PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u Tel: 1/ , Fax: 1/ Szervezeti egység: OM-azonosító: A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ph Köröminé Tóth Mária mb. igazgató Budapest, június 06.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Az iskola története Az iskola alapadatai Intézményünk intézményegységei Általános iskola Utazó Gyógypedagógiai Szolgálat AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A nevelő-oktató munka céljai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A feladatok megvalósításának feltételei Az egyes oktatási szakaszokhoz tartozó fejlesztési célok és feladatok rendszere A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÉS A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A kognitív, megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak Szociális kompetenciák fejlesztése ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Helyzetkép Belső és külső résztvevők Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA Pedagógiai, módszertani kapcsolódási pontok Intézményünk mindennapos testnevelési programjának tartalmi elemei ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI, INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Célok A tehetségnevelés színterei, feladatai A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Gyógypedagógiai habilitáció- rehabilitáció A látássérült tanuló Az autizmus-spektrumzavarban szenvedő tanuló A hallássérült tanuló A mozgáskorlátozott tanuló A beszédfogyatékos tanuló

3 11. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése A szülői munkaközösség és az iskola közösségeinek együttműködése A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Az iskolai jutalmazás és büntetés formái Szöveges értékelés erkölcstan és cigány népismeret tantárgyból A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI A bekerülés feltételei GYÓGYPEDAGÓGIAI UTAZÓTANÁRI HÁLÓZAT Személyi feltételek, szakmai kompetenciák a feladatainak megvalósításához A fejlesztésbe bekerülők köre Tárgyi feltételek Utazó tanári hálózat céljai A célokból fakadó intézményi feladatok Az integráció helye a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény rendszerében, szervezeti és vezetési kapcsolattartás az iskolavezetéssel A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK MELLÉKLETEK sz. melléklet Alkalmazott terápiák, eljárások és módszerek sz. melléklet FORMANYOMTATVÁNY KONZULTÁCIÓS FEJLESZTŐ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ sz. melléklet FORMANYOMTATVÁNY KONZULTÁCIÓS FEJLESZTŐ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ sz. melléklet KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM sz. melléklet A Kölyökatlétika Program mozgásanyaga sz. melléklet A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek sz. melléklet Törvényi háttér sz. melléklet A pedagógiaiprogram elfogadására és jóváhagyására vonatkozó nyilatkozatok, jelenléti ívek.105 3

4 1. BEVEZETŐ 1.1. Az iskola története Józsefvárosban l949-ben létesültek először - a jelenlegi iskolánk elődjeként - kislétszámú osztályok, melyekben együtt oktatták a debilis és imbecillis gyermekeket. l95l-ben.a VIII. kerület Százados út 6. szám alatt Farkas Aurélné tagozatvezető irányításával jött létre Fővárosi Gyógypedagógiai Iskola elnevezéssel a jelenlegi iskola elődje, mely befogadta a szomszédos kerületek fogyatékos gyermekeit is. l952-től már önálló iskolaként működött Horváth Antal gyógypedagógus igazgató vezetésével, melyhez több kerületi iskolában elhelyezett osztály is csatlakozott. l955-től új helyen találjuk az iskolát, a József utca 20-ban, Gyógypedagógiai Iskola elnevezéssel. Az intézményhez változatlanul több kihelyezett osztály is tartozott. Horváth Antal nevéhez nemcsak az önálló iskola megteremtése fűződik, hanem munkásságát fémjelzi, hogy megszervezte a gyermekek munkatevékenységét, ezáltal elősegítve a társadalomba való beilleszkedésüket. Ehhez gyakorlóteret a kerület üzemeiben talált ben költözött az iskola a Nap utca 33. számú ház egyik szárnyába. Itt kapott otthont az országban elsőként megalakult kisdedóvó. Mellette változatlanul működtek az úgynevezett szórvány osztályok. Az iskola vezetését Horváth Antal igazgató nyugdíjba vonulása után Gyalai Gáspár gyógypedagógiai igazgató vette át 1969-ben től ez az iskolatípus a Kisegítő Iskola elnevezést kapta meg. A kihelyezett osztályok 1978-ban szűntek meg, mert az intézmény még egy épületet kapott a Vajdahunyad utca 4 szám alatt. Az új elhelyezés lehetővé tette, hogy az intézmény tanítási gyakorlatra fogadja a gyógypedagógiai főiskolai hallgatókat. Ezáltal megpezsdült a szakmai munka is. Működése alatt Gyalai Gáspár a tantestület segítségével számos oktatófilmet készített. Nevéhez több tankönyv megírása is fűződik. Gyalai Gáspár 1983-ban vonult nyugdíjba. Ekkor került az iskola élére Pircsák Brúnóné. Vezetése alatt a gyermekeknél fennálló tanulási nehézségek leküzdése valamint az oktató-nevelő munka megalapozása érdekében 1985-ben bevezetésre került a Meixner féle dyslexia prevenciós 4

5 olvasás-írás tanítási módszer adaptációja az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára. A módszer eredményei alapján az iskola olvasás-írás tanítása országos érdeklődést váltott ki. A nyolcvanas évek elején Pircsák Brúnóné igen leromlott állapotban vette át az iskola mindkét épületét, ezért elsődleges feladatának tekintette, a pedagógiai munka továbbfejlesztésén túl, hogy a kerület fogyatékos tanulói megfelelő iskolaépületet kapjanak ben épült fel a Tolnai Lajos út szám alatt az új és szép intézmény. A 8 tantermesnek épült iskola azonban szűknek bizonyult és nem épült hozzá tornaterem sem. A továbbépítési szándék megvolt, ezért a szomszédos telket a kerület vezetősége az iskolához csatolta, a majdani új épületszárny és tornaterem számára. Az építkezés szeptemberében kezdődött meg, szeptember 1-én vehette az iskola birtokba az új tornatermet és tantermeket. Az új épület átvételével jelentős javultak a tárgyi feltételek, mely maga után vonta a pedagógiai tevékenységek körének kiszélesítését. Pircsák Brúnóné december 31-ig vezette az iskolát január 1-től Dr. Rubicsekné Kereki Gizella gyógypedagógus lett az intézmény kinevezett igazgatója ben intézményünk működése bővült, neve megváltozott, Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ és Általános Iskola. Feladatellátásunk bővült, a nyolc osztállyal működő általános iskola mellett, egységes gyógypedagógiai módszertani központként segítjük a Budapest Főváros VIII. kerületében a korai fejlesztést, az integrált óvodai-iskolai nevelésben oktatásban résztvevő gyermekek gyógypedagógiai fejlesztését, ellátását. A Józsefvárosi Sportudvarok pályázat eredményeként megszépült iskolánk udvara, sportudvar és játszótér épült. 5

6 2010. augusztusa óta az iskola megbízott vezetője Köröminé Tóth Mária nyarán Budapest Józsefváros Önkormányzata Európai Uniós pályázat keretében a KEOP 5.3.0/A/ Energiaracionalizálás Józsefváros Önkormányzati fenntartású közintézményeiben projektben megtörtént intézményünk külső szigetelése, felújítása. Tantestületünk hosszú évek óta felvállalja, hogy megismertesse, bemutassa iskolánk tevékenységét. Munkánk eredményességét mutatják a tanulmányi-, kulturális-, képzőművészeti- és sportversenyeken elért jó eredményeink. Tolnai Lajos

7 Nem az a fontos, hogy honnan indultál, hanem, hogy hová jutsz el. Illyés Gyula 1.2. Az iskola alapadatai Az intézmény neve: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény szervezeti egység kódja: Az intézmény székhelye, címe: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca Az intézmény vezetője: igazgató A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegységei: - Általános Iskola Intézményegység - Utazó Gyógypedagógia Szolgálat Intézményegység január 1-jétől az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az új jogszabályok megváltoztatták az intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó előírásokat. Jelen pedagógiai program a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint a helyi sajátosságok beépítésével készült. A törvényi háttér a 6. sz. mellékletben csatoltan található Intézményünk intézményegységei Általános iskola Az általános iskola alapfokú, 8 évfolyamos, nappali rendszerű gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelését - oktatását ellátó szegregált iskola. Tanulóink a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok javaslata alapján kerülnek hozzánk. Ebben az értelemben iskolánk bemenet szabályozott intézmény. Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatásanevelése, továbbá az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékossággal, autizmus-spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása folyik az 7

8 intézményben. A szakértői bizottság kijelölésével - középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat is fogadunk. Az iskola beiskolázási területe a KIK VIII. Tankerülete, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok kijelölésével, valamint a szülő kérésére, egyéni mérlegelés alapján Budapest területéről, esetenként az agglomerációjából is fogadunk tanulókat Utazó Gyógypedagógiai Szolgálat Feladatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrációjának segítése, rehabilitációs fejlesztése, a kompetencia alapú oktatáshoz igazodó módszerek alkalmazása. A feladatok megvalósítása érdekében intézményünk kapcsolatot tart fenn a kerületi integráló többségi oktatási nevelési intézményeivel, utazó gyógypedagógiai ellátást biztosít a szolgáltatást igénylő intézményekben. Pedagógiai programunkat és ezen belül helyi tantervünket az intézményünkbe járó, valamint a köznevelési megállapodás keretében ellátott sajátos nevelési igényű tanulók igényeinek, tanulási sajátosságainak figyelembevételével készítettük. 8

9 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A Józsefvárosi EGYMI-ben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket juttatják érvényre. Alapelvek értékek A másság, a sérülés, a fogyatékosság problémájával foglalkozunk. Segítséget adunk a másság elfogadásához, hogy a gyermekek, a szülők és a közvélemény is átélje, belássa, hogy az értelmi fogyatékos egyén - sérülése ellenére is az épekkel azonos jogokkal bír, - egészségi állapotától függően eljuthat egyéni segítséggel és egyéni fejlődési tempóban személyisége kibontakozásához. Gyermekeink boldogulása, társadalmi cselekvőképessége, esélyegyenlősége érdekében sajátos nevelési szükségleteiket vesszük figyelembe. Iskolánk nevelésfilozófiája Legfőbb értéknek az egyént tartjuk, - aki sajátos személyiségfejlődésű, érző, gondolkodó és cselekvő lény, - aki sajátos értelmi képességű, - aki speciális mikrokultúrában él, - aki sajátos életmenetű. Ez a nehezített, speciális helyzet megnyilvánul az élet minden területén és nagymértékben függ a sérülés helyétől, a súlyosság fokától. Feladatunk a lehető legteljesebb mértékű és leghatékonyabb ellátás. 9

10 A gyógypedagógiai munka speciális jellegének vonásai - Különleges igény a gyermek minél mélyrehatóbb megismerésére. - Korrekciós irányultság. - Gyógypedagógusainkat szakértelmük és szemléletük segíti a gyermekek megismerésében és a fejlesztés irányának meghatározásában. - Speciális oktatási módszerek alkalmazása, melyek a gyakorlatiasságra, a tapasztalatszerzésre építenek. - A nevelésben résztvevők összehangolt, mintát nyújtó munkája szükséges, ezért fontos a nevelő hatások egységességének elve A nevelő-oktató munka céljai - Tanulóink sérülés-specifikus személyiségfejlesztése. - A sajátos igények megismerése és a lehetőségek kibontakoztatása, a fejlődés eltéréseinek korrigálása. - Az általános műveltség megalapozása a Nemzeti Alaptantervben meghatározott tartalmak lehető legteljesebb elsajátíttatása által. - A társadalom tevékeny, értékvédő- és értékteremtő tagjává való nevelése. A célokból következik, hogy a nevelés és az oktatás egyaránt nagy hangsúlyt kap a pedagógiai munkánkban. Az iskola átfogja és befolyásolja a tanulók egész élettevékenységét: a tanulást, a közösségi tevékenységet, a munkát és a szabadidő eltöltését egyaránt. Ez megköveteli az iskola nyitottságát, társadalmi kapcsolatainak szélesítését, a hátráltató környezeti hatások korrigálását, a művelődési és önművelődési igény megalapozását és fejlesztését, a fizikai és szellemi munkavégzésre nevelést Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez és oktatásához differenciált eszközrendszert, egyéni megsegítést, individualizált módszereket alkalmazunk. A követelményrendszert úgy alakítjuk ki, hogy ebben a speciális eljárások, fejlesztések lehetőségei is megjelenjenek. 10

11 Kiemelt fejlesztési feladataink: - Az erkölcsi nevelés - Az esztétikai, művészeti, zenei nevelés - Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - Nemzetiségi, cigány kisebbségi nevelés - A tanulás tanítása - A családi életre nevelés - Habilitáció rehabilitáció - Anyanyelvi nevelés, logopédia - A testi és lelki egészségre nevelés - Felelősségvállalás másokért, önkéntesség - Pályaorientáció - Tehetséggondozás - Fenntarthatóság, környezettudatosság - Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - Állampolgárságra, demokráciára nevelés - Gazdasági és pénzügyi nevelés - Médiatudatosságra nevelés A társadalmi beilleszkedést tekintve célunk, hogy tanulóink a mindennapi együttlétben a társadalmi elvárásoknak megfelelő normákat, magatartási szokásokat elsajátítsák. A demokrácia kiépült formáit rendszeresen, tartalommal megtöltve kell működtetni, tanulóinkat erre kell nevelni. A megismerő és gondolkodási funkciók fejlesztéséhez elengedhetetlen a felelős pedagógiai környezet és szakembercsoport összehangolt tevékenysége, ennek érdekében munkacsoportok, team-megbeszélések, a kollégák egymástól való tanulása is szükséges. A szakkörök a gyermekek érdeklődésének felkeltését, kielégítését, a tehetséges gyermekek kiemelkedését szolgálják. Az iskola kiemelten támogatja a tanulók sportolását, művészeti nevelését, ezzel biztosítva a harmonikus személyiségfejlesztést. Az iskolát elhagyó tanulót sok olyan praktikus ismerettel kell felvértezni, amely az életben való eligazodáshoz szükséges. A fenntartóval, partnerintézményekkel, önkormányzatokkal, segítő szervezetekkel jó kapcsolattartásra kell törekedni, így elősegítve a tanulók szociális körülményeinek megismerését, az ellátásuk optimalizálását. 11

12 A feladatok megvalósításának feltételei Személyi feltételek Intézményünk felkészült a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására. Az iskolában a szakos ellátás szakvégzett gyógypedagógusokkal biztosított. Gyógypedagógusaink között végzettségüket tekintve van pszichopedagógus, logopédus, tanulásban akadályozottak-, valamint értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus tanár és tanító, óvodapedagógus, autizmus spektrumzavar szakirányú végzettségű gyógypedagógus, gyógytestnevelő, konduktor. Körükben a terápiás végzettség is széles spektrumú, azonban indokolt a további humánerőforrás-fejlesztés a hatékonyabb munka érdekében. A nevelőtestület pedagógiai munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik. A folytonos változás, a gazdasági bizonytalanság, az értékválság iskolánk környezetére jellemző. A nevelésben döntő a pedagógus személyisége, tájékozottsága és nyitottsága. Testületünk tagjainak önképzése és továbbképzése folyamatos. Rendszeresen részt veszünk a gyógypedagógiai szakma rendezvényein. Az oktató-nevelő feladatokon túl egyre nagyobb szerepet kap a pedagógiai szakmai kérdések megvitatása. A kollégák többsége jól kihasználja a szakmai önállóságból adódó lehetőségeket. Tárgyi feltételek Iskolánk négyszintes: pince, földszint és két emeleti szint. A pincében találhatóak a raktárak, a többi szinten a tantermek, fejlesztőtermek, tornaterem, ebédlő. A természettudományok oktatásához és az informatikához felszerelt szaktantermekkel rendelkezünk, az életvitelt igényesen, korszerűen kialakított tankonyhánkban tanítjuk. Tantermeink világosak, megfelelő méretűek, többségük teraszos, ezáltal az egész napos kihasználtság mellett is jól használhatók. Egy tornateremmel, három speciálisan felszerelt mozgásfejlesztő teremmel, három tanulási képességet fejlesztő helyiséggel, egy ének-zenei teremmel, egy szövő teremmel, egy könyvtárral és egy orvosi szobával rendelkezünk. A tanításhoz, tanuláshoz a szabadidős foglalkozásokhoz szükséges eszközök elhelyezésére elegendő beépített, mozgatható szekrény és nyitott polc van. 12

13 Melegítőkonyhánkban készítjük elő a tanulók ennivalóját, amit a kényelmes, 69,2 nm-es ebédlőnkben fogyaszthatnak el. Egyszerre 56 fő kulturált étkezésére alkalmas. Iskolánkhoz sportudvar tartozik, amelyen a labdajátékokra alkalmas pálya, távolugrópálya és kisméretű játszótér áll a gyermekek rendelkezésére. Az oktatás-nevelés feltételeinek javítására, a tanulók támogatására iskolánk pedagógusai alapítványt hoztak létre. Az 1993 óta működő Én is tudok olvasni Alapítvány több támogatóra talált. A keresettel bíró szülők és pedagógusok egy része adójuk 1%-áról javunkra rendelkeznek. Számos pályázaton indulunk. Az elnyert pályázati összegekből a táborozásokat, a különböző szervezett szabadidős- és sporttevékenységekhez szükséges anyagok megvásárlását, eszközök beszerzését fedezzük Az egyes oktatási szakaszokhoz tartozó fejlesztési célok és feladatok rendszere Alsó tagozat 1. osztály 3. osztály 2. osztály 4. osztály Célok, feladatok - Pszichés funkció A tanulók fejlettségi fejlesztése. szintjének megfelelően - Tanulók közötti előtérbe kerül a különbségekhez verbalizáció, alkalmazkodva a manipulációs és képi szint tanulási, magatartási mellett. és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése. - Tanulási motiváció kialakítása. Felső tagozat 5. osztály 7. osztály 6. osztály 8. osztály Célok, feladatok - Ismeretek - Tudáselemek megerősítése. alkalmazása. - Önálló tanulási - Önálló tanulási tevékenység. tevékenység. - Általános műveltség - Pályaorientáció. megalapozása. - Általános műveltség - Tanulás továbbfejlesztése. motivációjának - Munka megerősítése. szükségességének, hasznosságának megismerése. 13

14 3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÉS A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A tanulói személyiségfejlesztés színtere a tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. Az értelmileg sérült tanulók a kognitív képességek fejlődésében különböző mértékű elmaradást mutatnak. Ez az elmaradás csökkenthető, a fejlődés rendszeres fejlesztés útján elősegíthető. Az értelmi nevelés központi feladata a kognitív funkciók fejlesztése. E területeket komplex módon fejlesztjük a megismerési folyamat egészére koncentrálva, ügyelve arra, hogy a fejlesztést a folyamatos cselekedtetés hassa át. A kognitív képesség tanulási folyamatok eredménye, kezdőpontja az észlelés, végpontja az elvont gondolkodás A kognitív, megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak Észlelés - Vesztibuláris - Kinesztetikus - Taktilis - Vizuális - Auditív Figyelem - Terjedelem - Megosztás - Koncentráció - Intenzitás Tanulás - Mozgástanulás - Perceptuális tanulás - Verbális tanulás Emlékezet - Ultra rövidtávú - Rövid távú - Hosszú távú - Bevésés - Felidézés Képzelet - Reproduktív - Produktív Gondolkodás - Szenzomotoros - Preoperatív - Konkrét 14

15 Érzékelés, észlelés fejlesztése Az eredményes tanulás egyik előfeltétele az érzékszervek hibátlan állapota, működése. Tanulóink észlelési folyamataira jellemző a - meglassúbbodott, beszűkült érzékelés, észlelés, - az érzékelés, észlelés differenciálatlansága, - aktivitás hiánya, - figyelemkoncentráció, figyelem terjedelmének gyengesége. Feladataink - A gyermekek környezetük iránti érdeklődésének felkeltése, kialakítása. - A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szűkebb értelemben vett személyi, tárgyi és természeti környezetükből érzékelési észlelési tapasztalatokat szerezzenek. - Önmagukról és a környezetükről való ismereteik bővítése. - A tapasztalt érzékelési észlelési zavarok mögött rejlő okok társszakemberekkel együtt történő feltérképezése és a velük együttműködő kezelése. - Az aktiváció és a motiváció erősítése. - A fejlettségi szintet figyelembe vevő mennyiségű és minőségű inger biztosítása. - A tanulóknak a saját testükből és a külvilágból érkező ingerek iránti érzékenységének felkeltése, kialakítása. - Az ingerek felé odafordulás, azok megragadására irányuló képesség fejlesztése. - A lényeges ingereknek a lényegtelenektől való elkülönítése. - Az érzékletek, észleletek értelmezésének elősegítése az aktuális fejlettségi szintnek megfelelően. - A különböző érzékelési területek összekapcsolódásának, együttműködésének segítése, fejlesztése. - Az érzékletek, észleletek integrálódásának elősegítése. - Az érzékelési és mozgási folyamatok összerendeződésének elősegítése. 15

16 Figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése A tanulásban akadályozott tanulókra jellemző, hogy - figyelmük szűk terjedelmű, nem tartós, hullámzó, - hiányzik a figyelem megtartására való képesség, az akaratlagos figyelem könnyen elterelődik, - jellemző a szétszórtság, mivel a motiváció gyengesége nem teszi lehetővé a koncentrált, pontos, alapos megfigyelést, - a fogyatékosság súlyosságával párhuzamosan romlik a figyelmi teljesítmény. Feladataink - A megismerési kedv felkeltése, motiváció fokozása. - A figyelem tartósságának, mélységének, terjedelmének fejlesztése. - Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése. - A megosztott figyelem kialakítása. Emlékezet fejlesztése Tanulóinkra jellemző, hogy a - kortársaiknál lényegesen gyengébben működnek az emlékezeti funkcióik, - a bevésés meglassúbbodott, a megőrzés gyakran bizonytalan, a felidézés pontatlan. Feladataink - A fejlettségi szintet figyelembe vevő bevésés, felidézés. - A rövid-, majd a hosszútávú emlékezet fejlesztése. - A különböző érzékletek és észleletek összekapcsolódásának, integrálódásának elősegítésével a felidézés megkönnyítése. - Egyszerű összefüggések felismertetése, megtanítása a felidézés elősegítése céljából. - A kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé teszi az emlékképek kifejezését. - A cselekvések mozgásos feltételeinek javítása, amelyek szintén az emlékképek kifejezését szolgálják. 16

17 - Jelek, szimbólumok kialakítása, melyekkel bonyolultabb eseményeket, történéseket idézhetünk fel egyszerűbben. - A bevésés és felidézés összefüggéseket is tartalmazzon. - Játékos motiváció. - Ismétlések számának növelése. - Felidézésnél támpontok, segítő kérdések alkalmazása. Gondolkodás fejlesztése Tanulóink a gondolkodás terén kerülnek legtávolabb nem akadályozott társaiktól. Jellemző a - nagyfokú konkrétság, - következetlenség, - gondolkodásukból hiányzik az előzetes tájékozódási szakasz, - nem ismerkednek az adott feladattal, nem képzelik el a megoldás menetét, - tanulóink gondolkodásának fejlődése - fejlettségüktől függően - a cselekvéstől, a tárgyakkal való manipulációtól vezet a szimbólumokon át az elvont gondolat felé, de nem minden esetben jut el az elvont gondolkodás szintjére. Feladataink - A cselekvések játékos jellege, a szenzoros fejlődés alapozása elengedhetetlen. - Tapasztalatok megszerzéséhez speciális szempontokat kell érvényesíteni. - A kritikai gondolkodás fejlesztése. - Konkrét tapasztalatszerzés segítése. - Verbális támogatás. - A feladatmegoldás folyamatának segítése. - Folyamatos motiváció. Intézményünk sajátosságából adódóan az értelmi neveléshez elengedhetetlen a tanulók szakértői véleményének pontos ismerete, az abban megfogalmazott javaslatok, valamint a gyermek képességstruktúrájában tapasztaltak alapján egyéni fejlesztési terv készítése, végrehajtása, értékelése. 17

18 A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának egyik feltétele a megfelelő tanítási-tanulási folyamat. A differenciált tanítás-tanulás megvalósításához a következő szempontokat vesszük figyelembe: - olyan szervezési megoldásokat alkalmazunk, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációját, - a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, - támaszkodunk a tanulók előzetes ismereteire, tudására, - a tanítás során alapvető elvünk a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben, - a hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat, - egyénre szabott tanítási-tanulási helyzeteket, tanulásszervezési módokat alkalmazunk a tehetséges tanulók fejlesztésében Szociális kompetenciák fejlesztése Szociális kompetenciák - Önkiszolgálás - Viselkedés, tanulási viselkedés - Tanulási motivációk, motiválhatóság - Kapcsolatkialakítás és tartás - Önértékelés - Értékrend - Szereptanulás problémái és hiányosságai 18

19 Önértékelés A társas kapcsolati kultúra alapja az önismeret, mely a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség. A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése. Tanulóink esetében különösen fontos a támogató társadalmi környezet szerepe, mert személyiségfejlődésükben kritikus szakasz az önmaga gátolt helyzetének, esetleg a környezetében történő elutasításnak a megélése. Az önmagukról alkotott kép kialakítása során arra kell gondolni, hogy reális tartalma legyen az önismeretnek, az énképnek. Tanulóinknál gyakran tapasztaljuk önmaguk alul -, illetve felülértékelését, tehát énképük, önismeretük nagymértékben sérült. Ebből adódóan intézményünk szocializációs feladata nagyon összetett és sokirányú. A személyiség két alapfunkciójára kell különösen koncentrálnunk: - a személy önmagát szolgáló tevékenységére, az éntudatra és az önismeretre - a közösséget, a társadalmat szolgáló tevékenységre, az együttélés tudatára. Célok, feladatok - Az énkép kialakítása terén rendszeresen és tudatosan kell felépítenünk mindazt, amit az ép fejlődésben funkcionálisan kialakulni látunk. - Törekednünk kell arra, hogy gyermekeink megismerjék külső, belső adottságaikat, képességeik készletét, hogy ezeket megerősítve azonosulni tudjanak önmaguk lehetőségeivel, képességeivel. - Biztosítani kell a rendszeres gyakorlást, elvárásainkat, követelményeinket szükséges megfogalmazni: pl. a napirendre, higiénére, ruházat ápolására, test edzésére, önbizalomra, önbecsülésére, korlátainak felmérésére, öntevékenységére stb. vonatkozóan. - Meg kell tanítanunk tanulóinkat a szűkebb és a tágabb közösséggel való együttélésre. Az eredmények eléréséhez szükséges a motivációs bázis, a gazdag, sokoldalú tevékenység feltételrendszere, mellyel élményekhez, a szükségleteik kielégítéséhez juttatjuk tanulóinkat. 19

20 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Az önkéntesség azt jelenti, hogy külső nyomás nélkül, saját belső indíttatásból vállalunk valamit. Fontos eleme az önkéntességnek a tudatosság, a választás, azaz tudatosan melléállunk valamilyen számunkra is fontos ügynek. Az önkéntesség olyan cselekvést jelent, amiért nem kapunk és nem is várunk ellenszolgáltatást, mégis hasznot nyújt a tágabb közösség számára. A társadalmi együttélés fontos része az önmagunkért, a magunk tetteiért, a másik emberért való felelősségvállalás. Ehhez szükséges tanulóink széles körű személyiségfejlesztése. Célok, feladatok - Tanulóink személyiségfejlesztésében különös jelentőségű a másság elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás kialakítása. - Tanulóinknál törekednünk kell a szociális érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megoldás képességének kialakítására. - Törekednünk kell a megfelelő feladattudat kialakítására mind a rábízott, mind az önként vállalt feladatok megvalósításában. - Tudatosítanunk kell tanulóinkban a kulturált viselkedés, magatartás fontosságát, szabályok elfogadását, betartását. Családi életre nevelés A családi életre nevelés összetett nevelési feladat, amelyben fel kell készíteni a gyermekeket a család életének és tevékenységének szervezésére, a családon belüli mindennapi teendők ellátására, konfliktuskezelésre, illetve a gyermekneveléssel kapcsolatos teendők elvégzésére. Iskolánkban az életkori és értelmi sajátosságoknak megfelelően vezetjük be, illetve alkalmazzuk az alábbi feladatokat, irányelveket. Iskolánk speciális helyzeténél valamint tanulóink sajátosságainál fogva ez a terület hangsúlyozott. A családi életre nevelés elválaszthatatlan az általános neveléstől, mert az egész emberre hat. Nem elsősorban tantárgyként tanítjuk, hanem tantárgyakba beépítve, illetve a pedagógus személyisége is kiemelt jelentőséget kap. Részben ismeretek közvetítéséről van szó, másrészt magatartási, életvezetési minták megbeszéléséről, tudatos véleményformálásról. Alsó tagozaton jelentős az önkiszolgálási funkciók erősítése, a családi kötelékek tudatosítása, a saját test megismerése főként a környezetismeret és életvitel órák keretében, illetve a családi élettel kapcsolatos olvasmányok feldolgozása során. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben