BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160"

Átírás

1 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/

2 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója 1.3. Iskolánk arculata 2. Jogi státusz 2.1. Az iskola jogi státusza az "Alapító okirat szerint 2.2. Tanulói jogviszony 3. Az iskola értékrendje, célrendszere 3.1. Az iskolánkban folyó nevelés és oktatás céljai, pedagógiai hitvallásunk 3.2. A teljesülés kritériumai 3.3 A képzés jellemzői A képzés szakaszai, képzési idő A képzés struktúrája 3.4. Az intézmény szolgáltatásai Az alapképzést kiegészítő tevékenységi formák Egyéb sajátos szolgáltatások 4. A tanulóközösség jellemzői 4.1. A tanulók életkori sajátosságai 4.2. Az értelmi fogyatékos tanulók jellemzése 5. Személyiségfejlesztés 6. Közösségfejlesztés, közösségi nevelés 6.1. Nézeteink a közösségfejlesztésről 6.2. Iskolánk munkarendje 6.3. Iskolánk hagyományai 6.4. Diákönkormányzat 6.5. Eseménynaptár 7. Az iskola tehetséggondozó, felzárkóztató programja 7.1. Tehetséggondozás, képességfejlesztés 7.2. Felzárkóztatás 7.3. Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók segítése 7.4. Egyéni fejlesztő csoportok 8. Gyermek- és ifjúságvédelem 8.1. A Gytv. alapelvei, a gyermekek védelmének rendszere 8.2. A veszélyeztetett tanulók jellemzői 8.3. A hátrányos helyzetű tanulók jellemzői 8.4. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókkal történő foglalkozás 9. Az iskola környezeti nevelési programja 9.1. Helyzetelemzés, helyzetkép 9.2, Erőforrások 9.3. Alapelvek, jövőkép, célok 9.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 9.5. Módszerek, eljárások 2

3 10. Az iskola egészségnevelési programja Egészségnevelés 10.2 Iskolánk egészségnevelési programja 11. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A munkát segítő taneszközök 11.2 A tanulók otthoni és iskolai munkáját segítő eszközök 12. Iskolahasználók az iskolai közéletben Szülői részvétel Szülői munkaközösség Iskolaszék A szülőkkel való kapcsolattartás formái Nyilvánossági csatornák 13. Érvényességi rendelkezések Helyi tanterv 1. Iskolánk tantárgyi rendszere, óratervei 1.1. A NAT műveltségterületeinek megjelenési a tantárgyi rendszerben 1.2. Heti óraterv az 1-4. évfolyam számára 1.3. Éves óraterv az 1-4. évfolyam számára 1.4. Heti óraterv az 5-8. évfolyam számára 1.5. Éves óraterv za 5-8. évfolyam számára 1.6. Az iskola heti tantárgyi óraterve 1-8. évfolyamon 1.7. A fenntartó által finanszírozott nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete 1.8. Fogyatékos tanulók oktatása 2. Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának szempontjai 3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 4. Ellenőrzés, értékelés, minősítés az oktatási folyamatban 4.1. Ellenőrzés 4.2. Értékelés 4.3. A tanulók szöveges értékelése 1-4. évfolyamon 4.4. A fogyatékos tanulók értékelése 5. Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe 6. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai 7. A tanulók fizikai állapotának mérése 3

4 Nevelési program 4

5 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető Tisztelt Szülő! Önkormányzati Képviselő! Érdeklődő! Az évi közoktatási törvény előírása szerint minden oktatási intézménynek el kell készítenie pedagógiai programját, amely a közös nemzeti követelményeken túl az iskola sajátos pedagógiai hitvallását, képzési struktúráját, egyéni programkínálatát tükrözi. Ezt a programot vizsgáltuk felül, módosítottuk a közoktatási törvény előírásainak megfelelően. Kedves Olvasó! Ön egy olyan tantestület programját tartja a kezében, amelyet már megelőzött egy hasonló céllal készült iskolai dokumentum. Ez volt az a vezérfonal, amely az elmúlt évek innovációit, tapasztalatgyűjtését, a programra való felkészülés továbbképzési rendszerét irányította, összefogta. A pedagógiai programunk összeállításánál figyelembe vettük a szülők, a gyerekek, a falu elvárásait, az eddigi tevékenységünkkel kapcsolatos visszajelzéseket, iskolánk adottságait, pedagógusaink szakértelmét. A helyzetelemzés megerősített bennünket abban, hogy fejlesztési irányaink helyesek voltak. Tehát Ön, aki már ismerte munkánkat, eredményeinket, a továbbiakban egy olyan programra számíthat, amelyben sok lesz az ismerős elem, hisz a jól bevált gyakorlatot folytatjuk tovább, és a minőség fokozására törekszünk. És Ön, aki még nem ismer bennünket, remélem e néhány bevezető sor után időt szakít arra, hogy megismerkedjen velünk. S végül szeretném e helyütt is megköszönni pedagógus társaim többéves kitartó, lelkes, a mindennapi színvonalas tanítás melletti alkotó tevékenységét. Pilismarót, június 17. Fábiánné Gyimesi Lívia iskolaigazgató 5

6 12. Iskolánk névadója: B O Z Ó K Y M I H Á L Y ISKOLAMESTER régi egyházi énekek gyűjtője és szerzője, műfordító tól 1829-ig Pilismarót község nótáriusa, kántortanítója. A pilismaróti iskola a millecentenárium évétől viseli nevét. 6

7 7

8 1.3. Iskolánk arculata Iskolánk mottója: " Mindannyian mások vagyunk, és ahány ember annyi csodálatos világ. " (Bródy János) Pilismarót iskolája két épületből áll: az Esztergomi út 29. sz. épület a valamikori református iskola - az első és második osztályosok otthona, itt kap helyet a melegítő konyha és ebédlő, valamint a kicsik napközi otthonos csoportja. Nagy füves udvar áll rendelkezésünkre, mely kiváló lehetőséget biztosít a játékhoz, mozgáshoz. A másik épület, mely a Rákóczi u. 14. sz. alatt található, a falu közepén áll. A régi iskolaépületeket - ezeknek egy része még 1820-ban épült (régi katolikus iskola) - új szárny köti össze, biztosítva ezzel az oktató-nevelő munkához szükséges teremigényt. Ehhez az épülethez is zárt udvar tartozik, melynek aszfaltos kosárlabdapályája szünetekben és délutánonként is vidám gyerekzsivajtól hangos. A sportoláshoz kiváló lehetőséget biztosít a község sportcsarnoka. Aki hozzánk a hétköznapok bármelyikén belép, vidám hangulatot, tiszta, világos, virágos iskolát talál. Gyermekeink szívesen járnak iskolába, s nem siet haza a tanítás után feltétlenül az sem, aki megtehetné. A színjátszástól a számítástechnikáig, a tornától a néptáncig, a természetjárástól a képzőművészetekig, sokféle tevékenységet kipróbálhat az, aki nálunk tanul. Komolyan vesszük a szülőkkel való állandó kapcsolattartást, szinte napra készen igyekszünk a társadalmi, illetve a szakmai elvárásoknak eleget tenni. Célunk, hogy tanulóinkban életre hívjuk a tanulás, továbbtanulás igényét, s hogy az egyéni adottságoknak leginkább megfelelő középiskola elvégzésére képessé tegyük őket. Követelményeinket az életkornak megfelelő mértékben fokozatosan növeljük, ugyanakkor azok sikeres teljesítéséhez minden lehetséges körülményt igyekszünk biztosítani: segítőkész, gyermek-centrikus, felkészült pedagógusokat, optimális csoportlétszámokat, barátságos, esztétikus környezetet, s nem utolsó sorban sok-sok lehetőséget a különböző egyéni adottságok kibontakoztatásához. Rendszeres résztvevői, helyezettjei, (sőt szervezői is) vagyunk a környékbeli (területi) versenyeknek, jó néhány területen. Minden erőnkkel igyekszünk a minket választó családok bizalmát megőrizni. 8

9 2. Jogi státusz 2.1. Az iskola jogi státusza az alapító okirat szerint Az iskola hivatalos neve: Bozóky Mihály Általános Iskola Típusa: alapfokú általános iskolai oktatás Székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. Tel.: (33) Alapító szerve: a valamikori Pálos-rend Irányító (felügyeleti) szerve: Pilismarót Községi Önkormányzat Az alapító okirat száma: 21 / kelte: március 23. kiállítója: Pilismarót Község Önkormányzata nevében Balázs Márta jegyző, Benkovics László polgármester Főbb feladatai: alapfokú oktatás, nevelés, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása, nevelése, napközi, felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermek - és ifjúságvédelem, testvér- és sportkapcsolatok létesítése más intézményekkel, tanulók szervezett étkeztetése, stb. Az iskola földrajzi működési területe: általános iskola: elsősorban Pilismarót község, de fogadunk tanulókat a szomszédos településekről is. Az iskola jogállása: önálló jogi személy teljes jogkörrel rendelkező részben önálló költségvetési intézmény Az iskola évfolyamainak száma: 8 Az iskola tanulócsoportjainak száma (jelenleg): 12 általános iskola: 10 napközi: 2 A program benyújtója a Bozóky Mihály Általános Iskola nevelőtestülete nevében: Fábiánné Gyimesi Lívia iskolaigazgató 9

10 2.2. Tanulói jogviszony Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt Intézménybe lépés a) első évfolyamba: - a tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, - a beiratkozást óvodai hospitálás előzi meg, - szükséges feltételek: - törvény szerinti életkor - egészségügyi megfelelés orvosi igazolás alapján - óvodai ajánlat - szülői nyilatkozat b) más iskolából: - új tanévben: bizonyítványa van az előző évekről - tanév közben: távozási lapja van Más iskolából érkező nem helyi lakos esetében az igazgató döntését nevelőtestületi határozat előzi meg. A mérlegelés tárgyát képezi: a tanuló magatartás és szorgalom jegye, esetleg az iskolaváltást támogató nyilatkozat (pl. a Nevelési Tanácsadó részéről). Átvétel esetén: - a szülő biztosítja gyermeke részére a szükséges tankönyveket, - biztosítja az iskolával való állandó / folyamatos kapcsolattartást. A tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van. A más iskolából való átlépésnél meghatározó iskolánk pedagógiai programja, jellemző tantárgyi rendszere, és a tanított idegen nyelvek. c) összevont osztályba: - az összevont (gyógypedagógiai) osztályba kerülés feltétele minden esetben a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye, áthelyező javaslata Tanulói jogviszony megszüntetése A tanulói jogviszony megszűnik: Amennyiben a tanulónk tanulmányainak befejezése előtt iskolát vált, az átvétel napján. A nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. Tankötelezettsége utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló a tanulmányait nem kívánja tovább folytatni. A tankötelezettség megszűnése után ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásul vételének napján. A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el a 8. évfolyamot. Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. 10

11 3. Az iskola értékrendje, célrendszere "Ha igyekszünk felfedezni másokban a legjobbat, valamiképpen magunkból is azt hozzuk ki." (W. A. Ward) 3.1. Az iskola értékrendje, célrendszere, pedagógiai hitvallásunk Intézményünk a község egyetlen iskolája. Így céljaink meghatározása során elsődleges szempontot jelentett az a tény, hogy intézményünknek elsősorban a Pilismaróton élő tanköteles korú gyermekek számára kell biztosítania az alapfokú oktatást - nevelést: esélyegyenlőséget biztosítva valamennyiüknek az alapműveltség és neveltség megszerzéséhez. Célunk egy olyan iskola megteremtése, ahol gyermek - szülő, tanár és diák egyaránt jól érzi magát, ahol esztétikus környezetben, megfelelő tárgyi feltételek között pedagógus és szülő együtt munkálkodik a gyermekek harmonikus fejlődéséért. Oktató - nevelő munkánk alapja a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása - ötvözve a "követelek Tőled, mert tisztellek" alapelvével. Fontos számunkra a gyermekekben rejlő értékek felszínre hozása, hangsúlyozása - a gyermekekben rejlő pozitív erőforrásokra támaszkodva -, s az, hogy tanulóink meg tudják valósítani önmagukat. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. ( Szent - Györgyi Albert ) Ennek tudatában - ismerve a hozzánk járó gyerekek életkori sajátosságait, adottságait, körülményeit - tudatosan szervezzük, irányítjuk, motiváljuk tanulási- és szabadidős tevékenységeiket, értékeljük tetteiket, fejlődésüket. Hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel. Igyekszünk korszerűen és helyesen értelmezni az iskola szerepét a gyermek személyiségének fejlődésében. Tudjuk, hogy a személyiség formálásában az otthoni hatás meghatározó, és hogy nem kis mértékben befolyásolják azt a társadalomban lejátszódó történések, jelenségek is, de ennek ellenére az iskola hatása sem alábecsülhető. Igyekszünk közvetíteni azokat a tartós és kívánatos emberi értékeket és tendenciákat, amelyek segíthetnek abban, hogy gyermekeink a maguk és környezetük számára hasznos, humanista szemléletű, művelt, kreatív, testileg és lelkileg egyaránt egészséges személyiséggé fejlődjenek. Nevelőtestületünk a pedagógiai folyamat egészében igyekszik érvényesíteni a NAT-ban is képviselt értékeket, így: 11

12 a humanizmus értékeit: az élet, az emberi méltóság tiszteletét, a természettel való összhang, a tudás, az alkotás megbecsülését a demokrácia értékeit: az egyén és a közösség érdekeit egyaránt szem előtt tartó magatartást az általános műveltségen alapuló, más népek hagyományait, kultúráját ismerő és tiszteletben tartó egészséges nemzeti öntudatot azokat az általános és alapvető erkölcsi normákat, érzelmi, akarati és viszonyulás beli jellemvonásokat befogadó beállítódást, melyek nélkül a testileg - lelkileg egészséges személyiség elképzelhetetlen. Iskolánk fő célja tehát a személyiségfejlesztés, alapfeladata az értékközvetítés és képességfejlesztés, melynek eszközéül - az intézmény típusából adódóan - az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenységek lehetőségének széles köre szolgál. Iskolánk fő jellemzője a demokratikus légkör, a változatos tevékenységi formák lehetősége minden tanuló számára - a tanórán kívül is -, valamint a folyamatos tehetséggondozás. Ezeket a jellemzőket igyekszünk megtartani, hiszen úgy gondoljuk, hogy céljaink eléréséhez nem elegendő a szűken értelmezhető tanítás. Igyekszünk a tevékenységek színes skáláját biztosítani, hogy tanulóink adottságai felszínre kerülhessenek, képességgé fejlődhessenek, egyéni irányultságaik differenciálódhassanak, ezzel is segítve a majdani pályaorientációt. A tehetséggondozás ugyanakkor jelenti számunkra a tanulásban önhibájukon kívül lemaradó, vagy önbizalomhiánnyal, belső feszültséggel, gátlásokkal küzdő tanulók segítését is, az esélyegyenlőséget biztosítandó. Céljaink eléréséhez legfontosabb partnernek tekintjük a gyerekeket, a szülőket, a családot, és a szűkebb társadalmi környezetet. Messzemenően figyelembe vesszük igényeiket, és azokat igyekszünk kielégíteni. Úgy gondoljuk, hogy az általános, pozitív emberi értékek (becsületesség, felelősségérzet, kötelességtudat, tisztelettudás, stb.) méltó rangra emelése, " nem hiábavalóságának " tudatosítása, megerősítése - példamutatással, elismeréssel, tisztelettel - mindenkori feladatunk. Céljaink az ezredfordulónak megfelelő természet- és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása tanulóinkban megfelelő, továbbépíthető ismeretekkel, tudással rendelkező tanulók nevelése az ország és lakóhelyünk hagyományait, környezeti értékeit ismerő, tisztelő, ápoló fiatalok nevelése reális önismerettel, én-képpel, az alapvető erkölcsi normákkal rendelkező fiatalok nevelése, akik ismerik képességeiket, lehetőségeiket, céljaikat, tisztában vannak azok elérésének módszereivel képessé tenni tanulóinkat: - eredmények elérésére (kitartó munka árán is), - kulturált magatartásra, - az iskolaváltásra, az alapvizsga letételére, a középfokú tanulmányokra, - a gazdálkodói, munkavállalói szerepvállalásra. az egészséges életmód alapelveivel azonosuló, egészségesen élő fiatalok nevelése. 12

13 Fontos számunkra, hogy: hogy nálunk a felnőttek feltétel nélkül elfogadják a gyermekeket. Ez a feltétlen elfogadás informális kapcsolatrendszeren alapul, de nem jelenti a gyermek antiszociális, illetve megengedhetetlen viselkedésének elfogadását. a gyermek - felfedezze az összetartozás és a tartalmas lét értékét, - képes legyen fejleszteni önértékelését, magabiztonságát, s tudjon pozitív képet kialakítani önmagáról, - hogy bizakodó, jókedvű legyen, és olyan légkörben éljen és nevelkedjen, amelyet a humor és az optimizmus jellemez, - fejlődő problémamegoldó készséggel és érzékenységgel tudja irányítani életét, - motiválttá, nyitottá váljon a tanulásban, új ismeretek, tapasztalatok szerzésében. Az oktatás - nevelés színterei: évfolyam: általános iskola - összevont osztály: tanulócsoport enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott tanulók számára Az iskolai célok teljesülése szempontjából fontos kritériumok Elért eredményeink megőrzését értéknek tekintjük, ha: a tanulók jól érzik magukat az iskolában, s azt kifejezésre juttatják ( elégedettségi vizsgálat, iskolai rendezvények látogatottsága, tanulói részvétel a szabadidős programok szervezésében, stb.), a tanulói hiányzások legalább 90%-a igazolt mulasztás, a tanulók magatartás és szorgalom minősítésének átlaga közelít a jóhoz (annak ellenére, hogy tanulóink 50 % - a fiú ) ha az iskolában, és az iskolán kívül egyaránt kulturáltan viselkednek diákjaink, s ezt a külső környezet észleli ( pozitív visszajelzések, elégedettségi vizsgálatok), tanulóink motiváltak, képesek a tanulásra, tanulmányi eredményük adottságaiknak, képességeiknek megfelelő, a tanulók minimum 90 %-a megfelel a tantervi követelményeknek, a szakaszonkénti diagnosztikus vizsgák eredménye megfelel a tanulók tanulmányi eredményének, a tanév végi általános -, tantárgyi-, művészeti-, sport-, és közösségi munkáért dicséretet kapók száma eléri a tanulók létszámának 40 %-át, a továbbtanulási arány megközelíti a 100 % - ot. ha tanulóink szívesen sportolnak, aktívan vesznek részt sportrendezvényeken az egészséges életmód szabályait elfogadják, s megpróbálják betartani ismerik a drog, az alkohol és a cigaretta káros hatásait, elítélik, visszautasítják ezek használatát. 13

14 ha a szülők elégedettsége pozitív marad, illetve még pozitívabbá válik az iskola oktató - nevelő munkáját illetően ha a pedagógusok jól érzik magukat az iskolában, s magukénak érzik azt (szívesen töltik szabadidejük egy részét közösen, elégedettségi vizsgálatok) A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés struktúrája, a képzés jellemzői Iskolánk az alábbi képzési formában kívánja céljait elérni, feladatait teljesíteni A képzés szakaszai, képzési idő Az oktatás - nevelés színterei iskolánkban: 1-8. évfolyamon ép értelmű gyermekek képzése értelmi fogyatékos tanulók képzése 1-8. évfolyamon összevont tanulócsoportban, A képzés struktúrája Iskolánkban az oktatás hagyományos tantárgyi rendszerben, tanóra-keretben, évfolyamokra épített tanulócsoportokban (osztályokban) történik, évfolyamonként általában egy tanulócsoporttal. Ebből adódóan a tanulók osztályba sorolásának nincsenek a tanulói képességektől függő szempontjai. Ettől eltérő módon a fogyatékos gyermekek tanulócsoportja és a napközi szerveződik: Összevont osztály Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók - tanulásban akadályozottak, szükség esetén a középsúlyos értelmi fogyatékos, értelmileg akadályozott tanulók - oktatásának, nevelésének színtere. Iskolánkban két osztály szerveződött e tanulók tanítására. Bekerülés: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői Javaslata alapján. Kilépés: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői Javaslata alapján. Napközis csoportok 1. osztálytól 5. osztályig minden igénylőnek biztosítjuk a napközis foglalkozáson való részvételt. Két napközis csoportunk van, ezek összevont tanulócsoportok. A csoportokba sorolás a tanév elején történik a létszám és az életkori tanulási sajátosságok figyelembevételével. A napközi otthon a szorgalmi időszakban működik. A hagyományos osztálystruktúrát néhány tantárgy esetén csoportbontás színesíti: Német csoport Iskolánkban második (nem kötelező) idegen nyelvként 3. osztálytól németet tanítunk. Választhatósága miatt ezeken a foglalkozáson nem vesz részt minden tanuló. 14

15 Bekerülés: Kilépés: - 2. osztály végén szülői és tanulói nyilatkozat, - 2. osztály végén 4-nél nem rosszabb magyar jegy, - osztályfőnöki javaslat osztály végén szülői kérésre, pedagógus javaslatára, - később csak igazgatói engedéllyel. Csoportbontás mindenki által tanult tantárgyak esetén: Az osztálybontásnak ez a módja a tanulócsoportok létszámának függvénye. Nemek szerinti bontást alkalmazunk technika / számítástechnika tantárgyak esetén, a tárgyi feltételrendszerből adódóan; képesség szerinti bontást magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, matematika stb. esetén a hatékonysági szempontok miatt. Az alsó tagozatban "nagyfelmenő", a felső tagozatban szaktanári rendszer működik A képzés jellemzői Környezeti nevelés A bennünket körülvevő természeti, társadalmi környezet nagy mértékben meghatározója munkánknak. A Dunakanyar és a Pilisi Bioszféra Rezervátum, Duna - Ipoly Nemzeti Park mozgásterünk szerves része, így a környezeti nevelés alapja. Bár a környezeti nevelés az iskolai élet egészét átszövi - hiszen ez a terület a NAT egyik kereszttanterve, s így integráltan szinte minden tantárgyban megjelenik -, közvetlen környezetünk adottságaival élve, a környezeti nevelés intenzívebbé, hatékonyabbá tétele érdekében tanévenként 3 napos "erdei iskolát" szervezünk, melynek helyszínéül közvetlen természeti környezetünk szolgál, s melyet külső szakemberek (erdészek) jelenléte tesz igazán színessé. Számítástechnika tantárgy oktatása Ötödik osztálytól kezdődően óratervi órában, csoportbontásban tanulnak számítástechnikát tanulóink. Idegen nyelvek tanítása Iskolánkban angolul mindenki tanul, a német nyelv pluszként választható. Ez a választhatóság egyféle szelekciót jelent a tanulók körében, mely mindenképpen a hatékonyság növelését eredményezi. Hogy tanulhat-e két idegen nyelvet diákunk, a szülő kívánságán, a tanuló szorgalmán, tanuláshoz való viszonyán és teherbíró-képességén kívül az határozza még meg, hogyan boldogul az anyanyelvvel. Ennek eldöntése pedig nem csupán a szülő, hanem a pedagógus feladata, felelőssége is. Felzárkóztatás, tehetséggondozás A tehetséggondozás és felzárkóztatás kérdését kiemelten kezeljük: a közismereti tantárgyakból korrepetálást biztosítunk minden tanulócsoport számára, a dyslexiásokkal, beszédhibásokkal szakember foglalkozik. Az iskolai könyvtárnak nagy szerepet szánunk az olvasóvá nevelésben, az önálló tanulásban, információszerzésben. Szakköreinkkel megpróbálunk minél nagyobb kínálatot nyújtani, hogy tanulóink találhassanak kedvükre valót. Az oktató-nevelő munka folyamatában ugyanis szeretnénk e "másodlagos" 15

16 közösségekben rejlő erőre, az ott szerzett sikerekre támaszkodni. Ebből adódóan nem a szakkörvezetők, hanem a tanulók választanak. Ehhez a döntéshez a szülők hozzájárulása is szükséges. Habilitáció, rehabilitáció A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs és rehabilitációs nevelés célja az értelmi fogyatékos tanulók szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. Feladata: a fogyatékos tanulók térbeli és időbeli tájékozódásának kialakítása, gondolkodási, motoros, kommunikációs, szociális, tanulási képességeinek fejlesztése. A tanulás tanítása A tanórai, szakköri keretek mellett nagy figyelmet fordítunk a tanulás tanításának kérdésére. Az új félévek kezdetekor 1hetes módszertani hetet tartunk. Ezen a héten naponta 60 percet foglalkoznak tanulóink kis csoportos foglalkozás keretében tanulásmódszertannal, azt követően órarend szerint, rövidített órákkal folytatódik a tanítás. A módszertani hetet követően az egy osztályban tanító pedagógusok 3-4 fős csoportja tanórai keretben fejleszti tovább a tanuláshoz szükséges képességeket. Ezek: viszonyformálás, tanulási szokások, figyelemfejlesztés, beszédművelés, hangos olvasás, dinamikus olvasás, emlékezetfejlesztés, gondolkodásfejlesztés, önművelés. Tanulmányi kirándulások: Az osztályonként, évfolyamonként szervezett tanulmányi kirándulások (tanévenként 2 nap) tananyaghoz kapcsolódnak, az egyes évfolyamok tantárgyi követelményrendszeréhez illeszkednek. A kirándulások szervezésekor fontos szempontot jelent a tanulók életkori sajátossága, terhelhetősége, és a fokozatosság elve. Így alsó tagozatban az egy-egy napos, felső tagozatban inkább az összefüggő két napos kirándulásokat preferáljuk. A kirándulások helyszíneinek meghatározásakor mindezeket figyelembe vettük. Fontosnak ítéljük, a főváros megismerését, ezért a tanulmányi kirándulások visszatérő helyszíne lesz. A tanulmányi kirándulások javasolt helyszínei: 1. osztály: helyi kirándulások (Lakóhelyünk, szűkebb környezetünk.) 2. osztály: Visegrád, Budapest 3. osztály: Esztergom, Tata, Budapest 4. osztály: Szentendre, Budapest 5. osztály: Római kori emlékeink, Közép-Magyarország 6. osztály: Eger Aggtelek 7. osztály: Nyugat- Magyarország 8. osztály: Pécs és környéke 3.4. Az intézmény szolgáltatásai Az alapképzést kiegészítő (választható) tevékenységi formák, szolgáltatások Konzultáció tanulási problémákról: ha iskolánk bármelyik tanulójának tanulási problémája van szaktanáraink a tanórákon kívül (délután) előzetes időpont egyeztetés után, a tanulók rendelkezésére állnak. Felkészítés tanulmányi versenyekre: tanulóink rendszeresen kapnak a környék iskoláiból meghívásokat különböző tanulmányi versenyekre. E versenyek előtt délutánonként több 16

17 alkalommal foglalkozunk tanulóinkkal. Rendszerint háziverseny előzi meg a más intézmények által meghirdetett versenyeket. Az iskolai verseny győztesei képviselik intézményünket a meghirdetett versenyeken. Felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre Szakkörök: a tanév elején meghirdetett szakkörökhöz - melyek a tanulók érdeklődésére és az iskola hagyományaira épülnek - a tanulók önkéntesen csatlakozhatnak. A szülő az aláírásával igazolja gyermeke választását. A gyermek tudomásul veszi, hogy a választott szakkört legalább egy évig látogatja. (Ezek jelenleg: néptánc, irodalmi színpad, énekkar, ritmikus tánc, képzőművészeti szakkör, környezetvédelmi szakkör, számítástechnika, matematika szakkör, középiskolára előkészítők, stb.) Könyvtárhasználat: Iskolánkban minden tanulónknak lehetősége van az iskolai könyvtárba beiratkozni. Szakképzett nevelő áll tanulóink rendelkezésére. Megismerteti a könyvtárat s a könyvtárban való eligazodást segíti gyermekeinknek. Minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő könyveket, melyeket folyamatosan az új könyvekkel bővítünk. Számítógép-használt: Számítástechnika szakkör működik minden felső tagozatos évfolyamon, heti 4 alkalommal, 1 órában. A tanulók önkéntes alapon jelentkeznek a szakkörre. A tanulók tanórán és a szakkörön szerzett tudásának elmélyítése érdekében heti két alkalommal gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A számítógépeket, számítógépes programokat egyéb szakköreinken, felzárkóztató foglalkozásainkon is használhatják diákjaink. Sportcsarnokhasználat: Falunk abban a kivételes helyzetben van, hogy egy csodálatos szép és igen jól felszerelt sportcsarnokot mondhat magáénak. Tanulóink testnevelés óráit a sportcsarnokban tartjuk meg. A tanórán kívüli sporttevékenységet a testnevelő tanárok szervezik. Itt a tanulók részvétele önkéntes. A tanév elején szerveződő csoportok a tanulók érdeklődésének megfelelő sportágakat ölelik fel. A fenti tevékenységi formák térítésmentesek. Ezek a tevékenységek tömegsport foglalkozások és DSK keretében működnek Egyéb sajátos szolgáltatások Nyári táborok Múzeum - és színházlátogatások Szociális szolgáltatások: - reggeli ügyeletet - reggeli étkezési lehetőséget biztosítunk (iskolai büfé) - délutáni ügyelet - egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosítunk (iskola orvos, védőnő, fogorvos) - az iskola szerepet vállal a rászoruló tanulók önkormányzati szociális segélyezésében. - szociális mentálhigiénés ellátás körébe tartozó szolgáltatások biztosítása (Nevelési Tanácsadó, Pszichológus, Logopédus ) Pályaválasztási tanácsadás: végzős tanulóinknak és szüleiknek segítséget nyújtunk a pályaválasztásban oly módon is, hogy a környék intézményeiből szakembereket hívunk. Itt helyben adnak tájékoztatást a tanulóknak és a szülőknek egyaránt. Ismeretterjesztő előadások szülőknek 17

18 4. A tanulóközösség jellemzői 4.1. A tanulók életkori sajátosságainak jellemzői " Sóvárog egy cél nélküli cél felé, Amelynek útját - módját nem lelé." (Arany János) Az életkori sajátosságok az azonos korcsoportba tartozó gyermekek és ifjak közös jellemzői. Átlagos viszonyítási alapot jelentenek, amelytől az egyének számos tényező következtében egyéni vonásaikban eltérnek. A pszichikum fejlődése mindig a korra, fázisra jellemző tevékenységben gyökerezik. Az iskolás korban ez a fázis a tanulás. Első szakasz: 6-12 év Ennek az időszaknak az eleje inkább az óvodás korra emlékeztet, a vége pedig a serdülés hajnala. A szakasz jellemzője az, hogy új egységet teremtő sajátosságok, változások állnak elő. Az alapfokú nevelés a családi és óvodai nevelés eredményeire épülve alapozó jellegű. A családdal való együttműködésre törekedve szervezi a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlesztésének feltételrendszerét A pszichikum jellemzői: A gyermeki személyiség fejlődése - az idegrendszeri érés és a környezet számtalan ingerének hatására - az iskolás korra és az iskolás korban a realizmus irányába mutat. Az életkori szakasz első részét naiv realizmusnak, a második részét a valóság kiváltotta reflexiók, a kritikai nézőpont megjelenése miatt reflektív realizmusnak nevezzük. A kisiskoláskorban alakul ki a gyermek önmagával kapcsolatos alap-beállítottsága. A szülő, a tanító eleinte tekintélyt jelent számára, ezért a tanító személyisége, véleménye meghatározó elem az énképének és az önértékelésének kialakulásában. A kisiskolás gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott, örömre fogékony, érdeklődő, kapcsolataiban nyitott, aktív és tettre kész, feladat - és szabálytudat jellemzi. Mozgásigénye nagy, játékszükséglete nem csökken. Ez a mozgásügyesség fejlődésének optimális, fogékony időszaka. Tevékenységeiben eredményre törekszik. Értelmi fejlődés: A gyermek érzékelésére, észlelésére jellemző, hogy az egy tárgyat egészében, elemeinek megkülönböztetése nélkül felfogó érzékelést különbségtevő látásmód váltja fel. Így képessé válik az összetettnek elemeire bontására, a részeknek összefüggő egésszé kapcsolására, végső soron az írás, olvasás, számolás elsajátítására, a fejlődés útja a szemléletestől a szemlélettelen felé vezet. 18

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI elvárás a pedagógusokkal szemben az iskola pedagógiai programja alapján /iskolai autista tagozat/ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2.1 Az iskolában

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben