A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja."

Átírás

1 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır

2 2008 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı Bevezetés Alapelvek Jogszabályi alapok Az intézmény elnevezése, elérhetısége Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény mőködési területe, beiskolázási körzete Az intézmény rövid bemutatása, küldetése Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai Az intézmény tanulónépessége, szociológiai helyzetképe A pedagógiai program szerkesztésének elvei Az óvodai nevelés programja Jogszabályi alapok Felvétel az óvodába Óvodánk bemutatása Óvodánk nevelési alapelvei, célkitőzései, feladatai Gyermek és ifjúságvédelem Szülı, gyermek, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevı óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok A nevelési program végrehajtásához szükséges, nevelımunkát segítı eszközök, felszerelések jegyzéke Környezeti és egészségnevelési feladatok Az óvodai élet megszervezése Tevékenységi területek és heti rendszerességük a gyógypedagógiai óvodánkban Az általános iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı programok Szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök jegyzéke Szülı, tanuló, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Egészségnevelési és környezeti nevelési program.25. 3

4 3.12 Fogyasztóvédelmi program Az iskolában folyó nevelı-oktató munka ellenırzése, mérési értékelési, minıségbiztosítási rendszere A tanórán kívüli foglalkozások rendje A sportolás és a mindennapos testmozgás biztosítása Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Az alapfokú iskola helyi tanterve Jogi és szakmai alapok Foglalkozások szervezésének alapelvei Az intézmény felvételének rendje Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az értékelés rendszere A tankönyvek kiválasztásának elvei Az iskolai fejlesztés szakaszai Képesség szerint differenciált csoportok szervezése Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció Az egyéni fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz felhasználható órakeret beillesztése Az iskolában tanított tantárgyak elnevezései és óraszámai A szabadon felhasználható órakeret alkalmazása és beillesztése az óratervbe Szükséges dolgozói létszám A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A fejlesztı iskola nevelési programja Törvényi háttér A fejlesztı iskolai nevelés-oktatás A rehabilitációs pedagógiai program A tanulói jogviszony A továbbhaladás Átjárhatóság az iskola többi osztályába Csoportlétszám A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek akadályozottságuk szerinti besorolása Nevelési program A fejlesztı iskolai oktatás feltételei Az értékelés rendszere a fejlesztı iskolai oktatásban Pervazív fejlıdési zavarral élı gyermekek óvodai és iskolai nevelése Törvényi háttér Az autista gyermekek jellemzése Általános alapelvek Az autizmus specifikus gyógypedagógia általános céljai Tanulói jogviszony Az óvodai nevelés Az iskolai nevelés-oktatás

5 6.8 A szülı és a pedagógus együttmőködése Mérés és értékelés A Készségfejlesztı Speciális Szakiskola szakmai programja Az intézmény mőködésének jogszabályi alapjai Felvétel a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolába A szakiskola bemutatása Célok és feladatok a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában A továbbhaladás feltételei a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában Az értékelés rendszere, formái A tankönyvek kiválasztásának elvei a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában A speciális szakiskola órateve Rehabilitációs órakeret alakulása a évfolyamon A évfolyam Rehabilitációs órakeret alakulása a évfolyamon Szabadon felhasználható órakeret az óraszámokkal A kollégium pedagógiai programja A kollégium mőködésének jogi alapjai A kollégiumi felvétel és mőködés rendje A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitőzései A tanulók életrendje, tanulása, szabadidejének szervezése A tanulók fejlıdését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, életkezdését segítı tevékenységek Hátrányos helyzető tanulóknak szervezett felzárkóztató társadalmi beilleszkedést segítı programok terve Közösségi élet fejlesztése, mővelıdési és sporttevékenységek szervezése Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı tevékenységek A kollégium hagyományos rendezvényei Az iskolával és a szülıvel való kapcsolattartás együttmőködés formái Nemzeti, etnikai kisebbségnevelés a Kollégiumban A kollégiumban folyó nevelı-oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszere Kollégiumi mőködés óraszámai Szükséges dolgozói létszám Eszközszükséglet a kollégiumban Különleges Gyermekotthon A Gyermekotthonra vonatkozó strukturális szabályok A szakmai program megvalósításának összetevıi A gyermekotthon kapcsolatrendszere A Minıségbiztosítás elemei Elbocsátás az otthonból Az utógondozás Dokumentáció A Pedagógiai Program érvényessége

6 Beköszöntı A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon nem a megszokott iskolák közé tartozik. Egy sajátos többcélú intézmény, amelynek légkörét az egymásrautaltság, egymás megsegítése és a jól felfogott intimitás hatják át. Nevelési és oktatási elveinket, céljainkat és az ebbıl eredı feladatainkat meghatározza intézményünk speciális jellege. Sérült és ép emberek együttélése jelenti a mindennapokat. Ebben a közegben kell elfogadni a másságot, tiszteletben tartani azt, hogy sérült gyermekek és a velük foglalkozó felnıttek egymásért dolgoznak. A ránk bízott gyermekeknek nem a fogyatékosságait hangsúlyozzuk, hanem az adott értelmi képességeknek minél maximálisabb fejlesztésére és kihasználására törekszünk. Különösen fontos, hogy a sérült gyermeket, mint teljes embert nézzük, megkeressük azokat a képességeiket, amelyekben erıs és képes a teljes értékő tevékenységre. Hinnünk kell, hogy minden embernek célja, feladata kell, hogy legyen ebben a világban, s mi segíthetünk ennek megtalálásában. Ezért meg kell teremtenünk sérült gyermekeinknek és fiataljainknak az öröm, a boldogság, a megelégedettség és a biztonság komfortos érzését. Nem a másságon sajnálkozunk, hanem megpróbáljuk gyermekeinket a humanista nevelési eszméken keresztül megközelíteni és megérteni. Munkánk minden területén a legnemesebb emberi értékeket szeretnénk megvalósítani, melynek középpontjában a szeretet áll. Ezt mindig jól és maradéktalanul szeretnénk teljesíteni, ami természetesen szinte elérhetetlen mérce, de megvalósításáért igyekszünk mindent elkövetni. Kedves Olvasó! A fent leírtak szellemében próbáltuk összeállítani Pedagógiai programunkat. Fejezetei és az abból adódó megvalósítandó feladatok biztosítják a ránk bízottak legmesszemenıbb szolgálatát, az intézményt fenntartók, a szülık valamint az iskola külsı közönségének megelégedését. 6

7 1. Bevezetés l. l. Alapelvek Ez a pedagógiai program az 1998-ban készült és jóváhagyott pedagógiai program felülvizsgálata, és a jogszabályi és szervezeti változások következtében létrejött változások alapján korrigált és részben átszerkesztett változata, azzal jogfolytonos. l.2. Jogszabályi alapok A pedagógiai program készítésénél és módosításánál alkalmazott jogszabályok: Az évi LXXIX. törvény a Közoktatásról Az évi LXXVI. törvény a Szakképzésrıl Az évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlıségük biztosításáról A közoktatásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet A sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. Az intézmény alapító okirata Az önkormányzat minıségirányítási programja Az intézmény minıségirányítási programja 1.3. Az intézmény elnevezése, elérhetısége Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Cím: 9023 Gyır, Bárczi Gusztáv utca 2. Telefon/Fax: (96) (96) (96) igazgató Internet: Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés, 9021 Gyır, Árpád u

8 1.5. Az intézmény alaptevékenysége (alapító okirat alapján) Óvodai nevelés sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése középsúlyos értelmi fogyatékos, autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek óvodai nevelése Alapfokú oktatás sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása, nevelése autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek oktatásának, nevelésének ellátása szorgalmi idıben, napi bejárással halmozottan fogyatékos (középsúlyos értelmi fogyatékos és testi vagy érzékszervi fogyatékos) Gyır- és Gyır környéki gyermekek oktatásának, nevelésének ellátása kis létszámú terápiás fejlesztı csoportos formában, szorgalmi idıben napi bejárással fejlesztı iskolai oktatás súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére annak a tanítási évnek az elsı napjától, amelyben a 6. életévüket betöltik Szakmai középfokú oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása az alapoktatásból kikerülık készségfejlesztı speciális szakiskolai oktatása Oktatást kiegészítı tevékenység napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára Oktatást kiegészítı tevékenység: pedagógiai szakszolgálat - az intézmény tanulóinak logopédiai ellátása - gyógytestnevelés, gyógytorna Egyéb vendéglátás óvodai intézményi közétkeztetés iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés Egyéb sporttevékenység diáksport Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása gyermek- és ifjúságvédelem feladatai nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülı középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, fiatal felnıttek számára otthont nyújtó (teljes körő) ellátást biztosít különleges gyermekotthoni formában család- és utógondozás a gyermekotthonban ellátott gyermekek és fiatal felnıttek részére 8

9 1.6. Az intézmény mőködési területe, beiskolázási körzete Beiskolázási körzetünk Gyır-Moson-Sopron megye területe. Tanulóink a Gyır-Moson- Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Szakértıi Bizottság) véleménye alapján kerülnek beiskolázásra ben történt megállapodás alapján a Gyır Megyei Jogú Város speciális nevelési igényő (értelmileg akadályozott) gyermekeit is intézményünk fogadja Az intézmény rövid bemutatása, küldetése A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon a Gyır-Moson-Sopron Megye területén élı értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók nevelését oktatását látja el óta fogadunk gyógypedagógiai fejlesztést igénylı gyermekeket. Óvodásaink 3 éves kortól nyernek felvételt. Egyéni és csoportos foglalkozások során korrigáljuk a fennálló rendellenességeket, és megelızzük a következményes ártalmak kialakulását. Iskolai tagozatunk 8 évfolyamos, ahol a fejlesztés speciális tanterv alapján történik évfolyam, szakképzési elıkészítıként mőködik. Készségfejlesztı Speciális Szakiskolánk évfolyamain ( évfolyam) az életkezdéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása folyik. Alapvetı küldetése intézményünknek, hogy a bekerülı értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek és fiatalok számára egyéni szükségleteiknek és személyiségállapotuknak, valamint mentális képességeiknek megfelelı nevelést, oktatást és fejlesztést biztosítsuk. Értelmileg akadályozott tanulóink felnıtt korukra sem válnak önálló életvezetésre alkalmassá. Küldetésünk alapja, hogy minél irányíthatóbb, együttmőködıbb, alkalmazkodóbb és elemi munkavégzésre képes fiatalokat neveljünk Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai: Az értelmileg akadályozott gyermekek korrekciós nevelése-oktatása során arra törekszünk, hogy korai életszakasztól adottságainak maximális kihasználásával a mindennapi élet tevékenységeit egyre kevesebb segítséggel tudják elvégezni, A tanítási tanulási folyamatba minél eredményesebben bevonhatók legyenek, Megfelelı irányítás mellett egyszerő értékteremtı munkatevékenységek elvégzésére képes fiatalokká váljanak, hogy minél teljesebb emberi életet élhessenek. 9

10 Egyéni képességeik figyelembe vételével jussanak magasabb szintő ismeretekhez a társadalmi integrációban és alkalmazkodásban Alakuljon ki és kerüljön az egyéni adottság alapján elérhetı legmagasabb szintre a tanulók munkához, önkiszolgálásához való viszonya Ismerjék meg a szabadidı eltöltésének hasznos módjait, szeressék meg azokat és lehetıségeik szerint építsék be egyéni életvezetésükbe. Igyekezzenek egészségesen élni, testüket gondozni, karban tartani, ápolni. Ismerjék meg környezetüket, óvják azt és kerüljék a veszélyeket Legyenek képesek a környezetükkel való kultúrált kommunikációra, értsék annak közléseit, jelzéseit és erre megfelelıen tudjanak reagálni. Az intézmény egyes, részben önálló szakmai egységei önálló célokat és feladatokat valósítanak meg, de ezek a célok és feladatok az alapvetı stratégiai céloktól és feladatoktól nem térhetnek el Az intézmény tanulónépessége, szociológiai helyzetképe Az utóbbi években a tanulói létszámunk 9-10%-a állami gondoskodásban részesül. A gyermekek kis hányada él gondoskodó, biztonságos hátteret nyújtó családi környezetben. Jó anyagi körülmények között élı gyermekek száma minimális. Sok az iskolázatlan, lecsúszott egzisztenciájú munkanélküli, fogyatékos vagy rokkant szülı. Az utóbbi családi környezetbıl érkezı gyermekek hátránya halmozódik A pedagógiai program szerkesztésének elvei Intézményünk, mint többcélú közoktatási intézmény, egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot /Kt. 45 (4)/ készített. Az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési programot, a pervazív fejlıdési zavarban szenvedı gyermekek számára óvodai programot és iskolai tantervet, fejlesztı iskolai rehabilitációs pedagógiai programot, iskolai nevelési programot és helyi tantervet, szakiskolai szakmai programot, kollégiumi pedagógiai programot készít, amelynek elsı fejezetében azokat az elveket rögzíti, amelyek a teljes intézményi mőködést átfogják. Az ezt követı pontokban a szakmailag önálló egységek speciális sajátosságait, egyedi programjait, tantervét tartalmazó programok kerültek összeállításra. Ezekben a pontokban már nem ismételjük meg az általános fejezetekben meghatározottakat. A nevelési program általában a teljes intézménystruktúrára vonatkozik. 10

11 2. Az óvodai nevelés programja 2.1. Jogszabályi alapok A Közoktatásról szóló törvény évi módosítása az óvodák mőködését, az óvodákban folyó pedagógiai munka alapjait nem érintette, nem változtatta meg. Az óvodai nevelı munka Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülı óvodai nevelési program alapján folyik. Vonatkozó jogszabályok évi LXXIX. törvény A közoktatásról /1996 (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve, és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet Felvétel az óvodába Az a gyermek kerülhet a gyógypedagógia óvodánkba, aki rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, s megfelel a következı minimum-követelménynek a 6 hét próbaidı végére. mozgás terén: gondozás terén: helyzet és helyváltoztató alapmozgásokra képes legyen együttmőködı kommunikáció terén: figyel a beszélıre, minimális kontaktus kialakítható vele, szociális fejlettség terén: csoportban nevelhetı, önmagára és társaira nem jelent veszélyt Óvodánk bemutatása Intézetünk óvodájában a Gyır-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján 3 éves kortól fogadjuk a gyermekeket. Az elhelyezéshez szülıi beleegyezés szükséges. A gyermekfelügyelık délelıttönként állandó segítséget biztosítanak, délutánonként és hétvégenként ık végzik a nevelési, gondozási feladatokat. Óvodánk bentlakásos formában mőködik, de fogad naponta otthonról érkezı gyermekeket is. Legfontosabb feladataink az önkiszolgálással kapcsolatos teendık elsajátítása, a közösségi életre nevelés, a beszédindítás és az iskolára való felkészítés. 11

12 Munkánk eredményeként gyermekeink önmagunkhoz képest fejlıdést mutatnak, neveltségi szintjük lehetıvé teszi az iskolai tagozaton való nevelı-oktató munka folytatását. Néhány gyermeket sikerült a tanulásban akadályozottak iskolájába áthelyezni. Óvodánk nyitottságát bizonyítja az a több éves hagyomány, hogy a város egyik ép gyermekeket foglalkoztató óvodájával közös ünnepeket szervezünk, ezzel is elısegítve gyermekeink elfogadását Óvodánk nevelési alapelvei, célkitőzései, feladatai Alapelvek - Pedagógiai munkánk kiindulópontja a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatása, emberi jogainak és szabadságának tiszteletben tartása. - A gyermekek teljes jogú tagként vegyenek részt az óvodai ellátásban. - Olyan szolgáltató rendszert biztosítunk, amely tiszteletben tartja a gyermeket, mint fejlıdı személyiséget, elısegíti testi, lelki, értelmi fejlıdését és különleges védelemben részesíti. - A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelı munkáját, másrészt új és speciális nevelési hatásokkal egészíti ki Célkitőzések Olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítását. A speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasznyújtás. Az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszik: -az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, attitődök, normák kialakítására, -speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíti az egyre pontosabb észlelést, fejleszti a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezetet, elısegíti a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását. -a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapoz, -a program gyógypedagógiai hagyományokra, a legújabb szakirodalomra, a gazdag tapasztalatokra támaszkodik, a sérült gyermek egyéni szükségleteihez, eltérı fejlıdési üteméhez igazodik, -differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással szolgálja a képességfejlesztést, törekszik a hiányosan mőködı képességek korrekciójára valamennyi területen. 12

13 A fejlesztés legfontosabb területei: -közösségi magatartás kialakítása, -önkiszolgálás fejlesztése, -a nagymozgások kialakítása, korrigálása, az egyensúlyérzék fejlesztése, -a manuális készség fejlesztése, -a beszédszervek ügyesítése, a beszéd indítása, -a játéktevékenység fejlesztése -a speciális zenei nevelés alapjainak lerakása Feladatok Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése Egészséges életmód alakítása -segítse elı, hogy mozgásuk harmonikus összerendezett legyen, -sajátítsák el az egészséges életmód szokásait, -ismerjék fel a legalapvetıbb testi szükségleteiket, és maguk is járuljanak hozzá kielégítésükhöz, -legyenek egészségesek, edzettek, alkalmazkodó képesek, -legyen egészséges és biztonságos a környezetük Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az óvodáskorú gyermek jellemzı sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derős, szeretetteljes légkör vegye körül. Fontos, hogy szocializációjuk szempontjából az óvodai nevelés: -tegye vonzóvá az óvodai közösséget, -biztosítsa akaratának fejlıdését (önállóság, önfegyelem, feladattudat, feladattartás, szabálytudat), -járuljon hozzá erkölcsi tulajdonságuknak a fejlıdéséhez (segítıkészség, figyelmesség, barátkozás), Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Kiemelt jelentıségő az anyanyelv fejlesztése: -keltse fel a gyermek beszéd iránti érdeklıdését -fejlessze a gyermek beszédmegértését -alakítson ki ösztönzı légkört a beszéd megindításához -alakítsa ki a szóbeli közlés igényét -fejlessze a gyermekek hallását, illetve hallási megkülönböztetı képességét, -alakítsa ki és fejlessze a gyermek aktív és passzív szókincsét -készítse elı a mondatalkotást 13

14 -biztosítson a gyermekeknek változatos tevékenységet, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetrıl -fejlessze a gyermekek érzékelésének, észlelésének emlékezetének figyelmének, képzeletének gondolkodásának kialakítását. Gyermekeink különbözı fejlettségi szinten állnak, ezért kiemelt feladat a differenciált fejlesztés, különösen a szociálisan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatása Gyermek-és ifjúságvédelem Tanév elején a hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek adatainak összegyőjtése, nyilvántartásba vétele. Szülık tájékoztatása a gyermekekkel kapcsolatos ügyek intézésérıl. Az igazolatlanul hiányzó tanulók jelzése az illetékes önkormányzatoknál. Rendszeres tájékozódás a problémás családok helyzetérıl. Szükség esetén családlátogatások szervezése, környezettanulmányok készítése. Kapcsolattartás a gyermek és ifjúságvédelmi munkával foglalkozó intézményekkel. Jogszabály változások figyelemmel kisérése. Gyermek és ifjúságvédelmi fogadóóra szülık számára, elıre meghirdetett idıpontokban. Intézményünkben november 30. óta mőködik gyermekotthon. Az egység a SZMSZ valamint Szakmai Program alapján mőködik Szülı, gyermek, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlıdését. Ennek alapvetı feltétele a családdal való együttmőködés. Az együttmőködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelısség. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményezı. A kapcsolattartás formái: -szülıi értekezlet -nyílt nap -egyéni beszélgetések -kölcsönös támogatás -koordinált pedagógiai tevékenység Ennek feltétele a kölcsönös bizalom, ıszinteség, korrekt magatartás Nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevı óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok Óvodánkban a kis létszámra való tekintettel az etnikai és kisebbségi kultúrából adódó problémákat helyi körülmények között megoldjuk. 14

15 2.8. A nevelési program végrehajtásához szükséges nevelı munkát segítı eszközök, felszerelések jegyzéke Az óvodai csoportokban a felszerelési és eszköz jegyzékben foglaltak egy része már beszerzésre került. Az óvodai felszerelések és eszközök jegyzékét a 8.sz. melléklet tartalmazza Környezeti és egészségnevelési feladatok A környezeti és egészségnevelési feladatok óvodánkban az egész nap folyamán jelen vannak. Az óvodai élet megszervezésénél alapvetı szempont, hogy a környezeti és egészségügyi szokások kialakítását az alapoktól kell elkezdeni. Célok: -higiénés szokások kialakítása (testápolás, öltözködés, táplálkozás, mozgástestedzés, pihenés-alvás), -igény kialakítása a mindennapos testmozgásra, -a gyermek érdeklıdésének felkeltése a szőkebb környezet élı és élettelen tárgyai iránt, -helyes viselkedési szokások kialakítása a környezet megvédése érdekében Az óvodai élet megszervezése Személyi feltételek, óvodai csoportonként: -2 fı óvónı (gyógypedagógus) -1 fı gyógypedagógiai asszisztens/ gyermekfelügyelı -1 fı dajka Tárgyi feltételek: -csoportszoba, -gyermekmosdó, zuhanyzó, -gyermek öltözı, -nevelıi szoba, -ünnepélyek lebonyolítására szolgáló közös helyiség, -tornaszoba, -jól felszerelt tágas udvar 15

16 Az óvoda napirendje A közösségi élet kerete a napirend, amely biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenést, életkoruknak és egyéni szükségleteiknek megfelelı váltakozását. A napirendet rugalmasan kezeljük és figyelembe vesszük a rendszeresség és következetesség elvét Tevékenységi területek és heti rendszerességük a gyógypedagógiai óvodánkban a foglalkozási területek heti elıfordulás a foglalkozás formája anyanyelv 5 csoportos, egyéni mozgásfejlesztés 5 csoportos önkiszolgálás 2 egyéni, mikrocsoportos vizuomotoros fejlesztés 3 mikrocsoportos vagy egyéni játékra nevelés 3 csoportos, mikrocsoportos vagy egyéni egyéni fejlesztés 5 egyéni zenei nevelés alapjai 2 mikrocsoportos Kiegészítı terápiák: Logopédiai kezelés: megkésett terápia Speciális úszásoktatás elemei: vízhez szoktatás, a vízben való biztos mozgás, a helyes levegıvétel elsajátítása, az úszás elıkészítése, a siklás-esetleg úszás- megtanítása erre kiképzett gyógypedagógus úszóedzı vezetésével. Terápiás lovagoltatás: a szülı igénye szerint az erre alkalmas gyermekek terápiája erre kiképzett szakember vezetésével. Gyógytorna vagy gyógytestnevelés, illetve konduktív fejlesztés. Speciális zenei fejlesztés Óvodai programunk az Add a kezed értelmileg akadályozott óvodások nevelési programjának adaptációja (1. sz. melléklet). 16

17 3. Az általános iskola nevelési programja 3.1 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelı-oktató munkánk pedagógiai alapelvei Az intézmény hagyományaival, tapasztalataival és a korszerő gyógypedagógia módszereivel, eszközeivel teljesíti feladatait. A megye olyan többcélú intézménye, amely ellátja az értelmileg akadályozott óvodáskorú gyermekek fejlesztését, valamint a tankötelezettség teljes idıszakában biztosítja az értelmileg akadályozott tanulók számára a speciális oktatást. Az intézmény mőködésében minden szinten érvényesülnek a gyógypedagógia általános alapelvei (korrektív jelleg, kompenzáló, habilitációs és rehabilitációs tevékenységek). Pedagógiai munkánk kiindulópontja a gyermekek képességeinek maximális kihasználása. Munkánkat a demokrácia és a humanizmus értékei hatják át Olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amely biztosítja számukra az egyenértékőség érzését Tanulóinkat az értékteremtı munkatevékenység élményében részesítjük. A gyermekek által értelmezhetı alapvetı emberi értékek tisztelete. Munkánkat a normalizációs elv alapján végezzük. A nevelés oktatás során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: Az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos irányításra van szükség. A szenzoros és mozgásos közlések befogadására fogékonyabbak a tanulók, ezért szemléletes rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel eredményesebb a fejlesztés. Tanulásukban, ismeretszerzésük tervezésénél számolni kell a rövid idejő odafordulással, tevékenységi kedvvel, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével. A tanulási tempó, a bevésés jelentıs változása, a tanulási helyzetekhez való kötıdés, a bizonytalan megırzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a sok és eltérı helyzetekben végzett gyakorlást. A szociális képességek területén jelentkezı akadályozottságok ( pl. a normakövetés képességének zavara, kooperatív készségek hiánya, a kritikátlanság, az önfegyelem hiánya, kommunikációs zavarok) korrekcióját a fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem elıtt kell tartani. 17

18 A fejlesztést nehezítı külsı tényezık (hospitalizáció, helytelen szülıi magatartás, a diszharmonikus személyiségfejlıdés következményeként fellépı magatartászavar stb.) esetén különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. érzékszervek mőködési zavarai, mozgászavar, epilepszia) jelentıs mértékben befolyásolják az egész személyiség fejlıdését. A pedagógiai folyamat során tág teret kell biztosítani a hátrányok kezelésére, az egyéni bánásmódra. A nagy mértékő egyéni különbségek miatt a csoportok összetétele rendkívül heterogén. Ez a pedagógiai helyzet csak a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal (habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, gyógytorna, logopédia, különféle terápiák) oldható meg optimálisan Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai Az értelmileg akadályozott gyermekek korrekciós nevelése-oktatása során arra törekszünk, hogy korai életszakasztól adottságainak maximális kihasználásával a mindennapi élet tevékenységeit egyre kevesebb segítséggel tudják elvégezni, A tanítási tanulási folyamatba minél eredményesebben bevonhatók legyenek, Megfelelı irányítás mellett egyszerő értékteremtı munkatevékenységek elvégzésére képes fiatalokká váljanak, hogy minél teljesebb emberi életet élhessenek. Egyéni képességeik figyelembe vételével jussanak magasabb szintő ismeretekhez a társadalmi integrációban és alkalmazkodásban Alakuljon ki és kerüljön az egyéni adottság alapján elérhetı legmagasabb szintre a tanulók munkához, önkiszolgálásához való viszonya Ismerjék meg a szabadidı eltöltésének hasznos módjait, szeressék meg azokat és lehetıségeik szerint építsék be egyéni életvezetésükbe. Igyekezzenek egészségesen élni, testüket gondozni, karban tartani, ápolni. Ismerjék meg környezetüket, óvják azt és kerüljék a veszélyeket Legyenek képesek a környezetükkel való kultúrált kommunikációra, értsék annak közléseit, jelzéseit és erre megfelelıen tudjanak reagálni. Az intézmény egyes, részben önálló szakmai egységei önálló célokat és feladatokat valósítanak meg, de ezek a célok és feladatok az alapvetı stratégiai céloktól és feladatoktól nem térhetnek el A nevelı-oktató munka feladatai egyénre szóló fejlesztés egyéni képességek kibontakoztatása hátrányok csökkentése, ami a szociális kulturális környezet eltérésébıl fakad erısítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat 18

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása Jogi háttér Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden állampolgár fogyasztóként a következı

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola fogyasztóvédelmi programja

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola fogyasztóvédelmi programja TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai tagozata

Értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai tagozata Értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai tagozata Az ember az a lény, aki természeténél fogva kapcsolatokban létezik és gondolkodik. A másik ember nélkül

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Pedagógiai Program. 6. számú melléklet (készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés)

Pedagógiai Program. 6. számú melléklet (készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben