FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva"

Átírás

1 A FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt természetes személyek, mint alapítók, attól a felismerésétől vezérelve, hogy a keresztyén gondolkodás és a bibliai alapú keresztyén értékek képesek átformálni az emberek életét, tartalmat és reményt adva a perifériára sodródottaknak is, valamint bízva abban, hogy a keresztyén közösségekben élők lelki, fizikai és szociális segítséget nyújthatnak rászoruló embertársaiknak, a szűkebb és tágabb közösségeket átfogó, közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozunk létre a Polgári Törvénykönyvben meghatározott módon és lehetőségek között, az alábbiak szerint. I. ALAPÍTÓK: Egri László 1174 Budapest, Svachulay Sándor u. 3/A (sz.: Medgyesegyháza VII. 19. a.n. Berke Katalin) Mohácsi Terézia 1181 Budapest, Barta L. u. l. I/13. (sz.: Kispest VIII. 21. a.n. Kovács Terézia) II. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY III. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18. IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI: IV.1. Az alapítvány céljai: - Keresztyén gyülekezetek tulajdonában, birtokában és használatában lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési költségeinek anyagi támogatása. - Segítségnyújtás családi, baráti, lakóközösségi keresztyén szemléletű kisközösségek megszervezéséhez és létrehozásához, a bibliai életforma megismertetéséhez. - Segítségnyújtás a hazájukat vagy otthonukat elhagyni kényszerült, Magyarországon élő menekülteknek és családjuknak. - Keresztyén közösségekben szolgálatot végzők képzésének támogatása, részükre pályázatok kiírása, ösztöndíjak biztosítása. - A hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott, válságba jutott emberek megsegítése és támogatása, részükre lelki segélyszolgálat létrehozása és működtetése. - Idős, beteg, szociálisan rászorult emberek lelki, fizikai és anyagi támogatása. - Megromlott családi életű emberek számára lelki és anyagi segítségnyújtás, tanácsadás a bibliai családmodell kialakításához. 1

2 - Keresztyén ifjúsági programok, fiatalok sport- és szabadidős, valamint kulturális programjainak szervezése és támogatása, tehetséges fiatalok tanulásának, kulturális és művészeti képzésének pályázatokkal és ösztöndíjakkal való támogatása. - A keresztyén életszemléletre, a szorgalmas, becsületes életvitelre, a tiszta erkölcsre és egészséges lelkületű családi életre nevelő rendezvények, tanfolyamok szervezése és támogatása. IV.2. Az Alapítvány tevékenységei: Az Alapítvány, céljainak elérése érdekében, kapcsolatot létesít és tart fenn bel- és külföldi keresztyén szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal és gyülekezetekkel. Segíti munkájukat, támogatja az alapítvánnyal azonos célkitűzéseiket. Az Alapítvány céljainak és szemléletének következetes megvalósítását a más gondolkodású egyének és közösségek szemléletének tiszteletben tartásával kívánja elérni. Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: IV.2.1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; Családsegítés, tanácsadás, konfliktuskezelés, adományozás a rászoruló, hátrányos helyzetű családok részére. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.2..-a alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A törvény 57..(1). bekezdés e./ pontja alapján a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik a családsegítés. IV.2.2.gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. tv. 14..(3). bekezdése alapján a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A törvény 39..(2). bekezdés d./ pontjában foglaltak alapján a gyermekjóléti szolgáltatások közé tartozik a szabadidős programok szervezése a rászoruló gyermekek számára. IV.2.3. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.2..-a alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az alapítvány az alábbi nem közhasznú, de közcélú tevékenységeket végzi: IV.2.4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; IV.2.5. kulturális tevékenység; IV.2.6. kulturális örökség megóvása; 2

3 IV.2.7. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; IV.2.8. rehabilitációs foglalkoztatás; IV.2.9. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. V. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI: V.1. Az Alapítvány induló vagyona azaz ötvenezer forint készpénz, amelyet az alapítók az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vételét megelőzően az Országos Takarékpénztár Rt. XVIII. kerületi központi fiókjánál nyitott bankszámlán az Alapítvány javára elhelyeznek, az alábbi arányban: ALAPÍTÓ: Egri László Mohácsi Terézia ALAPÍTÓI VAGYONRÉSZ: , azaz huszonötezer forint , azaz huszonötezer forint Az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 50 százaléka, az alapítói vagyon hozadékai és kamatai, az alapítvány részére juttatott adományok és támogatások, valamint az Alapítvány gazdálkodásának eredményeként létrejött vagyon és hozadékai használhatók fel. V.2. Az Alapítvány nyitott, így ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, mecénások, támogatók adományaikkal csatlakozhatnak. Az adományozók saját nevükben, nevük elhagyásával /anonim módon/, vagy családjuk, közösségük, társaságuk, társadalmi szervezetük nevében is tehetnek felajánlásokat. A támogatás történhet devizában is. A támogatások elfogadásáról az Alapítvány kezelő szerve, a Kuratórium dönt. A csatlakozókat alapítói jogok nem illetik meg. Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozott összegeket akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben, előre meghatározott vagyoni előny megszerzése érdekében adják. V.3. A felajánlás tárgya lehet: - pénz /tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza/, - jog /vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog/, - tevékenység, közreműködés, - dolog /ingó- és ingatlan, műtárgy/ átruházása. V.4. Az Alapítvány, céljai megvalósulása érdekében az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az alapítvány e gazdasági-vállalkozási tevékenységét csak közhasznú és alapcél szerintitevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végezheti. 3

4 Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A vállalkozás eredményeként létrejött vagyon csak az Alapítvány céljaira és az Alapítvány működésére használható fel. V.5. Az Alapítvány törzsvagyonát /induló vagyonát/ és az egyéb felajánlásokat, továbbá a vállalkozási tevékenység pénzeszközeit elkülönítetten kell nyilvántartani. V.6. Az Alapítvány által kiírt pályázatok díjazására a mindenkori törzsvagyon éves kamatait, és a vállalkozási tevékenységből eredő tiszta nyereségnek a kezelő szerv a Kuratórium által mindenkor meghatározott hányadát lehet felhasználni. V.7. Az Alapítvány számára feltételhez és időhöz kötött felajánlásokat is lehet tenni. A felajánlások elfogadásáról a Kuratórium dönt, és erről az adományozót értesíti. Ha a befizetés az Alapítvány nyitott számlájára történik, a csatlakozáshoz nem kell elfogadó nyilatkozat. V.8. Az Alapítvány céljaival és az Alapítvány működésével kapcsolatos, bármely területen elvégezendő, szakértelmet igénylő, munkáért a munkát végzőt az Alapítvány vagyonából kifizethető díjazás és költségtérítés illeti meg. V.9. A Kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában látják el, az alapítványi célok megvalósítása érdekében végzett munkájukért azonban költségtérítés illeti meg őket. V.10. Az alapítványi vagyonról és befizetésekről minden év december 31-ig éves beszámolót és vagyonmérleget kell készíteni. V.11. Az alapítvány juttatásainak kedvezményezettjei: Az Alapítvány szolgáltatásai bárki számára hozzáférhetőek. Az alapítvány juttatásainak kedvezményezettje lehet bárki aki rászoruló, az alapítvány céljaival összhangban álló juttatás iránti kérelmet terjeszt elő az alapítvány kuratóriumánál és a Kuratórium a rendelkezésre álló vagyont figyelembe véve úgy dönt, hogy kérelme teljesíthető. VI. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐJE: Az Alapítvány kezelője az alapítók által e célra felkért hét fős Kuratórium. A Kuratórium az Alapítvány legfőbb testületi, irányító, döntéshozó és gazdálkodó szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, titkár, 5 tag. A Kuratórium tagjai: Elnök: Perjesi István 1171 Budapest, Oszlop u. 25. Titkár: Papp József 1182 Budapest, Varjú u. 33/a. Tagok: Bugovics Tibor 1173 Budapest, Pesti út 105. V./23. Mikes Attila 1113 Budapest Badacsonyi u. 19. Skolnik Ferenc 1183 Budapest, Nádasdi u. 8. Jóföldi Szabolcs 2096 Üröm, Damjanich út 29. Paul Henderson 1035 Budapest, Berend u. 10. III/12. 4

5 A kuratóriumi megbízatás határozatlan időre jön létre, megszűnhet: visszahívással, lemondással, elhalálozással. A Kuratórium tagjai körében bekövetkezett személyi változások bejelentésére az Alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé az alapítók jogosultak. VII. A KEZELŐ HATÁSKÖRE, FELADATAI, MŰKÖDÉSE: Az Alapítvány képviselője természetes és jogi személyek irányában a Kuratórium elnöke önállóan, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára önállóan. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a Kuratórium elnöke által esetenként írásban felkért kuratóriumi tag, a felkérés időtartamára, ugyancsak jogosult az Alapítvány képviseletére. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium elnökét és titkárát illeti meg, önállóan. A Kuratórium évente két alkalommal, szükség esetén azonban többször is ülésezik. Az ülések összehívásáról a titkár, levezetéséről az elnök gondoskodik. A Kuratórium összehívható bármely két tagjának írásban benyújtott kezdeményezése alapján is. A napirendet a titkár állítja össze, azonban bármelyik kuratórium tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni. A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a Kuratórium tagjainak ötven százaléka plusz egy fő jelenléte szükséges. A döntések nyílt szavazással, egyszerű többséggel születnek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke vagy titkára és a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti. A Kuratórium az Alapítvány céljainak elérése érdekében gazdálkodhat vagyonával, szolgáltatásokat nyújthat, együttműködhet hazai és nemzetközi intézményekkel és alapítványokkal. Amennyiben az Alapítvány munkáltatóként is funkcionál, a munkáltatói jogokat az alapítvány alkalmazottaival szemben a Kuratórium titkára gyakorolja. Az Alapítvány lehetőséget ad sorkatonai szolgálatot végző magyar állampolgároknak alternatív katonai szolgálati idejük letöltéséhez is. A Kuratórium kizárólagos hatásköréhez tartozik: Az Alapítvány éves beszámolójának elfogadása; A közhasznú jelentés elfogadása. A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni az Alapítvány éves beszámolójának, illetve a évi CLXXV törvény 46..(1). bekezdése szerinti közhasznú jelentésének elkészítéséről. A Kuratórium elnöke az Alapítvány éves beszámolóját, illetve közhasznú jelentését évente, a gazdasági év lezárását követő kilencven napon belül, köteles elfogadás végett a Kuratórium elé terjeszteni. Az Alapítvány elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál (1363 Budapest, Pf.24.) A Kuratórium összehívásáról az elnök kötelessége gondoskodni. A Kuratórium üléseire szóló meghívót a napirend közlésével ajánlott levélben, telefaxon vagy kézbesítőkönyvvel igazolt átvétellel kell elküldeni. A meghívők elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 5

6 Az alapító nem gyakorolhat meghatározó befolyást közvetlenül vagy közvetve a Kuratóriumban az Alapítvány vagyonának felhasználására. Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A Kuratórium döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A Kuratórium döntéseit az Interneten, az Agapé Gyülekezet honlapján (www.agapenet.hu) teszi közzé. A Kuratórium döntéseit a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. A Kuratórium döntései megtekinthetőek az érintett személyek számára a Kuratóriumi elnöknek történő előzetes bejelentés alapján, a bejelentés benyújtásától számított 5 napon belül. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b./ amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c./ amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki. d./ Amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte. A Kuratórium tagja illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VIII. Az Alapítványnak, ahhoz, hogy közhasznú jogállását megőrizze az alábbi feltételeknek kell eleget tennie: Két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell: - átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy - a két év egybeszámított eredménye (tárgyi eredménye) nem negatív, vagy - a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 6

7 Ezen felül az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az alábbi feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell: - a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint az Alapítványnak felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az államháztartás alrendszereiből folyósított pénzösszeg nélkül számított - összes bevétel kettő százalékát, vagy - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy - közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában)legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. IX. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE: Az Alapítvány határozatlan időre jött létre, és megszűnik, ha - célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg, - az alapítvány célja megvalósítása lehetetlenné vált és a cél módosítására, vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, - az alapítvány három évig célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Az Alapítvány megszűnésekor a meglévő vagyona a közérdekű célokat megvalósító Agapé Gyülekezet tulajdonába kerül, amely a vagyont a keresztyén szellemiségben élő és alkotó emberek megsegítésére, valamint a keresztyén életszemléletet segítő alapítványok és egyesületek támogatására köteles fordítani. X. EGYÉB: Az alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az alapítványok tevékenységét szabályozó, a mindenkor érvényben lévő, egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány cégjegyzése természetes és jogi személyek irányában akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott neve alá a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára önállóan írja alá a nevét, a hiteles aláírási nyilatkozatnak megfelelően. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a Kuratórium elnöke által esetenként írásban felkért kuratóriumi tag, a felkérés időtartamára, ugyancsak jogosult az Alapítvány képviseletére. 7

8 Az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybe vétele módjáról, beszámolóiról szóló tájékoztatásokat rendszeresen az Interneten, az Agapé Gyülekezet honlapján (www.agapenet.hu) teszi közzé. Budapest, február 28. Alulírott alapítók, a Fénysugár Alapítvány Alapító Okiratában foglaltakat, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, aláírásunkkal megerősítjük... Egri László Mohácsi Terézia 1174 Budapest, Svachulay Sándor u. 3/A 1181 Budapest, Barta L. u. l. I/13 Előttünk mint tanúk előtt: Név:. Cím:... Név:. Cím:... Alulírott Dr. Frank Edit 1122 Budapest, Maros utca 7. fszt.2. szám alatti székhelyű ügyvéd igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapítóokirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapító okirat módosítása a preambulumot, a IV.2. pontot, az V.2., V.4., V.11., VI., VII, VIII., IX., pontot érintette, a módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. 8

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Szervezet neve: Értelmes Életért Alapítvány Közhasznúság fokozata: Közhasznú Székhely: 1151. Budapest, Gubó u. 8. Számlaszám: 16200120-00261102, 16200120-00261133 Számlaszám:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben