A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Verzió: 2.0 1

2 Köszöntő helyett Fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják a társadalmat és felhívják figyelmünket sérülékenységünkre. 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Önmeghatározás Az intézményi szakmai munka szabályozói Helyi Pedagógiai Programunk alapját képező jogi szabályozók Az intézményi működés dokumentumai Intézményünk tevékenységi köre A gyógypedagógiai tagozat jellemzői Óvodai Nevelési Program Óvodánk nevelésfilozófiája, alapelvei Gyermekkép Óvodakép Pedagóguskép A nevelés, fejlesztés célja és feladata a gyógypedagógiai óvodai csoportban Az értelmileg akadályozott kisgyermekek óvodai csoportjának kompetenciafejlesztési céljai Fejlesztési feladatok A fejlesztés legfontosabb területei Szolgáltatások Óvodai felvétel Kapcsolattartás a szülőkkel Szervezeti és időkeretek A foglalkozások heti rendszeressége Óvodai programunk tartalma A szokások kialakítása Az egészséges életmódra nevelés A közösségi élet szokásainak megalapozása Munka jellegű tevékenységek Önállóságra, önkiszolgálásra nevelés Az önkiszolgálásra nevelés célja: Az önkiszolgálásra nevelés feladatai: Elvárások az óvodáskor végén Mozgásfejlesztés Az óvodáskorú, értelmi fogyatékos gyermek mozgásának jellemzői Mozgásfejlesztés foglalkozás Az óvodai mozgásnevelés feladata A mozgásfejlesztés területei: Elvárások az óvodáskor végén: Beszédfejlesztés és környezetismeret foglalkozás Az értelmileg középsúlyos fokban sérült gyermekek beszédfejlődési sajátosságai A beszédfejlesztés célja: A beszédfejlesztés feladata: Témakörök a környezet megismerésére Az értelmi fogyatékos gyermekek beszéde az óvodáskor végén Játékra nevelés Az értelmi fogyatékos gyermek játékának jellemzői A játék helye az óvodai nevelésben Megtanulandó játékok: A játékeszközök Elvárások az óvodáskor végén: Ábrázolás - alakítás foglalkozás Az értelmi fogyatékos óvodás vizuomotoros készségének jellemzői Az ábrázolás-alakítás foglalkozások célja Az ábrázolás-alakítás foglalkozás feladatai: Az ábrázolás-alakítás fejlesztésének lehetőségei: Elvárások az óvodáskor végén A zenei nevelés alapjai A zenei nevelés célja és feladatai Elvárások az óvodáskor végére Egyéni fejlesztés

4 Az egyéni foglalkozások célja: Az egyéni foglalkozások feladatait segítő tevékenységek: Kiegészítő és egyéb terápiás eljárások Logopédiai foglalkozás Zeneterápia Egyéb kiegészítő tevékenységek A gyermek fejlődési ütemének ellenőrzése, értékelése Az óvodai nevelés végére elérendő célok, követelmények A továbblépés módja Taneszközjegyzék Helyiségek és kiszolgálóhelyiségek Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai Tisztálkodási és egyéb felszerelések A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök Iskolai nevelési program Az iskolai nevelés alapelvei, céljai, feladatai, módszerei és eszközrendszere Intézményünkben zajló nevelés-oktatás alapelvei, értékei Az esélyegyenlőség biztosításának alapelvei intézményünkben Az intézményünkben zajló nevelés-oktatás céljai Intézményünkben zajló nevelés-oktatás feladatai Eljárások, módszerek, eszközök A személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyes kompetencia fejlesztésének területei Differenciált fejlesztés Személyiségfejlesztő terápiák A közösségi nevelés helye nevelési rendszerünkben Szabadidős tevékenységek A szociális kompetencia fejlesztésének pszichológiai megközelítése Az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása Individualizált nevelés - differenciálás A szociális hátrányok enyhítését szolgáló, beilleszkedést és felzárkóztatást segítő tevékenységi formák rendszere Pályaválasztás, pályaorientáció Gyermek- és ifjúságvédelem Utógondozás Tehetséggondozás A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőmunka biztosítékai, forrásai Személyi feltételek Hosszú távú továbbképzési terv Tárgyi feltételek és kötelező taneszköz-jegyzék A szülő, a tanuló és a nevelésben résztvevők együttműködésének formái Kapcsolattartás a családokkal Szervezett, munkatervben meghatározott kapcsolattartási formák A nyitott iskola - A személyes kapcsolattartás folyamata Együttműködési lehetőségek és szükségletek Az iskola hagyományai - Ünnepek, rendezvények, programok Környezet- és egészségnevelési program Az iskola környezeti nevelési hitvallása jövőkép A környezeti és egészségnevelési program elkészítésének alapjai Helyzetkép és helyzetelemzés Az iskola működési környezete Az iskolai környezet humán értékei Értékek és alapelvek Az alapelvek realizálását segítő célok, feladatok, tartalmak, módszerek, eljárások és tevékenységek Általános, hosszú távú célok és feladatok Rövid távú célok, feladatok, tevékenységek, sikerkritériumok Tanulásszervezési és tartalmi keretek A helyi értékek és problémák megjelenése a tanórai tevékenységben A tanórán kívüli foglalkozások lehetőségei, színterei és jellemzői

5 4. 6. Egészségnevelés Egészségfelfogásunk Az iskola szerepe az egészségnevelésben Stratégiánk, hosszú távú terveink Az egészségnevelés színterei és kapcsolódási pontjai Iskola-egészségügyi feladatok Iskolai programok Osztályfőnöki munkához, tanórákhoz kapcsolt tantervi vonatkozások Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Fizikai állapotmérések Gyermekorvos, védőnő által végzett mérések Testnevelő és osztályfőnök mérései Gyermekeink testi-lelki biztonsága Helyi tanterv A tanulásban akadályozott tanulók oktatása-nevelése A tanulási akadályozottság fogalmának tartalmi elemei A tanulásban akadályozott gyermekek nevelésének szakmai alapelvei, céljai, feladatai A tanulásban akadályozott gyermekek nevelése-oktatásának alapelvei A kulcskompetenciák fejlesztésének feladatai Az általános iskolai évfolyamok pedagógiai szakaszai és a fejlesztési szakaszok feladatai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulói értékelés, terhelés elveinek alapjai A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének elvei A számonkérés formái, a beszámoltatások rendje és korlátai A tanulói (otthoni, napközis, tanulószobai) felkészüléshez szükséges szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók előmenetelének értékelési rendszere A teljesítmények minősítéséhez fűződő elveink A tanulói teljesítmények minősítésének formái és rendje Az értékelés dokumentumai A továbbhaladás, a magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata Az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása-nevelése Az értelmileg akadályozott gyermekek nevelésének alapelvei Az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztésének szakaszaihoz kapcsolódó célok és feladatok Az autista, halmozottan sérült gyermekek nevelésének-oktatásának alapelvei, célok és feladatok Az ellenőrzés és értékelés rendszere és a továbbhaladás feltételei értelmileg akadályozott és autista tanulóinknál Helyi tanterv iskolánk tanulói számára Tanulásban akadályozottak 1-8. évfolyamon Értelmileg akadályozott tanulók 3 csoportban Autista, halmozottan sérült gyermekek csoportja szeptember 1-től felmenő rendszerben bevezetendő helyi tanterv jellemzői, órahálója Helyi tantervünk jellemzői A kerettanterv kiválasztásának elvei Az Officina Bona tantervcsalád helyi adaptációja A tantervválasztás indoklása A tanterv adaptációja A tanterv főbb tartalmi elemei A tanulói kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei és feladatai Életkor és képesség struktúra adekvát kompetenciafejlesztő tevékenységek, játékok a kötelező tantárgyakban Életkor és képesség struktúra adekvát kompetenciafejlesztő tevékenységek, játékok a moduláris tantárgyakban Életkor és képesség struktúra adekvát kompetenciafejlesztő tevékenységek, játékok a szabadon tervezhető tantárgyakban Nem szakrendszerű oktatás Átjárhatóság az egyes iskolatípusok között A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Összegzés

6 6. Mellékletek az iskola pedagógiai programjához számú melléklet: Helyiségek jegyzéke számú melléklet: Taneszköz jegyzék számú melléklet: Tankönyvjegyzék számú melléklet: Egyéni fejlesztési terv sablon számú melléklet: Tanmenet sablon számú melléklet: Óra és /vagy foglalkozás vázlat minta számú melléklet: Tanulói portfólió elemei Utazó gyógypedagógiai ellátás szakmai protokollja Bevezető Az utazó gyógypedagógiai ellátás jogszabályi háttere Az utazó gyógypedagógiai tevékenység Célja Feladatok, kötelezettségek Humánerőforrás Tárgyi eszközrendszer A Prizma EGYMI által biztosítandó eszközrendszer A befogadó intézmények által biztosítandó eszközrendszer Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást igénylők köre Az utazó gyógypedagógiai szakszolgálati ellátás folyamata Mellékletek az utazó gyógypedagógiai ellátás szakmai protokolljához sz. melléklet: Utazó gyógypedagógiai szakszolgálat általános munkaterve sz. melléklet: Szolgáltatást igénylő űrlap óvoda sz. melléklet: Szolgáltatást igénylő űrlap iskola, középiskola sz. melléklet: Kísérő, tájékoztató levél a szolgáltatási űrlapokhoz sz. melléklet: Tájékoztató levél az utazó gyógypedagógus szeptemberi tevékenységeiről sz. melléklet: Tájékoztató levél szülők részére a diagnosztikus mérésről sz. melléklet: Igényfelmérő kérdőív szülői kapcsolattartásról sz. melléklet: Szülők tájékoztató levele a gyermek/tanuló habilitációs, rehabilitációs ellátásáról sz. melléklet: Heti órarend sz. melléklet: Az egyéni fejlesztési terv készítésének folyamata sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók részére sz. melléklet: Egyéni fejlesztési terv minta sz. melléklet: Konzultációs űrlap minta sz. melléklet: Félévi/év végi statisztika sajátos nevelési igényű gyermekenként, tanulónként sz. melléklet: Félévi/év végi statisztika intézményenként sz. melléklet: Szöveges értékelés szempontja, és vázlata együttnevelés sz. melléklet: A szöveges értékelés készítésének folyamata sz. melléklet: Intézmények részére tájékoztató levél a szakszolgálati tevékenységekről sz. melléket: Az intézményi beszámoló készítésének folyamata sz. melléklet: 8. osztályosok kimenő levele, a befogadó középiskolák felé sz. melléklet: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni fejlődési lap betétív átadása, átvétele A logopédiai ellátás szakmai protokollja Bevezető A logopédiai ellátás jogszabályi háttere A logopédiai ellátás célja A logopédiai ellátás feladatai Humánerőforrás Tárgyi feltételek A szolgáltatást igénylők köre A logopédiai szakszolgálati ellátás folyamata, feladatai Logopédiai szakszolgálati általános munkaterv Mellékletek a logopédiai ellátás szakmai protokolljához sz. melléklet: Várható létszám - táblázat sz. melléklet: Logopédiai vélemény séma sz. melléklet: Intézmény beosztás - táblázat sz. melléklet: Logopédiai eszközök leltára sz. melléklet: Logopédiai szűrési tájékoztató óvoda sz. melléklet: Logopédiai szűrési tájékoztató iskola

7 6.1.sz. melléklet: Logopédiai szűrés óvoda sz. melléklet: Logopédiai szűrés iskola sz. melléklet: Felvételi indikáció sz. melléklet: Terápiák az óvodákban, iskolákban és a logopédiai, szakszolgálati ambulancián sz. melléklet: Általános órarend sz. melléklet: Heti órarend sz. melléklet: Logopédiai ellátásban való részvételhez szülői belegyező nyilatkozat, a beszédhibás gyermek/tanuló szülei számára sz. melléklet: Együttműködési megállapodás óvoda sz. melléklet: Logopédiai szűrési statisztika óvodai sz. melléklet: Logopédiai szűrési statisztika iskolai sz. melléklet: Tájékoztató levél a nyílt hétről szülőknek sz. melléklet: Táblázat az olvasásvizsgálat eredményeiről sz. melléklet: Év végi szöveges értékelés szempontjai, és vázlata sz. melléklet: Intézmények részére tájékoztató levél a szakszolgálati tevékenységekről sz. melléklet: Logopédiai minősítések A nevelési tanácsadás szakmai protokollja A Nevelési Tanácsadó működésének jogszabályi háttere Bevezetés A Nevelési Tanácsadó tevékenysége, célja, feladata Szakértői bizottsági tevékenység: Nevelési tanácsadás, mint tevékenység: Célja Feladata Humán erőforrás Tárgyi feltételek A szolgáltatás igénybe vétele Az intézmény működési rendje Az ellátás folyamata A szakértői vizsgálat előkészítése, az esetek elosztása, kiértesítés A vizsgálat általános menete Alkalmazott vizsgálóeljárások A vizsgálati szakasz lezárása vizsgálati vélemény ismertetése, javaslatok megfogalmazása A szakértői vélemény elkészítése Fellebbezési eljárás Felülvizsgálat Egyéb tevékenység A Nevelési Tanácsadó szakszolgálati általános munkaterve Mellékletek a nevelési tanácsadói tevékenységhez sz. melléklet Az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás szakmai protokollja Bevezető Az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás jogszabályi háttere Az óvoda- és iskolapszichológiai hálózat célja, feladatai A hálózat célja A hálózat feladatai Humánerőforrás- a szolgáltatást ellátók köre A szolgáltatást igénybevevők köre Az óvoda- és iskolapszichológiai szolgáltatás szakmai célja és feladatai Az óvoda - és iskolapszichológus munkájának alapvető célja Az óvoda és iskolapszichológus szakmai feladatai Az óvoda és iskolapszichológus szakmai feladatainak főbb területei keretei Az óvoda és iskolapszichológiai tevékenységek formai keretei Tanulókkal végzett tevékenységek Pedagógusokkal végzett tevékenységek Szülőkkel végzett tevékenységek Az óvoda- és iskolapszichológus adminisztrációja és dokumentációi Az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás folyamata, feladatai Óvoda-és iskolapszichológusi tevékenység általános munkaterve

8 Mellékletek az óvoda- és iskolapszichológiai ellátáshoz sz. melléklet: Órarend sz. melléklet: Elektronikus forgalmi napló sz. melléklet: Szülői/tanulói tájékoztató az óvoda és iskolapszichológus elérhetőségéről sz. melléklet: Tájékoztató levél az intézményvezetők számára a szakmai szolgáltatói tevékenységről sz. melléklet: Tájékoztató levél az óvodaigazgató számára a szakszolgálati tevékenységről sz. melléklet: Tájékoztató levél az intézményvezetők számára a szakszolgálati tevékenységről iskola sz. melléklet: Nyilvántartási lap sz. melléklet: Tájékoztató levél szülők részére a pszichológiai mérésekről sz. melléklet: Szülői hozzájárulási nyilatkozat iskola sz. melléklet: Szülői hozzájárulási nyilatkozat óvoda sz. melléklet: Intézmények részére tájékoztató levél a szakszolgálati tevékenységekről sz. melléklet: Tájékoztató szülőknek a pszichológiai ellátásról sz. melléklet: Konzultációs ív sz. melléklet: Konzultációs ív A gyógytestnevelői ellátás szakmai protokollja Bevezető A gyógytestnevelői tevékenység jogszabályi háttere A gyógytestnevelés fogalma A gyógytestnevelés célja A gyógytestnevelés feladatai A gyógytestnevelésre szoruló tanulók kategorizációja Foglalkozási formák Humánerőforrás Tárgyi feltételek A szolgáltatást igénylők köre A gyógytestnevelő feladatai A gyógytestnevelői szakszolgálati ellátás folyamata, feladatai Gyógytestnevelői szakszolgálati általános munkaterv Mellékletek a gyógytestnevelői ellátás protokolljához sz. melléklet: Levél az iskolai védőnőknek sz. melléklet: Levél a védőnők által kiszűrt tanulók névsorával az intézmények vezetőinek sz. melléklet - Gyógytestnevelői órarend sz. melléklet: Tájékoztató sz. melléklet: Szülők tájékoztatása a hiányzások igazolásáról sz. melléklet: Együttműködési megállapodás az általános iskolákkal sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a gimnáziumokkal sz. melléklet: Az iskolák étesítése a besorolt tanulókról sz. melléklet: Statisztika sz. melléklet: Szülők értesítése ügyeletről

9 1. Bevezetés 1.1. Önmeghatározás A pedagógiai program hatálya: A Helyi Pedagógiai Program szeptember 1-jétől érvényes. Területi és személyi hatálya kiterjed a többcélú intézmény minden egységére. A Pedagógiai Programot a szakalkalmazotti testület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. a legitimáció során a szakmai munkaközösségeknek és a szülői szervezetnek véleményezési, a fenntartónak egyetértési joga van. A Helyi Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata: A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a testület folyamatosan vizsgálja. A tanévzáró értekezleten értékeli, hogy a Pedagógiai programban megfogalmazott általános célokat, valamint a tantárgyi célokat és követelményeket sikerült e megvalósítania. A Helyi Pedagógiai Program módosításának körülményei: A fenntartó, az intézményvezető, a nevelőtestület, a munkaközösségek és a testület tagjai tehetnek javaslatot a HPP módosítására. A programot jogszabályváltozáskor felülvizsgáljuk és módosítjuk. A Helyi Pedagógiai Program nyilvánossága: A Prizma Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi Pedagógiai Programja csakúgy, mint a többi stratégiai alapdokumentum nyilvános. Hozzáférhető: Az intézmény székhelyének (1134 Budapest Váci út 57.) intézményvezető-helyettesi irodájában. Kérésre, intézményünk szakalkalmazottai segítik az értelmezést. Intézményünk honlapján: honlapon 9

10 1. 2. Az intézményi szakmai munka szabályozói Helyi Pedagógiai Programunk alapját képező jogi szabályozók A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet Az intézményi működés dokumentumai Az intézményi működést megszabó legfontosabb jogi szabályozók: köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei közalkalmazotti törvény országos, fővárosi közoktatás-fejlesztési koncepció alapító okirat önkormányzati rendeletek Belső szabályozás dokumentumai: SZMSZ Intézményi Minőségirányítási Program Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Munkaköri leírások A tartalmi szabályozás dokumentumai: Helyi Pedagógiai Program NAT Kerettantervek A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelve Helyi Tantervek Tanmenetek 10

11 1. 3. Intézményünk tevékenységi köre A PRIZMA EGYMI többcélú intézmény: általános iskola, óvoda, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, pedagógiai szakszolgáltató és pedagógiai szakmai szolgáltató. Alap szakfeladatok: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Könyvtári tevékenység szolgáltatások és állománygondozás Iskolai és diáksport tevékenység támogatása Pedagógiai szakszolgáltatások: Logopédiai szolgáltatás Gyógypedagógiai tanácsadás Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás Nevelési Tanácsadó alapfeladatainak ellátása Gyógytestnevelés Tanköteles korú képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése Utazó óvoda-és iskolapszichológiai ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatásaink: Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Konferenciák szervezése Pedagógusképzések, továbbképzések szervezése Felnőttképzés keretében hallgatói pedagógiai / gyógypedagógiai gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezése Intézményünk működési területe Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területe A gyógypedagógiai tagozat jellemzői Intézményünk elsősorban a XIII. kerületben élő, tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, halmozottan sérült óvodás és tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását látja el. Intézményünkbe kizárólag a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleményei alapján kerülhetnek be a gyermekek, a javasolt csoportnak osztályfoknak, megfelelően. Az óvodánkba érkező gyermekeket intézményünkbe irányíthatják a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok bölcsődei, többségi óvodai javaslatra illetve szülői kérés alapján. 11

12 A gyógypedagógia differenciálódásának következtében az elmúlt évtizedek folyamán különböző fogyatékossági csoportok ellátását vállalta fel az intézmény. A tanulásban akadályozottak 1-8 osztályos felmenő iskolai rendszer mellett 1968-ban gyógypedagógiai óvodai csoport, 1976-ban foglalkoztató tagozat értelmileg akadályozottak számára, majd 1990-ben autista gyermekek számára speciális fejlesztő csoport beindítására kerülhetett sor. Jelenleg a 1134 Budapest Váci út 57. szám a székhely épület, tagintézmény a 1133 Budapest Pannónia u.81.szám alatti Nevelési Tanácsadó, a 1139 Budapest Lomb u. 20. telephely, még harminckét kerületi közoktatási intézménnyel együtt. A tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint az autista gyermekek nevelése-oktatása két helyszínen működik, a Váci úton és a Lomb utcában. Az alábbi csoportok működnek intézményünkben: gyógypedagógiai óvodai csoport, (1139 Budapest, Lomb u. 20.) speciális fejlesztő csoport autista gyermekek számára (1134 Budapest, Váci út 57.) foglalkoztató csoportok, értelmileg akadályozott gyermekek számára, (1139 Budapest, Lomb u. 20.) és 1-8 osztályig iskolai csoportok működnek, tanulásban akadályozott gyermekek számára. (1134 Budapest, Váci út 57.) Tanulásban akadályozottak csoportjai Értelmileg akadályozott csoportjai Speciális fejlesztőcsoport Óvodai csoport Életkor (év) Az intézmény nevelési-oktatási céljaiban, nevelésfilozófiai alapelveiben megfogalmazódik, hogy a sérülésből, az individuális jegyekből adódóan a sokféleség, az eltérő nevelhetőség és oktathatóság jellemzi a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek csoportjait. A különbségek többek között öröklött, egyedi és szociális jegyekre, okokra vezethetőek vissza. Az intézményes nevelés akkor megfelelő a sérült gyermek számára, ha igazodik a biológiai fejlődéséhez, annak állomásaihoz. Az életkorhoz köthető biológiai, pszichológiai fejlettségi szint meghatározza a gyógypedagógiai nevelési folyamat szükséges, lehetséges tartalmát. 12

13 Nevelő-oktató munkánk során a következő jellemzőket vesszük figyelembe: milyen képességekkel, adottságokkal rendelkezik a gyermek, milyen előzetes ismeretet hordoz magával, hol tart a fejlődésben, milyen ütemben, milyen módszerekkel és eszközökkel fejleszthető, milyen az érdeklődése, melyek a távlati lehetőségei, milyen szocializációs hatások érik a szűkebb és tágabb környezetében. Ahhoz, hogy a sérült gyermekek személyiségfejlesztését, a pedagógiai folyamat céljaként értelmezve tudjuk megoldani, az individuális nevelhetőséggel, az egyedi utak kiépítésével és a másságbeli különbözőséggel is számolnunk kell. Az óvodás és iskolás gyermekek adottságaitól függően, személyiségük ismeretében kívánjuk - korrekciós, kompenzáló, terápiás személyiségfejlesztéssel - megteremteni az önmagukhoz képest maximális fejlődés lehetőségét. Egy harmonikus, boldog gyermekkor biztosítását, a gyermeki személyiség és autonómia tiszteletben tartását, amely a teljes értékű kisgyermekkort és kamaszkort egyaránt jellemzi. A fenti célokat a pozitív nevelési környezet óvodai és iskolai légkör megteremtése és fenntartása, a nevelők óvodások, tanulók közalkalmazotti szféra attitűdjének és szerepkörének tudatos, elfogadó irányultságának, az iskola nevelésfilozófiájának formai és tartalmi egysége, a széleskörű horizontális munkaközösségi együttműködések, vagy egyes feladatokra alakult teamek együttes munkája a gyermeki szükségletek kielégítése terén egyaránt a holisztikus, prevenciós és promóciós szemléletmód teljes körű meghonosításával, valamint a nevelési rendszerünk ökológiai programjának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 13

14 Óvodai Nevelési Program 14

15 2. Óvodai Nevelési Program Óvodánk nevelésfilozófiája, alapelvei Az Óvodai Nevelési Program a PRIZMA EGYMI Helyi Pedagógiai Programjának szerves részét képezi, az általános formai és törvényi megfeleltetések közösek. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott általános alapelvek az óvodai nevelésre is vonatkoznak. A sérülésből, az individuális jegyekből adódóan a sokféleség az eltérő nevelhetőség és fejleszthetőség jellemzi az értelmileg akadályozott gyermekeink csoportját. Nevelési koncepciónk kiindulópontja, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Ennek megfelelően az óvoda gyermekközpontú és befogadó szemléletű. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda segítő, kiegészítő szerepet vállal. A sérült gyermeket is elsősorban gyermeknek kell tekinteni, akinek ugyanúgy joga van a szeretetre, biztonságra, emberi kapcsolatokra, megértésre, védettségre, mint ép társainak. Minden óvodás gyermeknek joga van ahhoz, hogy olyan személyként fejlesszék, aki képes megfontoltan dönteni, és választani, aki ésszerűen meg tudja állapítani, hogy mit szeret és mit nem, akinek adekvát kapcsolatai vannak a többi emberrel, és aki a lehető legkevesebb segítséget várja a környezetétől a jövőbeni esélyegyenlőségük segítése érdekében. Ennek a szemléletnek a fejlesztés valamennyi területén érvényesülnie kell. Ahhoz, hogy a sérült gyermekek személyiségfejlesztését, pedagógiai folyamat céljaként értelmezve tudjuk megoldani az individuális nevelhetőséggel, az egyedi utakkal és különbözőséggel is számolnunk kell. A komplex óvodai nevelés akkor megfelelő a sérült gyermekek számára, ha igazodik biológiai fejlődésükhöz, annak állomásaihoz. Az életkorhoz köthető biológiai, pszichológiai fejlettségi szint meghatározza a gyógypedagógiai nevelési folyamat szükséges, lehetséges tartalmát. Céljaink elérését egyéni fejlesztéseken, csoportos foglalkozásokon és terápiás szemléletű programokon keresztül kívánjuk megvalósítani. Fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan lehetőség kialakításában vegyünk részt, ahol sérült óvodásaink ép társaikkal integráltan nevelkednek. Nevelési munkánkban az alábbi területek kiemelkedő szerepet töltenek be: Gondozás, a kisgyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése A gyermek egészségének védelme, az egészséges életmód kialakítása egészséges és biztonságos környezetben, a környezettudatosság számukra releváns elemeinek figyelembe vételével. A kisgyermek - a középsúlyos értelmi fogyatékos kisgyermek is érzelemvezérelt, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy kedvező érzelmi hatások, kellemes élmények érjék őt az óvodai csoportban. A többségi óvodai nevelés a természetes, életkori sajátosságként meglévő gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre épít. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek esetében feladatunk ezek stimulálása. Az érzelmi nevelés és a szocializáció, társadalmi integráció biztosítása. A középsúlyos értelmi fogyatékos kisgyermekek esetében a társadalmi esélyegyenlőséget csökkentő nemi sztereotípiák ellen ható nevelés nem adekvát. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 15

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben