IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, december 14.

2 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, mint az IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY (5130 Jászapáti, Hősök tere 7.) alapítója, ezen alapítvány én kelt és án, án, valamint én, kiegészített Alapító Okiratát, az alább megjelölt cél és feltételek mellett, a Ptk. 74/A. -a alapján és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényre is figyelemmel 1 az alábbiak szerint foglal a változásokkal egységes szerkezetbe. 1./ Az alapítvány neve: IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2./ Az alapítvány székhelye: 5130 Jászapáti, Hősök tere 7. 3./ Az alapítvány célja és fő tevékenysége: Az évi CLVI: törvény 26. -ának C/2. pontjában meghatározott időskorúak gondozása közhasznú tevékenységnek minősül, melynek érdekében célunk: Az idősek otthonában az elhelyezési feltételek javítása (Pl. textíliák pótlása, technikai berendezések fejlesztése, bútorok, berendezési tárgyak megújítása). 2 Az idősek otthonában a férőhelyek fejlesztése. A foglalkoztatás színvonalának emelése. Központi támogatás elnyeréséhez pályázati lehetőségek feltárása és forrásgyűjtés. Az intézmény érdekében tevékenykedők és alkalmazottak képzésének támogatása. Önkéntes segítő szolgálat működtetése. 3 4./ Az alapítvány jogi személy. Az évi CLVI: törvény rendelkezéseire figyelemmel közhasznú szervezetnek minősül. Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy más jogszabályok rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 32. -a értelmében az Alapítvány a közhasznú tevékenység végzésével hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, megfelelőerő forrásokkal rendelkezik, amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. 4 Képviseletére Farkas István (5130 Jászapáti, Táncsics M. u. 48.) kuratóriumi tag jogosult. 1 MÓD: MÓD: MÓD: MÓD:

3 3 5./ Az alapító megnevezése: Fehér Akác Jász Nagykun Szolnok Megyei Idősek Otthona (5130 Jászapáti, Juhász Máté u. 2-4.) 6./ Az alapítvány céljára rendelt alapítványi vagyon mértéke: Ft -azaz ötszáz-ötvenezer forint- 7./ Az előző pontban meghatározott alapítványi vagyon felhasználása: Az Ft-ból Ft törzsvagyon melynek csak a kamata használható fel, míg a további része teljes mértékben felhasználható. Felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt. Az alapítványi vagyon felhasználása során az alapítványi cél megvalósításához szükséges munkálatok elvégzésénél, a beszerzéseknél a közbeszerzésekről szóló törvény kötelező előírásain túlmenően is törekedni kell a pályáztatásokra, valamint a helyi vállalkozók, lakosok foglalkoztatására, minél szélesebb körű bevonására, érdekeltségük növelésére. Támogatni kell az alapítványi cél megvalósítását elősegítő önkéntes kezdeményezéseket. Az Alapítvány tevékenysége nyilvános. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait saját honlapján és az Országos Bírósági Hivatal honlapján, a Civil Információs Portálon egyaránt nyilvánosságra hozza. Az Alapítvány lehetséges vagyoni illetve pénzügyi forrásai: 1. helyi állami, társadalmi, gazdasági szervektől kapott juttatások 2. az Alapítvány által esetlegesen folytatott haszonhajtó tevékenységből származó bevételek útján elnyert támogatások. 3. gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatások nyújtásából) származó bevételek költségtérítései, árbevételei. 4. pályázatok útján elnyert céltámogatások, adományok, valamint egyéni döntéssel kapott költségvetési támogatás. 5. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás. 7. az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás. 8. az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel. 9. más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány. 10. befektetési tevékenységből származó bevétel. Az Alapítvány vagyonával a hatályos pénzügyi jogszabályok szerint gazdálkodik és erről egyszeres könyvvitelt vezet. Az Alapítvány a kezelésben lévő vagyont a vonatkozó pénzügyi rendelkezések és a szabály keretei között önállóan kezeli. 5 5 MÓD:

4 4 8./ Az alapítvány céljára rendelt készpénz összeget az alábbi pénzintézet elkülönített bankszámláján kell kezelni: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Jászapáti Fiókja 5130 Jászapáti, Petőfi S. u / Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 10./ Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapító okirat 3./ pontjában szabályozott cél elérése érdekében az ugyanott meghatározott tevékenységére fordítja. 11./ Az alapítvány pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői-, megyei-, fővárosi-, valamint megyei jogú városi képviselő testületbe, valamint Európai Parlament tagjának jelöltet nem állít, polgármestert nem jelöl / Az alapítvány kezelője meghatározatlan időtartamra a kuratórium, melynek Elnöke: az intézmény (Alapító) mindenkori igazgatója. További tagjait az intézmény (Alapító) bízza meg meghatározatlan időtartamra. A kuratórium tagjainak száma:4 fő. A kuratórium tagjai közül legfeljebb kettő fő lehet az Alapítóval közalkalmazotti-, köztisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb érdekeltségi jogviszonyban. A kuratórium tagjai: NÉV: LAKCÍM: TISZTSÉG: ALAPÍTÓHOZ JOGVISZONY Vincze Ferencné 5055 Jászladány, Kuratórium elnöke Alapító képviselője Mátyás u. 6/A Koczka Attiláné 5130 Jászapáti, Táncsics u. 85 Kuratóriumi tag Alapító munkavállalója Farkas István 5130 Jászapáti, Kuratóriumi tag Nincs Táncsics u. 48. Györke Zoltánné 5130 Jászapáti, Pacsírta u. 7. Kuratóriumi tag Nincs A kuratóriumi tisztség megszűnik: A tag halálával Lemondással A kuratórium elnökének tisztsége megszűnik, ha az Alapító Okirat 12./ pont 1. francia bekezdés szerinti feltétel megszűnik, vagyis ha már nem az Alapító igazgatója. Amennyiben az egyes kuratóriumi tag tisztsége megszűnik, az Alapító jogosult helyette új kuratóriumi tagot/ elnököt kijelölni. 6 MÓD:

5 5 Az Alapító ezen túlmenően a kuratóriumot, mint egészet a Ptk. 74/C (6) bekezdése alapján visszahívhatja, ha a kuratórium tevékenysége az alapítványi célokat veszélyezteti. A kuratórium tagjai e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. Az Időseinkért Alapítvány, mint közhasznú szervezet, a vezető tisztségviselői megválasztásakor az összeférhetetlenség elvét figyelembe veszi. 13./ A kuratórium üléseit félévenként tartja, de szükség szerint bármikor összeülhet. Az elnöke hívja össze írásos meghívóban a napirend közlésével és legalább három nappal korábban. Ilyen előzetes meghívás nélkül is ülésezhetnek, ha valamennyien jelen vannak és a napirend megtárgyalása ellen egyikőjük sem tiltakozik. Az ülések nyilvánosak, kivéve, ha a kuratórium különösen indokolt esetben zárt ülést rendel el, mely esetben a kuratórium tagjai és a meghívottak lehetnek jelen. A kuratórium évente egyszer köteles beszámolni az alapítónak a saját tevékenységéről és a vagyon felhasználásáról. 14./ Az alapítvánnyal kapcsolatos minden döntést a kuratórium hoz meg határozat formájában. A határozatban meg kell jelölni a végrehajtásért felelős tag nevét és a végrehajtás határidejét. A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésein valamennyi tag jelen van. A határozatait nyílt szavazással és egyhangúlag hozza meg. Minden tagnak 1-1 szavazata van. Az összeférhetetlenség szabályai. A kuratórium határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk B. pont), élettársa (továbbiakban hozzátartozója) a határozat alapján: -kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, -bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) Összeférhetetlenség (Ectv. Alapján) 38. (1) A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6 6 (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Az Alapítvány megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, - annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig- (Ctv 39.. (1) bek.) a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozását nem egyenlítette ki; b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy üzletzárás intézkedést alkalmazott, illetve azt helyettesítő bírságot szabott ki. c.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt / A kuratórium munkáját az elnök vezeti, ő gondoskodik az ülés összehívásáról és levezetéséről. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet egyetértés esetén valamennyi jelenlévő tag aláír. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell legalább az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a napirendi pontokat, az elhangzott nyilatkozatok lényegét, a hozott határozatok teljes szövegét és a határozathozatal módját. 16./ Az alapítvány évenként beszámolót és közhasznúsági jelentést köteles készíteni. Elkészítése a kuratórium elnökének a feladata, s azokat a kuratóriumnak kell jóváhagynia. A beszámoló és a közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium által elfogadott beszámolót, és közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig (május 31.-éig) letétbe helyezi és közzéteszi az Országos Bírósági Hivatal felé, valamint saját honlapján, az előírt formában és tartalommal. A Kuratórium döntéseiről, az Alapítvány működéséről, tevékenységéről az elnök az Alapítvány saját honlapján, az Országos Bírósági Hivatal- és a Civil Információs Portál honlapján keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot. Határozatképtelenség esetén megismételt kuratóriumi ülés összehívása szükséges. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra 7 MÓD:

7 7 hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Határozatképtelenség esetén új időpontot kell kitűzni. A két kuratóriumi ülés időpontja között maximum 30 nap telhet el. Az eredeti napirendi pontokkal ismételten összehívott Kuratóriumi ülés határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. A Kuratórium titkos és írásbeli szavazással választja tisztségviselőit / A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges) megállapítható. 18./ a kuratórium döntéseiről a meghozatalát követő 5 munkanapon belül köteles írásban és rövid indoklással értesíteni az érintett személyt. Bármely döntés nyilvánosságra hozatali módjáról a kuratórium dönt. 19./ Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az adományozó valamely kuratóriumi tag jelenlétében, bárki más csak a kuraórium elnökének engedélyével tekinthet be. 20./ Az alapítvány céljához, közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások nyilvánosak, igénybevételi lehetőségeikről az idősek otthonában rendszeresen tájékoztatni kell az érdeklődőket. 21./ A bankszámla feletti rendelkezésre (utalványozás, készpénz felvétel stb.) Koczka Attiláné kuratóriumi tag (lakcím: 5130 Jászapáti, Táncsics u. 85.) és Györke Zoltánné kuratóriumi tag, (lakcím: 5130 Jászapáti, Pacsírta u. 7.) együttesen gyakorolják. 21/A./ Felügyelő Bizottság Az Időseinkért Alapítvány ellenőrzését az elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottság látja el. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Kuratórium bízza meg 4 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság elnöke: Mihályi Jánosné ((Kiss Erzsébet, szül.: , an.:kiss Magdolna, lakik: 5130 Jászapáti, Munkácsy tér 5. sz.) Tagjai: Pataki Józsefné (Bugyi Margit, szül.: , an.: Antal Piroska,, lakik: 5130 Jászapáti, Sport u. 13. sz.) Szilák Gáborné (Borzák Terézia, szül.: , an.: Urbán Terézia, lakik: 5130 Jászapáti, Partizán u. 2.) A Felügyelő Bizottság évenként legalább egy ülést tart. Az ülést az elnök hívja össze írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. A Felügyelő Bizottság ülése nem nyilvános, azon a 8 MÓD:

8 8 tagok, valamint a meghívott vendégek vehetnek részt. Az ülés határozatképes, ha az elnökön kívüól egy tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. A Felügyelő Bizottság társadalmi munkában látja el a feladatát, de munkája során felmerült költségeket az alapítvány megtéríti. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A Felügyelő Bizottság jogosult: Ellenőrizni az alapítvány működését és gazdálkodását. A kuratóriumtól jelentést kérni. Az alapítvány tagjairól tájékoztatást és felvilágosítást kérni. Az alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni. A kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha: 1. tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés, vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé. 2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet / Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki szabadon csatlakozhat pénzbeni vagy természetbeni adománnyal, amennyiben az alapítvány céljával egyetértve elfogadja jelen alapító okirat rendelkezéseit. 23./ Az alapítvány meghatározatlan időtartamra létesül. 24./ Az alapítvány megszűnése esetén a meglévő vagyont az alapító kapja, mely azt a jelen alapító okirat 3./ pontjában meghatározott célhoz hasonló célra köteles felhasználni. Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. alapítványokra vonatkozó szabályai az irányadóak. Ha a vagyon hasznosításáról az Alapítvány nem rendelkezett, továbbá ha az Alapítvány feloszlatással szűnt meg, vagy a felügyelő szerv az Alapítvány megszűnését állapítja meg, az Alapító okirat rendelkezés hiányában a Nemzeti Együttműködési Alapba kerül az Alapítvány vagyona. Az Alapítvány megszűnése esetén a megszűnés módjától függően végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy fizetésképtelenség megállapítása esetén felszámolási eljárás lefolytatására kerülhet sor / A jelen alapító okirat érvényességéhez, az alapítvány létrejöttéhez szükséges, hogy a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság nyilvántartásba vegye. 26./ Az alapítvánnyal kapcsolatos minden egyéb kérdésben a Ptk. Szabályai, a mindenkor hatályos rendelkezések, az évi CLVI. törvény és a 115/1992. (VII.23.) számú Korm. rendelet alkalmazandók. 9 MÓD:

9 9 Az Alapítvány alapító okiratának módosítását a jelenlévő kuratóriumi tagok, a székhelyen (5130 Jászapáti, Hősök tere 7. sz alatt ), napján tartott kuratóriumi ülésen, egyhangú határozattal jóváhagyták. Az Alapítvány alapító okiratát a Szolnoki Törvényszéknek, a kuratórium elnöke változást bejelentő kérelmével és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 10 Záradék: Az Alapítvány Kuratóriuma i ülésének határozata alapján módosította az alapító okiratot. Jelen Alapító Okirat az Alapítvány i ülésén elfogadott Alapító Okirat, mely az engedélyezés után lép hatályba. Jászapáti, A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának: 11 Az alapító képviseletében. Vincze Ferencné igazgató Lakcím: 5055 Jászladány, Mátyás u. 6/A Személyigazolvány száma: IA Tanú 1. Név: Lakcím: Aláírás: Tanú 2. Név: Lakcím: Aláírás: 10 MÓD: MÓD:

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Szervezet neve: Értelmes Életért Alapítvány Közhasznúság fokozata: Közhasznú Székhely: 1151. Budapest, Gubó u. 8. Számlaszám: 16200120-00261102, 16200120-00261133 Számlaszám:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben