EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatás támogatástartalmának kiszámításához Tisztelt Miniszter Asszony! 1. ELJÁRÁS (1) A magyar hatóságok április 11-én kelt és a Bizottságnál ugyanazon a napon iktatott levelükben az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése értelmében módszertant jelentettek be az állami kezességvállalások támogatástartalmának kiszámításához. (2) A Bizottság június 7-én, október 5-én és december 21-én kelt levelében további kiegészítő tájékoztatást kért, amelynek Magyarország a augusztus 6-i (A/36637), november 13-i (A/39337) és február 4-i (A/2087) levelében tett eleget szeptember 26-án a technikai részleteket illetően megbeszélésre került sor a magyar hatóságok és a Bizottság szolgálatai között. (3) A bejelentés eredetileg olyan módszertanra terjedt ki, amelyet két garanciaintézmény alkalmazna. Azonban a két intézmény közötti különbségek, valamint az ebből eredő és a módszertant érintő eltérések miatt a bejelentést két részre osztották. E határozat csak az N 201 b/2007. számú ügyre vonatkozik. Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. A MÓDSZER LEÍRÁSA 2.1. A módszer hatálya (4) A magyar hatóságok az állami kezességvállalások támogatástartalmának kiszámítására szolgáló módszertant (a továbbiakban: számítási módszer vagy módszer) jelentettek be a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet 1 (5) preambulumbekezdésében és 2. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. (5) E rendelet alapján, a számítási módszer Bizottság általi elfogadását követően az állami kezességvállalást tartalmazó támogatási programokat átláthatónak lehet tekinteni a fent említett 1628/2006/EK bizottsági rendelet értelmében, amennyiben az állami hitelgaranciák támogatástartalmát az elfogadott számítási módszer alapján határozzák meg. (6) A magyar hatóságok a de minimis támogatásokra vonatkozó szabályok szerint nyújtott kezességvállalásoknál is ezt a számítási módszert kívánják alkalmazni. A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2 (a továbbiakban: de minimis rendelet) lehetővé teszi, hogy a tagállamok olyan módszertant alkalmazhassanak annak megállapítására, hogy a kezességvállalásban foglalt támogatástartalom nem haladja-e meg a de minimis küszöbértéket, amelyet a Bizottság például az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján történő bejelentés után elfogadott, amennyiben a jóváhagyott módszertan kifejezetten a de minimis rendelet alkalmazásával összefüggésben foglalkozik a kérdéses kezességvállalások és alapul szolgáló ügyletek típusaival A garanciaintézmény (7) A módszert az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) alkalmazza. Az 1991-ben alapított AVHGA olyan magánalapítvány, amelynek alapítói a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és számos kereskedelmi hitelintézmény. Az EU PHAREprogramja 10 millió ECU-vel járult hozzá a megalapításhoz, és 1995-ben további 10 millió ECU-t juttatott az alapítványnak. A pénzeszközök elköltésére vonatkozó szabályok a Bizottság és a Magyar Kormány által 1991 áprilisában és 1995 októberében kötött megállapodásokban találhatók. (8) Az AVHGA készfizető kezességet nyújt olyan kkv-k számára, amelyek a vidéki térségekben tevékenyek (azaz az ország egész területén, Budapest és a megyei jogú városok kivételével). Az Alapítvány kezességet vállal a mezőgazdasági ágazatban, valamint egyéb ágazatokban is. Az AVHGA által nyújtott kezességek 70%-ához az állam viszontgaranciát nyújt végén az AVHGA portfóliója 50,8 milliárd HUF (203,3 millió EUR) volt, és 5551 érvényes szerződést tartalmazott. 1 2 HL L 302., o. HL L 379., , 5. o. 2

3 2.3. Az alapul szolgáló ügylet (9) A módszert kölcsönhöz, valamint termelőeszköz beszerzésére igénybe vett pénzügyi lízinghez nyújtott kezességvállalásoknál alkalmazzák Kedvezményezettek (10) A módszer alkalmazásánál a kezességvállalás kedvezményezettje kizárólag olyan vállalkozás lehet, amely az alkalmazandó bizottsági rendelet 3 értelmében kis- vagy középvállalkozásnak minősül. (11) A módszert nem lehet nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra alkalmazni, amelyek meghatározása megfelel a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás 4 (9) és (10) bekezdésének. (12) A vizsgált bejelentés nem terjed ki a módszer mezőgazdasági célú kezességvállalásokra történő alkalmazására Az alapul szolgáló ügylet lefedettségi százaléka (13) Az AVHGA által nyújtott kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló kölcsön összegének vagy a lízingdíjnak a 80%-át. A kölcsön- vagy lízingügylet összegétől függően a kezességvállalással való lefedettség 20% és 80% között változhat (minél magasabb az összeg, annál alacsonyabb az engedélyezhető lefedettség maximális aránya) A kezességvállalás legmagasabb összege (14) Egy kedvezményezettnél adott időpontban a kezességvállalással biztosított maximális kintlévő összeg kölcsön esetén legfeljebb euró (a szállítási ágazatában euró) lehet, lízingszerződésnél pedig euró (a szállítási ágazatban lízingnél euró) lehet Futamidő (15) A bejelentett módszer a legfeljebb 15 év futamidejű kezességvállalásokra terjed ki A kezesség beváltása (16) A kezesség beváltása a következő feltételek valamelyikéhez kapcsolódik: a szerződésben előírt teljesítési határidő eredménytelenül telt el, és a fizetési felszólításban megjelölt teljesítés végső határideje lejárt, vagy a pénzügyi intézmény a szerződést felmondta és a felmondólevélben megszabott fizetési határidő eredménytelenül telt el, vagy a bíróság felszámolást elrendelő végzése a Cégközlönyben közzétételre került. 3 4 HL L 124., HL C 244., , 2. o. 3

4 2.9. A módszer gondolatmenete (17) A módszer olyan elméleti piaci díj számításán alapul, amelyet egy magánbefektető szabna meg. A támogatástartalom az az aggregált összeg, amely az e piaci díj és a ténylegesen fizetett díj közötti éves különbségekből adódik, amelyeket a garancia megadásának napjára diszkontálnak. A módszertannal egyenként határozzák meg az elméleti piaci díjat az egyes kialakított ek tekintetében. (18) A számítás lényege az, hogy az intézmény saját múltbéli adatai alapján meghatározzák, hogy a kezességvállalásért fizetett díjakból származó átlagos éves bevételnek mennyinek kellett volna lennie az elmúlt tíz évben 5 annak érdekében, hogy ez a bevétel az intézménynek az adott relatív nagyságával arányos saját tőkéje százalékában kifejezve egy meghatározott adózás utáni nyereséget biztosítson, figyelembe véve az adott ben beváltott kezességek tíz (de legalább három) éves idősor alapján számított átlagos éves összegét; az adott ben tíz (de legalább három) éves idősor alapján számított átlagos éves visszafizetést (megtérülést); a garanciaintézmény tíz éves idősor alapján számított átlagos éves működési költségeinek a re eső (azaz a nagyságával arányos) részét; és a garanciaintézmény pénzeszközeinek befektetéséből realizált hozambevételek tíz éves idősor alapján számított átlagos éves mértékének a re eső részét. (19) Az elméleti piaci díjból származó bevételek (D) és a pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevételek (H) jelentik a működési bevételt. E bevétel az elvárt eredménynek (P) megfelelő mértékben kell, hogy meghaladja a kezességvállalásból adódó nettó veszteség (V) (azaz a beváltott kezességek és a visszafizetések különbsége) és a működési költségek (K) összegét. A elméleti piaci díjából származó bevételt tehát a következőképpen kell kiszámolni 6 : D = P + V + K - H (ami biztosítja, hogy D + H = P + V + K). (20) A D változó (a díjakból származó bevétele) és a V változó (a nettó vesztesége) -specifikus adatok, míg a többi változó a nagyságának megfelelő, arányos értékeket tükröz. A számított átlagos éves díjbevételt (D) a átlagos éves nagyságával kell osztani 7, hogy százalékban kifejezve megkapjuk a re alkalmazandó piaci díjat De legalább három év, amennyiben az adott tekintetében tíz évre visszamenő múltbéli adatok nem állnak rendelkezésre. E határozat mellékletében a módszer formálisabb, a magyar hatóságok által benyújtott leírása is megtalálható. A nagysága az adott ben nyújtott kezességvállalások év végi összegének átlaga. Átlagolni tíz éves időszakra kell, de legalább három évre, ha a ben történt legrégibb egyedi ügyletre kevesebb mint tíz évvel ezelőtt került sor. 4

5 2.10. Fogalom-meghatározások (21) Az elvárt adózás utáni eredménynek (P) a jegybanki alapkamattal egyező megtérülést kell biztosítania. Ennélfogva P a re jutó saját tőke és a jegybank előző gazdasági év utolsó napján érvényes alapkamatának szorzata, osztva (1- adókulcs 8 ). A saját tőkére vonatkozó számadat az utolsó gazdasági évről szóló éves jelentésből származik. Magyarország szerint a jegybanki alapkamat elvárt hozamrátaként történő alkalmazása transzparens és a hozamelvárásokat hosszabb távon jól tükröző érték. (22) A működési költségeket (K) az eredmény-kimutatás következő sorainak összegeként kell meghatározni: közvetlen működési költségek, pénzügyi ráfordítás és elszámolt amortizáció. Ennek tízéves átlagát számtani átlagként kell kiszámítani. (23) A pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevétel (H) az eredménykimutatás következő sorainak összege: deviza kamatbevétel, diszkont kincstárjegyek hozama, egyéb értékpapírok hozama, betéti és egyéb kamatbevételek. Ennek tízéves átlagát számtani átlagként kell kiszámítani. (24) A részarányát a portfólióban (amely a működési költségek, a hozambevételek és az elvárt eredmény adott re eső részének kiszámításához szükséges) úgy kell meghatározni, hogy az adott garanciaállományának átlagos nagyságát (millió forintban kifejezve) elosztjuk a ek garanciaállományai átlagos nagyságainak összegével Szegmensek képzése (25) Összesen hét et határoztak meg. Az AVHGA által alkalmazott szegmentálás csupán két ismérven alapul: a kezességvállalással biztosított kölcsön/lízing összegén és a kezességvállalás futamidején. 1. táblázat: Az AVHGA ei Futamidő Kezességvállalással biztosított kölcsön/lízing összege (HUF) 1 évig terjedő 1 7 évig terjedő 7 év feletti [kb EUR-ig] [kb EUR] [kb EUR felett] (26) A kezességvállalási szerződések évenkénti száma, amelyeket az egyes eknél a piaci díj számításánál figyelembe vesznek, jelenleg a következő: 8 Az adókulcs az utolsó gazdasági évre érvényes társasági nyereségadó kulcsa. 5

6 2. táblázat: Az egyes eknél figyelembe veendő kezességvállalási szerződések évenkénti száma [ ] * [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1998 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1999 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2000 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2001 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2002 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2003 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2004 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2005 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2006 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] De minimis alkalmazás (27) A magyar hatóságok ezt a módszert kívánják alkalmazni a de minimis rendelet alapján nyújtott támogatások bruttó támogatástartalmának számításánál is. A de minimis rendelet alapján, az 1628/2006/EK bizottsági rendelettel ellentétben, forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalás formájában nyújtott támogatás is megengedett. (28) Ugyanakkor a nem induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások jellemzői eltérhetnek a beruházási hitelek vagy lízingek biztosítására nyújtott kezességvállalásokétól, például a megfelelő biztosítékok valószínűbb hiánya miatti alacsonyabb visszafizetési arány tekintetében. (29) Ennélfogva a magyar hatóságok az érintett (1., 3. és 6.) ek bukásra (azaz beváltott kezességvállalásra) és visszafizetésre vonatkozó múltbéli adatait a kezességvállalás típusa alapján osztották fel (beruházási hitel/lízing vagy forgótőke-finanszírozáshoz nyújtott hitel). Ez lehetővé teszi, hogy a piaci díjat külön számítsák ki a beruházási hitelekhez/lízinghez kapcsolódó, illetőleg a forgótőke-finanszírozáshoz nyújtott hitelek biztosítására szolgáló kezességvállalások vonatkozásában. (30) Nem volt szükség adatmegosztásra a 2., 4., 5. és 7. nél. A 2. és 5. (amelynél a futamidő egy évnél rövidebb) túlnyomóan (több mint 90%-ban) forgótőke-finanszírozáshoz nyújtott hiteleket biztosító kezességvállalásokat tartalmaz. Hasonlóképpen a 4. és 7. (ahol a futamidő meghaladja a hét évet) több mint 90%-ban beruházási hitelek/lízingek biztosítására szolgáló kezességvállalásokat tartalmaz A számított piaci díjak (31) A módszer alkalmazása (az 1997 és 2006 közötti időszak adatai alapján) enként a következő piaci díjakat eredményezte: * Bizalmas információk 6

7 3. táblázat: Szegmensenkénti piaci díjak 1/a. (forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [1,51-3,00]% 1/b. (induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [1,51-3,00]% 2. [4,51-6,00]% 3/a. (forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [3,01-4,50]% 3/b. (induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [3,01-4,50]% 4. [3,01-4,50]% 5. [3,01-4,50]% 6/a. (forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [3,01-4,50]% 6/b. (induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [4,51-6,00]% 7. [1,51-3,00]% (32) Amint látható, néhány ben az induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalásoknál számított piaci díj magasabb lett, mint a forgótőkefinanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalásoknál. A magyar hatóságok szerint ennek az a magyarázata, hogy a forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalásoknál a fedezeti követelmények nagyon magasak, ideértve az anyagi biztosítékokat is, pl. jelzálogjog bejegyzését. (33) A piaci díjat minden év július 1-jén a legutóbbi adatok figyelembevételével újraszámítják. Ez a piaci díj folyamatos kiigazítását is biztosítja olyankor, amikor olyan esetében válik több adat hozzáférhetővé, amelyek múltbéli adatai jelenleg csupán az utóbbi négy vagy hat évre vonatkoznak (5., 6. és 7. ). (34) A kezességvállalások évenkénti bruttó támogatástartalma a hez tartozó elméleti piaci díj és a ténylegesen felszámított díj különbségeként határozandó meg. Az egy évnél hosszabb futamidejű kezességvállalások esetén a díjak diszkontált értékeinek különbsége tekintendő bruttó támogatástartalomnak ÉRTÉKELÉS (35) A bejelentés az AVHGA által a kezességvállalások támogatástartalmának meghatározására alkalmazandó módszerre vonatkozik. Ezért e módszer értékelése nem köti a Bizottságot az állam és az AVHGA közötti kapcsolatok összességének megítélése terén. 9 A diszkontálás módszeréről formális leírás található a határozat mellékletében. 7

8 (36) Az 1628/2006/EK rendelet (5) preambulumbekezdésének megfelelően a számítási módszert a Bizottság a kezességvállalásról szóló érvényes közlemény 10 alapján vizsgálja. (37) A kezességvállalásról szóló közlemény 3.2. pontja a kezességvállalások készpénzben kifejezett támogatástartalmának kiszámítására három különböző lehetőséget említ, vagyis - ugyanolyan módon számítható ki, mint a kedvezményes kamatozású kölcsön támogatástartalma, azaz a piaci kamatláb és az állami kezességvállalásnak köszönhetően elért kamatláb közötti eltérést képviselő kamattámogatás a kifizetett díj levonása után (általában az egyéni kezességvállalásoknál alkalmazandó), - úgy vehető, mint a) a kockázati tényezővel (a bukás valószínűsége) megszorzott garantált kintlévő összeg és b) bármely kifizetett díj közötti különbség (általában a támogatási programoknál alkalmazandó), - kiszámítható bármely egyéb, objektíven indokolható és általánosan elfogadott módszerrel. (38) A magyar módszer, noha figyelembe vesz bukásra vonatkozó adatokat is (bukás miatt beváltott kezességek összegére vonatkozó múltbéli adatok), nem felel meg a fenti (37) bekezdésben felsorolt második megközelítésnek, mivel a számítást egy elméleti piaci díjra alapozza. Mindazonáltal igazolhatónak tekinthető ez a megközelítés, mivel, ahogy azt a kezességvállalásról szóló jelenlegi közlemény pontja is kifejti: Az állami kezességvállalásnak az az előnye, hogy a kezességvállaláshoz társuló kockázatot az állam viseli. Azt, hogy az állam viseli a kockázatot, megfelelő díjjal kellene ellentételezni. Amennyiben az állam eltekint ettől a díjtól, az a vállalkozásnak nyújtott előny mellett az állami forrásokat meríti ki. (39) A módszer számos tényezőt vesz figyelembe a piaci díj kiszámításánál, így az adott ben történt kezességvállalások, a (bukás miatt) beváltott kezességek és a visszafizetések átlagos összegét, valamint a garanciaintézménynél az adott re eső működési költségek és a pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevételek átlagos összegét. Az így számított piaci díjak mértéke megfelelően magas. (40) Ezek a tényezők jó alapot nyújtanak az elméleti piaci díj kiszámításához. A módszer gondolatmenete biztosítja, hogy amennyiben az így meghatározott piaci díjat számították volna fel, az egész rendszer (valamint külön az egyes ek) önfinanszírozó, sőt nyereséges lenne. (41) Pozitívan kell továbbá azt is értékelni, hogy a módszer átlátható és jól ellenőrizhető, mivel könnyen hozzáférhető külső adatokra, valamint az intézmény belső múltbéli adataira támaszkodik, továbbá viszonylag hosszú (tíz éves) időszakra vonatkozó adatokon alapul. (42) Mindazonáltal, amennyiben az adott ben nincsenek tíz évre visszamenően adatok (mivel még a legelső ügylet is később történt), azt a 10 Ez jelenleg az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 71., , 14. o.) (a továbbiakban: a kezességvállalásról szóló közlemény). 8

9 rövidebb időszakot veszik figyelembe, amelyre vonatkozóan már rendelkezésre állnak adatok (pl. hat évet az 5. és 6. nél vagy négy évet a 7. nél). Amennyiben az adatkészlet korlátozott méretű, a számított piaci díj jelentős éves ingadozásokat mutathat, pl. ha az adott ben nagy összegű kezességet váltanak be, vagy jelentős visszafizetésre kerül sor. Mindazonáltal az idő múlásával, ahogy a re vonatkozó egyre több adat hozzáférhetővé válik, az éves felülvizsgálatok egyre stabilabb piaci díj kialakítását eredményezik. (43) Meg kell továbbá jegyezni, hogy a módszer nem tartalmaz egyértelműen kockázatalapú szegmentálást, ami azt jelenti, hogy noha a számítási módszer robusztus, és a piaci díj mértéke az adott vonatkozásában átlagosan megfelelő, mégis jelentős eltéréseket hordozhat az egyes egyedi kezességvállalások tekintetében, mivel alulértékeli a piaci díjat a legkockázatosabb vállalkozásai és felülértékeli a legkevésbé kockázatos vállalkozásai vonatkozásában. (44) Mindazonáltal igazoltnak tűnik a nem kockázatalapú szegmentálás is, ha a módszer sajátos jellemzőit tekintjük (a módszer csak a kkv-kra és a legfeljebb 1,5 millió euró, ill. a közlekedési ágazatban euró összegű, azaz viszonylag csekély kezességvállalásokra alkalmazandó). A Bizottság megjegyzi e tekintetben, hogy a 1,5 millió eurós felső határ megfelel a de minimis rendelet által a kezességvállalásokra létrehozott biztonságos kikötő ("safe harbour") plafonnak, amelynél univerzális ( one size fits all ) megközelítés alkalmazható 11. Csekély összegű kezességvállalások esetén valóban előfordulhat, hogy nem költséghatékony az egyes kedvezményezettek egyedi kockázatértékelése. (45) A jelenlegi kezességvállalási közlemény megfelelő feltételei szintén teljesülnek, mivel az éves támogatástartalmak jelenértékét a referenciaráta alkalmazásával történő diszkontálással határozzák meg (vö. a kezességvállalási közlemény 3.2. pontja), a kezességvállalások az alapul szolgáló ügylet legfeljebb 80%-át fedik le (vö. a közlemény 3.4. pontja); és a módszer kizárja a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat, amelyeknél a támogatástartalom elérheti akár a kezességvállalás értékét is (vö. a közlemény 3.2. pontja). (46) A módszer figyelembe veszi továbbá a de minimis kezességvállalások azon jellegzetességét is, hogy azok nagy valószínűséggel forgótőkefinanszírozáshoz kapcsolódnak, hiszen külön adatkészletet használ és külön számítja ki a piaci díjat a beruházási hitelhez/lízinghez, illetve a forgótőkefinanszírozási hitelhez kapcsolódó kezességvállalások vonatkozásában. 11 Ugyanakkor a de minimis szabály a legrosszabb esetet alapul véve egy általános, 13%-os bukási rátával számol, amely egy 1,5 millió euró összegű kezességvállalásnál euró (a közúti közlekedési ágazatban eurós kezességvállalásnál euró) támogatástartalmat eredményez. A bejelentett módszertan múltbéli adatokon alapul (többek között a bukásra vonatkozóan is), és a 1,5 millió euró összegű kezességvállalásoknál a fentinél alacsonyabb támogatástartalmat eredményez. Ebben az esetben a támogatás egyéb de minimis támogatással kumulálható. A de minimis rendelet 2. cikke (4) bekezdésének d) pontja a legrosszabb esettel számoló megközelítéstől való ilyetén eltérést a bejelentett módszertanok esetében lehetővé teszi. 9

10 Következtetés (47) A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a számítási módszerrel megfelelően kalkulálható az állam által támogatott ügyletek kockázata, valamint a nyújtott kezességvállalások támogatástartalma. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a számítási módszer megfelel a kezességvállalásról szóló közleményben foglaltaknak. 4. HATÁROZAT (48) A Bizottság ennélfogva elfogadja, hogy a magyar hatóságok e módszert alkalmazzák olyan kezességvállalások támogatástartalmának meghatározására, amelyeket az AVHGA kölcsön- vagy lízingügylethez nyújt legkésőbb december 31-ig, és amelyeknél az alapul szolgáló hitel vagy lízing beruházási célú, összhangban az 1628/2006/EK bizottsági rendelettel. Az ilyen kezességvállalási programokat tehát az 1628/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében átláthatónak lehet tekinteni. A Bizottság továbbá elfogadja, hogy a magyar hatóságok a módszert olyan kezességvállalások támogatástartalmának meghatározására is alkalmazzák, amelyeket az AVHGA kölcsön- vagy lízingügylethez nyújt a de minimis rendelet értelmében, legkésőbb december 31-ig. Amennyiben e levél olyan bizalmas információkat tartalmaz, amelyeket harmadik személyek nem ismerhetnek meg, kérjük, értesítse erről a Bizottságot a levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül. Ha az előírt határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy a címzett egyetért a levél teljes terjedelmű hiteles nyelvi változatának harmadik felekkel való közlésével és a következő internetes címen történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) B-1049 Brussels (Brüsszel) Fax: Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. a Bizottság részéről Neelie KROES a Bizottság tagja 10

11 MELLÉKLET A piaci díj számításának formális bemutatása: I. Az összes elvárt adózás előtti eredménye = saját tőke jegybanki alapkamat / (1 - adókulcs) II. Az adott elvárt adózás előtti eredménye = a ek elvárt adózás előtti eredménye a részaránya a teljes portfólióban 12 III. Az adott közvetlen nettó ráfordításai Az adott ben beváltott kezességek összegének éves átlaga az adott visszafizetéseinek éves átlaga IV. Az adott további költségei = a működési költségek átlagos mértéke a részaránya a teljes portfólióban V. Hozambevételekből az adott re jutó rész = a pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevételek átlagos mértéke a részaránya a teljes portfólióban VI. Az adott re kalkulált kezességvállalási díjakból származó elvárt bevétel = II. + III. + IV. - V. VII. Az adott re kalkulált piaci kezességvállalási díj = az adott re kalkulált kezességvállalási díjakból származó elvárt bevétel / az adott hez tartozó kezességvállalási állomány átlagos nagysága A támogatástartalom kiszámítása: A piaci díjak jelenértéke: Q PD Q PD Q n * PD PV ( piaci díj) = Q HE PD 2 * 3 * 1 * * HU (1 + i) 1 (1 + i) 2 (1 + i) n 1 12 A részaránya a teljes portfólióban = az adott kezességvállalási állományának átlagos nagysága / a ek kezességvállalási állományai átlagos nagyságainak összege. 11

12 Évenkénti díjfizetés esetén a tényleges díjak jelenértéke: Q GD Q GD Q n * GD PV ( tényleges díj) = Q HE GD 2 * 3 * 1 * * HU (1 + i) 1 (1 + i) 2 (1 + i) n 1 Egyösszegű díjfizetés esetén a tényleges díjak jelenértéke: PV ( tényleges díj) = Q1* GDE A támogatástartalom pedig: TT = PV (piaci díj) PV (tényleges díj) ahol: PD: a fent meghatározott piaci díjmérték (%) GD: a kezességvállalási szerződés szerinti tényleges kezességvállalási díj (%) évenkénti díjfizetés esetén GDE: a kezességvállalási szerződés szerinti tényleges kezességvállalási díj (%) egyösszegű díjfizetés esetén Q 1 : a kezességvállalással biztosított összeg az 1. évben Q 2 : a kezességvállalással biztosított összeg a 2. év elején Q n : a kezességvállalással biztosított összeg az n. év elején i: az elfogadó határozat időpontjában érvényes referencia-kamatláb HE: a kezességvállalási időszak napjainak száma az 1. évben/365 HU: a kezességvállalási időszak napjainak száma az utolsó évben/365 PV(piaci díj): a piaci díjak jelenértéke PV(tényleges díj): a ténylegesen fizetett díjak jelenértéke TT: állami támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke 12

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.XI.12 C(2008) 6357 végleges Tárgy: N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 Tárgy: N 35/2009. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a mezőgazdasági és a halászati ágazatban nyújtott

Részletesebben

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges Tárgy: N 705/2009 a kezességvállalás támogatási elemének kiszámításához használt módszertan módosítása az N 201b/2007 és az N 125/2008 számú

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

módosított új de minimis csoportmentesség

módosított új de minimis csoportmentesség HU módosított új de minimis csoportmentesség HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, [ ] 2006 C(2006) Tervezet A BIZOTTSÁG / /EK RENDELETE (YYYY. month DD.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.01.16 C(2015) 61 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.39669. (2014/N)

Részletesebben

Tájékoztatás a csekély összegű, de minimis támogatások elszámolásának szabályairól a helyi iparűzési adóbevallásban

Tájékoztatás a csekély összegű, de minimis támogatások elszámolásának szabályairól a helyi iparűzési adóbevallásban Tájékoztatás a csekély összegű, de minimis támogatások elszámolásának szabályairól a helyi iparűzési adóbevallásban 2016. január 1-től az adókedvezmények igénybevételének feltétele a helyi iparűzési adóban

Részletesebben

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget

Részletesebben

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.06.29 C(2011)4455 végleges Tárgy: SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása Tisztelt Miniszter Úr, 1. ELJÁRÁS 1)

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

L 193/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 193/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 193/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.25. A BIZOTTSÁG 875/2007/EK RENDELETE (2007. július 24.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére, L 14/30 2016.1.21. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/65 IRÁNYMUTATÁSA (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. sz. melléklet az 1/2016.(II.02.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 0 ában 1 0. ban a háztartási szektornak nyújtott hitelek átlagos kamatlábai minden instrumentum esetében csökkentek. A háztartások

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonederics Község

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 22/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.10 C(2013) 52 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.33968 (2011/N) számú támogatás Erdő-környezetvédelmi intézkedések EMVA (az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke)

Részletesebben

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba: Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

Részletesebben

SA.37718 (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális támogatási térkép 2014-2020

SA.37718 (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális támogatási térkép 2014-2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.11 C(2014) 1298 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság bels dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhet vé. Tárgy: SA.37718 (2013/N)

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

SZERZŐDÉS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 67/2009.(IV.15.) KT határozat 1. számú melléklete SZERZŐDÉS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL Jelen szerződés létrejött a mai napon egyrészről Ásotthalom Község Önkormányzata (6783 Ásotthalom, Szent

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról.

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról. 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 20. szám szeptember 23.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 20. szám szeptember 23. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 20. szám 2008. szeptember 23. Tartalomjegyzék Indulnak a vidékfejlesztési programok (ÚMVP)... 2 Lízingdíj- és kamattámogatás gazdáknak...

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról (A 31/2015. (XI.3.) és a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges Tárgy: N 671/2008. sz. állami támogatás Magyarország LIP Támogatás a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Másolat: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2015. december 10-ei soros, nyílt üléséről: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A rendelet hatálya 1/A. 2 Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat illetékességi területére.

A rendelet hatálya 1/A. 2 Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat illetékességi területére. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól Hatályos: 2013. június 17-étől 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Készfizető kezességvállalási díjaink... 4 I.1. A készfizető kezességvállalási

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról -

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról - CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete - a helyi iparűzési adóról - Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2016. október 10. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Módosította: a 29/2015.(XI.26.) és a 3/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. számú melléklet 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december18-i 1407/2013/EU bizottsági

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben