Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület június EGYESÜLETÜNK HÍREI 1./ PROJEKTÖTLET GYŐJTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM Akciócsoportunk elkezdte a közötti LEADER Program keretében, a Helyi Fejlesztési Stratégia készítéséhez kapcsolódóan a PROJEKÖTLETEK győjtését, hogy a LEADER források helyben felhasználhatók legyenek. Ehhez a honlapunkról letölthetı adatlap minél teljesebb körő kitöltésével és visszaküldésével (a címre) várjuk a helyi fejlesztési elképzeléseket. Idıközben a Vidékfejlesztési Program mely elérhetı honlapunkon benyújtásra került az Európai Bizottsághoz. A as programozási ciklusra vonatkozó Vidékfejlesztési Program (VP) hivatalos benyújtása június 12-én megtörtént. Az ezt követı formális bizottsági eljárások maximum 60 napot vehetnek igénybe, így a program jóváhagyása várhatóan júliusban megtörténik. A hivatalos elfogadástól kezdve a jogcímek megnyitása lehetıvé válik. A LEADER mellett természetesen más fejlesztési források is elérhetıek lesznek a térség számára, ezért az alábbiakban a VP azon intézkedéseit emeltük ki, melyek relevánsak lehetnek az egyes célcsoportok számára. Az egyes intézkedésekrıl részletesebben a VP-ban olvashatnak mindenhol jelöltük az oldalszámot. A VP ugyan még nem elfogadottaz EU részérıl, de valószínőleg már nem lesznek benne nagyobb változások. Az alábbi intézkedéseket emeltük ki a VP-bıl a gazdálkodók, vállalkozások részére: Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erıforrás-hatékonyság javítása, trágyatárolás VP 230. oldal Kismérető gabonatárolók létesítése és szárítók korszerősítése VP 238. oldal Kertészet: technológiafejlesztés, erıforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás VP 244. oldal Vízgazdálkodási célú beruházások, öntözésfejlesztés VP 251. oldal Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai VP 260. oldal Mezıgazdasági termékek értéknövelése VP 264. oldal 1

2 Borászati fejlesztések támogatása VP 270. oldal Kockázat-megelızı beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) VP 292. oldal Nem mezıgazdasági tevékenységek elindításának támogatása VP 307. oldal Mezıgazdasági kisüzemek fejlesztése (min STÉ max STÉ érték) VP 312. oldal Nem mezıgazdasági tevékenységek fejlesztése VP 317. oldal Ökológiai gazdálkodásra történı áttérés VP 505. oldal Ökológiai gazdálkodás fenntartása VP 512. oldal Önkormányzatok számára érdekes intézkedések: VP M07 Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Kismérető infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben (M07 - Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Kismérető infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben VP 326. oldal) Beruházások a kismérető infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bıvítése terén, beleértve a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos beruházásokat. A mővelet célja a vidéki településeken élık életminıségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kizárólag kisléptékő infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvetı infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A települések épített környezetének, illetve infrastruktúrájának azon elemei fejleszthetık, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva (kislépték) tényleges közösségi vagy gazdasági jellegő használattal bírnak. Leírás: - állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerősítése, ill. megújuló energiaforrások használata; - helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése; - külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése; - a 2000 lakos-egyenérték alatti településeken, illetve 2000 lakos-egyenérték alatti külterületi településrészeken a megfelelı szintő szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm természetközeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása révén; - a településképet meghatározó épületek külsı rekonstrukciója és energetikai korszerősítése. Csak tanyákon (tanya fogalma a évi CXXII. tv-ben: a település külterületén fekvı, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlannyilvántartásban tanyaként szerepel;) - a háztartási léptékő villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztések. Támogatás típusa: vissza nem térítendı tıkejuttatás; kamattámogatás (max. 10 százalékpont értékben) elıleg igénybevétele Kedvezményezettek: Vidéki térségben mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal, vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai. Tanyás településeken a fentiek mellett állandó lakos természetes személyek is pályázhatnak. 2

3 Támogatható költségek: épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bıvítés esetén a bıvítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át); új vagy használt gépek és berendezések vásárlása; egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség; immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzıi jogok és védjegyek megszerzése; Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévı termıföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át. Egyéb speciális kitételek: A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át; Saját teljesítés elszámolható. Támogathatóság feltételei: lásd VP oldal Támogatás mértéke: 75% (A 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévı település szerint mivel egyik járásunk sem sorolható be a kedvezményezett, fejlesztendı, komplex programmal fejlesztendı járások közé) 50% - természetes személy pályázó esetén Maximum támogatás: kismérető infrastruktúra-fejlesztés: megújuló energetikai fejlesztés: lokális szennyvízkezelési megoldás: természetes személy esetén: Alapvetı szolgáltatások fejlesztése (közétkeztetés, köz-, és vagyonbiztonság, önkormányzati tulajdonú utak kezelése, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (M07 - Alapvetı szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk) Alapvetı szolgáltatások fejlesztése VP 332. oldal) A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvetı többek között szabadidıs és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére vagy bıvítésére irányuló beruházások Leírás: A vidéki térségekben az alapvetı szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségekétıl. A helyi közétkeztetés fejlesztése nemcsak a lakosság egészséges, jó minıségő étellel való ellátásához járul hozzá, hanem a helyi alapanyagok felhasználásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. A külterületen található településrészeken, valamint a tanyás településeken a földrajzi mobilitást a munkába járást, az ügyintézést és a szolgáltatások elérését a gyér járatsőrőség, ill. saját személygépkocsi hiánya nehezíti. 3

4 A vidéki térségekben az életminıséget, a vállalkozások mőködésének feltételeit sok esetben hátrányosan érinti a nem kielégítı szintő vagyonbiztonság, különösen a nehezen védhetı és ırizhetı külterületi javak esetében. Az intézkedés célja a vidéki életminıség javítása a fenti szolgáltatások elérhetıségének és minıségének javításával. Minden településen: o a településen bárki által igénybe vehetı közétkeztetést végzı intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármő beszerzése), továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és elıkészítés, valamint a központtól távol esı településrészeken az étkeztetés megoldása; o köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárır, mezıır szolgálat jármő, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes); o falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármő-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes); o az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erı- és munkagépek beszerzése. Csak 1000 fı alatti településen: o többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: legalább 3 különbözı közösségi szolgáltatás nyújtását kell megvalósítani és mőködtetni a fejlesztés eredményeként Támogatás típusa: vissza nem térítendı tıkejuttatás; kamattámogatás (max. 10 százalékpont értékben) elıleg igénybevétele Kedvezményezettek: Vidéki térségben mőködı települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal, vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai. Támogatható költségek: épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bıvítés esetén a bıvítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át); új vagy használt gépek és berendezések vásárlása; egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség; immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzıi jogok és védjegyek megszerzése; Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévı termıföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át. Egyéb speciális kitételek: A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át; Saját teljesítés elszámolható. Támogathatóság feltételei: lásd VP oldal 4

5 Támogatás mértéke: 75% (A 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévı település szerint mivel egyik járásunk sem sorolható be a kedvezményezett, fejlesztendı, komplex programmal fejlesztendı járások közé) Maximum támogatás: közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: falu-és tanyagondnoki, polgárıri, mezııri szolgálat ellátásához jármő és eszközbeszerzés: önkormányzati tulajdonú közforgalmi utak kezeléséhez, állapot-javításhoz és fenntartó karbantartásához munkagépek beszerzése: A VP-ban szereplı, a LEADER-re vonatkozó információk: A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesületnek, mint minden más akciócsoportnak, el kell készítenie a Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS), melyben nevesíteni kell azokat az intézkedéseket, melyek a helyi LEADER programból támogathatók. Ennek érdekében végzünk projektgyőjtést és tartunk tájékoztató fórumokat, konzultációkat. M19 LEADER helyi fejlesztésre (közösségvezérelt helyi fejlesztésre) irányuló támogatás (az 1303/2013/EU rendelet 35. cikke) VP 625. oldal Az intézkedés támogatja: alintézkedés: a helyi partnerségek felkészülését, a HFS tervezését, alintézkedés: jó minıségő helyi fejlesztési stratégiák megvalósítását, alintézkedés: a térségek közötti és nemzetközi együttmőködések kialakítását és az együttmőködés keretében közös projektek megvalósítását, alintézkedés: a HACS-ok társadalom- és gazdaságszervezı, mobilizáló tevékenységét és a mőködésük költségeit. A HFS megvalósítása a VP bármely prioritásához és céljához hozzájárulhat, amelyek illeszkednek a HACS által meghatározott fejlesztési elképzelésekhez. Az IH a tervezéshez részletes segédletet tervez, amelyben a HACS-ok autonómiáját nem sértve javaslatokat fogalmaz meg a legfontosabb kiegészítı tartalmakkal kapcsolatban. Ennek célja, hogy a HACS-ok a HFS-ek tervezésénél a minıségi értékelési szempontokat figyelembe vegyék. A HFS-ek egységes szerkezető tervezését és megvalósítását az IH a Nemzeti LEADER-tervezési kézikönyv kiadásával, valamint képzéssel és mentorálással orientálja és segíti, továbbá a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat keretein belül mőködı programirodával is segíti Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (VP 634. oldal) A Helyi Fejlesztési Stratégiák határozzák meg az adott térség adottságainak és szükségleteinek leginkább megfelelı, a helyi aktorok érdemi bevonásán alapuló fejlesztési irányokat és tartalmi kereteket, valamint a HFS megvalósításához szükséges és alkalmas munkaszervezeti kapacitásokat és mőködési módokat. A HFS-t annak tartalma és minısége, valamint a megvalósításhoz szükséges kapacitás alkalmassága alapján az IH hagyja jóvá. A HFS-ek tartalmának kialakítása a HACS-ok kizárólagos feladata és felelıssége. Ugyanakkor az IH a PM-ban rögzített, az ESB Alapok felhasználására elkészült operatív programokban, valamint az 1303/2013/EU rendeletben foglalt célok és Vidékfejlesztési Programban foglalt fejlesztési irányok által meghatározott keretek között Nemzeti LEADER-tervezési Kézikönyv címő kiadványban (a továbbiakban: Kézikönyv) határozza meg a tervezés minıségi kritériumait. A Kézikönyv széles tervezési kereteket, ajánlott fókuszterületeket és 5

6 tematikákat, valamint a HFS-ek értékelését megalapozó minıségi tervezés alapvetı kritériumait tartalmazza. Ezek (egyebek között): A legfontosabb célok: vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások), a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének elımozdítása, a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erısítése, a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelısségvállalásának és együttmőködési készségeinek erısítése. Javasolt fejlesztési fókuszterületek: - A VP 4, 6, 7. és 16. intézkedései által nem alkalmazott alintézkedések pl. mezıgazdasági mikrovállalkozások vagy élelmiszer-feldolgozó mikro-vállalkozások indulásának támogatása, vidéki örökség megırzésének és fejlesztésének támogatása, közösségi szolgáltatások fejlesztésének elımozdítása, szolidáris gazdasági együttmőködések támogatása, stb. - Az EFOP programhoz kapcsolódó nem intézményi helyi szolgáltatások fejlesztése pl. a korai iskolaelhagyás csökkentése, a szegénység és elszigeteltség csökkentése, az egészségi állapot és egészségtudatosság fejlesztése, a tudás és kulturális javakhoz való hozzáférés erısítése érdekében, - A város és vidék együttmőködésének erısítése (TOP-kapcsolódás). - Táji, térségi szintő fenntartható erıforrás-használati, termelési, fogyasztási és életmódstratégiák elterjesztése (KEHOP-kapcsolódás) lakos alatti aprófalvak integrált fejlesztési elemei (opcionális). - Az integrált fejlesztés tervezési kereteit a Kézikönyv tartalmazza, amelynek tartalmát alkalmazás esetén az adott HFS-ben kell pontosítani. A HFS-eket az IH által erre a célra felállított bizottság értékeli, és ez alapján az IH vezetıje hagyja jóvá. Az egyszerősített költségek alkalmazását és az alkalmazandó nagyságrendeket is a HFS-ben kell megtervezni, amelyet az IH vezetıje hagyja jóvá. A támogatás típusa Támogatás nyújtható a támogatástartalom összeszámítási szabályok figyelembevételével a következı támogatási formákban, illetve azok tetszıleges kombinációjában (intézkedés jellegétıl függıen): vissza nem térítendı tıkejuttatás, kamattámogatás. Elıleg a beruházás jellegő költségek esetében alkalmazható. Kedvezményezettek A HACS által meghatározandó. A HACS nem lehet ezen mővelet jogosultja. A Vidékfejlesztési Program és a többi operatív programban foglalt szinergikus hatások elérése, valamint a holtteher (deadweight) és helyettesítési hatás elkerülése érdekében a vállalkozás-fejlesztés esetében kizárólag mikrovállalkozás mérető jogosult támogatható. A kiválasztási kritériumok megállapításával kapcsolatos alapelvek A pályázat szakmai, tartalmi értékelése minden esetben a HACS kizárólagos feladata és felelıssége. (Vonatkozó) összegek és támogatási mértékek A HFS megvalósítása alapján nyújtandó támogatások kis értékő (de-minimis) támogatásnak minısülnek, amely támogatottanként és 3 éves összesítésben nem haladhatja meg a euró értéket. 6

7 Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében a maximális támogatás-intenzitás meghatározása szempontjából a VP-ben vagy más OP-ban meghatározott arányok az irányadók, ettıl való eltérést a HFS-ben külön indokolni kell. A támogatási intenzitás meghatározásakor a kedvezményezettek jogállása és a mőveletek típusa (jövedelemtermelı/nem jövedelemtermelı) alapján a 1305/2013/EU rendelet 61. Cikkben foglaltakat is megfelelıen alkalmazni kell. Az egy projektre jutó maximális támogatás csak a HFS-ben rögzített, megfelelıen alátámasztott esetben haladhatja meg a eurót (pl. innovatív aprófalu komplex projekt, több települést szolgáló vagy több éves projekt). A helyi közösségek hátrányos megkülönböztetéstıl mentes és kiegyenlített lehetıségeinek biztosítása érdekében egy településen felhasználható forrás a Program teljes idıtávja alatt nem haladhatja meg a HFS keretösszegének 20%-át. 2./ TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYÜNK MEGHÍVÓ a tervezési idıszakkal kapcsolatos tájékoztatóra Tájékoztató idıpontja: Helye: (kedd) óra Petıfi Sándor Szabadidıközpont és Könyvtár 2932 Almásfüzitı, Petıfi tér 6. Tisztelt Érdeklıdı! Ezúton hívjuk meg tisztelettel a tervezési idıszakkal kapcsolatos, Komárom- Esztergom megye 3 LEADER helyi akciócsoportja (Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség) által közösen szervezett tájékoztatóra a fenti idıpontban és helyszínen szervezett konzultációra az alábbi program szerint: 10:00 óra Sógorka Miklós, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület elnökének köszöntıje 10:05 óra Karánsebesy Lukács, Almásfüzitı polgármesterének köszöntıje 10:10 óra Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökének köszöntıje 10:20 óra Lantos Gergely osztályvezetı (Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelıs Államtitkársága, Vidékfejlesztési Osztálya): Új vidékfejlesztési irányok között 7

8 10:50 óra Elekes Diána Irodavezetı: A Széchenyi Programiroda Komárom-Esztergom megyei irodái tevékenységének, feladatainak bemutatása Szárazné Merényi Emma: A Széchenyi 2020 idıszak pályázataira vonatkozó fontosabb jogszabályok, Aktuális GINOP felhívások 11:20-11:35 óra Kávészünet 11:35 óra Petrikné Molnár Erika fıosztályvezetı (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, Területfejlesztési és Vidékfejlesztési Fıosztály) elıadása: A megyei Integrált Területfejlesztési Program (ITP) bemutatása, aktualitások 12:05 óra Schamberger Dóra (Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség): Tájékoztató az ÚMVP pályázatok, projektek zárásáról (összefoglaló a kifizetési kérelmekrıl) 3./ NEMRÉGIBEN MEGVALÓSULT, ILLETVE ÁTADOTT TÁMOGATOTT PÁLYÁZATI PROJEKTEK TEJTERMELİ CSALÁDI GAZDASÁG PIACI POZÍCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA, A KIVÁLÓ MINİSÉGŐ TERMÉK ELİÁLLÍTÁS FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉVEL április 18. (LEADER TK 3. Mikro-, kisés középvállalkozások LEADER-szerő fejlesztése. Csabai Dezsı) A projektzáró rendezvényen Csabai Dezsı családi gazdálkodó köszöntötte a megjelent vendégeket, ismertette a pályázat megvalósításának körülményeit, valamint a beruházással elérhetı várható fejlıdés lehetıségeit. Bemutatta a vállalkozás múltját és jelenét, illetve vázolta az elkövetkezendı idıszak terveit a megvalósult projektnek köszönhetıen. 8

9 A nyertes pályázat, az elnyert ,- Ft támogatás lehetıséget biztosított egy új tejhőtı tartály beszerzésére, ami elengedhetetlen a napi 1000 l termelt tej megfelelı kezeléséhez. A termelt tej 50 %- át teljes tejként hőtve, palackozva közvetlenül a fogyasztóknak, illetve kiskereskedelmi üzleteknek, 50 %-át pedig termelıi csoportokon keresztül feldolgozó üzemek felé értékesítik. Beszerzésre került még egy vontatott bálabontó, ami a tıgyhigiéniát, valamit az 54 db tehén és a 39 db növendék állat általános egészségi állapotának javítását szolgálja. A köszöntı beszéd után sor került a pályázatban szereplı eszközök megtekintésére, ahol az érdeklıdık választ kaphattak kérdéseikre. A nyílt nap keretében megtartott rendezvény zárásaként a vendégek állófogadáson vettek részt, ahol kötetlen beszélgetés mellett ismerkedhettek meg bıvebben egymással, illetve a gazdaság tagjaival további információkat kaphattak kérdéseikre a pályázati lehetıségrıl, a kötelezettségekrıl és a kivitelezés menetérıl. A rendezvény elérte célját, miszerint a megjelentek személyesen tapasztalhatták a beruházása elınyeit az ıket érintı lehetıségek terén, valamint népszerősítette a házi tej fogyasztását. A támogatott projekt részeként együttmőködés jött létre a pályázó Csabai Dezsı és Ács Város Önkormányzata között, melynek keretében termelı a tejfogyasztás népszerősítését szolgáló akció során 300 l palackozott tejet szállított az Önkormányzat által kijelölt intézményekbe. Az akció ideje alatt az intézményekben a tejfogyasztás népszerősítését szolgáló tábla került kihelyezésre. A projektzárón munkaszervezetünk kollégája is részt vett. 9

10 10

11 11

12 AZ IDÉN 2700 MILLIÁRD FORINT UNIÓS FORRÁSRA TERVEZIK PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁT Az idén a tervek szerint 133 pályázati felhívást ír ki a kormány, összesen mintegy 2700 milliárd forint forrásra - közölte a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelıs államtitkára június 24-én Nagykanizsán. Vitályos Eszter a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferenciát követı sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Bizottság elé terjesztett tíz magyarországi operatív programból hetet fogadott már el a bizottság, a további hármat pedig várhatóan nyáron hagyja jóvá, így elindulhatnak a pályázatok. Az államtitkár kifejtette: a 2013-ig tartó fejlesztési ciklusban biztosított 24,9 milliárd után a mostani, 2014-tıl 2020-ig tartó idıszakban 34 milliárd euró kohéziós célú támogatást használhat fel Magyarország. Az elızı pénzügyi idıszak forrásainak 87 százalékát hívta le eddig Magyarország - ezzel a második a 2004-ben csatlakozott tíz uniós tagállam közül -, de várhatóan sikerül a teljes keret száz százalékát felhasználni. Az elızı hétéves ciklusban minden magyar állampolgárra 660 ezer forint európai uniós pénz jutott, ez a mostani hét évben 712 ezer forint lesz. A pályázati források középpontjában a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés áll, a rendelkezésre álló támogatások több mint 60 százalékát közvetlenül erre a két célra biztosítják, s a kormány elsısorban a kis- és a közepes vállalkozásokat tekinti ebben partnernek - emlékeztetett Vitályos Eszter. Az államtitkár kitért arra is, hogy a kormány várhatóan szerdán fogadja el a megyék és megyei jogú városok integrált településfejlesztési programjait. Akadt köztük olyan, amelyet átdolgozásra vissza kellett küldeni, de például Nagykanizsa programja rendkívül erıs szakmai tartalmú lett - jelezte. Forrás: MTI PÉLDAÉRTÉKŐ KLÍMAVÉDELMI ÖSSZEFOGÁS KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYE ÖNKORMÁNYZATA IS CSATLAKOZOTT A KLÍMAVOKS PROGRAMHOZ Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke a Megyeházán tartott nagyszabású sajtótájékoztatón jelentette be a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat csatlakozását a dr. Áder János köztársasági elnök által is támogatott klímavoks klímavédelmi összefogáshoz. Az eseményen részt vett és érdekfeszítı elıadást tartott Kırösi Csaba a Köztársasági Elnöki Hivatal, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetıje is. Az elıadás megdöbbentı adatokat tárt fel a szépszámú résztvevıknek. Bolygónk légköri viszonyai alapjaiban változtak meg. A légkör összetétele az üvegházhatású gázok javára jelentısen megváltozott. A kibocsátásokban Kína már nagyhatalomnak számít. Örömteli azonban hogy az EU kibocsátásai csökkenı tendenciát mutatnak. Mindenesetre a világmérető probléma már az ajtónkon kopogtat. Egyre sőrősödı természeti katasztrófák, globális felmelegedés és invazív fajok elterjedése, csak néhány rémisztı jel, arra hogy most már az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása 1990 óta mintegy 40 %-al csökkent, így az ország klímateljesítménye a világ országai között az elıkelı 11. helyen van, ami alapján joggal lehetünk követendı példa a világ többi országa számára. 12

13 A párizsi klímacsúcs döntı lépést jelenthet az emberiséget fenyegetı veszély megoldásában. Al Gore az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke vállalta, hogy egymilliárd ember támogatását győjti össze. Kezdeményezése arra irányul, hogy klímánk védelme érdekében egységre és cselekvésre ösztönözzük világunk 2015 decemberében Párizsban összegyőlı vezetıit. Ezt a nemes célt Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke is támogatja. Ezért arra kéri az ország polgárait, hogy egyetértése esetén klímavoksával csatlakozzon ahhoz a reményeink szerint egymilliárd emberhez, akinek szavát minden ország vezetıjének figyelembe kell vennie a párizsi klímacsúcson. A klímavoks világmérető környezetvédelmi összefogáshoz az alábbi linken lehet csatlakozni: A sajtótájékoztatón bemutatásra került még az új megyei környezetvédelmi program és azt népszerősítı promóciós kiadvány is. Popovics György kiemelte, hogy Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata 2014-ben örömmel tett eleget törvényi kötelezettségének és a megyék között elsıként készítette el és fogadta el a közötti idıszakra vonatkozó új Környezetvédelmi Programját. A megye számára kiemelten fontos, hogy a programot minden megyében élı magának érezhesse és a környezet védelme mindannyiunk felelıssége legyen, ezért a programból egy tájékoztató kiadványt is készítettek, ami remélhetıleg számos hasznos információval bír a témát illetıen. A megye célja, hogy a megyében élı honfitársaink váljanak szövetségeseinkké, partnereinkké célkitőzéseink megvalósítása során. Az elkészült megyei környezetvédelmi programról a megyében mőködı zöld szervezetek nevében felszólaló Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója is elismeréssel szólt. A sajtótájékoztató elıtt Popovics György egyeztetett a megyei környezetvédelmi civil szervezeteivel és LEADER akciócsoportjaival többek között egyesületünk képviselıjével is, akikre számít mind a klímavoks program népszerősítésében, mind az új megyei környezetvédelmi program megvalósításában is. Forrás: kemoh.hu 85 MILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGGEL HIRDETETT UNIÓS PÁLYÁZATOKAT A KORMÁNY Két új, a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességét és fejlesztését támogató felhívás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, összesen 85 milliárd forint értékben. A közötti uniós fejlesztéspolitika a gazdaságfejlesztésre és a munkahelyteremtésre fókuszál. Szemben a as idıszakkal, amikor a hazánkba érkezı források csupán 16 százalékát fordítottuk gazdaságélénkítésre, 2020-ig ez az arány 60% lesz. A KKV szektor önmagában is stratégiai partnerünknek tekinthetı, hiszen a hazai foglalkoztatás jelentıs részét ezek a vállalkozások garantálják. A Kormány a gazdaságfejlesztésen belül ezért is koncentrál jobban a kis- és közepes vállalkozásokra. 13

14 A gazdasági növekedés két lábon nyugszik, egyrészt a napról-napra létrejövı újabb munkahelyeken, másrészt pedig azokon az ágazatokon, amelyek egyre több szállal kötnek bennünket a világgazdasághoz. Egyre több hazai vállalkozás kerül a világkereskedelem vérkeringésébe, egyre több magyar gyár terméke épül be az ipar által elıállított termékekbe a világ minden pontján. A GINOP a mikro-, kis- és közepes vállalkozások (kkv) kutatási, innovációs és munkahely-teremtési kapacitásának javítását ösztönzi. A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bıvítésére kiírt felhívás 65 milliárd forintos keretösszegébıl lehetıség nyílik modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a versenyképesség feltételeinek megteremtésére és fenntartására. A felhívás feltételeinek megfelelı projektek millió forint közötti vissza nem térítendı támogatásban részesülnek. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbıvítı beruházásainak támogatását szolgáló felhívás célja a vállalkozások fejlıdésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erısítése, a munkahelyek megtartását eredményezı beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerısítése. A pályázók 5-50 millió forint vissza nem térítendı támogatást nyerhetnek el. A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg a szabad vállalkozási zónának minısülı településen megvalósuló fejlesztések és a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén egyaránt milliárd forint. Fenti pályázatokra július 9-tıl adhatják be támogatási kérelmüket a vállalkozások. Forrás: Miniszterelnökség 14

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

A tanyákon élők fejlesztési lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Egyéb fejlesztési lehetőségek a Programban

A tanyákon élők fejlesztési lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Egyéb fejlesztési lehetőségek a Programban A tanyákon élők fejlesztési lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Egyéb fejlesztési lehetőségek a Programban Dr. Viski József helyettes államtitkár Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztési Programokért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. július

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. július Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Lantos Gergely Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Berhida 2015. Március 23. A Vidékfejlesztési Program keretei Merev

Részletesebben

Új vidékfejlesztési irányok és a LEADER Program

Új vidékfejlesztési irányok és a LEADER Program Új vidékfejlesztési irányok és a LEADER Program 2014-2020 Baksa Tamás Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kimle 2015. szeptember 29. Az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

PROJEKTÖTLET GYŰJTÉS HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ 2015 MILYEN FEJLESZTÉSEK VALÓSÍTHATÓK MEG?

PROJEKTÖTLET GYŰJTÉS HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ 2015 MILYEN FEJLESZTÉSEK VALÓSÍTHATÓK MEG? PROJEKTÖTLET GYŰJTÉS HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ 2015 MILYEN FEJLESZTÉSEK VALÓSÍTHATÓK MEG? Az alábbi melléklettel segítséget szeretnénk nyújtani a projekt ötletek megfogalmazásához. Az alábbi anyag

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Horváth Szilveszter és Nagyné Virág Szilvia Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Almásfüzitő 2015. június 30. Aktualitások

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) tükrében Szajbert Ákos Munkaszervezet vezető Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Debrecen 2015. December 7.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program 2016

Tanyafejlesztési Program 2016 Tanyafejlesztési Program 2016 Háda Attila Elemér Főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2016. április 27. Homokháti tanyák ivóvíz ellátásáért projekt-záró értékelése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint

BESZÁMOLÓ. a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint BESZÁMOLÓ a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet szerint Az akciócsoportról általánosan: A Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Alintézkedés: Az intézkedés célja a vidéki életminőség javítása a fenti szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javításával.

Alintézkedés: Az intézkedés célja a vidéki életminőség javítása a fenti szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javításával. 8.2.6.3.2. 7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése Alintézkedés: 7.4. - a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető többek között szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár Miniszterelnökség 2016. május 27. Pápa Az agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben

Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Változások a 2014-2020-as pályázati rendszerben Vanessia Magyarország Kft. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G, II. lh. 4. em. E-mail: vanessia@vanessia.hu Tel.: (+36 1) 319 2707 Fax: (+36 1) 319 2702 1

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben