Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület június EGYESÜLETÜNK HÍREI 1./ PROJEKTÖTLET GYŐJTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM Akciócsoportunk elkezdte a közötti LEADER Program keretében, a Helyi Fejlesztési Stratégia készítéséhez kapcsolódóan a PROJEKÖTLETEK győjtését, hogy a LEADER források helyben felhasználhatók legyenek. Ehhez a honlapunkról letölthetı adatlap minél teljesebb körő kitöltésével és visszaküldésével (a címre) várjuk a helyi fejlesztési elképzeléseket. Idıközben a Vidékfejlesztési Program mely elérhetı honlapunkon benyújtásra került az Európai Bizottsághoz. A as programozási ciklusra vonatkozó Vidékfejlesztési Program (VP) hivatalos benyújtása június 12-én megtörtént. Az ezt követı formális bizottsági eljárások maximum 60 napot vehetnek igénybe, így a program jóváhagyása várhatóan júliusban megtörténik. A hivatalos elfogadástól kezdve a jogcímek megnyitása lehetıvé válik. A LEADER mellett természetesen más fejlesztési források is elérhetıek lesznek a térség számára, ezért az alábbiakban a VP azon intézkedéseit emeltük ki, melyek relevánsak lehetnek az egyes célcsoportok számára. Az egyes intézkedésekrıl részletesebben a VP-ban olvashatnak mindenhol jelöltük az oldalszámot. A VP ugyan még nem elfogadottaz EU részérıl, de valószínőleg már nem lesznek benne nagyobb változások. Az alábbi intézkedéseket emeltük ki a VP-bıl a gazdálkodók, vállalkozások részére: Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erıforrás-hatékonyság javítása, trágyatárolás VP 230. oldal Kismérető gabonatárolók létesítése és szárítók korszerősítése VP 238. oldal Kertészet: technológiafejlesztés, erıforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás VP 244. oldal Vízgazdálkodási célú beruházások, öntözésfejlesztés VP 251. oldal Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai VP 260. oldal Mezıgazdasági termékek értéknövelése VP 264. oldal 1

2 Borászati fejlesztések támogatása VP 270. oldal Kockázat-megelızı beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) VP 292. oldal Nem mezıgazdasági tevékenységek elindításának támogatása VP 307. oldal Mezıgazdasági kisüzemek fejlesztése (min STÉ max STÉ érték) VP 312. oldal Nem mezıgazdasági tevékenységek fejlesztése VP 317. oldal Ökológiai gazdálkodásra történı áttérés VP 505. oldal Ökológiai gazdálkodás fenntartása VP 512. oldal Önkormányzatok számára érdekes intézkedések: VP M07 Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Kismérető infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben (M07 - Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Kismérető infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben VP 326. oldal) Beruházások a kismérető infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bıvítése terén, beleértve a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos beruházásokat. A mővelet célja a vidéki településeken élık életminıségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kizárólag kisléptékő infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvetı infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A települések épített környezetének, illetve infrastruktúrájának azon elemei fejleszthetık, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva (kislépték) tényleges közösségi vagy gazdasági jellegő használattal bírnak. Leírás: - állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerősítése, ill. megújuló energiaforrások használata; - helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése; - külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése; - a 2000 lakos-egyenérték alatti településeken, illetve 2000 lakos-egyenérték alatti külterületi településrészeken a megfelelı szintő szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm természetközeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása révén; - a településképet meghatározó épületek külsı rekonstrukciója és energetikai korszerősítése. Csak tanyákon (tanya fogalma a évi CXXII. tv-ben: a település külterületén fekvı, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként szerepel;) - a háztartási léptékő villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztések. Támogatás típusa: vissza nem térítendı tıkejuttatás; kamattámogatás (max. 10 százalékpont értékben) elıleg igénybevétele Kedvezményezettek: Vidéki térségben mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal, vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai. Tanyás településeken a fentiek mellett állandó lakos természetes személyek is pályázhatnak. 2

3 Támogatható költségek: épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bıvítés esetén a bıvítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át); új vagy használt gépek és berendezések vásárlása; egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség; immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzıi jogok és védjegyek megszerzése; Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévı termıföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át. Egyéb speciális kitételek: A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át; Saját teljesítés elszámolható. Támogathatóság feltételei: lásd VP oldal Támogatás mértéke: 75% (A 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévı település szerint mivel egyik járásunk sem sorolható be a kedvezményezett, fejlesztendı, komplex programmal fejlesztendı járások közé) 50% - természetes személy pályázó esetén Maximum támogatás: kismérető infrastruktúra-fejlesztés: megújuló energetikai fejlesztés: lokális szennyvízkezelési megoldás: természetes személy esetén: Alapvetı szolgáltatások fejlesztése (közétkeztetés, köz-, és vagyonbiztonság, önkormányzati tulajdonú utak kezelése, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (M07 - Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Alapvetı szolgáltatások fejlesztése VP 332. oldal) A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvetı többek között szabadidıs és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére vagy bıvítésére irányuló beruházások Leírás: A vidéki térségekben az alapvetı szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségekétıl. A helyi közétkeztetés fejlesztése nemcsak a lakosság egészséges, jó minıségő étellel való ellátásához járul hozzá, hanem a helyi alapanyagok felhasználásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. A külterületen található településrészeken, valamint a tanyás településeken a földrajzi mobilitást a munkába járást, az ügyintézést és a szolgáltatások elérését a gyér járatsőrőség, ill. saját személygépkocsi hiánya nehezíti. 3

4 A vidéki térségekben az életminıséget, a vállalkozások mőködésének feltételeit sok esetben hátrányosan érinti a nem kielégítı szintő vagyonbiztonság, különösen a nehezen védhetı és ırizhetı külterületi javak esetében. Az intézkedés célja a vidéki életminıség javítása a fenti szolgáltatások elérhetıségének és minıségének javításával. Minden településen: o a településen bárki által igénybe vehetı közétkeztetést végzı intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármő beszerzése), továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és elıkészítés, valamint a központtól távol esı településrészeken az étkeztetés megoldása; o köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárır, mezıır szolgálat jármő, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes); o falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármő-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes); o az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erı- és munkagépek beszerzése. Csak 1000 fı alatti településen: o többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: legalább 3 különbözı közösségi szolgáltatás nyújtását kell megvalósítani és mőködtetni a fejlesztés eredményeként Támogatás típusa: vissza nem térítendı tıkejuttatás; kamattámogatás (max. 10 százalékpont értékben) elıleg igénybevétele Kedvezményezettek: Vidéki térségben mőködı települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal, vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai. Támogatható költségek: épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bıvítés esetén a bıvítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át); új vagy használt gépek és berendezések vásárlása; egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség; immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzıi jogok és védjegyek megszerzése; Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévı termıföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át. Egyéb speciális kitételek: A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át; Saját teljesítés elszámolható. Támogathatóság feltételei: lásd VP oldal 4

5 Támogatás mértéke: 75% (A 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévı település szerint mivel egyik járásunk sem sorolható be a kedvezményezett, fejlesztendı, komplex programmal fejlesztendı járások közé) Maximum támogatás: közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: falu-és tanyagondnoki, polgárıri, mezııri szolgálat ellátásához jármő és eszközbeszerzés: önkormányzati tulajdonú közforgalmi utak kezeléséhez, állapot-javításhoz és fenntartó karbantartásához munkagépek beszerzése: A VP-ban szereplı, a LEADER-re vonatkozó információk: A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesületnek, mint minden más akciócsoportnak, el kell készítenie a Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS), melyben nevesíteni kell azokat az intézkedéseket, melyek a helyi LEADER programból támogathatók. Ennek érdekében végzünk projektgyőjtést és tartunk tájékoztató fórumokat, konzultációkat. M19 LEADER helyi fejlesztésre (közösségvezérelt helyi fejlesztésre) irányuló támogatás (az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke) VP 625. oldal Az intézkedés támogatja: alintézkedés: a helyi partnerségek felkészülését, a HFS tervezését, alintézkedés: jó minıségő helyi fejlesztési stratégiák megvalósítását, alintézkedés: a térségek közötti és nemzetközi együttmőködések kialakítását és az együttmőködés keretében közös projektek megvalósítását, alintézkedés: a HACS-ok társadalom- és gazdaságszervezı, mobilizáló tevékenységét és a mőködésük költségeit. A HFS megvalósítása a VP bármely prioritásához és céljához hozzájárulhat, amelyek illeszkednek a HACS által meghatározott fejlesztési elképzelésekhez. Az IH a tervezéshez részletes segédletet tervez, amelyben a HACS-ok autonómiáját nem sértve javaslatokat fogalmaz meg a legfontosabb kiegészítı tartalmakkal kapcsolatban. Ennek célja, hogy a HACS-ok a HFS-ek tervezésénél a minıségi értékelési szempontokat figyelembe vegyék. A HFS-ek egységes szerkezető tervezését és megvalósítását az IH a Nemzeti LEADER-tervezési kézikönyv kiadásával, valamint képzéssel és mentorálással orientálja és segíti, továbbá a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat keretein belül mőködı programirodával is segíti Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (VP 634. oldal) A Helyi Fejlesztési Stratégiák határozzák meg az adott térség adottságainak és szükségleteinek leginkább megfelelı, a helyi aktorok érdemi bevonásán alapuló fejlesztési irányokat és tartalmi kereteket, valamint a HFS megvalósításához szükséges és alkalmas munkaszervezeti kapacitásokat és mőködési módokat. A HFS-t annak tartalma és minısége, valamint a megvalósításhoz szükséges kapacitás alkalmassága alapján az IH hagyja jóvá. A HFS-ek tartalmának kialakítása a HACS-ok kizárólagos feladata és felelıssége. Ugyanakkor az IH a PM-ban rögzített, az ESB Alapok felhasználására elkészült operatív programokban, valamint az 1303/2013/EU rendeletben foglalt célok és Vidékfejlesztési Programban foglalt fejlesztési irányok által meghatározott keretek között Nemzeti LEADER-tervezési Kézikönyv címő kiadványban (a továbbiakban: Kézikönyv) határozza meg a tervezés minıségi kritériumait. A Kézikönyv széles tervezési kereteket, ajánlott fókuszterületeket és 5

6 tematikákat, valamint a HFS-ek értékelését megalapozó minıségi tervezés alapvetı kritériumait tartalmazza. Ezek (egyebek között): A legfontosabb célok: vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások), a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének elımozdítása, a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erısítése, a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelısségvállalásának és együttmőködési készségeinek erısítése. Javasolt fejlesztési fókuszterületek: - A VP 4, 6, 7. és 16. intézkedései által nem alkalmazott alintézkedések pl. mezıgazdasági mikrovállalkozások vagy élelmiszer-feldolgozó mikro-vállalkozások indulásának támogatása, vidéki örökség megırzésének és fejlesztésének támogatása, közösségi szolgáltatások fejlesztésének elımozdítása, szolidáris gazdasági együttmőködések támogatása, stb. - Az EFOP programhoz kapcsolódó nem intézményi helyi szolgáltatások fejlesztése pl. a korai iskolaelhagyás csökkentése, a szegénység és elszigeteltség csökkentése, az egészségi állapot és egészségtudatosság fejlesztése, a tudás és kulturális javakhoz való hozzáférés erısítése érdekében, - A város és vidék együttmőködésének erısítése (TOP-kapcsolódás). - Táji, térségi szintő fenntartható erıforrás-használati, termelési, fogyasztási és életmódstratégiák elterjesztése (KEHOP-kapcsolódás) lakos alatti aprófalvak integrált fejlesztési elemei (opcionális). - Az integrált fejlesztés tervezési kereteit a Kézikönyv tartalmazza, amelynek tartalmát alkalmazás esetén az adott HFS-ben kell pontosítani. A HFS-eket az IH által erre a célra felállított bizottság értékeli, és ez alapján az IH vezetıje hagyja jóvá. Az egyszerősített költségek alkalmazását és az alkalmazandó nagyságrendeket is a HFS-ben kell megtervezni, amelyet az IH vezetıje hagyja jóvá. A támogatás típusa Támogatás nyújtható a támogatástartalom összeszámítási szabályok figyelembevételével a következı támogatási formákban, illetve azok tetszıleges kombinációjában (intézkedés jellegétıl függıen): vissza nem térítendı tıkejuttatás, kamattámogatás. Elıleg a beruházás jellegő költségek esetében alkalmazható. Kedvezményezettek A HACS által meghatározandó. A HACS nem lehet ezen mővelet jogosultja. A Vidékfejlesztési Program és a többi operatív programban foglalt szinergikus hatások elérése, valamint a holtteher (deadweight) és helyettesítési hatás elkerülése érdekében a vállalkozás-fejlesztés esetében kizárólag mikrovállalkozás mérető jogosult támogatható. A kiválasztási kritériumok megállapításával kapcsolatos alapelvek A pályázat szakmai, tartalmi értékelése minden esetben a HACS kizárólagos feladata és felelıssége. (Vonatkozó) összegek és támogatási mértékek A HFS megvalósítása alapján nyújtandó támogatások kis értékő (de-minimis) támogatásnak minısülnek, amely támogatottanként és 3 éves összesítésben nem haladhatja meg a euró értéket. 6

7 Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében a maximális támogatás-intenzitás meghatározása szempontjából a VP-ben vagy más OP-ban meghatározott arányok az irányadók, ettıl való eltérést a HFS-ben külön indokolni kell. A támogatási intenzitás meghatározásakor a kedvezményezettek jogállása és a mőveletek típusa (jövedelemtermelı/nem jövedelemtermelı) alapján a 1305/2013/EU rendelet 61. Cikkben foglaltakat is megfelelıen alkalmazni kell. Az egy projektre jutó maximális támogatás csak a HFS-ben rögzített, megfelelıen alátámasztott esetben haladhatja meg a eurót (pl. innovatív aprófalu komplex projekt, több települést szolgáló vagy több éves projekt). A helyi közösségek hátrányos megkülönböztetéstıl mentes és kiegyenlített lehetıségeinek biztosítása érdekében egy településen felhasználható forrás a Program teljes idıtávja alatt nem haladhatja meg a HFS keretösszegének 20%-át. 2./ TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYÜNK MEGHÍVÓ a tervezési idıszakkal kapcsolatos tájékoztatóra Tájékoztató idıpontja: Helye: (kedd) óra Petıfi Sándor Szabadidıközpont és Könyvtár 2932 Almásfüzitı, Petıfi tér 6. Tisztelt Érdeklıdı! Ezúton hívjuk meg tisztelettel a tervezési idıszakkal kapcsolatos, Komárom- Esztergom megye 3 LEADER helyi akciócsoportja (Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség) által közösen szervezett tájékoztatóra a fenti idıpontban és helyszínen szervezett konzultációra az alábbi program szerint: 10:00 óra Sógorka Miklós, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület elnökének köszöntıje 10:05 óra Karánsebesy Lukács, Almásfüzitı polgármesterének köszöntıje 10:10 óra Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökének köszöntıje 10:20 óra Lantos Gergely osztályvezetı (Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelıs Államtitkársága, Vidékfejlesztési Osztálya): Új vidékfejlesztési irányok között 7

8 10:50 óra Elekes Diána Irodavezetı: A Széchenyi Programiroda Komárom-Esztergom megyei irodái tevékenységének, feladatainak bemutatása Szárazné Merényi Emma: A Széchenyi 2020 idıszak pályázataira vonatkozó fontosabb jogszabályok, Aktuális GINOP felhívások 11:20-11:35 óra Kávészünet 11:35 óra Petrikné Molnár Erika fıosztályvezetı (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Fıosztály) elıadása: A megyei Integrált Területfejlesztési Program (ITP) bemutatása, aktualitások 12:05 óra Schamberger Dóra (Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség): Tájékoztató az ÚMVP pályázatok, projektek zárásáról (összefoglaló a kifizetési kérelmekrıl) 3./ NEMRÉGIBEN MEGVALÓSULT, ILLETVE ÁTADOTT TÁMOGATOTT PÁLYÁZATI PROJEKTEK TEJTERMELİ CSALÁDI GAZDASÁG PIACI POZÍCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA, A KIVÁLÓ MINİSÉGŐ TERMÉK ELİÁLLÍTÁS FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉVEL április 18. (LEADER TK 3. Mikro-, kisés középvállalkozások LEADER-szerő fejlesztése. Csabai Dezsı) A projektzáró rendezvényen Csabai Dezsı családi gazdálkodó köszöntötte a megjelent vendégeket, ismertette a pályázat megvalósításának körülményeit, valamint a beruházással elérhetı várható fejlıdés lehetıségeit. Bemutatta a vállalkozás múltját és jelenét, illetve vázolta az elkövetkezendı idıszak terveit a megvalósult projektnek köszönhetıen. 8

9 A nyertes pályázat, az elnyert ,- Ft támogatás lehetıséget biztosított egy új tejhőtı tartály beszerzésére, ami elengedhetetlen a napi 1000 l termelt tej megfelelı kezeléséhez. A termelt tej 50 %- át teljes tejként hőtve, palackozva közvetlenül a fogyasztóknak, illetve kiskereskedelmi üzleteknek, 50 %-át pedig termelıi csoportokon keresztül feldolgozó üzemek felé értékesítik. Beszerzésre került még egy vontatott bálabontó, ami a tıgyhigiéniát, valamit az 54 db tehén és a 39 db növendék állat általános egészségi állapotának javítását szolgálja. A köszöntı beszéd után sor került a pályázatban szereplı eszközök megtekintésére, ahol az érdeklıdık választ kaphattak kérdéseikre. A nyílt nap keretében megtartott rendezvény zárásaként a vendégek állófogadáson vettek részt, ahol kötetlen beszélgetés mellett ismerkedhettek meg bıvebben egymással, illetve a gazdaság tagjaival további információkat kaphattak kérdéseikre a pályázati lehetıségrıl, a kötelezettségekrıl és a kivitelezés menetérıl. A rendezvény elérte célját, miszerint a megjelentek személyesen tapasztalhatták a beruházása elınyeit az ıket érintı lehetıségek terén, valamint népszerősítette a házi tej fogyasztását. A támogatott projekt részeként együttmőködés jött létre a pályázó Csabai Dezsı és Ács Város Önkormányzata között, melynek keretében termelı a tejfogyasztás népszerősítését szolgáló akció során 300 l palackozott tejet szállított az Önkormányzat által kijelölt intézményekbe. Az akció ideje alatt az intézményekben a tejfogyasztás népszerősítését szolgáló tábla került kihelyezésre. A projektzárón munkaszervezetünk kollégája is részt vett. 9

10 10

11 11

12 AZ IDÉN 2700 MILLIÁRD FORINT UNIÓS FORRÁSRA TERVEZIK PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁT Az idén a tervek szerint 133 pályázati felhívást ír ki a kormány, összesen mintegy 2700 milliárd forint forrásra - közölte a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelıs államtitkára június 24-én Nagykanizsán. Vitályos Eszter a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferenciát követı sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Bizottság elé terjesztett tíz magyarországi operatív programból hetet fogadott már el a bizottság, a további hármat pedig várhatóan nyáron hagyja jóvá, így elindulhatnak a pályázatok. Az államtitkár kifejtette: a 2013-ig tartó fejlesztési ciklusban biztosított 24,9 milliárd után a mostani, 2014-tıl 2020-ig tartó idıszakban 34 milliárd euró kohéziós célú támogatást használhat fel Magyarország. Az elızı pénzügyi idıszak forrásainak 87 százalékát hívta le eddig Magyarország - ezzel a második a 2004-ben csatlakozott tíz uniós tagállam közül -, de várhatóan sikerül a teljes keret száz százalékát felhasználni. Az elızı hétéves ciklusban minden magyar állampolgárra 660 ezer forint európai uniós pénz jutott, ez a mostani hét évben 712 ezer forint lesz. A pályázati források középpontjában a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés áll, a rendelkezésre álló támogatások több mint 60 százalékát közvetlenül erre a két célra biztosítják, s a kormány elsısorban a kis- és a közepes vállalkozásokat tekinti ebben partnernek - emlékeztetett Vitályos Eszter. Az államtitkár kitért arra is, hogy a kormány várhatóan szerdán fogadja el a megyék és megyei jogú városok integrált településfejlesztési programjait. Akadt köztük olyan, amelyet átdolgozásra vissza kellett küldeni, de például Nagykanizsa programja rendkívül erıs szakmai tartalmú lett - jelezte. Forrás: MTI PÉLDAÉRTÉKŐ KLÍMAVÉDELMI ÖSSZEFOGÁS KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYE ÖNKORMÁNYZATA IS CSATLAKOZOTT A KLÍMAVOKS PROGRAMHOZ Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke a Megyeházán tartott nagyszabású sajtótájékoztatón jelentette be a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat csatlakozását a dr. Áder János köztársasági elnök által is támogatott klímavoks klímavédelmi összefogáshoz. Az eseményen részt vett és érdekfeszítı elıadást tartott Kırösi Csaba a Köztársasági Elnöki Hivatal, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetıje is. Az elıadás megdöbbentı adatokat tárt fel a szépszámú résztvevıknek. Bolygónk légköri viszonyai alapjaiban változtak meg. A légkör összetétele az üvegházhatású gázok javára jelentısen megváltozott. A kibocsátásokban Kína már nagyhatalomnak számít. Örömteli azonban hogy az EU kibocsátásai csökkenı tendenciát mutatnak. Mindenesetre a világmérető probléma már az ajtónkon kopogtat. Egyre sőrősödı természeti katasztrófák, globális felmelegedés és invazív fajok elterjedése, csak néhány rémisztı jel, arra hogy most már az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása 1990 óta mintegy 40 %-al csökkent, így az ország klímateljesítménye a világ országai között az elıkelı 11. helyen van, ami alapján joggal lehetünk követendı példa a világ többi országa számára. 12

13 A párizsi klímacsúcs döntı lépést jelenthet az emberiséget fenyegetı veszély megoldásában. Al Gore az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke vállalta, hogy egymilliárd ember támogatását győjti össze. Kezdeményezése arra irányul, hogy klímánk védelme érdekében egységre és cselekvésre ösztönözzük világunk 2015 decemberében Párizsban összegyőlı vezetıit. Ezt a nemes célt Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke is támogatja. Ezért arra kéri az ország polgárait, hogy egyetértése esetén klímavoksával csatlakozzon ahhoz a reményeink szerint egymilliárd emberhez, akinek szavát minden ország vezetıjének figyelembe kell vennie a párizsi klímacsúcson. A klímavoks világmérető környezetvédelmi összefogáshoz az alábbi linken lehet csatlakozni: A sajtótájékoztatón bemutatásra került még az új megyei környezetvédelmi program és azt népszerősítı promóciós kiadvány is. Popovics György kiemelte, hogy Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata 2014-ben örömmel tett eleget törvényi kötelezettségének és a megyék között elsıként készítette el és fogadta el a közötti idıszakra vonatkozó új Környezetvédelmi Programját. A megye számára kiemelten fontos, hogy a programot minden megyében élı magának érezhesse és a környezet védelme mindannyiunk felelıssége legyen, ezért a programból egy tájékoztató kiadványt is készítettek, ami remélhetıleg számos hasznos információval bír a témát illetıen. A megye célja, hogy a megyében élı honfitársaink váljanak szövetségeseinkké, partnereinkké célkitőzéseink megvalósítása során. Az elkészült megyei környezetvédelmi programról a megyében mőködı zöld szervezetek nevében felszólaló Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója is elismeréssel szólt. A sajtótájékoztató elıtt Popovics György egyeztetett a megyei környezetvédelmi civil szervezeteivel és LEADER akciócsoportjaival többek között egyesületünk képviselıjével is, akikre számít mind a klímavoks program népszerősítésében, mind az új megyei környezetvédelmi program megvalósításában is. Forrás: kemoh.hu 85 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGGEL HIRDETETT UNIÓS PÁLYÁZATOKAT A KORMÁNY Két új, a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességét és fejlesztését támogató felhívás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, összesen 85 milliárd forint értékben. A közötti uniós fejlesztéspolitika a gazdaságfejlesztésre és a munkahelyteremtésre fókuszál. Szemben a as idıszakkal, amikor a hazánkba érkezı források csupán 16 százalékát fordítottuk gazdaságélénkítésre, 2020-ig ez az arány 60% lesz. A KKV szektor önmagában is stratégiai partnerünknek tekinthetı, hiszen a hazai foglalkoztatás jelentıs részét ezek a vállalkozások garantálják. A Kormány a gazdaságfejlesztésen belül ezért is koncentrál jobban a kis- és közepes vállalkozásokra. 13

14 A gazdasági növekedés két lábon nyugszik, egyrészt a napról-napra létrejövı újabb munkahelyeken, másrészt pedig azokon az ágazatokon, amelyek egyre több szállal kötnek bennünket a világgazdasághoz. Egyre több hazai vállalkozás kerül a világkereskedelem vérkeringésébe, egyre több magyar gyár terméke épül be az ipar által elıállított termékekbe a világ minden pontján. A GINOP a mikro-, kis- és közepes vállalkozások (kkv) kutatási, innovációs és munkahely-teremtési kapacitásának javítását ösztönzi. A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bıvítésére kiírt felhívás 65 milliárd forintos keretösszegébıl lehetıség nyílik modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a versenyképesség feltételeinek megteremtésére és fenntartására. A felhívás feltételeinek megfelelı projektek millió forint közötti vissza nem térítendı támogatásban részesülnek. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbıvítı beruházásainak támogatását szolgáló felhívás célja a vállalkozások fejlıdésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erısítése, a munkahelyek megtartását eredményezı beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerısítése. A pályázók 5-50 millió forint vissza nem térítendı támogatást nyerhetnek el. A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg a szabad vállalkozási zónának minısülı településen megvalósuló fejlesztések és a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén egyaránt milliárd forint. Fenti pályázatokra július 9-tıl adhatják be támogatási kérelmüket a vállalkozások. Forrás: Miniszterelnökség 14

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. július

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. július Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Horváth Szilveszter és Nagyné Virág Szilvia Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Almásfüzitő 2015. június 30. Aktualitások

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Lantos Gergely Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság Budapest Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2014. Október 16. Vidékfejlesztési

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 IFJ. HUBAI IMRE Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 Kecskemét, 2014. május 16. Öntözésfejlesztés szükséglete jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisok és készletek, országon átfolyó vízmennyiség

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv. Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. Vállalkozásfejlesztés

LEADER Intézkedési Terv. Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. Vállalkozásfejlesztés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelezı Vállalkozásfejlesztés

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Vanessia Magyarország Kft. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G, II. lh. 4. em. E-mail: vanessia@vanessia.hu Tel.: (+36 1) 319 2707 Fax: (+36 1) 319 2702 1

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök VP prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Hírlevél 2015. június

Hírlevél 2015. június Hírlevél 2015. június A Vidékfejlesztési Programban szereplő, a LEADER-re vonatkozó információk 2.o Aktuális kifizetési kérelem közlemények 8.o Ügyfél tájékoztató MVH helyszíni vizsgálatairól 8.o Pályázati

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014.10.22. Készítette: ECONOSERVE Pályázati Kft. Büki Péter Benedek Bálint Tematika Széchenyi2020 Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

egyetem-ipar innováci

egyetem-ipar innováci K+F pályp lyázati források az egyetem-ipar innováci ciós együttm ttmőködés s támogatt mogatására Innovációs Konferencia Veszprém 2010. március 11. Dr. Mogyorósi Péter Igazgató Laser Consult Kft. Hazai

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben