Reformpedagógiai áttekintés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformpedagógiai áttekintés"

Átírás

1 Reformpedagógiai áttekintés A MONSTESSORI-pedagógia áttekintése Maria Montessori ( ) Olaszország első orvosnője, 1898-tól gyógypedagógiai intézetet vezet, majd további egyetemi tanulmányok; január: Róma, az első casa dei bambinit (gyermekház) megnyitása 3-6 éves gyermekek számára, ennek nyomán kialakuló módszere hamarosan világszerte elterjedt ban Barcelonába költözött; 1929: a máig működő Nemzetközi Montessori Szövetség (Association Monstessori Internationale) megalapítása Amszerterdamban; 1936-ban a hollandiai Laren városában telepedett le; rendszerét folyamatosan továbbfejlesztette, a harmincas években kialakította békére nevelési és kozmikus nevelési koncepcióját. Világnézeti, politikai elvek: Holisztikus kozmikus elmélet : az ökológiai szemléletmódon, az evolúciós elméleten, a pozitivizmus tudományfelfogásán és a keresztény tanításokon alapuló szintézisre törekvés; az univerzum dinamikus bonyolult kölcsönhatásrendszer, amely Isten teremtő munkálkodása következtében jött létre, ez nem egyszeri teremtő aktus, hanem hosszú folyamat eredménye. Az isteni vezérlettel megvalósuló evolúció különleges szereplője az ember, aki kultúrát teremtő és a kultúrától függő élőlény, akinek fontos földi feladatai vannak. Rousseau, Pestalozzi és Fröbel pedagógiai felfogása, a korszak orvostudománya és pozitivista természettudományos eredményei, valamint gyermekgyógyászati, értelmi fogyatékos gyermekek nevelésére irányuló gyógypedagógiai törekvések; francia orvos Jean- Marc Itard ( ) és tanítványa, Edouard Seguin ( ) m űvei. A gyermeki öntevékenységhez nyújtott optimális segítségnyújtás, az akadályok elhárítása a gyermek fejlődése elől, a gyermek szükségletei és szellemi élete spontán kibontakozása feltételeinek biztosítása, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan is elvégezhessen: Segíts nekem, hogy egyedül dolgozhassak! A gyermek rendelkezik azzal a képességgel, hogy személyiségét belső fejlődésén alapuló terv szerint önmaga építse fel (önmaga építőmestere) a fejlődés ún. szenzibilis fázisok intenzív, irreverzíbilis időszakok során valósul meg, főbb szakaszai: év a) 0-3 év az érzékszervei tapasztalatok ösztönös befogadása (abszorbeálása) b) 4-6 év a tudat fejlődése, az és az akaraterő megjelenése éves kor: szociális embrió extrovertáló intelligencia időszaka (tudományos ismeretek alapjai, közösségi és erkölcsi fogékonyság) év: szociális újszülöttkor : (önálló döntések, védelem és biztonság szükséglete, fogékonyság a felnőttkor társadalmi szerepe, az igazság és az emberi méltóság iránt). 1

2 A tanulás és a nevelés fogalma: A nevelés a gyermeki személyiség önművelés útján történő felépítéséhez szükséges feltételek megteremtése. A tanulás az előkészített környezetben, öntevékenysége során jelentkező erőteljesebb koncentráció keretében megvalósuló figyelempolarizáció, amely abszorbeáló értelem segítségével elvezet a belső rendhez. Nem kizárólagos tudásközvetítő, hanem a tanulók önművelődési folyamatának hátterében tevékenykedő indirekt szervező-irányító. Előkészíti a taneszközöket, újakat tervez, készít, ellenőrző feladatlapokat szerkeszt, megfigyeli növendékeit és ennek alapján személyre szabott segítséget nyújt, tanácsokat ad a témaválasztáshoz anélkül, hogy osztályozna, ellenőriz, figyelmeztet és korrigálja a tévedéseket. A gyermek fejlődésének szenzibilis szakaszaira alapozott univerzális tanterv, amelynek műveltségtartalmai magukba foglalják a földi élet és az emberi kultúra evolúciójára, valamint a kozmikus tervre vonatkozó fontos ismereteket. Didaktikai-metodikai, szervezeti mozzanatok: A nevelés-oktatás legfőbb formája az önművelő jellegű szabad munka; a nevelő közvetett módon, tudatosan előkészített környezete segítségével kíván hatni a gyermekekre olyan pedagógiai tér kialakítása, amelyben a gyermekhez méretezett környezet és eszközök biztosítják a mindenkori fejlődési sajátosságoknak (szenzibilis szakaszoknak) megfelelő gyermeki szükségletek alapján kibontakozó aktív tanulás feltételeit. A kibontakozó tevékenység célja, hogy a gyermeket saját fáradozásai útján segítse hozzá az egyre nagyobb mértékű önállósághoz és tökéletesedéshez. Új fejlesztések: Az 1930-as évektől békére nevelés és kozmikus nevelés koncepciójának és eszközeinek kidolgozása; 1960-as évek: további eszközök kifejlesztése, a középiskolai tagozat továbbfejlesztése. A WALDORF-pedagógia áttekintése Rudolf Steiner ( ) Osztrák vasutas család gyermeke, szegényes körülmények között eltöltött gyermekkor, tanulmányok Bécsben: matematika, fizika, irodalom, a Goethe-kiadás munkatársa, szerkesztő, házitanító, tanár egy munkásiskolában, : a Teozófiai Társaság német szekciójának elnöke, folyamatos írói és előadói munkásság a szellemi és kulturális élet megújítása szolgálatában, az 1919-ban alapított Waldorf-iskola és az önálló antropozófiai mozgalom szellemi atyja. Világnézet/antropológia: Antropozófia: az ember a kozmosz tükörképes és ebben előre meghatározott fejlődési fokokon keresztül halad a szellemi lét irányába; a szellemivé válás útján közvetlen lehetősége van a magasabb érzékek feletti világba való belépésre. A karma (sorstörvény) és a reinkarnáció (az újjászületés) elfogadása. A társadalom hármas tagoltságának eszméje: a jogi-politikai, a gazdasági és a kulturális élet függetlensége. Német idealizmus, klasszikusok, különösen Goethe, antik filozófia, teozófia, gnózis, német misztika, rózsakeresztesek, stb. A pedagógiában: német reformpedagógia, munkaiskola, művészetpedagógiai mozgalom, életközösség-iskolák. Kezdetben a tanár irányításával, majd később egyre erőteljesebb betagolódás és a kozmikus fejlődésbe és az azon való munkálkodás; konkrét ismeretek készségek elsajátítása a külső világban való érvényesüléshez. 2

3 Gyermekantropológia és fejlődéstan: Az ember négy testből áll, amelyek hétéves szakaszokból álló ritmus keretében fejlődnek ki. A testeken keresztül összeköttetésben van minden létezővel: az ásványvilággal, a növényekkel, az állatokkal és szellemi létezőkkel: az 1. fizikai- 2. éter- 3. asztrál- 4. én -testen keresztül. A gyermekek individualitását a négy temperamentum: kolerikus, szangvinikus, melankolikus, flegmatikus keveredése adja. Tanulásfogalom: A tanulás a testek kifejlődése során történik: 1. utánzás; 2. követés; 3. tényszerű gondolkodás; 4. az én segítségével történő önnevelés útján. Nevelésfogalom: A mindenkori magasabb rendű lényegi rész hatása az alacsonyabb rendűre, a cél és a temperamentum figyelembevétele, ezek harmonizálása. Tanár/nevelő: A saját személyisége és a környezet alakítása által hat, valamint a temperamentumok művészi-szuverén kezelése által: 1. példakép; 2. tekintély; 3. szakszerű oktatás; 4. a szakképzés ideje. Minden hagyományos tárgy megmarad, de specifikus antropozófiai orientációval az epochális rendszer; az oktatás művészeti jellegű alakítása; az idegen nyelvek és a hangszeres zene tanulásának korai kezdete (1. osztálytól) a kézműves-tevékenység és praktikus ismeretek fontossága, többek között különböző gyakorlatok a felsőbb osztályokban; euritmia mind a 12 osztályban. Alapelvek: kultúrtörténeti fokozatok, tanterv, mint fejlesztési terv; koncentráció, azaz összefüggő tanítás és tanulás az osztálytanító és a fő tárgyak epochális oktatása révén. Didaktikai-metodikai, szervezeti mozzanatok: Főtárgyi oktatás: a fő tárgyak tanítása kb. négy hetes epochákban; a tankönyvek (majdnem) teljes hiánya, a tanulók maguk írják epochális füzeteiket. A szerves-genetikus tanulás hangsúlyozása: pl. a magtól a kenyérig, a fától a fából készült szerszámig. Osztálytanító rendszer 8. osztályig, azután szaktanárok. Az oktatás és az iskolai élet ritmikus tagolása: az év meghatározott ritmusa. Ünnepségek havonta, számos, az oktatást strukturáló rituálé, iskolai énekkar és zenekar. Intenzív szülői együttműködés. Az osztályozás hiánya, helyette: szóbeli értékelés, többek között a személyre szóló verssel, nincs bukás, szoros együttműködés az iskolaorvossal. Új fejlesztések: Képzési koncepciók az általános és a szakképzés integrációja érdekében, az ökológiai nevelés koncepciója stb. 3

4 A DALTON-TERV pedagógiai rendszere Helen Parkhurst ( ) Amerikai tanítónő, reformpedagógus, vidéki vendéglős család gyermeke, 1904: osztatlan vidéki iskola tanítónőjeként tanulósarkok létesítése, később tanári diplomát szerez, tanítóképzőben tanít, 1914-ban M. Montessori hallgatója Rómában, ig Monstessori munkatársa és képviselője, a Dalton-laboratóiumi-terv kialakítója, amely nevét az 1920-ban Dalton városában létrehozott középiskoláról kapta, között a Dalton Scholl New York vezet ője. Világnézeti, politikai és pedagógiai eszmék: Demokratikus-liberális alapvetés, a szabadság és az öntevékenység hangsúlyozása az egyének és a csoport interakciójának keretében. E. J. Swift: Mind in Making, Swift educational invironment, amerikai pragmatizmus (Dewey), különböző kísérleti iskolák individualizálási koncepciói, Progressive Education, M. Montessori. Alkalmasság az élet küzdelmeire (fit for the struggle of life), félelem nélküli emberi lét (fearlass human being), a társadalom öntevékeny-önvezérelt tagja; céltudatos racionális életvezetés, önállóság a cselekvésben és a véleményalkotásban. A gyermek alapvető szükséglete az önállóság, az elismerés, a pozitív szociális kapcsolatok és tapasztalatok megszerzése, a konkrét célok alapján történő természetes tanulási készenlét; három fejlődési szakasz: gyermekkor, korai serdülőkor, serdülőkor. Nevelésfogalom: Demokratikus orientáció, a társadalom egységeként való tevékenységre történő felkészítés, a morális és a szociális képességek elsajátítása a másokkal való érintkezés során. Alapelvek: szabadság és felelősség, együttműködés, saját tanulási idő feletti önrendelkezés. Tanulásfogalom: Kognitív szempont: individuális, szabad, kooperatív tanulás pontosan megfogalmazott, képességhez szabott feladatok alapján. Fontos: az eszközhasználat elsajátítása. Szociális szempont: a tevékenységet kísérő szociális tanulás. A nevelő hatású környezet és a feladatok létrehozója, az önállóan tevékenykedő és magukat szabadnak érző tanulók kísérője-tanácsadója, bátorítója, a szaktanteremben: a tantárgy szakembere. Tájékozódás az előre megadott tanterv alapján. Didaktikai-metodikai mozzanatok: Tanulósarkok (szaktárgyi sarkok, műtermek) laboratóriumok (szaktantermek), assignments, graph (feladat- és ellenőrzőlap), taneszközk, conferences (a tanulás eredményének megbeszélésére), oral lessons (tanítási órák), bulletin (a teljesítményeket bemutató faliújság), szabad tanulási fázisok. Újabb eredmények: Hollandiában: a Dalton-terv kiterjesztése az óvodai szintre és az alapfokú oktatásra (a 4. évtől), felhasználása a tanárképzésben is. 4

5 A JENATERV-pedagógia áttekintése a) Peter Petersen ( ) német egyetemi tanár, reformpedagógus. b) Kb tól jelentős: Susan Freudenthal-Lutter ( ), holland reformpedagógus, a holland Jenatervmozgalom már életében nagy tekintélynek örvendő kezdeményezője. Petersen északnémet evangélikus parasztcsalád gyermeke, gimnáziumi tanár, 1923-tól a jénai egyetem pedagógiaprofesszora, az egyetemi gyakorlóiskolában 1924 és 1950 között kidolgozta, és folyamatosan továbbfejlesztette a Jenaterv-koncepciót. Világnézeti, politikai eszmék: a) Társadalom versus közösség; a közösség tartalmazza a szellemi erények : jóság, szeretet, állhatatosság, alázat stb. útján megvalósuló ősi kapcsolatokat; a közösség természetese formái: a család, nép orientáló hatással vannak az iskolai közösség alakulására. Megnyilvánulásai: egységgondolat, individualizmus-, racionalizmusellenesség. b) Az iskola és társadalom humanizálása és demokratizálása. (a) Hamburgi életközösségi iskolák, a munkaiskola eszméi, Landerziehungsheim-mozgalom, a reformpedagógia nemzetközi irányzatai, egységes iskola mozgalom. (b) Freinet-pedagógia, humanisztikus pszichológia, ökológiai gondolkodás, gyermekantropológia (Langeveld, Goodlad és mások). (a) A gyermek alapvető erői: mozgásvágy, tevékenységvágy, társas ösztön, tanulási ösztön; (b) A gyermeki szükségletek: biztonság, a másokhoz való tartozás és szeretet, az elismerés és a megbecsültség, a tudás és a megértés, az esztétikai élmény, az önmegvalósítás szükséglete. Nevelésfogalom: (a) A nevelés közösségben és a közösség számára történik. Célja: a gyermeki individualitás közösség személyiséggé formálása. (b) Alapjában megegyezik az (a) törekvéseivel, azonban mitologizálás nélküli, szociálpedagógiai és társadalomtudományos szempontok alapján megfogalmazott közösség- és csoportfogalom, emancipációs törekvések jellemzik. Művelődési alapformák: Beszélgetés, játék, munka és ünnep; amelyek megvalósítása sokféle pedagógiai helyzetek keretében történik. A természetes, öntevékeny tanulás alapelvként történő hangsúlyozása. Szervező (előzetes elvek szellemében), és a gyermeki tanulási folyamatok vezetője. Személyiségének, pedagógiailag meggondolt viselkedésének fontossága, a folyamatok követésének képessége elengedhetetlen. A tantárgyi kereteket meghaladó tanulás hangsúlyozása (a) A tantárgyi tartalmakat az emberi élet főbb területei: Isten, természet, emberi világ alapján csoportosítja (b) Orientáció a kapcsolódó tantervekre. 5

6 Didaktikai-metodikai szervezeti mozzanatok: Alapcsoportok (több évfolyamot magába foglaló gyermekcsoportok); az iskolai élet és az oktatómunka rendjének (pedagógiai helyzetek) kialakítása a ritmikus heti terv alapján, amely a művelődési alapformákra; beszélgetés: körbeszélgetés, beszámolókör, előadás ( ), játék: szabad játék, tanulójáték ( ), munka: csoportmunka, kurzus ( ), ünnep: reggeli, hétzáró, születésnapi, iskolai ünnepek stb. alapozódik. (a) A tanterem iskola lakószoba és munkaterem különböző tevékenységterekkel. Sokfajta munkaeszköz használata. (b) Tantárgyi kereteken túllépő projektorientált oktatás, Hollandiában tájékozódás a világban, projektoktatás, heti munkaterv alapján folyó oktatás (tanulás individuális, illetve az egyéni fejlődési szempontok alapján differenciált formája), Freinet-technikák, Montessori-eszközök használata,) (c) Fogyatékos gyermekek integrációja, multikulturális iskolák. A FREINET- pedagógia áttekintése Célestin Freinet ( ) Francia reformpedagógus, egy délfrancia parasztcsalád gyermeke, a vidéki élet tapasztalatai, háborús események. Világnézeti politikai nézetek: A társadalom osztálytagoltsága, politikai ösztönzés, kommunizmus, szindikalizmus, küzdelem a világi iskolaügyért és a világi népoktatásért. A technikai és a szociális haladásba vetett hit. École active (Adolph Ferriére), érdeklődési központok és az egész személyiségre történő ráhatás módszere (Ovide Decroly), a hamburgi életközösségi iskola, a nemzetközi reformpedagógiai mozgalom minden fontosabb irányának ismerete. Az önálló életvezetés feltételeinek megteremtése egy igazságos (azaz Freinet számára: osztályok nélküli) társadalom. A gyermek aktív organizmus, aki a saját aktivitásával határozza meg saját fejlődése ütemét; Psychologie sensible (Az érzékszervek és a kifejezés fejlődésének pszichológiája); felnőtt és a gyermek között nincs semmilyen lényegi különbség. Tanulás- és nevelésfogalom: Természetes tanulás, kísérletező tapogatózás, funkcionális munkalehetőség az önálló tanulásra és ennek támogatása. Mottó: Pour la vie, par la vie, par le travail (Tevékenységgel az életre az élet által) A pedagógia kooperáció szervezője és vezetője, a gyermeki tanulási folyamat kísérője. Orientáció az érdeklődési komplexumok alapján; az élet meghódítása, fenntartása és továbbadása ( plan général du travail a funkcionális aktivitás a technikák és az ismeretek fejlesztésének céljából). Didaktikai-metodikai szervezeti mozzanatok: Műhelyek (mezőgazdasági munkák, kézműves-foglalkozások, háztartás, kereskedelem, természettudomány, művészet, formázás, kommunikáció); munkakönyvtár; a feladatlapok a törzsanyaghoz; a feladatlap-rendszer (gyermekenciklopédia); az írásvetítő, a magnetofon, a film; akusztikus tanulási programok; classe promenade (felfedezeő séták); a helyi környezet tanulmányozása szabad önkifejezés; előadások; tanúsítvány a készségekről; szakértői beszámolók; iskola nyomda; osztályok közötti levelezés, az iskolai élet és munka megszervezése: az osztálytanács, az egyéni munkaterv és a faliújság segítségével. Új fejlesztések: 6

7 Modern technikai eszközök bevonása (computer, nyomtató, Internet), koncepcionális fejlesztések: Groupe Techniques Éducative (a csoportdinamika, a pszichoanalízis és a humanisztikus pszichológia bevonása); az intézményi pedagógia (Frenand Oury) Az ALTERNATÍV ISKOLA pedagógia áttekintése Előzmények, alapítók: Lev N. Tolsztoj ( ) Jasznaja Poljanban létrehozott falusi iskolája; Paul Robin ( ), anarchista-libertinus elvek szellemében működő Cempuis árvaháza; Francisco Ferrer ( ) Escuela Moderna mozgalma; Alexander S. Neill ( ) radiális-szabad iskolája és Summerhill életközőssége. Világnézeti, politikai eszmék: Kapitalizmuskritika; az ipari társadalomban érvényesülő kizsákmányolás kritikája; az 1968-as diáklázadások és antiautoritárius törekvések; új társadalmi mozgalmak (ökológiai mozgalom, női- emancipáció), bázisdemokrácia-orientációk; a társadalom demokratizálódása. Politikai: anarchizmus, bázisdemokrácia. Pedagógiai: antiautoriter nevelés; reformpedagógiai koncepciók, mindenekelőtt Peter Petersen koncepciója (alapcsoport, csoportmunka) és Célestin Freinet törekvései ( szabad kifejezés, osztálygyűlés stb.) Öntevékenységre és közösségi tevékenységre képes autonóm ember, demokratikus képessége, az összefüggésekben való gondolkodás képessége és (ökológiai) felelősségtudat. A gyermekkor az emberi fejlődés önértékű, boldogságra érdemes szakasza, önrendelkezés, biztonságvágy (meghatározott fejlődéselméletekhez való kapcsolódás kerülése), a gyermeki érdeklődés és szükségletek tiszteletben tartása. Tanulásfogalom: Az egyén és a környezet között dinamikus interakció; minden érzékszervet megmozgató egészleges tanulás; tapasztalat- és cselekvésorientált tanulás; a szociális tanulás szerepének hangsúlyozása; örömmel végzett tanulás és önkéntesség. Nevelésfogalom: Tekintélyelv-ellenes beállítódás; az önizgatás segítése; a belsőből vezérelt, konkrét formákban megnyilvánuló (nem fejlődéselméleti szempontok alapján értelmezett) fejlődési és tanulási folyamat támogatása. Partneri tanár-diák viszony; a tanár háttérben álló folyamat-szervező, a gyermeki élet és tanulás tanácsadója és (társ) szervezője. Nincs speciális tanterv, azonban hangsúlyos a különböző tanulási formák tantárgyi integrációjának keresése; súlypontja: a demokrácia és az ökológiai tanulás gyakorlása. Didaktikai-metodikai, szervezeti mozzanatok: Szervezeti téren: önkormányzat, szoros együttműködés a szülőkkel, véleménynyilvánítás, döntéshozatal és konfliktusmegoldás széles körű intézményes formáinak kialakítása; (sokszor) több évfolyamot magukba foglaló tanulócsoportok. Didaktikai-metodikai téren: a reformpedagógia által kialakított módszertani eszköztár felhasználása, különösképpen: projekt- és csoportmunka, a munkaeszközök segítségével végzett önálló munka, szabad munka, szabad játék, az osztályterem munkaterem-jellege, nincs osztályozás és bizonyítvány; az iskolán kívüli helyszínek bevonása a tanulásba. 7

8 A különböző reformkoncepciók pedagógus-felfogásának főbb jellemzői: A pedagógus szerepe: Montessori-pedagógia: Nem kizárólagos tudásközvetítő, hanem a tanulók önművelődési folyamatának hátterében tevékenykedő indirekt szervező-irányító : előkészíti a taneszközöket, újakat tervez, készít, ellenőrző feladatlapokat szerkeszt, megfigyeli növendékeit és ennek alapján személyre szabott segitséget nyújt, tanácsokat ad a témaválasztáshoz. Anélkül, hogy osztályozna, ellenőriz, figyelmeztet és korrigálja a tévedéseket. Waldorf-pedagógia: Saját személyisége és a környezet alakítása által hat, valamint a temperamentumok művészi-szuverén kezelése által: 1. példakép, 2. tekintély, 3. szakrendszerű oktatás, 4. a szaktárgyi képzés ideje. Dalton-terv: A nevelő hatású környezet és a feladatok kialakítója, az önállóan tevékenykedő és magukat szabadnak érző tanulók kísérője-tanácsadója, bátorítója, a szaktanteremben: a tantárgy szakembere. Jenaterv-pedagógia: Szervező (előzetesen meghatározott elvek szellemében) és a gyermeki tanulási folyamatok irányítója. Személyiségének, pedagógiai tudatosságának fontossága, elengedhetetlen tulajdonsága a folyamatok követésének képessége. Freinet-pedagógia: A pedagógiai kooperáció szervezője és vezetője, a gyermeki tanulási folyamat kísérője. Alternatív-iskolák: Partneri tanár-diák viszony; a tanár háttérben álló folyamatszervező, a gyermeki élet és tanulás tanácsadója és a gyermekkel egyenrangú (társ-) szervezője. Az egyes reformkoncepciók térelrendezésének sajátosságai: Az iskolai tevékenységtér elrendezésének alapelvei: Montessori-pedagógia: A gyermek köré rendezett, pedagógiailag megtervezett iskolai tér; előkészített környezet : a gyermekek által is elmozdítható, különböző méretű és formájú asztalokkal, székekkel, különböző foglalkoztató eszközökkel, alacsony polcokkal. A közvetítendő ismereteket magukban hordozó, rendkívül széles körű, bármikor hozzáférhető eszközválaszték, a mindenkori fejlődési igényeknek megfelelően kialakított, tervezett környezet. 8

9 Dalton-terv: Az iskolai térnek az egyes gyermeke individuális tanulási üteme szerinti belső differenciálódása: szaktantermek (földrajz-történelem, természettudományok-kézimunka, művészetek, anyanyelv, matematika) az egyéni munkához szükséges gazdag eszközválasztékkal (szakkönyvek, feladatlapok, térképek, modellek, kísérleti és szemléltetőeszközök, falitáblák, terepasztalok stb.), a tananyag feladatterv és teljesítménylap által rögzített módon történő felosztása. Jena-terv: Az iskolai osztályterem frontálisan elrendezett padsorai helyett iskolai lakószoba kialakítása, amelyben természetes és otthonos módon valósulhat meg a különböző életkorú gyermekek felelősségteljes együttléte, közös munkája, kölcsönös segítségnyújtása. Egyszerű, természetes színű mozgatható asztalok és székek, funkcionálisan kialakított, a frontális, az egyéni és a csoportmunkát egyaránt biztosító többfunkciójú, átalakítható tevékenységterek, munkasarkok, az önálló tanuláshoz szükséges gazdag eszközválaszték. Freinet: A hagyományos osztályterem reformja: az iskolai tantermeken belül, illetve azok mellett funkcionálisan berendezett munkaterek műhelyek a gyermekek különböző önálló és csoportos manuális, szellemi és művészeti foglalkozásai számára, sokoldalú gazdag eszközválasztékkal: munkakönyvtár jelentős számú és informatív tartalmú, különböző témájú ismertetőfüzettel, audiovizuális anyaggal; feladatgyűjtemény a különböző kísérletek végrehajtásához; betűrend szerint katalogizált feladatlap-rendszer; hanganyagokat is tartalmazó tanulási programok; az iskolai nyomda és annak széles körű alkalmazása (saját szerkesztésű szövegek, osztályújság stb.); írásvetítő, hangszalagok, filmek stb. Waldorf: Szokatlan, gyakran kör alakú formák, rusztikus fával borított falak, az épület és a természet összhangjára való törekvés: az organikus és a kozmikus összefüggések elemeinek érvényesülése, az épület belső terének tudatosan megkomponált formái, különleges színhatásai minden téren a művészi megjelenítés igénye. Az évfolyamosztályok megőrzésével folyó oktatás, a padok frontális, a tanárral szembeni elhelyezésével, a mélyebb, az antropozófián alapuló igaz emberismeretből fakadó tekintély kifejezésére irányuló törekvés. Alternatív iskolák: A különböző reformpedagógiai koncepciók elképzeléseinek improvizatív alkalmazása a tanterem lakószoba-jellege, a különböző munkaeszközök elhelyezésére szolgáló polcokkal és a különböző tevékenységek számára kialakított, egymástól elkülönülő kisebb zónákkal. Az udvaron homokozó, játékszerek, kézilabda és labdarúgó-pálya, önállóan kialakított kisebb épületek, legtöbb esetben iskolakert. 9

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő

Alternatív oktatási formák Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő Alternatív v oktatási formák Fieszlné Ancsák k Jolán közoktatási szakért rtő Reformpedagógiai giai iskolák A legfontosabb jellemzőik: XIX. XX. század zad fordulóján n kibontakozó mozgalmak ak, határozott

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Reformpedagógiák Az elmúlt évek társadalmi-politikai változásai exponáltabbá tették a köznevelés demokratizálásának, pluralizmusának kérdését. Egyre több tanulmány,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

EGYÉNI BÁNÁSMÓD, DIFFERENCIÁLT KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEI. Csibi Enikő JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

EGYÉNI BÁNÁSMÓD, DIFFERENCIÁLT KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEI. Csibi Enikő JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat EGYÉNI BÁNÁSMÓD, DIFFERENCIÁLT KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEI Csibi Enikő JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Reformpedagógiai iskolák legfontosabb jellemzői: XIX. XX. század fordulóján kibontakozó

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Kakuja Klára: A túlélő reformpedagógia Reformpedagógia az óvoda tükrében

Kakuja Klára: A túlélő reformpedagógia Reformpedagógia az óvoda tükrében Kakuja Klára: A túlélő reformpedagógia Reformpedagógia az óvoda tükrében I. Témaválasztásom indoklása Gondolj a múltra, ha számadást végzel, a jelenre, ha örömöd van, a jövőre mindenben, amit cselekszel.

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Alternatív nyelvoktatás. Idegennyelv-tanítás az alternatív pedagógiai koncepciókban

Alternatív nyelvoktatás. Idegennyelv-tanítás az alternatív pedagógiai koncepciókban Alternatív nyelvoktatás. Idegennyelv-tanítás az alternatív pedagógiai koncepciókban Langerné Buchwald Judit Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet, Pápa buchwald.judit@gmail.com Az idegen nyelvek oktatásának

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei szolgáltatói szempontból 1 A TÁMOP T közoktatk zoktatási prioritásának

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei Belgrád, 2011 áprilisa 1 Tartalom Bevezető... 2 Az oktatási területtel, a tantárggyal és a tanítási módszerrel kapcsolatos kompetenciák...

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben