3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása."

Átírás

1 GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önálló modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudományrendszerét. - Halmazelméleti alapfogalma; - Valós függvények; - Számsorozatok és sorok; - Függvények határértéke, folytonossága; - Differenciálszámítás; - Integrálszámítás; - Differenciálegyenletek. - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Csernyák László: Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás, Műszaki kiadó, Budapest Bárczy Barnabás: Integrálszámítás, Műszaki kiadó, Budapest A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Az előadás megtartásához táblával ellátott előadóterem. A gyakorlati foglalkozásokhoz a csoportlétszámnak megfelelő méretű termek szükségesek.

2 ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. GZ2102 I. 2 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 1+3 * (15+45) ( * 30 óra hetesi gyakorlat) Gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg a számítógépek rendszerét. Önállóan tudják kezelni a PC-gépeket, valamint alapvető számítástechnikai rendszereket tudjanak alkalmazni a szakterületükön. - Számítástechnika alapjai; - Számítógép felépítése, hardver, szoftver rendszere, működése; - PC gépek DOS operációs rendszere, felépítése; - DOS parancsok; - Felhasználói programok, rendszerprogramok; - WINDOWS rendszerek alapjai, felépítésük; - Szövegszerkesztés és grafika a WINDOWS-ban. - 1 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése; - Beszámoló a WORD és EXCEL gyakorlatból. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? BBS-E Kiadó, Budapest, DOS, WINDOWS kézikönyv. - Számítástechnikai szoftverrendszerek kézikönyve. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Táblával, írásvetítővel ellátott nagy előadóterem. A gyakorlati órák megtartásához számítógépekkel ellátott, csoportfoglalkozásra alkalmas termek szükségesek.

3 KÖZGAZDASÁGTAN I. GZ félév 6 kredit ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat, összesen óra kollokvium ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): dr. Filep Gyula tanszékvezető, főiskolai docens A piacgazdaság mikro egységeinek elméleti - általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Ennek keretében a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak, a piaci szereplők közötti kapcsolatoknak a bemutatása. A közgazdaságtan módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. Bevezetés a mikroökonómiába. A kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet- és kínálatrugalmasság. A kínálati-keresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete. Monopólium. A tökéletlen verseny és a trösztellenes politika. Oligopólium. A jövedelem eloszlása. A termelés és a határérték elmélete. A tényező-ráfordítások ára. Bérek, fizetések és a munkapiac. Kamat, profit és tőke. 1 db házi dolgozat, 1 db zárthelyi dolgozat 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Kötelező irodalom Paul A. Samuelson - William P. Nordhaus: Közgazdaságtan I-II. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Paul A. Samuelson - William P. Nordhaus: Közgazdaságtan KJK Kerszöv, Budapest, Mikroökonómia (szerk.: Kopányi Mihály) Műszaki Könyvkiadó, Budapest H.R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Egy modern megközelítés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Szakmai folyóiratok Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, tábla

4 JOGI ALAPISMERETEK I. GZ1104 I. félév 3 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Berényi László heti 2 óra előadás, 30 óra cégbíró, óraadó tanár 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A jogi kultúra alapelemeinek közvetítése, a jogi és természetes személyekre vonatkozó szabályok megismerése, szakjogági tanulmányok előkészítése. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: Általános jogi alapismeretek: A társadalom, az állam és a jog összefüggései Társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma A jog forrásai, jogforrásai hierarchia A jogszabály érvényessége és hatálya A jogrendszer és a jogágak Jogértelmezés, joghézag Alkotmányjogi ismeretek: Az Alkotmány helye és szerepe a jogrendszerben A Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere Az egyes állami szervek feladatai és hatásköre Állampolgári jogok és kötelezettségek Polgári jogi ismeretek: A polgári jog fogalma, rendszere, alapelvei A Ptk. szerkezete A polgári jogviszony fogalma, elemei és fajtái A polgári jogviszony alanyai A polgári jogi igények érvényesítése, az idő szerepe a polgári jogban, határidők számítása, elévülés A jogszerzés és a jogutódlás A jogviszony. Jogalanyok, jogképesség, cselekvőképesség A jogi személy A jogügyletek és érvényességi kellékeik Szervezetek a Ptk-ban Hozzátartozók és közeli hozzátartozók Gazdálkodó szervezetek a speciális jogszabályokban A gazdálkodó szervezetek megszünése 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: A félévelismerés feltétele 2 db zárthelyi dolgozat eredményes megírása Kollokvium: előadások és a kötelező irodalom anyaga 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) Kötelező Irodalom Dr. Berényi László Jogi alapismeretek I A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) A jogalkotásról szóló évi XI. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. Ajánlott irodalom A kötelező jegyzetben jelölt jogszabályok, bírósági határozatok 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA

5 Tantárgy neve: ÁRUTERMELÉS ÉS TECHNOLÓGIA Tantárgy kódja: GZ1105, GZ1213 Meghirdetés féléve: I., II. Kreditpont: 3-3 Összóraszám: 30+0, 30+0 Számonkérés módja: kollokvium, kollokvium Előfeltétel: GZ1105 Tantárgyfelelős neve: Dr. Sinóros-Szabó Botond Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár 1.) A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 2.) A tantárgy tartalma: A talaj, mint a termelés nélkülözhetetlen része. A talaj és a technológiai folyamatok kölcsönhatása. A víz, a technológiai folyamatok nélkülözhetetlen anyaga. A víz felhasználási formái, készletek és azok jellemzői. A víz és a technológiai folyamatok kölcsönhatása. A levegő és a technológiai folyamatok kölcsönhatása. Az anyag és a munkafolyamatok alapjai és azok megnyilvánulási formái a különböző technológiákban. Az energiaátalakítási folyamatok alapjai és azok megnyilvánulási formái a különböző technológiákban. 3.) Évközi ellenőrzés módja: A félév során a szorgalmi időszakban maximum 50 pont érhető el. Ezek a következőkből szerezhetők: - zárthelyi dolgozat 1 db 35 pont - alkalmazástechnikai feladat 1 db 15 pont. A zárthelyi dolgozatban a megírás időpontjáig elhangzott előadások, gyakorlatok anyaga kerül számonkérésre. A vizsga követelményei a tárgy végleges jegyének megállapítása: A kollokvium írásbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga kijavítása után a félév során szerzett pontszámok (zárthelyi, alkalmazástechnikai feladat eredménye) és a vizsgán elért pontszám összeadása után jegy megajánlásra kerül sor a TVSZ szerint. Ha a hallgató a 100 pontból 51 pontot nem ér el, a vizsgája elégtelen, utóvizsgára kötelezett. A vizsgán a szerezhető 50 pontból minimum 26 pontot el kell érni. Ennek hiányában függetlenül a fél év során szerzett pontok számától a vizsga elégtelen. Az 51 pont fölötti eredmény esetén a hallgatónak lehetőséget biztosítunk vizsgaeredményének javítására, szóbeli vizsga formájában. A vizsga anyaga felöleli a félév során leadott teljes anyagot. 4.) A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5.) Kötelező irodalom: Prof. Sinóros-Szabó B.-Szőllősi I.-Szabó B.: Technológia I. Oktatási segédlet, Nyíregyháza, Dr. Barótfi István: Energiafelhasználói kézikönyv. Budapest, Hütte: Die Grundlagen der ingenieur Wissenschaaften. Berlin, Dr. Stefanovits Pál: Talajtan. Budapest, Dr. Moser Miklós: A környezetvédelem alapjai. Budapest, II. félév Tantárgy témakörei: Az energiahordozók szerepe a technológiákban. Az energiafelhasználás és az energiagazdálkodás kérdései. Az energia-költségcsökkentés lehetőségei. Az anyagmozgatás, szállítás elméleti kérdései. Az anyagmozgatás, szállítás gépi berendezései, Az állattartó telepek technológiái. A szántóföldi növénytermesztés technológiái. A kertészeti növénytermesztés technológiái. Az élelmiszeripari termékek feldolgozása. Gépipari technológiák. A régiók térinformatikai, tájgazdálkodási kérdései. Kötelező irodalom: Prof. Sinóros-Szabó B.-Szőllősi I.-Szabó B.: Technológia II. Oktatási segédlet, Nyíregyháza, Dr. Barótfi István: Energiafelhasználói kézikönyv. Budapest, Hütte: Die Grundlagen der ingenieur Wissenschaaften. Berlin, Dr. Galó Miklós: Termeléstechnológia. Nyíregyháza, Dr. Bánházi János: Szántóföldi munkagépek. Budapest, Dr. Mikecz István: Az állattartás gépei. Budapest, A vizsga követelményei, a tárgy végleges jegyének megállapítása: az Árutermelés és technológiánál megadottak szerint.

6 PROSZEMINÁRIUM GZ1106 I. félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): 0+30 gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Kósáné Bilanics Ágnes Főiskolai adjunktus 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: Az oktatás keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik az intézmény működési rendjének, szervezeti felépítésének, szabályzatainak megismerésére. Bevezető ismereteket kapnak az iskolai írásos és szóbeli ügyintézés szokásairól, a jegyzetelés módszertanáról, a diákönkormányzat munkájáról. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: A főiskola szervezeti felépítése: A hallgatói jogok és kötelességek Munkavédelem I. Munkavédelem II. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ismertetése Könyvtárismeret Jegyzetelési módszertan Tudományos diákköri munka Hallgatói kommunikáció alapismeretek Viselkedés órán, vizsgán, oktatási épületben Írásos ügyintézés az intézményben Diákok érdekképviseleti szervezetei, öntevékenységi köre (DJB,H ÖK) Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat elemzése Közművelődési intézmények bemutatása 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: A tantárgy oktatása aláírással zárul. Az aláírás feltétele a munkavédelmi ZH megírása, valamint egy adott témájú alkalmazástechnikai feladat elkészítése. 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: AJÁNLOTT IRODALOM Ottlik : Illem, etikett, protokoll sorozat Forgách: Az alapvető érintkezési szabályok A Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA:

7 FILOZÓFIATÖRTÉNET GZ1107 I. félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - heti 2 óra előadás, 30 óra Dr. Láczay Magdolna Kari főigazgató, tanszékvezető főiskolai tanár 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A mai kor egyre specializálódó szaktudományai mellett igényli a világot átfogó rendszerező ismeretek megszerzését is. A filozófia, és ezen belül a politikai gondolkodás története azokat a filozófiai rendszereket kínálja, amelyek a világ koronkénti átrendeződését tükrözi. Szintetizálja a civilizáció történetének legfontosabb ismérveit. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: Klasszikus filozófiai elméletek kialakulása és megalapozói, a politikai gondolkodás helye a filozófiában Platon, az állam megszervezéséről Arisztotelész a politikáról és az etikáról A középkor filozófiája (Abaelardus, Szent Ágoston, Aquinói Tamás A reneszánsz gondolkodói, az utópiák megteremtői (Morus, Campanella, Machiavelli) Természetjogi elméletek (Hobbes, Locke, Spinoza) Szerződés elméletek (Rousseau, Montesquie, Hume) A liberalizmus fogalma, kialakulása, angol, amerikai és francia irányzatai (Tocqueville és J. S. Mill elmélete) Konzervatív politikai gondolkodók és a neokonzervativizmus alternatívája A marxizmus kialakulása és főbb gondolkodói A pluralizmus elmélete, angol, amerikai szociológiai iskola Elit elméletek. Max Weber, válságelméletek: Habermas 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: 1 darab zárthelyi dolgozat és 1 darab évfolyamdolgozat, azaz önálló témafeldolgozás a kiírt témakörök valamelyikének szabad választásával. 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: KÖTELEZŐ IRODALOM Hársing László: A filozófia gondolkodás Paczolay Szabó Péter: A politikaelmélet rövid története AJÁNLOTT IRODALOM Pláton: Állam Arisztotelész: Nikomakhoszi etika Aquinói Tamás: Summa Teológia Machiavelli: A fejedelem Morus: Utópia Campanella: Napváros Locke: Értekezés a polgári kormányzatról Rousseau: Társadalmi szerződés 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA:

8 GAZDASÁGTÖRTÉNET GZ1108 I. félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - DR. Riczu Zoltán heti 2 óra előadás, 30 óra Főiskolai docens 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A gazdaságtörténet (a magyar gazdaság története) a mai gazdasági irányzatok előzményeit, gyökereit oly módon igyekszik bemutatni, hogy rávilágít a nemzeti és nemzetközi irányzatok, folyamatok, jelenségek viszonyára, hatásaira, kölcsönhatásaira; a piaci és termelési viszonyok változásaira; a különböző időszakok modernizációs törekvéseire és ezek következményeire. Bemutatja a magángazdaság történeti alakulását, az állam gazdasági szerepvállalásait és ezek körét az egyes fejlődési ciklusokban. A gazdasági folyamatokat beágyazza a korabeli társadalmi és politikai környezetbe. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: A természet és a magyar táj, mint ökológiai tényező. A XVIII. század előtti magyar gazdaság. A feudális abszolutizmus gazdaságpolitikája. (A felvilágosodás hatása, ipari forradalom, kelet, nyugat eltérése.) A földkérdés alakulása és a magyar paraszti társadalom 1848-ig. A polgári gazdaság alapjai ben. A magyarországi polgárosodás a XIX. században, mint a tőkés gazdálkodás egyik feltétele. A tőkés piacgazdaság kialakulása Magyarországon. Liberális konzervatív elemek a magyar gazdaságpolitikában. A magyar gazdaság a századfordulón. Az első világháború gazdasági hatása. Trianon gazdasági következményei. A magyar gazdaság az as években. A bethleni konszolidáció gazdaságpolitikája. A világgazdasági válság hatása Magyarországon. A magyar gazdaság a második világháború éveiben. Helyreállítás és újjáépítés 1945 után Magyarországon. A háborús károk felszámolása. A koalíciós időszak ( ) gazdaságpolitikája. Fordulat a gazdaságpolitikában 1947-ben, államosítások és a tervgazdálkodás kezdete. A szocialista tervgazdaság főbb jellemzői és működési mechanizmusa Magyarországon között. Reformelképzelések között és 1956 után a gazdasági mechanizmus megváltoztatására. Kísérlet egy magyar modell kialakítására. A gazdaságpolitika alakulása között. A szocialista gazdaság restaurációja között. Viták a gazdaságirányításról. A gazdasági mechanizmus reformja Magyarországon 1968-ban. A magyar gazdaság között. Küzdelem a reformpártiak és a konzervatívok között a gazdaságirányítás és a gazdasági mechanizmus kérdésében. A magyar gazdaság 1975-től a rendszerváltásig. A magyar nemzetgazdaság a nemzetközi gazdasági élet vérkeringésében. A magyar gazdaság kitörési pontjai, fejlődési lehetőségei az ezredfordulón. Prognózisok és trendek. 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: Év közben a témakörökhöz kapcsolódó irodalmak feldolgozása egy kiselőadás (házi dolgozat) alapján, 1 db zárthelyi dolgozat megírása, az előadások látogatása. Félév végén kollokvium (szóban vagy írásban) az előadások és a megadott irodalmak alapján. 4.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: KÖTELEZŐ IRODALOM Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig AULA KIADÓ, Budapest, AJÁNLOTT IRODALOM G. Szabó István /szerk./: Dokumentumok és szemelvények a magyar gazdaságtörténet tanulmányozásához. Nyíregyháza, 1997.GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar Berend T. Iván - Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon Budapest, Akadémiai Kiadó Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története Budapest, Közgazdasági- és Jogi Kiadó Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés , Magvető Könyvkiadó, Budapest Berend T. Iván: Napjaink a történelemben, Magvető Kiadó, Budapest Bogár László: Kitörési kísérleteink,közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.

9 GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS II. GZ1209 II. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 1+2 (15+30) Gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101 Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önálló modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudományrendszerét. - Kombinatórika; - Eseményalgebra; - Valószínűségszámítás; - Valószínűségeloszlások; - Valószínűségszámítási tételek; - Normálisból származtatott eloszlások. - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Csernyák László: Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest, Prékopa András: Valószínűségelmélet. Műszaki könyvkiadó, Budapest, A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Az előadás megtartásához táblával ellátott előadóterem. A gyakorlati foglalkozásokhoz a csoport-létszámnak megfelelő méretű termek szükségesek.

10 ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. GZ2210 II. 2 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 0+30 Gyakorlati jegy ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101, GZ2102 Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg a számítógépek rendszerét. Önállóan tudják kezelni a PC-gépeket, valamint alapvető számítástechnikai rendszereket tudjanak alkalmazni a szakterületükön. - Programozás alapjai; - Programkészítés, programok felépítése; - Változók, konstansok, utasítások; - Ciklusok, eljárások, függvények; - Adatbázisok alapjai, tervezése, szerkezete; - Adatbáziskezelő utasítások; - Adatbáziskezelők menüvezérelt parancsai. - 1 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin: Alkalmazott számítástechnika (Algoritmikus programozás) Nyíregyháza Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? BBS-E Kiadó, Budapest, Pirkó József: Programozás Pascal nyelven; 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Táblával, írásvetítővel ellátott nagy előadóterem. A gyakorlati órák megtartásához számítógépekkel ellátott, csoport-foglalkozásra alkalmas termek szükségesek.

11 ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): KÖZGAZDASÁGTAN II. GZ félév 6 kredit heti 2 óra elmélet, 2 óra gyakorlat, összesen óra szigorlat GZ1108, GZ1103 dr. Filep Gyula tanszékvezető, Főiskolai docens A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, a közöttük meghúzódó összefüggések feltárása. A makroökonómia áttekintése. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Fogyasztás és beruházás. A kibocsátás-meghatározódás elmélet. A költségvetési politika az elméletben és a gyakorlatban. Az aggregált kínálat és a konjunktúra-ciklusok. A munkanélküliség. A pénz és a kereskedelmi banki tevékenység. A központi bank monetáris politikája. Az infláció fogalma, hatása, költségei; okok és gyógymódok. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. A kormányzat gazdasági szerepe. Szegénység, egyenlőség és hatékonyság. Gazdasági alternatívák. A gazdasági növekedés elmélete, trendjei és forrásai. A fejlődő országok közgazdaságtana. A nemzetközi kereskedelem és a komparatív előny elmélete. Védővámok, kvóták és a szabad kereskedelem. Az árfolyamok és a nemzetközi pénzügyi rendszer. 1 db házi dolgozat, 1 db zárthelyi dolgozat. 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Kötelező irodalom Paul A. Samuelson - William P. Nordhaus: Közgazdaságtan I-III. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Szilágyi György: A nemzeti számlák közgazdasági világa Statisztikai Szemle, Az előadások anyaga Szakmai folyóiratok Bevezetés a makroökonómiába c. tankönyv Aula Kiadó, Budapest, Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába Osiris Kiadó, Budapest, Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, tábla

12 ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): JOGI ALAPISMERETEK II. GZ1212 II. félév 3 kredit heti 2 óra előadás, 30 óra Kollokvium GZ1104 Dr. Berényi László Cégbíró, óraadó tanár 1.) CÉL: A jogalanyok közötti szerződéses kapcsolatok alapvető előírásai. 2.) TARTALMA: A Polgári törvénykönyv alapelvei a szerződések körében: A polgári jogviszony tárgya, elemei A dolog, birtok, birtokvédelem A tulajdon, tulajdonvédelem A kötelem fogalma Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése Szerződésbiztosító mellékkötelezettségek Szerződéstípusok a PTK-ban Szerződéstípusok a külön jogszabályokban A polgári peres és nem peres eljárás Nemzetközi szerződéses kapcsolat Büntetőjog, büntető eljárásjog Gazdasági bűncselekmények 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: Félév elismerés feltétele az eredményes ZH megírása. 4.) Kollokvium, szóban az előadások, jegyzet és a kapcsolódó jogszabályok anyagából. 5.) KÖTELEZŐ IRODALOM: Dr. Berényi László Jogi Alapismeretek II., PTK, A szerződésekre vonatkozó külön jogszabályok

13 Tantárgy neve: STATISZTIKA I., II. Tantárgy kódja: GZ1214, GZ1320 Meghirdetés féléve: II.-III. Kreditpont: 3 4 Összóraszám (elm+gyak): 2+2 (30+30), 2+2 (30+30) Számonkérés módja: II. félév gyakorlati jegy, III. félév szigorlat (összevont módszertani) Előfeltétel (tantárgyi kód): GZ1101, GZ1103, GZ1211 Tantárgyfelelős neve: Dr. Galó Miklós Tantárgyfelelős beosztása: Tanszékvezető, főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései (max.3-5 sor) Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz (szakirányhoz) tartozó tárgyak esetén az eltérések megemlítése) II. félév - Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe, - a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei. - a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai. - a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, statisztikai adat, mutatószám és modell, - a statisztikai információs rendszere, adatszerzési módok - a statisztikai sorok és táblák, - A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei. - osztályozás, összehasonlítás, - ábrázolás, - leszármaztatott számok számítása - viszonyszámok, - számított és helyzeti középértékek - indexek - A szóródás statisztikai vizsgálatának módszerei: - szóródási mérőszámok, - empirikus eloszlások, - aszimmetria viszonyok tanulmányozása - Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására, - a jelenségek dinamikusváltozásának ábrázolása, tendenciájának számszerű jellemzése, átlagos fejlődési mérték és ütem meghatározás. - a mennyiségi sorok eloszlás vizsgálata, ábrázolásuk, koncentráció elemzés, átlagformák, szimmetria viszonyok, szóródási viszonyok, - vizsgálati módszerek együttes alkalmazása, az eredmények értékelése, szöveges következtetések megfogalmazása - az értékindexkör indexei és összefüggéseik értelmezése, - a főátlagindex körindexei és összefüggéseik, értelmezésük - az indexkörök összefüggései, általánosítható következtetések. II/3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) 2 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása) 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései) III. félév: - A minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői, - A véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei - Statisztikai becslések elmélete és gyakorlata, - Hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata, - A statisztikai összefüggés vizsgálatok,

14 - a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, - kétváltozós nem lineáris korreláció és regresszió analízis, - a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, - vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. - Az idősorok vizsgálatának statisztikai módszerei: - trendanalízis, - szezonalítás vizsgálat, - konjuktura elemzés, - az idősorok összefüggés vizsgálatai. - Esettanulmányok a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazására. - számtani átlag, értékösszeg, arány, megoszlás, és hányadosbecslés különböző minták alapján, - átlagokra, szórásra, és eloszlásokra vonatkozó hipotézisek vizsgálata. - gyakorlati példák a korreláció és regresszió számításra, a paraméterek értelmezése, - termelési függvények alapján végezhető közgazdasági elemzések, - multikollinearitás és a tényező hatások felbontása, - gyakorlati példák az asszociációs és vegyes kapcsolatok vizsgálatára, - lineáris, exponenciális, parabolikus, hiperbolikus, és logisztikus trendanalízis, - szezonális eltérés és szezonindex számítás, - a konjuktura hatás kimutatása, - előrejelzések az idősorok elemzése és korrelációs kapcsolatok feltárása alapján III/3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) 2 db. zh dolgozat (esettanulmány a becslések és hipotézis vizsgálatok köréből, illetve az összefüggés vizsgálat témaköréből) 1 db. házi feladat (egyénileg végzett reprezentatív megfigyelés és eredményeinek értékelése, értelmezése: becslés, vagy hipotézisvizsgálat, vagy korreláció és regresszió analízis, illetve tényezőkre bontás, szöveges értékelés) 4. A tárgy előirt külső szakmai gyakorlatai: Az összefüggő nyári gyakorlat keretében a gyakorló hely statisztikai információs rendszerének tanulmányozása. 5. A kötelező illetve ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve (összesen max.10 irodalom megjelölés lehet). - Köves, P.-Párniczky, G. (1981): Általános statisztika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest. - Kerékgyártó, Gy-né.,-Mundruczó, Gy. (1994): Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. Aula, Budapest. - Hunyadi, L., et.al. (1996): Statisztika. Aula, Budapest. - Galó,M., Gyuricsku, K.: (1997, 1998): Statisztika I.-II. főiskolai jegyzet. GATE Nyíregyházi Főiskolai Kar, Nyíregyháza. - Szakfolyóiratok: Statisztikai Szemle, Területi Statisztika 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és felszerelésük) Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok, Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

15 Tantárgy neve: VÁLLALATI GAZDASÁGTAN Tantárgy kódja: GZ1215, GZ1321 Meghirdetés féléve: II.-III. Kreditpont: 2-3 Összóraszám elm.: 2 + 0, (30+30) Számonkérés módja: kollokvium, kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): GZ1101, GZ1215 Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács László Tantárgyfelelős beosztása: gazdasági tanár, közgazdaságtudományok kandidátusa 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A vállalati gazdálkodás, működés elvi alapjainak megismertetése, kapcsolatrendszerének, belső viszonyainak és külső környezetének bemutatása. Részletesen elemezzük a vállalat tevékenységi rendszerét, az értékalkotási folyamatban résztvevő funkcionális elemeket. Nagy teret kap a gazdasági verseny jelentőségének, a piac, a piaci szereplők működésének, a tartós versenyelőny megszerzését szolgáló módszerek megismertetése. 2. A tantárgy tartalma II. félévben: Az elméleti alapok. Az üzleti vállalkozás, a vállalat, a gazdasági társaságok szervezeti formái. A piac és piaci viszonyok. A vállalat mikro és makro környezete. Az állam gazdasági szerepe. A vállalati stratégia alkotásos elméleti és módszertani kérdései. III. félévben: A vállalat tevékenységi rendszere. Marketing. Az innováció. Az emberi erőforrás gazdálkodás. Az információ. Termelés, szolgáltatás, logisztika. Vállalati pénzügyek. Vállalati stratégia alkotás, és megvalósítása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló (házi) dolgozat, zárthelyi, kollokvium félévenként. 4. A tárgy előirt külső szakmai gyakorlatai : A kötelező illetve ajánlott jegyzetek Kötelező: Chikán Attila (1997): Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest. Ajánlott: A vállalatgazdaságtan tankönyv mellékletében szereplő ajánlott irodalom, illetve az időszerű kérdésekben való jártasságot biztosító sajtó és folyóirat cikkek. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása Tantermek, tábla, írásvetítő.

16 ÖSSZÓRASZÁM (ELM + GYAK): ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): Tantárgyfelelős neve: SZOCIOLÓGIA GZ1216 II. félév 2 kredit 2 óra/hét elmélet Kollokvium GZ1107 Dr. Kerülő Judit Tanszékvezető, főiskolai tanár 1.) A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI: A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modern kor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival és azok megoldási lehetőségeivel. 2.) A TANTÁRGY TARTALMA: TÖRTÉNETI-ELMÉLETI KÉRDÉSEK 1. A polgári szociológia keletkezése és fejlődése 2. A marxista szociológia 3. A magyar szociológia és fejlődése 4. A szociológia módszertani problémái A TÁRSADALOM SZERKEZETI JELENSÉGE 1. A struktúra, a rendszer és a társadalmi rétegződés 2. A település társadalmi jelenségei 3. A társadalmi csoportok 4. A szervezet, mint társadalmi jelenség 5. A társadalom tevékenységi szférái 6. Társadalmi változás társadalom konfliktus 3.) ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: A félév elismerésének feltétele 1 db zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A félév kollokviummal zárul. 4.) A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5.) A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Oziris Kiadó, Ajánlott irodalom Hantó Zsuzsa: Szociológia GATE Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő Jegyzet 6.) A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA:

17 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ GZ félév 2 kredit ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): heti 2 óra előadás, összesen 30 óra kollokvium ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): GZ 1108 dr. Hanusz Árpád PhD Tanszékvezető, főiskolai tanár A hallgatók kapjanak átfogó képet a földrajzi környezetről és a gazdaság kapcsolatáról. Ismerjék meg a társadalmi fejlődés és a gazdaság kapcsolatát, egymásra épülését. Tudjanak tájékozódni a világban és tudják értékelni a földrajzi munkamegosztás következményeit. 1. Gazdaságföldrajz tárgya, fogalma és helye a tudomány világában. A gazdaságföldrajz fontosabb ágazatai. Társadalomföldrajz mint szinonim tudományág. 2. Gazdaságföldrajzi alapismeretek, fogalmak, szórövidítések értelmezése. Nemzetközi irányzatok érvényesülése a magyar gazdaságföldrajz tanításában. 3. Településföldrajzi alapismeretek. 4. Szórvány települések, falvak, városok. Települési hierarchiák. 5. Világvárosok térszerkezeti modellje. Egészséges város fogalma. A települések fejlődésének lehetséges irányai. A legújabb kutatási eredmények. 6. Népességföldrajzi alapismeretek. Túlnépesedési problémák. Korfák összehasonlító elemzése. 7. Világvallások szerepe a gazdaság fejlődésére. Nyelvek a kommunikáció fejlődése. 8. Természeti erőforrások szerepe a világ energia- és ásványkincs-bányászatában. 9. A világ energiatermelésének problémái. Alternatív energiahordozók. 10. A Föld ipari termelésének területi átrendeződése. Iparvidékek tündöklése és a rozsdaövezetek kialakulása. 11. Ipari ágazatok területi elrendeződése. A különböző ipartelepítő tényezők hatása az ipari övezetek kialakulására. 12. Agrártermelés és élelmiszergazdaság összekapcsolódása. 13. A mezőgazdaság ágazatainak területi és időbeni fejlődése. Növénytermesztés zónalitás természetföldrajzi meghatározottság. 14. Közlekedésföldrajzi alapismeretek. A világkereskedelem történelmi múltja és fejlődésének elemzése. Világkereskedelem napjainkban. 15. A környezetvédelem szerepe a gazdaság fejlődésében. Összefoglaló elemzés a félév legfontosabb gazdasági eseményeinek tükrében. Aktuális gazdaságföldrajzi változások a világ térképén. Iránytrendek meghatározása a gazdaság várható fejlődési irányaira. A fenntartható fejlődés biztosításának feltételrendszere a világ különböző fejlettségű országaiban. 2 db házi dolgozat megírása, határidőre történő beadása. 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Dr. Frisnyák Sándor: Általános gazdaságföldrajz Tankönyvkiadó Tér és Társadalom, Heti Világgazdaság, Napi Gazdaság, Figyelő Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, nagy méretű tábla

18 GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS III. GZ1318 III. 4 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+1 (30+15) Szigorlat ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101; GZ 1209 Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után a hallgatók önállóan tudjanak matematikai modelleket elemezni, valamint a gyakorlati problémák megoldásához képesek legyenek önálló modellt alkotni. Jártasság szintet érjenek el a feladatmegoldások terén; ismeret szintjén tudjanak a matematika tudomány területén eligazodni, ismerjék a matematika tudományrendszerét. - Lineáris tér; - Mátrixaritmetika; - Gráfok és alkalmazásai. - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE SZERZŐ(K), CÍM, MEGJELENÉS ÉVE: Kötelező irodalom: - Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin: Operációkutatás I.,Budapest, Operációkutatás (Szerk.: Csath Magdolna). SZÁMOK, Budapest, Gáspár László: Mátrixaritmetikai gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Tóth Irén: Lineáris algebra, KKF. jegyzet, Budapest, Dr. Gáspár László: Mátrixaritmetikai gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Wateru Magda: Alkalmazott gráfelmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Táblával, írásvetítővel ellátott nagy előadóterem, biztosítva a megfelelő hangosítást is. Gyakorlati foglalkozások megtartására a csoportlétszámnak megfelelő termek alkalmasak.

19 INFORMATIKA GZ2319 III. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 0+30 Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): GZ1101; GZ1209; GZ1318; GZ2102; GZ1214, GZ2210 Dr. Kiss Zsolt Péter főiskolai docens Az ezredfordulóra az informatika a gazdasági élet egyik meghatározó tényezőjévé vált, számos területen elsődleges stratégiai jelentőséggel bír. A tantárgy célja az informatika elméleti hátterének bemutatása, majd erre építve Megismertetni a hallgatókkal a modern üzleti életben fontos szerepet betöltő információs technikákat, illetve azok alkalmazási területeit; Felkészíteni a hallgatókat, hogy képesek legyenek üzleti céljaikhoz a legmegfelelőbb informatikai eszközöket megtalálni. - Rendszerelméleti alapfogalmak; - Rendszerek vizsgálati módszerei; - Gazdálkodó szervezetek rendszerjellemzői; - Informatikai alapfogalmak; - Hálós tervezés; - Döntési táblák, döntési fa; - Számviteli információs-rendszer adatmodellje; - Adatmodellezés; - Access adatbáziskezelő rendszer; - Adatbevitel, adatkezelés, lekérdezések, űrlapok, jelentések; - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db házi dolgozat megírása; - Órai aktivitás. 4. A TANTÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek irodalomjegyzéke Kötelező irodalom: - Órai vázlatok, jegyzetek. - Digitális képalkotás, jegyzet - Nógrádi László: PC suli I-II. kötet, Nógrádi PC-Suli, Győr, Dr. Halassy Béla: Számvitelszervezés I. Az információs rendszerek tervezési ismeretei. Perfekt 064/1995., Budapest, Bodnár Ibolya Nagy Zoltán: Adatbáziskezelés, PC-START Stúdió, Budapest, Raffai Mária: Információrendszer-fejlesztés. Novodat Kiadó, Győr, Dr. Papp Ottó: Hálótervezés az ipari gyakorlatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szakmai folyóiratok. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA: Számítógépekkel felszerelt, csoportos gyakorlatok megtartására alkalmas termek.

20 ÖSSZÓRASZÁM (elm+gyak): ELŐFELTÉTEL (tantárgyi kód): ÖSSZEHASONLÍTÓ GAZDASÁGTAN GZ félév 2 kredit heti 2 óra gyakorlat, összesen 30 óra kollokvium GZ1211 Türei Sándor Óraadó tanár A legfejlettebb piacgazdaságokkal rendelkező országok példáján keresztül bemutatni a társadalomba ágyazottan, politikai, kulturális környezetükbe illesztve, hogy miképpen működik és milyen eredményeket ér el a gazdasági rendszer. Bevezetés, gazdasági rendszerek és intézményelemzés. Modernizáció, modernitás. A modern kapitalizmus fejlődési szakaszai I-II. A XX. század végének fejleményei, a XXI. századi kapitalizmus kibontakozása. A kapitalista gazdaság alapvető intézményei. A modern kapitalizmus politikai rendszere, döntési mechanizmusai. Jóléti állam és szociális piacgazdaság. Az angolszász liberálkapitalizmus és Japán. A neokorporatív gazdasági rendszerek. A szocialista gazdasági berendezkedés. A megreformált szocialista rendszerek. A posztszocialista átmenet (szocialista rendszer válsága, összeomlása, rendszerátalakítás lépései, transzformációs visszaesés). Liberalizálás és stabilizálás - a sokkterápiás átmenet. A rendszerváltó magyar gazdaság. Kína, a kínai reformszocializmus, és az átmenet evolúciós alternatívája. 1 db házi dolgozat, 1 db zárthelyi dolgozat 4. A TÁRGY ELŐÍRT KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATAI: 5. A KÖTELEZŐ ILL. AJÁNLOTT JEGYZETEK IRODALOMJEGYZÉKE: Kötelező irodalom: Szerk.: Bara Zoltán és Szabó Katalin: Gazdasági rendszerek, országok, intézmények Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba Aula Kiadó, Budapest, Polányi: A gazdaság mint intézményesítési folyamat. in: Lengyel - Szántó: A gazdasági élet szociológiája Budapest, Fukuyama: A történelem vége. Világosság 1990/1. 3. Naisbitt: Megatrendek. OMIKK, Burubotn - Pejovich: A tulajdonjog és a gazdasági elmélet. in: Harmathy - Sajó: Gazdasági Jogi Tanulmányok KJK, Downs: Politikai cselekvés a demokráciában. Közgazdasági Szemle 1990/9. 6. Kornai: Transzformációs visszaesés. Közgazdasági Szemle. 1993/ Dabrowski: Az 1990/91-es lengyel stabilizáció. Külgazdaság 1992/10 8. Lipton - Sachs: A piacgazdaság kialakítása Kelet-Európában. Mozgó Világ, 1990/8. 9. Choski - Michaely - Papageorghiou: A sikeres kereskedelem liberalizációs politika. in: Köves-Márer: Külgazdasági liberalizálás. KOPINT Murrell: A gazdasági reform evolúciós és radikális megközelítése. Közgazdasági Szemle 1993/3. Szakfolyóiratok Az oktatók egyéb irodalmakat is előírhatnak, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. 6. A TANTÁRGY TÁRGYI SZÜKSÉGLETEI ÉS ELLÁTÁSA írásvetítő, tábla

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben