GLOBÁLIS NEVELÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN Az esélyegyenlőség és a társadalmi különbségek témájának feldolgozása. Módszertani segédanyag pedagógusoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GLOBÁLIS NEVELÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN Az esélyegyenlőség és a társadalmi különbségek témájának feldolgozása. Módszertani segédanyag pedagógusoknak"

Átírás

1 GLOBÁLIS NEVELÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN Az esélyegyenlőség és a társadalmi különbségek témájának feldolgozása Módszertani segédanyag pedagógusoknak 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 ELMÉLETI ALAPOK - Kárpáti Tamás... 4 ESÉLYEGYENLŐSÉGI JÁTÉKOK - Borsós Zsófia GONDOLATOK A DIÁKOKHOZ - Kárpáti Tamás FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Bevezető A globális nevelés 5 A globális nevelés (Global Education) egy olyan nevelési, oktatási mód, amely nem formális keretek közt dolgozza fel a társadalom különböző gazdasági, politikai, demográfiai, kulturális folyamatait, a globalizáció és az egyenlőség kérdéskörét. Fontos szerepet tulajdonít a globális, lokális és egyéni szinten szükséges felelősségvállalásnak és a fenntartható életmódnak. A globális nevelés része a fenntarthatóságra való nevelés. Kölcsönhatásban van a környezeti-és interkulturális neveléssel, valamint a békére neveléssel ben, Lisszabonban jött létre az Európai Központ a Globális Egymásrautaltságért és Szolidaritásért elnevezésű szervezet, amely a globális nevelési folyamatok koordinátora. A szervezet tevékenységének fő célja az Észak és Dél közti együttműködés, szolidaritás, illetve az oktatás keretén belül, az ehhez szükséges információáramlás biztosítása. A globális nevelés eszközei Európa mellett Afrika, Ázsia és Latin-Amerika területén is megjelentek. 3 A formális oktatás tantárgyai közül szervesen kapcsolódik a földrajz, történelem, társadalomismeret, irodalom, etika, valamint néprajz tárgyakhoz. A globális nevelés módszerei, munkaformái változatosak: figyelemfelkeltő, élményközpontú kooperatív feladatok, páros- és csoportmunka, közös, illetve egyéni véleménynyilvánítás, empátiára épülő szerepjátékok jellemzik. Fontos az attitűdök és kompetenciák fejlesztése, valamint az új ismeretek gyakorlati alkalmazása. Jelen kiadvány első fejezete az elméleti alapokat mutatja be, a második részben olyan módszereket, munkaformák találhatóak, melyek segítségével a pedagógusok feldolgozhatják középiskolás tanulóikkal az esélyegyenlőség, társadalmi különbségek témakörét. A harmadik fejezet a diákokhoz szól az esélyegyenlőség témájáról.

4 I. ELMÉLETI ALAPOK Esélyegyenlőség Hogyan jelentkeznek az előítéletek és a sztereotípiák? 1. Diszkrimináció 1, 4, 6, 8, 18, 19 A diszkrimináció nem más, mint az előítéletek és sztereotípiák következményeként való cselekvés, viselkedés, ami lehet tudatos, de tudattalan is. 2. Burkolt előítélet 4 A rejtett előítéletek, társadalmilag elfogadottabb formában fejezik ki ugyanazt, amit a nyílt előítéletek. Ugyanazt, azaz értékhierarchiát (magasabb alacsonyabb rendű; normális nem normális), szelektív és önkényes különbségeket, diszkriminációt alátámasztó szempontokat. Ilyen lehet például: civilizált civilizálatlan népcsoport megnevezés, elkülönítés. Továbbá, ezek a soft előítéletek ugyanúgy hátrányos megkülönböztetést vonnak maguk után. 3. Bűnbakképzés Egyes esetekben, mikor egy csoport a frusztrált helyzetével nem tud mit kezdeni, kiválaszt egy gyengébb, elesettebb tagot/kívülállót, egyént/csoportot és saját bajai okának őt/őket nevezi meg, akkor is ha tényszerűen semmi alapja nincsen feltevéseiknek. 4. Zaklatás (mobbing munkahelyi pszichoterror, bullying iskolai pszichoterror) A bűnbakképzéshez szorosan kacsolódó két további jelenség az iskolai és a munkahelyi gyakran ismétlődő pszichológiai, fizikális terror, mely során egy vagy néhány személyt bántalmaz egy adott csoport, vagy egy egy személy. Következményei beláthatatlanok lehetnek az áldozatra, áldozatokra nézve. Gyakran az öngyilkosságba menekülés látszódhat menekülési útnak egyedül a számukra. 5. Önbeteljesítő jóslat Ha az előítéleteinek megfelelően viselkedik valaki egy adott személlyel, vagy csoporttal hosszabb ideig, gyakori az a jelenség, hogy az adott egyén, vagy csoport nem tud máshogyan reagálni, mint amit az előítéletek sugallnak, és végül beteljesíti az elvárásokat.

5 6. Pygmalion hatás Az előbbihez kapcsolódik szorosan az a kutatásokkal is alátámasztott jelenség, melyet kifejezetten az oktatás terén vizsgáltak. E szerint a tanárok nem feltétlenül tudatos elvárásai és viszonyulásai diákjaik felé nem feltétlenül tudatosan olyan viselkedést eredményeznek, melyek megerősítik a diákokat vagy elbátortalanítják. Önbizalmukat megtámogatják vagy csökkentik, ami nagy hatással van iskolai teljesítményükre is. 7. Sztereotípia fenyegetés? 5 Sokat vizsgált, és szintén az önbeteljesítő jóslathoz szorosan kapcsolódó jelenség a sztereotípia fenyegetés. Azt figyelték meg az USA ban, hogy számos afro amerikai diák a jó képességei ellenére sokkal rosszabbul teljesít tanulmányi, iskolai helyzetekben, mint az európai amerikai diákok, még akkor is, ha az utóbbiaknak kevésbé kiemelkedőek a képességeik. Az egyik fontos felfedezés ezzel kapcsolatban az volt, hogy az afro amerikai diákok folyamatos ha nem is tudatos szorongással élik meg az iskolát, mivel attól rettegnek, hogy beigazolják az afro amerikaiakról kialakult intellektuális alsóbbrendűségi sztereotípiákat, és épp ennek a szorongásnak a következménye lesz a rossz teljesítmény. Természetesen, nem kell ennek a folyamatnak a megfigyeléséhez az USA ba menni, biztosan számos példát lehet rá találni a hétköznapi pedagógusi gyakorlatban is itt Magyarországon is. 8. Jogellenes elkülönítés Az oktatás terén ez a következőket jelenti: elkülönített oktatás az iskolán belül például nemzetiséghez tartozás alapján; elkülönített oktatás iskolák között nemzetiséghez tartozás alapján, de egy településen belül; az integrált oktatásra alkalmas gyerekek felvételének elutasítása. Kikre vonatkoznak leggyakrabban az előítéletek és a diszkrimináció? 1. Nemi sztereotípiák 4, 6, 19, 21 A nyugati világban a nyílt szexizmust szabályozzák, ám burkolt formában továbbra is jelen van. Elsősorban az oktatás, munkaerőpiac és karrierépítés terén jelentkeznek ezek az előítéletek és diszkriminációk. Ilyen lehet például a nők karrierépítésének rosszallása, vagy munkahelyi előre menetelének láthatatlan megakadályozása. Erre utal az üvegfal és az

6 üvegplafon kifejezés is. Előbbi a férfiasnak titulált munkakörök betöltését akadályozza meg, utóbbi pedig a feljebb jutást a szervezeti hierarchiában. 2. Etnikai faji előítéletek Nyílt formában ritkábban jelentkezik a nyugat európai társadalmakban, sokkal inkább burkolt, lágyabb módon működik. Ilyen például a szimbolikus rasszizmus és az averzív rasszizmus is. Előbbi az esélyegyenlőség elveit kérdőjelezi meg a különböző társadalmi kérdésekben, de elsősorban elméleti vitával. Úgy tesz, mintha a társadalmi értékeket védené egy adott csoporttal szemben, pedig nem. Utóbbi kapcsán a személy önmagát nem tekinti rasszistának, azonban mégis idegenkedik, távolságot tart egy adott csoporttal szemben. Egy harmadik formája lehet a kulturális rasszizmus, mely különböző kultúrákat bélyegez meg negatív tulajdonságokkal. 6 Hazánkban ebből a szempontból (is) a nyílt rasszista előítéletek sajnálatos módon még mindig erőteljesek. 3. Idősekkel szembeni előítéletek Az idős, idősödő emberek csoportja sok szempontból társadalmilag hátrányosan megkülönböztetett közösségnek számít. Számos negatív előítélet nehezíti meg például munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, társadalmi szerepvállalásukat. Gyakori sztereotípiák, hogy az idős emberek nem képesek tanulásra, rugalmatlanok, nem akarnak felelősséget vállalni, egyre jobban kapaszkodnak a környezetükbe, mindenféle betegséggel küzdenek és orvoshoz járással töltik ki üres óráikat. Ehhez képest a valóság például az, hogy a legtöbb idősödő, vagy idős ember képes örömmel teli, betegségektől mentes, aktív és autonóm életet élni nagyon sokáig. 4. A mentális és fizikai fogyatékossággal élőkről alkotott sztereotípiák és előítéletek A fogyatékossággal élők esetében is a visszautasítás, tagadás, sajnálkozás, rajongás és elfogadás a leggyakoribb viselkedésbeli és érzelmi hozzáállás. Számos káros előítélet határozza meg a hozzájuk való viszonyulást is.

7 Hogyan reagálhatnak az előítéletekre a kirekesztettek? Az előítéletek az emberek személyes identitását próbálják lerombolni és egy olyan identitást erőltetni rájuk, melynek semmi köze autonóm létükhöz. Ennek érzelmi hátterét a félelem, kirekesztettség, értéktelenség, bűnösség, szomorúság, magány, tehetetlenség és düh jellemezheti. Erre a kényszerhelyzetre a következő stratégiákkal reagálhatnak a személyek: 1. elhárítás (akár a saját identitás, akár az előítéletek elhárítása) 2. önfeladás (a saját identitás tagadása, elhárítása) 3. beolvadás (egy másik, hamis identitás kialakítása a többségbe való beilleszkedés céljával) 4. elszigetelődés (az identitás megőrzése, mely csoportbeli elmagányosodással jár) 5. észrevétlenné válás 4, küzdelem az előítéletek megváltoztatása érdekében (a saját identitás megőrzése mellett, aktív küzdelem az előítéletek megváltoztatására) 7. integritás megőrzése (az identitás megőrzése és előítélet mentes kapcsolatok építése) Hogyan lehet ezen változtatni? 1, 4, 6, 19 A legtöbb tanulmány e témában a következő lehetőségeket vázolja fel: 1. Kontaktus hipotézis Ezen gondolat képviselői szerint és ezt számos kutatás is alátámasztotta ha két egymással konfliktusban álló csoport tagjai kapcsolatba kerülnek egymással, jelentősen csökkenhet az előítéletek ereje. Természetesen nem minden esetben. Van néhány feltétel, melynek teljesülnie kell hozzá: egyenlő státuszban legyen a két csoport; közös fölérendelt célok; az együttműködés feltételeinek megteremtése; továbbá, hogy a találkozást, kapcsolatépítést mindkét fél által elismert intézmények támogassák. Egy ilyen találkozás során a feleknek lehetősége nyílik megismerni a másik csoport tagjának nézőpontját, történetét és személyes jellemzőit, amik mind csökkenthetik a túláltalánosított elgondolásokat.

8 2. Mozaik módszer Ezt a módszert már igen régóta használják az oktatás területén (is), legfőképpen az előítéletek csökkentésére. A gyakorlatban való alkalmazás lényege, hogy a diákoknak csoportokba osztva kell megoldaniuk úgy adott feladatokat, hogy az csak egymással együttműködve lehetséges. Ezáltal pedig növekszik a kooperáció képessége, az egymásra figyelés és a másik elfogadásának a készsége. 3. Empátia fejlesztése Sikerrel alkalmazták számos előítélettel szemben, a diszkriminált csoporttal kapcsolatos empátia fejlesztését. Annak a készségnek, képességnek a fejlesztését jelentette ez, hogy minél jobban bele tudják magukat képzelni a csoport tagjai a másik ember helyzetébe, érzéseinek, gondolatainak milyenségébe. 4. Tudatosítás, nyitottság, alternatív lehetőségek felmutatása, megkeresése 8 Az előítéletek, sztereotípiák nagyon gyakran nem tudatosan vannak jelen az életünkben és határozzák meg viselkedésünket. E miatt is fontos szempont az előítéletes gondolataink tudatosítása. Természetesen önmagában ez, csak az első lépés. Fontos, következő lépés pedig, azoknak a lehetőségeknek a megvizsgálása és számbavétele a sztereotípiáink kapcsán, melyek ellenérvekként szólhatnak, melyek alternatív magyarázatot jelenthetnek. 5. PC (ejtsd: piszi) kommunikáció Amerikában indult az a mozgalom, mely a politikai korrektség elvét hangsúlyozza az emberek egymás közti kommunikációjában. Céljuk, hogy ne lehessen sértő módon megnevezni embereket, helyzeteket, állapotokat, tetteket. Mit tehetünk ellene? 1, 4, 6, 19 Egy osztályban, a tanár szerepmodell funkciót tölt be nagyon sok esetben. Különösen igaz ez az egymáshoz való viszonyulásban, mely jelentősen meghatározza egy osztályközösség kapcsolati légkörét. A szakirodalmakban a következő javaslatok szerepelnek: 1. Előítéletek tudatosítása, megvizsgálása és alternatív magyarázatok, érvek keresése 2. Őszinte kapcsolat kialakítása a diákokkal, mely a személyességen, empátián, elfogadáson, és optimizmuson alapul

9 3. Annak tudatosítása, hogy az intelligencia fejleszthető 4. Következetesség 5. Optimális kihívást jelentő személyre szabott feladatok adása a diákoknak, ami így növeli önbecsülésüket, kompetencia érzetüket 6. Annak hangsúlyozása, hogy milyen fontos több szemszögből ránézni a dolgokra 7. Ítélet nélküli reagálás a személyekre, teljesítményekre 8. Annak hangsúlyozása, hogy mindenkinek vannak értékei 9

10 II. ESÉLYEGYENLŐSÉGI JÁTÉKOK Tudáskártyák feldolgozása 1. Csoportmunka Cél: A játékokhoz, kötetlen beszélgetéshez szükséges ismeretek elsajátítása, közös fogalmak kialakítása. Szükséges anyagok, eszközök: tudáskártyák, a szöveghez kapcsolódó kérdéssor csapatonként egy: színes korong, karóra, toll és papír Szükséges idő: perc A feladat lépései: 10 1) Csoportokat alakítunk ki, minden csoportban kiosztunk szerepeket és ehhez kapcsolódó tárgyakat: a karóra az időmérő felelőshöz kerül, a toll a jegyzetelőhöz, a kitöltendő kérdéssor az irányítóhoz, a tudáskártya az olvasóhoz, a színes korong pedig az előadóhoz. 2) A kiosztott szerepek alapján a csoport először meghallgatja a kérdéssort, melyet az irányító tag ismertet a többiekkel. Ezután a színes koronggal kijelölt csoporttag felolvassa a kártya szövegét. A kérdésekre közösen fogalmazzák meg az egyértelmű, kerek mondatokból álló választ, melyet a jegyzetelő ír le. Az időmérő eközben figyeli, hogy nem lépte-e túl a csapat a megadott időkeretet. 3) Miután minden csoport közösen megoldotta a feladatot elindul a második kör. Az a játékos, aki korábban az előadó szerepét töltötte be átnézi a közösen megfogalmazott válaszokat, amíg a többi csapattag átül egy-egy másik asztalhoz. Az előadónak az a feladata, hogy a különböző csoportokból érkező diáktársainak elmondja, hogy milyen témát dolgoztak fel közösen, és a válaszok alapján a saját szavaival ismerteti az anyagrészt. Miután a többiek jegyzetet készítettek, az előadó átadja a korongját az egyik diáknak, és átül egy másik asztalhoz, hogy ő is új információkat szerezhessen. A többi résztvevő is új asztalt keres. Fontos, hogy mindenki jegyzeteljen, és eljusson minden asztalhoz.

11 4) A játék végén mindenki visszaül a helyére, átnézi a jegyzeteit, és a játékvezető egyenként felteszi a kérdéseket. Mindig olyan diák válaszol, aki nem ismeri az tudáskártya eredeti, teljes szövegét, csak az egyik társától hallotta a magyarázatot. 2. Páros munka Barkochba A tanulók párban dolgoznak, mindketten húznak 1-1 tudáskártyát (ügyelni kell, hogy ne ugyanaz a szöveg jusson hozzájuk). A feladatuk, hogy kiválasszanak egy fogalmat a kártyáról és a társuk eldöntendő kérdéseire feleljenek. A kérdező célja, hogy minél kevesebb kérdés után kitalálja a megoldást. Az első feladvány megfejtése után szerepet cserélnek. 11 Bemutatás Mindenki kap egy-egy kártyát (ügyelni kell, hogy ne ugyanaz a szöveg jusson a pár mindkét tagjához). Először mindkét tanuló végigolvassa a kártyát és az ellenőrző kérdéseket. Ezt követően a tudáskártya felolvasása nélkül kell bemutatniuk társuknak a saját fogalmukat, a legfontosabb ismeretek átadásával. A gyakorlat végén, egymás témáját mutatják be az osztálynak, jegyzetek és a tuskártyák nélkül, saját szavakkal.

12 12 EMBERI JOGOK 11, 9 Azokat a jogokat nevezzük emberi jogoknak, melyek minden embert születéstől fogva megilletnek Ezek a jogok egyetemesek, nem függnek a személy nemétől, etnikumától, vallásától, politikai hovatartozásától Az emberi jogok elidegeníthetetlenek, nem lehet őket elveszíteni Kialakulásukhoz vezető főbb lépcsőfokok, előzmények: o Hammurápi törvényoszlopán szerepeltek a nők, gyerekek, és szolgák jogai (i.e. 18.sz.) o Arisztotelész a tulajdonjogokat foglalta össze (i.e. 4.sz.) o A Bibliából ismert 10 parancsolatban is szerepelnek emberi jogok o Mohamed próféta a vallás-szabadság jogát fogalmazta meg (i.u.7.sz.) o Az évi Bill of Rights (= jognyilatkozat) az angol alkotmányos monarchia törvénye, amely a királyi felségjogokat korlátozta o A francia Emberi és polgári jogok nyilatkozata (1789) o Genfi egyezményeknek nevezzük azokat a nemzetközi megállapodásokat (1864, 1949), melyek a fegyveres konfliktus esetén érvényes jogokat foglalják össze A felsorolt dokumentumok még nem tekintették az emberi jogokat egyetemesnek A ma elfogadott emberi jogi dokumentum az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, melyben az ENSZ határozta meg az emberi jogokkal kapcsolatos álláspontját. 30 cikkelyből áll, december 10.-én fogadták el Mindenkinek joga van: az élethez, szabadsághoz és biztonsághoz; a művelődéshez; a kulturális életben való részvételhez; a magántulajdonhoz; védelemhez az embertelen bánásmód elől; a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához; a vélemény és a kifejezés szabadságához; a házasságkötéshez és családalapításhoz; állampolgársághoz Ellenőrző kérdések: Kit illetnek meg az emberi jogok? Mit jelent az egyetemes kifejezés? Sorolj fel néhány történelmi jelentőségű emberi jogokat megállapító dokumentumot! Ki alkotta meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mikor? Sorolj fel néhány fontosabb emberi jogot! GYERMEKI JOGOK 13 Gyermeknek tekintjük azokat a személyeket, akik nem töltötték be a 18. életévüket A középkorban a gyermekeket miniatűr felnőttnek tekintették, hamar bekapcsolódtak a munkába, nem részesültek különleges bánásmódban. A 19. századtól a felvilágosodás, majd a 20. századtól a pedagógia és a pszichológia fejlődése hatására a gyermeki életszakaszra kiemelt figyelmet fordítottak 1989-ben New Yorkban az ENSZ elfogadta a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt A gyermeki jogok valamelyest eltérnek az emberi jogoktól a gyermekek speciális szükségleteit, igényeit veszik alapul A gyermekeknek joguk van: o az élethez, életben maradáshoz o az egészséges fejlődéshez o fejlődésüket károsító anyagoktól való védelemhez o ivóvíz és táplálék megszerzéséhez o ingyenes alapfokú oktatáshoz o szülőkkel való kapcsolattartáshoz o hogy csak a saját érdekükben (pl. bántalmazás esetén) szakítsák el őket a családjuktól o a rájuk vonatkozó döntés esetén a véleménynyilvánításhoz o megbízható információhoz jutáshoz o egészségügyi ellátáshoz o a szexuális kizsákmányolástól való védelemhez Az évi Gyermekvédelmi Törvény értelmében Magyarországon a gyermeki jogok védelme minden olyan személynek a feladata, aki gyermekek nevelésével, ellátásával, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik Hazánkban gyermekjogi képviselő felügyeli a gyermekvédelmi gondoskodásban élő illetve a különleges igényű gyermekek jogainak megvalósulását Ellenőrző kérdések: Hogyan változott a gyermekek helyzete a történelem során? Sorolj fel néhány fontosabb gyermeki jogot! Hazánkban mely törvény foglalkozik a gyermekek védelmével? Mit mond ki a törvény a gyermeki jogok biztosításáról?

13 13 SZEGÉNYSÉG 2,10 A történelem kezdetétől fogva vannak szegény és gazdag emberek Az, hogy kit tekintünk szegénynek, függ az adott társadalom életszínvonalától és a történelem során is változott az értelmezése Az ENSZ napi 2$-ban határozta meg a szegénységi küszöböt, ezt nevezzük a napi jövedelem minimum összegének A szegénységet előidéző körülmények: o írástudatlanság, oktatásból való kimaradás; o munkanélküliség, alacsony jövedelem; o függőségek (pl.: kábítószer, alkohol); o hátrányos helyzetű családi háttér, o gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedés; o fogyatékosság, krónikus betegség; o nemzeti/etnikai kisebbséghez tartozás; o nagycsalád (három vagy annál több gyermek) Az anyagi helyzet meghatározza az emberek életvitelét, azt, hogy az adott személy/család milyen körülményeket tud megteremteni A hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élők nem jutnak megfelelő mennyiségű/minőségű élelemhez, rosszabbak a lakhatási körülményeik, könnyen hajléktalanná válnak. Korlátozott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük is A probléma nem csak a fejlődő országokat érinti, a fejlett országokban is kifejti hatását Az Európai Unió 5400 millió lakosából 60 millió él a létminimum alatt, ez azt jelenti, hogy az ő jövedelmük az országuk átlagjövedelmének felét sem éri el Az EU-ban hozzávetőleg 2, 7 millió hajléktalan él A 2000-ben elkészült Millenniumi Fejlesztési Célok elnevezésű tervezethez, világszerte csatlakoztak az országok, és 2015-ös határidővel megfogalmazták a szegénység visszaszorításának tervét Ellenőrző kérdések: Határozd meg a szegénység fogalmát! Mely okok vezetnek a szegénységhez? Melyek a rossz anyagi körülmény következményei? Az EU-ban hány ember él a létminimum alatt, hány lakos hajléktalan? SZEGÉNYSÉG MAGYARORSZÁGON 2,14 A két világháború közötti Magyarországot a hárommillió koldus országának nevezték, utalva a föld nélküli mezőgazdasági munkások magas számára A szocializmus idején a szegénység tabu téma volt, mivel a politikai eszme értelmében a szegénységnek teljes mértékben meg kell volna szűnnie, az ideológia teljes mértékű megvalósulása esetén 1980-as években a városban élők körében is nőtt a szegények száma, a városba áramlás és a munkalehetőségek csökkenése miatt. A munkahelyteremtéssel, lakásépítéssel kapcsolatos programok, lehetőségek segítették a szegények arányának csökkentését, azonban a rendszerváltás után ismét növekedett a munkanélküliek, és a szegények száma Becslések szerint hazánkban hozzávetőleg ezer hajléktalan él, átlag életkoruk körülbelül 45 év, nagyrészt férfiak Az emberek általában a következő okok miatt válnak hajléktalanná: munkahely elvesztése, elszegényedés, kilakoltatás (lakáskölcsönt nem tudja visszafizetni), függőség (alkoholbetegség, kábítószer függőség), családi konfliktusok, válás A hajléktalanná válók közt sok a fogyatékkal élő, krónikus beteg, az életmódjuk súlyosbítja az állapotukat, jellemző a fekélyek kialakulása, nyáron az égési, télen a fagyási sérülések, kiemelkedően magas a tbc-sek száma, ritkán fordulnak orvoshoz, nem használják ki az ingyenes ellátást sem A hajléktalanok számára az önkormányzatok, civil szervezetek éjjeli menedékhelyet, szállást, nappali melegedőt, konyhát működtetnek, a lakhatási gondokkal küzdő családok a családok átmeneti otthonában kapnak segítséget, hogy az anyagi helyzetük rendeződéséig legyen fedél a fejük fölött Ellenőrző kérdések: Hogyan változott a szegénység témájához való hozzáállás hazánkban, a történelem során? Mely okok vezetnek a hajléktalanná váláshoz? Hány embert hajléktalan Magyarországon? Hol kaphat ellátást egy hajléktalan személy?

14 14 ESÉLYEGYENLŐSÉG, DISZKRIMINÁCIÓ 2,11 Az esélyegyenlőség egy alapelv, mely kimondja, hogy minden ember egyenlő, ezért egyenlő bánásmódban részesítendő Egyenlő bánásmód illet meg mindenkit: o életkortól, o fogyatékosságtól, o társadalmi helyzettől, o nemzeti vagy etnikai hovatartozástól, o vallástól, o politikai nézettől, o nemi identitástól, o családi állapottól, o szexuális irányultságtól o vagy öltözködéstől, megjelenéstől függetlenül A diszkrimináció latin eredetű szó, jelentése szétválasztás, megkülönböztetés Általában ellentétes az egyenlő bánásmód elvével, hátrányos különbségtételt jelent valamilyen tulajdonság, képesség, csoporthoz való tartozás alapján Megnyilvánulhat közvetlen vagy közvetett formában Az esélyegyenlőség megvalósulásához szükséges a diszkrimináció megszűntetése, illetve bizonyos esetekben a pozitív diszkrimináció is elvárt, például fogyatékkal élők számára speciális feltételeket biztosító munkahelyek kialakításának formájában Az esélyegyenlőség eszméjét először a felvilágosodás gondolkodói fogalmazták meg a francia forradalom idején: tagadták a születési jogokat, az magasabb társadalmi osztályhoz tartozókat születésüktől megillető előnyöket Magyarországon az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény fogalmazza meg a témával kapcsolatos elvárásokat SZTEREOTÍPIA, 2, 11 ELŐÍTÉLET A sztereotípia általánosítást jelent, amely alapján egy adott csoporthoz tartozó személyt különböző tulajdonságokkal, jellemzőkkel ruházunk fel Sztereotípiát alkalmazhatunk a személy o neme, o nemzetisége vagy etnikuma, o anyagi helyzete, o életkora o foglalkozása alapján A sztereotípia alapját általában a korábbi tapasztalatok, jellemző tulajdonságok adják Sztereotípia például a következő: A mai fiatalok pimaszok., Az angolok ridegek, nehezen engedik közel magukhoz az embert. A sztereotípia segít a környezetünkhöz való alkalmazkodásban, kiindulási alapot ad a viselkedésünkhöz Vigyáznunk kell azonban, mivel a sztereotípiák nem mutatnak teljes képet az adott csoportról, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egy adott csoportot önálló személyiséggel, magatartásformákkal rendelkező személyek alkotnak A sztereotípia hatással van arra, hogy egy teljesítményt, elért eredményt hogyan értékelünk, milyen elvárásaink vannak a csoporthoz tartozó személlyel szemben Az előítélet ellenséges viszonyulás, beállítódás egy csoporttal szemben, melyről téves vagy hiányos információkkal rendelkezik az egyén Az előítélet abban különbözik az előzetes feltevéstől, hogy az egyén a feltevésétől eltérő tapasztalatai hatására sem változtatja meg azokat Káros amennyiben az előítélet diszkrimináció, kirekesztés alapjául szolgál Ellenőrző kérdések: Mit fogalmaz meg az esélyegyenlőség elve? Mit jelent a diszkrimináció kifejezés? Mely esetekben várható el pozitív diszkrimináció? Ellenőrző kérdések: Mit jelent a sztereotípia kifejezés? Mit jelent az előítélet kifejezés? Mi a különbség az előzetes feltevés és az előítélet között?

15 FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 11 NŐK ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 2,16 A fogyatékosság maradandó állapot, mely lehet veleszületett vagy szerzett (pl. baleset következtében), és az érzékszervi, mozgásszervi, értelmi vagy kommunikációs képességek elmaradottságát, hiányát jelenti Fogyatékosság típusai: mozgássérültség, látássérültség (gyengén látás, vakság), hallássérültség (nagyothallás, siketség), értelmi fogyatékosság, beszédfogyatékosság (pl.: dadogás, némaság), autizmus illetve halmozott fogyatékosság. A hazai népességnek kb. 6% fogyatékkal élő A fogyatékosság nem betegség, ahhoz, hogy a lehetőségekhez mérten teljes életet élhessen a fogyatékos, szükség van a környezet és a társadalom elfogadására, támogatására, a kieső képességeik kompenzálására és olyan körülmények kialakítására, melyek segítik a közlekedésben, tájékozódásban, kommunikációban Példák: mozgáskorlátozottak számára rámpa; siketek számára jelnyelvi tolmács, televíziós műsorok feliratozása; vakok számára a közlekedésüket segítő domború, jelzéssel ellátott térkövek, jelzőhang a közlekedési lámpa működéséhez rendelten A fogyatékos gyerekek fogyatékosságuk mértékétől függően bentlakásos intézményekben élnek, gyógypedagógiai iskolákban tanulnak A nehézségek miatt a fogyatékkal élők iskolázottsága és továbbtanulási aránya alacsonyabb ép társaiknál, ezáltal a munkanélküliség nagyobb számban érinti őket. Leggyakrabban az ipar - főleg az építőipar, feldolgozóipar -, kereskedelem kínál számukra munkalehetőséget Pozitív diszkriminációra, kedvezőbb lehetőségek megteremésére is szükség van ahhoz, hogy az oktatási intézményekben és a munkaerőpiacon helyt álljanak 15 Ellenőrző kérdések: Kit nevezünk fogyatékkal élőnek, milyen csoportosítást használunk? Mi jellemzi a fogyatékkal élők helyzetét? Hogyan segíthetjük őket? Sorolj fel példákat a speciális körülmények megteremtésére! Az ipari forradalomig a férfiak szerepe a család fenntartása, a nőké a családjukról való gondoskodás, gyermeknevelés volt. A nők munkába állásával a szerepek és az elvárások megváltoztak A feminista mozgalom (XX. század második fele) résztvevői a nők egyenjogúságáért álltak ki, és megpróbáltak megszűntetni a nők alárendelt szerepét. A gender kifejezés társadalmi nemiséget jelent. A gender elmélet a feminizmushoz kötődik, azt az elvet foglalja magában, hogy az emberek jogai, betöltött szerepei nem függnek a biológiai adottságaitól, attól, hogy milyen neműnek születtek Az ENSZ 2006-os vizsgálatai szerint a nők világszerte hátrányt szenvednek a férfiakkal szemben a következő területeken: gazdasági részvétel és lehetőségek, oktatási részvétel, a politikai döntéshozatalban való részvétel Hazánkban a nők születéskor várható élettartama magasabb a férfiakénál, és az oktatásban is többen vesznek részt a gyengébb nem tagjai közül. Ennek ellenére a munkahelyeken az azonos végzettséggel rendelkező férfiak magasabb beosztást, magasabb bérezést érnek el, mint a nők A nők álláskeresés során a gyermekvállalás lehetősége miatt nehezebb helyzetben vannak, emellett a gyermekük gondozásával töltött idő alatt nem rendelkeznek önálló keresettel, így függő helyzetbe kerülhetnek A nők társadalmilag kötött ideje is több, mivel a korábbi tradíciók hatására elvárt, hogy a kereső tevékenység mellett a házimunkát, a gyermekek gondozását is jórészt ők végezzék A nemi erőszak, családon belüli bántalmazás áldozatainak döntő többsége nő A nemek közti esélyegyenlőség az EU fontos elve, a magyar alaptörvény is rögzítette Ellenőrző kérdések: Mi volt a feminizmus mozgalmának célja? Mit jelent a gender fogalom? Milyen szempontból szenvednek hátrányt a nők a férfiakkal szemben?

16 16 ROMÁK ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 2,15 A romák (magyar-, oláh- kárpáti-, beás cigányok, szintók és román cigányok), Indiából származnak, a X. században elhagyták az őshazát és vándorló életmódot folytattak Magyarországra több hullámban érkeztek, először a 15 században, a 18. században Mária Terézia és II. József uralkodása alatt több kísérlet született az asszimilációra (beolvasztás), melynek eszközei az erőszakos letelepítés, a többségi szokások átvételének kényszere, saját nyelvük használatának tiltása voltak. A 19. századra a cigányok jelentős része letelepedett A cigányokkal szembeni ellenállás oka a vándorló életmódjuk, deviánsnak tekintett magatartásformáik voltak. A probléma megoldására többféle megoldási javaslat született: segélyezés, erőszakos áttelepítés, az 1960-as években cigánytelepek létrehozása Az 1980-as évekre javult a helyzet, azonban a rendszerváltás hatására az addig segédmunkásként dolgozó cigányok tömegesen vesztették el a munkájukat, így anyagi helyzetük jelentősen romlott A Magyarországon a becslések szerint roma él, ők alkotják a legnagyobb hazai etnikai kisebbséget A roma kifejezés jelentése férfi, ember, a cigány elnevezés érinthetetlent jelent A hazai romákat az átlagnál alacsonyabb iskolázottság jellemzi, főleg az ország hátrányos helyzetű területein élnek, ez a két tényező együtt magas arányú munkanélküliséghez vezet Hátrányos helyzetük enyhítését segítené az óvodáztatás korai megkezdése, mivel ez egyszerre hatna a szocializáció folyamatára, segítene az elfogadottságuk növelésében, és leküzdené a nyelvi, kommunikációs hátrányok egy részét is Emellett fontos a szociális és egészségügyi ellátások fejlesztése, valamint a tehetséggondozás Bíztató, hogy a rendszerváltás óta cigány önkormányzatok jöttek létre, nemzetiségi iskolák működnek, romológia tanszékek szerveződtek, értelmiségi réteg alakult ki Ellenőrző kérdések: Milyen hátrányokat szenvednek a romák? Milyen módszerekkel enyhíthető a hátrányuk? Mi jellemezte magyarországi helyzetüket a 15. századtól napjainkig? FAIR TRADE KERESKEDELEM 3,12 A nemzetközi kereskedelem nem törekszik a termelőkkel szembeni méltányosságra. A Fair Trade kereskedelem (méltányos-, lelkiismeretes kereskedelem) célja, hogy a termelők méltó bérhez jussanak, gondolva a gyermekmunka megszűntetésére és a környezetvédelemre is Főként a kávé-, tea-, banán-, kakaóültetvények munkásait érinti Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában A kávétermelésben jelenleg Dél-Amerika a világelső, az őshazája Etiópia A világon évente körülbelül millió zsák kávét termelnek (1 zsák = 60 kg). A kávé jelenleg a világon hozzávetőleg 25 millió embernek ad munkát A hagyományos kereskedelem folyamata: Egy 400 Ft-ot érő kávéból 52 Ft jut a fejlődő országokba, a termelők az 52 Ft közel harmadát, 16 Ft-ot kapnak kézhez A 348 Ft a vám, szállítás, feldolgozás, forgalmazás költségeit fedezi Így a kávé árának 87%-át a nagyvállalatok kapják kézhez A kávé, az ültetvénytől a fogyasztóig megtett út során kb. 150-szer cserél gazdát, számolnunk kell a szállítás környezetterhelő voltával is A fair trade kereskedelem folyamata: Az alternatív kereskedelemmel foglalkozó szervezetek a szövetkezetekbe tömörült termelőkkel veszik fel a kapcsolatot, majd fair trade üzletekbe juttatják el a termékeket A kávé árának 33%-a jut a termelőkhöz Ugyanekkora összeg fedezi a vám, a szállítás és a feldolgozás költségeit Az importőrök, boltok az ár 24%-át kapják kézhez, a maradék 10%-ot pedig különböző programok megvalósítására használják fel, például helyi iskolák építésére Ellenőrző kérdések: Határozd meg a fair trade fogalom jelentését! Mely területeket, termékeket érinti? Mi a mozgalom célja? Mi a különbség a hagyományos és a fair trade kereskedelem között? Kinek az érdekét szolgálja?

17 A kávé ára 3 Cél: A játék megvilágítja a hagyományos és a fair trade kereskedelem folyamatát és a termékekért fizetett ár megoszlását. lehetőséget teremt a társadalmi egyenlőtlenségek bemutatására, szegénység témakörűnek feldolgozására. Szükséges idő: perc Szükséges anyagok, eszközök: 400 Ft értékben aprópénz vagy aprópénzt szimbolizáló babszemek, korongok 17 A játék menete: 1) Az óra beszélgetéssel indul. Ki szokott kávét fogyasztani? Mit tudunk a kávéról? (A növény jellemzői, feldolgozása, fogyasztásának kedvező és káros hatásai). Mi a közös a kávéban, banánban, kakaóban? Honnan érkezik hozzánk? Milyen körülmények között szállítják és érlelik? 2) A diákokat csoportokba osztjuk: termelő vámos szállító feldolgozó nagyvállalat vásárló. A vásárlók kapnak 400Ft-nak megfelelő egységet, a csapatok külön-külön kupaktanácsot rendeznek, és megbeszélik, hogy ők mennyire becsülik az egyes csapatok munkáját, és mennyi pénzt szánnának nekik a 400 Ft-ból. Ezután a vásárló csapat átadja a pénzt a nagyvállalat csapatnak, aki tovább adja a szállítónak, a vámosnak, a feldolgozónak végül a termelőhöz a maradék aprópénz kerül el. Az összeg átadása előtt minden csapat ismerteti, hogy miért fontos a munkája. 3) A második kör előtt a játékvezető felírja a táblára a hagyományos kereskedelemre jellemző összegeket, és a tanulók ez alapján osztoznak a pénzen. 4) A harmadik körben egy kördiagramot rajzol a játékvezető, amely a fair trade kereskedelem megoszlását mutatja. Közösen kiszámoljuk, hogy ez hány forintot jelent az egyes csapatoknak. 5) Megbeszéljük, hogy mi a különbség az egyes körökben megadott összegek közt. Mit jelent a méltányos kereskedelem. Miért nevezik lelkiismeretes kereskedelemnek is? Kikkel szemben méltányos? Mi a szerepünk a fair trade kereskedelemben? 6) Segít, ha a földrajzi atlasz térképeit is megvizsgáljuk. Mely területeken termelnek kávét? (Főbb termelők: Brazília, Etiópia, Vietnam, India, Costa Rica, Kenya, Elefántcsontpart). 7) Miért fontos a helyi, magyar termékek előnyben részesítése? Mi okozhat gondot a termelőknek?

18 Érzékszervek próbája Cél: A gyakorlat célja a testi fogyatékosság, esélyegyenlőség témájának feldolgozása. A szerepjáték során a résztvevők szembesülnek a siketek és a vakok problémáival, nehézségeivel. A közös beszélgetés lehetőséget teremt a fogyatékkal élőkkel szembeni megfelelő viselkedési formák tisztázására. Szükséges idő: kb. 45 perc Szükséges anyagok, eszközök: hétköznapi használati tárgyak (cukorka, gyufa, buszjegy, gyógyszeres doboz stb.) kendők, szembekötéshez, füldugó szituáció kártyák 18 A feladat lépései: 1) A játékvezető ismerteti a feladatot, elmondja, hogy a következő gyakorlat segít abban, hogy a résztvevők beleéljék magukat egy fogyatékkal élő bőrébe. Kipróbálhatják, hogy milyen érzés a fogyatékkal élőknek megküzdeni egy-egy hétköznapi helyzettel, illetve megtapasztalhatják, hogy milyen érzés segítőnek lenni. Ha valaki kellemetlennek érzi a feladatot, nyugodtan kiállhat menet közben. 2) A résztvevők párokat alkotnak. A párok eldöntik, hogy ki éli bele magát a vak szerepe és ki siketébe. 3) Az első feladat során szerepkártyákat kapnak a párok. A mindkettejük számára ismert szituációban a siketet megformáló személynek meg kell értetnie magát a halló társával. Nem adhat hangot, de használhatja a kezeit és némán szavakat formálhat az ajkaival. 4) A második lépésben a pár másik tagja következik, bekötött szemmel kell hétköznapi tárgyakat felismernie és használnia. Ezt követően a pár segítő tagjának el kell kísérnie egy megadott helyre a vakot megformáló társát. 5) Ha van elegendő idő, szerepet cserélnek a párok. 6) A gyakorlatot beszélgetés követi: Milyen érzés volt részt venni a feladatban? Mi az, ami a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban új információ, impulzus volt? Segítőként mi okozott gondot, mi nehezítette a feladat megoldását? Milyen érzés volt segítséget kapni? Mit éreztek, amikor nem tudták megértetni magukat társukkal?

19 Helyszín (ismertesse társával szóban): egy étterem előtt állnak Érzékszervek próbája Szituáció kártyák Helyszín (ismertesse társával szóban): egy múzeumban vannak 19 Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Rosszul van az ételtől, szeretné, ha a segítséget hívnának Önhöz, és szólnának az étterem vezetőjének is, hogy gond van az étellel. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy ruhaüzletben vannak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Bent felejtett egy fekete pulóvert a próbafülkében, de szeretné megvenni. Mire visszament érte, már nem volt ott. Úgy látta, hogy az Ön mellett álló személy ment be Ön után, szeretné megtudni tőle, hogy látta-e a pulóvert. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy büfé előtt állnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Nem sikerült megértetnie a büféssel, hogy mustár nélkül kérte a hotdogot, az Ön mellett álló vendég segítségét kéri, hogy kaphasson egy mustár nélkülit. Helyszín (ismertesse társával szóban): az utcán sétálnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): A könyvtárat keresi, busszal szeretné megközelíteni, de nem tudja, hogy merre induljon, melyik buszra szálljon. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy irodában vannak, nem ismerik egymást. Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Az újságban olvasta a cég álláshirdetését és jelentkezni szeretne, érdeklődik, hogy betöltötték-e már az állást. Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): A pénztárnál nem sikerült elmagyaráznia, hogy a csoportos kedvezmény iránt érdeklődik, az Ön mellett álló látogatót kéri meg, hogy segítsen elmagyarázni a pénztárosnak. Helyszín (ismertesse társával szóban): az utcán sétálnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Látott egy balesetet, egy fiatal férfit ütött el egy autó, azonnal ki kell hívni a mentőt és jó lenne a rendőröket is értesíteni. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy virágosnál állnak sorba Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Cserepes virágot szeretne vásárolni, de nem tudta megértetni az eladóval, hogy fénytűrő növényt szeretne. Helyszín (ismertesse társával szóban): az utcán sétálnak Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): Ebédelni szeretne, olyan étteremet keres, ahol vannak vegetáriánus ételek és busszal könnyen megközelíthető. Helyszín (ismertesse társával szóban): egy iskolában vannak, nem ismerik egymást Szituáció (hangadás nélkül közölje társával): A 3. a osztály termét keresi, mert az unokahúgát kell hazavinnie a napköziből.

20 Emberi és gyermeki jogok plakátkészítés Cél: A gyakorlat célja az emberi és a gyermeki jogok tudatosítása. A feladat egy figyelemfelkeltő plakát megtervezése, ami elősegíti a kreativitás felszínre hozását. A plakátot csapatokban kell elkészíteni, így az együttműködés is fontos szerepet kap. Szükséges idő: 30 perc Szükséges anyagok, eszközök: csomagolópapír filctoll, ceruza, festék és ecset olló, ragasztó újságok, magazinok 20 A feladat lépései: 1) Minden csoport megkapja az eszközöket, a játékvezető ismerteti a feladatot: egy figyelemfelkeltő plakátot kell megtervezniük és elkészíteniük az emberi vagy a gyermeki jogokkal kapcsolatban. 2) A csoportok maguk választhatják ki, hogy melyik jogról/jogokról készítik el a plakátot. 3) A csoportok megtekintik egymás alkotását. Tudás-fa Cél: A gyakorlat célja a téma lezárása, a tanultak összefoglalása. Szükséges idő: perc Szükséges anyagok, eszközök: fa rajza csomagolópapíron vagy táblán levél alakú papírok, ragasztó toll A feladat lépései: A résztvevők feladata, hogy a papír levelekre írjanak fel egy gondolatot, ismeretet, melyet a család- és gyermekvédelemhez kapcsolatos órákon sajátítottak el, és amelyet kiemelten fontosnak tartanak. A leveleket mindenki elhelyezi a fán, közösen megbeszélik a gondolatokat.

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek 1 Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek Civil Művek Közművelődési Egyesület, 2014 2 A kiadványt készítette: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba A

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Civil_Szemle_2011_3_beliv 9/2/11 11:40 AM Page 97 A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Csonkáné Utasi Katalin Dusa Ágnes Fehér Angéla Bevezető Munkánk és a napi életünk során is nap, mint nap szembesülünk azzal,

Részletesebben

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk. GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN Kutatási zárójelentés A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.) Németh Barbara A kutatásban részt vett: Gosztonyi Ákos Kamarás Vilma Kocsis Ivett

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Tóvári Ferenc Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben / Esélyek, lehetőségek / Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei

Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Fogyatékos személyek jogai és jogsérelmei Jogvédelmi füzetek sorozat 9. szám második kiadás 2009. szeptember hó Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Részletesebben

Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza

Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza Szöveggyűjtemény FOGLALKOZÁS SPECIÁLIS HELYZETŰ CSOPORTOKKAL, EGYÉNEKKEL előadáshoz Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza Szerkesztette: Garadnay Timea - Koltai

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A cigányság megítélése Nak környékén

A cigányság megítélése Nak környékén Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Szociológia BA A cigányság megítélése Nak környékén Témavezető tanár: Daróczi Gergely óraadó A szakdolgozat készítője: Kovárczi

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Rudabánya Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben