Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a február 8-i, június 25-i, a február 5-i, december 16-i, augusztus 1-i, november 15-i, augusztus 7-i., november 11-i alapítói határozattal módosított Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal)

2 Alapító jogi személy a Magyar Köztársaság többször módosított Polgári Törvénykönyv 74/A. rendelkezései alapján az alábbiak szerint hoz létre: 1. Az alapító neve, székhelye Alapítványt. I. Általános rendelkezések 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.2 Az alapító székhelye: 2073 Tök, Bethlen Gábor u Az alapító cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg Az alapító adószáma: Az Alapítvány neve, székhelye 2.1 Az Alapítvány neve: InfoPark Alapítvány 2.2 Az Alapítvány székhelye: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty utca Az Alapítvány közhasznú szervezet. 3. Az Alapítvány célja 3.1 Az Alapítvány célja a lágymányosi Informatikai és Technológiai Innovációs Park megvalósulási céljait figyelembe véve, kiemelten a társadalom és a gazdaság fejlődését elősegítő, a tudomány és a gazdaság közötti kapcsolatrendszer szorosabbá tételét szolgáló kutatásfejlesztési tevékenység támogatása. A színvonalas kutatás és sikeres innováció nem képzelhető el tehetséges hallgatókra építő oktatás nélkül. Általános jelenség, hogy nehéz helyzetben van a középiskolai műszaki, természettudományos képzés, csökken a műszaki és természettudományi szakokra jelentkezők száma. Az Alapítvány a kutatásfejlesztési tevékenység támogatása mellett kiemelt figyelemmel támogatja azokat a megmozdulásokat, melyek hozzájárulnak a matematika, természettudományi, műszaki és informatika (MTMI) tantárgyak népszerűsítéséhez, annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények ezen szakaira tehetséges diákok jelentkezzenek. 3.2 Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi formában nyújt támogatásokat: Az Informatikai és Technológiai Innovációs Park keretei között működő vállalatok és azok részére kutatási-fejlesztés végző egyetemi, főiskolai kutatói csoportok, egyéni 2

3 kutatók kutatási költségeihez, kutatási infrastruktúrájának megteremtéséhez való hozzájárulás Az Informatikai és Technológiai Innovációs Parkban folyó kutatási feladatokhoz kapcsolódó kutatók számára ösztöndíjak és egyéb pénzügyi támogatások biztosítása Az Informatikai és Technológiai Innovációs Parkba betelepülő kis- és középvállalatok kutatás- fejlesztési tevékenységének költségeihez való hozzájárulás Az Európai Unió 6. keretprogram keretében IST program megvalósítása érdekében kifejtett aktivitások támogatása. 3.3 Az Alapítvány támogatásait kizárólag nyilvános pályázat útján, avagy más, a Kuratórium által előzetesen jóváhagyott, az Alapítvány céljának és tevékenységének megfelelő formában nyújtja. A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázatok kiírásáról a Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium a pályázatokról hozott döntéseit köteles nyilvánosságra hozni a pályázatok nyilvánosságra hozatalával azonos módon, a döntést követő 30 napon belül. A Kuratórium köteles az egyes támogatások lezárása során értékelést adni, illetve a támogatásokról évente összefoglaló jelentést készíteni. Az éves jelentést a Kuratórium köteles a következő év március 30. napjáig tájékoztatás végett megküldeni az alapítónak. 3.4 Az Alapítvány alapítója kinyilvánítja, hogy az Alapítvány pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és támogatott, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, továbbá ezt a jelen alapító okiratban, a továbbiakban is, a jövőre nézve is kizárja. 3.5 Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet látja el: tudományos tevékenység, kutatás, hozzájárul az MTMI tantárgyak népszerűsítéséhez 3.6 Az Alapítvány működése a jogszabályban meghatározott személyiségi jogi és adatvédelmi kötelezettség betartásán túl nyilvános, ezért a működése során keletkezett iratokba a Szervezeti és működési Szabályzatban meghatározott módon betekintést biztosít. 3.7 Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, ennek részletes szabályait az Alapító Okirat 6. pontja tartalmazza. 4. Az alapítványi vagyont kezelő szervezet II. Az Alapítvány szervezete 4.1 Az Alapítvány vagyonát az Alapítvány Kuratóriuma kezeli. 3

4 4.2 Az Alapítvány Kuratóriuma 5 tagból áll, akiket az alapító kér fel 2 éves időtartamra e tisztség ellátására. A Kuratóriumi tagság a feladatvállaló nyilatkozat (elfogadás) alapján jön létre. A Kuratórium társelnökeit az alapító jelöli ki A Kuratórium tagjai: 1. Róka András lakcím: 1115 Budapest, Fraknó utca 30/a 2. Gercsák Gábor lakcím: 1038 Budapest, Óbor utca Kollár Péter Ernő lakcím: 2073 Tök, Bethlen Gábor u Dr. Klinghammer István lakcím: 1212 Budapest, Aradi u Dr. Mezey Barna lakcím: 1138 Budapest, Radnóti Miklós u. 19/a. A Kuratórium társelnökei: 6. Dr. Mezey Barna lakcím: 1138 Budapest, Radnóti Miklós u.19/a. 7. Dr. Klinghammer István lakcím: 1212 Budapest, Aradi u. 14. A két egyenrangú társelnök közötti feladatmegosztást az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja az, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget a közhasznú szervezet megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A kuratórium elnöke és tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4.3 Megszűnik a Kuratóriumi tagság az Alapítvány megszűnésével, a tag halálával, lemondással és visszahívással. Az alapító a kuratóriumot vagy annak bármely tagját 4

5 visszahívhatja. Amennyiben az alapító új kuratóriumi tagot jelöl ki a kuratórium megbízatásának tartama alatt, akkor az így jelölt kurátor megbízatása a testület megbízatásának tartamáig szól. 4.4 A Kuratórium biztosítja az Alapítvány zavartalan működését, gondoskodik az Alapítvány alapító okiratában meghatározott célok szerinti vagyonfelhasználásról, meghatározza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. 4.5 A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban viselt tisztségükért díjazásban nem, kizárólag költségtérítésben részesülhetnek. A Kuratórium tagja, és közeli hozzátartozója, vagy olyan jogi személy, amelyben az előbb említett személyek, tulajdonosok, vagy amellyel munkaviszonyban, vagy bármely más jogviszonyban állnak, nem vehetnek részt az Alapítvány által meghirdetett pályázatokon. 4.6 A Kuratórium köteles az alapítót évente legalább egy alkalommal tájékoztatni az Alapítvány céljainak megvalósulásáról, a vagyonnal való gazdálkodás eredményéről, az Alapítvány vagyoni helyzetéről, illetve a támogatások hatékonyságának értékeléséről és köteles biztosítani az alapító ellenőrzési jogának gyakorlását. 4.7 A Kuratórium működése A Kuratórium működésének legfontosabb szabályai: A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke a részletes napirendet tartalmazó meghívó kiküldésével hívja össze A meghívókat postai úton kell a kuratóriumi tagok részére elküldeni, úgy, hogy a kézbesítés és az ülés között legalább 8 napnak kell eltelnie A meghívóhoz csatolni kell mindazon előterjesztéseket is, amelyek a napirend megtárgyalásához szükségesek Szükség esetén a meghívó, vagy egyes előterjesztések rövid úton elektronikus formában is megküldhetők, ez esetben a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvéhez csatolni kell az elektronikus kézbesítés megtörténtét igazoló jelentés nyomtatott változatát is A Kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjait, az Alapítvány ügyvezetőjét, és szükség esetén azt a személyt, akinek részvétele elnöklő társelnök megítélése szerint az adott napirend tárgyalásához nélkülözhetetlen A Kuratórium tagjainak egyharmada (2 fő) az ok és a javasolt napirend megjelölésével írásban bármikor kezdeményezheti az elnöklő társelnöknél rendkívüli kuratóriumi ülés összehívását. 5

6 Ilyen kezdeményezés esetén az elnöklő társelnök az indítvány kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles a kuratóriumi ülés összehívásáról a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően intézkedni Amennyiben ennek az elnöklő társelnök a jelen Alapító Okirat pontjában meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a Kuratórium ülését A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a Kuratóriumi tagok többségében jelen vannak A Kuratórium üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott tag vezeti A Kuratórium döntéseit többségi szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített többség, tehát a jelenlévők ¾-ének igen szavazata szükséges a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek eldöntéséhez A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jelenlévőket, utalni kell az ülés szabályszerű összehívására, illetve a Kuratórium határozatképességére. A meghozott döntéseket szó szerint kell rögzíteni, ugyancsak fel kell tüntetni a leadott szavazatok számát, és amennyiben a döntés ellen bármely tag tiltakozást jelentett be, annak tényét és rövid indokolását. A jegyzőkönyv vezetéséért az elnök felel, a jegyzőkönyvet két Kuratóriumi tag hitelesíti A Kuratórium határozatait azok tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) is tartalmazó Határozatok Könyvében kell vezetni. A Határozatok Könyvét az Alapítvány ügyvezetője köteles vezetni A Kuratórium döntéseit az érintettekkel ajánlott és tértivevényes postai küldeményben kell közölni, valamint a határozatokat a személyiségi jogokra és az adatvédelemre vonatkozó szabályok megtartása mellett az Alapítvány honlapján közzé kell tenni. 4.8 A Kuratórium feladat- és hatásköre: A Kuratórium feladata az Alapítvány eredményes és zavartalan működésének biztosítása. Ennek érdekében gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban meghatározott célok szerinti felhasználásáról, meghatározza a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról A Kuratórium hatásköre kiterjed mindazokra a kérdésekre, amelyek gyakorlása az előző pontokban meghatározott feladatai megvalósításához szükséges. A Kuratóriumot javaslattételi jog illeti meg azokban a kérdésekben, amelyek az Alapító hatáskörébe tartoznak A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 6

7 Döntés az Alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás (adomány) elfogadásáról (szükség szerint utólag) vagy visszautasításáról. Döntés az Alapítványi célok megvalósítása érdekében a vagyon felhasználásáról Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása és elfogadása, amely az Alapító egyetértése esetén hatályos Az Alapítvány éves gazdálkodási tervének, beszámolójának elfogadása, döntés az Alapítványi vagyon elidegenítéséről, azzal a kikötéssel, hogy az abból származó bevétet az Alapítvány céljaira kell felhasználni Az Alapítványi célok megvalósulása érdekében a pályázati rend elfogadása, határozat pályázatok kiírásáról, meghirdetéséről, a beérkezett pályázatok értékelése, elbírálása A közhasznú tevékenység folytatására kötött szerződés jóváhagyása, módosítása, megszüntetése A közhasznú tevékenységről szóló éves jelentés elfogadása A támogatások értékeléséről szóló éves jelentés elfogadása Az Alapítvány ügyvezetőjének megválasztása azzal, hogy a további munkáltatói jogokat a Kuratórium Elnöke gyakorolja, és felmentése Döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat a Kuratórium kizárólagos döntési jogosultságaként meghatároz, kivéve az Alapítót megillető hatáskörbe tartozó kérdéseket. 4.9 Az Alapítvány ügyvezetője Az Alapítvány az operatív ügyek vitelére és az Alapítvány munkaszervezetének irányítására ügyvezetőt alkalmaz Az Alapítvány az ügyvezetőjét pályázat útján alkalmazza. Az ügyvezetőt a Kuratórium a pályázók közül egyszerű többséggel hozott határozattal választja meg és szintén ilyen szótöbbséggel hozott kuratóriumi határozat szükséges az ügyvezető visszahívásához is Az ügyvezető feladat- és hatáskörébe tartozik: Az Alapítvány feladataival és működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben való döntés, amelyek nem tartoznak a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe, továbbá azon ügyek kivételével, amelyekben a döntés jogát a Kuratórium magához vonta A Kuratórium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre történő előkészítése a Kuratórium társelnökeinek irányításával, továbbá a Kuratórium működési feltételeinek biztosítása és a működés operatív vezetése A Felügyelő Bizottság Az Alapítvány működését három tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely szervezet jogosult az Alapítvány könyveit ellenőrizni, a Kuratóriumtól felvilágosítást kérni. Működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Tagjait az Alapító jelöli ki két évi időtartamra. Visszahívására a Kuratórium visszahívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tagjai díjazásban nem részesülnek, költségeinek elszámolása Kuratórium tagjainak költségelszámolására vonatkozó szabályok 7

8 az irányadóak. Működésének szabályait maga állapítja meg, amely az Alapító egyetértése esetén hatályos A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium elnökeitől és tagjaitól jelentést, az ügyvezetőtől és az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyelő Bizottság tagja az alapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal vesz részt A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a Kuratórium elnökeinek vagy tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel A Kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet a Felügyelő Bizottsága tagja a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Felügyelő Bizottság tagja, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Felügyelő Bizottság Tagjai 1. Nagy Tamás lakcím: 3444 Gelej, Vörösmarty u Sík András lakcím: 1136 Budapest, Pannónia utca Árendás Csaba lakcím: Muzsla (Szlovákia), Fő u. 3. 8

9 4.11 Az Alapítvány működésének további szabályait, különösen a vezető testület (Kuratórium) az egyszemélyi vezetők (Kuratórium társelnökei, ügyvezető) feladat- és hatáskörének részletes szabályait, jogait és kötelezettségeit, az Alapító Okirat rendelkezéseinek keretei között, valamint a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörének részletes szabályait, jogait és kötelezettségeit az Alapító Okirat rendelkezéseinek keretei között maga határozza meg. 5 Az Alapítvány képviselete 5.1 Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium látja el, amelynek nevében a Kuratórium társelnökei járnak el. 5.2 Az Alapítvány képviselői az Alapítvány nevében és képviseletében önállóan jogosultak jognyilatkozatot tenni, és kötelezettséget vállalni. Az Alapítvány ügyvezetője szintén jogosult az Alapítvány képviseletére. Az ügyvezető a képviseleti jogát a Kuratórium által elfogadott üzleti terv keretein belül, annak végrehajtása érdekében, jogügyletenként max ,- Ft értékig jogosult gyakorolni. E körben az ügyvezető képviseleti joga önálló. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga azonban nem illeti meg az ügyvezetőt. 5.3 A bankszámla (folyószámla) feletti rendelkezésre az Alapítvány képviselője bármely Kuratóriumi taggal együttesen jogosult. 6 Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása 6.1 Az Alapítvány induló vagyona ,- Ft, azaz Egyszázezer forint. Az induló vagyont az alapító elkülönített bankszámlán biztosította. 6.2 Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli A Kuratórium határozza meg a vagyonnal való gazdálkodás irányelveit, az éves működés tervezetét, illetve az Alapítvány számviteli szabályok szerint elkészített mérlegét és az ahhoz kapcsolódóan készített az Alapítvány ügyvezetője által előterjesztett beszámolót. A beszámolót a Kuratórium az Alapító Okirat pontjában meghatározottak szerint, minősített többséggel fogadja el. A beszámolót elfogadása után az Alapítvány honlapján közzé kell tenni A Kuratórium az induló vagyonnal szabadon rendelkezhet. Az induló vagyonon felüli vagyonrész (későbbi adományok és támogatások), valamint ezek kamatait a Kuratórium az alapítványi célok megvalósítása érdekében szintén szabadon használhatja fel, annak 100%-os mértékéig. 6.3 Az Alapítvány jogosult vállalkozási tevékenységet végezni, így társaságot alapíthat, társasági részesedést szerezhet. A vállalkozási tevékenység azonban nem veszélyeztetheti az Alapítvány céljainak megvalósulását, illetve amennyiben az Alapítvány kéri a közhasznú szervezetekről szóló CLVI. tv. szabályai alapján a nyilvántartásba vételét, úgy a vállalkozásból származó eredményt közhasznú célokra kell 9

10 fordítani. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja. 6.4 Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége során nem lehet közkereseti társaságnak tagja, illetve betéti társaság beltagja. 6.5 A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját A pontban foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a Világgazdaság c. lapban nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások, valamint a működés adatai bárki által megismerhetők A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6.6 A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 6.7 A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A közhasznú szervezet a közhasznú társaság kivételével a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; b) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 6.8 A befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb szerv fogad el. 6.9 A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani A közhasznú szervezet bevételei: a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; e) a tagdíj; f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A közhasznú szervezet költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 10

11 b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet A közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni A a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 7 Az Alapítvány jellege 7.1 Az Alapítvány jellegét tekintve nyílt. Ennek megfelelően bármely jogi, vagy természetes személy az Alapítvány számlájára teljesített egyszerű befizetéssel, vagy átutalással csatlakozhat az Alapítványhoz. Az adományozás kifejezésre juttatja az Alapítványhoz való csatlakozást is. A csatlakozás nem jelenti az alapítót megillető jogok egészben, vagy részben történő megszerzését. Az Alapítvány befizető adományozó személy az alapító okiratban meghatározott célok közül meghatározhatja azt a célt, vagy azokat a célokat, amelyre az általa juttatott adomány, illetve befizetés fordítható. 7.2 Az Alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 8. Záró rendelkezések 8.1 Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítványi vagyont más hasonló célú Alapítvány javára kell fordítani. 11

12 8.2 Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Alapító aláírásával igazolja, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen alapító okirat módosításai félkövér dőlt betűtípussal kerültek feltüntetésre. Budapest, január 06. Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zrt. alapító Képv.: Kollár Péter Ernő, vezérigazgató Ellenjegyzem: Budapest, január 06. Dr. Boóc Ádám ügyvéd Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda 1052 Budapest Váci u

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben