JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről"

Átírás

1 1 J JELENTÉS a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről y j február 81.

2 A vizsgálatot vezette: Rádfai Tibor főtanácsos A jelentést összeállította: l ', t dr. Benkő János számvevő tanácsos Az NGYIA-nál a vizsgálatot végezték: dr. B enkő János Deák Tamásné dr. Gál Csaba Számely Kornél számvevő tanácsos számvevő számvevő számvevő A helyi alapítványoknál a vizsgálatot végezték: Berényi Magdolna számvevő Buczkó András számvevő dr. Csapó Anna számvevő Ébner Vilmosné számvevő Fekete Tibor dr. Felleg Zsoltné Feresik Gyula Gamaufné dr. Kóbor Éva számvevő Hegedús György számvevő dr. Hegedús György Horváth János számvevő Kalmár István számvevő Kocsis István Kollár Lászlóné Koltayné Szepesi Zsuzsanna számvevő dr. Koronics Károlyné számvevő dr. Lacó Bálintné számvevő Nagy Sándorné számvevő dr. Ótott Lajos Péntek László számvevő Szita László számvevő dr. Takács András Tréfás Antal dr. Vas~ár in é dr. Rózsa Magdolna számvevő számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos ' í

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V /1991/92. Témaszá.m: 80. Jelentés a Nemzeti Gyermek- és Hjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és üjúsági alapítványok pénzügyi-gazdasági ellenörzéséröl A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványt (NGYIA) a Minisztertanács* áprilisában- rnűködésének utolsó hónapjában- rendelet útján hozta létre korábban a DEMISZ és a MUSZ kezelésében és tulajdonában lévő, közérdekű kötelezettségvállalásra felajánlott ingatlanokból és ingóságokból A vagyon könyv szerinti értéke 2,0-2,5 rnilliárd Ft-ra tehető, a piaci értéket a sajtóban megjelent nyilatkozatok rnilliárd Ft -ra becsülik. Az alapító a rnűködtetéshez 200 rnillió forint rövidlejáratú hitelt adott, továbbá forrásautomatizmusokat (a játék- és pénznyerő automaták adózott nyereségének 50 %-a, valarnint az Idegenforgalmi Alap 5 %-a) biztosított. Az alapítvány tulajdonába került ingatlanok - az Alapító Okirat szerint - részben az NGYIA céljait szelgálják (6 db), részben pályázat útján hasznosíthatók (8 db), részben pedig az NGYIA javára bejegyzett elidegenítési tilalommal regionális és helyi alapítványok létrehozására szalgálhatnak (46 db). Az alapító szerint az NGYIA célja a fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának, a szabad idő eltöltés, az ifjúsági turizmus, a fiatalok nemzetközi kapcsolatainak ösztönzése és támogatása V, 24-ig Minisztertanács, attól kezdve Kormány

4 -2- Az ellenőrzés célja: -a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létrehozása törvényességének, - az alapítványi célra felajánlott OEMISZ és MUSZ vagyon átvétele, majd a kijelölt vagyonrészek helyi alapítványok részére való átadása szabályszerűségének, továbbá - az NGYIA működésének törvényességi, célszerűségi, eredményességi szempontból való értékelése volt... Az Állami Számvevőszék korábban, 1990-ben vizsgálta a OEMISZ és a MUSZ vagyonelszámolását. A OEMISZ Gazdasági Irodája - mint a KISZ KB jogutódja - valamint tagszervezeteinek többsége és a MUSZ hitelesen nem tudott elszámolni vagyonáról. A jelen ellenőrzés elsősorban a vagyonnal való gazdálkodásra és a vagyonmegőrzés feltételeire irányult, feltárta továbbá az NGYIA, valamint a Regionális Intéző Bizottságok (RIB) és a helyi alapítványok - működés szempontjából meghatározó - kapcsolatait. A vizsgálat az NGYIA-nál, 3 RIB-nél, 15 megyei és 2 városi, illetve l községi alapítványnál folyt és az NGYIA alapítására tett előkészítő munka megkezdésétől szeptember 15-ig terjedő időszakra irányult. I. Következtetések és javaslatok Az NGYIA létrehozása az ifjúság vagyonának egybentartása szempontjából pozitív lépésnek minősíthető. A vagyon jogi, gazdasági mozgásformáinak meghatározása során az alapító - kellő mérlegelés, részben a jogi szabályozás és tapasztalatok hiányában - súlyos következetlenségeket, hibákat és szabálytalanságokat követett el. Ezek következtében az NGYIA működése a célszerűségi, a szabályassági és eredményességi követelményeknek a vizsgálat zárásakor nem felelt meg. Ennek kialakulásában szerepet játszottak a kivitelezés és a működés során elkövetett mulasztások is. "

5 -3- Az NGYIA létrehozása idején alapítványt létesíteni köztulajdonból csak annak privatizációja útján lehetett. A fejlett országokban kialakult közjogi alapítvállyraamely lehetövé teszi, hogy a közvagyont az alapító mérlegében továbbra is nyt1vántartsa és afölött ellenőrzést gyakoroljon - náluk ma sincs szabályozás. A Minisztertanács tehát az üjúsági vagyont magán alapítványba vitte be. Az alapító az NGYIA szabályozásába - a vagyon és a költségvetési források védelme érdekében - fékeket épített be és a tulajdont, valamint a finanszírozást túlcentralizálta. ' Az alapító olyan országos alapítványi rendszert hozott létre, amelyben az önálló jogi személyiségű helyi alapítványok létrehozói a tanácsok lettek, de azok vagyonát és részbeni finanszírozását az NGYIA útján biztosította. A Minisztertanács az önálló jogi személyekből álló alapítványi rendszer működésének jogi és szervezeti kereteit nem teremtette meg. A rendszer működésképtelensége és ellentmondásai a gyakorlat során mindinkább felszínre kerültek. Az ellentmondások megoldására irányuló kisérletek eddig jogi zsákutcába torkollottak, s az érdekeltek ellentétei tovább fokozód tak. Az NGYIA szervezete sem felépítés, sem létszám, sem szakképzettség tekintetében nem felel meg a kitűzött céloknak és feladatoknak. A legfőbb döntéshozó szerv, a kuratórium jogosítványai között- az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint - túltengnek a napi ügyek, az ellenőrzési feladatok helyett, így annak munkája nem volt hatékony. A Minisztertanács alapító határozatával a kuratóriumot - a nemzetközi gyakorlattól eltérően - olyan napi, piaci döntési feladatokra kényszerítette, amelyeket a havonta - kéthavonta ülésező társadalnú testület nem láthat el eredményesen. Jól működő operatív szervezete az NGYIA-nak nem volt, így a kuratórium tevékenységét megalapozott döntéselőkészítő munka nem segítette. További feszültséget okozott, hogy a szétfolyó kuratóriumi viták után született "határozatokat" sem hajtották végre az NGYIA szervei. A mulasztásokat a kuratórium nem kérte számon. (A belső ellenőrzés alig működött, pedig a sajátos alapítványi gazdálkodás, a szervezetek elkülönülése, területi elhelyezkedése miatt arra különösen szükség lett volna.) Így az NGYIA működésére az a gyakorlat volt jellemző, hogy lényegében minden feladatról többször tárgyaltak, de azok megoldása rendkívüli módon elhúzódott, vagy meg sem történt. A Kormány a kuratórium kijelölését október 3-án visszavonta, 5 tagú irányító testületet hozott létre, az Állami Számvevőszék vizsgálata utáni alapítói döntésig.

6 -4- Az NGYIA-nak októberéig nem is volt apparátusa. Ezeket a feladatokat az Ifjúságpolitikai Titkárság munkatársai látták el, majd belőlük hozták létre az NGYIA szervezetét. A szervezet az alapítás óta teljes átalakuláson ment keresztül áprilisában a Kormány új elnököt nevezett ki, a titkár szeptemberében távozott. Az apparátus az elnökváltást követően szinte teljesen leépült, a feltöltődés a vizsgálat lezárásáig még nem fejeződött be. A hatékony munkát a betöltetlen vezetői és munkatársi állások is akadályozták. Az alapítványi célok (az ingatlanok állagának megőrzése, a fiatalok támogatása) megvalósítására az NGYIA-nak vállalkozásokból kell forrásokat teremtenie. A vagyon és a vállalkozások működtetéséhez nem hoztak létre kellően tapasztalt szakemberekből álló és a vagyon nagyságához, rendezetlenségéhez mérten szükséges létszámú szervezetet, hanem ennek megoldását is a kuratóriumtól várták. Az alapítás óta a vizsgálat lezárásáig, sem a titkárság, sem a Vagyonkezelő Szervezet nem tudta megoldani feladatait. Az NGYIA szervezeti egységeinek működése összehangolatlan, nincs irányítás és ellenőrzés. A működés feltételei nem rögzítettek, a szabályzatok zöme el sem készült. Az alapító a vagyonátvételnél olyan szabálytalanságokat követett el, amelyeknek káros hatásait a vizsgálat zárásáig sem lehetett korrigálni. A DEMISZ által felajánlott vagyont a Minisztertanács érdemben nem vette át, a nevében eljáró Ifjúságpolitikai Titkárság sem teljesítette ezt a feladatot. A vagyonfelmérés és átvétel elmaradásáért a Minisztertanács mellett részben az Ifjúságpolitikai Titkárságot, részben az NGYIA első elnökét, titkárát és a VagyonkezelőSzervezet vezetőjét terheli a felelősség. Tovább növeli felelősségüket, hogy a vagyon rendezetlenségéről, az Ifjúságpolitikai Titkárság és az NGYIA munkatársaiként egyaránt tudtak, és a rendezés másodszori lehetőségét is elmulasztották. A vagyonfelmérés és átvétel során elkövetett mulasztásokban a szakképzettség hiányának és az alacsony létszámnak is szerepe volt. Az NGYIA vagyorra tulajdonjogilag 17 hónapi működés után is rendezetlen, a vagyonmegőrzés feltételei nem biztosítottak. Az ellenőrzés azonban nem tárt fel olyan esetet, amikor e rendezetlenség következtében ingatlanvesztés érte volna az NGYIA-t. A felajánlott állóeszközvagyon kisebb csökkenései a felajánló hibájából következtek be.

7 -5- Az NGYIA az Alapító Okiratban szereplő 60 ingatlanból a vizsgálat lezártáig 53 tulajdonjogát kapta meg. Helyi alapítványoknak átadott 30 ingatlant, egyet pedig a Magyar CserkészSzövetség részére. Jelenleg az NGYIA 22 ingatlant birtokol. Ez a tulajdonkör jórészt passzív, tulajdonjogi vitákkal, kedvezőtlen vállalkozói szerződésekkel terhelt, s nem hoz a célokat szolgáló bevételeket az NGYIA részére. Ezen kívül a 22 ingatlannak több mint a felét az NGYIA nem tudta működtetni, azokat szerződéssel, sőt anélkül helyi alapítványok üzemeltetik. Az NGYIA vagyonát, gazdáikadását regisztráló számviteli információs rendszert a titkárság nem alakította ki. A gazdálkodás szabályozatlan, rendezetlen, követhetetlen és ellenőrizhetetlen. Felelősség terheli az Ifjúsági Turisztikai Bizottság elnökét, mert nem számolt be az Idegenforgalmi Alapból 1990-ben kapott 43,8 millió Ft-os forrásautomatizmus felhasználásától, s így az SZMSZ előírásait nem teljesítette. Az NGYIA az alapító által juttatott pénzvagyon (200 millió Ft-os hitel kamatai, forrásautomatizmusok) nélkül működésképtelen lenne, mert azokon kívül érdemi forrásokkal nem rendelkezik, hiszen az ingatlanokat nem tudta hasznosítani. Az alapítótói kapott üzletrészek, vállalkozások múködése, sorsa rendezetlen, a kötött bérleti szerződések az NGYIA kimutatásai szerint nem hoznak számottevő hasznot. Az NGYIA eddigi tevékenysége nem ellentétes az alapító által meghatározott célokkal. A működést azonban a spontaneitás és nem a szervezettség jellemzte. Az NGYIA a rendelkezésére álló üdülési kapacitást nem tudta kihasználni, nem teremtette meg a helyi alapítványok közötti üdülési cseréhez szükséges információs rendszert. Kellő szabályozottság hiányában a múködő pályázati és támogatási rendszer visszaélésekre, érdekellentétekre adhat okot. A Minisztertanács a részére felajánlott vagyonból olyan alapítványrendszert hozott létre, melyben az NGYIA és a helyi alapítványok között tulajdoni és pénzügyi függőségi viszony van. A Minisztertanács a vagyon tulajdonjogát és a működéshez szükséges forrásokat az NGYIA-ra bízta, ugyanakkor a helyi alapítványoknak csak látszat tulajdonjogot adott. A helyi alapítványok az átadott ingatlanokat az NGYIA jóváhagyása nélkül nem idegeníthetik el. Ha mégis ezt teszik, a szabályozás miatt, a bevételek kizárólag a Minisztertanács (Kormány) költségvetését illetik meg. A Minisztertanács nem szabályozta egyértelműen a helyi alapítványoknak történő ingatlanátadás feltételeit, határidejét. A helyi alapítványok részére történt ingatlanátadás egész folyamata jogi ellentmondásokkal terhes. Az NGYIA tulajdonában maradt, de a Minisztertanács által a helyi alapítványoknak szánt ingatlanok helyzete

8 -6- kritikus. Esetükben az NGYIA a szakember-hiány és a távolság miatt nem tud igazi tulajdonosként fellépni, a helyi alapítványok (a meghatározott idejű üzemeltetési szerződések miatt) nem érzik sajátjuknak az ingatlanokat. A helyi alapítványok helyzetét kedvezőtlenül befolyásolják az NGYIA Alapító Okiratának és a vagyonátvétel anomáliái. A helyi alapítványok és az NGYIA kapcsolatrendszere, egymáshoz rendelt jogköre tisztázatlan, szabályozatlan. Az NGYIA és a helyi alapítványok közötti érdekegyeztető mechanizmusok még nem épültek ki. A helyi alapítványok erejét nagymértékben lekötik a vagyon körüli viták, egy részük nem kapta meg a minisztertanácsi rendeletben megjelölt ingatlanokat. Ezen alapítványok továbbra is az ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére törekednek (Heves, Veszprém megye). A szűkös pénzforrások növelése érdekében kötött vállalkozói szerződések általában előnytelenek a helyi alapítványok számára. A szerény bérleti díjak a szerződések határideje és feltételei kedvezőtlenek, jelentős a bérlők díjhátraléka. A vitás szerződések felülvizsgálata, korrigálása részben megkezdődött, annak sikere azonban nagymértékben függ a kuratóriumok tagjainak szakértelmétől és kitartásától A helyi alapítványok ingatlanainak elidegenítésére a rossz vállalkozói szerződések miatt azonban nem került sor. A gazdálkodás a KISZ és a DEMISZ időszakához képest tovább romlott, hasonló tendenciák jellemzik a számviteli és a szerződéses fegyelmet is. A helyi alapítványoknál a célok egy része nehezen értelmezhető. Általában nem megoldott a vagyon rendeltetésszerú, eredményes múködtetése, az alapítványi célokat szolgáló hasznosítása. Az üdülők kihasználtsága alacsony volt, részben a magas díjak, részben a szervezés hiánya miatt. Az üdülésen túl más célok támogatására a helyi alapítványoknak csak egy része fordított gondot, illetve forrásokat. Az ingatlanok leromlott állagúak, felújításuk, karbantartásuk források hiányában nem biztosított. Ugyanez vonatkozik a berendezések, felszerelések jó.. részére is. Fennáll annak a veszélye, hogy mindezeket a feladatokat az alapítói vagyon felélésével tudják megoldani. Nincs megnyugtat6an megoldva a vagyonmegőrzés. Kedvező, hogy az egyes helyi tanácsok és önkormányzatok a területükön lévő alapítványokat ingatl~ok tulajdonba, illetve használatba adásával és pénzügyileg is támogatták, illetve támogatják.

9 -7- Az alapítványoknál alig volt pénzügyi-gazdasági és törvényességi ellenőrzés. Ügyészségi törvényességi ellenőrzés nem történt, társadalombiztosítási és adóellenőrzés is igen kevés helyen volt. Ellenőrzésünk tapasztalatai alapján szervezeti és személyes felelősség is megállapítható. A Minisztertanácsot felelősség terheli, hogy nem járt el kellő gondossággal az ifjúsági vagyon jogi és gazdasági mozgásformájának meghatározásánál, jóllehet a szabályos megoldások szükségességére az előkészítés során figyelmeztették. A Minisztertanács szintén felelős a vagyonátvétel, a forrásautomatimzusok biztosítása során elkövetett szabálytalanságokért. Személyes felelősség állapítható meg: -Az NGYIA első elnökénél a vagyonátvétel és a helyi alapítványoknak történt vagyonátadás szabálytalanságai és elhúzódása (leltárak, számviteli nyílvántartások hiánya), a vezetői ellenőrzés elmulasztása, több tekintetben előkészítetlen (engedély és fedezet nélküli) beruházás indítása, hatáskör túllépés (1990. június 1-e előtti ingatlanátadások) miatt, - Az NGYIA titkáránál - mint munkáltat6nál - a szabályos működés feltételeinek (számviteli, pénzügyi, működési szabályzatok), valamint a személyi állomány biztosításának elmulasztása és hibás gazdasági döntés (gördeszka beszerzés) miatt. - A Vagyonkezelő Szervezet első vezetőjénél a vagyonátvétel és átadás szabálytalanságai és elhúzódása, a vagyonhasznosítás elmulasztása, a vagyonnyílvántartás lazaságai, a Talent Kft gazdálkodási szabálytalanságai miatt. -Az Ifjúsági Turisztikai Bizottság Elnökénél az 1990-ben az Idegenforgalmi Alapból kapott források felhasználásával kapcsolatos elszámolások elmulasztása miatt. (A felelőssé tett személyek magyarázatait és a Számvevőszék arra adott válaszait sz. mellékletek tartalmazzák.) Az NGYIA második elnöke és az általa kialakított apparátus munkáját az évi hiteles mérleg elkészítésén és a helyi alapítványokkal való együttműködés változásáll keresztül lehet lemérni. Az előző vezetéstől rendezetlen vagyoni és pénzügyi "örökséget" vettek át. A feladatok megoldását megkezdték, a függő kérdések lezárása nem tűr halasztást, hiszen azoktól függ, hogy az NGYIA és a

10 -8- helyi alapítványok működőképessé válnak, vagy pedig ellehetetlenülnek. (A felhalmozódott teendők megoldását tovább hátráltatta, hogy az új elnök és a titkár /aki szeptember közepén távozott/ együttműködése nem volt zavartalan.) A vizsgálat megállapításai alapján javasoljuk, hogy: l. Illetékes szervek bevonásával vizsgálni kell annak feltételeit, hogy az alapítványi célok változatlanul hagyásával miként korrigálhat6k az NGYIA Alapító Okiratának a jogi szabályozással ellentétes és az eredményes múködést gátló előírásai. 2. Az NGYIA eredményes vagyonhasznosítását és működését szolgáló Szervezeti és Működési Szabályzatot kell kidolgozni. Abban a kuratóriumot mentesíteni kell a napi piaci döntések alól, és fő feladatául az éves programok elfogadását, a pályázatok elbírálását és az ellenőrzést kell megjelölni. 3. Az NGYIA szervezetét- a felmozódott feladatok bonyolultságához és mennyiségéhez mért szakembergárdával - mielőbb fel kell tölteni. 4. Az NGYIA és a helyi alapítványok biztosítsák a vagyonmegőrzés feltételeit. Haladéktalanul készítsenek teljes vagyonleltárt, rendezzék a függőben tulajdonjogi kérdéseket. Dolgozzzanak ki a jogszabályoknak megfelelő állóés fogyóeszköz nyílvántartást lévő 5. Az NGYIA és a helyi alapítványok - szakértők bevonásával - mérjék fel gazdasági helyzetüket és határozzák meg a tulajdonukban levő vagyon gazdaságos hasznosításának feltételeit. 6. Az NGYIA és a helyi alapítványok haladéktalanul alakítsanak ki - szakértők bevonásával - a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási és számviteli rendet. 7. Utre kell hozni az NGYIA és a helyi alapítványok közötti érdekegyeztetés, együttműködés szervezeti kereteit. 8. Információs rendszert kell kialakítani az alapítványi szálláshelyek kihasználásának koordinálására és javítására. 9. Az NGYIA csak az APEH vizsgálata után folytassa a Talent Kft-ben levő üzletrészének elidegenítését. l O.Az ellenőrzés által megállapított hiányosságokért az érintett személyek felelősségét érvényesítem kell.

11 -9- II. Megállapítások A. A Nemzeti Gyermek- és Hjúsági Alapítvány müködése. l. Az NGYIA alapításának körülményei Az ifjúsági célokat szolgáló vagyon társadalmasításának gondolata az ifjúsági szervezetek között már nyarán megfogalmazódott. A vagyonfelosztás helyett annak egybentartása érdekében alapítvány létrehozása mutatkozott a legkézenfekvőbb megoldásnak. Ez a javaslat novemberében a Minisztertanács és a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT) megbeszélésén is szerepelt év végére azonban jelentősen lecsökkent azon ifjúsági célokat szolgáló ingatlanok köre, amelyek még állami tulajdonban voltak. Ebben az időszakban fejeződött be a KISZ (később DEMISZ) és a MUSZ kezelésében lévő állami ingatlanok jelentős körének "társadalmasítása". A Legfőbb Ügyészség évi állásfoglalása (l. sz. melléklet) szerint jogszerűek voltak azok az ajándékozási- és az úgynevezett "százforintos" vagyonátruházási ügyletek, amelyek következtében az állami tulajdonú ingatlanok jelentős köre - ellenérték nélkül - a korábbi kezelő DEMISZ és a MUSZ tulajdonába került. Megnövekedett azon tárgyalások jelentősége, amelyek a MISZOT és tagszervezetei, valamint a DEMISZ és a MUSZ között kezdődtek az ifjúsági ingatlanvagyon alapítványi formában való működtetése érdekében. A tárgyalások közben a DEMISZ közérdelm kötelezettségvállalásra december ll-én felajánlotta a Minisztertanács részére valamennyi még tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanát. Erre az időpontra ny11vánvalóvá vált, hogy az 1990-es költségvetés nem irányoz elő a DEMISZ részére forrásokat a vagyon működtetéséhez. A DEMISZ vagyon felajánlása szabálytalan volt, mivel ahhoz testületi (Szövetségi Tanács és a megyei vezető szervek) döntéseire lett volna szükség. A felajánlás időzítése - az év végi mérlegkészítés miatt - kedvező lehetőséget kínált a DEMISZ számára, hogy a felajánlott vagyont tételesen felmérje és tulajdon-

12 -10- jogilag, valamint pénzügyileg is rendezett formában, szabályosan adja át a Minisztertanácsnak. A szervezet azonban ezt elmulasztotta. A DEMISZ szervezeti szabályzata vagyoni kérdésekben a tagszervezetek - mint önálló jogi személyek - konszenzusát írja elő, ilyen dokumentumot a felajánláshoz nemmellékeltek (2. sz. melléklet). A megyei, helyi szeevezetek egy részének vagy nem volt tudomása a felajánlásról, vagy nem értett egyet azzal (Fejér, Pest, Heves megye). A megyei szeevezetek írásbeli felajánló nyilatkozatának hiányát az ifjúságpolitikai kormánybiztos is elismerte (3. sz. melléklet). Az egyeztetés hiányára utal az is. hogy a Talentum Fórummal indoklás nélkül közölték. hogy alapítványi keretek között folytassa a tevékenységét, azonban a felajánlás szándékára nem is utaltak. (4. sz. melléklet) A szeevezetlenséget tükrözi, hogy- a Minisztertanácsnak történt felaj&nlás után 2 hónappal - a DEMISZ egyik ügyvivöje támogatta egy szarvasi ingatlan helyi hasznosítást szolgáló átírását (5. sz. melléklet). Számos megyében tervezték az ingatlanok helyi hasznosítását. "A OEMISZ tagszervezetei különbözőképpen értelmezték a felajánlást, volt amelyik később szívesen meggondolta volna magát, tehát vitatta" közli a későbbiekben az üjúságpoliti.kai kormánybiztos (3. sz. melléklet). A szeevezetek ellenállására utal, hogy egyesek - megelözve a központot (Somogy és Heves megye)- teljességében, vagy részben a helyi tanácsoknak ajánlották fel ingatlanjaikat. Az érdekellentéteket tükrözi az is. hogy az ifjúságpolitikai kormánybiztosnak - akit a Minisztertanács január 16-án határozattal az NGYIA -megszervezésével bízott meg - tárgyalásokat kellett folytatnia az érintettekkel az NGYIA létrehozásának szf.lkségességéről. A OEMISZ tehát tulajdonjogilag és nyílvántartás tekintetében is rendezetlen vagyonkört ajánlott fel a Minisztertanács részére. A felajánlás után pótlólagosan sem adott a vagyonra vonatkozó tételes és megbízható elszámolást. A szükséges bizonylatok hiányában a Minisztertanácsnak kellett volna elvégeznie felmérését, azonban ezt elmulasztotta. Azt, hogy a vagyon állami átvételének elmulasztása hiba volt, az üjúságpoliti.kai kormánybiztos, mármint az NGYIA első elnöke később elismerte (3. sz. melléklet). Elsőként a Pénzügyminisztériumot kérték fel a vagyonátvételre, az azonban a feladatot elhárította. A felajánlás után negyed évvel a Minisztertanács az Ifjúságpolitikai Titkárságot jelölte ki a vagyonfelmérésre és átvételre. Ezzel az NGYIA létrehozásának politikai, államigazgatási és polgárijogi aktusai teljesen

13 -llösszemos6dtak, azokat egy szervezet, az Ifjúságpolitikai Titkárság végezte, annak vezetője a Minisztertanácstóllényegében szabadkezet kapott. - Az Ifjúságpolitikai Titkárság munkatársai márciusában a vagyon felmérést megkezdték, azonban az eredményeket a kormánybiztos nem összegeztette. A rövid idejű (1-1 napos) vagyonbejárások arra hívták fel a figyelmet, hogy az ingatlanok egy részének helyzete tulajdonjogilag, számvitelileg tisztázatlan. Az ifjúságpolitikai kormánybiztos - munkatársai szakvéleményének ellenére - a felajánlott teljes vagyonkör alapítványba vitelét javasolta. A felajánlott közvagyon elidegenítése- alapítványba vitele- anélkül történt meg, hogy azt a Minisztertanács teljeskörűen felmérbette és ellenőrizbette volna. Az alapító munka elégtelenségére utal, hogy a vagyonműködtetés céljaira, jogi és gazdasági mozgásformáira érdemi alternatívákat nem dolgozott ki a Minisztertanács: -Nem osztották fel az ifjúságpolitikai célokat és feladatokat a tárcák és az NGYIA között, pedig az Alapító Okirat első változata még ennek szellemében készült. -Nem mérlegelte a Minisztertanács, hogy az alapítvány mellett milyen más jogi formában lenne célszerű a vagyon kezelése és működtetése. A működés, az ellenőrzés anomáliái főként abból erednek, hogy az állami tulajdon alapítványba vitelének közjogi formája nálunk nincs szabályozva. A fejlett országokban alkalmazott közjogi alapítványi forma lehetővé teszi az alapítónak, hogy az alapítványba vitt vagyonát továbbra is saját mérlegében tartsa nyílván (nem privatizál6dik a vagyon) és biztosítja számára az ellenőrzés lehetőségét is. llyen szabályozás hiányában a Minisztertanács egy túlcentralizált magánjogi alapítványt hozott létre, amelyben a közjogi formilla hiányát fékek {vagyonátadás korlátozása. központi finanszírozás) beépítésével szándékowtt pótolni. Ezzel az.. eklekrikns'" megoldással a rem.v6it célt nem sikeriilt elérni. sót a snb?::tyozis ed~s:c:i. :s2;:dfi a g;zbrlz:i ICD'ka sorá:l mindjobbm kifnközxi!k. - A ~ a \""2.g)1El teszcnsf:zscta ro:e-mm a: e; íc-;f-.fu: ~ dolgoztaton ki az alz;líró. A DBfiSZ 1988~ éri e s:zz":o!is<:~ ts zz Ifjúságpolitikai Titkárság é-..i adarfelvéreléból a YárlJacó bererelek. a fenntartási Jc?ltségek közelíthetók lettek volna. ~ieg sem fogalmaz6dott, hogy a vagyon egy részének idegenforgalmi célú hasznosítása. vagy értékesítése

14 -12- útján jelentős források teremthetök a célok megvalósításához. Megelégedtek azzal a - célokhoz képest szegényes, sőt azokat veszélyeztető - megoldással, hogy csupán az átvett vagyon működtetését biztosítják. A Minisztertanács az előkészítés hibáit az Alapító Okirat egyeztetése során nem korrigálta, sőt vitatható jogi aktusokkal forrásokat és forrásautomatizmusokat, valamint üzletrészeket rendelt az NGYIA részére, ezzel korlátozta a költségvetési tervezés szabadságát, forrásokat vont el más céloktól (Központi Ifjúsági Alap). r. Az egyeztetés során az Országos Tervhivatal kifogást emelt a pontos vagyonmeghatározás és a gazdaságossági számítások hiánya ntiatt, ugyanis az első tervezetben még szerepelt az alapítói vagyon értéke (6-7. sz. melléklet). Az alapítás szabályosságáról az ebben legilletékesebb szervek nem nyilatkoztak, az Igazságügyi Minisztérium és a Legfőbb Ügyészség nem tett észrevételt az előterjesztésre. A Minisztertanács március 29-i ülésén - ifjúságpolitikai kormánybiztos előterjesztésében - tárgyalta az NGYIA Alapító Okiratának tervezetét. A testület a miniszterelnök javaslatait elfogadva úgy döntött, hogy a Szociális és Egészségügyi Minisztériummal, az Országos Tervhivatallal, valamint a Pénzügyminisztériummal szükséges egyeztetések után az átdolgozott tervezetet a következő ülésén tárgyalja meg. Az ifjúságpolitikai kormánybiztos újból nem terjesztette be a Minisztertanács elé a tárcákkal részben újra egyeztetett és átdolgozott alapítvány-tervezetet, hanem azt aláírásra közvetlenül benyújtotta a miniszterelnökhöz, aki az Alapító Okiratot április ll-én jóváhagyta. A Minisztertanács Hivatala (MTH) észrevételezte, hogy az eljárás ellentétes az MTH-ról szóló rendeletben foglaltakkal. Az eljárási hibát kiküszöbölve az egyeztetéseket és javításokat az MTH pótlólag elvégezte, így április 24-én a miniszterelnök újra ellenjegyezte az immár végleges Alapító Okiratot tartalmazó rendeletet. A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványról szóló 81/1990. (IV.27.) MT rendelet a Magyar Közlönyben április 27-én jelent meg. A Fővárosi Bíróság az alapítványt május 9-én nyl1vántartásba vette.

15 A vagyon átvétele, a vagyonmegórzés feltételei Az Állami Számvevőszék novemberében a DEMISZ Gazdasági Hivatala és egyes tagszervezetei, illetve a MUSZ vagyonelszámolását nem fogadta el. A nyi1vántartás szerinti vagyonérték és a vagyonelemek teljes köre már akkor sem volt megállapítható. A OEMISZ Gazdasági Irodája, valamint tagszervezeteinek többsége (öszszesen 63 %-a) hitelesen nem tudott számot adni vagyonáról. A KISZ ingatlanait és egyéb állóeszközeit 2,6 milliárd forint bruttó értéken tartották nyílván év végén. Ebböl az ingatlanok értéke 2,3 milliárd Ft volt. A DEMISZ Gazdasági Irodája szerint az ingatlanok 90 %-át a felszerelésüket képező ingóságokkal együtt alapítványi célra átadták. A Minisztertanács ebből a rendezetlen, nem szabályosan nyt1vántartott, nem hitelesíthető vagyonból hozta létre az NGYIA-t. A vagyonátvétel nem volt szabályszerű. Az NGYIA az esetek többségében nem képviseltette magát az átadás-átvételek alkahnával, azokon többnyire csak a felajánló DEMISZ szervezet és a helyi alapítvány képviselői, vagy megbízott személyek vettek részt. Az okiratok számos kívánnivalót hagynak maguk után, sem formailag, sem tartalmilag nem felelnek meg a szabályszerűségi követelményeknek. Sz inte teljesen hiányoznak a pénztár, a bankszámlák és a összegére vonatkozó utalások. lekötött betétek a. Ingatlanok Az ingatlanok átvétele elhúz6dott a tulajdonjogi rende:retlmség és viták r::rlatt. A rendeletben megjelent 60 i.n.garlz.:j. több c:rim a fejffiek az ~~..Qa rendezeden m lt. Az Amerikai úti KISZ isko kezdóje az~ és hav1 &lójl az ifj:!sági SZiffitLet volt. Az ingatlant ennek ellenére a Dli\flSZ felajánlotta és a n:lajdooj)glx be is jegyezték az NGYIA javára.

16 -14- Az Alapító Okiratban megjelölt ingatlanok közül 7-nek a NGYIA nem kapta meg. tulajdonjogát az Olyan ingatlanok kerültek az Alapító Okiratba, amelyek nem az ifjúsági szervezet tulajdonát képezték (Szarvas üdülőház, Körmend - Rábapart csónakház és a Dédestapolcsányi tábor). Az utóbbi ingatlan telke a tanács, a ráépített épület a OEMISZ tulajdonában volt. Az NGYIA jelenleg használati szerzödéssel üzemelteti az ingatlant.. A szödligeti tábor tulajdonjogát az NGYIA nem kapta meg, mert az egyik épület két kezelő (a OEMISZ és a tanács) telkén fekszik. Az ingatlan kezelője jelenleg a szödligeti önkormányzat, tulajdonjogáért per folyik. Az alapító rendelet előtt 3 ingatlanról lemondtak a helyi OEMISZ szervezetek a tanácsok javára (Mezőkövesdi lrodaház, Balatonfenyvesi tábor, Törökkoppány-Csesznek gyermektábor). Olyan ingatlanrészek is az NGYIA tulajdonába kerültek, amelyeket az alapító rendelet nem közölt: a már említett Felsőtárkányban a táborhoz vezető út, a Sopron Brenbergbánya ifjúsági táborhoz kapcsolódó telek, az egyik üdülőház Mártélyon, valamint Bakonyoszlopon egy táborhelyül szolgáló telek. Az NGYIA ingatlannyílvántartása a vizsgálat befejezésekor sem volt teljes, ez egyben a vagyonátvétel lazaságára is utal. Az átvett ingatlanok egy része tulajdonjogilag és az ingatlannyílvántartás szempontjából rendezetlen. Az NGYIA javára átírt ingatlanok közül a tulajdonmegosztás nem megoldott az Amerikai úti székház, a OIVSZ székház esetében. Nem fejezték be maradéktalanul a vagyonátírást sem; Mártélyon az egyik üdülőház kezelője továbbra is a OEMISZ, a Felsőtárkányi táborhoz vezető út is még a OEMISZ kezelésében van. Hasonlóképpen rendezetlen az NGYIA tulajdonába nem került Törökkoppány-Csesznek tábor egy részének kezelői joga, hiszen annak kezelője még mindig a OEMISZ az önkormányzat helyett. Az NGYIA tulajdonába került ingatlanok közül 12 esetben teljesen eltér a tulajdonlap megjelölése a tényleges állapottól, azokon vagy nem is szerepel építmény, vagy az évekkel ezelőtti állapot van feltüntetve. A Hotel Aranypart Győr helyett középiskola és udvar, az Ifjúsági tábor Tata esetében közterület, a Vadása tavi tábornál kert, aszanazug Úttörőtábor helyett tanya, gyep, erdő szerepel a tulajdoni lap első oldalán.

17 -15- Az ingatlanok érték szerinti átvétele nem felel meg az előírásoknak, a dokumentáltság hiányos Uegyzőkönyvek, állóeszköz átvételi jegyek, leltárak hiányoznak). Számos esetben nyt1vánvaló, hogy az átvételt csak papíron végezték. Négy ingatlan (DIVSZ székház, BFSZ Iroda Győr, Amerikai úti KISZ Iskola, Dédestapolcsány) még mindig "O" értéken szerepel az NGYIA nyílvántartásaiban. Az ingatlanok zöménél a könyv szerinti érték - a számviteli előírásokkal ellentétben - a telkek értékét nem tartalmazza. A vagyonérték azért is pontatlan, mert egyes épületrészeket nem aktiváltak, ugyanis azokat építési engedély nélkül építették (Szanazug, Debrecen). Az állóeszközökről szabályos analítikus nyt1vántartást a legritkább esetben vezetnek. Az állóeszköz átvételi jegyeken az előírásokkal ellentétben csak a nettó értéket tüntették fel (Dédestapolcsány). b. Fogyóeszközök Az alapító az Alapító Okiratban nem határozta meg egyértelműen és tételesen az átadott ingatlanokhoz tartozó eszközök körét. Így kerülhetett sor arra, hogy az NGYIA és a DEMISZ képviselői októberében "értelmezték" az alapító rendeletet. Megállapodtak, hogy a DEMISZ tagszervezetek múködését szolgáló irodaeszközök, berendezések nem tárgyai a felajánlásnak (9 sz. melléklet). A közös értelmezés ellenére igen eltérően alakult az átadott eszközök köre. A DEMISZ-tő l kapott fogyóeszköz leltárak állapota kritikus volt. A fogyóeszközökről analítikus nyilvántartásokat nem mindenütt vezetnek (DIVSZ Székház, Amerikai út). A fellelhető kartonokról is hiányoznak a gyártási számok, így az eszközök nem azonosíthatók (Hotel Medves, Nyírjesi tábor, Amerikai út). Az átvétel során általában nem leltároztak. legfeljebb a régi leltárakat "aktualizálták''. Olyan eszközök is találhatók. amelyekról jegyzomnyv bizonyította. hogy azokar megsemmisítették (Hotel ~fem-es. ~)irjesi tábor. Hotel Ara.=} part~ Az~ éti KlSZ. _ 1:!:::1 ld.l.ú. de a ~1eges ldl!:f~a lel:m~ ~~~.:to u.lam:l itj.nilonft A bel)'szben..,...,,~~- ci::x:seaelr. kezdi. A DIVSZ Székházban fogyóeszköz.ökröl. kivéo.-e az NGYIA által beszerzelteket, nincs leltár.

18 -16- A Talcnt Székház fogyóeszközeiről az NGYIA semmilyen nyilvántartással nem rendelkezik. A debreceni volt KISZ Székházban 3 szoba bercndezéseit, fó1eg híradástechnikai eszközöket, az ifjúsági szervezet nem adta át. Több esetben fordult elő, hogy a leltárak utólagos módosításával az NGYIA vagyonát csökken tették, és egyes eszközök visszakerültek a DEMISZ tulajdonába (Hotel Medves, Amerikai úti KISZ Iskola).. t c. A vagyon hasznosítása Az NGYIA vagyonának sajátosságai meghatározzák, sok esetben korlátozzák a hasznosítás lehetőségeit. A vagyon több mint egynegyedét (16 ingatlan) székházak, irodaházak, irodák alkotják. A további háromnegyed többségét csak időszakosan (nyáron) használható táborok képezik. Az NGYIA 16 ingatlant úgy vett át, hogy azokat különböző működtetési szerződések terhelték, ez számottevően korlátozza a hasznosítás lehetőségeit (l O. sz. melléklet). A kuratóriumi előterjesztések szerint (1990. október, március) az NGYIA vezetése tudatában volt annak, hogy a vagyon egy része a magas üzemeltetési költségek miatt ifjúsági turizmus céljára alkalmatlan. Körvonalazták azt is, hogy a passzív vagyon egy részének értékesítésével milliárdos értékű pénzalapra tehetnének szert, azonban ennek érdekében a vizsgálat befejeztéig intézkedést nem tettek. Az NGYIA az átvett 53 ingatlanból 30-at helyi alapítványoknak adományozott (ll sz. melléklet). Az Alapító Okirat nem rendelkezik egyértelműen az ingatlanátadásról, ezért ez a folyamat ellentmondásokkal, szabálytalanságokkal terhelt. Az alapító nem határozta meg, hogy a lruratórium megalakulásáig - az általa a rendeletben kijelölt ingatlanok - továbbadhatók-e. Szabályozás hiányában - a kuratórium június 20-i alakuló illéséig - az Ifjúságpolitikai Titkárság 9 db ingatlan tulajdonjogát adta át helyi alapítványoknak Az ingatlan átadásokat a lruratórium utólag nem kifogásolta. Az alapító úgy rendelkezett, hogy az ingatlanok - több feltétel teljesülése esetén június l-ig adhatók át helyi alapítványoknak. Ez a határidő rendkívü1 rövid volt, amelyet betartani nem lehetett. A lruratórium június 20-án a június l-jei határidőt meghatározatlan időre meghosszabbította és 21 ingatlant ennek alapján adott a helyi alapítványok tulajdonába.

19 -17- A kuratórium határozata az Alapító Okiratban foglaltakkal és az alapító szándékával ellentétes. Az Alapító Okirat a helyi alapítványok tulajdonába adott ingatlanokra elidcgenítési tilalmat rendelt el. Az átadott ingatlanok közill négy esetben (Csongrád megyei Ifjúsági Központ, Ifjúsági Tábor Tata, Balatonfenyvesi Úttörőtábor, Ifjúsági ház Tatabánya) az elidegenítési tilalmat még nem jegyezték be az NGYIA javára. Az átadáshoz az NGYIA nem rendelkezett kellő apparátussal, az átvevők is általában csak mellékállásban voltak a helyi alapítványok alkalmazottai. Az átadások zöme formális volt, az NGYIA az ingatlanokat ugyanolyan rendezetlenül adta tovább, ahogyan átvette. Az NGYIA ingatlan átadásait hasonló anomáliák jellemezték mint azok átvételét. A fellelhető átadási dokumentumokban az ingatlanokon kívül az állóeszközöket fel sem tüntették (Balatonfenyves, Zamárdi Ifjúsági Tábor), előfordult az is, hogy az állóeszközök értékét csak bruttó, vagy csak nettó értéken szerepeltették. Heves és Veszprém megyében az átadás-átvétel szabályosságát dokumentum hiányában nem lehetett ellenőrizni. Az NGYIA az átadott 30 ingatlan esetében csak 17-ről rendelkezett leltárral Az NGYIA tulajdonában a vizsgálat idején 22 ingatlan volt. Ezek zömét (20-at) továbbra is a tulajdoni, vagyoni rendezetlenség jellemezte. A 22 ingatlanból csak 15-höz volt leltár. Érdemi hasznosításuk megoldatlan. Egyeseket 1991-ben lejárt használati szerződésekkel (Csongrád Megyei Ifjúsági Központ, saltvadkerti üdülők) üzemeltettek, de vannak ingatlanok, amelyeket a helyi alapítványok szerződés nélkül használtak (Heves és V eszprém megyei ingatlanok) áprilisában az NGYIA az Amerikai úton irodaház építésbe kezdett. A 450 millió Ft -os beruházással több emeletes, korszeru irodaház létesítését tervezték. A szükséges hiteleket az Agrobank biztosította volna. Az épület hasznosítására vonatkozó gazdasági számítások nem megalapozottak, egyes szakértők nem tartották gazdaságosnak a beruházást, más becslések szerint az épület értékesítéséből millió Ft -os haszon lett volna várható. A beruházás a haszon bizonytalansága, illetve annak az NGYIA globális forrásigényeihez képest szerény hozzájárulása miatt elhibázottnak minősíthető. A vállalkozás előkészítése, majd leállítása elvonta az NGYIA energiáját az ingatlanok tulajdonjogának rendezésétől. rendezetlen ingatlanon kezdődött el. és azok hasznosításától A beruházás tulajdonjogilag

20 -18- d. A vagyonmegőrzés feltételei Az NGY1A átvett vagyonáról - beleértve az alapítás után a megyei alapítványoknak átadott ingatlanokat is - átfogó, hiteles leltár a vizsgálat befejeztéig nem készült. A vagyon könyvszerinti értékéről, annak összetételéről az NGY1A vezetése a vizsgálat lezárásakor sem tudott megbízható adatokat szolgáltatni. Az NGY1A-nál a vagyonmegőrzés feltételei nem biztosítottak. Sem a megalakulást követő nyitó mérleg, sem az 1990-es mérleg nem hiteles. Az NGY1A az előírások szerinti határidőt fél évvel túllépve készített nyitó mérleget, azonban az átvett vagyon értéke a készítésidőpontjában ismert ( 12. sz. melléklet). (1991. februárjában) sem volt Az ingatlan- és az állóeszköznyi1vántartás a vizsgálat idején nem volt megbízható, nem tükrözte a tényleges állapotot A főkönyvi könyvelés által kimutatott vagyonérték és a vagyontárgyak értékének összhangja - a leltározás és vagyonnyi1vántartás hiányában - nem volt megállapítható. Az évben beszcrzett 4,6 millió Ft értékű állóeszköz és a 17,7 millió Ft értékű fogyóeszköz, valamint az első félévi álló- és fogyóeszközbeszerzés - mcly a számviteli zárási munkák elhúzódása miatt még nem volt ismert- nem volt bevételezve, és leltározva. Az NGYIA által beszerzett és felhasznált anyagokkal kapcsolatosan hason1ó mulasztások tapasztalhatók. A személyi változások során a személyi használatban levő vonatkozóan átadás-átvételi leltárak nem készültek. vagyontárgyakra A nyomda felszerelését - az évi megszüntetésekor - a DEMISZ-nek visszaadták, erről átadás-átvételi leltár az NGY1A-nál nem volt fellelhető. Régi, nem aktualizált leltárak alapján adták bérbe Kft-knek az ingatlanokat és azok berendezéseit A szerződések csak kivételes esetben rendelkeztek arról, hogy ki és rnilyen összegben köteles az ingatlanok felújítására. Az NGY1A pénze több bankszámlán volt elhelyezve, a banki kifizetésekre vonatkozó előírásokat nem mindig tartották be. Előfordult, hogy az NGY1A pénzét kezelő Agrobank egy aláírásra is teljesített kifizetéseket A vagyonmegőrzés területén júliusa óta változások tapasztalhatók. A vagyonkezelő szervezet új vezetőjének kinevezése óta és a létszám feltöltése

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2011. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1606/2014. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma:

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma: Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01 Bejegyző határozat száma: 16.PK.61305/1990/02 Szervezet megnevezése: Népművészeti Egyesületek Szövetsége NESZ Szervezet címe: 1011. Budapest, Szilágyi Dezső

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-14 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység a Szolnoki Főiskolán a feladat meghatározása: az intézmény vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenységének vizsgálata,

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2013. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére Tárgy: Kormányhivatali javaslat megtárgyalása Melléklet:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlan-felajánlásokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y

I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y Megbízó: Jászladányi Zana Sándor Közhasznú Alapítvány Jászladány Jókai út 1-3. 5055 I G A Z S Á G Ü G Y I K Ö N Y V S Z AK É R T Ő I V É L E M É N Y A Jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az egészség és önsegélyező pénztárak ellenőrzési tapasztalatai

Az egészség és önsegélyező pénztárak ellenőrzési tapasztalatai Az egészség és önsegélyező pénztárak ellenőrzési tapasztalatai Készítette:Kovácsné Hegyi Éva Pénztárak felügyeleti főosztálya 2006. évben végzett helyszíni vizsgálatok és azok lezárása 9 egészségpénztár

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben