GLOBÁLIS NEVELÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN Az esélyegyenlőség és a társadalmi különbségek témájának feldolgozása. Módszertani segédanyag pedagógusoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GLOBÁLIS NEVELÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN Az esélyegyenlőség és a társadalmi különbségek témájának feldolgozása. Módszertani segédanyag pedagógusoknak"

Átírás

1 GLOBÁLIS NEVELÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN Az esélyegyenlőség és a társadalmi különbségek témájának feldolgozása Módszertani segédanyag pedagógusoknak 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 ELMÉLETI ALAPOK - Kárpáti Tamás... 4 ESÉLYEGYENLŐSÉGI JÁTÉKOK - Borsós Zsófia GONDOLATOK A DIÁKOKHOZ - Kárpáti Tamás FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Bevezető A globális nevelés 5 A globális nevelés (Global Education) egy olyan nevelési, oktatási mód, amely nem formális keretek közt dolgozza fel a társadalom különböző gazdasági, politikai, demográfiai, kulturális folyamatait, a globalizáció és az egyenlőség kérdéskörét. Fontos szerepet tulajdonít a globális, lokális és egyéni szinten szükséges felelősségvállalásnak és a fenntartható életmódnak. A globális nevelés része a fenntarthatóságra való nevelés. Kölcsönhatásban van a környezeti-és interkulturális neveléssel, valamint a békére neveléssel ben, Lisszabonban jött létre az Európai Központ a Globális Egymásrautaltságért és Szolidaritásért elnevezésű szervezet, amely a globális nevelési folyamatok koordinátora. A szervezet tevékenységének fő célja az Észak és Dél közti együttműködés, szolidaritás, illetve az oktatás keretén belül, az ehhez szükséges információáramlás biztosítása. A globális nevelés eszközei Európa mellett Afrika, Ázsia és Latin-Amerika területén is megjelentek. 3 A formális oktatás tantárgyai közül szervesen kapcsolódik a földrajz, történelem, társadalomismeret, irodalom, etika, valamint néprajz tárgyakhoz. A globális nevelés módszerei, munkaformái változatosak: figyelemfelkeltő, élményközpontú kooperatív feladatok, páros- és csoportmunka, közös, illetve egyéni véleménynyilvánítás, empátiára épülő szerepjátékok jellemzik. Fontos az attitűdök és kompetenciák fejlesztése, valamint az új ismeretek gyakorlati alkalmazása. Jelen kiadvány első fejezete az elméleti alapokat mutatja be, a második részben olyan módszereket, munkaformák találhatóak, melyek segítségével a pedagógusok feldolgozhatják középiskolás tanulóikkal az esélyegyenlőség, társadalmi különbségek témakörét. A harmadik fejezet a diákokhoz szól az esélyegyenlőség témájáról.

4 I. ELMÉLETI ALAPOK Esélyegyenlőség Hogyan jelentkeznek az előítéletek és a sztereotípiák? 1. Diszkrimináció 1, 4, 6, 8, 18, 19 A diszkrimináció nem más, mint az előítéletek és sztereotípiák következményeként való cselekvés, viselkedés, ami lehet tudatos, de tudattalan is. 2. Burkolt előítélet 4 A rejtett előítéletek, társadalmilag elfogadottabb formában fejezik ki ugyanazt, amit a nyílt előítéletek. Ugyanazt, azaz értékhierarchiát (magasabb alacsonyabb rendű; normális nem normális), szelektív és önkényes különbségeket, diszkriminációt alátámasztó szempontokat. Ilyen lehet például: civilizált civilizálatlan népcsoport megnevezés, elkülönítés. Továbbá, ezek a soft előítéletek ugyanúgy hátrányos megkülönböztetést vonnak maguk után. 3. Bűnbakképzés Egyes esetekben, mikor egy csoport a frusztrált helyzetével nem tud mit kezdeni, kiválaszt egy gyengébb, elesettebb tagot/kívülállót, egyént/csoportot és saját bajai okának őt/őket nevezi meg, akkor is ha tényszerűen semmi alapja nincsen feltevéseiknek. 4. Zaklatás (mobbing munkahelyi pszichoterror, bullying iskolai pszichoterror) A bűnbakképzéshez szorosan kacsolódó két további jelenség az iskolai és a munkahelyi gyakran ismétlődő pszichológiai, fizikális terror, mely során egy vagy néhány személyt bántalmaz egy adott csoport, vagy egy egy személy. Következményei beláthatatlanok lehetnek az áldozatra, áldozatokra nézve. Gyakran az öngyilkosságba menekülés látszódhat menekülési útnak egyedül a számukra. 5. Önbeteljesítő jóslat Ha az előítéleteinek megfelelően viselkedik valaki egy adott személlyel, vagy csoporttal hosszabb ideig, gyakori az a jelenség, hogy az adott egyén, vagy csoport nem tud máshogyan reagálni, mint amit az előítéletek sugallnak, és végül beteljesíti az elvárásokat.

5 6. Pygmalion hatás Az előbbihez kapcsolódik szorosan az a kutatásokkal is alátámasztott jelenség, melyet kifejezetten az oktatás terén vizsgáltak. E szerint a tanárok nem feltétlenül tudatos elvárásai és viszonyulásai diákjaik felé nem feltétlenül tudatosan olyan viselkedést eredményeznek, melyek megerősítik a diákokat vagy elbátortalanítják. Önbizalmukat megtámogatják vagy csökkentik, ami nagy hatással van iskolai teljesítményükre is. 7. Sztereotípia fenyegetés? 5 Sokat vizsgált, és szintén az önbeteljesítő jóslathoz szorosan kapcsolódó jelenség a sztereotípia fenyegetés. Azt figyelték meg az USA ban, hogy számos afro amerikai diák a jó képességei ellenére sokkal rosszabbul teljesít tanulmányi, iskolai helyzetekben, mint az európai amerikai diákok, még akkor is, ha az utóbbiaknak kevésbé kiemelkedőek a képességeik. Az egyik fontos felfedezés ezzel kapcsolatban az volt, hogy az afro amerikai diákok folyamatos ha nem is tudatos szorongással élik meg az iskolát, mivel attól rettegnek, hogy beigazolják az afro amerikaiakról kialakult intellektuális alsóbbrendűségi sztereotípiákat, és épp ennek a szorongásnak a következménye lesz a rossz teljesítmény. Természetesen, nem kell ennek a folyamatnak a megfigyeléséhez az USA ba menni, biztosan számos példát lehet rá találni a hétköznapi pedagógusi gyakorlatban is itt Magyarországon is. 8. Jogellenes elkülönítés Az oktatás terén ez a következőket jelenti: elkülönített oktatás az iskolán belül például nemzetiséghez tartozás alapján; elkülönített oktatás iskolák között nemzetiséghez tartozás alapján, de egy településen belül; az integrált oktatásra alkalmas gyerekek felvételének elutasítása. Kikre vonatkoznak leggyakrabban az előítéletek és a diszkrimináció? 1. Nemi sztereotípiák 4, 6, 19, 21 A nyugati világban a nyílt szexizmust szabályozzák, ám burkolt formában továbbra is jelen van. Elsősorban az oktatás, munkaerőpiac és karrierépítés terén jelentkeznek ezek az előítéletek és diszkriminációk. Ilyen lehet például a nők karrierépítésének rosszallása, vagy munkahelyi előre menetelének láthatatlan megakadályozása. Erre utal az üvegfal és az

6 üvegplafon kifejezés is. Előbbi a férfiasnak titulált munkakörök betöltését akadályozza meg, utóbbi pedig a feljebb jutást a szervezeti hierarchiában. 2. Etnikai faji előítéletek Nyílt formában ritkábban jelentkezik a nyugat európai társadalmakban, sokkal inkább burkolt, lágyabb módon működik. Ilyen például a szimbolikus rasszizmus és az averzív rasszizmus is. Előbbi az esélyegyenlőség elveit kérdőjelezi meg a különböző társadalmi kérdésekben, de elsősorban elméleti vitával. Úgy tesz, mintha a társadalmi értékeket védené egy adott csoporttal szemben, pedig nem. Utóbbi kapcsán a személy önmagát nem tekinti rasszistának, azonban mégis idegenkedik, távolságot tart egy adott csoporttal szemben. Egy harmadik formája lehet a kulturális rasszizmus, mely különböző kultúrákat bélyegez meg negatív tulajdonságokkal. 6 Hazánkban ebből a szempontból (is) a nyílt rasszista előítéletek sajnálatos módon még mindig erőteljesek. 3. Idősekkel szembeni előítéletek Az idős, idősödő emberek csoportja sok szempontból társadalmilag hátrányosan megkülönböztetett közösségnek számít. Számos negatív előítélet nehezíti meg például munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, társadalmi szerepvállalásukat. Gyakori sztereotípiák, hogy az idős emberek nem képesek tanulásra, rugalmatlanok, nem akarnak felelősséget vállalni, egyre jobban kapaszkodnak a környezetükbe, mindenféle betegséggel küzdenek és orvoshoz járással töltik ki üres óráikat. Ehhez képest a valóság például az, hogy a legtöbb idősödő, vagy idős ember képes örömmel teli, betegségektől mentes, aktív és autonóm életet élni nagyon sokáig. 4. A mentális és fizikai fogyatékossággal élőkről alkotott sztereotípiák és előítéletek A fogyatékossággal élők esetében is a visszautasítás, tagadás, sajnálkozás, rajongás és elfogadás a leggyakoribb viselkedésbeli és érzelmi hozzáállás. Számos káros előítélet határozza meg a hozzájuk való viszonyulást is.

7 Hogyan reagálhatnak az előítéletekre a kirekesztettek? Az előítéletek az emberek személyes identitását próbálják lerombolni és egy olyan identitást erőltetni rájuk, melynek semmi köze autonóm létükhöz. Ennek érzelmi hátterét a félelem, kirekesztettség, értéktelenség, bűnösség, szomorúság, magány, tehetetlenség és düh jellemezheti. Erre a kényszerhelyzetre a következő stratégiákkal reagálhatnak a személyek: 1. elhárítás (akár a saját identitás, akár az előítéletek elhárítása) 2. önfeladás (a saját identitás tagadása, elhárítása) 3. beolvadás (egy másik, hamis identitás kialakítása a többségbe való beilleszkedés céljával) 4. elszigetelődés (az identitás megőrzése, mely csoportbeli elmagányosodással jár) 5. észrevétlenné válás 4, küzdelem az előítéletek megváltoztatása érdekében (a saját identitás megőrzése mellett, aktív küzdelem az előítéletek megváltoztatására) 7. integritás megőrzése (az identitás megőrzése és előítélet mentes kapcsolatok építése) Hogyan lehet ezen változtatni? 1, 4, 6, 19 A legtöbb tanulmány e témában a következő lehetőségeket vázolja fel: 1. Kontaktus hipotézis Ezen gondolat képviselői szerint és ezt számos kutatás is alátámasztotta ha két egymással konfliktusban álló csoport tagjai kapcsolatba kerülnek egymással, jelentősen csökkenhet az előítéletek ereje. Természetesen nem minden esetben. Van néhány feltétel, melynek teljesülnie kell hozzá: egyenlő státuszban legyen a két csoport; közös fölérendelt célok; az együttműködés feltételeinek megteremtése; továbbá, hogy a találkozást, kapcsolatépítést mindkét fél által elismert intézmények támogassák. Egy ilyen találkozás során a feleknek lehetősége nyílik megismerni a másik csoport tagjának nézőpontját, történetét és személyes jellemzőit, amik mind csökkenthetik a túláltalánosított elgondolásokat.

8 2. Mozaik módszer Ezt a módszert már igen régóta használják az oktatás területén (is), legfőképpen az előítéletek csökkentésére. A gyakorlatban való alkalmazás lényege, hogy a diákoknak csoportokba osztva kell megoldaniuk úgy adott feladatokat, hogy az csak egymással együttműködve lehetséges. Ezáltal pedig növekszik a kooperáció képessége, az egymásra figyelés és a másik elfogadásának a készsége. 3. Empátia fejlesztése Sikerrel alkalmazták számos előítélettel szemben, a diszkriminált csoporttal kapcsolatos empátia fejlesztését. Annak a készségnek, képességnek a fejlesztését jelentette ez, hogy minél jobban bele tudják magukat képzelni a csoport tagjai a másik ember helyzetébe, érzéseinek, gondolatainak milyenségébe. 4. Tudatosítás, nyitottság, alternatív lehetőségek felmutatása, megkeresése 8 Az előítéletek, sztereotípiák nagyon gyakran nem tudatosan vannak jelen az életünkben és határozzák meg viselkedésünket. E miatt is fontos szempont az előítéletes gondolataink tudatosítása. Természetesen önmagában ez, csak az első lépés. Fontos, következő lépés pedig, azoknak a lehetőségeknek a megvizsgálása és számbavétele a sztereotípiáink kapcsán, melyek ellenérvekként szólhatnak, melyek alternatív magyarázatot jelenthetnek. 5. PC (ejtsd: piszi) kommunikáció Amerikában indult az a mozgalom, mely a politikai korrektség elvét hangsúlyozza az emberek egymás közti kommunikációjában. Céljuk, hogy ne lehessen sértő módon megnevezni embereket, helyzeteket, állapotokat, tetteket. Mit tehetünk ellene? 1, 4, 6, 19 Egy osztályban, a tanár szerepmodell funkciót tölt be nagyon sok esetben. Különösen igaz ez az egymáshoz való viszonyulásban, mely jelentősen meghatározza egy osztályközösség kapcsolati légkörét. A szakirodalmakban a következő javaslatok szerepelnek: 1. Előítéletek tudatosítása, megvizsgálása és alternatív magyarázatok, érvek keresése 2. Őszinte kapcsolat kialakítása a diákokkal, mely a személyességen, empátián, elfogadáson, és optimizmuson alapul

9 3. Annak tudatosítása, hogy az intelligencia fejleszthető 4. Következetesség 5. Optimális kihívást jelentő személyre szabott feladatok adása a diákoknak, ami így növeli önbecsülésüket, kompetencia érzetüket 6. Annak hangsúlyozása, hogy milyen fontos több szemszögből ránézni a dolgokra 7. Ítélet nélküli reagálás a személyekre, teljesítményekre 8. Annak hangsúlyozása, hogy mindenkinek vannak értékei 9

10 II. ESÉLYEGYENLŐSÉGI JÁTÉKOK Tudáskártyák feldolgozása 1. Csoportmunka Cél: A játékokhoz, kötetlen beszélgetéshez szükséges ismeretek elsajátítása, közös fogalmak kialakítása. Szükséges anyagok, eszközök: tudáskártyák, a szöveghez kapcsolódó kérdéssor csapatonként egy: színes korong, karóra, toll és papír Szükséges idő: perc A feladat lépései: 10 1) Csoportokat alakítunk ki, minden csoportban kiosztunk szerepeket és ehhez kapcsolódó tárgyakat: a karóra az időmérő felelőshöz kerül, a toll a jegyzetelőhöz, a kitöltendő kérdéssor az irányítóhoz, a tudáskártya az olvasóhoz, a színes korong pedig az előadóhoz. 2) A kiosztott szerepek alapján a csoport először meghallgatja a kérdéssort, melyet az irányító tag ismertet a többiekkel. Ezután a színes koronggal kijelölt csoporttag felolvassa a kártya szövegét. A kérdésekre közösen fogalmazzák meg az egyértelmű, kerek mondatokból álló választ, melyet a jegyzetelő ír le. Az időmérő eközben figyeli, hogy nem lépte-e túl a csapat a megadott időkeretet. 3) Miután minden csoport közösen megoldotta a feladatot elindul a második kör. Az a játékos, aki korábban az előadó szerepét töltötte be átnézi a közösen megfogalmazott válaszokat, amíg a többi csapattag átül egy-egy másik asztalhoz. Az előadónak az a feladata, hogy a különböző csoportokból érkező diáktársainak elmondja, hogy milyen témát dolgoztak fel közösen, és a válaszok alapján a saját szavaival ismerteti az anyagrészt. Miután a többiek jegyzetet készítettek, az előadó átadja a korongját az egyik diáknak, és átül egy másik asztalhoz, hogy ő is új információkat szerezhessen. A többi résztvevő is új asztalt keres. Fontos, hogy mindenki jegyzeteljen, és eljusson minden asztalhoz.

11 4) A játék végén mindenki visszaül a helyére, átnézi a jegyzeteit, és a játékvezető egyenként felteszi a kérdéseket. Mindig olyan diák válaszol, aki nem ismeri az tudáskártya eredeti, teljes szövegét, csak az egyik társától hallotta a magyarázatot. 2. Páros munka Barkochba A tanulók párban dolgoznak, mindketten húznak 1-1 tudáskártyát (ügyelni kell, hogy ne ugyanaz a szöveg jusson hozzájuk). A feladatuk, hogy kiválasszanak egy fogalmat a kártyáról és a társuk eldöntendő kérdéseire feleljenek. A kérdező célja, hogy minél kevesebb kérdés után kitalálja a megoldást. Az első feladvány megfejtése után szerepet cserélnek. 11 Bemutatás Mindenki kap egy-egy kártyát (ügyelni kell, hogy ne ugyanaz a szöveg jusson a pár mindkét tagjához). Először mindkét tanuló végigolvassa a kártyát és az ellenőrző kérdéseket. Ezt követően a tudáskártya felolvasása nélkül kell bemutatniuk társuknak a saját fogalmukat, a legfontosabb ismeretek átadásával. A gyakorlat végén, egymás témáját mutatják be az osztálynak, jegyzetek és a tuskártyák nélkül, saját szavakkal.

12 12 EMBERI JOGOK 11, 9 Azokat a jogokat nevezzük emberi jogoknak, melyek minden embert születéstől fogva megilletnek Ezek a jogok egyetemesek, nem függnek a személy nemétől, etnikumától, vallásától, politikai hovatartozásától Az emberi jogok elidegeníthetetlenek, nem lehet őket elveszíteni Kialakulásukhoz vezető főbb lépcsőfokok, előzmények: o Hammurápi törvényoszlopán szerepeltek a nők, gyerekek, és szolgák jogai (i.e. 18.sz.) o Arisztotelész a tulajdonjogokat foglalta össze (i.e. 4.sz.) o A Bibliából ismert 10 parancsolatban is szerepelnek emberi jogok o Mohamed próféta a vallás-szabadság jogát fogalmazta meg (i.u.7.sz.) o Az évi Bill of Rights (= jognyilatkozat) az angol alkotmányos monarchia törvénye, amely a királyi felségjogokat korlátozta o A francia Emberi és polgári jogok nyilatkozata (1789) o Genfi egyezményeknek nevezzük azokat a nemzetközi megállapodásokat (1864, 1949), melyek a fegyveres konfliktus esetén érvényes jogokat foglalják össze A felsorolt dokumentumok még nem tekintették az emberi jogokat egyetemesnek A ma elfogadott emberi jogi dokumentum az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, melyben az ENSZ határozta meg az emberi jogokkal kapcsolatos álláspontját. 30 cikkelyből áll, december 10.-én fogadták el Mindenkinek joga van: az élethez, szabadsághoz és biztonsághoz; a művelődéshez; a kulturális életben való részvételhez; a magántulajdonhoz; védelemhez az embertelen bánásmód elől; a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához; a vélemény és a kifejezés szabadságához; a házasságkötéshez és családalapításhoz; állampolgársághoz Ellenőrző kérdések: Kit illetnek meg az emberi jogok? Mit jelent az egyetemes kifejezés? Sorolj fel néhány történelmi jelentőségű emberi jogokat megállapító dokumentumot! Ki alkotta meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mikor? Sorolj fel néhány fontosabb emberi jogot! GYERMEKI JOGOK 13 Gyermeknek tekintjük azokat a személyeket, akik nem töltötték be a 18. életévüket A középkorban a gyermekeket miniatűr felnőttnek tekintették, hamar bekapcsolódtak a munkába, nem részesültek különleges bánásmódban. A 19. századtól a felvilágosodás, majd a 20. századtól a pedagógia és a pszichológia fejlődése hatására a gyermeki életszakaszra kiemelt figyelmet fordítottak 1989-ben New Yorkban az ENSZ elfogadta a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt A gyermeki jogok valamelyest eltérnek az emberi jogoktól a gyermekek speciális szükségleteit, igényeit veszik alapul A gyermekeknek joguk van: o az élethez, életben maradáshoz o az egészséges fejlődéshez o fejlődésüket károsító anyagoktól való védelemhez o ivóvíz és táplálék megszerzéséhez o ingyenes alapfokú oktatáshoz o szülőkkel való kapcsolattartáshoz o hogy csak a saját érdekükben (pl. bántalmazás esetén) szakítsák el őket a családjuktól o a rájuk vonatkozó döntés esetén a véleménynyilvánításhoz o megbízható információhoz jutáshoz o egészségügyi ellátáshoz o a szexuális kizsákmányolástól való védelemhez Az évi Gyermekvédelmi Törvény értelmében Magyarországon a gyermeki jogok védelme minden olyan személynek a feladata, aki gyermekek nevelésével, ellátásával, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik Hazánkban gyermekjogi képviselő felügyeli a gyermekvédelmi gondoskodásban élő illetve a különleges igényű gyermekek jogainak megvalósulását Ellenőrző kérdések: Hogyan változott a gyermekek helyzete a történelem során? Sorolj fel néhány fontosabb gyermeki jogot! Hazánkban mely törvény foglalkozik a gyermekek védelmével? Mit mond ki a törvény a gyermeki jogok biztosításáról?

13 13 SZEGÉNYSÉG 2,10 A történelem kezdetétől fogva vannak szegény és gazdag emberek Az, hogy kit tekintünk szegénynek, függ az adott társadalom életszínvonalától és a történelem során is változott az értelmezése Az ENSZ napi 2$-ban határozta meg a szegénységi küszöböt, ezt nevezzük a napi jövedelem minimum összegének A szegénységet előidéző körülmények: o írástudatlanság, oktatásból való kimaradás; o munkanélküliség, alacsony jövedelem; o függőségek (pl.: kábítószer, alkohol); o hátrányos helyzetű családi háttér, o gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedés; o fogyatékosság, krónikus betegség; o nemzeti/etnikai kisebbséghez tartozás; o nagycsalád (három vagy annál több gyermek) Az anyagi helyzet meghatározza az emberek életvitelét, azt, hogy az adott személy/család milyen körülményeket tud megteremteni A hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élők nem jutnak megfelelő mennyiségű/minőségű élelemhez, rosszabbak a lakhatási körülményeik, könnyen hajléktalanná válnak. Korlátozott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük is A probléma nem csak a fejlődő országokat érinti, a fejlett országokban is kifejti hatását Az Európai Unió 5400 millió lakosából 60 millió él a létminimum alatt, ez azt jelenti, hogy az ő jövedelmük az országuk átlagjövedelmének felét sem éri el Az EU-ban hozzávetőleg 2, 7 millió hajléktalan él A 2000-ben elkészült Millenniumi Fejlesztési Célok elnevezésű tervezethez, világszerte csatlakoztak az országok, és 2015-ös határidővel megfogalmazták a szegénység visszaszorításának tervét Ellenőrző kérdések: Határozd meg a szegénység fogalmát! Mely okok vezetnek a szegénységhez? Melyek a rossz anyagi körülmény következményei? Az EU-ban hány ember él a létminimum alatt, hány lakos hajléktalan? SZEGÉNYSÉG MAGYARORSZÁGON 2,14 A két világháború közötti Magyarországot a hárommillió koldus országának nevezték, utalva a föld nélküli mezőgazdasági munkások magas számára A szocializmus idején a szegénység tabu téma volt, mivel a politikai eszme értelmében a szegénységnek teljes mértékben meg kell volna szűnnie, az ideológia teljes mértékű megvalósulása esetén 1980-as években a városban élők körében is nőtt a szegények száma, a városba áramlás és a munkalehetőségek csökkenése miatt. A munkahelyteremtéssel, lakásépítéssel kapcsolatos programok, lehetőségek segítették a szegények arányának csökkentését, azonban a rendszerváltás után ismét növekedett a munkanélküliek, és a szegények száma Becslések szerint hazánkban hozzávetőleg ezer hajléktalan él, átlag életkoruk körülbelül 45 év, nagyrészt férfiak Az emberek általában a következő okok miatt válnak hajléktalanná: munkahely elvesztése, elszegényedés, kilakoltatás (lakáskölcsönt nem tudja visszafizetni), függőség (alkoholbetegség, kábítószer függőség), családi konfliktusok, válás A hajléktalanná válók közt sok a fogyatékkal élő, krónikus beteg, az életmódjuk súlyosbítja az állapotukat, jellemző a fekélyek kialakulása, nyáron az égési, télen a fagyási sérülések, kiemelkedően magas a tbc-sek száma, ritkán fordulnak orvoshoz, nem használják ki az ingyenes ellátást sem A hajléktalanok számára az önkormányzatok, civil szervezetek éjjeli menedékhelyet, szállást, nappali melegedőt, konyhát működtetnek, a lakhatási gondokkal küzdő családok a családok átmeneti otthonában kapnak segítséget, hogy az anyagi helyzetük rendeződéséig legyen fedél a fejük fölött Ellenőrző kérdések: Hogyan változott a szegénység témájához való hozzáállás hazánkban, a történelem során? Mely okok vezetnek a hajléktalanná váláshoz? Hány embert hajléktalan Magyarországon? Hol kaphat ellátást egy hajléktalan személy?

14 14 ESÉLYEGYENLŐSÉG, DISZKRIMINÁCIÓ 2,11 Az esélyegyenlőség egy alapelv, mely kimondja, hogy minden ember egyenlő, ezért egyenlő bánásmódban részesítendő Egyenlő bánásmód illet meg mindenkit: o életkortól, o fogyatékosságtól, o társadalmi helyzettől, o nemzeti vagy etnikai hovatartozástól, o vallástól, o politikai nézettől, o nemi identitástól, o családi állapottól, o szexuális irányultságtól o vagy öltözködéstől, megjelenéstől függetlenül A diszkrimináció latin eredetű szó, jelentése szétválasztás, megkülönböztetés Általában ellentétes az egyenlő bánásmód elvével, hátrányos különbségtételt jelent valamilyen tulajdonság, képesség, csoporthoz való tartozás alapján Megnyilvánulhat közvetlen vagy közvetett formában Az esélyegyenlőség megvalósulásához szükséges a diszkrimináció megszűntetése, illetve bizonyos esetekben a pozitív diszkrimináció is elvárt, például fogyatékkal élők számára speciális feltételeket biztosító munkahelyek kialakításának formájában Az esélyegyenlőség eszméjét először a felvilágosodás gondolkodói fogalmazták meg a francia forradalom idején: tagadták a születési jogokat, az magasabb társadalmi osztályhoz tartozókat születésüktől megillető előnyöket Magyarországon az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény fogalmazza meg a témával kapcsolatos elvárásokat SZTEREOTÍPIA, 2, 11 ELŐÍTÉLET A sztereotípia általánosítást jelent, amely alapján egy adott csoporthoz tartozó személyt különböző tulajdonságokkal, jellemzőkkel ruházunk fel Sztereotípiát alkalmazhatunk a személy o neme, o nemzetisége vagy etnikuma, o anyagi helyzete, o életkora o foglalkozása alapján A sztereotípia alapját általában a korábbi tapasztalatok, jellemző tulajdonságok adják Sztereotípia például a következő: A mai fiatalok pimaszok., Az angolok ridegek, nehezen engedik közel magukhoz az embert. A sztereotípia segít a környezetünkhöz való alkalmazkodásban, kiindulási alapot ad a viselkedésünkhöz Vigyáznunk kell azonban, mivel a sztereotípiák nem mutatnak teljes képet az adott csoportról, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egy adott csoportot önálló személyiséggel, magatartásformákkal rendelkező személyek alkotnak A sztereotípia hatással van arra, hogy egy teljesítményt, elért eredményt hogyan értékelünk, milyen elvárásaink vannak a csoporthoz tartozó személlyel szemben Az előítélet ellenséges viszonyulás, beállítódás egy csoporttal szemben, melyről téves vagy hiányos információkkal rendelkezik az egyén Az előítélet abban különbözik az előzetes feltevéstől, hogy az egyén a feltevésétől eltérő tapasztalatai hatására sem változtatja meg azokat Káros amennyiben az előítélet diszkrimináció, kirekesztés alapjául szolgál Ellenőrző kérdések: Mit fogalmaz meg az esélyegyenlőség elve? Mit jelent a diszkrimináció kifejezés? Mely esetekben várható el pozitív diszkrimináció? Ellenőrző kérdések: Mit jelent a sztereotípia kifejezés? Mit jelent az előítélet kifejezés? Mi a különbség az előzetes feltevés és az előítélet között?

15 FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 11 NŐK ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 2,16 A fogyatékosság maradandó állapot, mely lehet veleszületett vagy szerzett (pl. baleset következtében), és az érzékszervi, mozgásszervi, értelmi vagy kommunikációs képességek elmaradottságát, hiányát jelenti Fogyatékosság típusai: mozgássérültség, látássérültség (gyengén látás, vakság), hallássérültség (nagyothallás, siketség), értelmi fogyatékosság, beszédfogyatékosság (pl.: dadogás, némaság), autizmus illetve halmozott fogyatékosság. A hazai népességnek kb. 6% fogyatékkal élő A fogyatékosság nem betegség, ahhoz, hogy a lehetőségekhez mérten teljes életet élhessen a fogyatékos, szükség van a környezet és a társadalom elfogadására, támogatására, a kieső képességeik kompenzálására és olyan körülmények kialakítására, melyek segítik a közlekedésben, tájékozódásban, kommunikációban Példák: mozgáskorlátozottak számára rámpa; siketek számára jelnyelvi tolmács, televíziós műsorok feliratozása; vakok számára a közlekedésüket segítő domború, jelzéssel ellátott térkövek, jelzőhang a közlekedési lámpa működéséhez rendelten A fogyatékos gyerekek fogyatékosságuk mértékétől függően bentlakásos intézményekben élnek, gyógypedagógiai iskolákban tanulnak A nehézségek miatt a fogyatékkal élők iskolázottsága és továbbtanulási aránya alacsonyabb ép társaiknál, ezáltal a munkanélküliség nagyobb számban érinti őket. Leggyakrabban az ipar - főleg az építőipar, feldolgozóipar -, kereskedelem kínál számukra munkalehetőséget Pozitív diszkriminációra, kedvezőbb lehetőségek megteremésére is szükség van ahhoz, hogy az oktatási intézményekben és a munkaerőpiacon helyt álljanak 15 Ellenőrző kérdések: Kit nevezünk fogyatékkal élőnek, milyen csoportosítást használunk? Mi jellemzi a fogyatékkal élők helyzetét? Hogyan segíthetjük őket? Sorolj fel példákat a speciális körülmények megteremtésére! Az ipari forradalomig a férfiak szerepe a család fenntartása, a nőké a családjukról való gondoskodás, gyermeknevelés volt. A nők munkába állásával a szerepek és az elvárások megváltoztak A feminista mozgalom (XX. század második fele) résztvevői a nők egyenjogúságáért álltak ki, és megpróbáltak megszűntetni a nők alárendelt szerepét. A gender kifejezés társadalmi nemiséget jelent. A gender elmélet a feminizmushoz kötődik, azt az elvet foglalja magában, hogy az emberek jogai, betöltött szerepei nem függnek a biológiai adottságaitól, attól, hogy milyen neműnek születtek Az ENSZ 2006-os vizsgálatai szerint a nők világszerte hátrányt szenvednek a férfiakkal szemben a következő területeken: gazdasági részvétel és lehetőségek, oktatási részvétel, a politikai döntéshozatalban való részvétel Hazánkban a nők születéskor várható élettartama magasabb a férfiakénál, és az oktatásban is többen vesznek részt a gyengébb nem tagjai közül. Ennek ellenére a munkahelyeken az azonos végzettséggel rendelkező férfiak magasabb beosztást, magasabb bérezést érnek el, mint a nők A nők álláskeresés során a gyermekvállalás lehetősége miatt nehezebb helyzetben vannak, emellett a gyermekük gondozásával töltött idő alatt nem rendelkeznek önálló keresettel, így függő helyzetbe kerülhetnek A nők társadalmilag kötött ideje is több, mivel a korábbi tradíciók hatására elvárt, hogy a kereső tevékenység mellett a házimunkát, a gyermekek gondozását is jórészt ők végezzék A nemi erőszak, családon belüli bántalmazás áldozatainak döntő többsége nő A nemek közti esélyegyenlőség az EU fontos elve, a magyar alaptörvény is rögzítette Ellenőrző kérdések: Mi volt a feminizmus mozgalmának célja? Mit jelent a gender fogalom? Milyen szempontból szenvednek hátrányt a nők a férfiakkal szemben?

16 16 ROMÁK ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 2,15 A romák (magyar-, oláh- kárpáti-, beás cigányok, szintók és román cigányok), Indiából származnak, a X. században elhagyták az őshazát és vándorló életmódot folytattak Magyarországra több hullámban érkeztek, először a 15 században, a 18. században Mária Terézia és II. József uralkodása alatt több kísérlet született az asszimilációra (beolvasztás), melynek eszközei az erőszakos letelepítés, a többségi szokások átvételének kényszere, saját nyelvük használatának tiltása voltak. A 19. századra a cigányok jelentős része letelepedett A cigányokkal szembeni ellenállás oka a vándorló életmódjuk, deviánsnak tekintett magatartásformáik voltak. A probléma megoldására többféle megoldási javaslat született: segélyezés, erőszakos áttelepítés, az 1960-as években cigánytelepek létrehozása Az 1980-as évekre javult a helyzet, azonban a rendszerváltás hatására az addig segédmunkásként dolgozó cigányok tömegesen vesztették el a munkájukat, így anyagi helyzetük jelentősen romlott A Magyarországon a becslések szerint roma él, ők alkotják a legnagyobb hazai etnikai kisebbséget A roma kifejezés jelentése férfi, ember, a cigány elnevezés érinthetetlent jelent A hazai romákat az átlagnál alacsonyabb iskolázottság jellemzi, főleg az ország hátrányos helyzetű területein élnek, ez a két tényező együtt magas arányú munkanélküliséghez vezet Hátrányos helyzetük enyhítését segítené az óvodáztatás korai megkezdése, mivel ez egyszerre hatna a szocializáció folyamatára, segítene az elfogadottságuk növelésében, és leküzdené a nyelvi, kommunikációs hátrányok egy részét is Emellett fontos a szociális és egészségügyi ellátások fejlesztése, valamint a tehetséggondozás Bíztató, hogy a rendszerváltás óta cigány önkormányzatok jöttek létre, nemzetiségi iskolák működnek, romológia tanszékek szerveződtek, értelmiségi réteg alakult ki Ellenőrző kérdések: Milyen hátrányokat szenvednek a romák? Milyen módszerekkel enyhíthető a hátrányuk? Mi jellemezte magyarországi helyzetüket a 15. századtól napjainkig? FAIR TRADE KERESKEDELEM 3,12 A nemzetközi kereskedelem nem törekszik a termelőkkel szembeni méltányosságra. A Fair Trade kereskedelem (méltányos-, lelkiismeretes kereskedelem) célja, hogy a termelők méltó bérhez jussanak, gondolva a gyermekmunka megszűntetésére és a környezetvédelemre is Főként a kávé-, tea-, banán-, kakaóültetvények munkásait érinti Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában A kávétermelésben jelenleg Dél-Amerika a világelső, az őshazája Etiópia A világon évente körülbelül millió zsák kávét termelnek (1 zsák = 60 kg). A kávé jelenleg a világon hozzávetőleg 25 millió embernek ad munkát A hagyományos kereskedelem folyamata: Egy 400 Ft-ot érő kávéból 52 Ft jut a fejlődő országokba, a termelők az 52 Ft közel harmadát, 16 Ft-ot kapnak kézhez A 348 Ft a vám, szállítás, feldolgozás, forgalmazás költségeit fedezi Így a kávé árának 87%-át a nagyvállalatok kapják kézhez A kávé, az ültetvénytől a fogyasztóig megtett út során kb. 150-szer cserél gazdát, számolnunk kell a szállítás környezetterhelő voltával is A fair trade kereskedelem folyamata: Az alternatív kereskedelemmel foglalkozó szervezetek a szövetkezetekbe tömörült termelőkkel veszik fel a kapcsolatot, majd fair trade üzletekbe juttatják el a termékeket A kávé árának 33%-a jut a termelőkhöz Ugyanekkora összeg fedezi a vám, a szállítás és a feldolgozás költségeit Az importőrök, boltok az ár 24%-át kapják kézhez, a maradék 10%-ot pedig különböző programok megvalósítására használják fel, például helyi iskolák építésére Ellenőrző kérdések: Határozd meg a fair trade fogalom jelentését! Mely területeket, termékeket érinti? Mi a mozgalom célja? Mi a különbség a hagyományos és a fair trade kereskedelem között? Kinek az érdekét szolgálja?

17 A kávé ára 3 Cél: A játék megvilágítja a hagyományos és a fair trade kereskedelem folyamatát és a termékekért fizetett ár megoszlását. lehetőséget teremt a társadalmi egyenlőtlenségek bemutatására, szegénység témakörűnek feldolgozására. Szükséges idő: perc Szükséges anyagok, eszközök: 400 Ft értékben aprópénz vagy aprópénzt szimbolizáló babszemek, korongok 17 A játék menete: 1) Az óra beszélgetéssel indul. Ki szokott kávét fogyasztani? Mit tudunk a kávéról? (A növény jellemzői, feldolgozása, fogyasztásának kedvező és káros hatásai). Mi a közös a kávéban, banánban, kakaóban? Honnan érkezik hozzánk? Milyen körülmények között szállítják és érlelik? 2) A diákokat csoportokba osztjuk: termelő vámos szállító feldolgozó nagyvállalat vásárló. A vásárlók kapnak 400Ft-nak megfelelő egységet, a csapatok külön-külön kupaktanácsot rendeznek, és megbeszélik, hogy ők mennyire becsülik az egyes csapatok munkáját, és mennyi pénzt szánnának nekik a 400 Ft-ból. Ezután a vásárló csapat átadja a pénzt a nagyvállalat csapatnak, aki tovább adja a szállítónak, a vámosnak, a feldolgozónak végül a termelőhöz a maradék aprópénz kerül el. Az összeg átadása előtt minden csapat ismerteti, hogy miért fontos a munkája. 3) A második kör előtt a játékvezető felírja a táblára a hagyományos kereskedelemre jellemző összegeket, és a tanulók ez alapján osztoznak a pénzen. 4) A harmadik körben egy kördiagramot rajzol a játékvezető, amely a fair trade kereskedelem megoszlását mutatja. Közösen kiszámoljuk, hogy ez hány forintot jelent az egyes csapatoknak. 5) Megbeszéljük, hogy mi a különbség az egyes körökben megadott összegek közt. Mit jelent a méltányos kereskedelem. Miért nevezik lelkiismeretes kereskedelemnek is? Kikkel szemben méltányos? Mi a szerepünk a fair trade kereskedelemben? 6) Segít, ha a földrajzi atlasz térképeit is megvizsgáljuk. Mely területeken termelnek kávét? (Főbb termelők: Brazília, Etiópia, Vietnam, India, Costa Rica, Kenya, Elefántcsontpart). 7) Miért fontos a helyi, magyar termékek előnyben részesítése? Mi okozhat gondot a termelőknek?

18 Érzékszervek próbája Cél: A gyakorlat célja a testi fogyatékosság, esélyegyenlőség témájának feldolgozása. A szerepjáték során a résztvevők szembesülnek a siketek és a vakok problémáival, nehézségeivel. A közös beszélgetés lehetőséget teremt a fogyatékkal élőkkel szembeni megfelelő viselkedési formák tisztázására. Szükséges idő: kb. 45 perc Szükséges anyagok, eszközök: hétköznapi használati tárgyak (cukorka, gyufa, buszjegy, gyógyszeres doboz stb.) kendők, szembekötéshez, füldugó szituáció kártyák 18 A feladat lépései: 1) A játékvezető ismerteti a feladatot, elmondja, hogy a következő gyakorlat segít abban, hogy a résztvevők beleéljék magukat egy fogyatékkal élő bőrébe. Kipróbálhatják, hogy milyen érzés a fogyatékkal élőknek megküzdeni egy-egy hétköznapi helyzettel, illetve megtapasztalhatják, hogy milyen érzés segítőnek lenni. Ha valaki kellemetlennek érzi a feladatot, nyugodtan kiállhat menet közben. 2) A résztvevők párokat alkotnak. A párok eldöntik, hogy ki éli bele magát a vak szerepe és ki siketébe. 3) Az első feladat során szerepkártyákat kapnak a párok. A mindkettejük számára ismert szituációban a siketet megformáló személynek meg kell értetnie magát a halló társával. Nem adhat hangot, de használhatja a kezeit és némán szavakat formálhat az ajkaival. 4) A második lépésben a pár másik tagja következik, bekötött szemmel kell hétköznapi tárgyakat felismernie és használnia. Ezt követően a pár segítő tagjának el kell kísérnie egy megadott helyre a vakot megformáló társát. 5) Ha van elegendő idő, szerepet cserélnek a párok. 6) A gyakorlatot beszélgetés követi: Milyen érzés volt részt venni a feladatban? Mi az, ami a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban új információ, impulzus volt? Segítőként mi okozott gondot, mi nehezítette a feladat megoldását? Milyen érzés volt segítséget kapni? Mit éreztek, amikor nem tudták megértetni magukat társukkal?

19 Helyszín (ismertesse társával szóban): egy étterem előtt állnak Érzékszervek próbája Szituáció kártyák Helyszín (ismertesse társával szóban): egy múzeumban vannak 19 Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Rosszul van az ételtől, szeretné, ha a segítséget hívnának Önhöz, és szólnának az étterem vezetőjének is, hogy gond van az étellel. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy ruhaüzletben vannak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Bent felejtett egy fekete pulóvert a próbafülkében, de szeretné megvenni. Mire visszament érte, már nem volt ott. Úgy látta, hogy az Ön mellett álló személy ment be Ön után, szeretné megtudni tőle, hogy látta-e a pulóvert. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy büfé előtt állnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Nem sikerült megértetnie a büféssel, hogy mustár nélkül kérte a hotdogot, az Ön mellett álló vendég segítségét kéri, hogy kaphasson egy mustár nélkülit. Helyszín (ismertesse társával szóban): az utcán sétálnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): A könyvtárat keresi, busszal szeretné megközelíteni, de nem tudja, hogy merre induljon, melyik buszra szálljon. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy irodában vannak, nem ismerik egymást. Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Az újságban olvasta a cég álláshirdetését és jelentkezni szeretne, érdeklődik, hogy betöltötték-e már az állást. Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): A pénztárnál nem sikerült elmagyaráznia, hogy a csoportos kedvezmény iránt érdeklődik, az Ön mellett álló látogatót kéri meg, hogy segítsen elmagyarázni a pénztárosnak. Helyszín (ismertesse társával szóban): az utcán sétálnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Látott egy balesetet, egy fiatal férfit ütött el egy autó, azonnal ki kell hívni a mentőt és jó lenne a rendőröket is értesíteni. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy virágosnál állnak sorba Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Cserepes virágot szeretne vásárolni, de nem tudta megértetni az eladóval, hogy fénytűrő növényt szeretne. Helyszín (ismertesse társával szóban): az utcán sétálnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Ebédelni szeretne, olyan étteremet keres, ahol vannak vegetáriánus ételek és busszal könnyen megközelíthető. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy iskolában vannak, nem ismerik egymást Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): A 3. a osztály termét keresi, mert az unokahúgát kell hazavinnie a napköziből.

20 Emberi és gyermeki jogok plakátkészítés Cél: A gyakorlat célja az emberi és a gyermeki jogok tudatosítása. A feladat egy figyelemfelkeltő plakát megtervezése, ami elősegíti a kreativitás felszínre hozását. A plakátot csapatokban kell elkészíteni, így az együttműködés is fontos szerepet kap. Szükséges idő: 30 perc Szükséges anyagok, eszközök: csomagolópapír filctoll, ceruza, festék és ecset olló, ragasztó újságok, magazinok 20 A feladat lépései: 1) Minden csoport megkapja az eszközöket, a játékvezető ismerteti a feladatot: egy figyelemfelkeltő plakátot kell megtervezniük és elkészíteniük az emberi vagy a gyermeki jogokkal kapcsolatban. 2) A csoportok maguk választhatják ki, hogy melyik jogról/jogokról készítik el a plakátot. 3) A csoportok megtekintik egymás alkotását. Tudás-fa Cél: A gyakorlat célja a téma lezárása, a tanultak összefoglalása. Szükséges idő: perc Szükséges anyagok, eszközök: fa rajza csomagolópapíron vagy táblán levél alakú papírok, ragasztó toll A feladat lépései: A résztvevők feladata, hogy a papír levelekre írjanak fel egy gondolatot, ismeretet, melyet a család- és gyermekvédelemhez kapcsolatos órákon sajátítottak el, és amelyet kiemelten fontosnak tartanak. A leveleket mindenki elhelyezi a fán, közösen megbeszélik a gondolatokat.

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Részese vagy, legyen részed benne

Részese vagy, legyen részed benne Részese vagy, legyen részed benne Globális nevelés a felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások körében I. A Zöld - Híd Alapítvány bemutatása, a jógyakorlat keletkezése A Zöld Híd Alapítvány

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5.

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5. Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban Pécs, 2012. május 4-5. A két országos televízión futó délutáni kibeszélő show műsorokkal szemben megfogalmazott kifogások, panaszok : 1. Verbális

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 Áttekintés I. A diszkrimináció fogalma II. A diszkrimináció tilalmának tárgyi hatálya az EEJE ben

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Teremts esélyt magadnak és másoknak! Graczka Sylvia 2008. június 26., Budapest SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Az esélyegyenlőség fogalma Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmódról szóló törvény

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ.

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ. A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ N=35 fő 35 fő/ 23 fő, azaz a válaszadók 65,71%-a tudta értelmezni

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. György Annamária ETI-2011. Egészség (WHO): www.lemtrener.hu 1 György Annamária ETI-2011. 1 Egészség (WHO): 2 www.lemtrener.hu 1 Betegség: 3 Rehabilitáció, habilitáció Megváltozott egészségi állapotú egyén testi, lelki, és szociális körülményeinek minimalizálása Participáció!

Részletesebben

Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I. - Budapest, 2014. november 27.

Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I. - Budapest, 2014. november 27. Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I - Budapest, 2014 november 27 Mik azok az alapvető jogok? Az egyének védelmi eszköze az állami intézkedésekkel és mások alapvető jogaival szemben Lásd Alaptörvényben

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században BEVEZETŐ "Minden emberi

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE AZ ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. -

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. dr. Kozicz Ágnes Alapvető Jogok Biztosának Hivatala TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 10. sz. általános ajánlása: a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről az iskolai oktatásban* A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

A Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség A Magyar LMBT Szövetség Stratégiai terve 2012-2016 1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Telefon: (1) 6 333 302 Fax: (1) 6 333 303 info@lmbtszovetseg.hu www.lmbtszovetseg.hu facebook.com/magyarlmbtszovetseg Bankszámla:

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben