A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető fenti tények polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásainak áttekintésén keresztül kíván megoldást nyújtani a szabályozás sokrétűsége miatt a feljegyzés során jelentkező problémákra. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 17. (1) bekezdés q) pontja az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tények között sorolja fel a zárlatot, zár alá vételt és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedést, továbbá az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására elrendelt zárlatot is, azonban ez utóbbi tekintettel arra, hogy előfordulása gyakorinak nem mondható nem képezi jelen írás tárgyát. A fent felsorolt tényekről összességében elmondható, hogy valamilyen vagyoni jellegű igény biztosítására szolgálnak, melyek azonban a jogrendszer különböző területein jelentkező követelésekhez kapcsolódnak. Előfordulásuk változatosnak mondható, mivel megjelennek mind a büntetőjog, mind a polgári jog, valamint a közigazgatási jog területén. Fontos megemlíteni, hogy mindhárom intézkedéstípus tárgya lehet pénzöszszeg, ingó és ingatlan vagyon is, azonban a jelen munka megközelítési szempontját figyelembe véve csupán az ingatlanra vonatkozó szabályokat tárgyaljuk részletesen. Terminológiai meghatározások Elsőként érdemes a zárlat, zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, továbbá a lefoglalás intézményének lényegével, előfordulásával megismerkedni. a) Zárlat A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.) alapján a bíróság meghatározott dolog zárlatát rendelheti el akkor, ha a teljesítés érdekében végrehajtható okiratot még nem lehet kiállítani, de a követelés későbbi kielégítése veszélyben van. 1 Megállapítható tehát, hogy a zárlat szabályozásának jogszabályi helyéből kiindulva biztosítási jellegű intézkedés. Elrendelése esetén a dolog tulajdonosának tulajdonosi minőségéből fakadó jogait korlátozza, biztosítva ezzel egyidejűleg a követelés jogosultjának kielégítési jogát. Elmondható, hogy a zárlat elrendelésére általában polgári ügyben folyó bírósági útra tartozó eljárással párhuzamosan kerülhet sor. Ezen eseteket a Vht ai tartalmazzák. 1 Vht a

2 40 RES IMMOBILES A fentiek mellett peres eljárást megelőzően is rendelhető el zárlat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 18. -a, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet (Kormány rendelet) a által szabályozott esetben. Ennek értelmében, ha cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezés iránti perindítás indokolt, és az érintett személy vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra zárlatot rendel el. Természetesen a gondnokság alá helyezés iránt indított per folyamatban léte alatt maga az eljáró bíróság is rendelhet el zárlatot. 2 Biztosítási intézkedésként meghatározott dolog zárlatának elrendelésére kerülhet sor a közigazgatási hatósági eljárásban is. 3 b) Zár alá vétel A zár alá vétel intézményével kapcsolatban először egy terminológiai eltérést kell tisztázni. A jogintézmény fogalmáról, elrendelésének feltételeiről a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (Be.) rendelkezik, a végrehajtására irányadó szabályokat pedig a Vht. tartalmazza a bűnügyi zárlatra vonatkozó rendelkezések között. A két fenti jogszabály és a korábban hatályban lévő, a büntetőeljárásról rendelkező évi I. törvény összevetéséből megállapítható, hogy a Be. szerinti zár alá vétel fogalmán a végrehajtási eljárásban a bűnügyi zárlatot kell érteni. A fentiek előrebocsátása után a zár alá vétel Be. szerinti fogalmát kell ismertetni, mely szerint a zár alá vétel olyan vagyoni érdeket érintő kényszerintézkedés, mely a vagyonelkobzás, és a magánfél által előterjesztett polgári jogi igény alapjának biztosítására szolgál, azzal, hogy felfüggeszti a birtokos dolog feletti rendelkezési jogát. A Be. a zár alá vétel elrendelését akkor teszi lehetővé, ha az eljárás olyan bűncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak, illetőleg polgári jogi igény érvényesítésének van helye, és alaposan tartani lehet attól, hogy a kielégítést meghiúsítják. Lehetőség van a zár alá vétel elrendelésére akkor is, ha a vagyonelkobzásról már határozattal rendelkeztek, az azonban még nem emelkedett jogerőre. 4 Elrendelhető egész vagyonra, a vagyon meghatározott részére és egyes vagyontárgyakra is. Az érintett személyek körét tekintve általános szabályként a terhelttel szemben alkalmazható, azonban elrendelhető azzal szemben is, akire a terhelt a bűncselekményből származó vagyont átruházta. 5 A Be. szabályai szerint garanciális okokból a zár alá vételt csak a bíróság, illetve a nyomozási bíró jogosult elrendelni. A zár alá vétel foganatosítása a megyei bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik. A Be. ezzel kapcsolatban csak annyit tartalmaz, hogy a végrehajtás elsősorban közhitelű nyilvántartásba való bejegyzéssel történik. 6 c) Zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés A büntetőeljárás során az ügyész vagy a nyomózó hatóság biztosítási intézkedést rendelhet el, ha a zár alá vétel feltételeinek fennállása valószínűsíthető, annak ideiglenes megakadályozása érdekében, hogy a terhelt vagy más érdekelt bizonyos vagyontárgyai 2 A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 308/A. -a 3 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 151. (1) bekezdése 4 Be ához fűzött kommentár 5 Be a 6 Be a

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 41 feletti rendelkezési jogát gyakorolja. 7 A biztosítási intézkedés szintén a dolog feletti rendelkezési jogot korlátozza, azonban csak ideiglenes jelleggel, addig, amíg az eljárás nem jut el abba szakaszba, hogy zár alá vétel legyen elrendelhető. Ahogy fent már említettük, a biztosítási intézkedés elrendelésére a nyomozó hatóság és az ügyész jogosult. Foganatosítása úgy történik, hogy az elrendelő hatóság lefoglalja az érintett vagyontárgyat, vagyont, vagy ha erre nincs mód, más hatóságot adott esetben az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóságot keres meg, aki köteles ezt haladéktalanul nyilvántartásba venni. 8 d) Lefoglalás A lefoglalást azért tartjuk fontosnak jelen munka keretén belül megemlíteni, mivel ha a lefoglalás tárgyát ingatlan képezi, azt a zár alá vétel szabályai szerint, mint bűnügyi zárlatot kell végrehajtani. 9 Elrendelhető továbbá biztosítási intézkedés keretében is. A lefoglalás a dolog birtokának elvonását jelenti a birtokos rendelkezése alól a bizonyítás, elkobzás és vagyonelkobzás érdekében. Ezen kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság, nyomozó hatóság és ügyészség jogosult. Természetesen ingatlanvagyon esetében a foganatosítás hatósági letétbe helyezéssel nem lehetséges, ezért az a Vht. szabályai szerint történik, zárlat tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzésével. 10 A zárlat, zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésének feltételei 7 Be a 8 Be (3) és (4) bekezdése 9 Be (1) bekezdésének harmadik fordulata Mint általában a jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére irányuló eljárások esetén, itt is érvényesülnek az általunk már sokszor tárgyalt azon szabályok, melyek az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására, a megkeresés tartalmára, valamint a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra vonatkoznak. Jelen esetben ezek közül csak egy-egy sajátos, vagy többé-kevésbé bonyolult vonulatot, nehezebben értelmezhető esetet emelünk ki. A fenti kérdéskör megközelítése érdekében elsőként az alábbi sajátosságokat kell leszögezni. Jelen munka tárgyát képező tények feljegyzésére vonatkozó bírósági, illetve hatósági megkeresések azok sokszínű előfordulására is tekintettel különböző területen működő szervektől és hatóságoktól, illetve bíróságtól érkezhetnek. Az ingatlan-nyilvántartási feljegyzésre irányuló eljárást megelőző eljárások különböznek a tekintetben is, hogy azokat a büntetőjog vagy a polgári jog területén a bíróság vagy más hatóság kezdeményezi-e. Az elsőként tárgyalandó kérdés, hogy melyek azok a hatóságok, akiktől a zárlat, zár alá vétel vagy biztosítási intézkedés tényének feljegyzésére irányuló határozat, vagy végzés és megkeresés érkezhet, megkülönböztetve azt aszerint is, hogy büntetőeljárás vagy polgári peres eljárás során rendelik-e el. Büntető eljárás keretében zár alá vételt a bíróság vagy nyomozási bíró rendelhet el határozattal. Ha a büntető eljárás során akár a bíróság, akár az ügyészség vagy a nyomozó hatóság ingatlan lefoglalásáról dönt, azt is a zár alá vétel szabályai szerint kell végrehajtani. A Be a szerint mely összhangban áll a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/ Vht (2) bekezdése és a

4 42 RES IMMOBILES (IV. 9.) IM rendelet 1. (1) bekezdésével a bíróság határozatának végrehajtásáról a külön rendelkezésekben megállapított kivételekkel az a bíróság gondoskodik, amelynek eljárásában büntetés, intézkedés, szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény, kényszerintézkedés, rendbírság, pénzbírság vagy bűnügyi költség válik végrehajthatóvá. A Vht. rendelkezései szerint a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell végrehajtani. Ez a megyei bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik, aki a Vht. és a Pp. szabályai szerint jár el. 11 Még egyszer fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Be. szerinti zár alá vétel fogalma a végrehajtási eljárásban megfeleltethető a Vht. szerinti bűnügyi zárlatnak. A Vht. az előbbiekkel összhangban a bűnügyi zárlat szabályai között rendelkezik arról, hogy ha a Be. szerinti a büntetőügyben eljáró hatóság (vagyis az ügyészség, illetve nyomozó hatóság), bíróság zár alá vételt rendelt el, ennek elvégzése a végrehajtó hatáskörébe tartozik, aki 12 a végrehajtásra a bűnügyi zárlat szabályait alkalmazza, melyek viszszautalnak a Vht okban foglalt zárlattal kapcsolatos szabályaira. Így tehát az ingatlan-nyilvántartási eljárást megindító megkeresés a megyei bírósági végrehajtótól érkezik, aki jogszabályi kötelezettségének eleget téve a zár alá vételről rendelkező döntés átvétele után haladéktalanul megkeresi az ingatlanügyi hatóságot. A Be. ezt megerősítve mondja ki, hogy a zár alá vételt elsősorban a közhiteles nyilvántartásba, így tehát ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kell foganatosítani. A fent leírtak alapján elmondható, hogy az ingatlan-nyilvántartásba büntető eljárással összefüggésben zárlat tényének feljegyzése a Be. által szabályozott zár alá vétel, mint kényszerintézkedés keretében történhet vagyonelkobzás, illetve azt elrendelő még nem jogerős döntés, és lefoglalás esetén, továbbá büntető eljárásban érvényesíteni kívánt polgári jogi igény biztosítása érdekében. A fent említett esetekben elrendelt zár alá vételt a végrehajtó bűnügyi zárlatként hajtja végre, így az ingatlan-nyilvántartási eljárás során zárlat ténye kerül feljegyzésre a tulajdoni lapra. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy amennyiben az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági határozatot nem a hatáskörében eljáró szerv hozta, vagy a határozat tartalma jogszabályba ütközik, erre való hivatkozással a megkeresés elutasítására nem, csupán az ügyész értesítésére van lehetőség, tekintettel az intézkedés elrendelésének okára és a hozzá fűződő társadalmi cél kiemelkedő jelentőségére. Természetesen ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a feljegyzés alapjául szolgáló határozat olyan tartalmi vagy alaki hiányosságban szenved, mely okán ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem alkalmas. Itt célszerű megemlíteni a gyakorlatban egyre többször előforduló olyan eseteket, amikor egy hatósági határozatot eredeti aláírás helyett aláírás bélyegzővel látnak el. Természetesen az ilyen okirat alaki, érvényességi kellékének hiánya miatt nem szolgálhat a feljegyzés alapjául. A büntetőeljárásban elrendelt zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés több vonatkozásban is különbözik a zár alá vételtől. 11 Vht a) pontja 12 Vht (1) bekezdése

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 43 Először is jellegéből adódóan ideiglenes jellegű intézkedés, a zár alá vétel intézményéhez kötődik, vagyis annak elrendeléséig állhat fenn. Másodszor elrendelése nem kizárólagos bírósági határkörbe tartozik, arra jogosult a nyomozó hatóság, illetve az ügyészség is. A Be. a biztosítási intézkedés foganatosításának módjaként a lefoglalást, vagy más hatóságok megkeresését írja elő. A nyomozó hatóság vagy ügyész a Be.-ben fel nem sorolt más szervet is megkereshet, akik kötelesek a vagyont zárolni, vagy a biztosítási intézkedést nyilvántartásba venni. Természetesen az utóbbi esetnél a jogalkotó a közhiteles nyilvántartást vezető szerveket érti, mint amilyen az ingatlanügyi hatóság is. A fentiek alapján levonható fontos következtetés tehát, hogy az ingatlanügyi hatósághoz biztosítási intézkedés feljegyzésére irányuló megkeresés közvetlenül a nyomozást végző hatóságoktól ügyészség, rendőrség érkezik. Ezen megkeresésekre is irányadóak a korábban már tárgyalt ingatlan-nyilvántartási szabályok. A Be (6) bekezdéséből következően megállapítható, hogy a biztosítási intézkedés az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel hatályosul, vagyis az a személy, akivel szemben a biztosítási intézkedést elrendelték, a bejegyzéstől fogva köteles tűrni rendelkezési jogának korlátozását. Más jellegű biztosítási intézkedést tartalmaz a Vht. X. fejezete. Eszerint a biztosítási intézkedést a polgári ügyben eljáró bíróság végzéssel rendeli el, abban az esetben, ha a követelés teljesítése érdekében a Vht (1) bekezdésében szabályozott esetek miatt végrehajtható okiratot még nem lehet kiállítani pl. ha a teljesítési határidő még nem telt el, de a végrehajtást kérő valószínűsíti, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van. 13 Megállapítható, hogy a Vht ai tartalmazzák a biztosítási intézkedés elrendelésének általános feltételeit, míg a Vht ai nevesítik azokat a különös feltételeket, amelynek a ban foglaltakkal való együttes fennállása esetén lehetősége van a bíróságnak a biztosítási intézkedés elrendelésére. Hangsúlyozandó, hogy a követelés kielégítésének veszélyeztetettsége minden esetben alapkövetelmény. Az így elrendelt biztosítási intézkedés irányulhat pénzkövetelés biztosítására, illetve meghatározott dolog zárlatára. A fentiek alapján a végrehajtás eredménye, és az ehhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás is eltérő. Pénzkövetelés biztosítására elrendelt végrehajtás irányulhat pénzintézetnél kezelt összegre, ingó és ingatlan vagyonra, valamint munkabérre is. Amennyiben ingatlan lefoglalására kerül sor, a végrehajtó megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a megkeresésben megjelölt ingatlanra meghatározott összeg erejéig végrehajtási jogot jegyezzen be. 14 Látható tehát, hogy ebben az esetben az eljárás jogkövetkezménye nem a zárlat feljegyzése, hanem a végrehajtási jog bejegyzése lesz a biztosítási végrehajtás keretében. A lefoglalt ingatlan és ezzel együtt az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés további sorsa a perrel érvényesíteni kívánt követelés sorsától függ. Amennyiben a bíróság biztosítási intézkedésként ingatlan zárlatát rendeli el, a vég- 13 Vht a 14 Vht a

6 44 RES IMMOBILES rehajtó azzal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot, hogy a zárlat tényét jegyezze fel a tulajdoni lapra. 15 A Vht. a további eljárásra az ingatlan lefoglalásának szabályait rendeli alkalmazni. Ki kell emelni azonban, hogy jelen esetben is biztosítási végrehajtásról van szó, tehát az ingatlan árverésre csak a biztosítandó követelés sorsától függően, a bíróság ítélete folytán a biztosítási végrehajtás kielégítési végrehajtássá alakulásával kerülhet sor. A keresettel érvényesíteni kívánt követelések sokféleségéből adódóan azon esetek, jogi helyzetek is különböznek egymástól, melyekkel kapcsolatban az ingatlan zárlata elrendelhető és az ingatlan-nyilvántartásba be-, illetve feljegyezhető. Ennek szemléltetésére szolgálnak az alábbi példák. A felperes kölcsön visszafizetése iránti keresete előterjesztésével egyidejűleg a Vht 187. (1) bekezdése alapján biztosítási intézkedésként az alperes tulajdonában lévő ingatlan zárlatának elrendelését kérte azt állítva, hogy ennek elmaradása esetén a keresettel érvényesített követelésének fedezetét képező ingatlan elvonásra kerülhet. Az elsőfokú bíróság végzésével a felperes által kért biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmét elutasította. A végzés indokolásában utalva a Vht b) pontjában foglaltakra kifejtette, hogy nincs helye a meghatározott dolog zárlatának, mivel a felperes keresete nem a zár alá venni kért ingatlan tulajdonjogára, vagy annak használatára, birtoklására, hanem pénzkövetelés megfizetésére irányul. Felperes a végzés ellen fellebbezést nyújtott be, melyet a bíróság elutasított az alábbiak miatt. A fellebbezés elbírálása során megállapítást nyert, hogy helyesen hivatkozott ugyanis az elsőfokú bíróság arra, hogy a Vht (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásával az adott ingatlan zárlata csak akkor lenne elrendelhető, ha a keresetben érvényesített igény annak tulajdonjogával, birtoklásával, használatával volna kapcsolatos. A pénzkövetelés biztosításának elrendelése eredményeként is elérhető a kívánt joghatás, de csak abban az esetben, ha az adós a végrehajtónak a biztosítani kért összeget a végrehajtó felhívására azonnal nem fizeti meg a végrehajtó kezéhez [Vht (1) bekezdés]; ez esetben jogi lehetőség van az adós ingatlanának lefoglalására is a földhivatal megkeresésével a pénzkövetelés biztosítására irányuló végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése végett [Vht (5) bekezdés]. 16 A hivatkozott bírósági ítélet alapján a Vht ai alapján az ingatlan vonatkozásában biztosítási intézkedésként elrendelhető zárlatnak a keresettel érvényesíteni kívánt követelés vonatkozásában a bíróság előtti eljárásban még egy feltételnek kell megfelelnie, nevezetesen a követelésnek az ingatlan tulajdonjogára, használatára vagy birtokára kell vonatkoznia. Egyéb esetben tehát pénzkövetelés biztosítására vonatkozó szabályok szerint végrehajtási jog bejegyzésének, vagy perfeljegyzésnek, vagy perindítás ténye feljegyzésének lehet helye. Ahogyan azt korábban a fogalom meghatározások körében már említettük, a Ptk., valamint a Kormány rendelet vonatkozó rendelkezései alapján gyámhatóság gondnokság alá helyezés iránti per megindításának szükségessége esetén zárlatot rendelhet el a vagyon 15 Vht a 16 BH

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 45 védelme érdekében. Ebben az esetben az elrendelő határozatot a gyámhatóság hozza meg, és megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a feljegyzés iránt. A zárlatot elrendelő gyámhatósági határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, vagyis azonnal végrehajtható. Ez azonban nem jelenti a jogorvoslat lehetőségének kizárását, mivel a Pp. és a Kormány rendelet rendelkezései értelmében a gyámhatóság 8 napon belül köteles a gondnokság alá helyezési pert megindítani, a bíróság pedig a keresetlevél beérkezését követő 30 napon belül a zárlatot elrendelő határozatot felülvizsgálni. Ennek eredményeként a bíróság a gyámhatóság határozatát hatályában fenntartja, vagy módosítja akként, hogy a zárlatot megszünteti. 17 A gyámhatóság által elrendelt zárlat ideiglenes jellegéből, valamint abból, hogy az a bíróság által történő megerősítésre szorul, merül fel a következő gyakorlati kérdés. Abban az esetben, ha a bíróság a gyámhatóság által elrendelt zárlatot fenntartja, és erről rendelkező döntését megküldi az ingatlanügyi hatóság részéről szükségessé válik-e a korábban a gyámhatóság javára feljegyzett zárlat tényének módosítása, úgy hogy annak jogosultja az a bíróság legyen, mely előtt a gondnokság alá helyezési per folyik. Véleményünk szerint a közhitelesség elvét is figyelembe véve a fenti esetben szükséges a bejegyzés módosítása azért is, mert a gyámhatóság által elrendelt zárlat ideiglenes jellegű, másrészt azért is mert, a per befejeztével, az abban hozott ítéletnek megfelelően fog alakulni a zárlat sorsa is. Amenynyiben a per befejeztével a bíróság döntése szerint a gondnokság alá helyezés szükséges, a zárlat tényének törléséről fog rendelkezni, a gondnokság alá helyezés tényének egyidejű feljegyzése mellett. Álláspontunk szerint azonban az ingatlanügyi hatóságnak hatáskör hiányában nincs lehetősége a zárlat tényének hivatalból történő törlésére, még akkor sem, ha annak a gyámhatóság megkeresése alapján történő feljegyzése után a bíróság részéről nem érkezik megkeresés a zárlat további sorsa vonatkozásában. A gondnokság alá helyezési perek esetében nem csak a gyámhatóságnak van lehetősége a pert megelőzően a zárlat elrendelésére, hanem a per folyamán magának a bíróságnak is, akár a tárgyalást megelőzően, akár annak elhalasztása esetén az ideiglenes intézkedésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. 18 Zárlat elrendelése történhet a felek keresetlevélben előterjesztett kérelme alapján, vagy hivatalból. Ebben az esetben a bíróság fogja megkeresni az ingatlanügyi hatóságot a feljegyzés teljesítése érdekében. Fontosnak tartjuk még egyszer hangsúlyozni, hogy a bíróság a Vht a alapján minden előtte folyó peres eljárásban rendelhet el biztosítási intézkedést, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. Természetesen ezekben az esetekben is a Vht. szabályai az alkalmazandók, így az ingatlan-nyilvántartásba pénzkövetelés biztosítása érdekében végrehajtási jog, ingatlanra vonatkozó igény esetében pedig zárlat kerülhet feljegyzésre. Összefoglalva tehát az esetek nagy többségében a zárlat, zár alá vétel és biztosítási intézkedés feljegyzése iránti megkeresés a bírósági végrehajtó közvetítésével kerül az ingatlanügyi hatósághoz, egy-két már említett kivételtől eltekintve, amikor pl. a megkeresést a nyomozó hatóság, vagy a gyámhivatal adja ki, megküldve ezzel együtt az elrendelésről szóló döntést is. 17 Pp (2) (4) bekezdése 18 Pp. 308/A. -a

8 46 RES IMMOBILES A zárlat, zár alá vétel és biztosítási intézkedés ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének joghatásai Az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Vhr.) szerint a zárlat, a zár alá vétel, a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés feljegyzése után jogokat jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló, továbbá a Inytv. 16. e)-f) pontjában meghatározott jogok kivételével csak a zárlat, a zár alá vétel, a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének törlésétől függő hatállyal lehet bejegyezni. Erre a bejegyzésben utalni kell. 19 A fenti rendelkezés összhangban áll a zárlat, zár alá vétel és biztosítási intézkedés azon céljával, hogy megakadályozza az érintett vagyon elvonását a vagyonelkobzás és a magánfél által bejelentett polgári jogi igény kielégítése elől. A függő hatályú bejegyzés azt jelenti, hogy amennyiben a tárgyalt tények feljegyzése után a fent tárgyalt kivételektől eltekintve jog bejegyzését kérik, az bizonyos szempontból joghatás kiváltására csak a zárlat megszüntetése és annak ingatlan-nyilvántartásból való törlése után alkalmas, a zárlat elrendelésére okot adó követelés sorsától függően. Például, ha jelzálogjog bejegyzésére kerül sor, a felek a szerződésből eredő jogaikat érvényesíthetik, illetve az abból fakadó kötelezettségek mint a kölcsön viszszafizetése terhelik őket, azonban a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a biztosítási végrehajtás keretében a végrehajtási jog, illetve a kielégítési végrehajtás esetén az árverés kitűzése a hozzá fűzött joghatás kiváltására csak a zárlat tényével biztosított követelés sorsától függően alkalmas. A zárlat biztosítéki jellegét az is kiemeli, hogy amennyiben a zárlattal biztosított követelés iránti perben hozott döntés során például új szerző tulajdonjogát kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba, azzal egyidejűleg a függő hatályú bejegyzéseket, mint amilyen a fent említett jelzálogjog, vagy végrehajtási jog is lehet, törölni kell. Jogalkalmazási kérdésként merülhet fel, hogy miként alakul az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés ranghelye abban az esetben, ha a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés feljegyzése után a bíróság elrendeli a zár alá vételt. Bár az Inytv. erre vonatkozóan konkrét rendelkezést nem tartalmaz, a fenti jogintézmények, illetve a hozzájuk fűződő vagyoni igény jellegéből következtetve a helyes eljárás az lenne, ha a később elrendelt zár alá vétel a biztosítási intézkedés ranghelyén nyerne bejegyzést. Indokolható ez a Be. azon rendelkezésével is, mely szerint a biztosítási intézkedés bejegyzésétől fogva az azzal érintett személy köteles tűrni rendelkezési jogának átmeneti korlátozását. 20 Mivel ezen korlátozás a zár alá vétel elrendeléséig tarthat, továbbá azért is mert a biztosítási intézkedést követően haladéktalanul indítványozni kell a zár alá vétel elrendelését, a rendelkezési jog korlátozása folyamatosnak mondható. Tekintettel arra azonban, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezést nem tartalmaznak, az ingatlanügyi hatóság ezt csak abban az esetben teljesítheti, ha feljegyzés alapjául szolgáló határozatban vagy végzésben a megkereső szerv így rendelkezik. Jogtörténeti érdekességként, és a zárlat joghatásainak szempontjából érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy az 1960-as évek- 19 Vhr a 20 Be (6) bekezdése

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 47 ben hatályos telekkönyvi jogszabályok alapján az úgynevezett B lapra amely ma a tulajdoni lap II. részének felelt meg kellett bejegyezni a zárlatot, ha az ingatlanra irányuló igényt biztosított. Ilyen tekintették az ingatlan tulajdonjogára irányuló vagy az állam vagyonelkobzásra irányuló igényét, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos ingatlanra vonatkozó igényt. 21 A C lapra polgári jog igény biztosítására lehetett zárlatot feljegyezni. Az ilyen zárlat pénzkövetelés biztosítására szolgált, ezért jogi természete a jelzálogjogéhoz volt hasonló. Így tehát azt egész ingatlanra vagy egész tulajdoni illetőségre lehetett bejegyezni és a bejegyzésben fel kellett tüntetni azt az összeget, amelynek biztosítására szolgált. 22 A jelenleg hatályos Vht. feltehetőleg az előbbihez hasonló okból különbözteti meg egymástól a pénzkövetelés biztosítását, a meghatározott dologra vonatkozó zárlattól akként, hogy előbbi tekintetében végrehajtási jog bejegyzését teszi lehetővé. A zárlat, zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés megszűnésének esetei Természetesen a fenti tények ingatlannyilvántartásból történő törlésére is irányadóak a megkeresésre, hatósági vagy bírósági határozatra vonatkozóan a feljegyzés esetében tárgyalt alaki és tartalmi követelmények. Általánosan elmondható, hogy a feljegyzett zárlat (zárlat, zár alá vétel és bűnügyi zárlat) és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének törlésére irányuló megkeresés az esetek többségében az azt elrendelő hatóságtól vagy bíróságtól érkezik. A fentiek alól kivételt képez pl. ha a gyámhatóság zárlatot elrendelő határozatát a gondokság alá helyezési per folyamán a bíróság úgy módosítja, hogy a zárlatot megszünteti. Ebben az esetben az ingatlan-nyilvántartási feljegyzés törlése a bíróság határozatán alapul. A nyomozás során elrendelt zár alá vétel törlése iránti eljárás is eltérő lehet az általánosságban elmondottaktól, mivel azt a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti azt. 23 Véleményünk szerint hivatalból kell törölni a nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedést abban az esetben, ha a bíróság a zár alá vételt elrendeli és nem rendelkezik arról, hogy azt az ingatlanügyi hatóság a biztosítási intézkedés rangsorában jegyezze fel. Megjegyzendő, hogy a törlésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha teljes bizonyossággal beazonosítható, hogy a zár alá vételről rendelkező megkeresés ugyanarra az ügyre vonatkozik. A Be (4) bekezdés a) pontja szerint olyan eset is előfordulhat, amikor a zárlatot meghatározott időtartamra jegyzik fel az ingatlan-nyilvántartásba. Természetesen, ha a feljegyzés alapjául szolgáló megkeresés, illetve határozat tartalmazza ezt az időtartamot, ennek lejárta után a tényt hivatalból kell törölni az Inytv. 50. (4) bekezdése alapján. Egyebekben a Be. részletesen szabályozza azokat az eseteket, amikor a zárlatot vagy biztosítási intézkedést meg kell szüntetni. 21 Kampis György Telekkönyvi Jog Közgazdasági és Jogi Kiadó oldal 22 Kampis György Telekkönyvi Jog Közgazdasági és Jogi Kiadó oldal 23 Be (7) bekezdése

10 48 RES IMMOBILES A Vht. által szabályozott biztosítási intézkedések eredményeként feljegyzett zárlat, illetve pénzkövetelés biztosítására bejegyzett végrehajtási jog addig áll fenn, amíg a kielégítési végrehajtást nem rendelik el, illetve amíg a bíróság a biztosítási intézkedést meg nem szünteti. 24 A Vht. a Be.-hez hasonlóan szabályozza azokat az eseteket, amikor a biztosítási intézkedés megszűnik. Ezek közül a biztosítási és kielégítési végrehajtás szoros összefüggését kell kiemelni, mely szerint, ha egy ingatlant a biztosítási végrehajtás során lefoglaltak, akkor a kielégítési végrehajtást az ingatlan ismételt lefoglalása nélkül folytatják le a Vht. erre vonatkozó szabályai szerint. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáért fi zetendő igazgatási szolgáltatási díj Tekintettel arra, hogy a jogalkotó január 1. napjával jelentősen módosította az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvényt (Díjtörvény), aktualitásként merül fel jelen írás tárgyát képező tények feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak alakulásának kérdése. A Díjtörvény úgy fogalmaz, hogy az elsőfokú eljárásért ha e törvény másként nem rendelkezik változással érintett ingatlanonként 6.600,- forint összegű díjat kell fizetni. Mivel a módosítás következtében teljes személyes díjmentességben csak a Magyar Állam részesül, továbbá a tárgyi díjmentesség eseteit is jelentősen szűkítette a jogalkotó, érdemes sorra venni, hogy mely eljárások esetében terheli díjfizetési kötelezettség a Díjtörvény szerint meghatározott személyt. A vonatkozó jogszabály szerint tárgyánál fogva díjmentes a közigazgatási hatóság és a büntető ügyben eljáró bíróság által elrendelt zárlat, a büntetőügyben eljáró bíróság által elrendelt zár alá vétel, továbbá az ügyész és a nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének feljegyzésére és törlésére irányuló eljárás. A fentiek alapján megállapítható, hogy csak a közigazgatási hatóság által elrendelt zárlat, továbbá a büntető ügyben akár a bíróság, akár a nyomózó hatóság vagy ügyészség által elrendelt zárlat, valamint büntető ügy kapcsán a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés feljegyzése, illetve törlése iránti eljárás díjmentes. Egyéb esetekben, mint pl. a Vht ai alapján, vagy a gyámhatóság, illetve a bíróság által gondnokság alá helyezéssel kapcsolatosan elrendelt zárlat ingatlan-nyilvántartási feljegyzésére irányuló díjköteles, mely esetekben az igazgatási szolgáltatási díjat a Díjtörvény 32/E. (1) bekezdésében meghatározott személy köteles megfizetni. 24 Vht (1) bekezdése

11 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 49 Összegzés A fent tárgyaltak alapján jól látható, hogy a zárlat, zár alá vétel és az azt megelőző biztosítási intézkedés tényének feljegyzése iránti és az azt megelőző eljárások sokrétű és bonyolult jogági megjelenéssel büszkélkedhetnek. Már a fogalmi megnevezések alapján is levonható az a következtetés, hogy a magyar jogrendszer nem következetesen használja azok fogalmát, elnevezései sem egységesek. Jelen munka annak ingatlan-nyilvántartási eljárásra szűkített volta miatt sem nyújthat átfogó segítséget valamennyi jogalkalmazó számára, célja csupán, hogy megvilágítsa a jogintézmények lényegét és az azzal kapcsolatos sarkalatos kérdéseket, kifejezetten az ingatlan-nyilvántartási eljárás szempontjából. Végső következtetésként levonható, hogy a tárgyalt jogintézményekre vonatkozó különböző jogterületeket érintő jogszabályok terminológiájában fennálló eltérések okán az ingatlan-nyilvántartásban a zárlat, a zár alá vétel, továbbá a bűnügyi zárlat egységesen, mint zárlat ténye jelenik meg. Az említett eltérő szóhasználatokat a Vht. próbálja meg egységesíteni oly módon, hogy ingatlan zárlata esetén kimondja, hogy a földhivatal a zárlatot bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, valamint azzal is, hogy a bűnügyi zárlat végrehajtására a zárlat szabályait rendeli alkalmazni. * * *

12

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Balogh Eszter Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért, a tulajdoni-lap

Részletesebben

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra A hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései 1 A jogerő alapkérdései A jogerő jogtörténeti / normatani / jogdogmatikai fogalma. Elméletileg a határozat véglegességét jelenti. Összetevői: - megtámadhatatlanság,

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén Az ingatlan-nyilvántartásba való tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmek,

Részletesebben

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Dr. Hegedűs Annamária A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv A Magyar Közlöny 57. számában hirdették ki az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI Végrehajtási intézkedés foganatosítása előfeltételek Egy bírósági végrehajtási eljárás két különböző, egymást követő szakaszra épül : a végrehajtás elrendelése és a végrehajtás foganatosítása. A végrehajtás

Részletesebben

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 9706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) Ha a tör vény hatálybalépését köve tõen az alapítvány bármely adatában változást jelentettek be, de ez nem tartalmazza a tör vényes képviselõ természetes

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - ADÓELJÁRÁS Dr. Huszár Eszter - dr. Keindl László Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján Az egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A Kinizsi Takarékszövetkezet zirci 0111/7. hrsz.- ú ingatlanra vonatkozó jelzálogjogának érvényesítése

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei az I. fokú földhivatali eljárásban

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei az I. fokú földhivatali eljárásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei az I. fokú földhivatali eljárásban Amikor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM

1997. 109/1999. (XII. 29.) FVM 13664 A földművelésügyi miniszter 13/2014. (IX. 25.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról Az ingatlan-nyilvántartásról

Részletesebben

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások a bírósági végrehajtással összefüggésben Több hír és állítás látott napvilágot arról, hogy családok tízezrei válhatnak

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései

Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szántay Bernadett Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései Jogesetmegoldó rovatunkat folytatva ezúttal

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

1. sz. melléklet. Cselekvőképességi szabályok. I. A Ptké.-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek. 1) A Ptké. 3. -ához.

1. sz. melléklet. Cselekvőképességi szabályok. I. A Ptké.-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek. 1) A Ptké. 3. -ához. 1. sz. melléklet Cselekvőképességi szabályok I. A Ptké.-hez kapcsolódó javaslatok és észrevételek 1) A Ptké. 3. -ához A Ptké. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3. A tizennegyedik életévét már betöltött

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Adósságrendezés az alábbi főbb együttes feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezhető:

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Adósságrendezés az alábbi főbb együttes feltételek együttes fennállása esetén kezdeményezhető: Magáncsőd A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény bevezette a magáncsőd jogintézményét, amelynek célja az, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő belföldi természetes személyek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól /egységes szerkezetben a 35/2010.

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Adóvégrehajtás Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2 2.K.30.191/2013/6. 2 elektronikus hírközlési szolgáltatásból eredő tartozás, ebből következően az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem korlátozható kizárólag telefonkészülék vételárából fennmaradó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kazmar Enikő A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése A 2008. évi XXXVI. törvény módosította a termőföldről

Részletesebben

~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l

~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l Qfszú> Irományszám : gya és Hlvet t lq 44'1.Í." ~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l 1. (1) Az ingatlan-nyilvántartásról

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12.

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. Tartalom A járási szervezet-rendszer rövid bemutatása Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Gyakorlati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések 1. Milyen feltételek esetén jogosult valaki az eljárásban történő részvételre? Több együttes feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy adós az eljárást kezdeményezhesse,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről

Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről Tisztelt Érdeklődő! Az alábbi átfogó leírás segítségével minden általában szükséges információt, illetve választ megkaphat az árverezőkre vonatkozó

Részletesebben

Ember, Drabos és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere. Az ingatlanfinanszírozás. gyakorlati kérdései Jogi hírlevél

Ember, Drabos és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere. Az ingatlanfinanszírozás. gyakorlati kérdései Jogi hírlevél Ember, Drabos és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere Az ingatlanfinanszírozás 1 gyakorlati kérdései Jogi hírlevél 1. A törlési kereset megindítására nyitva álló határidő

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l

а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l ЭNаg$Yíi1ё s Hivatal a 1'1.'6^^ : 2014. évi.... törvény Ёrkezca : 7014 MД. J 0 6., а devizában eladósodott személyek védelme érdekében szükséges egyes törvénye k módosításáró l 1. Az illetékekről szóló

Részletesebben

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. véleménye A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet véleménye a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre. NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2003. (VI. 17.) RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ IGÉNYEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT

KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT KÉRELEM GYERMEKTARTÁSDIJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT Alulírott születési név: szül. h: szül ideje: anyja neve: lakcím: szám alatti lakos tartásra jogosult szülő előadom: A Bíróság az -én hozott számú ítélettel

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Mi a magáncsőd? A magáncsőd vagy családi csődvédelem, illetve az adósságrendezési eljárás szinonim szavak,

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

T/12337. számú törvényjavaslat

T/12337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12337. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tranzakció visszautasítva: nincs fedezet

Tranzakció visszautasítva: nincs fedezet Tranzakció visszautasítva: nincs fedezet - avagy a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vonatkozó bírósági végrehajtás menetének általános szabályairól - Szerző: dr. Neizer Norbert 2012. november

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben