A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja."

Átírás

1 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır

2 2008 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı Bevezetés Alapelvek Jogszabályi alapok Az intézmény elnevezése, elérhetısége Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény mőködési területe, beiskolázási körzete Az intézmény rövid bemutatása, küldetése Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai Az intézmény tanulónépessége, szociológiai helyzetképe A pedagógiai program szerkesztésének elvei Az óvodai nevelés programja Jogszabályi alapok Felvétel az óvodába Óvodánk bemutatása Óvodánk nevelési alapelvei, célkitőzései, feladatai Gyermek és ifjúságvédelem Szülı, gyermek, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevı óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok A nevelési program végrehajtásához szükséges, nevelımunkát segítı eszközök, felszerelések jegyzéke Környezeti és egészségnevelési feladatok Az óvodai élet megszervezése Tevékenységi területek és heti rendszerességük a gyógypedagógiai óvodánkban Az általános iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı programok Szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök jegyzéke Szülı, tanuló, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Egészségnevelési és környezeti nevelési program.25. 3

4 3.12 Fogyasztóvédelmi program Az iskolában folyó nevelı-oktató munka ellenırzése, mérési értékelési, minıségbiztosítási rendszere A tanórán kívüli foglalkozások rendje A sportolás és a mindennapos testmozgás biztosítása Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Az alapfokú iskola helyi tanterve Jogi és szakmai alapok Foglalkozások szervezésének alapelvei Az intézmény felvételének rendje Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az értékelés rendszere A tankönyvek kiválasztásának elvei Az iskolai fejlesztés szakaszai Képesség szerint differenciált csoportok szervezése Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció Az egyéni fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz felhasználható órakeret beillesztése Az iskolában tanított tantárgyak elnevezései és óraszámai A szabadon felhasználható órakeret alkalmazása és beillesztése az óratervbe Szükséges dolgozói létszám A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A fejlesztı iskola nevelési programja Törvényi háttér A fejlesztı iskolai nevelés-oktatás A rehabilitációs pedagógiai program A tanulói jogviszony A továbbhaladás Átjárhatóság az iskola többi osztályába Csoportlétszám A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek akadályozottságuk szerinti besorolása Nevelési program A fejlesztı iskolai oktatás feltételei Az értékelés rendszere a fejlesztı iskolai oktatásban Pervazív fejlıdési zavarral élı gyermekek óvodai és iskolai nevelése Törvényi háttér Az autista gyermekek jellemzése Általános alapelvek Az autizmus specifikus gyógypedagógia általános céljai Tanulói jogviszony Az óvodai nevelés Az iskolai nevelés-oktatás

5 6.8 A szülı és a pedagógus együttmőködése Mérés és értékelés A Készségfejlesztı Speciális Szakiskola szakmai programja Az intézmény mőködésének jogszabályi alapjai Felvétel a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolába A szakiskola bemutatása Célok és feladatok a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában A továbbhaladás feltételei a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában Az értékelés rendszere, formái A tankönyvek kiválasztásának elvei a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában A speciális szakiskola órateve Rehabilitációs órakeret alakulása a évfolyamon A évfolyam Rehabilitációs órakeret alakulása a évfolyamon Szabadon felhasználható órakeret az óraszámokkal A kollégium pedagógiai programja A kollégium mőködésének jogi alapjai A kollégiumi felvétel és mőködés rendje A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitőzései A tanulók életrendje, tanulása, szabadidejének szervezése A tanulók fejlıdését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, életkezdését segítı tevékenységek Hátrányos helyzető tanulóknak szervezett felzárkóztató társadalmi beilleszkedést segítı programok terve Közösségi élet fejlesztése, mővelıdési és sporttevékenységek szervezése Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı tevékenységek A kollégium hagyományos rendezvényei Az iskolával és a szülıvel való kapcsolattartás együttmőködés formái Nemzeti, etnikai kisebbségnevelés a Kollégiumban A kollégiumban folyó nevelı-oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszere Kollégiumi mőködés óraszámai Szükséges dolgozói létszám Eszközszükséglet a kollégiumban Különleges Gyermekotthon A Gyermekotthonra vonatkozó strukturális szabályok A szakmai program megvalósításának összetevıi A gyermekotthon kapcsolatrendszere A Minıségbiztosítás elemei Elbocsátás az otthonból Az utógondozás Dokumentáció A Pedagógiai Program érvényessége

6 Beköszöntı A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon nem a megszokott iskolák közé tartozik. Egy sajátos többcélú intézmény, amelynek légkörét az egymásrautaltság, egymás megsegítése és a jól felfogott intimitás hatják át. Nevelési és oktatási elveinket, céljainkat és az ebbıl eredı feladatainkat meghatározza intézményünk speciális jellege. Sérült és ép emberek együttélése jelenti a mindennapokat. Ebben a közegben kell elfogadni a másságot, tiszteletben tartani azt, hogy sérült gyermekek és a velük foglalkozó felnıttek egymásért dolgoznak. A ránk bízott gyermekeknek nem a fogyatékosságait hangsúlyozzuk, hanem az adott értelmi képességeknek minél maximálisabb fejlesztésére és kihasználására törekszünk. Különösen fontos, hogy a sérült gyermeket, mint teljes embert nézzük, megkeressük azokat a képességeiket, amelyekben erıs és képes a teljes értékő tevékenységre. Hinnünk kell, hogy minden embernek célja, feladata kell, hogy legyen ebben a világban, s mi segíthetünk ennek megtalálásában. Ezért meg kell teremtenünk sérült gyermekeinknek és fiataljainknak az öröm, a boldogság, a megelégedettség és a biztonság komfortos érzését. Nem a másságon sajnálkozunk, hanem megpróbáljuk gyermekeinket a humanista nevelési eszméken keresztül megközelíteni és megérteni. Munkánk minden területén a legnemesebb emberi értékeket szeretnénk megvalósítani, melynek középpontjában a szeretet áll. Ezt mindig jól és maradéktalanul szeretnénk teljesíteni, ami természetesen szinte elérhetetlen mérce, de megvalósításáért igyekszünk mindent elkövetni. Kedves Olvasó! A fent leírtak szellemében próbáltuk összeállítani Pedagógiai programunkat. Fejezetei és az abból adódó megvalósítandó feladatok biztosítják a ránk bízottak legmesszemenıbb szolgálatát, az intézményt fenntartók, a szülık valamint az iskola külsı közönségének megelégedését. 6

7 1. Bevezetés l. l. Alapelvek Ez a pedagógiai program az 1998-ban készült és jóváhagyott pedagógiai program felülvizsgálata, és a jogszabályi és szervezeti változások következtében létrejött változások alapján korrigált és részben átszerkesztett változata, azzal jogfolytonos. l.2. Jogszabályi alapok A pedagógiai program készítésénél és módosításánál alkalmazott jogszabályok: Az évi LXXIX. törvény a Közoktatásról Az évi LXXVI. törvény a Szakképzésrıl Az évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlıségük biztosításáról A közoktatásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet A sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. Az intézmény alapító okirata Az önkormányzat minıségirányítási programja Az intézmény minıségirányítási programja 1.3. Az intézmény elnevezése, elérhetısége Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Cím: 9023 Gyır, Bárczi Gusztáv utca 2. Telefon/Fax: (96) (96) (96) igazgató Internet: Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés, 9021 Gyır, Árpád u

8 1.5. Az intézmény alaptevékenysége (alapító okirat alapján) Óvodai nevelés sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése középsúlyos értelmi fogyatékos, autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek óvodai nevelése Alapfokú oktatás sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása, nevelése autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek oktatásának, nevelésének ellátása szorgalmi idıben, napi bejárással halmozottan fogyatékos (középsúlyos értelmi fogyatékos és testi vagy érzékszervi fogyatékos) Gyır- és Gyır környéki gyermekek oktatásának, nevelésének ellátása kis létszámú terápiás fejlesztı csoportos formában, szorgalmi idıben napi bejárással fejlesztı iskolai oktatás súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére annak a tanítási évnek az elsı napjától, amelyben a 6. életévüket betöltik Szakmai középfokú oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása az alapoktatásból kikerülık készségfejlesztı speciális szakiskolai oktatása Oktatást kiegészítı tevékenység napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára Oktatást kiegészítı tevékenység: pedagógiai szakszolgálat - az intézmény tanulóinak logopédiai ellátása - gyógytestnevelés, gyógytorna Egyéb vendéglátás óvodai intézményi közétkeztetés iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés Egyéb sporttevékenység diáksport Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása gyermek- és ifjúságvédelem feladatai nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülı középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, fiatal felnıttek számára otthont nyújtó (teljes körő) ellátást biztosít különleges gyermekotthoni formában család- és utógondozás a gyermekotthonban ellátott gyermekek és fiatal felnıttek részére 8

9 1.6. Az intézmény mőködési területe, beiskolázási körzete Beiskolázási körzetünk Gyır-Moson-Sopron megye területe. Tanulóink a Gyır-Moson- Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Szakértıi Bizottság) véleménye alapján kerülnek beiskolázásra ben történt megállapodás alapján a Gyır Megyei Jogú Város speciális nevelési igényő (értelmileg akadályozott) gyermekeit is intézményünk fogadja Az intézmény rövid bemutatása, küldetése A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon a Gyır-Moson-Sopron Megye területén élı értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók nevelését oktatását látja el óta fogadunk gyógypedagógiai fejlesztést igénylı gyermekeket. Óvodásaink 3 éves kortól nyernek felvételt. Egyéni és csoportos foglalkozások során korrigáljuk a fennálló rendellenességeket, és megelızzük a következményes ártalmak kialakulását. Iskolai tagozatunk 8 évfolyamos, ahol a fejlesztés speciális tanterv alapján történik évfolyam, szakképzési elıkészítıként mőködik. Készségfejlesztı Speciális Szakiskolánk évfolyamain ( évfolyam) az életkezdéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása folyik. Alapvetı küldetése intézményünknek, hogy a bekerülı értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek és fiatalok számára egyéni szükségleteiknek és személyiségállapotuknak, valamint mentális képességeiknek megfelelı nevelést, oktatást és fejlesztést biztosítsuk. Értelmileg akadályozott tanulóink felnıtt korukra sem válnak önálló életvezetésre alkalmassá. Küldetésünk alapja, hogy minél irányíthatóbb, együttmőködıbb, alkalmazkodóbb és elemi munkavégzésre képes fiatalokat neveljünk Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai: Az értelmileg akadályozott gyermekek korrekciós nevelése-oktatása során arra törekszünk, hogy korai életszakasztól adottságainak maximális kihasználásával a mindennapi élet tevékenységeit egyre kevesebb segítséggel tudják elvégezni, A tanítási tanulási folyamatba minél eredményesebben bevonhatók legyenek, Megfelelı irányítás mellett egyszerő értékteremtı munkatevékenységek elvégzésére képes fiatalokká váljanak, hogy minél teljesebb emberi életet élhessenek. 9

10 Egyéni képességeik figyelembe vételével jussanak magasabb szintő ismeretekhez a társadalmi integrációban és alkalmazkodásban Alakuljon ki és kerüljön az egyéni adottság alapján elérhetı legmagasabb szintre a tanulók munkához, önkiszolgálásához való viszonya Ismerjék meg a szabadidı eltöltésének hasznos módjait, szeressék meg azokat és lehetıségeik szerint építsék be egyéni életvezetésükbe. Igyekezzenek egészségesen élni, testüket gondozni, karban tartani, ápolni. Ismerjék meg környezetüket, óvják azt és kerüljék a veszélyeket Legyenek képesek a környezetükkel való kultúrált kommunikációra, értsék annak közléseit, jelzéseit és erre megfelelıen tudjanak reagálni. Az intézmény egyes, részben önálló szakmai egységei önálló célokat és feladatokat valósítanak meg, de ezek a célok és feladatok az alapvetı stratégiai céloktól és feladatoktól nem térhetnek el Az intézmény tanulónépessége, szociológiai helyzetképe Az utóbbi években a tanulói létszámunk 9-10%-a állami gondoskodásban részesül. A gyermekek kis hányada él gondoskodó, biztonságos hátteret nyújtó családi környezetben. Jó anyagi körülmények között élı gyermekek száma minimális. Sok az iskolázatlan, lecsúszott egzisztenciájú munkanélküli, fogyatékos vagy rokkant szülı. Az utóbbi családi környezetbıl érkezı gyermekek hátránya halmozódik A pedagógiai program szerkesztésének elvei Intézményünk, mint többcélú közoktatási intézmény, egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot /Kt. 45 (4)/ készített. Az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési programot, a pervazív fejlıdési zavarban szenvedı gyermekek számára óvodai programot és iskolai tantervet, fejlesztı iskolai rehabilitációs pedagógiai programot, iskolai nevelési programot és helyi tantervet, szakiskolai szakmai programot, kollégiumi pedagógiai programot készít, amelynek elsı fejezetében azokat az elveket rögzíti, amelyek a teljes intézményi mőködést átfogják. Az ezt követı pontokban a szakmailag önálló egységek speciális sajátosságait, egyedi programjait, tantervét tartalmazó programok kerültek összeállításra. Ezekben a pontokban már nem ismételjük meg az általános fejezetekben meghatározottakat. A nevelési program általában a teljes intézménystruktúrára vonatkozik. 10

11 2. Az óvodai nevelés programja 2.1. Jogszabályi alapok A Közoktatásról szóló törvény évi módosítása az óvodák mőködését, az óvodákban folyó pedagógiai munka alapjait nem érintette, nem változtatta meg. Az óvodai nevelı munka Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülı óvodai nevelési program alapján folyik. Vonatkozó jogszabályok évi LXXIX. törvény A közoktatásról /1996 (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve, és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet Felvétel az óvodába Az a gyermek kerülhet a gyógypedagógia óvodánkba, aki rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, s megfelel a következı minimum-követelménynek a 6 hét próbaidı végére. mozgás terén: gondozás terén: helyzet és helyváltoztató alapmozgásokra képes legyen együttmőködı kommunikáció terén: figyel a beszélıre, minimális kontaktus kialakítható vele, szociális fejlettség terén: csoportban nevelhetı, önmagára és társaira nem jelent veszélyt Óvodánk bemutatása Intézetünk óvodájában a Gyır-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján 3 éves kortól fogadjuk a gyermekeket. Az elhelyezéshez szülıi beleegyezés szükséges. A gyermekfelügyelık délelıttönként állandó segítséget biztosítanak, délutánonként és hétvégenként ık végzik a nevelési, gondozási feladatokat. Óvodánk bentlakásos formában mőködik, de fogad naponta otthonról érkezı gyermekeket is. Legfontosabb feladataink az önkiszolgálással kapcsolatos teendık elsajátítása, a közösségi életre nevelés, a beszédindítás és az iskolára való felkészítés. 11

12 Munkánk eredményeként gyermekeink önmagunkhoz képest fejlıdést mutatnak, neveltségi szintjük lehetıvé teszi az iskolai tagozaton való nevelı-oktató munka folytatását. Néhány gyermeket sikerült a tanulásban akadályozottak iskolájába áthelyezni. Óvodánk nyitottságát bizonyítja az a több éves hagyomány, hogy a város egyik ép gyermekeket foglalkoztató óvodájával közös ünnepeket szervezünk, ezzel is elısegítve gyermekeink elfogadását Óvodánk nevelési alapelvei, célkitőzései, feladatai Alapelvek - Pedagógiai munkánk kiindulópontja a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatása, emberi jogainak és szabadságának tiszteletben tartása. - A gyermekek teljes jogú tagként vegyenek részt az óvodai ellátásban. - Olyan szolgáltató rendszert biztosítunk, amely tiszteletben tartja a gyermeket, mint fejlıdı személyiséget, elısegíti testi, lelki, értelmi fejlıdését és különleges védelemben részesíti. - A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelı munkáját, másrészt új és speciális nevelési hatásokkal egészíti ki Célkitőzések Olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítását. A speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasznyújtás. Az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszik: -az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, attitődök, normák kialakítására, -speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíti az egyre pontosabb észlelést, fejleszti a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezetet, elısegíti a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását. -a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapoz, -a program gyógypedagógiai hagyományokra, a legújabb szakirodalomra, a gazdag tapasztalatokra támaszkodik, a sérült gyermek egyéni szükségleteihez, eltérı fejlıdési üteméhez igazodik, -differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással szolgálja a képességfejlesztést, törekszik a hiányosan mőködı képességek korrekciójára valamennyi területen. 12

13 A fejlesztés legfontosabb területei: -közösségi magatartás kialakítása, -önkiszolgálás fejlesztése, -a nagymozgások kialakítása, korrigálása, az egyensúlyérzék fejlesztése, -a manuális készség fejlesztése, -a beszédszervek ügyesítése, a beszéd indítása, -a játéktevékenység fejlesztése -a speciális zenei nevelés alapjainak lerakása Feladatok Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése Egészséges életmód alakítása -segítse elı, hogy mozgásuk harmonikus összerendezett legyen, -sajátítsák el az egészséges életmód szokásait, -ismerjék fel a legalapvetıbb testi szükségleteiket, és maguk is járuljanak hozzá kielégítésükhöz, -legyenek egészségesek, edzettek, alkalmazkodó képesek, -legyen egészséges és biztonságos a környezetük Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az óvodáskorú gyermek jellemzı sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derős, szeretetteljes légkör vegye körül. Fontos, hogy szocializációjuk szempontjából az óvodai nevelés: -tegye vonzóvá az óvodai közösséget, -biztosítsa akaratának fejlıdését (önállóság, önfegyelem, feladattudat, feladattartás, szabálytudat), -járuljon hozzá erkölcsi tulajdonságuknak a fejlıdéséhez (segítıkészség, figyelmesség, barátkozás), Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Kiemelt jelentıségő az anyanyelv fejlesztése: -keltse fel a gyermek beszéd iránti érdeklıdését -fejlessze a gyermek beszédmegértését -alakítson ki ösztönzı légkört a beszéd megindításához -alakítsa ki a szóbeli közlés igényét -fejlessze a gyermekek hallását, illetve hallási megkülönböztetı képességét, -alakítsa ki és fejlessze a gyermek aktív és passzív szókincsét -készítse elı a mondatalkotást 13

14 -biztosítson a gyermekeknek változatos tevékenységet, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetrıl -fejlessze a gyermekek érzékelésének, észlelésének emlékezetének figyelmének, képzeletének gondolkodásának kialakítását. Gyermekeink különbözı fejlettségi szinten állnak, ezért kiemelt feladat a differenciált fejlesztés, különösen a szociálisan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatása Gyermek-és ifjúságvédelem Tanév elején a hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek adatainak összegyőjtése, nyilvántartásba vétele. Szülık tájékoztatása a gyermekekkel kapcsolatos ügyek intézésérıl. Az igazolatlanul hiányzó tanulók jelzése az illetékes önkormányzatoknál. Rendszeres tájékozódás a problémás családok helyzetérıl. Szükség esetén családlátogatások szervezése, környezettanulmányok készítése. Kapcsolattartás a gyermek és ifjúságvédelmi munkával foglalkozó intézményekkel. Jogszabály változások figyelemmel kisérése. Gyermek és ifjúságvédelmi fogadóóra szülık számára, elıre meghirdetett idıpontokban. Intézményünkben november 30. óta mőködik gyermekotthon. Az egység a SZMSZ valamint Szakmai Program alapján mőködik Szülı, gyermek, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlıdését. Ennek alapvetı feltétele a családdal való együttmőködés. Az együttmőködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelısség. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményezı. A kapcsolattartás formái: -szülıi értekezlet -nyílt nap -egyéni beszélgetések -kölcsönös támogatás -koordinált pedagógiai tevékenység Ennek feltétele a kölcsönös bizalom, ıszinteség, korrekt magatartás Nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevı óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok Óvodánkban a kis létszámra való tekintettel az etnikai és kisebbségi kultúrából adódó problémákat helyi körülmények között megoldjuk. 14

15 2.8. A nevelési program végrehajtásához szükséges nevelı munkát segítı eszközök, felszerelések jegyzéke Az óvodai csoportokban a felszerelési és eszköz jegyzékben foglaltak egy része már beszerzésre került. Az óvodai felszerelések és eszközök jegyzékét a 8.sz. melléklet tartalmazza Környezeti és egészségnevelési feladatok A környezeti és egészségnevelési feladatok óvodánkban az egész nap folyamán jelen vannak. Az óvodai élet megszervezésénél alapvetı szempont, hogy a környezeti és egészségügyi szokások kialakítását az alapoktól kell elkezdeni. Célok: -higiénés szokások kialakítása (testápolás, öltözködés, táplálkozás, mozgástestedzés, pihenés-alvás), -igény kialakítása a mindennapos testmozgásra, -a gyermek érdeklıdésének felkeltése a szőkebb környezet élı és élettelen tárgyai iránt, -helyes viselkedési szokások kialakítása a környezet megvédése érdekében Az óvodai élet megszervezése Személyi feltételek, óvodai csoportonként: -2 fı óvónı (gyógypedagógus) -1 fı gyógypedagógiai asszisztens/ gyermekfelügyelı -1 fı dajka Tárgyi feltételek: -csoportszoba, -gyermekmosdó, zuhanyzó, -gyermek öltözı, -nevelıi szoba, -ünnepélyek lebonyolítására szolgáló közös helyiség, -tornaszoba, -jól felszerelt tágas udvar 15

16 Az óvoda napirendje A közösségi élet kerete a napirend, amely biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenést, életkoruknak és egyéni szükségleteiknek megfelelı váltakozását. A napirendet rugalmasan kezeljük és figyelembe vesszük a rendszeresség és következetesség elvét Tevékenységi területek és heti rendszerességük a gyógypedagógiai óvodánkban a foglalkozási területek heti elıfordulás a foglalkozás formája anyanyelv 5 csoportos, egyéni mozgásfejlesztés 5 csoportos önkiszolgálás 2 egyéni, mikrocsoportos vizuomotoros fejlesztés 3 mikrocsoportos vagy egyéni játékra nevelés 3 csoportos, mikrocsoportos vagy egyéni egyéni fejlesztés 5 egyéni zenei nevelés alapjai 2 mikrocsoportos Kiegészítı terápiák: Logopédiai kezelés: megkésett terápia Speciális úszásoktatás elemei: vízhez szoktatás, a vízben való biztos mozgás, a helyes levegıvétel elsajátítása, az úszás elıkészítése, a siklás-esetleg úszás- megtanítása erre kiképzett gyógypedagógus úszóedzı vezetésével. Terápiás lovagoltatás: a szülı igénye szerint az erre alkalmas gyermekek terápiája erre kiképzett szakember vezetésével. Gyógytorna vagy gyógytestnevelés, illetve konduktív fejlesztés. Speciális zenei fejlesztés Óvodai programunk az Add a kezed értelmileg akadályozott óvodások nevelési programjának adaptációja (1. sz. melléklet). 16

17 3. Az általános iskola nevelési programja 3.1 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelı-oktató munkánk pedagógiai alapelvei Az intézmény hagyományaival, tapasztalataival és a korszerő gyógypedagógia módszereivel, eszközeivel teljesíti feladatait. A megye olyan többcélú intézménye, amely ellátja az értelmileg akadályozott óvodáskorú gyermekek fejlesztését, valamint a tankötelezettség teljes idıszakában biztosítja az értelmileg akadályozott tanulók számára a speciális oktatást. Az intézmény mőködésében minden szinten érvényesülnek a gyógypedagógia általános alapelvei (korrektív jelleg, kompenzáló, habilitációs és rehabilitációs tevékenységek). Pedagógiai munkánk kiindulópontja a gyermekek képességeinek maximális kihasználása. Munkánkat a demokrácia és a humanizmus értékei hatják át Olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amely biztosítja számukra az egyenértékőség érzését Tanulóinkat az értékteremtı munkatevékenység élményében részesítjük. A gyermekek által értelmezhetı alapvetı emberi értékek tisztelete. Munkánkat a normalizációs elv alapján végezzük. A nevelés oktatás során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: Az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos irányításra van szükség. A szenzoros és mozgásos közlések befogadására fogékonyabbak a tanulók, ezért szemléletes rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel eredményesebb a fejlesztés. Tanulásukban, ismeretszerzésük tervezésénél számolni kell a rövid idejő odafordulással, tevékenységi kedvvel, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével. A tanulási tempó, a bevésés jelentıs változása, a tanulási helyzetekhez való kötıdés, a bizonytalan megırzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a sok és eltérı helyzetekben végzett gyakorlást. A szociális képességek területén jelentkezı akadályozottságok ( pl. a normakövetés képességének zavara, kooperatív készségek hiánya, a kritikátlanság, az önfegyelem hiánya, kommunikációs zavarok) korrekcióját a fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem elıtt kell tartani. 17

18 A fejlesztést nehezítı külsı tényezık (hospitalizáció, helytelen szülıi magatartás, a diszharmonikus személyiségfejlıdés következményeként fellépı magatartászavar stb.) esetén különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. érzékszervek mőködési zavarai, mozgászavar, epilepszia) jelentıs mértékben befolyásolják az egész személyiség fejlıdését. A pedagógiai folyamat során tág teret kell biztosítani a hátrányok kezelésére, az egyéni bánásmódra. A nagy mértékő egyéni különbségek miatt a csoportok összetétele rendkívül heterogén. Ez a pedagógiai helyzet csak a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal (habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, gyógytorna, logopédia, különféle terápiák) oldható meg optimálisan Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai Az értelmileg akadályozott gyermekek korrekciós nevelése-oktatása során arra törekszünk, hogy korai életszakasztól adottságainak maximális kihasználásával a mindennapi élet tevékenységeit egyre kevesebb segítséggel tudják elvégezni, A tanítási tanulási folyamatba minél eredményesebben bevonhatók legyenek, Megfelelı irányítás mellett egyszerő értékteremtı munkatevékenységek elvégzésére képes fiatalokká váljanak, hogy minél teljesebb emberi életet élhessenek. Egyéni képességeik figyelembe vételével jussanak magasabb szintő ismeretekhez a társadalmi integrációban és alkalmazkodásban Alakuljon ki és kerüljön az egyéni adottság alapján elérhetı legmagasabb szintre a tanulók munkához, önkiszolgálásához való viszonya Ismerjék meg a szabadidı eltöltésének hasznos módjait, szeressék meg azokat és lehetıségeik szerint építsék be egyéni életvezetésükbe. Igyekezzenek egészségesen élni, testüket gondozni, karban tartani, ápolni. Ismerjék meg környezetüket, óvják azt és kerüljék a veszélyeket Legyenek képesek a környezetükkel való kultúrált kommunikációra, értsék annak közléseit, jelzéseit és erre megfelelıen tudjanak reagálni. Az intézmény egyes, részben önálló szakmai egységei önálló célokat és feladatokat valósítanak meg, de ezek a célok és feladatok az alapvetı stratégiai céloktól és feladatoktól nem térhetnek el A nevelı-oktató munka feladatai egyénre szóló fejlesztés egyéni képességek kibontakoztatása hátrányok csökkentése, ami a szociális kulturális környezet eltérésébıl fakad erısítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat 18

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása Jogi háttér Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden állampolgár fogyasztóként a következı

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben