A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum junius. Gyermekeink 2000.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum. 2000. junius. Gyermekeink 2000."

Átírás

1 A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum junius Gyermekeink tavaszan I

2

3 IN MEMORIAM FARAC6 PETER ElmentH Nehez elhinni. A kitartas, a kuzdes az elni akar:is mintakepc volta!. Nem csak a csajadodert - es ut6bb mar magadert is - kuzdottel, hanem elcred nagy reszebcn :.l nagyothall6kcrt. a nagyothal16 gyerekekert. Nem csak a mindig tokclctcsscgrc torekvo munkaddal a hal lokcszlilekckjavitasa soran, hancm minden olyan kozelcti szercplessel is ahol az 0 erdekiikben szot cmclhcttcl. Nchezen rudom leimi czcket az emiekezo sorokat. Szamomra oiyan mintha meg mindig koztiink Icnne!. Peldamutato cmberscged, vil a gos okfejtcseid maig a fiilembe cscngcnck. Mcgszenvedett tavozasod saj nos nem ert teljesen varatlanul minkcl. Egy ideje mar sza-..--_~~ molni lehetctt czzel a Icgrosszabb lehetoseggel. Bizlam benne, hoh'y eros szervezeted es vasakaratod - az orvosi segitsegekkel- legyozi konmk felelmctes betegseget. Nem igy tortent... Gigaszi kiizdelmedbcn mindig Ugycltel arra, hogy kemyezeted fele csak szcnvcdescid torcdeket mutassad. 5 igen betegen is meg bejartal munkadat vegezni. Tudtad. hogy igen ritka szakmad altai valla It ketelezettsegeidct nem mulaszthalod ci, 5 a javitasokat sokszor csak nil- 6raban tudlad idore befejezni. Szem elott tartottad az idos cmbcreket, 5 ugycltcl arm is, hogy a gyerckck sc maradjanak hall6ka nelkgl a sziikscgcsnel hosszabb idcig. Informaci6kkal tel i tarsadalmunkban jo\ tudtad mit jelent ezeknck az embercknek az clromlott ha1l6kesziilek. S a javitasokon nil cll<ittad okct j6 tamicsokkal is. Mint ahogy minket is infonmi.ltal az ujsagon keresztiil. Igaz, az ut6bbi id6bcn ki cs it rilkabban mert fogyolt az energifld. Hogy mennyirc veszesen azt csak kcvcsen sejteltek. Csahidod, barataid, ismcroseid nagyon Ic hunk att61 ami bekovetkezcu. Te is ugyancttol, de errol nemigen beszelgertel. Vivtad mindennapi csataidal a vegzet cllen, abban a hilben, hoh'y meg gyozhelsz. Az \1tols6 pillanatig nem adtad fel, pr6baltal cgeszscgcs emberkent elni. Ehhez c1eg erot ado" neked a esaladod. s a feladatok amikcl magad ele niztel ki. A rakkal val6 kgzdelem esak novelte sziv6ssagod, Illi mar regen fe ladnlk vol na. Dc Tc voltal az a fanyiiv6 Melak (anno Domb6var), aki a gyerckek korebcn ereztc legjobban magat, aki nem csak a ha1l 6kakat, hanem a szivcket is meg ludtad,javilani". Sok taborban voltal vcliink, sok sziilonck adtal hasznos tanaesokat. A gyerekck is szivescn vettek keri.il mert mindig j6kat m6kaztal vcliik. Barntsagos szemcidet esak eros igyekezenel tudtad szigoruva formazni egy-cgy gyenneki csinytcvescll. de a szigorusagnak itt vege is szakadt. jen a felszabadult k6z6s nevetes. Alapitvan)'lll1kl61 civalaszthatatlan voltal, mert kczdetektol fogva onkcntcs segitoje vo ltal munkanknak. A tagabb-sziikcbb komyczctcdbcn vegzctt ismerctterjcszto munka nagyban scgilette a mi ccljainkal is: mcgval-

4 toztatni azon cioiteictcket mciyek haiiasseruit gyennekcinket konilvette-konilvcszi. Szaros kapcsaialodat a heiyi mcdiakkal is ez tigy szoigaialaba tillflolt'ld. Banitsagl1nk, csajadjaink banltsaga a lavoh kezdetekbc nyiliik vissza. melynek kotcleket tavozasod lovij.bb erosili. Dc rcmelem szcreta gyermekcidet tagabb komyczctc scm hagyja magara, bar szereto edesapjl1kat nines aki visszaadja nekik. E sorok 1110s1 R6- lad sz61nak Tes6kftm, s eppen czert nagyon nehezen tudom gondolataimat kerek mondatokba olteni. Szomoru igazsag, hogy a J6K konln mennek el. Bannennyirc is akartad nem ludtad megemolni. Tobb mint ot evet kiizdottci czzel a fertciincs k6itai, s llgy runt az orvosok is csak drukkerek voltak ebben a j:itszmaban. Kevcset scgit az a rnasik iga7~<;ag, hogy csak az hal meg igazan akit cifclcjtenek. Tudom, meg nagyon sok terved volt ebben a vihigban, s nem raj lad mult, hogy ezek fe lbeszakadtak. Meg sikeriih befejezned lakasod fellijitasal, a csahldi fot6- album rendezeset, a haz elott a viragoskertedet. Az clvegezni tervezel! tctelek listaja sajnos hosszabb lenne... Mindig is nagyon szeretted a tcrmeszetel, s ennek szeretetere!levelled gyermekeidet is. Szerettel fenykepezni. Sokal ti ld ozl<~.1 eite a hobbira. Kozos szenvedelyunk emiekere a hatlapon levo fenykeppel bllcsllzoi11 Toled. S eite az oldalra aligha talalhattam volna mclt6bb keretet, mint azoknak a gyerekeknek a fenykepeit akikkel alig kct evve! ezelott meg egytitt fenykepezkedtcl. Vcglcg magad mogott hagytad c fo ldi vilagot. Talilll egy szebb szferilb61 pr6balod mcgszcrctteid lltjat igazgatni, talan onnan fontrol is atsugarzik hozz..i.nk lei ked vasercje, hogy immaron hianyoddai, de nem nclkiilcd va16sitsuk meg kiruzott koz6s celjainkal. Farago Peter baratunk szcnvedesei cz cv tiprilis IS-en, eltenek SO. eveben ertek vegct. NYllgodjal orok bckebcn. Tes6d, Fischer Zohan A hajad simogattam, Tc a sotetbcll bolorkaital, erted imadkozlam, Es az imam meghallgatttik, R,i.d nezlem, Es Te a lelkembe hiltal, Uluad, hogy szeretlck, Es Te atoleltel, Elengcdtem a kczcd, Tc meg egyszcr halranczt61, Ram mosolyogtal, Es "tleptel a fc"ybc, Ahogy imamban kertem aprilis 15. Farag611llll,-lS

5 EGYUTTMUKiiDES 5 Az elo')( felelossege Szamok iranyitjak vihigunkat. Kinek nagy szamok, kinck kicsik. Ki tdisdczik, ki a kcnyerreval6t sp6rolja. A slatisztikar is szamok uraljak. A statisztika mindenkibol szamot csinal. Van akibol tobbet cs van akib61 kevcsebbet. S bizony nem mindcgy. hogy mclyik oldalt erositjiik. A gazdagoket vagy a szegenyeket, az egeszsegeseket vagy a betcgckct, a gycnnekcsekct vagy a gycrmcktelcnckel. az cloke! va!.'y a holtaket? Mindcnki fclkcriilhct a csucsra, de cnnck sokszor tira van. Am van a puszta Ictnek is. S ara van az clmlliasnak. Dc a stat isztikaban mindczek csak ponlok vcssz6k. vonaiak, szamok. Szamok vagyunk ha chink cs szamok ha halunk. A statisztikanak mindcgy, hogy mclyik olda Ion :Hlunk. Nckiink, a csaladunknak anmil kevcsbe. Amit j6nak gondolunk azt megtessziik, amit nem azt kevesbe, Es ez igy van rendjen. Dc meg a legkisebb dolgokban scm ftiggellenedherunk a komyezerunkt61. Mcrt minden es mindenki egy rendszer resze. Aze a rendszere ahova tartozik. Es aze a rendszere ahova tartozni akar. Azokhoz aki(k)hez munkaja, kapcsolalrendszere, szeretetc katl Akikben megbizik, es akik 6bcnne megbiznak, Akikre bajban is szamitani Ichct. Mert baj bannikor erhel minket. Dc kannyebb elviselni bannit ha crezziik: nem vagyunk cgycdiil. Ha tamaszkodhalunk azokra akiknck ez idaig csetlcg mi segitettfink. A segitsegnck persze sok formaja van. Lehet assztarsadalmi, hcjyi, csaladi, egyeni. Mikor melyik a leghatekonyabb. Az ember tarsas leny. S mivel kommunikaci6ra - tobbfelekcppcn is- kepes, megosztja mflsokkal oromet, banatat. Valamifele egyiitterzcst vanmk el anol akit ily modon a bizalmunkba fogadtunk. Csalodni nem szeretiink, ezert megvalogatjuk, hogy kivcl milyen infonnflci6t osztunk meg. De meg a szemelycs hirek egy resze is tartozhat a nyilvanossagra, pl<ine ha abban kozcrdckii infonnaci6 is van. Az cl6z6 inisban egy ilyen nagyon szomonl, k6zerdckii hir talalhat6. Egy szereto ara, cgy csahldfennlart6, egy rendkiviil segitokesz, odaado bartll tavozott k6ziiliink. Hianyat nem csak k6zvetlcn k6myczete crzi, hanem mindazok akik tovabbra is a segitsegcrc szamilotiak velna. Akik rudtak, hogy a mcgbcszeit id6re pontosan kesz vo lt a hall6kesziilek, s mindig,.mellekclve" volt a j6tanacs, Ezck a dolgok sajnos mar a mtllte, Az elet nem all hat meg, a kiutat meg kell tala,lni. Akikct a tragedia nem kozvetlcniil erintett hamarabb felejlcnek, de a csaladnak, az anyanak cs kct gyennckenck, IIcki;"k is kell scgitcni talpra a,lini, A szamok egy kicsit itt is segilhclnck, Lelkiisrnererunk megnyugtatasara cs az egyiitterzcsiink kifejezesekent tamogathatjuk 6kct a kovctkcz6 bankszarnlaszamon: Az igazsaghoz tartozik, hogy nagyon nchczcn tudtam csak ravenni Zsuzsat a szamlaszam kozzetetelcre, de tobb sziil6vel beszelgetve nagyon hamar jutottunk a segitsegny{jjtas erne fonnajahoz. igy barkinek lehel6sege van megfelcl6en diszkret modon segit6 jobbol nyujtani. Ez ami - Ielkiismcrctiink- felel6ssege. Az cl6ke... Fischer

6 6 EGYiiTTMUKiioES A magyar Kozoktatasi torveny es az integralt oktatas - neveles A t6bbsegi intezmenyekbe jar6, integn\lt speciiliis nevelesi sziikseglctli (fogyatekos) gyermekek, tanul6k oktatas - neveltsset a kozoktatasr61 5z616, tobbsz6r modositott evi LXXIX torveny szabalyozza. Az alabbiakban a fent emhtett Kozoktatasi torveny. illetve A fogyatekos szemelyekjogairol es eselyegyenl6seglik biztositasarol sz610 torveny (1998. ev i XXV I. torveny) azon reszeir61 teszlink emhtest.melyek az integnlltan oktatott-nevelt speci,his nevelesi sziiksegletfl gyennckekre vonatkoztathatok. (A zarojelben feltiintetett paragrafus szamok lltbaigazitasul szolgalnak.) A K6zoktatasi torveny a "testi, erzekszervi, ertelmi, beszl:d-, vagy mas fogyatekos gyermck" elnevezeseket hasznalja. amikor a fogyatekosok korebe soroltakat erinti. Az erzekszervi fogyatekos megjel61es a latasseriiltekre (gyengenlato. aliglmo. yak) es a hallasseriiltekre (nagyothallo. siket) vonatkozik. a beszedfogyatekos elnevezes pedig pi. a dadogokra. A Kozoktatasi torveny altai a mas fogyatekos kategoriaba sorolt gyennekek a fejl6desi zavart mutatok (pi. autistak). a reszkepesseg-kiesessel kiizdak (pi. diszlexiasok. diszgrmiasok). tovabba a beilleszkedesi zavarral. mag_tartasi rendellenesseggel kiizd6 gyermekek. tanulok. Az Eselyegyenlosegi torveny kimondja, hogy az 6vodai Ileveh!sben es az iskolai oktams - nevelesben a t6bbi gyennekkel egyiiu vesz reszt a fogyatekos szemely, amennyiben ez fejl6dese. kepessegei kibontakoztatasa szempontjilbol el6ny6s (13. (2.)). A K6zoktatasi t6rveny k6telezettsegkent irja ela az integralt oktatas biztositasat, vagyis a magyar t6rvenyi szabalyoz{is tamogatja az integr I1t oktat<is - nevelest. EgyidejL'deg a specialis intezmenyrendszer is fennmarad. vagyis a K6zoktatasi t6rveny a kiil6nbozo fogyatekos gyermekek "ki.il6n vagy k6zos" neveleseben resztvevo oktatasi - nevelesi intezmenyekrol beszel. (30.~ (2.)). Ezze l cgy id6ben rendeletekbe foglalt gondoskodas tortenik a megfelel6 feltetelek. a minel optimalisabb korlilmenyek biztositasara. A Kozaktatasi torveny az integrilcio feltetelekent irja ela. hogy.. a gyogypedag6giai nevelesbcl1 - oktatasban resztvcvo iskohinak rendelkeznie kell azokkal a szcmelyi os tilrgyi feltetclekkel.... melyek a gycrmek cll,itasilhoz szliksegesek (30. (3.)). A neveles - oktatasi intezmenyt minden magyar gyermek eseteben a sziilo valasztja ki, ha azonban a gyennek fogyatekos, (Igy ehhez szakertoi velcmcnyre is sziikseg van (30. (3.)). A szakertai velemenyt a fogyatckossagi tipllsnak megfelel6 szakert6i es rehabilit,ici6s bizottsag adja kit mely hallasseriilt gyermekek eseteben a Hallasseriiltek Orszligos Szakert6i es Rehabilitacios Bizottsaga es Gyogypedagogiai Szolgaltato

7 EGYU'I"I'MUKiiDES 7 K6zpont (1147 Bp. Cinkotai ut 125/ 137. Tel. : ) Integnllt neveles eseten a szakertoi velemeny felteueniil sziikseges ahhoz, hogy a gyermek hozzajuthasson a segitseg kiil6nb6zo formaihoz. A szakertoi bizottsagok tamogatjak a sziilok intcgraci6s torekveseit, amennyibcn biztositva Ifttjflk a gyem1ck rejle sztt~se he z szukseges szemelyi es targyi felteteleket. Ha a szakertoi bizottsag oem tamogatja 3Z integrillt neveh~st. akkor az onkonn{lilyzatjegyz6je hat{lrol:1ttal kotelezheti a szulet, hogy gyermeket a kijel61t intezmenybe irassa. A sziil6 fellebbezhet a dolltes ellen, ami ujabh vizsgalatot eredmenyez egy masik, a jegyzo altai javasolt bizottsagnal. Ha a sziilo eseueg ezt az ujabb hatarozatot sem fogadja el, birosaghoz folyamodhat. Ezt azonban ce!szerii lenne elkeriilni, inkflbb t6rekedve az 6l1aspontok kozelitesere. A szakcrt6i bizottsagoknak - akar specialis intczmenybe, akar integnici6bajavasoltak a gyermcket - idoszakonkent feliil kell vizsgalniuk donteseiket (3/ rendelet). Lehetoseg van arra is, hogy a sziil6 kiilon keresere a szakert6i bizottsag abban az evben is megvizsgalja a gyermeket, amikorra a torveny azt ncm irja ela. A sziiloknek torvenybe foglalt jogllk, hogy a polgarmestcr scgitseget kerjek ahhoz, "hogy fogyatekos gyermekiik 6vodai nevelesehez vagy iskolai nevelesehez es oktat{\ sahoz a sziikseges fellmeleket a telepulesen megteremtse." (I3. (5.)). Ezt tamasztja ala az a paragrafus is, mely szerint a kozsegi, varosi, fovarosi, kertileti es megyei jogu varosi onkonnanyzat koteles gondoskodni a t6bbi gyermekkel cgyiitt oktathato 1"0- gyatekos gyennekek ellatasarol is (86. (2.)). A fogado intezmeny alapito okirahiban, valamint helyi nevelesi programjaban (ovoda), ill. helyi tanterveben (iskola) szerepelnie kell annak, hogy milyen tipusu fogyatekos gyennckek integralt oktatas - nevelesere vallalkozik. Ez egyben azt isjelenti, hogy az illetekes onkomlanyzat szlikseg eseten tamogatja az alapvet6 feltetelek biztositasat, megkeri es fo ly6sitja a fogad6 intezmeny szamara a kozponti tamogat3st. Amennyiben az intezmeny korabban meg nem integrait fogyatekos gyenneket llgy az alapito okirat modositasara van szukseg a felmeriilt uj vallalasoknak megfeleloen. A szakert6i velemennyel rcndelkeza fogyatekos gyennek ut{ul a nevelesi - oktntasi intezmenya kozponti koltsegvetesbo l lul. megemelt normatlv koltsegvetesi hozz{lj {lrujasban reszesu l, meiy j6cskan meghaladja a nem fogyatekos gyermekek utan kapon eves osszeget. Az intezmenynek ebb61 a megemelt osszegbol kell fedeznie a gyc011ck sziiksegleteinek kielegiteset. A fogyatekos gyermekek 6vodai neve lese az ugyancsak a Kozoktatasi torvenyben szabalyozott komi gondozast koveti. 3 eves kora utan csak az a gyemlek vehet reszt korai gondoz3sban, akit nem vettek fel ovodaba. Amennyiben a tobbsegi 6vodaban nem dolgozik legalabb reszidoben gyogypedagogus, es az lltazo tanari halozat szakszolgaltatasa sem erhet6 el, llgy az ovoda a fogyatekos gyennek uhin jar6 emelt osszeg(i

8 1/ EGYii'l''I'MUKiiDES normativ tamogatasbol k6teles megbizni es fizetni egy gyogypedagogust a szukseges szolgahauls biztositasara. A helyi 6nkormanyzatok ahal fenntartott ovodakban a fogyatekos gyennekek szamara napi ket ora felzarkoztato foglalkozas vegezheto (114. (I.a)). Az 6vodai csoport-, ill. az iskolai osztalyletszamot kedvezoen erinti a fogyatekos gyermekjelenlete, mivel egy-egy gyermek a fogyatekossag s(llyossaga szerint ketto, ill. harom gyermeknek szamit, vagyis ezahal cs6kkenthet6 a csoport, osztaly letszarna (3.sz. melleklet 11.3.). Integralt oktatas - neveles eseten szakirany(1 vegzettsegll gyogypedagogust foglalkoztathat az intezmeny. Ez az integnllt gyemlckek szamat61 ftiggocn foalhisu, vagy reszmunkaidos un. utazo gyogypedagogus, tovabba logopedus alkahnazasat jelenti meghatarozal! oraszamban (I.sz. melleklet "Pedagogusok" c. resz). (S gyermekenkent heti 5 ora faglalkaztatas kereteben I fo gyogypedagogus faglalkaztathato, kevesebb integnllt gyermck eseh~n aninyosan kisebb 6raszamban, reszmunkaidoben.) Azakban az intezmenyekben, ahal a fogyatekas gyermekek egy meghatarozatt elernek, gyogypedagogiai asszisztens faglalkaztathato (I.sz. melleklet). Az integraitan tanula gyermckeket a tanorai foglalkozasokon till un. egeszsegiigyi es pedagogiai celil habilitacios es rehabilitacios foglalkozasok illetik meg. Ezek heti id6kerete a fogyatl~kossag tipusmoj fiiggoen vflltozo, az adott evfoiyamra meghatarozott heti tanitasi ora 40%-a nagyathallo, es 50%-a siket gyennek eseteben. Integralt tanulok eseten ez a heti orakeret 8 fos csapartokra ertendo, vagyis a tenyleges letszamra eso oraszamat kells-cal asztani (52. (6.)). A faglalkozasokat nemcsak gyogypedagogus, hanem velem megasztva, vagy akar kizarolag a t6bbsegi pedagogus (pi. ov6na, tanit6, tan{lr) is tarthatja a gyogypedag6gus lltlnutatasaivai osszhangban (30. (10.)). Amennyiben a fogyatekos gyermeknek sziiksege van nl, megilletik a specialis tantervek, tank6nyvek, gyogyaszati es technikai cszk6z6k (121. (14.)). Az igazgato mentesitheti az integralt fagyatekas tanulot egyes tantargyak, tantargyreszek ertekelese es minositese alol (30. (9.)), illetve a gyakarlati kepzes kivetelevel reszben vagy egeszben mentesitheti az iskolai kotelez6 tan6nlkon val6 n!szvetel al61 is (69. (2.)). A tizedik evfolyam vegen leteheto alapmiivehsegi vizsgan, ill. az erettsegi vizsg{m az erintett tantargyak helyett masikat valaszthat a tanul6 a vizsgaszabalyzat szerint (30. (9.)). A szakertoi bizattsag, vagy a nevelesi tanacsado velemenye alapjan mar az elsa osztfllyba fclvett gyennek is mentesitheta a min6sites, ertekeles aiel. Ebben az esetben a gyemlek elokeszito cvfalyamkent vegzi es fejezi be a tanevet

9 EGYU'l'TMUKiiDES 9 (70. (7.) es (8.». Az igazgata egyeni tovabbhaladast is engedelyezhet a tanula sz" mara legfeljebb a negyedik tanev vegeig. Ebben az esetben a szakertai velemenynek kell tartalmaznia, hogy melyik tantargybal mikorra fogia utolemi tarsait a tanula (70. (7.) es (9.)). Az eredetileg javasolt elakeszita evet az elsa felevet kaveta hanapig egyeni tovabbhaladasra lehet vaitoztatni (70. (10.». Ha a tanulat az egyes tantargyak vagy tantargyreszek ertekelese alai mentesitik, az iskolanak egyeni foglalkozasokat kell szamora szerveznie meghatarozott idakeretben (30. (9.), 52. (7.) es (10.)). A szakertai velemeny tartalmazza azt a hataridat, ameddig a gyermeknek patolnia kell hianyait. Az egyeni foglalkozasokhoz egyeni fejleszt"si terv kesziil, melynek celja a gyermek felzarkaztatasanak segitese (30. (9.)). Az iskolai helyi tanterv az egyes evfolyamok kavetelmenyeinek te ljesitesehez egy tanitasi evnel hosszabb idiit is kijelalhet (50. b.). A kiilanbazii vizsgakon alkalmazkodni kell a fogyatekos tanulak specialis sziiksegleteihez, mint pi. a hosszabb felkesziilesi idii biztositasa, irasbeli helyeu szabeli vizsga es forditva, segedeszkazak hasznalatanak engedelyezese (30. (9.)). Teljes karli felmentes eseten a gyerrnek magantanulakent halad (7. (I.)), tanulai jogviszonya fennmarad (66. (1.), Os az igazgata ill. a neveliitestiilet aital meghatarozott madon ad szamot tudasaral (69. (3.». A magantanu lanak heti 10 ara egyeni fejlesztes jar, mel yet az az iskola biztosit, amely a tanul61 felvettc. Ennek k61tsegeit a szakertoi bizottsag fedezi. azonban, ha a szakert5i bizottsag nem ert egyet a gyermek magantanu16i statuszavai, akkor a k61tsegek a SZLil6t tcrhelik. Ha az igazgato szerint a gyermek haladasa szcmpontjab61 hatranyos a magantan ul6i heiyzet, akkor a kerdcs allamigazgatasi lltra tereladik, s a dantes a jegyzii feladata (7. (2.)). Remeljiik, hogy a fenti felsorolas segiti mindazokat, akik sziikseget erzik annak, hogy a torvenyben fogjaltakra hivatkozzanak, segitsek az integnilt ncvcles mind kedveziibb feiteteleinek kialakitlisat. Az osszeallitast dr. Csanyi Yvonne es dr. Perlusz Andrea keszitette

10 10 EGYUTTMUKiiDES HIREK Egyrc tobb konfcrenchira kapunk meghiv:ist... Az "Europa 1-fiiz" ~I magyar CS osztd.k civil szcrvezetek sz:im~inl marciusban becsi talalkozot szervezctt, mclycn az egyesi.ilet kcpviseleteben reszt vehettem. Ami Szocialis es Csaiftdiigyi Miniszteriulllunknak mcgfelel6 osztnik miniszteriumban tajekoztatot tartotlak szamul1kra. A fogyatekos emberek cigyeivel foglalkoz6 mindket miniszteriumi szakember kiz{u:6iag a ll10zgasseriiltek problemaival, segih~si lehetosegeivei fogialkozott. Megkerdcztem, hogy van-c a tabbi serliltekkel, igy a hallasseriiltekkel foglalkozo szakember a miniszteriumban. Nemmcl valaszoltak, de sietvc hozzatettek, hogy a tartomflllyaikban van. Az oszlnik Civil Szervezetek vezetonoje elmondta, hogy ez azert alakult Ausztri{tban igy, mert az Uni6s csatlakozasuk 6ta a mozgassertiltek nagyon j61lobbiznak. Elgondolkodtat6, mert nalunk is a mozgasserliltek elelk6rlilmenyeinek, problemainak az ismerete, s sokinlnyll tamogatasa domina!. Ez roleg a j6 szervezettseguknek koszonheto. Ez a szervezettseg, sokoidallls{lg I1cl11csak kirele irill1yul, hanem a MEOSZ-on (Mozgasseriiltek Szovetsege) belcil is ervenyesiil. TillTIogatjak a kisebb mozgasseriilt csoportokal, integralast, utaz6, egyuttmgk6do tamlrokat. stb-t is. o Egyre cgetobb az crdekvcdelcm mcguj ul :ls:l :l hall:'tssertiltck csctcbcn. Egyesi.ileti.ink evek 6ta visszatero problemaja. hogy a hall<lsseri.ilteknek megszavazott j6val 100 milli6 feletti koltsegvetesi tamogatasb61 a SINOSZ semmit sem juttat egyesuletlinknek, hoiott a K6ltsegvetesi Bizottsag odairilnyit bennlinket. A k61tsegvetesi osszegel hallasse rliltek tamogatas[lra adjilk. fiigget leniil attol, hogy szegregaltan, vagy integnlltan nevelkednek. A szemh!let es tamogatils valtozlatils igenyet jelzi a nagyolhall6k erdekeit es problemilit taglal6 "Nagyotha1l6 2000" erdekvedelmi fol y6irat els6 kiadvanyanak cikke is. A lapaszlalat azt sligallja, hogy ki.i1on kellene mgkodnie a siketek, klil6n a nagyothal- 16k es ki.il6n az integnhtan tanulok egyeslileteinek. A SINOSZ kozponti tbmlja a siketek jelnyelve. A nagyotha1l6ke a ha1l6kesziil ek, szajr61 olvasas es idezek: "szeretnenk. ha a hallitsserliit gyermekeink miei6bb a jol ha1l6kkal egy iskol:ibajarhatnanak."

11 EGYU'I"I'MUKiiDES Az integnllt gyerekek es fiatalok kozott siketek es nagyothallok is vannak. A hallokesziilek, az ertheto hangos beszed mellett a szajrol olvasas segit a beilleszkedesben. o Megdobbento szamomra az a SLNOSZ vezetosege altai kepviselt es hangoztatott felfogas, miszerint a siketek anyanyelv. a jelnyelv (akkor is, ha a sziilii ha llo), a magyar csa k az elsa idegen nyelv. Ezt az allaspontot kepviseltek aprilisban a X. Magyar Alkalmazott Nyelveszeti Kongresszuson is azzal, hogy eliiadasukkal az idegen nyelvi szekcioba jelentkeztck. A SlNOSZ fiatal, hallo munkatarsa beszamolt egy tesztfelmeres segitsegevel a hallasseriiltek es hallok keszsegeriil, altahlnos iskolai vonatkozasban. Kiemelte t6bbek k6z6tt, hogy a ragok, jelek hasznalataban milyen lemaradasok vannak. A Nagyothallok Iskolajanak igazgatoniije, Sari Janosne es az iskola egyik szinten jelenlevo tamira kritikaval elt a megallapitasokat illetoen. Hozzaszohisomban en is megjegyeztem, hogy nem varhato el, hogy egy azonos korl! hallasseriilt gyerek ugyanolyanjol. ugyanannyi ida alatt elsajatitsa mindazt. amit ha1l6 tarsaik. AZI is elmondtam, hogy ezt a lemaradast kesiibb behozzak. A kongresszus idegen nyelvi szekci6janak vezet6je csodalkozasfmak es nemtetszesenek adott kifejezest amiatt, hogy a hallasseriilt tema az idegen nyelvi szekcio temai koze keriilt, amikor a hallasseriiltek anyanyelve a magyar. Megkoszontem ezt a megallapitast, mondvan, hogy ez a SINOSZ vezetiisegenek az allaspontja, s mi is megdobbentlink ezen. o Mivel integniltan tanula gyennekeink, fiataljaink minden korosztalyt kepviselnek mar, igy minden csoporttal (korai fejlesztes, ovoda, altalanos iskola, kozepiskola, szakkepzes, felsiioktatas) fog lalkozunk, de emellett mindig egy csoporttal kiemelten is. A marciusi osszej6veteliink6n az ftitalanos iskolai teendok keriiltek napirendre. A kovctkezo oszi kiemclt temakoriink a kozepiskolai cs a szakkepzcs feladatkorc lesz. Erre mar elkezdllik a felkeszlilest: A szakkepzii isko la a szakkozepiskolm es a szakiskolat fog lalja magaban. Az utobbi evekben a szakkepzes rendszcrc atalakult. Erriil tajekoztat a Magyarorszagi SZliliik Orszagos Egyesuletenek kiadvanya: "A Szakkepzesr61 szii lokn ek." Palyavalasztast es k6zepfoku beiskohizast segito kiadvany ez szuiok szanulra, mely az Oktatasi Miniszterium tamogatasaval keszlilt. "

12 12 EGYiiTTMUKODES dr. Benedek Andras a miniszterium helyettes allamtitkiira bevezetojebol: "Ma; vilagullkball at erilellyesiiit!s, a l1"mka lii/tigliball elifrt siker liagymtfrtekben fligg afto/, hogy a fiatal plifyllkezlit!set IlOgyall segiti, kistit; ehi at oktalas tis szakktfpztfs. A sziilok vtfleme"ye, julius/ata, szakktfp u!ssel kapcso/atos lii egeltfgel/etf.wige Jlagy eppell kritiktija szaliiullkra rclldkiviii [Olltos auirt, /r ogy a!razai szakktfpu!s mi"dillktibb mcgfc/eljell a hazai tis ljemzetkozi e/j'{irtisokllak." A serlillek, ezen bellil a hallasserliltek szakkepzesi problen,,\i hilon is fontos feladatkor. Kerjuk a kedves szlilotarsakat, segitsenek tapasztalataikkal, problemaikkal tajekoztatni bennlinket, hogy tovabbithassuk ezeket a megfelelo szakemberekhez. o Majusban reszt vcttiink az Oktatasi M.iniszterium es a Nemzcti Szakkepzcsi Intezet kozos rendezeseben egy szakkepzessel kapcsolatos konfercnci{m_ Folytat6dik a szakkepzes korszeriisitese: A 2000-ik ev a kerettantervek bevezetesenek eve, 200 I. az uj Orszagos Kepzesi Jegyzek (OKJ) kozreadasa, tovabbi korszeriisitesek megval6sitasa: a kepzes-tovabbkopzes osszhangja, a gyorsabb korszer(isithetoseg, a gyakorlati igenyck. a konkretabb, piackepes szakkepzes, magasabb szintu kepzes es foglalkoztathat6sil, a szakma klilfoldi elismerese, stb. ordekeben. Peli LajoslIe

13 EGYUnMUKiioE5 13 Sziiltildub hirek SZULO-KLUB - MARCIUSBAN - "TELT HAZZAL". A Fogyatekos Gyennekek, Tanul6k Felzark6ztatasaert Orszagos Kozalapitvany tamogatasaval a sziilok-pedag6gusok-gy6gypedag6gusok szamara tartot! osszejovetellinkon szep sz{unmal vettek feszt nemcsak a sztil6k, hancm a gyerekeket tanit6 pedag6gusok, segito gy6gypedag6gusok is. Sok mindenrol beszeltiink, volt altalanos, kozerdekii tajekoztatas. Fesztilt fi gyelemmel hallgattuk Mikesy Gyiirgynek, a Vaei Siketek lntezete hallasserillt igazgat6janak, aki egyben God yaros kepviseloje is, beszamol6j at. Hogyan emlekszik vissza gyermekkonlra, hogy elte meg halhlsserillt volt:it nyole ha1l6testvere kozott, hogy.n kiizdotte Ie a halhlsseriilesebol ad6d6 hatranyokat, nehezsegeket. Beszelt esaladjar61, ha1l6 gy6gypedag6gus felesegerol, akivel egyiitt keszitettek fel hallasserillt gyennekeiket az integralasra. Mikesy Gyuri elmondta, hogy esak akkor kezdett hall6kesziileket rendszeresen hordani, amikor ezzel peldat mutatott halhisseriilt gyennekeinek. Milyen sokat segitett neki is. ha1l6kesziilek viselese, kitarult korulotte a vilag. Perlusz Andrea videofelveteleket mutatott be integraltan tanu l6 gyennekiikrol, nemcsak a Mikesy hazaspar, hanem mi is megillet6dve neztiik ezeket a par evvel ezel6tti felveteleket a gyerekek sikeres beilleszkedeserol. Nagyon tanulsagos volt a halhlssertilt kiizcpiskolas lanyok beszamoloirm kcsztilt videofelvo!el is. Tokes Sandorne nyole eve aktivan vesz Teszt egyesulettink munkftjaban. Integraci6s tamiri tapasztalatait folyamatosan atadja, ismerteti. Evek soran nagyon sok saj:it keszitesii szemlelteto anyagot gyiijtott assze, hogy elosegitse a kiilonbazo problemakkal, igy a ha llasserii lessel kiiszkado tanitvanyai fejl6- deset, fej leszteset, tanulasat. Ebbol tartott egy kis bemutat6t ajelenlevoknek videofelvetel es a keszitett szemlelteto anyagok segitsegevel. Errol irt Ie egy rovid osszefoglal6t azok szamara, akik nem voltak jelen. o Pel i Lajosne

14 14 EGYiiTTMUKiioES Tokes Sandorne tanitono rovid beszamol6ja az eload:ls:lb61: CommellillS: "Egy bii/cse/ollek kef li ovellddke 1'0/1. Egyik " elll 1'Oft itllllllt!kolly, II mtlsik kolllryelmll volt. Milllikettot elzavarla, mivel ilz egyik "em tudotf tallllllli, bar akarl, a IIulsik uelll llkart faull/ni, bar/udolf 110/lla. M; Villi akkor, IIlI ellllek a (rulolluilty irl;liti ellellszelllllwk mllgllk a lallitok ilz aka;?" Azt gondolom, ma mar minden pedag6gusnak rendelkeznie kell pszichologiai tudfl s sal, kepesnek kell lennie a speci,ilis sziiksegletu gyermekek oktatasara. Val6ban nem konnyu feladat, de az iskohik, illetve a felsooktat.s kotelessege erre felkesziteni tamiraikat. Jelenlegi negyedik osztalyomban 23 gyerek van, koziiliik ketto dyslexias, egy igen komoly tanulasi nehezsegekkel kiizd, ket filmak grafomotoros kepessegevel van problemaja, egy hinynak komoly psziches gondjai vannak, es egy yak kisfiu is veliink tanul. A tobbieket is tebb csoportra lehet osztani. Vannak gyorsan es jol halad6k, vannak gyenge kepessegu, de szorgalmas gyerekek. Ezeknek a gyerekeknek mind egyeni sziiksegletiik van, mas banasmodot igenyelnek. Ugy kell szerveznem a munkat, hogy ki-ki optimalisan fejlodjon, meghagyva es segitve egyeni fej lodesi iitemet. Azt gondolom, hogy egy ilyen osztalyban ugyanugy helye van egy erzekszervi seriilt gyereknek is. Neki is hilon feladatokat adhatunk. Nekiink pedag6gusoknak kell mcgtanulnunk a differencialt oktatast, a kiil6nb6zo tanuiasi technikakat. A gyerekck Ulhetnek szemben egymassa l, dolgozhatnak parban, vagy csoportban. irhatnak a tabiara, iilhetnek a szonyegen. A lenyeg, hogy tanuljanak. Segithetnek egymasnak, kerhetnek segitseget, lehet tevedniiik. Egy-egy anyagreszt kul6nb6zo szinteken lehet feldolgozni. Ezeket a videofelveteleken bemutattam. Az 6sszej6veteleken sok eszk6zt bemutattam. amely csak t6redeke a meglevoknek. Ezek a beszedkeszseg es az irasbeli kifejezes fejlesztesehez kesziiltek. Bemutatjak hogyan lehet erdekesen, jatekosan fejleszteni a keszsegeket. Ezekben a jatekokban oromrnel es aktivan vesznek reszt a gyerekck. A hallasseri.i lt gyerekct segitik a sz6kincs fejl eszteseben, a mondatalkotasban, ami egyebkent nagy gondjuk. Az eszkoz6k k6nnyen elkeszithetok, csak kitart6 gyiijtomunkat, 5 nemi 6tlelet kivannak. Hosszli evek alatt gytljtatte111 assze szines kepeket, 111elyekrol a gyerekek szavakat, mondatokat irhatnak. A szines sz6kartyak is a mondatalkotast szolgaljak.

15 Iszkaszentgyorgy majus

16 Gyenneknapi

17 piuanatlcepek

18 Repiilllnap Dunakeszin Szep, tiszta napsuteses reggelre ebredtunk 2000 majus 24-en, amikor is a PHONAK CENTER Kit. ajandekakent 60 hallasseriilt gyerek setarepiitesre gyiilekezett a Dunakeszi sportrepgloteren. A gyerekek az or5zag egesz teriileterol. a hallasseriiltek altajanos iskolaibol erkeztek. Az ajandek - a sctarepules biztosit3slmak - aprop6jat az adta, hogy a kozelrnutban mutatkozott be Magyarorszagon a PHONAK ceg legujabb digitalis ball6kesziilek csahidja: a CJaroTN. Ez a kesziiiek csa!ad amely szamtalan technikai ujdonsaggal rendelkezik a beszed es komfort erzes javitasaban meg abban is egyedulall6, hogy a Claro'" kcsziilekeknel alkalmaztak eloszor a vilagon a haij6kesziiiekbc epitett FM vevorendszert, amely a hallasseriilt gyerekek oktatasanal nagy segitseget jelenthel. A repuloteren a delelotti ismerkedes es tajekoztat6 meghallgatasa utan felaliitottak art a felfiijhat6 legvarat, abol az eppen a setarepulesre vorakoz6 gyerekek kedviikre ugrandozhattak. De termeszetesen volt lehetoseg labdazasra. fog6cskara, tollasozasra is. A repiiles tiz fos csoponokban AN-2 tipusu repiilogeppel tortent. A repul5gep a 15 perces ot alatt m magasra emelkedett es a tiszta id6nek koszonhet5en gyonyorii kihitas volt a gep utasterehol. A felszillas utan a gyerekek bepillanthattak a repula pil6tafiilkejebe is. K6zben a f61don sem unatkoztak, hiszen megerkezett vendegiink R6zsa Norbert, olimpiai, vilag es Eur6pa bajnok melhisz6nk, aki autogramot osztogatva szivesen valaszolt a gyerekek kerdbscire. A2 ebedet a szentendrei Obsitos Ettenn szakacsai egy guiyasagy600l szolgaltak rei a repull!stol es jatekt61 megehezett diokoknak. A PHONAK CENTER Kft. munkatarsai remelik, bogy egy cletre sz616 elmennyel ajandekoztak meg a tanulmanyi erdmenyekben, sportban, k6zossegi szellemben kiemelked6 taoul6kat. TALALKOZUNK JOVORE IS! Szab6 Attila pillanatok a gyerekek kozan. Budapest madwvlatb61

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme:

A SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam. A Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert szerkesztoseg cfme: II EGYUTT o(\e'& A "SZOL6KAHALIAssERilLTGYERMEKEKERT" ALAPfTVANY idiiszakos kiadvanya m.evfolyam2.szam 1992. okt6ber A "Sziiiok a hallasseriilt gyermekekert" szerkesztoseg cfme: Csernyanszki. Budapest

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára

Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok számára Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4 Fejlesztési

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8. Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve

Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8. Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8 Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve Karlowits-Juhász Orchidea Reif Jenifer NEKEM NEM 8 Közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve Miskolc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ügyszám: 1/73/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

International Inner Wheel

International Inner Wheel család Próbaszám International Inner Wheel Fotó: Rotary International/Alyce Henson, Monika Lozinska Tartalom 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 Köszöntő A Rotaract észrevétlenül

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA NYELVTANÍTÁS MÁSKÉPPEN AVAGY AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA A DIFFERENT

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A halláskárosodás genetikája

A halláskárosodás genetikája Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek III. évfolyam, 2012/6., november december A halláskárosodás genetikája A szájüregi és arcizmok serkentése A Bárka mozgalomról Boldog karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Sarka Kata: Weisz Fanni:

Sarka Kata: Weisz Fanni: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT 150 Ft A minglik jelmondata: együtt lenni, de külön élni A váci börtön lelkészének népes rajongótábora van A Shop nem turkáló, minòségi árukat vehet

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben