PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda Budapest, Robogó u. 3. OM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Rákosmenti Robogó Óvoda Budapest, Robogó u. 3. OM Intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2 2. Gyermekkép, óvodakép 3 3. A nevelés alapvető keretei 5 Egészséges életmód kialakítása 5 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 7 A gyermeki személyiség fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére 9 4. Az óvoda alapműködésének szervezeti felépítése 12 Testületünk 12 Tárgyi feltételek 13 Az óvodai élet megszervezése 13 A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése 14 Óvodánk kapcsolatai A gyermekek tevékenységformái, az óvodapedagógus feladatai. 18 Játék 18 A külső világ tevékeny megismerése 27 Verselés, mesélés 34 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 40 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 44 Mozgás 51 Munka jellegű tevékenységek 54 Tevékenységekben megvalósuló tanulás Gyermekvédelem Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos gyermekek integrált nevelése Robogó Óvodáért Alapítvány Utószó - Alapelvek, módszerek, eszközök 67 Legitimációs záradék 69 2

3 1. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! A Rákosmenti Robogó Óvoda nevelési programjának törvényi és szakmai alapját az Óvodai nevelés országos alapprogramja adja, különös tekintettel "A hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit." ÓNOAP Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy a/ Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával; b/ A gyermeket - mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg; c/ A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; d/ Az integrációt elősegítse, biztosítsa az esélyegyenlőség feltételeit, és csökkentse a sajátos nevelési igényből eredő hátrányt a testi fogyatékos gyermekek integrált nevelésében. A programunkban megfogalmazott irányelvekkel, módszerekkel, innovációval, valamint a tárgyi és a környezet adta lehetőségekkel, kapcsolatrendszerünkkel a folyamatos fejlődésnek, értékmegőrzésnek kívánunk esélyt adni. Óvodánk célja, hogy kulturált, gyerekbarát családias környezetével, magas színvonalú pedagógiai munkával, jó közösség létrehozásával, illetve megőrzésével kerületünk és a Rákoscsaba-újtelepi polgárok személyes boldogulásához járuljon hozzá. 3

4 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép 1. Óvodánk gyermekképe megegyezik az óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a társadalomtudományokban kialakított gyermekképpel, ezek szerint: "A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 2. Óvodánk fő törekvése, hogy megfeleljünk a gyermekközpontúság követelményének. Ebben a törekvésében preferenciát élvez a családok sokoldalú támogatása, a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetük magas színvonala. 3. Mindennapos tevékenységünkben figyelembe vesszük a társadalmunkban bekövetkezett változásokat: a megváltozott családot, a családokban változó szerepeket, a nemek közötti egyenjogúság alakulását. Óvodánk vállalja a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik problémáinak kezelését: gyermekek gondozását, segítését, megfelelő szakemberek illetve intézményekhez való jutását, juttatását. 4. Biztosítjuk a hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok gyermekeinek óvodai nevelésében: önállóságuk megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságuk védelmét. 4

5 Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője. 1. Kiemelt célunknak tartjuk: a gyerekek óvodába lépésig kialakult helyes, kulturált szokásainak megőrzését, a gyermek egészségének védelmét, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, higiéniai kultúra alakítását, a tárgyi környezet a kornak megfelelő színvonalú kialakítását, fejlesztését, a felnőtt környezet példamutatását, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 2. Nevelésünket a játékra, énekre, zenére, táncra, mesére és a külső világ tevékeny megismerésére alapozva, komplex módon tervezve kívánjuk megvalósítani; minden egyéb nevelési feladatot ezekre a területekre építünk. 3. Óvodánk céljának tekinti, hogy óvodásaink sokoldalú fejlődését, személyiségük kibontakozását elősegítse: az életkori, az egyéni és fejlődési sajátosságokat, valamint a szociális és a kulturális különbözőségeket figyelembe véve. 4. Nevelési feladatainkat a játékközpontúság, a szabad játék, az élménypedagógia elvének, az évszakok, jeles napok rendezőelveinek segítségével kívánjuk megvalósítani. 5. Programunkban megfogalmazott célok, feladatok meghatározásakor figyelembe vettük óvodánk környezetét, környezetének szociokulturális hátterét, melyre alapvetően a nagyvárosok zöldövezeteire jellemző kiegyensúlyozottabb, az átlagosnál kevesebb hátrányos helyzetű család igényeit. 5

6 3. A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Az óvoda feladatának tartja: a gyermekek gondozását és az egészséges életmódra nevelést, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelést, az anyanyelvi, és értelmi fejlesztés megvalósulását, a gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztését és megóvását. Egészséges életmód kialakítása - Óvodánk fontosnak tartja a gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodást az óvodába történő belépéstől annak elhagyásáig, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt. Ennek érdekében a nyitvatartási időben biztosítjuk a biztonságos, balesetmentes környezetet, a gyermekek állandó felügyeletét, védelmét, figyelünk a helyes magatartásformák kialakítására. Baleset esetén az elsősegélynyújtást követően azonnal orvost, mentőt hívunk, a szülőt haladéktalanul értesítjük. - A gyermekek óvodába kerülésükig kedvező családi körülmények között elsajátíthatják a tisztálkodás, az öltözködés, az étkezés alapvető technikáját, szociális normáit, szokásait. Vegyes életkorú csoportjainkban megtalálhatók és rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyekkel otthon már megtanulhattak bánni, illetve a nagyobbak, a 4-5 éves "gyakorlott" óvodás csoporttársak, akik már ismerik ezek használatát, az ezekkel kapcsolatos óvodai szokásokat, szabályokat. - Törekszünk gyermekeink egészségének védelmére, óvodánk helyiségeinek optimális hőmérsékletére, páratartalmára, tisztaságára, napjában több alkalommal történő szellőztetésre, a mosdókban kellemes hőfokú folyóvízre, stb. - Gondot fordítunk, illetve optimális időt biztosítunk a helyes öltözködésre, az öltözködési technikák elsajátítására, gondos öltöztetésre. - Mosdóink lehetőséget adnak a higiénikus WC-használatra, tisztálkodásra. - Napirendünk minden részében elegendő időt ad a nyugodt tevékenykedéshez, a gyermekek életkori sajátosságainak, viszonylagos lassúságának, kommunikációs nehézségeinek, koordinálatlan mozgásának, érzelmi determináltságának tiszteletben tartása révén. 6

7 - Gyermekeink természetes mozgásának és testi képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, mozgáskoordináció) fejlődéséhez több lehetőséget is biztosítunk: mindennapos testnevelés szabad játék az udvaron tervezett testnevelés tevékenység prevenciós torna (Kriston Andrea-féle, altesti izomzatot fejlesztő torna epocha jelleggel) egyéb változatos mozgásos tevékenységek felkínálása A mozgásos tevékenységekkel az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a jó kondíció kialakítására és megőrzésére, a betegségek megelőzésére törekszünk. Félévente egyszer sportnapot szervezünk a szülők bevonásával, amelynek célja a mozgás megszerettetése, az együtt játszás, együtt mozgás örömének átélése, a családi kapcsolatok erősítése, elmélyítése. - Gyermekeink étkeztetésének higiéniájáról, esztétikájáról jó minőségű étkészlettel, evőeszközökkel, azok folyamatos tisztántartásával, szakszerű tárolásával, az étkezésekre való felkészüléssel, terítéssel, az ennivaló szakszerű kezelésével, az asztalbontás jó szervezésével gondoskodunk. - Az ételek választékosságát, minőségét, mennyiségét, a szállítás pontosságát, higiéniáját a szállító céggel való folyamatos, korrekt együttműködéssel biztosítjuk. - Az étkezések megkezdése előtt felhívjuk a gyerekek figyelmét az ételek egészséges összetevőire, a bennük rejlő vitaminok jótékony hatására. - Gyümölcs, illetve zöldségnapjainkon alkalmat teremtünk az egészséges táplálkozás sajátosságainak ismertetésére is. Így hetenkénti egy-egy alkalommal a gyerekekkel közösen készítünk gyümölcs és zöldség salátákat, rágcsálni valókat. - Gyermekeink testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében minden lehetséges erőfeszítést megteszünk: óvó-védő eljárások ismertetése (pl.: közlekedési szabályok ismertetése, felidézése séta, kirándulás megkezdése előtt; a figyelem felhívása az óvoda tárgyi eszközeinek - bútorok, játékok, berendezési tárgyak, udvari játékok és eszközök - rendeltetésszerű használatára, megóvására) tűzvédelmi előírások megismertetése és gyakoroltatása a gyerekekkel minden nevelési év kezdetén 7

8 szenvedélybetegség (dohányzás) kialakulásának megelőzése irányuló prevenciós tevékenység évente 2 alkalommal - Munkatársainknak - szakszerű tevékenységük, felkészültségük révén, a szülők együttműködésével párosulva - a gondozás területén jó példát kell mutatniuk: a rendszeres tisztálkodásban: - alapos mosakodással, törölközéssel - napi többszöri fogmosással - rendezett hajviselettel az öltözködésben: - az évszaknak megfelelően, réteges öltözködéssel, - praktikussággal - gondossággal az étkezésben: - az egészséges ételek fogyasztásával - az általános illemszabályoknak betartásával - helyesen használva az evőeszközöket az egészséges életvitelben, melynek számos nyomát fedezheti fel a gyermek érzékenységével, világra való nyitottságával a felnőttek környezetében. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 1. Az óvodás korosztályra az érzelmi meghatározottság a jellemző, ezért az óvodai életbe kapcsolódás pillanatától fogva érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk. Ennek érdekében biztosítani kívánjuk a szabad csoport-, gyermektárs-, pedagógus-választást. A felvételi kérelem benyújtása előtt lehetőséget adunk óvodánk megismerésére. Ennek keretében mód nyílik az alábbiakra: - ismerkedés óvodánkkal, óvodánk életével - munkatársaink megismerésére - családlátogatásra - programunk tanulmányozására - a Robogó Baráti Társaság életébe való bekapcsolódásra. 8

9 Óvodánk folyamatosan fogadja az érdeklődőket, (nyílt napot nem tartunk) egy a mindkét félnek, szülőknek illetve óvodánknak megfelelő, megbeszélt időpontban. A beiratkozás alkalmával egyéni kéréseket, elképzeléseket csoport, gyerek illetve óvodapedagógus választása érdekében figyelembe veszünk és lehetőségeink szerint teljesítjük azokat. Az óvodába járás megkezdésével, jellemzően szeptemberben, de a nevelési év egészében pedagógiai szempontjaink elsődlegessége mellett lehetőséget adunk a szülők számára, hogy gyermeküket óvodai alkalmazottainkkal közösen - bevezesse óvodánk életébe; a gyermek és a szülő együtt ismerkedhessen az új közösséggel, szokásokkal, tárgyi környezettel. Munkatársaink ebben az időszakban szorosan együttműködnek a szülőkkel, annak érdekében, hogy gyermekünk beilleszkedése optimális legyen. 2. A családban kialakított kulturált magatartásformák, szokások pozitív megerősítését, a gyermek értékeinek megőrzését elsődleges feladatunknak tekintjük. A vegyes életkorú csoportokban természetes körülmények között - testvérekkel, barátokkal, szomszédokkal, stb., otthoni kabalával, játékokkal, otthoni közös élményekkel - biztosítottnak látjuk az óvodai beilleszkedést, valamint a későbbi érzelmi, erkölcsi és közösségi fejlődést. A csoportok kialakításakor törekszünk: - a gyermekek személyes kapcsolatainak, tárgyakhoz való kötődésének megőrzésére, - a korosztályok, valamint - a fiúk-lányok számának arányára, - a szülők és a pedagógusaink kapcsolatára, a köztük kialakuló bizalomra. 3. Óvodai életünkben a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, tolerancia, szolidaritás), akaratának (önállóságának, kitartásának, feladat- és szabálytudatának) természetes (spontán) és irányított fejlődésének feltételeit teremtjük meg a kisebb és nagyobb gyerekek, valamint az óvodapedagógus kapcsolatrendszerében, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek megértsék és elfogadják azt, hogy az emberek különböznek egymástól. 4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű az óvodai alkalmazottak személyisége, viselkedése és bánásmódja. Nézetünk szerint a felnőtt személyisége nevel. Fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink a szülők számára is megismerhetők legyenek. Tiszteletben tartva a magánélet szféráját, számos lehetőséget biztosítunk munkatársaink "munkán" kívüli megismerésére. Programjaink ezt a célt is szolgálják. 9

10 5. Óvodánk törekszik arra, hogy gyermekeink életkori sajátosságaira építve figyelembe véve a gyermek egyéni érdeklődését és kíváncsiságát - programunk sokrétű legyen, differenciáltan, egyéni bánásmóddal, ösztönző környezet megteremtésével segítse elő értelmi fejlődésüket, az ismeretek rendszerezését (az érzékelés, észlelés, tudati állapot, tanulás, emlékezés, figyelem, gondolkodás, nyelv és a hozott, spontán szerzett tapasztalatok, a kommunikáció valamint a kreativitás, alkotóképesség terén). Az anyanyelvi nevelést valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatnak tartjuk. 6. Óvodánk a gyermekek nyitottságára épít, segítjük őket megismerni szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja. A gyermeki személyiség fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére Ahogyan programunk bevezető részében már írtuk, idézve az óvodai nevelés országos alapprogramját, óvodánk arra törekszik, hogy tiszteletben tartsa - a gyermekeink személyiségét, adottságait, tehetségét - a családok, szülők jogaiból, szándékából adódó, gyermekeinkre ható akaratot. A gyermek az óvodáskor végén belép egy lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódik. A családi nevelés és óvodánk nevelő munkájának hatásaként gyermekeink döntő többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Rendelkezik: - öntudattal - kellő önismerettel - Robogó óvodás közösségi tudattal (több jó baráttal, el nem feledhető, kisebb és nagyobb óvodás társsal) - feledhetetlen óvó nénikhez és óvodai alkalmazottakhoz fűződő kapcsolatokkal - sok szép és gazdag élménnyel - óvodás relikviákkal. Gyermekeinkkel szemben támasztott követelményeink, valamint munkatársaink mindennapos tevékenysége, példamutatása, szeretetének hatására gyermekeinkben tetten érhető - a szabadság érzése, szeretete 10

11 - az önállóság - a nyitottság, befogadókészség - a figyelem - a felnőttek és gyermektársaik iránti tisztelet - az érdeklődés - a kitartás - a feladattudat - a feladatmegoldó képesség - a szolidaritás képessége - a kommunikációs készség - az együttműködés szándéka és készsége Gyermekeink ismerete kiterjed - az önellátással kapcsolatos minden feladatra (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) - a közösségben az időhöz, helyhez, a különböző tevékenységeknek megfelelő helyes viselkedésre - az óvodai és az ahhoz hasonló iskolai szokásokra Óvodai életük során gyermekeink elsajátíthattak, megismerhettek számos igen fontos, értékes játékos tevékenységet és játékot. - társasjátékokat - játékeszközt - játékszabályokat - a győzelem és a vesztés élményét - matematikai ismereteket A minket körülvevő világról - széles és adekvát ismeretekkel - sok-sok élménnyel, tapasztalattal - tisztelettel és szeretettel rendelkeznek gyermekeink. A minket körülvevő világ TV-s, videós, számítógépes kultusza ellenére gyermekeink többsége szereti az irodalmat, sok-sok 11

12 - mesét, verset melyeket ismernek, vagy éppenséggel kívülről tudnak. Az élményszerű énekes, zenés, táncos foglalkozásainknak és a Kolompos együttes rendszeres tevékenységének köszönhetően gyermekeink - ismeretei - érzelmei, szeretete - tudása válik jellemzővé az ének, a játék és a tánc közösségi élménye során. Mindenféle manuális tevékenység terén szerezhettek - ismeretet - jártasságot - kézügyességet - esztétikai nyitottságot - tapasztalatot Testi fejlettség terén - koordinált mozgás - bátorság - ügyesség - erő, dinamika jellemző, szigorúan gyermekeink testi adottságaihoz mérten. 12

13 4. AZ ÓVODA ALAPMŰKÖDÉSÉNEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, amely nevelőmunka az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével történik. Testületünk 1. Az óvodában a nevelőmunkát 9 óvodapedagógus, mint kulcsszereplő végzi, pedagógiai szabadságuk birtokában, a gyerekek számára példát mutatva. 8 óvodapedagógus csoportban tevékenykedik, 1 óvodapedagógus munkája nagy részét vezetőként teljesíti. 2. Dajka munkakörben 4 fő dolgozik. Feladatuk az óvodapedagógusok munkájának segítése, elsősorban a gyerekek gondozásában, szükségleteinek kielégítésében. 3. A reggeli és esti takarítási feladatokat 2 fő takarító látja el a csoportszobákban és más helységekben. 4. Az óvodapedagógusok munkáját további 1 fő pedagógiai asszisztens segíti heti váltásban a csoportok között, illetve igény szerint (pl.: csoportos kirándulás, betegség esetén). 5. Az óvodatitkár munkaügyi, gazdálkodási és szervezési feladatokat lát el. 6. Gondnokunk rendszeres karbantartási, hibaelhárító és kertgondozási munkákat végez, segíti a pedagógusok és a dajkák munkáját. 7. Az óvodavezető-helyettes feladata - csoportbeli pedagógiai munkáján felül - a vezető helyettesítése, a dajkák munkájának irányítása, valamint tanügyi feladatok ellátása. 8. Az óvodavezető feladata a pedagógiai munka irányítása, szervezése, a munkaügyi teendők lebonyolítása, a gazdálkodási feladatok ellátása, tanügyi feladatok végrehajtása. 9. Testületünk pedagógiai munkáját pedagógus munkaközösség segíti. 13

14 Tárgyi feltételek Az óvoda épületének, kertjének folyamatos, terv- és szakszerű fejlesztését elengedhetetlennek tartjuk. Célunk, hogy a gyerekek számára biztosítsuk a fejlődésükhöz szükséges egészséges, esztétikus, praktikus környezetet. Szándékunkban áll az öltözők, a konyha fejlesztése; a csoportszobák berendezésének felújítása, az udvar burkolatának átépítése, növények ültetése, fűfelület kialakítása, tornaszoba építtetése. Gondoskodunk az eszközök megfelelő, optimális mennyiségéről, minőségéről, sokféleségéről, az SNI-s gyermekek szükségleteinek kielégítéséről. Lehetőségeinket, vágyainkat a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről készült jegyzék nyújt bővebb tájékoztatást. Az óvodai élet megszervezése 1. Vegyes csoportokban három korosztály él együtt. A csoportok száma négy. 2. Napirendünk alkalmazkodik az eltérő családi adottságokhoz, körülményekhez. 3. Napirendünk: : ügyeletet tartunk, egy csoportban vannak a gyerekek : szabad játék, foglalkoztatók, foglalkozások (pl. a nagytestnevelés a hét egy adott napján 8.15-től) : reggelizés (előtte mosdózás) : foglalkoztatók, foglalkozások, szabad játék : udvari tevékenységek (előtte, utána mosdóhasználat, öltözködés) levegőzés, szabad és szervezett játék, kerti munka : ebéd : mosdóhasználat, ágyazás : csendes pihenő : ébredés, mosdózás, ágyazás : uzsonna szabad játék : ügyelet 14

15 Napirendünkhöz rugalmasan lehet csatlakozni. A figyelembe vehető és betartásra ajánlott szempontunk, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarjuk meg (így pl. az úgynevezett "nagytestnevelést", amely egy-egy csoportban a hét egy adott napján 8.15-kor kezdődik és fél óráig tart). 4. Az óvoda 6.00-tól ig tart nyitva : a reggeli kezdési időpontja : az ebéd vége 15.00: a csendes pihenő vége : az uzsonna vége Ezek napirendünk azon időpontjai, melyek a gyermekek óvodába lépéséhez, elviteléhez adnak támpontot. 5. Foglalkozásainkat délelőtt tartjuk, egy-egy nap egy témakörre koncentrálva, illetve foglalkoztató jelleggel egy egész héten keresztül, folyamatosan. Így minden nap van testnevelés (úgynevezett "kistestnevelés"), éneklés, zenélés, mesélés, illetve manuális foglalkoztatás. 6. Pedagógiai munkánkat rendszeres megbeszélésekkel, konzultációkkal, pedagógiai és pszichológiai tréningekkel, továbbképzésekkel segítjük. Ezt a tevékenységet feljegyzések, dokumentumok, háttéranyagok készítésével egészítjük ki. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése Gyermekeink fejlődése alapvető feltételének tekintjük az együtt élő, a nevelésben részt vevő személyek: gyermekek, szülők és más családtagok, pedagógusok folyamatos, harmonikus együttműködését. 1. Óvodánk arra törekszik, hogy széles körben tegye ismertté magát, programját, nevelő munkájának célját, lényegét. 2. Óvodánk nyitott, egész évben szívesen fogad minden érdeklődőt, kívánság szerint. Ezen alkalmakkor betekintést adunk mindennapi életünkbe, egyetlen egy feltétel betartása mellett, nevezetesen: gyermekeink élete nem zavarható meg (például a foglalkozások nem látogathatók). 15

16 3. Óvodánk számtalan időpontot, helyszínt biztosít azért, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy megismerjük egymást, lehessen találkozni pedagógusainkkal, óvodánkban munka közben, civilben az óvoda által szervezett programokon. Így megismerhetők kvalitásaink, a gyermekekhez és szüleikhez, a szakma és az általános kultúrához való viszonyunk, stb. A gyermekek óvodai életük során megtapasztalhatják, hogy szüleik és az óvoda dolgozói együttesen munkálkodnak azon, hogy mindennapjaik biztonságban, szeretetben, megértésben, élményekben gazdagon telnek. 4. A családdal való kapcsolattartás szervezett formái - ismerkedés az óvodával (egyeztetett időben) - szülői értekezletek (az első augusztusban, az új gyerekek szülei számára, januárban vagy februárban a tanköteles korú gyerekek szülei számára a leendő elsős tanítókkal, illetve igény szerint a pedagógusok adnak tájékoztatást a csoportban zajló, a nagyok iskolára való felkészítéséről) - családlátogatás (szülői, gyermeki meghívásra, vagy pedagógiai megokolásból) - fogadóóra (szülői, pedagógusi kezdeményezésre) - az óvoda által szervezett szabadidős programok (túra, kirándulás, színház- és mozilátogatás, egyéb rendezvények, havonta egy-két alkalommal) A szoros és korrekt együttműködésünk célja, hogy a neveléshez elengedhetetlen bizalom gyorsan alakuljon ki és maradjon meg és tartson az óvodán túli időszakban is. Óvodánk kapcsolatai 1. Robogó Óvoda Baráti Társaság. Szabad társulás, érdekközösség. Munkájában, rendezvényein részt vehet minden felnőtt családtag, aki óvodánkba jár, aki óvodánk közösségébe kíván valamikor tartozni (gyermekét hozzánk íratja az elkövetkezendő években), vagy éppen még hozzánk is szeretne tartozni (a gyerekek már "kijárták az óvodát"), valamint munkánkban résztvevő "külső" (pedagógus, pszichológus, művész, stb.) személy. 2. Iskolák. Óvodánk körzetéből három iskolai körzetbe tartoznak gyermekeink. Elsődlegesen e három iskolával, nevezetesen - a Diadal utcai általános iskolával, - a Gregor József általános iskolával, valamint 16

17 - a Szabadság sugárúti általános iskolával tartunk fent szorosabb kapcsolatot. Minden év februárjában szervezünk olyan szülői értekezletet, ahol e három iskola vezetői, pedagógusai adnak tájékoztatót intézményükről azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei iskolába mennek az adott év folyamán. Találkozóink, szakmai megbeszéléseink egy tanév folyamán is rendszeresek. Októberben volt óvodásainkat látogatjuk meg iskolájuk első osztályában. 3. Kerületi kulturális és szolgáltató intézményekkel: rendszeres kapcsolatot tartunk fent a rákosligeti Csekovszky Árpád Művelődési Házzal; közös rendezvényeink szervesen kapcsolódnak nevelő, oktató munkánkhoz, óvodai közösségünk fejlesztéséhez. 4. Intézményekkel és magánszemélyekkel, kommunikációs eszközökkel (pl. Internet) 5. Szakorvosi rendelők. A Naplás úti gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa és védőnője rendszeresen vizsgálja gyermekeinket, ellenőrzi fejlődésüket. A kerület szakorvosai évenként egy alkalommal hallás- és látásvizsgálatot végeznek, valamint a kerületi gyermekfogászati rendelő munkatársai évenként egyszer végeznek fogászati szűrést gyermekeink körében. Amennyiben a szűrések eredményeként komolyabb problémával találkoznak (jelzik óvodánknak) a megfelelő szakrendelőkben folyhat tovább a kezelés. 6. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi tagintézménye. Óvodánkban nevelési évenként végeznek iskolaérettségi illetve logopédiai felmérést, szűrést. Pszichológus illetve logopédus heti egykét alkalommal munkatársaink javaslatára, szülői egyetértéssel, illetve a szülők kérésére foglalkoznak gyermekeinkkel. A beszédhibák legkésőbb az iskolát megelőző évben logopédus fejlesztésével javíthatók, illetve küszöbölhetők ki azon gyermekek beszédhibái, akiknek spontán fejlődés mellett nem alakulna ki a helyes beszédük. A Nevelési Tanácsadó épületében további igényeknek megfelelően fejlesztő pedagógusok, pszichológusok állnak rendelkezésre. 7. Gyermekjóléti Szolgálat: összegyűjti a településen a gyermekekkel kapcsolatos információkat, tájékoztatja a rászoruló családokat a támogatási lehetőségekről és segíti őket érdekeik érvényesítésében. Szükség esetén kezdeményezi a hatósági beavatkozást, amennyiben más lehetőséget nem lát a gyermek védelmében. A Gyermekjóléti Szolgálat összefogja a gyermekvédelemben tevékenykedők munkáját, elősegíti az ügyben érdekeltek információcseréjét. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata: 17

18 - a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése - kialakult veszélyeztetettség megszüntetése - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése - szervezési, gondozási, szolgáltatási feladatok. A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeres gyermekvédelmi tanácskozók szervezésével, tartásával elősegíti pedagógusaink szakmai fejlődését e téren. Az előadások témái felölelik a gyermekvédelmi munka sajátosságait, aktuális feladatait, a gyermekekkel, a családokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, problémákat. 18

19 5. A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI, AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék Ajánlás és mottó A gyermek alapvető tevékenységi formája a játék; azért a játék, mert alapozza és egyben integrálja, azaz összerendezi a fejlődő személyiség minden - pillanatnyilag stabilitást adó, de lényegében állandó változásban levő - funkcióját. Alapoz, amennyiben nem csak az éppen fejlődésben levő funkciók, hanem a később érő funkciók alapjait is megteremti. Összerendez, amennyiben az egyidejűleg működő funkciókat koordinálja, s ezen túlmenően a később kialakuló összerendezések lehetőségeit is megteremti. Az óvodai élet játéka és a fejlődés egésze kétféle értelmi-érzelmi szabályozás alatt fejlődik: a kisóvodás tagolatlan értelmi-érzelmi szabályozása az első két év után és fejlődésének eredményeképpen lassan átfordul tagolt értelmi - s jóval kontrollálhatóbb érzelmi szabályozásba. Ha ez a folyamat lassú, akkor lehet szükség a fejlettség szerinti beiskolázás lehetőségét megteremtő, az óvodai nevelés időtartamát négy évre kitoló jogszabály érvényesítésére. A játék asszimilatív jellege a biztonságot jelenti, akkomodációs jellege a változást segíti. A fejlődés lényege az átmenetek hosszú soraiban érhető tetten. Ennek legjobb tükre a játék. A játék fejlődése végigvonul a mozgásosság, a képalkotás és a fogalomalkotás egymástól kissé független, de mégis szoros összefüggést mutató fejlődési állomásain. A kisgyerek játszik: futkározik, mintha-játékokat játszik, majd kitalálja körülírásból is, hogy a társa mire gondol. Amikor iskolába lép, ügyes, szépen beszél és már konkrét műveletekre képes. Élete első hét évében bejárja az emberiség szellemi fejlődésének szinte teljes útját. Dr. Páli Judit Pedagógiai szakpszichológus 19

20 A játék általános elvei Az óvodai nevelés helyi programjának legfontosabb területe a játék. A gyermekközpontú nevelési intézmény e tevékenységet tekinti alapjának, elfogadva azt, hogy a "játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze." Az óvodai játék teljes egysége hordozza a fejlődés - fejlesztés összes lehetőségét, a mindennapok érdekes és változatos tevékenységei, a mással nem helyettesíthető szabad játék vagy akár a szervezett, előkészített játékos programok, kirándulások biztosítják a tájékozódás széles spektrumát. Az általános tájékozottság kialakulásának folyamata: A gyermek értelmi fejlődése és szocializációja egymástól elválaszthatatlan egészet alkot. A szociális - kognitív fejlődés egybefonódása és az idegrendszer belső folyamatainak információszervező stratégiái: a viselkedés és a gondolkodás folyamatai az egyszerű funkciógyakorló játékoktól az idegrendszer három nagy alrendszerének működése által szerveződik tudattá, a tudásáról reális benyomásokat, visszajelzéseket értékelő tudattá, viselkedéssé. A gondolkodás szimbolikus eszközei teremtik meg a képzeletet, a véleményalkotás képességét, a mások viselkedésének értését, az empatikus szociális viselkedés lehetőségét. a hátterében mindazokkal az értelmi erőkkel, amelyekhez a figyelem, a percepció, a problémamegoldó gondolkodás, stb. adja az alapokat. A felnőtt és a gyermek kapcsolata a játékban A kisgyerek fejlődésének biztonsága a felnőttel kialakuló kapcsolat biztonságához kötődik. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt a szülő és az óvodapedagógus. Amikor a szabad játék kialakult, bevonható társ marad. A szociális folyamatok lassú fejlődésének elején a gyerekek egymással lazább viszonyban vannak, mint az őket gondozó - nevelő felnőttel. A játékfolyamat során a bármikor felkereshető felnőtt jelenléte biztonságos hátteret ad az orientálódó kisgyerek számára. Azok a játékformák, amelyek a "váltakozásos" kapcsolati játékokból fejlődnek ki (pl. adom - veszem), lassan vezetnek a gyakorlójáték - szimbolikus fantáziajáték sajátos egyvelegéhez, amelynek közös magva, hogy a gyermek képes maga megjeleníteni a játék síkján a jelen nem valót, legyen az mozgás vagy tárgy, legyen az esemény vagy szerep. A játék fejlődése során a mintha-játék kollaborációs, összedolgozott szerepekkel történő szerepjátékká teljesedése az óvodai játék egyik fő vonala. A kisgyermekkori kutató manipuláció fejlődik építő - konstruáló játékká, amely önálló 20

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép 23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem vitatja, sőt egyre többen valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben