A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum junius. Gyermekeink 2000.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum. 2000. junius. Gyermekeink 2000."

Átírás

1 A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum junius Gyermekeink tavaszan I

2

3 IN MEMORIAM FARAC6 PETER ElmentH Nehez elhinni. A kitartas, a kuzdes az elni akar:is mintakepc volta!. Nem csak a csajadodert - es ut6bb mar magadert is - kuzdottel, hanem elcred nagy reszebcn :.l nagyothall6kcrt. a nagyothal16 gyerekekert. Nem csak a mindig tokclctcsscgrc torekvo munkaddal a hal lokcszlilekckjavitasa soran, hancm minden olyan kozelcti szercplessel is ahol az 0 erdekiikben szot cmclhcttcl. Nchezen rudom leimi czcket az emiekezo sorokat. Szamomra oiyan mintha meg mindig koztiink Icnne!. Peldamutato cmberscged, vil a gos okfejtcseid maig a fiilembe cscngcnck. Mcgszenvedett tavozasod saj nos nem ert teljesen varatlanul minkcl. Egy ideje mar sza-..--_~~ molni lehetctt czzel a Icgrosszabb lehetoseggel. Bizlam benne, hoh'y eros szervezeted es vasakaratod - az orvosi segitsegekkel- legyozi konmk felelmctes betegseget. Nem igy tortent... Gigaszi kiizdelmedbcn mindig Ugycltel arra, hogy kemyezeted fele csak szcnvcdescid torcdeket mutassad. 5 igen betegen is meg bejartal munkadat vegezni. Tudtad. hogy igen ritka szakmad altai valla It ketelezettsegeidct nem mulaszthalod ci, 5 a javitasokat sokszor csak nil- 6raban tudlad idore befejezni. Szem elott tartottad az idos cmbcreket, 5 ugycltcl arm is, hogy a gyerckck sc maradjanak hall6ka nelkgl a sziikscgcsnel hosszabb idcig. Informaci6kkal tel i tarsadalmunkban jo\ tudtad mit jelent ezeknck az embercknek az clromlott ha1l6kesziilek. S a javitasokon nil cll<ittad okct j6 tamicsokkal is. Mint ahogy minket is infonmi.ltal az ujsagon keresztiil. Igaz, az ut6bbi id6bcn ki cs it rilkabban mert fogyolt az energifld. Hogy mennyirc veszesen azt csak kcvcsen sejteltek. Csahidod, barataid, ismcroseid nagyon Ic hunk att61 ami bekovetkezcu. Te is ugyancttol, de errol nemigen beszelgertel. Vivtad mindennapi csataidal a vegzet cllen, abban a hilben, hoh'y meg gyozhelsz. Az \1tols6 pillanatig nem adtad fel, pr6baltal cgeszscgcs emberkent elni. Ehhez c1eg erot ado" neked a esaladod. s a feladatok amikcl magad ele niztel ki. A rakkal val6 kgzdelem esak novelte sziv6ssagod, Illi mar regen fe ladnlk vol na. Dc Tc voltal az a fanyiiv6 Melak (anno Domb6var), aki a gyerckek korebcn ereztc legjobban magat, aki nem csak a ha1l 6kakat, hanem a szivcket is meg ludtad,javilani". Sok taborban voltal vcliink, sok sziilonck adtal hasznos tanaesokat. A gyerekck is szivescn vettek keri.il mert mindig j6kat m6kaztal vcliik. Barntsagos szemcidet esak eros igyekezenel tudtad szigoruva formazni egy-cgy gyenneki csinytcvescll. de a szigorusagnak itt vege is szakadt. jen a felszabadult k6z6s nevetes. Alapitvan)'lll1kl61 civalaszthatatlan voltal, mert kczdetektol fogva onkcntcs segitoje vo ltal munkanknak. A tagabb-sziikcbb komyczctcdbcn vegzctt ismerctterjcszto munka nagyban scgilette a mi ccljainkal is: mcgval-

4 toztatni azon cioiteictcket mciyek haiiasseruit gyennekcinket konilvette-konilvcszi. Szaros kapcsaialodat a heiyi mcdiakkal is ez tigy szoigaialaba tillflolt'ld. Banitsagl1nk, csajadjaink banltsaga a lavoh kezdetekbc nyiliik vissza. melynek kotcleket tavozasod lovij.bb erosili. Dc rcmelem szcreta gyermekcidet tagabb komyczctc scm hagyja magara, bar szereto edesapjl1kat nines aki visszaadja nekik. E sorok 1110s1 R6- lad sz61nak Tes6kftm, s eppen czert nagyon nehezen tudom gondolataimat kerek mondatokba olteni. Szomoru igazsag, hogy a J6K konln mennek el. Bannennyirc is akartad nem ludtad megemolni. Tobb mint ot evet kiizdottci czzel a fertciincs k6itai, s llgy runt az orvosok is csak drukkerek voltak ebben a j:itszmaban. Kevcset scgit az a rnasik iga7~<;ag, hogy csak az hal meg igazan akit cifclcjtenek. Tudom, meg nagyon sok terved volt ebben a vihigban, s nem raj lad mult, hogy ezek fe lbeszakadtak. Meg sikeriih befejezned lakasod fellijitasal, a csahldi fot6- album rendezeset, a haz elott a viragoskertedet. Az clvegezni tervezel! tctelek listaja sajnos hosszabb lenne... Mindig is nagyon szeretted a tcrmeszetel, s ennek szeretetere!levelled gyermekeidet is. Szerettel fenykepezni. Sokal ti ld ozl<~.1 eite a hobbira. Kozos szenvedelyunk emiekere a hatlapon levo fenykeppel bllcsllzoi11 Toled. S eite az oldalra aligha talalhattam volna mclt6bb keretet, mint azoknak a gyerekeknek a fenykepeit akikkel alig kct evve! ezelott meg egytitt fenykepezkedtcl. Vcglcg magad mogott hagytad c fo ldi vilagot. Talilll egy szebb szferilb61 pr6balod mcgszcrctteid lltjat igazgatni, talan onnan fontrol is atsugarzik hozz..i.nk lei ked vasercje, hogy immaron hianyoddai, de nem nclkiilcd va16sitsuk meg kiruzott koz6s celjainkal. Farago Peter baratunk szcnvedesei cz cv tiprilis IS-en, eltenek SO. eveben ertek vegct. NYllgodjal orok bckebcn. Tes6d, Fischer Zohan A hajad simogattam, Tc a sotetbcll bolorkaital, erted imadkozlam, Es az imam meghallgatttik, R,i.d nezlem, Es Te a lelkembe hiltal, Uluad, hogy szeretlck, Es Te atoleltel, Elengcdtem a kczcd, Tc meg egyszcr halranczt61, Ram mosolyogtal, Es "tleptel a fc"ybc, Ahogy imamban kertem aprilis 15. Farag611llll,-lS

5 EGYUTTMUKiiDES 5 Az elo')( felelossege Szamok iranyitjak vihigunkat. Kinek nagy szamok, kinck kicsik. Ki tdisdczik, ki a kcnyerreval6t sp6rolja. A slatisztikar is szamok uraljak. A statisztika mindenkibol szamot csinal. Van akibol tobbet cs van akib61 kevcsebbet. S bizony nem mindcgy. hogy mclyik oldalt erositjiik. A gazdagoket vagy a szegenyeket, az egeszsegeseket vagy a betcgckct, a gycnnekcsekct vagy a gycrmcktelcnckel. az cloke! va!.'y a holtaket? Mindcnki fclkcriilhct a csucsra, de cnnck sokszor tira van. Am van a puszta Ictnek is. S ara van az clmlliasnak. Dc a stat isztikaban mindczek csak ponlok vcssz6k. vonaiak, szamok. Szamok vagyunk ha chink cs szamok ha halunk. A statisztikanak mindcgy, hogy mclyik olda Ion :Hlunk. Nckiink, a csaladunknak anmil kevcsbe. Amit j6nak gondolunk azt megtessziik, amit nem azt kevesbe, Es ez igy van rendjen. Dc meg a legkisebb dolgokban scm ftiggellenedherunk a komyezerunkt61. Mcrt minden es mindenki egy rendszer resze. Aze a rendszere ahova tartozik. Es aze a rendszere ahova tartozni akar. Azokhoz aki(k)hez munkaja, kapcsolalrendszere, szeretetc katl Akikben megbizik, es akik 6bcnne megbiznak, Akikre bajban is szamitani Ichct. Mert baj bannikor erhel minket. Dc kannyebb elviselni bannit ha crezziik: nem vagyunk cgycdiil. Ha tamaszkodhalunk azokra akiknck ez idaig csetlcg mi segitettfink. A segitsegnck persze sok formaja van. Lehet assztarsadalmi, hcjyi, csaladi, egyeni. Mikor melyik a leghatekonyabb. Az ember tarsas leny. S mivel kommunikaci6ra - tobbfelekcppcn is- kepes, megosztja mflsokkal oromet, banatat. Valamifele egyiitterzcst vanmk el anol akit ily modon a bizalmunkba fogadtunk. Csalodni nem szeretiink, ezert megvalogatjuk, hogy kivcl milyen infonnflci6t osztunk meg. De meg a szemelycs hirek egy resze is tartozhat a nyilvanossagra, pl<ine ha abban kozcrdckii infonnaci6 is van. Az cl6z6 inisban egy ilyen nagyon szomonl, k6zerdckii hir talalhat6. Egy szereto ara, cgy csahldfennlart6, egy rendkiviil segitokesz, odaado bartll tavozott k6ziiliink. Hianyat nem csak k6zvetlcn k6myczete crzi, hanem mindazok akik tovabbra is a segitsegcrc szamilotiak velna. Akik rudtak, hogy a mcgbcszeit id6re pontosan kesz vo lt a hall6kesziilek, s mindig,.mellekclve" volt a j6tanacs, Ezck a dolgok sajnos mar a mtllte, Az elet nem all hat meg, a kiutat meg kell tala,lni. Akikct a tragedia nem kozvetlcniil erintett hamarabb felejlcnek, de a csaladnak, az anyanak cs kct gyennckenck, IIcki;"k is kell scgitcni talpra a,lini, A szamok egy kicsit itt is segilhclnck, Lelkiisrnererunk megnyugtatasara cs az egyiitterzcsiink kifejezesekent tamogathatjuk 6kct a kovctkcz6 bankszarnlaszamon: Az igazsaghoz tartozik, hogy nagyon nchczcn tudtam csak ravenni Zsuzsat a szamlaszam kozzetetelcre, de tobb sziil6vel beszelgetve nagyon hamar jutottunk a segitsegny{jjtas erne fonnajahoz. igy barkinek lehel6sege van megfelcl6en diszkret modon segit6 jobbol nyujtani. Ez ami - Ielkiismcrctiink- felel6ssege. Az cl6ke... Fischer

6 6 EGYiiTTMUKiioES A magyar Kozoktatasi torveny es az integralt oktatas - neveles A t6bbsegi intezmenyekbe jar6, integn\lt speciiliis nevelesi sziikseglctli (fogyatekos) gyermekek, tanul6k oktatas - neveltsset a kozoktatasr61 5z616, tobbsz6r modositott evi LXXIX torveny szabalyozza. Az alabbiakban a fent emhtett Kozoktatasi torveny. illetve A fogyatekos szemelyekjogairol es eselyegyenl6seglik biztositasarol sz610 torveny (1998. ev i XXV I. torveny) azon reszeir61 teszlink emhtest.melyek az integnlltan oktatott-nevelt speci,his nevelesi sziiksegletfl gyennckekre vonatkoztathatok. (A zarojelben feltiintetett paragrafus szamok lltbaigazitasul szolgalnak.) A K6zoktatasi torveny a "testi, erzekszervi, ertelmi, beszl:d-, vagy mas fogyatekos gyermck" elnevezeseket hasznalja. amikor a fogyatekosok korebe soroltakat erinti. Az erzekszervi fogyatekos megjel61es a latasseriiltekre (gyengenlato. aliglmo. yak) es a hallasseriiltekre (nagyothallo. siket) vonatkozik. a beszedfogyatekos elnevezes pedig pi. a dadogokra. A Kozoktatasi torveny altai a mas fogyatekos kategoriaba sorolt gyennekek a fejl6desi zavart mutatok (pi. autistak). a reszkepesseg-kiesessel kiizdak (pi. diszlexiasok. diszgrmiasok). tovabba a beilleszkedesi zavarral. mag_tartasi rendellenesseggel kiizd6 gyermekek. tanulok. Az Eselyegyenlosegi torveny kimondja, hogy az 6vodai Ileveh!sben es az iskolai oktams - nevelesben a t6bbi gyennekkel egyiiu vesz reszt a fogyatekos szemely, amennyiben ez fejl6dese. kepessegei kibontakoztatasa szempontjilbol el6ny6s (13. (2.)). A K6zoktatasi t6rveny k6telezettsegkent irja ela az integralt oktatas biztositasat, vagyis a magyar t6rvenyi szabalyoz{is tamogatja az integr I1t oktat<is - nevelest. EgyidejL'deg a specialis intezmenyrendszer is fennmarad. vagyis a K6zoktatasi t6rveny a kiil6nbozo fogyatekos gyermekek "ki.il6n vagy k6zos" neveleseben resztvevo oktatasi - nevelesi intezmenyekrol beszel. (30.~ (2.)). Ezze l cgy id6ben rendeletekbe foglalt gondoskodas tortenik a megfelel6 feltetelek. a minel optimalisabb korlilmenyek biztositasara. A Kozaktatasi torveny az integrilcio feltetelekent irja ela. hogy.. a gyogypedag6giai nevelesbcl1 - oktatasban resztvcvo iskohinak rendelkeznie kell azokkal a szcmelyi os tilrgyi feltetclekkel.... melyek a gycrmek cll,itasilhoz szliksegesek (30. (3.)). A neveles - oktatasi intezmenyt minden magyar gyermek eseteben a sziilo valasztja ki, ha azonban a gyennek fogyatekos, (Igy ehhez szakertoi velcmcnyre is sziikseg van (30. (3.)). A szakertai velemenyt a fogyatckossagi tipllsnak megfelel6 szakert6i es rehabilit,ici6s bizottsag adja kit mely hallasseriilt gyermekek eseteben a Hallasseriiltek Orszligos Szakert6i es Rehabilitacios Bizottsaga es Gyogypedagogiai Szolgaltato

7 EGYU'I"I'MUKiiDES 7 K6zpont (1147 Bp. Cinkotai ut 125/ 137. Tel. : ) Integnllt neveles eseten a szakertoi velemeny felteueniil sziikseges ahhoz, hogy a gyermek hozzajuthasson a segitseg kiil6nb6zo formaihoz. A szakertoi bizottsagok tamogatjak a sziilok intcgraci6s torekveseit, amennyibcn biztositva Ifttjflk a gyem1ck rejle sztt~se he z szukseges szemelyi es targyi felteteleket. Ha a szakertoi bizottsag oem tamogatja 3Z integrillt neveh~st. akkor az onkonn{lilyzatjegyz6je hat{lrol:1ttal kotelezheti a szulet, hogy gyermeket a kijel61t intezmenybe irassa. A sziil6 fellebbezhet a dolltes ellen, ami ujabh vizsgalatot eredmenyez egy masik, a jegyzo altai javasolt bizottsagnal. Ha a sziilo eseueg ezt az ujabb hatarozatot sem fogadja el, birosaghoz folyamodhat. Ezt azonban ce!szerii lenne elkeriilni, inkflbb t6rekedve az 6l1aspontok kozelitesere. A szakcrt6i bizottsagoknak - akar specialis intczmenybe, akar integnici6bajavasoltak a gyermcket - idoszakonkent feliil kell vizsgalniuk donteseiket (3/ rendelet). Lehetoseg van arra is, hogy a sziil6 kiilon keresere a szakert6i bizottsag abban az evben is megvizsgalja a gyermeket, amikorra a torveny azt ncm irja ela. A sziiloknek torvenybe foglalt jogllk, hogy a polgarmestcr scgitseget kerjek ahhoz, "hogy fogyatekos gyermekiik 6vodai nevelesehez vagy iskolai nevelesehez es oktat{\ sahoz a sziikseges fellmeleket a telepulesen megteremtse." (I3. (5.)). Ezt tamasztja ala az a paragrafus is, mely szerint a kozsegi, varosi, fovarosi, kertileti es megyei jogu varosi onkonnanyzat koteles gondoskodni a t6bbi gyermekkel cgyiitt oktathato 1"0- gyatekos gyennekek ellatasarol is (86. (2.)). A fogado intezmeny alapito okirahiban, valamint helyi nevelesi programjaban (ovoda), ill. helyi tanterveben (iskola) szerepelnie kell annak, hogy milyen tipusu fogyatekos gyennckek integralt oktatas - nevelesere vallalkozik. Ez egyben azt isjelenti, hogy az illetekes onkomlanyzat szlikseg eseten tamogatja az alapvet6 feltetelek biztositasat, megkeri es fo ly6sitja a fogad6 intezmeny szamara a kozponti tamogat3st. Amennyiben az intezmeny korabban meg nem integrait fogyatekos gyenneket llgy az alapito okirat modositasara van szukseg a felmeriilt uj vallalasoknak megfeleloen. A szakert6i velemennyel rcndelkeza fogyatekos gyennek ut{ul a nevelesi - oktntasi intezmenya kozponti koltsegvetesbo l lul. megemelt normatlv koltsegvetesi hozz{lj {lrujasban reszesu l, meiy j6cskan meghaladja a nem fogyatekos gyermekek utan kapon eves osszeget. Az intezmenynek ebb61 a megemelt osszegbol kell fedeznie a gyc011ck sziiksegleteinek kielegiteset. A fogyatekos gyermekek 6vodai neve lese az ugyancsak a Kozoktatasi torvenyben szabalyozott komi gondozast koveti. 3 eves kora utan csak az a gyemlek vehet reszt korai gondoz3sban, akit nem vettek fel ovodaba. Amennyiben a tobbsegi 6vodaban nem dolgozik legalabb reszidoben gyogypedagogus, es az lltazo tanari halozat szakszolgaltatasa sem erhet6 el, llgy az ovoda a fogyatekos gyennek uhin jar6 emelt osszeg(i

8 1/ EGYii'l''I'MUKiiDES normativ tamogatasbol k6teles megbizni es fizetni egy gyogypedagogust a szukseges szolgahauls biztositasara. A helyi 6nkormanyzatok ahal fenntartott ovodakban a fogyatekos gyennekek szamara napi ket ora felzarkoztato foglalkozas vegezheto (114. (I.a)). Az 6vodai csoport-, ill. az iskolai osztalyletszamot kedvezoen erinti a fogyatekos gyermekjelenlete, mivel egy-egy gyermek a fogyatekossag s(llyossaga szerint ketto, ill. harom gyermeknek szamit, vagyis ezahal cs6kkenthet6 a csoport, osztaly letszarna (3.sz. melleklet 11.3.). Integralt oktatas - neveles eseten szakirany(1 vegzettsegll gyogypedagogust foglalkoztathat az intezmeny. Ez az integnllt gyemlckek szamat61 ftiggocn foalhisu, vagy reszmunkaidos un. utazo gyogypedagogus, tovabba logopedus alkahnazasat jelenti meghatarozal! oraszamban (I.sz. melleklet "Pedagogusok" c. resz). (S gyermekenkent heti 5 ora faglalkaztatas kereteben I fo gyogypedagogus faglalkaztathato, kevesebb integnllt gyermck eseh~n aninyosan kisebb 6raszamban, reszmunkaidoben.) Azakban az intezmenyekben, ahal a fogyatekas gyermekek egy meghatarozatt elernek, gyogypedagogiai asszisztens faglalkaztathato (I.sz. melleklet). Az integraitan tanula gyermckeket a tanorai foglalkozasokon till un. egeszsegiigyi es pedagogiai celil habilitacios es rehabilitacios foglalkozasok illetik meg. Ezek heti id6kerete a fogyatl~kossag tipusmoj fiiggoen vflltozo, az adott evfoiyamra meghatarozott heti tanitasi ora 40%-a nagyathallo, es 50%-a siket gyennek eseteben. Integralt tanulok eseten ez a heti orakeret 8 fos csapartokra ertendo, vagyis a tenyleges letszamra eso oraszamat kells-cal asztani (52. (6.)). A faglalkozasokat nemcsak gyogypedagogus, hanem velem megasztva, vagy akar kizarolag a t6bbsegi pedagogus (pi. ov6na, tanit6, tan{lr) is tarthatja a gyogypedag6gus lltlnutatasaivai osszhangban (30. (10.)). Amennyiben a fogyatekos gyermeknek sziiksege van nl, megilletik a specialis tantervek, tank6nyvek, gyogyaszati es technikai cszk6z6k (121. (14.)). Az igazgato mentesitheti az integralt fagyatekas tanulot egyes tantargyak, tantargyreszek ertekelese es minositese alol (30. (9.)), illetve a gyakarlati kepzes kivetelevel reszben vagy egeszben mentesitheti az iskolai kotelez6 tan6nlkon val6 n!szvetel al61 is (69. (2.)). A tizedik evfolyam vegen leteheto alapmiivehsegi vizsgan, ill. az erettsegi vizsg{m az erintett tantargyak helyett masikat valaszthat a tanul6 a vizsgaszabalyzat szerint (30. (9.)). A szakertoi bizattsag, vagy a nevelesi tanacsado velemenye alapjan mar az elsa osztfllyba fclvett gyennek is mentesitheta a min6sites, ertekeles aiel. Ebben az esetben a gyemlek elokeszito cvfalyamkent vegzi es fejezi be a tanevet

9 EGYU'l'TMUKiiDES 9 (70. (7.) es (8.». Az igazgata egyeni tovabbhaladast is engedelyezhet a tanula sz" mara legfeljebb a negyedik tanev vegeig. Ebben az esetben a szakertai velemenynek kell tartalmaznia, hogy melyik tantargybal mikorra fogia utolemi tarsait a tanula (70. (7.) es (9.)). Az eredetileg javasolt elakeszita evet az elsa felevet kaveta hanapig egyeni tovabbhaladasra lehet vaitoztatni (70. (10.». Ha a tanulat az egyes tantargyak vagy tantargyreszek ertekelese alai mentesitik, az iskolanak egyeni foglalkozasokat kell szamora szerveznie meghatarozott idakeretben (30. (9.), 52. (7.) es (10.)). A szakertai velemeny tartalmazza azt a hataridat, ameddig a gyermeknek patolnia kell hianyait. Az egyeni foglalkozasokhoz egyeni fejleszt"si terv kesziil, melynek celja a gyermek felzarkaztatasanak segitese (30. (9.)). Az iskolai helyi tanterv az egyes evfolyamok kavetelmenyeinek te ljesitesehez egy tanitasi evnel hosszabb idiit is kijelalhet (50. b.). A kiilanbazii vizsgakon alkalmazkodni kell a fogyatekos tanulak specialis sziiksegleteihez, mint pi. a hosszabb felkesziilesi idii biztositasa, irasbeli helyeu szabeli vizsga es forditva, segedeszkazak hasznalatanak engedelyezese (30. (9.)). Teljes karli felmentes eseten a gyerrnek magantanulakent halad (7. (I.)), tanulai jogviszonya fennmarad (66. (1.), Os az igazgata ill. a neveliitestiilet aital meghatarozott madon ad szamot tudasaral (69. (3.». A magantanu lanak heti 10 ara egyeni fejlesztes jar, mel yet az az iskola biztosit, amely a tanul61 felvettc. Ennek k61tsegeit a szakertoi bizottsag fedezi. azonban, ha a szakert5i bizottsag nem ert egyet a gyermek magantanu16i statuszavai, akkor a k61tsegek a SZLil6t tcrhelik. Ha az igazgato szerint a gyermek haladasa szcmpontjab61 hatranyos a magantan ul6i heiyzet, akkor a kerdcs allamigazgatasi lltra tereladik, s a dantes a jegyzii feladata (7. (2.)). Remeljiik, hogy a fenti felsorolas segiti mindazokat, akik sziikseget erzik annak, hogy a torvenyben fogjaltakra hivatkozzanak, segitsek az integnilt ncvcles mind kedveziibb feiteteleinek kialakitlisat. Az osszeallitast dr. Csanyi Yvonne es dr. Perlusz Andrea keszitette

10 10 EGYUTTMUKiiDES HIREK Egyrc tobb konfcrenchira kapunk meghiv:ist... Az "Europa 1-fiiz" ~I magyar CS osztd.k civil szcrvezetek sz:im~inl marciusban becsi talalkozot szervezctt, mclycn az egyesi.ilet kcpviseleteben reszt vehettem. Ami Szocialis es Csaiftdiigyi Miniszteriulllunknak mcgfelel6 osztnik miniszteriumban tajekoztatot tartotlak szamul1kra. A fogyatekos emberek cigyeivel foglalkoz6 mindket miniszteriumi szakember kiz{u:6iag a ll10zgasseriiltek problemaival, segih~si lehetosegeivei fogialkozott. Megkerdcztem, hogy van-c a tabbi serliltekkel, igy a hallasseriiltekkel foglalkozo szakember a miniszteriumban. Nemmcl valaszoltak, de sietvc hozzatettek, hogy a tartomflllyaikban van. Az oszlnik Civil Szervezetek vezetonoje elmondta, hogy ez azert alakult Ausztri{tban igy, mert az Uni6s csatlakozasuk 6ta a mozgassertiltek nagyon j61lobbiznak. Elgondolkodtat6, mert nalunk is a mozgasserliltek elelk6rlilmenyeinek, problemainak az ismerete, s sokinlnyll tamogatasa domina!. Ez roleg a j6 szervezettseguknek koszonheto. Ez a szervezettseg, sokoidallls{lg I1cl11csak kirele irill1yul, hanem a MEOSZ-on (Mozgasseriiltek Szovetsege) belcil is ervenyesiil. TillTIogatjak a kisebb mozgasseriilt csoportokal, integralast, utaz6, egyuttmgk6do tamlrokat. stb-t is. o Egyre cgetobb az crdekvcdelcm mcguj ul :ls:l :l hall:'tssertiltck csctcbcn. Egyesi.ileti.ink evek 6ta visszatero problemaja. hogy a hall<lsseri.ilteknek megszavazott j6val 100 milli6 feletti koltsegvetesi tamogatasb61 a SINOSZ semmit sem juttat egyesuletlinknek, hoiott a K6ltsegvetesi Bizottsag odairilnyit bennlinket. A k61tsegvetesi osszegel hallasse rliltek tamogatas[lra adjilk. fiigget leniil attol, hogy szegregaltan, vagy integnlltan nevelkednek. A szemh!let es tamogatils valtozlatils igenyet jelzi a nagyolhall6k erdekeit es problemilit taglal6 "Nagyotha1l6 2000" erdekvedelmi fol y6irat els6 kiadvanyanak cikke is. A lapaszlalat azt sligallja, hogy ki.i1on kellene mgkodnie a siketek, klil6n a nagyothal- 16k es ki.il6n az integnhtan tanulok egyeslileteinek. A SINOSZ kozponti tbmlja a siketek jelnyelve. A nagyotha1l6ke a ha1l6kesziil ek, szajr61 olvasas es idezek: "szeretnenk. ha a hallitsserliit gyermekeink miei6bb a jol ha1l6kkal egy iskol:ibajarhatnanak."

11 EGYU'I"I'MUKiiDES Az integnllt gyerekek es fiatalok kozott siketek es nagyothallok is vannak. A hallokesziilek, az ertheto hangos beszed mellett a szajrol olvasas segit a beilleszkedesben. o Megdobbento szamomra az a SLNOSZ vezetosege altai kepviselt es hangoztatott felfogas, miszerint a siketek anyanyelv. a jelnyelv (akkor is, ha a sziilii ha llo), a magyar csa k az elsa idegen nyelv. Ezt az allaspontot kepviseltek aprilisban a X. Magyar Alkalmazott Nyelveszeti Kongresszuson is azzal, hogy eliiadasukkal az idegen nyelvi szekcioba jelentkeztck. A SlNOSZ fiatal, hallo munkatarsa beszamolt egy tesztfelmeres segitsegevel a hallasseriiltek es hallok keszsegeriil, altahlnos iskolai vonatkozasban. Kiemelte t6bbek k6z6tt, hogy a ragok, jelek hasznalataban milyen lemaradasok vannak. A Nagyothallok Iskolajanak igazgatoniije, Sari Janosne es az iskola egyik szinten jelenlevo tamira kritikaval elt a megallapitasokat illetoen. Hozzaszohisomban en is megjegyeztem, hogy nem varhato el, hogy egy azonos korl! hallasseriilt gyerek ugyanolyanjol. ugyanannyi ida alatt elsajatitsa mindazt. amit ha1l6 tarsaik. AZI is elmondtam, hogy ezt a lemaradast kesiibb behozzak. A kongresszus idegen nyelvi szekci6janak vezet6je csodalkozasfmak es nemtetszesenek adott kifejezest amiatt, hogy a hallasseriilt tema az idegen nyelvi szekcio temai koze keriilt, amikor a hallasseriiltek anyanyelve a magyar. Megkoszontem ezt a megallapitast, mondvan, hogy ez a SINOSZ vezetiisegenek az allaspontja, s mi is megdobbentlink ezen. o Mivel integniltan tanula gyennekeink, fiataljaink minden korosztalyt kepviselnek mar, igy minden csoporttal (korai fejlesztes, ovoda, altalanos iskola, kozepiskola, szakkepzes, felsiioktatas) fog lalkozunk, de emellett mindig egy csoporttal kiemelten is. A marciusi osszej6veteliink6n az ftitalanos iskolai teendok keriiltek napirendre. A kovctkezo oszi kiemclt temakoriink a kozepiskolai cs a szakkepzcs feladatkorc lesz. Erre mar elkezdllik a felkeszlilest: A szakkepzii isko la a szakkozepiskolm es a szakiskolat fog lalja magaban. Az utobbi evekben a szakkepzes rendszcrc atalakult. Erriil tajekoztat a Magyarorszagi SZliliik Orszagos Egyesuletenek kiadvanya: "A Szakkepzesr61 szii lokn ek." Palyavalasztast es k6zepfoku beiskohizast segito kiadvany ez szuiok szanulra, mely az Oktatasi Miniszterium tamogatasaval keszlilt. "

12 12 EGYiiTTMUKODES dr. Benedek Andras a miniszterium helyettes allamtitkiira bevezetojebol: "Ma; vilagullkball at erilellyesiiit!s, a l1"mka lii/tigliball elifrt siker liagymtfrtekben fligg afto/, hogy a fiatal plifyllkezlit!set IlOgyall segiti, kistit; ehi at oktalas tis szakktfpztfs. A sziilok vtfleme"ye, julius/ata, szakktfp u!ssel kapcso/atos lii egeltfgel/etf.wige Jlagy eppell kritiktija szaliiullkra rclldkiviii [Olltos auirt, /r ogy a!razai szakktfpu!s mi"dillktibb mcgfc/eljell a hazai tis ljemzetkozi e/j'{irtisokllak." A serlillek, ezen bellil a hallasserliltek szakkepzesi problen,,\i hilon is fontos feladatkor. Kerjuk a kedves szlilotarsakat, segitsenek tapasztalataikkal, problemaikkal tajekoztatni bennlinket, hogy tovabbithassuk ezeket a megfelelo szakemberekhez. o Majusban reszt vcttiink az Oktatasi M.iniszterium es a Nemzcti Szakkepzcsi Intezet kozos rendezeseben egy szakkepzessel kapcsolatos konfercnci{m_ Folytat6dik a szakkepzes korszeriisitese: A 2000-ik ev a kerettantervek bevezetesenek eve, 200 I. az uj Orszagos Kepzesi Jegyzek (OKJ) kozreadasa, tovabbi korszeriisitesek megval6sitasa: a kepzes-tovabbkopzes osszhangja, a gyorsabb korszer(isithetoseg, a gyakorlati igenyck. a konkretabb, piackepes szakkepzes, magasabb szintu kepzes es foglalkoztathat6sil, a szakma klilfoldi elismerese, stb. ordekeben. Peli LajoslIe

13 EGYUnMUKiioE5 13 Sziiltildub hirek SZULO-KLUB - MARCIUSBAN - "TELT HAZZAL". A Fogyatekos Gyennekek, Tanul6k Felzark6ztatasaert Orszagos Kozalapitvany tamogatasaval a sziilok-pedag6gusok-gy6gypedag6gusok szamara tartot! osszejovetellinkon szep sz{unmal vettek feszt nemcsak a sztil6k, hancm a gyerekeket tanit6 pedag6gusok, segito gy6gypedag6gusok is. Sok mindenrol beszeltiink, volt altalanos, kozerdekii tajekoztatas. Fesztilt fi gyelemmel hallgattuk Mikesy Gyiirgynek, a Vaei Siketek lntezete hallasserillt igazgat6janak, aki egyben God yaros kepviseloje is, beszamol6j at. Hogyan emlekszik vissza gyermekkonlra, hogy elte meg halhlsserillt volt:it nyole ha1l6testvere kozott, hogy.n kiizdotte Ie a halhlsseriilesebol ad6d6 hatranyokat, nehezsegeket. Beszelt esaladjar61, ha1l6 gy6gypedag6gus felesegerol, akivel egyiitt keszitettek fel hallasserillt gyennekeiket az integralasra. Mikesy Gyuri elmondta, hogy esak akkor kezdett hall6kesziileket rendszeresen hordani, amikor ezzel peldat mutatott halhisseriilt gyennekeinek. Milyen sokat segitett neki is. ha1l6kesziilek viselese, kitarult korulotte a vilag. Perlusz Andrea videofelveteleket mutatott be integraltan tanu l6 gyennekiikrol, nemcsak a Mikesy hazaspar, hanem mi is megillet6dve neztiik ezeket a par evvel ezel6tti felveteleket a gyerekek sikeres beilleszkedeserol. Nagyon tanulsagos volt a halhlssertilt kiizcpiskolas lanyok beszamoloirm kcsztilt videofelvo!el is. Tokes Sandorne nyole eve aktivan vesz Teszt egyesulettink munkftjaban. Integraci6s tamiri tapasztalatait folyamatosan atadja, ismerteti. Evek soran nagyon sok saj:it keszitesii szemlelteto anyagot gyiijtott assze, hogy elosegitse a kiilonbazo problemakkal, igy a ha llasserii lessel kiiszkado tanitvanyai fejl6- deset, fej leszteset, tanulasat. Ebbol tartott egy kis bemutat6t ajelenlevoknek videofelvetel es a keszitett szemlelteto anyagok segitsegevel. Errol irt Ie egy rovid osszefoglal6t azok szamara, akik nem voltak jelen. o Pel i Lajosne

14 14 EGYiiTTMUKiioES Tokes Sandorne tanitono rovid beszamol6ja az eload:ls:lb61: CommellillS: "Egy bii/cse/ollek kef li ovellddke 1'0/1. Egyik " elll 1'Oft itllllllt!kolly, II mtlsik kolllryelmll volt. Milllikettot elzavarla, mivel ilz egyik "em tudotf tallllllli, bar akarl, a IIulsik uelll llkart faull/ni, bar/udolf 110/lla. M; Villi akkor, IIlI ellllek a (rulolluilty irl;liti ellellszelllllwk mllgllk a lallitok ilz aka;?" Azt gondolom, ma mar minden pedag6gusnak rendelkeznie kell pszichologiai tudfl s sal, kepesnek kell lennie a speci,ilis sziiksegletu gyermekek oktatasara. Val6ban nem konnyu feladat, de az iskohik, illetve a felsooktat.s kotelessege erre felkesziteni tamiraikat. Jelenlegi negyedik osztalyomban 23 gyerek van, koziiliik ketto dyslexias, egy igen komoly tanulasi nehezsegekkel kiizd, ket filmak grafomotoros kepessegevel van problemaja, egy hinynak komoly psziches gondjai vannak, es egy yak kisfiu is veliink tanul. A tobbieket is tebb csoportra lehet osztani. Vannak gyorsan es jol halad6k, vannak gyenge kepessegu, de szorgalmas gyerekek. Ezeknek a gyerekeknek mind egyeni sziiksegletiik van, mas banasmodot igenyelnek. Ugy kell szerveznem a munkat, hogy ki-ki optimalisan fejlodjon, meghagyva es segitve egyeni fej lodesi iitemet. Azt gondolom, hogy egy ilyen osztalyban ugyanugy helye van egy erzekszervi seriilt gyereknek is. Neki is hilon feladatokat adhatunk. Nekiink pedag6gusoknak kell mcgtanulnunk a differencialt oktatast, a kiil6nb6zo tanuiasi technikakat. A gyerekck Ulhetnek szemben egymassa l, dolgozhatnak parban, vagy csoportban. irhatnak a tabiara, iilhetnek a szonyegen. A lenyeg, hogy tanuljanak. Segithetnek egymasnak, kerhetnek segitseget, lehet tevedniiik. Egy-egy anyagreszt kul6nb6zo szinteken lehet feldolgozni. Ezeket a videofelveteleken bemutattam. Az 6sszej6veteleken sok eszk6zt bemutattam. amely csak t6redeke a meglevoknek. Ezek a beszedkeszseg es az irasbeli kifejezes fejlesztesehez kesziiltek. Bemutatjak hogyan lehet erdekesen, jatekosan fejleszteni a keszsegeket. Ezekben a jatekokban oromrnel es aktivan vesznek reszt a gyerekck. A hallasseri.i lt gyerekct segitik a sz6kincs fejl eszteseben, a mondatalkotasban, ami egyebkent nagy gondjuk. Az eszkoz6k k6nnyen elkeszithetok, csak kitart6 gyiijtomunkat, 5 nemi 6tlelet kivannak. Hosszli evek alatt gytljtatte111 assze szines kepeket, 111elyekrol a gyerekek szavakat, mondatokat irhatnak. A szines sz6kartyak is a mondatalkotast szolgaljak.

15 Iszkaszentgyorgy majus

16 Gyenneknapi

17 piuanatlcepek

18 Repiilllnap Dunakeszin Szep, tiszta napsuteses reggelre ebredtunk 2000 majus 24-en, amikor is a PHONAK CENTER Kit. ajandekakent 60 hallasseriilt gyerek setarepiitesre gyiilekezett a Dunakeszi sportrepgloteren. A gyerekek az or5zag egesz teriileterol. a hallasseriiltek altajanos iskolaibol erkeztek. Az ajandek - a sctarepules biztosit3slmak - aprop6jat az adta, hogy a kozelrnutban mutatkozott be Magyarorszagon a PHONAK ceg legujabb digitalis ball6kesziilek csahidja: a CJaroTN. Ez a kesziiiek csa!ad amely szamtalan technikai ujdonsaggal rendelkezik a beszed es komfort erzes javitasaban meg abban is egyedulall6, hogy a Claro'" kcsziilekeknel alkalmaztak eloszor a vilagon a haij6kesziiiekbc epitett FM vevorendszert, amely a hallasseriilt gyerekek oktatasanal nagy segitseget jelenthel. A repuloteren a delelotti ismerkedes es tajekoztat6 meghallgatasa utan felaliitottak art a felfiijhat6 legvarat, abol az eppen a setarepulesre vorakoz6 gyerekek kedviikre ugrandozhattak. De termeszetesen volt lehetoseg labdazasra. fog6cskara, tollasozasra is. A repiiles tiz fos csoponokban AN-2 tipusu repiilogeppel tortent. A repul5gep a 15 perces ot alatt m magasra emelkedett es a tiszta id6nek koszonhet5en gyonyorii kihitas volt a gep utasterehol. A felszillas utan a gyerekek bepillanthattak a repula pil6tafiilkejebe is. K6zben a f61don sem unatkoztak, hiszen megerkezett vendegiink R6zsa Norbert, olimpiai, vilag es Eur6pa bajnok melhisz6nk, aki autogramot osztogatva szivesen valaszolt a gyerekek kerdbscire. A2 ebedet a szentendrei Obsitos Ettenn szakacsai egy guiyasagy600l szolgaltak rei a repull!stol es jatekt61 megehezett diokoknak. A PHONAK CENTER Kft. munkatarsai remelik, bogy egy cletre sz616 elmennyel ajandekoztak meg a tanulmanyi erdmenyekben, sportban, k6zossegi szellemben kiemelked6 taoul6kat. TALALKOZUNK JOVORE IS! Szab6 Attila pillanatok a gyerekek kozan. Budapest madwvlatb61

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Meghivo. Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart. Tordas K/lzseg Polgarmestere 2463. Tordas, Szabadsag ut 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghivo Ertesitem, hogy kepvisel6testiiletiink 2004. julius 13-an (kedden) 15 6rakor rendkiviili illest tart.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata 2009. december 16. DEBRECEN A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a

Részletesebben

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol szolo 2/2007.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglahisarol

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT MEGILLETŐ TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEK ÉS AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TANULMÁNYI TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL Nftv. 41. (1) A Kormány a) hátrányos

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

PAPA VAROS ONKORMANYZATANAK EGESZSEGUGYI ES SZOCIALIS BIZOTTSAGA 8500 PAPA, F6 U. 5. Tel: (89)515-000 Fax: (89)313-989 MEGHIVO

PAPA VAROS ONKORMANYZATANAK EGESZSEGUGYI ES SZOCIALIS BIZOTTSAGA 8500 PAPA, F6 U. 5. Tel: (89)515-000 Fax: (89)313-989 MEGHIVO PAPA VAROS ONKORMANYZATANAK EGESZSEGUGYI ES SZOCIALIS BIZOTTSAGA 8500 PAPA, F6 U. 5. Tel: (89)515-000 Fax: (89)313-989 MEGHIVO 2014. februar 3-en (hetfo) 12.00 orakor tarlando bizottsagi ulesere. Helyszine:

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről Lezárva: 1999. május 31. Hatályos: 2003. I. 1. 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről A felsőoktatásról

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio JAVASLAT A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio Papa, 2015 augusztus 25. I. A javaslattevo adatai 1. A javaslatot

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOK HKR V. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem Már is december Rájöttem, mint fösvénynek, úgy kell öriznem a pillanatokat, az órákat Szabó Magda Hihetetlen gyorsasággal repül itt az idő. A napokban azon kaptam magam, hogy már a harmadik havi zsebpénzem

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcs dei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testületének a 2/2007. /I. 26./ számú, 29/2007. /IX. 20./ számú és a 14/2010. /V. 21./ számú önkormányzati rendeletével módosított, az általa fenntartott oktatási-nevelési

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr!

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Sárik Zoltán igazgató részére Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Felkért a Baranyai Anita által elkészített, és az új OKJ hoz igazodó, fővárosi

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) 523-801

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben