Enying Város. Fenntarthatósági programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014"

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/ Enying Város Fenntarthatósági programja "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük, hogy a Föld nyersanyagforrásai végesek. Mindannyian ugyanabban az őrhajóban utazunk." Frank Borman, őrhajós 1972.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalmi összefoglaló A település bemutatása A település története A település általános jellemzése A település gazdasági tevékenységének jellemzése Környezeti állapotfelmérés Környezeti elemek állapota Levegı Víz Talaj Települési és épített környezet állapota Települési környezet A települési környezet tisztasága Csapadékvíz-elvezetés, bel- és árvízvédelem Ivóvízellátás Energiagazdálkodás Zöldterület-gazdálkodás Közlekedés Épített környezet állapota Természeti környezet állapota Környezet-egészségügy Önállóan kezelt hatótényezık Hulladékgazdálkodás Zajterhelés Az önkormányzat jövıbeni céljai általánosságban Enying város nagyberuházási feladatai a település fejlesztés szolgálatában Fenntartható fejlıdés jegyében a feladatok, célok meghatározása A környezeti elemek tekintetében meghatározandó feladatok és célok A település SWOT analízise a fenntartható fejlıdés jegyében A megvalósítás eszközei Szemléletformálás

3 9. KEOP pályázattal kapcsolatos vállalások, elérések Összegzés Irodalomjegyzék

4 1. Tartalmi összefoglaló Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül (vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében) természetes környezetükbıl veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tılünk, hogy a jelen és jövı generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minıségét, értékeit megırizzük. Ettıl a rendszertıl az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövıbeli esélyeit. A fenntartható fejlıdés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erıforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetıségét, azaz eltartó-képességét. A gazdaság a társadalom fenntartásának, és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. A fenntartható fejlıdés célja a növekedéssel ellentétben nem az, hogy nagyobbak legyünk, hanem az, hogy jobbak. Amíg a fejlesztés megvalósítása visszahat a környezet minıségére, addig a környezetünk erıforrásai, és állapota meghatározza, hogy az emberiség mit és mennyit vehet el a környezetbıl fejlıdéséhez. A fenntartható társadalom alapvetı követelményei: szociális igazságosság, amelynek az alapja a lehetıségekhez való hozzáférés esélyegyenlıségének biztosítása, és a társadalmi terhekbıl való közös részesedés; az életminıség javítására való törekvés; a természeti erıforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminıség megırzése. Mindez azt üzeni a számunkra, hogy a környezet jó minıségét a fejlesztések közben kell garantálni, s arról nem utólag kell gondoskodni, amikor a károsodást már létrehoztuk. A fenntartható fejlıdés az önkéntes, gondos és megelızı magatartás megvalósításával képes megırizni a környezet, társadalom és gazdaság dinamikus egyensúlyát. A Tanács 1083/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (továbbiakban: Általános Rendelkezések) a támogatások (egyik, horizontális) alapelveként (17. cikk) határozta meg a fenntartható fejlıdés biztosítását. Az alapok célkitőzéseit a fenntartható fejlıdés keretében, valamint a környezet védelme és állapotának javítása céljának 4

5 a Közösség általi elımozdítása keretében kell megvalósítani, a Szerzıdés 6. cikkében megállapítottak szerint. Fenntarthatónak tekinthetı az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és emberi erıforrásokra beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget, az emberi egészséget, a társadalmi kohéziót, a demográfiai jellemzıket is, az épített környezet és a kulturális örökség megóvására és fenntartható módon történı hasznosítására. Mind a tervezés, mind a megvalósítás és fenntartás idıszakában, és szinte az összes vállalt szempont érvényesítése során a következı célokat kell szem elıtt tartani: Természetes térszerkezet megırzése Természeti erıforrások megırzése Jó környezet- és egészség állapot megırzése (károsodások elkerülése) Közösségek megırzése (társadalmi felelısségvállalás) A fenntartható fejlıdés jegyében szervezıdött az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és Fejlıdés ENSZ konferencia. Fı dokumentumának az Agenda 21 (Feladatok a 21. századra) 28. fejezete foglalkozik a Local Agenda 21-el (LA-21), vagyis a fenntarthatóság lokális programjával. Az Európai Unió ötödik környezetvédelmi akcióprogramja ( ) a Fenntarthatóság felé címet viseli és a fenntartható fejlıdés, mint alapkövetelmény az 1997-es EU csúcson Amszterdamban az integráció alapelvei közé is bekerült, sıt ennek szellemében módosították az 1958-as Római Szerzıdést is, amely az Európai Közösségek jogi alapját adja. A fenntarthatóság lokális programja társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal, tekintettel arra, hogy a LA21 a fenntartható fejlıdés, a társadalom-természet-gazdaság komplex rendszerét foglalja magában. Összefoglalva: A fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, amely a jelen igényeit úgy elégíti ki, hogy a jövı nemzedékek igényei kielégítésének lehetıségeit nem csorbítja. Némiképp bıvebb megfogalmazásban: a társadalmi, természeti és gazdasági tıke kamatainak célszerő és kiegyensúlyozott használata az emberi közösség teljességének javára anélkül, hogy maga a természeti tıke károsodna. A módszerek sorában fontos rész a fenntarthatóság lokális programja kapcsán használatos mérıszámok-indikátorok; az SWOT elemzés, mint sajátos értékelı eszköz használata; a 5

6 térinformatika - GIS - alkalmazási lehetıségei; a média lehetséges szerepe a fenntarthatóság helyi programjaiban és elmaradhatatlanul az oktatás-képzés programjai, amelyek szerves részei és egyben eszközei az LA- 21 programoknak. LA21 három terület a társadalom, a környezet és a gazdaság egységes rendszerbe foglalása, ahol a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek van elsıbbsége. A Local Agenda 21 dimenziói 1) A dokumentum az LA21 elsı és egyben legnyilvánvalóbb dimenziója, mivel ez az elképzelés kézzel fogható, írott megnyilvánulása, egy stratégiai terv. 2) A második dimenzió az a komplex tervezési folyamat, ami a tervdokumentumot eredményezi. Fontos, hogy a folyamat megújuló legyen, vagyis a célja ne az írott terv létrehozása, hanem maga a folyamat legyen: a közösség bevonásával történı tervezés. 3) A harmadik és egyben utolsó dimenzió alatt azt a politikai kultúrát értik, amiben a komplex tervezési folyamat szervesen képes létezni Jelen fenntarthatósági terv a fent megjelölt osztályozásnak megfelelıen az 1. dimenziót jelenti, vagyis egy stratégiai terv. Enying Város Önkormányzata a stratégiai tervre alapozva 2009 év végéig elkészíti azt a tervdokumentációt, amely a 2. dimenzióban megjelölt komplex tervezési folyamat egyes pontjait részletezi. A város fenntarthatósági tervének csak az alapja, a 2009-ben elkészített környezetvédelmi program, ezen stratégiai terv a környezetvédelmen túlmenıen határolja körbe azon jövıbeli célokat amelyek a fenntartható fejlıdés biztosításához szükségesek Enying város önkormányzata politikájában és gyakorlatában is nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlıdés elveinek érvényesülésére, a fenntarthatóság biztosítására. Jelen fenntarthatósági terv a térség környezeti, szociális, gazdasági állapota felmérésén, a kapcsolódó jogszabályok elıírásain, Enying város 2009-ben készített Környezetvédelmi Programján, az eddigi sikeres projektek tapasztalatain, valamint a terv elkészítésével egy idıben megalkotott KEOP pályázati kiírás második fordulójára elıállítandó részletes 6

7 megvalósíthatósági tanulmányban közölt vállalásokon, eléréseken és a kapcsolódó fenntarthatósági szempontokon alapszik. Turul szobor - A bronzból készült turulmadár Orr Lajos, a világháborús emlékmő Somogyi Sándor szobrászmővész alkotása 7

8 2. A település bemutatása 2.1. A település története Enyingrıl a legkorábbi adatok évtıl valóak, melyekbıl következtetni lehet arra, hogy már ebben az idıben bizonyos fejlettséggel bíró település volt. A mai község területéhez három elpusztult falu helye tartozik: Kustyán, Hódos és Páta. Enying a XVI. században nagyobb település volt, viszont Kustyán ekkorra elpusztásodott. A török ostrom alatt 1564-ben a falu leégett, csupán két porta maradt épen, ezen kívül három zsellér lakja még ekkor a falut. Az évben, amikor Enying és környéke végleg felszabadult a török uralom alól, feljegyzések szerint ekkor csak öt jobbágycsalád tartózkodott itt. Az 1700-as évek második felében Enying a Batthyányak birtokába került. A Batthyány-ak földesurasága alatt nagy fejlıdésnek indult a település. A lakosság fı foglalkozása ebben az idıben az állattenyésztés Az 1848-as szabadságharc leverése után a Batthyány családot megfosztották birtokától és Enying a Draskovics grófok birtokába került. 1 Az 1800-as évek közepén Enying már mezıváros jelleggel bírt, járásszékhelye 1867-ig a szomszédos Balatonbozsok volt. Enying a kiegyezés évében járási székhely rangra emelkedett, ide költöztek a járási hivatalok és intézmények, ez Enying további fejlıdésére általános hatással volt. A ma is döntıen mezıgazdasági jellegő településen a XIX. század végén megindult egy bizonyos fokú iparosodás. Megépült 1880-ban a Veszprém Dombóvári vasútvonal állomásépületével. A század végén volt már postája, takarékpénztára. A XX. század elején a fellendülés folytatódik, 1912-ben felépítették a községházát. A húszas években a vasútállomás mellett megépül a gızmalom, melynek jó lisztminısége révén, termékeit Európa legtávolabbi országaiba, sıt még Egyiptomba is szállították, valamint az Egyesült Állomokba is. Enying kezdettıl fogva Veszprém megye közigazgatási területéhez tartozott. A Minisztertanács március 16-i hatállyal a községet a Veszprém megyei Enyingi Járás több községével együtt Fejér megyéhez csatolta ben központi intézkedés következtében nagyközségi rangra emelkedett. A szomszédos, Enyinggel már majdnem teljesen összeépült Balatonbozsok község év október 1-én közigazgatásilag Enyinggel egyesült. 1 Csizmazia Istvánné szerkesztésében: Enying település története 8

9 Hazánk városai közül a legifjabbak közé tartozik a település, Enying 1992-ben kapta meg a városi rangot. 2.2 A település általános jellemzése Érintett földrajzi terület bemutatása Enying, Fejér megye délnyugati részén, a Balatontól légvonalban 7 kilométerre fekvı város, az Enyingi kistérség központi jellegő települése óta városi rangú település, 7010 fı lakossal. A város földrajzi helye kedvezı, az M7-es és a 70-es számú fıúttal a 64-es út termet kapcsolatot, mely egyben a város fıutcája is. Átmeneti táj az Alföld és a Dunántúli Dombság között. Jelenlegi vonzáskörzetéhez 14 kisebb település tartozik. A körzet kereskedelmi, oktatási- mővelıdési és egészségügyi központja. Szépen parkosított fıutcája, közterületei, üzletei, lakóházai kellemes kisvárosi képet nyújtanak. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek Régió Neve Közép-Dunántúl Megye Neve Fejér megye Kistérség Neve Enyingi kistérség Település Neve Enying Város Lakosság száma 7064 fı Érintett KÖTEVIFE Neve Közép-Dunántúli Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Érintett KÖVIZIG Neve Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Forrás: Enying város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése címő, KEOP kódszámú projekt [16.o] 9

10 Enying az Enyingi-hát természetföldrajzi kistáján található. Az összefüggések feltárása miatt nem kiragadva a várost a kistájból, hanem annak részeként az egész kistájat mutatjuk be. A kistáj a mbf 101m és 163 m között vonul, amely közepes magasságú síksági helyzetben lévı, DK felé lejtı dombsági hát. Magassága 160 m-rıl m-re lejt. Középsı és DK-i lösszel borított részét hátravágódó eróziós-deráziós völgyek csipkézik, területe felboltozott löszhátakból és löszlábakból áll. Folyóvízi hordalék és DK felé m-re vastagodó lösztakaró került az üledékre. A homokos-kavicsos rétegek a terület féloldalas ÉNY felé történı kiemelkedése miatt a Balaton partja közelében nagyobb tengerszint feletti magasságba kerültek és néhány méter vastag folyóvízi hordalék alatt, vagy közvetlenül a felszínen fordulnak elı. A település éghajlati viszonyai A kistáj, így Enying területe is mérsékelten meleg és száraz. Az évi napsütéses órák száma 2000 óra körüli. Az évi középhımérséklet 10,0 o C, a vegetációs idıszakban (április 12- október 29. között) 190 napon keresztül a napi középhımérséklet meghaladja a 10,0 o C-ot. Az abszolút hımérsékleti maximumok és minimumok sokévi átlaga 33,5-37,5 o C, illetve 15 és 16 o C közötti. Az éves csapadékmennyiség mm, a nyári félévben mm várható. A téli félévben 35 körüli hótakarós napra lehet számítani, cm hóvastagsággal. A település demográfiai adatai Enying város lakóinak száma az 1786-os, elsı népszámlálás szerint 1920 fı volt. Ez az érték, az 1980-as évekig növekedett, a két és fél évszázad alatt a népesség, több mint háromszorosára emelkedett ig a lakos szám 7100 fı volt, 2001-ben pedig meghaladta a 7200 fıt. Sajnos a következı években csökkent a népességszám, évben csak 7126 fı volt. A viszonylag gyors ütemő növekedés 1966-ban következett be, amikor Balatonbozsokot, Alsótekeres településrésszel együtt Enyinghez csatolták. Enyinghez tartozik még Kabókapuszta, mint egyéb belterület és Leshegy, valamint Öreghegy, mint külterületek. A KSH adatai alapján megállapítható, hogy a külterületek lakónépessége is folyamatosan csökken. A népesség számot a népmozgalmi és a vándormozgalmi folyamatok alakították. Az 1990-es évek elején mindkettı kedvezıtlenül alakult. A legmagasabb lakos szám a 90-es évek 10

11 közepén a természetes szaporodásnak, valamint a magas vándorlási nyereségnek tulajdonítható. A következı években jelentkezı csökkenés oka a természetes fogyás és a vándorlási veszteség. Enying város népsőrősége nem éri el a városi népsőrőség átlagát, annak csupán az egyharmada (86,9 fı/km 2 ), viszont a megyei községek átlagánál másfélszer nagyobb. Fejér Megye Statisztikai Évkönyve alapján a természetes szaporodás évtıl évig negatív volt. Természetes fogyás figyelhetı meg. A vándorlási különbözet az 1990-es évek elején negatív, majd 1994-tıl 1998-ig pozitív volt a mérleg, ekkor évente 15 fıvel többen költöztek a városba ben volt a vándorlási veszteség a legnagyobb (55 fı). Lakosszám alakulása Lakosszám ÉV Természetes szaporodás-fogyás Fı Születés Halálálozás Év 11

12 Roma lakosság Enying lakosságának kb. 8-9 %-a roma, melynek csak 40%-a keresı képes. A ténylegesen dolgozók száma ennek kb. 10%-a. A településen 4 roma család él. A munkaügyi központtal és a kisebbségi önkormányzattal együttmőködve az önkormányzat feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlıségének javítását, munkaerı piaci integrációjuk elısegítését. Nık helyzete Az önkormányzat hatékony részt vállal abban, hogy valamennyi intézményben, a község valamennyi munkáltatónál érvényesítse a nık esélyegyenlıségének biztosítását. Minden segítséget megad annak érdekében, hogy a nık a család összetartásában legnagyobb szerepet játszó anya szerepét fel tudják vállalni, majd ugyanolyan feltételekkel munkát tudjanak vállalni, mint férfiak. Nık és férfiak nettó átlagkeresetének összehasonlítása a vizsgált idıszakban Nık Férfiak dec dec ápr. A diagrammból egyértelmően megállapítható, hogy a három vizsgált idıpont mindegyikében a férfiak nettó átlagkeresete meghaladja a nık nettó átlagkeresetét. A három vizsgált idıponthoz tartozó értékeket megvizsgálva megállapítható, hogy decemberétıl áprilisáig folyamatosan nıtt a különbség a nık és férfiak nettó átlagkeresete között. A 12

13 legnagyobb eltérés április hónapban mutatkozik, ekkor a nık és férfiak nettó átlagkeresete közötti különbség átlagban nettó 8.241,- Ft, a bérrés mértéke 8,16 %, amely azt jelenti, hogy a nık nettó átlag keresetének 8,16 %-kal kellene növekednie ahhoz, hogy elérje a vizsgált idıpontban a férfiak nettó átlag keresetét. Megállapítható, hogy a jövedelem növekedésével nı a férfiak és a nık közötti nettó átlag bérkülönbség Azonban ez az eltérés a nık és férfiak átlag életkor különbségébıl, illetve a közalkalmazottak, köztisztviselık bér-megállapítási rendszerének sajátosságából fakad A település gazdasági tevékenységének jellemzése Primer szektor (Mezıgazdaság) Az agrárgazdaság természetadta kincse a löszön képzıdött kiváló minıségő termıtalaj. A város mezıgazdasági nagyüzemei szintén szerkezeti átalakuláson mentek keresztül. A privatizáció során egyre nagyobb teret hódit a magán és bérgazdálkodás, a zártkerti mővelés, kirajzolódni látszanak a modern farmergazdálkodás körvonalai. A vidék jó minıségő gabonáját feldolgozó öreg malomnak többnyire csak fényes múltja, szolid jelene van, még az úgynevezett Akócs-malom évtizedek óta üres, funkcióveszített, s lassan úrrá lesz rajta az enyészet. Örvendetes a Varga-tanya lovasiskola és panzió tevékenysége. Sáripuszta is a lovasturizmus kedvelıinek egyik célpontja, s a csaknem másfél száz éves múltra visszatekintı Enying-Alsótekeresi Dísz és Gyümölcsfa iskola Rt nemcsak hazai, hanem külföldi piacon is kínálja jó színvonalú termékeit, eredményesen. Agráralkalmassága a megye többi településéhez, illetve a kistérségéhez viszonyítva kimagasló. Enying területének szinte teljes egésze intenzív hasznosításra alkalmas. A környezeti érzékenység megítélése tekintetében a szélerózió okozza a legtöbb problémát a szántóterületeken. Enying jelentıs mezıgazdasági hátérrel rendelkezik, jellemzı mind a kisgazdasági, mind pedig a nagyüzemi növénytermesztés és állattartás. A nagyüzemi mővelést végzık közül legjelentısebb a gabona és takarmánytermesztéssel, valamint állattartással is foglalkozó 13

14 Enyingi Agrár Rt. és Mezıszöv Rt. A város közigazgatási területén két nagy állattartó és feldolgozó telep található: A Mezıszöv Rt. üzemeltetésében lévı sertéskombinát (092 hrsz.). Az Enyingi Agrár Rt. szarvasmarha telepe (017/1 hrsz.). A fentieken kívül jelentıs mezıgazdasági tevékenységet végez az Alsótekerési Faiskola is. A mezıgazdasági termelés hatékonysága mérsékelt mind a régióban, mind Enyingen. A tömegtermelésre alkalmas mővelt és szántóterület aránya meghaladja az Európai Unió átlagát, jellemzı a nagytáblás mővelési rendszer. Enyingen hiányoznak a mezıgazdasági termékeket népszerősítı marketing eszközök, valamint a termelıket és az értékesítıket összekötı értékesítı láncok. A termelık versenyképessége jelentısen csökkent az európai gazdákkal szemben. A szılıtermesztés jelentı hagyományokkal rendelkezik. A borszılı termesztés jelentıs visszaesést mutatott az elmúlt évek során, azonban a csemegeszılı jelenléte nagyobb arányú Szekunder szektor (Ipar) A térség, de maga a város is iparilag fejletlen, ilyen szempontból halmozottan hátrányos helyzető. Ennek oka többrétő: Az elsısorban történelmi idık óta mindig mezıgazdaságból és szolgáltatásból élı településen az iparnak nem voltak és nincsenek tradíciói Csupán a mezıgazdasági termékeket feldolgozó ipar számára van megfelelı mennyiségő és minıségő nyersanyag Nincs egyéb ipartelepítı tényezı: energiahordozók, ipari víz, jó közlekedés, szakképzett munkaerı stb. Hiányzik a szükséges infrastruktúra Kedvezıtlenül hatott és hat napjainkban is az ipartelepítés nemzeti politikája, mely a megye északi térségét és a két megyei jogú nagyvárost, Székesfehérvárt és Dunaújvárost preferálja A szomszédos Siófok és az iparilag fejlettebb DK-i Veszprém megyei ipari háromszög éveken át vonzotta és foglalkoztatta településünk munkaképes lakosságának jelentıs részét Az elmúlt évtizedek politikai irányvonala, mely az ipar erıteljes centralizálását képviselte, nem fordított megfelelı figyelmet térségünkre. 14

15 Az ipari struktúra a tulajdonviszonyok megváltozása, a piacgazdaság kérdése a munkanélküliség növekedését eredményezte, mely napjaink komoly problémája. A helyi kis és középvállalatok munkaerıigénye minimális, míg az olyan cég, mint a Videoton Holding, mely nagyobb létszámú munkaerı alkalmazására alkalmas teljes mértékben piacfüggı, profitorientáltsága miatt helyi, de egyáltalán magyarországi mőködése folytonos bizonytalanságot indukáló. Számottevı ipari termelés Enyingen a Videoton Holding Rt. Kábelkonfekcionáló Üzemében folyt, amelynek a bezárását 2003 januárjában jelentette be a vállalat vezetısége. Az ipari tevékenységek közül a mezıgazdasági feldolgozóipar a legjelentısebb. Kiemelkedı jelentıségő a hús- és tejfeldolgozással foglalkozó Enyingi Agrár Rt. és Mezıszöv Rt.. Jelentısebb ipari tevékenységet végez még két élelmiszeripari, két mőtrágya és növényvédıszerrel foglalkozó cég is. Egyéb ipari tevékenység a városra nem jellemzı, tehát az ebbıl adódó környezet szennyezés csekély mértékőnek mondható. Tercier szektor (kereskedelem, Intézményi ellátottság, idegenforgalom) Kereskedelem: Enying évszázadokon át a Bakony-vidék és a Mezıföld terményeinek legfıbb cserepiac helye volt. Ide szállították a tőzi és épületfát, valamint az egyéb helyi termékeket, hogy azt itt gabonára, olajra, vágóállatra cseréljék. Ez adta meg az itteni piacok és vásárok jelentıségét és vetette meg a sokoldalú kiskereskedelem alapjait már a XIX. Század legelején. A piac helye és idıpontja, esetleges állat és kirakodóvásárok tartása aktuális kérdés napjainkban is után a kereskedelem bázisa országszerte az állami üzletláncok és ÁFÉSZ-ek lettek Napjainkban már a bérlık, de még nagyobb hányadban az egyéni vállalkozók által fenntartott üzleté, kereskedelmi egységeké a vezetı szerep. A város áruellátása, árukínálata, mely környezete fölé emeli az átlagosnál jobb. Szükség lesz a jövıben bevásárlóközpontra (vásárcsarnok vagy diszkontáruház), kulturált zenés szórakozóhelyre és vendégfogadásra alkalmas panzióra, szállodára. Az Uniós csatlakozás után külkereskedelmi egységek objektív feltételein is javítani kell. Intézményi ellátottság: Enyingen több óvoda, általános iskola, egy zeneiskola és egy gimnázium mőködik, városi könyvtár várja az olvasni vágyókat. A Batthyány-kastély és a 15

16 római katolikus templom több kulturális eseménynek is helyet ad. Az egészségügyi, szociális intézményi ellátottság megfelelı szintő a megye hasonló adottságú településeihez viszonyítva. Az alapfokú mővészetoktatási intézményben fizetendı térítési díjakról és tandíjakról az 1/2006. (I. 31.) számú helyi rendelet rendelkezik. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában mőködı: a) általános iskola és alapfokú mővészetoktatási intézményre, b) az alapfokú mővészetoktatási intézmény tanulóira, a kiskorú tanulók szüleire, gyámjára, c) az alapfokú mővészetoktatási intézményeknél felnıtt oktatásban részt vevıkre. Az önkormányzat a Közoktatási törvény ában felsoroltakon kívül további ingyenes szolgáltatást nem biztosít. Térítési díjat kell fizetni a Közoktatási törvény 115. (1) bekezdés c) pontjában, tandíjat a ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén a 6. -ában foglalt szabályok szerint a tanulóknak. Az Európai Közösség tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe az e rendeletben biztosított szolgáltatásokat. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-, oktatási intézményekben, továbbá az önkormányzati feladat ellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások körét a Közoktatási törvény a tartalmazza. Szociális helyzet alapján további 30%-os térítési és tandíjkedvezményben részesül az a tanuló, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról a 24/2009. (VI.29.) sz. helyi rendelet rendelkezik: Iskoláskorúak (7-14 évesek) étkeztetése Menza (ebéd) Nyersanyagnorma: Térítési díj 216,- Ft 270,- Ft 16

17 Általános Iskolai étkeztetés (háromszori étkezés) Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 58,- Ft 216,- Ft 58,- Ft 332,- Ft 73,- Ft 270,- Ft 73,- Ft 416,- Ft Óvodáskorúak (3-6 évesek) étkeztetése Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 43,- Ft 214,- Ft 43,- Ft 300,- Ft 54,- Ft 268,- Ft 54,- Ft 376,- Ft Városi Bölcsıde (háromszori étkezés) 2 Nyersanyagnorma: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: Térítési díj Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 64,- Ft 208,- Ft 48,- Ft 320,- Ft 80,- Ft 260,- Ft 60,- Ft 400,- Ft 2 Módosította a 28/2009. (VII. 07.) számú rendelet. 17

18 Egyesített Szociális Intézmény Nyersanyagnorma( áfát nem tartalmaz): Reggeli: Ebéd: Vacsora: Összesen: 65,- Ft 258,- Ft 167,- Ft 490,- Ft Az intézményben fizetendı térítési díjakat külön rendelet szabályozza. Vendégétkeztetés (egyszeri étkezés) Önkormányzati dolgozók és rendelıintézeti közalkalmazottak: Nyersanyagnorma: Térítési díj 280,- Ft 504,- Ft Nem önkormányzati dolgozók Nyersanyagnorma: Térítési díj 298,- Ft 540,- Ft Az egyes szociális ellátásokról a 14/2000. (IV. 19.) sz. helyi rendelet rendelkezik. E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. tv. (a továbbiakban: Szoctv.) által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékérıl és igénybevételük módjáról. Az önkormányzat képviselı-testülete e rendeletben szabályozza a Szoctv-ben kapott felhatalmazás szerinti tartalom erejéig az alábbi pénzbeli, szociális ellátásokra vonatkozó helyi szabályokat: a.) rendszeres szociális segély, b.) lakásfenntartási támogatás, c.) Szoctv. 48/B. (1) bekezdése szerinti ápolási díj, 3 d.) átmeneti segély, e.) temetési segély. 4 3 Módosította a 14/2009. (III.31.) sz. rendelet 4 Módosította a 1/2007. (II.12.) sz. rendelet 18

19 Az Önkormányzat Képviselı-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi természetben nyújtott szociális ellátásokat: a.) köztemetés, b.) közgyógyellátás méltányosságból, c.) a képviselı-testület döntése alapján természetbeni szociális ellátásként nyújtható: ca) az átmeneti segély, cb) a temetési segély, cc) a lakásfenntartási támogatás. 5 Az Önkormányzat Képviselı-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat: a.) étkeztetés, b.) házi segítségnyújtás, c.) családsegítés, d.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás, e.) nappali ellátást nyújtó intézmény (idısek klubja), f.) ápolást, gondozást nyújtó (tartós bentlakásos) intézmény, g.) speciális alapellátási feladatok. 6 A szociális ellátások megállapításához szükséges kérelmet önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus út kizárásával a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani Egészségügyi és szociális ellátás Enyingen felnıtt és gyermek ellátást biztosító háziorvosi rendelı, védınıi szolgálat, fogorvos szakrendelés, mentıszolgálat, illetve központi orvosi ügyelet mőködik. A lakosság körében kialakuló betegségek létrejöttéért számos tényezı felelıs, melyek összetett módon játszanak szerepet a betegségek kialakulásában, kimenetelében és lefolyásában. Az egészségi állapotot a következı tényezık befolyásolhatják: az egészségügyi ellátás színvonala, hozzáférhetısége; 5 Módosították a 1/2007. (II.12.), 14/2009. (III.31.) sz. rendeletek 6 Módosították a 8/2004. (IV.01.), 14/2009. (III.31.) sz. rendeletek 19

20 az életmód, táplálkozási szokások; környezeti hatások; társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok. Enying lakosságának egészségi állapotát befolyásoló tényezıket a fentiek alapján a következık szerint foglalhatjuk össze: az orvosi alapellátás feltételeit háziorvos helyben biztosítja, szakellátás egy része a Fejér Megyei Szent György Kórház Enyingi Rendelıintézetében, a hiányzó szakellátások pedig a Fejér Megyei Szent György Kórházban vehetık igénybe; az életmód megfelel az országos átlagnak, annak változása, egészségesebb életmód, illetve táplálkozási szokások kialakítása felvilágosító munkát igényel; a környezeti hatások mértéke nem olyan jelentıs, hogy kedvezıtlenül befolyásolnák a lakosság egészségi állapotát, a levegı és a víz minısége egyaránt megfelelı; a társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális viszonyok megfelelnek a magyarországi települési viszonyoknak. A Rendelıintézetben mőködı szakrendelések a következık: Belgyógyászat Sebészet Urológia Fül-orr-gégészet Szemészet Bırgyógyászat Orthopedia Tüdıgyógyászat Fizikótherápia Röntgen Ultrahang Reumathológia Nıgyógyászat Addiktológia 20

21 Gondozás Pszichiátria Idegszakrendelés Laboratórium Enying Város Önkormányzatának területén mőködı egészségügyi alapellátások körzeteit a 13/2005. (IX. 22.) számú helyi rendelet mellékelte rögzíti. Idegenforgalom: Enying idegenforgalmának nincs számottevı múltja. A huzamos ideig való itt tartózkodás turisztikai feltételei nem teremtıdtek meg. Kevés az úgynevezett idegenforgalmi vonzerı. A városközponttól gépjármővel kb. fél óra alatt elérhetı a Balaton-part, azonban ez a tény nem befolyásolja az idegenforgalmat. A város életében nincs múltja az idegenforgalomhoz kapcsolódó tevékenységeknek. A feltételek, az idegenforgalmi vonzerı, a látványosságok, a megfelelı számú szálláshelyek nem alakultak ki. Látnivalók Enyingen Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom Enyingi Római Katolikus Templom A templomi beldíszítmények Szentháromság Római Katolikus templom Református templom Evangélikus templom Enyingi Török Bálint kopjafa (1992.) I. világháborús emlékmő (1922.) Turul szobor (1991.) Szentgyörgyi Albert mellszobra (1999.) Batthyány-kastély Schrikker-kúria Városháza (1912.) A hajdani Járásbíróság épülete Kopjafa az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére. 21

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002. Enying Város. Környezetvédelmi programja

Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002. Enying Város. Környezetvédelmi programja Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Környezetvédelmi programja 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalmi összefoglaló 1.1 A települési környezetvédelmi

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020 Borsod-Tender Kft. Tartalom I. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ RÉSZ... 8 1. A település helye tágabb és szűkebb térségében, településhálózati összefüggések...

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/31-9/2011. TÁRGY: A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS, GYERMEK- VÉDELMI ELLÁTÁSOK, OKTA- TÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK- BEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTA- TÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 14/2011.(III.22.)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 II. Stratégiai program TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 2.1 ERİSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...3 2.1.1 FÖLDRAJZI KÖRNYEZET ÉS TÉRSZERKEZETI KAPCSOLATRENDSZER,

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Országos Vízjelzı Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 212. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-12/2012. Tárgy: Lakások és helyiségek bérleti díja. Mell.: 2 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben