Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő Alapítványt hoz létre, melynek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:378-3:404 -ai, valamint a évi CLXXV. törvény (Civil törvény) rendelkezései alapján ezúton határozza meg. 1. Az Alapítvány adatai: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK a) Az Alapítvány neve: Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány b) Az Alapítvány rövid elnevezése: ETF Alapítvány c) Az Alapítvány székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u /3,1012 Budapest, Attila út /2. d) Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet e)az alapító: Wieszner Edit (szig: sz.: CA, an.: Paul Irén, áll. lakcím: 1068 Budapest, Benczúr u /3 Budapest, 1012 Budapest, Attila út /2 f) Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre jön létre. g) Az Alapítvány képviselője: dr. Hammer Ágnes (születési hely, idő: Mezőhegyes, anyja neve: Pós Rozália, lakcím: 2234 Maglód, Majláth u. 35., személyi igazolvány szám: DA SA) önállóan. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége 2. Az Alapítvány tevékenységei az alábbi célok megvalósítását szolgálják: Az Alapítvány központi célja támogatni a köz-, a civil, a vállalati és a tudományos szektorok közötti konstruktív együttműködést és a bizalom erősödését elsősorban hír- és kapcsolatközvetítéssel, csoportos képzésekkel és egyéni tanácsadáson keresztül. Társadalmilag szükséges folyamat, hogy az egyén megerősödjék és ezáltal felelősen tudja megvédeni természeti környezetét, valamint kompetenssé váljék a fenntartható fejlődést szolgáló közösségi törekvések támogatására. Az egyének és a belőlük formálódott közösségek felelős működését segíti a társadalmi hátteret adó négy szektor (civilek, vállalatok, közszféra és tudomány) közötti bizalom és együttműködés. Ennek előmozdítása érdekében az Alapítvány hír- és kapcsolatközvetítő szerepet vállal a szektorok képviselői között. Részt vesz a társadalmi felelősségvállalás definíciójának kidolgozásában és megnyilvánulásainak kutatásában, fórumokat biztosít a felelősségvállalás társadalmilag aktuális témáiban (környezetvédelem, női esélyegyenlőség, munkahelyteremtés és szervezeti fejlesztések, fenntartható fejlődés), kapcsolatot teremt az aktív egyének, vállalati és 1

2 szervezeti törekvések között. Munkájába tudatosan vonja be a médiát, hogy ezen együttműködéssel is elősegítse a jó gyakorlatok elterjesztését. Az Alapítvány innovatív eszközöket alkalmaz (pl. serious gaming, rendszerfelállítás) a társadalmi együttműködés modellezésére és előmozdítására. Az Alapítvány céljainak megvalósításához országos információs hálózatot épít. Az alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében az Alapítvány különösen a következő feladatok teljesítését tűzi ki: a) A fenntartható életmód, az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a környezeti minőség javításának elősegítése érdekében: Az energiahatékonyság módszereinek és azok alkalmazásának lehetőségeit népszerűsítő bemutatók szervezése, ismeretterjesztő és szemléletformáló anyagok összeállítása és terjesztése. A környezettudatos életforma népszerűsítése a környezeti nevelés eszközeinek felhasználásával. A fiatal generáció célirányos nevelésére szolgáló, sokrétű és újszerű nevelési minta kidolgozása, illetve kidolgozásának támogatása. A hazai megújuló energia fenntartható hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata és támogatása. A megújuló energiával kapcsolatos tudatformálás, információ átadás, ismeretterjesztés oktatás és különösen az ilyen jellegű tevékenységek összefogása. Az egyének, a befektetők és a vállalati döntéshozók környezettudatának fejlesztése, megalapozott tájékoztatása. A környezettudatos gondolkodás és szemléletformálás céljából mintaprojektek generálása, megvalósítása, üzemeltetése a korszerű energiatakarékos technológiák felhasználásával az oktatás és ismeretterjesztés jegyében. Ebből közhasznú: Alapcél szerinti tevékenység Közfeladat megjelölése, megjelölése melyhez kapcsolódóan az alapítvány a tevékenységét végzi természetvédelem A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása Településtisztaság (közutak locsolása, síkosságmentesítés); távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem, Közfeladat előíró megjelölése teljesítését jogszabály évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) önkormányzatairól 23. (4) A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok, a lakosság egészségi állapotának évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 2

3 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) önkormányzatairól 13. (1) 5., 11., 19. önkormányzatairól 6. a)-b) b) A korszerű állattartás, állatvédelem alapjainak és elveinek meghonosítása az állatok életminőségének javítása érdekében: Az állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos tevékenység körében felvilágosító, tájékoztató munka végzése. A fiatal generáció nevelési és oktatási intézményeiben, illetve intézményen kívüli előadások, 3

4 tájékoztatók, gyakorlati órák szervezése az élőlénytisztelet fontosságáról, a házi kedvencek humánus tartásáról, valamint a kóbor állatokkal kapcsolatos követendő viselkedésről és tevékenységről. Az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási és állatvédelmi módszerek megvalósításának elősegítése a lakosság és a nagyüzemi állattartók körében. Az állatvédelmi szervezetek, a magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvosok, valamint az állatotthonok szakértői támogatása. A gazdátlan, kóborló állatok fajtájának, korának és egészségi állapotának megfelelő ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz segítése, szükség esetén ideiglenes elszállásolása, örökbe adása. Alapcél szerinti tevékenység megjelölése állatvédelem nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása Közfeladat megjelölése, melyhez kapcsolódóan az alapítvány a tevékenységét végzi A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása állategészségügyi feladatok általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét Közfeladat teljesítését előíró jogszabály megjelölése évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) önkormányzatairól 23. (4) bek évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) önkormányzatairól 6. a)-b) c) Az egészségtudatos életmód terjedésének elősegítése a szemléletváltás a felelősségteljes magatartás, gondolkodás elterjesztése és erősítése érdekében: 4

5 A gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése és bonyolítása, különös tekintettel a szabadidő sportra, a testmozgásra és a fizikai aktivitásra. Az egyének, valamint a speciális szükségletű egyének szemléletformálása, tájékoztatása, informálása az egészséges életmód kialakítására, a környezeti minőség javítására, a természet megszerettetésére. Az egészségtudatos életmód jegyében családi napok, klubok, szemléletformáló rendezvények és vetélkedők szervezése a vidéki térségek és települések életminőségének javítása céljából. Ebből közhasznú: Alapcél szerinti Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését tevékenység megjelölése melyhez kapcsolódóan az előíró jogszabály alapítvány a tevékenységét megjelölése végzi egészségmegőrzés, a lakosság egészségi évi CLIV tv. az betegségmegelőzés, állapotának javítása, a jobb egészségügyről 144. (1)- gyógyító-, egészségügyi életminőség elősegítése, az (2) bek. rehabilitációs tevékenység egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezetegészségügy általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, évi CLIV tv. az egészségügyről 35. (1)-(2) bek. önkormányzatairól 13. (1) 4., 23. (5) bek évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) 5

6 közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása bűnmegelőzés és áldozatvédelem. azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek önkormányzatairól 6. a)-b) évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 2. (2) c) évi CLXXXIX.tv. Magyarorszáűg helyi onkormányzatairól 13. (1) bek. 17. d) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági esélyegyenlőségének javítása és felzárkóztatása a foglalkoztatásuk elősegítése jegyében: A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyének önfenntartó és fejlesztő kezdeményezéseinek támogatása, valamint információ terjesztés, szemléletformálás és képzés a személyes felelősségvállalás témakörében. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok személyiség- és képességfejlesztése modellértékű, innovatív program keretében felzárkózásukat segítve. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egyének tekintetében a munkaerő-piaci egyensúly helyreállítása, ezen egyének munkaerő-piaci reintegrálásával. Esélyegyenlőségi programokban való részvétel, különös tekintettel az élethosszig tartó tanulás kérdéskörére. Ebből közhazsnú: Alapcél szerinti Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését tevékenység megjelölése melyhez kapcsolódóan az előíró jogszabály alapítvány a tevékenységét megjelölése végzi szociális tevékenység, A családok védelme és a évi CCXI. tv. a családok családsegítés, időskorúak családok jólétének erősítése, a védelméről gondozása, munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának

7 segítése Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Szociális ellátások biztosítása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások önkormányzatairól 13. (1) 8. önkormányzatairól 23. (4) 4. önkormányzatairól 23. (5) 11. fogyasztóvédelem nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; eljárás, vizsgálat, intézkedés kezdeményezése a fogyasztói jogok/érdekek védelmében; tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs rendszer; a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. (1) a), b), c), g)-j) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) 7

8 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása bűnmegelőzés és áldozatvédelem. gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. (1) önkormányzatairól 23. (5) 11. önkormányzatairól 13. (1) 8. önkormányzatairól 13. (1) 10. önkormányzatairól 23. (5) 12. önkormányzatairól 6. a)-b) évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 2. (2) c) évi CLXXXIX.tv. Magyarorszáűg helyi onkormányzatairól 13. (1) bek. 17. e) A tehetséges fiatal felnőttek és a vállalati szféra összekapcsolása az esélyegyenlőség és az esélyhez juttatás jegyében: A tehetségek részére képzések, egyéni és csoportos coaching folyamatok és tájékoztató rendezvények szervezése, továbbá szaktáborok és konferenciák szervezése a tehetséggondozás esélyegyenlőség mentorálás, módszertanának fejlesztése érdekében. 8

9 Az élethosszig tartó tanulás EU által meghatározott 8 kulcskompetencia fejlesztése különböző iskolán kívüli programokkal, nem formális tanulás keretében. A tehetségek és a fiatalok munkaerő piaci integrációjának segítése, továbbá az iskolarendszerből kikerülő fiatal felnőttek tehetséggondozásának módszertani kidolgozása, és bevezetése. Kreativitás és vállalkozókészség fejlesztése, különös tekintettel az önkéntes tevékenységek népszerűsítésére, továbbá kiállítások, rendezvények szervezése, amelyen a tehetséges fiatalok bemutatkozhatnak. Tehetséggondozást szolgáló oktatási anyagok, módszerek, eljárások, infrastruktúrák fejlesztése, pedagógusoknak oktatás, képzés szervezése a tehetséggondozás és oktatási módszertani innováció témában továbbá a tehetség program és család együttműködésének megvalósítása; szülők felkészítése, képzése. Fiatalok életmódjával, szociális helyzetével, munkaerő piaci integrációjával kapcsolatos kutatások, kutatási eredmények publikációja. Nemzetközi kapcsolatépítés képzések, tematikus műhelymunkák témában. Ifjúsági demokrácia projektekben való részvétel. Ebből közhasznú tevékenység: Alapcél szerinti Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését tevékenység megjelölése melyhez kapcsolódóan az előíró jogszabály alapítvány a tevékenységét megjelölése végzi nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-p), r)- t) kulturális tevékenység, Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 9

10 szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) önkormányzatairól 13. (1) 7. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét önkormányzatairól 6. a)-b) f) A civil és a vállalkozói szféra különböző szereplőinek társadalmi összefogását segítő rendezvények szervezése: Fórumok, nyílt napok, konferenciák szervezése a vállalati szereplők és civil programok összekapcsolására. A társadalmi felelősségvállalás égisze alatt a vállalati szereplők érzékenyítését segítő programok szervezése. A társadalmi felelősségvállalás szemléletét, lehetőségeit népszerűsítő publikációk készítése. Közreműködés a társadalmi felelősségvállalás témájában aktív fórumok és érdekérvényesítő közösségek munkájában, fellépésében. Ebből közhasznú: Alapcél szerinti tevékenység Közfeladat megjelölése, Közfeladat teljesítését előíró megjelölése melyhez kapcsolódóan az jogszabály megjelölése alapítvány a tevékenységét egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzi a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés évi CLIV tv. az egészségügyről 144. (1)- (2) bek. közhasznú szervezetek Támogatja a lakosság 10

11 számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét önkormányzatairól 6. a)-b) 3. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az évi CLVI. törvény 26. -nak c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, c) tudományos tevékenység, kutatás, d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, e) kulturális tevékenység, f) természetvédelem, állatvédelem, g) környezetvédelem, h) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, i) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, j) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, k) fogyasztóvédelem, l) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások, m) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások támogatása. n) bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 4. Az Alapítvány céljának eléréséhez az alábbi köztük gazdasági tevékenységeket is végez, így különösen: 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás 5811 Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 6399 Mns egyéb információs szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7810 Munkaközvetítés 7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8520 Alapfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 11

12 8559 Mns egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8899 Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9001 Előadó-művészet 9003 Alkotóművészet 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9412 Szakmai érdekképviselet 9420 Szakszervezeti tevékenység 9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI RENDJE 6. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. A kezelő szerv 7. Az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző és kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium két tagból és egy elnökből áll. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői. Az alapító 5 tagú kuratóriumot jelöl ki, a kuratóriumi tagok megbízása határozatlan időre szól. A kuratórium tagja, vagy az alapítvány más vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A kuratóriumi tagság megszűnik a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 12

13 c) visszahívással; d) lemondással; e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. (2) A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. (3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. (4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A kuratóriumi tagok és az egyéb vezető tisztségviselők díjazását a kuratórium állapítja meg. 8. A Kuratórium elnöke: dr. Hammer Ágnes (születési hely, idő: Mezőhegyes, anyja neve: Pós Rozália, lakcím: 2234 Maglód, Majláth u. 35., személyi igazolvány szám: DA) A Kuratórium tagjai: Bajzák István Hatházi Alexa Kemecsei Judit Kóródy Katalin 9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed az alábbiakra: a) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása, a végrehajtás megszervezése, b) Az alapítványi vagyon bővítése, megőrzése, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatala, c) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározása, odaítélése, folyósítása, d) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, e) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, f) A kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadása és megállapítása azzal a megkötéssel, hogy a Kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az Alapítvány tartós, közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti, g) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározása, ellenőrzése, h) A következő évi költségvetés elfogadása, i) Minden egyéb ügy, amelyet jogszabály nem tilt (pl. az Alapító Okirat módosítása), a Kuratórium azonban nem dönthet az alapítói jogokat érintő kérdésekben. A Kuratórium ülései 10. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. A Kuratórium ülést tart bármely két kuratóriumi tag indítványa alapján is az ülés összehívására vonatkozó szabályok szerint. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze. 11. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. A meghívóban szerepelnie kell az ülés időpontjának, helyének és a napirendi pontok pontos megjelölésének. 13

14 12. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Zártkörű ülés kizárólag akkor rendelhető el, ha a nyilvános ülés sérti a személyiségi jogokat vagy az adatvédelmet. A Kuratórium döntései 13. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább 2 kuratóriumi tag jelen van. A Kuratórium határozatait 3 tag jelenléte esetén nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, 2 tag jelenléte esetén egyhangú döntés szükséges. A határozathozatal kézfeltartással történik. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül újból össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében. Az így megismételt ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van. A megismételt ülésen döntés szintén csak egyhangú szavazással hozható. 14. Az Alapítónak nincs vétójoga a Kuratórium döntéseivel szemben. A Kuratórium ülése abban az esetben is határozatképes, ha az alapító nincs jelen. A kuratórium határozata meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 15. A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készüljön, melyet az elnök ír alá és az ülésen jelen lévő kuratóriumi tagok hitelesítenek. A Kuratórium döntéseit az elnök közli az érintettekkel a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül, írásban. 16. A Kuratórium döntéseit, ugyanígy a működés, a szolgáltatás igénybevétele módjának adatait és a beszámolókat nyilvánosságra kell hozni az alapítvány honlapján, a oldalon. A nyilvántartás rendje 17. Az elnök készítteti el a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a Határozatok Tárát. A Határozatok Tára tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét. 18. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A beszámolás szabályai 19. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést mellékletet készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmára az évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének a) g) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is. A közhasznúsági melléklet tartalmára a Civil törvény rendelkezései az irányadók. Az éves beszámolót a Kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá. 20. A közhasznúsági jelentés elfogadása is a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentésbe és az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba 14

15 bárki betekinthet (amennyiben ez nem sérti az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett személyiségi jogait vagy az adatvédelmet) az Alapítvány székhelyén, a kuratóriumi elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, felügyelet mellett. Az iratok őrzéséről a Kuratórium elnöke gondoskodik. A közhasznúsági jelentést az Alapítvány honlapján kell közzétenni. Összeférhetetlenség 21. Az Alapítvány alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak. 22. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az alapító és hozzátartozói, valamint az alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak. 23. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 24. A Kuratórium döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója {Ptk b) pont}, élettársa a döntés alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás és a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 25. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 26. A Kuratórium tagja nem lehet alkalmazottja az Alapítványnak. 27. A kuratóriumi tagoknak a fenti összeférhetetlenségi okokról nyilatkozniuk kell. Amennyiben a tagságuk ideje alatt összeférhetetlenségi ok áll be, úgy azt az ok beálltától számított nyolc napon belül a Kuratórium elnökének jelenteni kell. A Kuratórium elnökének felhívásától számított nyolc napon belül a tagnak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség megszüntetéséről. Ennek, ill. lemondás hiányában az alapító visszahívja a kuratóriumi tagot. 28. dr. Hammer Ágnes képviseleti joga önálló. Az Alapítvány képviselete 15

16 29. A Kuratórium működésének megkezdése után az Alapítvány alkalmazottjának is képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti joggal felruházott alkalmazottak önállóan is elláthatják az ügyvezetéssel és képviselettel járó feladatokat, amelynek teljesítéséért a Kuratóriumnak tartoznak felelősséggel. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt. Az alkalmazott képviseleti joga nem érinti az elnök és a képviselettel megbízott kuratóriumi tag képviseleti jogát. Vegyes szabályok 30. Az Alapítvány önálló jogi személyiségű szervezeti egységet nem tart fenn. 31. Az alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az ötmillió forintot nem éri el, ezért felügyelő szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az ötmillió ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja, az alapító az évi CLVI. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSI RENDJE 32. Az alapító a megfogalmazott célok elérése érdekében a jelen Alapító Okirat aláírásától számított nyolc napon belül a CIB Banknál megnyitott bankszámlán egyszeri befizetéssel elhelyezett összesen Ft, azaz egyszázezer forint vagyont rendel, amely összeg kizárólag az alapítványi célok érdekében használható fel. Az alapító által rendelkezésre bocsátott összeg teljes egészében felhasználható. Az Alapítvány előbbiekben megfogalmazott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okirat által meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásával, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. 33. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítván gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 34. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli. 35. Az alapítványi vagyont, az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni, így különösen az Alapítvány működésével kapcsolatos dologi és személyi kiadások és a fenntartásával kapcsolatos kiadások fedezésére, valamint az Alapítvány cél szerinti juttatásainak (ösztöndíjak és támogatások) pályázatok útján történő szétosztására. A vagyon további felhasználási módjai: pályázatok kiírása, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása, természetbeni juttatás nyújtása, költségtérítés, költségviselés másokkal közös programokon, támogatás, juttatás, alapítványi működés költségei, szerződéses ellenérték kifizetése és egyéb, az Alapító Okiratba foglalt célokat szolgáló kifizetések, teljesítések, vagyonfelhasználások. 36. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem 16

17 szolgálhat. 37. Az alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. 38. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 39. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 40. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 41. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni. 42. Az Alapítvány céljai elérése érdekében adományokat gyűjt. A közcélú adománygyűjtés szabályai 43. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 44. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 45. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. VEGYES RENDELKEZÉSEK Csatlakozás 46. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapító Okiratban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárul és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, elfogadásáról a Kuratórium dönt. 47. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. Az Alapítvány megszűnése 48. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú Alapítványok támogatására kell fordítani. 17

18 49. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Záró rendelkezések 50. Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza. 51. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az évi CLVI. a Civil törvény rendelkezései az irányadóak. 52. A módosított szöveget dőlt betűvel, a törölt szöveget áthúzással jelölte az alapító. Alulírott alapító ezúton igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Kelt: Budapest, Wieszner Edit alapító Előttünk, mint tanúk előtt: Név:... Cím:... Aláírás:... Szig. szám:... Név:... Cím:... Aláírás:... Szig. szám:... 18

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Készült: 2003. április 25. 1./ Módosítva: 2005. április 18. 2./ Módosítva: 2007. szeptember 17. 3./ Módosítva: 2010. március 27. 4./ Módosítva: 2010. október

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben