MEGVALÓSULT, ILLETVE ÁTADOTT TÁMOGATOTT PÁLYÁZATI PROJEKTEK TEJTERMELİ CSALÁDI GAZDASÁG PIACI POZÍCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA, A KIVÁLÓ MINİSÉGŐ TERMÉK ELİÁLLÍTÁS FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉVEL április 18. (LEADER TK 3. Mikro-, kisés középvállalkozások LEADER-szerő fejlesztése. Csabai Dezsı) A projektzáró rendezvényen Csabai Dezsı családi gazdálkodó köszöntötte a megjelent vendégeket, ismertette a pályázat megvalósításának körülményeit, valamint a beruházással elérhetı várható fejlıdés lehetıségeit. Bemutatta a vállalkozás múltját és jelenét, illetve vázolta az elkövetkezendı idıszak terveit a megvalósult projektnek köszönhetıen. 8

9 A nyertes pályázat, az elnyert ,- Ft támogatás lehetıséget biztosított egy új tejhőtı tartály beszerzésére, ami elengedhetetlen a napi 1000 l termelt tej megfelelı kezeléséhez. A termelt tej 50 %- át teljes tejként hőtve, palackozva közvetlenül a fogyasztóknak, illetve kiskereskedelmi üzleteknek, 50 %-át pedig termelıi csoportokon keresztül feldolgozó üzemek felé értékesítik. Beszerzésre került még egy vontatott bálabontó, ami a tıgyhigiéniát, valamit az 54 db tehén és a 39 db növendék állat általános egészségi állapotának javítását szolgálja. A köszöntı beszéd után sor került a pályázatban szereplı eszközök megtekintésére, ahol az érdeklıdık választ kaphattak kérdéseikre. A nyílt nap keretében megtartott rendezvény zárásaként a vendégek állófogadáson vettek részt, ahol kötetlen beszélgetés mellett ismerkedhettek meg bıvebben egymással, illetve a gazdaság tagjaival további információkat kaphattak kérdéseikre a pályázati lehetıségrıl, a kötelezettségekrıl és a kivitelezés menetérıl. A rendezvény elérte célját, miszerint a megjelentek személyesen tapasztalhatták a beruházása elınyeit az ıket érintı lehetıségek terén, valamint népszerősítette a házi tej fogyasztását. A támogatott projekt részeként együttmőködés jött létre a pályázó Csabai Dezsı és Ács Város Önkormányzata között, melynek keretében termelı a tejfogyasztás népszerősítését szolgáló akció során 300 l palackozott tejet szállított az Önkormányzat által kijelölt intézményekbe. Az akció ideje alatt az intézményekben a tejfogyasztás népszerősítését szolgáló tábla került kihelyezésre. A projektzárón munkaszervezetünk kollégája is részt vett. 9

10 10

11 11

12 AZ IDÉN 2700 MILLIÁRD FORINT UNIÓS FORRÁSRA TERVEZIK PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁT Az idén a tervek szerint 133 pályázati felhívást ír ki a kormány, összesen mintegy 2700 milliárd forint forrásra - közölte a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelıs államtitkára június 24-én Nagykanizsán. Vitályos Eszter a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferenciát követı sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Bizottság elé terjesztett tíz magyarországi operatív programból hetet fogadott már el a bizottság, a további hármat pedig várhatóan nyáron hagyja jóvá, így elindulhatnak a pályázatok. Az államtitkár kifejtette: a 2013-ig tartó fejlesztési ciklusban biztosított 24,9 milliárd után a mostani, 2014-tıl 2020-ig tartó idıszakban 34 milliárd euró kohéziós célú támogatást használhat fel Magyarország. Az elızı pénzügyi idıszak forrásainak 87 százalékát hívta le eddig Magyarország - ezzel a második a 2004-ben csatlakozott tíz uniós tagállam közül -, de várhatóan sikerül a teljes keret száz százalékát felhasználni. Az elızı hétéves ciklusban minden magyar állampolgárra 660 ezer forint európai uniós pénz jutott, ez a mostani hét évben 712 ezer forint lesz. A pályázati források középpontjában a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés áll, a rendelkezésre álló támogatások több mint 60 százalékát közvetlenül erre a két célra biztosítják, s a kormány elsısorban a kis- és a közepes vállalkozásokat tekinti ebben partnernek - emlékeztetett Vitályos Eszter. Az államtitkár kitért arra is, hogy a kormány várhatóan szerdán fogadja el a megyék és megyei jogú városok integrált településfejlesztési programjait. Akadt köztük olyan, amelyet átdolgozásra vissza kellett küldeni, de például Nagykanizsa programja rendkívül erıs szakmai tartalmú lett - jelezte. Forrás: MTI PÉLDAÉRTÉKŐ KLÍMAVÉDELMI ÖSSZEFOGÁS KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYE ÖNKORMÁNYZATA IS CSATLAKOZOTT A KLÍMAVOKS PROGRAMHOZ Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke a Megyeházán tartott nagyszabású sajtótájékoztatón jelentette be a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat csatlakozását a dr. Áder János köztársasági elnök által is támogatott klímavoks klímavédelmi összefogáshoz. Az eseményen részt vett és érdekfeszítı elıadást tartott Kırösi Csaba a Köztársasági Elnöki Hivatal, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetıje is. Az elıadás megdöbbentı adatokat tárt fel a szépszámú résztvevıknek. Bolygónk légköri viszonyai alapjaiban változtak meg. A légkör összetétele az üvegházhatású gázok javára jelentısen megváltozott. A kibocsátásokban Kína már nagyhatalomnak számít. Örömteli azonban hogy az EU kibocsátásai csökkenı tendenciát mutatnak. Mindenesetre a világmérető probléma már az ajtónkon kopogtat. Egyre sőrősödı természeti katasztrófák, globális felmelegedés és invazív fajok elterjedése, csak néhány rémisztı jel, arra hogy most már az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása 1990 óta mintegy 40 %-al csökkent, így az ország klímateljesítménye a világ országai között az elıkelı 11. helyen van, ami alapján joggal lehetünk követendı példa a világ többi országa számára. 12

13 A párizsi klímacsúcs döntı lépést jelenthet az emberiséget fenyegetı veszély megoldásában. Al Gore az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke vállalta, hogy egymilliárd ember támogatását győjti össze. Kezdeményezése arra irányul, hogy klímánk védelme érdekében egységre és cselekvésre ösztönözzük világunk 2015 decemberében Párizsban összegyőlı vezetıit. Ezt a nemes célt Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke is támogatja. Ezért arra kéri az ország polgárait, hogy egyetértése esetén klímavoksával csatlakozzon ahhoz a reményeink szerint egymilliárd emberhez, akinek szavát minden ország vezetıjének figyelembe kell vennie a párizsi klímacsúcson. A klímavoks világmérető környezetvédelmi összefogáshoz az alábbi linken lehet csatlakozni: A sajtótájékoztatón bemutatásra került még az új megyei környezetvédelmi program és azt népszerősítı promóciós kiadvány is. Popovics György kiemelte, hogy Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata 2014-ben örömmel tett eleget törvényi kötelezettségének és a megyék között elsıként készítette el és fogadta el a közötti idıszakra vonatkozó új Környezetvédelmi Programját. A megye számára kiemelten fontos, hogy a programot minden megyében élı magának érezhesse és a környezet védelme mindannyiunk felelıssége legyen, ezért a programból egy tájékoztató kiadványt is készítettek, ami remélhetıleg számos hasznos információval bír a témát illetıen. A megye célja, hogy a megyében élı honfitársaink váljanak szövetségeseinkké, partnereinkké célkitőzéseink megvalósítása során. Az elkészült megyei környezetvédelmi programról a megyében mőködı zöld szervezetek nevében felszólaló Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója is elismeréssel szólt. A sajtótájékoztató elıtt Popovics György egyeztetett a megyei környezetvédelmi civil szervezeteivel és LEADER akciócsoportjaival többek között egyesületünk képviselıjével is, akikre számít mind a klímavoks program népszerősítésében, mind az új megyei környezetvédelmi program megvalósításában is. Forrás: kemoh.hu 85 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGGEL HIRDETETT UNIÓS PÁLYÁZATOKAT A KORMÁNY Két új, a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességét és fejlesztését támogató felhívás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, összesen 85 milliárd forint értékben. A közötti uniós fejlesztéspolitika a gazdaságfejlesztésre és a munkahelyteremtésre fókuszál. Szemben a as idıszakkal, amikor a hazánkba érkezı források csupán 16 százalékát fordítottuk gazdaságélénkítésre, 2020-ig ez az arány 60% lesz. A KKV szektor önmagában is stratégiai partnerünknek tekinthetı, hiszen a hazai foglalkoztatás jelentıs részét ezek a vállalkozások garantálják. A Kormány a gazdaságfejlesztésen belül ezért is koncentrál jobban a kis- és közepes vállalkozásokra. 13

14 A gazdasági növekedés két lábon nyugszik, egyrészt a napról-napra létrejövı újabb munkahelyeken, másrészt pedig azokon az ágazatokon, amelyek egyre több szállal kötnek bennünket a világgazdasághoz. Egyre több hazai vállalkozás kerül a világkereskedelem vérkeringésébe, egyre több magyar gyár terméke épül be az ipar által elıállított termékekbe a világ minden pontján. A GINOP a mikro-, kis- és közepes vállalkozások (kkv) kutatási, innovációs és munkahely-teremtési kapacitásának javítását ösztönzi. A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bıvítésére kiírt felhívás 65 milliárd forintos keretösszegébıl lehetıség nyílik modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a versenyképesség feltételeinek megteremtésére és fenntartására. A felhívás feltételeinek megfelelı projektek millió forint közötti vissza nem térítendı támogatásban részesülnek. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbıvítı beruházásainak támogatását szolgáló felhívás célja a vállalkozások fejlıdésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erısítése, a munkahelyek megtartását eredményezı beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerısítése. A pályázók 5-50 millió forint vissza nem térítendı támogatást nyerhetnek el. A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg a szabad vállalkozási zónának minısülı településen megvalósuló fejlesztések és a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén egyaránt milliárd forint. Fenti pályázatokra július 9-tıl adhatják be támogatási kérelmüket a vállalkozások. Forrás: Miniszterelnökség 14

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben