AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ *"

Átírás

1 AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ * n A GAZDASÁG GLOBALIZÁCIÓJA SOK ÚJ JELENSÉGET HOZOTT MAGÁVAL. EZEK KÖZÜL AZ EGYIK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSA, A NEMZETKÖZI EGYSÉGESSÉGRE VALÓ TÖ- REKVÉS. EZ MA MÁR GYAKORLAT IS, HISZEN A GAZDASÁGI ÉLET LEGDOMINÁNSABB SZEREPLÔI, A MULTINACIONÁLIS TÁRSASÁGOK, A SOK ORSZÁGBAN MEGTALÁLHATÓ ÉRDEKELTSÉGEIK ELSZÁMO- LÁSAIT EGYSÉGES MÓDSZER SZERINT KELL, HOGY VÉGEZZÉK SAJÁT ÉS TÔZSDEI INFORMÁCIÓS KÖ- VETELMÉNYEK MIATT EGYARÁNT. JELENLEG A VILÁGBAN KÉT NAGY STANDARD-GYÁR LÉTEZIK, AZ IAS, AMELY FÔLEG NYUGAT-EURÓ- PÁBAN HASZNÁLATOS ÉS AZ AMERIKAI US-GAAP, AMELY AZ AMERIKAI KONTINENSEN, ILLETVE AZ AMERIKAI CÉGEK ÁLTAL FAVORIZÁLT. SZÉNÁSY ÁGNES A NEMZETKÖZI STANDARDEK 1. számú IAS az éves beszámoló készítésérôl n Az éves beszámolóval kapcsolatos általános követelmények (megbízható kép, számviteli politika, a vállalkozás folytatása, elismert teljesítményszemléletû számvitel, következetesség, lényegesség, bruttó elszámolás, feltételes nettósítás, öszszemérés, összehasonlítható adatok). n A beszámoló fô részei: a mérleg; az eredménykimutatás; a saját vagyon változását bemutató melléklet a cash flow kimutatás; a számviteli politika és a kiegészítô melléklet. n Egyéb témakörök a mérleg, az eredménykimutatás, a saját vagyon változás melléklet tartalma, ajánlott formája, a kiegészítô melléklet tartalma, ajánlott szerkezete, a beszámoló részei közötti kereszthivatkozások fontossága; a beszámoló közzététele (közzétételi forma); az IAS-eknek való megfelelés igazolásának csatolása. 2. számú IAS a készletekrôl n A készletek értékelése (a beszerzési ár, az elôállítási költség, a nettó realizálható érték fogalma). n Ha az egyedi beszerzési érték nem határozható meg, közelítô eljárásként a FIFO vagy a súlyozott átlagár alkalmazható. Megengedett alternatíva a LIFO eljárás, de akkor be kell mutatni a nettó realizálható érték, a FIFO, a súlyozott átlagár, vagy a tényleges költség közül az alacsonyabbat is. n A készletekkel kapcsolatos költséget abban az idôszakban kell számításba venni, amelyikben a kapcsolódó bevételt elszámolták. n Ha a készlet értékét a nettó realizálható értékre leszállítják, a leírást költségként kell elszámolni. Az ilyen leírás bármilyen visszafordítása késôbbi idôszakokban olyan jövedelemnek minôsül, amelyik csökkenti az adott idôszakban értékesített áruk miatt elszámolt költséget. n A beszámolóban a készletekrôl közölni kell az alábbiakat: a számviteli politika készletekre vonatkozó döntései; a készletek állományát csoportonként (az ajánlott mérlegséma nem részletezi a készleteket); a nettó realizálható értéken értékelt készletek állományát; a korábbi leírásból a visszaértékelés összegét; egy kötelezettség kiegyenlítése biztonsági fedezetére elkülönített készletállományt (zálogtárgyak); az idôszakban kifizetett, költségként elszámolt készletek értékét, a LIFO eljárás alkalmazása mellett kért kiegészítô információkat a fentiek szerint. 3. számú IAS: Már nem érvényes, beépült a 27. számú és a 28. számú standardokba. 4. számú IAS az értékcsökkenésrôl n A korlátozott hasznos élettartamú eszközöket a hasznosításuk idôszaka alatt tervszerûen kell leírni. n Az élettartam alatt azt az idôtartamot kell érteni, amelynek során az eszköz várhatóan hasznosításra kerül a vállalkozásnál. n Az élettartam becslésekor figyelembe kell venni az eszköz elhasználódását, megrongálódását, elavulását, használatának jogi és egyéb korlátozásait. Az értékcsökkenés elszámolásának módszerét csak akkor lehet módosí- * A cikk elsô részében az olvasó áttekintést nyerhetett a Nemzetközi Számvitelrôl általában 62

2 tani, ha azt megalapozó változások következtek be. Ha a leírás módszerét megváltoztatták, annak számszerûsített hatását közölni kell a változtatás indokaival együtt. A leírhatóság idôtartamát rendszeresen felül kell vizsgálni. n A beszámolóban az értékcsökkenésrôl a következô információkat kell közölni: a leírás módszere; a hasznos élettartam vagy a leírási kulcs; az elszámolt értékcsökkenési leírás (költség); az eszközök bruttó értéke és a halmozott értékcsökkenés összege. 5. számú IAS: Már nem érvényes, beépült az 1. számúba 6. számú IAS: Már nem érvényes, beépült a 15. számúba 7. számú IAS a cash flow kimutatásról n A cash flow kimutatás értékeli a pénzeszközök és az azzal azonosan kezelt eszközök adott idôszak alatt bekövetkezett változását. A pénzeszközökkel azonosan kezelt eszközök az olyan rövid lejáratú, egészen likvid befektetések, amelyek értékváltozásának kockázata nem jelentôs. n A cash flow kimutatásnak a pénz és az azzal egyenértékû eszközök változását a mûködési, a befektetési és a pénzügyi tevékenységek szerinti bontásban kell tükröznie. n Mûködési cash flow: Összegét közvetlenül vagy közvetett módszerrel lehet meghatározni: a közvetlen módszer a vevôk, a szállítók, a munkavállalók, a költségvetési (adó) kapcsolatok, stb. pénzügyileg rendezett tételeit tartalmazza, a közvetett módszer a teljesítmény szemléletben adózott eredménybôl indul ki, majd azt korrigálja a pénzmozgást nem jelentô tételekkel. n Befektetési cash flow elkülönítetten tartalmazza azokat a pénzbevételeket és pénzkiadásokat, amelyek részvény, vagy más tulajdoni részesedés kibocsátása, a saját részvények, üzletrészek visszavásárlása révén keletkeztek, kötvények váltók kibocsátásából és ezek megfizetésébôl származnak. n Az adókkal kapcsolatos cash flow mutatót a szokásos tevékenység keretében elkülönítetten kell közölni, kivéve, ha valamelyik tételsornak az egyértelmûen megfeleltethetô. n Az a befektetési és pénzügyi tevékenység, amely nem okoz növekedést a cash-flow-ban (például vagyontárgyak átvétele követelés fejében) nem szerepel a cash flow kimutatásban, de errôl elkülönítetten tájékoztatást kell adni. 8. számú IAS az idôszak nyereségérôl vagy veszteségérôl, a hibák helyesbítésérôl, valamint a számviteli politikában végrehajtott változásokról n A rendkívüli tételeket az üzemi (üzleti) tevékenység eredményétôl elkülönítve kell szerepeltetni az eredménykimutatásban. n A szokásos tevékenység olyan bevétel vagy ráfordítás tételeire, amelyek a nagyságuk, a jellegük vagy váratlan elôfordulásuk miatt számítanak rendkívülinek, általában a kiegészítô mellékletben kell részletesen kitérni. n A becslésekben történt változásokat a várható hatásuk szerint kell bemutatni. A változás jellegét és hatását közölni kell, ha annak a jövôre nézve jelentôs kihatása van. Ha a hatást nem lehet számszerûsíteni, ezt a tényt is közölni kell. n A jelentôs hiba helyesbítését az elôzô idôszak módosításaként (összehasonlíthatóvá tétel), vagy a tárgyidôszaki eredményben számba véve (ez is megengedett) kell végrehajtani. A módosításnak a tárgyidôszakra és az elôzô idôszakra gyakorolt hatását be kell mutatni. A számviteli politika változását viszszamenôlegesen kell kezelni, valamennyi korábbi, beszámolóval lezárt idôszakra nézve és a nyitó eredménytartalékot módosítani kell (öszszehasonlíthatóvá tétel). Ha a helyesbítés, amelyik korábbi idôszakhoz kapcsolódik, egyértelmûen nem határozható meg, a módosítást a jövôre hatóan lehet elszámolni. Megengedett a számviteli politika visszamenôleges megváltozásából származó helyesbítés módjaként, hogy azt a tárgyidôszaki eredményben vegyék figyelembe. Közölni kell a változás indokait, számviteli kezelésének módját és hatásait. n A számviteli politikában csak akkor lehetséges változás, ha azt jogszabály, vagy a számviteli standard bizottság valamely elôírása indokolja, vagy a változás az éves beszámoló jobb összeállítását eredményezi. 9. számú IAS: Már nem érvényes, a 38. számú standard kiváltotta 10. számú IAS a mérleg fordulónapját követô eseményekrôl n A vállalkozásnak a mérlegfordulónap után bekövetkezett események miatt módosítania kell a beszámolóját, ha azok a mérlegbe felvett (a fordulónapon már fennálló) körülményekrôl további nyilvánvaló információt hordoznak; de nem kell módosítania azon események miatt, amelyek csak a fordulónapot követôen felmerülô feltételeket jelzik. n A vállalkozásnak közölnie kell azt a napot, amikor a beszámolót közlésre jóváhagyták, valamint a jóváhagyó nevét is. Ha a vállalkozás tulajdonosai, vagy mások jogosultak a már kiadott beszámoló módosítására, ezt a tényt is közölni kell. n A vállalkozás fel kell, hogy frissítse a kiegészítô információkat, amelyek a mérleg fordulónapján meglévô helyzetre vonatkoznak, ha a fordulónapot követôen bármilyen új információ birtokába jut ezekkel kapcsolatban. 11. számú IAS az építési szerzôdések alapján elszámolható bevételekrôl és ráfordításokról n A teljes bevétel, a múltbeli és a jövôbeni költségek, valamint a szerzôdés teljesítésének állása mérhetô vagy becsülhetô, azaz a bevételeket és a költségeket a teljesítés 63

3 mértéke szerint is számításba lehet venni ( százalékos teljesítés módszere ). n A várható veszteségeket el kell számolni, amikor azok nyilvánvalóvá válnak. n Ha a teljesítés mértékét nem lehet reálisan megállapítani, a költséget el kell, a bevételt pedig csak olyan mértékig szabad elszámolni, hogy az a költséget éppen fedezze ( költséget ellentételezô módszer ). n Valamennyi jelentôsebb szerzôdésre, vagy szerzôdéscsoportra közölni kell a következôket: a szerzôdés elszámolt bevétele, a bevétel meghatározásának módszere, a teljesítés állása meghatározásának módszere, a folyamatban lévô szerzôdés felmerült költségei összesítve, az elszámolt nyereség vagy veszteség és a visszatartott összegek, a szerzôdés szerint a vevôktôl esedékes bruttó összeg, a szerzôdés szerint a vevôket megilletô bruttó összeg. 12. számú IAS a jövedelemadó elszámolásáról n Az adókötelezettség idôbeli elhatárolása (halasztott adó, átvitt veszteség). n Az alapítványok adózása. n Nem határolható el a leányvállalatok, társult vállalkozások és vegyes vállalatok jövedelem-átcsoportosításaival kapcsolatos adó. n Nem szabad felbruttósítani az állami támogatást vagy más olyan eszköz, illetve forrás tételt, amelynek számbavétele eltér az adóalapban való szerepétôl. 13. számú IAS: Már nem érvényes, beépült az 1. számú standardba. 14. számú IAS az elkülönült szervezeti egységek (szegmensek) beszámolásáról n A szegmens fogalma: A szegmensek önálló szervezeti egységek (részleg, telephely, központ), amelyekrôl információt kell szolgáltatni az igazgatótanácsnak és a vezetô testületnek, kivéve, ha a szervezeti egységek termelési, szolgáltatási vagy földrajzi szempontból nem különülnek el. n A szegmens beszámoló alapja: termelési és szolgáltatási hálózatok, földrajzilag elkülönült egységek, az elkülönítés elsôdleges (alárendelt) és másodlagos (fölérendelt) alapon történik, a szegmensek számviteli politikája olyan, mintha azokat konszolidálnák. n Minden elsôdleges szegmensnek közölnie kell: az árbevétel összegét (a külsô és a csoporton belüli elkülönítésével), az üzleti eredményt (az osztalék és adózás elôtti összegben), a részleg eszközeinek könyv szerinti értékét, a részleg forrásainak könyv szerinti értékét, a tárgyi eszköz beruházásokra és immateriális javak megszerzésére fordított összegeket, az értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás összegét, a leíráson kívüli egyéb, nem pénzkifizetést jelentô költségeket, a részesedést a saját tôke változásából (nyereség vagy veszteség) és a vegyes vállalati befektetéseket; a hálózaton belüli árak alapját. n A másodlagos szegmensek által közlendô információk: az árbevétel (a külsô és a hálózaton belüli elkülönítetten) a részleg eszközeinek könyv szerinti értéke, a tárgyi eszköz beruházásokra, immateriális javak megszerzésére fordított összegek, a belsô árképzés alapja. 15. számú IAS az árváltozások hatását tükrözô információk közlésérôl A standard fontosabb elôírásai: n A vállalkozásoknak célszerû a következô információkat is közölni az általános vásárlóerô vagy az újrabeszerzési költség alapján: a leírás módosítása, az értékesítési költségek módosítása a monetáris tételek módosítása és az elôbbiek és más módosítások együttes hatása. 16. számú IAS a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) értékelésérôl A standard fontosabb elôírásai: n A berendezések, gépek, felszerelések állományba vételének feltételei. n Az értékelés alapja a beszerzési költség. A leírás értékhatára is a beszerzési költség, de megengedett a jelenérték alkalmazása is. n Az értékcsökkenés: a földterület után nem lehet elszámolni, a leírás alapja a beszerzési ár (elôállítási költség), csökkentve a becsült maradványértékkel (legalább a hulladékként hasznosítható értékkel), a leírási módszernek figyelembe kell vennie az eszköz gazdasági hasznát megtestesítô produktumot, ha az eszközt átértékelik, az értékcsökkenésnek az átértékelt összegen kell alapulnia, a hasznos élettartamot idôszakonként felül kell vizsgálni, és bármely változást figyelembe kell venni az adott idôszakban és a jövôre nézve is, az eszköz hasznos élettartamának végén felmerülô jelentôsebb költségek elszámolása. n Az átértékelés (megengedett) Az átértékelést megfelelô rendszerességgel kell végrehajtani, hogy a könyv szerinti érték ne térjen el jelentôsen attól az értéktôl, amelyet a valós és hû értékelés révén a mérlegfordulónapon kapnának. Ha a berendezések, gépek és felszerelések valamely tételét átértékelték, a teljes csoportot, amelyikhez az adott eszköz tartozik, át kell értékelni (például az összes épületet, minden földterületet, minden berendezést). Az átértékelést a saját tôkével kell ellentételezni (értékelési tartalék növekedése), kivéve a korábbi költségnek az eredménybôl való elismerését. 64

4 Az érték leszállítása ráfordításként a jövedelmet csökkenti, kivéve azt az esetet, ha azt a saját tôke korábbi értékelési tartaléka fedezi (az értékelési tartalék többlete). Ha az átértékelt eszközt eladják, vagy másképpen kikerül az állományból, a kapcsolódó átértékelést közvetlenül a vonatkozó értékelési tartalékkal szemben ki kell vezetni (nem kell átvezetni az eredményen). n Ha egy eszköz maradványértéke a könyv szerinti érték alá csökken, a csökkentést az eredmény terhére kell elszámolni (kivéve, ha azt a korábban képzett értékelési tartalék fedezi). n Az eszköznek a használatból történô kivonása vagy selejtezése miatt keletkezô nyereséget és veszteséget a könyv szerinti érték alapján kell számítani. n A beszámolóban közölni kell a következôket: a változások és ellentételük; a tôkelekötések; biztosítékként kezelt tételek (zálogtárgy); ha az eszközöket átértékelik, a múltbeli bekerülési értéket is be kell mutatni; az értékelési tartalék változása. 17. számú IAS a lízingrôl n Pénzügyi lízing a lízingbe vevô oldaláról A lízingbe vevô aktiválja a pénzügyi lízingbe vett eszközt annak a reális és legalább a lízingdíjban megfizetendô jelenértéke közül az alacsonyabb értéken. A bérleti díjat meg kell osztani a kötelezettség törlesztésére és a törlesztéssel együtt megfizetett kamatköltségre. A lízingbe vevônek a lízingbe vett eszköz után értékcsökkenést kell elszámolnia az eszköz várható hasznos élettartama alatt, kivéve, ha a birtokba vétel ténye kétséges. Az utóbbi esetben a hasznos élettartam és a lízing idôtartama közül a rövidebbet kell figyelembe venni. n Pénzügyi lízing a lízingbe adó oldaláról A lízingbe adó számára a pénzügyi lízinget a követelések között kell állományba venni. A lízingbôl származó bevételt a lízing idôszakán belül egyenletesen kell elszámolni. A pénzügyi lízing keretében bekövetkezô értékesítéssel és viszszaadással összefüggô, a könyv szerinti értéket meghaladó bármely kiegészítô szolgáltatást el kell határolni és a lízing idôszaka alatt kell azt leírni. n Operatív lízing a lízingbe vevô oldaláról A lízingbe vevônek költségként kell elszámolnia az operatív lízing díját. n Operatív lízing a lízingbe adó oldaláról A lízingbe adónak a mérlegben ki kell mutatnia a lízingbe adott eszközt. A lízingbe adásból származó bevételt az eredménykimutatásban szerepeltetni kell, általában a szerzôdés teljes idôtartamára egyenletesen elosztva. A lízingbe adott eszközzel kapcsolatos költségeket (beleértve a számviteli politikában meghatározott módon számított terv szerinti értékcsökkenést is), az eredménykimutatásba be kell állítani. n A kiegészítô mellékletben mind a lízingbe vevônek, mind a lízingbe adónak a lízinggel kapcsolatos minden lényeges információt közölnie kell, beleértve a lízing szerzôdés ismertetését. 18. számú IAS a bevétel számbavételérôl n A bevételt a kapott vagy pénzügyileg a jövôben rendezendô ellenérték valós összegében kell elszámolni. A bevételt rendszerint pénzben egyenlítik ki. A bevételt csökkenteni kell, ha a pénz befolyása kamatfeltétel kikötése nélkül jelentôsen késedelmes. Ha az ellenértéket más áruval vagy szolgáltatással egyenlítik ki (barter ügylet keretében), bevételként a kapott áru vagy szolgáltatás (piaci) értékét vagy, ha az reálisan nem mérhetô az értékesített áruk vagy szolgáltatások értékét kell elszámolni. n Bevételt kell elszámolni, ha: a vevôre a tulajdonból származó jelentôs kockázatokat és elônyöket átruházzák; az ügylet tárgya felett az irányítást és az ellenôrzést átengedték a bevétel összege reálisan meghatározható; valószínû, hogy a gazdasági haszon a vállalkozáshoz befolyik, és az ügylet költségei (beleértve a késôbbi költségeket is) reálisan mérhetôk. n A kamatbevételeket idôarányosan kell elszámolni a tényleges kamatszázalék alkalmazásával. n A kapott osztalékból származó bevételt akkor kell elszámolni, amikor a részesedés tulajdonosának az osztalékra jogosultsága keletkezett (azt jóváhagyták). n Ha a bevételt elszámolták, de az összeg behajtása részben kérdésessé vált, azt hitelezési veszteségként (rossz adós), ráfordításként le kell írni. n A bevétellel kapcsolatban, a beszámolóban a következôket kell közölni: a bevétel elszámolására vonatkozó számviteli politikát; az összegeket a jelentôsebb bevételi kategóriák szerint csoportosítva; az áruk, szolgáltatások cseréjébôl (értékesítésbôl) származó bevételeket. 19. számú IAS a munkavállalók járandóságairól n A munkavállalók jövedelmei a foglalkoztatottak rövid távú jövedelmei (bérek, keresetek, társadalombiztosítási hozzájárulás, táppénz, szabadságra járó jövedelem, nyereségrészesedés, természetbeni juttatások); a nyugdíjazást követôen fizetett jövedelmek (nyugdíj, életbiztosítás, nyugdíjazást követô egészségügyi hozzájárulás); az egyéb munkavállalói bevételek (fizetett ünnepek, jubileumi jutalom, baleseti kártérítés, költségtérítés, kiküldetéssel kapcsolatos juttatások); a felmondási juttatások (végkielégítés, felmondási idôre jutó illetmény); 65

5 a munkavállalói részvény juttatása. n A nyugdíjazással összefüggô kötelezô vagy önkéntes vállalati befizetések. Nyugdíjalapok, állami nyugdíjfolyósítás, nyugdíjbiztosítás. n A munkavállalók jövedelmeinek elszámolása. 20. számú IAS az állami támogatások számbavételérôl és az ezzel kapcsolatos információközlésrôl n Az állami támogatásokat közvetlenül a saját tôkével szemben nem szabad elszámolni. Azokat bevételként kell elszámolni a kapcsolódó ráfordítások ellentételeként. n Az eszközökhöz kapcsolódó támogatást le kell vonni a költségbôl, vagy elhatárolt bevételként kell kezelni. 21. számú IAS a deviza-, valutaárfolyam-különbözetek hatásának számbavételérôl n Az átszámítást az ügylet idôpontjában kell végrehajtani. n Konszolidálásba bevont külföldi leányvállalatok adatainak átszámítása a mérlegbe felvett monetáris tételeket a záró árfolyamon kell átszámítani, a nem monetáris tételeket pedig az értékelésükkor alkalmazott árfolyam szerint; a monetáris tételeknél az árfolyam-különbözetet általánosan az eredményben kell számításba venni. n Más külföldi vállalkozásokba történt befektetések Az ilyen vállalkozások beszámolóját a záró árfolyamon kell átszámítani a mérleg tekintetében, illetve az ügyletek szerinti (vagy a gyakorlatban az átlagárfolyamot) kell alkalmazni a bevételekre és a ráfordításokra. A különbözetet közvetlenül a saját tôkével szemben kell elszámolni. n A beszámolóban közölni kell: a nettó jövedelemben figyelembe vett átszámítási különbözeteket a saját tôkét érintô árfolyam-különbözetek elemzését; az árfolyamokban a mérleg fordulónapja után bekövetkezett változásokat; a vállalkozásnak az árfolyamkockázat mérséklésére vonatkozó politikáját. 22. számú IAS az üzleti kombinációkról n Az üzleti kombinációk (ezek a befektetôi érdekeltség oldaláról vizsgált, és nem a jogi értelemben vett egyesülések,) két formája: az egyesítés: az érdekek egyesítése olyan formában, amelyben nem lehet egy vevôt megnevezni. Az új társaságban az egyes tulajdonosok befektetésének értéke közel azonos azzal, ami a régiben volt, az egyesülô vállalkozásokban lévô közönséges részvények meghatározó szavazati többségét egymás között kicserélik vagy összeadják, a korábbi vállalkozások tulajdonosai az új vállalkozásban is közel azonos szavazati jogokkal rendelkeznek, mint a régiekben [pooling]; a vásárlás: minden egyéb kombinációt ilyennek kell tekinteni. Az egyik vállalkozás (vagy annak tulajdonosai valamelyike) ellenôrzési jogkörhöz jut a többiek vagyona és tevékenysége felett. n Az érdekek összegezésével létrejött vállalatban: az eszközök és a források könyv szerinti értékén kell folytatni az elszámolásokat, goodwill nem mutatható ki. n A vásárlással kibôvített vállalatban: az átvett eszközöket és kötelezettségeket beszerzési költségen vagy valós az átvevô által elismert vagyonértéken kell nyilvántartásba venni. A beszerzési költség és a valós vagyonérték pozitív különbözetét goodwillként kell kimutatni, amelyet 5 (legfeljebb 20) éven belül le kell írni. A goodwillt minden évben felül kell vizsgálni az értékállósága szempontjából. Ha terven felüli leírást kellett elszámolni, az a késôbbiekben vissza nem értékelhetô. A negatív goodwill a nem monetáris eszközök értékét arányosan csökkenti. Megengedett a negatív goodwill idôbeli elhatárolása is. 23. számú IAS a hitelköltségek, a kamatok elszámolásáról n A hitelköltségeket és kamatokat általánosan a ráfordítások között kell elszámolni. Megengedett az aktiválásuk is, ha a még üzembe nem helyezett, az elôállítás folyamatában levô egyedi eszközzel közvetlen kapcsolatban állnak. n Az aktiválás lehetôségét megszakítja, ha a munkálatokat hosszabb idôre felfüggesztik, és legfeljebb a hitelbôl (is) finanszírozott tevékenység befejezéséig lehet a hitelköltségeket és kamatokat aktiválni. 24. számú IAS a kapcsolt vállalkozásokról szolgáltatandó információkról n A befektetési kapcsolat lehetséges formái: az anyavállalat leányvállalat viszony; a közös vezetésû vállalatok; a társult vállalatok; a magánszemélyek, akik tulajdonosként jelentôs befolyást gyakorolnak a vállalkozás felett és ezek közeli hozzátartozói; a vezetés kulcsemberei. n Közölni kell: az ellenôrzést gyakorlók kapcsolatának jellegét akkor is, ha azokkal üzleti kapcsolat nincsen, a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok jellegét és összegét, megfelelô csoportosításban. 25. számú IAS a pénzügyi befektetések számvitelérôl n a folyó befektetéseket piaci értéken vagy a beszerzési ár és a piaci érték közül az alacsonyabb értéken kell értékelni, n az egy éven túli befektetéseket beszerzési áron, átértékelt összegben vagy piacképes értékpapírok esetében a portfoliót figyelembe véve a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban értékelve kell bemutatni; 66

6 n az érték folyamatos csökkenését, egyedi értékelést alkalmazva kell elszámolni; n a tartós befektetésekbôl a forgóeszközök közé történô átcsoportosításnál az átváltási értéket az határozza meg, hogy az adott befektetést mikor értékelték utoljára. Fordított esetben a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabbat vagy a piaci értéket kell figyelembe venni, ha az utóbbin mutatták ki a befektetést. 26. számú IAS a nyugdíjalapokkal kapcsolatos elszámolásokról és információközlésekrôl n a 19. számú standard kiegészítése; n a nyugdíjalapban résztvevôket egy csoportként kezelik; n a hozzájárulások (befizetések), a befizetô által teljesített nettó eszközérték, annak változása, az alap számviteli politikája, az alap tevékenysége; n a juttatások (kifizetések), az ezek fedezetét jelentô eszközök, az azokban bekövetkezett változások, a jövôbeli juttatások biztosításmatematikai úton megállapított jelenértéke; n az értékelés és annak gyakorisága (valós értéken, illetve ha az értékpapírt tôzsdén jegyzik, a piaci értéken). 27. számú IAS az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a leányvállalati befektetések számvitele n az anyavállalat, a leányvállalat fogalma; n a külsô tulajdonosok; n a konszolidálási kötelezettség, a leányvállalat mentesítése a konszolidálási kötelezettség alól; n a halmozódások kiszûrésének kötelezettsége; n az anyavállalat és leányvállalatai egységes számviteli politikát kell, hogy alkalmazzanak, ha ez nem lehetséges, közölni kell ezt a tényt és azt, hogy a konszolidált beszámoló mely tételeit érintette; n az anyavállalat beszámolójában, a leányvállalataiban lévô részesedéseket beszerzési költségen, átértékelt összegben vagy az equity módszerrel megállapított értéken lehet kimutatni; n információt kell közölni: minden jelentôsebb leányvállalatról: név, székhely, tulajdoni arány és szavazati jog a leányvállalatban; a leányvállalatnak a konszolidálás alóli mentesítése okairól; a kapcsolat jellegérôl, ha az anyavállalatnak 50%-nál kevesebb szavazati joga van a konszolidált leányvállalatban; a kapcsolat jellegérôl, ha az anyavállalatnak 50%-ot meghaladó szavazati joga van a konszolidálásba be nem vont leányvállalatban; az idôszakban a leányvállalatok körében bekövetkezett változásokról; a konszolidálás során alkalmazott módszerekrôl. 28. számú IAS a társult vállalkozásokba történt befektetéseknek az összevont (konszolidált) éves beszámolóban való szerepeltetésérôl n a társult vállalkozás, a jelentôs befolyás fogalma; n a társult vállalkozásokat az equity módszerrel kell a konszolidált beszámolóban szerepeltetni. 29. számú IAS a hiperinflációs gazdaságokban mûködô vállalkozások beszámolójának értékelési sajátosságairól n Hiperinflációt kell feltételezni (egyebek mellett), ha az infláció három év alatt meghaladja a 100%-ot. n Ilyen körülmények között az éves beszámolót a fordulónapon érvényes, aktuális értéken kell összeállítani. A korábbi idôszak összehasonlító adatait is a fordulónap szerinti aktuális értékre kell helyesbíteni. n Az átértékelési különbözetet (akár nyereség, akár veszteség) az eredményben számításba kell venni, és elkülönítetten be kell mutatni. 30. számú IAS a bankok és más pénzügyi vállalkozások beszámolójának sajátosságai n A bankok és más pénzügyi vállalkozások speciális információközléseivel foglalkozik a mérleg tételei, a bevételek és a ráfordítások csoportosítása jellemzôik szerint; a nettósítás egyes kivételektôl eltekintve nem megengedett; a tételek minimumkövetelményének meghatározása; kiegészítô információk a bizonytalan tételekrôl, a mérlegen kívüli tételekrôl, a veszteségekrôl, a befektetések piaci értékérôl, a kötelezettségek fajtáiról, az idegen pénzegységben kötött ügyletekrôl stb. 31. számú IAS a közös vállalatba történt befektetésnek az összevont (konszolidált) éves beszámolóban való szerepeltetésérôl n A közös vezetés formái a közös vállalat konszolidálása szempontjából közösen felügyelt tevékenység: teljes körû számbavétel; közösen felügyelt eszközök: az eszközök arányos számbavétele; közösen felügyelt vállalkozások: számbavételük arányosan vagy az equity módszerrel történhet. n Az értékesítési céllal tartott értékpapírt befektetésként kell kezelni. 32. számú IAS a pénzügyi instrumentumok fogalmáról és azoknak a beszámolóban való bemutatásáról n A pénzügyi instrumentumot a kibocsátónak kell minôsítenie, hogy az kötelezettséget vagy saját tôkét jelent-e. Ez magában foglalja a megosztott számbavétel lehetôségét is. A minôsítést a tartalom és nem a forma alapján kell megtenni. n A tartozás fogalma. n A pénzügyi kötelezettség költségét (kamatát) az eredménnyel szemben kell elszámolni. n A saját tôkét terhelô kifizetést nem költségként, hanem a tôke felosztásaként kell kezelni. n Közlendô információk: határidôk és feltételek, kamatkockázatok, hitelezési kockázatok, 67

7 a pénzügyi instrumentumok valós értéke, a valós érték alatt kimutatott eszközök, a kockázatok mérséklését célzó (spekulációs) ügyletek. 33. számú IAS az osztalékról n Közölni kell az eredménykimutatósban a felosztás elôtti és a közönséges részvényekre felosztott adózott eredmény összegét. n A különbözô részvényfajták osztalékjogainak figyelembe vétele az eredmény felosztásakor. n A részvényre átváltoztatható kötvények, n A visszavásárolt saját részvények. 34. számú IAS a közbensô beszámolóról n Mind a számbavételre, mind a beszámoló készítésére tartalmaz elôírásokat. n Meghatározza a közbensô beszámoló minimális tartalmát a közbensô fordulónapra készített mérleg, nyitó adatként a legutolsó lezárt év adataival; eredménykimutatás az üzleti év kezdetétôl a közbensô beszámoló fordulónapjáig bekövetkezett eseményekrôl és a közvetlenül megelôzô év azonos idôszakára összeállított adatok; a saját tôke változásait bemutató melléklet az adott üzleti évben a közbensô mérleg fordulónapjáig bekövetkezett változásokról és az elôzô év megfelelô idôszakának adatai; a cash flow kimutatás a közbensô fordulónapig és az elôzô év azonos idôszakának adatai. n Kijelöli a közbensô beszámolóban követendô számbavételi és értékelési alapelveket. n A kiegészítô mellékletben javasolja bemutatni az elôzô évhez (az összehasonlítható idôszakhoz) képest a számviteli politikában bekövetkezett változásokat, a tevékenység szezonális jellegét, ciklikusságát, a becslések módosítását, a kihelyezett követelések, a saját tôke, az osztalékok, a szegmensek bevételei és eredménye, a mérleg fordulónapját követô események, a befektetett pénzügyi eszközök vásárlása vagy eladása, a bizonytalan követelések és kötelezettségek, a felújítások, a megszüntetett tevékenységek jellemzô adatait. n A közbensô beszámoló készítésekor az elôzô évi éves beszámolóban alkalmazott számviteli politika szerint kell eljárni. Az évközi beszámolás gyakorisága nem befolyásolja az éves eredmény számbavételét. n Útmutatást ad a munkavállalók éves adóköteles jövedelmének, az idôszakos javítási költségeknek, a céltartalékoknak, az év végi engedményeknek, a lízing-kötelezettségeknek, az immateriális javaknak, a nyugdíjaknak, a kompenzált hiányzásoknak, a jövedelemadónak, a leírásoknak, a befektetéseknek, az idegen pénznem átszámításoknak és az értékvesztéseknek a közbensô beszámolóban való számbavételéhez. 35. számú IAS a megszûnô tevékenységekkel kapcsolatos információközlésrôl n A standard célkitûzése, olyan rendszer kialakítása, amelyben az információkat meg lehet osztani a folyamatosan végzett és a megszûnô fôbb tevékenységek között, meghatározva ez utóbbiakról az információközlés minimumát. n A megszûnô tevékenységekrôl a következôk közül az elôbb bekövetkezô idôpontjában kell információt közölni: a vállalkozás megállapodást köt a megszüntetni kívánt tevékenységhez használt eszközök többségének eladásáról vagy az igazgatótanács vagy más hasonló testület a megszüntetéssel egyetért, azt jóváhagyja. n Az információközlésnek a következôkre kell kiterjednie: a megszüntetni kívánt tevékenység leírása; az üzleti vagy földrajzi szegmensek, amelyek beszámolójában a tevékenységrôl számot adtak, a megszüntetés tervezett idôpontja; a megszüntetés befejezésének várható ideje, ha az ismert vagy meghatározható; a vállalkozásból kivonni kívánt eszközök és források könyv szerinti értéke; a megszüntetni kívánt tevékenységhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások, az arra jutó adózás elôtti eredmény és jövedelemadó; a megszûnô tevékenység eszközeinek értékesítésébôl, kötelezettségeinek teljesítésébôl származó nyereség vagy veszteség és a kapcsolódó adókötelezettségek; a megszûnô tevékenységgel kapcsolatos mûködési, befektetési és pénzügyi cash flow nettó összege. n Az összehasonlítható adatokat ki kell munkálni. 36. számú IAS az eszközök értékének csökkenésérôl, az értékvesztésrôl n Fôként a goodwill, az egyéb immateriális javak, a tárgyi eszközök értékének csökkenése elszámolásával foglalkozik. n Az érték csökkenésének meghatározása és mérése, veszteségként való számbavétele. Ha a könyv szerinti érték meghaladja a visszanyerhetô (értékesíthetô vagy kárrendezés formájában ellentételezett) értéket, értékvesztést (terven felüli értékcsökkenést) kell elszámolni. A visszanyerhetô érték alatt az eladási ár és a használati érték közül a magasabbat kell érteni, mind a kettôt a jelenérték alapján számítva. n A korábban elszámolt értékvesztést, terven felüli értékcsökkenést vissza kell pótolni, ha a visszanyerhetô érték meghatározásakor figyelembe vett tényezôkben változás következett be. A visszaértékelés csak a korábbi könyv szerinti érték terv szerinti értékcsökkenéssel módosított összegéig történhet. A visszaértékelést bevételként kell elszámolni. 37. számú IAS a céltartalékokról, a feltételes kötelezettségekrôl, a bizonytalan követelésekrôl 68

8 n Mikor kell, mikor lehet, mire nem lehet céltartalékot képezni, és azt a mérlegbe beállítani. n A céltartalék összegének meghatározása. n A bizonytalan követelések, feltételes kötelezettségek fogalma. 38. számú IAS az immateriális javakról n Azokkal az immateriális javakkal foglalkozik, amelyek más standardokban nem szerepelnek (reklám, továbbképzés, alapítás, kutatás és fejlesztés aktivált költségei). n Az immateriális javak értékelése, a mérlegbe történô felvétele, a saját elôállítás és a vásárlás megkülönböztetése a számbavételnél (költség vagy aktíva). n Az immateriális javak leírása a hasznos élettartam alatt, de használatba vételtôl számított 20 év alatt, figyelembe véve az évenkénti értékelési kötelezettséget (terven felüli leírás). n Kiegészítô információként közölni kell a mérlegbe beállított immateriális javak fajtáit, a könyv szerinti értékükben bekövetkezett változásokat, a költségként elszámolt kutatási és fejlesztési kiadásokat. 39. számú IAS a pénzügyi instrumentumok állományba vételérôl és értékelésérôl n Valamennyi pénzügyi eszközre és pénzügyi kötelezettségre vonatkozik, beleértve a származékos ügyleteket is. Általánosságban olyan értéken kell ezeket értékelni, amely a bármikori fizetett vagy kapott valós érték. n A vásárlás, a teljesítés idôpontja közötti értékváltozások, tranzakciós díjak. n A vállalkozás ellenôrzési hatókörén kívüli események. Másnak átengedett ellenôrzési jogkör a pénzügyi eszköz, a pénzügyi kötelezettség felett. n Az átértékelés kezelése. Az értékvesztés elszámolásainak kötelezettsége. ÉRTELMEZÉSEK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOKHOZ SIC 1. A készletek értékelésének különféle formái. Arról szól, hogy az eltérô készletféleségek értékelésére eltérô módszerek is megengedettek. SIC 2. A hitelfelvétel költségeinek aktiválása. A hitelfelvétel költségeinek aktiválására vonatkozó döntést következetesen kell alkalmazni. SIC 3. A kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek nem realizált nyereségének és veszteségének kiszûrése. A nem realizált eredményt arányosan kell kiszûrni. (SIC 4. nincsen hatályban) SIC 5. Pénzügyi eszközök (értékpapír) fogalma az értékpapírban foglalt kötelezettség feltételes teljesítése. Arról szól, hogy kötelezettségnek vagy a saját tôke részének kell minôsíteni az értékpapír kibocsátás miatti tartozást, ha az abban foglaltak teljesítése olyan jövôbeli eseményektôl függ, amelyek felett mind az értékpapírt kibocsátó, mind annak birtokosa ellenôrzést gyakorol. SIC 6. A meglévô szoftver módosításának költségei (2000. év). Az álláspont szerint a szoftvereknek a évre való átállítása karbantartásnak minôsül, aminek költségét nem lehet aktiválni. SIC 7. Az euró bevezetése. Az eurót úgy kell tekinteni, mint bármely más pénznemet, tehát az átszámítást az általános szabályok szerint kell végrehajtani. SIC 8. A számviteli rendszer alapjaként a nemzetközi standardok elsô ízben történô alkalmazása. Az adott idôszakban hatályos elôírásokat kell alkalmazni, mintha mindig így jártak volna el, a korrekciókat az IAS szerint kimutatott eredménytartalék összegében kell számításba venni. SIC 9. Üzleti kombinációk vásárlás vagy egyesítés. A döntô ismérv, hogy meg lehet-e határozni a vevôt, azaz a tulajdonosok vagy a vállalkozások valamelyike szerez-e ellenôrzési jogkört a többiek felett. SIC 10. Állami támogatás nincsen speciális kapcsolat a szokásos tevékenységgel. A kormánytól kapott fejlesztési célú támogatásokat az állami támogatásokkal azonosan kell a beszámolóban kezelni, ezek az összegek az osztalékot nem fedezhetik. SIC 11. Idegen pénznem az átszámításból származó veszteség. Az átszámítási veszteségnek a beszerzési ár részeként való értelmezése feltételeirôl szól. SIC 12. Konszolidálás eltérô tevékenységet folytató vállalkozások. A konszolidálásba történô bevonásnál azt kell figyelembe venni, hogy a leányvállalat alapvetôen az anyavállalat ellenôrzése alatt áll-e, az eltérô tevékenység folytatása tehát nem ok a konszolidálási kötelezettség alól történô mentesítésre. SIC 13. Közös vállalkozások apportba adott nem monetáris eszköz. Az átadott eszközökkel kapcsolatos, az értékkülönbözetbôl származó nyereség vagy veszteség kimutatása indokolt. SIC 14. Tárgyi eszközök a káresemény, a kártérítés és a helyreállítás. Az összefüggô eseményeket káresemény, kártérítés, felújítás elkülönítetten kell elszámolni. SIC I5. Operatív lízing a bérbevételt ösztönzô kiegészítô szolgáltatások. A lízingbe vételt ösztönzô kiegészítô szolgáltatások költségének és ellenértékének a bérleti díj részeként való elszámolásáról szól. SIC 16. A visszavásárolt saját részvények bemutatása. A saját tôke változásaként értelmezik a saját részvény visszavásárlását és az értékesítését is. 69

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 7 Cash-Flow kimutatás. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 7 Cash-Flow kimutatás. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 7 Cash-Flow kimutatás Füredi-Fülöp Judit 7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez Cash flow-kimutatás I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól a 2014. június

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Standardok

Nemzetközi Számviteli Standardok BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR SZÁMVITELI TANSZÉK Hallgató neve: Tanulócsoport száma: Gyakorlatvezető neve: Neptun kódja: Nemzetközi Számviteli Standardok A sor Értékelés: Feladat- Szám Maximális

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 IFRS Hírlevél A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben