Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja"

Átírás

1 SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997

2 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi irányelvek Tánc és dráma modulját 5. és 7. évfolyamon beépítettük tantervünkbe. Mit tanuljanak a gyerekek az iskolában? Mit és hogyan tudunk a legjobban tanítani? Újra át kell gondolnunk ezeket a kérdéseket mindnyájunknak, annak érdekében, hogy a pedagógiai dokumentumok szükséges modernizálását meghaladóan, a valóságosan ható pedagógiai folyamatokba is hatékonyan, újítóan legyünk képesek beavatkozni. A NAT kiegészítéseképpen kiadták a 23/1997. (VI.4.) MKM rendelethez csatolt mellékletet : A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei - címmel, mely általános fejlesztési elveket tartalmaz, és a helyi tanterveket a minimális teljesítmények szintjén szabályozza. Ezen dokumentum alapján kezdődhetett meg az enyhe fokban értelmi fogyatékos, vagy korszerűbb megfogalmazásban a tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai helyi tantervének kidolgozása. E dokumentum megállapítja, hogy az iskolák a helyi tanterveiket egészítsék ki azokkal a fejlesztő programokkal, amelyek a hatékonyabb társadalmi beilleszkedést szolgálják és a kulturális környezet okozta hátrányokat ellensúlyozzák. Kiemeli a kommunikáció problémakörét, a kapcsolatfelvétel és - fenntartás hiányosságait, az együttműködés és a kapcsolatépítés zavarait, mint a tanulók teljesítményét akadályozó tényezőket. Világszerte tapasztalható, hogy az iskola egyre inkább elszakad a mindennapi élettől, a tanulók problémavilágától, és egyoldalúan az ismeretátadás mind zsúfoltabb színterévé válik. Az iskolai rendszer a teljes személyiség értékelése helyett jószerivel az intellektuális teljesítmények kiemelt kezelésére és jutalmazására összpontosít. Holott megszűnt az iskola monopolnak mondható helyzete a tudáselosztás területén, az utca, a tömegkommunikáció immár állandó kihívás az iskola számára. Hazánkban is, mint a legtöbb országban, az utóbbi évtizedekben a családi nevelés hatása csökkent. Megváltozott a család életmódja, a szülőknek kevesebb idejük, lehetőségük van, hogy gyermekeikkel együtt legyenek. Rosszabb a helyzet az enyhe értelmi fogyatékos gyermeket nevelő családokban. Szociológiai felmérések tanúsága szerint e családok 40 %-a anyagi, vagy környezeti ok miatt veszélyeztetett, és 30 % -ukban a szülők egyáltalán nem törődnek a gyermek otthoni és iskolai munkájával. E tendenciákból következően - társadalmi funkciójának megfelelően - az iskolának kell az eddigieknél lényegesen nagyobb nevelői szerepet vállalnia. Az iskolánkból kikerülő gyerekek nagyon hamar bekerülnek a társadalmi szerepvállalás körforgásába, egy-két év és gyermekkel a karjukon jelennek meg, munkába állnak, követelmények vannak velük szemben a viselkedéskultúra tekintetében. A célunk az, hogy az iskolából, amelyben sokféle, ki nem bontott lehetőség van még, életrevaló, képességeiknek megfelelő önmegvalósításra alkalmas emberek kerüljenek ki, akik az élettel sokoldalú kapcsolatban, másokkal kooperálva képesek létezni.

3 SZÍN-KÖR-JÁTÉK BEVEZETÉS A Szín-kör-játék rendszeres együttlét során megvalósuló, korrekciós, és terápiás célú, tudatos és tervszerű, komplex készség- és képességfejlesztés, melyben nem a produkció létrehozása az elsődleges, hanem maga a nevelési folyamat. Pedagógiai tevékenység, melynek korszerű elméletét és gyakorlatát a drámapedagógia módszertana tartalmazza. A NAT Művészetek műveltségi területében megjelenő Tánc és dráma- Drámajátékok részterület teljesen új szemléletet és ehhez kapcsolódó új tartalmakat is hozott. A drámapedagógia (a dráma) sajátos eszköz a nevelők kezében. Gyakorlatai, eljárásai az egész személyiség - az értelem, a pszichikum a fizikum, a jellem - harmonikus és differenciált fejlesztését segítik. Mivel feladatunk a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése és a kommunikáció minden formájának (verbális és nonverbális) fejlesztése, ezért egyben szocializáló tevékenység is. A jól vezetett játékok segítik a gyerekek motiválását, és a tevékenységek révén biztosítják az aktivizálást is. A gyermekek képességeiknek, fejlettségi szintjüknek megfelelően vesznek részt a folyamatokban, így tevékenységük differenciáltan illeszkedik bele a közösség munkájába. A gyakorlatok, drámajátékok természetüknél fogva segítik a testi, térbeli biztonság kialakulását, az időérzék fejlődését, az alkotóképességnek és a rugalmasabb gondolkodásnak a kialakulását, a mozgás, a beszéd tisztaságát. A folyamatos elemző munka gazdagítja az ön- és emberismeretet ( Pályaorientáció). Ezáltal növekszik a gyermekek biztonságérzete, bizonyos helyzetekben könnyebben találhatnak megoldást problémáikra. Mindezek együtt összpontosított, jól megtervezett munkára szoktatnak. A tantervi program összhangban van a NAT-ban, és a NAT kiegészítéseképpen megjelent A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei című dokumentumban megjelent elvekkel, célokkal, követelményekkel. Tantervi programunk követi azt a szemléletet, melyet az irányelvek tükröz. A NAT- Művészetek-Tánc és dráma általános fejlesztési követelményeiben az 1-6. évfolyamig meghatározott követelményeket az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az 1-8. évfolyamú képzés végére tűzi ki célul. A NAT 7-8. évfolyam számára meghatározott általános fejlesztési követelményeinek érvényesítése - a csoportot tanító pedagógus mérlegelésének eredményeképpen - az adott tanulócsoport fejlesztési lehetőségeinek függvényében történhet, tanulónként is változhat.

4 A Szín - kör - játék tantervi program csak azok számára használható, akik megfelelő elméleti és gyakorlati múltat mondhatnak magukénak a drámapedagógia területén. A drámajáték nem azonos a gyermekszínjátszással, és nem jelenti az olvasott vagy megtekintett drámák műelemzését! A drámapedagógia személyiségre figyelő gyermekközpontú tevékenységét a játékra, cselekvésre alapozza. A játék nem cél, hanem eszköz, amelynek segítségével az egész személyiség harmonikus fejlődését segítjük elő. Nem csupán kellemes időtöltés, hanem pedagógiailag előre átgondolt folyamat, amelyben a gyakorlatok, játékok a fokozatosság elvének szem előtt tartásával - egymásra épülnek. A drámajáték folyamatos munka. A folyamat megtervezése drámapedagógiai és gyógypedagógiai-pszichológiai, szociológiai, mentális elméleti felkészültség alapján történik, s mindenképpen számol a gyerekek már meglévő tapasztalatával, kulturális forrásaival, természetes és valódi kíváncsiságával, önálló fantáziájával. A dramatikus játékok együttjátszást, közös élményt jelentenek. Az alkotójátékok cselekvést, aktivitást, empátiát, toleranciát igényelnek gyerektől, pedagógustól egyaránt. A drámajáték csoportos, közös tevékenység, amelynek kapcsán a diák és pedagógus között partneri viszony alakul ki. A foglalkozásokon a gyerekek nem passzív befogadók, hanem a dráma segítségével cselekvő részesei egy aktív folyamatnak. Céljaink az egész közösségre terjednek ki, a követelmények viszont differenciáltan érvényesíthetők. Az osztályzattal való minősítés helyébe a közösségi és egyéni értékelés lép. A pedagógus szabadságát szélesen értelmezzük: a megadott keretet, tartalmat, formát, módszert minden esetben az adott csoport összetételéhez, felkészültségéhez igazítva variálhatja. A drámapedagógia egyszersmind szemlélet és módszer, amelyet a pedagógus használni és alkalmazni tud saját szaktárgya tanításában is. Az önálló Szín-kör-játék órák a társas együttlét, a közös játék, gondolkodás olyan helyszínei, amelyeken megvalósulhat a komplex készség- és képességfejlesztés. Tantervi koncepciónk szerint a tanulók 6-14 (16) éves korukig folyamatosan találkoznak a drámajátékkal, koncentrikusan bővülő tevékenységek keretében. A Szín-kör-játék - önálló tantárgyként - 3. osztályban lép be a tantárgyi rendszerbe. Fontos, hogy bármely korosztályban kezdjük a drámajáték tanítását, mindig az alapoktól kell elindulni!

5 ÓRASZÁM Évfolyamok Heti óraszám ,5 1,5 Éves óraszám ,5 55,5 ÁLTALÁNOS CÉLOK Minden gyermek egyéni adottságainak figyelembevételével történő személyiségfejlesztés; az egyéniség kibontakoztatása, az önkifejezés lehetőségének megteremtése, s ezzel párhuzamosan közösségépítés, az egyén csoporthelyzetének segítése. A drámapedagógia módszereinek felhasználása a tanulók verbális és nonverbális, kommunikációs-, beszédtechnikai képességeinek fejlesztésére; illetve ezek beépítése valamennyi műveltségi terület eszköztárába. A társakkal végzett közös munka, játék során, az oldottabb, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben elérhető, hogy: a gyerekek őszintén nyilvánuljanak meg; a gátlásos gyerekek görcsei oldódjanak; a játszók önként fogadják el az együttműködés szabályait; önként és kedvvel, alkotóként, aktívan vegyenek részt a drámajátékban; erejükhöz, képességükhöz képest maguk is tegyenek valamit a közösségért; jobban figyeljenek önmagukra és társaikra! Az érzékelésfejlesztő játékoktól, gyakorlatoktól, azt várhatjuk, hogy: a gyerekek jobban figyeljenek környezetükre, a külső világra; nőa testi, térbeli biztonságuk, fejlődik időérzékük; növekszik esztétikai érzékenységük. A koncentrációs és memóriagyakorlatok kapcsán remélhetjük, hogy a gyerekek elmélyültebben, tartósabban képesek figyelni; az élményeket, szerzett ismereteket nem csupán befogadják, hanem meg is őrzik; kitartóbbakká válnak a munkavégzésben és képesek lesznek erőfeszítésekre is. A szituációs játékok, a kapcsolatteremtő és kapcsolattartó, kommunikációs és metakommunikációs gyakorlatok segítik a gyerekeket abban, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben eligazodjanak; kezelni és elviselni is tudják a konfliktusokat; pontosabban és árnyaltabban fejezzék ki magukat; kedvezőbben alakuljanak társas kapcsolataik; értékként fogadják el a humánus gondolkodást, szociális érzékenységet; kulturáltabbá váljon vitakészségük (érvelés, cáfolás, indoklás).

6 Az drámajátékok révén bízhatunk abban, hogy minden gyerek elfogadja és vállalja önmagát (külsejét, alkatát, gondolatait, érzelmeit, képességeit, véleményét, szándékait, tetteit); csökken mind az önelégültség, önmaguk túlértékelése, mind a kisebbrendűségi érzésből fakadó gátlás; fejlődik az önuralom, önmérséklet, önfegyelem; biztosabban el tudják helyezni saját magukat a mikro- és makro-környezetben is; társra való figyelés, a beleérző-megértő (empatikus) készség fejlődésével párosul; fejlődik a gyerekekben a mások megértésének, elfogadásának képessége, a toleráns magatartás. ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Figyelembe kell venni, hogy a teljesen különböző adottságú csoportoknak, gyermekeknek önmagukhoz képest kell fejlődést felmutatniuk! Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvetô drámai kifejezési formákat. Alakuljon ki bennük játékbátorság, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez. Ôrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes, rögtönző technikáját némajátékban és szöveges játékokban. Tudják a mindennapi élet és különböző történetek szituációit közösen elemezni. Vegyenek részt a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az elemző beszélgetésekben. Bármilyen életkorban kezdődjék is a drámajátékokkal való ismerkedés, az első munkaszakaszt, a kezdő időszakot mindenképpen a személyiség nyitása jellemzi, az érzékelés, a testi ügyesség, az együttműködés fölött érzett öröm vezérli. A későbbiek során mind nagyobb szerepet kap az együtt érző beleélés, az empátia gyakoroltatása és fejlesztése, később ezt követheti a pontos kifejezés vágyának fölkeltése. A részletes követelmények részt 3-4, 5-6, 7-8. évfolyamonkénti bontásban adjuk meg, mert úgy ítéljük meg, hogy Szín-kör-játék tantervi programunk specifikus vonásainak - figyelembe véve tanulóink sajátosságait is - ez felel meg. A tantervi program alapján a konkrét osztályra, csoportra szóló tanítási tematika, fejlesztési terv (tanmenet) feladatának tekintjük az évfolyamokra való bontást.

7 KAPCSOLATOK - Anyanyelv és irodalom - Ember és társadalom - Ember és természet -Művészetek 1.) Tánc és dráma - Hagyományőrzés - Bábjátékok 2.) Mozgóképkultúra és médiaismeret TARTALOM A tanterv minden évfolyamszakaszon ajánlott témákat, témaköröket, valamint ajánlott gyakorlatfajtákat, játéktípusokat, tevékenységi formákat tartalmaz. A felhasználható gyakorlatok, játékok bőségesek ( lásd szakirodalom ), a pedagógus választja ki, hogy az adott csoportban melyekkel kell dolgoznia. A tantervi programban tudatosan kerüljük konkrét játékok leírását, ugyanis ezeket az adott csoportra vonatkozó fejlesztési terve alapján kell a pedagógusnak saját gyakorlata és a szakirodalom alapján alkotó módon választania, adaptálnia, kialakítania. Egy-egy témakörrel, problémakörrel, hosszabb lélegzetű irodalmi anyaggal akár egész éven át foglalkozhatnak. A tanterv az alábbi egységek alapján épül fel : 1. Ajánlott témák, témakörök 2. Általános készségfejlesztés ( érzékelésfejlesztő, ritmus- és fantáziajátékok, lazító és feszültségoldó, koncentrációs és memóriagyakorlatok ) 3. Kommunikációs képességek fejlesztése ( légzésgyakorlatok, beszéd és mozgásgyakorlatok, kapcsolatteremtő és kapcsolattartó játékok, bizalom játékok, kommunikációs játékok, gyakorlatok, közösségformáló játékok ) 4. Improvizáció ( szituációs játékok, drámajátékok )

8 ÉRTÉKELÉS Az értékelés minden évfolyamon a közös játékok során végzett folyamatos megfigyelésen alapul. Az egyéni és közös megjegyzések, elemzések játék közben, a tevékenység végén mindig a gyerek érdekében a fejlesztés és megerősítés szándékával történik. Értékelhető más-más szinten, mélységben az életkori sajátosságoknak megfelelően: az együttműködő-képesség; hajlandóság mások ötleteinek elfogadására; önértékelés, értékelés képessége; döntéshozatal, felelősség a saját döntésért, a döntés következményeinek vállalása; új ötletek, megoldások felvetése; a verbális és nonverbális kifejezések használata, értése; képesség egy szerep, feladat elvállalására; jártasság és képesség különböző drámai formák használatában. FELTÉTELEK Személyi: A Szín-kör-játék órák vezetését drámapedagógiai képzésben részt vett pedagógusok, szakemberek kezében tudhatjuk biztosnak. Nagyon fontos, hogy a drámatanár rugalmas, kreatív, toleráns, a humor iránt fogékony ember legyen, aki a gyerekeket társnak tekinti, a gyerekek pedig elfogadják őt vezetőnek, és játszótársnak is. Tárgyi: A foglalkozás ideális helyszíne minden olyan osztályterem, szoba, hely lehet, ahol a gyerekek számára biztosított a mozgás, ahol lehetőség van a valódi kommunikáció megteremtését szolgáló körforma kialakítására. Ahol a megszokott osztálytermi alakzattól eltérően variálható a belső tér (mozgatható székek, szőnyeg stb.). Tanulói: a vizuális kultúra taneszközei bábkészítéshez, díszletkészítéshez, maszkokhoz. Tanári: televízió, video, (lehetőleg) videokamera, magnetofon, kazetták, filmek, paraván, irodalmi szövegek, játékgyűjtemények.

9 SZÍN-KÖR-JÁTÉK 3-4. évfolyamon Cél A nyugodt, derűs, biztonságot nyújtó légkör megteremtése: feszültségek, gátlások, szorongások oldása. Az érzékelés, a térlátás, a manuális és a kommunikációs képességek, a beszédkészség, a ritmusérzés és mozgáskultúra fejlesztése. Minél biztonságosabban igazodjanak el a gyerekek saját élethelyzetükben. A megszerzett kapcsolataikat mélyítsék el, igyekezzenek figyelni társaikra, önmagukra. Fejlődjön együttműködési képességük! A valahová tartozás, a valakikhez való kapcsolódás biztonságérzetének, élményének tudatosítása. A család, a rokoni, a baráti, az iskolai, a lakóhelyi közösségek szerepének megvilágítása. A közösségerősítés, a viselkedés és beilleszkedés, a csoporton belüli rangsor kialakulásának elfogadtatása a közös (közösségi) játékélményen keresztül (gyerekgyerek, gyerek-felnőtt kapcsolatban), művészeti tevékenységi keretben. Követelmény Vegyenek részt a közös gyakorlatokban, játékokban, feladatokban. Legyenek képesek az iskolai élethez alkalmazkodni, érezzék magukat otthonosan az iskolában. Vegyenek részt az alapszintű elemző beszélgetésekben. Egyszerű mesék eljátszása, azokban a szereplők, helyszín, kezdet és a vég felismerése. Előzmény Az 1-2. évfolyamon nem biztosítottunk külön órát a drámajátékoknak. Ez az az időszak a tanításban és a nevelésben, amikor minden percet átszínezhet és gazdagíthat a drámapedagógia, tantárgyhoz vagy szabadidős foglalkozáshoz igazodva. Az előzőekben és ezután is a tanító magatartását határozza meg a módszer, s ennek a nevelői együttlét minden pillanatában egységesnek és következetesnek kell lennie. Ellenőrizni kell, s erre a kezdő hetek játékidőszaka kiválóan alkalmas, hogy a gyerekekben a felsőbb évek elvárásainak és követelményeinek van-e mire ráépülniük. Ha nincs, az alapozáshoz kell hozzálátni.

10 Tartalom 1. Ajánlott témák, témakörök Közvetlen környezet, a család, a természet világa (növények, állatok), évszakok, időjárás; A gyerekeket általában foglalkoztató problémák (barátság, őszinteség, hazugság, családi kapcsolatok); Népköltészetből gyermekjátékok, gyermekmondókák, bölcsődalok, játékdalok; Ünnepek, családi ünnepek; Rövidebb mesék a magyar népmesegyűjteményekből; Állatmesék. 2. Általános készségfejlesztés Az általános készségfejlesztő gyakorlatok során alapozó jelleggel kerülnek sorra az érzékelő-, ritmus- és fantázia-gyakorlatok. cselekvéshez, élményhez kötve érzékelésfejlesztő gyakorlatok, játékok (hallás, látás, szaglás, ízlelés, tapintás); a látható, érzékelhető, hallható ritmus; mozgáskoordinációs gyakorlatok; fantáziafejlesztő játékok ( némajátékok, utánzójátékok, beleélés tárgyak helyébe ); ügyességi és szabályjátékok; a valós, előidézett érzékelési benyomásokhoz kapcsolódó gyakorlatok (pl.: hangok illatok színek összekapcsolása); tér- és időérzékelés; befelé forduló megfigyelés; (saját test belső hangja, ritmusa, saját testi állapot megfigyelése); mozgás, hallás, látáskoncentráció; vizuális, motorikus, verbális emlékezet edzése. Bemelegítő, lazító, ráhangoló, asszociációs gyakorlatok, játékok. Hangsúlyozott a koncentráció és a lazítás tudatos alkalmazása. Készítsük föl őket e gyakorlatok során is változó önmagukra! Törvényszerűen indítunk csoportmunkával, s csak később kérünk egyéni feladatteljesítést. Az ismerkedés időszakában nem, vagy alig korrigálunk! A tanár azonban most is, mint a későbbiek során, ezen gyakorlatok végzése közben állapítja meg, milyen szinten tudja kezdeni vagy folytatni csoportjával a munkát, kinek van szüksége esetleges korrekciós átirányításra, nagyobb segítségre, stb.

11 Az egyszerre végeztetett egyéni gyakorlatok után arra törekszünk, hogy valódi csoportmunka, jó együttműködés alakuljon ki. A gátlásosabb gyerekek elsőre nem szoktak beszállni a játékba, csak figyelnek. Ez nem lehet probléma. Idővel úgyis önként jönnek és részt vesznek benne. Az erőltetés nem lenne praktikus, csak tovább növelné az ellenállásukat, rontaná velük a kapcsolatot. 3. Kommunikációs képesség fejlesztése Beszédkészség fejlesztése: a beszédre késztetés játékai, játékos beszédgyakorlatok. A helyes légzés, hangképzés alapjait játékos beszédgyakorlatok formájában sajátítják el a gyerekek. A nagyobb jelentőségű beszédhibákat logopédus segítségével igyekszünk javítani. A beszédgyakorlatok mindig mozgásgyakorlatokkal együtt jelentkeznek! Közösségformálás, kapcsolattartás játékai : kontaktusteremtés és -tartás; csoportalakítás természetes, mesterséges formái; bizalomgyakorlatok (vakjátékok); agressziót oldó játékok. 4. Improvizáció Mímes játékok szöveg nélkül, utánzással : helyszínteremtés, életjátékok, szocializációs szerepjátékok.. Megjelenítő játékaik során dicsérettel jutalmazzuk ugyan a sikeres megnyilvánulásokat, de ezekben az években nem korrigálunk! Nem mutatjuk be előre sem a mozdulatot, sem a hangsúlyt. Megbeszélhetjük, mennyire volt pontos egy-egy megoldás, de nem erőltetjük a javítást! Sok-sok némajátékot használunk, amelyben kevesebb a mismásolási lehetőség, így igyekszünk elkerülni azt, hogy a gyerekek megfeleljenek a pedagógusnak, ahelyett, hogy kifejezni próbálnának valamit.

12 SZÍN-KÖR-JÁTÉK 5-6. évfolyamon Cél Az előző évek nyugodt, biztonságot nyújtó légkörének megőrzésével teremtődjék meg az együttes alkotómunka örömet nyújtó hangulata, jöjjön létre a valódi csoportmunka. Őrizzék meg nyitottságukat, együttműködési képességüket, továbbra is kapcsolódjanak be egyre aktívabban aközösjátékokba! A játékok során felvetett dilemmák, problémák segítségével tudjanak különbséget tenni az értékes, értéktelen emberi tulajdonságok, jó és rossz között. Az érzékelés, a térlátás, a manuális és a kommunikációs képességek, a beszédkészség, a ritmusérzés és mozgáskultúra fejlesztése. Igyekezzenek mások szándékait érteni és megérteni. Alapszinten tudják értelmezni a metakommunikáció jelzéseit. Biztosabban igazodjanak el a szűkebb és tágabb környezetükben, köznapi kommunikációs helyzetekben. Pontosabban, árnyaltabban fejezzék ki magukat. Legyenek képesek belső képeket előhívni. A közösségerősítés, a viselkedés és beilleszkedés, a csoporton belüli rangsor kialakulásának elfogadtatása. Követelmény Vegyenek részt a közös gyakorlatokban, játékokban, feladatokban. Tanári segítséggel közreműködjék aktívan a kiscsoport, az osztály önálló dráma előadásának, évfolyam, vagy iskolaszintű rendezvényének előkészítésében és megvalósításában. Rövid mesék, versek önálló elmondása, a társ meghallgatása. Erejükhöz, képességükhöz mérten maguk is legyenek részesei a közösségalakításnak. Tartalom 1. Ajánlott témák, témakörök A gyerekeket általában foglalkoztató problémák (családi kapcsolatok, szegénységgazdagság, szerelem, barátság, hűség-hűtlenség, igazság-igazságtalanság, áruláseskü, csalás, nemzeti szertartások, más népek szokásai stb.); Ünnepek; A mítoszok, mondák világa, történelmi elbeszélések, történetek; Történelmi korokhoz kapcsolható szertartások (ősi improvizatív szertartások; pl. indiánok szokásai, szertartásai); Mesére, mondára épülő drámaóra.

13 2. Általános készségfejlesztés komplex érzékelésfejlesztő játékok (pl. helyszín hangjai, színei, szaga, formái, anyagai stb.); a valós és a képzelt tér; mozgás, hallás, látáskoncentráció; vizuális, motorikus, verbális emlékezet edzése; az érzékelésfejlesztő játékok beépítése a fantáziajátékokba. Bemelegítő, lazító, ráhangoló, asszociációs gyakorlatok, játékok. 3. Kommunikációs képesség fejlesztése A testhelyzetet, mozgást, mimikát, gesztust, hanghordozást figyelő és utánzó játékok; önismeret önbemutatás társismeret; (verbális információ és közlés fogadásával, koncentrációval, testbeszéddel, érintéssel, arcjáték, tekintet, gesztus értelmezésével). Készségfejlesztés a belső látás belső csend, időérzékelés, ritmus tudatosításával. Metakommunikáció kommunikáció testbeszéd (szoborjátékok); gesztusok, jelek, jelrendszerek; beszédgyakorlatok (történetalkotás, monológ). Az eddigi beszédgyakorlatok megtartása mellett a légzéskapacitás növelésére és az egyre kifejezőbb szóbeli megnyilvánulásra törekszünk. A csoportos alkotómunkát segítő, együttműködési képességet fejlesztő játékok; önfegyelmet erősítő szabályjátékok; bizalomgyakorlatok (páros játék); társválasztó játékok. 4. Improvizáció Dramatikus készségfejlesztés szagok, hangok, színek, formák, mozgások képzeletbeli felidézése (helyszínhez, személyhez kapcsolhatóan); egy tárgy tartása, használata más-más jelentésnek megfelelően (szimbólum, szimbolikus tárgy, helyszín); járás, mozgás, testtartás kidolgozása;. hanghordozás gyakorlása, megfelelő szavak és stílus egy megadott feladat (pl. eskü, szerződés megszövegezéséhez; rítusok.

14 mímes szöveges improvizatív gyakorlatok; zenével, szöveggel, tárgyakkal; dramatikus improvizáció; életjátékok szerepjátékok (szerepcserék, ellentétek, feszültségek, szándékok értelmezése ). Atársművészetek közül a maszkos játékokat javasoljuk. Ritmushangszereket, vagy hangszerré változtatható tárgyakat adjunk a gyerekek kezébe, ez sokszor a fölös energiát és agressziót is levezeti. Fogalmak: mese, cselekmény, szándék, feszültség, fordulópont, konfliktus. Technikák, szereplők jellemzése. arc- és szemjáték ; maszkok; szöveggel, zenével, tárgyakkal közös dramatizálás. A közös dramatizálás fázisai: 1. Előkészítés. 2. Cselekményváz némajátékkal. 3. Jelenetek szöveggel. 4. A jelenet összefűzése. 5. Zenei és látványelemek. 6. Javítópróbák. SZÍN-KÖR-JÁTÉK 7-8. évfolyam Cél ( Figyelembe véve az előző évek céljait! ) Pontosabban, árnyaltabban fejezzék ki magukat, fejlődjön improvizatív készségük. Ismerjék fel és különböztessék meg érzelmeiket, indulataikat (ingerlékenység, agresszivitás, érzelmi hangulati labilitás). Legyenek képesek tartós, egyre intenzívebb figyelemre. Alapszinten ismerjék és használják a kifejezési eszközöket, technikákat, a játékformákat, drámamódokat. Ismerjék és értelmezzék a mese, helyszín, idő-tér, szereplő, szándék, cselekmény, fordulópont, feszültség, konfliktus fogalmát. Legyenek képesek különböző technikákkal (alapszint) a hősök, szereplők jellemzésére. Legyenek képesek helyzetek kollektív elemzésére. Érzékeljék és gyakorolják a mindennapi élet szituációiban jelentkező konfliktusok kezelését. Fejlődjön erkölcsi érzékük.

15 Követelmény Vegyenek részt és legyenek képesek együttműködni a közös gyakorlatokban, játékokban, feladatokban. Tanári segítséggel közreműködjék aktívan a kiscsoport, az osztály önálló dráma előadásának, évfolyam, vagy iskolaszintű rendezvényének előkészítésében és megvalósításában. Erejükhöz, képességükhöz mérten maguk is legyenek részesei a közösségfejlesztésnek. A rögtönzés szabályainak betartása. Tartalom 1. Ajánlott témák, témakörök A gyerekeket foglalkoztató problémák (érzékenység, nyitottság és zártság, durvaság, irigység, érvényesülés, a másság, kiszolgáltatottság, féltékenység, párkapcsolatok, szexualitás, manipuláció, stb.); Erkölcsi problémák, különböző döntések következményeinek feldolgozása drámán keresztül. 2. Általános készségfejlesztés komplex érzékelésfejlesztő játékok (pl. helyszín hangjai, színei, szaga, formái, anyagai stb.); a valós és a képzelt tér; mozgás, hallás, látáskoncentráció; vizuális, motorikus, verbális emlékezet edzése; az érzékelésfejlesztő játékok beépítése a fantáziajátékokba. (A készségfejlesztő gyakorlatok végeztetése során - különösen, ha már első osztálytól kezdve foglalkoznak drámajátékokkal a tanulók - kissé eltolódik a hangsúly: eddig az volt a kérdés, hogy milyen a megszemlélt, megtapintott tárgy, a fölfogott dallam, most egyre inkább az kap hangsúlyt, hogy milyen vagyok én, miközben találkozom a világ jelenségeivel, köztük természetesen a többi halandóval. Mivel ezekben az években bevallottan törekszünk arra, hogy a kifejezést pontosítsuk, sokszor egy-egy kifejezési probléma miatt nyúlunk vissza az érzékelő gyakorlatok szintjére, tehát egyre tudatosabb lesz a munkánk: azért kell pontosan érzékelnem és azért kell koncentrálnom, hogy pontosan tudjak kifejezni valamit.) Bemelegítő, lazító, ráhangoló, asszociációs gyakorlatok, játékok.

16 3.Kommunikációs képesség fejlesztése Önmaga elfogadása, önjellemzés, társjellemzés (a verbális információk közlésével fogadásával írásos és rajzos eszközökkel, szituációs játékokkal önkép, önismeret, önértékelés, önbemutatás, társismeret és a társbemutatás játékai). 4. Improvizáció belső képek előhívása készségfejlesztő gyakorlatokban, improvizációban; jellemábrázoló mozgások, testtartások; improvizáció életjátékok; közös dramatizálás; kontraszt és ritmusváltás érzékeltetése; mozgás improvizációk és gyakorlatok; némajátékok, pantomimes mozgások; a szimultán játék kiküszöbölése; szerepcserék. Az eddigi mesefeldolgozások során inkább azt jelenítették meg, mi történt a szereplőkkel. Az idő haladtával kerüljünk mind közelebb a drámai ábrázolásmódhoz. Az legyen az érdekes, hogy mit tesznek a szereplők. És még később az, hogy miért teszik azt. Az irodalmi alapanyag segítségével történő játékok, s a napi életből vett események eljátszása segítse hozzá a csoport tagjait ahhoz, hogy "rögtönítélő" kamaszságuk természetes kegyetlensége idején is képesek legyenek a nagyvonalúságra, a megbocsátásra, segítsük tisztázni érzelmi viszonyulásukat társaik, önmaguk irányába, sőt, egész társadalmunk szempontjából is. Ismerkedjenek meg a kompromisszum fogalmával, járják körül annak lehetséges módozatait különböző élethelyzetek gyakorlati elemzése révén. Segítsük hozzá őket, hogy növekvő ön- és emberismeretük révén tudják szeretni vagy legalább elfogadni saját magukat.

17 Szakirodalom ( forrásmunkák ) 1. Altern füzetek I-IV. sorozat szerk. Mihály Ottó. (ALTERN - Alternatív pedagógiák és módszerek) - Hortobágyi Katalin: Project kézikönyv. 87 p. - Jena-plan iskolák Hollandiában. 131 p. - Világkerék. Komplex művészetpedagógiai projectek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből. 140 p. - Az osztálytükörtől a falfirkáig. Módszerek (nem csak) osztályfőnököknek. 170p. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, 1991, (-) A bábjáték I-II.,Népművelési Prop. I., Bp (-) A bábjáték lélektana és pedagógiája, Néművelési Propaganda Iroda Bagdy Emőke - Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, p. (A pedagógia időszerű kérdései) 5. Benedek László: Játék és pszichoterápia. Bp A Magyar Pszichoterápiai Társaság kiadványa 6. Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában. OKI - MKM - BTF p. (Tanítók Kiskönyvtára 5.) 7. Bolton, Gavin: A tanítási dráma elmélete. MDPT/Marczibányi, A család szociálpszichiátriája. szerk. Füredi János - Dr. Buda Béla. Bp. Medicina p. 9. Csepeli György: A hétköznapi élet anatómiája. Kossuth k. Bp p. 10.Dévai Margit: Énkép-korrekció önismereti játékmódszerrel a serdülőkorban. Pest Megyei Pedagógiai Intézet. Bp p. 11.Dráma, oktatás, nevelés. Szerk.: Szauder Erik. Nemzeti Tankönyvkiadó, Drámapedagógiai Magazin. A Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája től folyamatosan, évente kétszer 13.Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László MDPT/Marczibányi, Színház és dráma a tanításban (Tanulmányok, szerk.: Szauder Erik) MDPT/Marczibányi, Dramaturgiai olvasókönyv. szerk. Duró Győző és Nánay István. Marczibányi Téri Művelődési Központ, p. (Színházi füzetek I.) 16.(-) Dramatikus nevelési program , Népm. I Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek, kísérletek. Vál. szerk. Tömöry Márta. Múzsák p. (Bábjátékos oktatás) 18.Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. ford. László János. Bp. Gondolat, p. 19.Freinet - dolgozatok. Szerk. Lengyel Péterné. OPI p. 20.Gabnai Katalin: Állatosdi, MÓRA Gabnai Katalin: Drámajátékok. SZÍNHÁZI FÜZETEK/III. Marczibányi /MDPT, 1993 és A gordiuszi csomó. Szöveggyűjtemény diákoknak és tanároknak. IFA Gordon, Thomas: P.E.T. A szülői eredményesség tanulása. A Gordon-módszer. ford. F. Várkonyi Zsuzsa, Bp. Gondolat, p. 24.Gordon, Thomas: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. ford. Gorzó Andrea. Gondolat, p. 25.(-) Gyermekdramaturgiai tanulmányok I-II., Népm. I Játék, játékosság az óvódás gyermek tevékenységében. Játékpedagógiai Tanácskozás, Hajdúböszörmény. szerk. Kovács György p.

18 27.Juharosné Molnár Piroska: Pedagógiai bábjáték. A játék sója. Kecskemét, p. Az Erdei Művelődési Központ kiadványa 28.Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Rejtjelek. Hogyan beszélnek vágyaink és törekvéseink. Interart. Szorobán k. Bp p. 29.Kissné, Haffner Éva: Játékra nevelés a gyógypedagógiai óvódban. Bp. OPI p. (Gyógypedagógiai továbbképzés könyvtára 33.) 30.Kozéki Béla: Személyiségfejlesztés az iskolában. Békés Megyei Pedagógiai Intézet, p. 31.Laing, Ronald David: Beszélgetések gyerekekkel. ford. Ferencz Győző. Bp. Helikon p. 32.Lake, Tony: A magány. Miért alakul ki és hogyan küzdhető le. ford. Takácsy Gizella. Park k p. (Hétköznapi pszichológia) 33.Lengyel Pál: Színházasdi. Bp. Móra p. Kuckószínház. Mesejátékok Lázár Ervin művei alapján. 34.Levi, V.: Az önismeret művészete. ford. Láng Rózsa. Bev. Bagdy Emőke. Gondolat, p. 35.Machková, Eva: Dramatikus játékok és improvizációk. ford. Dusza István. Bratislava, p. 36.Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerülőutak a lelki életben. Magyar Pszichoterápiai Társaság, p. 37.Mérei Ferenc: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből. Bp. Akadémiai k p. 38.Mérei Ferenc: "... vett a füvektől édes illatot". Művészetpszichológia. Bp Múzsák. 250 p. 39.Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok. Bp. Tankönyvkiadó, p. 40.Mezei Éva: Játsszunk színházat! Bp., Montágh Imre: Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve; 42.Montágh Imre: A tiszta beszéd. Népművelési Propagandairoda, Molnár V. József: A nap arca. A gyermekrajzok üzenetei. Örökség könyvek Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Bp. Múzsák p. 45.Moskovszky Éva: Játék és világkép. in: Forrás 17. évf sz. 46.Neelands, Jonothan: Dráma a tanulás szolgálatában. MDPT/Marczibányi, Nem csak munkával él az ember. A nem létfontosságú tevékenységek. Tanulmányok. Szerk. J. Cherfas, R. Lewin. Bp Gondolat. 48.Niedermüller Péter: Játék és kultúra. A néprajzi megközelítés lehetősége. In: Forrás 17. évf szám 49.Papp Ágnes: Mit, kinek, hogyan? Kommunikációs gyakorlatok. Nemzeti Szakképzési Intézet. Polifon k Pease, Allan - Garner, Alan: Szó-beszéd. A társalgás művészete. ford. Dáczer Éva. Park k p. (Hétköznapi pszichológia) 51.Peseschkian, Nossrat: A tudós meg a tevehajcsár. Keleti történetek, nyugati lelki bajok. Bp. Helikon k p. 52.Reformpedagógiai olvasókönyv. szerk. Trencsényi László. Bp p. A Magyar Drámapedagógiai Társaság kiadványa. 53.Rogers, Carl: Encounter csoportok. Bp Magyar Pszichológiai Társaság. 226 p. 54.Rudas János: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. Bp. Gondolat p.

19 55.Shaw, Phyllis M.: Barátkozni jó! Hogyan játsszunk gyermekeinkkel és mikor ne? ford. Falvay Mihály. Bp Gondolat. 237 p. 56.Szabadságra nevelés. Rudolf Steiner pedagógiája. Képek és tudósítások a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalomról. Írta és összeállította: Frans Carlgren és Arne Klingborg. Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány. Bp p. 57.Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet- Európában. Bp. Akadémiai k p. (Néprajzi tanulmányok) 58.Szekszárdi Ferencné: Konfliktusok az osztályban. Tankönyvkiadó Személyiségfejlesztés. Kiad. a Közműv. Háza és a Magyar Népművelők Egyesületének Mentálhigiénés Szakmai Szervezete p. 60.Tanulmányok a gyermekszínházról. szerk. Földényi F. László. Magyar Színházi Intézet. Bp p. 61.Tolnai Kata: Drámatanítás az általános iskola nyolcadik osztályában. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Gödöllő, Petőfi Műv. Központ p. (Drámapedagógiai füzetek 2.) 62.Tolnai Mária: Dráma és nevelés. Korona Kiadó, Tornyai Magda - Karacs Mária - Fóti Péter: A drámajáték a korszerű nevelés eszköze. in: Neveléselmélet és Iskolakutatás 1987/4. 64.Trencsényi Borbála: Anyanyelv és kommunikáció. AKG KIADÓ, Budapest, Tunyogi Erzsébet: A gyógyító játék. Bp. Pannon k p. 66.Újvári Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások. A Bihari Múzeum kiadványa. 4. kötet. Debrecen - Berettyóújfalu, p. 67.A vers szószólói. Vál. szerk. bev. Bőhm Edit. Bp. Múzsák p. Szemelvénygyűjtemény. 68.Watzlawick, Paul - Weakland, John, H. - Fisch, Richard: Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. ford. Pap Mária. Bp. Gondolat k p. Játékgyűjtemények 69.Add tovább! Játékgyűjtemény. 3. kiadás, 1996, Kandy Kiadó, Veszprém 70.Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. MDPT/Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Debreczeni Tibor: Kreatív játékok. Bp., Ferenczi Anna: Zenevár. Zenei játékkönyv. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő, p. 73.Gabnai Katalin: Drámajátéktár. Első gyűjtemény. Bp. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő p. (Drámapedagógiai füzetek 1.) 74.Ivasivka Mátyás: Cserkészek játékoskönyve. Bp p. (Cserkészvezetők kiskönyvtára 2.) 75.Játékiskola. szerk. Petrás Anna. BMK p. 76.Játékkoszorú. Szerkesztett játékok gyermekeknek. Vál., szerk. Gabnai Katalin. Bp Múzsák. 130 p. (Színjátszók kiskönyvtára 223.) 77.Játékkönyv. Szerk. Kaposi László SZÍNHÁZI FÜZETEK/IV. Marczibányi/MDPT, Játéklexikon. szerk. Burger András - Pálos Miklós. Bp Ifj. Lapkiadó. Bp p.

20 79.Jó játék a szójáték. Nyelvi fejtörők, mesefeldolgozások. szerk. Tóth Kornélia. A tatai Városi Művelődési Központ kiadványa p. 80.Kalapács János: Tesztek - nektek. Játékos önismeret fiataloknak. Bp. Háttér k Kisné, Polyák Erzsébet: Mesevásár. Bábjátékok óvodásoknak, alsótagozatosoknak. Bp. Múzsák, p. 82.Lajtha László - Molnár Imre: Játékország. Bp p. Reprint. 83.Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák köt. szerk. Gágyor József. Bp Gondolat k. 84.Nyitva van az aranykapu. Játék, bábjáték, színjáték. szerk. Debreczeni Tibor. Bp Múzsák. 297 p. 85.Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve. Múzsák p. 86.Padisák Mihály - Padisák Judit: Minden napra egy játék. Bp Múzsák. 501 p. 87.Pásztory Attila - Rákos Etelka: Iskolai és népi játékok. Bp p. 88.Sümegi Józsefné: Óvodai beszédfejlesztő játékok. Bp OPI 77 p. 89.Trencsényi László - Váradi István: Gyerekek, évszázadok, kalandok. Történelmi játékok módszertani gyűjteménye. Bp Ifj. Lapkiadó. 282 p. 90.Ünnepigéző. Játékok, versek, szerkesztett műsorok általános iskolásoknak. szerk. Gabnai Katalin. Bp. Múzsák p. (Színjátszók kiskönyvtára) 91.Vargha Balázs: Szeretnél játszani? Játékok 10 éven aluliaknak. Bp Múzsák p.

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tánc és dráma tantárgyi program

Tánc és dráma tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tánc és dráma tantárgyi program 2010. TÁNC ÉS DRÁMA AJÁNLÁS A Tánc és dráma a Művészetek műveltségi terület egyik modulja, amely sajátos,

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Dráma és tánc tantárgyi program

Dráma és tánc tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Dráma és tánc tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/AJTP és

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9.

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. évfolyama számára A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: PAMMERNÉ FEHÉRVIZI MÁRTA könyvtáros PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola

DRÁMAPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: PAMMERNÉ FEHÉRVIZI MÁRTA könyvtáros PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola DRÁMAPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: PAMMERNÉ FEHÉRVIZI MÁRTA könyvtáros PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola Játék közben az erkölcsök őszintébben nyilatkoznak meg. (Quintilianus) 1.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szakvagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szakvagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: 2011-2012 Félév: II. félév I. Általános információk

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Dráma az Arany János Programban 9. évfolyam, 36 óra

Dráma az Arany János Programban 9. évfolyam, 36 óra Dráma az Arany János Programban 9. évfolyam, 36 óra A tehetséggondozó programoknak egyik legfontosabb alapelve, hogy a gyermekek fejlesztése nem korlátozódhat csupán képességeik fejlesztésére, hiszen a

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata SZÍN-KÖR szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika SZÍN-KÖR 2.. A tematika sablon sorai az összesítő táblázat számozásához

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Csoportos játék és megjelenítés

Csoportos játék és megjelenítés DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA. Drámajáték a nevelésben és az oktatásban

STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA. Drámajáték a nevelésben és az oktatásban STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA Drámajáték a nevelésben és az oktatásban 1. A drámajáték fontossága A drámajáték egy olyan pedagógiai módszer, amely igen fiatal és kevésbé ismert. A szakmai források és véleményem

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

5. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

5. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.13.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.13. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.13. alapján 5. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE DRÁMA ÉS TÁNCBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE DRÁMA ÉS TÁNCBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE DRÁMA ÉS TÁNCBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek Ember és társadalom KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós

Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. ill. 11. és 12. évfolyama számára A dráma és tánc tanítása olyan művészeti

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv

DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY MUNKATERVE

SZIVÁRVÁNY MUNKATERVE SZIVÁRVÁNY SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR MUNKATERVE 2013. / 2014. Készítette: Miléné Fényi Györgyi szakkörvezető Kinek kaloda, kinek fészek Ne a gyermekre, a gyermekbe tekints Játszó és alkotótársak vagyunk, hogy

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport)

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) A projekt adatai: Intézmény: Évfolyam: Csoport témája: Projektgazdák: Vetési Albert Gimnázium nyelvi előkészítő évfolyam Veszprém (20. csoport) Csík Andrea Kun

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben