Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató"

Átírás

1 Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ Szakmai Program Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. Szolgáltatás célja, feladata 3. Ellátottak köre 4. Az intézmény tárgyi feltételei 5. Demográfia 5. Az intézmény kapcsolatrendszere 6. Az ellátás igénybevételének módja 7. Az intézményben fizetendő térítési díj 8. Az elláttak érdekvédelme 10 Az intézményben foglalkoztatottak jogai 13 Szakmai ellátás tartalma, módja, rendszeressége 13 Gondozási rehabilitációs fejlesztési feladatok 13. Az intézményi jogviszony megszűnése 23. A TRE szakmai szervezetének felépítése, a szervezeti egységek 24. A szakmai program hatásának értékelése 25. A szolgáltatás közzétételének módja 26 Befejezés

4 BEVEZETÉS: AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI: Megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézménye Székhelye: 2500 Esztergom, Niedermann Gyula u. 1 Telephelye 2500 Esztergom, Dessewffy Arisztid út 20. Telefonszám:( (33) Fax:Ê (33) E - mail: Szakfeladat száma: Alapító megnevezése: Simor János hercegprímás Alapítás éve: Fenntartó megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Működési területe: Komárom Esztergom Megye Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő Működésének engedélyezése: A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Az intézmény jogállása: A TRE munkáját az évi III. tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és módosításai és végrehajtási rendeletei alapján végzi 4

5 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA: Fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek napközbeni ellátása a családban élő fogyatékos személyek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, AZ ELLÁTOTTAK KÖRE: Az intézménybe kerülő személyeknél minden esetben vezető tünet a középsúlyos, ill. súlyos értelmi akadályozottság, amelyhez több egyéb speciális szükséglet ( fogyatékosság társul ) A szolgáltatást igénybe vevők diagnózisai változatosak. Intézményi jogviszony létesítésére 3 éves kortól van lehetőség Rendkívül indokolt olyan fogyatékos személyek részére is biztosítunk ellátást, akinek szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. Intézményi ellátás kizáró okai - nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, - orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. - az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Speciális szükségletek szerinti megoszlás: értelmileg akadályozott, mozgásában akadályozott, halmozottan fogyatékos 5

6 Az intézmény tárgyi feltételei A TRE Esztergom kertvárosi jellegű részén, Szentgyörgymezőn, kb. 1,5 2 km re a város centrumától található. Helyi tömegközlekedéssel mind a buszpályaudvarról, mind a vasútállomásról könnyen megközelíthető. A helyi buszjárat megállója az otthontól kb. 200 re van. Az épület kétszintes, a lakók által használt rész akadálymentes. Az ellátást igénybevevők részére rendelkezésére áll közösségi együttlétre alkalmas, - személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség, pihenőszoba, étkező, tornaterem, fizikoterápiás helyiség Berendezésük, felszerelésük megfelel az ellátottak életkori sajátosságának és állapotának A helyiségek tisztántartását - a takarítási rendben szabályozott módon - a TRE alkalmazottai biztosítják. Az épületet körülvevő árnyas park, játékok, medence, kert veszi körül, ez ad teret a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A tetőtérben irodák és a dolgozók számára kialakított szociális helyiségek találhatók. A nappali intézményben hat-nyolc fős gondozási csoportot alakítani ki.. A gondozási csoportok kialakítása során figyelembe vesszük az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére. Nyitva tartás hétköznap de lehetőség szerint igyekszünk a szülő munkarendjéhez igazodni. A ellátás megkezdése előtt tett intézkedések: - szükségletfelmérés - jogszabályok tanulmányozása - szakemberek felkészítése a feladatbővülésre - a létrejövő intézmény tárgyi feltételeinek megteremtése - az intézmény szakmai dokumentációjának elkészítése Demográfia Az előzetes felmérések szerint az ellátásra van igény. Az előzetes felmérés alapján 6 család jelezte igényét. Az ellátást igénylők 9 22 év közöttiek, esztergomi, ill. Esztergom környéki lakosok. Vezető tünet mindannyiuk esetében a középsúlyos ill. súlyos értelmi 6

7 akadályozottság, amihez minden esetben további fogyatékosság, ill. járulékos betegség társul. társul. ( beszédfogyatékosság, mozgásfogyatékosság ) Az ellátottak a legszélesebb társadalmi rétegből kerülnek ki az értelmiségi családtól a többszörösen hátrányos helyzetű családig. Az intézmény kapcsolatrendszerébe tartoznak: - szülők, törvényes képviselők - gyámhivatalok - Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, mint fenntartó - Esztergom Város Polgármesteri Hivatala, mint tulajdonos - Regionális módszertani intézmény - ellátottjogi képviselő - Egészségügyi ellátás terén: o Intézménnyel szerződéses viszonyban álló orvosok ( háziorvos, neurológus, pszichiáter ) o ÁNTSZ - Mentálhigiénés ellátás területén: o Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság o A regionális módszertani intézmény mellett működő szakértői bizottság o Helyi iskolák, kulturális intézmények o Társintézmények, iskolák o Egyházi és civil szervezetek Az ellátás igénybevételének módja: ( / 9 SzCsM rendelet ) - A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybevevő, vagy annak törvényes képviselője írásban benyújtott kérelmére történik. - A kérelmet a TRE igazgatója nyilvántartásba veszi, és a kérelmezőt besorolja a várakozók közé (érkezési sorrend). A nyilvántartás tényéről és az elhelyezés várható idejéről értesíti a törvényes képviselőt. - A TRE igazgatója a kérelem beérkezésétől 20 napon belül előgondozást végez. Az előgondozás során az előgondozást végz ő személy a helyszínen tájékozódik az 7

8 ellátást igénybe vev ő életkörülményeiről, szociális helyzetérő l, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vev ő állapotának és szükségleteinek. Tájékoztatja az ellátást kérelmezőt az intézmény napirendjérő l, az együttélés szabályairól, az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevev ő jogairól. tartalmáról, valamit az ellátást - Fogyatékkal élők nappali ellátása esetében egyszerűsített elő gondozást végzünk, az előgondozást végz ő személy a jogszabály szerinti adatlapot tölti ki. - Az ellátott törvényes képviselője az előgondozás során a Házirend egy példányát kézhez kapja, majd a Megállapodás megkötésével egy időben és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja. Az ellátás kezdete: Az intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény TRE igazgatójának intézkedése alapozza meg. A telephely részegység ( TRE ) igazgatójának értesítése után a férőhely elfoglalásának időpontja Felvételkor az új lakó törvényes képviselője tájékoztatást kap: - az intézményben folyó ellátás tartalmáról, feltételeiről - az intézmény napirendjéről, - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról - az ellátást igénybevevő jogairól és kötelességeiről, - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, - a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, - a mulasztás következményeiről, - a panaszjog gyakorlásának módjáról - és az érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény megállapodást köt, mely tartalmazza az 8

9 - intézményi ellátás időtartamát, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáit, módját, körét, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Az ellátottal illetve a törvényes képviselővel kötött megállapodás egy példányát megküldi az intézmény főigazgatójának is Ha az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője a telephely igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül elsősorban főigazgatóhoz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott törvényes képviselője beköltözéskor a Házirend egy példányát kézhez kapja, és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja.. Az ellátottak intézménybe történő bekerülésének rendjét a 11/2000. (X. 25.) számú Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által hozott önkormányzati rendelet, valamint a többször módosított évi III. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák Intézményben fizetendő térítési díj Az intézményi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. a személyi térítési díjat köteles megfizetni: - az ellátást igénybe vev ő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képvisel ő, vagy - az ellátást igénybe vev ő gondnokolt esetében a törvényes képvisel ő az intézménynek fizeti meg. - örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy fő re jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, - a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, - a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy) - A fizetend ő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézmény fenntartója- állapítja meg, melyrő l az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtő l számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 9

10 - Az intézményi ellátásért fizetend ő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés igénybevétele esetén évi III. tv. rendelkezése szerint az intézményi térítési díj összege, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ettől a rendelkezéstől azonban a fenntartó eltérhet és kevesebb összegben is meghatározhatja a térítési díjat. - A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, ha az ellátott, illetve a családja jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. - A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az igénybe vevőt, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. - Az ellátás igénybevétele előtt az ISZI főigazgatója, írásban tájékoztatja a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a konkrét összegű személyi térítési díjról. - Az intézményi illetve a személyi térítési díjak felülvizsgálatáról, alakulásáról, az ISZI képviselőjét. főigazgatója szintén írásban tájékoztatja a lakót illetve törvényes - A térítési díjat, az ellátás igénybevételének napjától, havonként, a tárgyhó követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény elszámolási számlájára. - Amennyiben az ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapított személyi térítési díjjal nem ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. - A térítési díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat az évi III. tv., 29/1993. (II.17.) sz. korm. rendelet, és az 1997 évi XXXI A gyermekek védelméről szóló törvény tartalmazza? Ebben kérek jogi kontrollt. 10

11 A ellátottak jogai: Az ellátottnak joga van: - az emberi méltósághoz, - testi, lelki egészséghez - személyes adatainak védelméhez - magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez - személyes körülményeinek, jövedelmi és szociális helyzetének megőrzéséhez, ill. más illetéktelen személyekkel szembeni titoktartáshoz - személyes tárgyainak használatához, kivéve azon tárgyak körét, mely saját és mások testi épségét veszélyeztethetik - intézményen belüli és azon kívül ( kísérővel ) szabad mozgáshoz, figyelemmel saját és mások nyugalmára, biztonságára - akadálymentes környezethez - azon információkhoz, melyek befolyásolják mindennapi életét - képességek és készségek megőrzésére - az önrendelkezés elve alapján az életkorának és állapotának megfelelő döntések meghozatalára - társadalmi integrációhoz - más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra - más intézmények és szolgáltatások igénybevételére, elérésére - Ellátottjogi képviselő: Az ellátottak, valamint törvényes képviselőik részére nyúlt segítséget jogaik gyakorlásához Feladatai: - tájékoztatás az ellátott jogairól, a TRE kötelezettségeiről - segít problémák megoldásában - segít a panaszok megfogalmazásában - kezdeményezi a panaszok kivizsgálását az illetékes fórumoknál - intézményi ellátással kapcsolatban észrevételt tehet - ha jogszabálysértő magatartást tapasztal, kezdeményezi az intézkedést a fenntartónál 11

12 - gondozási munkáról véleményt mondhat az intézmény vezetője felé Jogai: - a TRE - be bármikor beléphet - a vonatkozó iratokba betekinthet - a dolgozókhoz és a lakókhoz kérdést intézhet Kötelezettségei: - az ellátott személyes adatát és az állapotára vonatkozó információkat titkosan kezelni, ill. a törvényes előírásoknak megfelelően alkalmazni Tevékenysége: - havonta fogadó órát tart a területi irodájában - évente egy alkalommal részt vesz az érdekképviseleti fórum ülésén - ha az ellátottal szemben korlátozó intézkedést alkalmaztak, kivizsgálja annak jogszerűségét. - Munkájáról évente beszámol a működést ellátó közalapítványnak Az intézmény feladatai: - tájékoztatja a lakókat és törvényes képviselőiket az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről ( faliújságon, jól látható helyen kifüggesztettük ) - a képviselő részére biztosítja a nyugodt, megfelelő munkafeltételeket - rendelkezésére bocsátja a szükséges iratokat Az intézményben foglalkoztatottak jogai: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény elemi érdeke a dolgozók jó fizikai és mentális állapota,mert ez képezi a lakók mindenek fellett álló érdeke szerinti magas szintű ellátást. Ezért a dolgozók számára biztosítani kell a : - munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és személyiségi jogaikat - Biztosítani kell számukra az előírt munkavédelmi ruházatot, védőfelszerelést, - megfelelő szociális helységet, a higiénikus és esztétikus étkezés feltételeit, testi biztonságukat, lehetőség szerint óvni kell őket a túlzott pszichés leterheléstől. 12

13 - Joguk van demokratikus légkörben való munkavégzéshez, az erkölcsi elismeréshez és lehetőség szerint az anyagi elismerésben való részesítéshez. - Joguk van a vélemény nyilvánításra, szakmai előmenetelre, az őket megillető pihenőidőre. - a megfelelő munkavégzési körülmények biztosítottak legyenek számukra. Érdekeiket képviseli, érdekvédelmet biztosít az intézményben működő EDDSZ szervezete, valamint a három tagú, a dolgozók által törvényesen választott Közalkalmazotti Tanács, mely működését Szabályzat alapján végzi. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE RENDSZERESSÉGE: Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás területe: - a szükségletek kielégítésében segítségnyújtást, - szomatikus állapot nyomon követését, - felvilágosító előadások szervezése - tanácsadást az egészséges életmódról, - gyógytorna lehetőségét biztosítjuk Acut megbetegedések esetén a szolgáltatást nem lehet igénybe venni. Ápolási tevékenységet nem végzünk Mentálhigiénés ellátást A mentálhigiénés ellátást éves, havi, heti foglalkozási- valamint egyéni gondozási tervek alapján végezzük. Az egyéni gondozási terv tartalmazza - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, - az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit 13

14 - Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. A mentálhigiénés ellátás keretén belül biztosítjuk : - a személyre szabott bánásmódot, - a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, - a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, - a gondozási, tervek megvalósítását, - segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. - az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzése - Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével meg az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység,.), szervezése - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), - kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.) - Az aktivitást segítő tevékenységeket - az ellátást igénybe vevők közreműködésével éves-, havi és heti tervek alapján rendszeresen szervezzük. - terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiákat szervezünk a foglalkozás jellegének megfelelően az intézményben, vagy annak közvetlen környezetében. 14

15 Oktatást fejlesztést: Az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény rendelkezésének megfelelően az otthonban élő kiskorú lakók számára megszervezzük a tankötelezettség teljesítésének feltételeit, mely korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés keretében történik. - Korai fejlesztés: 3-5 éves korig speciális módszerekkel egyéni foglalkozás keretében történik három öt éves korig legalább heti 4 órában - Fejlesztő felkészítő foglakozás történik : melyen azok a tanköteles korú gyermekek, akik iskolai keretek között nem oktathatók. Fejlesztő felkészítésük felügyeletével történik egyéni fejlesztési tervek alapján, az adott személy képességeire támaszkodva a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felügyeletével történik. A fejlesztő felkészítés minimális időtartama egyéni foglalkozás keretén belül min. 3 óra csoportos foglalkozás esetében min. 5 óra. Élelmezést: A HACCP rendszerben működő konyhaüzem a szolgáltatást igénybevevők igényeinek, életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, épességeinek és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja az élelmiszerellátást naponta max. napi 4 x i alkalommal. Diétás étel szükség szerint biztosított. Étkezési időpontok: Reggeli: 7 30 órától 8 30 óráig Tízórai 10 órától óráig Ebéd 12 órától 13 óráig Uzsonna órától óráig 15

16 Tisztálkodási szerek: A tisztálkodáshoz szükséges legalapvetőbb szereket, anyagokat az intézmény biztosítja (szappan, törülköző, WC papír,). Külön díjazásért nyújtott egyéb szolgáltatásaink: - a kirándulások, színházlátogatások, önköltségi ára, amely tartalmazza a kísérők 1 főre jutó önköltségi árát. ( 3 fő lakóra 1 fő kísérő ) Valamennyi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, az intézmény szervezi. A GONDOZÁSI, REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA Gondozási feladatok jellege, tartalma: Az ellátás során cél a szociális kompetenciák bővítése. Ennek szellemében a gondozás terén a segítő modell való áttérést. A fejlesztés során az ellátott egyéni differenciálás alapján csak annyi segítséget kap, amennyi feltétlenül szükséges. Célunk, hogy az ellátást igénybe vevőt, az önellátás és autonómia lehető legmagasabb szintjére juttassuk el. A ellátott és gondozó közötti kapcsolat a feltétel nélküli elfogadáson alapul. Ez jelenti az állandóságot, kiszámíthatóságot, a meleg érzelmi kapcsolatot. Az ellátás során az ellátott mindenek felett álló érdekei az iránymutatóak. Figyelembe kell venni életkori sajátosságait, egyéni szükségleteit, kompetenciáit a fejlesztés, és az ápolás, gondozás terén. Döntéseit a lehetőségek maximumáig figyelembe kell venni. Az ellátottak szomatikus pszichés állapotának nyomon követése az ápoló gondozó személyzet feladata. A gondozónak figyelemmel kell kísérnie az egészségre káros, vagy a közösségi együttélést súlyosan zavaró szokásokat és azt a szükséges esetben korlátozni azt. A gondozási ápolási feladatok ellátásakor a személyiségünkkel dolgozunk, állandó odafigyelést, fizikai jelenlétet követel ez a munka. A fogyatékkal élő egyének ellátása kiszolgáltatottságuk miatt, nagyfokú lelkiismeretességet és magas színvonalon szervezett, holisztikus szemléletű team munkát igényel 16

17 Habilitációs, oktatási fejlesztési feladatok: A fejlesztések sérülés specifikusan, egyénre szabott tervek alapján, team munkában, egyéni és kiscsoportos habilitációs foglalkozásokon történnek. A fejlesztő foglakozások során maximálisan figyelembe vesszük a gyermek speciális nevelési igényét és életkori sajátosságait. Pedagógiai cél: - Alapkészségek kialakítása - Meglévő készségek megőrzése Értelmileg akadályozott ellátottak esetében: - szociális kompetenciák kialakítása - kognitív nevelés - kommunikáció fejlesztése - társadalmi együttélés alapvető normáinak kialakítása - társadalmi integráció, inklúzió elősegítése - kognitív fejlesztés - Mozgásfejlesztés Szociális kompetenciák fejlesztése: Önellátásra, önkiszolgálásra nevelés: Kiemelkedő jelentőségű a szociális kompetenciák kialakítása. Az önellátás keretein belől prioritást kap a higiénés szokások, szokásrendszerek kialakítása, pl.: WC használat, toalettet követő, valamint az étkezések előtti és utáni kézmosás, önálló öltözködés, és étkezés. Kognitív nevelés: Percepció fejlesztése megegyezik a súlyosan sérültek esetében megfogalmazottakkal Figyelem: a tudatos odafordulás jelentős állomása. El kell különítenünk az 17

18 önkéntelen és a szándékos figyelmet. A fogyatékkal élők esetében a szándékos figyelem Tudatos pedagógiai munka szükséges a megfelelő képesség fejlesztéséhez. Ha egy feladatot el szeretnénk végezni a figyelmet oda kell irányítani és fenn kell tartani. A figyelem fejlesztése során erre a két területre kell a hangsúlyt helyezni. Emlékezet: az érzékelés, észlelés, és figyelem fejlesztés eredménye az emlékezeti tevékenység. Arra kell törekedni, hogy ingergazdag környezet vegye körül a speciális szükségletű egyéneket annak érdekében, hogy legyen mire emlékeznie. A komplex fejlesztés érdekében egyaránt fontos a vizuális, akusztikus, motoros és taktilis emlékezet fejlesztése. Képzelt: Az értelmileg akadályozott, és halmozottan sérült személyeknél a képzelet fejlesztése kitartó pedagógiai munkát igényel, de törekedni kell a produktív, alkotó képzelet kialakítására. Gondolkodás: a kognitív folyamatok legmagasabb szintje a gondolkodás, amely lehetővé teszi olyan összetett műveletek, feladatok megoldását, mint a viszonyítás, analízis, szintézis, rész egész viszony, fogalomalkotás, alak háttér elkülönítése, mennyiség kifejezése. Eszközei: különböző méretű színes lapok, korongok, pálcák, képek, egyszerű puzzle, alak forma egyeztető játékok stb. Kultúrtechnikák gyakorlása ( írás, olvasás, számolás, pénzismeret ) Mozgásfejlesztés: Célja: - egészséges életmódra nevelés - testkép, testséma kialakítása, mely az énkép szempontjából döntő jelentőségű 18

19 Mozgásfejlesztés területei: - nagymozgás és a - finommotorika fejlesztése Az elláttak rendszeresen részt vesznek mozgásfejlesztő szakemberek által vezetett foglakozásokon. Célunk, hogy életük minél aktívabbá, harmonikusabbá váljon. A mozgásfejlesztés a konduktor irányításával egyéni formában történik. A fogyatékosság és a mozgásállapottól függően alkalmazzuk a különböző eljárásokat. A viszonylag biztos mozgáskoordinációval rendelkező ellátottak esetében feladataink: a járás biztonság fokozása, egyensúly fejlesztése, mozgáskoordináció fejlesztése, motoros ügyesség fejlesztése. A nagymozgás fejlesztésének eszközei: nagy gumi labda, billenő deszka, különböző hengerek, ékek, tükör, színes, látványos szalagok, pomponok, labdák, különféle termésekkel megtöltött zsákok, ( pl. babzsák ) ejtőernyő Finommotorika fejlesztése: A fimommotorika fejlesztés célja: A kéz, ezen beül is az ujjak differenciált, összerendezett mozgásának kialakítása, mely alapja minden magasabb szintű alkotótevékenységnek, valamint az önkiszolgálás bizonyos területeinek. Finommotorika fejlesztés kézműves foglalkozások, és játék keretein belül történnek pl.: ábrázolás, festés gyurmázás, szövés, agyagozás, gyertyamártás, papírmasé készítés, barkácsolás, konstrukciós játéktevékenység stb. Finommozgás fejlesztés eszközei: különböző nagyságú kockák, építő elemek, gyurma, agyag, színes ceruzák, kréták, festékek, fonalak, papírok, gyöngyök, viasz, szövőkeret stb. Gyógymasszázs: Célja: a szomatikus fejlesztés, a járó -,és mozgásképtelen lakók állapotának szinten tartása. Hatása: 19

20 - vérkeringés, nyirokkeringés fokozása - kötőszöveti lapadások, hegesdések megszüntetése, - petyhüdt izomzat tonizálása, - káros anyagcseretermékek, zsírszemcsék felszívódását javítja. A mozgásfejlesztés alapvető eszköze, mellyel egyidejűleg a terápia során alkalmazott eszközökkel (fényterápia, aromaterápia, zeneterápia,) az ellátott valamennyi érzékszervére hatni tudunk.( Hallás, látás, szaglás) Zeneterápia: a kezelés időtartama alatt nyugtató hatású relaxációs zene szól, amely hozzájárul a testváz izomzatának ellazulásához. Fényterápia: A lakó betegsége határozza meg az egyes színek felhasználását. szoba falára rögzített lámpák segítéségével történik. Aromaterápia: illóolajokat használ fel a különféle panaszok enyhítésére. Történhet párologtatás formájában, vagy a maszzázsolajhoz néhány csepp illataromát adunk, ezzel növeljük a masszáz nyugtató, vagy élénkítő hatását. A kezeléshez felhasznált olaj gyógynövényeket tartalmaz, amelyek gyulladás csökkentő és izomlazító hatásúak. mozgásfeladatok hatásos előkészítője és kiegészítője az intézményben alkalmazott balneoterápiás kezelés. Kommunikáció fejlesztése, anyanyelvi nevelés: Fajtái: - segített kommunikáció - verbális kommunikáció Célja : - a szociális kapcsolatteremtés segítése, - az ellátott jelzéseinek értelmezése, 20

21 - hangadásra késztetés, - beszédértés fejlesztés, - grammatikailag helyes beszéd kialakítása - verbális kommunikáció szintjének emelése, - szókincs, kifejezőkészség fejlesztése, Módszerei: beszélgetés, szerepjátékok, verstanulás, meseolvasás, nyelvi játékok, élményfeldolgozás, dramatizálás, bábozás. Zenei nevelés: Célja: - alapvető zenei fogalmak (csend, hangok, halk, hangos, gyors, lassú) és a leggyakrabban használt hangszerek (dob, csörgődob, cintányér stb.) élményszinten történő megismerése, - gyermekdalok megtanulása, hangszerek megszólaltatása, - közös és egyéni éneklés, hangszerekkel való egyszerű kisérése. - feszültség oldás, depresszió megelőzése Esztétikai nevelés: Célja: o o o o az esztétikus környezet iránti belső igény kialakítása, valamint annak megóvásának képessége, esztétikus tárgyak, alkotások létrehozására való képesség kialakítása, művészeti alkotások élvezete Szintjei: - szemlélődés - élménybefogadás - alkotás igénye - esztétikus környezet és saját megjelenés iráni igényesség 21

22 Az esztétikai nevelés során a személyzet modellszerepet tölt be. Törekedni kell arra, hogy a foglalkozások során - legyen az zenei -, anyanyelvi vagy mozgásfejlesztés csakis művészileg értékes alkotások kerüljenek bemutatásra. Alkotó tevékenység során törekedni kell arra, hogy egyéni képességeikhez mért differenciált alkotófolyamat végén esztétikai élménnyel bíró mű kerüljön ki a kezükből. Környezetvédelmi nevelés: Célja: Lakóink ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének lehetősége. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, a kíváncsiság felkeltése Színterei: - az otthon kertje: o melynek kialakításánál törekszünk madárbarát, lepkebarát, rovarbarát terület, vízi élőhely kialakítására, a szerves hulladékok újrahasznosítására komposztálására - Kézműves foglalkozásokon törekedni kell arra, hogy természetes anyagokat használjunk fel, és ezt tudatosítsuk lakóinkban. Az alapanyagok újrahasznosításának lehetőségét ki kell használni ( pl. selejt intézmény textíliából szövés stb. ) - kirándulások, séták a városban és a természetben Egészséges életmódra nevelés: Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai szükségletek kielégítésének kezdeti lépéseit, a mindennapos tevékenységek tanítását és gyakorlását, valamint az emberi szükségletek életkoronként változó jellegének elismerését és megélésének segítését, illetve azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását. Célja: - az önellátás szintjének emelése, a személyi függőség és kiszolgáltatottság csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető életmódbeli 22

23 ismeretek elsajátítása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának és kulturált kielégítésének megtanulása. Területei: - testi higiéniai szokások kialakítása - öltözködési szokások kialakítása - egészséges táplálkozás - rendszeres mozgás, sport Ünnepek Ünnepeink az évkörnek megfelelően tartjuk. A hagyományos állami, - társadalmi - és egyházi ünnepeken túl a személyes ünnepeket is az ünnepek sorába emeltük. Ünnepeink: újév, vízkereszt, nőnap, március 15. nagyhét, húsvét, anyák napja, pünkösd, apák napja, augusztus 20., október 23., halottak napja, karácsonyi ünnepkör részeként advent vasárnapjai, Mikulás, Luca nap, karácsony. Az ünnepeken túl hangsúlyt fektetünk a néphagyományaink ápolására, valamint az évkör jeles napjainak megünneplésére, mint pl. farsang, majális, juniális, Szent Iván éje, szüret stb. A ünnepre való készülés szakaszai: - az ünnepre való ráhangolódás, készülődés - az ünnep megélése - az élmény feldolgozása Az ünnep pedagógiai szempontból komplex egységet alkot. Integráció, normalizáció. inklúzió Elkötelezett hívei vagyunk az integrációs és normalizációs folyamatnak, amelynek kiemelkedő figyelmet szeretnénk szentelni. Célunk, hogy a lakók minél szélesebb területen rendelkezhessenek kompetenciákat, ez által növekedjen önbizalmuk, amely elsegíti az egészséges, harmonikus személyiségfejlődésüket. Célunk továbbá a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a személyre szabott egyéni bánásmód, valamint az autonómia lehető legmagasabb szintjére való eljuttatása. Hisszük, hogy nem a sérült embereket kell normálissá tenni, és nevelése során nem szabad a hiányosságokra koncentrálni, sokkal 23

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ o24. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Idősek szociális alapszolgáltatásait biztosító szolgáltatási központok HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái. T E R V E Z E T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(. ) önkormányzati rendelete a Téti Kistérség területén fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, amely létrejött egyrészről a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.), mint szolgáltatást

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012...

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012... Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári Házirend Tamási, 2012... Jóváhagyta: igazgató Kedves Ellátottak! A házirend az idősek

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben