FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája"

Átírás

1 Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp A SZELLEMI TULAJDON TERÜLETÉT SZABÁLYOZÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK A MAGYAR JOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ E SZERZŐDÉSEKET KIHIRDETŐ NEMZETI JOGFORRÁSOKRA ÉS A SOFT LAW PROBLEMATIKÁRA FORGÁCS TÜNDE * A dolgozat elsőként a nemzetközi jogot jellemző soft law hard law problematikával foglalkozik, majd a nemzetközi jog jogi természete mellett érvelők és azt vitatók véleményét ismerteti röviden, végül áttér a szellemi tulajdont védő, hazánk által is ratifikált konkrét nemzetközi szerződések sorba vételére. A tanulmány ezek között nagyobb figyelmet szentel a Párizsi Uniós Egyezménynek, valamint a szabadalmak területét érintő ágazati egyezményeknek, más ágazatok nemzetközi szerződéseinek pedig csupán egy listáját állítja össze. Kulcsszavak: nemzetközi szerződés, szellemi tulajdon, soft law, Párizsi Uniós Egyezmény, szabadalom. At first the paper examines the question of soft law and hard law characterizing international law, then it delineates the opinion of who argue for and who contest the legal nature of international law, and finally the paper turns to review specific international contracts aiming to protect intellectual property and ratified by Hungary. Among these, the essay pays more attention to Paris Convention for the Protection of Industrial Property and sectorial agreements ruling the area of patents, while it gives only a list of international contracts dealing with other sectors. Keywords: international agreement, intellectual property, soft law, Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, patent. Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája A nemzetközi magánjog rendszerén belül a szellemi alkotások joga sajátos helyet foglal el, mindazonáltal a dologi jog területéhez kapcsolódik, hiszen tárgya a szellemi tulajdon. A szellemi alkotások jogára a nemzetközi magánjog terén főszabályként a területhez kötöttség vagy territorialitás elve irányadó, azaz a szerzői jog és az iparjogvédelmi jogosultság csak annak az országnak a területén áll fenn, ahol az létrejött. E szerint a szabály szerint nincs, nem is alakulhat ki nemzetközileg egységes jogosultság, világszabadalom. Egy államnak sem áll azonban érdekében, hogy polgárai szellemi alkotásai az államhatáron kívül ne részesülhessenek szerzői jogi védelemben, ezért már a 19. századdal megjelenik egyfajta törekvés az államok részéről, melynek célja, hogy kiterjesszék ezt a fajta védelmet, saját határaikon belül a külföldi alkotók viszonylatában, saját állampolgáraikra tekintettel pedig nemzetközi szinten. Ennek a törekvésnek kezdetben három fő eszköze volt, így elsőként az államok belső jogi szabályozás útján kívántak megfelelő védelmet biztosítani külföldi s belföldi szerzőknek egyaránt: a nemzeti szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szabályok viszonosságra vagy nemzetközi szerződésekre hivatkozással kiterjesztették a külföldi jogi szabá- * Dr. FORGÁCS TÜNDE PhD-hallgató Miskolci Egyetem ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros

2 272 Forgács Tünde lyokat saját államuk területére, illetve a nemzeti szabályokat külföldi termékekre is alkalmazandónak rendelték. Ezzel gyakorlatilag egyoldalú kollíziós szabályok jöttek létre. Második eszközként az államok kétoldalú nemzetközi szerződéseket kötöttek egymással, míg harmadikként multilaterális nemzetközi szerződéseket. Ilyen, máig hatással bíró multilaterális szerződés a szerzői jogok területén az 1886-os Berni Uniós Egyezmény 1, az iparjogvédelem területén a 1883-as Párizsi Uniós Egyezmény 2 vagy az 1995-ös TRIPS egyezmény 3, melyek közös jellemzője, hogy azonos védelmi szintet kívánnak biztosítani belföldi és külföldi alkotásoknak, s hogy a lex loci protectionis, azaz a védelmi igény helyének elvét rögzítik, mely szerint a szerzői jog megsértésének, így a védelmi igény keletkezésének helye szerinti jogot kell alkalmazni a felmerülő jogvitában. Meg kell továbbá említenünk, hogy fontos multilaterális szerződés még 1971-ből az ENSZ Egyetemes Szerzői Jogi Egyezménye 4 és Genfi Egyezménye a hangfelvételek védelméről 5. Végül, felsoroláson kívül említem csak meg a szellemi alkotások védelmének Európai Unión belüli eszközét, az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK számú rendeletét 6 a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról, más néven a Róma II. rendeletet. A Rendelet szintén megfogalmazza a lex loci protectionis elvét, s (26) preambulum bekezdése szerint a rendelet alkalmazásában a szellemi tulajdonjog kifejezést például a szerzői és a szomszédos jogokra, az adatbázisok védelmére vonatkozó sui generis jogra, valamint az ipari tulajdonjogra vonatkozó fogalomként kell értelmezni. A szellemi tulajdonjogok megsértésével konkrétan a Rendelet 8. cikke foglalkozik, mely kizárja az általa kijelölt alkalmazandó jogtól jogválasztás útján való eltérést. A nemzetközi szerződések útján történő szabályozás esetében felmerül azonban a kérdés, hogy azok mennyiben kikényszeríthetőek, mennyiben tekinthetőek a nemzeti jogot befolyásoló, alakító jogforrásoknak. Dolgozatom erre a kérdésre fókuszál: vizsgálódásom során elemezni kívánom, hogy a fent említett, szellemi tulajdont szabályozó szerződések milyen módon érvényesülhetnek a magyar jogban. 1 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques Berni Egyezmény az Irodalmi és Művészeti Alkotások Védelmére. 2 Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle Párizsi Egyezmény a Szellemi Tulajdon Védelmére. 3 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Egyezmény a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól. 4 Universal Copyright Treaty. Angol nyelven elérhető itt: URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Az oldal február 27-i állapota. 5 Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms Egyezmény a hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen. Angol nyelven elérhető itt: A honlap február 28-i állapota. 6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 199., ,

3 A szellemi tulajdon területét szabályozó nemzetközi szerződések A soft law hard law problematika A nemzetközi jog jogi jellege jelenti talán a dolgozatomban elsőként vizsgálandó kérdést. Ennek kapcsán azonban röviden szólnom kell arról, hogy a témával foglalkozó nemzetközi irodalomban széles körben elterjedt a fejezetcímben használt fogalompár, azaz a soft law és hard law kifejezések. Előbb tehát ezek definícióját kell röviden megadnom, majd át kell térnem a nemzetközi jog jogi jellegének vizsgálatára. Az erről véleményt alkotó gondolkodóknak két csoportját különítem majd el: azokat, akik szerint a nemzetközi jog bír jogi jelleggel, s azokat, akik szerint nem A soft law és hard law kifejezések jelentése Általánosságban elmondhatjuk, hogy soft és hard jog vagy még inkább, a jog puha és kemény természete az adott jogi norma kikényszeríthetőségére, kötelező jogi erővel rendelkezésére vagy annak hiányára utal. Hard law-nak tekintjük tehát a klasszikus belső jogi normákat, melyek általában mint lex perfecta, szerkezetükben szankciót is tartalmaznak, így az állam bíróságai előtt kikényszeríthetőek. Szankció, mint szerkezeti elem hiányában is elmondható azonban, hogy a belső jogi normák érvényesítését az egész államapparátus szavatolja. A soft law fogalmának meghatározása már nehézségekbe ütközik, azt valójában talán csak körvonalazni lehet. Ennek a nehézségnek a hátterében véleményem szerint a terminus nemzetközi eredete, s épp ezért a kontinentális és common law jogrendszerek jogi nomenklatúráinak eltérései állnak. A fogalom felvázolása során két merőben eltérő hátterű forrásra támaszkodom majd, mégpedig Jacob E. Gersen 8 és Eric A. Posner 9 egy írására 10, valamint az Európai Parlament egy, a soft law alkalmazásáról szóló állásfoglalására 11. Ahogy azt Gersen és Posner írásában olvashatjuk, [a] soft law kifejezés olyan jogalkotó hatóságok által tett nyilatkozatokra utal, melyek nem rendelkeznek jogi erővel (leggyakrabban azért, mert nem felelnek meg releváns alakiságoknak, vagy mert más okokból nem tekinthetők jogilag kötelezőnek), de ennek ellenére befolyásolják mások magatartását, akár mert (1) ezeket a nyilatkozatokat mások a politikai döntések vagy törekvések olyan hitelt érdemlő kifejezésének tartják, mely később formálisan kötelező jogban testesülhet meg és a végrehajtó ágensek kényszerítő cselekvéseiben fejeződhet ki, vagy (2) azért, mert ezek a nyilatkozatok tudományos útmutatásul szolgálnak arról, hogy a hatóságok hogyan látják a világot. Az egyének, kormányzatok, államok és minden egyéb cselekvő kötelezettségek bevezetésére és a magatartás befolyásolására használja a soft law-t ott, ahol a jogi mechanizmusok nemkívánatosak. 12 Hozzá kell tennem, hogy az idézett mű erősen kapcsolódik szerzői környezete, azaz a 21. század eleji Egyesült Államok államszervezetéhez. 7 KOVÁCS Péter: Nemzetközi közjog, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, A Chicagói Egyetem adjunktusa. 9 A Chicagói Egyetem Kirkland and Ellis jogász professzora. 10 E. Jacob GERSEN A. Eric POSNER: Soft Law: Lessons from Congressional Practice, Stanford Law Review 61 ( ), Az Európai Parlament szeptember 4-i állásfoglalása a soft law eszközök alkalmazásának jogi és szervezeti hatásairól (2007/2028(INI)). 12 GERSEN & POSNER i. m Fordítás a szerzőtől.

4 274 Forgács Tünde Európai uniós forrásomra áttérve elöljáróban utalnom kell az Eurofound 13 (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért) mint sajátos uniós testület hivatalos honlapján található soft law fogalom-magyarázatra. Ennek megfelelően a soft law kifejezés az EU olyan intézkedéseire használatos, amilyenek az útmutatók, nyilatkozatok és vélemények, melyek, ellentétben az irányelvekkel, rendeletekkel és határozatokkal, nem kötik címzetteiket. Mindazonáltal a soft law ezen forrás szerint is bírhat bizonyos jogi hatással, azaz hangsúlyozni kell jogi kötőerejének hiánya mellett annak lehetséges gyakorlati befolyását. Tudva való, hogy a soft law, éppen jogi hatásának hiánya miatt, illetve mivel egyfajta informális puha hatást gyakorol például a mintaprojektek demonstrációs hatásai révén, melyek lehetőségeket szemléltetnek és meggyőző hatást gyakorolnak, befolyásolhatja a politikák fejlődését és a gyakorlatot. A tagállamok és más szereplők önként vállalkozhatnak, hogy megtegyék azt, amit legkevésbé sem akarnának, ha arra a jog által lennének kötelezve. A soft law épp ezért néha mint a politikai célokat megvalósító rugalmasabb eszköz jelenik meg. 14 Az Európai Parlament állásfoglalása elutasító, tartózkodó viszonyt fejez ki a puha joghoz. Ahogy azt az érdemi rész 9. pontjában írja, álláspontja szerint a soft law uniós formáinak tekinthető bizottsági közlemények területén a Zöld és Fehér könyvekből nem következnek közvetlen jogi kötelezettségek; úgy véli, hogy ennek ellenére a konzultációs dokumentumok és a politikai szándéknyilatkozatok elfogadásából nem következhet az ezekre vonatkozó jogszabályok elfogadására irányuló jogi kötelezettség. A Parlament ezen kívül több helyen aggályait fejezi ki, mivel a soft law (nem kötelező erejű jog) általános gyakorlaton alapuló fogalma kétértelmű és veszélyes, és azt a közösségi intézmények dokumentumaiban nem lenne szabad használni 15, valamint, mivel a Közösség keretein belül a soft law igen gyakran ellentmondásos és kevéssé hatékony eszköznek minősül, amely ugyanakkor rombolóan hathat a közösségi jogalkotásra és az intézményi egyensúlyra, ezért körültekintően alkalmazandó még ott is, ahol a Szerződés rendelkezik felőle. 16 A Parlament továbbá elítéli, hogy a Bizottság olyan esetekben is alkalmaz soft law eszközöket, amikor azok, a szubszidiaritás és az arányosság alapelveinek figyelembe vételével az önmagában is szükséges Uniós jogalkotást helyettesítik vagy még feltérképezetlen területekre alkalmazva általánosítják a Bíróság joggyakorlatát 17 valamint sürgeti az intézményeket, hogy az Alkotmányszerződés I-33. cikkének elvét követve tartózkodjanak soft law eszközök elfogadásától, ha jogalkotási aktusok már tárgyalás alatt állnak; úgy ítéli meg, hogy ez a kötelezettség a hatályos jog szerint is az EU-Szerződés 6. cikke szerinti jogállamiság alapelvéből ered. 18 Az állásfoglalás a továbbiakban az átláthatóság védelmére sürgeti a Bizottságot, valamint arra, hogy mielőtt újabb soft law-ra tenne javaslatot, vizsgálja meg annak fogyasztókra tett hatásait. A fenti hosszas bevezetőt természetesen azon előismeret teszi szükségessé, hogy a nemzetközi jogról gondolkodók egy része szerint a nemzetközi szervezetek által alkotott jog, az államok egymás között szerződései mind soft law-nak minősülnek, mivel a bennük 13 A honlap április 11-i állapota. 14http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/softlaw.htm A honlap április 3-i állapota. Fordítás a szerzőtől. 15 Az Európai Parlament szeptember 4-i állásfoglalása a soft law eszközök alkalmazásának jogi és szervezeti hatásairól (2007/2028(INI)) Preambulum, A. pont /2028(INI) Állásfoglalás, rendelkező rész 1. pont /2028(INI) Állásfoglalás, rendelkező rész 5. pont /2028(INI) Állásfoglalás, rendelkező rész 6. pont.

5 A szellemi tulajdon területét szabályozó nemzetközi szerződések foglalt normák érvényre juttatása csupán az államok önkéntes magatartására van bízva, nincs olyan felsőbb hatalom, világállam mely érvényesülésüket garantálná. A nemzetközi jog ezen probléma mentén kétféle megítélést nyert az idők során, így egyesek eleve tagadják annak jogi jellegét, míg mások bizalmat szavazván neki, kötőereje mellett érvelnek A nemzetközi jog jogi jellegét tagadók tábora A problémával azaz, hogy egyáltalán létezik-e a nemzetközi jog foglalkozók egy része, így Hobbes, Spinoza, Austin vagy Somló Bódog szerint a Jog-e a nemzetközi jog? kérdésre a válasz egyértelműen: nem. Hobbes és Austin hatalomelméleti alapon tagadják, hogy a nemzetközi jognak jogi jellege lenne 19 : Thomas Hobbes ( ) szerint az állam és a pozitív jog az angol nyelvű irodalom szerinti hard law alapja a szuverén hatalomban, valamilyen szuverén hatalommal rendelkező személy vagy testület akaratában áll. Ahogy azt Bibó írja, A pozitív jog Hobbes szerint a szuverén hatalom parancsa, amely parancs biztosítására a biztonság érdekében kényszerítő erőre van szükség. 20 Épp ez a kikényszerítő erő az, mely oly sokak szerint hiányzik a nemzetközi jogból szerintük ugyanis az állam, mint szuverén szabadon eldöntheti, hogy a megkötött szerződést meg kívánja-e tartani, vagy sem. John Austin ( ), mint Hobbes hatalomelméletének folytatója szerint [m]inden pozitív jogszabályt a szuverén hatalom birtokában levő személy vagy testület állít fel az alattvalókkal szemben. Minden szabály vagy törvény nem más, mint parancs [ ] azaz oly kifejezett kívánság, melynek nem teljesítése esetére valamilyen hátrányos következmény, szankció van kilátásba helyezve. 21 Lényeges, hogy Austin-nál a pozitív jognak fizikai jellegű szankciója is van, tehát még Hobbes-nál is szigorúbb követelményt támaszt a jogi jelleggel szemben. Benedictus (Baruch) de Spinoza ( ), mint a felvilágosodás korának racionalista filozófusa Teológiai-politikai tanulmány című művében a hasznosság, ésszerűség fogalmait járja körül, bevezet azonban egy fontos, saját terminust is szerződéselméletébe, s ez a hűségfogadalom, mely Heller Ágnes 22 szavaival egy kézzelfogható akaratnyilatkozat. Spinoza szerint az ígéretek csak a hasznosság vagy a kívánás ereje folytán kötelezőek, amikor tehát azt állítja, hogy a nemzetközi politikában egy ország uralkodója megszeghet egy egyezményt (hűségfogadalmat), ezt az uralkodó egy másik hűségfogadalmával indokolja, azon fogadalommal, hogy országa érdekét fogja szolgálni: Mert ha olyasmit ígért, amiről belátja, hogy káros az ő államára nézve, akkor nem teljesítheti ígéretét, mert ezzel megszegné alattvalóinak adott szavát; pedig ez legjobban kötelezi őt, s megtartását a legszentebbül meg szokták fogadni. 23 Tehát az 19 BIBÓ István: Válogatott tanulmányok. Első kötet (szerk.: Nagy Endre Vida István). Magvető, Budapest, , Interneten elérhető itt: A honlap február 28-i állapota. 20 BIBÓ i. m BIBÓ i. m HELLER Ágnes: Megismerés, szituáció, szenvedély, In: Ész és szenvedély. Filozófiai tanulmányok a XVII XVIII. századról (szerk.: Boros Gábor). Áron Kiadó, Budapest, Interneten elérhető itt: A honlap február 28-i állapota. 23 Baruch de SPINOZA: Teológiai-politikai tanulmány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953, 238.

6 276 Forgács Tünde erősebb kauzális erők, amelyek hatásának az uralkodó az államban ki van téve, előbbre valóak a külsőknél. Spinoza realista politikaelmélete ily módon magyarázatot ad mind arra, hogy miért pacta sunt servanda, és arra, hogy miért követik a szerződések ugyanakkor a hasznosságot. 24 Spinoza-nál tehát az uralkodó magától értetődően megszegheti a nemzetközi szerződéseket, a nemzetközi jogi források kizárólag az uralkodói akarattal összhangban tudnak érvényesülni. Somló Bódog ( ), mint a hatalomelmélet modern kori képviselője szintén olyan szabályként fogja fel a jogot, melyet kibocsátója, s nem az jellemez, hogy az egyes szabály milyen garanciákat, fenyegetést, kényszert tartalmaz. Ahogy azt Bibónál olvashatjuk, Somló megfogalmazásában a jog rendszerint követett, széles körre kiterjedő és állandó legfőbb hatalom által kibocsátott szabály. A hatalom pedig nem más, mint a kibocsátott normák megvalósításának, azaz a követés okozásának a képessége. 25 Lényeges eleme azonban Somló elméletének, hogy ő is a fizikai és pszichikai kényszer kettéosztásának hagyományos fogalmazásából indul ki, melynél kimarad a kényszer legjellemzőbb megjelenése: az objektív társadalmi kényszer. 26 Ahogy azt tehát Kovács Péter summázza, a XVIII. században a nagy gondolkodók az állami szuverenitás korlátlanságát tételezték, erre alapozva, s az uralkodói gyakorlatra példaként mutatva a hatalmi viszonyok jelentősen befolyásolták a szerződések megtartását, az erősebb állam az őt korlátozó, terhes szerződésen gyakran tette túl magát jutottak arra az álláspontra, hogy a nemzetközi jogból voltaképpen hiányzik a szankció, s mint ilyen, nem tekinthető jognak. 27 A szankció hiánya mellett mindazonáltal fontos érve még a nemzetközi jog jogi jellegét tagadók táborának, hogy a modern társadalmak államszerkezetével ellentétben, ahol érvényesül a Montesquieu-féle hatalommegosztási elmélet, s a törvényhozás, végrehajtás és bíráskodás feladata jól elválik egymástól, a nemzetközi jogban ezek feladatainak gyakorlása, azaz a szerződések megkötése, végrehajtása, a belőlük eredő jogviták rendezése végső soron mind az államra mutat vissza. Felróják továbbá a nemzetközi jognak még, hogy jogalkotási rendszere sok bizonytalanságot tartalmaz, javarészt szokások mentén formálódik, s hogy az államok nem csupán nem kötelesek szerződéseket kötni, de a szerződésben való részvétel sem jelenti a kötelezettségek maradéktalan elfogadását, hiszen a fenntartások, opcionális vagy fakultatív klauzulák stb. intézményei révén az állam nagymértékben megőrzi saját szabadságát. 28 Végül a szkeptikusok szankció-nélküliséghez kapcsolódó érvei között találjuk, hogy a szerződések, szabályok betartása voltaképp az államok jóhiszeműségétől függ, [b]íróság elé akkor megy az állam, amikor akar. 29 Vannak azonban olyanok is, akik nem kérdőjelezik meg a nemzetközi jog jogiságát, akik kötelező erőt tulajdonítanak szerződéseinek. Következzen az ő bemutatásuk! 1.3. A nemzetközi jog kötelező ereje mellett érvelők Kovács Péter a nemzetközi jog szociológiai sajátosságából eredezteti annak kötelező erejét: [a]mennyiben létezik az államok közössége, mint társadalmi jelenség, akkor ez 24 HELLER: i. m. Oldalszám nélkül. 25 BIBÓ: i. m BIBÓ: i. m KOVÁCS: i. m KOVÁCS: i. m KOVÁCS: i. m. 50.

7 A szellemi tulajdon területét szabályozó nemzetközi szerződések szükségképpen feltételezi jogi koordináták meglétét, amelyekhez szükségképpen kapcsolódik a kötelező erő. 30 A nemzetközi jog kérdéses jellemzőjét azonban sokan sokféleképpen magyarázták az idők során, így elsődlegesen különböztethetünk az alaki és a tartalmi megközelítést pártolók között Az alaki megközelítés iskolái Az alaki megközelítés hívei maguk is két csoportra oszlanak, így voluntarista és normativista szemléletmódot különböztethetünk meg. Georg Jellinek ( ), a voluntarista iskola alapítója több művében, így 1880-as Az államszerveződések jogi természete 31 című tanulmányában, majd 1882-es Az államkapcsolatok tana 32 című monográfiájában is nemzetközi jogi kérdéskört dolgozott fel. Jellinek szerint a nemzetközi jogban az államok önkorlátozása vagy önkötelezése valósul meg, azaz a jogrend az állammal szemben is érvényes, tehát magát az államot is kötelezi. Maga a probléma Jellinek szerint metajurisztikus természetű [ ], és az arra adott választól függ bármiféle közjognak, sőt bármiféle jognak a lehetősége. 33 Az elmélet megfelelően alkalmazható az egyoldalú állami aktusokra, fenntartásokra, csatlakozásokra, nem ad azonban magyarázatot arra, hogy miért bírnak kötelező erővel bizonyos szabályok, mint a rabszolgakereskedelmet tiltó 1890-es, vagy a népirtás tilalmáról szóló 1948-as egyezmények, ha azokat az állam explicite nem fogadta el. Szintén a voluntarista iskola kutatója Heinrich Triepel ( ), aki a nemzetközi jog kötelező erejét az állami akaratok egybeolvadásával magyarázza (Vereinbarungstheorie) A nemzetközi szokásjogban ez hallgatólagos formában történik meg, a nemzetközi szerződéseket előkészítő hosszas tárgyalások során azonban nyilvánvaló, hogy az államoknak kompromisszumra kell törekednie, hogy megszülethessen az egyezmény. Az elmélet megmagyarázza ugyan, hogy miért hajlandóak elfogadni az államok eredeti elképzelésüktől távol álló szerződéseket is, nem ad azonban választ arra, hogy miért lehetséges bizonyos szerződésekbe, mint az atomsorompó-egyezménybe belekényszeríteni egyes államokat. Triepel nemzetközi jogi munkássága kapcsán csak mint érdekességet kívánom megemlíteni, hogy Hegemónia 34 című művében az Alfred Rosenberg által kidolgozott Führertum eszméjéből ismert vezérszemélyiség mintájára, nemzetközi szinten vezérállamról is beszélhetünk. Ahogy azt könyvismertetőjében 35 Barankovics István írja, Triepel szerint azok az előfeltételek, amelyek egy embert az egyének csoportja fölé vezetői hatalomra segítenek, nemcsak egy államon belül egy emberben, hanem az államok csoportjában egy államban is kialakulhatnak, amikor is az illető állam a többi államok 30 KOVÁCS i. m Die rechtliche Natur der Staatenverträge 32 Die Lehre von der Staatenverbindungen 33 SZILÁGYI Péter: Georg Jellinek, 20. A9s%20tanseg%C3%A9dletek/Jog%C3%A9s%C3%A1llamb%C3%B6lcselet1/GeorgJellinek%C3% A1llamelm%C3%A9lete.pdf A honlap április 12-i állapota. 34 Heinrich TRIEPEL: Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, BARANKOVICs István: Egy könyv a vezérállamról, Az Ország Útja 1939/5, A cikk az Interneten elérhető itt: A honlap április 12-i állapota.

8 278 Forgács Tünde csoportja fölött vezetői hatalomra hivatott, vezérállami hatalommal, s ami ezzel azonos, vezérállami jogosítvánnyal és hivatottsággal rendelkezik. Végül szólnom kell Hans Kelsen ( ) normativista iskolájáról is, mely természetesen a normapiramis elméletét veszi alapul. Eszerint valamely jogszabály a maga kötelező erejét mindig csak a felette álló jogszabályból s nem azon kívüli tényezőkből meríti. Azzal tehát, hogy a nemzetközi jog jogi természetét elfogadjuk, egyszersmind adottnak is kel vennünk, hogy kötelező. 36 Ennek megfelelően Kelsen a nemzetközi jog primátusát hirdeti a belső joggal szemben, mivel a pacta sunt servanda elvét, azaz a nemzetközi szerződések végrehajtásának kötelezettségét az alapnormával azonosítja, tanítványai pedig egyenesen azt helyezik a normapiramis csúcsára. Az alaki megközelítés hívei után ideje, hogy a nemzetközi jog tartalmi tényezőit hangsúlyozók csoportja felé forduljunk! A tartalmi megközelítés iskolái Azon gondolkodókat, akik a nemzetközi jog kötelező erejét a jogon és az akaraton, azaz a formákon kívüli tényezőkre vezetik vissza, három csoportba sorolhatjuk, így röviden ismertetnem kell a természetjogi iskola, a szociológiai irányzat és a marxista ideológia képviselőit. Bár a természetjogi iskola gyökerei egész az ókorig, Konfuciuszig nyúlnak vissza, s a középkorban Aquinói Szent Tamás is irányzatához tartozott, számunkra releváns képviselői között olyan személyiségeket találunk, mint Hugo Grotius és Samuel von Pufendorf, akik a természeti törvényszerűség megvalósulását látták a természetjogban. Különbséget tehetünk laikus és vallási megközelítések között, azonban minden ágazat közös jellemzője, hogy szerintük a nemzetközi jog szabályai bizonyos szükségszerűségeket és törvényszerűségeket fejeznek ki, s ezért fogadják el az államok kötelezőként. Bár sok szerződés esetében megfelelő magyarázatot ad ez a gondolatmenet, nem válaszolja meg miért csak az 1890-es években születtek meg a már említett, rabszolga-kereskedelmet tiltó szerződések, vagy hogy miért van szükség technikai szabályokra, fenntartásokra, kívül maradásra. A szociológiai iskola alapítója, Georges Scelle ( ) szerint, ahol van együtt élő közösség, ott szükségképpen megjelennek az együttélés rögzített szabályai is. Ahogy azt Hubert Thierry 37 írja, [a] Scelle-i gondolkodásban a tárgyi jog ( droit objectif ), mely távolról sem az állam akaratának terméke, vagy, nemzetközi szinten, az államok akarata egybeolvadásának terméke, magából a társadalomból fejlődik ki. Ubi societas, ubi [sic!] ius. Ő ezt a jog idő- és térbeli egysége és egyetemessége kifejeződésének látta, a nemzetközi rendszerben ugyanúgy, mint a nemzeti jogrendszerben. Továbbá, az előbbi szállóigét tekinthetjük úgy is, mint amely egy olyan jog iránti igényre reflektál, mely jog majdnem ugyanúgy köti a társadalmakat, mint ahogy a természet törvényei kötik az emberi lényeket. 38 Scelle felfogása jól magyarázza, miért elképzelhetetlen, hogy egy állam kivonja magát a nemzetközi jog szabályai alól, még akkor is, ha mint a volt gyarmati államok, azok megalkotásában részt sem vett, nem alkalmazható azonban a technikai szabályok kidolgozásának folyamatára vagy a végrehajtás bizonytalanságára KOVÁCS: i. m Hubert THIERRY: The Thought of Georges Scelle, European Journal of International Law 1990/1, THIERRY: i. m Fordítás a szerzőtől. 39 KOVÁCS: i. m. 56.

9 A szellemi tulajdon területét szabályozó nemzetközi szerződések Végezetül a marxista ideológia álláspontját kell ismertetnem. Az iskola a belső jogot a termelőerők által meghatározott termelési viszony kategóriájával jellemezte, a nemzetközi szinten pedig a világkereskedelem és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, melyek mintegy meghatározzák a nemzetközi jog jellemzőit. Az iskola jól magyarázza, miért a gazdaságilag erős államok kezében van a nemzetközi jog alakításának lehetősége, tanai mégsem tekinthetők koherens nemzetközi jogi elméletnek. Írásom első fejezete végén tehát megállapíthatom, hogy a nemzetközi jog szabályanyaga különleges megítélés alá esik. Egyrészt emlékeztetnem kell rá, hogy a nemzetközi joganyag egy része úgynevezett soft law, mely nem bír jogi kötőerővel. A soft law természetét jól megvilágítja Gersen és Posner cikke, akik szerint a kötőerőnek ez a hiánya leginkább arra vezethető vissza, hogy azok nem felelnek meg a jogalkotásban elvárt, releváns alakiságoknak, míg az Eurofound által közzétett, ezzel egybecsengő definíció szerint az uniós soft law olyan, uniós intézmények által alkotott szövegek, melyek megjelenési formájuknál fogva nem bírnak kötőerővel. Az Európai Parlament ennek nyomán elutasítja a soft law uniós intézmények általi alkotását, s állásfoglalásában az átláthatóság védelmét sürgeti. Utalnom kell másrészt arra is, hogy a nemzetközi jog teljes joganyagának megítélése is viták forrásául szolgált az idők során, így ismeretesek olyan vélemények melyek egyenesen tagadják a nemzetközi jog jogi jellegét. A magyarázat itt is a kötőerő hiánya lehet, a végrehajthatóság megkérdőjelezhetősége, azaz a szabályok érvényesülésének garanciális problémái. A következő fejezetben áttérek az írásom konkrét témáját adó egyezmények vizsgálatára. Így sorra veszem majd, hogy milyen, hazánk által ratifikált nemzetközi szerződések szabályozzák jelenleg a szellemi alkotások jogát, s hogy azok milyen módon váltak nemzeti jogunk részévé. 2. A szellemi tulajdont védő nemzetközi egyezmények Ahogy azt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos honlapjáról 40 megtudhatjuk, a magyar kormányhivatal 11 témakörbe rendezve tartja nyilván a szellemi tulajdonra vonatkozó jogforrásokat. Ezek a témakörök a következők: 1. Szabadalmi oltalom 2. Kiegészítő oltalmi tanúsítvány 3. Növényfajta-oltalom 4. Használati mintaoltalom 5. Védjegyoltalom 6. Földrajzi árujelző-oltalom 7. Formatervezési mintaoltalom 8. Topográfiaoltalom 9. Szerzői jog 10. K+F minősítés 11. Egyéb, a szellemi tulajdonjog területét érintő jogforrások. Ezen témakörök közül a Kiegészítő oltalmi tanúsítvány esetében csupán uniós és hazai jogforrást találunk, Használati mintaoltalom, K+F minősítés és Egyéb, a szellemi tulajdonjog területét érintő jogforrások esetében pedig kizárólag hazai jogszabályokat. 40 A honlap április 30-i állapota.

10 280 Forgács Tünde A honlap jogforrás-gyűjteményének áttekintése után megállapíthatjuk, hogy a fennmaradó, nemzetközi szerződés által is szabályozott témakör közül a Növényfajtaoltalom és Szerzői jog kivételével mindre alkalmazandó az 1883-as Párizsi Uniós Egyezmény, más egyezmények alkalmazási köre között azonban nincs átfedés, azaz ágazati egyezményekről beszélhetünk. A következő alfejezetekben bővebben elemzem majd a szabadalmakra irányadó nemzetközi szerződéseket, míg más ágazatok jogforrásainak csupán egy felsorolását adom. Következzék tehát most a hazánk által ratifikált egyezmények listájának összeállítása! 2.1. Az 1883-as Párizsi Uniós Egyezmény Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény és 1967 közötti 6 felülvizsgálatával, majd 1979-es módosításával a szellemi tulajdon védelmének egyik legfontosabb jogforrása. Hazánk az évi 18. törvényerejű rendelettel hirdette ki, miután a Magyar Népköztársaság az egyezmény 1967-es szövegváltozatát megerősítő okiratait december 18. napján letétbe helyezte a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél (World Intellectual Property Organization WIPO). Mivel törvényerejű rendelet hirdette ki, hivatalos magyar nyelvű fordításának tartalma kötelezi a jogalkotót, hogy azzal összhangban állapítsa meg jogszabályainak szövegét. Ahogy azt a WIPO honlapján 42 olvashatjuk, az egyezmény az ipari tulajdon legszélesebb körére alkalmazható, azaz tárgyát adja a szabadalmak, védjegyek, ipari minták, használati minták, márkanevek, földrajzi árujelzők, valamint a tisztességtelen verseny visszaszorítása. Nem meglepő hát, hogy ahogy fentebb utaltam rá, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalom, védjegy, földrajzi árujelző, formatervezési mintaoltalom, valamint a topográfia-oltalom igénylői figyelmébe mint releváns jogforrást ajánlja. Ezek között is kiemelhetjük, hogy az Egyezmény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfia-oltalmának egyedüli nemzetközi jogi forrása ma Magyarországon. Az Egyezmény 2. cikkében nemzeti bánásmódot garantál az unióban részes államokból származó termékek számára, azaz [a]zokat, akik az unió bármely országának joghatósága alá tartoznak, az ipari tulajdon oltalmát illetően az unió összes többi országában megilletik mindazok az előnyök, amelyeket a vonatkozó törvények a belföldiek részére jelenleg, vagy a jövőben biztosítanak, az ebben az egyezményben biztosított különös jogok sérelme nélkül. 43 Ezen túlmenően az Egyezmény 4. cikke bír még különös jelentőséggel, hiszen az elsőbbség jogát deklarálja: Azt, aki találmányt, használati mintát, ipari mintát, gyári vagy kereskedelmi védjegyet az unió egyik országában szabályszerűen bejelent, úgyszintén az ilyen bejelentő jogutódját, az alább meghatározott határidőkön belül elsőbbségi jog illeti meg arra, hogy bejelentését a többi országban megtegye. 44 Az Egyezmény fontos közös szabályokat is tartalmaz, valamint létrehozza az uniót, annak közgyűlését, s a közgyűlés végrehajtó bizottságát. Az unió minden tagállama, mely 41 A honlap április 30-i állapota. 42 A honlap április 30-i állapota évi 18. tvr., 2., 2.cikk (1) bek évi 18. tvr., 2., 4.cikk A) (1) bek.

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon Gondnokság és emberi jogok Magyarországon A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése 2007 Húsz évig voltam gondnokság alatt. Nem engedték, hogy használjam a saját pénzemet, vagy magam döntsem

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Bakos Eszter

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Bakos Eszter SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Bakos Eszter A kiskorúak védelme a lineáris és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatással szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

A védjegy és piaci előnyei

A védjegy és piaci előnyei A védjegy és piaci előnyei Készítette: Dr. Fekete László 2011 Budapest 1. Bevezetés A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, továbbá a piacgazdaságban az iparjogvédelem egyik legfontosabb jogintézménye.

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása A szerződési feltételek tisztességességének kritériumai, különös tekintettel a pénzügyi intézmények és a fogyasztók közötti megállapodásokra Bevezetés 1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések

Részletesebben

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok

az Európai Bíróság gyakorlatában I. Bevezető gondolatok A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában PÁPAI TARR ÁGNES I. Bevezető gondolatok büntetőjog-tudomány jó néhány éve intenzíven foglalkozik az európai büntetőjoggal. Hazánkban is sorra jelennek

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl 1 I\ 381.256 GAZD 1 GAZDASÁG-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTI^ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

Tisztességtelen szerződési feltételek az EU-ban és egyes tagállamokban 1

Tisztességtelen szerződési feltételek az EU-ban és egyes tagállamokban 1 Verrasztó Norbert Károly Tisztességtelen szerződési feltételek az EU-ban és egyes tagállamokban 1 The system of pre-emptive challenges is a more effective way of preventing the continuing use of unfair

Részletesebben

A követő jog. Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR. I. A követő jog fogalma

A követő jog. Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR. I. A követő jog fogalma A követő jog Egy jogintézmény múltja, jelene és jövője a magyar szerzői jogban KISS TIBOR A I. A követő jog fogalma követő jog 1 azt jelenti, hogy meghatározott műalkotások szerzőjének joga van arra, hogy

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben