Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató"

Átírás

1 Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ Szakmai Program Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. Szolgáltatás célja, feladata 3. Ellátottak köre 4. Az intézmény tárgyi feltételei 5. Demográfia 5. Az intézmény kapcsolatrendszere 6. Az ellátás igénybevételének módja 7. Az intézményben fizetendő térítési díj 8. Az elláttak érdekvédelme 10 Az intézményben foglalkoztatottak jogai 13 Szakmai ellátás tartalma, módja, rendszeressége 13 Gondozási rehabilitációs fejlesztési feladatok 13. Az intézményi jogviszony megszűnése 23. A TRE szakmai szervezetének felépítése, a szervezeti egységek 24. A szakmai program hatásának értékelése 25. A szolgáltatás közzétételének módja 26 Befejezés

4 BEVEZETÉS: AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI: Megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézménye Székhelye: 2500 Esztergom, Niedermann Gyula u. 1 Telephelye 2500 Esztergom, Dessewffy Arisztid út 20. Telefonszám:( (33) Fax:Ê (33) E - mail: Szakfeladat száma: Alapító megnevezése: Simor János hercegprímás Alapítás éve: Fenntartó megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Működési területe: Komárom Esztergom Megye Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő Működésének engedélyezése: A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Az intézmény jogállása: A TRE munkáját az évi III. tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és módosításai és végrehajtási rendeletei alapján végzi 4

5 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA: Fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek napközbeni ellátása a családban élő fogyatékos személyek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, AZ ELLÁTOTTAK KÖRE: Az intézménybe kerülő személyeknél minden esetben vezető tünet a középsúlyos, ill. súlyos értelmi akadályozottság, amelyhez több egyéb speciális szükséglet ( fogyatékosság társul ) A szolgáltatást igénybe vevők diagnózisai változatosak. Intézményi jogviszony létesítésére 3 éves kortól van lehetőség Rendkívül indokolt olyan fogyatékos személyek részére is biztosítunk ellátást, akinek szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. Intézményi ellátás kizáró okai - nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, - orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. - az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Speciális szükségletek szerinti megoszlás: értelmileg akadályozott, mozgásában akadályozott, halmozottan fogyatékos 5

6 Az intézmény tárgyi feltételei A TRE Esztergom kertvárosi jellegű részén, Szentgyörgymezőn, kb. 1,5 2 km re a város centrumától található. Helyi tömegközlekedéssel mind a buszpályaudvarról, mind a vasútállomásról könnyen megközelíthető. A helyi buszjárat megállója az otthontól kb. 200 re van. Az épület kétszintes, a lakók által használt rész akadálymentes. Az ellátást igénybevevők részére rendelkezésére áll közösségi együttlétre alkalmas, - személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség, pihenőszoba, étkező, tornaterem, fizikoterápiás helyiség Berendezésük, felszerelésük megfelel az ellátottak életkori sajátosságának és állapotának A helyiségek tisztántartását - a takarítási rendben szabályozott módon - a TRE alkalmazottai biztosítják. Az épületet körülvevő árnyas park, játékok, medence, kert veszi körül, ez ad teret a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A tetőtérben irodák és a dolgozók számára kialakított szociális helyiségek találhatók. A nappali intézményben hat-nyolc fős gondozási csoportot alakítani ki.. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe vesszük az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére. Nyitva tartás hétköznap de lehetőség szerint igyekszünk a szülő munkarendjéhez igazodni. A ellátás megkezdése előtt tett intézkedések: - szükségletfelmérés - jogszabályok tanulmányozása - szakemberek felkészítése a feladatbővülésre - a létrejövő intézmény tárgyi feltételeinek megteremtése - az intézmény szakmai dokumentációjának elkészítése Demográfia Az előzetes felmérések szerint az ellátásra van igény. Az előzetes felmérés alapján 6 család jelezte igényét. Az ellátást igénylők 9 22 év közöttiek, esztergomi, ill. Esztergom környéki lakosok. Vezető tünet mindannyiuk esetében a középsúlyos ill. súlyos értelmi 6

7 akadályozottság, amihez minden esetben további fogyatékosság, ill. járulékos betegség társul. társul. ( beszédfogyatékosság, mozgásfogyatékosság ) Az ellátottak a legszélesebb társadalmi rétegből kerülnek ki az értelmiségi családtól a többszörösen hátrányos helyzetű családig. Az intézmény kapcsolatrendszerébe tartoznak: - szülők, törvényes képviselők - gyámhivatalok - Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, mint fenntartó - Esztergom Város Polgármesteri Hivatala, mint tulajdonos - Regionális módszertani intézmény - ellátottjogi képviselő - Egészségügyi ellátás terén: o Intézménnyel szerződéses viszonyban álló orvosok ( háziorvos, neurológus, pszichiáter ) o ÁNTSZ - Mentálhigiénés ellátás területén: o Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság o A regionális módszertani intézmény mellett működő szakértői bizottság o Helyi iskolák, kulturális intézmények o Társintézmények, iskolák o Egyházi és civil szervezetek Az ellátás igénybevételének módja: ( / 9 SzCsM rendelet ) - A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybevevő, vagy annak törvényes képviselője írásban benyújtott kérelmére történik. - A kérelmet a TRE igazgatója nyilvántartásba veszi, és a kérelmezőt besorolja a várakozók közé (érkezési sorrend). A nyilvántartás tényéről és az elhelyezés várható idejéről értesíti a törvényes képviselőt. - A TRE igazgatója a kérelem beérkezésétől 20 napon belül előgondozást végez. Az előgondozás során az előgondozást végz ő személy a helyszínen tájékozódik az 7

8 ellátást igénybe vev ő életkörülményeiről, szociális helyzetérő l, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vev ő állapotának és szükségleteinek. Tájékoztatja az ellátást kérelmezőt az intézmény napirendjérő l, az együttélés szabályairól, az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevev ő jogairól. tartalmáról, valamit az ellátást - Fogyatékkal élők nappali ellátása esetében egyszerűsített elő gondozást végzünk, az előgondozást végz ő személy a jogszabály szerinti adatlapot tölti ki. - Az ellátott törvényes képviselője az előgondozás során a Házirend egy példányát kézhez kapja, majd a Megállapodás megkötésével egy időben és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja. Az ellátás kezdete: Az intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény TRE igazgatójának intézkedése alapozza meg. A telephely részegység ( TRE ) igazgatójának értesítése után a férőhely elfoglalásának időpontja Felvételkor az új lakó törvényes képviselője tájékoztatást kap: - az intézményben folyó ellátás tartalmáról, feltételeiről - az intézmény napirendjéről, - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról - az ellátást igénybevevő jogairól és kötelességeiről, - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, - a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, - a mulasztás következményeiről, - a panaszjog gyakorlásának módjáról - és az érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény megállapodást köt, mely tartalmazza az 8

9 - intézményi ellátás időtartamát, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáit, módját, körét, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Az ellátottal illetve a törvényes képviselővel kötött megállapodás egy példányát megküldi az intézmény főigazgatójának is Ha az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője a telephely igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül elsősorban főigazgatóhoz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott törvényes képviselője beköltözéskor a Házirend egy példányát kézhez kapja, és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja.. Az ellátottak intézménybe történő bekerülésének rendjét a 11/2000. (X. 25.) számú Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által hozott önkormányzati rendelet, valamint a többször módosított évi III. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák Intézményben fizetendő térítési díj Az intézményi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. a személyi térítési díjat köteles megfizetni: - az ellátást igénybe vev ő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képvisel ő, vagy - az ellátást igénybe vev ő gondnokolt esetében a törvényes képvisel ő az intézménynek fizeti meg. - örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy fő re jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, - a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, - a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) - A fizetend ő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézmény fenntartója- állapítja meg, melyrő l az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtő l számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 9

10 - Az intézményi ellátásért fizetend ő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés igénybevétele esetén évi III. tv. rendelkezése szerint az intézményi térítési díj összege, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ettől a rendelkezéstől azonban a fenntartó eltérhet és kevesebb összegben is meghatározhatja a térítési díjat. - A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, ha az ellátott, illetve a családja jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. - A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az igénybe vevőt, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. - Az ellátás igénybevétele előtt az ISZI főigazgatója, írásban tájékoztatja a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a konkrét összegű személyi térítési díjról. - Az intézményi illetve a személyi térítési díjak felülvizsgálatáról, alakulásáról, az ISZI képviselőjét. főigazgatója szintén írásban tájékoztatja a lakót illetve törvényes - A térítési díjat, az ellátás igénybevételének napjától, havonként, a tárgyhó követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény elszámolási számlájára. - Amennyiben az ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapított személyi térítési díjjal nem ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. - A térítési díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat az évi III. tv., 29/1993. (II.17.) sz. korm. rendelet, és az 1997 évi XXXI A gyermekek védelméről szóló törvény tartalmazza? Ebben kérek jogi kontrollt. 10

11 A ellátottak jogai: Az ellátottnak joga van: - az emberi méltósághoz, - testi, lelki egészséghez - személyes adatainak védelméhez - magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez - személyes körülményeinek, jövedelmi és szociális helyzetének megőrzéséhez, ill. más illetéktelen személyekkel szembeni titoktartáshoz - személyes tárgyainak használatához, kivéve azon tárgyak körét, mely saját és mások testi épségét veszélyeztethetik - intézményen belüli és azon kívül ( kísérővel ) szabad mozgáshoz, figyelemmel saját és mások nyugalmára, biztonságára - akadálymentes környezethez - azon információkhoz, melyek befolyásolják mindennapi életét - képességek és készségek megőrzésére - az önrendelkezés elve alapján az életkorának és állapotának megfelelő döntések meghozatalára - társadalmi integrációhoz - más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra - más intézmények és szolgáltatások igénybevételére, elérésére - Ellátottjogi képviselő: Az ellátottak, valamint törvényes képviselőik részére nyúlt segítséget jogaik gyakorlásához Feladatai: - tájékoztatás az ellátott jogairól, a TRE kötelezettségeiről - segít problémák megoldásában - segít a panaszok megfogalmazásában - kezdeményezi a panaszok kivizsgálását az illetékes fórumoknál - intézményi ellátással kapcsolatban észrevételt tehet - ha jogszabálysértő magatartást tapasztal, kezdeményezi az intézkedést a fenntartónál 11

12 - gondozási munkáról véleményt mondhat az intézmény vezetője felé Jogai: - a TRE - be bármikor beléphet - a vonatkozó iratokba betekinthet - a dolgozókhoz és a lakókhoz kérdést intézhet Kötelezettségei: - az ellátott személyes adatát és az állapotára vonatkozó információkat titkosan kezelni, ill. a törvényes előírásoknak megfelelően alkalmazni Tevékenysége: - havonta fogadó órát tart a területi irodájában - évente egy alkalommal részt vesz az érdekképviseleti fórum ülésén - ha az ellátottal szemben korlátozó intézkedést alkalmaztak, kivizsgálja annak jogszerűségét. - Munkájáról évente beszámol a működést ellátó közalapítványnak Az intézmény feladatai: - tájékoztatja a lakókat és törvényes képviselőiket az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről ( faliújságon, jól látható helyen kifüggesztettük ) - a képviselő részére biztosítja a nyugodt, megfelelő munkafeltételeket - rendelkezésére bocsátja a szükséges iratokat Az intézményben foglalkoztatottak jogai: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény elemi érdeke a dolgozók jó fizikai és mentális állapota,mert ez képezi a lakók mindenek fellett álló érdeke szerinti magas szintű ellátást. Ezért a dolgozók számára biztosítani kell a : - munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és személyiségi jogaikat - Biztosítani kell számukra az előírt munkavédelmi ruházatot, védőfelszerelést, - megfelelő szociális helységet, a higiénikus és esztétikus étkezés feltételeit, testi biztonságukat, lehetőség szerint óvni kell őket a túlzott pszichés leterheléstől. 12

13 - Joguk van demokratikus légkörben való munkavégzéshez, az erkölcsi elismeréshez és lehetőség szerint az anyagi elismerésben való részesítéshez. - Joguk van a vélemény nyilvánításra, szakmai előmenetelre, az őket megillető pihenőidőre. - a megfelelő munkavégzési körülmények biztosítottak legyenek számukra. Érdekeiket képviseli, érdekvédelmet biztosít az intézményben működő EDDSZ szervezete, valamint a három tagú, a dolgozók által törvényesen választott Közalkalmazotti Tanács, mely működését Szabályzat alapján végzi. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE RENDSZERESSÉGE: Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás területe: - a szükségletek kielégítésében segítségnyújtást, - szomatikus állapot nyomon követését, - felvilágosító előadások szervezése - tanácsadást az egészséges életmódról, - gyógytorna lehetőségét biztosítjuk Acut megbetegedések esetén a szolgáltatást nem lehet igénybe venni. Ápolási tevékenységet nem végzünk Mentálhigiénés ellátást A mentálhigiénés ellátást éves, havi, heti foglalkozási- valamint egyéni gondozási tervek alapján végezzük. Az egyéni gondozási terv tartalmazza - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, - az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit 13

14 - Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. A mentálhigiénés ellátás keretén belül biztosítjuk : - a személyre szabott bánásmódot, - a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, - a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, - a gondozási, tervek megvalósítását, - segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. - az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzése - Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével meg az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység,.), szervezése - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), - kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.) - Az aktivitást segítő tevékenységeket - az ellátást igénybe vevők közreműködésével éves-, havi és heti tervek alapján rendszeresen szervezzük. - terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiákat szervezünk a foglalkozás jellegének megfelelően az intézményben, vagy annak közvetlen környezetében. 14

15 Oktatást fejlesztést: Az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény rendelkezésének megfelelően az otthonban élő kiskorú lakók számára megszervezzük a tankötelezettség teljesítésének feltételeit, mely korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés keretében történik. - Korai fejlesztés: 3-5 éves korig speciális módszerekkel egyéni foglalkozás keretében történik három öt éves korig legalább heti 4 órában - Fejlesztő felkészítő foglakozás történik : melyen azok a tanköteles korú gyermekek, akik iskolai keretek között nem oktathatók. Fejlesztő felkészítésük felügyeletével történik egyéni fejlesztési tervek alapján, az adott személy képességeire támaszkodva a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felügyeletével történik. A fejlesztő felkészítés minimális időtartama egyéni foglalkozás keretén belül min. 3 óra csoportos foglalkozás esetében min. 5 óra. Élelmezést: A HACCP rendszerben működő konyhaüzem a szolgáltatást igénybevevők igényeinek, életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, épességeinek és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja az élelmiszerellátást naponta max. napi 4 x i alkalommal. Diétás étel szükség szerint biztosított. Étkezési időpontok: Reggeli: 7 30 órától 8 30 óráig Tízórai 10 órától óráig Ebéd 12 órától 13 óráig Uzsonna órától óráig 15

16 Tisztálkodási szerek: A tisztálkodáshoz szükséges legalapvetőbb szereket, anyagokat az intézmény biztosítja (szappan, törülköző, WC papír,). Külön díjazásért nyújtott egyéb szolgáltatásaink: - a kirándulások, színházlátogatások, önköltségi ára, amely tartalmazza a kísérők 1 főre jutó önköltségi árát. ( 3 fő lakóra 1 fő kísérő ) Valamennyi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, az intézmény szervezi. A GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA Gondozási feladatok jellege, tartalma: Az ellátás során cél a szociális kompetenciák bővítése. Ennek szellemében a gondozás terén a segítő modell való áttérést. A fejlesztés során az ellátott egyéni differenciálás alapján csak annyi segítséget kap, amennyi feltétlenül szükséges. Célunk, hogy az ellátást igénybe vevőt, az önellátás és autonómia lehető legmagasabb szintjére juttassuk el. A ellátott és gondozó közötti kapcsolat a feltétel nélküli elfogadáson alapul. Ez jelenti az állandóságot, kiszámíthatóságot, a meleg érzelmi kapcsolatot. Az ellátás során az ellátott mindenek felett álló érdekei az iránymutatóak. Figyelembe kell venni életkori sajátosságait, egyéni szükségleteit, kompetenciáit a fejlesztés, és az ápolás, gondozás terén. Döntéseit a lehetőségek maximumáig figyelembe kell venni. Az ellátottak szomatikus pszichés állapotának nyomon követése az ápoló gondozó személyzet feladata. A gondozónak figyelemmel kell kísérnie az egészségre káros, vagy a közösségi együttélést súlyosan zavaró szokásokat és azt a szükséges esetben korlátozni azt. A gondozási ápolási feladatok ellátásakor a személyiségünkkel dolgozunk, állandó odafigyelést, fizikai jelenlétet követel ez a munka. A fogyatékkal élő egyének ellátása kiszolgáltatottságuk miatt, nagyfokú lelkiismeretességet és magas színvonalon szervezett, holisztikus szemléletű team munkát igényel 16

17 Habilitációs, oktatási fejlesztési feladatok: A fejlesztések sérülés specifikusan, egyénre szabott tervek alapján, team munkában, egyéni és kiscsoportos habilitációs foglalkozásokon történnek. A fejlesztő foglakozások során maximálisan figyelembe vesszük a gyermek speciális nevelési igényét és életkori sajátosságait. Pedagógiai cél: - Alapkészségek kialakítása - Meglévő készségek megőrzése Értelmileg akadályozott ellátottak esetében: - szociális kompetenciák kialakítása - kognitív nevelés - kommunikáció fejlesztése - társadalmi együttélés alapvető normáinak kialakítása - társadalmi integráció, inklúzió elősegítése - kognitív fejlesztés - Mozgásfejlesztés Szociális kompetenciák fejlesztése: Önellátásra, önkiszolgálásra nevelés: Kiemelkedő jelentőségű a szociális kompetenciák kialakítása. Az önellátás keretein belől prioritást kap a higiénés szokások, szokásrendszerek kialakítása, pl.: WC használat, toalettet követő, valamint az étkezések előtti és utáni kézmosás, önálló öltözködés, és étkezés. Kognitív nevelés: Percepció fejlesztése megegyezik a súlyosan sérültek esetében megfogalmazottakkal Figyelem: a tudatos odafordulás jelentős állomása. El kell különítenünk az 17

18 önkéntelen és a szándékos figyelmet. A fogyatékkal élők esetében a szándékos figyelem Tudatos pedagógiai munka szükséges a megfelelő képesség fejlesztéséhez. Ha egy feladatot el szeretnénk végezni a figyelmet oda kell irányítani és fenn kell tartani. A figyelem fejlesztése során erre a két területre kell a hangsúlyt helyezni. Emlékezet: az érzékelés, észlelés, és figyelem fejlesztés eredménye az emlékezeti tevékenység. Arra kell törekedni, hogy ingergazdag környezet vegye körül a speciális szükségletű egyéneket annak érdekében, hogy legyen mire emlékeznie. A komplex fejlesztés érdekében egyaránt fontos a vizuális, akusztikus, motoros és taktilis emlékezet fejlesztése. Képzelt: Az értelmileg akadályozott, és halmozottan sérült személyeknél a képzelet fejlesztése kitartó pedagógiai munkát igényel, de törekedni kell a produktív, alkotó képzelet kialakítására. Gondolkodás: a kognitív folyamatok legmagasabb szintje a gondolkodás, amely lehetővé teszi olyan összetett műveletek, feladatok megoldását, mint a viszonyítás, analízis, szintézis, rész egész viszony, fogalomalkotás, alak háttér elkülönítése, mennyiség kifejezése. Eszközei: különböző méretű színes lapok, korongok, pálcák, képek, egyszerű puzzle, alak forma egyeztető játékok stb. Kultúrtechnikák gyakorlása ( írás, olvasás, számolás, pénzismeret ) Mozgásfejlesztés: Célja: - egészséges életmódra nevelés - testkép, testséma kialakítása, mely az énkép szempontjából döntő jelentőségű 18

19 Mozgásfejlesztés területei: - nagymozgás és a - finommotorika fejlesztése Az elláttak rendszeresen részt vesznek mozgásfejlesztő szakemberek által vezetett foglakozásokon. Célunk, hogy életük minél aktívabbá, harmonikusabbá váljon. A mozgásfejlesztés a konduktor irányításával egyéni formában történik. A fogyatékosság és a mozgásállapottól függően alkalmazzuk a különböző eljárásokat. A viszonylag biztos mozgáskoordinációval rendelkező ellátottak esetében feladataink: a járás biztonság fokozása, egyensúly fejlesztése, mozgáskoordináció fejlesztése, motoros ügyesség fejlesztése. A nagymozgás fejlesztésének eszközei: nagy gumi labda, billenő deszka, különböző hengerek, ékek, tükör, színes, látványos szalagok, pomponok, labdák, különféle termésekkel megtöltött zsákok, ( pl. babzsák ) ejtőernyő Finommotorika fejlesztése: A fimommotorika fejlesztés célja: A kéz, ezen beül is az ujjak differenciált, összerendezett mozgásának kialakítása, mely alapja minden magasabb szintű alkotótevékenységnek, valamint az önkiszolgálás bizonyos területeinek. Finommotorika fejlesztés kézműves foglalkozások, és játék keretein belül történnek pl.: ábrázolás, festés gyurmázás, szövés, agyagozás, gyertyamártás, papírmasé készítés, barkácsolás, konstrukciós játéktevékenység stb. Finommozgás fejlesztés eszközei: különböző nagyságú kockák, építő elemek, gyurma, agyag, színes ceruzák, kréták, festékek, fonalak, papírok, gyöngyök, viasz, szövőkeret stb. Gyógymasszázs: Célja: a szomatikus fejlesztés, a járó -,és mozgásképtelen lakók állapotának szinten tartása. Hatása: 19

20 - vérkeringés, nyirokkeringés fokozása - kötőszöveti lapadások, hegesdések megszüntetése, - petyhüdt izomzat tonizálása, - káros anyagcseretermékek, zsírszemcsék felszívódását javítja. A mozgásfejlesztés alapvető eszköze, mellyel egyidejűleg a terápia során alkalmazott eszközökkel (fényterápia, aromaterápia, zeneterápia,) az ellátott valamennyi érzékszervére hatni tudunk.( Hallás, látás, szaglás) Zeneterápia: a kezelés időtartama alatt nyugtató hatású relaxációs zene szól, amely hozzájárul a testváz izomzatának ellazulásához. Fényterápia: A lakó betegsége határozza meg az egyes színek felhasználását. szoba falára rögzített lámpák segítéségével történik. Aromaterápia: illóolajokat használ fel a különféle panaszok enyhítésére. Történhet párologtatás formájában, vagy a maszzázsolajhoz néhány csepp illataromát adunk, ezzel növeljük a masszáz nyugtató, vagy élénkítő hatását. A kezeléshez felhasznált olaj gyógynövényeket tartalmaz, amelyek gyulladás csökkentő és izomlazító hatásúak. mozgásfeladatok hatásos előkészítője és kiegészítője az intézményben alkalmazott balneoterápiás kezelés. Kommunikáció fejlesztése, anyanyelvi nevelés: Fajtái: - segített kommunikáció - verbális kommunikáció Célja : - a szociális kapcsolatteremtés segítése, - az ellátott jelzéseinek értelmezése, 20

21 - hangadásra késztetés, - beszédértés fejlesztés, - grammatikailag helyes beszéd kialakítása - verbális kommunikáció szintjének emelése, - szókincs, kifejezőkészség fejlesztése, Módszerei: beszélgetés, szerepjátékok, verstanulás, meseolvasás, nyelvi játékok, élményfeldolgozás, dramatizálás, bábozás. Zenei nevelés: Célja: - alapvető zenei fogalmak (csend, hangok, halk, hangos, gyors, lassú) és a leggyakrabban használt hangszerek (dob, csörgődob, cintányér stb.) élményszinten történő megismerése, - gyermekdalok megtanulása, hangszerek megszólaltatása, - közös és egyéni éneklés, hangszerekkel való egyszerű kisérése. - feszültség oldás, depresszió megelőzése Esztétikai nevelés: Célja: o o o o az esztétikus környezet iránti belső igény kialakítása, valamint annak megóvásának képessége, esztétikus tárgyak, alkotások létrehozására való képesség kialakítása, művészeti alkotások élvezete Szintjei: - szemlélődés - élménybefogadás - alkotás igénye - esztétikus környezet és saját megjelenés iráni igényesség 21

22 Az esztétikai nevelés során a személyzet modellszerepet tölt be. Törekedni kell arra, hogy a foglalkozások során - legyen az zenei -, anyanyelvi vagy mozgásfejlesztés csakis művészileg értékes alkotások kerüljenek bemutatásra. Alkotó tevékenység során törekedni kell arra, hogy egyéni képességeikhez mért differenciált alkotófolyamat végén esztétikai élménnyel bíró mű kerüljön ki a kezükből. Környezetvédelmi nevelés: Célja: Lakóink ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehetősége. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, a kíváncsiság felkeltése Színterei: - az otthon kertje: o melynek kialakításánál törekszünk madárbarát, lepkebarát, rovarbarát terület, vízi élőhely kialakítására, a szerves hulladékok újrahasznosítására komposztálására - Kézműves foglalkozásokon törekedni kell arra, hogy természetes anyagokat használjunk fel, és ezt tudatosítsuk lakóinkban. Az alapanyagok újrahasznosításának lehetőségét ki kell használni ( pl. selejt intézmény textíliából szövés stb. ) - kirándulások, séták a városban és a természetben Egészséges életmódra nevelés: Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai szükségletek kielégítésének kezdeti lépéseit, a mindennapos tevékenységek tanítását és gyakorlását, valamint az emberi szükségletek életkoronként változó jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását. Célja: - az önellátás szintjének emelése, a személyi függőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető életmódbeli 22

23 ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának és kulturált kielégítésének megtanulása. Területei: - testi higiéniai szokások kialakítása - öltözködési szokások kialakítása - egészséges táplálkozás - rendszeres mozgás, sport Ünnepek Ünnepeink az évkörnek megfelelően tartjuk. A hagyományos állami, - társadalmi - és egyházi ünnepeken túl a személyes ünnepeket is az ünnepek sorába emeltük. Ünnepeink: újév, vízkereszt, nőnap, március 15. nagyhét, húsvét, anyák napja, pünkösd, apák napja, augusztus 20., október 23., halottak napja, karácsonyi ünnepkör részeként advent vasárnapjai, Mikulás, Luca nap, karácsony. Az ünnepeken túl hangsúlyt fektetünk a néphagyományaink ápolására, valamint az évkör jeles napjainak megünneplésére, mint pl. farsang, majális, juniális, Szent Iván éje, szüret stb. A ünnepre való készülés szakaszai: - az ünnepre való ráhangolódás, készülődés - az ünnep megélése - az élmény feldolgozása Az ünnep pedagógiai szempontból komplex egységet alkot. Integráció, normalizáció. inklúzió Elkötelezett hívei vagyunk az integrációs és normalizációs folyamatnak, amelynek kiemelkedő figyelmet szeretnénk szentelni. Célunk, hogy a lakók minél szélesebb területen rendelkezhessenek kompetenciákat, ez által növekedjen önbizalmuk, amely elsegíti az egészséges, harmonikus személyiségfejlődésüket. Célunk továbbá a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a személyre szabott egyéni bánásmód, valamint az autonómia lehető legmagasabb szintjére való eljuttatása. Hisszük, hogy nem a sérült embereket kell normálissá tenni, és nevelése során nem szabad a hiányosságokra koncentrálni, sokkal 23

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja Tisztelt képviselő-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ o24. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Idősek szociális alapszolgáltatásait biztosító szolgáltatási központok HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben