BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160"

Átírás

1 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/

2 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója 1.3. Iskolánk arculata 2. Jogi státusz 2.1. Az iskola jogi státusza az "Alapító okirat szerint 2.2. Tanulói jogviszony 3. Az iskola értékrendje, célrendszere 3.1. Az iskolánkban folyó nevelés és oktatás céljai, pedagógiai hitvallásunk 3.2. A teljesülés kritériumai 3.3 A képzés jellemzői A képzés szakaszai, képzési idő A képzés struktúrája 3.4. Az intézmény szolgáltatásai Az alapképzést kiegészítő tevékenységi formák Egyéb sajátos szolgáltatások 4. A tanulóközösség jellemzői 4.1. A tanulók életkori sajátosságai 4.2. Az értelmi fogyatékos tanulók jellemzése 5. Személyiségfejlesztés 6. Közösségfejlesztés, közösségi nevelés 6.1. Nézeteink a közösségfejlesztésről 6.2. Iskolánk munkarendje 6.3. Iskolánk hagyományai 6.4. Diákönkormányzat 6.5. Eseménynaptár 7. Az iskola tehetséggondozó, felzárkóztató programja 7.1. Tehetséggondozás, képességfejlesztés 7.2. Felzárkóztatás 7.3. Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók segítése 7.4. Egyéni fejlesztő csoportok 8. Gyermek- és ifjúságvédelem 8.1. A Gytv. alapelvei, a gyermekek védelmének rendszere 8.2. A veszélyeztetett tanulók jellemzői 8.3. A hátrányos helyzetű tanulók jellemzői 8.4. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókkal történő foglalkozás 9. Az iskola környezeti nevelési programja 9.1. Helyzetelemzés, helyzetkép 9.2, Erőforrások 9.3. Alapelvek, jövőkép, célok 9.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 9.5. Módszerek, eljárások 2

3 10. Az iskola egészségnevelési programja Egészségnevelés 10.2 Iskolánk egészségnevelési programja 11. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A munkát segítő taneszközök 11.2 A tanulók otthoni és iskolai munkáját segítő eszközök 12. Iskolahasználók az iskolai közéletben Szülői részvétel Szülői munkaközösség Iskolaszék A szülőkkel való kapcsolattartás formái Nyilvánossági csatornák 13. Érvényességi rendelkezések Helyi tanterv 1. Iskolánk tantárgyi rendszere, óratervei 1.1. A NAT műveltségterületeinek megjelenési a tantárgyi rendszerben 1.2. Heti óraterv az 1-4. évfolyam számára 1.3. Éves óraterv az 1-4. évfolyam számára 1.4. Heti óraterv az 5-8. évfolyam számára 1.5. Éves óraterv za 5-8. évfolyam számára 1.6. Az iskola heti tantárgyi óraterve 1-8. évfolyamon 1.7. A fenntartó által finanszírozott nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete 1.8. Fogyatékos tanulók oktatása 2. Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának szempontjai 3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 4. Ellenőrzés, értékelés, minősítés az oktatási folyamatban 4.1. Ellenőrzés 4.2. Értékelés 4.3. A tanulók szöveges értékelése 1-4. évfolyamon 4.4. A fogyatékos tanulók értékelése 5. Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe 6. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 7. A tanulók fizikai állapotának mérése 3

4 Nevelési program 4

5 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető Tisztelt Szülő! Önkormányzati Képviselő! Érdeklődő! Az évi közoktatási törvény előírása szerint minden oktatási intézménynek el kell készítenie pedagógiai programját, amely a közös nemzeti követelményeken túl az iskola sajátos pedagógiai hitvallását, képzési struktúráját, egyéni programkínálatát tükrözi. Ezt a programot vizsgáltuk felül, módosítottuk a közoktatási törvény előírásainak megfelelően. Kedves Olvasó! Ön egy olyan tantestület programját tartja a kezében, amelyet már megelőzött egy hasonló céllal készült iskolai dokumentum. Ez volt az a vezérfonal, amely az elmúlt évek innovációit, tapasztalatgyűjtését, a programra való felkészülés továbbképzési rendszerét irányította, összefogta. A pedagógiai programunk összeállításánál figyelembe vettük a szülők, a gyerekek, a falu elvárásait, az eddigi tevékenységünkkel kapcsolatos visszajelzéseket, iskolánk adottságait, pedagógusaink szakértelmét. A helyzetelemzés megerősített bennünket abban, hogy fejlesztési irányaink helyesek voltak. Tehát Ön, aki már ismerte munkánkat, eredményeinket, a továbbiakban egy olyan programra számíthat, amelyben sok lesz az ismerős elem, hisz a jól bevált gyakorlatot folytatjuk tovább, és a minőség fokozására törekszünk. És Ön, aki még nem ismer bennünket, remélem e néhány bevezető sor után időt szakít arra, hogy megismerkedjen velünk. S végül szeretném e helyütt is megköszönni pedagógus társaim többéves kitartó, lelkes, a mindennapi színvonalas tanítás melletti alkotó tevékenységét. Pilismarót, június 17. Fábiánné Gyimesi Lívia iskolaigazgató 5

6 12. Iskolánk névadója: B O Z Ó K Y M I H Á L Y ISKOLAMESTER régi egyházi énekek gyűjtője és szerzője, műfordító tól 1829-ig Pilismarót község nótáriusa, kántortanítója. A pilismaróti iskola a millecentenárium évétől viseli nevét. 6

7 7

8 1.3. Iskolánk arculata Iskolánk mottója: " Mindannyian mások vagyunk, és ahány ember annyi csodálatos világ. " (Bródy János) Pilismarót iskolája két épületből áll: az Esztergomi út 29. sz. épület a valamikori református iskola - az első és második osztályosok otthona, itt kap helyet a melegítő konyha és ebédlő, valamint a kicsik napközi otthonos csoportja. Nagy füves udvar áll rendelkezésünkre, mely kiváló lehetőséget biztosít a játékhoz, mozgáshoz. A másik épület, mely a Rákóczi u. 14. sz. alatt található, a falu közepén áll. A régi iskolaépületeket - ezeknek egy része még 1820-ban épült (régi katolikus iskola) - új szárny köti össze, biztosítva ezzel az oktató-nevelő munkához szükséges teremigényt. Ehhez az épülethez is zárt udvar tartozik, melynek aszfaltos kosárlabdapályája szünetekben és délutánonként is vidám gyerekzsivajtól hangos. A sportoláshoz kiváló lehetőséget biztosít a község sportcsarnoka. Aki hozzánk a hétköznapok bármelyikén belép, vidám hangulatot, tiszta, világos, virágos iskolát talál. Gyermekeink szívesen járnak iskolába, s nem siet haza a tanítás után feltétlenül az sem, aki megtehetné. A színjátszástól a számítástechnikáig, a tornától a néptáncig, a természetjárástól a képzőművészetekig, sokféle tevékenységet kipróbálhat az, aki nálunk tanul. Komolyan vesszük a szülőkkel való állandó kapcsolattartást, szinte napra készen igyekszünk a társadalmi, illetve a szakmai elvárásoknak eleget tenni. Célunk, hogy tanulóinkban életre hívjuk a tanulás, továbbtanulás igényét, s hogy az egyéni adottságoknak leginkább megfelelő középiskola elvégzésére képessé tegyük őket. Követelményeinket az életkornak megfelelő mértékben fokozatosan növeljük, ugyanakkor azok sikeres teljesítéséhez minden lehetséges körülményt igyekszünk biztosítani: segítőkész, gyermek-centrikus, felkészült pedagógusokat, optimális csoportlétszámokat, barátságos, esztétikus környezetet, s nem utolsó sorban sok-sok lehetőséget a különböző egyéni adottságok kibontakoztatásához. Rendszeres résztvevői, helyezettjei, (sőt szervezői is) vagyunk a környékbeli (területi) versenyeknek, jó néhány területen. Minden erőnkkel igyekszünk a minket választó családok bizalmát megőrizni. 8

9 2. Jogi státusz 2.1. Az iskola jogi státusza az alapító okirat szerint Az iskola hivatalos neve: Bozóky Mihály Általános Iskola Típusa: alapfokú általános iskolai oktatás Székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. Tel.: (33) Alapító szerve: a valamikori Pálos-rend Irányító (felügyeleti) szerve: Pilismarót Községi Önkormányzat Az alapító okirat száma: 21 / kelte: március 23. kiállítója: Pilismarót Község Önkormányzata nevében Balázs Márta jegyző, Benkovics László polgármester Főbb feladatai: alapfokú oktatás, nevelés, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása, nevelése, napközi, felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermek - és ifjúságvédelem, testvér- és sportkapcsolatok létesítése más intézményekkel, tanulók szervezett étkeztetése, stb. Az iskola földrajzi működési területe: általános iskola: elsősorban Pilismarót község, de fogadunk tanulókat a szomszédos településekről is. Az iskola jogállása: önálló jogi személy teljes jogkörrel rendelkező részben önálló költségvetési intézmény Az iskola évfolyamainak száma: 8 Az iskola tanulócsoportjainak száma (jelenleg): 12 általános iskola: 10 napközi: 2 A program benyújtója a Bozóky Mihály Általános Iskola nevelőtestülete nevében: Fábiánné Gyimesi Lívia iskolaigazgató 9

10 2.2. Tanulói jogviszony Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt Intézménybe lépés a) első évfolyamba: - a tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, - a beiratkozást óvodai hospitálás előzi meg, - szükséges feltételek: - törvény szerinti életkor - egészségügyi megfelelés orvosi igazolás alapján - óvodai ajánlat - szülői nyilatkozat b) más iskolából: - új tanévben: bizonyítványa van az előző évekről - tanév közben: távozási lapja van Más iskolából érkező nem helyi lakos esetében az igazgató döntését nevelőtestületi határozat előzi meg. A mérlegelés tárgyát képezi: a tanuló magatartás és szorgalom jegye, esetleg az iskolaváltást támogató nyilatkozat (pl. a Nevelési Tanácsadó részéről). Átvétel esetén: - a szülő biztosítja gyermeke részére a szükséges tankönyveket, - biztosítja az iskolával való állandó / folyamatos kapcsolattartást. A tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van. A más iskolából való átlépésnél meghatározó iskolánk pedagógiai programja, jellemző tantárgyi rendszere, és a tanított idegen nyelvek. c) összevont osztályba: - az összevont (gyógypedagógiai) osztályba kerülés feltétele minden esetben a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye, áthelyező javaslata Tanulói jogviszony megszüntetése A tanulói jogviszony megszűnik: Amennyiben a tanulónk tanulmányainak befejezése előtt iskolát vált, az átvétel napján. A nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. Tankötelezettsége utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló a tanulmányait nem kívánja tovább folytatni. A tankötelezettség megszűnése után ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásul vételének napján. A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el a 8. évfolyamot. Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. 10

11 3. Az iskola értékrendje, célrendszere "Ha igyekszünk felfedezni másokban a legjobbat, valamiképpen magunkból is azt hozzuk ki." (W. A. Ward) 3.1. Az iskola értékrendje, célrendszere, pedagógiai hitvallásunk Intézményünk a község egyetlen iskolája. Így céljaink meghatározása során elsődleges szempontot jelentett az a tény, hogy intézményünknek elsősorban a Pilismaróton élő tanköteles korú gyermekek számára kell biztosítania az alapfokú oktatást - nevelést: esélyegyenlőséget biztosítva valamennyiüknek az alapműveltség és neveltség megszerzéséhez. Célunk egy olyan iskola megteremtése, ahol gyermek - szülő, tanár és diák egyaránt jól érzi magát, ahol esztétikus környezetben, megfelelő tárgyi feltételek között pedagógus és szülő együtt munkálkodik a gyermekek harmonikus fejlődéséért. Oktató - nevelő munkánk alapja a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása - ötvözve a "követelek Tőled, mert tisztellek" alapelvével. Fontos számunkra a gyermekekben rejlő értékek felszínre hozása, hangsúlyozása - a gyermekekben rejlő pozitív erőforrásokra támaszkodva -, s az, hogy tanulóink meg tudják valósítani önmagukat. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. ( Szent - Györgyi Albert ) Ennek tudatában - ismerve a hozzánk járó gyerekek életkori sajátosságait, adottságait, körülményeit - tudatosan szervezzük, irányítjuk, motiváljuk tanulási- és szabadidős tevékenységeiket, értékeljük tetteiket, fejlődésüket. Hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel. Igyekszünk korszerűen és helyesen értelmezni az iskola szerepét a gyermek személyiségének fejlődésében. Tudjuk, hogy a személyiség formálásában az otthoni hatás meghatározó, és hogy nem kis mértékben befolyásolják azt a társadalomban lejátszódó történések, jelenségek is, de ennek ellenére az iskola hatása sem alábecsülhető. Igyekszünk közvetíteni azokat a tartós és kívánatos emberi értékeket és tendenciákat, amelyek segíthetnek abban, hogy gyermekeink a maguk és környezetük számára hasznos, humanista szemléletű, művelt, kreatív, testileg és lelkileg egyaránt egészséges személyiséggé fejlődjenek. Nevelőtestületünk a pedagógiai folyamat egészében igyekszik érvényesíteni a NAT-ban is képviselt értékeket, így: 11

12 a humanizmus értékeit: az élet, az emberi méltóság tiszteletét, a természettel való összhang, a tudás, az alkotás megbecsülését a demokrácia értékeit: az egyén és a közösség érdekeit egyaránt szem előtt tartó magatartást az általános műveltségen alapuló, más népek hagyományait, kultúráját ismerő és tiszteletben tartó egészséges nemzeti öntudatot azokat az általános és alapvető erkölcsi normákat, érzelmi, akarati és viszonyulás beli jellemvonásokat befogadó beállítódást, melyek nélkül a testileg - lelkileg egészséges személyiség elképzelhetetlen. Iskolánk fő célja tehát a személyiségfejlesztés, alapfeladata az értékközvetítés és képességfejlesztés, melynek eszközéül - az intézmény típusából adódóan - az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenységek lehetőségének széles köre szolgál. Iskolánk fő jellemzője a demokratikus légkör, a változatos tevékenységi formák lehetősége minden tanuló számára - a tanórán kívül is -, valamint a folyamatos tehetséggondozás. Ezeket a jellemzőket igyekszünk megtartani, hiszen úgy gondoljuk, hogy céljaink eléréséhez nem elegendő a szűken értelmezhető tanítás. Igyekszünk a tevékenységek színes skáláját biztosítani, hogy tanulóink adottságai felszínre kerülhessenek, képességgé fejlődhessenek, egyéni irányultságaik differenciálódhassanak, ezzel is segítve a majdani pályaorientációt. A tehetséggondozás ugyanakkor jelenti számunkra a tanulásban önhibájukon kívül lemaradó, vagy önbizalomhiánnyal, belső feszültséggel, gátlásokkal küzdő tanulók segítését is, az esélyegyenlőséget biztosítandó. Céljaink eléréséhez legfontosabb partnernek tekintjük a gyerekeket, a szülőket, a családot, és a szűkebb társadalmi környezetet. Messzemenően figyelembe vesszük igényeiket, és azokat igyekszünk kielégíteni. Úgy gondoljuk, hogy az általános, pozitív emberi értékek (becsületesség, felelősségérzet, kötelességtudat, tisztelettudás, stb.) méltó rangra emelése, " nem hiábavalóságának " tudatosítása, megerősítése - példamutatással, elismeréssel, tisztelettel - mindenkori feladatunk. Céljaink az ezredfordulónak megfelelő természet- és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása tanulóinkban megfelelő, továbbépíthető ismeretekkel, tudással rendelkező tanulók nevelése az ország és lakóhelyünk hagyományait, környezeti értékeit ismerő, tisztelő, ápoló fiatalok nevelése reális önismerettel, én-képpel, az alapvető erkölcsi normákkal rendelkező fiatalok nevelése, akik ismerik képességeiket, lehetőségeiket, céljaikat, tisztában vannak azok elérésének módszereivel képessé tenni tanulóinkat: - eredmények elérésére (kitartó munka árán is), - kulturált magatartásra, - az iskolaváltásra, az alapvizsga letételére, a középfokú tanulmányokra, - a gazdálkodói, munkavállalói szerepvállalásra. az egészséges életmód alapelveivel azonosuló, egészségesen élő fiatalok nevelése. 12

13 Fontos számunkra, hogy: hogy nálunk a felnőttek feltétel nélkül elfogadják a gyermekeket. Ez a feltétlen elfogadás informális kapcsolatrendszeren alapul, de nem jelenti a gyermek antiszociális, illetve megengedhetetlen viselkedésének elfogadását. a gyermek - felfedezze az összetartozás és a tartalmas lét értékét, - képes legyen fejleszteni önértékelését, magabiztonságát, s tudjon pozitív képet kialakítani önmagáról, - hogy bizakodó, jókedvű legyen, és olyan légkörben éljen és nevelkedjen, amelyet a humor és az optimizmus jellemez, - fejlődő problémamegoldó készséggel és érzékenységgel tudja irányítani életét, - motiválttá, nyitottá váljon a tanulásban, új ismeretek, tapasztalatok szerzésében. Az oktatás - nevelés színterei: évfolyam: általános iskola - összevont osztály: tanulócsoport enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott tanulók számára Az iskolai célok teljesülése szempontjából fontos kritériumok Elért eredményeink megőrzését értéknek tekintjük, ha: a tanulók jól érzik magukat az iskolában, s azt kifejezésre juttatják ( elégedettségi vizsgálat, iskolai rendezvények látogatottsága, tanulói részvétel a szabadidős programok szervezésében, stb.), a tanulói hiányzások legalább 90%-a igazolt mulasztás, a tanulók magatartás és szorgalom minősítésének átlaga közelít a jóhoz (annak ellenére, hogy tanulóink 50 % - a fiú ) ha az iskolában, és az iskolán kívül egyaránt kulturáltan viselkednek diákjaink, s ezt a külső környezet észleli ( pozitív visszajelzések, elégedettségi vizsgálatok), tanulóink motiváltak, képesek a tanulásra, tanulmányi eredményük adottságaiknak, képességeiknek megfelelő, a tanulók minimum 90 %-a megfelel a tantervi követelményeknek, a szakaszonkénti diagnosztikus vizsgák eredménye megfelel a tanulók tanulmányi eredményének, a tanév végi általános -, tantárgyi-, művészeti-, sport-, és közösségi munkáért dicséretet kapók száma eléri a tanulók létszámának 40 %-át, a továbbtanulási arány megközelíti a 100 % - ot. ha tanulóink szívesen sportolnak, aktívan vesznek részt sportrendezvényeken az egészséges életmód szabályait elfogadják, s megpróbálják betartani ismerik a drog, az alkohol és a cigaretta káros hatásait, elítélik, visszautasítják ezek használatát. 13

14 ha a szülők elégedettsége pozitív marad, illetve még pozitívabbá válik az iskola oktató - nevelő munkáját illetően ha a pedagógusok jól érzik magukat az iskolában, s magukénak érzik azt (szívesen töltik szabadidejük egy részét közösen, elégedettségi vizsgálatok) A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés struktúrája, a képzés jellemzői Iskolánk az alábbi képzési formában kívánja céljait elérni, feladatait teljesíteni A képzés szakaszai, képzési idő Az oktatás - nevelés színterei iskolánkban: 1-8. évfolyamon ép értelmű gyermekek képzése értelmi fogyatékos tanulók képzése 1-8. évfolyamon összevont tanulócsoportban, A képzés struktúrája Iskolánkban az oktatás hagyományos tantárgyi rendszerben, tanóra-keretben, évfolyamokra épített tanulócsoportokban (osztályokban) történik, évfolyamonként általában egy tanulócsoporttal. Ebből adódóan a tanulók osztályba sorolásának nincsenek a tanulói képességektől függő szempontjai. Ettől eltérő módon a fogyatékos gyermekek tanulócsoportja és a napközi szerveződik: Összevont osztály Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók - tanulásban akadályozottak, szükség esetén a középsúlyos értelmi fogyatékos, értelmileg akadályozott tanulók - oktatásának, nevelésének színtere. Iskolánkban két osztály szerveződött e tanulók tanítására. Bekerülés: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői Javaslata alapján. Kilépés: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői Javaslata alapján. Napközis csoportok 1. osztálytól 5. osztályig minden igénylőnek biztosítjuk a napközis foglalkozáson való részvételt. Két napközis csoportunk van, ezek összevont tanulócsoportok. A csoportokba sorolás a tanév elején történik a létszám és az életkori tanulási sajátosságok figyelembevételével. A napközi otthon a szorgalmi időszakban működik. A hagyományos osztálystruktúrát néhány tantárgy esetén csoportbontás színesíti: Német csoport Iskolánkban második (nem kötelező) idegen nyelvként 3. osztálytól németet tanítunk. Választhatósága miatt ezeken a foglalkozáson nem vesz részt minden tanuló. 14

15 Bekerülés: Kilépés: - 2. osztály végén szülői és tanulói nyilatkozat, - 2. osztály végén 4-nél nem rosszabb magyar jegy, - osztályfőnöki javaslat osztály végén szülői kérésre, pedagógus javaslatára, - később csak igazgatói engedéllyel. Csoportbontás mindenki által tanult tantárgyak esetén: Az osztálybontásnak ez a módja a tanulócsoportok létszámának függvénye. Nemek szerinti bontást alkalmazunk technika / számítástechnika tantárgyak esetén, a tárgyi feltételrendszerből adódóan; képesség szerinti bontást magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, matematika stb. esetén a hatékonysági szempontok miatt. Az alsó tagozatban "nagyfelmenő", a felső tagozatban szaktanári rendszer működik A képzés jellemzői Környezeti nevelés A bennünket körülvevő természeti, társadalmi környezet nagy mértékben meghatározója munkánknak. A Dunakanyar és a Pilisi Bioszféra Rezervátum, Duna - Ipoly Nemzeti Park mozgásterünk szerves része, így a környezeti nevelés alapja. Bár a környezeti nevelés az iskolai élet egészét átszövi - hiszen ez a terület a NAT egyik kereszttanterve, s így integráltan szinte minden tantárgyban megjelenik -, közvetlen környezetünk adottságaival élve, a környezeti nevelés intenzívebbé, hatékonyabbá tétele érdekében tanévenként 3 napos "erdei iskolát" szervezünk, melynek helyszínéül közvetlen természeti környezetünk szolgál, s melyet külső szakemberek (erdészek) jelenléte tesz igazán színessé. Számítástechnika tantárgy oktatása Ötödik osztálytól kezdődően óratervi órában, csoportbontásban tanulnak számítástechnikát tanulóink. Idegen nyelvek tanítása Iskolánkban angolul mindenki tanul, a német nyelv pluszként választható. Ez a választhatóság egyféle szelekciót jelent a tanulók körében, mely mindenképpen a hatékonyság növelését eredményezi. Hogy tanulhat-e két idegen nyelvet diákunk, a szülő kívánságán, a tanuló szorgalmán, tanuláshoz való viszonyán és teherbíró-képességén kívül az határozza még meg, hogyan boldogul az anyanyelvvel. Ennek eldöntése pedig nem csupán a szülő, hanem a pedagógus feladata, felelőssége is. Felzárkóztatás, tehetséggondozás A tehetséggondozás és felzárkóztatás kérdését kiemelten kezeljük: a közismereti tantárgyakból korrepetálást biztosítunk minden tanulócsoport számára, a dyslexiásokkal, beszédhibásokkal szakember foglalkozik. Az iskolai könyvtárnak nagy szerepet szánunk az olvasóvá nevelésben, az önálló tanulásban, információszerzésben. Szakköreinkkel megpróbálunk minél nagyobb kínálatot nyújtani, hogy tanulóink találhassanak kedvükre valót. Az oktató-nevelő munka folyamatában ugyanis szeretnénk e "másodlagos" 15

16 közösségekben rejlő erőre, az ott szerzett sikerekre támaszkodni. Ebből adódóan nem a szakkörvezetők, hanem a tanulók választanak. Ehhez a döntéshez a szülők hozzájárulása is szükséges. Habilitáció, rehabilitáció A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs és rehabilitációs nevelés célja az értelmi fogyatékos tanulók szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. Feladata: a fogyatékos tanulók térbeli és időbeli tájékozódásának kialakítása, gondolkodási, motoros, kommunikációs, szociális, tanulási képességeinek fejlesztése. A tanulás tanítása A tanórai, szakköri keretek mellett nagy figyelmet fordítunk a tanulás tanításának kérdésére. Az új félévek kezdetekor 1hetes módszertani hetet tartunk. Ezen a héten naponta 60 percet foglalkoznak tanulóink kis csoportos foglalkozás keretében tanulásmódszertannal, azt követően órarend szerint, rövidített órákkal folytatódik a tanítás. A módszertani hetet követően az egy osztályban tanító pedagógusok 3-4 fős csoportja tanórai keretben fejleszti tovább a tanuláshoz szükséges képességeket. Ezek: viszonyformálás, tanulási szokások, figyelemfejlesztés, beszédművelés, hangos olvasás, dinamikus olvasás, emlékezetfejlesztés, gondolkodásfejlesztés, önművelés. Tanulmányi kirándulások: Az osztályonként, évfolyamonként szervezett tanulmányi kirándulások (tanévenként 2 nap) tananyaghoz kapcsolódnak, az egyes évfolyamok tantárgyi követelményrendszeréhez illeszkednek. A kirándulások szervezésekor fontos szempontot jelent a tanulók életkori sajátossága, terhelhetősége, és a fokozatosság elve. Így alsó tagozatban az egy-egy napos, felső tagozatban inkább az összefüggő két napos kirándulásokat preferáljuk. A kirándulások helyszíneinek meghatározásakor mindezeket figyelembe vettük. Fontosnak ítéljük, a főváros megismerését, ezért a tanulmányi kirándulások visszatérő helyszíne lesz. A tanulmányi kirándulások javasolt helyszínei: 1. osztály: helyi kirándulások (Lakóhelyünk, szűkebb környezetünk.) 2. osztály: Visegrád, Budapest 3. osztály: Esztergom, Tata, Budapest 4. osztály: Szentendre, Budapest 5. osztály: Római kori emlékeink, Közép-Magyarország 6. osztály: Eger Aggtelek 7. osztály: Nyugat- Magyarország 8. osztály: Pécs és környéke 3.4. Az intézmény szolgáltatásai Az alapképzést kiegészítő (választható) tevékenységi formák, szolgáltatások Konzultáció tanulási problémákról: ha iskolánk bármelyik tanulójának tanulási problémája van szaktanáraink a tanórákon kívül (délután) előzetes időpont egyeztetés után, a tanulók rendelkezésére állnak. Felkészítés tanulmányi versenyekre: tanulóink rendszeresen kapnak a környék iskoláiból meghívásokat különböző tanulmányi versenyekre. E versenyek előtt délutánonként több 16

17 alkalommal foglalkozunk tanulóinkkal. Rendszerint háziverseny előzi meg a más intézmények által meghirdetett versenyeket. Az iskolai verseny győztesei képviselik intézményünket a meghirdetett versenyeken. Felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre Szakkörök: a tanév elején meghirdetett szakkörökhöz - melyek a tanulók érdeklődésére és az iskola hagyományaira épülnek - a tanulók önkéntesen csatlakozhatnak. A szülő az aláírásával igazolja gyermeke választását. A gyermek tudomásul veszi, hogy a választott szakkört legalább egy évig látogatja. (Ezek jelenleg: néptánc, irodalmi színpad, énekkar, ritmikus tánc, képzőművészeti szakkör, környezetvédelmi szakkör, számítástechnika, matematika szakkör, középiskolára előkészítők, stb.) Könyvtárhasználat: Iskolánkban minden tanulónknak lehetősége van az iskolai könyvtárba beiratkozni. Szakképzett nevelő áll tanulóink rendelkezésére. Megismerteti a könyvtárat s a könyvtárban való eligazodást segíti gyermekeinknek. Minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő könyveket, melyeket folyamatosan az új könyvekkel bővítünk. Számítógép-használt: Számítástechnika szakkör működik minden felső tagozatos évfolyamon, heti 4 alkalommal, 1 órában. A tanulók önkéntes alapon jelentkeznek a szakkörre. A tanulók tanórán és a szakkörön szerzett tudásának elmélyítése érdekében heti két alkalommal gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A számítógépeket, számítógépes programokat egyéb szakköreinken, felzárkóztató foglalkozásainkon is használhatják diákjaink. Sportcsarnokhasználat: Falunk abban a kivételes helyzetben van, hogy egy csodálatos szép és igen jól felszerelt sportcsarnokot mondhat magáénak. Tanulóink testnevelés óráit a sportcsarnokban tartjuk meg. A tanórán kívüli sporttevékenységet a testnevelő tanárok szervezik. Itt a tanulók részvétele önkéntes. A tanév elején szerveződő csoportok a tanulók érdeklődésének megfelelő sportágakat ölelik fel. A fenti tevékenységi formák térítésmentesek. Ezek a tevékenységek tömegsport foglalkozások és DSK keretében működnek Egyéb sajátos szolgáltatások Nyári táborok Múzeum - és színházlátogatások Szociális szolgáltatások: - reggeli ügyeletet - reggeli étkezési lehetőséget biztosítunk (iskolai büfé) - délutáni ügyelet - egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosítunk (iskola orvos, védőnő, fogorvos) - az iskola szerepet vállal a rászoruló tanulók önkormányzati szociális segélyezésében. - szociális mentálhigiénés ellátás körébe tartozó szolgáltatások biztosítása (Nevelési Tanácsadó, Pszichológus, Logopédus ) Pályaválasztási tanácsadás: végzős tanulóinknak és szüleiknek segítséget nyújtunk a pályaválasztásban oly módon is, hogy a környék intézményeiből szakembereket hívunk. Itt helyben adnak tájékoztatást a tanulóknak és a szülőknek egyaránt. Ismeretterjesztő előadások szülőknek 17

18 4. A tanulóközösség jellemzői 4.1. A tanulók életkori sajátosságainak jellemzői " Sóvárog egy cél nélküli cél felé, Amelynek útját - módját nem lelé." (Arany János) Az életkori sajátosságok az azonos korcsoportba tartozó gyermekek és ifjak közös jellemzői. Átlagos viszonyítási alapot jelentenek, amelytől az egyének számos tényező következtében egyéni vonásaikban eltérnek. A pszichikum fejlődése mindig a korra, fázisra jellemző tevékenységben gyökerezik. Az iskolás korban ez a fázis a tanulás. Első szakasz: 6-12 év Ennek az időszaknak az eleje inkább az óvodás korra emlékeztet, a vége pedig a serdülés hajnala. A szakasz jellemzője az, hogy új egységet teremtő sajátosságok, változások állnak elő. Az alapfokú nevelés a családi és óvodai nevelés eredményeire épülve alapozó jellegű. A családdal való együttműködésre törekedve szervezi a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlesztésének feltételrendszerét A pszichikum jellemzői: A gyermeki személyiség fejlődése - az idegrendszeri érés és a környezet számtalan ingerének hatására - az iskolás korra és az iskolás korban a realizmus irányába mutat. Az életkori szakasz első részét naiv realizmusnak, a második részét a valóság kiváltotta reflexiók, a kritikai nézőpont megjelenése miatt reflektív realizmusnak nevezzük. A kisiskoláskorban alakul ki a gyermek önmagával kapcsolatos alap-beállítottsága. A szülő, a tanító eleinte tekintélyt jelent számára, ezért a tanító személyisége, véleménye meghatározó elem az énképének és az önértékelésének kialakulásában. A kisiskolás gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott, örömre fogékony, érdeklődő, kapcsolataiban nyitott, aktív és tettre kész, feladat - és szabálytudat jellemzi. Mozgásigénye nagy, játékszükséglete nem csökken. Ez a mozgásügyesség fejlődésének optimális, fogékony időszaka. Tevékenységeiben eredményre törekszik. Értelmi fejlődés: A gyermek érzékelésére, észlelésére jellemző, hogy az egy tárgyat egészében, elemeinek megkülönböztetése nélkül felfogó érzékelést különbségtevő látásmód váltja fel. Így képessé válik az összetettnek elemeire bontására, a részeknek összefüggő egésszé kapcsolására, végső soron az írás, olvasás, számolás elsajátítására, a fejlődés útja a szemléletestől a szemlélettelen felé vezet. 18

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben