JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről"

Átírás

1 1 J JELENTÉS a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről y j február 81.

2 A vizsgálatot vezette: Rádfai Tibor főtanácsos A jelentést összeállította: l ', t dr. Benkő János számvevő tanácsos Az NGYIA-nál a vizsgálatot végezték: dr. B enkő János Deák Tamásné dr. Gál Csaba Számely Kornél számvevő tanácsos számvevő számvevő számvevő A helyi alapítványoknál a vizsgálatot végezték: Berényi Magdolna számvevő Buczkó András számvevő dr. Csapó Anna számvevő Ébner Vilmosné számvevő Fekete Tibor dr. Felleg Zsoltné Feresik Gyula Gamaufné dr. Kóbor Éva számvevő Hegedús György számvevő dr. Hegedús György Horváth János számvevő Kalmár István számvevő Kocsis István Kollár Lászlóné Koltayné Szepesi Zsuzsanna számvevő dr. Koronics Károlyné számvevő dr. Lacó Bálintné számvevő Nagy Sándorné számvevő dr. Ótott Lajos Péntek László számvevő Szita László számvevő dr. Takács András Tréfás Antal dr. Vas~ár in é dr. Rózsa Magdolna számvevő számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos számvevő tanácsos ' í

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V /1991/92. Témaszá.m: 80. Jelentés a Nemzeti Gyermek- és Hjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és üjúsági alapítványok pénzügyi-gazdasági ellenörzéséröl A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványt (NGYIA) a Minisztertanács* áprilisában- rnűködésének utolsó hónapjában- rendelet útján hozta létre korábban a DEMISZ és a MUSZ kezelésében és tulajdonában lévő, közérdekű kötelezettségvállalásra felajánlott ingatlanokból és ingóságokból A vagyon könyv szerinti értéke 2,0-2,5 rnilliárd Ft-ra tehető, a piaci értéket a sajtóban megjelent nyilatkozatok rnilliárd Ft -ra becsülik. Az alapító a rnűködtetéshez 200 rnillió forint rövidlejáratú hitelt adott, továbbá forrásautomatizmusokat (a játék- és pénznyerő automaták adózott nyereségének 50 %-a, valarnint az Idegenforgalmi Alap 5 %-a) biztosított. Az alapítvány tulajdonába került ingatlanok - az Alapító Okirat szerint - részben az NGYIA céljait szelgálják (6 db), részben pályázat útján hasznosíthatók (8 db), részben pedig az NGYIA javára bejegyzett elidegenítési tilalommal regionális és helyi alapítványok létrehozására szalgálhatnak (46 db). Az alapító szerint az NGYIA célja a fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának, a szabad idő eltöltés, az ifjúsági turizmus, a fiatalok nemzetközi kapcsolatainak ösztönzése és támogatása V, 24-ig Minisztertanács, attól kezdve Kormány

4 -2- Az ellenőrzés célja: -a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány létrehozása törvényességének, - az alapítványi célra felajánlott OEMISZ és MUSZ vagyon átvétele, majd a kijelölt vagyonrészek helyi alapítványok részére való átadása szabályszerűségének, továbbá - az NGYIA működésének törvényességi, célszerűségi, eredményességi szempontból való értékelése volt... Az Állami Számvevőszék korábban, 1990-ben vizsgálta a OEMISZ és a MUSZ vagyonelszámolását. A OEMISZ Gazdasági Irodája - mint a KISZ KB jogutódja - valamint tagszervezeteinek többsége és a MUSZ hitelesen nem tudott elszámolni vagyonáról. A jelen ellenőrzés elsősorban a vagyonnal való gazdálkodásra és a vagyonmegőrzés feltételeire irányult, feltárta továbbá az NGYIA, valamint a Regionális Intéző Bizottságok (RIB) és a helyi alapítványok - működés szempontjából meghatározó - kapcsolatait. A vizsgálat az NGYIA-nál, 3 RIB-nél, 15 megyei és 2 városi, illetve l községi alapítványnál folyt és az NGYIA alapítására tett előkészítő munka megkezdésétől szeptember 15-ig terjedő időszakra irányult. I. Következtetések és javaslatok Az NGYIA létrehozása az ifjúság vagyonának egybentartása szempontjából pozitív lépésnek minősíthető. A vagyon jogi, gazdasági mozgásformáinak meghatározása során az alapító - kellő mérlegelés, részben a jogi szabályozás és tapasztalatok hiányában - súlyos következetlenségeket, hibákat és szabálytalanságokat követett el. Ezek következtében az NGYIA működése a célszerűségi, a szabályassági és eredményességi követelményeknek a vizsgálat zárásakor nem felelt meg. Ennek kialakulásában szerepet játszottak a kivitelezés és a működés során elkövetett mulasztások is. "

5 -3- Az NGYIA létrehozása idején alapítványt létesíteni köztulajdonból csak annak privatizációja útján lehetett. A fejlett országokban kialakult közjogi alapítvállyraamely lehetövé teszi, hogy a közvagyont az alapító mérlegében továbbra is nyt1vántartsa és afölött ellenőrzést gyakoroljon - náluk ma sincs szabályozás. A Minisztertanács tehát az üjúsági vagyont magán alapítványba vitte be. Az alapító az NGYIA szabályozásába - a vagyon és a költségvetési források védelme érdekében - fékeket épített be és a tulajdont, valamint a finanszírozást túlcentralizálta. ' Az alapító olyan országos alapítványi rendszert hozott létre, amelyben az önálló jogi személyiségű helyi alapítványok létrehozói a tanácsok lettek, de azok vagyonát és részbeni finanszírozását az NGYIA útján biztosította. A Minisztertanács az önálló jogi személyekből álló alapítványi rendszer működésének jogi és szervezeti kereteit nem teremtette meg. A rendszer működésképtelensége és ellentmondásai a gyakorlat során mindinkább felszínre kerültek. Az ellentmondások megoldására irányuló kisérletek eddig jogi zsákutcába torkollottak, s az érdekeltek ellentétei tovább fokozód tak. Az NGYIA szervezete sem felépítés, sem létszám, sem szakképzettség tekintetében nem felel meg a kitűzött céloknak és feladatoknak. A legfőbb döntéshozó szerv, a kuratórium jogosítványai között- az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint - túltengnek a napi ügyek, az ellenőrzési feladatok helyett, így annak munkája nem volt hatékony. A Minisztertanács alapító határozatával a kuratóriumot - a nemzetközi gyakorlattól eltérően - olyan napi, piaci döntési feladatokra kényszerítette, amelyeket a havonta - kéthavonta ülésező társadalnú testület nem láthat el eredményesen. Jól működő operatív szervezete az NGYIA-nak nem volt, így a kuratórium tevékenységét megalapozott döntéselőkészítő munka nem segítette. További feszültséget okozott, hogy a szétfolyó kuratóriumi viták után született "határozatokat" sem hajtották végre az NGYIA szervei. A mulasztásokat a kuratórium nem kérte számon. (A belső ellenőrzés alig működött, pedig a sajátos alapítványi gazdálkodás, a szervezetek elkülönülése, területi elhelyezkedése miatt arra különösen szükség lett volna.) Így az NGYIA működésére az a gyakorlat volt jellemző, hogy lényegében minden feladatról többször tárgyaltak, de azok megoldása rendkívüli módon elhúzódott, vagy meg sem történt. A Kormány a kuratórium kijelölését október 3-án visszavonta, 5 tagú irányító testületet hozott létre, az Állami Számvevőszék vizsgálata utáni alapítói döntésig.

6 -4- Az NGYIA-nak októberéig nem is volt apparátusa. Ezeket a feladatokat az Ifjúságpolitikai Titkárság munkatársai látták el, majd belőlük hozták létre az NGYIA szervezetét. A szervezet az alapítás óta teljes átalakuláson ment keresztül áprilisában a Kormány új elnököt nevezett ki, a titkár szeptemberében távozott. Az apparátus az elnökváltást követően szinte teljesen leépült, a feltöltődés a vizsgálat lezárásáig még nem fejeződött be. A hatékony munkát a betöltetlen vezetői és munkatársi állások is akadályozták. Az alapítványi célok (az ingatlanok állagának megőrzése, a fiatalok támogatása) megvalósítására az NGYIA-nak vállalkozásokból kell forrásokat teremtenie. A vagyon és a vállalkozások működtetéséhez nem hoztak létre kellően tapasztalt szakemberekből álló és a vagyon nagyságához, rendezetlenségéhez mérten szükséges létszámú szervezetet, hanem ennek megoldását is a kuratóriumtól várták. Az alapítás óta a vizsgálat lezárásáig, sem a titkárság, sem a Vagyonkezelő Szervezet nem tudta megoldani feladatait. Az NGYIA szervezeti egységeinek működése összehangolatlan, nincs irányítás és ellenőrzés. A működés feltételei nem rögzítettek, a szabályzatok zöme el sem készült. Az alapító a vagyonátvételnél olyan szabálytalanságokat követett el, amelyeknek káros hatásait a vizsgálat zárásáig sem lehetett korrigálni. A DEMISZ által felajánlott vagyont a Minisztertanács érdemben nem vette át, a nevében eljáró Ifjúságpolitikai Titkárság sem teljesítette ezt a feladatot. A vagyonfelmérés és átvétel elmaradásáért a Minisztertanács mellett részben az Ifjúságpolitikai Titkárságot, részben az NGYIA első elnökét, titkárát és a VagyonkezelőSzervezet vezetőjét terheli a felelősség. Tovább növeli felelősségüket, hogy a vagyon rendezetlenségéről, az Ifjúságpolitikai Titkárság és az NGYIA munkatársaiként egyaránt tudtak, és a rendezés másodszori lehetőségét is elmulasztották. A vagyonfelmérés és átvétel során elkövetett mulasztásokban a szakképzettség hiányának és az alacsony létszámnak is szerepe volt. Az NGYIA vagyorra tulajdonjogilag 17 hónapi működés után is rendezetlen, a vagyonmegőrzés feltételei nem biztosítottak. Az ellenőrzés azonban nem tárt fel olyan esetet, amikor e rendezetlenség következtében ingatlanvesztés érte volna az NGYIA-t. A felajánlott állóeszközvagyon kisebb csökkenései a felajánló hibájából következtek be.

7 -5- Az NGYIA az Alapító Okiratban szereplő 60 ingatlanból a vizsgálat lezártáig 53 tulajdonjogát kapta meg. Helyi alapítványoknak átadott 30 ingatlant, egyet pedig a Magyar CserkészSzövetség részére. Jelenleg az NGYIA 22 ingatlant birtokol. Ez a tulajdonkör jórészt passzív, tulajdonjogi vitákkal, kedvezőtlen vállalkozói szerződésekkel terhelt, s nem hoz a célokat szolgáló bevételeket az NGYIA részére. Ezen kívül a 22 ingatlannak több mint a felét az NGYIA nem tudta működtetni, azokat szerződéssel, sőt anélkül helyi alapítványok üzemeltetik. Az NGYIA vagyonát, gazdáikadását regisztráló számviteli információs rendszert a titkárság nem alakította ki. A gazdálkodás szabályozatlan, rendezetlen, követhetetlen és ellenőrizhetetlen. Felelősség terheli az Ifjúsági Turisztikai Bizottság elnökét, mert nem számolt be az Idegenforgalmi Alapból 1990-ben kapott 43,8 millió Ft-os forrásautomatizmus felhasználásától, s így az SZMSZ előírásait nem teljesítette. Az NGYIA az alapító által juttatott pénzvagyon (200 millió Ft-os hitel kamatai, forrásautomatizmusok) nélkül működésképtelen lenne, mert azokon kívül érdemi forrásokkal nem rendelkezik, hiszen az ingatlanokat nem tudta hasznosítani. Az alapítótói kapott üzletrészek, vállalkozások múködése, sorsa rendezetlen, a kötött bérleti szerződések az NGYIA kimutatásai szerint nem hoznak számottevő hasznot. Az NGYIA eddigi tevékenysége nem ellentétes az alapító által meghatározott célokkal. A működést azonban a spontaneitás és nem a szervezettség jellemzte. Az NGYIA a rendelkezésére álló üdülési kapacitást nem tudta kihasználni, nem teremtette meg a helyi alapítványok közötti üdülési cseréhez szükséges információs rendszert. Kellő szabályozottság hiányában a múködő pályázati és támogatási rendszer visszaélésekre, érdekellentétekre adhat okot. A Minisztertanács a részére felajánlott vagyonból olyan alapítványrendszert hozott létre, melyben az NGYIA és a helyi alapítványok között tulajdoni és pénzügyi függőségi viszony van. A Minisztertanács a vagyon tulajdonjogát és a működéshez szükséges forrásokat az NGYIA-ra bízta, ugyanakkor a helyi alapítványoknak csak látszat tulajdonjogot adott. A helyi alapítványok az átadott ingatlanokat az NGYIA jóváhagyása nélkül nem idegeníthetik el. Ha mégis ezt teszik, a szabályozás miatt, a bevételek kizárólag a Minisztertanács (Kormány) költségvetését illetik meg. A Minisztertanács nem szabályozta egyértelműen a helyi alapítványoknak történő ingatlanátadás feltételeit, határidejét. A helyi alapítványok részére történt ingatlanátadás egész folyamata jogi ellentmondásokkal terhes. Az NGYIA tulajdonában maradt, de a Minisztertanács által a helyi alapítványoknak szánt ingatlanok helyzete

8 -6- kritikus. Esetükben az NGYIA a szakember-hiány és a távolság miatt nem tud igazi tulajdonosként fellépni, a helyi alapítványok (a meghatározott idejű üzemeltetési szerződések miatt) nem érzik sajátjuknak az ingatlanokat. A helyi alapítványok helyzetét kedvezőtlenül befolyásolják az NGYIA Alapító Okiratának és a vagyonátvétel anomáliái. A helyi alapítványok és az NGYIA kapcsolatrendszere, egymáshoz rendelt jogköre tisztázatlan, szabályozatlan. Az NGYIA és a helyi alapítványok közötti érdekegyeztető mechanizmusok még nem épültek ki. A helyi alapítványok erejét nagymértékben lekötik a vagyon körüli viták, egy részük nem kapta meg a minisztertanácsi rendeletben megjelölt ingatlanokat. Ezen alapítványok továbbra is az ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére törekednek (Heves, Veszprém megye). A szűkös pénzforrások növelése érdekében kötött vállalkozói szerződések általában előnytelenek a helyi alapítványok számára. A szerény bérleti díjak a szerződések határideje és feltételei kedvezőtlenek, jelentős a bérlők díjhátraléka. A vitás szerződések felülvizsgálata, korrigálása részben megkezdődött, annak sikere azonban nagymértékben függ a kuratóriumok tagjainak szakértelmétől és kitartásától A helyi alapítványok ingatlanainak elidegenítésére a rossz vállalkozói szerződések miatt azonban nem került sor. A gazdálkodás a KISZ és a DEMISZ időszakához képest tovább romlott, hasonló tendenciák jellemzik a számviteli és a szerződéses fegyelmet is. A helyi alapítványoknál a célok egy része nehezen értelmezhető. Általában nem megoldott a vagyon rendeltetésszerú, eredményes múködtetése, az alapítványi célokat szolgáló hasznosítása. Az üdülők kihasználtsága alacsony volt, részben a magas díjak, részben a szervezés hiánya miatt. Az üdülésen túl más célok támogatására a helyi alapítványoknak csak egy része fordított gondot, illetve forrásokat. Az ingatlanok leromlott állagúak, felújításuk, karbantartásuk források hiányában nem biztosított. Ugyanez vonatkozik a berendezések, felszerelések jó.. részére is. Fennáll annak a veszélye, hogy mindezeket a feladatokat az alapítói vagyon felélésével tudják megoldani. Nincs megnyugtat6an megoldva a vagyonmegőrzés. Kedvező, hogy az egyes helyi tanácsok és önkormányzatok a területükön lévő alapítványokat ingatl~ok tulajdonba, illetve használatba adásával és pénzügyileg is támogatták, illetve támogatják.

9 -7- Az alapítványoknál alig volt pénzügyi-gazdasági és törvényességi ellenőrzés. Ügyészségi törvényességi ellenőrzés nem történt, társadalombiztosítási és adóellenőrzés is igen kevés helyen volt. Ellenőrzésünk tapasztalatai alapján szervezeti és személyes felelősség is megállapítható. A Minisztertanácsot felelősség terheli, hogy nem járt el kellő gondossággal az ifjúsági vagyon jogi és gazdasági mozgásformájának meghatározásánál, jóllehet a szabályos megoldások szükségességére az előkészítés során figyelmeztették. A Minisztertanács szintén felelős a vagyonátvétel, a forrásautomatimzusok biztosítása során elkövetett szabálytalanságokért. Személyes felelősség állapítható meg: -Az NGYIA első elnökénél a vagyonátvétel és a helyi alapítványoknak történt vagyonátadás szabálytalanságai és elhúzódása (leltárak, számviteli nyílvántartások hiánya), a vezetői ellenőrzés elmulasztása, több tekintetben előkészítetlen (engedély és fedezet nélküli) beruházás indítása, hatáskör túllépés (1990. június 1-e előtti ingatlanátadások) miatt, - Az NGYIA titkáránál - mint munkáltat6nál - a szabályos működés feltételeinek (számviteli, pénzügyi, működési szabályzatok), valamint a személyi állomány biztosításának elmulasztása és hibás gazdasági döntés (gördeszka beszerzés) miatt. - A Vagyonkezelő Szervezet első vezetőjénél a vagyonátvétel és átadás szabálytalanságai és elhúzódása, a vagyonhasznosítás elmulasztása, a vagyonnyílvántartás lazaságai, a Talent Kft gazdálkodási szabálytalanságai miatt. -Az Ifjúsági Turisztikai Bizottság Elnökénél az 1990-ben az Idegenforgalmi Alapból kapott források felhasználásával kapcsolatos elszámolások elmulasztása miatt. (A felelőssé tett személyek magyarázatait és a Számvevőszék arra adott válaszait sz. mellékletek tartalmazzák.) Az NGYIA második elnöke és az általa kialakított apparátus munkáját az évi hiteles mérleg elkészítésén és a helyi alapítványokkal való együttműködés változásáll keresztül lehet lemérni. Az előző vezetéstől rendezetlen vagyoni és pénzügyi "örökséget" vettek át. A feladatok megoldását megkezdték, a függő kérdések lezárása nem tűr halasztást, hiszen azoktól függ, hogy az NGYIA és a

10 -8- helyi alapítványok működőképessé válnak, vagy pedig ellehetetlenülnek. (A felhalmozódott teendők megoldását tovább hátráltatta, hogy az új elnök és a titkár /aki szeptember közepén távozott/ együttműködése nem volt zavartalan.) A vizsgálat megállapításai alapján javasoljuk, hogy: l. Illetékes szervek bevonásával vizsgálni kell annak feltételeit, hogy az alapítványi célok változatlanul hagyásával miként korrigálhat6k az NGYIA Alapító Okiratának a jogi szabályozással ellentétes és az eredményes múködést gátló előírásai. 2. Az NGYIA eredményes vagyonhasznosítását és működését szolgáló Szervezeti és Működési Szabályzatot kell kidolgozni. Abban a kuratóriumot mentesíteni kell a napi piaci döntések alól, és fő feladatául az éves programok elfogadását, a pályázatok elbírálását és az ellenőrzést kell megjelölni. 3. Az NGYIA szervezetét- a felmozódott feladatok bonyolultságához és mennyiségéhez mért szakembergárdával - mielőbb fel kell tölteni. 4. Az NGYIA és a helyi alapítványok biztosítsák a vagyonmegőrzés feltételeit. Haladéktalanul készítsenek teljes vagyonleltárt, rendezzék a függőben tulajdonjogi kérdéseket. Dolgozzzanak ki a jogszabályoknak megfelelő állóés fogyóeszköz nyílvántartást lévő 5. Az NGYIA és a helyi alapítványok - szakértők bevonásával - mérjék fel gazdasági helyzetüket és határozzák meg a tulajdonukban levő vagyon gazdaságos hasznosításának feltételeit. 6. Az NGYIA és a helyi alapítványok haladéktalanul alakítsanak ki - szakértők bevonásával - a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási és számviteli rendet. 7. Utre kell hozni az NGYIA és a helyi alapítványok közötti érdekegyeztetés, együttműködés szervezeti kereteit. 8. Információs rendszert kell kialakítani az alapítványi szálláshelyek kihasználásának koordinálására és javítására. 9. Az NGYIA csak az APEH vizsgálata után folytassa a Talent Kft-ben levő üzletrészének elidegenítését. l O.Az ellenőrzés által megállapított hiányosságokért az érintett személyek felelősségét érvényesítem kell.

11 -9- II. Megállapítások A. A Nemzeti Gyermek- és Hjúsági Alapítvány müködése. l. Az NGYIA alapításának körülményei Az ifjúsági célokat szolgáló vagyon társadalmasításának gondolata az ifjúsági szervezetek között már nyarán megfogalmazódott. A vagyonfelosztás helyett annak egybentartása érdekében alapítvány létrehozása mutatkozott a legkézenfekvőbb megoldásnak. Ez a javaslat novemberében a Minisztertanács és a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT) megbeszélésén is szerepelt év végére azonban jelentősen lecsökkent azon ifjúsági célokat szolgáló ingatlanok köre, amelyek még állami tulajdonban voltak. Ebben az időszakban fejeződött be a KISZ (később DEMISZ) és a MUSZ kezelésében lévő állami ingatlanok jelentős körének "társadalmasítása". A Legfőbb Ügyészség évi állásfoglalása (l. sz. melléklet) szerint jogszerűek voltak azok az ajándékozási- és az úgynevezett "százforintos" vagyonátruházási ügyletek, amelyek következtében az állami tulajdonú ingatlanok jelentős köre - ellenérték nélkül - a korábbi kezelő DEMISZ és a MUSZ tulajdonába került. Megnövekedett azon tárgyalások jelentősége, amelyek a MISZOT és tagszervezetei, valamint a DEMISZ és a MUSZ között kezdődtek az ifjúsági ingatlanvagyon alapítványi formában való működtetése érdekében. A tárgyalások közben a DEMISZ közérdelm kötelezettségvállalásra december ll-én felajánlotta a Minisztertanács részére valamennyi még tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanát. Erre az időpontra ny11vánvalóvá vált, hogy az 1990-es költségvetés nem irányoz elő a DEMISZ részére forrásokat a vagyon működtetéséhez. A DEMISZ vagyon felajánlása szabálytalan volt, mivel ahhoz testületi (Szövetségi Tanács és a megyei vezető szervek) döntéseire lett volna szükség. A felajánlás időzítése - az év végi mérlegkészítés miatt - kedvező lehetőséget kínált a DEMISZ számára, hogy a felajánlott vagyont tételesen felmérje és tulajdon-

12 -10- jogilag, valamint pénzügyileg is rendezett formában, szabályosan adja át a Minisztertanácsnak. A szervezet azonban ezt elmulasztotta. A DEMISZ szervezeti szabályzata vagyoni kérdésekben a tagszervezetek - mint önálló jogi személyek - konszenzusát írja elő, ilyen dokumentumot a felajánláshoz nemmellékeltek (2. sz. melléklet). A megyei, helyi szeevezetek egy részének vagy nem volt tudomása a felajánlásról, vagy nem értett egyet azzal (Fejér, Pest, Heves megye). A megyei szeevezetek írásbeli felajánló nyilatkozatának hiányát az ifjúságpolitikai kormánybiztos is elismerte (3. sz. melléklet). Az egyeztetés hiányára utal az is. hogy a Talentum Fórummal indoklás nélkül közölték. hogy alapítványi keretek között folytassa a tevékenységét, azonban a felajánlás szándékára nem is utaltak. (4. sz. melléklet) A szeevezetlenséget tükrözi, hogy- a Minisztertanácsnak történt felaj&nlás után 2 hónappal - a DEMISZ egyik ügyvivöje támogatta egy szarvasi ingatlan helyi hasznosítást szolgáló átírását (5. sz. melléklet). Számos megyében tervezték az ingatlanok helyi hasznosítását. "A OEMISZ tagszervezetei különbözőképpen értelmezték a felajánlást, volt amelyik később szívesen meggondolta volna magát, tehát vitatta" közli a későbbiekben az üjúságpoliti.kai kormánybiztos (3. sz. melléklet). A szeevezetek ellenállására utal, hogy egyesek - megelözve a központot (Somogy és Heves megye)- teljességében, vagy részben a helyi tanácsoknak ajánlották fel ingatlanjaikat. Az érdekellentéteket tükrözi az is. hogy az ifjúságpolitikai kormánybiztosnak - akit a Minisztertanács január 16-án határozattal az NGYIA -megszervezésével bízott meg - tárgyalásokat kellett folytatnia az érintettekkel az NGYIA létrehozásának szf.lkségességéről. A OEMISZ tehát tulajdonjogilag és nyílvántartás tekintetében is rendezetlen vagyonkört ajánlott fel a Minisztertanács részére. A felajánlás után pótlólagosan sem adott a vagyonra vonatkozó tételes és megbízható elszámolást. A szükséges bizonylatok hiányában a Minisztertanácsnak kellett volna elvégeznie felmérését, azonban ezt elmulasztotta. Azt, hogy a vagyon állami átvételének elmulasztása hiba volt, az üjúságpoliti.kai kormánybiztos, mármint az NGYIA első elnöke később elismerte (3. sz. melléklet). Elsőként a Pénzügyminisztériumot kérték fel a vagyonátvételre, az azonban a feladatot elhárította. A felajánlás után negyed évvel a Minisztertanács az Ifjúságpolitikai Titkárságot jelölte ki a vagyonfelmérésre és átvételre. Ezzel az NGYIA létrehozásának politikai, államigazgatási és polgárijogi aktusai teljesen

13 -llösszemos6dtak, azokat egy szervezet, az Ifjúságpolitikai Titkárság végezte, annak vezetője a Minisztertanácstóllényegében szabadkezet kapott. - Az Ifjúságpolitikai Titkárság munkatársai márciusában a vagyon felmérést megkezdték, azonban az eredményeket a kormánybiztos nem összegeztette. A rövid idejű (1-1 napos) vagyonbejárások arra hívták fel a figyelmet, hogy az ingatlanok egy részének helyzete tulajdonjogilag, számvitelileg tisztázatlan. Az ifjúságpolitikai kormánybiztos - munkatársai szakvéleményének ellenére - a felajánlott teljes vagyonkör alapítványba vitelét javasolta. A felajánlott közvagyon elidegenítése- alapítványba vitele- anélkül történt meg, hogy azt a Minisztertanács teljeskörűen felmérbette és ellenőrizbette volna. Az alapító munka elégtelenségére utal, hogy a vagyonműködtetés céljaira, jogi és gazdasági mozgásformáira érdemi alternatívákat nem dolgozott ki a Minisztertanács: -Nem osztották fel az ifjúságpolitikai célokat és feladatokat a tárcák és az NGYIA között, pedig az Alapító Okirat első változata még ennek szellemében készült. -Nem mérlegelte a Minisztertanács, hogy az alapítvány mellett milyen más jogi formában lenne célszerű a vagyon kezelése és működtetése. A működés, az ellenőrzés anomáliái főként abból erednek, hogy az állami tulajdon alapítványba vitelének közjogi formája nálunk nincs szabályozva. A fejlett országokban alkalmazott közjogi alapítványi forma lehetővé teszi az alapítónak, hogy az alapítványba vitt vagyonát továbbra is saját mérlegében tartsa nyílván (nem privatizál6dik a vagyon) és biztosítja számára az ellenőrzés lehetőségét is. llyen szabályozás hiányában a Minisztertanács egy túlcentralizált magánjogi alapítványt hozott létre, amelyben a közjogi formilla hiányát fékek {vagyonátadás korlátozása. központi finanszírozás) beépítésével szándékowtt pótolni. Ezzel az.. eklekrikns'" megoldással a rem.v6it célt nem sikeriilt elérni. sót a snb?::tyozis ed~s:c:i. :s2;:dfi a g;zbrlz:i ICD'ka sorá:l mindjobbm kifnközxi!k. - A ~ a \""2.g)1El teszcnsf:zscta ro:e-mm a: e; íc-;f-.fu: ~ dolgoztaton ki az alz;líró. A DBfiSZ 1988~ éri e s:zz":o!is<:~ ts zz Ifjúságpolitikai Titkárság é-..i adarfelvéreléból a YárlJacó bererelek. a fenntartási Jc?ltségek közelíthetók lettek volna. ~ieg sem fogalmaz6dott, hogy a vagyon egy részének idegenforgalmi célú hasznosítása. vagy értékesítése

14 -12- útján jelentős források teremthetök a célok megvalósításához. Megelégedtek azzal a - célokhoz képest szegényes, sőt azokat veszélyeztető - megoldással, hogy csupán az átvett vagyon működtetését biztosítják. A Minisztertanács az előkészítés hibáit az Alapító Okirat egyeztetése során nem korrigálta, sőt vitatható jogi aktusokkal forrásokat és forrásautomatizmusokat, valamint üzletrészeket rendelt az NGYIA részére, ezzel korlátozta a költségvetési tervezés szabadságát, forrásokat vont el más céloktól (Központi Ifjúsági Alap). r. Az egyeztetés során az Országos Tervhivatal kifogást emelt a pontos vagyonmeghatározás és a gazdaságossági számítások hiánya ntiatt, ugyanis az első tervezetben még szerepelt az alapítói vagyon értéke (6-7. sz. melléklet). Az alapítás szabályosságáról az ebben legilletékesebb szervek nem nyilatkoztak, az Igazságügyi Minisztérium és a Legfőbb Ügyészség nem tett észrevételt az előterjesztésre. A Minisztertanács március 29-i ülésén - ifjúságpolitikai kormánybiztos előterjesztésében - tárgyalta az NGYIA Alapító Okiratának tervezetét. A testület a miniszterelnök javaslatait elfogadva úgy döntött, hogy a Szociális és Egészségügyi Minisztériummal, az Országos Tervhivatallal, valamint a Pénzügyminisztériummal szükséges egyeztetések után az átdolgozott tervezetet a következő ülésén tárgyalja meg. Az ifjúságpolitikai kormánybiztos újból nem terjesztette be a Minisztertanács elé a tárcákkal részben újra egyeztetett és átdolgozott alapítvány-tervezetet, hanem azt aláírásra közvetlenül benyújtotta a miniszterelnökhöz, aki az Alapító Okiratot április ll-én jóváhagyta. A Minisztertanács Hivatala (MTH) észrevételezte, hogy az eljárás ellentétes az MTH-ról szóló rendeletben foglaltakkal. Az eljárási hibát kiküszöbölve az egyeztetéseket és javításokat az MTH pótlólag elvégezte, így április 24-én a miniszterelnök újra ellenjegyezte az immár végleges Alapító Okiratot tartalmazó rendeletet. A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványról szóló 81/1990. (IV.27.) MT rendelet a Magyar Közlönyben április 27-én jelent meg. A Fővárosi Bíróság az alapítványt május 9-én nyl1vántartásba vette.

15 A vagyon átvétele, a vagyonmegórzés feltételei Az Állami Számvevőszék novemberében a DEMISZ Gazdasági Hivatala és egyes tagszervezetei, illetve a MUSZ vagyonelszámolását nem fogadta el. A nyi1vántartás szerinti vagyonérték és a vagyonelemek teljes köre már akkor sem volt megállapítható. A OEMISZ Gazdasági Irodája, valamint tagszervezeteinek többsége (öszszesen 63 %-a) hitelesen nem tudott számot adni vagyonáról. A KISZ ingatlanait és egyéb állóeszközeit 2,6 milliárd forint bruttó értéken tartották nyílván év végén. Ebböl az ingatlanok értéke 2,3 milliárd Ft volt. A DEMISZ Gazdasági Irodája szerint az ingatlanok 90 %-át a felszerelésüket képező ingóságokkal együtt alapítványi célra átadták. A Minisztertanács ebből a rendezetlen, nem szabályosan nyt1vántartott, nem hitelesíthető vagyonból hozta létre az NGYIA-t. A vagyonátvétel nem volt szabályszerű. Az NGYIA az esetek többségében nem képviseltette magát az átadás-átvételek alkahnával, azokon többnyire csak a felajánló DEMISZ szervezet és a helyi alapítvány képviselői, vagy megbízott személyek vettek részt. Az okiratok számos kívánnivalót hagynak maguk után, sem formailag, sem tartalmilag nem felelnek meg a szabályszerűségi követelményeknek. Sz inte teljesen hiányoznak a pénztár, a bankszámlák és a összegére vonatkozó utalások. lekötött betétek a. Ingatlanok Az ingatlanok átvétele elhúz6dott a tulajdonjogi rende:retlmség és viták r::rlatt. A rendeletben megjelent 60 i.n.garlz.:j. több c:rim a fejffiek az ~~..Qa rendezeden m lt. Az Amerikai úti KISZ isko kezdóje az~ és hav1 &lójl az ifj:!sági SZiffitLet volt. Az ingatlant ennek ellenére a Dli\flSZ felajánlotta és a n:lajdooj)glx be is jegyezték az NGYIA javára.

16 -14- Az Alapító Okiratban megjelölt ingatlanok közül 7-nek a NGYIA nem kapta meg. tulajdonjogát az Olyan ingatlanok kerültek az Alapító Okiratba, amelyek nem az ifjúsági szervezet tulajdonát képezték (Szarvas üdülőház, Körmend - Rábapart csónakház és a Dédestapolcsányi tábor). Az utóbbi ingatlan telke a tanács, a ráépített épület a OEMISZ tulajdonában volt. Az NGYIA jelenleg használati szerzödéssel üzemelteti az ingatlant.. A szödligeti tábor tulajdonjogát az NGYIA nem kapta meg, mert az egyik épület két kezelő (a OEMISZ és a tanács) telkén fekszik. Az ingatlan kezelője jelenleg a szödligeti önkormányzat, tulajdonjogáért per folyik. Az alapító rendelet előtt 3 ingatlanról lemondtak a helyi OEMISZ szervezetek a tanácsok javára (Mezőkövesdi lrodaház, Balatonfenyvesi tábor, Törökkoppány-Csesznek gyermektábor). Olyan ingatlanrészek is az NGYIA tulajdonába kerültek, amelyeket az alapító rendelet nem közölt: a már említett Felsőtárkányban a táborhoz vezető út, a Sopron Brenbergbánya ifjúsági táborhoz kapcsolódó telek, az egyik üdülőház Mártélyon, valamint Bakonyoszlopon egy táborhelyül szolgáló telek. Az NGYIA ingatlannyílvántartása a vizsgálat befejezésekor sem volt teljes, ez egyben a vagyonátvétel lazaságára is utal. Az átvett ingatlanok egy része tulajdonjogilag és az ingatlannyílvántartás szempontjából rendezetlen. Az NGYIA javára átírt ingatlanok közül a tulajdonmegosztás nem megoldott az Amerikai úti székház, a OIVSZ székház esetében. Nem fejezték be maradéktalanul a vagyonátírást sem; Mártélyon az egyik üdülőház kezelője továbbra is a OEMISZ, a Felsőtárkányi táborhoz vezető út is még a OEMISZ kezelésében van. Hasonlóképpen rendezetlen az NGYIA tulajdonába nem került Törökkoppány-Csesznek tábor egy részének kezelői joga, hiszen annak kezelője még mindig a OEMISZ az önkormányzat helyett. Az NGYIA tulajdonába került ingatlanok közül 12 esetben teljesen eltér a tulajdonlap megjelölése a tényleges állapottól, azokon vagy nem is szerepel építmény, vagy az évekkel ezelőtti állapot van feltüntetve. A Hotel Aranypart Győr helyett középiskola és udvar, az Ifjúsági tábor Tata esetében közterület, a Vadása tavi tábornál kert, aszanazug Úttörőtábor helyett tanya, gyep, erdő szerepel a tulajdoni lap első oldalán.

17 -15- Az ingatlanok érték szerinti átvétele nem felel meg az előírásoknak, a dokumentáltság hiányos Uegyzőkönyvek, állóeszköz átvételi jegyek, leltárak hiányoznak). Számos esetben nyt1vánvaló, hogy az átvételt csak papíron végezték. Négy ingatlan (DIVSZ székház, BFSZ Iroda Győr, Amerikai úti KISZ Iskola, Dédestapolcsány) még mindig "O" értéken szerepel az NGYIA nyílvántartásaiban. Az ingatlanok zöménél a könyv szerinti érték - a számviteli előírásokkal ellentétben - a telkek értékét nem tartalmazza. A vagyonérték azért is pontatlan, mert egyes épületrészeket nem aktiváltak, ugyanis azokat építési engedély nélkül építették (Szanazug, Debrecen). Az állóeszközökről szabályos analítikus nyt1vántartást a legritkább esetben vezetnek. Az állóeszköz átvételi jegyeken az előírásokkal ellentétben csak a nettó értéket tüntették fel (Dédestapolcsány). b. Fogyóeszközök Az alapító az Alapító Okiratban nem határozta meg egyértelműen és tételesen az átadott ingatlanokhoz tartozó eszközök körét. Így kerülhetett sor arra, hogy az NGYIA és a DEMISZ képviselői októberében "értelmezték" az alapító rendeletet. Megállapodtak, hogy a DEMISZ tagszervezetek múködését szolgáló irodaeszközök, berendezések nem tárgyai a felajánlásnak (9 sz. melléklet). A közös értelmezés ellenére igen eltérően alakult az átadott eszközök köre. A DEMISZ-tő l kapott fogyóeszköz leltárak állapota kritikus volt. A fogyóeszközökről analítikus nyilvántartásokat nem mindenütt vezetnek (DIVSZ Székház, Amerikai út). A fellelhető kartonokról is hiányoznak a gyártási számok, így az eszközök nem azonosíthatók (Hotel Medves, Nyírjesi tábor, Amerikai út). Az átvétel során általában nem leltároztak. legfeljebb a régi leltárakat "aktualizálták''. Olyan eszközök is találhatók. amelyekról jegyzomnyv bizonyította. hogy azokar megsemmisítették (Hotel ~fem-es. ~)irjesi tábor. Hotel Ara.=} part~ Az~ éti KlSZ. _ 1:!:::1 ld.l.ú. de a ~1eges ldl!:f~a lel:m~ ~~~.:to u.lam:l itj.nilonft A bel)'szben..,...,,~~- ci::x:seaelr. kezdi. A DIVSZ Székházban fogyóeszköz.ökröl. kivéo.-e az NGYIA által beszerzelteket, nincs leltár.

18 -16- A Talcnt Székház fogyóeszközeiről az NGYIA semmilyen nyilvántartással nem rendelkezik. A debreceni volt KISZ Székházban 3 szoba bercndezéseit, fó1eg híradástechnikai eszközöket, az ifjúsági szervezet nem adta át. Több esetben fordult elő, hogy a leltárak utólagos módosításával az NGYIA vagyonát csökken tették, és egyes eszközök visszakerültek a DEMISZ tulajdonába (Hotel Medves, Amerikai úti KISZ Iskola).. t c. A vagyon hasznosítása Az NGYIA vagyonának sajátosságai meghatározzák, sok esetben korlátozzák a hasznosítás lehetőségeit. A vagyon több mint egynegyedét (16 ingatlan) székházak, irodaházak, irodák alkotják. A további háromnegyed többségét csak időszakosan (nyáron) használható táborok képezik. Az NGYIA 16 ingatlant úgy vett át, hogy azokat különböző működtetési szerződések terhelték, ez számottevően korlátozza a hasznosítás lehetőségeit (l O. sz. melléklet). A kuratóriumi előterjesztések szerint (1990. október, március) az NGYIA vezetése tudatában volt annak, hogy a vagyon egy része a magas üzemeltetési költségek miatt ifjúsági turizmus céljára alkalmatlan. Körvonalazták azt is, hogy a passzív vagyon egy részének értékesítésével milliárdos értékű pénzalapra tehetnének szert, azonban ennek érdekében a vizsgálat befejeztéig intézkedést nem tettek. Az NGYIA az átvett 53 ingatlanból 30-at helyi alapítványoknak adományozott (ll sz. melléklet). Az Alapító Okirat nem rendelkezik egyértelműen az ingatlanátadásról, ezért ez a folyamat ellentmondásokkal, szabálytalanságokkal terhelt. Az alapító nem határozta meg, hogy a lruratórium megalakulásáig - az általa a rendeletben kijelölt ingatlanok - továbbadhatók-e. Szabályozás hiányában - a kuratórium június 20-i alakuló illéséig - az Ifjúságpolitikai Titkárság 9 db ingatlan tulajdonjogát adta át helyi alapítványoknak Az ingatlan átadásokat a lruratórium utólag nem kifogásolta. Az alapító úgy rendelkezett, hogy az ingatlanok - több feltétel teljesülése esetén június l-ig adhatók át helyi alapítványoknak. Ez a határidő rendkívü1 rövid volt, amelyet betartani nem lehetett. A lruratórium június 20-án a június l-jei határidőt meghatározatlan időre meghosszabbította és 21 ingatlant ennek alapján adott a helyi alapítványok tulajdonába.

19 -17- A kuratórium határozata az Alapító Okiratban foglaltakkal és az alapító szándékával ellentétes. Az Alapító Okirat a helyi alapítványok tulajdonába adott ingatlanokra elidcgenítési tilalmat rendelt el. Az átadott ingatlanok közill négy esetben (Csongrád megyei Ifjúsági Központ, Ifjúsági Tábor Tata, Balatonfenyvesi Úttörőtábor, Ifjúsági ház Tatabánya) az elidegenítési tilalmat még nem jegyezték be az NGYIA javára. Az átadáshoz az NGYIA nem rendelkezett kellő apparátussal, az átvevők is általában csak mellékállásban voltak a helyi alapítványok alkalmazottai. Az átadások zöme formális volt, az NGYIA az ingatlanokat ugyanolyan rendezetlenül adta tovább, ahogyan átvette. Az NGYIA ingatlan átadásait hasonló anomáliák jellemezték mint azok átvételét. A fellelhető átadási dokumentumokban az ingatlanokon kívül az állóeszközöket fel sem tüntették (Balatonfenyves, Zamárdi Ifjúsági Tábor), előfordult az is, hogy az állóeszközök értékét csak bruttó, vagy csak nettó értéken szerepeltették. Heves és Veszprém megyében az átadás-átvétel szabályosságát dokumentum hiányában nem lehetett ellenőrizni. Az NGYIA az átadott 30 ingatlan esetében csak 17-ről rendelkezett leltárral Az NGYIA tulajdonában a vizsgálat idején 22 ingatlan volt. Ezek zömét (20-at) továbbra is a tulajdoni, vagyoni rendezetlenség jellemezte. A 22 ingatlanból csak 15-höz volt leltár. Érdemi hasznosításuk megoldatlan. Egyeseket 1991-ben lejárt használati szerződésekkel (Csongrád Megyei Ifjúsági Központ, saltvadkerti üdülők) üzemeltettek, de vannak ingatlanok, amelyeket a helyi alapítványok szerződés nélkül használtak (Heves és V eszprém megyei ingatlanok) áprilisában az NGYIA az Amerikai úton irodaház építésbe kezdett. A 450 millió Ft -os beruházással több emeletes, korszeru irodaház létesítését tervezték. A szükséges hiteleket az Agrobank biztosította volna. Az épület hasznosítására vonatkozó gazdasági számítások nem megalapozottak, egyes szakértők nem tartották gazdaságosnak a beruházást, más becslések szerint az épület értékesítéséből millió Ft -os haszon lett volna várható. A beruházás a haszon bizonytalansága, illetve annak az NGYIA globális forrásigényeihez képest szerény hozzájárulása miatt elhibázottnak minősíthető. A vállalkozás előkészítése, majd leállítása elvonta az NGYIA energiáját az ingatlanok tulajdonjogának rendezésétől. rendezetlen ingatlanon kezdődött el. és azok hasznosításától A beruházás tulajdonjogilag

20 -18- d. A vagyonmegőrzés feltételei Az NGY1A átvett vagyonáról - beleértve az alapítás után a megyei alapítványoknak átadott ingatlanokat is - átfogó, hiteles leltár a vizsgálat befejeztéig nem készült. A vagyon könyvszerinti értékéről, annak összetételéről az NGY1A vezetése a vizsgálat lezárásakor sem tudott megbízható adatokat szolgáltatni. Az NGY1A-nál a vagyonmegőrzés feltételei nem biztosítottak. Sem a megalakulást követő nyitó mérleg, sem az 1990-es mérleg nem hiteles. Az NGY1A az előírások szerinti határidőt fél évvel túllépve készített nyitó mérleget, azonban az átvett vagyon értéke a készítésidőpontjában ismert ( 12. sz. melléklet). (1991. februárjában) sem volt Az ingatlan- és az állóeszköznyi1vántartás a vizsgálat idején nem volt megbízható, nem tükrözte a tényleges állapotot A főkönyvi könyvelés által kimutatott vagyonérték és a vagyontárgyak értékének összhangja - a leltározás és vagyonnyi1vántartás hiányában - nem volt megállapítható. Az évben beszcrzett 4,6 millió Ft értékű állóeszköz és a 17,7 millió Ft értékű fogyóeszköz, valamint az első félévi álló- és fogyóeszközbeszerzés - mcly a számviteli zárási munkák elhúzódása miatt még nem volt ismert- nem volt bevételezve, és leltározva. Az NGYIA által beszerzett és felhasznált anyagokkal kapcsolatosan hason1ó mulasztások tapasztalhatók. A személyi változások során a személyi használatban levő vonatkozóan átadás-átvételi leltárak nem készültek. vagyontárgyakra A nyomda felszerelését - az évi megszüntetésekor - a DEMISZ-nek visszaadták, erről átadás-átvételi leltár az NGY1A-nál nem volt fellelhető. Régi, nem aktualizált leltárak alapján adták bérbe Kft-knek az ingatlanokat és azok berendezéseit A szerződések csak kivételes esetben rendelkeztek arról, hogy ki és rnilyen összegben köteles az ingatlanok felújítására. Az NGY1A pénze több bankszámlán volt elhelyezve, a banki kifizetésekre vonatkozó előírásokat nem mindig tartották be. Előfordult, hogy az NGY1A pénzét kezelő Agrobank egy aláírásra is teljesített kifizetéseket A vagyonmegőrzés területén júliusa óta változások tapasztalhatók. A vagyonkezelő szervezet új vezetőjének kinevezése óta és a létszám feltöltése

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 22/2017. Tárgy: Döntés a Remeteszőlős külterület 08 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett árok megnevezésű ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról és a Remeteszőlős

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

JELENTÉS. az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. 19%. február 2%.

JELENTÉS. az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. 19%. február 2%. JELENTÉS az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 19%. február 2%. A vizsgálatot irányította: Nagy.lóz.sef igazgató helyettes A vizsgálatot vezette: Bamberger

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben