Környezeti fenntarthatóság operatív program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti fenntarthatóság operatív program"

Átírás

1 CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Környezeti fenntarthatóság operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom,

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A szakterületi szabályozás Az EU-tagságra váró Szerbia környezetvédelmi lépései A magyar környezetvédelmi szabályozás 7 2. A földrajzi terület általános, rövid jellemzése Kiemelt problématerületetek A hulladék kezelésének helyzete Vízgazdálkodás a térségben Természetvédelem Energiahatékonyság kérdései a térségben Hazai adottságok Uniós elvárások Fogyasztási szokásaink Az ökológiai lábnyom Összegzés Környezeti szempontú SWOT elemzés Operatív programjavaslatok Projektjavaslatok A Programban megjelölt célokhoz rendelhető források A programok finanszírozásának főbb típusai a következők: Legfontosabb pályázati források: Szakmai partnerek 65 Összegzés 65 Jelen operatív program tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 2

3 Bevezetés Elemezve a jelen meghatározó folyamatait, megállapíthatjuk, hogy a civilizált társadalmaknak négy nagy kihívással kell megküzdeniük a nem is olyan távoli jövőben. Az egyik az élelmiszerellátás kérdésköre, a másik a víz biztosítása, a harmadik a környezeti problémák,az energiaellátás biztonsága és ezzel összefüggésben a globális környezeti változásokhoz való alkalmazkodás, a negyedik pedig a biztonság kérdésköre. Az energiaellátás, az energia fenntartható biztosítása, a környezet elemeinek megóvása azért bír kiemelkedő jelentőséggel, mert ezek hiánya beláthatatlan katasztrófákhoz vezethet. A megfelelő energiaforrások nélkül a fejlett országok működésképtelenek, a kkörnyezet parttalan kizsákmányolása pedig humanitárius vészhelyzetet eredményez. Bár az elemzések nagy része egyetért abban, hogy a föld fosszilis energiahordozó készlete még hosszú évekig tudja biztosítani az egyre növekvő igényeket, azonban abban is telejs az egyetértés, hogy ezekhez a készletekhez egyre nehezebben és drágábban lehet csak hozzájutni, ami nyilvánvalóan az energiaárak folyamatos növekedését jelzi előre. Figyelembe kell venni azt a szempontot is, hogy a fosszilis energiák felhasználása komoly környezeti terhelést jelent, hozzájárul az üvegházhatású gázok keletkezéséhez, a légszennyezettség erősödéséhez. Mindezek miatt egyre inkább fokozott érdeklődéssel fordulnak a világ országai a megújuló energiák előállítása, a szennyező anyagok kibocsátásának mérséklése, valamint az energiahatékonyság növelése felé. A takarékosság az energiával, a jobb, költséghatékonyabb energiafelhasználás csak egy pontig tudja javítani a helyzetet. A technikai, technológiai fejlődés az elmúlt évtizedekben megmutatta, hogy hol az a határ, ahonnan már értelmesen nem lehet kevesebb gáz felhasználásával fűteni egy családi házat, kevesebb üzemanyag felhasználásával működtetni egy gépjárművet, kevesebb villamos áram fogyasztásával üzemeltetni egy intézményt. Valódi, robbanásszerű változásra ezen a területen a jövőben már nem számíthatunk. A megújuló energiák felhasználása, ezeknek a nagy energiaellátó rendszerekbe való integrálása a jövő nagy kérdése, megoldása már hozhat olyan eredményt, amely a káros környezeti folyamatokat legalábbis nem súlyosbítja tovább. A vizsgált térség, a szerb-magyar határ menti terület szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy az érintett tájak és településkörnyezeti rendszerek utókornak való megóvása érdekében milyen lépéseket tudnak megtenni a döntéshozók. A környezeti erőforrásoknak, természeti értékeknek megtartása csak tudatos térségi-települési környezetszempontú fejlesztésen keresztül valósítható meg. A térség egyik legfőbb potenciálja a meglévő környezeti erőforrásaiban rejlik. A fellelhető vidéki-környezeti erőforrások - ökológiai és agro-kultúrtáji adottságok és a rekreációs lehetőségek - mellett kiemelkedik a térség geotermális potenciálja, az európai viszonlatban magasnak számító napsütéses órák száma, a jelentős mezőgazdasági területek művelésének eredményeként létrejövő biomassza tömeg. Az Operatív Program kidolgozásának alapját, a Innoaxis projekt keretében kidolgzott szakterületre vonatkozó Stratégiája jelenti. Az Operatív Program a Stratégiában meghatározott beavatkozási területekhez tesz javaslatot végrehajtást segítő műveletekre. Átfogó jellegéből fakadóan a program célkitűzéseinek és prioritásainak tartalma összefügg az uniós regionális politikával, és célszerűen beépíti annak illeszkedő részelemeit, összehangolva a régiós elvárásokkal. A lehetőségek kihasználásával, a törvények betartásával és betartatásával a környezet állapotában jelentős javulást érhetünk el, alapvető feltételt teremtve egy élhetőbb környezet megvalósításához. A tervezésben részt vett települések listáját az 1. melléklet tartalmazza. 3

4 A Program készítése során különös figyelem irányult az alábbi infrastrukturális jellegű környezetvédelmi problémákra: kommunális szennyvízkezelés, kommunális hulladékkezelés, lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés, vízvédelem, vízkormányzás, vízellátás, energiagazdálkodás, a települési környezet tisztasága, Az elkészített operatív program célja: A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása a határ menti térségben, különös tekintettel a következő szempontokra: a hulladékgyűjtés, tárolás, ártalmatlanítás, újrahasznosítás rendszerének megteremtése és működtetése a környezeti levegő, zaj- és rezgésterhelés egészséget, közérzetet és környezetet veszélyeztető szint alá történő csökkentése, az ipari fejlődésből adódó környezeti veszélyeztetések korlátozása Vízvédelem, vízkormányzás közös lehetőségeinek megteremtése a zöldfelületek fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi vonatkozásban, környezetkímélő mezőgazdasági technológiák támogatása az agráriumban, Energiahatékonyság növelése Energiatudatosság kialakítása a térség lakossága körében. A Program a következőképpen épül fel: Az 1. fejezet a szakterületet szabályozó legfontosabb szabályozókat, a térségre érvényes dokumentumokat mutatja be. A térség rövid általános jellemzését, a terület környezeti jellemzőit bemutató 2. fejezet kiemeli azokat a tényezőket, folyamatokat emberi tevékenységeket, amelyek környezetünk helyzetét alakítják. A 3. fejezet tartalmazza a SWOT analízist, ami a tervezési feladatok stratégiaalkotásának előkészítésére, a tervezési döntések megalapozását szolgálja. Erre az elemzésre épül a 4. fejezet operatív programja, amely a jellemző speciális problémákat, prioritásokat és célkitűzéseket határozza meg, valamint a kapcsolódó projektjavaslatokat. Magában foglalja a megvalósításhoz szükséges eszközrendszert, mely tartalmazza a tervezési, szabályozási és finanszírozási feladatokat. 4

5 1. A szakterületi szabályozás Az érintett határ menti térség környezetvédelmi fejlesztései szempontjából legfontosabb EU irányelvek: Hulladék keretirányelv (75/442/EGK) A levegő minőségi keretirányelv (96/62/EK) A hulladéklerakókról szóló irányelv (99/31/EK) Víz keretirányelv (280/2004/EK) A környezeti zajról szóló irányelv (2002/49/EC) Az integrált szennyezés-megelőzés és ellenőrzés irányelv IPPC direktíva (96/61/EEC) A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv (97/11/EC) A környezeti információhoz jutás szabadságáról szóló irányelv (90/313/EGK) Élőhely direktíva (92/43/EEC) Az EU-tagságra váró Szerbia környezetvédelmi lépései 2006 szeptemberében Szerbia új alkotmányt fogadott el, melyben fontos szerepet kapott a környezetvédelem, ezen belül is az egészséges környezetre és annak állapotára vonatkozó pontos tájékoztatásra való jog valamennyi polgára számára ben a Szerb Köztársaság kormánya megalakította a Környezetvédelmi Minisztériumot, melynek az alábbi legfontosabb feladat- és hatáskörei vannak: előkészíti a stratégiai dokumentumokat, terveket és programokat, a természeti erőforrások és víztartalékok fenntartható felhasználására irányuló geológiai kutatások és térképek előkészítése, az ionizáló és nem ionizáló sugárzás, valamint a vegyi anyagok, a termelésben keletkező hulladékok és veszélyes anyagok szállítása, tárolása és elhelyezése elleni védelem, a határon átnyúló levegő- és vízszenynyezés elleni védelem, valamint a hulladékmozgás ellenőrzése, az időjárás-változások és az ózonréteg monitoringja, környezetvédelmi intézkedések az építésügyben, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területének felügyeleti ellenőrzése, nemzetközi együttműködések erősítése. Elkészült a Környezetvédelem Nemzeti Stratégiája c. dokumentum, amely rövid ( ) és hosszú távú ( ) törvényalkotási és intézményes reformokat irányoz elő a környezetvédelem jogrendszerében. Szerbia stratégiai célja az Európai Unióhoz való csatlakozás, melyhez e szektor törvényalkotását is fokozatosan össze kell hangolni az unió direktíváival, s az európai és nemzetközi szabványokkal. A Szerbia Köztársaságban jelenlegi érvényben lévő Stratégia alapvetően már az EU-s irányelveknek megfelelően, mintegy előkészítő jelleggel tematizálja és programozza az ország átfogó környezetvédelmi céljait. Ugyanakkor a területi szintű regionális, tartományi, illetve községi szintű környezeti stratégiai tervezés ehhez még csak részben idomul, ezért számos ponton hiányoznak azok az elvi és konkrét jogi szabályozók, amelyek segítségével a szerbiai határ menti térség rövidtávon közös környezetpolitikát tudna kialakítani a már tagállami (magyarországi) területekkel. Ez az időeltolódás okozza a környezeti szektorban feltételezhető együttműködési nehézségeket, illetve a határ mentén felmerülő környezeti stratégiaalkotással kapcsolatos nehézségeket és dilemmákat is. 5

6 Az EU-taggá válás Szerbia így a vajdasági települések számára további új feladatokat és lehetőségeket jelent, így többek között: Az EU környezetpolitikájának megismerése Intézményfejlesztés Beruházási programok A környezeti jelentések rendszerének fejlesztése A lakosság környezeti tudatosságának növelése A környezeti információkhoz való hozzájutás biztosítása A NATURA 2000 hálózat fejlesztése Bekapcsolódás az európai környezetvédelmi régiók együttműködésébe Az EU esedékes Környezeti Akcióprogramjának (KAP) megvalósítása Az Európai Környezeti Ügynökség (EEA) programjaiban való aktív részvétel 1.2. A magyar környezetvédelmi szabályozás Magyarországon jelenleg a ig terjedő időszakra kidolgzott Nemzeti Környezetvédelmi Program határozza meg a főbb környezeti irányelveket és beavatkozási területeket. Intézkedési közé tartozik a stratégiai tervezési tevékenységek összehangolása; az Európai Unió környezetpolitikájának fejlesztésében és végrehajtásában való közreműködés; a nemzetközi együttműködés; a környezetipari innováció; a szemléletformálás; a kommunikáció és a környezeti információ; valamint a társadalmi részvétel. Ezen fő irányok mellett tematikus akcióprogramok is megfogalmazódtak az alábbi témakörökben: Környezettudatosság növelése Éghajlatváltozásra való felkészülés Környezet-egészségügy fejlesztése Települési környezetminőség javítása Biológiai sokféleség megőrzése és tájvédelem Fenntartható terület- és földhasználat kialakítása Vizeink védelme és fenntartható használata Hulladékgazdálkodás fejlesztése Környezetbiztonság megteremtése Az 1995-ös LIII. törvény (A környezet védelmének általános szabályairól) rendelkezik arról, hogy a településeknek, illetve a megyéknek környezetvédelmi programokat kell készíteniük, illetve arról, hogy a programokat rendszeresen felül kell vizsgálni. Az Európai Uniós jogharmonizációs folyamat további törvények megszületését, egyes szabályozások szigorítását is eredményezték (a települési környezet szempontjából kiemelt jelentőségű például a évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról). A térség jövőbeni környezeti fejlesztési lehetőségeit illetően számos támpontot nyújtatnak az érintett magyarországi megyékben, kistérségekben készült fejlesztési stratégiák, szakági programok illetve a városok, kistérségek specifikus fejlesztési dokumentumai (Csongrád megye környezetvédelmi programja, Bács-Kiskun megye agrár-környezetvédelmi cselekvési programja, Öko-Baja város stratégia, Szegedi kistérség környezetvédelmi programja, Homokháti Kistérség környezetvédelmi programja). A környezetvédelem az Európai Unió egyik kiemelt politikája. Alapelvei nem csupán a tagországok, de a leendő csatlakozásra várók így Szerbia számára is mértékadók. A határ menti térség jövőjét illetően valószínűsítheti, hogy a környezetvédelmi jogharmonizációt Szerbia a következő években állami szinten felvállalja, így egy jelentős akadály szűnik meg a két ország határ menti területeinek együttműködésében is. A jogharmonizáció elmaradása súlyos következményekkel járna; a térség 6

7 komplex fenntarthatóságát és az érintett térség együttműködési lehetőségeit jelentősen csökkentené. A csatlakozást megelőző években Magyarország szinte teljes egészében harmonizálta környezetvédelmi jogát az uniós szabályokhoz. Az alapos környezetpolitikai előkészületi tevékenységere Szerbia - illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány esetében is különös szükség van. 7

8 2. A földrajzi terület általános, rövid jellemzése A vizsgált térség a szerb-magyar határ mentén helyezkedik el. Lényegében egybefüggő, terület, mezőgazdaság által művelt kultúrtáj, amelyet csak az országhatár szel ketté. A terület domborzatának fő meghatározó eleme a síkság, a Tisza menti alluviális síkság finom folyami hordalékkal, iszappal, homokkal, lösszel, feketefölddel. Éghajlata sztyeppei kontinentális, a csapadékösszlet tekintetében a térség a szárazabb Kárpátmedencei régiók közé tartozik, határozottan érvényesül itt a szárazodás is. A szakértők szerint az Alföld egy részét a teljes elsivatagosodás fenyegeti. Ugyanakkor az is igaz, hogy az itt fellelhető vándorló homokdűnék nem újak, sőt. A Homokhátság éppenséggel róluk kapta a nevét. A szárazodás okai alapvetően a klímaváltozásban és a helytelen környezet- és agrárgazdálkodásban keresendőek, részben természetes, részben viszont emberi eredetűek. Általánosságban elmondható a térségről, hogy természeti kincsekben viszonylag gazdag. A természeti erőforrások között meg kell említeni, hogy a határ-régió mintegy harmadát kitevő részén a legjobb minőségű talajokkal találkozhatunk, ami a térség mezőgazdasági jellegét megalapozza, hozzájárul a mezőgazdaság és az arra épülő élelmiszeripar fejlődéséhez. A térség vízrajza sokrétű. Jelentős erőforrása a térségnek a Duna, a Tisza és a hozzá kapcsolódó folyók, holtágak, tavak és a védett területek. A felszíni vizek tekintetében két legnagyobb folyó vízminőségi állapotát lényegesen meghatározza a szomszédos országok vízgyűjtőterületeinek szennyezettsége. A folyókba ömlő tisztítatlan szennyvíz okozott már katasztrófát, ezért kiemelt figyemet kell fordítani a tisztítatlan, illetve a nem kellően tisztított kommunális és ipari szennyvizek, illetve a mezőgazdasági területekről elfolyó/elvezetett szennyezett többletvizek kezelésére. Az árvízveszély a szélsőséges vízállások miatt - időszakos, de mindig visszatérő és komoly veszélyeket rejtő problémát jelent a területen. A védelmi rendszer egyes területeken elavult, vagy hiányosnak mondható. A vizsgált térség jelentős részén okoz időszakos gondokat a belvíz, amelynek elszenvedője nem csak a mezőgazdaság, hanem a települések belterületi lakossága is. A hulladékkezelés hiányosságai jelentős veszélyforrást jelentenek a felszín alatti vizek tekintetében. A térségre a talajvízszint süllyedése jellemző, azzal együtt, hogy a települések alatt komolyabb szennyvíz dombok alakultak ki. A rétekgvizek egyelőre viszonylag jó minőségűek, az ivóvízbázis védelme azonban indokolt. A térség jelentős, kitermelhető termálvíz készlettel, ásvány és gyógyvízforrásokkal rendelkezik. A levegő állapotának vizsgálatakor megállapítható, hogy a térség általában a közepesen szennyezett kategóriába sorolható. Mindez abból adódik, hogy a mezőgazdaság túlsúlya miatt ipar nem jelent veszélyes mértékű környezeti terhelést. Hozzá kell tenni, hogy a közlekedés levegő és zajszennyező forrásként viszont egyre számottevőbben jelentkezik. Nyilván e tekintetben a városok, közlekedési csomópontok, autópálya melletti területek, az ipari területek illetve a határátkelők térsége a legveszélyeztetettebb. A szerbiai környezetvédelem mai helyzete a rendszerváltáskori Magyarországra is jellemző állapotot mutatja. A múltban a környezetvédelem másodlagos kérdés volt, mindenkor az ipari fejlődés árnyékába kényszerült. Az ébredés most kezdődik. A környezetvédelmi értékek és az emberi környezet megmentése érdekében kiteljesedőben van egy pozítív folyamat, amelyben a lemaradás behozása a legnagyobb feladat. Az általános környezetvédelmi gondokat elemezve, számos területen szükséges a beavatkozás, különösen a szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, talajvédelem és infrastruktúrafejlesztés terén Kiemelt problématerületetek 8

9 A hulladék kezelésének helyzete Az EU tagállamainak a hulladékgazdálkodásban meghatározó eleme a hulladék-keretirányelv. A 2008/98/EK új keretirányelv a hulladékgazdálkodási hierarchiát öt lépcsőben határozza meg. megelőzés: a hulladékképződés, a veszélyesség és hatásának csökkentése, újrahasználható és újra-feldolgozható termékekre összpontosító technológiák támogatása újrahasználatra való előkészítés: újrahasználati és javítóhálózatok kiépítésének és támogatásának ösztönzése újrafeldolgozás: másodnyersanyag-kinyerés, termék-előállítás. Az újrafeldolgozás támogatására, ahol ez megoldható, elkülönített gyűjtés létrehozása a hasznosításra való előkészítés érdekében egyéb hasznosítás: pl. energetikai ártalmatlanítás: égetés, lerakás. Biztonságos, az emberi egészség és a környezet védelmére vonatkozó követelményeknek megfelelő ártalmatlanítási műveleteket kell alkalmazni. A hulladékgazdálkodás rendszerében a hulladékképződés csökkentése, hasznosítása mellett mindig képződik olyan anyagmennyiség, amelyet tovább nem lehet hasznosítani, vagy életciklus-elemzés után kiderül, hogy a ráfordított tisztítási és egyéb feldolgozási költség miatt hasznosítani nem lehet az anyagot. A tovább nem hasznosítható anyagok lerakásra vagy energetikai hasznosításra kerülhetnek. Európában a hulladékégetők száma 422 (2007), az égetési kapacitás 58 millió tonna évenként. A legtöbb égetőmű Dániában, Franciaországban és Németországban működik. Az égetőművek jelentőségét mutatja, hogy a keletkező hőenergiából közel 25 millió európai lakás energiaellátását tudják biztosítani, távhő vagy villamos energia formájában. Magyarországon a hulladékok égetése, termikus hasznosítása egyelőre nem élvez prioritást a hulladékgazdálkodásban. Az okok között szerepel a lakosság ellenállása és a beruházás magas költségigénye. A települési szilárd-hulladékégetés meghatározott energia-hatékonyság elérése esetén hasznosításnak minősülhet, függetlenül attól, hogy az hagyományosan hulladékégetőben vagy más, együttégetést megvalósító létesítményben (pl. erőmű, cementgyár, stb.) történik. A jól szervezett hulladékgazdálkodásban az anyagában történő hasznosítást segítő szelektív hulladékgyűjtés mellett helye van a hulladékégetésnek, mert célszerű a hulladékban lévő energia hasznosítása. Nyugat-Európában azokban az országokban működik a legtöbb hulladékégető, ahol 9

10 egyben a legmagasabb az anyagában történő hasznosítás aránya (Hollandia, Belgium, Svájc, Svédország, Dánia, Németország). Európában üzemelő égetőművek (2007): Szerbiában évente összesen mintegy tonna szilárd hulladék termelődik, s ennek 60%-a települési, háztartási hulladék. A szilárd kommunális hulladék évi átlagban meghaladja a tonnát, melyből legnagyobb százalékarányú a szerves eredetű hulladék (50 60%), majd a papír (20 30%) és a műanyag (10%). Jóllehet az elsődleges újrahasznosítást Szerbiában törvény írja elő, amely előirányozza a papír, az üveg és a fém erre kijelölt konténerekbe való szétrakását, az újrahasznosítás a gyakorlatban nem működik. Kivételt képez az újvidéki hulladékválogató berendezés és a néhány vajdasági városban elhelyezett PET-csomagolást gyűjtő konténer. A szervezett hulladékgyűjtés a lakosság 60 70%-át öleli fel, Szerbiában ezt főleg leginkább a városi környezetekben működő kommunális vállalatok végzik, falun pedig ez szinte megoldatlan. A meglevő depóniák nem felelnek meg az uniós követelményeknek és szabványoknak. Legtöbbjük a települések peremén található, gyakran a folyópartok mentén, nem ritkán pedig olyan övezetekben, ahol a felszíni és belvizek tisztaságát nagymértékben veszélyeztetik. A tartomány területén csak kevés depónia felel meg az uniós követelményeknek. Nagy gondot okoznak ezenkívül az illegális lerakók, melyek szinte mindenütt szaporodnak: települések közelében és vízfolyások mentén. A Vajdaság területén a hulladék kezelése nincs kellőképpen megoldva. A hulladék elhelyezésének jelenlegi legfőbb formája: előzetes szelektálás és kezelés nélküli depóniálás. Ez a káros következményeken túl ésszerűtlen viszonyulás a hulladék anyagi és energetikai potenciáljainak lehetséges kiaknázása terén. 10

11 Regionális hulladékkezelő központok A nemzeti hulladékkezelési stratégia az EU-hoz való közeledési programmal elsősorban megköveteli a kommunális hulladékkezelési és a regionális tervezési, rendszerfejlesztési régió megalakítását. A nemzeti hulladékkezelési stratégia ajánlásait követve Vajdaságban 8+1 regionális hulladékkezelő központ alakult meg Szabadka - Az alábbi községeket öleli fel: Szabadka, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes. Elkészült a hulladékkezelő regionális terv, amelyben három regionális depónia elhelyezésére vonatkozó esetleges lokációt javasolnak. Zombor - Zombor, Apatin, Hódság és Bács községek készítették el a régióra vonatkozó hulladékkezelési tervet. Nagykikinda - Együttműködő községek Nagykikinda, Ada. Nagybecskerek - Együttműködő községek: Nagybecskerek, Szécsány, Antalfalva és Titel. Ingyia - Együttműködő községek: Ingyia, Pazova, Ürög, Ruma, Sid, Karlóca, Pecsince. Pancsova - Pancsova, Kevevára és Opova községek tekintetében Versec - Együttműködő községek: Versec, Fehértemplom, Alibunár és Zichyfalva. Újvidék - Együttműködő települések: Újvidék, Palánka, Petrőc, Beocsin, Zsablya, Szenttamás, Temerin és Verbász. Mitrovica - Mitrovica és Sabac községek összefogásával. 11

12 Ipari és kommunális hulladékkezelés Szerbiában az ipari termelés hulladékait többnyire telephelyeken tárolják: sok tíz méter magas hulladékanyag- hegyeket hoztak létre a hőerőművek, bányák közelében, galvanizációs üzemek mellett. Számos ipari terület egy része közvetlenül ivóvízbázisokat és emberi egészséget károsíthat. A források pontos feltárása és lokalizálása az egyik legsürgetőbb feladat, mely elsősorban a tulajdonosokra hárul. Más országok tapasztalataival analóg módon valószínűsíthető, hogy a nemzeti források erre a munkára sem lesznek elegendők. A veszélyes hulladékok elkülönítve gyűjtését, kezelését, ártalmatlanítását most tanulják az új követelményekhez alkalmazkodva. Az élelmiszeripar az országban jelentős, ezért a termelési hulladékok tömegesen keletkeznek e téren is. A délkelet-európai térségben még mindig aránylag sok cukorrépát termelnek, mert a répacukor ára magasabb, mint a cukor világpiaci ára. A cukorgyártás során keletkezett óriási mennyiségű folyékony és szilárd hulladékok ártalmatlanítása is gondot okoz. Ellentmondás, hogy míg Európában sorra zárják be a cukorgyárakat Magyarországon már csak egy működik, ugyanakkor az unióba cukrot exportáló ugyanazon tulajdonosi kör a leszerelt, jól működő környezetvédelmi technológiáit nem telepíti át máshol működtetett gyáraiba. Általános gyakorlat, hogy a gyártás során képződő szennyvizet gyakorlatilag tisztítás nélkül, később közvetlenül a folyókba engedik, ezzel tartósan rombolják természetes élővilágukat. Kevés cukorgyár kivételével az az általánosan elfogadott alapelv, hogy a mésziszapot lerakóhelyeken tárolják. Csak Vajdaságban 16 ilyen tárolóhely van. Szerbia-szerte sok tejüzem működik, melyek a megmaradt savót rendszerint semlegesítés nélkül engedik a folyókba. Ez a hulladékanyag savas tartalmú, a fehérjetartalma is jelentős. Egyes vidékeken a savót még felhasználják az állattenyésztésben, azonban a szigorú állattenyésztési szabályozások már tiltják ezt. Égető gondot jelent a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvíztisztítók hiánya. Ma még a nagyobb településeken is a valamikori kutakból kialakított emésztőgödrökbe vezetik a szennyvizet, tönkretéve ezzel a méter mélységben lévő víztartalékot. A szennyezés sajnos egyre mélyebbre szivárog, ami komoly ökológiai problémát jelent. A települések kommunális szennyvizének kezelése, ártalmatlanítása Magyarországon is inkább csak a nagyobb településeken megoldott. Az ipari és mezőgazdasági üzemek szennyvizének nagy része valamelyes tisztítás után még mindig jelentős mennyiségben kerül a folyóvizekbe. Szerbia városainak többségében nagy gondot okoz a háztartási szemét. Leggyakrabban a természetes környezetben a valamikori téglagyárak, kőfejtők által okozott sebeket a szeméttel igyekeztek feltölteni. Mivel a töltés előtt talajszigetelést szinte sehol sem végeztek, ezek a szemétlerakók is jelentős károkat okoztak. Gyakran mérgező anyagok, esetleg még ipari hulladék is került a szemétbe, ami azután a csapadékkal a talajvízbe jut, ezáltal nemcsak a talajt, hanem a vízkészlet felső rétegeit is szennyezve. Észak-Vajdaságban az egész régió számára hulladéklerakó telepeket jelöltek ki. Ezeket már az európai normák szerint megfelelően szigetelve, a talajt és a víztartalékot védve alakítják ki. A régiek tényleges szanálására ma még sem pénz, sem lehetőség nincs. Legfeljebb enyhíteni lehet a kárt azzal, hogy néhány méteres földréteggel letakarják és fásítják a területet. A kommunális hulladék kezelése a magyarországi régióban is hasonló utat járt be. ISPA projetk segítségével regionális hulladéklerakó létesült, a gyűjtsé szelektíven történik de a hulladékkezelésnek számos problémája még itt sem megoldott. A Vajdasági kiváló termőföldekkel szemben Szerbia más részeire jellemző a mezőgazdasági termőterület savassága. A természetes okok mellett közrejátszott az is, hogy Jugoszláviában a fejlett vegyiparnak köszönhetően olcsó volt a műtrágya, amelyet nagy mennyiségben használtak. A talajvizsgálatok helyett inkább a talaj minőségétől függetlenül egy kicsivel több műtrágyát szórtak a termelők, hogy biztos legyen a magasabb terméshozam. Ettől azután egyre savasabb lett a föld, a növények pedig a savanyú talaj miatt , vagy akár 50 százalékban is kevésbé tudják a kiszórt tápanyagokat felhasználni. Így azután a terméshozam alacsonyabb, a termés minősége rosszabb, a 12

13 termelés pedig drágább lett. A talajok javítását mészkőőrleménynyel próbálják ellensúlyozni, de az évente kezelt terület reményt sem nyújt a megoldásra. A talajok elsavasodása, a tápanyagutánpótlás anomáliái a Homokátságon is ugyanilyen problémákhoz vezetnek. Megoldása érdekében az integrált növénytermesztés, az ökológiai szempontokat is figyelembe vevő mezőgazdálkodás felé érdemes fordulni Vízgazdálkodás a térségben Vajdaság a Pannon-síkság legalacsonyabb részén fekszik, területének kétharmada a mezőgazdaságilag megmunkált föld. Kevés helyen találni a világban ilyen kis területen a vízfolyások ekkora bőségét. Vízgazdálkodási szempontból az EU által kiadott Víz Keretirányelv szemlélete szerinti besorolás alapján teljes egészében a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik a Titelnél (Újvidék és Belgrád között) a Dunába ömlő Tisza és Belgrádnál a Száva, melyek mellékfolyóikkal a Kárpátokból, az Alpokból és a Dinári hegységből hozzák a vizeket. Ezek bizonyos időszakokban veszélyt jelentenek az egész Alföldre, mert árvízzel fenyegetnek, máskor pedig szárazság idején szükségessé teszik az öntözésre. A Vajdaság vízgazdálkodási rendszerét ennek a kettős feladatnak a megoldására alkalmasan kellett kialakítani az évszázadok során. Ahol sok a víz a károkozás minimalizálásával el kell vezetni, ahol kevés a víz, oda el kell juttatni bővebben ellátott területről. E cél érdekében jelentős munkálatokat végeztek már a 18. és 19. században is. A Duna Tisza Duna (DTD) néven ismert többfunkciós vízrendszer a korábban elkészült vízrendszerelemekre alapozva, közel két évtizedes tervezési-kivitelezési folyamat eredményeként ben készült el. A vízrendszer a főcsatorna- és dréncsatorna-hálózatból, vízkivételi művekből, szabályozási és biztonsági zsilipekből, hajózsilipekből, töltésekből és egyéb, a csatornákon és a rendszer területén található vízkormányzási művekből áll. Többrendeltetésű: árvízvédekezésre, a felesleges vizek elvezetésére, a szomszédos országok területéről érkező vizek levezetésére, öntözésre, halastavak, ipari létesítmények és települések vízellátására, tisztított szennyvizek fogadására, hajózásra, rekreációra, turizmusra, vízisportra és egyéb igények kielégítésére szolgál. A víz persze nem ismer határokat sem a felszíni (folyók, tavak), sem a felszín alatti (talajvíz, rétegvíz) vizek esetében. A különböző események hatása nagyobb térségre is kihat, az egyik ország területén történő módosulások előnyös vagy hátrányos következményekkel járhatnak a határtól való távolságtól függően a szomszédos ország vízrendszerében is. Ezt mi, magyarok érzékelhetjük a legjobban, hiszen felszíni vizeink 95%-a érkezik külföldről, a hét szomszédos ország közül hat valamelyikéből. Kivétel éppen Szerbia, amely felé Magyarország számít felvízi országnak; fő folyóik közül a Duna és Tisza is hazánkból érkezik a Vajdaságba, minden örömével-bánatával együtt. A magyar szerb vízgazdálkodási együttműködés több mint 50 éves múltra tekint vissza: 1955-ben kötötték, 1956-ban léptették életbe a kétoldalú egyezményt elődeink, és hozták létre a Vízgazdálkodási Bizottságot. Vízgazdálkodási szempontból közös érdekű szakaszokat, illetve területeket határoztak meg, azaz olyan vízgazdálkodási egységeket, amelyeken belül a természetes vagy mesterségesen előidézett változások 13

14 a határon átterjedően hatással vannak a szomszédos ország vízgazdálkodási helyzetére, befolyásolják a lehetőségeket és szükségszerűségeket. A Dunán Dunaföldvártól Vukovárig terjed a közös érdekűnek tekintett 227 km-es szakasz. A Tisza közös érdekű szakasza 30 km hosszú, a Maros torkolatától Kanizsáig terjed és kb. fele-fele arányban oszlik meg a két ország között. Ezen belül van egy 4,5 km-es, államhatárt képező szakasza is. De az összeköttetés, az egymásra utaltság a vízkészletgazdálkodásban úgyszintén megmutatkozik. Az országhatárt átszelő vízelvezető-szállító kisvízfolyások közös vízrendszereket alkotnak, melyek gerincei a Baja Bezdáni-csatorna, Kígyós-főgyűjtő, Vereskereszt Madarásztói-főcsatorna, Köröséri-főcsatorna. Ezek ésszerű fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása egyeztetett döntéseket igényel. A vízkészletekkel az egymás szempontjait is figyelembe vevő gazdálkodáson kívül a vizek által okozott, vagy a magukban a vizekben: minőségükben, minőségük romlásában megmutatkozó károk elleni védekezés (vízkárelhárítás) területén is jelentős az egymásra utaltság, melyet az esetek sokaságából kiragadott néhány példával is bizonyítani lehet. Az árvízi helyzetek legveszélyesebbike, ha a magas vízszintek jéglevonulással párosulnak. Ilyenkor nem érvényesülnek az általában jól ismert, kézben tartható folyamatok, a zajló vagy éppen összeálló jég romboló hatása kiszámíthatatlanná teszi a védekezési folyamatot februárjában ilyen árvíz vonult le a Dunán, az árvízvédelmi töltések szakadása esetén nagy területeket fenyegetve elöntéssel mindkét országban. (A jég elleni védekezés sajátossága, hogy a folyó alsó szakaszán kell kezdeni a törést, hogy a felaprózott táblák akadály nélkül ússzanak le a mederben.) A közös elvek alapján működtetett jégtörő flotta bevetésének köszönhetően sikerült a kialakult torlódást, jégmegállást megszüntetni és biztosítani a jég levonulását. A Tisza-völgyi árvízveszély megelőzését, csökkentését szolgáló beavatkozások határon túl érezhető hatásának vizsgálata folyamatosan történik még a tényleges megvalósítást megelőzően. Az együttműködésnek nagyon fontos területe a vízminőség-védelem. A határvízi bizottságban külön állandó albizottság foglalkozik azzal, hogy a nagy folyók, főcsatornák, vízrendszerek és a felszín alatti vízkészletek minőségéről egyeztetett mérési módszerek szerint nyert folyamatos adatsorok álljanak rendelkezésre, melyeket mindkét fél elemezni tud, és szükség esetén javító intézkedéseket léptethet életbe. Különleges feladat az 1983-ban üzembe helyezett paksi atomerőmű határon inneni és túli hatásának radiológiai és hőszennyezési vizsgálatokkal való nyomon követése január-márciusban rendkívül súlyos romániai bányabaleset miatti cianid- és nehézfémszennyezés vonult végig a magyarországi 584 km-nyi és a Vajdaságban 159,6 km Tiszaszakaszon egészen a Duna-torkolatig. A hazai szakaszon alkalmazott vízkormányzási, hígítási módszerek jelentősen csökkentették a mérgező anyag koncentrációját a határon túl, de a szennyezés még így is komoly ökológiai károkat okozott a Tiszán, mellékvízfolyásain és a többcélú vízrendszerben Természetvédelem A kiemelt természeti értékek megóvása terén Szerbiában már jelentős és mintaszerű eredményekről is beszámolhatunk. Elkészültek és elfogadásra kerültek a nemzeti parkok rendezési tervei. A Szabadka közelében levő Ludas-tó, a becskereki Császár-tó, a Fruska Gora Nemzeti Park vagy a Száva holtágát képező Obarska bara már védett terület. Lassan megfelelő tartalmat kapnak és ténylegesen hasznosítható turisztikai attrakciók lesznek. Annak ellenére, hogy néha még küzdeni kell a mindenki számára egyértelmű értékek megóvásáért - lásd például a becskereki hajógyár építése vagy a Császár-tó megóvásával kapcsolatos gazdasági-környezetvédelmi eszmei-politikai összecsapás -, azért ezen értékek jelentőségét már ismeri és elfogadja az emberek többsége. Aki már járt a Topolya melletti Zobnaticán, a becsei Gyöngyszigeten vagy a Szelevényi erdőben, a közép-szerbiai Kopaonikon vagy Zlatiboron, őszintén félti, óvni szeretné ezeket az értékeket is. A Fruska Gora Nemzeti Park Szerbia büszkesége, a Dunához simul 38 kilométer hosszan. E nemzeti park egyformán kiemelt terület Belgrád és Újvidék számára, ezért harmonikusan fejlődik. 14

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program Különös tekintettel az élelmiszeriparra Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-A Universitas-Győr

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum

A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum A magyar-szerb határmenti térség közlekedés és infrastruktúra fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 1 Mottó:

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben