3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása."

Átírás

1 GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önálló modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudományrendszerét. - Halmazelméleti alapfogalma; - Valós függvények; - Számsorozatok és sorok; - Függvények határértéke, folytonossága; - Differenciálszámítás; - Integrálszámítás; - Differenciálegyenletek. - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Csernyák László: Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás, Műszaki kiadó, Budapest Bárczy Barnabás: Integrálszámítás, Műszaki kiadó, Budapest A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Az előadás megtartásához táblával ellátott előadóterem. A gyakorlati foglalkozásokhoz a csoportlétszámnak megfelelő méretű termek szükségesek.

2 ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. GZ2102 I. 2 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 1+3 * (15+45) ( * 30 óra hetesi gyakorlat) Gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg a számítógépek rendszerét. Önállóan tudják kezelni a PC-gépeket, valamint alapvető számítástechnikai rendszereket tudjanak alkalmazni a szakterületükön. - Számítástechnika alapjai; - Számítógép felépítése, hardver, szoftver rendszere, működése; - PC gépek DOS operációs rendszere, felépítése; - DOS parancsok; - Felhasználói programok, rendszerprogramok; - WINDOWS rendszerek alapjai, felépítésük; - Szövegszerkesztés és grafika a WINDOWS-ban. - 1 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése; - Beszámoló a WORD és EXCEL gyakorlatból. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? BBS-E Kiadó, Budapest, DOS, WINDOWS kézikönyv. - Számítástechnikai szoftverrendszerek kézikönyve. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Táblával, írásvetítővel ellátott nagy előadóterem. A gyakorlati órák megtartásához számítógépekkel ellátott, csoportfoglalkozásra alkalmas termek szükségesek.

3 KÖZGAZDASÁGTAN I. GZ félév 6 kredit ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat, összesen óra kollokvium ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): dr. Filep Gyula tanszékvezető, főiskolai docens A piacgazdaság mikro egységeinek elméleti - általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Ennek keretében a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak, a piaci szereplők közötti kapcsolatoknak a bemutatása. A közgazdaságtan módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. Bevezetés a mikroökonómiába. A kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet- és kínálatrugalmasság. A kínálati-keresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete. Monopólium. A tökéletlen verseny és a trösztellenes politika. Oligopólium. A jövedelem eloszlása. A termelés és a határérték elmélete. A tényező-ráfordítások ára. Bérek, fizetések és a munkapiac. Kamat, profit és tőke. 1 db házi dolgozat, 1 db zárthelyi dolgozat 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Kötelező irodalom Paul A. Samuelson - William P. Nordhaus: Közgazdaságtan I-II. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Paul A. Samuelson - William P. Nordhaus: Közgazdaságtan KJK Kerszöv, Budapest, Mikroökonómia (szerk.: Kopányi Mihály) Műszaki Könyvkiadó, Budapest H.R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Szakmai folyóiratok Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, tábla

4 JOGI ALAPISMERETEK I. GZ1104 I. félév 3 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Berényi László heti 2 óra előadás, 30 óra cégbíró, óraadó tanár 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A jogi kultúra alapelemeinek közvetítése, a jogi és természetes személyekre vonatkozó szabályok megismerése, szakjogági tanulmányok előkészítése. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: Általános jogi alapismeretek: A társadalom, az állam és a jog összefüggései Társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma A jog forrásai, jogforrásai hierarchia A jogszabály érvényessége és hatálya A jogrendszer és a jogágak Jogértelmezés, joghézag Alkotmányjogi ismeretek: Az Alkotmány helye és szerepe a jogrendszerben A Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere Az egyes állami szervek feladatai és hatásköre Állampolgári jogok és kötelezettségek Polgári jogi ismeretek: A polgári jog fogalma, rendszere, alapelvei A Ptk. szerkezete A polgári jogviszony fogalma, elemei és fajtái A polgári jogviszony alanyai A polgári jogi igények érvényesítése, az idő szerepe a polgári jogban, határidők számítása, elévülés A jogszerzés és a jogutódlás A jogviszony. Jogalanyok, jogképesség, cselekvőképesség A jogi személy A jogügyletek és érvényességi kellékeik Szervezetek a Ptk-ban Hozzátartozók és közeli hozzátartozók Gazdálkodó szervezetek a speciális jogszabályokban A gazdálkodó szervezetek megszünése 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: A félévelismerés feltétele 2 db zárthelyi dolgozat eredményes megírása Kollokvium: előadások és a kötelező irodalom anyaga 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) Kötelező Irodalom Dr. Berényi László Jogi alapismeretek I A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) A jogalkotásról szóló évi XI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. Ajánlott irodalom A kötelező jegyzetben jelölt jogszabályok, bírósági határozatok 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA

5 Tantárgy neve: ÁRUTERMELÉS ÉS TECHNOLÓGIA Tantárgy kódja: GZ1105, GZ1213 Meghirdetés féléve: I., II. Kreditpont: 3-3 Összóraszám: 30+0, 30+0 Számonkérés módja: kollokvium, kollokvium Előfeltétel: GZ1105 Tantárgyfelelős neve: Dr. Sinóros-Szabó Botond Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár 1.) A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 2.) A tantárgy tartalma: A talaj, mint a termelés nélkülözhetetlen része. A talaj és a technológiai folyamatok kölcsönhatása. A víz, a technológiai folyamatok nélkülözhetetlen anyaga. A víz felhasználási formái, készletek és azok jellemzői. A víz és a technológiai folyamatok kölcsönhatása. A levegő és a technológiai folyamatok kölcsönhatása. Az anyag és a munkafolyamatok alapjai és azok megnyilvánulási formái a különböző technológiákban. Az energiaátalakítási folyamatok alapjai és azok megnyilvánulási formái a különböző technológiákban. 3.) Évközi ellenőrzés módja: A félév során a szorgalmi időszakban maximum 50 pont érhető el. Ezek a következőkből szerezhetők: - zárthelyi dolgozat 1 db 35 pont - alkalmazástechnikai feladat 1 db 15 pont. A zárthelyi dolgozatban a megírás időpontjáig elhangzott előadások, gyakorlatok anyaga kerül számonkérésre. A vizsga követelményei a tárgy végleges jegyének megállapítása: A kollokvium írásbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga kijavítása után a félév során szerzett pontszámok (zárthelyi, alkalmazástechnikai feladat eredménye) és a vizsgán elért pontszám összeadása után jegy megajánlásra kerül sor a TVSZ szerint. Ha a hallgató a 100 pontból 51 pontot nem ér el, a vizsgája elégtelen, utóvizsgára kötelezett. A vizsgán a szerezhető 50 pontból minimum 26 pontot el kell érni. Ennek hiányában függetlenül a fél év során szerzett pontok számától a vizsga elégtelen. Az 51 pont fölötti eredmény esetén a hallgatónak lehetőséget biztosítunk vizsgaeredményének javítására, szóbeli vizsga formájában. A vizsga anyaga felöleli a félév során leadott teljes anyagot. 4.) A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5.) Kötelező irodalom: Prof. Sinóros-Szabó B.-Szőllősi I.-Szabó B.: Technológia I. Oktatási segédlet, Nyíregyháza, Dr. Barótfi István: Energiafelhasználói kézikönyv. Budapest, Hütte: Die Grundlagen der ingenieur Wissenschaaften. Berlin, Dr. Stefanovits Pál: Talajtan. Budapest, Dr. Moser Miklós: A környezetvédelem alapjai. Budapest, II. félév Tantárgy témakörei: Az energiahordozók szerepe a technológiákban. Az energiafelhasználás és az energiagazdálkodás kérdései. Az energia-költségcsökkentés lehetőségei. Az anyagmozgatás, szállítás elméleti kérdései. Az anyagmozgatás, szállítás gépi berendezései, Az állattartó telepek technológiái. A szántóföldi növénytermesztés technológiái. A kertészeti növénytermesztés technológiái. Az élelmiszeripari termékek feldolgozása. Gépipari technológiák. A régiók térinformatikai, tájgazdálkodási kérdései. Kötelező irodalom: Prof. Sinóros-Szabó B.-Szőllősi I.-Szabó B.: Technológia II. Oktatási segédlet, Nyíregyháza, Dr. Barótfi István: Energiafelhasználói kézikönyv. Budapest, Hütte: Die Grundlagen der ingenieur Wissenschaaften. Berlin, Dr. Galó Miklós: Termeléstechnológia. Nyíregyháza, Dr. Bánházi János: Szántóföldi munkagépek. Budapest, Dr. Mikecz István: Az állattartás gépei. Budapest, A vizsga követelményei, a tárgy végleges jegyének megállapítása: az Árutermelés és technológiánál megadottak szerint.

6 PROSZEMINÁRIUM GZ1106 I. félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): 0+30 gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Kósáné Bilanics Ágnes Főiskolai adjunktus 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: Az oktatás keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik az intézmény működési rendjének, szervezeti felépítésének, szabályzatainak megismerésére. Bevezető ismereteket kapnak az iskolai írásos és szóbeli ügyintézés szokásairól, a jegyzetelés módszertanáról, a diákönkormányzat munkájáról. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: A főiskola szervezeti felépítése: A hallgatói jogok és kötelességek Munkavédelem I. Munkavédelem II. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ismertetése Könyvtárismeret Jegyzetelési módszertan Tudományos diákköri munka Hallgatói kommunikáció alapismeretek Viselkedés órán, vizsgán, oktatási épületben Írásos ügyintézés az intézményben Diákok érdekképviseleti szervezetei, öntevékenységi köre (DJB,H ÖK) Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat elemzése Közművelődési intézmények bemutatása 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: A tantárgy oktatása aláírással zárul. Az aláírás feltétele a munkavédelmi ZH megírása, valamint egy adott témájú alkalmazástechnikai feladat elkészítése. 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: AJÁNLOTT IRODALOM Ottlik : Illem, etikett, protokoll sorozat Forgách: Az alapvető érintkezési szabályok A Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA:

7 FILOZÓFIATÖRTÉNET GZ1107 I. félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - heti 2 óra előadás, 30 óra Dr. Láczay Magdolna Kari főigazgató, tanszékvezető főiskolai tanár 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A mai kor egyre specializálódó szaktudományai mellett igényli a világot átfogó rendszerező ismeretek megszerzését is. A filozófia, és ezen belül a politikai gondolkodás története azokat a filozófiai rendszereket kínálja, amelyek a világ koronkénti átrendeződését tükrözi. Szintetizálja a civilizáció történetének legfontosabb ismérveit. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: Klasszikus filozófiai elméletek kialakulása és megalapozói, a politikai gondolkodás helye a filozófiában Platon, az állam megszervezéséről Arisztotelész a politikáról és az etikáról A középkor filozófiája (Abaelardus, Szent Ágoston, Aquinói Tamás A reneszánsz gondolkodói, az utópiák megteremtői (Morus, Campanella, Machiavelli) Természetjogi elméletek (Hobbes, Locke, Spinoza) Szerződés elméletek (Rousseau, Montesquie, Hume) A liberalizmus fogalma, kialakulása, angol, amerikai és francia irányzatai (Tocqueville és J. S. Mill elmélete) Konzervatív politikai gondolkodók és a neokonzervativizmus alternatívája A marxizmus kialakulása és főbb gondolkodói A pluralizmus elmélete, angol, amerikai szociológiai iskola Elit elméletek. Max Weber, válságelméletek: Habermas 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: 1 darab zárthelyi dolgozat és 1 darab évfolyamdolgozat, azaz önálló témafeldolgozás a kiírt témakörök valamelyikének szabad választásával. 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: KÖTELEZŐ IRODALOM Hársing László: A filozófia gondolkodás Paczolay Szabó Péter: A politikaelmélet rövid története AJÁNLOTT IRODALOM Pláton: Állam Arisztotelész: Nikomakhoszi etika Aquinói Tamás: Summa Teológia Machiavelli: A fejedelem Morus: Utópia Campanella: Napváros Locke: Értekezés a polgári kormányzatról Rousseau: Társadalmi szerződés 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA:

8 GAZDASÁGTÖRTÉNET GZ1108 I. félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - DR. Riczu Zoltán heti 2 óra előadás, 30 óra Főiskolai docens 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A gazdaságtörténet (a magyar gazdaság története) a mai gazdasági irányzatok előzményeit, gyökereit oly módon igyekszik bemutatni, hogy rávilágít a nemzeti és nemzetközi irányzatok, folyamatok, jelenségek viszonyára, hatásaira, kölcsönhatásaira; a piaci és termelési viszonyok változásaira; a különböző időszakok modernizációs törekvéseire és ezek következményeire. Bemutatja a magángazdaság történeti alakulását, az állam gazdasági szerepvállalásait és ezek körét az egyes fejlődési ciklusokban. A gazdasági folyamatokat beágyazza a korabeli társadalmi és politikai környezetbe. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: A természet és a magyar táj, mint ökológiai tényező. A XVIII. század előtti magyar gazdaság. A feudális abszolutizmus gazdaságpolitikája. (A felvilágosodás hatása, ipari forradalom, kelet, nyugat eltérése.) A földkérdés alakulása és a magyar paraszti társadalom 1848-ig. A polgári gazdaság alapjai ben. A magyarországi polgárosodás a XIX. században, mint a tőkés gazdálkodás egyik feltétele. A tőkés piacgazdaság kialakulása Magyarországon. Liberális konzervatív elemek a magyar gazdaságpolitikában. A magyar gazdaság a századfordulón. Az első világháború gazdasági hatása. Trianon gazdasági következményei. A magyar gazdaság az as években. A bethleni konszolidáció gazdaságpolitikája. A világgazdasági válság hatása Magyarországon. A magyar gazdaság a második világháború éveiben. Helyreállítás és újjáépítés 1945 után Magyarországon. A háborús károk felszámolása. A koalíciós időszak ( ) gazdaságpolitikája. Fordulat a gazdaságpolitikában 1947-ben, államosítások és a tervgazdálkodás kezdete. A szocialista tervgazdaság főbb jellemzői és működési mechanizmusa Magyarországon között. Reformelképzelések között és 1956 után a gazdasági mechanizmus megváltoztatására. Kísérlet egy magyar modell kialakítására. A gazdaságpolitika alakulása között. A szocialista gazdaság restaurációja között. Viták a gazdaságirányításról. A gazdasági mechanizmus reformja Magyarországon 1968-ban. A magyar gazdaság között. Küzdelem a reformpártiak és a konzervatívok között a gazdaságirányítás és a gazdasági mechanizmus kérdésében. A magyar gazdaság 1975-től a rendszerváltásig. A magyar nemzetgazdaság a nemzetközi gazdasági élet vérkeringésében. A magyar gazdaság kitörési pontjai, fejlődési lehetőségei az ezredfordulón. Prognózisok és trendek. 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: Év közben a témakörökhöz kapcsolódó irodalmak feldolgozása egy kiselőadás (házi dolgozat) alapján, 1 db zárthelyi dolgozat megírása, az előadások látogatása. Félév végén kollokvium (szóban vagy írásban) az előadások és a megadott irodalmak alapján. 4.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: KÖTELEZŐ IRODALOM Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig AULA KIADÓ, Budapest, AJÁNLOTT IRODALOM G. Szabó István /szerk./: Dokumentumok és szemelvények a magyar gazdaságtörténet tanulmányozásához. Nyíregyháza, 1997.GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar Berend T. Iván - Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon Budapest, Akadémiai Kiadó Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története Budapest, Közgazdasági- és Jogi Kiadó Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés , Magvető Könyvkiadó, Budapest Berend T. Iván: Napjaink a történelemben, Magvető Kiadó, Budapest Bogár László: Kitörési kísérleteink,közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.

9 GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS II. GZ1209 II. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 1+2 (15+30) Gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101 Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önálló modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudományrendszerét. - Kombinatórika; - Eseményalgebra; - Valószínűségszámítás; - Valószínűségeloszlások; - Valószínűségszámítási tételek; - Normálisból származtatott eloszlások. - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Csernyák László: Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest, Prékopa András: Valószínűségelmélet. Műszaki könyvkiadó, Budapest, A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Az előadás megtartásához táblával ellátott előadóterem. A gyakorlati foglalkozásokhoz a csoport-létszámnak megfelelő méretű termek szükségesek.

10 ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. GZ2210 II. 2 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 0+30 Gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101, GZ2102 Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg a számítógépek rendszerét. Önállóan tudják kezelni a PC-gépeket, valamint alapvető számítástechnikai rendszereket tudjanak alkalmazni a szakterületükön. - Programozás alapjai; - Programkészítés, programok felépítése; - Változók, konstansok, utasítások; - Ciklusok, eljárások, függvények; - Adatbázisok alapjai, tervezése, szerkezete; - Adatbáziskezelő utasítások; - Adatbáziskezelők menüvezérelt parancsai. - 1 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin: Alkalmazott számítástechnika (Algoritmikus programozás) Nyíregyháza Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? BBS-E Kiadó, Budapest, Pirkó József: Programozás Pascal nyelven; 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Táblával, írásvetítővel ellátott nagy előadóterem. A gyakorlati órák megtartásához számítógépekkel ellátott, csoport-foglalkozásra alkalmas termek szükségesek.

11 ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): KÖZGAZDASÁGTAN II. GZ félév 6 kredit heti 2 óra elmélet, 2 óra gyakorlat, összesen óra szigorlat GZ1108, GZ1103 dr. Filep Gyula tanszékvezető, Főiskolai docens A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, a közöttük meghúzódó összefüggések feltárása. A makroökonómia áttekintése. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Fogyasztás és beruházás. A kibocsátás-meghatározódás elmélet. A költségvetési politika az elméletben és a gyakorlatban. Az aggregált kínálat és a konjunktúra-ciklusok. A munkanélküliség. A pénz és a kereskedelmi banki tevékenység. A központi bank monetáris politikája. Az infláció fogalma, hatása, költségei; okok és gyógymódok. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. A kormányzat gazdasági szerepe. Szegénység, egyenlőség és hatékonyság. Gazdasági alternatívák. A gazdasági növekedés elmélete, trendjei és forrásai. A fejlődő országok közgazdaságtana. A nemzetközi kereskedelem és a komparatív előny elmélete. Védővámok, kvóták és a szabad kereskedelem. Az árfolyamok és a nemzetközi pénzügyi rendszer. 1 db házi dolgozat, 1 db zárthelyi dolgozat. 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Kötelező irodalom Paul A. Samuelson - William P. Nordhaus: Közgazdaságtan I-III. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Szilágyi György: A nemzeti számlák közgazdasági világa Statisztikai Szemle, Az előadások anyaga Szakmai folyóiratok Bevezetés a makroökonómiába c. tankönyv Aula Kiadó, Budapest, Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába Osiris Kiadó, Budapest, Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, tábla

12 ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): JOGI ALAPISMERETEK II. GZ1212 II. félév 3 kredit heti 2 óra előadás, 30 óra Kollokvium GZ1104 Dr. Berényi László Cégbíró, óraadó tanár 1.) CÉL: A jogalanyok közötti szerződéses kapcsolatok alapvető előírásai. 2.) TARTALMA: A Polgári törvénykönyv alapelvei a szerződések körében: A polgári jogviszony tárgya, elemei A dolog, birtok, birtokvédelem A tulajdon, tulajdonvédelem A kötelem fogalma Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése Szerződésbiztosító mellékkötelezettségek Szerződéstípusok a PTK-ban Szerződéstípusok a külön jogszabályokban A polgári peres és nem peres eljárás Nemzetközi szerződéses kapcsolat Büntetőjog, büntető eljárásjog Gazdasági bűncselekmények 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: Félév elismerés feltétele az eredményes ZH megírása. 4.) Kollokvium, szóban az előadások, jegyzet és a kapcsolódó jogszabályok anyagából. 5.) KÖTELEZŐ IRODALOM: Dr. Berényi László Jogi Alapismeretek II., PTK, A szerződésekre vonatkozó külön jogszabályok

13 Tantárgy neve: STATISZTIKA I., II. Tantárgy kódja: GZ1214, GZ1320 Meghirdetés féléve: II.-III. Kreditpont: 3 4 Összóraszám (elm+gyak): 2+2 (30+30), 2+2 (30+30) Számonkérés módja: II. félév gyakorlati jegy, III. félév szigorlat (összevont módszertani) Előfeltétel (tantárgyi kód): GZ1101, GZ1103, GZ1211 Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós Tantárgyfelelős beosztása: Tanszékvezető, főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései (max.3-5 sor) Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz (szakirányhoz) tartozó tárgyak esetén az eltérések megemlítése) II. félév - Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe, - a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei. - a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai. - a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, statisztikai adat, mutatószám és modell, - a statisztikai információs rendszere, adatszerzési módok - a statisztikai sorok és táblák, - A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei. - osztályozás, összehasonlítás, - ábrázolás, - leszármaztatott számok számítása - viszonyszámok, - számított és helyzeti középértékek - indexek - A szóródás statisztikai vizsgálatának módszerei: - szóródási mérőszámok, - empirikus eloszlások, - aszimmetria viszonyok tanulmányozása - Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására, - a jelenségek dinamikusváltozásának ábrázolása, tendenciájának számszerű jellemzése, átlagos fejlődési mérték és ütem meghatározás. - a mennyiségi sorok eloszlás vizsgálata, ábrázolásuk, koncentráció elemzés, átlagformák, szimmetria viszonyok, szóródási viszonyok, - vizsgálati módszerek együttes alkalmazása, az eredmények értékelése, szöveges következtetések megfogalmazása - az értékindexkör indexei és összefüggéseik értelmezése, - a főátlagindex körindexei és összefüggéseik, értelmezésük - az indexkörök összefüggései, általánosítható következtetések. II/3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) 2 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása) 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései) III. félév: - A minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői, - A véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei - Statisztikai becslések elmélete és gyakorlata, - Hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata, - A statisztikai összefüggés vizsgálatok,

14 - a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, - kétváltozós nem lineáris korreláció és regresszió analízis, - a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, - vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. - Az idősorok vizsgálatának statisztikai módszerei: - trendanalízis, - szezonalítás vizsgálat, - konjuktura elemzés, - az idősorok összefüggés vizsgálatai. - Esettanulmányok a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazására. - számtani átlag, értékösszeg, arány, megoszlás, és hányadosbecslés különböző minták alapján, - átlagokra, szórásra, és eloszlásokra vonatkozó hipotézisek vizsgálata. - gyakorlati példák a korreláció és regresszió számításra, a paraméterek értelmezése, - termelési függvények alapján végezhető közgazdasági elemzések, - multikollinearitás és a tényező hatások felbontása, - gyakorlati példák az asszociációs és vegyes kapcsolatok vizsgálatára, - lineáris, exponenciális, parabolikus, hiperbolikus, és logisztikus trendanalízis, - szezonális eltérés és szezonindex számítás, - a konjuktura hatás kimutatása, - előrejelzések az idősorok elemzése és korrelációs kapcsolatok feltárása alapján III/3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) 2 db. zh dolgozat (esettanulmány a becslések és hipotézis vizsgálatok köréből, illetve az összefüggés vizsgálat témaköréből) 1 db. házi feladat (egyénileg végzett reprezentatív megfigyelés és eredményeinek értékelése, értelmezése: becslés, vagy hipotézisvizsgálat, vagy korreláció és regresszió analízis, illetve tényezőkre bontás, szöveges értékelés) 4. A tárgy előirt külső szakmai gyakorlatai: Az összefüggő nyári gyakorlat keretében a gyakorló hely statisztikai információs rendszerének tanulmányozása. 5. A kötelező illetve ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve (összesen max.10 irodalom megjelölés lehet). - Köves, P.-Párniczky, G. (1981): Általános statisztika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest. - Kerékgyártó, Gy-né.,-Mundruczó, Gy. (1994): Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. Aula, Budapest. - Hunyadi, L., et.al. (1996): Statisztika. Aula, Budapest. - Galó,M., Gyuricsku, K.: (1997, 1998): Statisztika I.-II. főiskolai jegyzet. GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar, Nyíregyháza. - Szakfolyóiratok: Statisztikai Szemle, Területi Statisztika 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és felszerelésük) Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok, Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

15 Tantárgy neve: VÁLLALATI GAZDASÁGTAN Tantárgy kódja: GZ1215, GZ1321 Meghirdetés féléve: II.-III. Kreditpont: 2-3 Összóraszám elm.: 2 + 0, (30+30) Számonkérés módja: kollokvium, kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): GZ1101, GZ1215 Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács László Tantárgyfelelős beosztása: gazdasági tanár, közgazdaságtudományok kandidátusa 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A vállalati gazdálkodás, működés elvi alapjainak megismertetése, kapcsolatrendszerének, belső viszonyainak és külső környezetének bemutatása. Részletesen elemezzük a vállalat tevékenységi rendszerét, az értékalkotási folyamatban résztvevő funkcionális elemeket. Nagy teret kap a gazdasági verseny jelentőségének, a piac, a piaci szereplők működésének, a tartós versenyelőny megszerzését szolgáló módszerek megismertetése. 2. A tantárgy tartalma II. félévben: Az elméleti alapok. Az üzleti vállalkozás, a vállalat, a gazdasági társaságok szervezeti formái. A piac és piaci viszonyok. A vállalat mikro és makro környezete. Az állam gazdasági szerepe. A vállalati stratégia alkotásos elméleti és módszertani kérdései. III. félévben: A vállalat tevékenységi rendszere. Marketing. Az innováció. Az emberi erőforrás gazdálkodás. Az információ. Termelés, szolgáltatás, logisztika. Vállalati pénzügyek. Vállalati stratégia alkotás, és megvalósítása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló (házi) dolgozat, zárthelyi, kollokvium félévenként. 4. A tárgy előirt külső szakmai gyakorlatai : A kötelező illetve ajánlott jegyzetek Kötelező: Chikán Attila (1997): Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest. Ajánlott: A vállalatgazdaságtan tankönyv mellékletében szereplő ajánlott irodalom, illetve az időszerű kérdésekben való jártasságot biztosító sajtó és folyóirat cikkek. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása Tantermek, tábla, írásvetítő.

16 ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): Tantárgyfelelős neve: SZOCIOLÓGIA GZ1216 II. félév 2 kredit 2 óra/hét elmélet Kollokvium GZ1107 Dr. Kerülő Judit Tanszékvezető, főiskolai tanár 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modern kor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival és azok megoldási lehetőségeivel. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: TÖRTÉNETI-ELMÉLETI KÉRDÉSEK 1. A polgári szociológia keletkezése és fejlődése 2. A marxista szociológia 3. A magyar szociológia és fejlődése 4. A szociológia módszertani problémái A TÁRSADALOM SZERKEZETI JELENSÉGE 1. A struktúra, a rendszer és a társadalmi rétegződés 2. A település társadalmi jelenségei 3. A társadalmi csoportok 4. A szervezet, mint társadalmi jelenség 5. A társadalom tevékenységi szférái 6. Társadalmi változás társadalom konfliktus 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: A félév elismerésének feltétele 1 db zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A félév kollokviummal zárul. 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Oziris Kiadó, Ajánlott irodalom Hantó Zsuzsa: Szociológia GATE Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő Jegyzet 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA:

17 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ GZ félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): heti 2 óra előadás, összesen 30 óra kollokvium ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): GZ 1108 dr. Hanusz Árpád PhD Tanszékvezető, főiskolai tanár A hallgatók kapjanak átfogó képet a földrajzi környezetről és a gazdaság kapcsolatáról. Ismerjék meg a társadalmi fejlődés és a gazdaság kapcsolatát, egymásra épülését. Tudjanak tájékozódni a világban és tudják értékelni a földrajzi munkamegosztás következményeit. 1. Gazdaságföldrajz tárgya, fogalma és helye a tudomány világában. A gazdaságföldrajz fontosabb ágazatai. Társadalomföldrajz mint szinonim tudományág. 2. Gazdaságföldrajzi alapismeretek, fogalmak, szórövidítések értelmezése. Nemzetközi irányzatok érvényesülése a magyar gazdaságföldrajz tanításában. 3. Településföldrajzi alapismeretek. 4. Szórvány települések, falvak, városok. Települési hierarchiák. 5. Világvárosok térszerkezeti modellje. Egészséges város fogalma. A települések fejlődésének lehetséges irányai. A legújabb kutatási eredmények. 6. Népességföldrajzi alapismeretek. Túlnépesedési problémák. Korfák összehasonlító elemzése. 7. Világvallások szerepe a gazdaság fejlődésére. Nyelvek a kommunikáció fejlődése. 8. Természeti erőforrások szerepe a világ energia- és ásványkincs-bányászatában. 9. A világ energiatermelésének problémái. Alternatív energiahordozók. 10. A Föld ipari termelésének területi átrendeződése. Iparvidékek tündöklése és a rozsdaövezetek kialakulása. 11. Ipari ágazatok területi elrendeződése. A különböző ipartelepítő tényezők hatása az ipari övezetek kialakulására. 12. Agrártermelés és élelmiszergazdaság összekapcsolódása. 13. A mezőgazdaság ágazatainak területi és időbeni fejlődése. Növénytermesztés zónalitás természetföldrajzi meghatározottság. 14. Közlekedésföldrajzi alapismeretek. A világkereskedelem történelmi múltja és fejlődésének elemzése. Világkereskedelem napjainkban. 15. A környezetvédelem szerepe a gazdaság fejlődésében. Összefoglaló elemzés a félév legfontosabb gazdasági eseményeinek tükrében. Aktuális gazdaságföldrajzi változások a világ térképén. Iránytrendek meghatározása a gazdaság várható fejlődési irányaira. A fenntartható fejlődés biztosításának feltételrendszere a világ különböző fejlettségű országaiban. 2 db házi dolgozat megírása, határidőre történő beadása. 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Dr. Frisnyák Sándor: Általános gazdaságföldrajz Tankönyvkiadó Tér és Társadalom, Heti Világgazdaság, Napi Gazdaság, Figyelő Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, nagy méretű tábla

18 GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS III. GZ1318 III. 4 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+1 (30+15) Szigorlat ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101; GZ 1209 Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önálló modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudományrendszerét. - Lineáris tér; - Mátrixaritmetika; - Gráfok és alkalmazásai. - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin: Operációkutatás I.,Budapest, Operációkutatás (Szerk.: Csath Magdolna). SZÁMOK, Budapest, Gáspár László: Mátrixaritmetikai gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Tóth Irén: Lineáris algebra, KKF. jegyzet, Budapest, Dr. Gáspár László: Mátrixaritmetikai gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Wateru Magda: Alkalmazott gráfelmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Táblával, írásvetítővel ellátott nagy előadóterem, biztosítva a megfelelő hangosítást is. Gyakorlati foglalkozások megtartására a csoportlétszámnak megfelelő termek alkalmasak.

19 INFORMATIKA GZ2319 III. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 0+30 Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101; GZ1209; GZ1318; GZ2102; GZ1214, GZ2210 Dr. Kiss Zsolt Péter főiskolai docens Az ezredfordulóra az informatika a gazdasági élet egyik meghatározó tényezőjévé vált, számos területen elsődleges stratégiai jelentőséggel bír. A tantárgy célja az informatika elméleti hátterének bemutatása, majd erre építve Megismertetni a hallgatókkal a modern üzleti életben fontos szerepet betöltő információs technikákat, illetve azok alkalmazási területeit; Felkészíteni a hallgatókat, hogy képesek legyenek üzleti céljaikhoz a legmegfelelőbb informatikai eszközöket megtalálni. - Rendszerelméleti alapfogalmak; - Rendszerek vizsgálati módszerei; - Gazdálkodó szervezetek rendszerjellemzői; - Informatikai alapfogalmak; - Hálós tervezés; - Döntési táblák, döntési fa; - Számviteli információs-rendszer adatmodellje; - Adatmodellezés; - Access adatbáziskezelő rendszer; - Adatbevitel, adatkezelés, lekérdezések, űrlapok, jelentések; - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db házi dolgozat megírása; - Órai aktivitás. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek irodalomjegyzéke Kötelező irodalom: - Órai vázlatok, jegyzetek. - Digitális képalkotás, jegyzet - Nógrádi László: PC suli I-II. kötet, Nógrádi PC-Suli, Győr, Dr. Halassy Béla: Számvitelszervezés I. Az információs rendszerek tervezési ismeretei. Perfekt 064/1995., Budapest, Bodnár Ibolya Nagy Zoltán: Adatbáziskezelés, PC-START Stúdió, Budapest, Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés. Novodat Kiadó, Győr, Dr. Papp Ottó: Hálótervezés az ipari gyakorlatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szakmai folyóiratok. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Számítógépekkel felszerelt, csoportos gyakorlatok megtartására alkalmas termek.

20 ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): ÖSSZEHASONLÍTÓ GAZDASÁGTAN GZ félév 2 kredit heti 2 óra gyakorlat, összesen 30 óra kollokvium GZ1211 Türei Sándor Óraadó tanár A legfejlettebb piacgazdaságokkal rendelkező országok példáján keresztül bemutatni a társadalomba ágyazottan, politikai, kulturális környezetükbe illesztve, hogy miképpen működik és milyen eredményeket ér el a gazdasági rendszer. Bevezetés, gazdasági rendszerek és intézményelemzés. Modernizáció, modernitás. A modern kapitalizmus fejlődési szakaszai I-II. A XX. század végének fejleményei, a XXI. századi kapitalizmus kibontakozása. A kapitalista gazdaság alapvető intézményei. A modern kapitalizmus politikai rendszere, döntési mechanizmusai. Jóléti állam és szociális piacgazdaság. Az angolszász liberálkapitalizmus és Japán. A neokorporatív gazdasági rendszerek. A szocialista gazdasági berendezkedés. A megreformált szocialista rendszerek. A posztszocialista átmenet (szocialista rendszer válsága, összeomlása, rendszerátalakítás lépései, transzformációs visszaesés). Liberalizálás és stabilizálás - a sokkterápiás átmenet. A rendszerváltó magyar gazdaság. Kína, a kínai reformszocializmus, és az átmenet evolúciós alternatívája. 1 db házi dolgozat, 1 db zárthelyi dolgozat 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Kötelező irodalom: Szerk.: Bara Zoltán és Szabó Katalin: Gazdasági rendszerek, országok, intézmények Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba Aula Kiadó, Budapest, Polányi: A gazdaság mint intézményesítési folyamat. in: Lengyel - Szántó: A gazdasági élet szociológiája Budapest, Fukuyama: A történelem vége. Világosság 1990/1. 3. Naisbitt: Megatrendek. OMIKK, Burubotn - Pejovich: A tulajdonjog és a gazdasági elmélet. in: Harmathy - Sajó: Gazdasági Jogi Tanulmányok KJK, Downs: Politikai cselekvés a demokráciában. Közgazdasági Szemle 1990/9. 6. Kornai: Transzformációs visszaesés. Közgazdasági Szemle. 1993/ Dabrowski: Az 1990/91-es lengyel stabilizáció. Külgazdaság 1992/10 8. Lipton - Sachs: A piacgazdaság kialakítása Kelet-Európában. Mozgó Világ, 1990/8. 9. Choski - Michaely - Papageorghiou: A sikeres kereskedelem liberalizációs politika. in: Köves-Márer: Külgazdasági liberalizálás. KOPINT Murrell: A gazdasági reform evolúciós és radikális megközelítése. Közgazdasági Szemle 1993/3. Szakfolyóiratok Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, tábla

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása. Gazdasági matematika GZB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium - Dr. Blahota István főiskolai tanár MI A tárgy keretében a hallgatók a matematikai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek 2015/2016. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai III. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai (Gazdaságinformatikus szak) 2016/2017. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Gazdasági jog alapjai

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. TÁVOKTATÁS I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2015/2016. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai II. Tantárgyat tanszék gondozó Közgazdasági

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.)

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) A tájékoztató célja, hogy polgári jog

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I.

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 1 c. tárgy tanulmányozásához Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megzése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 K Az Elemi gazdasági

Részletesebben

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás Gazdálkodási szak főiskolai szintű levelező képzés mintatanterve 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév. félév. félév Mikroökonómia Makroökonómia Alkalmazott lineáris algebra 9+k4 Operációkutatás Vezetés-szervezés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE

AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE AZ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS ÓRATERVE 1. A képzés óraterve Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tanulmányi ideje négy félév. Az idegenvezetőhostess szakirányon ez a hallgatóktól összességében

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben