Enying Város. Fenntarthatósági programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014"

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/ Enying Város Fenntarthatósági programja "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük, hogy a Föld nyersanyagforrásai végesek. Mindannyian ugyanabban az őrhajóban utazunk." Frank Borman, őrhajós 1972.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalmi összefoglaló A település bemutatása A település története A település általános jellemzése A település gazdasági tevékenységének jellemzése Környezeti állapotfelmérés Környezeti elemek állapota Levegı Víz Talaj Települési és épített környezet állapota Települési környezet A települési környezet tisztasága Csapadékvíz-elvezetés, bel- és árvízvédelem Ivóvízellátás Energiagazdálkodás Zöldterület-gazdálkodás Közlekedés Épített környezet állapota Természeti környezet állapota Környezet-egészségügy Önállóan kezelt hatótényezık Hulladékgazdálkodás Zajterhelés Az önkormányzat jövıbeni céljai általánosságban Enying város nagyberuházási feladatai a település fejlesztés szolgálatában Fenntartható fejlıdés jegyében a feladatok, célok meghatározása A környezeti elemek tekintetében meghatározandó feladatok és célok A település SWOT analízise a fenntartható fejlıdés jegyében A megvalósítás eszközei Szemléletformálás

3 9. KEOP pályázattal kapcsolatos vállalások, elérések Összegzés Irodalomjegyzék

4 1. Tartalmi összefoglaló Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül (vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében) természetes környezetükbıl veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tılünk, hogy a jelen és jövı generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minıségét, értékeit megırizzük. Ettıl a rendszertıl az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövıbeli esélyeit. A fenntartható fejlıdés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erıforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetıségét, azaz eltartó-képességét. A gazdaság a társadalom fenntartásának, és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. A fenntartható fejlıdés célja a növekedéssel ellentétben nem az, hogy nagyobbak legyünk, hanem az, hogy jobbak. Amíg a fejlesztés megvalósítása visszahat a környezet minıségére, addig a környezetünk erıforrásai, és állapota meghatározza, hogy az emberiség mit és mennyit vehet el a környezetbıl fejlıdéséhez. A fenntartható társadalom alapvetı követelményei: szociális igazságosság, amelynek az alapja a lehetıségekhez való hozzáférés esélyegyenlıségének biztosítása, és a társadalmi terhekbıl való közös részesedés; az életminıség javítására való törekvés; a természeti erıforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminıség megırzése. Mindez azt üzeni a számunkra, hogy a környezet jó minıségét a fejlesztések közben kell garantálni, s arról nem utólag kell gondoskodni, amikor a károsodást már létrehoztuk. A fenntartható fejlıdés az önkéntes, gondos és megelızı magatartás megvalósításával képes megırizni a környezet, társadalom és gazdaság dinamikus egyensúlyát. A Tanács 1083/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (továbbiakban: Általános Rendelkezések) a támogatások (egyik, horizontális) alapelveként (17. cikk) határozta meg a fenntartható fejlıdés biztosítását. Az alapok célkitőzéseit a fenntartható fejlıdés keretében, valamint a környezet védelme és állapotának javítása céljának 4

5 a Közösség általi elımozdítása keretében kell megvalósítani, a Szerzıdés 6. cikkében megállapítottak szerint. Fenntarthatónak tekinthetı az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és emberi erıforrásokra beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget, az emberi egészséget, a társadalmi kohéziót, a demográfiai jellemzıket is, az épített környezet és a kulturális örökség megóvására és fenntartható módon történı hasznosítására. Mind a tervezés, mind a megvalósítás és fenntartás idıszakában, és szinte az összes vállalt szempont érvényesítése során a következı célokat kell szem elıtt tartani: Természetes térszerkezet megırzése Természeti erıforrások megırzése Jó környezet- és egészség állapot megırzése (károsodások elkerülése) Közösségek megırzése (társadalmi felelısségvállalás) A fenntartható fejlıdés jegyében szervezıdött az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és Fejlıdés ENSZ konferencia. Fı dokumentumának az Agenda 21 (Feladatok a 21. századra) 28. fejezete foglalkozik a Local Agenda 21-el (LA-21), vagyis a fenntarthatóság lokális programjával. Az Európai Unió ötödik környezetvédelmi akcióprogramja ( ) a Fenntarthatóság felé címet viseli és a fenntartható fejlıdés, mint alapkövetelmény az 1997-es EU csúcson Amszterdamban az integráció alapelvei közé is bekerült, sıt ennek szellemében módosították az 1958-as Római Szerzıdést is, amely az Európai Közösségek jogi alapját adja. A fenntarthatóság lokális programja társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal, tekintettel arra, hogy a LA21 a fenntartható fejlıdés, a társadalom-természet-gazdaság komplex rendszerét foglalja magában. Összefoglalva: A fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, amely a jelen igényeit úgy elégíti ki, hogy a jövı nemzedékek igényei kielégítésének lehetıségeit nem csorbítja. Némiképp bıvebb megfogalmazásban: a társadalmi, természeti és gazdasági tıke kamatainak célszerő és kiegyensúlyozott használata az emberi közösség teljességének javára anélkül, hogy maga a természeti tıke károsodna. A módszerek sorában fontos rész a fenntarthatóság lokális programja kapcsán használatos mérıszámok-indikátorok; az SWOT elemzés, mint sajátos értékelı eszköz használata; a 5

6 térinformatika - GIS - alkalmazási lehetıségei; a média lehetséges szerepe a fenntarthatóság helyi programjaiban és elmaradhatatlanul az oktatás-képzés programjai, amelyek szerves részei és egyben eszközei az LA- 21 programoknak. LA21 három terület a társadalom, a környezet és a gazdaság egységes rendszerbe foglalása, ahol a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek van elsıbbsége. A Local Agenda 21 dimenziói 1) A dokumentum az LA21 elsı és egyben legnyilvánvalóbb dimenziója, mivel ez az elképzelés kézzel fogható, írott megnyilvánulása, egy stratégiai terv. 2) A második dimenzió az a komplex tervezési folyamat, ami a tervdokumentumot eredményezi. Fontos, hogy a folyamat megújuló legyen, vagyis a célja ne az írott terv létrehozása, hanem maga a folyamat legyen: a közösség bevonásával történı tervezés. 3) A harmadik és egyben utolsó dimenzió alatt azt a politikai kultúrát értik, amiben a komplex tervezési folyamat szervesen képes létezni Jelen fenntarthatósági terv a fent megjelölt osztályozásnak megfelelıen az 1. dimenziót jelenti, vagyis egy stratégiai terv. Enying Város Önkormányzata a stratégiai tervre alapozva 2009 év végéig elkészíti azt a tervdokumentációt, amely a 2. dimenzióban megjelölt komplex tervezési folyamat egyes pontjait részletezi. A város fenntarthatósági tervének csak az alapja, a 2009-ben elkészített környezetvédelmi program, ezen stratégiai terv a környezetvédelmen túlmenıen határolja körbe azon jövıbeli célokat amelyek a fenntartható fejlıdés biztosításához szükségesek Enying város önkormányzata politikájában és gyakorlatában is nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlıdés elveinek érvényesülésére, a fenntarthatóság biztosítására. Jelen fenntarthatósági terv a térség környezeti, szociális, gazdasági állapota felmérésén, a kapcsolódó jogszabályok elıírásain, Enying város 2009-ben készített Környezetvédelmi Programján, az eddigi sikeres projektek tapasztalatain, valamint a terv elkészítésével egy idıben megalkotott KEOP pályázati kiírás második fordulójára elıállítandó részletes 6

7 megvalósíthatósági tanulmányban közölt vállalásokon, eléréseken és a kapcsolódó fenntarthatósági szempontokon alapszik. Turul szobor - A bronzból készült turulmadár Orr Lajos, a világháborús emlékmő Somogyi Sándor szobrászmővész alkotása 7

8 2. A település bemutatása 2.1. A település története Enyingrıl a legkorábbi adatok évtıl valóak, melyekbıl következtetni lehet arra, hogy már ebben az idıben bizonyos fejlettséggel bíró település volt. A mai község területéhez három elpusztult falu helye tartozik: Kustyán, Hódos és Páta. Enying a XVI. században nagyobb település volt, viszont Kustyán ekkorra elpusztásodott. A török ostrom alatt 1564-ben a falu leégett, csupán két porta maradt épen, ezen kívül három zsellér lakja még ekkor a falut. Az évben, amikor Enying és környéke végleg felszabadult a török uralom alól, feljegyzések szerint ekkor csak öt jobbágycsalád tartózkodott itt. Az 1700-as évek második felében Enying a Batthyányak birtokába került. A Batthyány-ak földesurasága alatt nagy fejlıdésnek indult a település. A lakosság fı foglalkozása ebben az idıben az állattenyésztés Az 1848-as szabadságharc leverése után a Batthyány családot megfosztották birtokától és Enying a Draskovics grófok birtokába került. 1 Az 1800-as évek közepén Enying már mezıváros jelleggel bírt, járásszékhelye 1867-ig a szomszédos Balatonbozsok volt. Enying a kiegyezés évében járási székhely rangra emelkedett, ide költöztek a járási hivatalok és intézmények, ez Enying további fejlıdésére általános hatással volt. A ma is döntıen mezıgazdasági jellegő településen a XIX. század végén megindult egy bizonyos fokú iparosodás. Megépült 1880-ban a Veszprém Dombóvári vasútvonal állomásépületével. A század végén volt már postája, takarékpénztára. A XX. század elején a fellendülés folytatódik, 1912-ben felépítették a községházát. A húszas években a vasútállomás mellett megépül a gızmalom, melynek jó lisztminısége révén, termékeit Európa legtávolabbi országaiba, sıt még Egyiptomba is szállították, valamint az Egyesült Állomokba is. Enying kezdettıl fogva Veszprém megye közigazgatási területéhez tartozott. A Minisztertanács március 16-i hatállyal a községet a Veszprém megyei Enyingi Járás több községével együtt Fejér megyéhez csatolta ben központi intézkedés következtében nagyközségi rangra emelkedett. A szomszédos, Enyinggel már majdnem teljesen összeépült Balatonbozsok község év október 1-én közigazgatásilag Enyinggel egyesült. 1 Csizmazia Istvánné szerkesztésében: Enying település története 8

9 Hazánk városai közül a legifjabbak közé tartozik a település, Enying 1992-ben kapta meg a városi rangot. 2.2 A település általános jellemzése Érintett földrajzi terület bemutatása Enying, Fejér megye délnyugati részén, a Balatontól légvonalban 7 kilométerre fekvı város, az Enyingi kistérség központi jellegő települése óta városi rangú település, 7010 fı lakossal. A város földrajzi helye kedvezı, az M7-es és a 70-es számú fıúttal a 64-es út termet kapcsolatot, mely egyben a város fıutcája is. Átmeneti táj az Alföld és a Dunántúli Dombság között. Jelenlegi vonzáskörzetéhez 14 kisebb település tartozik. A körzet kereskedelmi, oktatási- mővelıdési és egészségügyi központja. Szépen parkosított fıutcája, közterületei, üzletei, lakóházai kellemes kisvárosi képet nyújtanak. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek Régió Neve Közép-Dunántúl Megye Neve Fejér megye Kistérség Neve Enyingi kistérség Település Neve Enying Város Lakosság száma 7064 fı Érintett KÖTEVIFE Neve Közép-Dunántúli Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Érintett KÖVIZIG Neve Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Forrás: Enying város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése címő, KEOP kódszámú projekt [16.o] 9

10 Enying az Enyingi-hát természetföldrajzi kistáján található. Az összefüggések feltárása miatt nem kiragadva a várost a kistájból, hanem annak részeként az egész kistájat mutatjuk be. A kistáj a mbf 101m és 163 m között vonul, amely közepes magasságú síksági helyzetben lévı, DK felé lejtı dombsági hát. Magassága 160 m-rıl m-re lejt. Középsı és DK-i lösszel borított részét hátravágódó eróziós-deráziós völgyek csipkézik, területe felboltozott löszhátakból és löszlábakból áll. Folyóvízi hordalék és DK felé m-re vastagodó lösztakaró került az üledékre. A homokos-kavicsos rétegek a terület féloldalas ÉNY felé történı kiemelkedése miatt a Balaton partja közelében nagyobb tengerszint feletti magasságba kerültek és néhány méter vastag folyóvízi hordalék alatt, vagy közvetlenül a felszínen fordulnak elı. A település éghajlati viszonyai A kistáj, így Enying területe is mérsékelten meleg és száraz. Az évi napsütéses órák száma 2000 óra körüli. Az évi középhımérséklet 10,0 o C, a vegetációs idıszakban (április 12- október 29. között) 190 napon keresztül a napi középhımérséklet meghaladja a 10,0 o C-ot. Az abszolút hımérsékleti maximumok és minimumok sokévi átlaga 33,5-37,5 o C, illetve 15 és 16 o C közötti. Az éves csapadékmennyiség mm, a nyári félévben mm várható. A téli félévben 35 körüli hótakarós napra lehet számítani, cm hóvastagsággal. A település demográfiai adatai Enying város lakóinak száma az 1786-os, elsı népszámlálás szerint 1920 fı volt. Ez az érték, az 1980-as évekig növekedett, a két és fél évszázad alatt a népesség, több mint háromszorosára emelkedett ig a lakos szám 7100 fı volt, 2001-ben pedig meghaladta a 7200 fıt. Sajnos a következı években csökkent a népességszám, évben csak 7126 fı volt. A viszonylag gyors ütemő növekedés 1966-ban következett be, amikor Balatonbozsokot, Alsótekeres településrésszel együtt Enyinghez csatolták. Enyinghez tartozik még Kabókapuszta, mint egyéb belterület és Leshegy, valamint Öreghegy, mint külterületek. A KSH adatai alapján megállapítható, hogy a külterületek lakónépessége is folyamatosan csökken. A népesség számot a népmozgalmi és a vándormozgalmi folyamatok alakították. Az 1990-es évek elején mindkettı kedvezıtlenül alakult. A legmagasabb lakos szám a 90-es évek 10

11 közepén a természetes szaporodásnak, valamint a magas vándorlási nyereségnek tulajdonítható. A következı években jelentkezı csökkenés oka a természetes fogyás és a vándorlási veszteség. Enying város népsőrősége nem éri el a városi népsőrőség átlagát, annak csupán az egyharmada (86,9 fı/km 2 ), viszont a megyei községek átlagánál másfélszer nagyobb. Fejér Megye Statisztikai Évkönyve alapján a természetes szaporodás évtıl évig negatív volt. Természetes fogyás figyelhetı meg. A vándorlási különbözet az 1990-es évek elején negatív, majd 1994-tıl 1998-ig pozitív volt a mérleg, ekkor évente 15 fıvel többen költöztek a városba ben volt a vándorlási veszteség a legnagyobb (55 fı). Lakosszám alakulása Lakosszám ÉV Természetes szaporodás-fogyás Fı Születés Halálálozás Év 11

12 Roma lakosság Enying lakosságának kb. 8-9 %-a roma, melynek csak 40%-a keresı képes. A ténylegesen dolgozók száma ennek kb. 10%-a. A településen 4 roma család él. A munkaügyi központtal és a kisebbségi önkormányzattal együttmőködve az önkormányzat feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlıségének javítását, munkaerı piaci integrációjuk elısegítését. Nık helyzete Az önkormányzat hatékony részt vállal abban, hogy valamennyi intézményben, a község valamennyi munkáltatónál érvényesítse a nık esélyegyenlıségének biztosítását. Minden segítséget megad annak érdekében, hogy a nık a család összetartásában legnagyobb szerepet játszó anya szerepét fel tudják vállalni, majd ugyanolyan feltételekkel munkát tudjanak vállalni, mint férfiak. Nık és férfiak nettó átlagkeresetének összehasonlítása a vizsgált idıszakban Nık Férfiak dec dec ápr. A diagrammból egyértelmően megállapítható, hogy a három vizsgált idıpont mindegyikében a férfiak nettó átlagkeresete meghaladja a nık nettó átlagkeresetét. A három vizsgált idıponthoz tartozó értékeket megvizsgálva megállapítható, hogy decemberétıl áprilisáig folyamatosan nıtt a különbség a nık és férfiak nettó átlagkeresete között. A 12

13 legnagyobb eltérés április hónapban mutatkozik, ekkor a nık és férfiak nettó átlagkeresete közötti különbség átlagban nettó 8.241,- Ft, a bérrés mértéke 8,16 %, amely azt jelenti, hogy a nık nettó átlag keresetének 8,16 %-kal kellene növekednie ahhoz, hogy elérje a vizsgált idıpontban a férfiak nettó átlag keresetét. Megállapítható, hogy a jövedelem növekedésével nı a férfiak és a nık közötti nettó átlag bérkülönbség Azonban ez az eltérés a nık és férfiak átlag életkor különbségébıl, illetve a közalkalmazottak, köztisztviselık bér-megállapítási rendszerének sajátosságából fakad A település gazdasági tevékenységének jellemzése Primer szektor (Mezıgazdaság) Az agrárgazdaság természetadta kincse a löszön képzıdött kiváló minıségő termıtalaj. A város mezıgazdasági nagyüzemei szintén szerkezeti átalakuláson mentek keresztül. A privatizáció során egyre nagyobb teret hódit a magán és bérgazdálkodás, a zártkerti mővelés, kirajzolódni látszanak a modern farmergazdálkodás körvonalai. A vidék jó minıségő gabonáját feldolgozó öreg malomnak többnyire csak fényes múltja, szolid jelene van, még az úgynevezett Akócs-malom évtizedek óta üres, funkcióveszített, s lassan úrrá lesz rajta az enyészet. Örvendetes a Varga-tanya lovasiskola és panzió tevékenysége. Sáripuszta is a lovasturizmus kedvelıinek egyik célpontja, s a csaknem másfél száz éves múltra visszatekintı Enying-Alsótekeresi Dísz és Gyümölcsfa iskola Rt nemcsak hazai, hanem külföldi piacon is kínálja jó színvonalú termékeit, eredményesen. Agráralkalmassága a megye többi településéhez, illetve a kistérségéhez viszonyítva kimagasló. Enying területének szinte teljes egésze intenzív hasznosításra alkalmas. A környezeti érzékenység megítélése tekintetében a szélerózió okozza a legtöbb problémát a szántóterületeken. Enying jelentıs mezıgazdasági hátérrel rendelkezik, jellemzı mind a kisgazdasági, mind pedig a nagyüzemi növénytermesztés és állattartás. A nagyüzemi mővelést végzık közül legjelentısebb a gabona és takarmánytermesztéssel, valamint állattartással is foglalkozó 13

14 Enyingi Agrár Rt. és Mezıszöv Rt. A város közigazgatási területén két nagy állattartó és feldolgozó telep található: A Mezıszöv Rt. üzemeltetésében lévı sertéskombinát (092 hrsz.). Az Enyingi Agrár Rt. szarvasmarha telepe (017/1 hrsz.). A fentieken kívül jelentıs mezıgazdasági tevékenységet végez az Alsótekerési Faiskola is. A mezıgazdasági termelés hatékonysága mérsékelt mind a régióban, mind Enyingen. A tömegtermelésre alkalmas mővelt és szántóterület aránya meghaladja az Európai Unió átlagát, jellemzı a nagytáblás mővelési rendszer. Enyingen hiányoznak a mezıgazdasági termékeket népszerősítı marketing eszközök, valamint a termelıket és az értékesítıket összekötı értékesítı láncok. A termelık versenyképessége jelentısen csökkent az európai gazdákkal szemben. A szılıtermesztés jelentı hagyományokkal rendelkezik. A borszılı termesztés jelentıs visszaesést mutatott az elmúlt évek során, azonban a csemegeszılı jelenléte nagyobb arányú Szekunder szektor (Ipar) A térség, de maga a város is iparilag fejletlen, ilyen szempontból halmozottan hátrányos helyzető. Ennek oka többrétő: Az elsısorban történelmi idık óta mindig mezıgazdaságból és szolgáltatásból élı településen az iparnak nem voltak és nincsenek tradíciói Csupán a mezıgazdasági termékeket feldolgozó ipar számára van megfelelı mennyiségő és minıségő nyersanyag Nincs egyéb ipartelepítı tényezı: energiahordozók, ipari víz, jó közlekedés, szakképzett munkaerı stb. Hiányzik a szükséges infrastruktúra Kedvezıtlenül hatott és hat napjainkban is az ipartelepítés nemzeti politikája, mely a megye északi térségét és a két megyei jogú nagyvárost, Székesfehérvárt és Dunaújvárost preferálja A szomszédos Siófok és az iparilag fejlettebb DK-i Veszprém megyei ipari háromszög éveken át vonzotta és foglalkoztatta településünk munkaképes lakosságának jelentıs részét Az elmúlt évtizedek politikai irányvonala, mely az ipar erıteljes centralizálását képviselte, nem fordított megfelelı figyelmet térségünkre. 14

15 Az ipari struktúra a tulajdonviszonyok megváltozása, a piacgazdaság kérdése a munkanélküliség növekedését eredményezte, mely napjaink komoly problémája. A helyi kis és középvállalatok munkaerıigénye minimális, míg az olyan cég, mint a Videoton Holding, mely nagyobb létszámú munkaerı alkalmazására alkalmas teljes mértékben piacfüggı, profitorientáltsága miatt helyi, de egyáltalán magyarországi mőködése folytonos bizonytalanságot indukáló. Számottevı ipari termelés Enyingen a Videoton Holding Rt. Kábelkonfekcionáló Üzemében folyt, amelynek a bezárását 2003 januárjában jelentette be a vállalat vezetısége. Az ipari tevékenységek közül a mezıgazdasági feldolgozóipar a legjelentısebb. Kiemelkedı jelentıségő a hús- és tejfeldolgozással foglalkozó Enyingi Agrár Rt. és Mezıszöv Rt.. Jelentısebb ipari tevékenységet végez még két élelmiszeripari, két mőtrágya és növényvédıszerrel foglalkozó cég is. Egyéb ipari tevékenység a városra nem jellemzı, tehát az ebbıl adódó környezet szennyezés csekély mértékőnek mondható. Tercier szektor (kereskedelem, Intézményi ellátottság, idegenforgalom) Kereskedelem: Enying évszázadokon át a Bakony-vidék és a Mezıföld terményeinek legfıbb cserepiac helye volt. Ide szállították a tőzi és épületfát, valamint az egyéb helyi termékeket, hogy azt itt gabonára, olajra, vágóállatra cseréljék. Ez adta meg az itteni piacok és vásárok jelentıségét és vetette meg a sokoldalú kiskereskedelem alapjait már a XIX. Század legelején. A piac helye és idıpontja, esetleges állat és kirakodóvásárok tartása aktuális kérdés napjainkban is után a kereskedelem bázisa országszerte az állami üzletláncok és ÁFÉSZ-ek lettek Napjainkban már a bérlık, de még nagyobb hányadban az egyéni vállalkozók által fenntartott üzleté, kereskedelmi egységeké a vezetı szerep. A város áruellátása, árukínálata, mely környezete fölé emeli az átlagosnál jobb. Szükség lesz a jövıben bevásárlóközpontra (vásárcsarnok vagy diszkontáruház), kulturált zenés szórakozóhelyre és vendégfogadásra alkalmas panzióra, szállodára. Az Uniós csatlakozás után külkereskedelmi egységek objektív feltételein is javítani kell. Intézményi ellátottság: Enyingen több óvoda, általános iskola, egy zeneiskola és egy gimnázium mőködik, városi könyvtár várja az olvasni vágyókat. A Batthyány-kastély és a 15

16 római katolikus templom több kulturális eseménynek is helyet ad. Az egészségügyi, szociális intézményi ellátottság megfelelı szintő a megye hasonló adottságú településeihez viszonyítva. Az alapfokú mővészetoktatási intézményben fizetendı térítési díjakról és tandíjakról az 1/2006. (I. 31.) számú helyi rendelet rendelkezik. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában mőködı: a) általános iskola és alapfokú mővészetoktatási intézményre, b) az alapfokú mővészetoktatási intézmény tanulóira, a kiskorú tanulók szüleire, gyámjára, c) az alapfokú mővészetoktatási intézményeknél felnıtt oktatásban részt vevıkre. Az önkormányzat a Közoktatási törvény ában felsoroltakon kívül további ingyenes szolgáltatást nem biztosít. Térítési díjat kell fizetni a Közoktatási törvény 115. (1) bekezdés c) pontjában, tandíjat a ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén a 6. -ában foglalt szabályok szerint a tanulóknak. Az Európai Közösség tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe az e rendeletben biztosított szolgáltatásokat. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-, oktatási intézményekben, továbbá az önkormányzati feladat ellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások körét a Közoktatási törvény a tartalmazza. Szociális helyzet alapján további 30%-os térítési és tandíjkedvezményben részesül az a tanuló, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról a 24/2009. (VI.29.) sz. helyi rendelet rendelkezik: Iskoláskorúak (7-14 évesek) étkeztetése Menza (ebéd) Nyersanyagnorma: Térítési díj 216,- Ft 270,- Ft 16

17 Általános Iskolai étkeztetés (háromszori étkezés) Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 58,- Ft 216,- Ft 58,- Ft 332,- Ft 73,- Ft 270,- Ft 73,- Ft 416,- Ft Óvodáskorúak (3-6 évesek) étkeztetése Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 43,- Ft 214,- Ft 43,- Ft 300,- Ft 54,- Ft 268,- Ft 54,- Ft 376,- Ft Városi Bölcsıde (háromszori étkezés) 2 Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 64,- Ft 208,- Ft 48,- Ft 320,- Ft 80,- Ft 260,- Ft 60,- Ft 400,- Ft 2 Módosította a 28/2009. (VII. 07.) számú rendelet. 17

18 Egyesített Szociális Intézmény Nyersanyagnorma( áfát nem tartalmaz): Reggeli: Ebéd: Vacsora: Összesen: 65,- Ft 258,- Ft 167,- Ft 490,- Ft Az intézményben fizetendı térítési díjakat külön rendelet szabályozza. Vendégétkeztetés (egyszeri étkezés) Önkormányzati dolgozók és rendelıintézeti közalkalmazottak: Nyersanyagnorma: Térítési díj 280,- Ft 504,- Ft Nem önkormányzati dolgozók Nyersanyagnorma: Térítési díj 298,- Ft 540,- Ft Az egyes szociális ellátásokról a 14/2000. (IV. 19.) sz. helyi rendelet rendelkezik. E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. tv. (a továbbiakban: Szoctv.) által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékérıl és igénybevételük módjáról. Az önkormányzat képviselı-testülete e rendeletben szabályozza a Szoctv-ben kapott felhatalmazás szerinti tartalom erejéig az alábbi pénzbeli, szociális ellátásokra vonatkozó helyi szabályokat: a.) rendszeres szociális segély, b.) lakásfenntartási támogatás, c.) Szoctv. 48/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díj, 3 d.) átmeneti segély, e.) temetési segély. 4 3 Módosította a 14/2009. (III.31.) sz. rendelet 4 Módosította a 1/2007. (II.12.) sz. rendelet 18

19 Az Önkormányzat Képviselı-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi természetben nyújtott szociális ellátásokat: a.) köztemetés, b.) közgyógyellátás méltányosságból, c.) a képviselı-testület döntése alapján természetbeni szociális ellátásként nyújtható: ca) az átmeneti segély, cb) a temetési segély, cc) a lakásfenntartási támogatás. 5 Az Önkormányzat Képviselı-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat: a.) étkeztetés, b.) házi segítségnyújtás, c.) családsegítés, d.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás, e.) nappali ellátást nyújtó intézmény (idısek klubja), f.) ápolást, gondozást nyújtó (tartós bentlakásos) intézmény, g.) speciális alapellátási feladatok. 6 A szociális ellátások megállapításához szükséges kérelmet önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus út kizárásával a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani Egészségügyi és szociális ellátás Enyingen felnıtt és gyermek ellátást biztosító háziorvosi rendelı, védınıi szolgálat, fogorvos szakrendelés, mentıszolgálat, illetve központi orvosi ügyelet mőködik. A lakosság körében kialakuló betegségek létrejöttéért számos tényezı felelıs, melyek összetett módon játszanak szerepet a betegségek kialakulásában, kimenetelében és lefolyásában. Az egészségi állapotot a következı tényezık befolyásolhatják: az egészségügyi ellátás színvonala, hozzáférhetısége; 5 Módosították a 1/2007. (II.12.), 14/2009. (III.31.) sz. rendeletek 6 Módosították a 8/2004. (IV.01.), 14/2009. (III.31.) sz. rendeletek 19

20 az életmód, táplálkozási szokások; környezeti hatások; társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok. Enying lakosságának egészségi állapotát befolyásoló tényezıket a fentiek alapján a következık szerint foglalhatjuk össze: az orvosi alapellátás feltételeit háziorvos helyben biztosítja, szakellátás egy része a Fejér Megyei Szent György Kórház Enyingi Rendelıintézetében, a hiányzó szakellátások pedig a Fejér Megyei Szent György Kórházban vehetık igénybe; az életmód megfelel az országos átlagnak, annak változása, egészségesebb életmód, illetve táplálkozási szokások kialakítása felvilágosító munkát igényel; a környezeti hatások mértéke nem olyan jelentıs, hogy kedvezıtlenül befolyásolnák a lakosság egészségi állapotát, a levegı és a víz minısége egyaránt megfelelı; a társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális viszonyok megfelelnek a magyarországi települési viszonyoknak. A Rendelıintézetben mőködı szakrendelések a következık: Belgyógyászat Sebészet Urológia Fül-orr-gégészet Szemészet Bırgyógyászat Orthopedia Tüdıgyógyászat Fizikótherápia Röntgen Ultrahang Reumathológia Nıgyógyászat Addiktológia 20

21 Gondozás Pszichiátria Idegszakrendelés Laboratórium Enying Város Önkormányzatának területén mőködı egészségügyi alapellátások körzeteit a 13/2005. (IX. 22.) számú helyi rendelet mellékelte rögzíti. Idegenforgalom: Enying idegenforgalmának nincs számottevı múltja. A huzamos ideig való itt tartózkodás turisztikai feltételei nem teremtıdtek meg. Kevés az úgynevezett idegenforgalmi vonzerı. A városközponttól gépjármővel kb. fél óra alatt elérhetı a Balaton-part, azonban ez a tény nem befolyásolja az idegenforgalmat. A város életében nincs múltja az idegenforgalomhoz kapcsolódó tevékenységeknek. A feltételek, az idegenforgalmi vonzerı, a látványosságok, a megfelelı számú szálláshelyek nem alakultak ki. Látnivalók Enyingen Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom Enyingi Római Katolikus Templom A templomi beldíszítmények Szentháromság Római Katolikus templom Református templom Evangélikus templom Enyingi Török Bálint kopjafa (1992.) I. világháborús emlékmő (1922.) Turul szobor (1991.) Szentgyörgyi Albert mellszobra (1999.) Batthyány-kastély Schrikker-kúria Városháza (1912.) A hajdani Járásbíróság épülete Kopjafa az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére. 21

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-12/2012. Tárgy: Lakások és helyiségek bérleti díja. Mell.: 2 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

A rendelet célja. 3. Általános rendelkezések

A rendelet célja. 3. Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselı-testülete a

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Láptalajok. telkesített láptalajok

Láptalajok. telkesített láptalajok Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Láptalajok felláp síkláp telkesített láptalajok Láptalajokról általában Az ország legkisebb elterjedéső

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó.

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó. Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Vízgazdálkodás-tervezés. Horoszné Gulyás Margit PhD hallgató NYME-GEO

Vízgazdálkodás-tervezés. Horoszné Gulyás Margit PhD hallgató NYME-GEO Vízgazdálkodás-tervezés Horoszné Gulyás Margit PhD hallgató NYME-GEO 1 Elızmény víz: NEM korlátlan mennyiségő Víz Keretirányelv (VKI) (2000/60/EK) cél: vizek jó állapotba kerüljenek 221/2004 (VII.21.)

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben