PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda Budapest, Robogó u. 3. OM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Rákosmenti Robogó Óvoda Budapest, Robogó u. 3. OM Intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2 2. Gyermekkép, óvodakép 3 3. A nevelés alapvető keretei 5 Egészséges életmód kialakítása 5 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 7 A gyermeki személyiség fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére 9 4. Az óvoda alapműködésének szervezeti felépítése 12 Testületünk 12 Tárgyi feltételek 13 Az óvodai élet megszervezése 13 A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése 14 Óvodánk kapcsolatai A gyermekek tevékenységformái, az óvodapedagógus feladatai. 18 Játék 18 A külső világ tevékeny megismerése 27 Verselés, mesélés 34 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 40 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 44 Mozgás 51 Munka jellegű tevékenységek 54 Tevékenységekben megvalósuló tanulás Gyermekvédelem Sajátos nevelési igényű testi fogyatékos gyermekek integrált nevelése Robogó Óvodáért Alapítvány Utószó - Alapelvek, módszerek, eszközök 67 Legitimációs záradék 69 2

3 1. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! A Rákosmenti Robogó Óvoda nevelési programjának törvényi és szakmai alapját az Óvodai nevelés országos alapprogramja adja, különös tekintettel "A hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit." ÓNOAP Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy a/ Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával; b/ A gyermeket - mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg; c/ A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; d/ Az integrációt elősegítse, biztosítsa az esélyegyenlőség feltételeit, és csökkentse a sajátos nevelési igényből eredő hátrányt a testi fogyatékos gyermekek integrált nevelésében. A programunkban megfogalmazott irányelvekkel, módszerekkel, innovációval, valamint a tárgyi és a környezet adta lehetőségekkel, kapcsolatrendszerünkkel a folyamatos fejlődésnek, értékmegőrzésnek kívánunk esélyt adni. Óvodánk célja, hogy kulturált, gyerekbarát családias környezetével, magas színvonalú pedagógiai munkával, jó közösség létrehozásával, illetve megőrzésével kerületünk és a Rákoscsaba-újtelepi polgárok személyes boldogulásához járuljon hozzá. 3

4 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép 1. Óvodánk gyermekképe megegyezik az óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a társadalomtudományokban kialakított gyermekképpel, ezek szerint: "A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 2. Óvodánk fő törekvése, hogy megfeleljünk a gyermekközpontúság követelményének. Ebben a törekvésében preferenciát élvez a családok sokoldalú támogatása, a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetük magas színvonala. 3. Mindennapos tevékenységünkben figyelembe vesszük a társadalmunkban bekövetkezett változásokat: a megváltozott családot, a családokban változó szerepeket, a nemek közötti egyenjogúság alakulását. Óvodánk vállalja a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik problémáinak kezelését: gyermekek gondozását, segítését, megfelelő szakemberek illetve intézményekhez való jutását, juttatását. 4. Biztosítjuk a hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok gyermekeinek óvodai nevelésében: önállóságuk megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságuk védelmét. 4

5 Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője. 1. Kiemelt célunknak tartjuk: a gyerekek óvodába lépésig kialakult helyes, kulturált szokásainak megőrzését, a gyermek egészségének védelmét, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, higiéniai kultúra alakítását, a tárgyi környezet a kornak megfelelő színvonalú kialakítását, fejlesztését, a felnőtt környezet példamutatását, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 2. Nevelésünket a játékra, énekre, zenére, táncra, mesére és a külső világ tevékeny megismerésére alapozva, komplex módon tervezve kívánjuk megvalósítani; minden egyéb nevelési feladatot ezekre a területekre építünk. 3. Óvodánk céljának tekinti, hogy óvodásaink sokoldalú fejlődését, személyiségük kibontakozását elősegítse: az életkori, az egyéni és fejlődési sajátosságokat, valamint a szociális és a kulturális különbözőségeket figyelembe véve. 4. Nevelési feladatainkat a játékközpontúság, a szabad játék, az élménypedagógia elvének, az évszakok, jeles napok rendezőelveinek segítségével kívánjuk megvalósítani. 5. Programunkban megfogalmazott célok, feladatok meghatározásakor figyelembe vettük óvodánk környezetét, környezetének szociokulturális hátterét, melyre alapvetően a nagyvárosok zöldövezeteire jellemző kiegyensúlyozottabb, az átlagosnál kevesebb hátrányos helyzetű család igényeit. 5

6 3. A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Az óvoda feladatának tartja: a gyermekek gondozását és az egészséges életmódra nevelést, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelést, az anyanyelvi, és értelmi fejlesztés megvalósulását, a gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztését és megóvását. Egészséges életmód kialakítása - Óvodánk fontosnak tartja a gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodást az óvodába történő belépéstől annak elhagyásáig, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt. Ennek érdekében a nyitvatartási időben biztosítjuk a biztonságos, balesetmentes környezetet, a gyermekek állandó felügyeletét, védelmét, figyelünk a helyes magatartásformák kialakítására. Baleset esetén az elsősegélynyújtást követően azonnal orvost, mentőt hívunk, a szülőt haladéktalanul értesítjük. - A gyermekek óvodába kerülésükig kedvező családi körülmények között elsajátíthatják a tisztálkodás, az öltözködés, az étkezés alapvető technikáját, szociális normáit, szokásait. Vegyes életkorú csoportjainkban megtalálhatók és rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyekkel otthon már megtanulhattak bánni, illetve a nagyobbak, a 4-5 éves "gyakorlott" óvodás csoporttársak, akik már ismerik ezek használatát, az ezekkel kapcsolatos óvodai szokásokat, szabályokat. - Törekszünk gyermekeink egészségének védelmére, óvodánk helyiségeinek optimális hőmérsékletére, páratartalmára, tisztaságára, napjában több alkalommal történő szellőztetésre, a mosdókban kellemes hőfokú folyóvízre, stb. - Gondot fordítunk, illetve optimális időt biztosítunk a helyes öltözködésre, az öltözködési technikák elsajátítására, gondos öltöztetésre. - Mosdóink lehetőséget adnak a higiénikus WC-használatra, tisztálkodásra. - Napirendünk minden részében elegendő időt ad a nyugodt tevékenykedéshez, a gyermekek életkori sajátosságainak, viszonylagos lassúságának, kommunikációs nehézségeinek, koordinálatlan mozgásának, érzelmi determináltságának tiszteletben tartása révén. 6

7 - Gyermekeink természetes mozgásának és testi képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, mozgáskoordináció) fejlődéséhez több lehetőséget is biztosítunk: mindennapos testnevelés szabad játék az udvaron tervezett testnevelés tevékenység prevenciós torna (Kriston Andrea-féle, altesti izomzatot fejlesztő torna epocha jelleggel) egyéb változatos mozgásos tevékenységek felkínálása A mozgásos tevékenységekkel az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a jó kondíció kialakítására és megőrzésére, a betegségek megelőzésére törekszünk. Félévente egyszer sportnapot szervezünk a szülők bevonásával, amelynek célja a mozgás megszerettetése, az együtt játszás, együtt mozgás örömének átélése, a családi kapcsolatok erősítése, elmélyítése. - Gyermekeink étkeztetésének higiéniájáról, esztétikájáról jó minőségű étkészlettel, evőeszközökkel, azok folyamatos tisztántartásával, szakszerű tárolásával, az étkezésekre való felkészüléssel, terítéssel, az ennivaló szakszerű kezelésével, az asztalbontás jó szervezésével gondoskodunk. - Az ételek választékosságát, minőségét, mennyiségét, a szállítás pontosságát, higiéniáját a szállító céggel való folyamatos, korrekt együttműködéssel biztosítjuk. - Az étkezések megkezdése előtt felhívjuk a gyerekek figyelmét az ételek egészséges összetevőire, a bennük rejlő vitaminok jótékony hatására. - Gyümölcs, illetve zöldségnapjainkon alkalmat teremtünk az egészséges táplálkozás sajátosságainak ismertetésére is. Így hetenkénti egy-egy alkalommal a gyerekekkel közösen készítünk gyümölcs és zöldség salátákat, rágcsálni valókat. - Gyermekeink testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében minden lehetséges erőfeszítést megteszünk: óvó-védő eljárások ismertetése (pl.: közlekedési szabályok ismertetése, felidézése séta, kirándulás megkezdése előtt; a figyelem felhívása az óvoda tárgyi eszközeinek - bútorok, játékok, berendezési tárgyak, udvari játékok és eszközök - rendeltetésszerű használatára, megóvására) tűzvédelmi előírások megismertetése és gyakoroltatása a gyerekekkel minden nevelési év kezdetén 7

8 szenvedélybetegség (dohányzás) kialakulásának megelőzése irányuló prevenciós tevékenység évente 2 alkalommal - Munkatársainknak - szakszerű tevékenységük, felkészültségük révén, a szülők együttműködésével párosulva - a gondozás területén jó példát kell mutatniuk: a rendszeres tisztálkodásban: - alapos mosakodással, törölközéssel - napi többszöri fogmosással - rendezett hajviselettel az öltözködésben: - az évszaknak megfelelően, réteges öltözködéssel, - praktikussággal - gondossággal az étkezésben: - az egészséges ételek fogyasztásával - az általános illemszabályoknak betartásával - helyesen használva az evőeszközöket az egészséges életvitelben, melynek számos nyomát fedezheti fel a gyermek érzékenységével, világra való nyitottságával a felnőttek környezetében. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 1. Az óvodás korosztályra az érzelmi meghatározottság a jellemző, ezért az óvodai életbe kapcsolódás pillanatától fogva érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk. Ennek érdekében biztosítani kívánjuk a szabad csoport-, gyermektárs-, pedagógus-választást. A felvételi kérelem benyújtása előtt lehetőséget adunk óvodánk megismerésére. Ennek keretében mód nyílik az alábbiakra: - ismerkedés óvodánkkal, óvodánk életével - munkatársaink megismerésére - családlátogatásra - programunk tanulmányozására - a Robogó Baráti Társaság életébe való bekapcsolódásra. 8

9 Óvodánk folyamatosan fogadja az érdeklődőket, (nyílt napot nem tartunk) egy a mindkét félnek, szülőknek illetve óvodánknak megfelelő, megbeszélt időpontban. A beiratkozás alkalmával egyéni kéréseket, elképzeléseket csoport, gyerek illetve óvodapedagógus választása érdekében figyelembe veszünk és lehetőségeink szerint teljesítjük azokat. Az óvodába járás megkezdésével, jellemzően szeptemberben, de a nevelési év egészében pedagógiai szempontjaink elsődlegessége mellett lehetőséget adunk a szülők számára, hogy gyermeküket óvodai alkalmazottainkkal közösen - bevezesse óvodánk életébe; a gyermek és a szülő együtt ismerkedhessen az új közösséggel, szokásokkal, tárgyi környezettel. Munkatársaink ebben az időszakban szorosan együttműködnek a szülőkkel, annak érdekében, hogy gyermekünk beilleszkedése optimális legyen. 2. A családban kialakított kulturált magatartásformák, szokások pozitív megerősítését, a gyermek értékeinek megőrzését elsődleges feladatunknak tekintjük. A vegyes életkorú csoportokban természetes körülmények között - testvérekkel, barátokkal, szomszédokkal, stb., otthoni kabalával, játékokkal, otthoni közös élményekkel - biztosítottnak látjuk az óvodai beilleszkedést, valamint a későbbi érzelmi, erkölcsi és közösségi fejlődést. A csoportok kialakításakor törekszünk: - a gyermekek személyes kapcsolatainak, tárgyakhoz való kötődésének megőrzésére, - a korosztályok, valamint - a fiúk-lányok számának arányára, - a szülők és a pedagógusaink kapcsolatára, a köztük kialakuló bizalomra. 3. Óvodai életünkben a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, tolerancia, szolidaritás), akaratának (önállóságának, kitartásának, feladat- és szabálytudatának) természetes (spontán) és irányított fejlődésének feltételeit teremtjük meg a kisebb és nagyobb gyerekek, valamint az óvodapedagógus kapcsolatrendszerében, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek megértsék és elfogadják azt, hogy az emberek különböznek egymástól. 4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű az óvodai alkalmazottak személyisége, viselkedése és bánásmódja. Nézetünk szerint a felnőtt személyisége nevel. Fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink a szülők számára is megismerhetők legyenek. Tiszteletben tartva a magánélet szféráját, számos lehetőséget biztosítunk munkatársaink "munkán" kívüli megismerésére. Programjaink ezt a célt is szolgálják. 9

10 5. Óvodánk törekszik arra, hogy gyermekeink életkori sajátosságaira építve figyelembe véve a gyermek egyéni érdeklődését és kíváncsiságát - programunk sokrétű legyen, differenciáltan, egyéni bánásmóddal, ösztönző környezet megteremtésével segítse elő értelmi fejlődésüket, az ismeretek rendszerezését (az érzékelés, észlelés, tudati állapot, tanulás, emlékezés, figyelem, gondolkodás, nyelv és a hozott, spontán szerzett tapasztalatok, a kommunikáció valamint a kreativitás, alkotóképesség terén). Az anyanyelvi nevelést valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatnak tartjuk. 6. Óvodánk a gyermekek nyitottságára épít, segítjük őket megismerni szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja. A gyermeki személyiség fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére Ahogyan programunk bevezető részében már írtuk, idézve az óvodai nevelés országos alapprogramját, óvodánk arra törekszik, hogy tiszteletben tartsa - a gyermekeink személyiségét, adottságait, tehetségét - a családok, szülők jogaiból, szándékából adódó, gyermekeinkre ható akaratot. A gyermek az óvodáskor végén belép egy lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá szocializálódik. A családi nevelés és óvodánk nevelő munkájának hatásaként gyermekeink döntő többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Rendelkezik: - öntudattal - kellő önismerettel - Robogó óvodás közösségi tudattal (több jó baráttal, el nem feledhető, kisebb és nagyobb óvodás társsal) - feledhetetlen óvó nénikhez és óvodai alkalmazottakhoz fűződő kapcsolatokkal - sok szép és gazdag élménnyel - óvodás relikviákkal. Gyermekeinkkel szemben támasztott követelményeink, valamint munkatársaink mindennapos tevékenysége, példamutatása, szeretetének hatására gyermekeinkben tetten érhető - a szabadság érzése, szeretete 10

11 - az önállóság - a nyitottság, befogadókészség - a figyelem - a felnőttek és gyermektársaik iránti tisztelet - az érdeklődés - a kitartás - a feladattudat - a feladatmegoldó képesség - a szolidaritás képessége - a kommunikációs készség - az együttműködés szándéka és készsége Gyermekeink ismerete kiterjed - az önellátással kapcsolatos minden feladatra (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) - a közösségben az időhöz, helyhez, a különböző tevékenységeknek megfelelő helyes viselkedésre - az óvodai és az ahhoz hasonló iskolai szokásokra Óvodai életük során gyermekeink elsajátíthattak, megismerhettek számos igen fontos, értékes játékos tevékenységet és játékot. - társasjátékokat - játékeszközt - játékszabályokat - a győzelem és a vesztés élményét - matematikai ismereteket A minket körülvevő világról - széles és adekvát ismeretekkel - sok-sok élménnyel, tapasztalattal - tisztelettel és szeretettel rendelkeznek gyermekeink. A minket körülvevő világ TV-s, videós, számítógépes kultusza ellenére gyermekeink többsége szereti az irodalmat, sok-sok 11

12 - mesét, verset melyeket ismernek, vagy éppenséggel kívülről tudnak. Az élményszerű énekes, zenés, táncos foglalkozásainknak és a Kolompos együttes rendszeres tevékenységének köszönhetően gyermekeink - ismeretei - érzelmei, szeretete - tudása válik jellemzővé az ének, a játék és a tánc közösségi élménye során. Mindenféle manuális tevékenység terén szerezhettek - ismeretet - jártasságot - kézügyességet - esztétikai nyitottságot - tapasztalatot Testi fejlettség terén - koordinált mozgás - bátorság - ügyesség - erő, dinamika jellemző, szigorúan gyermekeink testi adottságaihoz mérten. 12

13 4. AZ ÓVODA ALAPMŰKÖDÉSÉNEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, amely nevelőmunka az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével történik. Testületünk 1. Az óvodában a nevelőmunkát 9 óvodapedagógus, mint kulcsszereplő végzi, pedagógiai szabadságuk birtokában, a gyerekek számára példát mutatva. 8 óvodapedagógus csoportban tevékenykedik, 1 óvodapedagógus munkája nagy részét vezetőként teljesíti. 2. Dajka munkakörben 4 fő dolgozik. Feladatuk az óvodapedagógusok munkájának segítése, elsősorban a gyerekek gondozásában, szükségleteinek kielégítésében. 3. A reggeli és esti takarítási feladatokat 2 fő takarító látja el a csoportszobákban és más helységekben. 4. Az óvodapedagógusok munkáját további 1 fő pedagógiai asszisztens segíti heti váltásban a csoportok között, illetve igény szerint (pl.: csoportos kirándulás, betegség esetén). 5. Az óvodatitkár munkaügyi, gazdálkodási és szervezési feladatokat lát el. 6. Gondnokunk rendszeres karbantartási, hibaelhárító és kertgondozási munkákat végez, segíti a pedagógusok és a dajkák munkáját. 7. Az óvodavezető-helyettes feladata - csoportbeli pedagógiai munkáján felül - a vezető helyettesítése, a dajkák munkájának irányítása, valamint tanügyi feladatok ellátása. 8. Az óvodavezető feladata a pedagógiai munka irányítása, szervezése, a munkaügyi teendők lebonyolítása, a gazdálkodási feladatok ellátása, tanügyi feladatok végrehajtása. 9. Testületünk pedagógiai munkáját pedagógus munkaközösség segíti. 13

14 Tárgyi feltételek Az óvoda épületének, kertjének folyamatos, terv- és szakszerű fejlesztését elengedhetetlennek tartjuk. Célunk, hogy a gyerekek számára biztosítsuk a fejlődésükhöz szükséges egészséges, esztétikus, praktikus környezetet. Szándékunkban áll az öltözők, a konyha fejlesztése; a csoportszobák berendezésének felújítása, az udvar burkolatának átépítése, növények ültetése, fűfelület kialakítása, tornaszoba építtetése. Gondoskodunk az eszközök megfelelő, optimális mennyiségéről, minőségéről, sokféleségéről, az SNI-s gyermekek szükségleteinek kielégítéséről. Lehetőségeinket, vágyainkat a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről készült jegyzék nyújt bővebb tájékoztatást. Az óvodai élet megszervezése 1. Vegyes csoportokban három korosztály él együtt. A csoportok száma négy. 2. Napirendünk alkalmazkodik az eltérő családi adottságokhoz, körülményekhez. 3. Napirendünk: : ügyeletet tartunk, egy csoportban vannak a gyerekek : szabad játék, foglalkoztatók, foglalkozások (pl. a nagytestnevelés a hét egy adott napján 8.15-től) : reggelizés (előtte mosdózás) : foglalkoztatók, foglalkozások, szabad játék : udvari tevékenységek (előtte, utána mosdóhasználat, öltözködés) levegőzés, szabad és szervezett játék, kerti munka : ebéd : mosdóhasználat, ágyazás : csendes pihenő : ébredés, mosdózás, ágyazás : uzsonna szabad játék : ügyelet 14

15 Napirendünkhöz rugalmasan lehet csatlakozni. A figyelembe vehető és betartásra ajánlott szempontunk, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarjuk meg (így pl. az úgynevezett "nagytestnevelést", amely egy-egy csoportban a hét egy adott napján 8.15-kor kezdődik és fél óráig tart). 4. Az óvoda 6.00-tól ig tart nyitva : a reggeli kezdési időpontja : az ebéd vége 15.00: a csendes pihenő vége : az uzsonna vége Ezek napirendünk azon időpontjai, melyek a gyermekek óvodába lépéséhez, elviteléhez adnak támpontot. 5. Foglalkozásainkat délelőtt tartjuk, egy-egy nap egy témakörre koncentrálva, illetve foglalkoztató jelleggel egy egész héten keresztül, folyamatosan. Így minden nap van testnevelés (úgynevezett "kistestnevelés"), éneklés, zenélés, mesélés, illetve manuális foglalkoztatás. 6. Pedagógiai munkánkat rendszeres megbeszélésekkel, konzultációkkal, pedagógiai és pszichológiai tréningekkel, továbbképzésekkel segítjük. Ezt a tevékenységet feljegyzések, dokumentumok, háttéranyagok készítésével egészítjük ki. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködése Gyermekeink fejlődése alapvető feltételének tekintjük az együtt élő, a nevelésben részt vevő személyek: gyermekek, szülők és más családtagok, pedagógusok folyamatos, harmonikus együttműködését. 1. Óvodánk arra törekszik, hogy széles körben tegye ismertté magát, programját, nevelő munkájának célját, lényegét. 2. Óvodánk nyitott, egész évben szívesen fogad minden érdeklődőt, kívánság szerint. Ezen alkalmakkor betekintést adunk mindennapi életünkbe, egyetlen egy feltétel betartása mellett, nevezetesen: gyermekeink élete nem zavarható meg (például a foglalkozások nem látogathatók). 15

16 3. Óvodánk számtalan időpontot, helyszínt biztosít azért, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy megismerjük egymást, lehessen találkozni pedagógusainkkal, óvodánkban munka közben, civilben az óvoda által szervezett programokon. Így megismerhetők kvalitásaink, a gyermekekhez és szüleikhez, a szakma és az általános kultúrához való viszonyunk, stb. A gyermekek óvodai életük során megtapasztalhatják, hogy szüleik és az óvoda dolgozói együttesen munkálkodnak azon, hogy mindennapjaik biztonságban, szeretetben, megértésben, élményekben gazdagon telnek. 4. A családdal való kapcsolattartás szervezett formái - ismerkedés az óvodával (egyeztetett időben) - szülői értekezletek (az első augusztusban, az új gyerekek szülei számára, januárban vagy februárban a tanköteles korú gyerekek szülei számára a leendő elsős tanítókkal, illetve igény szerint a pedagógusok adnak tájékoztatást a csoportban zajló, a nagyok iskolára való felkészítéséről) - családlátogatás (szülői, gyermeki meghívásra, vagy pedagógiai megokolásból) - fogadóóra (szülői, pedagógusi kezdeményezésre) - az óvoda által szervezett szabadidős programok (túra, kirándulás, színház- és mozilátogatás, egyéb rendezvények, havonta egy-két alkalommal) A szoros és korrekt együttműködésünk célja, hogy a neveléshez elengedhetetlen bizalom gyorsan alakuljon ki és maradjon meg és tartson az óvodán túli időszakban is. Óvodánk kapcsolatai 1. Robogó Óvoda Baráti Társaság. Szabad társulás, érdekközösség. Munkájában, rendezvényein részt vehet minden felnőtt családtag, aki óvodánkba jár, aki óvodánk közösségébe kíván valamikor tartozni (gyermekét hozzánk íratja az elkövetkezendő években), vagy éppen még hozzánk is szeretne tartozni (a gyerekek már "kijárták az óvodát"), valamint munkánkban résztvevő "külső" (pedagógus, pszichológus, művész, stb.) személy. 2. Iskolák. Óvodánk körzetéből három iskolai körzetbe tartoznak gyermekeink. Elsődlegesen e három iskolával, nevezetesen - a Diadal utcai általános iskolával, - a Gregor József általános iskolával, valamint 16

17 - a Szabadság sugárúti általános iskolával tartunk fent szorosabb kapcsolatot. Minden év februárjában szervezünk olyan szülői értekezletet, ahol e három iskola vezetői, pedagógusai adnak tájékoztatót intézményükről azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei iskolába mennek az adott év folyamán. Találkozóink, szakmai megbeszéléseink egy tanév folyamán is rendszeresek. Októberben volt óvodásainkat látogatjuk meg iskolájuk első osztályában. 3. Kerületi kulturális és szolgáltató intézményekkel: rendszeres kapcsolatot tartunk fent a rákosligeti Csekovszky Árpád Művelődési Házzal; közös rendezvényeink szervesen kapcsolódnak nevelő, oktató munkánkhoz, óvodai közösségünk fejlesztéséhez. 4. Intézményekkel és magánszemélyekkel, kommunikációs eszközökkel (pl. Internet) 5. Szakorvosi rendelők. A Naplás úti gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa és védőnője rendszeresen vizsgálja gyermekeinket, ellenőrzi fejlődésüket. A kerület szakorvosai évenként egy alkalommal hallás- és látásvizsgálatot végeznek, valamint a kerületi gyermekfogászati rendelő munkatársai évenként egyszer végeznek fogászati szűrést gyermekeink körében. Amennyiben a szűrések eredményeként komolyabb problémával találkoznak (jelzik óvodánknak) a megfelelő szakrendelőkben folyhat tovább a kezelés. 6. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi tagintézménye. Óvodánkban nevelési évenként végeznek iskolaérettségi illetve logopédiai felmérést, szűrést. Pszichológus illetve logopédus heti egykét alkalommal munkatársaink javaslatára, szülői egyetértéssel, illetve a szülők kérésére foglalkoznak gyermekeinkkel. A beszédhibák legkésőbb az iskolát megelőző évben logopédus fejlesztésével javíthatók, illetve küszöbölhetők ki azon gyermekek beszédhibái, akiknek spontán fejlődés mellett nem alakulna ki a helyes beszédük. A Nevelési Tanácsadó épületében további igényeknek megfelelően fejlesztő pedagógusok, pszichológusok állnak rendelkezésre. 7. Gyermekjóléti Szolgálat: összegyűjti a településen a gyermekekkel kapcsolatos információkat, tájékoztatja a rászoruló családokat a támogatási lehetőségekről és segíti őket érdekeik érvényesítésében. Szükség esetén kezdeményezi a hatósági beavatkozást, amennyiben más lehetőséget nem lát a gyermek védelmében. A Gyermekjóléti Szolgálat összefogja a gyermekvédelemben tevékenykedők munkáját, elősegíti az ügyben érdekeltek információcseréjét. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata: 17

18 - a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése - kialakult veszélyeztetettség megszüntetése - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése - szervezési, gondozási, szolgáltatási feladatok. A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeres gyermekvédelmi tanácskozók szervezésével, tartásával elősegíti pedagógusaink szakmai fejlődését e téren. Az előadások témái felölelik a gyermekvédelmi munka sajátosságait, aktuális feladatait, a gyermekekkel, a családokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, problémákat. 18

19 5. A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI, AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék Ajánlás és mottó A gyermek alapvető tevékenységi formája a játék; azért a játék, mert alapozza és egyben integrálja, azaz összerendezi a fejlődő személyiség minden - pillanatnyilag stabilitást adó, de lényegében állandó változásban levő - funkcióját. Alapoz, amennyiben nem csak az éppen fejlődésben levő funkciók, hanem a később érő funkciók alapjait is megteremti. Összerendez, amennyiben az egyidejűleg működő funkciókat koordinálja, s ezen túlmenően a később kialakuló összerendezések lehetőségeit is megteremti. Az óvodai élet játéka és a fejlődés egésze kétféle értelmi-érzelmi szabályozás alatt fejlődik: a kisóvodás tagolatlan értelmi-érzelmi szabályozása az első két év után és fejlődésének eredményeképpen lassan átfordul tagolt értelmi - s jóval kontrollálhatóbb érzelmi szabályozásba. Ha ez a folyamat lassú, akkor lehet szükség a fejlettség szerinti beiskolázás lehetőségét megteremtő, az óvodai nevelés időtartamát négy évre kitoló jogszabály érvényesítésére. A játék asszimilatív jellege a biztonságot jelenti, akkomodációs jellege a változást segíti. A fejlődés lényege az átmenetek hosszú soraiban érhető tetten. Ennek legjobb tükre a játék. A játék fejlődése végigvonul a mozgásosság, a képalkotás és a fogalomalkotás egymástól kissé független, de mégis szoros összefüggést mutató fejlődési állomásain. A kisgyerek játszik: futkározik, mintha-játékokat játszik, majd kitalálja körülírásból is, hogy a társa mire gondol. Amikor iskolába lép, ügyes, szépen beszél és már konkrét műveletekre képes. Élete első hét évében bejárja az emberiség szellemi fejlődésének szinte teljes útját. Dr. Páli Judit Pedagógiai szakpszichológus 19

20 A játék általános elvei Az óvodai nevelés helyi programjának legfontosabb területe a játék. A gyermekközpontú nevelési intézmény e tevékenységet tekinti alapjának, elfogadva azt, hogy a "játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze." Az óvodai játék teljes egysége hordozza a fejlődés - fejlesztés összes lehetőségét, a mindennapok érdekes és változatos tevékenységei, a mással nem helyettesíthető szabad játék vagy akár a szervezett, előkészített játékos programok, kirándulások biztosítják a tájékozódás széles spektrumát. Az általános tájékozottság kialakulásának folyamata: A gyermek értelmi fejlődése és szocializációja egymástól elválaszthatatlan egészet alkot. A szociális - kognitív fejlődés egybefonódása és az idegrendszer belső folyamatainak információszervező stratégiái: a viselkedés és a gondolkodás folyamatai az egyszerű funkciógyakorló játékoktól az idegrendszer három nagy alrendszerének működése által szerveződik tudattá, a tudásáról reális benyomásokat, visszajelzéseket értékelő tudattá, viselkedéssé. A gondolkodás szimbolikus eszközei teremtik meg a képzeletet, a véleményalkotás képességét, a mások viselkedésének értését, az empatikus szociális viselkedés lehetőségét. a hátterében mindazokkal az értelmi erőkkel, amelyekhez a figyelem, a percepció, a problémamegoldó gondolkodás, stb. adja az alapokat. A felnőtt és a gyermek kapcsolata a játékban A kisgyerek fejlődésének biztonsága a felnőttel kialakuló kapcsolat biztonságához kötődik. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt a szülő és az óvodapedagógus. Amikor a szabad játék kialakult, bevonható társ marad. A szociális folyamatok lassú fejlődésének elején a gyerekek egymással lazább viszonyban vannak, mint az őket gondozó - nevelő felnőttel. A játékfolyamat során a bármikor felkereshető felnőtt jelenléte biztonságos hátteret ad az orientálódó kisgyerek számára. Azok a játékformák, amelyek a "váltakozásos" kapcsolati játékokból fejlődnek ki (pl. adom - veszem), lassan vezetnek a gyakorlójáték - szimbolikus fantáziajáték sajátos egyvelegéhez, amelynek közös magva, hogy a gyermek képes maga megjeleníteni a játék síkján a jelen nem valót, legyen az mozgás vagy tárgy, legyen az esemény vagy szerep. A játék fejlődése során a mintha-játék kollaborációs, összedolgozott szerepekkel történő szerepjátékká teljesedése az óvodai játék egyik fő vonala. A kisgyermekkori kutató manipuláció fejlődik építő - konstruáló játékká, amely önálló 20

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KISKAKAS ÓVODA 1104 BUDAPEST, MÁDI UTCA 86/94. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 1 1. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Csopak, 2014. Az emberi élet telve van örömforrásokkal, amelyeknek mindegyikéből együttesen meríteni - ez adatik

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben