Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató"

Átírás

1 Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ Szakmai Program Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. Szolgáltatás célja, feladata 3. Ellátottak köre 4. Az intézmény tárgyi feltételei 5. Demográfia 5. Az intézmény kapcsolatrendszere 6. Az ellátás igénybevételének módja 7. Az intézményben fizetendő térítési díj 8. Az elláttak érdekvédelme 10 Az intézményben foglalkoztatottak jogai 13 Szakmai ellátás tartalma, módja, rendszeressége 13 Gondozási rehabilitációs fejlesztési feladatok 13. Az intézményi jogviszony megszűnése 23. A TRE szakmai szervezetének felépítése, a szervezeti egységek 24. A szakmai program hatásának értékelése 25. A szolgáltatás közzétételének módja 26 Befejezés

4 BEVEZETÉS: AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI: Megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézménye Székhelye: 2500 Esztergom, Niedermann Gyula u. 1 Telephelye 2500 Esztergom, Dessewffy Arisztid út 20. Telefonszám:( (33) Fax:Ê (33) E - mail: Szakfeladat száma: Alapító megnevezése: Simor János hercegprímás Alapítás éve: Fenntartó megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Működési területe: Komárom Esztergom Megye Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő Működésének engedélyezése: A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Az intézmény jogállása: A TRE munkáját az évi III. tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és módosításai és végrehajtási rendeletei alapján végzi 4

5 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA: Fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek napközbeni ellátása a családban élő fogyatékos személyek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, AZ ELLÁTOTTAK KÖRE: Az intézménybe kerülő személyeknél minden esetben vezető tünet a középsúlyos, ill. súlyos értelmi akadályozottság, amelyhez több egyéb speciális szükséglet ( fogyatékosság társul ) A szolgáltatást igénybe vevők diagnózisai változatosak. Intézményi jogviszony létesítésére 3 éves kortól van lehetőség Rendkívül indokolt olyan fogyatékos személyek részére is biztosítunk ellátást, akinek szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. Intézményi ellátás kizáró okai - nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, - orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. - az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Speciális szükségletek szerinti megoszlás: értelmileg akadályozott, mozgásában akadályozott, halmozottan fogyatékos 5

6 Az intézmény tárgyi feltételei A TRE Esztergom kertvárosi jellegű részén, Szentgyörgymezőn, kb. 1,5 2 km re a város centrumától található. Helyi tömegközlekedéssel mind a buszpályaudvarról, mind a vasútállomásról könnyen megközelíthető. A helyi buszjárat megállója az otthontól kb. 200 re van. Az épület kétszintes, a lakók által használt rész akadálymentes. Az ellátást igénybevevők részére rendelkezésére áll közösségi együttlétre alkalmas, - személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség, pihenőszoba, étkező, tornaterem, fizikoterápiás helyiség Berendezésük, felszerelésük megfelel az ellátottak életkori sajátosságának és állapotának A helyiségek tisztántartását - a takarítási rendben szabályozott módon - a TRE alkalmazottai biztosítják. Az épületet körülvevő árnyas park, játékok, medence, kert veszi körül, ez ad teret a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A tetőtérben irodák és a dolgozók számára kialakított szociális helyiségek találhatók. A nappali intézményben hat-nyolc fős gondozási csoportot alakítani ki.. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe vesszük az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére. Nyitva tartás hétköznap de lehetőség szerint igyekszünk a szülő munkarendjéhez igazodni. A ellátás megkezdése előtt tett intézkedések: - szükségletfelmérés - jogszabályok tanulmányozása - szakemberek felkészítése a feladatbővülésre - a létrejövő intézmény tárgyi feltételeinek megteremtése - az intézmény szakmai dokumentációjának elkészítése Demográfia Az előzetes felmérések szerint az ellátásra van igény. Az előzetes felmérés alapján 6 család jelezte igényét. Az ellátást igénylők 9 22 év közöttiek, esztergomi, ill. Esztergom környéki lakosok. Vezető tünet mindannyiuk esetében a középsúlyos ill. súlyos értelmi 6

7 akadályozottság, amihez minden esetben további fogyatékosság, ill. járulékos betegség társul. társul. ( beszédfogyatékosság, mozgásfogyatékosság ) Az ellátottak a legszélesebb társadalmi rétegből kerülnek ki az értelmiségi családtól a többszörösen hátrányos helyzetű családig. Az intézmény kapcsolatrendszerébe tartoznak: - szülők, törvényes képviselők - gyámhivatalok - Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, mint fenntartó - Esztergom Város Polgármesteri Hivatala, mint tulajdonos - Regionális módszertani intézmény - ellátottjogi képviselő - Egészségügyi ellátás terén: o Intézménnyel szerződéses viszonyban álló orvosok ( háziorvos, neurológus, pszichiáter ) o ÁNTSZ - Mentálhigiénés ellátás területén: o Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság o A regionális módszertani intézmény mellett működő szakértői bizottság o Helyi iskolák, kulturális intézmények o Társintézmények, iskolák o Egyházi és civil szervezetek Az ellátás igénybevételének módja: ( / 9 SzCsM rendelet ) - A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybevevő, vagy annak törvényes képviselője írásban benyújtott kérelmére történik. - A kérelmet a TRE igazgatója nyilvántartásba veszi, és a kérelmezőt besorolja a várakozók közé (érkezési sorrend). A nyilvántartás tényéről és az elhelyezés várható idejéről értesíti a törvényes képviselőt. - A TRE igazgatója a kérelem beérkezésétől 20 napon belül előgondozást végez. Az előgondozás során az előgondozást végz ő személy a helyszínen tájékozódik az 7

8 ellátást igénybe vev ő életkörülményeiről, szociális helyzetérő l, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vev ő állapotának és szükségleteinek. Tájékoztatja az ellátást kérelmezőt az intézmény napirendjérő l, az együttélés szabályairól, az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevev ő jogairól. tartalmáról, valamit az ellátást - Fogyatékkal élők nappali ellátása esetében egyszerűsített elő gondozást végzünk, az előgondozást végz ő személy a jogszabály szerinti adatlapot tölti ki. - Az ellátott törvényes képviselője az előgondozás során a Házirend egy példányát kézhez kapja, majd a Megállapodás megkötésével egy időben és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja. Az ellátás kezdete: Az intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény TRE igazgatójának intézkedése alapozza meg. A telephely részegység ( TRE ) igazgatójának értesítése után a férőhely elfoglalásának időpontja Felvételkor az új lakó törvényes képviselője tájékoztatást kap: - az intézményben folyó ellátás tartalmáról, feltételeiről - az intézmény napirendjéről, - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról - az ellátást igénybevevő jogairól és kötelességeiről, - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, - a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, - a mulasztás következményeiről, - a panaszjog gyakorlásának módjáról - és az érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény megállapodást köt, mely tartalmazza az 8

9 - intézményi ellátás időtartamát, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáit, módját, körét, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Az ellátottal illetve a törvényes képviselővel kötött megállapodás egy példányát megküldi az intézmény főigazgatójának is Ha az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője a telephely igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül elsősorban főigazgatóhoz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott törvényes képviselője beköltözéskor a Házirend egy példányát kézhez kapja, és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja.. Az ellátottak intézménybe történő bekerülésének rendjét a 11/2000. (X. 25.) számú Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által hozott önkormányzati rendelet, valamint a többször módosított évi III. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák Intézményben fizetendő térítési díj Az intézményi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. a személyi térítési díjat köteles megfizetni: - az ellátást igénybe vev ő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képvisel ő, vagy - az ellátást igénybe vev ő gondnokolt esetében a törvényes képvisel ő az intézménynek fizeti meg. - örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy fő re jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, - a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, - a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) - A fizetend ő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézmény fenntartója- állapítja meg, melyrő l az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtő l számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 9

10 - Az intézményi ellátásért fizetend ő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés igénybevétele esetén évi III. tv. rendelkezése szerint az intézményi térítési díj összege, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ettől a rendelkezéstől azonban a fenntartó eltérhet és kevesebb összegben is meghatározhatja a térítési díjat. - A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, ha az ellátott, illetve a családja jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. - A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az igénybe vevőt, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. - Az ellátás igénybevétele előtt az ISZI főigazgatója, írásban tájékoztatja a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a konkrét összegű személyi térítési díjról. - Az intézményi illetve a személyi térítési díjak felülvizsgálatáról, alakulásáról, az ISZI képviselőjét. főigazgatója szintén írásban tájékoztatja a lakót illetve törvényes - A térítési díjat, az ellátás igénybevételének napjától, havonként, a tárgyhó követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény elszámolási számlájára. - Amennyiben az ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapított személyi térítési díjjal nem ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. - A térítési díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat az évi III. tv., 29/1993. (II.17.) sz. korm. rendelet, és az 1997 évi XXXI A gyermekek védelméről szóló törvény tartalmazza? Ebben kérek jogi kontrollt. 10

11 A ellátottak jogai: Az ellátottnak joga van: - az emberi méltósághoz, - testi, lelki egészséghez - személyes adatainak védelméhez - magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez - személyes körülményeinek, jövedelmi és szociális helyzetének megőrzéséhez, ill. más illetéktelen személyekkel szembeni titoktartáshoz - személyes tárgyainak használatához, kivéve azon tárgyak körét, mely saját és mások testi épségét veszélyeztethetik - intézményen belüli és azon kívül ( kísérővel ) szabad mozgáshoz, figyelemmel saját és mások nyugalmára, biztonságára - akadálymentes környezethez - azon információkhoz, melyek befolyásolják mindennapi életét - képességek és készségek megőrzésére - az önrendelkezés elve alapján az életkorának és állapotának megfelelő döntések meghozatalára - társadalmi integrációhoz - más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra - más intézmények és szolgáltatások igénybevételére, elérésére - Ellátottjogi képviselő: Az ellátottak, valamint törvényes képviselőik részére nyúlt segítséget jogaik gyakorlásához Feladatai: - tájékoztatás az ellátott jogairól, a TRE kötelezettségeiről - segít problémák megoldásában - segít a panaszok megfogalmazásában - kezdeményezi a panaszok kivizsgálását az illetékes fórumoknál - intézményi ellátással kapcsolatban észrevételt tehet - ha jogszabálysértő magatartást tapasztal, kezdeményezi az intézkedést a fenntartónál 11

12 - gondozási munkáról véleményt mondhat az intézmény vezetője felé Jogai: - a TRE - be bármikor beléphet - a vonatkozó iratokba betekinthet - a dolgozókhoz és a lakókhoz kérdést intézhet Kötelezettségei: - az ellátott személyes adatát és az állapotára vonatkozó információkat titkosan kezelni, ill. a törvényes előírásoknak megfelelően alkalmazni Tevékenysége: - havonta fogadó órát tart a területi irodájában - évente egy alkalommal részt vesz az érdekképviseleti fórum ülésén - ha az ellátottal szemben korlátozó intézkedést alkalmaztak, kivizsgálja annak jogszerűségét. - Munkájáról évente beszámol a működést ellátó közalapítványnak Az intézmény feladatai: - tájékoztatja a lakókat és törvényes képviselőiket az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről ( faliújságon, jól látható helyen kifüggesztettük ) - a képviselő részére biztosítja a nyugodt, megfelelő munkafeltételeket - rendelkezésére bocsátja a szükséges iratokat Az intézményben foglalkoztatottak jogai: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény elemi érdeke a dolgozók jó fizikai és mentális állapota,mert ez képezi a lakók mindenek fellett álló érdeke szerinti magas szintű ellátást. Ezért a dolgozók számára biztosítani kell a : - munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és személyiségi jogaikat - Biztosítani kell számukra az előírt munkavédelmi ruházatot, védőfelszerelést, - megfelelő szociális helységet, a higiénikus és esztétikus étkezés feltételeit, testi biztonságukat, lehetőség szerint óvni kell őket a túlzott pszichés leterheléstől. 12

13 - Joguk van demokratikus légkörben való munkavégzéshez, az erkölcsi elismeréshez és lehetőség szerint az anyagi elismerésben való részesítéshez. - Joguk van a vélemény nyilvánításra, szakmai előmenetelre, az őket megillető pihenőidőre. - a megfelelő munkavégzési körülmények biztosítottak legyenek számukra. Érdekeiket képviseli, érdekvédelmet biztosít az intézményben működő EDDSZ szervezete, valamint a három tagú, a dolgozók által törvényesen választott Közalkalmazotti Tanács, mely működését Szabályzat alapján végzi. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE RENDSZERESSÉGE: Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás területe: - a szükségletek kielégítésében segítségnyújtást, - szomatikus állapot nyomon követését, - felvilágosító előadások szervezése - tanácsadást az egészséges életmódról, - gyógytorna lehetőségét biztosítjuk Acut megbetegedések esetén a szolgáltatást nem lehet igénybe venni. Ápolási tevékenységet nem végzünk Mentálhigiénés ellátást A mentálhigiénés ellátást éves, havi, heti foglalkozási- valamint egyéni gondozási tervek alapján végezzük. Az egyéni gondozási terv tartalmazza - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, - az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit 13

14 - Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. A mentálhigiénés ellátás keretén belül biztosítjuk : - a személyre szabott bánásmódot, - a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, - a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, - a gondozási, tervek megvalósítását, - segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. - az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzése - Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével meg az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység,.), szervezése - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), - kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.) - Az aktivitást segítő tevékenységeket - az ellátást igénybe vevők közreműködésével éves-, havi és heti tervek alapján rendszeresen szervezzük. - terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiákat szervezünk a foglalkozás jellegének megfelelően az intézményben, vagy annak közvetlen környezetében. 14

15 Oktatást fejlesztést: Az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény rendelkezésének megfelelően az otthonban élő kiskorú lakók számára megszervezzük a tankötelezettség teljesítésének feltételeit, mely korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés keretében történik. - Korai fejlesztés: 3-5 éves korig speciális módszerekkel egyéni foglalkozás keretében történik három öt éves korig legalább heti 4 órában - Fejlesztő felkészítő foglakozás történik : melyen azok a tanköteles korú gyermekek, akik iskolai keretek között nem oktathatók. Fejlesztő felkészítésük felügyeletével történik egyéni fejlesztési tervek alapján, az adott személy képességeire támaszkodva a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felügyeletével történik. A fejlesztő felkészítés minimális időtartama egyéni foglalkozás keretén belül min. 3 óra csoportos foglalkozás esetében min. 5 óra. Élelmezést: A HACCP rendszerben működő konyhaüzem a szolgáltatást igénybevevők igényeinek, életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, épességeinek és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja az élelmiszerellátást naponta max. napi 4 x i alkalommal. Diétás étel szükség szerint biztosított. Étkezési időpontok: Reggeli: 7 30 órától 8 30 óráig Tízórai 10 órától óráig Ebéd 12 órától 13 óráig Uzsonna órától óráig 15

16 Tisztálkodási szerek: A tisztálkodáshoz szükséges legalapvetőbb szereket, anyagokat az intézmény biztosítja (szappan, törülköző, WC papír,). Külön díjazásért nyújtott egyéb szolgáltatásaink: - a kirándulások, színházlátogatások, önköltségi ára, amely tartalmazza a kísérők 1 főre jutó önköltségi árát. ( 3 fő lakóra 1 fő kísérő ) Valamennyi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, az intézmény szervezi. A GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA Gondozási feladatok jellege, tartalma: Az ellátás során cél a szociális kompetenciák bővítése. Ennek szellemében a gondozás terén a segítő modell való áttérést. A fejlesztés során az ellátott egyéni differenciálás alapján csak annyi segítséget kap, amennyi feltétlenül szükséges. Célunk, hogy az ellátást igénybe vevőt, az önellátás és autonómia lehető legmagasabb szintjére juttassuk el. A ellátott és gondozó közötti kapcsolat a feltétel nélküli elfogadáson alapul. Ez jelenti az állandóságot, kiszámíthatóságot, a meleg érzelmi kapcsolatot. Az ellátás során az ellátott mindenek felett álló érdekei az iránymutatóak. Figyelembe kell venni életkori sajátosságait, egyéni szükségleteit, kompetenciáit a fejlesztés, és az ápolás, gondozás terén. Döntéseit a lehetőségek maximumáig figyelembe kell venni. Az ellátottak szomatikus pszichés állapotának nyomon követése az ápoló gondozó személyzet feladata. A gondozónak figyelemmel kell kísérnie az egészségre káros, vagy a közösségi együttélést súlyosan zavaró szokásokat és azt a szükséges esetben korlátozni azt. A gondozási ápolási feladatok ellátásakor a személyiségünkkel dolgozunk, állandó odafigyelést, fizikai jelenlétet követel ez a munka. A fogyatékkal élő egyének ellátása kiszolgáltatottságuk miatt, nagyfokú lelkiismeretességet és magas színvonalon szervezett, holisztikus szemléletű team munkát igényel 16

17 Habilitációs, oktatási fejlesztési feladatok: A fejlesztések sérülés specifikusan, egyénre szabott tervek alapján, team munkában, egyéni és kiscsoportos habilitációs foglalkozásokon történnek. A fejlesztő foglakozások során maximálisan figyelembe vesszük a gyermek speciális nevelési igényét és életkori sajátosságait. Pedagógiai cél: - Alapkészségek kialakítása - Meglévő készségek megőrzése Értelmileg akadályozott ellátottak esetében: - szociális kompetenciák kialakítása - kognitív nevelés - kommunikáció fejlesztése - társadalmi együttélés alapvető normáinak kialakítása - társadalmi integráció, inklúzió elősegítése - kognitív fejlesztés - Mozgásfejlesztés Szociális kompetenciák fejlesztése: Önellátásra, önkiszolgálásra nevelés: Kiemelkedő jelentőségű a szociális kompetenciák kialakítása. Az önellátás keretein belől prioritást kap a higiénés szokások, szokásrendszerek kialakítása, pl.: WC használat, toalettet követő, valamint az étkezések előtti és utáni kézmosás, önálló öltözködés, és étkezés. Kognitív nevelés: Percepció fejlesztése megegyezik a súlyosan sérültek esetében megfogalmazottakkal Figyelem: a tudatos odafordulás jelentős állomása. El kell különítenünk az 17

18 önkéntelen és a szándékos figyelmet. A fogyatékkal élők esetében a szándékos figyelem Tudatos pedagógiai munka szükséges a megfelelő képesség fejlesztéséhez. Ha egy feladatot el szeretnénk végezni a figyelmet oda kell irányítani és fenn kell tartani. A figyelem fejlesztése során erre a két területre kell a hangsúlyt helyezni. Emlékezet: az érzékelés, észlelés, és figyelem fejlesztés eredménye az emlékezeti tevékenység. Arra kell törekedni, hogy ingergazdag környezet vegye körül a speciális szükségletű egyéneket annak érdekében, hogy legyen mire emlékeznie. A komplex fejlesztés érdekében egyaránt fontos a vizuális, akusztikus, motoros és taktilis emlékezet fejlesztése. Képzelt: Az értelmileg akadályozott, és halmozottan sérült személyeknél a képzelet fejlesztése kitartó pedagógiai munkát igényel, de törekedni kell a produktív, alkotó képzelet kialakítására. Gondolkodás: a kognitív folyamatok legmagasabb szintje a gondolkodás, amely lehetővé teszi olyan összetett műveletek, feladatok megoldását, mint a viszonyítás, analízis, szintézis, rész egész viszony, fogalomalkotás, alak háttér elkülönítése, mennyiség kifejezése. Eszközei: különböző méretű színes lapok, korongok, pálcák, képek, egyszerű puzzle, alak forma egyeztető játékok stb. Kultúrtechnikák gyakorlása ( írás, olvasás, számolás, pénzismeret ) Mozgásfejlesztés: Célja: - egészséges életmódra nevelés - testkép, testséma kialakítása, mely az énkép szempontjából döntő jelentőségű 18

19 Mozgásfejlesztés területei: - nagymozgás és a - finommotorika fejlesztése Az elláttak rendszeresen részt vesznek mozgásfejlesztő szakemberek által vezetett foglakozásokon. Célunk, hogy életük minél aktívabbá, harmonikusabbá váljon. A mozgásfejlesztés a konduktor irányításával egyéni formában történik. A fogyatékosság és a mozgásállapottól függően alkalmazzuk a különböző eljárásokat. A viszonylag biztos mozgáskoordinációval rendelkező ellátottak esetében feladataink: a járás biztonság fokozása, egyensúly fejlesztése, mozgáskoordináció fejlesztése, motoros ügyesség fejlesztése. A nagymozgás fejlesztésének eszközei: nagy gumi labda, billenő deszka, különböző hengerek, ékek, tükör, színes, látványos szalagok, pomponok, labdák, különféle termésekkel megtöltött zsákok, ( pl. babzsák ) ejtőernyő Finommotorika fejlesztése: A fimommotorika fejlesztés célja: A kéz, ezen beül is az ujjak differenciált, összerendezett mozgásának kialakítása, mely alapja minden magasabb szintű alkotótevékenységnek, valamint az önkiszolgálás bizonyos területeinek. Finommotorika fejlesztés kézműves foglalkozások, és játék keretein belül történnek pl.: ábrázolás, festés gyurmázás, szövés, agyagozás, gyertyamártás, papírmasé készítés, barkácsolás, konstrukciós játéktevékenység stb. Finommozgás fejlesztés eszközei: különböző nagyságú kockák, építő elemek, gyurma, agyag, színes ceruzák, kréták, festékek, fonalak, papírok, gyöngyök, viasz, szövőkeret stb. Gyógymasszázs: Célja: a szomatikus fejlesztés, a járó -,és mozgásképtelen lakók állapotának szinten tartása. Hatása: 19

20 - vérkeringés, nyirokkeringés fokozása - kötőszöveti lapadások, hegesdések megszüntetése, - petyhüdt izomzat tonizálása, - káros anyagcseretermékek, zsírszemcsék felszívódását javítja. A mozgásfejlesztés alapvető eszköze, mellyel egyidejűleg a terápia során alkalmazott eszközökkel (fényterápia, aromaterápia, zeneterápia,) az ellátott valamennyi érzékszervére hatni tudunk.( Hallás, látás, szaglás) Zeneterápia: a kezelés időtartama alatt nyugtató hatású relaxációs zene szól, amely hozzájárul a testváz izomzatának ellazulásához. Fényterápia: A lakó betegsége határozza meg az egyes színek felhasználását. szoba falára rögzített lámpák segítéségével történik. Aromaterápia: illóolajokat használ fel a különféle panaszok enyhítésére. Történhet párologtatás formájában, vagy a maszzázsolajhoz néhány csepp illataromát adunk, ezzel növeljük a masszáz nyugtató, vagy élénkítő hatását. A kezeléshez felhasznált olaj gyógynövényeket tartalmaz, amelyek gyulladás csökkentő és izomlazító hatásúak. mozgásfeladatok hatásos előkészítője és kiegészítője az intézményben alkalmazott balneoterápiás kezelés. Kommunikáció fejlesztése, anyanyelvi nevelés: Fajtái: - segített kommunikáció - verbális kommunikáció Célja : - a szociális kapcsolatteremtés segítése, - az ellátott jelzéseinek értelmezése, 20

21 - hangadásra késztetés, - beszédértés fejlesztés, - grammatikailag helyes beszéd kialakítása - verbális kommunikáció szintjének emelése, - szókincs, kifejezőkészség fejlesztése, Módszerei: beszélgetés, szerepjátékok, verstanulás, meseolvasás, nyelvi játékok, élményfeldolgozás, dramatizálás, bábozás. Zenei nevelés: Célja: - alapvető zenei fogalmak (csend, hangok, halk, hangos, gyors, lassú) és a leggyakrabban használt hangszerek (dob, csörgődob, cintányér stb.) élményszinten történő megismerése, - gyermekdalok megtanulása, hangszerek megszólaltatása, - közös és egyéni éneklés, hangszerekkel való egyszerű kisérése. - feszültség oldás, depresszió megelőzése Esztétikai nevelés: Célja: o o o o az esztétikus környezet iránti belső igény kialakítása, valamint annak megóvásának képessége, esztétikus tárgyak, alkotások létrehozására való képesség kialakítása, művészeti alkotások élvezete Szintjei: - szemlélődés - élménybefogadás - alkotás igénye - esztétikus környezet és saját megjelenés iráni igényesség 21

22 Az esztétikai nevelés során a személyzet modellszerepet tölt be. Törekedni kell arra, hogy a foglalkozások során - legyen az zenei -, anyanyelvi vagy mozgásfejlesztés csakis művészileg értékes alkotások kerüljenek bemutatásra. Alkotó tevékenység során törekedni kell arra, hogy egyéni képességeikhez mért differenciált alkotófolyamat végén esztétikai élménnyel bíró mű kerüljön ki a kezükből. Környezetvédelmi nevelés: Célja: Lakóink ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehetősége. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, a kíváncsiság felkeltése Színterei: - az otthon kertje: o melynek kialakításánál törekszünk madárbarát, lepkebarát, rovarbarát terület, vízi élőhely kialakítására, a szerves hulladékok újrahasznosítására komposztálására - Kézműves foglalkozásokon törekedni kell arra, hogy természetes anyagokat használjunk fel, és ezt tudatosítsuk lakóinkban. Az alapanyagok újrahasznosításának lehetőségét ki kell használni ( pl. selejt intézmény textíliából szövés stb. ) - kirándulások, séták a városban és a természetben Egészséges életmódra nevelés: Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai szükségletek kielégítésének kezdeti lépéseit, a mindennapos tevékenységek tanítását és gyakorlását, valamint az emberi szükségletek életkoronként változó jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását. Célja: - az önellátás szintjének emelése, a személyi függőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető életmódbeli 22

23 ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának és kulturált kielégítésének megtanulása. Területei: - testi higiéniai szokások kialakítása - öltözködési szokások kialakítása - egészséges táplálkozás - rendszeres mozgás, sport Ünnepek Ünnepeink az évkörnek megfelelően tartjuk. A hagyományos állami, - társadalmi - és egyházi ünnepeken túl a személyes ünnepeket is az ünnepek sorába emeltük. Ünnepeink: újév, vízkereszt, nőnap, március 15. nagyhét, húsvét, anyák napja, pünkösd, apák napja, augusztus 20., október 23., halottak napja, karácsonyi ünnepkör részeként advent vasárnapjai, Mikulás, Luca nap, karácsony. Az ünnepeken túl hangsúlyt fektetünk a néphagyományaink ápolására, valamint az évkör jeles napjainak megünneplésére, mint pl. farsang, majális, juniális, Szent Iván éje, szüret stb. A ünnepre való készülés szakaszai: - az ünnepre való ráhangolódás, készülődés - az ünnep megélése - az élmény feldolgozása Az ünnep pedagógiai szempontból komplex egységet alkot. Integráció, normalizáció. inklúzió Elkötelezett hívei vagyunk az integrációs és normalizációs folyamatnak, amelynek kiemelkedő figyelmet szeretnénk szentelni. Célunk, hogy a lakók minél szélesebb területen rendelkezhessenek kompetenciákat, ez által növekedjen önbizalmuk, amely elsegíti az egészséges, harmonikus személyiségfejlődésüket. Célunk továbbá a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a személyre szabott egyéni bánásmód, valamint az autonómia lehető legmagasabb szintjére való eljuttatása. Hisszük, hogy nem a sérült embereket kell normálissá tenni, és nevelése során nem szabad a hiányosságokra koncentrálni, sokkal 23

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata... 4 Krízis Alapítvány

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5.

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. HÁZIREND MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 HÁZIREND 2 OM azonosítója:

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND 1 OM azonosítója: 200175 Intézményvezető/igazgató:.. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Elfogadta:

Részletesebben