Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata"

Átírás

1 Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata november

2 Készült az ÁROP /A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című projekt keretében. Készítette: INNORATIO Kutatóintézet Nonprofit Kft. Vállalkozási szerződés száma: /

3 Tartalomjegyzék 1. A környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának ismertetése A környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának folyamata A környezeti hatásvizsgálathoz felhasználandó információk leírása Bács-Kiskun megye új Területfejlesztési Koncepciója ismertetése, kidolgozásának indokoltsága, szükségessége és céljainak összevetése más megegyező szintű tervek, koncepciók, programok céljaival Bács-Kiskun megye új Területfejlesztési Koncepciója kidolgozásának indokoltsága, célja, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket A terv részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása A koncepció összevetése a közösségi, az országos, illetve megyei szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, területfejlesztési és más releváns tervekkel, koncepciókkal Közösségi tervek A jelenlegi környezeti állapotnak a tervvel összefüggésben lévő elemeinek ismertetése Felszíni és felszín alatti vizek A föld (talaj) környezeti állapota Levegőminőség/ levegőtisztaság-védelem Zaj- és rezgésterhelés Hulladékgazdálkodás Táj Élővilág Épített környezet és kulturális örökség Területfejlesztési koncepció környezeti hatásainak vizsgálata A fejlesztési elképzelések, főbb célok, közvetlen következményeinek, környezeti hatásainak elemzése. A koncepció célrendszerének fenntarthatósági értékelése A koncepció megalapozása során feltárt környezeti konfliktusok értékelése, és a környezeti állapot várható alakulása, azon környezeti jellemzők azonosítása, amelyekre a terv valószínűleg jelentős befolyással lesz, illetve a környezeti, 3

4 társadalmi és gazdasági állapot várható alakulása abban az esetben, ha a javaslatok nem valósulnának meg A területfejlesztési koncepció céljainak megvalósulása esetén a környezeti szempontból negatív hatást kiváltó tényezők feltárása Javaslat környezeti szempontú intézkedésre A koncepció megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a koncepció által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni Összefoglalás

5 1. A környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának ismertetése A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint a területfejlesztési koncepciók javaslattevő fázisának, kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának kötelező munkarésze a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV), amely egyúttal a fenntartható területi tervezési rendszer egyik fontos eleme. A hatásvizsgálat tartalmi követelményeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza. A környezeti vizsgálatot, a részletes környezeti értékelést, annak általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza (rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról). A területfejlesztési koncepció környezeti hatásainak értékelése, azonosítása a területnagyság és a problémák összetettsége miatt sokkal komplexebb, mint az egy-egy beruházáshoz kötelező környezeti hatásvizsgálat. A környezetvédelmi törvény szerinti vizsgálati elemzésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy a tervezett előírások, intézkedések mennyiben befolyásolják, vagy javíthatják a környezet állapotát, illetve a tervezett intézkedések elmaradása esetén milyen kár érheti a környezetet, illetőleg a lakosságot. A stratégiai környezeti vizsgálat azon következmények felbecsülése, amelyek bizonyos stratégiai elképzelések megvalósulása esetén a természeti, társadalmi és gazdasági környezetet érik. Az SKV folyamata a terveket és programokat létrehozó döntésekre kíván hatást gyakorolni. Az ideális SKV esetében a munka a tervezés korai szakaszában kezdődik, hatékonyan hozzájárulva a tervkészítési munkához A környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának folyamata. A környezeti értékelések készítésének elsődleges célja, hogy az egyeztetési, konzultációs folyamatokon keresztül kapcsolat alakulhasson ki a tervezés és környezeti vizsgálat készítése között. A koncepcióba beépülő környezeti vizsgálat jelentheti a garanciát a döntéshozók számára, hogy a koncepció törekszik minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti konfliktusokat. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés során történő figyelembevétele érdekében a koncepció tartalmával kapcsolatban, 16 a környezeti értékelésben érintett szakhatóság nyilváníthatta ki a véleményét (1. táblázat). A november 20-áig beérkezett megjegyzések, módosítási javaslatok a koncepció, illetve a stratégiai környezeti vizsgálat munkaanyagába bekerültek. A stratégiai környezeti vizsgálatban az érintett nyilvánosságot Bács- Kiskun megye további természet- és környezetvédő szakmai, érdekképviseleti és társadalmi 5

6 szervezetei, a vidékfejlesztési és környezeti ügyek felelős szervezetei és intézményei, valamint a megye lakossága jelentik. Az 1. pontban ismertetett Kormányrendeletekben meghatározott hatóságokon kívül, a koncepció értékelésében számos érdekelt szakhatóságnak volt lehetősége a környezeti értékelés szempontjából fontos észrevételek megadására (2. táblázat). A helyzetértékelést, javaslattevő fázist kötelezően tartalmazó területfejlesztési koncepcióra vonatkozó környezeti értékelés túlmutat a környezet védelmének ügyén és a fenntarthatósági értékrend érvényesítésére koncentrál. Az általában elvárt környezeti fenntarthatósági kritériumok közé tartozhat többek között: az erőforrás felhasználás hatékonyságának a növelése, az egyes fejlesztési irányok stratégiai integráltságának növelése, negatív környezeti hatások csökkentése és a pozitív hatások növelése, a megvalósíthatóság és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása, barnamezős beruházások bátorítása, energiahatékonyság figyelembevétele, természetes élőhelyek kialakítása és védelme, anyag- és energiafelhasználás hatékonyságának a növelése, környezeti megfontolások megjelenése a helyi programokban, hosszú távú fenntarthatóság biztosítottsága. Az SKV értékeli a stratégiai prioritásokat, azonosítja a környezeti dimenziókat. Vizsgálja a negatív hatású programelemeket, a megvalósulás elmaradása esetén jelentkező hatásokat, megfigyeli a közvetett és közvetlen hatásokat egyaránt. Az értékelést javaslatok megadásával zárja le. 1. táblázat A környezeti vizsgálat elkészítésében érintett szakhatóságok szerepe a véleménynyilvánításban A környezeti vizsgálat elkészítésében érintett szakhatóság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Választ küldött (igen/nem) Javaslatot tett (igen/nem) Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igen Igen Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Igen Nem Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság - Nem Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - Nem Nemzeti Környezetügyi Intézet Alsó-Duna-völgyi kirendeltsége Igen Igen Csongrád megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Igen Igen - Nem Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvé- Igen Igen Igen Igen 6

7 delmi Hivatal Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Igen Igen Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága - Nem Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Földhivatala Igen Igen MBFH Szolnoki Bányakapitányság Igen Igen Bács-Kiskun megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Nem Országos Tisztifőorvosi Hivatal - Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztály - Nem Országos Kémiai Biztonsági Intézet - Nem Egyéb szakhatóságok 2. táblázat Egyéb szakhatóságok szerepe a véleménynyilvánításban Választ küldött (igen/nem) Javaslatot tett (igen/nem) Országos Atomenergia Hivatal Igen Nem Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi, Igazgatási és Agrárszakképzési Ügyekért felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságtervezésért felelős Helyettes Államtitkárság Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért felelős Államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Közigazgatási Államtitkár Igen Igen Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Igen Nem Bács-Kiskun megyei Agrárkamara Igen Igen Bács-Kiskun megyei Mérnöki Kamara Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem Az egyeztetési dokumentációk a Bács-Kiskun 2020, Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciója, I. Helyzetelemzés (2012), valamint a II. Javaslattevő fázis munkaváltozata (2013 november 14-ei verzió) (továbbiakban BKMTFK) közzétételre került Bács-Kiskun megye honlapján; a honlapon. Velük kapcsolatban bárki véleményt és észrevételt küldhet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalához levélben. A stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a BKMTFK alapján készült. 7

8 1.2. A környezeti hatásvizsgálathoz felhasználandó információk leírása. A környezeti vizsgálat különböző munkaközi anyagok, vizsgálatok, publikációk, digitális térinformatikai adatbázisok, nyilvános tanulmányok, fejlesztési stratégiák alapján készült. Az SKV esetén a rendelkezésre álló idő arra elegendő, hogy a meglévő dokumentumok alapján értékeljünk (elfogadott fejlesztési koncepciók, területrendezési terv), nem végzünk elsődleges adatgyűjtést. A legfőbb információs bázis maga a Bács-Kiskun 2020 munkaanyaga volt, így az ebben található adatok határozzák meg az SKV megbízhatóságát. Ezzel kapcsolatban különösen a helyzetelemzés részben hiányoznak a megfelelő hivatkozások a tudományos közleményekre, vagy adatokra, adatbázisokra. A felhasználásra került digitális adatokat, térbeli megjelenítéseket, elemzéseket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerben (TeIR), az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR), valamint Integrált Területhasználati Monitoring Rendszerben nyilvánosan, vagy regisztrációval elérhető adatbázisok, alkalmazások segítségével kaptuk meg. A környezeti értékeléshez szükséges adatok többsége adott évre, félévre (akár adott napra is) vonatkozóan aktuálisan és idősorosan is elérhető. Esetleges előrejelzések (lásd. klímaváltozás mértéke) maximum az elkövetkező évtizedekre jellemzőek. A fejlesztési igények környezeti értékelés szempontú megoldásait az alábbi elvek alapján célozhatjuk meg: 1. a természeti erőforrások védelme, 2. a táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzése, 3. a területfelhasználás rendjének maghatározása, 4. a megyei térszerkezet, településrendszer fejlődésének elősegítése, 5. a környezeti, társadalmi és gazdasági célokhoz igazodó térbeli szerkezet kialakítása, 6. a fejlett - elmaradott térségek közötti különbségek mérséklése, 7. a műszaki-infrastrukturális hálózatok térbeli rendjének kialakítása, A célok megvalósulása feltételezi a környezeti-társadalmi-gazdasági fenntarthatóság figyelembe vételét. A kívánt egyensúly megvalósulásában a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) fontos eszköz. 8

9 2. Bács-Kiskun megye új Területfejlesztési Koncepciója ismertetése, kidolgozásának indokoltsága, szükségessége és céljainak összevetése más megegyező szintű tervek, koncepciók, programok céljaival 2.1. Bács-Kiskun megye új Területfejlesztési Koncepciója kidolgozásának indokoltsága, célja, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket A évben jelentős változások történtek a területfejlesztés törvényi szabályozásában (2011. évi CXCVIII. törvény, évi CLXXXIX törvény), amelyek alapján a megye vált a területfejlesztés legfontosabb szintjévé. A területfejlesztési gyakorlat jelentős átalakításának első lépése az új tervezési, programozási időszakra ( ) történő felkészülés, a megyei területfejlesztési koncepciók elkészítése. Az új Országos Területfejlesztési Koncepció és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozását meghatározó, területfejlesztéssel és rendezéssel összefüggő 1254/2012. (VII. 19.) kormányhatározat alapján kezdődött el a megyei területfejlesztési koncepciók módosítása. Az országos koncepció, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Útmutatója 1 szerint megadott ütemtervnek megfelelően a Bács- Kiskun megyei koncepció munkaváltozata 2013-ban elkészült, így igazodhat az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz (OTK), valamint a megyei elképzelések is megjelenhetnek az országos tervdokumentumokban. Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciója a különböző szintek elvárásai közül elsődlegesen a megyei szintű érdekeket kívánja kielégíteni, melyeknek azonban szoros kötődése és beágyazottsága van az országos és a települési szintek felé. A koncepció a megye jövőképét 2030-ig vázolja fel, de a fejlesztési prioritásokat 2020-ig határozza meg. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint a területfejlesztési koncepciók javaslattevő fázisának, kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának kötelező munkarésze a stratégiai környezeti vizsgálat, amelynek részletes alapját a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet jelentette (rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról). A jövőkép szerint Bács-Kiskun megye egy folyamatos megújulásra képes fenntartható gazdasági és társadalmi környezettel bíró versenyképes és vonzó térség lesz. Ennek kialakításában meghatározó szerepet töltenek be a környezeti problémákra adott válaszok, amelyek alapvető fontossággal bírnak a Homokhátság gazdasági leszakadásának megállításában. Főbb pontokként kiemelhetők a vízgazdálkodási kihívásokra adott sikeres válaszok, a környezet- 1 Nemzetgazdasági Min.; Nemzetgazdasági Tervezési Hiv Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához. p.37. 9

10 szennyezés mentes és kedvező adottságú termőterületekre alapuló vidéki gazdaság fejlesztése, az energiafelhasználásban a növekvő arányt képviselő megújuló energia használata, valamint az alacsony környezetterhelésű közlekedési rendszerek működtetése. A területfejlesztési koncepció célrendszerének átfogó célkitűzései négy prioritási területben fogalmazódnak meg. Ezekre alapulva a célrendszer következő szintjein tematikus és területi célokat találunk. Ezekben a célokban a területi tervezésben általánosan elvárt fenntarthatósági kritériumok megfelelő hangsúllyal szerepelnek. A koncepció javaslattevő fázisában a jövőkép megfogalmazása és részletes bemutatása mellett az alábbi 4 átfogó, 3 tematikus, és 5 területi cél került meghatározásra a megye következő, tervezési időszakára vonatkozóan: Átfogó célok: A1) A megye társadalmi-gazdasági súlyának növelése a Kárpát-medencében és az európai térben inkluzív növekedés révén A2) Az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése A3) Területi felzárkózás, a megye belső kohéziójának erősítése A4) Egészséges és megújuló társadalom Tematikus célok: Tem1) Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével Tem2) Élhető és életképes vidék Tem3) A megye belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések Területi célok: Ter1) A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Ter2) Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési stratégia megvalósítása Ter3) Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében Ter4) A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Ter5) A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések 10

11 Az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése átfogó célkitűzés, Az élhető és életképes vidék tematikus cél, valamint A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra és A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések területi célok már a címük alapján is hangsúlyosabban foglalkoznak a környezeti fenntarthatósággal A terv részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása. A környezeti szempontú konzisztencia vizsgálat feladata, hogy a koncepcióban meghatározott fejlesztési irányokat, célokat az egymáshoz való függőségi viszonyuk alapján értékelje (3. táblázat). A célok meghatározásakor megfelelő hangsúllyal figyelembe vételre kerültek-e a környezeti, környezetvédelmi szempontok, valamint az adott cél fenntartható fejlődésre jellemző megvalósíthatósága. A természeti erőforrások a természeti, környezeti értékek megóvása milyen más, a koncepcióban megfogalmazott prioritás megvalósulását segíti, avagy akadályozza. A kapcsolatok alapján láthatók azok a pontok amelyek erősíthetik, vagy éppen gyengíthetik egymást a koncepció alkalmazása során. A vizsgálatnak figyelembe kell vennie, hogy a helyzetértékelés során feltárt problémák megfelelnek-e a fenntarthatóságot figyelembe vevő céloknak, valamint ezen célok megfeleltethetőek-e a felvetett problémáknak. Ez alapján a belső konzisztencia a célok egyértelműsége, azonosíthatósága, az ágazati stratégiai irányok, célok és intézkedések kibonthatósága jellemzően a szektorpolitikákkal kapcsolatos általános szakmai elvárásnak való megfeleltethetőség. A koncepció az ágazatilag elkülönült fejlesztések helyett komplex térségfejlesztés szerint, integrált szemléletben íródott. A külső konzisztencia vizsgálat az uniós és hazai tervekben és programokban megfogalmazott céloknak való megfelelés. A megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározásra került fejlesztési irányok alapjául az EU következő évtizedre szóló növekedési stratégiájának, az Európa nak öt célkitűzése áll. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett területeken A célrendszer szerinti tematikus és területi célok, prioritások mindegyike tartalmazza az EU 2020 és a hozzá kapcsolódó Nemzeti Fejlesztés 2020 célokat és a tematikus célkitűzéseket. 11

12 3. táblázat A terv részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata Tem1 Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével Tem1 Tem2 Élhető és életképes vidék + Tem2 Tem3 A megye belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések Ter1 A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Ter2 Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési stratégia megvalósítása Ter3 Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében Ter4 A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Ter5 A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések ++ P + P Tem Ter1 ++ Ø + + Ter2 + Ø ++ Ø ++ Ter3 + + P P ++ Ter Ø + P : gyenge kapcsolat a tervcélok között; ++ : erős kapcsolat a tervcélok között; Ø : nincs kapcsolat a tervcélok között; P : problémák, hiányosságok a tervcélok közötti kapcsolatokban Az egyes célok tartalmi meghatározásán túl a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével kerültek kifejtésre a prioritások és a szükséges beavatkozások, valamint a helyzetértékelés konklúziójában kijelölt fejlesztési irányok kapcsolata az egyes tematikus és területi célokkal A koncepció összevetése a közösségi, az országos, illetve megyei szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, területfejlesztési és más releváns tervekkel, koncepciókkal Közösségi tervek Európa 2020 stratégia Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia. Célja, hogy az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. E három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt 12

13 nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett területeken. Bács-Kiskun megyei Területfejlesztési Koncepció célkitűzései az Európa 2020 stratégia célrendszeréhez szervesen kapcsolódnak (4. táblázat). A Területfejlesztési Koncepció valamennyi Tematikus célja és a Területi célja is illeszkedik az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott fő célterületekhez. A fejlesztési prioritásokat az Európa 2020 stratégiájához kapcsolódóan 2020-ig határozta meg, hogy a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra az Európa 2020 célrendszeréből fakadó szerepkörét megismerje, az abban foglalt lehetőségekkel élni tudjon (különös tekintettel a KKV-szektor európai szinten felismert foglalkoztatási és innovációs potenciáljára). 4. táblázat. A területfejlesztési koncepció illeszkedése az Európa 2020 stratégiához Átfogó célterületek Illeszkedés Kapcsolat a területfejlesztési koncepcióval Innovatív Unió a kutatás- - Az Európai Unió Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integ- fejlesztési és az innovációs politikát a főbb kihívásokra kell koncentrálni, és elő kell segíteni, hogy a tudo- GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. - Az innováció, techno- rált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Ter2. Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési mányos eredményekből lógiai fejlesztés és ku- stratégia megvalósítása mielőbb piacra dobható termékek szülessenek tatás erősítése - Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és Ter3. Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében kockázat megelőzés Mozgásban az ifjúság a diákok és a fiatal szakemberek mobilitásának ösztönzésével növelni kell az európai felsőoktatás minő- és menedzsment elősegítése - A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. - El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Tem1. Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével Tem3. A megye belső kohézióját és makrotér-ségi integrációját szolgáló intéz- ségét és nemzetközi vonze- lakosok legalább ményi és infrastrukturális fejlesztések rejét. Ide tartozó konkrét feladat, hogy a tagállamokban megnyíló lehetősége- 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra 13

14 ket Európa-szerte hozzáférhetőbbé kell tenni, és megfelelően el kell ismerni a szakmai képesítéseket és tapasztalatot. Európai digitális menetrend a nagysebességű internetre épülő egységes digitális egységes piac révén fenntartható gazdasági és társadalmi előnyöket kell teremteni Erőforrás-hatékony Európa támogatni kell az elmozdulást az erőforráshatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé. Tartani kell a 2020-ra kitűzött célokat az energiatermelés, - hatékonyság és -fogyasztás tekintetében. - Oktatásba, készségfejlesztésbe és életen át tartó tanulásba való befektetés - Foglalkoztatás elősegítése és a munkaerő mobilitás támogatása - A kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, használati sebesség, minőség emelése - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése - Az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaág irányába való elmozdulás támogatása - A megújuló energiaforrások arányának növelése. - Környezetvédelem és az erőforrások hatékony felhasználása - Fenntartható szállítmányozás elősegítése és a kulcsinfrastruktú- Ter2. Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési stratégia megvalósítása Ter3. Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Ter5. A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések Tem3. A megye belső kohézióját és makrotér-ségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Az összes tematikus (Tem1, Tem2, Tem3) és területi (Ter1, Ter2, Ter3, Ter4, Ter5) cél 14

15 Környezetbarát iparpolitika az Unió háttériparát segíteni kell abban, hogy a válságot követő világban is versenyképes legyen, ösztönözni kell a vállalkozási kedvet és az új készségek elsajátítását. Ennek nyomán több millió új munkahely jöhet létre. Új készségek és munkahelyek menetrendje meg kell teremteni a munkaerőpiac modernizálásának feltételeit, hogy növekedhessen a foglalkoztatás és biztosítani lehessen társadalmi modelljeink fenntarthatóságát a háború után született nemzedék nyugdíjba vonulását követően is Szegénység elleni európai platform biztosítani kell a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót azáltal, rában a szűk keresztmetszetek feloldása - KKV-k versenyképességének növelése, valamint a mezőgazdasági, halászati és vízgazdálkodási szektor fejlesztése - Biztosítani kell, hogy a évesek körében a foglalkoztatottság aránya növekedjen. - Szociális felzárkóztatás elősegítése és szegénység leküzdése - Csökkenjen azok Tem1. Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV-szektor megerősítésével Tem2. Élhető és életképes vidék Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Ter2. Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési stratégia megvalósítása Ter3. Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Ter5. A határ-menti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések Tem3. A megye belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések Az összes tematikus (Tem1, Tem2, Tem3) és területi (Ter1, Ter2, Ter3, Ter4, Ter5) cél 15

16 hogy segítjük a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élőket, és képessé tesszük őket arra, hogy aktív társadalmi szerepet játsszanak. száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia (DMRS) Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia (DMRS) a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza meg a dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmét. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának célja, hogy lendületet adjon a legkülönbözőbb helyi problémák kezelését, a gazdasági fejlődés ösztönzését, a közlekedés és szállítás, valamint az energiahálózatok javítását, a környezet védelmét és a biztonság növelését célzó hosszú távú együttműködésnek. A stratégia elősegíti a közösen megvalósuló, határon átívelő projektek kialakítását. ezzel hozzájárul a térség gazdasági fellendüléséhez, új munkahelyek teremtéséhez. Bács-Kiskun megye nyugati határa a Duna folyó, így a területfejlesztési koncepció jelentős mértékben érintett a Duna-stratégia szinte valamennyi témakörében (5. táblázat). Különösen a 4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések területi cél illeszkedik szorosan a stratégiához, de mellette a koncepció más célterületeivel is kapcsolatot mutat. További meghatározó kapcsolódási pont a Duna stratégia A Duna régió összekapcsolása a többi régióval célja és a BKMTFK 5. területi célja, A határmenti térségek határon átnyúló szervezeti és térkapcsolataira alapozó kohézió erősítő fejlesztések között fedezhető fel. Mellettük a Duna stratégia környezetvédelmi céljait több területi és tematikus cél is figyelembe veszi. 5. táblázat: A területfejlesztési koncepció illeszkedése a EU Duna Régió Stratégiához Átfogó célterületek A Duna régió összekapcsolása a többi régióval Illeszkedés - a mobilitás és a multimodalitás fejlesztése - a fenntartható energia használa- Kapcsolat a területfejlesztési koncepcióval Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések 16

17 tának ösztönzése Ter5. A határ-menti térségek határon - a kultúra és az idegenforgalom, átnyúló szervezeti és térkapcsolataira valamint az emberek egymással alapozó kohézió erősítő fejlesztések való kapcsolatteremtésének előmozdítása Környezetvédelem a - a vizek minőségének helyreál- Tem2. Élhető és életképes vidék Duna régióban lítsa és megőrzése Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló - környezeti kockázatok kezelése integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra - a biodiverzitás, a táj, valamint a Ter4. A Duna-mente természeti és lo- levegő- és talajminőség megőr- gisztikai potenciáljának kiaknázását zése szolgáló integrált fejlesztések A jólét megteremtése a Duna régióban A Duna régió megerősítése - tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás és az információs technológiák segítségével - a vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti regionális együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása - az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés - intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése - a biztonság javítása, a súlyos bűncselekmények és a szervezett bűnözés jelentette kihívásokkal való megküzdés közös munkával Tem1. Gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKVszektor megerősítésével Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Tem3. A megye belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések EU Víz Keretirányelv Az EU Víz Keretirányelv célja, hogy 2015 végéig jó állapotba hoznak minden olyan felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti vizet, amely jó állapotba hozásához, illetve an- 17

18 nak megőrzéséhez szükséges intézkedések szakmai szempontból megvalósíthatók, nem sértik súlyosan a közérdeket és nem jelentenek elviselhetetlenül magas költségeket a társadalom számára. A keretirányelv szerint a jó állapot nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát és a megfelelő vízmennyiséget is. A Keretirányelv hatálya minden olyan emberi tevékenységre kiterjed, amely jelentős mértékben kedvezőtlenül befolyásolhatja a vizek állapotát és így akadályozhatja a vizek jó állapotának elérését, illetve megőrzését. A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően örökség is, amit ennek megfelelően óvni, védeni kell, a vízkészletek használata során pedig hosszútávon is fenntartható megoldásokra kell törekedni. A Duna-vízgyűjtő területének kiterjedtsége miatt ezen a területen a megye egyik elsődleges feladata az EU Víz Keretirányelv céljainak integrálása a területfejlesztésbe (6. táblázat). A BKMTFK kiemelten nem elemzi az EU Víz Keretirányelvhez való illeszkedést, de a Víz Keretirányelv céljait figyelembe vevő Nemzeti Vízstratégiához és Magyarország Vízgyűjtőgazdálkodási Tervéhez való kapcsolódást igen és a megfogalmazott célrendszer részben illeszkedik az EU Víz Keretirányelv céljaihoz is. 6. táblázat: A területfejlesztési koncepció illeszkedése az EU Víz Keretirányelvhez Átfogó célterületek A felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése legkésőbb 2015-ig és a vizek állapota romlásának megelőzése Illeszkedés - a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, - a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével, - a vízminőség javítása a szenynyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, - a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása, - az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése. Kapcsolat a területfejlesztési koncepcióval Tem2. Élhető és életképes vidék Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Ter3. Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében 18

19 EU Közös Agrárpolitikájának reformja Magyarország számára európai uniós tagállamként a Közös Agrárpolitika (KAP) 2013 utáni reformja alapvetően meghatározza a hazai agrár-és vidékstratégia mozgásterét. Bács-Kiskun megyében a mezőgazdaság az egyik legfontosabb gazdasági ágazatnak számít. A megye területének jelentős része áll valamilyen mezőgazdasági művelés alatt, ezért a fejlesztési elképzelésekben különösen fontosnak ígérkezik az EU agrárpolitikai célrendszerébe való illeszkedés megteremtése (7. táblázat). 7. táblázat: A területfejlesztési koncepció illeszkedése az EU Közös Agrárpolitikájának reformjához Átfogó célterületek Életképes élelmiszertermelés Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás Kiegyensúlyozott területi fejlődés Illeszkedés - a mezőgazdasági jövedelmeket és a szektor versenyképességét a történelmileg meghatározott hátrányokat szem előtt tartva javítani kell - a termőföldek hasznosítása során ösztönözni és ellentételezni kell a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban a közjavak előállítását, az innovációnak a zöld növekedést kell szolgálnia, alkalmazkodni kell a klímaváltozás következményeihez. - maradjanak fenn a vidéki közösségek és legyenek vidéki munkahelyek, színesebbé kell tenni a helyi gazdaságot és jövedelemforrásokat, meg kell őrizni a változatos gazdálkodási szerkezetet és erősíteni kell a helyi piacokat Kapcsolat a területfejlesztési koncepcióval Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Tem2. Élhető és életképes vidék Tem2. Élhető és életképes vidék Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Tem2. Élhető és életképes vidék Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Az Élhető és életképes vidék tematikus cél szervesen illeszkedik a Közös Agrárpolitikához, mivel a megyében kiemelkedően jó termőképességű termőterületek találhatóak a Duna- 19

20 menti síkságon és az észak-bácskai lösztáblán, amely miatt a megyei élelmiszer és kertgazdasági adottságok és hagyományok is jelentősnek mondhatók Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás Nemzeti Környezetvédelmi Program 3. ( ) Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét a Nemzeti Környezetvédelmi Programok adják. A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP3) a közötti időszakra szól (96/2009. (XII. 9.) OGY határozat), de ennél hosszabb távra is kitekint, az ország fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja sajátos eszközeivel elősegíteni (8. táblázat). A dokumentum a korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a decentralizáció és a szubszidiaritás elvére. Átfogó céljai: a települési élet és környezetminőség javítása; a környezetbiztonság erősítése; természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése; fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése. 8. táblázat. A területfejlesztési koncepció illeszkedése a Nemzeti Környezetvédelmi Programoz (NKP 3, ) Átfogó célterületek A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése Illeszkedés (Tematikus akcióprogramok) Éghajlatváltozás Környezet és egészség Települési környezetminőség Hulladékgazdálkodás Környezetbiztonság Vizeink védelme és fenntartható használata A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem Kapcsolat a területfejlesztési koncepcióval Tem2. Élhető és életképes vidék Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Ter2. Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő fejlesztési stratégia megvalósítása Ter3. Várostérségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése a népességmegtartó-képesség javítása érdekében Tem2. Élhető és életképes vidék Ter1. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra Ter4. A Duna-mente természeti és logisztikai potenciáljának kiaknázását szolgáló integrált fejlesztések Ter5. A határ-menti térségek határon át- 20

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/219-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben