A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja."

Átírás

1 A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır

2 2008 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı Bevezetés Alapelvek Jogszabályi alapok Az intézmény elnevezése, elérhetısége Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény mőködési területe, beiskolázási körzete Az intézmény rövid bemutatása, küldetése Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai Az intézmény tanulónépessége, szociológiai helyzetképe A pedagógiai program szerkesztésének elvei Az óvodai nevelés programja Jogszabályi alapok Felvétel az óvodába Óvodánk bemutatása Óvodánk nevelési alapelvei, célkitőzései, feladatai Gyermek és ifjúságvédelem Szülı, gyermek, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevı óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok A nevelési program végrehajtásához szükséges, nevelımunkát segítı eszközök, felszerelések jegyzéke Környezeti és egészségnevelési feladatok Az óvodai élet megszervezése Tevékenységi területek és heti rendszerességük a gyógypedagógiai óvodánkban Az általános iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı programok Szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök jegyzéke Szülı, tanuló, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Egészségnevelési és környezeti nevelési program.25. 3

4 3.12 Fogyasztóvédelmi program Az iskolában folyó nevelı-oktató munka ellenırzése, mérési értékelési, minıségbiztosítási rendszere A tanórán kívüli foglalkozások rendje A sportolás és a mindennapos testmozgás biztosítása Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Az alapfokú iskola helyi tanterve Jogi és szakmai alapok Foglalkozások szervezésének alapelvei Az intézmény felvételének rendje Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az értékelés rendszere A tankönyvek kiválasztásának elvei Az iskolai fejlesztés szakaszai Képesség szerint differenciált csoportok szervezése Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció Az egyéni fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz felhasználható órakeret beillesztése Az iskolában tanított tantárgyak elnevezései és óraszámai A szabadon felhasználható órakeret alkalmazása és beillesztése az óratervbe Szükséges dolgozói létszám A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A fejlesztı iskola nevelési programja Törvényi háttér A fejlesztı iskolai nevelés-oktatás A rehabilitációs pedagógiai program A tanulói jogviszony A továbbhaladás Átjárhatóság az iskola többi osztályába Csoportlétszám A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek akadályozottságuk szerinti besorolása Nevelési program A fejlesztı iskolai oktatás feltételei Az értékelés rendszere a fejlesztı iskolai oktatásban Pervazív fejlıdési zavarral élı gyermekek óvodai és iskolai nevelése Törvényi háttér Az autista gyermekek jellemzése Általános alapelvek Az autizmus specifikus gyógypedagógia általános céljai Tanulói jogviszony Az óvodai nevelés Az iskolai nevelés-oktatás

5 6.8 A szülı és a pedagógus együttmőködése Mérés és értékelés A Készségfejlesztı Speciális Szakiskola szakmai programja Az intézmény mőködésének jogszabályi alapjai Felvétel a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolába A szakiskola bemutatása Célok és feladatok a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában A továbbhaladás feltételei a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában Az értékelés rendszere, formái A tankönyvek kiválasztásának elvei a Készségfejlesztı Speciális Szakiskolában A speciális szakiskola órateve Rehabilitációs órakeret alakulása a évfolyamon A évfolyam Rehabilitációs órakeret alakulása a évfolyamon Szabadon felhasználható órakeret az óraszámokkal A kollégium pedagógiai programja A kollégium mőködésének jogi alapjai A kollégiumi felvétel és mőködés rendje A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitőzései A tanulók életrendje, tanulása, szabadidejének szervezése A tanulók fejlıdését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, életkezdését segítı tevékenységek Hátrányos helyzető tanulóknak szervezett felzárkóztató társadalmi beilleszkedést segítı programok terve Közösségi élet fejlesztése, mővelıdési és sporttevékenységek szervezése Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı tevékenységek A kollégium hagyományos rendezvényei Az iskolával és a szülıvel való kapcsolattartás együttmőködés formái Nemzeti, etnikai kisebbségnevelés a Kollégiumban A kollégiumban folyó nevelı-oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszere Kollégiumi mőködés óraszámai Szükséges dolgozói létszám Eszközszükséglet a kollégiumban Különleges Gyermekotthon A Gyermekotthonra vonatkozó strukturális szabályok A szakmai program megvalósításának összetevıi A gyermekotthon kapcsolatrendszere A Minıségbiztosítás elemei Elbocsátás az otthonból Az utógondozás Dokumentáció A Pedagógiai Program érvényessége

6 Beköszöntı A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon nem a megszokott iskolák közé tartozik. Egy sajátos többcélú intézmény, amelynek légkörét az egymásrautaltság, egymás megsegítése és a jól felfogott intimitás hatják át. Nevelési és oktatási elveinket, céljainkat és az ebbıl eredı feladatainkat meghatározza intézményünk speciális jellege. Sérült és ép emberek együttélése jelenti a mindennapokat. Ebben a közegben kell elfogadni a másságot, tiszteletben tartani azt, hogy sérült gyermekek és a velük foglalkozó felnıttek egymásért dolgoznak. A ránk bízott gyermekeknek nem a fogyatékosságait hangsúlyozzuk, hanem az adott értelmi képességeknek minél maximálisabb fejlesztésére és kihasználására törekszünk. Különösen fontos, hogy a sérült gyermeket, mint teljes embert nézzük, megkeressük azokat a képességeiket, amelyekben erıs és képes a teljes értékő tevékenységre. Hinnünk kell, hogy minden embernek célja, feladata kell, hogy legyen ebben a világban, s mi segíthetünk ennek megtalálásában. Ezért meg kell teremtenünk sérült gyermekeinknek és fiataljainknak az öröm, a boldogság, a megelégedettség és a biztonság komfortos érzését. Nem a másságon sajnálkozunk, hanem megpróbáljuk gyermekeinket a humanista nevelési eszméken keresztül megközelíteni és megérteni. Munkánk minden területén a legnemesebb emberi értékeket szeretnénk megvalósítani, melynek középpontjában a szeretet áll. Ezt mindig jól és maradéktalanul szeretnénk teljesíteni, ami természetesen szinte elérhetetlen mérce, de megvalósításáért igyekszünk mindent elkövetni. Kedves Olvasó! A fent leírtak szellemében próbáltuk összeállítani Pedagógiai programunkat. Fejezetei és az abból adódó megvalósítandó feladatok biztosítják a ránk bízottak legmesszemenıbb szolgálatát, az intézményt fenntartók, a szülık valamint az iskola külsı közönségének megelégedését. 6

7 1. Bevezetés l. l. Alapelvek Ez a pedagógiai program az 1998-ban készült és jóváhagyott pedagógiai program felülvizsgálata, és a jogszabályi és szervezeti változások következtében létrejött változások alapján korrigált és részben átszerkesztett változata, azzal jogfolytonos. l.2. Jogszabályi alapok A pedagógiai program készítésénél és módosításánál alkalmazott jogszabályok: Az évi LXXIX. törvény a Közoktatásról Az évi LXXVI. törvény a Szakképzésrıl Az évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlıségük biztosításáról A közoktatásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet A sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. Az intézmény alapító okirata Az önkormányzat minıségirányítási programja Az intézmény minıségirányítási programja 1.3. Az intézmény elnevezése, elérhetısége Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Cím: 9023 Gyır, Bárczi Gusztáv utca 2. Telefon/Fax: (96) (96) (96) igazgató Internet: Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés, 9021 Gyır, Árpád u

8 1.5. Az intézmény alaptevékenysége (alapító okirat alapján) Óvodai nevelés sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése középsúlyos értelmi fogyatékos, autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek óvodai nevelése Alapfokú oktatás sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása, nevelése autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek oktatásának, nevelésének ellátása szorgalmi idıben, napi bejárással halmozottan fogyatékos (középsúlyos értelmi fogyatékos és testi vagy érzékszervi fogyatékos) Gyır- és Gyır környéki gyermekek oktatásának, nevelésének ellátása kis létszámú terápiás fejlesztı csoportos formában, szorgalmi idıben napi bejárással fejlesztı iskolai oktatás súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére annak a tanítási évnek az elsı napjától, amelyben a 6. életévüket betöltik Szakmai középfokú oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása az alapoktatásból kikerülık készségfejlesztı speciális szakiskolai oktatása Oktatást kiegészítı tevékenység napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára Oktatást kiegészítı tevékenység: pedagógiai szakszolgálat - az intézmény tanulóinak logopédiai ellátása - gyógytestnevelés, gyógytorna Egyéb vendéglátás óvodai intézményi közétkeztetés iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés Egyéb sporttevékenység diáksport Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása gyermek- és ifjúságvédelem feladatai nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülı középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, fiatal felnıttek számára otthont nyújtó (teljes körő) ellátást biztosít különleges gyermekotthoni formában család- és utógondozás a gyermekotthonban ellátott gyermekek és fiatal felnıttek részére 8

9 1.6. Az intézmény mőködési területe, beiskolázási körzete Beiskolázási körzetünk Gyır-Moson-Sopron megye területe. Tanulóink a Gyır-Moson- Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Szakértıi Bizottság) véleménye alapján kerülnek beiskolázásra ben történt megállapodás alapján a Gyır Megyei Jogú Város speciális nevelési igényő (értelmileg akadályozott) gyermekeit is intézményünk fogadja Az intézmény rövid bemutatása, küldetése A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon a Gyır-Moson-Sopron Megye területén élı értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók nevelését oktatását látja el óta fogadunk gyógypedagógiai fejlesztést igénylı gyermekeket. Óvodásaink 3 éves kortól nyernek felvételt. Egyéni és csoportos foglalkozások során korrigáljuk a fennálló rendellenességeket, és megelızzük a következményes ártalmak kialakulását. Iskolai tagozatunk 8 évfolyamos, ahol a fejlesztés speciális tanterv alapján történik évfolyam, szakképzési elıkészítıként mőködik. Készségfejlesztı Speciális Szakiskolánk évfolyamain ( évfolyam) az életkezdéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása folyik. Alapvetı küldetése intézményünknek, hogy a bekerülı értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek és fiatalok számára egyéni szükségleteiknek és személyiségállapotuknak, valamint mentális képességeiknek megfelelı nevelést, oktatást és fejlesztést biztosítsuk. Értelmileg akadályozott tanulóink felnıtt korukra sem válnak önálló életvezetésre alkalmassá. Küldetésünk alapja, hogy minél irányíthatóbb, együttmőködıbb, alkalmazkodóbb és elemi munkavégzésre képes fiatalokat neveljünk Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai: Az értelmileg akadályozott gyermekek korrekciós nevelése-oktatása során arra törekszünk, hogy korai életszakasztól adottságainak maximális kihasználásával a mindennapi élet tevékenységeit egyre kevesebb segítséggel tudják elvégezni, A tanítási tanulási folyamatba minél eredményesebben bevonhatók legyenek, Megfelelı irányítás mellett egyszerő értékteremtı munkatevékenységek elvégzésére képes fiatalokká váljanak, hogy minél teljesebb emberi életet élhessenek. 9

10 Egyéni képességeik figyelembe vételével jussanak magasabb szintő ismeretekhez a társadalmi integrációban és alkalmazkodásban Alakuljon ki és kerüljön az egyéni adottság alapján elérhetı legmagasabb szintre a tanulók munkához, önkiszolgálásához való viszonya Ismerjék meg a szabadidı eltöltésének hasznos módjait, szeressék meg azokat és lehetıségeik szerint építsék be egyéni életvezetésükbe. Igyekezzenek egészségesen élni, testüket gondozni, karban tartani, ápolni. Ismerjék meg környezetüket, óvják azt és kerüljék a veszélyeket Legyenek képesek a környezetükkel való kultúrált kommunikációra, értsék annak közléseit, jelzéseit és erre megfelelıen tudjanak reagálni. Az intézmény egyes, részben önálló szakmai egységei önálló célokat és feladatokat valósítanak meg, de ezek a célok és feladatok az alapvetı stratégiai céloktól és feladatoktól nem térhetnek el Az intézmény tanulónépessége, szociológiai helyzetképe Az utóbbi években a tanulói létszámunk 9-10%-a állami gondoskodásban részesül. A gyermekek kis hányada él gondoskodó, biztonságos hátteret nyújtó családi környezetben. Jó anyagi körülmények között élı gyermekek száma minimális. Sok az iskolázatlan, lecsúszott egzisztenciájú munkanélküli, fogyatékos vagy rokkant szülı. Az utóbbi családi környezetbıl érkezı gyermekek hátránya halmozódik A pedagógiai program szerkesztésének elvei Intézményünk, mint többcélú közoktatási intézmény, egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot /Kt. 45 (4)/ készített. Az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési programot, a pervazív fejlıdési zavarban szenvedı gyermekek számára óvodai programot és iskolai tantervet, fejlesztı iskolai rehabilitációs pedagógiai programot, iskolai nevelési programot és helyi tantervet, szakiskolai szakmai programot, kollégiumi pedagógiai programot készít, amelynek elsı fejezetében azokat az elveket rögzíti, amelyek a teljes intézményi mőködést átfogják. Az ezt követı pontokban a szakmailag önálló egységek speciális sajátosságait, egyedi programjait, tantervét tartalmazó programok kerültek összeállításra. Ezekben a pontokban már nem ismételjük meg az általános fejezetekben meghatározottakat. A nevelési program általában a teljes intézménystruktúrára vonatkozik. 10

11 2. Az óvodai nevelés programja 2.1. Jogszabályi alapok A Közoktatásról szóló törvény évi módosítása az óvodák mőködését, az óvodákban folyó pedagógiai munka alapjait nem érintette, nem változtatta meg. Az óvodai nevelı munka Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülı óvodai nevelési program alapján folyik. Vonatkozó jogszabályok évi LXXIX. törvény A közoktatásról /1996 (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve, és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet Felvétel az óvodába Az a gyermek kerülhet a gyógypedagógia óvodánkba, aki rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, s megfelel a következı minimum-követelménynek a 6 hét próbaidı végére. mozgás terén: gondozás terén: helyzet és helyváltoztató alapmozgásokra képes legyen együttmőködı kommunikáció terén: figyel a beszélıre, minimális kontaktus kialakítható vele, szociális fejlettség terén: csoportban nevelhetı, önmagára és társaira nem jelent veszélyt Óvodánk bemutatása Intézetünk óvodájában a Gyır-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján 3 éves kortól fogadjuk a gyermekeket. Az elhelyezéshez szülıi beleegyezés szükséges. A gyermekfelügyelık délelıttönként állandó segítséget biztosítanak, délutánonként és hétvégenként ık végzik a nevelési, gondozási feladatokat. Óvodánk bentlakásos formában mőködik, de fogad naponta otthonról érkezı gyermekeket is. Legfontosabb feladataink az önkiszolgálással kapcsolatos teendık elsajátítása, a közösségi életre nevelés, a beszédindítás és az iskolára való felkészítés. 11

12 Munkánk eredményeként gyermekeink önmagunkhoz képest fejlıdést mutatnak, neveltségi szintjük lehetıvé teszi az iskolai tagozaton való nevelı-oktató munka folytatását. Néhány gyermeket sikerült a tanulásban akadályozottak iskolájába áthelyezni. Óvodánk nyitottságát bizonyítja az a több éves hagyomány, hogy a város egyik ép gyermekeket foglalkoztató óvodájával közös ünnepeket szervezünk, ezzel is elısegítve gyermekeink elfogadását Óvodánk nevelési alapelvei, célkitőzései, feladatai Alapelvek - Pedagógiai munkánk kiindulópontja a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatása, emberi jogainak és szabadságának tiszteletben tartása. - A gyermekek teljes jogú tagként vegyenek részt az óvodai ellátásban. - Olyan szolgáltató rendszert biztosítunk, amely tiszteletben tartja a gyermeket, mint fejlıdı személyiséget, elısegíti testi, lelki, értelmi fejlıdését és különleges védelemben részesíti. - A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelı munkáját, másrészt új és speciális nevelési hatásokkal egészíti ki Célkitőzések Olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítását. A speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasznyújtás. Az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszik: -az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, attitődök, normák kialakítására, -speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíti az egyre pontosabb észlelést, fejleszti a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezetet, elısegíti a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását. -a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapoz, -a program gyógypedagógiai hagyományokra, a legújabb szakirodalomra, a gazdag tapasztalatokra támaszkodik, a sérült gyermek egyéni szükségleteihez, eltérı fejlıdési üteméhez igazodik, -differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással szolgálja a képességfejlesztést, törekszik a hiányosan mőködı képességek korrekciójára valamennyi területen. 12

13 A fejlesztés legfontosabb területei: -közösségi magatartás kialakítása, -önkiszolgálás fejlesztése, -a nagymozgások kialakítása, korrigálása, az egyensúlyérzék fejlesztése, -a manuális készség fejlesztése, -a beszédszervek ügyesítése, a beszéd indítása, -a játéktevékenység fejlesztése -a speciális zenei nevelés alapjainak lerakása Feladatok Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése Egészséges életmód alakítása -segítse elı, hogy mozgásuk harmonikus összerendezett legyen, -sajátítsák el az egészséges életmód szokásait, -ismerjék fel a legalapvetıbb testi szükségleteiket, és maguk is járuljanak hozzá kielégítésükhöz, -legyenek egészségesek, edzettek, alkalmazkodó képesek, -legyen egészséges és biztonságos a környezetük Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az óvodáskorú gyermek jellemzı sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derős, szeretetteljes légkör vegye körül. Fontos, hogy szocializációjuk szempontjából az óvodai nevelés: -tegye vonzóvá az óvodai közösséget, -biztosítsa akaratának fejlıdését (önállóság, önfegyelem, feladattudat, feladattartás, szabálytudat), -járuljon hozzá erkölcsi tulajdonságuknak a fejlıdéséhez (segítıkészség, figyelmesség, barátkozás), Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Kiemelt jelentıségő az anyanyelv fejlesztése: -keltse fel a gyermek beszéd iránti érdeklıdését -fejlessze a gyermek beszédmegértését -alakítson ki ösztönzı légkört a beszéd megindításához -alakítsa ki a szóbeli közlés igényét -fejlessze a gyermekek hallását, illetve hallási megkülönböztetı képességét, -alakítsa ki és fejlessze a gyermek aktív és passzív szókincsét -készítse elı a mondatalkotást 13

14 -biztosítson a gyermekeknek változatos tevékenységet, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetrıl -fejlessze a gyermekek érzékelésének, észlelésének emlékezetének figyelmének, képzeletének gondolkodásának kialakítását. Gyermekeink különbözı fejlettségi szinten állnak, ezért kiemelt feladat a differenciált fejlesztés, különösen a szociálisan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatása Gyermek-és ifjúságvédelem Tanév elején a hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek adatainak összegyőjtése, nyilvántartásba vétele. Szülık tájékoztatása a gyermekekkel kapcsolatos ügyek intézésérıl. Az igazolatlanul hiányzó tanulók jelzése az illetékes önkormányzatoknál. Rendszeres tájékozódás a problémás családok helyzetérıl. Szükség esetén családlátogatások szervezése, környezettanulmányok készítése. Kapcsolattartás a gyermek és ifjúságvédelmi munkával foglalkozó intézményekkel. Jogszabály változások figyelemmel kisérése. Gyermek és ifjúságvédelmi fogadóóra szülık számára, elıre meghirdetett idıpontokban. Intézményünkben november 30. óta mőködik gyermekotthon. Az egység a SZMSZ valamint Szakmai Program alapján mőködik Szülı, gyermek, pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlıdését. Ennek alapvetı feltétele a családdal való együttmőködés. Az együttmőködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelısség. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményezı. A kapcsolattartás formái: -szülıi értekezlet -nyílt nap -egyéni beszélgetések -kölcsönös támogatás -koordinált pedagógiai tevékenység Ennek feltétele a kölcsönös bizalom, ıszinteség, korrekt magatartás Nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevı óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok Óvodánkban a kis létszámra való tekintettel az etnikai és kisebbségi kultúrából adódó problémákat helyi körülmények között megoldjuk. 14

15 2.8. A nevelési program végrehajtásához szükséges nevelı munkát segítı eszközök, felszerelések jegyzéke Az óvodai csoportokban a felszerelési és eszköz jegyzékben foglaltak egy része már beszerzésre került. Az óvodai felszerelések és eszközök jegyzékét a 8.sz. melléklet tartalmazza Környezeti és egészségnevelési feladatok A környezeti és egészségnevelési feladatok óvodánkban az egész nap folyamán jelen vannak. Az óvodai élet megszervezésénél alapvetı szempont, hogy a környezeti és egészségügyi szokások kialakítását az alapoktól kell elkezdeni. Célok: -higiénés szokások kialakítása (testápolás, öltözködés, táplálkozás, mozgástestedzés, pihenés-alvás), -igény kialakítása a mindennapos testmozgásra, -a gyermek érdeklıdésének felkeltése a szőkebb környezet élı és élettelen tárgyai iránt, -helyes viselkedési szokások kialakítása a környezet megvédése érdekében Az óvodai élet megszervezése Személyi feltételek, óvodai csoportonként: -2 fı óvónı (gyógypedagógus) -1 fı gyógypedagógiai asszisztens/ gyermekfelügyelı -1 fı dajka Tárgyi feltételek: -csoportszoba, -gyermekmosdó, zuhanyzó, -gyermek öltözı, -nevelıi szoba, -ünnepélyek lebonyolítására szolgáló közös helyiség, -tornaszoba, -jól felszerelt tágas udvar 15

16 Az óvoda napirendje A közösségi élet kerete a napirend, amely biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenést, életkoruknak és egyéni szükségleteiknek megfelelı váltakozását. A napirendet rugalmasan kezeljük és figyelembe vesszük a rendszeresség és következetesség elvét Tevékenységi területek és heti rendszerességük a gyógypedagógiai óvodánkban a foglalkozási területek heti elıfordulás a foglalkozás formája anyanyelv 5 csoportos, egyéni mozgásfejlesztés 5 csoportos önkiszolgálás 2 egyéni, mikrocsoportos vizuomotoros fejlesztés 3 mikrocsoportos vagy egyéni játékra nevelés 3 csoportos, mikrocsoportos vagy egyéni egyéni fejlesztés 5 egyéni zenei nevelés alapjai 2 mikrocsoportos Kiegészítı terápiák: Logopédiai kezelés: megkésett terápia Speciális úszásoktatás elemei: vízhez szoktatás, a vízben való biztos mozgás, a helyes levegıvétel elsajátítása, az úszás elıkészítése, a siklás-esetleg úszás- megtanítása erre kiképzett gyógypedagógus úszóedzı vezetésével. Terápiás lovagoltatás: a szülı igénye szerint az erre alkalmas gyermekek terápiája erre kiképzett szakember vezetésével. Gyógytorna vagy gyógytestnevelés, illetve konduktív fejlesztés. Speciális zenei fejlesztés Óvodai programunk az Add a kezed értelmileg akadályozott óvodások nevelési programjának adaptációja (1. sz. melléklet). 16

17 3. Az általános iskola nevelési programja 3.1 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelı-oktató munkánk pedagógiai alapelvei Az intézmény hagyományaival, tapasztalataival és a korszerő gyógypedagógia módszereivel, eszközeivel teljesíti feladatait. A megye olyan többcélú intézménye, amely ellátja az értelmileg akadályozott óvodáskorú gyermekek fejlesztését, valamint a tankötelezettség teljes idıszakában biztosítja az értelmileg akadályozott tanulók számára a speciális oktatást. Az intézmény mőködésében minden szinten érvényesülnek a gyógypedagógia általános alapelvei (korrektív jelleg, kompenzáló, habilitációs és rehabilitációs tevékenységek). Pedagógiai munkánk kiindulópontja a gyermekek képességeinek maximális kihasználása. Munkánkat a demokrácia és a humanizmus értékei hatják át Olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amely biztosítja számukra az egyenértékőség érzését Tanulóinkat az értékteremtı munkatevékenység élményében részesítjük. A gyermekek által értelmezhetı alapvetı emberi értékek tisztelete. Munkánkat a normalizációs elv alapján végezzük. A nevelés oktatás során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: Az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos irányításra van szükség. A szenzoros és mozgásos közlések befogadására fogékonyabbak a tanulók, ezért szemléletes rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel eredményesebb a fejlesztés. Tanulásukban, ismeretszerzésük tervezésénél számolni kell a rövid idejő odafordulással, tevékenységi kedvvel, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével. A tanulási tempó, a bevésés jelentıs változása, a tanulási helyzetekhez való kötıdés, a bizonytalan megırzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a sok és eltérı helyzetekben végzett gyakorlást. A szociális képességek területén jelentkezı akadályozottságok ( pl. a normakövetés képességének zavara, kooperatív készségek hiánya, a kritikátlanság, az önfegyelem hiánya, kommunikációs zavarok) korrekcióját a fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem elıtt kell tartani. 17

18 A fejlesztést nehezítı külsı tényezık (hospitalizáció, helytelen szülıi magatartás, a diszharmonikus személyiségfejlıdés következményeként fellépı magatartászavar stb.) esetén különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. érzékszervek mőködési zavarai, mozgászavar, epilepszia) jelentıs mértékben befolyásolják az egész személyiség fejlıdését. A pedagógiai folyamat során tág teret kell biztosítani a hátrányok kezelésére, az egyéni bánásmódra. A nagy mértékő egyéni különbségek miatt a csoportok összetétele rendkívül heterogén. Ez a pedagógiai helyzet csak a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal (habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, gyógytorna, logopédia, különféle terápiák) oldható meg optimálisan Az intézmény általános nevelési-oktatási céljai Az értelmileg akadályozott gyermekek korrekciós nevelése-oktatása során arra törekszünk, hogy korai életszakasztól adottságainak maximális kihasználásával a mindennapi élet tevékenységeit egyre kevesebb segítséggel tudják elvégezni, A tanítási tanulási folyamatba minél eredményesebben bevonhatók legyenek, Megfelelı irányítás mellett egyszerő értékteremtı munkatevékenységek elvégzésére képes fiatalokká váljanak, hogy minél teljesebb emberi életet élhessenek. Egyéni képességeik figyelembe vételével jussanak magasabb szintő ismeretekhez a társadalmi integrációban és alkalmazkodásban Alakuljon ki és kerüljön az egyéni adottság alapján elérhetı legmagasabb szintre a tanulók munkához, önkiszolgálásához való viszonya Ismerjék meg a szabadidı eltöltésének hasznos módjait, szeressék meg azokat és lehetıségeik szerint építsék be egyéni életvezetésükbe. Igyekezzenek egészségesen élni, testüket gondozni, karban tartani, ápolni. Ismerjék meg környezetüket, óvják azt és kerüljék a veszélyeket Legyenek képesek a környezetükkel való kultúrált kommunikációra, értsék annak közléseit, jelzéseit és erre megfelelıen tudjanak reagálni. Az intézmény egyes, részben önálló szakmai egységei önálló célokat és feladatokat valósítanak meg, de ezek a célok és feladatok az alapvetı stratégiai céloktól és feladatoktól nem térhetnek el A nevelı-oktató munka feladatai egyénre szóló fejlesztés egyéni képességek kibontakoztatása hátrányok csökkentése, ami a szociális kulturális környezet eltérésébıl fakad erısítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat 18

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása

A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása A fogyasztóvédelemmel összefüggı iskolai feladatok végrehajtása Jogi háttér Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden állampolgár fogyasztóként a következı

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ALPROGRAM

FOGYASZTÓVÉDELMI ALPROGRAM FOGYASZTÓVÉDELMI ALPROGRAM Iskolánk alapozó jellegéből adódóan tanítványaink fogyasztóként való megjelenése a társadalomban elsősorban a szülői döntéseken keresztül valósul meg. Nem vitatható azonban,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola fogyasztóvédelmi programja

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola fogyasztóvédelmi programja TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Székelyné Varga Mária Ágnes közoktatási szakértı SZ021638 Elızmények: Sajószentpéter közoktatásának történetében

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben