PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u Tel: 1/ , Fax: 1/ Szervezeti egység: OM-azonosító: A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ph Köröminé Tóth Mária mb. igazgató Budapest, június 06.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Az iskola története Az iskola alapadatai Intézményünk intézményegységei Általános iskola Utazó Gyógypedagógiai Szolgálat AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A nevelő-oktató munka céljai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A feladatok megvalósításának feltételei Az egyes oktatási szakaszokhoz tartozó fejlesztési célok és feladatok rendszere A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÉS A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A kognitív, megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak Szociális kompetenciák fejlesztése ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Helyzetkép Belső és külső résztvevők Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA Pedagógiai, módszertani kapcsolódási pontok Intézményünk mindennapos testnevelési programjának tartalmi elemei ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI, INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Célok A tehetségnevelés színterei, feladatai A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Gyógypedagógiai habilitáció- rehabilitáció A látássérült tanuló Az autizmus-spektrumzavarban szenvedő tanuló A hallássérült tanuló A mozgáskorlátozott tanuló A beszédfogyatékos tanuló

3 11. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése A szülői munkaközösség és az iskola közösségeinek együttműködése A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Az iskolai jutalmazás és büntetés formái Szöveges értékelés erkölcstan és cigány népismeret tantárgyból A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI A bekerülés feltételei GYÓGYPEDAGÓGIAI UTAZÓTANÁRI HÁLÓZAT Személyi feltételek, szakmai kompetenciák a feladatainak megvalósításához A fejlesztésbe bekerülők köre Tárgyi feltételek Utazó tanári hálózat céljai A célokból fakadó intézményi feladatok Az integráció helye a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény rendszerében, szervezeti és vezetési kapcsolattartás az iskolavezetéssel A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK MELLÉKLETEK sz. melléklet Alkalmazott terápiák, eljárások és módszerek sz. melléklet FORMANYOMTATVÁNY KONZULTÁCIÓS FEJLESZTŐ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ sz. melléklet FORMANYOMTATVÁNY KONZULTÁCIÓS FEJLESZTŐ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ sz. melléklet KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM sz. melléklet A Kölyökatlétika Program mozgásanyaga sz. melléklet A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek sz. melléklet Törvényi háttér sz. melléklet A pedagógiaiprogram elfogadására és jóváhagyására vonatkozó nyilatkozatok, jelenléti ívek.105 3

4 1. BEVEZETŐ 1.1. Az iskola története Józsefvárosban l949-ben létesültek először - a jelenlegi iskolánk elődjeként - kislétszámú osztályok, melyekben együtt oktatták a debilis és imbecillis gyermekeket. l95l-ben.a VIII. kerület Százados út 6. szám alatt Farkas Aurélné tagozatvezető irányításával jött létre Fővárosi Gyógypedagógiai Iskola elnevezéssel a jelenlegi iskola elődje, mely befogadta a szomszédos kerületek fogyatékos gyermekeit is. l952-től már önálló iskolaként működött Horváth Antal gyógypedagógus igazgató vezetésével, melyhez több kerületi iskolában elhelyezett osztály is csatlakozott. l955-től új helyen találjuk az iskolát, a József utca 20-ban, Gyógypedagógiai Iskola elnevezéssel. Az intézményhez változatlanul több kihelyezett osztály is tartozott. Horváth Antal nevéhez nemcsak az önálló iskola megteremtése fűződik, hanem munkásságát fémjelzi, hogy megszervezte a gyermekek munkatevékenységét, ezáltal elősegítve a társadalomba való beilleszkedésüket. Ehhez gyakorlóteret a kerület üzemeiben talált ben költözött az iskola a Nap utca 33. számú ház egyik szárnyába. Itt kapott otthont az országban elsőként megalakult kisdedóvó. Mellette változatlanul működtek az úgynevezett szórvány osztályok. Az iskola vezetését Horváth Antal igazgató nyugdíjba vonulása után Gyalai Gáspár gyógypedagógiai igazgató vette át 1969-ben től ez az iskolatípus a Kisegítő Iskola elnevezést kapta meg. A kihelyezett osztályok 1978-ban szűntek meg, mert az intézmény még egy épületet kapott a Vajdahunyad utca 4 szám alatt. Az új elhelyezés lehetővé tette, hogy az intézmény tanítási gyakorlatra fogadja a gyógypedagógiai főiskolai hallgatókat. Ezáltal megpezsdült a szakmai munka is. Működése alatt Gyalai Gáspár a tantestület segítségével számos oktatófilmet készített. Nevéhez több tankönyv megírása is fűződik. Gyalai Gáspár 1983-ban vonult nyugdíjba. Ekkor került az iskola élére Pircsák Brúnóné. Vezetése alatt a gyermekeknél fennálló tanulási nehézségek leküzdése valamint az oktató-nevelő munka megalapozása érdekében 1985-ben bevezetésre került a Meixner féle dyslexia prevenciós 4

5 olvasás-írás tanítási módszer adaptációja az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára. A módszer eredményei alapján az iskola olvasás-írás tanítása országos érdeklődést váltott ki. A nyolcvanas évek elején Pircsák Brúnóné igen leromlott állapotban vette át az iskola mindkét épületét, ezért elsődleges feladatának tekintette, a pedagógiai munka továbbfejlesztésén túl, hogy a kerület fogyatékos tanulói megfelelő iskolaépületet kapjanak ben épült fel a Tolnai Lajos út szám alatt az új és szép intézmény. A 8 tantermesnek épült iskola azonban szűknek bizonyult és nem épült hozzá tornaterem sem. A továbbépítési szándék megvolt, ezért a szomszédos telket a kerület vezetősége az iskolához csatolta, a majdani új épületszárny és tornaterem számára. Az építkezés szeptemberében kezdődött meg, szeptember 1-én vehette az iskola birtokba az új tornatermet és tantermeket. Az új épület átvételével jelentős javultak a tárgyi feltételek, mely maga után vonta a pedagógiai tevékenységek körének kiszélesítését. Pircsák Brúnóné december 31-ig vezette az iskolát január 1-től Dr. Rubicsekné Kereki Gizella gyógypedagógus lett az intézmény kinevezett igazgatója ben intézményünk működése bővült, neve megváltozott, Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ és Általános Iskola. Feladatellátásunk bővült, a nyolc osztállyal működő általános iskola mellett, egységes gyógypedagógiai módszertani központként segítjük a Budapest Főváros VIII. kerületében a korai fejlesztést, az integrált óvodai-iskolai nevelésben oktatásban résztvevő gyermekek gyógypedagógiai fejlesztését, ellátását. A Józsefvárosi Sportudvarok pályázat eredményeként megszépült iskolánk udvara, sportudvar és játszótér épült. 5

6 2010. augusztusa óta az iskola megbízott vezetője Köröminé Tóth Mária nyarán Budapest Józsefváros Önkormányzata Európai Uniós pályázat keretében a KEOP 5.3.0/A/ Energiaracionalizálás Józsefváros Önkormányzati fenntartású közintézményeiben projektben megtörtént intézményünk külső szigetelése, felújítása. Tantestületünk hosszú évek óta felvállalja, hogy megismertesse, bemutassa iskolánk tevékenységét. Munkánk eredményességét mutatják a tanulmányi-, kulturális-, képzőművészeti- és sportversenyeken elért jó eredményeink. Tolnai Lajos

7 Nem az a fontos, hogy honnan indultál, hanem, hogy hová jutsz el. Illyés Gyula 1.2. Az iskola alapadatai Az intézmény neve: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény szervezeti egység kódja: Az intézmény székhelye, címe: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca Az intézmény vezetője: igazgató A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegységei: - Általános Iskola Intézményegység - Utazó Gyógypedagógia Szolgálat Intézményegység január 1-jétől az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az új jogszabályok megváltoztatták az intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó előírásokat. Jelen pedagógiai program a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint a helyi sajátosságok beépítésével készült. A törvényi háttér a 6. sz. mellékletben csatoltan található Intézményünk intézményegységei Általános iskola Az általános iskola alapfokú, 8 évfolyamos, nappali rendszerű gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelését - oktatását ellátó szegregált iskola. Tanulóink a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok javaslata alapján kerülnek hozzánk. Ebben az értelemben iskolánk bemenet szabályozott intézmény. Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatásanevelése, továbbá az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékossággal, autizmus-spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása folyik az 7

8 intézményben. A szakértői bizottság kijelölésével - középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat is fogadunk. Az iskola beiskolázási területe a KIK VIII. Tankerülete, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok kijelölésével, valamint a szülő kérésére, egyéni mérlegelés alapján Budapest területéről, esetenként az agglomerációjából is fogadunk tanulókat Utazó Gyógypedagógiai Szolgálat Feladatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrációjának segítése, rehabilitációs fejlesztése, a kompetencia alapú oktatáshoz igazodó módszerek alkalmazása. A feladatok megvalósítása érdekében intézményünk kapcsolatot tart fenn a kerületi integráló többségi oktatási nevelési intézményeivel, utazó gyógypedagógiai ellátást biztosít a szolgáltatást igénylő intézményekben. Pedagógiai programunkat és ezen belül helyi tantervünket az intézményünkbe járó, valamint a köznevelési megállapodás keretében ellátott sajátos nevelési igényű tanulók igényeinek, tanulási sajátosságainak figyelembevételével készítettük. 8

9 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A Józsefvárosi EGYMI-ben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket juttatják érvényre. Alapelvek értékek A másság, a sérülés, a fogyatékosság problémájával foglalkozunk. Segítséget adunk a másság elfogadásához, hogy a gyermekek, a szülők és a közvélemény is átélje, belássa, hogy az értelmi fogyatékos egyén - sérülése ellenére is az épekkel azonos jogokkal bír, - egészségi állapotától függően eljuthat egyéni segítséggel és egyéni fejlődési tempóban személyisége kibontakozásához. Gyermekeink boldogulása, társadalmi cselekvőképessége, esélyegyenlősége érdekében sajátos nevelési szükségleteiket vesszük figyelembe. Iskolánk nevelésfilozófiája Legfőbb értéknek az egyént tartjuk, - aki sajátos személyiségfejlődésű, érző, gondolkodó és cselekvő lény, - aki sajátos értelmi képességű, - aki speciális mikrokultúrában él, - aki sajátos életmenetű. Ez a nehezített, speciális helyzet megnyilvánul az élet minden területén és nagymértékben függ a sérülés helyétől, a súlyosság fokától. Feladatunk a lehető legteljesebb mértékű és leghatékonyabb ellátás. 9

10 A gyógypedagógiai munka speciális jellegének vonásai - Különleges igény a gyermek minél mélyrehatóbb megismerésére. - Korrekciós irányultság. - Gyógypedagógusainkat szakértelmük és szemléletük segíti a gyermekek megismerésében és a fejlesztés irányának meghatározásában. - Speciális oktatási módszerek alkalmazása, melyek a gyakorlatiasságra, a tapasztalatszerzésre építenek. - A nevelésben résztvevők összehangolt, mintát nyújtó munkája szükséges, ezért fontos a nevelő hatások egységességének elve A nevelő-oktató munka céljai - Tanulóink sérülés-specifikus személyiségfejlesztése. - A sajátos igények megismerése és a lehetőségek kibontakoztatása, a fejlődés eltéréseinek korrigálása. - Az általános műveltség megalapozása a Nemzeti Alaptantervben meghatározott tartalmak lehető legteljesebb elsajátíttatása által. - A társadalom tevékeny, értékvédő- és értékteremtő tagjává való nevelése. A célokból következik, hogy a nevelés és az oktatás egyaránt nagy hangsúlyt kap a pedagógiai munkánkban. Az iskola átfogja és befolyásolja a tanulók egész élettevékenységét: a tanulást, a közösségi tevékenységet, a munkát és a szabadidő eltöltését egyaránt. Ez megköveteli az iskola nyitottságát, társadalmi kapcsolatainak szélesítését, a hátráltató környezeti hatások korrigálását, a művelődési és önművelődési igény megalapozását és fejlesztését, a fizikai és szellemi munkavégzésre nevelést Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez és oktatásához differenciált eszközrendszert, egyéni megsegítést, individualizált módszereket alkalmazunk. A követelményrendszert úgy alakítjuk ki, hogy ebben a speciális eljárások, fejlesztések lehetőségei is megjelenjenek. 10

11 Kiemelt fejlesztési feladataink: - Az erkölcsi nevelés - Az esztétikai, művészeti, zenei nevelés - Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - Nemzetiségi, cigány kisebbségi nevelés - A tanulás tanítása - A családi életre nevelés - Habilitáció rehabilitáció - Anyanyelvi nevelés, logopédia - A testi és lelki egészségre nevelés - Felelősségvállalás másokért, önkéntesség - Pályaorientáció - Tehetséggondozás - Fenntarthatóság, környezettudatosság - Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - Állampolgárságra, demokráciára nevelés - Gazdasági és pénzügyi nevelés - Médiatudatosságra nevelés A társadalmi beilleszkedést tekintve célunk, hogy tanulóink a mindennapi együttlétben a társadalmi elvárásoknak megfelelő normákat, magatartási szokásokat elsajátítsák. A demokrácia kiépült formáit rendszeresen, tartalommal megtöltve kell működtetni, tanulóinkat erre kell nevelni. A megismerő és gondolkodási funkciók fejlesztéséhez elengedhetetlen a felelős pedagógiai környezet és szakembercsoport összehangolt tevékenysége, ennek érdekében munkacsoportok, team-megbeszélések, a kollégák egymástól való tanulása is szükséges. A szakkörök a gyermekek érdeklődésének felkeltését, kielégítését, a tehetséges gyermekek kiemelkedését szolgálják. Az iskola kiemelten támogatja a tanulók sportolását, művészeti nevelését, ezzel biztosítva a harmonikus személyiségfejlesztést. Az iskolát elhagyó tanulót sok olyan praktikus ismerettel kell felvértezni, amely az életben való eligazodáshoz szükséges. A fenntartóval, partnerintézményekkel, önkormányzatokkal, segítő szervezetekkel jó kapcsolattartásra kell törekedni, így elősegítve a tanulók szociális körülményeinek megismerését, az ellátásuk optimalizálását. 11

12 A feladatok megvalósításának feltételei Személyi feltételek Intézményünk felkészült a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására. Az iskolában a szakos ellátás szakvégzett gyógypedagógusokkal biztosított. Gyógypedagógusaink között végzettségüket tekintve van pszichopedagógus, logopédus, tanulásban akadályozottak-, valamint értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus tanár és tanító, óvodapedagógus, autizmus spektrumzavar szakirányú végzettségű gyógypedagógus, gyógytestnevelő, konduktor. Körükben a terápiás végzettség is széles spektrumú, azonban indokolt a további humánerőforrás-fejlesztés a hatékonyabb munka érdekében. A nevelőtestület pedagógiai munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik. A folytonos változás, a gazdasági bizonytalanság, az értékválság iskolánk környezetére jellemző. A nevelésben döntő a pedagógus személyisége, tájékozottsága és nyitottsága. Testületünk tagjainak önképzése és továbbképzése folyamatos. Rendszeresen részt veszünk a gyógypedagógiai szakma rendezvényein. Az oktató-nevelő feladatokon túl egyre nagyobb szerepet kap a pedagógiai szakmai kérdések megvitatása. A kollégák többsége jól kihasználja a szakmai önállóságból adódó lehetőségeket. Tárgyi feltételek Iskolánk négyszintes: pince, földszint és két emeleti szint. A pincében találhatóak a raktárak, a többi szinten a tantermek, fejlesztőtermek, tornaterem, ebédlő. A természettudományok oktatásához és az informatikához felszerelt szaktantermekkel rendelkezünk, az életvitelt igényesen, korszerűen kialakított tankonyhánkban tanítjuk. Tantermeink világosak, megfelelő méretűek, többségük teraszos, ezáltal az egész napos kihasználtság mellett is jól használhatók. Egy tornateremmel, három speciálisan felszerelt mozgásfejlesztő teremmel, három tanulási képességet fejlesztő helyiséggel, egy ének-zenei teremmel, egy szövő teremmel, egy könyvtárral és egy orvosi szobával rendelkezünk. A tanításhoz, tanuláshoz a szabadidős foglalkozásokhoz szükséges eszközök elhelyezésére elegendő beépített, mozgatható szekrény és nyitott polc van. 12

13 Melegítőkonyhánkban készítjük elő a tanulók ennivalóját, amit a kényelmes, 69,2 nm-es ebédlőnkben fogyaszthatnak el. Egyszerre 56 fő kulturált étkezésére alkalmas. Iskolánkhoz sportudvar tartozik, amelyen a labdajátékokra alkalmas pálya, távolugrópálya és kisméretű játszótér áll a gyermekek rendelkezésére. Az oktatás-nevelés feltételeinek javítására, a tanulók támogatására iskolánk pedagógusai alapítványt hoztak létre. Az 1993 óta működő Én is tudok olvasni Alapítvány több támogatóra talált. A keresettel bíró szülők és pedagógusok egy része adójuk 1%-áról javunkra rendelkeznek. Számos pályázaton indulunk. Az elnyert pályázati összegekből a táborozásokat, a különböző szervezett szabadidős- és sporttevékenységekhez szükséges anyagok megvásárlását, eszközök beszerzését fedezzük Az egyes oktatási szakaszokhoz tartozó fejlesztési célok és feladatok rendszere Alsó tagozat 1. osztály 3. osztály 2. osztály 4. osztály Célok, feladatok - Pszichés funkció A tanulók fejlettségi fejlesztése. szintjének megfelelően - Tanulók közötti előtérbe kerül a különbségekhez verbalizáció, alkalmazkodva a manipulációs és képi szint tanulási, magatartási mellett. és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése. - Tanulási motiváció kialakítása. Felső tagozat 5. osztály 7. osztály 6. osztály 8. osztály Célok, feladatok - Ismeretek - Tudáselemek megerősítése. alkalmazása. - Önálló tanulási - Önálló tanulási tevékenység. tevékenység. - Általános műveltség - Pályaorientáció. megalapozása. - Általános műveltség - Tanulás továbbfejlesztése. motivációjának - Munka megerősítése. szükségességének, hasznosságának megismerése. 13

14 3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÉS A TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A tanulói személyiségfejlesztés színtere a tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. Az értelmileg sérült tanulók a kognitív képességek fejlődésében különböző mértékű elmaradást mutatnak. Ez az elmaradás csökkenthető, a fejlődés rendszeres fejlesztés útján elősegíthető. Az értelmi nevelés központi feladata a kognitív funkciók fejlesztése. E területeket komplex módon fejlesztjük a megismerési folyamat egészére koncentrálva, ügyelve arra, hogy a fejlesztést a folyamatos cselekedtetés hassa át. A kognitív képesség tanulási folyamatok eredménye, kezdőpontja az észlelés, végpontja az elvont gondolkodás A kognitív, megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak Észlelés - Vesztibuláris - Kinesztetikus - Taktilis - Vizuális - Auditív Figyelem - Terjedelem - Megosztás - Koncentráció - Intenzitás Tanulás - Mozgástanulás - Perceptuális tanulás - Verbális tanulás Emlékezet - Ultra rövidtávú - Rövid távú - Hosszú távú - Bevésés - Felidézés Képzelet - Reproduktív - Produktív Gondolkodás - Szenzomotoros - Preoperatív - Konkrét 14

15 Érzékelés, észlelés fejlesztése Az eredményes tanulás egyik előfeltétele az érzékszervek hibátlan állapota, működése. Tanulóink észlelési folyamataira jellemző a - meglassúbbodott, beszűkült érzékelés, észlelés, - az érzékelés, észlelés differenciálatlansága, - aktivitás hiánya, - figyelemkoncentráció, figyelem terjedelmének gyengesége. Feladataink - A gyermekek környezetük iránti érdeklődésének felkeltése, kialakítása. - A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szűkebb értelemben vett személyi, tárgyi és természeti környezetükből érzékelési észlelési tapasztalatokat szerezzenek. - Önmagukról és a környezetükről való ismereteik bővítése. - A tapasztalt érzékelési észlelési zavarok mögött rejlő okok társszakemberekkel együtt történő feltérképezése és a velük együttműködő kezelése. - Az aktiváció és a motiváció erősítése. - A fejlettségi szintet figyelembe vevő mennyiségű és minőségű inger biztosítása. - A tanulóknak a saját testükből és a külvilágból érkező ingerek iránti érzékenységének felkeltése, kialakítása. - Az ingerek felé odafordulás, azok megragadására irányuló képesség fejlesztése. - A lényeges ingereknek a lényegtelenektől való elkülönítése. - Az érzékletek, észleletek értelmezésének elősegítése az aktuális fejlettségi szintnek megfelelően. - A különböző érzékelési területek összekapcsolódásának, együttműködésének segítése, fejlesztése. - Az érzékletek, észleletek integrálódásának elősegítése. - Az érzékelési és mozgási folyamatok összerendeződésének elősegítése. 15

16 Figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése A tanulásban akadályozott tanulókra jellemző, hogy - figyelmük szűk terjedelmű, nem tartós, hullámzó, - hiányzik a figyelem megtartására való képesség, az akaratlagos figyelem könnyen elterelődik, - jellemző a szétszórtság, mivel a motiváció gyengesége nem teszi lehetővé a koncentrált, pontos, alapos megfigyelést, - a fogyatékosság súlyosságával párhuzamosan romlik a figyelmi teljesítmény. Feladataink - A megismerési kedv felkeltése, motiváció fokozása. - A figyelem tartósságának, mélységének, terjedelmének fejlesztése. - Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése. - A megosztott figyelem kialakítása. Emlékezet fejlesztése Tanulóinkra jellemző, hogy a - kortársaiknál lényegesen gyengébben működnek az emlékezeti funkcióik, - a bevésés meglassúbbodott, a megőrzés gyakran bizonytalan, a felidézés pontatlan. Feladataink - A fejlettségi szintet figyelembe vevő bevésés, felidézés. - A rövid-, majd a hosszútávú emlékezet fejlesztése. - A különböző érzékletek és észleletek összekapcsolódásának, integrálódásának elősegítésével a felidézés megkönnyítése. - Egyszerű összefüggések felismertetése, megtanítása a felidézés elősegítése céljából. - A kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé teszi az emlékképek kifejezését. - A cselekvések mozgásos feltételeinek javítása, amelyek szintén az emlékképek kifejezését szolgálják. 16

17 - Jelek, szimbólumok kialakítása, melyekkel bonyolultabb eseményeket, történéseket idézhetünk fel egyszerűbben. - A bevésés és felidézés összefüggéseket is tartalmazzon. - Játékos motiváció. - Ismétlések számának növelése. - Felidézésnél támpontok, segítő kérdések alkalmazása. Gondolkodás fejlesztése Tanulóink a gondolkodás terén kerülnek legtávolabb nem akadályozott társaiktól. Jellemző a - nagyfokú konkrétság, - következetlenség, - gondolkodásukból hiányzik az előzetes tájékozódási szakasz, - nem ismerkednek az adott feladattal, nem képzelik el a megoldás menetét, - tanulóink gondolkodásának fejlődése - fejlettségüktől függően - a cselekvéstől, a tárgyakkal való manipulációtól vezet a szimbólumokon át az elvont gondolat felé, de nem minden esetben jut el az elvont gondolkodás szintjére. Feladataink - A cselekvések játékos jellege, a szenzoros fejlődés alapozása elengedhetetlen. - Tapasztalatok megszerzéséhez speciális szempontokat kell érvényesíteni. - A kritikai gondolkodás fejlesztése. - Konkrét tapasztalatszerzés segítése. - Verbális támogatás. - A feladatmegoldás folyamatának segítése. - Folyamatos motiváció. Intézményünk sajátosságából adódóan az értelmi neveléshez elengedhetetlen a tanulók szakértői véleményének pontos ismerete, az abban megfogalmazott javaslatok, valamint a gyermek képességstruktúrájában tapasztaltak alapján egyéni fejlesztési terv készítése, végrehajtása, értékelése. 17

18 A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának egyik feltétele a megfelelő tanítási-tanulási folyamat. A differenciált tanítás-tanulás megvalósításához a következő szempontokat vesszük figyelembe: - olyan szervezési megoldásokat alkalmazunk, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációját, - a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, - támaszkodunk a tanulók előzetes ismereteire, tudására, - a tanítás során alapvető elvünk a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben, - a hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat, - egyénre szabott tanítási-tanulási helyzeteket, tanulásszervezési módokat alkalmazunk a tehetséges tanulók fejlesztésében Szociális kompetenciák fejlesztése Szociális kompetenciák - Önkiszolgálás - Viselkedés, tanulási viselkedés - Tanulási motivációk, motiválhatóság - Kapcsolatkialakítás és tartás - Önértékelés - Értékrend - Szereptanulás problémái és hiányosságai 18

19 Önértékelés A társas kapcsolati kultúra alapja az önismeret, mely a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség. A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése. Tanulóink esetében különösen fontos a támogató társadalmi környezet szerepe, mert személyiségfejlődésükben kritikus szakasz az önmaga gátolt helyzetének, esetleg a környezetében történő elutasításnak a megélése. Az önmagukról alkotott kép kialakítása során arra kell gondolni, hogy reális tartalma legyen az önismeretnek, az énképnek. Tanulóinknál gyakran tapasztaljuk önmaguk alul -, illetve felülértékelését, tehát énképük, önismeretük nagymértékben sérült. Ebből adódóan intézményünk szocializációs feladata nagyon összetett és sokirányú. A személyiség két alapfunkciójára kell különösen koncentrálnunk: - a személy önmagát szolgáló tevékenységére, az éntudatra és az önismeretre - a közösséget, a társadalmat szolgáló tevékenységre, az együttélés tudatára. Célok, feladatok - Az énkép kialakítása terén rendszeresen és tudatosan kell felépítenünk mindazt, amit az ép fejlődésben funkcionálisan kialakulni látunk. - Törekednünk kell arra, hogy gyermekeink megismerjék külső, belső adottságaikat, képességeik készletét, hogy ezeket megerősítve azonosulni tudjanak önmaguk lehetőségeivel, képességeivel. - Biztosítani kell a rendszeres gyakorlást, elvárásainkat, követelményeinket szükséges megfogalmazni: pl. a napirendre, higiénére, ruházat ápolására, test edzésére, önbizalomra, önbecsülésére, korlátainak felmérésére, öntevékenységére stb. vonatkozóan. - Meg kell tanítanunk tanulóinkat a szűkebb és a tágabb közösséggel való együttélésre. Az eredmények eléréséhez szükséges a motivációs bázis, a gazdag, sokoldalú tevékenység feltételrendszere, mellyel élményekhez, a szükségleteik kielégítéséhez juttatjuk tanulóinkat. 19

20 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Az önkéntesség azt jelenti, hogy külső nyomás nélkül, saját belső indíttatásból vállalunk valamit. Fontos eleme az önkéntességnek a tudatosság, a választás, azaz tudatosan melléállunk valamilyen számunkra is fontos ügynek. Az önkéntesség olyan cselekvést jelent, amiért nem kapunk és nem is várunk ellenszolgáltatást, mégis hasznot nyújt a tágabb közösség számára. A társadalmi együttélés fontos része az önmagunkért, a magunk tetteiért, a másik emberért való felelősségvállalás. Ehhez szükséges tanulóink széles körű személyiségfejlesztése. Célok, feladatok - Tanulóink személyiségfejlesztésében különös jelentőségű a másság elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás kialakítása. - Tanulóinknál törekednünk kell a szociális érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megoldás képességének kialakítására. - Törekednünk kell a megfelelő feladattudat kialakítására mind a rábízott, mind az önként vállalt feladatok megvalósításában. - Tudatosítanunk kell tanulóinkban a kulturált viselkedés, magatartás fontosságát, szabályok elfogadását, betartását. Családi életre nevelés A családi életre nevelés összetett nevelési feladat, amelyben fel kell készíteni a gyermekeket a család életének és tevékenységének szervezésére, a családon belüli mindennapi teendők ellátására, konfliktuskezelésre, illetve a gyermekneveléssel kapcsolatos teendők elvégzésére. Iskolánkban az életkori és értelmi sajátosságoknak megfelelően vezetjük be, illetve alkalmazzuk az alábbi feladatokat, irányelveket. Iskolánk speciális helyzeténél valamint tanulóink sajátosságainál fogva ez a terület hangsúlyozott. A családi életre nevelés elválaszthatatlan az általános neveléstől, mert az egész emberre hat. Nem elsősorban tantárgyként tanítjuk, hanem tantárgyakba beépítve, illetve a pedagógus személyisége is kiemelt jelentőséget kap. Részben ismeretek közvetítéséről van szó, másrészt magatartási, életvezetési minták megbeszéléséről, tudatos véleményformálásról. Alsó tagozaton jelentős az önkiszolgálási funkciók erősítése, a családi kötelékek tudatosítása, a saját test megismerése főként a környezetismeret és életvitel órák keretében, illetve a családi élettel kapcsolatos olvasmányok feldolgozása során. 20

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben