Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítvány. Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A Alapítvány (1093 Budapest, Közraktár u. 22.) Közhasznúsági jelentése 1. SZ ÁM VITE L I BE SZ ÁM OL Ó

2 A Dél után Al apí tvány évben gazdál kodásár ól a számvi tel i tör vénynek és a kapcsol ódó el őí r ásoknak megfel el ve egyszer űsí tett beszámol ót ál l í tott össze. A mér l eg főösszege e ze r Ft, a saj át tőke e ze r Ft. A r észl etes ki mutatás j el entésünk 1. sz. mel l ékl ete, mel y ál l a mér l egből és a közhasznú szer vezeti er edményki mutatásból. 2. KÖL TSÉ G VE TÉ SI TÁM OG ATÁS FE L HASZ NÁL ÁSA Tár gyévben a Szer vezet 231 e ze r Ft Szj a 1%- ot, mi nt köl tségvetési támogatást kapott. 2. sz. mel l ékl et 3. VAG YONFE L HASZ NÁL ÁSSAL KAP CSOL ATOS KIM UTATÁS El őző évhez képest a Szer vezet tar tal éka ( vagyona) e ze r Ft összeggel növekedett. A Szer vezet mi ndi g tör ekszi k ar r a, hogy az adott évben kapott bevétel eket fel i s használ j a közhasznú cél j ai nak el ér ése ér dekében. A vagyon fel használ ását r észl etei ben j el entésünk 3. sz. mel l ékl ete mutatj a be. 4. CÉ L SZ E RINTI JUTTATÁSOK KIM UTATÁSA Szer vezetünk nem nyúj tott, í gy e sor on továbbr a sem tör téntek ki fi zetések ( 4. sz. mel l ékl et). 5. KÖZ P ONTI KÖL TSÉ G VE TÉ SI SZ E RVTŐL, E L KÜL ÖNÍTE TT ÁL L AM I P É NZ AL AP TÓL, HELYI ÖNKORM ÁNYZ ATTÓL, TE L E P ÜL É SI ÖNKORM ÁNYZ ATOK TÁRSUL ÁSÁTÓL É S M INDE Z E K SZ E RVE ITŐL KAP OTT TÁM OG ATÁS M É RTÉ KE Tár gyévben közösségünk összesen e ze r Ft támogatást kapott kül önböző cí men. Ez ezer Ft- tal kevesebb, mi nt az el őző évben. A kapott támogatások r észl etes bemutatását az 5. sz. mel l ékl et tar tal mazza. 6. A KÖZ HASZ NÚ SZ E RVE Z E T VE Z E TŐ TISZ TSÉ G VISE L ŐINE K NYÚJTOTT JUTTATÁSOK É RTÉ KE, IL L E TVE ÖSSZ E G E Szer vezetünk vezető ti sztségvi sel ői köl tségtér í tésben nem r észesül tek. M egál l apí tható, hogy a Szer vezetnél i ndokol atl an ki fi zetés nem tör tént. A nevezett ki fi zetések r észl etezetését a 6. számú mel l ékl et tar tal mazza. 7. A KÖZ HASZ NÚ TE VÉ KE NYSÉ G RŐL SZ ÓL Ó RÖVID TARTAL M I BE SZ ÁM OL Ó

3 1. s zám ú m el l ékl et M érl eg Adatok eft-ban S o rs z. Tétel m eg nevezés e El ő ző évi Önreví zi ó Tárg yév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Es zkö zö k ö s s zes en D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

4 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Fo rrás o k ö s s zes en Eredménykimutatás Sor sz. A tétel megnevezése El őző év El őző év( ek) Tár gyév hel yesbí tései a b c d e A. Össze s közh aszn ú te vé ke n y sé g be vé te le Közhasznú cél ú működésr e kapott támogatás 8023 a. al apí tótól b. központi köl tségvetéstől c. hel yi önkor mányzattól 1000 d. egyéb P ál yázati úton el nyer t támogatás Közhasznú tevékenységből szár mazó bevétel 4. Tagdí j ból szár mazó bevétel ek 5. Egyéb bevétel ek P énzügyi művel etek bevétel ei Rendkí vül i bevétel ek 8. Akti vál t saj át tel j esí tmény ér téke B. Vállalkozási te vé ke n y sé g be vé te le Ár bevétel ek 2. Egyéb bevétel ek 3. P énzügyi művel etek bevétel ei 4. Rendkí vül i bevétel ek C. Össze s be vé te l Adatok eft- ban

5 D. Közh aszn ú te vé ke n y sé g költsé ge i Anyagj el l egű r áfor dí tások Személ yi j el l egű r áfor dí tások Ér tékcsökkenési l eí r ás Egyéb r áfor dí tások 5. P énzügyi művel etek r áfor dí tásai 6. Rendkí vül i r áfor dí tások E. Vállalkozási te vé ke n y sé g költsé ge i Anyagj el l egű r áfor dí tások 2. Személ yi j el l egű r áfor dí tások 3. Ér tékcsökkenési l eí r ás 4. Egyéb r áfor dí tások 5. P énzügyi művel etek r áfor dí tásai 6. Rendkí vül i r áfor dí tások 7. Akti vál t saj át tel j esí tmény ér téke F. Össze s te vé ke n y sé g költsé ge i (D+E ) G. Adózás e lőtti vállalkozási e re dmé n y (B- 0 0 E) H. Adófize té si köte le ze ttsé g 0 0 I. Tárgy é vi vállalkozási e re dmé n y (G - H) 0 0 J. Tárgy é vi közh aszn ú e re dmé n y (A- D) Táj é koztató adatok A. P é n zü gy ile g re n de ze tt sze mé ly i j e lle gű 68 ráfordítások 1. Bér köl tségek 0 a. megbí zási dí j ak b. ti sztel etdí j ak 2. Személ yi j el l egű egyéb köl tségek Személ yi j el l egű köl tségek közter hei B. P é n zü gy ile g re n de ze tt an y ag j e lle gű 4598 ráfordítások C. É rté kcsökke n é si le írás 196 D. P é n zü gy ile g re n de ze tt e gy é b j e lle gű 0

6 ráfordítások E. Ny ú j tott támogatások 0 1. továbbutal t i l l etve átadott támogatás 0 F. Tárgy é vbe n AP E H által kiu talt 1 % össze ge 231 Budapest, ápr i l i s 8.

7 Közhasznú jelentés 2.sz. melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege (eft) Elszámolás összege időpont (eft) előző évi tárgyévi (e Ft ) határideje SZJA 1%-os támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Összesen:

8 Közhasznú jelentés 3.sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás Megjegyzés összeg (e Ft) összeg (e Ft) % e Ft ( Ft ) Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb

9 Közhasznú jelentés 4.sz. melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft ) Eltérés Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások előző évi tárgyévi % e Ft Összesen: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Nem pénzbeni juttatások Pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen:

10 Mind összesen: Közhasznú jelentés 5.sz. melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege ( eft) Változás összege előző évi tárgyévi % eft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi Önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás (lakér) Fővárosi Önkormányzat Programtámogatás 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Működési támogatás Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Működési támogatás (zöld szám) Jogi személyiség nélküli társaságtól Működési támogatás Közhasznú szervezettől Klubhálózat fejlesztés SZJA 1 %-a (APEH) Működési támogatás Iparűzési adó 5 %-a Egyéb (Norvég, Eu-s.) Működési támogatás

11 Összesen: Közhasznú jelentés 6.sz. melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft ) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % e Ft Cél szerinti pénzbeni kifizetések 0 0 Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 Költségtérítések 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 Összesen:

12 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A DélUtán Alapítvány, az idős emberek ingyenes telefonos lelkisegély szolgálata1998 óta működik. A hívók a hét minden napján 18-tól 21 óráig elérhetnek bennünket az ország egész területéről. A hívásokat két telefonvonalon 28 felkészült önkéntes fogadja. Az Alapítványban dolgozók mindegyike a vezetőséget is beleértve ellenszolgáltatás nélkül végzi olykor nagyon megterhelő munkáját. Az ügyelők többsége felsőfokú végzettségű. Önkénteseink munkába állásuk előtt alapos pszichológiai, gerontológiai és kommunikációs felkészítést kapnak. Már a képzés során kialakul az önkéntesek között az egészséges csapatszellem, s ezt tovább erősítik a rendszeres szupervíziók, esetmegbeszélések és tréningek. Szolgálatunk fő feladata az idős emberek segítése támaszadó beszélgetésekkel, értő meghallgatással, empatikus figyelemmel, együttgondolkodással. Az idősödő emberek egyre jobban kirekesztődnek a mindennapi élet eseményeiből, érzékenyebbé, sérülékenyebbé válnak. Nehezen élik meg az évek múlását, kapcsolataik elvesztését, a magányt, a betegséget, a szegénységet, a családon belüli szerepváltozásokat. Mindezekkel a gondokkal nincs kihez fordulniuk, a környezetükben elő embereknek nincs idejük és türelmük meghallgatni őket. Sokuknak a DélUtán lett szinte az egyetlen kapcsolata az életben. Láttuk, hogy az idős embereknek milyen nagy szükségük van a beszélgetésekre, és a beszélgetések során egyéb igényeikre is fény derült. Ennek nyomán bővítettük ki tevékenységünket jogi, betegjogi és orvosi tanácsadással, mediációval és a személyes pszichológiai tanácsadás lehetőségével. Néhány éve elérhetőek vagyunk Románia, Szerbia és Szlovákia magyarlakta településeiről is. Sok idős embert a nyugdíjas évek, az inaktivitás lelki, fizikai terhei viselik meg. Új közösséget, értelmes célokat szeretnének találni. Ebben is megpróbálunk segíteni. Így jött létre az informatikai alapismeretek igen népszerű ingyenes oktatása.

13 2012-ben kezdte meg munkáját a DélUtán hatodik korhatár nélküli játékklubja. Klubjainkban azok, akik igénylik a személyes kapcsolatokat kártyázhatnak, társasjátékokat játszhatnak, és ami a legfontosabb, beszélgethetnek első napjától fogadjuk a 25 és 45 év közöttiek jelentkezését, bár őket csak ben és chaten. A mindannyiunk által jól ismert ellehetetlenült gazdasági helyzet, a civil szervezetek támogatásának teljes reménytelensége nem teszi lehetővé, hogy a fiatalabbak telefonhívásait is a DélUtán fizesse. A fentiek alapján nehezen vagyunk valamely konkrét réteghez sorolhatóak, bár azt azért hadd hangsúlyozzuk, hogy egész Európában a mienk az egyetlen idősekre fókuszáló telefonos lelkisegély-szolgálat, és ezt az eredeti célt továbbra is elsőrendű feladatunknak tartjuk. Tevékenységünkről rendszeresen szórólapok és plakátok adnak hírt. Nyomtatott szóróanyagaink eljutnak a könyvtárakba, rendelőintézetekbe, kórházakba, gondozási központokba, ügyfélszolgálati irodákba, láthatóak a metróállomásokon, olvashatók a kerületi újságokban és rendszeresen foglalkozik velünk a nyomtatott és digitális sajtó, valamint a rádió és televízió is. A DélUtán 2006-ban munkájáért elnyerte az Év Civil Szervezete címet, 2010-ben pedig a szociális innovációért díjazott bennünket az osztrák SozialMarie Alapítvány. Az egyszerűsített éves beszámolót a Gombos és Társa Kft mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben