EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatás támogatástartalmának kiszámításához Tisztelt Miniszter Asszony! 1. ELJÁRÁS (1) A magyar hatóságok április 11-én kelt és a Bizottságnál ugyanazon a napon iktatott levelükben az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése értelmében módszertant jelentettek be az állami kezességvállalások támogatástartalmának kiszámításához. (2) A Bizottság június 7-én, október 5-én és december 21-én kelt levelében további kiegészítő tájékoztatást kért, amelynek Magyarország a augusztus 6-i (A/36637), november 13-i (A/39337) és február 4-i (A/2087) levelében tett eleget szeptember 26-án a technikai részleteket illetően megbeszélésre került sor a magyar hatóságok és a Bizottság szolgálatai között. (3) A bejelentés eredetileg olyan módszertanra terjedt ki, amelyet két garanciaintézmény alkalmazna. Azonban a két intézmény közötti különbségek, valamint az ebből eredő és a módszertant érintő eltérések miatt a bejelentést két részre osztották. E határozat csak az N 201 b/2007. számú ügyre vonatkozik. Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. A MÓDSZER LEÍRÁSA 2.1. A módszer hatálya (4) A magyar hatóságok az állami kezességvállalások támogatástartalmának kiszámítására szolgáló módszertant (a továbbiakban: számítási módszer vagy módszer) jelentettek be a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet 1 (5) preambulumbekezdésében és 2. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. (5) E rendelet alapján, a számítási módszer Bizottság általi elfogadását követően az állami kezességvállalást tartalmazó támogatási programokat átláthatónak lehet tekinteni a fent említett 1628/2006/EK bizottsági rendelet értelmében, amennyiben az állami hitelgaranciák támogatástartalmát az elfogadott számítási módszer alapján határozzák meg. (6) A magyar hatóságok a de minimis támogatásokra vonatkozó szabályok szerint nyújtott kezességvállalásoknál is ezt a számítási módszert kívánják alkalmazni. A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2 (a továbbiakban: de minimis rendelet) lehetővé teszi, hogy a tagállamok olyan módszertant alkalmazhassanak annak megállapítására, hogy a kezességvállalásban foglalt támogatástartalom nem haladja-e meg a de minimis küszöbértéket, amelyet a Bizottság például az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján történő bejelentés után elfogadott, amennyiben a jóváhagyott módszertan kifejezetten a de minimis rendelet alkalmazásával összefüggésben foglalkozik a kérdéses kezességvállalások és alapul szolgáló ügyletek típusaival A garanciaintézmény (7) A módszert az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) alkalmazza. Az 1991-ben alapított AVHGA olyan magánalapítvány, amelynek alapítói a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és számos kereskedelmi hitelintézmény. Az EU PHAREprogramja 10 millió ECU-vel járult hozzá a megalapításhoz, és 1995-ben további 10 millió ECU-t juttatott az alapítványnak. A pénzeszközök elköltésére vonatkozó szabályok a Bizottság és a Magyar Kormány által 1991 áprilisában és 1995 októberében kötött megállapodásokban találhatók. (8) Az AVHGA készfizető kezességet nyújt olyan kkv-k számára, amelyek a vidéki térségekben tevékenyek (azaz az ország egész területén, Budapest és a megyei jogú városok kivételével). Az Alapítvány kezességet vállal a mezőgazdasági ágazatban, valamint egyéb ágazatokban is. Az AVHGA által nyújtott kezességek 70%-ához az állam viszontgaranciát nyújt végén az AVHGA portfóliója 50,8 milliárd HUF (203,3 millió EUR) volt, és 5551 érvényes szerződést tartalmazott. 1 2 HL L 302., o. HL L 379., , 5. o. 2

3 2.3. Az alapul szolgáló ügylet (9) A módszert kölcsönhöz, valamint termelőeszköz beszerzésére igénybe vett pénzügyi lízinghez nyújtott kezességvállalásoknál alkalmazzák Kedvezményezettek (10) A módszer alkalmazásánál a kezességvállalás kedvezményezettje kizárólag olyan vállalkozás lehet, amely az alkalmazandó bizottsági rendelet 3 értelmében kis- vagy középvállalkozásnak minősül. (11) A módszert nem lehet nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra alkalmazni, amelyek meghatározása megfelel a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás 4 (9) és (10) bekezdésének. (12) A vizsgált bejelentés nem terjed ki a módszer mezőgazdasági célú kezességvállalásokra történő alkalmazására Az alapul szolgáló ügylet lefedettségi százaléka (13) Az AVHGA által nyújtott kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló kölcsön összegének vagy a lízingdíjnak a 80%-át. A kölcsön- vagy lízingügylet összegétől függően a kezességvállalással való lefedettség 20% és 80% között változhat (minél magasabb az összeg, annál alacsonyabb az engedélyezhető lefedettség maximális aránya) A kezességvállalás legmagasabb összege (14) Egy kedvezményezettnél adott időpontban a kezességvállalással biztosított maximális kintlévő összeg kölcsön esetén legfeljebb euró (a szállítási ágazatában euró) lehet, lízingszerződésnél pedig euró (a szállítási ágazatban lízingnél euró) lehet Futamidő (15) A bejelentett módszer a legfeljebb 15 év futamidejű kezességvállalásokra terjed ki A kezesség beváltása (16) A kezesség beváltása a következő feltételek valamelyikéhez kapcsolódik: a szerződésben előírt teljesítési határidő eredménytelenül telt el, és a fizetési felszólításban megjelölt teljesítés végső határideje lejárt, vagy a pénzügyi intézmény a szerződést felmondta és a felmondólevélben megszabott fizetési határidő eredménytelenül telt el, vagy a bíróság felszámolást elrendelő végzése a Cégközlönyben közzétételre került. 3 4 HL L 124., HL C 244., , 2. o. 3

4 2.9. A módszer gondolatmenete (17) A módszer olyan elméleti piaci díj számításán alapul, amelyet egy magánbefektető szabna meg. A támogatástartalom az az aggregált összeg, amely az e piaci díj és a ténylegesen fizetett díj közötti éves különbségekből adódik, amelyeket a garancia megadásának napjára diszkontálnak. A módszertannal egyenként határozzák meg az elméleti piaci díjat az egyes kialakított ek tekintetében. (18) A számítás lényege az, hogy az intézmény saját múltbéli adatai alapján meghatározzák, hogy a kezességvállalásért fizetett díjakból származó átlagos éves bevételnek mennyinek kellett volna lennie az elmúlt tíz évben 5 annak érdekében, hogy ez a bevétel az intézménynek az adott relatív nagyságával arányos saját tőkéje százalékában kifejezve egy meghatározott adózás utáni nyereséget biztosítson, figyelembe véve az adott ben beváltott kezességek tíz (de legalább három) éves idősor alapján számított átlagos éves összegét; az adott ben tíz (de legalább három) éves idősor alapján számított átlagos éves visszafizetést (megtérülést); a garanciaintézmény tíz éves idősor alapján számított átlagos éves működési költségeinek a re eső (azaz a nagyságával arányos) részét; és a garanciaintézmény pénzeszközeinek befektetéséből realizált hozambevételek tíz éves idősor alapján számított átlagos éves mértékének a re eső részét. (19) Az elméleti piaci díjból származó bevételek (D) és a pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevételek (H) jelentik a működési bevételt. E bevétel az elvárt eredménynek (P) megfelelő mértékben kell, hogy meghaladja a kezességvállalásból adódó nettó veszteség (V) (azaz a beváltott kezességek és a visszafizetések különbsége) és a működési költségek (K) összegét. A elméleti piaci díjából származó bevételt tehát a következőképpen kell kiszámolni 6 : D = P + V + K - H (ami biztosítja, hogy D + H = P + V + K). (20) A D változó (a díjakból származó bevétele) és a V változó (a nettó vesztesége) -specifikus adatok, míg a többi változó a nagyságának megfelelő, arányos értékeket tükröz. A számított átlagos éves díjbevételt (D) a átlagos éves nagyságával kell osztani 7, hogy százalékban kifejezve megkapjuk a re alkalmazandó piaci díjat De legalább három év, amennyiben az adott tekintetében tíz évre visszamenő múltbéli adatok nem állnak rendelkezésre. E határozat mellékletében a módszer formálisabb, a magyar hatóságok által benyújtott leírása is megtalálható. A nagysága az adott ben nyújtott kezességvállalások év végi összegének átlaga. Átlagolni tíz éves időszakra kell, de legalább három évre, ha a ben történt legrégibb egyedi ügyletre kevesebb mint tíz évvel ezelőtt került sor. 4

5 2.10. Fogalom-meghatározások (21) Az elvárt adózás utáni eredménynek (P) a jegybanki alapkamattal egyező megtérülést kell biztosítania. Ennélfogva P a re jutó saját tőke és a jegybank előző gazdasági év utolsó napján érvényes alapkamatának szorzata, osztva (1- adókulcs 8 ). A saját tőkére vonatkozó számadat az utolsó gazdasági évről szóló éves jelentésből származik. Magyarország szerint a jegybanki alapkamat elvárt hozamrátaként történő alkalmazása transzparens és a hozamelvárásokat hosszabb távon jól tükröző érték. (22) A működési költségeket (K) az eredmény-kimutatás következő sorainak összegeként kell meghatározni: közvetlen működési költségek, pénzügyi ráfordítás és elszámolt amortizáció. Ennek tízéves átlagát számtani átlagként kell kiszámítani. (23) A pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevétel (H) az eredménykimutatás következő sorainak összege: deviza kamatbevétel, diszkont kincstárjegyek hozama, egyéb értékpapírok hozama, betéti és egyéb kamatbevételek. Ennek tízéves átlagát számtani átlagként kell kiszámítani. (24) A részarányát a portfólióban (amely a működési költségek, a hozambevételek és az elvárt eredmény adott re eső részének kiszámításához szükséges) úgy kell meghatározni, hogy az adott garanciaállományának átlagos nagyságát (millió forintban kifejezve) elosztjuk a ek garanciaállományai átlagos nagyságainak összegével Szegmensek képzése (25) Összesen hét et határoztak meg. Az AVHGA által alkalmazott szegmentálás csupán két ismérven alapul: a kezességvállalással biztosított kölcsön/lízing összegén és a kezességvállalás futamidején. 1. táblázat: Az AVHGA ei Futamidő Kezességvállalással biztosított kölcsön/lízing összege (HUF) 1 évig terjedő 1 7 évig terjedő 7 év feletti [kb EUR-ig] [kb EUR] [kb EUR felett] (26) A kezességvállalási szerződések évenkénti száma, amelyeket az egyes eknél a piaci díj számításánál figyelembe vesznek, jelenleg a következő: 8 Az adókulcs az utolsó gazdasági évre érvényes társasági nyereségadó kulcsa. 5

6 2. táblázat: Az egyes eknél figyelembe veendő kezességvállalási szerződések évenkénti száma [ ] * [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1998 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1999 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2000 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2001 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2002 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2003 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2004 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2005 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2006 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] De minimis alkalmazás (27) A magyar hatóságok ezt a módszert kívánják alkalmazni a de minimis rendelet alapján nyújtott támogatások bruttó támogatástartalmának számításánál is. A de minimis rendelet alapján, az 1628/2006/EK bizottsági rendelettel ellentétben, forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalás formájában nyújtott támogatás is megengedett. (28) Ugyanakkor a nem induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások jellemzői eltérhetnek a beruházási hitelek vagy lízingek biztosítására nyújtott kezességvállalásokétól, például a megfelelő biztosítékok valószínűbb hiánya miatti alacsonyabb visszafizetési arány tekintetében. (29) Ennélfogva a magyar hatóságok az érintett (1., 3. és 6.) ek bukásra (azaz beváltott kezességvállalásra) és visszafizetésre vonatkozó múltbéli adatait a kezességvállalás típusa alapján osztották fel (beruházási hitel/lízing vagy forgótőke-finanszírozáshoz nyújtott hitel). Ez lehetővé teszi, hogy a piaci díjat külön számítsák ki a beruházási hitelekhez/lízinghez kapcsolódó, illetőleg a forgótőke-finanszírozáshoz nyújtott hitelek biztosítására szolgáló kezességvállalások vonatkozásában. (30) Nem volt szükség adatmegosztásra a 2., 4., 5. és 7. nél. A 2. és 5. (amelynél a futamidő egy évnél rövidebb) túlnyomóan (több mint 90%-ban) forgótőke-finanszírozáshoz nyújtott hiteleket biztosító kezességvállalásokat tartalmaz. Hasonlóképpen a 4. és 7. (ahol a futamidő meghaladja a hét évet) több mint 90%-ban beruházási hitelek/lízingek biztosítására szolgáló kezességvállalásokat tartalmaz A számított piaci díjak (31) A módszer alkalmazása (az 1997 és 2006 közötti időszak adatai alapján) enként a következő piaci díjakat eredményezte: * Bizalmas információk 6

7 3. táblázat: Szegmensenkénti piaci díjak 1/a. (forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [1,51-3,00]% 1/b. (induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [1,51-3,00]% 2. [4,51-6,00]% 3/a. (forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [3,01-4,50]% 3/b. (induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [3,01-4,50]% 4. [3,01-4,50]% 5. [3,01-4,50]% 6/a. (forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [3,01-4,50]% 6/b. (induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) [4,51-6,00]% 7. [1,51-3,00]% (32) Amint látható, néhány ben az induló beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalásoknál számított piaci díj magasabb lett, mint a forgótőkefinanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalásoknál. A magyar hatóságok szerint ennek az a magyarázata, hogy a forgótőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kezességvállalásoknál a fedezeti követelmények nagyon magasak, ideértve az anyagi biztosítékokat is, pl. jelzálogjog bejegyzését. (33) A piaci díjat minden év július 1-jén a legutóbbi adatok figyelembevételével újraszámítják. Ez a piaci díj folyamatos kiigazítását is biztosítja olyankor, amikor olyan esetében válik több adat hozzáférhetővé, amelyek múltbéli adatai jelenleg csupán az utóbbi négy vagy hat évre vonatkoznak (5., 6. és 7. ). (34) A kezességvállalások évenkénti bruttó támogatástartalma a hez tartozó elméleti piaci díj és a ténylegesen felszámított díj különbségeként határozandó meg. Az egy évnél hosszabb futamidejű kezességvállalások esetén a díjak diszkontált értékeinek különbsége tekintendő bruttó támogatástartalomnak ÉRTÉKELÉS (35) A bejelentés az AVHGA által a kezességvállalások támogatástartalmának meghatározására alkalmazandó módszerre vonatkozik. Ezért e módszer értékelése nem köti a Bizottságot az állam és az AVHGA közötti kapcsolatok összességének megítélése terén. 9 A diszkontálás módszeréről formális leírás található a határozat mellékletében. 7

8 (36) Az 1628/2006/EK rendelet (5) preambulumbekezdésének megfelelően a számítási módszert a Bizottság a kezességvállalásról szóló érvényes közlemény 10 alapján vizsgálja. (37) A kezességvállalásról szóló közlemény 3.2. pontja a kezességvállalások készpénzben kifejezett támogatástartalmának kiszámítására három különböző lehetőséget említ, vagyis - ugyanolyan módon számítható ki, mint a kedvezményes kamatozású kölcsön támogatástartalma, azaz a piaci kamatláb és az állami kezességvállalásnak köszönhetően elért kamatláb közötti eltérést képviselő kamattámogatás a kifizetett díj levonása után (általában az egyéni kezességvállalásoknál alkalmazandó), - úgy vehető, mint a) a kockázati tényezővel (a bukás valószínűsége) megszorzott garantált kintlévő összeg és b) bármely kifizetett díj közötti különbség (általában a támogatási programoknál alkalmazandó), - kiszámítható bármely egyéb, objektíven indokolható és általánosan elfogadott módszerrel. (38) A magyar módszer, noha figyelembe vesz bukásra vonatkozó adatokat is (bukás miatt beváltott kezességek összegére vonatkozó múltbéli adatok), nem felel meg a fenti (37) bekezdésben felsorolt második megközelítésnek, mivel a számítást egy elméleti piaci díjra alapozza. Mindazonáltal igazolhatónak tekinthető ez a megközelítés, mivel, ahogy azt a kezességvállalásról szóló jelenlegi közlemény pontja is kifejti: Az állami kezességvállalásnak az az előnye, hogy a kezességvállaláshoz társuló kockázatot az állam viseli. Azt, hogy az állam viseli a kockázatot, megfelelő díjjal kellene ellentételezni. Amennyiben az állam eltekint ettől a díjtól, az a vállalkozásnak nyújtott előny mellett az állami forrásokat meríti ki. (39) A módszer számos tényezőt vesz figyelembe a piaci díj kiszámításánál, így az adott ben történt kezességvállalások, a (bukás miatt) beváltott kezességek és a visszafizetések átlagos összegét, valamint a garanciaintézménynél az adott re eső működési költségek és a pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevételek átlagos összegét. Az így számított piaci díjak mértéke megfelelően magas. (40) Ezek a tényezők jó alapot nyújtanak az elméleti piaci díj kiszámításához. A módszer gondolatmenete biztosítja, hogy amennyiben az így meghatározott piaci díjat számították volna fel, az egész rendszer (valamint külön az egyes ek) önfinanszírozó, sőt nyereséges lenne. (41) Pozitívan kell továbbá azt is értékelni, hogy a módszer átlátható és jól ellenőrizhető, mivel könnyen hozzáférhető külső adatokra, valamint az intézmény belső múltbéli adataira támaszkodik, továbbá viszonylag hosszú (tíz éves) időszakra vonatkozó adatokon alapul. (42) Mindazonáltal, amennyiben az adott ben nincsenek tíz évre visszamenően adatok (mivel még a legelső ügylet is később történt), azt a 10 Ez jelenleg az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 71., , 14. o.) (a továbbiakban: a kezességvállalásról szóló közlemény). 8

9 rövidebb időszakot veszik figyelembe, amelyre vonatkozóan már rendelkezésre állnak adatok (pl. hat évet az 5. és 6. nél vagy négy évet a 7. nél). Amennyiben az adatkészlet korlátozott méretű, a számított piaci díj jelentős éves ingadozásokat mutathat, pl. ha az adott ben nagy összegű kezességet váltanak be, vagy jelentős visszafizetésre kerül sor. Mindazonáltal az idő múlásával, ahogy a re vonatkozó egyre több adat hozzáférhetővé válik, az éves felülvizsgálatok egyre stabilabb piaci díj kialakítását eredményezik. (43) Meg kell továbbá jegyezni, hogy a módszer nem tartalmaz egyértelműen kockázatalapú szegmentálást, ami azt jelenti, hogy noha a számítási módszer robusztus, és a piaci díj mértéke az adott vonatkozásában átlagosan megfelelő, mégis jelentős eltéréseket hordozhat az egyes egyedi kezességvállalások tekintetében, mivel alulértékeli a piaci díjat a legkockázatosabb vállalkozásai és felülértékeli a legkevésbé kockázatos vállalkozásai vonatkozásában. (44) Mindazonáltal igazoltnak tűnik a nem kockázatalapú szegmentálás is, ha a módszer sajátos jellemzőit tekintjük (a módszer csak a kkv-kra és a legfeljebb 1,5 millió euró, ill. a közlekedési ágazatban euró összegű, azaz viszonylag csekély kezességvállalásokra alkalmazandó). A Bizottság megjegyzi e tekintetben, hogy a 1,5 millió eurós felső határ megfelel a de minimis rendelet által a kezességvállalásokra létrehozott biztonságos kikötő ("safe harbour") plafonnak, amelynél univerzális ( one size fits all ) megközelítés alkalmazható 11. Csekély összegű kezességvállalások esetén valóban előfordulhat, hogy nem költséghatékony az egyes kedvezményezettek egyedi kockázatértékelése. (45) A jelenlegi kezességvállalási közlemény megfelelő feltételei szintén teljesülnek, mivel az éves támogatástartalmak jelenértékét a referenciaráta alkalmazásával történő diszkontálással határozzák meg (vö. a kezességvállalási közlemény 3.2. pontja), a kezességvállalások az alapul szolgáló ügylet legfeljebb 80%-át fedik le (vö. a közlemény 3.4. pontja); és a módszer kizárja a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat, amelyeknél a támogatástartalom elérheti akár a kezességvállalás értékét is (vö. a közlemény 3.2. pontja). (46) A módszer figyelembe veszi továbbá a de minimis kezességvállalások azon jellegzetességét is, hogy azok nagy valószínűséggel forgótőkefinanszírozáshoz kapcsolódnak, hiszen külön adatkészletet használ és külön számítja ki a piaci díjat a beruházási hitelhez/lízinghez, illetve a forgótőkefinanszírozási hitelhez kapcsolódó kezességvállalások vonatkozásában. 11 Ugyanakkor a de minimis szabály a legrosszabb esetet alapul véve egy általános, 13%-os bukási rátával számol, amely egy 1,5 millió euró összegű kezességvállalásnál euró (a közúti közlekedési ágazatban eurós kezességvállalásnál euró) támogatástartalmat eredményez. A bejelentett módszertan múltbéli adatokon alapul (többek között a bukásra vonatkozóan is), és a 1,5 millió euró összegű kezességvállalásoknál a fentinél alacsonyabb támogatástartalmat eredményez. Ebben az esetben a támogatás egyéb de minimis támogatással kumulálható. A de minimis rendelet 2. cikke (4) bekezdésének d) pontja a legrosszabb esettel számoló megközelítéstől való ilyetén eltérést a bejelentett módszertanok esetében lehetővé teszi. 9

10 Következtetés (47) A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a számítási módszerrel megfelelően kalkulálható az állam által támogatott ügyletek kockázata, valamint a nyújtott kezességvállalások támogatástartalma. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a számítási módszer megfelel a kezességvállalásról szóló közleményben foglaltaknak. 4. HATÁROZAT (48) A Bizottság ennélfogva elfogadja, hogy a magyar hatóságok e módszert alkalmazzák olyan kezességvállalások támogatástartalmának meghatározására, amelyeket az AVHGA kölcsön- vagy lízingügylethez nyújt legkésőbb december 31-ig, és amelyeknél az alapul szolgáló hitel vagy lízing beruházási célú, összhangban az 1628/2006/EK bizottsági rendelettel. Az ilyen kezességvállalási programokat tehát az 1628/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében átláthatónak lehet tekinteni. A Bizottság továbbá elfogadja, hogy a magyar hatóságok a módszert olyan kezességvállalások támogatástartalmának meghatározására is alkalmazzák, amelyeket az AVHGA kölcsön- vagy lízingügylethez nyújt a de minimis rendelet értelmében, legkésőbb december 31-ig. Amennyiben e levél olyan bizalmas információkat tartalmaz, amelyeket harmadik személyek nem ismerhetnek meg, kérjük, értesítse erről a Bizottságot a levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül. Ha az előírt határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy a címzett egyetért a levél teljes terjedelmű hiteles nyelvi változatának harmadik felekkel való közlésével és a következő internetes címen történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) B-1049 Brussels (Brüsszel) Fax: Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. a Bizottság részéről Neelie KROES a Bizottság tagja 10

11 MELLÉKLET A piaci díj számításának formális bemutatása: I. Az összes elvárt adózás előtti eredménye = saját tőke jegybanki alapkamat / (1 - adókulcs) II. Az adott elvárt adózás előtti eredménye = a ek elvárt adózás előtti eredménye a részaránya a teljes portfólióban 12 III. Az adott közvetlen nettó ráfordításai Az adott ben beváltott kezességek összegének éves átlaga az adott visszafizetéseinek éves átlaga IV. Az adott további költségei = a működési költségek átlagos mértéke a részaránya a teljes portfólióban V. Hozambevételekből az adott re jutó rész = a pénzeszközök befektetéséből realizált hozambevételek átlagos mértéke a részaránya a teljes portfólióban VI. Az adott re kalkulált kezességvállalási díjakból származó elvárt bevétel = II. + III. + IV. - V. VII. Az adott re kalkulált piaci kezességvállalási díj = az adott re kalkulált kezességvállalási díjakból származó elvárt bevétel / az adott hez tartozó kezességvállalási állomány átlagos nagysága A támogatástartalom kiszámítása: A piaci díjak jelenértéke: Q PD Q PD Q n * PD PV ( piaci díj) = Q HE PD 2 * 3 * 1 * * HU (1 + i) 1 (1 + i) 2 (1 + i) n 1 12 A részaránya a teljes portfólióban = az adott kezességvállalási állományának átlagos nagysága / a ek kezességvállalási állományai átlagos nagyságainak összege. 11

12 Évenkénti díjfizetés esetén a tényleges díjak jelenértéke: Q GD Q GD Q n * GD PV ( tényleges díj) = Q HE GD 2 * 3 * 1 * * HU (1 + i) 1 (1 + i) 2 (1 + i) n 1 Egyösszegű díjfizetés esetén a tényleges díjak jelenértéke: PV ( tényleges díj) = Q1* GDE A támogatástartalom pedig: TT = PV (piaci díj) PV (tényleges díj) ahol: PD: a fent meghatározott piaci díjmérték (%) GD: a kezességvállalási szerződés szerinti tényleges kezességvállalási díj (%) évenkénti díjfizetés esetén GDE: a kezességvállalási szerződés szerinti tényleges kezességvállalási díj (%) egyösszegű díjfizetés esetén Q 1 : a kezességvállalással biztosított összeg az 1. évben Q 2 : a kezességvállalással biztosított összeg a 2. év elején Q n : a kezességvállalással biztosított összeg az n. év elején i: az elfogadó határozat időpontjában érvényes referencia-kamatláb HE: a kezességvállalási időszak napjainak száma az 1. évben/365 HU: a kezességvállalási időszak napjainak száma az utolsó évben/365 PV(piaci díj): a piaci díjak jelenértéke PV(tényleges díj): a ténylegesen fizetett díjak jelenértéke TT: állami támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke 12

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.XI.12 C(2008) 6357 végleges Tárgy: N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 Tárgy: N 35/2009. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a mezőgazdasági és a halászati ágazatban nyújtott

Részletesebben

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges Tárgy: N 705/2009 a kezességvállalás támogatási elemének kiszámításához használt módszertan módosítása az N 201b/2007 és az N 125/2008 számú

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

módosított új de minimis csoportmentesség

módosított új de minimis csoportmentesség HU módosított új de minimis csoportmentesség HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, [ ] 2006 C(2006) Tervezet A BIZOTTSÁG / /EK RENDELETE (YYYY. month DD.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének

Részletesebben

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.01.16 C(2015) 61 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.39669. (2014/N)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról A BIZOTTSÁG 2006. december 15-i 1998/2006/EK RENDELETE a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget

Részletesebben

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.06.29 C(2011)4455 végleges Tárgy: SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása Tisztelt Miniszter Úr, 1. ELJÁRÁS 1)

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.10 C(2013) 52 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.33968 (2011/N) számú támogatás Erdő-környezetvédelmi intézkedések EMVA (az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke)

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól Hatályos: 2013. június 17-étől 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Készfizető kezességvállalási díjaink... 4 I.1. A készfizető kezességvállalási

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól Hatályos: 2013. november 18-ától 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Készfizető kezességvállalási díjaink... 4 I.1. A készfizető kezességvállalási

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009)5533 végleges Tárgy: N 671/2008. sz. állami támogatás Magyarország LIP Támogatás a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól Hatályos: 2015. július 1-től 2015. 1 Tartalomjegyzék I. Készfizető kezességvállalási díjaink... 4 I.1. A készfizető kezességvállalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól Hatályos: 2014. november 10-től 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Készfizető kezességvállalási díjaink... 4 I.1. A készfizető kezességvállalási

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

SA.37718 (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális támogatási térkép 2014-2020

SA.37718 (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális támogatási térkép 2014-2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.11 C(2014) 1298 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság bels dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhet vé. Tárgy: SA.37718 (2013/N)

Részletesebben

Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről

Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről EIOPA-BoS-14/174 HU Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól

HIRDETMÉNY. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól Hatályos: 2014. március 15-étől 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Készfizető kezességvállalási díjaink... 4 I.1. A készfizető kezességvállalási

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ TÁMOGATÁS VISSZAFIZETTETÉSÉT ELRENDELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT ESETÉN A VISSZATÉRÍTÉS KAMATAINAK SZÁMÍTÁSÁHOZ.

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ TÁMOGATÁS VISSZAFIZETTETÉSÉT ELRENDELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT ESETÉN A VISSZATÉRÍTÉS KAMATAINAK SZÁMÍTÁSÁHOZ. Állami Támogatások Joga 8 (2010/4) 27 33. GYAKORLATI ÚTMUTATÓ TÁMOGATÁS VISSZAFIZETTETÉSÉT ELRENDELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT ESETÉN A VISSZATÉRÍTÉS KAMATAINAK SZÁMÍTÁSÁHOZ Giba Gábor 1 Az Európai Bizottság

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009) 8359 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása Tisztelt Külügyminiszter Úr! A Bizottság

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügy tárgyból Pénzügy MSc. képzés I. évfolyam levelező tagozat számára A Pénzügyi és Számviteli

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t

5 / 2. n a p i r e n d i p o n t 5 / 2. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

A társaságban 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok Adóazonosító jel / Név. Cím / székhely. Társaság részesedése más cégekben:

A társaságban 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok Adóazonosító jel / Név. Cím / székhely. Társaság részesedése más cégekben: A társaságban 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok Adóazonosító jel / Név Cím / székhely adószám Tulajdonosi hányad (%) Társaság neve Társaság részesedése más cégekben: Adószám: Tulajdonosi

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben