Enying Város. Fenntarthatósági programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014"

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/ Enying Város Fenntarthatósági programja "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük, hogy a Föld nyersanyagforrásai végesek. Mindannyian ugyanabban az őrhajóban utazunk." Frank Borman, őrhajós 1972.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalmi összefoglaló A település bemutatása A település története A település általános jellemzése A település gazdasági tevékenységének jellemzése Környezeti állapotfelmérés Környezeti elemek állapota Levegı Víz Talaj Települési és épített környezet állapota Települési környezet A települési környezet tisztasága Csapadékvíz-elvezetés, bel- és árvízvédelem Ivóvízellátás Energiagazdálkodás Zöldterület-gazdálkodás Közlekedés Épített környezet állapota Természeti környezet állapota Környezet-egészségügy Önállóan kezelt hatótényezık Hulladékgazdálkodás Zajterhelés Az önkormányzat jövıbeni céljai általánosságban Enying város nagyberuházási feladatai a település fejlesztés szolgálatában Fenntartható fejlıdés jegyében a feladatok, célok meghatározása A környezeti elemek tekintetében meghatározandó feladatok és célok A település SWOT analízise a fenntartható fejlıdés jegyében A megvalósítás eszközei Szemléletformálás

3 9. KEOP pályázattal kapcsolatos vállalások, elérések Összegzés Irodalomjegyzék

4 1. Tartalmi összefoglaló Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül (vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében) természetes környezetükbıl veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tılünk, hogy a jelen és jövı generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minıségét, értékeit megırizzük. Ettıl a rendszertıl az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövıbeli esélyeit. A fenntartható fejlıdés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erıforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetıségét, azaz eltartó-képességét. A gazdaság a társadalom fenntartásának, és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. A fenntartható fejlıdés célja a növekedéssel ellentétben nem az, hogy nagyobbak legyünk, hanem az, hogy jobbak. Amíg a fejlesztés megvalósítása visszahat a környezet minıségére, addig a környezetünk erıforrásai, és állapota meghatározza, hogy az emberiség mit és mennyit vehet el a környezetbıl fejlıdéséhez. A fenntartható társadalom alapvetı követelményei: szociális igazságosság, amelynek az alapja a lehetıségekhez való hozzáférés esélyegyenlıségének biztosítása, és a társadalmi terhekbıl való közös részesedés; az életminıség javítására való törekvés; a természeti erıforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminıség megırzése. Mindez azt üzeni a számunkra, hogy a környezet jó minıségét a fejlesztések közben kell garantálni, s arról nem utólag kell gondoskodni, amikor a károsodást már létrehoztuk. A fenntartható fejlıdés az önkéntes, gondos és megelızı magatartás megvalósításával képes megırizni a környezet, társadalom és gazdaság dinamikus egyensúlyát. A Tanács 1083/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (továbbiakban: Általános Rendelkezések) a támogatások (egyik, horizontális) alapelveként (17. cikk) határozta meg a fenntartható fejlıdés biztosítását. Az alapok célkitőzéseit a fenntartható fejlıdés keretében, valamint a környezet védelme és állapotának javítása céljának 4

5 a Közösség általi elımozdítása keretében kell megvalósítani, a Szerzıdés 6. cikkében megállapítottak szerint. Fenntarthatónak tekinthetı az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és emberi erıforrásokra beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget, az emberi egészséget, a társadalmi kohéziót, a demográfiai jellemzıket is, az épített környezet és a kulturális örökség megóvására és fenntartható módon történı hasznosítására. Mind a tervezés, mind a megvalósítás és fenntartás idıszakában, és szinte az összes vállalt szempont érvényesítése során a következı célokat kell szem elıtt tartani: Természetes térszerkezet megırzése Természeti erıforrások megırzése Jó környezet- és egészség állapot megırzése (károsodások elkerülése) Közösségek megırzése (társadalmi felelısségvállalás) A fenntartható fejlıdés jegyében szervezıdött az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és Fejlıdés ENSZ konferencia. Fı dokumentumának az Agenda 21 (Feladatok a 21. századra) 28. fejezete foglalkozik a Local Agenda 21-el (LA-21), vagyis a fenntarthatóság lokális programjával. Az Európai Unió ötödik környezetvédelmi akcióprogramja ( ) a Fenntarthatóság felé címet viseli és a fenntartható fejlıdés, mint alapkövetelmény az 1997-es EU csúcson Amszterdamban az integráció alapelvei közé is bekerült, sıt ennek szellemében módosították az 1958-as Római Szerzıdést is, amely az Európai Közösségek jogi alapját adja. A fenntarthatóság lokális programja társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal, tekintettel arra, hogy a LA21 a fenntartható fejlıdés, a társadalom-természet-gazdaság komplex rendszerét foglalja magában. Összefoglalva: A fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, amely a jelen igényeit úgy elégíti ki, hogy a jövı nemzedékek igényei kielégítésének lehetıségeit nem csorbítja. Némiképp bıvebb megfogalmazásban: a társadalmi, természeti és gazdasági tıke kamatainak célszerő és kiegyensúlyozott használata az emberi közösség teljességének javára anélkül, hogy maga a természeti tıke károsodna. A módszerek sorában fontos rész a fenntarthatóság lokális programja kapcsán használatos mérıszámok-indikátorok; az SWOT elemzés, mint sajátos értékelı eszköz használata; a 5

6 térinformatika - GIS - alkalmazási lehetıségei; a média lehetséges szerepe a fenntarthatóság helyi programjaiban és elmaradhatatlanul az oktatás-képzés programjai, amelyek szerves részei és egyben eszközei az LA- 21 programoknak. LA21 három terület a társadalom, a környezet és a gazdaság egységes rendszerbe foglalása, ahol a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek van elsıbbsége. A Local Agenda 21 dimenziói 1) A dokumentum az LA21 elsı és egyben legnyilvánvalóbb dimenziója, mivel ez az elképzelés kézzel fogható, írott megnyilvánulása, egy stratégiai terv. 2) A második dimenzió az a komplex tervezési folyamat, ami a tervdokumentumot eredményezi. Fontos, hogy a folyamat megújuló legyen, vagyis a célja ne az írott terv létrehozása, hanem maga a folyamat legyen: a közösség bevonásával történı tervezés. 3) A harmadik és egyben utolsó dimenzió alatt azt a politikai kultúrát értik, amiben a komplex tervezési folyamat szervesen képes létezni Jelen fenntarthatósági terv a fent megjelölt osztályozásnak megfelelıen az 1. dimenziót jelenti, vagyis egy stratégiai terv. Enying Város Önkormányzata a stratégiai tervre alapozva 2009 év végéig elkészíti azt a tervdokumentációt, amely a 2. dimenzióban megjelölt komplex tervezési folyamat egyes pontjait részletezi. A város fenntarthatósági tervének csak az alapja, a 2009-ben elkészített környezetvédelmi program, ezen stratégiai terv a környezetvédelmen túlmenıen határolja körbe azon jövıbeli célokat amelyek a fenntartható fejlıdés biztosításához szükségesek Enying város önkormányzata politikájában és gyakorlatában is nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlıdés elveinek érvényesülésére, a fenntarthatóság biztosítására. Jelen fenntarthatósági terv a térség környezeti, szociális, gazdasági állapota felmérésén, a kapcsolódó jogszabályok elıírásain, Enying város 2009-ben készített Környezetvédelmi Programján, az eddigi sikeres projektek tapasztalatain, valamint a terv elkészítésével egy idıben megalkotott KEOP pályázati kiírás második fordulójára elıállítandó részletes 6

7 megvalósíthatósági tanulmányban közölt vállalásokon, eléréseken és a kapcsolódó fenntarthatósági szempontokon alapszik. Turul szobor - A bronzból készült turulmadár Orr Lajos, a világháborús emlékmő Somogyi Sándor szobrászmővész alkotása 7

8 2. A település bemutatása 2.1. A település története Enyingrıl a legkorábbi adatok évtıl valóak, melyekbıl következtetni lehet arra, hogy már ebben az idıben bizonyos fejlettséggel bíró település volt. A mai község területéhez három elpusztult falu helye tartozik: Kustyán, Hódos és Páta. Enying a XVI. században nagyobb település volt, viszont Kustyán ekkorra elpusztásodott. A török ostrom alatt 1564-ben a falu leégett, csupán két porta maradt épen, ezen kívül három zsellér lakja még ekkor a falut. Az évben, amikor Enying és környéke végleg felszabadult a török uralom alól, feljegyzések szerint ekkor csak öt jobbágycsalád tartózkodott itt. Az 1700-as évek második felében Enying a Batthyányak birtokába került. A Batthyány-ak földesurasága alatt nagy fejlıdésnek indult a település. A lakosság fı foglalkozása ebben az idıben az állattenyésztés Az 1848-as szabadságharc leverése után a Batthyány családot megfosztották birtokától és Enying a Draskovics grófok birtokába került. 1 Az 1800-as évek közepén Enying már mezıváros jelleggel bírt, járásszékhelye 1867-ig a szomszédos Balatonbozsok volt. Enying a kiegyezés évében járási székhely rangra emelkedett, ide költöztek a járási hivatalok és intézmények, ez Enying további fejlıdésére általános hatással volt. A ma is döntıen mezıgazdasági jellegő településen a XIX. század végén megindult egy bizonyos fokú iparosodás. Megépült 1880-ban a Veszprém Dombóvári vasútvonal állomásépületével. A század végén volt már postája, takarékpénztára. A XX. század elején a fellendülés folytatódik, 1912-ben felépítették a községházát. A húszas években a vasútállomás mellett megépül a gızmalom, melynek jó lisztminısége révén, termékeit Európa legtávolabbi országaiba, sıt még Egyiptomba is szállították, valamint az Egyesült Állomokba is. Enying kezdettıl fogva Veszprém megye közigazgatási területéhez tartozott. A Minisztertanács március 16-i hatállyal a községet a Veszprém megyei Enyingi Járás több községével együtt Fejér megyéhez csatolta ben központi intézkedés következtében nagyközségi rangra emelkedett. A szomszédos, Enyinggel már majdnem teljesen összeépült Balatonbozsok község év október 1-én közigazgatásilag Enyinggel egyesült. 1 Csizmazia Istvánné szerkesztésében: Enying település története 8

9 Hazánk városai közül a legifjabbak közé tartozik a település, Enying 1992-ben kapta meg a városi rangot. 2.2 A település általános jellemzése Érintett földrajzi terület bemutatása Enying, Fejér megye délnyugati részén, a Balatontól légvonalban 7 kilométerre fekvı város, az Enyingi kistérség központi jellegő települése óta városi rangú település, 7010 fı lakossal. A város földrajzi helye kedvezı, az M7-es és a 70-es számú fıúttal a 64-es út termet kapcsolatot, mely egyben a város fıutcája is. Átmeneti táj az Alföld és a Dunántúli Dombság között. Jelenlegi vonzáskörzetéhez 14 kisebb település tartozik. A körzet kereskedelmi, oktatási- mővelıdési és egészségügyi központja. Szépen parkosított fıutcája, közterületei, üzletei, lakóházai kellemes kisvárosi képet nyújtanak. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek Régió Neve Közép-Dunántúl Megye Neve Fejér megye Kistérség Neve Enyingi kistérség Település Neve Enying Város Lakosság száma 7064 fı Érintett KÖTEVIFE Neve Közép-Dunántúli Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Érintett KÖVIZIG Neve Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Forrás: Enying város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése címő, KEOP kódszámú projekt [16.o] 9

10 Enying az Enyingi-hát természetföldrajzi kistáján található. Az összefüggések feltárása miatt nem kiragadva a várost a kistájból, hanem annak részeként az egész kistájat mutatjuk be. A kistáj a mbf 101m és 163 m között vonul, amely közepes magasságú síksági helyzetben lévı, DK felé lejtı dombsági hát. Magassága 160 m-rıl m-re lejt. Középsı és DK-i lösszel borított részét hátravágódó eróziós-deráziós völgyek csipkézik, területe felboltozott löszhátakból és löszlábakból áll. Folyóvízi hordalék és DK felé m-re vastagodó lösztakaró került az üledékre. A homokos-kavicsos rétegek a terület féloldalas ÉNY felé történı kiemelkedése miatt a Balaton partja közelében nagyobb tengerszint feletti magasságba kerültek és néhány méter vastag folyóvízi hordalék alatt, vagy közvetlenül a felszínen fordulnak elı. A település éghajlati viszonyai A kistáj, így Enying területe is mérsékelten meleg és száraz. Az évi napsütéses órák száma 2000 óra körüli. Az évi középhımérséklet 10,0 o C, a vegetációs idıszakban (április 12- október 29. között) 190 napon keresztül a napi középhımérséklet meghaladja a 10,0 o C-ot. Az abszolút hımérsékleti maximumok és minimumok sokévi átlaga 33,5-37,5 o C, illetve 15 és 16 o C közötti. Az éves csapadékmennyiség mm, a nyári félévben mm várható. A téli félévben 35 körüli hótakarós napra lehet számítani, cm hóvastagsággal. A település demográfiai adatai Enying város lakóinak száma az 1786-os, elsı népszámlálás szerint 1920 fı volt. Ez az érték, az 1980-as évekig növekedett, a két és fél évszázad alatt a népesség, több mint háromszorosára emelkedett ig a lakos szám 7100 fı volt, 2001-ben pedig meghaladta a 7200 fıt. Sajnos a következı években csökkent a népességszám, évben csak 7126 fı volt. A viszonylag gyors ütemő növekedés 1966-ban következett be, amikor Balatonbozsokot, Alsótekeres településrésszel együtt Enyinghez csatolták. Enyinghez tartozik még Kabókapuszta, mint egyéb belterület és Leshegy, valamint Öreghegy, mint külterületek. A KSH adatai alapján megállapítható, hogy a külterületek lakónépessége is folyamatosan csökken. A népesség számot a népmozgalmi és a vándormozgalmi folyamatok alakították. Az 1990-es évek elején mindkettı kedvezıtlenül alakult. A legmagasabb lakos szám a 90-es évek 10

11 közepén a természetes szaporodásnak, valamint a magas vándorlási nyereségnek tulajdonítható. A következı években jelentkezı csökkenés oka a természetes fogyás és a vándorlási veszteség. Enying város népsőrősége nem éri el a városi népsőrőség átlagát, annak csupán az egyharmada (86,9 fı/km 2 ), viszont a megyei községek átlagánál másfélszer nagyobb. Fejér Megye Statisztikai Évkönyve alapján a természetes szaporodás évtıl évig negatív volt. Természetes fogyás figyelhetı meg. A vándorlási különbözet az 1990-es évek elején negatív, majd 1994-tıl 1998-ig pozitív volt a mérleg, ekkor évente 15 fıvel többen költöztek a városba ben volt a vándorlási veszteség a legnagyobb (55 fı). Lakosszám alakulása Lakosszám ÉV Természetes szaporodás-fogyás Fı Születés Halálálozás Év 11

12 Roma lakosság Enying lakosságának kb. 8-9 %-a roma, melynek csak 40%-a keresı képes. A ténylegesen dolgozók száma ennek kb. 10%-a. A településen 4 roma család él. A munkaügyi központtal és a kisebbségi önkormányzattal együttmőködve az önkormányzat feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlıségének javítását, munkaerı piaci integrációjuk elısegítését. Nık helyzete Az önkormányzat hatékony részt vállal abban, hogy valamennyi intézményben, a község valamennyi munkáltatónál érvényesítse a nık esélyegyenlıségének biztosítását. Minden segítséget megad annak érdekében, hogy a nık a család összetartásában legnagyobb szerepet játszó anya szerepét fel tudják vállalni, majd ugyanolyan feltételekkel munkát tudjanak vállalni, mint férfiak. Nık és férfiak nettó átlagkeresetének összehasonlítása a vizsgált idıszakban Nık Férfiak dec dec ápr. A diagrammból egyértelmően megállapítható, hogy a három vizsgált idıpont mindegyikében a férfiak nettó átlagkeresete meghaladja a nık nettó átlagkeresetét. A három vizsgált idıponthoz tartozó értékeket megvizsgálva megállapítható, hogy decemberétıl áprilisáig folyamatosan nıtt a különbség a nık és férfiak nettó átlagkeresete között. A 12

13 legnagyobb eltérés április hónapban mutatkozik, ekkor a nık és férfiak nettó átlagkeresete közötti különbség átlagban nettó 8.241,- Ft, a bérrés mértéke 8,16 %, amely azt jelenti, hogy a nık nettó átlag keresetének 8,16 %-kal kellene növekednie ahhoz, hogy elérje a vizsgált idıpontban a férfiak nettó átlag keresetét. Megállapítható, hogy a jövedelem növekedésével nı a férfiak és a nık közötti nettó átlag bérkülönbség Azonban ez az eltérés a nık és férfiak átlag életkor különbségébıl, illetve a közalkalmazottak, köztisztviselık bér-megállapítási rendszerének sajátosságából fakad A település gazdasági tevékenységének jellemzése Primer szektor (Mezıgazdaság) Az agrárgazdaság természetadta kincse a löszön képzıdött kiváló minıségő termıtalaj. A város mezıgazdasági nagyüzemei szintén szerkezeti átalakuláson mentek keresztül. A privatizáció során egyre nagyobb teret hódit a magán és bérgazdálkodás, a zártkerti mővelés, kirajzolódni látszanak a modern farmergazdálkodás körvonalai. A vidék jó minıségő gabonáját feldolgozó öreg malomnak többnyire csak fényes múltja, szolid jelene van, még az úgynevezett Akócs-malom évtizedek óta üres, funkcióveszített, s lassan úrrá lesz rajta az enyészet. Örvendetes a Varga-tanya lovasiskola és panzió tevékenysége. Sáripuszta is a lovasturizmus kedvelıinek egyik célpontja, s a csaknem másfél száz éves múltra visszatekintı Enying-Alsótekeresi Dísz és Gyümölcsfa iskola Rt nemcsak hazai, hanem külföldi piacon is kínálja jó színvonalú termékeit, eredményesen. Agráralkalmassága a megye többi településéhez, illetve a kistérségéhez viszonyítva kimagasló. Enying területének szinte teljes egésze intenzív hasznosításra alkalmas. A környezeti érzékenység megítélése tekintetében a szélerózió okozza a legtöbb problémát a szántóterületeken. Enying jelentıs mezıgazdasági hátérrel rendelkezik, jellemzı mind a kisgazdasági, mind pedig a nagyüzemi növénytermesztés és állattartás. A nagyüzemi mővelést végzık közül legjelentısebb a gabona és takarmánytermesztéssel, valamint állattartással is foglalkozó 13

14 Enyingi Agrár Rt. és Mezıszöv Rt. A város közigazgatási területén két nagy állattartó és feldolgozó telep található: A Mezıszöv Rt. üzemeltetésében lévı sertéskombinát (092 hrsz.). Az Enyingi Agrár Rt. szarvasmarha telepe (017/1 hrsz.). A fentieken kívül jelentıs mezıgazdasági tevékenységet végez az Alsótekerési Faiskola is. A mezıgazdasági termelés hatékonysága mérsékelt mind a régióban, mind Enyingen. A tömegtermelésre alkalmas mővelt és szántóterület aránya meghaladja az Európai Unió átlagát, jellemzı a nagytáblás mővelési rendszer. Enyingen hiányoznak a mezıgazdasági termékeket népszerősítı marketing eszközök, valamint a termelıket és az értékesítıket összekötı értékesítı láncok. A termelık versenyképessége jelentısen csökkent az európai gazdákkal szemben. A szılıtermesztés jelentı hagyományokkal rendelkezik. A borszılı termesztés jelentıs visszaesést mutatott az elmúlt évek során, azonban a csemegeszılı jelenléte nagyobb arányú Szekunder szektor (Ipar) A térség, de maga a város is iparilag fejletlen, ilyen szempontból halmozottan hátrányos helyzető. Ennek oka többrétő: Az elsısorban történelmi idık óta mindig mezıgazdaságból és szolgáltatásból élı településen az iparnak nem voltak és nincsenek tradíciói Csupán a mezıgazdasági termékeket feldolgozó ipar számára van megfelelı mennyiségő és minıségő nyersanyag Nincs egyéb ipartelepítı tényezı: energiahordozók, ipari víz, jó közlekedés, szakképzett munkaerı stb. Hiányzik a szükséges infrastruktúra Kedvezıtlenül hatott és hat napjainkban is az ipartelepítés nemzeti politikája, mely a megye északi térségét és a két megyei jogú nagyvárost, Székesfehérvárt és Dunaújvárost preferálja A szomszédos Siófok és az iparilag fejlettebb DK-i Veszprém megyei ipari háromszög éveken át vonzotta és foglalkoztatta településünk munkaképes lakosságának jelentıs részét Az elmúlt évtizedek politikai irányvonala, mely az ipar erıteljes centralizálását képviselte, nem fordított megfelelı figyelmet térségünkre. 14

15 Az ipari struktúra a tulajdonviszonyok megváltozása, a piacgazdaság kérdése a munkanélküliség növekedését eredményezte, mely napjaink komoly problémája. A helyi kis és középvállalatok munkaerıigénye minimális, míg az olyan cég, mint a Videoton Holding, mely nagyobb létszámú munkaerı alkalmazására alkalmas teljes mértékben piacfüggı, profitorientáltsága miatt helyi, de egyáltalán magyarországi mőködése folytonos bizonytalanságot indukáló. Számottevı ipari termelés Enyingen a Videoton Holding Rt. Kábelkonfekcionáló Üzemében folyt, amelynek a bezárását 2003 januárjában jelentette be a vállalat vezetısége. Az ipari tevékenységek közül a mezıgazdasági feldolgozóipar a legjelentısebb. Kiemelkedı jelentıségő a hús- és tejfeldolgozással foglalkozó Enyingi Agrár Rt. és Mezıszöv Rt.. Jelentısebb ipari tevékenységet végez még két élelmiszeripari, két mőtrágya és növényvédıszerrel foglalkozó cég is. Egyéb ipari tevékenység a városra nem jellemzı, tehát az ebbıl adódó környezet szennyezés csekély mértékőnek mondható. Tercier szektor (kereskedelem, Intézményi ellátottság, idegenforgalom) Kereskedelem: Enying évszázadokon át a Bakony-vidék és a Mezıföld terményeinek legfıbb cserepiac helye volt. Ide szállították a tőzi és épületfát, valamint az egyéb helyi termékeket, hogy azt itt gabonára, olajra, vágóállatra cseréljék. Ez adta meg az itteni piacok és vásárok jelentıségét és vetette meg a sokoldalú kiskereskedelem alapjait már a XIX. Század legelején. A piac helye és idıpontja, esetleges állat és kirakodóvásárok tartása aktuális kérdés napjainkban is után a kereskedelem bázisa országszerte az állami üzletláncok és ÁFÉSZ-ek lettek Napjainkban már a bérlık, de még nagyobb hányadban az egyéni vállalkozók által fenntartott üzleté, kereskedelmi egységeké a vezetı szerep. A város áruellátása, árukínálata, mely környezete fölé emeli az átlagosnál jobb. Szükség lesz a jövıben bevásárlóközpontra (vásárcsarnok vagy diszkontáruház), kulturált zenés szórakozóhelyre és vendégfogadásra alkalmas panzióra, szállodára. Az Uniós csatlakozás után külkereskedelmi egységek objektív feltételein is javítani kell. Intézményi ellátottság: Enyingen több óvoda, általános iskola, egy zeneiskola és egy gimnázium mőködik, városi könyvtár várja az olvasni vágyókat. A Batthyány-kastély és a 15

16 római katolikus templom több kulturális eseménynek is helyet ad. Az egészségügyi, szociális intézményi ellátottság megfelelı szintő a megye hasonló adottságú településeihez viszonyítva. Az alapfokú mővészetoktatási intézményben fizetendı térítési díjakról és tandíjakról az 1/2006. (I. 31.) számú helyi rendelet rendelkezik. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában mőködı: a) általános iskola és alapfokú mővészetoktatási intézményre, b) az alapfokú mővészetoktatási intézmény tanulóira, a kiskorú tanulók szüleire, gyámjára, c) az alapfokú mővészetoktatási intézményeknél felnıtt oktatásban részt vevıkre. Az önkormányzat a Közoktatási törvény ában felsoroltakon kívül további ingyenes szolgáltatást nem biztosít. Térítési díjat kell fizetni a Közoktatási törvény 115. (1) bekezdés c) pontjában, tandíjat a ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén a 6. -ában foglalt szabályok szerint a tanulóknak. Az Európai Közösség tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe az e rendeletben biztosított szolgáltatásokat. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-, oktatási intézményekben, továbbá az önkormányzati feladat ellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások körét a Közoktatási törvény a tartalmazza. Szociális helyzet alapján további 30%-os térítési és tandíjkedvezményben részesül az a tanuló, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról a 24/2009. (VI.29.) sz. helyi rendelet rendelkezik: Iskoláskorúak (7-14 évesek) étkeztetése Menza (ebéd) Nyersanyagnorma: Térítési díj 216,- Ft 270,- Ft 16

17 Általános Iskolai étkeztetés (háromszori étkezés) Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 58,- Ft 216,- Ft 58,- Ft 332,- Ft 73,- Ft 270,- Ft 73,- Ft 416,- Ft Óvodáskorúak (3-6 évesek) étkeztetése Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 43,- Ft 214,- Ft 43,- Ft 300,- Ft 54,- Ft 268,- Ft 54,- Ft 376,- Ft Városi Bölcsıde (háromszori étkezés) 2 Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 64,- Ft 208,- Ft 48,- Ft 320,- Ft 80,- Ft 260,- Ft 60,- Ft 400,- Ft 2 Módosította a 28/2009. (VII. 07.) számú rendelet. 17

18 Egyesített Szociális Intézmény Nyersanyagnorma( áfát nem tartalmaz): Reggeli: Ebéd: Vacsora: Összesen: 65,- Ft 258,- Ft 167,- Ft 490,- Ft Az intézményben fizetendı térítési díjakat külön rendelet szabályozza. Vendégétkeztetés (egyszeri étkezés) Önkormányzati dolgozók és rendelıintézeti közalkalmazottak: Nyersanyagnorma: Térítési díj 280,- Ft 504,- Ft Nem önkormányzati dolgozók Nyersanyagnorma: Térítési díj 298,- Ft 540,- Ft Az egyes szociális ellátásokról a 14/2000. (IV. 19.) sz. helyi rendelet rendelkezik. E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. tv. (a továbbiakban: Szoctv.) által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékérıl és igénybevételük módjáról. Az önkormányzat képviselı-testülete e rendeletben szabályozza a Szoctv-ben kapott felhatalmazás szerinti tartalom erejéig az alábbi pénzbeli, szociális ellátásokra vonatkozó helyi szabályokat: a.) rendszeres szociális segély, b.) lakásfenntartási támogatás, c.) Szoctv. 48/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díj, 3 d.) átmeneti segély, e.) temetési segély. 4 3 Módosította a 14/2009. (III.31.) sz. rendelet 4 Módosította a 1/2007. (II.12.) sz. rendelet 18

19 Az Önkormányzat Képviselı-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi természetben nyújtott szociális ellátásokat: a.) köztemetés, b.) közgyógyellátás méltányosságból, c.) a képviselı-testület döntése alapján természetbeni szociális ellátásként nyújtható: ca) az átmeneti segély, cb) a temetési segély, cc) a lakásfenntartási támogatás. 5 Az Önkormányzat Képviselı-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat: a.) étkeztetés, b.) házi segítségnyújtás, c.) családsegítés, d.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás, e.) nappali ellátást nyújtó intézmény (idısek klubja), f.) ápolást, gondozást nyújtó (tartós bentlakásos) intézmény, g.) speciális alapellátási feladatok. 6 A szociális ellátások megállapításához szükséges kérelmet önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus út kizárásával a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani Egészségügyi és szociális ellátás Enyingen felnıtt és gyermek ellátást biztosító háziorvosi rendelı, védınıi szolgálat, fogorvos szakrendelés, mentıszolgálat, illetve központi orvosi ügyelet mőködik. A lakosság körében kialakuló betegségek létrejöttéért számos tényezı felelıs, melyek összetett módon játszanak szerepet a betegségek kialakulásában, kimenetelében és lefolyásában. Az egészségi állapotot a következı tényezık befolyásolhatják: az egészségügyi ellátás színvonala, hozzáférhetısége; 5 Módosították a 1/2007. (II.12.), 14/2009. (III.31.) sz. rendeletek 6 Módosították a 8/2004. (IV.01.), 14/2009. (III.31.) sz. rendeletek 19

20 az életmód, táplálkozási szokások; környezeti hatások; társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok. Enying lakosságának egészségi állapotát befolyásoló tényezıket a fentiek alapján a következık szerint foglalhatjuk össze: az orvosi alapellátás feltételeit háziorvos helyben biztosítja, szakellátás egy része a Fejér Megyei Szent György Kórház Enyingi Rendelıintézetében, a hiányzó szakellátások pedig a Fejér Megyei Szent György Kórházban vehetık igénybe; az életmód megfelel az országos átlagnak, annak változása, egészségesebb életmód, illetve táplálkozási szokások kialakítása felvilágosító munkát igényel; a környezeti hatások mértéke nem olyan jelentıs, hogy kedvezıtlenül befolyásolnák a lakosság egészségi állapotát, a levegı és a víz minısége egyaránt megfelelı; a társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális viszonyok megfelelnek a magyarországi települési viszonyoknak. A Rendelıintézetben mőködı szakrendelések a következık: Belgyógyászat Sebészet Urológia Fül-orr-gégészet Szemészet Bırgyógyászat Orthopedia Tüdıgyógyászat Fizikótherápia Röntgen Ultrahang Reumathológia Nıgyógyászat Addiktológia 20

21 Gondozás Pszichiátria Idegszakrendelés Laboratórium Enying Város Önkormányzatának területén mőködı egészségügyi alapellátások körzeteit a 13/2005. (IX. 22.) számú helyi rendelet mellékelte rögzíti. Idegenforgalom: Enying idegenforgalmának nincs számottevı múltja. A huzamos ideig való itt tartózkodás turisztikai feltételei nem teremtıdtek meg. Kevés az úgynevezett idegenforgalmi vonzerı. A városközponttól gépjármővel kb. fél óra alatt elérhetı a Balaton-part, azonban ez a tény nem befolyásolja az idegenforgalmat. A város életében nincs múltja az idegenforgalomhoz kapcsolódó tevékenységeknek. A feltételek, az idegenforgalmi vonzerı, a látványosságok, a megfelelı számú szálláshelyek nem alakultak ki. Látnivalók Enyingen Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom Enyingi Római Katolikus Templom A templomi beldíszítmények Szentháromság Római Katolikus templom Református templom Evangélikus templom Enyingi Török Bálint kopjafa (1992.) I. világháborús emlékmő (1922.) Turul szobor (1991.) Szentgyörgyi Albert mellszobra (1999.) Batthyány-kastély Schrikker-kúria Városháza (1912.) A hajdani Járásbíróság épülete Kopjafa az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére. 21

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Máder Miklós Péter A BÉKÉSCSABÁN TANULÓ, VESZÉLYEZTETETT KORÚ DIÁKOK PREVENCIÓS IGÉNYEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL. 2011. Szakmai lektor: Fábián Róbert Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289 Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum 2010 november A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. -a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben