PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda Budapest, Robogó u. 3. OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Rákosmenti Robogó Óvoda Budapest, Robogó u. 3. OM Intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2 2. Gyermekkép, óvodakép 3 3. A nevelés alapvető keretei 5 Egészséges életmód kialakítása 5 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 7 A gyermeki személyiség fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére 9 4. Az óvoda alapműködésének szervezeti felépítése 12 Testületünk 12 Tárgyi feltételek 13 Az óvodai élet megszervezése 13 A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése 14 Óvodánk kapcsolatai A gyermekek tevékenységformái, az óvodapedagógus feladatai. 18 Játék 18 A külső világ tevékeny megismerése 27 Verselés, mesélés 34 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 40 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 44 Mozgás 51 Munka jellegű tevékenységek 54 Tevékenységekben megvalósuló tanulás Gyermekvédelem Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos gyermekek integrált nevelése Robogó Óvodáért Alapítvány Utószó - Alapelvek, módszerek, eszközök 67 Legitimációs záradék 69 2

3 1. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! A Rákosmenti Robogó Óvoda nevelési programjának törvényi és szakmai alapját az Óvodai nevelés országos alapprogramja adja, különös tekintettel "A hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit." ÓNOAP Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy a/ Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával; b/ A gyermeket - mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg; c/ A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; d/ Az integrációt elősegítse, biztosítsa az esélyegyenlőség feltételeit, és csökkentse a sajátos nevelési igényből eredő hátrányt a testi fogyatékos gyermekek integrált nevelésében. A programunkban megfogalmazott irányelvekkel, módszerekkel, innovációval, valamint a tárgyi és a környezet adta lehetőségekkel, kapcsolatrendszerünkkel a folyamatos fejlődésnek, értékmegőrzésnek kívánunk esélyt adni. Óvodánk célja, hogy kulturált, gyerekbarát családias környezetével, magas színvonalú pedagógiai munkával, jó közösség létrehozásával, illetve megőrzésével kerületünk és a Rákoscsaba-újtelepi polgárok személyes boldogulásához járuljon hozzá. 3

4 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép 1. Óvodánk gyermekképe megegyezik az óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a társadalomtudományokban kialakított gyermekképpel, ezek szerint: "A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 2. Óvodánk fő törekvése, hogy megfeleljünk a gyermekközpontúság követelményének. Ebben a törekvésében preferenciát élvez a családok sokoldalú támogatása, a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetük magas színvonala. 3. Mindennapos tevékenységünkben figyelembe vesszük a társadalmunkban bekövetkezett változásokat: a megváltozott családot, a családokban változó szerepeket, a nemek közötti egyenjogúság alakulását. Óvodánk vállalja a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik problémáinak kezelését: gyermekek gondozását, segítését, megfelelő szakemberek illetve intézményekhez való jutását, juttatását. 4. Biztosítjuk a hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok gyermekeinek óvodai nevelésében: önállóságuk megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságuk védelmét. 4

5 Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője. 1. Kiemelt célunknak tartjuk: a gyerekek óvodába lépésig kialakult helyes, kulturált szokásainak megőrzését, a gyermek egészségének védelmét, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, higiéniai kultúra alakítását, a tárgyi környezet a kornak megfelelő színvonalú kialakítását, fejlesztését, a felnőtt környezet példamutatását, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 2. Nevelésünket a játékra, énekre, zenére, táncra, mesére és a külső világ tevékeny megismerésére alapozva, komplex módon tervezve kívánjuk megvalósítani; minden egyéb nevelési feladatot ezekre a területekre építünk. 3. Óvodánk céljának tekinti, hogy óvodásaink sokoldalú fejlődését, személyiségük kibontakozását elősegítse: az életkori, az egyéni és fejlődési sajátosságokat, valamint a szociális és a kulturális különbözőségeket figyelembe véve. 4. Nevelési feladatainkat a játékközpontúság, a szabad játék, az élménypedagógia elvének, az évszakok, jeles napok rendezőelveinek segítségével kívánjuk megvalósítani. 5. Programunkban megfogalmazott célok, feladatok meghatározásakor figyelembe vettük óvodánk környezetét, környezetének szociokulturális hátterét, melyre alapvetően a nagyvárosok zöldövezeteire jellemző kiegyensúlyozottabb, az átlagosnál kevesebb hátrányos helyzetű család igényeit. 5

6 3. A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Az óvoda feladatának tartja: a gyermekek gondozását és az egészséges életmódra nevelést, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelést, az anyanyelvi, és értelmi fejlesztés megvalósulását, a gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztését és megóvását. Egészséges életmód kialakítása - Óvodánk fontosnak tartja a gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodást az óvodába történő belépéstől annak elhagyásáig, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt. Ennek érdekében a nyitvatartási időben biztosítjuk a biztonságos, balesetmentes környezetet, a gyermekek állandó felügyeletét, védelmét, figyelünk a helyes magatartásformák kialakítására. Baleset esetén az elsősegélynyújtást követően azonnal orvost, mentőt hívunk, a szülőt haladéktalanul értesítjük. - A gyermekek óvodába kerülésükig kedvező családi körülmények között elsajátíthatják a tisztálkodás, az öltözködés, az étkezés alapvető technikáját, szociális normáit, szokásait. Vegyes életkorú csoportjainkban megtalálhatók és rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyekkel otthon már megtanulhattak bánni, illetve a nagyobbak, a 4-5 éves "gyakorlott" óvodás csoporttársak, akik már ismerik ezek használatát, az ezekkel kapcsolatos óvodai szokásokat, szabályokat. - Törekszünk gyermekeink egészségének védelmére, óvodánk helyiségeinek optimális hőmérsékletére, páratartalmára, tisztaságára, napjában több alkalommal történő szellőztetésre, a mosdókban kellemes hőfokú folyóvízre, stb. - Gondot fordítunk, illetve optimális időt biztosítunk a helyes öltözködésre, az öltözködési technikák elsajátítására, gondos öltöztetésre. - Mosdóink lehetőséget adnak a higiénikus WC-használatra, tisztálkodásra. - Napirendünk minden részében elegendő időt ad a nyugodt tevékenykedéshez, a gyermekek életkori sajátosságainak, viszonylagos lassúságának, kommunikációs nehézségeinek, koordinálatlan mozgásának, érzelmi determináltságának tiszteletben tartása révén. 6

7 - Gyermekeink természetes mozgásának és testi képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, mozgáskoordináció) fejlődéséhez több lehetőséget is biztosítunk: mindennapos testnevelés szabad játék az udvaron tervezett testnevelés tevékenység prevenciós torna (Kriston Andrea-féle, altesti izomzatot fejlesztő torna epocha jelleggel) egyéb változatos mozgásos tevékenységek felkínálása A mozgásos tevékenységekkel az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a jó kondíció kialakítására és megőrzésére, a betegségek megelőzésére törekszünk. Félévente egyszer sportnapot szervezünk a szülők bevonásával, amelynek célja a mozgás megszerettetése, az együtt játszás, együtt mozgás örömének átélése, a családi kapcsolatok erősítése, elmélyítése. - Gyermekeink étkeztetésének higiéniájáról, esztétikájáról jó minőségű étkészlettel, evőeszközökkel, azok folyamatos tisztántartásával, szakszerű tárolásával, az étkezésekre való felkészüléssel, terítéssel, az ennivaló szakszerű kezelésével, az asztalbontás jó szervezésével gondoskodunk. - Az ételek választékosságát, minőségét, mennyiségét, a szállítás pontosságát, higiéniáját a szállító céggel való folyamatos, korrekt együttműködéssel biztosítjuk. - Az étkezések megkezdése előtt felhívjuk a gyerekek figyelmét az ételek egészséges összetevőire, a bennük rejlő vitaminok jótékony hatására. - Gyümölcs, illetve zöldségnapjainkon alkalmat teremtünk az egészséges táplálkozás sajátosságainak ismertetésére is. Így hetenkénti egy-egy alkalommal a gyerekekkel közösen készítünk gyümölcs és zöldség salátákat, rágcsálni valókat. - Gyermekeink testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében minden lehetséges erőfeszítést megteszünk: óvó-védő eljárások ismertetése (pl.: közlekedési szabályok ismertetése, felidézése séta, kirándulás megkezdése előtt; a figyelem felhívása az óvoda tárgyi eszközeinek - bútorok, játékok, berendezési tárgyak, udvari játékok és eszközök - rendeltetésszerű használatára, megóvására) tűzvédelmi előírások megismertetése és gyakoroltatása a gyerekekkel minden nevelési év kezdetén 7

8 szenvedélybetegség (dohányzás) kialakulásának megelőzése irányuló prevenciós tevékenység évente 2 alkalommal - Munkatársainknak - szakszerű tevékenységük, felkészültségük révén, a szülők együttműködésével párosulva - a gondozás területén jó példát kell mutatniuk: a rendszeres tisztálkodásban: - alapos mosakodással, törölközéssel - napi többszöri fogmosással - rendezett hajviselettel az öltözködésben: - az évszaknak megfelelően, réteges öltözködéssel, - praktikussággal - gondossággal az étkezésben: - az egészséges ételek fogyasztásával - az általános illemszabályoknak betartásával - helyesen használva az evőeszközöket az egészséges életvitelben, melynek számos nyomát fedezheti fel a gyermek érzékenységével, világra való nyitottságával a felnőttek környezetében. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 1. Az óvodás korosztályra az érzelmi meghatározottság a jellemző, ezért az óvodai életbe kapcsolódás pillanatától fogva érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk. Ennek érdekében biztosítani kívánjuk a szabad csoport-, gyermektárs-, pedagógus-választást. A felvételi kérelem benyújtása előtt lehetőséget adunk óvodánk megismerésére. Ennek keretében mód nyílik az alábbiakra: - ismerkedés óvodánkkal, óvodánk életével - munkatársaink megismerésére - családlátogatásra - programunk tanulmányozására - a Robogó Baráti Társaság életébe való bekapcsolódásra. 8

9 Óvodánk folyamatosan fogadja az érdeklődőket, (nyílt napot nem tartunk) egy a mindkét félnek, szülőknek illetve óvodánknak megfelelő, megbeszélt időpontban. A beiratkozás alkalmával egyéni kéréseket, elképzeléseket csoport, gyerek illetve óvodapedagógus választása érdekében figyelembe veszünk és lehetőségeink szerint teljesítjük azokat. Az óvodába járás megkezdésével, jellemzően szeptemberben, de a nevelési év egészében pedagógiai szempontjaink elsődlegessége mellett lehetőséget adunk a szülők számára, hogy gyermeküket óvodai alkalmazottainkkal közösen - bevezesse óvodánk életébe; a gyermek és a szülő együtt ismerkedhessen az új közösséggel, szokásokkal, tárgyi környezettel. Munkatársaink ebben az időszakban szorosan együttműködnek a szülőkkel, annak érdekében, hogy gyermekünk beilleszkedése optimális legyen. 2. A családban kialakított kulturált magatartásformák, szokások pozitív megerősítését, a gyermek értékeinek megőrzését elsődleges feladatunknak tekintjük. A vegyes életkorú csoportokban természetes körülmények között - testvérekkel, barátokkal, szomszédokkal, stb., otthoni kabalával, játékokkal, otthoni közös élményekkel - biztosítottnak látjuk az óvodai beilleszkedést, valamint a későbbi érzelmi, erkölcsi és közösségi fejlődést. A csoportok kialakításakor törekszünk: - a gyermekek személyes kapcsolatainak, tárgyakhoz való kötődésének megőrzésére, - a korosztályok, valamint - a fiúk-lányok számának arányára, - a szülők és a pedagógusaink kapcsolatára, a köztük kialakuló bizalomra. 3. Óvodai életünkben a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, tolerancia, szolidaritás), akaratának (önállóságának, kitartásának, feladat- és szabálytudatának) természetes (spontán) és irányított fejlődésének feltételeit teremtjük meg a kisebb és nagyobb gyerekek, valamint az óvodapedagógus kapcsolatrendszerében, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek megértsék és elfogadják azt, hogy az emberek különböznek egymástól. 4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű az óvodai alkalmazottak személyisége, viselkedése és bánásmódja. Nézetünk szerint a felnőtt személyisége nevel. Fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink a szülők számára is megismerhetők legyenek. Tiszteletben tartva a magánélet szféráját, számos lehetőséget biztosítunk munkatársaink "munkán" kívüli megismerésére. Programjaink ezt a célt is szolgálják. 9

10 5. Óvodánk törekszik arra, hogy gyermekeink életkori sajátosságaira építve figyelembe véve a gyermek egyéni érdeklődését és kíváncsiságát - programunk sokrétű legyen, differenciáltan, egyéni bánásmóddal, ösztönző környezet megteremtésével segítse elő értelmi fejlődésüket, az ismeretek rendszerezését (az érzékelés, észlelés, tudati állapot, tanulás, emlékezés, figyelem, gondolkodás, nyelv és a hozott, spontán szerzett tapasztalatok, a kommunikáció valamint a kreativitás, alkotóképesség terén). Az anyanyelvi nevelést valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatnak tartjuk. 6. Óvodánk a gyermekek nyitottságára épít, segítjük őket megismerni szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja. A gyermeki személyiség fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére Ahogyan programunk bevezető részében már írtuk, idézve az óvodai nevelés országos alapprogramját, óvodánk arra törekszik, hogy tiszteletben tartsa - a gyermekeink személyiségét, adottságait, tehetségét - a családok, szülők jogaiból, szándékából adódó, gyermekeinkre ható akaratot. A gyermek az óvodáskor végén belép egy lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódik. A családi nevelés és óvodánk nevelő munkájának hatásaként gyermekeink döntő többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Rendelkezik: - öntudattal - kellő önismerettel - Robogó óvodás közösségi tudattal (több jó baráttal, el nem feledhető, kisebb és nagyobb óvodás társsal) - feledhetetlen óvó nénikhez és óvodai alkalmazottakhoz fűződő kapcsolatokkal - sok szép és gazdag élménnyel - óvodás relikviákkal. Gyermekeinkkel szemben támasztott követelményeink, valamint munkatársaink mindennapos tevékenysége, példamutatása, szeretetének hatására gyermekeinkben tetten érhető - a szabadság érzése, szeretete 10

11 - az önállóság - a nyitottság, befogadókészség - a figyelem - a felnőttek és gyermektársaik iránti tisztelet - az érdeklődés - a kitartás - a feladattudat - a feladatmegoldó képesség - a szolidaritás képessége - a kommunikációs készség - az együttműködés szándéka és készsége Gyermekeink ismerete kiterjed - az önellátással kapcsolatos minden feladatra (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) - a közösségben az időhöz, helyhez, a különböző tevékenységeknek megfelelő helyes viselkedésre - az óvodai és az ahhoz hasonló iskolai szokásokra Óvodai életük során gyermekeink elsajátíthattak, megismerhettek számos igen fontos, értékes játékos tevékenységet és játékot. - társasjátékokat - játékeszközt - játékszabályokat - a győzelem és a vesztés élményét - matematikai ismereteket A minket körülvevő világról - széles és adekvát ismeretekkel - sok-sok élménnyel, tapasztalattal - tisztelettel és szeretettel rendelkeznek gyermekeink. A minket körülvevő világ TV-s, videós, számítógépes kultusza ellenére gyermekeink többsége szereti az irodalmat, sok-sok 11

12 - mesét, verset melyeket ismernek, vagy éppenséggel kívülről tudnak. Az élményszerű énekes, zenés, táncos foglalkozásainknak és a Kolompos együttes rendszeres tevékenységének köszönhetően gyermekeink - ismeretei - érzelmei, szeretete - tudása válik jellemzővé az ének, a játék és a tánc közösségi élménye során. Mindenféle manuális tevékenység terén szerezhettek - ismeretet - jártasságot - kézügyességet - esztétikai nyitottságot - tapasztalatot Testi fejlettség terén - koordinált mozgás - bátorság - ügyesség - erő, dinamika jellemző, szigorúan gyermekeink testi adottságaihoz mérten. 12

13 4. AZ ÓVODA ALAPMŰKÖDÉSÉNEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, amely nevelőmunka az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével történik. Testületünk 1. Az óvodában a nevelőmunkát 9 óvodapedagógus, mint kulcsszereplő végzi, pedagógiai szabadságuk birtokában, a gyerekek számára példát mutatva. 8 óvodapedagógus csoportban tevékenykedik, 1 óvodapedagógus munkája nagy részét vezetőként teljesíti. 2. Dajka munkakörben 4 fő dolgozik. Feladatuk az óvodapedagógusok munkájának segítése, elsősorban a gyerekek gondozásában, szükségleteinek kielégítésében. 3. A reggeli és esti takarítási feladatokat 2 fő takarító látja el a csoportszobákban és más helységekben. 4. Az óvodapedagógusok munkáját további 1 fő pedagógiai asszisztens segíti heti váltásban a csoportok között, illetve igény szerint (pl.: csoportos kirándulás, betegség esetén). 5. Az óvodatitkár munkaügyi, gazdálkodási és szervezési feladatokat lát el. 6. Gondnokunk rendszeres karbantartási, hibaelhárító és kertgondozási munkákat végez, segíti a pedagógusok és a dajkák munkáját. 7. Az óvodavezető-helyettes feladata - csoportbeli pedagógiai munkáján felül - a vezető helyettesítése, a dajkák munkájának irányítása, valamint tanügyi feladatok ellátása. 8. Az óvodavezető feladata a pedagógiai munka irányítása, szervezése, a munkaügyi teendők lebonyolítása, a gazdálkodási feladatok ellátása, tanügyi feladatok végrehajtása. 9. Testületünk pedagógiai munkáját pedagógus munkaközösség segíti. 13

14 Tárgyi feltételek Az óvoda épületének, kertjének folyamatos, terv- és szakszerű fejlesztését elengedhetetlennek tartjuk. Célunk, hogy a gyerekek számára biztosítsuk a fejlődésükhöz szükséges egészséges, esztétikus, praktikus környezetet. Szándékunkban áll az öltözők, a konyha fejlesztése; a csoportszobák berendezésének felújítása, az udvar burkolatának átépítése, növények ültetése, fűfelület kialakítása, tornaszoba építtetése. Gondoskodunk az eszközök megfelelő, optimális mennyiségéről, minőségéről, sokféleségéről, az SNI-s gyermekek szükségleteinek kielégítéséről. Lehetőségeinket, vágyainkat a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről készült jegyzék nyújt bővebb tájékoztatást. Az óvodai élet megszervezése 1. Vegyes csoportokban három korosztály él együtt. A csoportok száma négy. 2. Napirendünk alkalmazkodik az eltérő családi adottságokhoz, körülményekhez. 3. Napirendünk: : ügyeletet tartunk, egy csoportban vannak a gyerekek : szabad játék, foglalkoztatók, foglalkozások (pl. a nagytestnevelés a hét egy adott napján 8.15-től) : reggelizés (előtte mosdózás) : foglalkoztatók, foglalkozások, szabad játék : udvari tevékenységek (előtte, utána mosdóhasználat, öltözködés) levegőzés, szabad és szervezett játék, kerti munka : ebéd : mosdóhasználat, ágyazás : csendes pihenő : ébredés, mosdózás, ágyazás : uzsonna szabad játék : ügyelet 14

15 Napirendünkhöz rugalmasan lehet csatlakozni. A figyelembe vehető és betartásra ajánlott szempontunk, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarjuk meg (így pl. az úgynevezett "nagytestnevelést", amely egy-egy csoportban a hét egy adott napján 8.15-kor kezdődik és fél óráig tart). 4. Az óvoda 6.00-tól ig tart nyitva : a reggeli kezdési időpontja : az ebéd vége 15.00: a csendes pihenő vége : az uzsonna vége Ezek napirendünk azon időpontjai, melyek a gyermekek óvodába lépéséhez, elviteléhez adnak támpontot. 5. Foglalkozásainkat délelőtt tartjuk, egy-egy nap egy témakörre koncentrálva, illetve foglalkoztató jelleggel egy egész héten keresztül, folyamatosan. Így minden nap van testnevelés (úgynevezett "kistestnevelés"), éneklés, zenélés, mesélés, illetve manuális foglalkoztatás. 6. Pedagógiai munkánkat rendszeres megbeszélésekkel, konzultációkkal, pedagógiai és pszichológiai tréningekkel, továbbképzésekkel segítjük. Ezt a tevékenységet feljegyzések, dokumentumok, háttéranyagok készítésével egészítjük ki. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése Gyermekeink fejlődése alapvető feltételének tekintjük az együtt élő, a nevelésben részt vevő személyek: gyermekek, szülők és más családtagok, pedagógusok folyamatos, harmonikus együttműködését. 1. Óvodánk arra törekszik, hogy széles körben tegye ismertté magát, programját, nevelő munkájának célját, lényegét. 2. Óvodánk nyitott, egész évben szívesen fogad minden érdeklődőt, kívánság szerint. Ezen alkalmakkor betekintést adunk mindennapi életünkbe, egyetlen egy feltétel betartása mellett, nevezetesen: gyermekeink élete nem zavarható meg (például a foglalkozások nem látogathatók). 15

16 3. Óvodánk számtalan időpontot, helyszínt biztosít azért, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy megismerjük egymást, lehessen találkozni pedagógusainkkal, óvodánkban munka közben, civilben az óvoda által szervezett programokon. Így megismerhetők kvalitásaink, a gyermekekhez és szüleikhez, a szakma és az általános kultúrához való viszonyunk, stb. A gyermekek óvodai életük során megtapasztalhatják, hogy szüleik és az óvoda dolgozói együttesen munkálkodnak azon, hogy mindennapjaik biztonságban, szeretetben, megértésben, élményekben gazdagon telnek. 4. A családdal való kapcsolattartás szervezett formái - ismerkedés az óvodával (egyeztetett időben) - szülői értekezletek (az első augusztusban, az új gyerekek szülei számára, januárban vagy februárban a tanköteles korú gyerekek szülei számára a leendő elsős tanítókkal, illetve igény szerint a pedagógusok adnak tájékoztatást a csoportban zajló, a nagyok iskolára való felkészítéséről) - családlátogatás (szülői, gyermeki meghívásra, vagy pedagógiai megokolásból) - fogadóóra (szülői, pedagógusi kezdeményezésre) - az óvoda által szervezett szabadidős programok (túra, kirándulás, színház- és mozilátogatás, egyéb rendezvények, havonta egy-két alkalommal) A szoros és korrekt együttműködésünk célja, hogy a neveléshez elengedhetetlen bizalom gyorsan alakuljon ki és maradjon meg és tartson az óvodán túli időszakban is. Óvodánk kapcsolatai 1. Robogó Óvoda Baráti Társaság. Szabad társulás, érdekközösség. Munkájában, rendezvényein részt vehet minden felnőtt családtag, aki óvodánkba jár, aki óvodánk közösségébe kíván valamikor tartozni (gyermekét hozzánk íratja az elkövetkezendő években), vagy éppen még hozzánk is szeretne tartozni (a gyerekek már "kijárták az óvodát"), valamint munkánkban résztvevő "külső" (pedagógus, pszichológus, művész, stb.) személy. 2. Iskolák. Óvodánk körzetéből három iskolai körzetbe tartoznak gyermekeink. Elsődlegesen e három iskolával, nevezetesen - a Diadal utcai általános iskolával, - a Gregor József általános iskolával, valamint 16

17 - a Szabadság sugárúti általános iskolával tartunk fent szorosabb kapcsolatot. Minden év februárjában szervezünk olyan szülői értekezletet, ahol e három iskola vezetői, pedagógusai adnak tájékoztatót intézményükről azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei iskolába mennek az adott év folyamán. Találkozóink, szakmai megbeszéléseink egy tanév folyamán is rendszeresek. Októberben volt óvodásainkat látogatjuk meg iskolájuk első osztályában. 3. Kerületi kulturális és szolgáltató intézményekkel: rendszeres kapcsolatot tartunk fent a rákosligeti Csekovszky Árpád Művelődési Házzal; közös rendezvényeink szervesen kapcsolódnak nevelő, oktató munkánkhoz, óvodai közösségünk fejlesztéséhez. 4. Intézményekkel és magánszemélyekkel, kommunikációs eszközökkel (pl. Internet) 5. Szakorvosi rendelők. A Naplás úti gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa és védőnője rendszeresen vizsgálja gyermekeinket, ellenőrzi fejlődésüket. A kerület szakorvosai évenként egy alkalommal hallás- és látásvizsgálatot végeznek, valamint a kerületi gyermekfogászati rendelő munkatársai évenként egyszer végeznek fogászati szűrést gyermekeink körében. Amennyiben a szűrések eredményeként komolyabb problémával találkoznak (jelzik óvodánknak) a megfelelő szakrendelőkben folyhat tovább a kezelés. 6. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi tagintézménye. Óvodánkban nevelési évenként végeznek iskolaérettségi illetve logopédiai felmérést, szűrést. Pszichológus illetve logopédus heti egykét alkalommal munkatársaink javaslatára, szülői egyetértéssel, illetve a szülők kérésére foglalkoznak gyermekeinkkel. A beszédhibák legkésőbb az iskolát megelőző évben logopédus fejlesztésével javíthatók, illetve küszöbölhetők ki azon gyermekek beszédhibái, akiknek spontán fejlődés mellett nem alakulna ki a helyes beszédük. A Nevelési Tanácsadó épületében további igényeknek megfelelően fejlesztő pedagógusok, pszichológusok állnak rendelkezésre. 7. Gyermekjóléti Szolgálat: összegyűjti a településen a gyermekekkel kapcsolatos információkat, tájékoztatja a rászoruló családokat a támogatási lehetőségekről és segíti őket érdekeik érvényesítésében. Szükség esetén kezdeményezi a hatósági beavatkozást, amennyiben más lehetőséget nem lát a gyermek védelmében. A Gyermekjóléti Szolgálat összefogja a gyermekvédelemben tevékenykedők munkáját, elősegíti az ügyben érdekeltek információcseréjét. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata: 17

18 - a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése - kialakult veszélyeztetettség megszüntetése - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése - szervezési, gondozási, szolgáltatási feladatok. A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeres gyermekvédelmi tanácskozók szervezésével, tartásával elősegíti pedagógusaink szakmai fejlődését e téren. Az előadások témái felölelik a gyermekvédelmi munka sajátosságait, aktuális feladatait, a gyermekekkel, a családokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, problémákat. 18

19 5. A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI, AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék Ajánlás és mottó A gyermek alapvető tevékenységi formája a játék; azért a játék, mert alapozza és egyben integrálja, azaz összerendezi a fejlődő személyiség minden - pillanatnyilag stabilitást adó, de lényegében állandó változásban levő - funkcióját. Alapoz, amennyiben nem csak az éppen fejlődésben levő funkciók, hanem a később érő funkciók alapjait is megteremti. Összerendez, amennyiben az egyidejűleg működő funkciókat koordinálja, s ezen túlmenően a később kialakuló összerendezések lehetőségeit is megteremti. Az óvodai élet játéka és a fejlődés egésze kétféle értelmi-érzelmi szabályozás alatt fejlődik: a kisóvodás tagolatlan értelmi-érzelmi szabályozása az első két év után és fejlődésének eredményeképpen lassan átfordul tagolt értelmi - s jóval kontrollálhatóbb érzelmi szabályozásba. Ha ez a folyamat lassú, akkor lehet szükség a fejlettség szerinti beiskolázás lehetőségét megteremtő, az óvodai nevelés időtartamát négy évre kitoló jogszabály érvényesítésére. A játék asszimilatív jellege a biztonságot jelenti, akkomodációs jellege a változást segíti. A fejlődés lényege az átmenetek hosszú soraiban érhető tetten. Ennek legjobb tükre a játék. A játék fejlődése végigvonul a mozgásosság, a képalkotás és a fogalomalkotás egymástól kissé független, de mégis szoros összefüggést mutató fejlődési állomásain. A kisgyerek játszik: futkározik, mintha-játékokat játszik, majd kitalálja körülírásból is, hogy a társa mire gondol. Amikor iskolába lép, ügyes, szépen beszél és már konkrét műveletekre képes. Élete első hét évében bejárja az emberiség szellemi fejlődésének szinte teljes útját. Dr. Páli Judit Pedagógiai szakpszichológus 19

20 A játék általános elvei Az óvodai nevelés helyi programjának legfontosabb területe a játék. A gyermekközpontú nevelési intézmény e tevékenységet tekinti alapjának, elfogadva azt, hogy a "játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze." Az óvodai játék teljes egysége hordozza a fejlődés - fejlesztés összes lehetőségét, a mindennapok érdekes és változatos tevékenységei, a mással nem helyettesíthető szabad játék vagy akár a szervezett, előkészített játékos programok, kirándulások biztosítják a tájékozódás széles spektrumát. Az általános tájékozottság kialakulásának folyamata: A gyermek értelmi fejlődése és szocializációja egymástól elválaszthatatlan egészet alkot. A szociális - kognitív fejlődés egybefonódása és az idegrendszer belső folyamatainak információszervező stratégiái: a viselkedés és a gondolkodás folyamatai az egyszerű funkciógyakorló játékoktól az idegrendszer három nagy alrendszerének működése által szerveződik tudattá, a tudásáról reális benyomásokat, visszajelzéseket értékelő tudattá, viselkedéssé. A gondolkodás szimbolikus eszközei teremtik meg a képzeletet, a véleményalkotás képességét, a mások viselkedésének értését, az empatikus szociális viselkedés lehetőségét. a hátterében mindazokkal az értelmi erőkkel, amelyekhez a figyelem, a percepció, a problémamegoldó gondolkodás, stb. adja az alapokat. A felnőtt és a gyermek kapcsolata a játékban A kisgyerek fejlődésének biztonsága a felnőttel kialakuló kapcsolat biztonságához kötődik. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt a szülő és az óvodapedagógus. Amikor a szabad játék kialakult, bevonható társ marad. A szociális folyamatok lassú fejlődésének elején a gyerekek egymással lazább viszonyban vannak, mint az őket gondozó - nevelő felnőttel. A játékfolyamat során a bármikor felkereshető felnőtt jelenléte biztonságos hátteret ad az orientálódó kisgyerek számára. Azok a játékformák, amelyek a "váltakozásos" kapcsolati játékokból fejlődnek ki (pl. adom - veszem), lassan vezetnek a gyakorlójáték - szimbolikus fantáziajáték sajátos egyvelegéhez, amelynek közös magva, hogy a gyermek képes maga megjeleníteni a játék síkján a jelen nem valót, legyen az mozgás vagy tárgy, legyen az esemény vagy szerep. A játék fejlődése során a mintha-játék kollaborációs, összedolgozott szerepekkel történő szerepjátékká teljesedése az óvodai játék egyik fő vonala. A kisgyermekkori kutató manipuláció fejlődik építő - konstruáló játékká, amely önálló 20

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben