BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160"

Átírás

1 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/

2 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója 1.3. Iskolánk arculata 2. Jogi státusz 2.1. Az iskola jogi státusza az "Alapító okirat szerint 2.2. Tanulói jogviszony 3. Az iskola értékrendje, célrendszere 3.1. Az iskolánkban folyó nevelés és oktatás céljai, pedagógiai hitvallásunk 3.2. A teljesülés kritériumai 3.3 A képzés jellemzői A képzés szakaszai, képzési idő A képzés struktúrája 3.4. Az intézmény szolgáltatásai Az alapképzést kiegészítő tevékenységi formák Egyéb sajátos szolgáltatások 4. A tanulóközösség jellemzői 4.1. A tanulók életkori sajátosságai 4.2. Az értelmi fogyatékos tanulók jellemzése 5. Személyiségfejlesztés 6. Közösségfejlesztés, közösségi nevelés 6.1. Nézeteink a közösségfejlesztésről 6.2. Iskolánk munkarendje 6.3. Iskolánk hagyományai 6.4. Diákönkormányzat 6.5. Eseménynaptár 7. Az iskola tehetséggondozó, felzárkóztató programja 7.1. Tehetséggondozás, képességfejlesztés 7.2. Felzárkóztatás 7.3. Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók segítése 7.4. Egyéni fejlesztő csoportok 8. Gyermek- és ifjúságvédelem 8.1. A Gytv. alapelvei, a gyermekek védelmének rendszere 8.2. A veszélyeztetett tanulók jellemzői 8.3. A hátrányos helyzetű tanulók jellemzői 8.4. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókkal történő foglalkozás 9. Az iskola környezeti nevelési programja 9.1. Helyzetelemzés, helyzetkép 9.2, Erőforrások 9.3. Alapelvek, jövőkép, célok 9.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 9.5. Módszerek, eljárások 2

3 10. Az iskola egészségnevelési programja Egészségnevelés 10.2 Iskolánk egészségnevelési programja 11. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A munkát segítő taneszközök 11.2 A tanulók otthoni és iskolai munkáját segítő eszközök 12. Iskolahasználók az iskolai közéletben Szülői részvétel Szülői munkaközösség Iskolaszék A szülőkkel való kapcsolattartás formái Nyilvánossági csatornák 13. Érvényességi rendelkezések Helyi tanterv 1. Iskolánk tantárgyi rendszere, óratervei 1.1. A NAT műveltségterületeinek megjelenési a tantárgyi rendszerben 1.2. Heti óraterv az 1-4. évfolyam számára 1.3. Éves óraterv az 1-4. évfolyam számára 1.4. Heti óraterv az 5-8. évfolyam számára 1.5. Éves óraterv za 5-8. évfolyam számára 1.6. Az iskola heti tantárgyi óraterve 1-8. évfolyamon 1.7. A fenntartó által finanszírozott nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete 1.8. Fogyatékos tanulók oktatása 2. Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának szempontjai 3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 4. Ellenőrzés, értékelés, minősítés az oktatási folyamatban 4.1. Ellenőrzés 4.2. Értékelés 4.3. A tanulók szöveges értékelése 1-4. évfolyamon 4.4. A fogyatékos tanulók értékelése 5. Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe 6. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 7. A tanulók fizikai állapotának mérése 3

4 Nevelési program 4

5 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető Tisztelt Szülő! Önkormányzati Képviselő! Érdeklődő! Az évi közoktatási törvény előírása szerint minden oktatási intézménynek el kell készítenie pedagógiai programját, amely a közös nemzeti követelményeken túl az iskola sajátos pedagógiai hitvallását, képzési struktúráját, egyéni programkínálatát tükrözi. Ezt a programot vizsgáltuk felül, módosítottuk a közoktatási törvény előírásainak megfelelően. Kedves Olvasó! Ön egy olyan tantestület programját tartja a kezében, amelyet már megelőzött egy hasonló céllal készült iskolai dokumentum. Ez volt az a vezérfonal, amely az elmúlt évek innovációit, tapasztalatgyűjtését, a programra való felkészülés továbbképzési rendszerét irányította, összefogta. A pedagógiai programunk összeállításánál figyelembe vettük a szülők, a gyerekek, a falu elvárásait, az eddigi tevékenységünkkel kapcsolatos visszajelzéseket, iskolánk adottságait, pedagógusaink szakértelmét. A helyzetelemzés megerősített bennünket abban, hogy fejlesztési irányaink helyesek voltak. Tehát Ön, aki már ismerte munkánkat, eredményeinket, a továbbiakban egy olyan programra számíthat, amelyben sok lesz az ismerős elem, hisz a jól bevált gyakorlatot folytatjuk tovább, és a minőség fokozására törekszünk. És Ön, aki még nem ismer bennünket, remélem e néhány bevezető sor után időt szakít arra, hogy megismerkedjen velünk. S végül szeretném e helyütt is megköszönni pedagógus társaim többéves kitartó, lelkes, a mindennapi színvonalas tanítás melletti alkotó tevékenységét. Pilismarót, június 17. Fábiánné Gyimesi Lívia iskolaigazgató 5

6 12. Iskolánk névadója: B O Z Ó K Y M I H Á L Y ISKOLAMESTER régi egyházi énekek gyűjtője és szerzője, műfordító tól 1829-ig Pilismarót község nótáriusa, kántortanítója. A pilismaróti iskola a millecentenárium évétől viseli nevét. 6

7 7

8 1.3. Iskolánk arculata Iskolánk mottója: " Mindannyian mások vagyunk, és ahány ember annyi csodálatos világ. " (Bródy János) Pilismarót iskolája két épületből áll: az Esztergomi út 29. sz. épület a valamikori református iskola - az első és második osztályosok otthona, itt kap helyet a melegítő konyha és ebédlő, valamint a kicsik napközi otthonos csoportja. Nagy füves udvar áll rendelkezésünkre, mely kiváló lehetőséget biztosít a játékhoz, mozgáshoz. A másik épület, mely a Rákóczi u. 14. sz. alatt található, a falu közepén áll. A régi iskolaépületeket - ezeknek egy része még 1820-ban épült (régi katolikus iskola) - új szárny köti össze, biztosítva ezzel az oktató-nevelő munkához szükséges teremigényt. Ehhez az épülethez is zárt udvar tartozik, melynek aszfaltos kosárlabdapályája szünetekben és délutánonként is vidám gyerekzsivajtól hangos. A sportoláshoz kiváló lehetőséget biztosít a község sportcsarnoka. Aki hozzánk a hétköznapok bármelyikén belép, vidám hangulatot, tiszta, világos, virágos iskolát talál. Gyermekeink szívesen járnak iskolába, s nem siet haza a tanítás után feltétlenül az sem, aki megtehetné. A színjátszástól a számítástechnikáig, a tornától a néptáncig, a természetjárástól a képzőművészetekig, sokféle tevékenységet kipróbálhat az, aki nálunk tanul. Komolyan vesszük a szülőkkel való állandó kapcsolattartást, szinte napra készen igyekszünk a társadalmi, illetve a szakmai elvárásoknak eleget tenni. Célunk, hogy tanulóinkban életre hívjuk a tanulás, továbbtanulás igényét, s hogy az egyéni adottságoknak leginkább megfelelő középiskola elvégzésére képessé tegyük őket. Követelményeinket az életkornak megfelelő mértékben fokozatosan növeljük, ugyanakkor azok sikeres teljesítéséhez minden lehetséges körülményt igyekszünk biztosítani: segítőkész, gyermek-centrikus, felkészült pedagógusokat, optimális csoportlétszámokat, barátságos, esztétikus környezetet, s nem utolsó sorban sok-sok lehetőséget a különböző egyéni adottságok kibontakoztatásához. Rendszeres résztvevői, helyezettjei, (sőt szervezői is) vagyunk a környékbeli (területi) versenyeknek, jó néhány területen. Minden erőnkkel igyekszünk a minket választó családok bizalmát megőrizni. 8

9 2. Jogi státusz 2.1. Az iskola jogi státusza az alapító okirat szerint Az iskola hivatalos neve: Bozóky Mihály Általános Iskola Típusa: alapfokú általános iskolai oktatás Székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. Tel.: (33) Alapító szerve: a valamikori Pálos-rend Irányító (felügyeleti) szerve: Pilismarót Községi Önkormányzat Az alapító okirat száma: 21 / kelte: március 23. kiállítója: Pilismarót Község Önkormányzata nevében Balázs Márta jegyző, Benkovics László polgármester Főbb feladatai: alapfokú oktatás, nevelés, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása, nevelése, napközi, felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermek - és ifjúságvédelem, testvér- és sportkapcsolatok létesítése más intézményekkel, tanulók szervezett étkeztetése, stb. Az iskola földrajzi működési területe: általános iskola: elsősorban Pilismarót község, de fogadunk tanulókat a szomszédos településekről is. Az iskola jogállása: önálló jogi személy teljes jogkörrel rendelkező részben önálló költségvetési intézmény Az iskola évfolyamainak száma: 8 Az iskola tanulócsoportjainak száma (jelenleg): 12 általános iskola: 10 napközi: 2 A program benyújtója a Bozóky Mihály Általános Iskola nevelőtestülete nevében: Fábiánné Gyimesi Lívia iskolaigazgató 9

10 2.2. Tanulói jogviszony Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt Intézménybe lépés a) első évfolyamba: - a tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, - a beiratkozást óvodai hospitálás előzi meg, - szükséges feltételek: - törvény szerinti életkor - egészségügyi megfelelés orvosi igazolás alapján - óvodai ajánlat - szülői nyilatkozat b) más iskolából: - új tanévben: bizonyítványa van az előző évekről - tanév közben: távozási lapja van Más iskolából érkező nem helyi lakos esetében az igazgató döntését nevelőtestületi határozat előzi meg. A mérlegelés tárgyát képezi: a tanuló magatartás és szorgalom jegye, esetleg az iskolaváltást támogató nyilatkozat (pl. a Nevelési Tanácsadó részéről). Átvétel esetén: - a szülő biztosítja gyermeke részére a szükséges tankönyveket, - biztosítja az iskolával való állandó / folyamatos kapcsolattartást. A tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van. A más iskolából való átlépésnél meghatározó iskolánk pedagógiai programja, jellemző tantárgyi rendszere, és a tanított idegen nyelvek. c) összevont osztályba: - az összevont (gyógypedagógiai) osztályba kerülés feltétele minden esetben a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye, áthelyező javaslata Tanulói jogviszony megszüntetése A tanulói jogviszony megszűnik: Amennyiben a tanulónk tanulmányainak befejezése előtt iskolát vált, az átvétel napján. A nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. Tankötelezettsége utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló a tanulmányait nem kívánja tovább folytatni. A tankötelezettség megszűnése után ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásul vételének napján. A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el a 8. évfolyamot. Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. 10

11 3. Az iskola értékrendje, célrendszere "Ha igyekszünk felfedezni másokban a legjobbat, valamiképpen magunkból is azt hozzuk ki." (W. A. Ward) 3.1. Az iskola értékrendje, célrendszere, pedagógiai hitvallásunk Intézményünk a község egyetlen iskolája. Így céljaink meghatározása során elsődleges szempontot jelentett az a tény, hogy intézményünknek elsősorban a Pilismaróton élő tanköteles korú gyermekek számára kell biztosítania az alapfokú oktatást - nevelést: esélyegyenlőséget biztosítva valamennyiüknek az alapműveltség és neveltség megszerzéséhez. Célunk egy olyan iskola megteremtése, ahol gyermek - szülő, tanár és diák egyaránt jól érzi magát, ahol esztétikus környezetben, megfelelő tárgyi feltételek között pedagógus és szülő együtt munkálkodik a gyermekek harmonikus fejlődéséért. Oktató - nevelő munkánk alapja a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása - ötvözve a "követelek Tőled, mert tisztellek" alapelvével. Fontos számunkra a gyermekekben rejlő értékek felszínre hozása, hangsúlyozása - a gyermekekben rejlő pozitív erőforrásokra támaszkodva -, s az, hogy tanulóink meg tudják valósítani önmagukat. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. ( Szent - Györgyi Albert ) Ennek tudatában - ismerve a hozzánk járó gyerekek életkori sajátosságait, adottságait, körülményeit - tudatosan szervezzük, irányítjuk, motiváljuk tanulási- és szabadidős tevékenységeiket, értékeljük tetteiket, fejlődésüket. Hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel. Igyekszünk korszerűen és helyesen értelmezni az iskola szerepét a gyermek személyiségének fejlődésében. Tudjuk, hogy a személyiség formálásában az otthoni hatás meghatározó, és hogy nem kis mértékben befolyásolják azt a társadalomban lejátszódó történések, jelenségek is, de ennek ellenére az iskola hatása sem alábecsülhető. Igyekszünk közvetíteni azokat a tartós és kívánatos emberi értékeket és tendenciákat, amelyek segíthetnek abban, hogy gyermekeink a maguk és környezetük számára hasznos, humanista szemléletű, művelt, kreatív, testileg és lelkileg egyaránt egészséges személyiséggé fejlődjenek. Nevelőtestületünk a pedagógiai folyamat egészében igyekszik érvényesíteni a NAT-ban is képviselt értékeket, így: 11

12 a humanizmus értékeit: az élet, az emberi méltóság tiszteletét, a természettel való összhang, a tudás, az alkotás megbecsülését a demokrácia értékeit: az egyén és a közösség érdekeit egyaránt szem előtt tartó magatartást az általános műveltségen alapuló, más népek hagyományait, kultúráját ismerő és tiszteletben tartó egészséges nemzeti öntudatot azokat az általános és alapvető erkölcsi normákat, érzelmi, akarati és viszonyulás beli jellemvonásokat befogadó beállítódást, melyek nélkül a testileg - lelkileg egészséges személyiség elképzelhetetlen. Iskolánk fő célja tehát a személyiségfejlesztés, alapfeladata az értékközvetítés és képességfejlesztés, melynek eszközéül - az intézmény típusából adódóan - az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenységek lehetőségének széles köre szolgál. Iskolánk fő jellemzője a demokratikus légkör, a változatos tevékenységi formák lehetősége minden tanuló számára - a tanórán kívül is -, valamint a folyamatos tehetséggondozás. Ezeket a jellemzőket igyekszünk megtartani, hiszen úgy gondoljuk, hogy céljaink eléréséhez nem elegendő a szűken értelmezhető tanítás. Igyekszünk a tevékenységek színes skáláját biztosítani, hogy tanulóink adottságai felszínre kerülhessenek, képességgé fejlődhessenek, egyéni irányultságaik differenciálódhassanak, ezzel is segítve a majdani pályaorientációt. A tehetséggondozás ugyanakkor jelenti számunkra a tanulásban önhibájukon kívül lemaradó, vagy önbizalomhiánnyal, belső feszültséggel, gátlásokkal küzdő tanulók segítését is, az esélyegyenlőséget biztosítandó. Céljaink eléréséhez legfontosabb partnernek tekintjük a gyerekeket, a szülőket, a családot, és a szűkebb társadalmi környezetet. Messzemenően figyelembe vesszük igényeiket, és azokat igyekszünk kielégíteni. Úgy gondoljuk, hogy az általános, pozitív emberi értékek (becsületesség, felelősségérzet, kötelességtudat, tisztelettudás, stb.) méltó rangra emelése, " nem hiábavalóságának " tudatosítása, megerősítése - példamutatással, elismeréssel, tisztelettel - mindenkori feladatunk. Céljaink az ezredfordulónak megfelelő természet- és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása tanulóinkban megfelelő, továbbépíthető ismeretekkel, tudással rendelkező tanulók nevelése az ország és lakóhelyünk hagyományait, környezeti értékeit ismerő, tisztelő, ápoló fiatalok nevelése reális önismerettel, én-képpel, az alapvető erkölcsi normákkal rendelkező fiatalok nevelése, akik ismerik képességeiket, lehetőségeiket, céljaikat, tisztában vannak azok elérésének módszereivel képessé tenni tanulóinkat: - eredmények elérésére (kitartó munka árán is), - kulturált magatartásra, - az iskolaváltásra, az alapvizsga letételére, a középfokú tanulmányokra, - a gazdálkodói, munkavállalói szerepvállalásra. az egészséges életmód alapelveivel azonosuló, egészségesen élő fiatalok nevelése. 12

13 Fontos számunkra, hogy: hogy nálunk a felnőttek feltétel nélkül elfogadják a gyermekeket. Ez a feltétlen elfogadás informális kapcsolatrendszeren alapul, de nem jelenti a gyermek antiszociális, illetve megengedhetetlen viselkedésének elfogadását. a gyermek - felfedezze az összetartozás és a tartalmas lét értékét, - képes legyen fejleszteni önértékelését, magabiztonságát, s tudjon pozitív képet kialakítani önmagáról, - hogy bizakodó, jókedvű legyen, és olyan légkörben éljen és nevelkedjen, amelyet a humor és az optimizmus jellemez, - fejlődő problémamegoldó készséggel és érzékenységgel tudja irányítani életét, - motiválttá, nyitottá váljon a tanulásban, új ismeretek, tapasztalatok szerzésében. Az oktatás - nevelés színterei: évfolyam: általános iskola - összevont osztály: tanulócsoport enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott tanulók számára Az iskolai célok teljesülése szempontjából fontos kritériumok Elért eredményeink megőrzését értéknek tekintjük, ha: a tanulók jól érzik magukat az iskolában, s azt kifejezésre juttatják ( elégedettségi vizsgálat, iskolai rendezvények látogatottsága, tanulói részvétel a szabadidős programok szervezésében, stb.), a tanulói hiányzások legalább 90%-a igazolt mulasztás, a tanulók magatartás és szorgalom minősítésének átlaga közelít a jóhoz (annak ellenére, hogy tanulóink 50 % - a fiú ) ha az iskolában, és az iskolán kívül egyaránt kulturáltan viselkednek diákjaink, s ezt a külső környezet észleli ( pozitív visszajelzések, elégedettségi vizsgálatok), tanulóink motiváltak, képesek a tanulásra, tanulmányi eredményük adottságaiknak, képességeiknek megfelelő, a tanulók minimum 90 %-a megfelel a tantervi követelményeknek, a szakaszonkénti diagnosztikus vizsgák eredménye megfelel a tanulók tanulmányi eredményének, a tanév végi általános -, tantárgyi-, művészeti-, sport-, és közösségi munkáért dicséretet kapók száma eléri a tanulók létszámának 40 %-át, a továbbtanulási arány megközelíti a 100 % - ot. ha tanulóink szívesen sportolnak, aktívan vesznek részt sportrendezvényeken az egészséges életmód szabályait elfogadják, s megpróbálják betartani ismerik a drog, az alkohol és a cigaretta káros hatásait, elítélik, visszautasítják ezek használatát. 13

14 ha a szülők elégedettsége pozitív marad, illetve még pozitívabbá válik az iskola oktató - nevelő munkáját illetően ha a pedagógusok jól érzik magukat az iskolában, s magukénak érzik azt (szívesen töltik szabadidejük egy részét közösen, elégedettségi vizsgálatok) A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés struktúrája, a képzés jellemzői Iskolánk az alábbi képzési formában kívánja céljait elérni, feladatait teljesíteni A képzés szakaszai, képzési idő Az oktatás - nevelés színterei iskolánkban: 1-8. évfolyamon ép értelmű gyermekek képzése értelmi fogyatékos tanulók képzése 1-8. évfolyamon összevont tanulócsoportban, A képzés struktúrája Iskolánkban az oktatás hagyományos tantárgyi rendszerben, tanóra-keretben, évfolyamokra épített tanulócsoportokban (osztályokban) történik, évfolyamonként általában egy tanulócsoporttal. Ebből adódóan a tanulók osztályba sorolásának nincsenek a tanulói képességektől függő szempontjai. Ettől eltérő módon a fogyatékos gyermekek tanulócsoportja és a napközi szerveződik: Összevont osztály Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók - tanulásban akadályozottak, szükség esetén a középsúlyos értelmi fogyatékos, értelmileg akadályozott tanulók - oktatásának, nevelésének színtere. Iskolánkban két osztály szerveződött e tanulók tanítására. Bekerülés: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői Javaslata alapján. Kilépés: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői Javaslata alapján. Napközis csoportok 1. osztálytól 5. osztályig minden igénylőnek biztosítjuk a napközis foglalkozáson való részvételt. Két napközis csoportunk van, ezek összevont tanulócsoportok. A csoportokba sorolás a tanév elején történik a létszám és az életkori tanulási sajátosságok figyelembevételével. A napközi otthon a szorgalmi időszakban működik. A hagyományos osztálystruktúrát néhány tantárgy esetén csoportbontás színesíti: Német csoport Iskolánkban második (nem kötelező) idegen nyelvként 3. osztálytól németet tanítunk. Választhatósága miatt ezeken a foglalkozáson nem vesz részt minden tanuló. 14

15 Bekerülés: Kilépés: - 2. osztály végén szülői és tanulói nyilatkozat, - 2. osztály végén 4-nél nem rosszabb magyar jegy, - osztályfőnöki javaslat osztály végén szülői kérésre, pedagógus javaslatára, - később csak igazgatói engedéllyel. Csoportbontás mindenki által tanult tantárgyak esetén: Az osztálybontásnak ez a módja a tanulócsoportok létszámának függvénye. Nemek szerinti bontást alkalmazunk technika / számítástechnika tantárgyak esetén, a tárgyi feltételrendszerből adódóan; képesség szerinti bontást magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, matematika stb. esetén a hatékonysági szempontok miatt. Az alsó tagozatban "nagyfelmenő", a felső tagozatban szaktanári rendszer működik A képzés jellemzői Környezeti nevelés A bennünket körülvevő természeti, társadalmi környezet nagy mértékben meghatározója munkánknak. A Dunakanyar és a Pilisi Bioszféra Rezervátum, Duna - Ipoly Nemzeti Park mozgásterünk szerves része, így a környezeti nevelés alapja. Bár a környezeti nevelés az iskolai élet egészét átszövi - hiszen ez a terület a NAT egyik kereszttanterve, s így integráltan szinte minden tantárgyban megjelenik -, közvetlen környezetünk adottságaival élve, a környezeti nevelés intenzívebbé, hatékonyabbá tétele érdekében tanévenként 3 napos "erdei iskolát" szervezünk, melynek helyszínéül közvetlen természeti környezetünk szolgál, s melyet külső szakemberek (erdészek) jelenléte tesz igazán színessé. Számítástechnika tantárgy oktatása Ötödik osztálytól kezdődően óratervi órában, csoportbontásban tanulnak számítástechnikát tanulóink. Idegen nyelvek tanítása Iskolánkban angolul mindenki tanul, a német nyelv pluszként választható. Ez a választhatóság egyféle szelekciót jelent a tanulók körében, mely mindenképpen a hatékonyság növelését eredményezi. Hogy tanulhat-e két idegen nyelvet diákunk, a szülő kívánságán, a tanuló szorgalmán, tanuláshoz való viszonyán és teherbíró-képességén kívül az határozza még meg, hogyan boldogul az anyanyelvvel. Ennek eldöntése pedig nem csupán a szülő, hanem a pedagógus feladata, felelőssége is. Felzárkóztatás, tehetséggondozás A tehetséggondozás és felzárkóztatás kérdését kiemelten kezeljük: a közismereti tantárgyakból korrepetálást biztosítunk minden tanulócsoport számára, a dyslexiásokkal, beszédhibásokkal szakember foglalkozik. Az iskolai könyvtárnak nagy szerepet szánunk az olvasóvá nevelésben, az önálló tanulásban, információszerzésben. Szakköreinkkel megpróbálunk minél nagyobb kínálatot nyújtani, hogy tanulóink találhassanak kedvükre valót. Az oktató-nevelő munka folyamatában ugyanis szeretnénk e "másodlagos" 15

16 közösségekben rejlő erőre, az ott szerzett sikerekre támaszkodni. Ebből adódóan nem a szakkörvezetők, hanem a tanulók választanak. Ehhez a döntéshez a szülők hozzájárulása is szükséges. Habilitáció, rehabilitáció A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs és rehabilitációs nevelés célja az értelmi fogyatékos tanulók szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. Feladata: a fogyatékos tanulók térbeli és időbeli tájékozódásának kialakítása, gondolkodási, motoros, kommunikációs, szociális, tanulási képességeinek fejlesztése. A tanulás tanítása A tanórai, szakköri keretek mellett nagy figyelmet fordítunk a tanulás tanításának kérdésére. Az új félévek kezdetekor 1hetes módszertani hetet tartunk. Ezen a héten naponta 60 percet foglalkoznak tanulóink kis csoportos foglalkozás keretében tanulásmódszertannal, azt követően órarend szerint, rövidített órákkal folytatódik a tanítás. A módszertani hetet követően az egy osztályban tanító pedagógusok 3-4 fős csoportja tanórai keretben fejleszti tovább a tanuláshoz szükséges képességeket. Ezek: viszonyformálás, tanulási szokások, figyelemfejlesztés, beszédművelés, hangos olvasás, dinamikus olvasás, emlékezetfejlesztés, gondolkodásfejlesztés, önművelés. Tanulmányi kirándulások: Az osztályonként, évfolyamonként szervezett tanulmányi kirándulások (tanévenként 2 nap) tananyaghoz kapcsolódnak, az egyes évfolyamok tantárgyi követelményrendszeréhez illeszkednek. A kirándulások szervezésekor fontos szempontot jelent a tanulók életkori sajátossága, terhelhetősége, és a fokozatosság elve. Így alsó tagozatban az egy-egy napos, felső tagozatban inkább az összefüggő két napos kirándulásokat preferáljuk. A kirándulások helyszíneinek meghatározásakor mindezeket figyelembe vettük. Fontosnak ítéljük, a főváros megismerését, ezért a tanulmányi kirándulások visszatérő helyszíne lesz. A tanulmányi kirándulások javasolt helyszínei: 1. osztály: helyi kirándulások (Lakóhelyünk, szűkebb környezetünk.) 2. osztály: Visegrád, Budapest 3. osztály: Esztergom, Tata, Budapest 4. osztály: Szentendre, Budapest 5. osztály: Római kori emlékeink, Közép-Magyarország 6. osztály: Eger Aggtelek 7. osztály: Nyugat- Magyarország 8. osztály: Pécs és környéke 3.4. Az intézmény szolgáltatásai Az alapképzést kiegészítő (választható) tevékenységi formák, szolgáltatások Konzultáció tanulási problémákról: ha iskolánk bármelyik tanulójának tanulási problémája van szaktanáraink a tanórákon kívül (délután) előzetes időpont egyeztetés után, a tanulók rendelkezésére állnak. Felkészítés tanulmányi versenyekre: tanulóink rendszeresen kapnak a környék iskoláiból meghívásokat különböző tanulmányi versenyekre. E versenyek előtt délutánonként több 16

17 alkalommal foglalkozunk tanulóinkkal. Rendszerint háziverseny előzi meg a más intézmények által meghirdetett versenyeket. Az iskolai verseny győztesei képviselik intézményünket a meghirdetett versenyeken. Felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre Szakkörök: a tanév elején meghirdetett szakkörökhöz - melyek a tanulók érdeklődésére és az iskola hagyományaira épülnek - a tanulók önkéntesen csatlakozhatnak. A szülő az aláírásával igazolja gyermeke választását. A gyermek tudomásul veszi, hogy a választott szakkört legalább egy évig látogatja. (Ezek jelenleg: néptánc, irodalmi színpad, énekkar, ritmikus tánc, képzőművészeti szakkör, környezetvédelmi szakkör, számítástechnika, matematika szakkör, középiskolára előkészítők, stb.) Könyvtárhasználat: Iskolánkban minden tanulónknak lehetősége van az iskolai könyvtárba beiratkozni. Szakképzett nevelő áll tanulóink rendelkezésére. Megismerteti a könyvtárat s a könyvtárban való eligazodást segíti gyermekeinknek. Minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő könyveket, melyeket folyamatosan az új könyvekkel bővítünk. Számítógép-használt: Számítástechnika szakkör működik minden felső tagozatos évfolyamon, heti 4 alkalommal, 1 órában. A tanulók önkéntes alapon jelentkeznek a szakkörre. A tanulók tanórán és a szakkörön szerzett tudásának elmélyítése érdekében heti két alkalommal gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A számítógépeket, számítógépes programokat egyéb szakköreinken, felzárkóztató foglalkozásainkon is használhatják diákjaink. Sportcsarnokhasználat: Falunk abban a kivételes helyzetben van, hogy egy csodálatos szép és igen jól felszerelt sportcsarnokot mondhat magáénak. Tanulóink testnevelés óráit a sportcsarnokban tartjuk meg. A tanórán kívüli sporttevékenységet a testnevelő tanárok szervezik. Itt a tanulók részvétele önkéntes. A tanév elején szerveződő csoportok a tanulók érdeklődésének megfelelő sportágakat ölelik fel. A fenti tevékenységi formák térítésmentesek. Ezek a tevékenységek tömegsport foglalkozások és DSK keretében működnek Egyéb sajátos szolgáltatások Nyári táborok Múzeum - és színházlátogatások Szociális szolgáltatások: - reggeli ügyeletet - reggeli étkezési lehetőséget biztosítunk (iskolai büfé) - délutáni ügyelet - egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosítunk (iskola orvos, védőnő, fogorvos) - az iskola szerepet vállal a rászoruló tanulók önkormányzati szociális segélyezésében. - szociális mentálhigiénés ellátás körébe tartozó szolgáltatások biztosítása (Nevelési Tanácsadó, Pszichológus, Logopédus ) Pályaválasztási tanácsadás: végzős tanulóinknak és szüleiknek segítséget nyújtunk a pályaválasztásban oly módon is, hogy a környék intézményeiből szakembereket hívunk. Itt helyben adnak tájékoztatást a tanulóknak és a szülőknek egyaránt. Ismeretterjesztő előadások szülőknek 17

18 4. A tanulóközösség jellemzői 4.1. A tanulók életkori sajátosságainak jellemzői " Sóvárog egy cél nélküli cél felé, Amelynek útját - módját nem lelé." (Arany János) Az életkori sajátosságok az azonos korcsoportba tartozó gyermekek és ifjak közös jellemzői. Átlagos viszonyítási alapot jelentenek, amelytől az egyének számos tényező következtében egyéni vonásaikban eltérnek. A pszichikum fejlődése mindig a korra, fázisra jellemző tevékenységben gyökerezik. Az iskolás korban ez a fázis a tanulás. Első szakasz: 6-12 év Ennek az időszaknak az eleje inkább az óvodás korra emlékeztet, a vége pedig a serdülés hajnala. A szakasz jellemzője az, hogy új egységet teremtő sajátosságok, változások állnak elő. Az alapfokú nevelés a családi és óvodai nevelés eredményeire épülve alapozó jellegű. A családdal való együttműködésre törekedve szervezi a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlesztésének feltételrendszerét A pszichikum jellemzői: A gyermeki személyiség fejlődése - az idegrendszeri érés és a környezet számtalan ingerének hatására - az iskolás korra és az iskolás korban a realizmus irányába mutat. Az életkori szakasz első részét naiv realizmusnak, a második részét a valóság kiváltotta reflexiók, a kritikai nézőpont megjelenése miatt reflektív realizmusnak nevezzük. A kisiskoláskorban alakul ki a gyermek önmagával kapcsolatos alap-beállítottsága. A szülő, a tanító eleinte tekintélyt jelent számára, ezért a tanító személyisége, véleménye meghatározó elem az énképének és az önértékelésének kialakulásában. A kisiskolás gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott, örömre fogékony, érdeklődő, kapcsolataiban nyitott, aktív és tettre kész, feladat - és szabálytudat jellemzi. Mozgásigénye nagy, játékszükséglete nem csökken. Ez a mozgásügyesség fejlődésének optimális, fogékony időszaka. Tevékenységeiben eredményre törekszik. Értelmi fejlődés: A gyermek érzékelésére, észlelésére jellemző, hogy az egy tárgyat egészében, elemeinek megkülönböztetése nélkül felfogó érzékelést különbségtevő látásmód váltja fel. Így képessé válik az összetettnek elemeire bontására, a részeknek összefüggő egésszé kapcsolására, végső soron az írás, olvasás, számolás elsajátítására, a fejlődés útja a szemléletestől a szemlélettelen felé vezet. 18

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben