A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Verzió: 2.0 1

2 Köszöntő helyett Fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják a társadalmat és felhívják figyelmünket sérülékenységünkre. 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Önmeghatározás Az intézményi szakmai munka szabályozói Helyi Pedagógiai Programunk alapját képező jogi szabályozók Az intézményi működés dokumentumai Intézményünk tevékenységi köre A gyógypedagógiai tagozat jellemzői Óvodai Nevelési Program Óvodánk nevelésfilozófiája, alapelvei Gyermekkép Óvodakép Pedagóguskép A nevelés, fejlesztés célja és feladata a gyógypedagógiai óvodai csoportban Az értelmileg akadályozott kisgyermekek óvodai csoportjának kompetenciafejlesztési céljai Fejlesztési feladatok A fejlesztés legfontosabb területei Szolgáltatások Óvodai felvétel Kapcsolattartás a szülőkkel Szervezeti és időkeretek A foglalkozások heti rendszeressége Óvodai programunk tartalma A szokások kialakítása Az egészséges életmódra nevelés A közösségi élet szokásainak megalapozása Munka jellegű tevékenységek Önállóságra, önkiszolgálásra nevelés Az önkiszolgálásra nevelés célja: Az önkiszolgálásra nevelés feladatai: Elvárások az óvodáskor végén Mozgásfejlesztés Az óvodáskorú, értelmi fogyatékos gyermek mozgásának jellemzői Mozgásfejlesztés foglalkozás Az óvodai mozgásnevelés feladata A mozgásfejlesztés területei: Elvárások az óvodáskor végén: Beszédfejlesztés és környezetismeret foglalkozás Az értelmileg középsúlyos fokban sérült gyermekek beszédfejlődési sajátosságai A beszédfejlesztés célja: A beszédfejlesztés feladata: Témakörök a környezet megismerésére Az értelmi fogyatékos gyermekek beszéde az óvodáskor végén Játékra nevelés Az értelmi fogyatékos gyermek játékának jellemzői A játék helye az óvodai nevelésben Megtanulandó játékok: A játékeszközök Elvárások az óvodáskor végén: Ábrázolás - alakítás foglalkozás Az értelmi fogyatékos óvodás vizuomotoros készségének jellemzői Az ábrázolás-alakítás foglalkozások célja Az ábrázolás-alakítás foglalkozás feladatai: Az ábrázolás-alakítás fejlesztésének lehetőségei: Elvárások az óvodáskor végén A zenei nevelés alapjai A zenei nevelés célja és feladatai Elvárások az óvodáskor végére Egyéni fejlesztés

4 Az egyéni foglalkozások célja: Az egyéni foglalkozások feladatait segítő tevékenységek: Kiegészítő és egyéb terápiás eljárások Logopédiai foglalkozás Zeneterápia Egyéb kiegészítő tevékenységek A gyermek fejlődési ütemének ellenőrzése, értékelése Az óvodai nevelés végére elérendő célok, követelmények A továbblépés módja Taneszközjegyzék Helyiségek és kiszolgálóhelyiségek Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai Tisztálkodási és egyéb felszerelések A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök Iskolai nevelési program Az iskolai nevelés alapelvei, céljai, feladatai, módszerei és eszközrendszere Intézményünkben zajló nevelés-oktatás alapelvei, értékei Az esélyegyenlőség biztosításának alapelvei intézményünkben Az intézményünkben zajló nevelés-oktatás céljai Intézményünkben zajló nevelés-oktatás feladatai Eljárások, módszerek, eszközök A személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyes kompetencia fejlesztésének területei Differenciált fejlesztés Személyiségfejlesztő terápiák A közösségi nevelés helye nevelési rendszerünkben Szabadidős tevékenységek A szociális kompetencia fejlesztésének pszichológiai megközelítése Az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása Individualizált nevelés - differenciálás A szociális hátrányok enyhítését szolgáló, beilleszkedést és felzárkóztatást segítő tevékenységi formák rendszere Pályaválasztás, pályaorientáció Gyermek- és ifjúságvédelem Utógondozás Tehetséggondozás A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőmunka biztosítékai, forrásai Személyi feltételek Hosszú távú továbbképzési terv Tárgyi feltételek és kötelező taneszköz-jegyzék A szülő, a tanuló és a nevelésben résztvevők együttműködésének formái Kapcsolattartás a családokkal Szervezett, munkatervben meghatározott kapcsolattartási formák A nyitott iskola - A személyes kapcsolattartás folyamata Együttműködési lehetőségek és szükségletek Az iskola hagyományai - Ünnepek, rendezvények, programok Környezet- és egészségnevelési program Az iskola környezeti nevelési hitvallása jövőkép A környezeti és egészségnevelési program elkészítésének alapjai Helyzetkép és helyzetelemzés Az iskola működési környezete Az iskolai környezet humán értékei Értékek és alapelvek Az alapelvek realizálását segítő célok, feladatok, tartalmak, módszerek, eljárások és tevékenységek Általános, hosszú távú célok és feladatok Rövid távú célok, feladatok, tevékenységek, sikerkritériumok Tanulásszervezési és tartalmi keretek A helyi értékek és problémák megjelenése a tanórai tevékenységben A tanórán kívüli foglalkozások lehetőségei, színterei és jellemzői

5 4. 6. Egészségnevelés Egészségfelfogásunk Az iskola szerepe az egészségnevelésben Stratégiánk, hosszú távú terveink Az egészségnevelés színterei és kapcsolódási pontjai Iskola-egészségügyi feladatok Iskolai programok Osztályfőnöki munkához, tanórákhoz kapcsolt tantervi vonatkozások Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Fizikai állapotmérések Gyermekorvos, védőnő által végzett mérések Testnevelő és osztályfőnök mérései Gyermekeink testi-lelki biztonsága Helyi tanterv A tanulásban akadályozott tanulók oktatása-nevelése A tanulási akadályozottság fogalmának tartalmi elemei A tanulásban akadályozott gyermekek nevelésének szakmai alapelvei, céljai, feladatai A tanulásban akadályozott gyermekek nevelése-oktatásának alapelvei A kulcskompetenciák fejlesztésének feladatai Az általános iskolai évfolyamok pedagógiai szakaszai és a fejlesztési szakaszok feladatai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulói értékelés, terhelés elveinek alapjai A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének elvei A számonkérés formái, a beszámoltatások rendje és korlátai A tanulói (otthoni, napközis, tanulószobai) felkészüléshez szükséges szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók előmenetelének értékelési rendszere A teljesítmények minősítéséhez fűződő elveink A tanulói teljesítmények minősítésének formái és rendje Az értékelés dokumentumai A továbbhaladás, a magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata Az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása-nevelése Az értelmileg akadályozott gyermekek nevelésének alapelvei Az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztésének szakaszaihoz kapcsolódó célok és feladatok Az autista, halmozottan sérült gyermekek nevelésének-oktatásának alapelvei, célok és feladatok Az ellenőrzés és értékelés rendszere és a továbbhaladás feltételei értelmileg akadályozott és autista tanulóinknál Helyi tanterv iskolánk tanulói számára Tanulásban akadályozottak 1-8. évfolyamon Értelmileg akadályozott tanulók 3 csoportban Autista, halmozottan sérült gyermekek csoportja szeptember 1-től felmenő rendszerben bevezetendő helyi tanterv jellemzői, órahálója Helyi tantervünk jellemzői A kerettanterv kiválasztásának elvei Az Officina Bona tantervcsalád helyi adaptációja A tantervválasztás indoklása A tanterv adaptációja A tanterv főbb tartalmi elemei A tanulói kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei és feladatai Életkor és képesség struktúra adekvát kompetenciafejlesztő tevékenységek, játékok a kötelező tantárgyakban Életkor és képesség struktúra adekvát kompetenciafejlesztő tevékenységek, játékok a moduláris tantárgyakban Életkor és képesség struktúra adekvát kompetenciafejlesztő tevékenységek, játékok a szabadon tervezhető tantárgyakban Nem szakrendszerű oktatás Átjárhatóság az egyes iskolatípusok között A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Összegzés

6 6. Mellékletek az iskola pedagógiai programjához számú melléklet: Helyiségek jegyzéke számú melléklet: Taneszköz jegyzék számú melléklet: Tankönyvjegyzék számú melléklet: Egyéni fejlesztési terv sablon számú melléklet: Tanmenet sablon számú melléklet: Óra és /vagy foglalkozás vázlat minta számú melléklet: Tanulói portfólió elemei Utazó gyógypedagógiai ellátás szakmai protokollja Bevezető Az utazó gyógypedagógiai ellátás jogszabályi háttere Az utazó gyógypedagógiai tevékenység Célja Feladatok, kötelezettségek Humánerőforrás Tárgyi eszközrendszer A Prizma EGYMI által biztosítandó eszközrendszer A befogadó intézmények által biztosítandó eszközrendszer Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást igénylők köre Az utazó gyógypedagógiai szakszolgálati ellátás folyamata Mellékletek az utazó gyógypedagógiai ellátás szakmai protokolljához sz. melléklet: Utazó gyógypedagógiai szakszolgálat általános munkaterve sz. melléklet: Szolgáltatást igénylő űrlap óvoda sz. melléklet: Szolgáltatást igénylő űrlap iskola, középiskola sz. melléklet: Kísérő, tájékoztató levél a szolgáltatási űrlapokhoz sz. melléklet: Tájékoztató levél az utazó gyógypedagógus szeptemberi tevékenységeiről sz. melléklet: Tájékoztató levél szülők részére a diagnosztikus mérésről sz. melléklet: Igényfelmérő kérdőív szülői kapcsolattartásról sz. melléklet: Szülők tájékoztató levele a gyermek/tanuló habilitációs, rehabilitációs ellátásáról sz. melléklet: Heti órarend sz. melléklet: Az egyéni fejlesztési terv készítésének folyamata sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók részére sz. melléklet: Egyéni fejlesztési terv minta sz. melléklet: Konzultációs űrlap minta sz. melléklet: Félévi/év végi statisztika sajátos nevelési igényű gyermekenként, tanulónként sz. melléklet: Félévi/év végi statisztika intézményenként sz. melléklet: Szöveges értékelés szempontja, és vázlata együttnevelés sz. melléklet: A szöveges értékelés készítésének folyamata sz. melléklet: Intézmények részére tájékoztató levél a szakszolgálati tevékenységekről sz. melléket: Az intézményi beszámoló készítésének folyamata sz. melléklet: 8. osztályosok kimenő levele, a befogadó középiskolák felé sz. melléklet: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni fejlődési lap betétív átadása, átvétele A logopédiai ellátás szakmai protokollja Bevezető A logopédiai ellátás jogszabályi háttere A logopédiai ellátás célja A logopédiai ellátás feladatai Humánerőforrás Tárgyi feltételek A szolgáltatást igénylők köre A logopédiai szakszolgálati ellátás folyamata, feladatai Logopédiai szakszolgálati általános munkaterv Mellékletek a logopédiai ellátás szakmai protokolljához sz. melléklet: Várható létszám - táblázat sz. melléklet: Logopédiai vélemény séma sz. melléklet: Intézmény beosztás - táblázat sz. melléklet: Logopédiai eszközök leltára sz. melléklet: Logopédiai szűrési tájékoztató óvoda sz. melléklet: Logopédiai szűrési tájékoztató iskola

7 6.1.sz. melléklet: Logopédiai szűrés óvoda sz. melléklet: Logopédiai szűrés iskola sz. melléklet: Felvételi indikáció sz. melléklet: Terápiák az óvodákban, iskolákban és a logopédiai, szakszolgálati ambulancián sz. melléklet: Általános órarend sz. melléklet: Heti órarend sz. melléklet: Logopédiai ellátásban való részvételhez szülői belegyező nyilatkozat, a beszédhibás gyermek/tanuló szülei számára sz. melléklet: Együttműködési megállapodás óvoda sz. melléklet: Logopédiai szűrési statisztika óvodai sz. melléklet: Logopédiai szűrési statisztika iskolai sz. melléklet: Tájékoztató levél a nyílt hétről szülőknek sz. melléklet: Táblázat az olvasásvizsgálat eredményeiről sz. melléklet: Év végi szöveges értékelés szempontjai, és vázlata sz. melléklet: Intézmények részére tájékoztató levél a szakszolgálati tevékenységekről sz. melléklet: Logopédiai minősítések A nevelési tanácsadás szakmai protokollja A Nevelési Tanácsadó működésének jogszabályi háttere Bevezetés A Nevelési Tanácsadó tevékenysége, célja, feladata Szakértői bizottsági tevékenység: Nevelési tanácsadás, mint tevékenység: Célja Feladata Humán erőforrás Tárgyi feltételek A szolgáltatás igénybe vétele Az intézmény működési rendje Az ellátás folyamata A szakértői vizsgálat előkészítése, az esetek elosztása, kiértesítés A vizsgálat általános menete Alkalmazott vizsgálóeljárások A vizsgálati szakasz lezárása vizsgálati vélemény ismertetése, javaslatok megfogalmazása A szakértői vélemény elkészítése Fellebbezési eljárás Felülvizsgálat Egyéb tevékenység A Nevelési Tanácsadó szakszolgálati általános munkaterve Mellékletek a nevelési tanácsadói tevékenységhez sz. melléklet Az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás szakmai protokollja Bevezető Az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás jogszabályi háttere Az óvoda- és iskolapszichológiai hálózat célja, feladatai A hálózat célja A hálózat feladatai Humánerőforrás- a szolgáltatást ellátók köre A szolgáltatást igénybevevők köre Az óvoda- és iskolapszichológiai szolgáltatás szakmai célja és feladatai Az óvoda - és iskolapszichológus munkájának alapvető célja Az óvoda és iskolapszichológus szakmai feladatai Az óvoda és iskolapszichológus szakmai feladatainak főbb területei keretei Az óvoda és iskolapszichológiai tevékenységek formai keretei Tanulókkal végzett tevékenységek Pedagógusokkal végzett tevékenységek Szülőkkel végzett tevékenységek Az óvoda- és iskolapszichológus adminisztrációja és dokumentációi Az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás folyamata, feladatai Óvoda-és iskolapszichológusi tevékenység általános munkaterve

8 Mellékletek az óvoda- és iskolapszichológiai ellátáshoz sz. melléklet: Órarend sz. melléklet: Elektronikus forgalmi napló sz. melléklet: Szülői/tanulói tájékoztató az óvoda és iskolapszichológus elérhetőségéről sz. melléklet: Tájékoztató levél az intézményvezetők számára a szakmai szolgáltatói tevékenységről sz. melléklet: Tájékoztató levél az óvodaigazgató számára a szakszolgálati tevékenységről sz. melléklet: Tájékoztató levél az intézményvezetők számára a szakszolgálati tevékenységről iskola sz. melléklet: Nyilvántartási lap sz. melléklet: Tájékoztató levél szülők részére a pszichológiai mérésekről sz. melléklet: Szülői hozzájárulási nyilatkozat iskola sz. melléklet: Szülői hozzájárulási nyilatkozat óvoda sz. melléklet: Intézmények részére tájékoztató levél a szakszolgálati tevékenységekről sz. melléklet: Tájékoztató szülőknek a pszichológiai ellátásról sz. melléklet: Konzultációs ív sz. melléklet: Konzultációs ív A gyógytestnevelői ellátás szakmai protokollja Bevezető A gyógytestnevelői tevékenység jogszabályi háttere A gyógytestnevelés fogalma A gyógytestnevelés célja A gyógytestnevelés feladatai A gyógytestnevelésre szoruló tanulók kategorizációja Foglalkozási formák Humánerőforrás Tárgyi feltételek A szolgáltatást igénylők köre A gyógytestnevelő feladatai A gyógytestnevelői szakszolgálati ellátás folyamata, feladatai Gyógytestnevelői szakszolgálati általános munkaterv Mellékletek a gyógytestnevelői ellátás protokolljához sz. melléklet: Levél az iskolai védőnőknek sz. melléklet: Levél a védőnők által kiszűrt tanulók névsorával az intézmények vezetőinek sz. melléklet - Gyógytestnevelői órarend sz. melléklet: Tájékoztató sz. melléklet: Szülők tájékoztatása a hiányzások igazolásáról sz. melléklet: Együttműködési megállapodás az általános iskolákkal sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a gimnáziumokkal sz. melléklet: Az iskolák étesítése a besorolt tanulókról sz. melléklet: Statisztika sz. melléklet: Szülők értesítése ügyeletről

9 1. Bevezetés 1.1. Önmeghatározás A pedagógiai program hatálya: A Helyi Pedagógiai Program szeptember 1-jétől érvényes. Területi és személyi hatálya kiterjed a többcélú intézmény minden egységére. A Pedagógiai Programot a szakalkalmazotti testület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. a legitimáció során a szakmai munkaközösségeknek és a szülői szervezetnek véleményezési, a fenntartónak egyetértési joga van. A Helyi Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata: A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a testület folyamatosan vizsgálja. A tanévzáró értekezleten értékeli, hogy a Pedagógiai programban megfogalmazott általános célokat, valamint a tantárgyi célokat és követelményeket sikerült e megvalósítania. A Helyi Pedagógiai Program módosításának körülményei: A fenntartó, az intézményvezető, a nevelőtestület, a munkaközösségek és a testület tagjai tehetnek javaslatot a HPP módosítására. A programot jogszabályváltozáskor felülvizsgáljuk és módosítjuk. A Helyi Pedagógiai Program nyilvánossága: A Prizma Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi Pedagógiai Programja csakúgy, mint a többi stratégiai alapdokumentum nyilvános. Hozzáférhető: Az intézmény székhelyének (1134 Budapest Váci út 57.) intézményvezető-helyettesi irodájában. Kérésre, intézményünk szakalkalmazottai segítik az értelmezést. Intézményünk honlapján: honlapon 9

10 1. 2. Az intézményi szakmai munka szabályozói Helyi Pedagógiai Programunk alapját képező jogi szabályozók A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet Az intézményi működés dokumentumai Az intézményi működést megszabó legfontosabb jogi szabályozók: köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei közalkalmazotti törvény országos, fővárosi közoktatás-fejlesztési koncepció alapító okirat önkormányzati rendeletek Belső szabályozás dokumentumai: SZMSZ Intézményi Minőségirányítási Program Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Munkaköri leírások A tartalmi szabályozás dokumentumai: Helyi Pedagógiai Program NAT Kerettantervek A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelve Helyi Tantervek Tanmenetek 10

11 1. 3. Intézményünk tevékenységi köre A PRIZMA EGYMI többcélú intézmény: általános iskola, óvoda, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, pedagógiai szakszolgáltató és pedagógiai szakmai szolgáltató. Alap szakfeladatok: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Könyvtári tevékenység szolgáltatások és állománygondozás Iskolai és diáksport tevékenység támogatása Pedagógiai szakszolgáltatások: Logopédiai szolgáltatás Gyógypedagógiai tanácsadás Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás Nevelési Tanácsadó alapfeladatainak ellátása Gyógytestnevelés Tanköteles korú képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése Utazó óvoda-és iskolapszichológiai ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatásaink: Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Konferenciák szervezése Pedagógusképzések, továbbképzések szervezése Felnőttképzés keretében hallgatói pedagógiai / gyógypedagógiai gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezése Intézményünk működési területe Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területe A gyógypedagógiai tagozat jellemzői Intézményünk elsősorban a XIII. kerületben élő, tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, halmozottan sérült óvodás és tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását látja el. Intézményünkbe kizárólag a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleményei alapján kerülhetnek be a gyermekek, a javasolt csoportnak osztályfoknak, megfelelően. Az óvodánkba érkező gyermekeket intézményünkbe irányíthatják a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok bölcsődei, többségi óvodai javaslatra illetve szülői kérés alapján. 11

12 A gyógypedagógia differenciálódásának következtében az elmúlt évtizedek folyamán különböző fogyatékossági csoportok ellátását vállalta fel az intézmény. A tanulásban akadályozottak 1-8 osztályos felmenő iskolai rendszer mellett 1968-ban gyógypedagógiai óvodai csoport, 1976-ban foglalkoztató tagozat értelmileg akadályozottak számára, majd 1990-ben autista gyermekek számára speciális fejlesztő csoport beindítására kerülhetett sor. Jelenleg a 1134 Budapest Váci út 57. szám a székhely épület, tagintézmény a 1133 Budapest Pannónia u.81.szám alatti Nevelési Tanácsadó, a 1139 Budapest Lomb u. 20. telephely, még harminckét kerületi közoktatási intézménnyel együtt. A tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint az autista gyermekek nevelése-oktatása két helyszínen működik, a Váci úton és a Lomb utcában. Az alábbi csoportok működnek intézményünkben: gyógypedagógiai óvodai csoport, (1139 Budapest, Lomb u. 20.) speciális fejlesztő csoport autista gyermekek számára (1134 Budapest, Váci út 57.) foglalkoztató csoportok, értelmileg akadályozott gyermekek számára, (1139 Budapest, Lomb u. 20.) és 1-8 osztályig iskolai csoportok működnek, tanulásban akadályozott gyermekek számára. (1134 Budapest, Váci út 57.) Tanulásban akadályozottak csoportjai Értelmileg akadályozott csoportjai Speciális fejlesztőcsoport Óvodai csoport Életkor (év) Az intézmény nevelési-oktatási céljaiban, nevelésfilozófiai alapelveiben megfogalmazódik, hogy a sérülésből, az individuális jegyekből adódóan a sokféleség, az eltérő nevelhetőség és oktathatóság jellemzi a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek csoportjait. A különbségek többek között öröklött, egyedi és szociális jegyekre, okokra vezethetőek vissza. Az intézményes nevelés akkor megfelelő a sérült gyermek számára, ha igazodik a biológiai fejlődéséhez, annak állomásaihoz. Az életkorhoz köthető biológiai, pszichológiai fejlettségi szint meghatározza a gyógypedagógiai nevelési folyamat szükséges, lehetséges tartalmát. 12

13 Nevelő-oktató munkánk során a következő jellemzőket vesszük figyelembe: milyen képességekkel, adottságokkal rendelkezik a gyermek, milyen előzetes ismeretet hordoz magával, hol tart a fejlődésben, milyen ütemben, milyen módszerekkel és eszközökkel fejleszthető, milyen az érdeklődése, melyek a távlati lehetőségei, milyen szocializációs hatások érik a szűkebb és tágabb környezetében. Ahhoz, hogy a sérült gyermekek személyiségfejlesztését, a pedagógiai folyamat céljaként értelmezve tudjuk megoldani, az individuális nevelhetőséggel, az egyedi utak kiépítésével és a másságbeli különbözőséggel is számolnunk kell. Az óvodás és iskolás gyermekek adottságaitól függően, személyiségük ismeretében kívánjuk - korrekciós, kompenzáló, terápiás személyiségfejlesztéssel - megteremteni az önmagukhoz képest maximális fejlődés lehetőségét. Egy harmonikus, boldog gyermekkor biztosítását, a gyermeki személyiség és autonómia tiszteletben tartását, amely a teljes értékű kisgyermekkort és kamaszkort egyaránt jellemzi. A fenti célokat a pozitív nevelési környezet óvodai és iskolai légkör megteremtése és fenntartása, a nevelők óvodások, tanulók közalkalmazotti szféra attitűdjének és szerepkörének tudatos, elfogadó irányultságának, az iskola nevelésfilozófiájának formai és tartalmi egysége, a széleskörű horizontális munkaközösségi együttműködések, vagy egyes feladatokra alakult teamek együttes munkája a gyermeki szükségletek kielégítése terén egyaránt a holisztikus, prevenciós és promóciós szemléletmód teljes körű meghonosításával, valamint a nevelési rendszerünk ökológiai programjának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 13

14 Óvodai Nevelési Program 14

15 2. Óvodai Nevelési Program Óvodánk nevelésfilozófiája, alapelvei Az Óvodai Nevelési Program a PRIZMA EGYMI Helyi Pedagógiai Programjának szerves részét képezi, az általános formai és törvényi megfeleltetések közösek. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott általános alapelvek az óvodai nevelésre is vonatkoznak. A sérülésből, az individuális jegyekből adódóan a sokféleség az eltérő nevelhetőség és fejleszthetőség jellemzi az értelmileg akadályozott gyermekeink csoportját. Nevelési koncepciónk kiindulópontja, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Ennek megfelelően az óvoda gyermekközpontú és befogadó szemléletű. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda segítő, kiegészítő szerepet vállal. A sérült gyermeket is elsősorban gyermeknek kell tekinteni, akinek ugyanúgy joga van a szeretetre, biztonságra, emberi kapcsolatokra, megértésre, védettségre, mint ép társainak. Minden óvodás gyermeknek joga van ahhoz, hogy olyan személyként fejlesszék, aki képes megfontoltan dönteni, és választani, aki ésszerűen meg tudja állapítani, hogy mit szeret és mit nem, akinek adekvát kapcsolatai vannak a többi emberrel, és aki a lehető legkevesebb segítséget várja a környezetétől a jövőbeni esélyegyenlőségük segítése érdekében. Ennek a szemléletnek a fejlesztés valamennyi területén érvényesülnie kell. Ahhoz, hogy a sérült gyermekek személyiségfejlesztését, pedagógiai folyamat céljaként értelmezve tudjuk megoldani az individuális nevelhetőséggel, az egyedi utakkal és különbözőséggel is számolnunk kell. A komplex óvodai nevelés akkor megfelelő a sérült gyermekek számára, ha igazodik biológiai fejlődésükhöz, annak állomásaihoz. Az életkorhoz köthető biológiai, pszichológiai fejlettségi szint meghatározza a gyógypedagógiai nevelési folyamat szükséges, lehetséges tartalmát. Céljaink elérését egyéni fejlesztéseken, csoportos foglalkozásokon és terápiás szemléletű programokon keresztül kívánjuk megvalósítani. Fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan lehetőség kialakításában vegyünk részt, ahol sérült óvodásaink ép társaikkal integráltan nevelkednek. Nevelési munkánkban az alábbi területek kiemelkedő szerepet töltenek be: Gondozás, a kisgyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése A gyermek egészségének védelme, az egészséges életmód kialakítása egészséges és biztonságos környezetben, a környezettudatosság számukra releváns elemeinek figyelembe vételével. A kisgyermek - a középsúlyos értelmi fogyatékos kisgyermek is érzelemvezérelt, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy kedvező érzelmi hatások, kellemes élmények érjék őt az óvodai csoportban. A többségi óvodai nevelés a természetes, életkori sajátosságként meglévő gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre épít. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek esetében feladatunk ezek stimulálása. Az érzelmi nevelés és a szocializáció, társadalmi integráció biztosítása. A középsúlyos értelmi fogyatékos kisgyermekek esetében a társadalmi esélyegyenlőséget csökkentő nemi sztereotípiák ellen ható nevelés nem adekvát. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 15

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Egyéni fejlesztési lehetőségek az együttnevelésben Habilitációs-rehabilitációs ellátás formái Jó gyakorlatok Termékek Szakmai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben