Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő Alapítványt hoz létre, melynek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:378-3:404 -ai, valamint a évi CLXXV. törvény (Civil törvény) rendelkezései alapján ezúton határozza meg. 1. Az Alapítvány adatai: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK a) Az Alapítvány neve: Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány b) Az Alapítvány rövid elnevezése: ETF Alapítvány c) Az Alapítvány székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u /3,1012 Budapest, Attila út /2. d) Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet e)az alapító: Wieszner Edit (szig: sz.: CA, an.: Paul Irén, áll. lakcím: 1068 Budapest, Benczúr u /3 Budapest, 1012 Budapest, Attila út /2 f) Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre jön létre. g) Az Alapítvány képviselője: dr. Hammer Ágnes (születési hely, idő: Mezőhegyes, anyja neve: Pós Rozália, lakcím: 2234 Maglód, Majláth u. 35., személyi igazolvány szám: DA SA) önállóan. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége 2. Az Alapítvány tevékenységei az alábbi célok megvalósítását szolgálják: Az Alapítvány központi célja támogatni a köz-, a civil, a vállalati és a tudományos szektorok közötti konstruktív együttműködést és a bizalom erősödését elsősorban hír- és kapcsolatközvetítéssel, csoportos képzésekkel és egyéni tanácsadáson keresztül. Társadalmilag szükséges folyamat, hogy az egyén megerősödjék és ezáltal felelősen tudja megvédeni természeti környezetét, valamint kompetenssé váljék a fenntartható fejlődést szolgáló közösségi törekvések támogatására. Az egyének és a belőlük formálódott közösségek felelős működését segíti a társadalmi hátteret adó négy szektor (civilek, vállalatok, közszféra és tudomány) közötti bizalom és együttműködés. Ennek előmozdítása érdekében az Alapítvány hír- és kapcsolatközvetítő szerepet vállal a szektorok képviselői között. Részt vesz a társadalmi felelősségvállalás definíciójának kidolgozásában és megnyilvánulásainak kutatásában, fórumokat biztosít a felelősségvállalás társadalmilag aktuális témáiban (környezetvédelem, női esélyegyenlőség, munkahelyteremtés és szervezeti fejlesztések, fenntartható fejlődés), kapcsolatot teremt az aktív egyének, vállalati és 1

2 szervezeti törekvések között. Munkájába tudatosan vonja be a médiát, hogy ezen együttműködéssel is elősegítse a jó gyakorlatok elterjesztését. Az Alapítvány innovatív eszközöket alkalmaz (pl. serious gaming, rendszerfelállítás) a társadalmi együttműködés modellezésére és előmozdítására. Az Alapítvány céljainak megvalósításához országos információs hálózatot épít. Az alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében az Alapítvány különösen a következő feladatok teljesítését tűzi ki: a) A fenntartható életmód, az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a környezeti minőség javításának elősegítése érdekében: Az energiahatékonyság módszereinek és azok alkalmazásának lehetőségeit népszerűsítő bemutatók szervezése, ismeretterjesztő és szemléletformáló anyagok összeállítása és terjesztése. A környezettudatos életforma népszerűsítése a környezeti nevelés eszközeinek felhasználásával. A fiatal generáció célirányos nevelésére szolgáló, sokrétű és újszerű nevelési minta kidolgozása, illetve kidolgozásának támogatása. A hazai megújuló energia fenntartható hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata és támogatása. A megújuló energiával kapcsolatos tudatformálás, információ átadás, ismeretterjesztés oktatás és különösen az ilyen jellegű tevékenységek összefogása. Az egyének, a befektetők és a vállalati döntéshozók környezettudatának fejlesztése, megalapozott tájékoztatása. A környezettudatos gondolkodás és szemléletformálás céljából mintaprojektek generálása, megvalósítása, üzemeltetése a korszerű energiatakarékos technológiák felhasználásával az oktatás és ismeretterjesztés jegyében. Ebből közhasznú: Alapcél szerinti tevékenység Közfeladat megjelölése, megjelölése melyhez kapcsolódóan az alapítvány a tevékenységét végzi természetvédelem A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása Településtisztaság (közutak locsolása, síkosságmentesítés); távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem, Közfeladat előíró megjelölése teljesítését jogszabály évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) önkormányzatairól 23. (4) A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok, a lakosság egészségi állapotának évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 2

3 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) önkormányzatairól 13. (1) 5., 11., 19. önkormányzatairól 6. a)-b) b) A korszerű állattartás, állatvédelem alapjainak és elveinek meghonosítása az állatok életminőségének javítása érdekében: Az állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos tevékenység körében felvilágosító, tájékoztató munka végzése. A fiatal generáció nevelési és oktatási intézményeiben, illetve intézményen kívüli előadások, 3

4 tájékoztatók, gyakorlati órák szervezése az élőlénytisztelet fontosságáról, a házi kedvencek humánus tartásáról, valamint a kóbor állatokkal kapcsolatos követendő viselkedésről és tevékenységről. Az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási és állatvédelmi módszerek megvalósításának elősegítése a lakosság és a nagyüzemi állattartók körében. Az állatvédelmi szervezetek, a magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvosok, valamint az állatotthonok szakértői támogatása. A gazdátlan, kóborló állatok fajtájának, korának és egészségi állapotának megfelelő ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz segítése, szükség esetén ideiglenes elszállásolása, örökbe adása. Alapcél szerinti tevékenység megjelölése állatvédelem nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása Közfeladat megjelölése, melyhez kapcsolódóan az alapítvány a tevékenységét végzi A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása állategészségügyi feladatok általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét Közfeladat teljesítését előíró jogszabály megjelölése évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) önkormányzatairól 23. (4) bek évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) önkormányzatairól 6. a)-b) c) Az egészségtudatos életmód terjedésének elősegítése a szemléletváltás a felelősségteljes magatartás, gondolkodás elterjesztése és erősítése érdekében: 4

5 A gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése és bonyolítása, különös tekintettel a szabadidő sportra, a testmozgásra és a fizikai aktivitásra. Az egyének, valamint a speciális szükségletű egyének szemléletformálása, tájékoztatása, informálása az egészséges életmód kialakítására, a környezeti minőség javítására, a természet megszerettetésére. Az egészségtudatos életmód jegyében családi napok, klubok, szemléletformáló rendezvények és vetélkedők szervezése a vidéki térségek és települések életminőségének javítása céljából. Ebből közhasznú: Alapcél szerinti Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését tevékenység megjelölése melyhez kapcsolódóan az előíró jogszabály alapítvány a tevékenységét megjelölése végzi egészségmegőrzés, a lakosság egészségi évi CLIV tv. az betegségmegelőzés, állapotának javítása, a jobb egészségügyről 144. (1)- gyógyító-, egészségügyi életminőség elősegítése, az (2) bek. rehabilitációs tevékenység egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezetegészségügy általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, évi CLIV tv. az egészségügyről 35. (1)-(2) bek. önkormányzatairól 13. (1) 4., 23. (5) bek évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) 5

6 közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása bűnmegelőzés és áldozatvédelem. azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek önkormányzatairól 6. a)-b) évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 2. (2) c) évi CLXXXIX.tv. Magyarorszáűg helyi onkormányzatairól 13. (1) bek. 17. d) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági esélyegyenlőségének javítása és felzárkóztatása a foglalkoztatásuk elősegítése jegyében: A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyének önfenntartó és fejlesztő kezdeményezéseinek támogatása, valamint információ terjesztés, szemléletformálás és képzés a személyes felelősségvállalás témakörében. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok személyiség- és képességfejlesztése modellértékű, innovatív program keretében felzárkózásukat segítve. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egyének tekintetében a munkaerő-piaci egyensúly helyreállítása, ezen egyének munkaerő-piaci reintegrálásával. Esélyegyenlőségi programokban való részvétel, különös tekintettel az élethosszig tartó tanulás kérdéskörére. Ebből közhazsnú: Alapcél szerinti Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését tevékenység megjelölése melyhez kapcsolódóan az előíró jogszabály alapítvány a tevékenységét megjelölése végzi szociális tevékenység, A családok védelme és a évi CCXI. tv. a családok családsegítés, időskorúak családok jólétének erősítése, a védelméről gondozása, munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának

7 segítése Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Szociális ellátások biztosítása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások önkormányzatairól 13. (1) 8. önkormányzatairól 23. (4) 4. önkormányzatairól 23. (5) 11. fogyasztóvédelem nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; eljárás, vizsgálat, intézkedés kezdeményezése a fogyasztói jogok/érdekek védelmében; tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs rendszer; a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. (1) a), b), c), g)-j) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) 7

8 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása bűnmegelőzés és áldozatvédelem. gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. (1) önkormányzatairól 23. (5) 11. önkormányzatairól 13. (1) 8. önkormányzatairól 13. (1) 10. önkormányzatairól 23. (5) 12. önkormányzatairól 6. a)-b) évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 2. (2) c) évi CLXXXIX.tv. Magyarorszáűg helyi onkormányzatairól 13. (1) bek. 17. e) A tehetséges fiatal felnőttek és a vállalati szféra összekapcsolása az esélyegyenlőség és az esélyhez juttatás jegyében: A tehetségek részére képzések, egyéni és csoportos coaching folyamatok és tájékoztató rendezvények szervezése, továbbá szaktáborok és konferenciák szervezése a tehetséggondozás esélyegyenlőség mentorálás, módszertanának fejlesztése érdekében. 8

9 Az élethosszig tartó tanulás EU által meghatározott 8 kulcskompetencia fejlesztése különböző iskolán kívüli programokkal, nem formális tanulás keretében. A tehetségek és a fiatalok munkaerő piaci integrációjának segítése, továbbá az iskolarendszerből kikerülő fiatal felnőttek tehetséggondozásának módszertani kidolgozása, és bevezetése. Kreativitás és vállalkozókészség fejlesztése, különös tekintettel az önkéntes tevékenységek népszerűsítésére, továbbá kiállítások, rendezvények szervezése, amelyen a tehetséges fiatalok bemutatkozhatnak. Tehetséggondozást szolgáló oktatási anyagok, módszerek, eljárások, infrastruktúrák fejlesztése, pedagógusoknak oktatás, képzés szervezése a tehetséggondozás és oktatási módszertani innováció témában továbbá a tehetség program és család együttműködésének megvalósítása; szülők felkészítése, képzése. Fiatalok életmódjával, szociális helyzetével, munkaerő piaci integrációjával kapcsolatos kutatások, kutatási eredmények publikációja. Nemzetközi kapcsolatépítés képzések, tematikus műhelymunkák témában. Ifjúsági demokrácia projektekben való részvétel. Ebből közhasznú tevékenység: Alapcél szerinti Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését tevékenység megjelölése melyhez kapcsolódóan az előíró jogszabály alapítvány a tevékenységét megjelölése végzi nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) kulturális tevékenység, Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 9

10 szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) önkormányzatairól 13. (1) 7. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét önkormányzatairól 6. a)-b) f) A civil és a vállalkozói szféra különböző szereplőinek társadalmi összefogását segítő rendezvények szervezése: Fórumok, nyílt napok, konferenciák szervezése a vállalati szereplők és civil programok összekapcsolására. A társadalmi felelősségvállalás égisze alatt a vállalati szereplők érzékenyítését segítő programok szervezése. A társadalmi felelősségvállalás szemléletét, lehetőségeit népszerűsítő publikációk készítése. Közreműködés a társadalmi felelősségvállalás témájában aktív fórumok és érdekérvényesítő közösségek munkájában, fellépésében. Ebből közhasznú: Alapcél szerinti tevékenység Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését előíró megjelölése melyhez kapcsolódóan az jogszabály megjelölése alapítvány a tevékenységét egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzi a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés évi CLIV tv. az egészségügyről 144. (1)- (2) bek. közhasznú szervezetek Támogatja a lakosság 10

11 számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét önkormányzatairól 6. a)-b) 3. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az évi CLVI. törvény 26. -nak c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, c) tudományos tevékenység, kutatás, d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, e) kulturális tevékenység, f) természetvédelem, állatvédelem, g) környezetvédelem, h) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, i) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, j) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, k) fogyasztóvédelem, l) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások, m) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása. n) bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 4. Az Alapítvány céljának eléréséhez az alábbi köztük gazdasági tevékenységeket is végez, így különösen: 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás 5811 Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 6399 Mns egyéb információs szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7810 Munkaközvetítés 7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8520 Alapfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 11

12 8559 Mns egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8899 Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9001 Előadó-művészet 9003 Alkotóművészet 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9412 Szakmai érdekképviselet 9420 Szakszervezeti tevékenység 9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI RENDJE 6. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. A kezelő szerv 7. Az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző és kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium két tagból és egy elnökből áll. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői. Az alapító 5 tagú kuratóriumot jelöl ki, a kuratóriumi tagok megbízása határozatlan időre szól. A kuratórium tagja, vagy az alapítvány más vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A kuratóriumi tagság megszűnik a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 12

13 c) visszahívással; d) lemondással; e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. (2) A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. (3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. (4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A kuratóriumi tagok és az egyéb vezető tisztségviselők díjazását a kuratórium állapítja meg. 8. A Kuratórium elnöke: dr. Hammer Ágnes (születési hely, idő: Mezőhegyes, anyja neve: Pós Rozália, lakcím: 2234 Maglód, Majláth u. 35., személyi igazolvány szám: DA) A Kuratórium tagjai: Bajzák István Hatházi Alexa Kemecsei Judit Kóródy Katalin 9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed az alábbiakra: a) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, a végrehajtás megszervezése, b) Az alapítványi vagyon bővítése, megőrzése, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatala, c) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározása, odaítélése, folyósítása, d) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, e) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, f) A kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadása és megállapítása azzal a megkötéssel, hogy a Kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az Alapítvány tartós, közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti, g) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározása, ellenőrzése, h) A következő évi költségvetés elfogadása, i) Minden egyéb ügy, amelyet jogszabály nem tilt (pl. az Alapító Okirat módosítása), a Kuratórium azonban nem dönthet az alapítói jogokat érintő kérdésekben. A Kuratórium ülései 10. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. A Kuratórium ülést tart bármely két kuratóriumi tag indítványa alapján is az ülés összehívására vonatkozó szabályok szerint. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze. 11. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. A meghívóban szerepelnie kell az ülés időpontjának, helyének és a napirendi pontok pontos megjelölésének. 13

14 12. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Zártkörű ülés kizárólag akkor rendelhető el, ha a nyilvános ülés sérti a személyiségi jogokat vagy az adatvédelmet. A Kuratórium döntései 13. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább 2 kuratóriumi tag jelen van. A Kuratórium határozatait 3 tag jelenléte esetén nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, 2 tag jelenléte esetén egyhangú döntés szükséges. A határozathozatal kézfeltartással történik. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül újból össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében. Az így megismételt ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van. A megismételt ülésen döntés szintén csak egyhangú szavazással hozható. 14. Az Alapítónak nincs vétójoga a Kuratórium döntéseivel szemben. A Kuratórium ülése abban az esetben is határozatképes, ha az alapító nincs jelen. A kuratórium határozata meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 15. A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készüljön, melyet az elnök ír alá és az ülésen jelen lévő kuratóriumi tagok hitelesítenek. A Kuratórium döntéseit az elnök közli az érintettekkel a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül, írásban. 16. A Kuratórium döntéseit, ugyanígy a működés, a szolgáltatás igénybevétele módjának adatait és a beszámolókat nyilvánosságra kell hozni az alapítvány honlapján, a oldalon. A nyilvántartás rendje 17. Az elnök készítteti el a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a Határozatok Tárát. A Határozatok Tára tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét. 18. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A beszámolás szabályai 19. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést mellékletet készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmára az évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének a) g) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is. A közhasznúsági melléklet tartalmára a Civil törvény rendelkezései az irányadók. Az éves beszámolót a Kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá. 20. A közhasznúsági jelentés elfogadása is a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentésbe és az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba 14

15 bárki betekinthet (amennyiben ez nem sérti az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett személyiségi jogait vagy az adatvédelmet) az Alapítvány székhelyén, a kuratóriumi elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, felügyelet mellett. Az iratok őrzéséről a Kuratórium elnöke gondoskodik. A közhasznúsági jelentést az Alapítvány honlapján kell közzétenni. Összeférhetetlenség 21. Az Alapítvány alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak. 22. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az alapító és hozzátartozói, valamint az alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak. 23. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 24. A Kuratórium döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója {Ptk b) pont}, élettársa a döntés alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás és a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 25. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 26. A Kuratórium tagja nem lehet alkalmazottja az Alapítványnak. 27. A kuratóriumi tagoknak a fenti összeférhetetlenségi okokról nyilatkozniuk kell. Amennyiben a tagságuk ideje alatt összeférhetetlenségi ok áll be, úgy azt az ok beálltától számított nyolc napon belül a Kuratórium elnökének jelenteni kell. A Kuratórium elnökének felhívásától számított nyolc napon belül a tagnak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség megszüntetéséről. Ennek, ill. lemondás hiányában az alapító visszahívja a kuratóriumi tagot. 28. dr. Hammer Ágnes képviseleti joga önálló. Az Alapítvány képviselete 15

16 29. A Kuratórium működésének megkezdése után az Alapítvány alkalmazottjának is képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti joggal felruházott alkalmazottak önállóan is elláthatják az ügyvezetéssel és képviselettel járó feladatokat, amelynek teljesítéséért a Kuratóriumnak tartoznak felelősséggel. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt. Az alkalmazott képviseleti joga nem érinti az elnök és a képviselettel megbízott kuratóriumi tag képviseleti jogát. Vegyes szabályok 30. Az Alapítvány önálló jogi személyiségű szervezeti egységet nem tart fenn. 31. Az alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az ötmillió forintot nem éri el, ezért felügyelő szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az ötmillió ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja, az alapító az évi CLVI. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSI RENDJE 32. Az alapító a megfogalmazott célok elérése érdekében a jelen Alapító Okirat aláírásától számított nyolc napon belül a CIB Banknál megnyitott bankszámlán egyszeri befizetéssel elhelyezett összesen Ft, azaz egyszázezer forint vagyont rendel, amely összeg kizárólag az alapítványi célok érdekében használható fel. Az alapító által rendelkezésre bocsátott összeg teljes egészében felhasználható. Az Alapítvány előbbiekben megfogalmazott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okirat által meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásával, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. 33. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítván gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 34. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli. 35. Az alapítványi vagyont, az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni, így különösen az Alapítvány működésével kapcsolatos dologi és személyi kiadások és a fenntartásával kapcsolatos kiadások fedezésére, valamint az Alapítvány cél szerinti juttatásainak (ösztöndíjak és támogatások) pályázatok útján történő szétosztására. A vagyon további felhasználási módjai: pályázatok kiírása, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása, természetbeni juttatás nyújtása, költségtérítés, költségviselés másokkal közös programokon, támogatás, juttatás, alapítványi működés költségei, szerződéses ellenérték kifizetése és egyéb, az Alapító Okiratba foglalt célokat szolgáló kifizetések, teljesítések, vagyonfelhasználások. 36. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem 16

17 szolgálhat. 37. Az alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. 38. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 39. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 40. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 41. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni. 42. Az Alapítvány céljai elérése érdekében adományokat gyűjt. A közcélú adománygyűjtés szabályai 43. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 44. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 45. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. VEGYES RENDELKEZÉSEK Csatlakozás 46. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapító Okiratban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárul és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, elfogadásáról a Kuratórium dönt. 47. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. Az Alapítvány megszűnése 48. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú Alapítványok támogatására kell fordítani. 17

18 49. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Záró rendelkezések 50. Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza. 51. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az évi CLVI. a Civil törvény rendelkezései az irányadóak. 52. A módosított szöveget dőlt betűvel, a törölt szöveget áthúzással jelölte az alapító. Alulírott alapító ezúton igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Kelt: Budapest, Wieszner Edit alapító Előttünk, mint tanúk előtt: Név:... Cím:... Aláírás:... Szig. szám:... Név:... Cím:... Aláírás:... Szig. szám:... 18

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapítvány Páty Fejlesztéséért ALAPÍTÓ OKIRAT. A Budapest Környéki Törvényszék 4. Pk /1991/32. sz. végzése alapján

Alapítvány Páty Fejlesztéséért ALAPÍTÓ OKIRAT. A Budapest Környéki Törvényszék 4. Pk /1991/32. sz. végzése alapján Alapítvány Páty Fejlesztéséért ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Környéki Törvényszék 4. Pk. 61571/1991/32. sz. végzése alapján A változásokkal egységes szerkezetben A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett

Részletesebben

EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES ALAPÍTÓ OKIRATA SZERKEZETBEN) 2009. február 6.

EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES ALAPÍTÓ OKIRATA SZERKEZETBEN) 2009. február 6. AZ EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 2009. február 6. 2 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítsa az Alapítvány alapító

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekr ől szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/ 2015. szeptember 10.-ei.állapot A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/ 2015. szeptember 10. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S

A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S 1 A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S 4. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 7622 Pécs, Breuer

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapítványt hoz létre. Ez az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen alapító okirat I. pontjában megjelölt alapító a Ptk. 3:378..-a alapján tartós cél folyamatos megvalósítására az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozza létre, amelynek

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Törvénykönyvéről szóló évi IV.

ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Törvénykönyvéről szóló évi IV. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

VIZUÁLIS NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VIZUÁLIS NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VIZUÁLIS NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A Vizuális Nevelésért Alapítvány melyet a Baranya Megyei Bíróság Pk. 60048/2003. szám alatti végzésével vett nyilvántartásba a 2013. február 14. napján és a 2014. december

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:378-3:404. -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány. alapító okirata 1

Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány. alapító okirata 1 1 Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány alapító okirata 1 Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) ALAPÍTVÁNY-t hoz létre. Alapítvány neve: Őszidő Közalapítvány Székhelye:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata Kiművelt emberfők Alapítvány Alapító Okirata (2011. május 19.) módosításokkal egységes szerkezetben Kiművelt emberfők Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A komáromi K-EMÖ Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T 1 A L A P Í T Ó O K I R A TOT M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 7626 Pécs, Felsővámház utca 50.,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros ALAPÍTÓ OKIRAT Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2014. Ferencváros Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény 3:378. alapján, tartós cél folyamatos megvalósítására jogi személyiséggel

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben