A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *"

Átírás

1 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * This study investigates the bilingual acquisition of denotative meaning by Hungarian and Slovak speaking (bilingual) secondary school students. The survey, comprising more than a hundred students, focuses on the structure of the bilingual mental lexicon and addresses socio- and psycholinguistic questions. The sociolinguistically oriented questions shed light on the students' linguistic biography, their relation to their own bilingualism, their ethnic orientation, their attitudes toward language and their use of language within and outside their families. The psycholinguistic tests aim at revealing the lexical semantic representations of bilinguals in both languages, the linking of the words of the two languages and the structure of the bilingual mental lexicon. Ebben a tanulmányban a magyar szlovák gimnazisták körében vizsgáljuk a denotatív jelentés két nyelvben való elsajátítását, vagyis a szó elsődleges, tárgyra vonatkozó, szótári jelentésének az elsajátításáról számolunk be. A vizsgálat öszszetett kutatás része, amely több mint száz Magyarországon, illetve Szlovákiában élő magyar szlovák és szlovák magyar kétnyelvű gimnazista esetét vizsgálva a kétnyelvű mentális szótár szerkezetével foglalkozik. Az összetett kutatás szocio- és pszicholingvisztikai felméréseket foglal magában. A szociológiai és szociolingvisztikai résznek az a célja, hogy minél több háttérinformációt szerezzünk a tanulók otthoni, illetve iskolai nyelvhasználatáról. A papír-ceruza jellegű pszicholingvisztikai tesztsorozat feltárja a kétnyelvű személy lexikális-szemantikai reprezentációját mindkét nyelven, a két nyelv szavai közötti kapcsolódási mechanizmusokat, a kétnyelvű mentális lexikon szerkezetét. A vizsgálati személyek A vizsgálatban 23 magyar szlovák kétnyelvű gimnazista vett részt. Valamennyien a Békéscsabai Szlovák Gimnázium második (6 fő) és harmadik (17 fő) osztályos tanulói, ebből 6 fiú és 17 lány, átlagos életkoruk 16,5 év volt. * A projektum az OTKA támogatásával készült a T nyilvántartási számon. (Ennek a projektumnak részletes leírását ld. Jarovinszkij Alekszandr, 2000.) Nyelvtudományi Közlemények

2 236 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kutatás módszere I. Szociolingvisztikai rész kérdőívek I.1. A vizsgált diákhoz szóló kérdőív A szociolingvisztikai jellegű vizsgálat kérdései fényt deríthetnek a gyermek ún. nyelvi életrajzára, saját kétnyelvűségéhez való viszonyulására, etnikai orientációjára, a nyelvekhez való attitűdjére, a nyelvek tanulásának motivációjára. Külön kérdéscsoportok vizsgálják a családon belüli és kívüli nyelvhasználatot, a gyermek nemzethez, földrajzi helyhez, nemzetiséghez való kötődését. A kérdőív tartalmaz olyan blokkokat is, amelyek a két nyelv ismereti szintjének szubjektív értékelésével kapcsolatosak. Információt kaphatunk a kétnyelvűségi kompetenciáról a beszédmegértés, beszédprodukció, olvasás és írás terén, valamint ezekkel kapcsolatban tapasztalt nehézségekről. A kérdőív 96 zárt és nyitott típusú főkérdést, valamint kb. 60 alkérdést tartalmaz. A különböző blokkokhoz tartozó kérdések nem egy témán belül csoportosulnak, hanem különböző helyen szerepelnek. I.2. Az iskolához szóló kérdőív Itt elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen tantárgyakat tanítanak szlovákul, illetve magyarul, heti hány órában; van-e az iskolának szoros kapcsolata szlovákiai oktatási intézménnyel; van-e lehetőségük a diákoknak arra, hogy részt vegyenek nyári szlovák nyelvi táborban, valamint hogy milyen színtereket (szakkörök, színjátszó kör, sportszakosztályok) tud biztosítani az iskola a diákok szlovák nyelvtudásának fejlesztésére. II. Pszicholingvisztikai rész papír-ceruza tesztsorozat A pszicholingvisztikai vizsgálat két nyelven zajlott, először magyarul, azután nap múlva szlovákul, vagyis monolingvális módban (Grosjean 1997). II. 1. Szabad szóasszociációs próba intralingvális szinten Ehhez a kísérlethez egy 50 magyar szót és ezek szlovák ekvivalenseit tartalmazó szóasszociációs listát állítottunk össze. Kiindulási alapunkat azok a szólisták szolgáltatták, amelyeket előzőleg Göncz Lajos (1985) magyar és szerbhorvát, budapesti, debreceni, szegedi és nyíregyházi nyelvészek és pszichológusok (Balló 1983) magyar, valamint az A. Leontyev (1977) által vezetett kutatási csoport orosz nyelvűek vizsgálata során alkalmazott. Az általunk használt 50 hívószóból 26 szó előfordult mindhárom vizsgálatban (11 főnév, 8 ige, 6 melléknév, 1 egyéb). Egyéb kategóriába sorolhatók olyan

3 A magyar-szlovák kétnyelvű gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációja 237 szavak, mint pl. a szabad, amely a különböző nyelvtani szerkezetekben szerepelhet jelzőként vagy állítmányként; 20 szó egybeesett azokkal a hívószavakkal, amelyeket a magyar és orosz kutatók használtak. A szólistánk 50 hívószót tartalmazott, ebből 25 főnevet (50%), 15 igét (30%), 6 melléknevet (12%) és 4 egyéb szófajú szót (8%). Az instrukció a következő volt: A listán szereplő megfelelő sorszám mellé írd le az első szót, amely a hívószóval kapcsolatban eszedbe jut.. II.2. Folyamatos szóasszociációs próba szintén intralingvális szinten Az 50 hívószóból, amely a szabad szóasszociációs kísérletben szerepel, kiválasztottunk 10 magyar kulcsszót. Ezek a következők voltak: kályha, út, város, kenyér, futni, költség, alkotni, nedves, közölni, kikötés, valamint ezek szlovák ekvivalensei. Az instrukció a következő volt: Minden lapra egy kulcsszó van felírva. Próbálj meg egy perc alatt annyi szót írni, amennyi a kulcsszóról eszedbe jut! Elég! figyelmeztetésre hagyd abba a munkát, és folytasd a következő szóval!. A kétféle szóasszociációs próba segítségével a bilingvális kompetenciát lehet mérni a lexikon szintjén, illetve megállapítani a relatív lexikai dominancia-koefficienset (DK) a következő képlet szerint: DK = ( Msz ( Msz + + Mf Mf ) ) + ( SZsz ( SZsz + + SZf SZf ) ) x100 % ahol Msz a szabad szóasszociációs tesztből kapott összes válasz magyarul SZsz a szabad szóasszociációs tesztből kapott összes válasz szlovákul Mf a 10 hívószóra adott összes válasz magyarul SZf a 10 hívószóra adott összes válasz szlovákul +100 % a diák egynyelvűnek (magyar) tekinthető 100 % a diák egynyelvűnek (szlovák) tekinthető 0 % az általunk alkalmazott próbák szerint a diák kétnyelvű szókészlete megközelítően azonos, azaz egyensúlyi állapotban van. II.3. A szójelentés elsajátítási mélységének foka (denotatív jelentés) (Göncz Lajos 1985 nyomán) Ennek a próbának az a célja, hogy megállapítsuk, hogy a diákok mennyire ismerik az adott szó denotatív, elsődleges, szótári jelentését mindkét nyelven, szemben a szó másodlagos, konnotatív, vagyis érzelmen alapuló jelentésösszetevőjével. A teszt abból áll, hogy a célszó mellé írt öt szóból csak egyet, a megfelelőt

4 238 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR kell kiválasztani. Az öt szó között szerepelnek olyanok, amelyek majdnem ugyanazt jelentik, mint a célszó, tehát a szemantikai mezőt adják meg (Kiss Gábor 1999). A Göncz Lajos által javasolt teszttől eltérően az öt szó közé beiktattunk olyan szót is, amely a célszóval hasonló hangzású volt, de más jelentésű (paronima). A hasonló hangzású magyar szavakat a Papp Ferenc (1994) által szerkesztett szótárból válogattuk ki. A hasonló hangzású szlovák szavakat a szlovák informánsok adták. A listán 15 célszó szerepelt. Pl.: FUTNI járni ugrálni jutni ügetni szaladni KIKÖTÉS töltés ok feltétel feltevés kikötő Az instrukció a következő volt: Minden feladat egy nagybetűkkel nyomtatott szóból áll, amely mellett még öt kisbetűvel nyomtatott szó van. Először figyelmesen olvasd el a nagybetűkkel nyomtatott szót, majd a többi közül húzd alá azt, amelyik ugyanazt vagy majdnem ugyanazt jelenti. Mindig csak egy szót kell aláhúzni. III. A kutatás eredményei kvantitatív elemzés Minden diáknak megállapítottuk a relatív dominancia-koefficiensét: eszerint a 23 vizsgált tanuló között senki nem dominált szlovák nyelven. Az értékek nagy szórást mutatnak: +4 %-tól +45 %-ig az átlag dominancia-koefficiens +23,2 % a magyar nyelv javára. Ahhoz, hogy a diákokat két csoportra lehessen osztani, a DK = +23 %-os kritériumot tekintetük válaszvonalnak. Eszerint az érték szerint az A csoportba, amelyben a dominancia-koefficiens +23 % alatt volt, 12 tanuló került, 9 lány és 3 fiú; a B csoportba, amelyben a dominancia-koefficiens +23 % fölött van, 11 tanuló került, 8 lány és 3 fiú. III.1. A denotatív jelentés elsajátítási folyamatáról nyert eredmények A helyes megoldások kvantitatív elemzése azt mutatja, hogy mindkét csoport sokkal jobban teljesítette ezt a feladatot magyarul, mint szlovákul. Figyelembe véve a hibás válaszok számát, a következő képet kaptuk: Az összes megoldás mindkét csoportban magyarul 33 esetben volt hibás. Az összes megoldás mindkét csoportban szlovákul 223 alkalommal volt hibás. Tehát, a szlovák nyelven rosszul sikerült válaszok száma nyolcszorosa a magyarul rosszul sikerülteknek. Ebben az esetben statisztikai elemzés véleményük szerint nem is szükséges, ugyanis az adatok önmagukért beszélnek. Mégis, érdemes megnézni, hogy ezek a hibák hogyan oszlanak el a nyelvek és a csoportok szerint.

5 A magyar-szlovák kétnyelvű gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációja 239 M Átl. S Tar. SZ Átl. S Tar. A A > B t=2.6, p<.05 d=2.7, p<.05 B B > A t = 2.3, p<.05 d = 2.3, p< táblázat A denotatív jelentés szerinti hibás válaszok ahol A csoport, N 12 (diákok száma), DK = +23 % alatt van B csoport, N 11 (diákok száma), DK = +23 % fölött van M az összes hibás válasz magyarul SZ az összes hibás válasz szlovákul Átl. átlagérték S szórás Tar. tartomány (minimum hibás válasz maximum hibás válasz) t-próba kétmintás, hagyományos eljárás, amely feltételezi a szóráshomogenitást Welch-féle d-próba robusztus eljárás, amelynél nem szükséges a szóráshomogenitás Magyar nyelv Látható a 1. táblázatból, hogy az A csoport, amelyben a dominancia-koefficiens, DK= +23% alatt van, több mint ötször annyi hibás választ produkált magyarul, mint a +23%-os szint fölötti csoport. Az A csoportban összesen 28 hiba volt, a B csoportban viszont csak 5 hibás válasz fordult elő. A statisztikai elemzés, amelyet Vargha András (1999) végzett el, azt mutatja, hogy ez a különbség szignifikáns. A kétmintás t-próba értéke: t=2.6, p<.05; a Welch-féle d-próba értéke: d=2.7, p<. 05. Az A csoportban volt két diák, aki a 15-ből hat esetben (maximális hibaszám) nem tudta helyesen definiálni a célszavakat magyarul. Szlovák nyelv Az összes hibás megoldást figyelembe véve, a két csoport között szignifikáns diszkrepanciát találtunk. Míg az A csoportban összesen 100 hiba fordult elő (minimum 2, maximum 14 hiba volt, az utóbbi esetben csak egy jó válasz volt érvényes, az átlagérték 8 hiba), a B csoportban (DK=+23% fölött) 123 hibás válasz fordult elő. Az utóbbi esetben a hibás válaszok terjedelme: minimum 6, maximum 14, átlagérték: 11 hibás megoldás. Ebben a csoportban két gimnazista csak egy alkalommal határozta meg helyesen a célszót szlovákul.

6 240 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR III.2. A hibás válaszok elemzése Az adott denotátum meghatározásához öt szót adtunk meg, amely mindegyike szemantikailag kétféleképpen viszonyult a célszóhoz: a) szinonim volt vagy közel állt hozzá; b) kakukktojás volt a jelentés és/vagy a hangzás szempontjából. A hibás válaszokat intralingvális szinten három kategóriába soroltuk: a) nincs válasz. b) ún. asszociatív jellegű válasz ez olyan választípus, amely az adott denotatív jelentés szemantikai mezejébe tartozik. Pl.: a közölni szót a mesélni szó megadásával értelmezi a diák, holott az öt lehetséges variáció közül a tudtára adni a megfelelő szó; vagy pedig az út szót kavicsként azonosítja ösvény helyett. Hasonló osztályozást alkalmaztunk a szlovák nyelven is. Pl.: célszó: chlieb (kenyér), válasz: koláč (kalács), helyes megoldás: peceň (cipó); vagy: kachle (kályha) teplo (meleg), helyes válasz: fűtőtest. c) kakukktojás szavak. A kiválasztott szó nem tartozik az adott denotatív jelentés szemantikai mezejébe. Például: módos babonás; vagy hasonló hangzású: város páros (paronima). Szlovák nyelvű példák: célszó: šúchať (súrol), válasz: prechádzať sa (sétál), helyes válasz: drhnúť (súrol, sikál). Hasonló hangzású szavakkal: cesta (út) cesto (tészta), helyes megoldás: chodník (járda, ösvény). Ideális esetben a diákoknak ismerniük kell a célszó és a javasolt szavak denotatív jelentéseit, és ki kell választaniuk egyet, amely arra a kérdésre ad választ, hogy mi is az, hogy ajtó? Zár, kilincs vagy kapu? A kísérleti személynek figyelmesen el kell olvasnia magában a megadott szavakat, amelyek aktivizálják a hozzájuk kapcsolódó szemantikai hálózatokat. A második fázisban a kísérleti személynek össze kell hasonlítania a javasolt szavak általa ismert szótári jelentéseit, el kell vetnie a kakukktojás szavakat, és ki kell választania azt, amely szemantikailag legközelebb áll a célszóhoz, valamint az adott nyelvi kultúra szempontjából és konvencionálisan is megfelel. Nézzük meg, hogy a hibás megoldások háromféle osztályozása hogyan oszlik meg a csoportok és a nyelvek szerint. Magyar nyelv A magyar nyelvű hibás válaszok kvalitatív elemzése azt mutatja, hogy a fent említett három kategóriában a két csoport közötti diszkrepancia statisztikailag csak az asszociatív jellegű osztályozásában volt szignifikáns. A +23%-os szint alatti csoport majdnem kilencszer több hibás választ adott, mint a B csoport, amely erősebben dominál a magyar nyelvben. A különbség a két csoport között szignifikáns (l. a 2. táblázatot).

7 A magyar-szlovák kétnyelvű gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációja 241 Nincs válasz Asszociatív jellegű válasz A A > B t=3.0, p<.01 d=3.1, p<.01 Hibaszám Kakukktojás szavak 2 B 5 0 N.SZ 3 2 N.SZ 2. táblázat A hibás válaszok kategóriák szerinti megoszlása Magyar nyelv ahol A csoport, N 12, diákok száma, DK = +23 % alatt van B csoport, N 11, diákok száma, DK = +23 % fölött van t-próba kétmintás, hagyományos eljárás, amely feltételezi a szóráshomogenitást Welch-féle d-próba robusztus eljárás, amelynél nem szükséges a zóráshomogenitás N.SZ. a különbség nem szignifikáns Szlovák nyelv A 3. táblázaton bemutatjuk, hogy hogyan oszlanak el a hibás válaszok a nem domináns nyelven a két csoport között. A hibás válaszok mindhárom kategóriában nagy mennyiségben fordultak elő mindkét csoportban. A csoportok közötti lényeges különbséget csak a nincs válasz kategóriában találtunk. A szlovákul kevésbé tudó gimnazisták (B csoport) több mint kétszer annyiszor folyamodtak az ún. nem tudom, mit jelent ez a szó stratégiához, mint a +23%-os szint alatti csoport diákjai. A B csoportban 54 nincs válasz megoldás volt, szemben az A csoporttal, amelyben 24 alkalommal a diákok nem teljesítették a feladatot. A kétmintás t-próbával és a Welch-féle d-próbával végzett statisztikai elemzés megerősíti ezt a különbséget (t = 2.1, p<.05; d = 2.1, p<.05). Az ún. asszociatív jellegű válasz kategóriában a két csoport diákjai azonos mennyiségű hibát produkáltak. A hibás válaszok harmadik kategóriájában (kakukktojás szavak) azt tapasztaltuk, hogy a +23 %-os szint alatti csoport több esetben ilyen jellegű megoldáshoz folyamodik a +23%-os fölötti csoporthoz képest (A csoport 34 vs. B csoport 27). A csoportok közötti eltérést ugyanakkor nem erősítik meg a statisztikai próbák.

8 242 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR Nincs válasz Asszociatív jellegű válasz Hibaszám Kakukktojás szavak A B B > A t=2.1, p<.05 d=2.1, p< N.SZ 27 N.SZ 3. táblázat A hibás válaszok kategóriák szerinti megoszlása Szlovák nyelv ahol A csoport, N 12, diákok száma, DK = +23 % alatt van B csoport, N 11, diákok száma, DK = +23 % fölött van t-próba kétmintás, hagyományos eljárás, amely feltételezi a szóráshomogenitást Welch-féle d-próba robusztus eljárás, amelynél nem szükséges a szóráshomogenitás N.SZ. a különbség nem szignifikáns IV. Megbeszélés Pszicholingvisztikai elemzés Magától értetődik, hogy a bilingvális kompetencia meghatározza a denotatív jelentéssel kapcsolatos feladat teljesítését. Ahogy már a kvantitatív elemzésből kiderült, mindkét csoport sokkal jobban teljesített magyarul, mint szlovákul. A vizsgálat azt mutatta, hogy egyetlen gimnazista sem dominált szlovák nyelven. Egy diák esetén a relatív lexikai dominancia-koefficiens közel állt a nullához, vagyis az általunk jávasolt módszer alapján a kétnyelvű lexikai tudását majdnem egyensúlyi állapotban van. A felmérés azt is mutatta, hogy a két csoport más és más megoldáshoz folyamodott magyarul és szlovákul, amikor el kellett dönteniük, hogy mit is jelent a bežať (futni)? chodiť (járni), skákať (ugrálni) vagy utekať (szaladni)? A +23%-os szint alatti csoport ezzel a próbával gyengébben birkózott meg magyarul, mint a magyarul erősebben domináló csoport. Gyakorlatilag az összes hibát az ún. asszociatív jellegű kategóriához soroltunk. A pszicholingvisztikai teszt megoldása után a kísérletben részt vett gimnazistákkal mindkét nyelven együtt elemeztük a hibás válaszokat. Ennek során érdekes magyarázatokat kaptunk. Egy példa magyar nyelvből (+23%-os szint alatti csoport):

9 A magyar-szlovák kétnyelvű gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációja 243 Kísérletvezető: Mondd, miért van az, hogy neked az út területet jelent? Diák: Mert az út, az út, területen van. Kv.: Háát No de ott van az ösvény. Az miért nem jó? D.: Mert az ösvény, az bokorsor, nem út. Kv.: Hát a bokorsor az inkább sövény. D.:??? (Erre a példára még visszatérünk.) Miután mindkét csoport diákjai szlovák nyelven mindhárom kategóriájában hibás válaszokat produkáltak, az ún. asszociatív jellegű kategórián belül még egy példán szeretnénk bemutatni tipikusan hibás megoldást, ezúttal a szlovák anyagból, még pedig a +23%-os szint fölötti csoportból: Kv: Mondd, miért van az, hogy neked a kahle (kályha) oheň-t (tüzet) jelent? D.: Mert ezek összetartoznak. Kv.: Igen. No de ott van a vykurovacie teleso (fűtőtest). Az miért nem jó? D.: Mert a fűtőtest inkább radiátor, konvektor, nem kályha. Ezek a példák összességében azt tanúsítják, hogy a diákok nyelvi tudatában nem alakultak ki a megfelelő fogalmi keretek. Amikor a 17 éves gimnazista megpróbálja megmagyarázni és megvédeni akár magyar, akár szlovák hibás válaszait, ez csak azt jelentheti, hogy a javasolt helyes, megfelelő szó még külön fogalomként funkcionál, kilógva a célszó konvencionális szemantikai mezejéből. Való igaz, a pingvin szó is külön fogalmat képez mindaddig, amíg az ember nem tudja, hogy a pingvin is madár. 1 Visszatérve az említett ösvény-sövény példához, meg kell jegyezni, hogy ezek a hibás válaszok más kognitív mechanizmusról tanúskodnak, mégpedig a mentális lexikonból való sikertelen lehívásról. Egy példa a szlovák nyelvből (+23%-os szint fölötti csoport): Kv.: A cesta (út) szóhoz miért a cesto (tészta) szót választottad? D.: Mert talán a cesto is utat jelent, mert nagyon hasonlítanak egymásra. Kv.: Értem. Mondd, az öt szó közül melyiket nem ismered? D.: A chodník- ot (járda, ösvény) és a cesto-t. Kv.: És akkor úgy döntettél, hogy inkább cesto a megfelelő szó? D.: Igen. Nem csak ő döntött így. Sajnos, mindkét csoportnak elég sok kakukktojást sikerült összegyűjteni szlovákul, ezek többségükben éppen a hasonló hangzású, de más jelentésű szavak voltak (paronímák). Ezeket nevezik a nyelvészek ha- 1 (A tudás mentális szerveződésének, reprezentációjának az elméleteiről szemantikai keretek, sémák, forgatókönyvek, prototípusok, stb., (l. Rosch 1983, Pléh Csaba 1988, Clark 1996, Eysenk Keane 1997, Andor 1998, Brewer 1999).

10 244 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR mis barátnak. A megoldások között egyébként olyan kakukktojások is akadtak, amelyek, ugyan hasonló hangzásúak sem voltak, de a célszó denotatív jelentésének a szemantikai mezejébe sem tartoztak. A hasonló hangzású szavakon alapuló hibák a szó fonológiai alakjának elsajátítási folyamatát mutatják, valamint azt is, hogy a szó külső formája mennyire rögzült a memóriában és mennyire stabilizálódott a szó denotatív jelentése, ugyanis az ellenkező esetben nagyon könnyen össze lehet téveszteni a szezont a fazonnal. 2 Érdekes, hogy a +23%-os szint alatti csoportban öt diák azonos hibás választ adott mindkét nyelven, például az ajtó szót magyarul a kilincsként értelmezi a diák, szlovákul is a kľučka szóval jelöli a megoldást, pedig az öt lehetséges variáció közül a kapu a megfelelő szó. Szociolingvisztikai elemzés a nyelvi szocializációról, az anyanyelvről, a kétnyelvűségről, nyelvhasználatról, az identitásról 3 A vizsgált csoport 100%-osan magyar anyanyelvűnek tartja magát, többnyire magyarul beszélnek családtagjaikkal, szomszédjaikkal. Csupán néhány százalékuk (átlag 17%) beszél velük néha szlovákul is. 9%-uk nagyszüleivel egyformán beszél magyar és szlovák nyelven is. Egy diák nagyszüleivel és rokonaival többnyire szlovákul beszél. Két diák (az összes mintának csupán 9%-a) a szlovák nyelvet otthon, születésétől kezdve tanulja, 22%-uk már óvodás korától tanulja a szlovák nyelvet, 35%- uk az általános iskolában kezdte, és 22%-uk csak a gimnáziumban. Tehát valamennyi vizsgált gyermek magyar anyanyelvű, saját bevallásuk szerint átlagosan 80%-uk magyarul gondolkodik, álmodik, számol, imádkozik, vicceket is csak magyarul mesél. 48%-uk kétnyelvűnek tartja magát, amit természetesnek tart, és ezt örömmel veszi. Az iskola megválasztásáról A 23 vizsgált gyermek 57%-a maga döntötte el, hogy ebben a kétnyelvű gimnáziumban tanul. 13%-uk esetében szülei döntötték el (a maradék 30% közösen döntött szüleivel). Az, hogy ezt az iskolát választották, már önmagában bizonyítja pozitív attitűdjüket a szlovák nyelvhez. A két nyelv tudásáról A magyar nyelvvel nincsenek problémáik, bár a vizsgált személyek 65%-a szeretné tökéletesíteni magyar nyelvtudását. 91%-uk szeretné tökéletesíteni szlovák nyelvtudását, 9%-uk viszont nem. A diákoknak a szlovák nyelvben főként a 2 A hamis barátokról részletesebben Fromkin 1980, Rossi Defare 1995, Jarovinskij 1997, Gósy 1999, Singleton Részletesen Vámosné Telekes Éva 1999.

11 A magyar-szlovák kétnyelvű gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációja 245 grammatikában vannak nehézségeik (a nyelvtani nemek alkalmazásában, névszóragozásban, a befejezett, illetve folyamatos igék alkalmazásában, az igék jövő idejének alkalmazásában). Saját megítélésük szerint a beszédmegértés, a beszéd, az olvasás és az írás átlagosan 75%-uknak magyarul jobban megy, 25%-uknak viszont egyformán jól megy magyarul és szlovákul is. Egy kivétellel a vizsgált csoport különböző okokból fontosnak tartja a szlovák nyelv tudását. Azért tanulják a szlovák nyelvet, mert barátaik, rokonaik élnek Szlovákiában, mert a nagypapa tótul beszél, vagy csak mert egyszerűen szép nyelv. Vannak diákok, akik azért tartják fontosnak a szlovák nyelvet, mert céljuk van vele (továbbtanulás, elhelyezkedés). A nyelvhasználati színterekről Szociolingvisztikai kutatásokból (Borbély 1996, Csernicskó 1998, Bartha 1999) jól tudjuk, hogy mennyire fontos a kétnyelvűek életében sokféle színtér (pl. templom, szomszédok, baráti kör, különböző szakkörök, stb.) megléte, ahol lehetőségük nyílna gyakorolni és begyakorolni a nyelveket. A vizsgált diákok esetében viszonylag kevés szociolingvisztikai színtér áll rendelkezésre szlovákul, ezáltal a nyelvhasználati színtér (Kiss 1995) is szűk, gyakorlatilag az iskolára és az intézményben működő néhány szlovák nyelvű szakkörre korlátozódik. Ugyanakkor, ahogy kiderült a kérdőívekből és a tanulókkal való beszélgetésekből, a szlovák nyelvet majdnem kizárólag a szlovák nyelven folyó órákon használják. Egymás között, sőt, még a tanárokkal való kötetlen interaktív helyzetekben is az érintkezési nyelv a magyar. A másik jellegzetes színtér a média. Magyarországon jelenik meg nemzetiségi újság; a magyar rádió- és televízióadók szlovákul is készítenek műsorokat. Ki-ki kedve szerint nézhet és hallgathat adásokat közvetlenül Szlovákiából is. Sajnos, a diákok többsége ezeket a lehetőségeket figyelmen kívül hagyja, beérve a szlovák nyelvű kötelező irodalom olvasásával. Az identitásról Az a tény, hogy miképpen váltak a békéscsabai szlovákok kisebbséggé, meghatározza a többséghez, illetve saját közösségükhöz és nyelvükhöz fűződő attitűdjüket, alakítja a diákok etnikai identitását és azokat az értékeket, amelyeket a szlovák nyelvhez kapcsolnak. A vizsgált csoport tagjai magyarnak vallották magukat. Arra a kérdésre, hogy számukra mit jelent magyarnak lenni, szinte mindenki a következőket válaszolta: Magyarországon születni és élni, magyarul beszélni, és magyar állampolgárságúnak lenni. Arra a kérdésre, hogy mit jelent szlováknak lenni, a többség nem is válaszolt. A szlovák kisebbségi csoport szervesen beleágyazódik a domináns magyar csoportba, tehát a kisebbségi beszélők egyben a magasabb státuszú

12 246 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR csoport részének is tekintik magukat. A többségi magyar nemzethez és a kisebbségi szlovák csoporthoz való tartozás egyszerre van jelen. V. Összefoglalás A tanulmány Békéscsabai Szlovák Gimnáziumba járó 23 magyar szlovák kétnyelvű gimnazista körében végzett felmérés alapján a denotatív jelentés elsajátításáról számol be. A gimnazisták átlagos életkora 16,5 év. A vizsgálat összetett szocio- és pszicholingvisztikai kutatás része, amely magyar szlovák és szlovákmagyar kétnyelvű gimnazisták nyelvi viselkedésének tükrében a kétnyelvű szocializációval, kétnyelvű kompetenciával és a kétnyelvű mentális lexikon szerkezetével foglalkozik. A papír-ceruza pszicholingvisztikai vizsgálat két nyelven zajlott, vagyis monolingvális módban: először magyarul, azután szlovákul. A pszicholingvisztikai felmérések során, felhasználva az intralingvális szinten végzett szabad és folyamatos szóasszociációs próbák eredményeit, az általunk kidolgozott eljárás alapján, minden diáknak megállapítottuk a relatív lexikális dominancia-koefficiensét (DK). Eszerint a 23 tanuló közül senki nem dominált szlovák nyelven. Az átlag DK érték szerint az A csoportba, amelyben a DK=+23% alatt van, 12 gimnazista került; a B csoportba, amelyben a DK +23% fölött van, 11 tanuló volt. A denotatív jelentés méréséhez módosított többszörös szóválasztási tesztet alkalmaztunk, amelyben a célszó mellé írt öt szóból a diáknak csak egyet, a célszóhoz a denotatív jelentés szempontjából legközelebb álló szót kellett kiválasztania. A helyes megoldások kvantitatív elemzése azt mutatja, hogy mindkét csoport sokkal jobban teljesítette a feladatot magyarul, mint szlovákul, tehát kevés hibás válasz volt a domináns nyelven. Ezt erősíti meg a statisztikai elemzés is. A szlovák nyelven végzett teszt eredményei ugyanakkor azt is mutatták, hogy a szlovákul jobban tudó gimnazisták (A csoport) szignifikánsan kevesebb rossz megoldáshoz folyamodtak, mint a B csoport. A hibás válaszok kvalitatív elemzése feltárta azokat a pszicholingvisztikai mechanizmusokat, amelyek a szó denotatív jelentésének elsajátításával kapcsolatosak. Az ún. asszociatív jellegű választípus, amely a célszó denotatív jelentésének szemantikai mezejébe tartozik, arról tanúskodik, hogy a diák nyelvi tudatában az egyik vagy a másik nyelvben még nem alakult ki a megfelelő szemantikai keret (frame), fogalmi séma, olykor ugyanannak a személynek az esetében és mindkét nyelvet illetőleg is ez a helyzet. A kakukktojás jellegű feladat a hamis barátok azonosításának képességét, illetve annak hiányát vizsgálja a mentális lexikonból való sikertelen lehívás, a

13 A magyar-szlovák kétnyelvű gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációja 247 szó külső formájának, hangzásának a memóriában való stabilizálódása, ennek sikeres, teljes vagy részleges volta, kudarca válik így mérhetővé. Itt találkozunk azokkal az esetekkel, amelyekről azt szokták mondani, hogy hallotta a harangszót, de nem tudja honnan. E kétfajta típusú hibás válasz arról is tanúskodik, hogy a nem domináns, szlovák nyelven a diákok nyelvi tudatában olyan szavak is reprezentálódnak, amelyeknek a denotatív jelentését teljes mélységében nem érzik. A pszicholingvisztikai vizsgálatok nem tudták megmagyarázni, hogy az ugyanabba a gimnáziumba járó kétnyelvű tanulók szlovák nyelvtudását illetően miért ilyen jelentős a különbség. A szociolingvisztikai felmérés fényt deríthet erre a jelenségre. A különbség gyökerei elsősorban a szlovák nyelvi szocializáció terén tapasztalhatók. Ahogy kiderült a kérdőívekből és a diákokkal való beszélgetésékből, a mintának majdnem a fele kétnyelvűnek tartja magát és a többségük az A csoporthoz tartozik. Általában ezek a tanulók gyermekkoruktól fogva tanulják a szlovák nyelvet: egyesek születésüktől kezdve, mások az óvodáskortól. Azoknak a diákoknak a többsége, akik az általános iskolában, vagy pedig csak a gimnáziumban kezdtek el megismerkedni a szlovák nyelvvel, nem tartják magukat igazán kétnyelvűnek. Ők a +23%-os szint fölötti, a B csoportot alakították. A vizsgált gimnazisták általános jellemzője az, hogy kivétel nélkül magyar anyanyelvűnek, magyarnak tartják magukat, ugyanakkor a magyar nemzethez és a kisebbségi szlovák csoporthoz is tartoznak egyszerre. A szüleikkel, a testvéreikkel való interaktív helyzetekben gyakorlatilag magyarul érintkeznek. Az otthoni körülmények között ritkán használják a szlovákot és csakis a nagyszülőkkel való kommunikáció során. Marad tehát az iskola: itt lehetne és kellene gyakorolni és begyakorolni a nyelvet, de ahogy kiderült, a szlovák nyelvet általában csak a szlovák nyelven folyó órákon használják. Egymás között, sőt a tanárokkal való kötetlen beszélgetések során az érintkezés nyelve a magyar. A szerző ezúton szeretné köszönetét kifejezni a Békéscsabai Szlovák Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárainak, igazgatónőjének, Pecsenya Editnek azért a lehetőségért, hogy tanítványaival, Salgai Szilviával és Vámosné Telekes Évával a kétnyelvűséggel kapcsolatos szocio- és pszicholingvisztikai vizsgálatokat a gimnazisták körében elvégezhette. Irodalom Aitchison, J. (1987), Words in the mind. An introduction to the mental lexicon. Basil Blackwell, Oxford. Andor József (1998), A komplex lexikálisjegy-analízis és a mormota esete. In: Pléh Csaba Győri Miklós (szerk.), A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Pólya

14 248 JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR Kiadó, Budapest Balló Larisza (szerk.) (1983), Magyar verbális asszociációk kötet. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged. Bartha Csilla (1999), A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Borbély Anna (1996), A magyarországi románok nyelvcseréjének szociolingvisztikai vizsgálata. Kandidátusi értekezés. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. Brewer, W. F. (1999), Schemata. In: Wilson R. A. and Keil, F. C. (eds), The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts Clark, A. (1996), A megismerés építőkövei. Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás. Osiris Kiadó, Budapest. Csernicskó István (1998), A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris Kiadó, Budapest. Eysenk, M. W. Keane M. T. (1997), Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Fromkin, V. A. (1980), Errors in linguistic performance: slips of the tongue, ear, pen, and hand. Academic Press, New York. Göncz Lajos (1985), A kétnyelvűség pszichológiája. Forum Könyvkiadó, Újvidék. Gósy Mária (1999), Pszicholingvisztika. Corvina, Budapest. Grosjean, F. (1997), Processing mixed language: issues, findings, and models. In: A. de Groot and J. Kroll (eds.), Tutorias in bilingualism: Psycholinguistic perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ Jarovinskij, Alekszandr (1997), The structure of the mental lexicon in Hungarian- Russian bilingual children. ALH 44: Jarovinszkij Alekszandr (2000), A kétnyelvű mentális szótár szerkezetének összehasonlító vizsgálata. In: Borbély Anna (szerk.), Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. Élőnyelvi Konferencia, Bécs, szeptember 2 6. (megjelenés alatt) Kiss Gábor (szerk.) (1999), Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest. Kiss Jenő (1995), Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Leontyev, A. (szerk.) (1977), Slovar' associativnih norm russkogo jazika. MGU, Moskva. Papp Ferenc (szerk.) (1994), A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest. Pléh Csaba (1988), A történetszerkezet és az emlékezeti sémák. Akadémiai Kiadó, Budapest. Rosch, E. (1983), Prototype classification and logical classification: The two systems. In: Scholnick, E. K. (ed.), New trends in conceptual representation: Challenges to Piaget s theory? Lawrwnce Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey Rossi, M. Defare, E. P. (1995), Lapsus linguae: Word errors or phonological errors. International Journal of Psycholinguistics 11/1: 5 38.

15 A magyar-szlovák kétnyelvű gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációja 249 Singleton, D. (1999), Exploring the second language mental lexicon. Cambridge University Press, Cambridge. Vámosné Telekes Éva (1999), A szójelentés elsajátítása magyar szlovák kétnyelvű gimnazistáknál. Diplomamunka. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest. Vargha András (1999), MiniStat. 3.1 verzió. Felhasználói kézikönyv. Pólya Kiadó, Budapest.

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária

Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária Fordítók megakadásjelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetben Lesznyák Márta Bakti Mária 1. Bevezetés Kutatásunk célja az volt, hogy a páros fordítási feladat elvégzése során a fordítók beszédprodukciójában

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Nyelvelsajátítás nyelvészeti speciális A tantárgy típusa

Részletesebben

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona

Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona Mgr. Takács Izabella Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona A pilóta-kutatás kérdésfelvetése arra vonatkozik, hogy ugyanazokat a szavakat hívja-e elő mentális

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Idiómák megértésének vizsgálata gyermekek körében

Idiómák megértésének vizsgálata gyermekek körében Idiómák megértésének vizsgálata gyermekek körében Szücs Márta SZTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola szucsmarta@nytud.hu Kivonat: A jelen kutatás célja annak bemutatása, hogy az idiómák megértése során

Részletesebben

Idősek és az idegennyelv tanulás Fülöp Erzsébet Mária

Idősek és az idegennyelv tanulás Fülöp Erzsébet Mária Idősek és az idegennyelv tanulás Fülöp Erzsébet Mária Bevezetés Vizsgálatomban 76 és 93 év közötti idősek idegennyelv tanulásával kapcsolatos tapasztalataikat és véleményüket kutatom. Kérdéseim megválaszolása

Részletesebben

Németül tanuló diszlexiások idegen nyelvi szóasszociációs mintázatai

Németül tanuló diszlexiások idegen nyelvi szóasszociációs mintázatai Németül tanuló diszlexiások idegen nyelvi szóasszociációs mintázatai Kohlmann Ágnes PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Kivonat: Első alkalommal történt kísérlet a tanulási nehézségekkel

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007

Országos kompetenciamérés 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Év végi értékelés Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola Bevezető Az Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal zajlott le, a mi iskolánkban a negyedikes,

Részletesebben

Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges

Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges Szociometria vizsgálat Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérges Készítette: Turcsányi Nelli EJF NTK Tanító szakos hallgatója II. évfolyam 2012. április 12. Lacob Lévy Moreno (amerikai pszichiáter)

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. OM azonosító: 028374 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2009. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. OM azonosító: 028374 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2009 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

A BESZÉDFELDOLGOZÁS JELLEMZŐI MAGYAR DOMINÁNS KÉTNYELVŰ GYERMEKEKNÉL. Bartha Krisztina

A BESZÉDFELDOLGOZÁS JELLEMZŐI MAGYAR DOMINÁNS KÉTNYELVŰ GYERMEKEKNÉL. Bartha Krisztina 233 A BESZÉDFELDOLGOZÁS JELLEMZŐI MAGYAR DOMINÁNS KÉTNYELVŰ GYERMEKEKNÉL Bevezetés A kétnyelvűség kérdése sokakat érint Romániában a román és a magyar nemzetiségű csoportok együttélése kapcsán. A kisebbségben

Részletesebben

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest

Tudatelmélet. let és s idegen nyelv. rsaság - Budapest Tudatelmélet let és s idegen nyelv elsajátítás valódi kapcsolat vagy városi v legenda? Ivády Rozália BME-KTT Takács Boglárka ELTE-PPK A legenda A kérdés megjelenik: egy kérdőív utóélete Első lépés: Az

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. OM azonosító: 029746 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2009. Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. OM azonosító: 029746 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2009 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi

Részletesebben

Mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű oktatás eredményezhet egynyelvűséget és kétnyelvűséget egyaránt.

Mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű oktatás eredményezhet egynyelvűséget és kétnyelvűséget egyaránt. Vančo Ildikó A kétnyelvűsítés módjai és az identitás összefüggései A kisebbség és többség együttélése során megkerülhetetlen a kérdés kétnyelvűsítés (s ezen belül az államnyelv oktatásának) mikéntje. Írásomban

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér Általános Iskola 27 Hétvezér Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28..19. 1:9:8 1 Az Önök telephelyének átlageredménye matematikából

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 2220 Vecsés, Fő utca 90-92. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv Nyelvtudományi Doktori Program. Horváthné Farkas Éva

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv Nyelvtudományi Doktori Program. Horváthné Farkas Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv Nyelvtudományi Doktori Program Horváthné Farkas Éva A magyarországi szlovák és német nemzetiségi iskolákat látogató

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. OM azonosító: 029640 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2009. Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. OM azonosító: 029640 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem.

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem. Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1 ROC elemzések Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás szóhasználatával A riasztóberendezés érzékeli, ha támadás jön, és ilyenkor riaszt. Máskor nem. TruePositiveAlarm:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Karcag, 2011. április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető Kiskulcsosi

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Gebauer Ferenc Hajdú Endre Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Bevezető Jóllehet, a jövőre irányuló elképzelésekhez, fejlődési tendenciákhoz kapcsolódó személyiségtényezők igen nagy jelentőségűek

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA

A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA A CIGÁNY KISEBBSÉG OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON MOLNÁR MÁRIA A leendő cigány értelmiség számára a cigány kultúra, illetve nyelv megfelelő szintű elsajátítása alapvető feladat. (Tatai, 1999:51). Az évezredes

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2009 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium, Lycée Fazekas Mihály, Instituto Fazekas Mihály 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Kommunikációszervezés Burgenlandban

Kommunikációszervezés Burgenlandban Kommunikációszervezés Burgenlandban A burgenlandi magyar szervezetek és a modern kommunikáció Kelemen László Vázlat A burgenlandi magyar kisebbség identitásának és nyelvhasználatának néhány meghatározó

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13.

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13. MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN Budapest 2012. április 13. VAJDASÁG DÉL-BÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI SZÓRVÁNY MAGYAR KISKÖZÖSSÉGEIBEN ÚJRASZERVEZETT MAGYAR NYELVOKTATÁS

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz

A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz A magatartás-orvoslási szemlélet hozzájárulása a kardiológiai prevencióhoz és rehabilitációhoz Lőrincz Jenő Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Vázlat Fogalmak, elvek A kardiovaszkuláris kockázatok

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Bátyi Szilvia Veszprém 2011 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS BÁTYI SZILVIA A SZOCIALIZÁCIÓS KÖZEG HATÁSA A KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKONRA. KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

Diákok a harmadfokú képzésben

Diákok a harmadfokú képzésben Diákok a harmadfokú képzésben Kutatásunkkal azt a hipotézist szeretnénk ellenőrizni, mely szerint az érettségi vizsga megszerzésének általánossá válásával a harmadfokú képzés intézményrendszere különösen

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Botev utca 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. OM azonosító: 101433 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2014. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. OM azonosító: 101433 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben