Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja"

Átírás

1 SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997

2 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi irányelvek Tánc és dráma modulját 5. és 7. évfolyamon beépítettük tantervünkbe. Mit tanuljanak a gyerekek az iskolában? Mit és hogyan tudunk a legjobban tanítani? Újra át kell gondolnunk ezeket a kérdéseket mindnyájunknak, annak érdekében, hogy a pedagógiai dokumentumok szükséges modernizálását meghaladóan, a valóságosan ható pedagógiai folyamatokba is hatékonyan, újítóan legyünk képesek beavatkozni. A NAT kiegészítéseképpen kiadták a 23/1997. (VI.4.) MKM rendelethez csatolt mellékletet : A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei - címmel, mely általános fejlesztési elveket tartalmaz, és a helyi tanterveket a minimális teljesítmények szintjén szabályozza. Ezen dokumentum alapján kezdődhetett meg az enyhe fokban értelmi fogyatékos, vagy korszerűbb megfogalmazásban a tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai helyi tantervének kidolgozása. E dokumentum megállapítja, hogy az iskolák a helyi tanterveiket egészítsék ki azokkal a fejlesztő programokkal, amelyek a hatékonyabb társadalmi beilleszkedést szolgálják és a kulturális környezet okozta hátrányokat ellensúlyozzák. Kiemeli a kommunikáció problémakörét, a kapcsolatfelvétel és - fenntartás hiányosságait, az együttműködés és a kapcsolatépítés zavarait, mint a tanulók teljesítményét akadályozó tényezőket. Világszerte tapasztalható, hogy az iskola egyre inkább elszakad a mindennapi élettől, a tanulók problémavilágától, és egyoldalúan az ismeretátadás mind zsúfoltabb színterévé válik. Az iskolai rendszer a teljes személyiség értékelése helyett jószerivel az intellektuális teljesítmények kiemelt kezelésére és jutalmazására összpontosít. Holott megszűnt az iskola monopolnak mondható helyzete a tudáselosztás területén, az utca, a tömegkommunikáció immár állandó kihívás az iskola számára. Hazánkban is, mint a legtöbb országban, az utóbbi évtizedekben a családi nevelés hatása csökkent. Megváltozott a család életmódja, a szülőknek kevesebb idejük, lehetőségük van, hogy gyermekeikkel együtt legyenek. Rosszabb a helyzet az enyhe értelmi fogyatékos gyermeket nevelő családokban. Szociológiai felmérések tanúsága szerint e családok 40 %-a anyagi, vagy környezeti ok miatt veszélyeztetett, és 30 % -ukban a szülők egyáltalán nem törődnek a gyermek otthoni és iskolai munkájával. E tendenciákból következően - társadalmi funkciójának megfelelően - az iskolának kell az eddigieknél lényegesen nagyobb nevelői szerepet vállalnia. Az iskolánkból kikerülő gyerekek nagyon hamar bekerülnek a társadalmi szerepvállalás körforgásába, egy-két év és gyermekkel a karjukon jelennek meg, munkába állnak, követelmények vannak velük szemben a viselkedéskultúra tekintetében. A célunk az, hogy az iskolából, amelyben sokféle, ki nem bontott lehetőség van még, életrevaló, képességeiknek megfelelő önmegvalósításra alkalmas emberek kerüljenek ki, akik az élettel sokoldalú kapcsolatban, másokkal kooperálva képesek létezni.

3 SZÍN-KÖR-JÁTÉK BEVEZETÉS A Szín-kör-játék rendszeres együttlét során megvalósuló, korrekciós, és terápiás célú, tudatos és tervszerű, komplex készség- és képességfejlesztés, melyben nem a produkció létrehozása az elsődleges, hanem maga a nevelési folyamat. Pedagógiai tevékenység, melynek korszerű elméletét és gyakorlatát a drámapedagógia módszertana tartalmazza. A NAT Művészetek műveltségi területében megjelenő Tánc és dráma- Drámajátékok részterület teljesen új szemléletet és ehhez kapcsolódó új tartalmakat is hozott. A drámapedagógia (a dráma) sajátos eszköz a nevelők kezében. Gyakorlatai, eljárásai az egész személyiség - az értelem, a pszichikum a fizikum, a jellem - harmonikus és differenciált fejlesztését segítik. Mivel feladatunk a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése és a kommunikáció minden formájának (verbális és nonverbális) fejlesztése, ezért egyben szocializáló tevékenység is. A jól vezetett játékok segítik a gyerekek motiválását, és a tevékenységek révén biztosítják az aktivizálást is. A gyermekek képességeiknek, fejlettségi szintjüknek megfelelően vesznek részt a folyamatokban, így tevékenységük differenciáltan illeszkedik bele a közösség munkájába. A gyakorlatok, drámajátékok természetüknél fogva segítik a testi, térbeli biztonság kialakulását, az időérzék fejlődését, az alkotóképességnek és a rugalmasabb gondolkodásnak a kialakulását, a mozgás, a beszéd tisztaságát. A folyamatos elemző munka gazdagítja az ön- és emberismeretet ( Pályaorientáció). Ezáltal növekszik a gyermekek biztonságérzete, bizonyos helyzetekben könnyebben találhatnak megoldást problémáikra. Mindezek együtt összpontosított, jól megtervezett munkára szoktatnak. A tantervi program összhangban van a NAT-ban, és a NAT kiegészítéseképpen megjelent A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei című dokumentumban megjelent elvekkel, célokkal, követelményekkel. Tantervi programunk követi azt a szemléletet, melyet az irányelvek tükröz. A NAT- Művészetek-Tánc és dráma általános fejlesztési követelményeiben az 1-6. évfolyamig meghatározott követelményeket az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára az 1-8. évfolyamú képzés végére tűzi ki célul. A NAT 7-8. évfolyam számára meghatározott általános fejlesztési követelményeinek érvényesítése - a csoportot tanító pedagógus mérlegelésének eredményeképpen - az adott tanulócsoport fejlesztési lehetőségeinek függvényében történhet, tanulónként is változhat.

4 A Szín - kör - játék tantervi program csak azok számára használható, akik megfelelő elméleti és gyakorlati múltat mondhatnak magukénak a drámapedagógia területén. A drámajáték nem azonos a gyermekszínjátszással, és nem jelenti az olvasott vagy megtekintett drámák műelemzését! A drámapedagógia személyiségre figyelő gyermekközpontú tevékenységét a játékra, cselekvésre alapozza. A játék nem cél, hanem eszköz, amelynek segítségével az egész személyiség harmonikus fejlődését segítjük elő. Nem csupán kellemes időtöltés, hanem pedagógiailag előre átgondolt folyamat, amelyben a gyakorlatok, játékok a fokozatosság elvének szem előtt tartásával - egymásra épülnek. A drámajáték folyamatos munka. A folyamat megtervezése drámapedagógiai és gyógypedagógiai-pszichológiai, szociológiai, mentális elméleti felkészültség alapján történik, s mindenképpen számol a gyerekek már meglévő tapasztalatával, kulturális forrásaival, természetes és valódi kíváncsiságával, önálló fantáziájával. A dramatikus játékok együttjátszást, közös élményt jelentenek. Az alkotójátékok cselekvést, aktivitást, empátiát, toleranciát igényelnek gyerektől, pedagógustól egyaránt. A drámajáték csoportos, közös tevékenység, amelynek kapcsán a diák és pedagógus között partneri viszony alakul ki. A foglalkozásokon a gyerekek nem passzív befogadók, hanem a dráma segítségével cselekvő részesei egy aktív folyamatnak. Céljaink az egész közösségre terjednek ki, a követelmények viszont differenciáltan érvényesíthetők. Az osztályzattal való minősítés helyébe a közösségi és egyéni értékelés lép. A pedagógus szabadságát szélesen értelmezzük: a megadott keretet, tartalmat, formát, módszert minden esetben az adott csoport összetételéhez, felkészültségéhez igazítva variálhatja. A drámapedagógia egyszersmind szemlélet és módszer, amelyet a pedagógus használni és alkalmazni tud saját szaktárgya tanításában is. Az önálló Szín-kör-játék órák a társas együttlét, a közös játék, gondolkodás olyan helyszínei, amelyeken megvalósulhat a komplex készség- és képességfejlesztés. Tantervi koncepciónk szerint a tanulók 6-14 (16) éves korukig folyamatosan találkoznak a drámajátékkal, koncentrikusan bővülő tevékenységek keretében. A Szín-kör-játék - önálló tantárgyként - 3. osztályban lép be a tantárgyi rendszerbe. Fontos, hogy bármely korosztályban kezdjük a drámajáték tanítását, mindig az alapoktól kell elindulni!

5 ÓRASZÁM Évfolyamok Heti óraszám ,5 1,5 Éves óraszám ,5 55,5 ÁLTALÁNOS CÉLOK Minden gyermek egyéni adottságainak figyelembevételével történő személyiségfejlesztés; az egyéniség kibontakoztatása, az önkifejezés lehetőségének megteremtése, s ezzel párhuzamosan közösségépítés, az egyén csoporthelyzetének segítése. A drámapedagógia módszereinek felhasználása a tanulók verbális és nonverbális, kommunikációs-, beszédtechnikai képességeinek fejlesztésére; illetve ezek beépítése valamennyi műveltségi terület eszköztárába. A társakkal végzett közös munka, játék során, az oldottabb, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben elérhető, hogy: a gyerekek őszintén nyilvánuljanak meg; a gátlásos gyerekek görcsei oldódjanak; a játszók önként fogadják el az együttműködés szabályait; önként és kedvvel, alkotóként, aktívan vegyenek részt a drámajátékban; erejükhöz, képességükhöz képest maguk is tegyenek valamit a közösségért; jobban figyeljenek önmagukra és társaikra! Az érzékelésfejlesztő játékoktól, gyakorlatoktól, azt várhatjuk, hogy: a gyerekek jobban figyeljenek környezetükre, a külső világra; nőa testi, térbeli biztonságuk, fejlődik időérzékük; növekszik esztétikai érzékenységük. A koncentrációs és memóriagyakorlatok kapcsán remélhetjük, hogy a gyerekek elmélyültebben, tartósabban képesek figyelni; az élményeket, szerzett ismereteket nem csupán befogadják, hanem meg is őrzik; kitartóbbakká válnak a munkavégzésben és képesek lesznek erőfeszítésekre is. A szituációs játékok, a kapcsolatteremtő és kapcsolattartó, kommunikációs és metakommunikációs gyakorlatok segítik a gyerekeket abban, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben eligazodjanak; kezelni és elviselni is tudják a konfliktusokat; pontosabban és árnyaltabban fejezzék ki magukat; kedvezőbben alakuljanak társas kapcsolataik; értékként fogadják el a humánus gondolkodást, szociális érzékenységet; kulturáltabbá váljon vitakészségük (érvelés, cáfolás, indoklás).

6 Az drámajátékok révén bízhatunk abban, hogy minden gyerek elfogadja és vállalja önmagát (külsejét, alkatát, gondolatait, érzelmeit, képességeit, véleményét, szándékait, tetteit); csökken mind az önelégültség, önmaguk túlértékelése, mind a kisebbrendűségi érzésből fakadó gátlás; fejlődik az önuralom, önmérséklet, önfegyelem; biztosabban el tudják helyezni saját magukat a mikro- és makro-környezetben is; társra való figyelés, a beleérző-megértő (empatikus) készség fejlődésével párosul; fejlődik a gyerekekben a mások megértésének, elfogadásának képessége, a toleráns magatartás. ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Figyelembe kell venni, hogy a teljesen különböző adottságú csoportoknak, gyermekeknek önmagukhoz képest kell fejlődést felmutatniuk! Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvetô drámai kifejezési formákat. Alakuljon ki bennük játékbátorság, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez. Ôrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes, rögtönző technikáját némajátékban és szöveges játékokban. Tudják a mindennapi élet és különböző történetek szituációit közösen elemezni. Vegyenek részt a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az elemző beszélgetésekben. Bármilyen életkorban kezdődjék is a drámajátékokkal való ismerkedés, az első munkaszakaszt, a kezdő időszakot mindenképpen a személyiség nyitása jellemzi, az érzékelés, a testi ügyesség, az együttműködés fölött érzett öröm vezérli. A későbbiek során mind nagyobb szerepet kap az együtt érző beleélés, az empátia gyakoroltatása és fejlesztése, később ezt követheti a pontos kifejezés vágyának fölkeltése. A részletes követelmények részt 3-4, 5-6, 7-8. évfolyamonkénti bontásban adjuk meg, mert úgy ítéljük meg, hogy Szín-kör-játék tantervi programunk specifikus vonásainak - figyelembe véve tanulóink sajátosságait is - ez felel meg. A tantervi program alapján a konkrét osztályra, csoportra szóló tanítási tematika, fejlesztési terv (tanmenet) feladatának tekintjük az évfolyamokra való bontást.

7 KAPCSOLATOK - Anyanyelv és irodalom - Ember és társadalom - Ember és természet -Művészetek 1.) Tánc és dráma - Hagyományőrzés - Bábjátékok 2.) Mozgóképkultúra és médiaismeret TARTALOM A tanterv minden évfolyamszakaszon ajánlott témákat, témaköröket, valamint ajánlott gyakorlatfajtákat, játéktípusokat, tevékenységi formákat tartalmaz. A felhasználható gyakorlatok, játékok bőségesek ( lásd szakirodalom ), a pedagógus választja ki, hogy az adott csoportban melyekkel kell dolgoznia. A tantervi programban tudatosan kerüljük konkrét játékok leírását, ugyanis ezeket az adott csoportra vonatkozó fejlesztési terve alapján kell a pedagógusnak saját gyakorlata és a szakirodalom alapján alkotó módon választania, adaptálnia, kialakítania. Egy-egy témakörrel, problémakörrel, hosszabb lélegzetű irodalmi anyaggal akár egész éven át foglalkozhatnak. A tanterv az alábbi egységek alapján épül fel : 1. Ajánlott témák, témakörök 2. Általános készségfejlesztés ( érzékelésfejlesztő, ritmus- és fantáziajátékok, lazító és feszültségoldó, koncentrációs és memóriagyakorlatok ) 3. Kommunikációs képességek fejlesztése ( légzésgyakorlatok, beszéd és mozgásgyakorlatok, kapcsolatteremtő és kapcsolattartó játékok, bizalom játékok, kommunikációs játékok, gyakorlatok, közösségformáló játékok ) 4. Improvizáció ( szituációs játékok, drámajátékok )

8 ÉRTÉKELÉS Az értékelés minden évfolyamon a közös játékok során végzett folyamatos megfigyelésen alapul. Az egyéni és közös megjegyzések, elemzések játék közben, a tevékenység végén mindig a gyerek érdekében a fejlesztés és megerősítés szándékával történik. Értékelhető más-más szinten, mélységben az életkori sajátosságoknak megfelelően: az együttműködő-képesség; hajlandóság mások ötleteinek elfogadására; önértékelés, értékelés képessége; döntéshozatal, felelősség a saját döntésért, a döntés következményeinek vállalása; új ötletek, megoldások felvetése; a verbális és nonverbális kifejezések használata, értése; képesség egy szerep, feladat elvállalására; jártasság és képesség különböző drámai formák használatában. FELTÉTELEK Személyi: A Szín-kör-játék órák vezetését drámapedagógiai képzésben részt vett pedagógusok, szakemberek kezében tudhatjuk biztosnak. Nagyon fontos, hogy a drámatanár rugalmas, kreatív, toleráns, a humor iránt fogékony ember legyen, aki a gyerekeket társnak tekinti, a gyerekek pedig elfogadják őt vezetőnek, és játszótársnak is. Tárgyi: A foglalkozás ideális helyszíne minden olyan osztályterem, szoba, hely lehet, ahol a gyerekek számára biztosított a mozgás, ahol lehetőség van a valódi kommunikáció megteremtését szolgáló körforma kialakítására. Ahol a megszokott osztálytermi alakzattól eltérően variálható a belső tér (mozgatható székek, szőnyeg stb.). Tanulói: a vizuális kultúra taneszközei bábkészítéshez, díszletkészítéshez, maszkokhoz. Tanári: televízió, video, (lehetőleg) videokamera, magnetofon, kazetták, filmek, paraván, irodalmi szövegek, játékgyűjtemények.

9 SZÍN-KÖR-JÁTÉK 3-4. évfolyamon Cél A nyugodt, derűs, biztonságot nyújtó légkör megteremtése: feszültségek, gátlások, szorongások oldása. Az érzékelés, a térlátás, a manuális és a kommunikációs képességek, a beszédkészség, a ritmusérzés és mozgáskultúra fejlesztése. Minél biztonságosabban igazodjanak el a gyerekek saját élethelyzetükben. A megszerzett kapcsolataikat mélyítsék el, igyekezzenek figyelni társaikra, önmagukra. Fejlődjön együttműködési képességük! A valahová tartozás, a valakikhez való kapcsolódás biztonságérzetének, élményének tudatosítása. A család, a rokoni, a baráti, az iskolai, a lakóhelyi közösségek szerepének megvilágítása. A közösségerősítés, a viselkedés és beilleszkedés, a csoporton belüli rangsor kialakulásának elfogadtatása a közös (közösségi) játékélményen keresztül (gyerekgyerek, gyerek-felnőtt kapcsolatban), művészeti tevékenységi keretben. Követelmény Vegyenek részt a közös gyakorlatokban, játékokban, feladatokban. Legyenek képesek az iskolai élethez alkalmazkodni, érezzék magukat otthonosan az iskolában. Vegyenek részt az alapszintű elemző beszélgetésekben. Egyszerű mesék eljátszása, azokban a szereplők, helyszín, kezdet és a vég felismerése. Előzmény Az 1-2. évfolyamon nem biztosítottunk külön órát a drámajátékoknak. Ez az az időszak a tanításban és a nevelésben, amikor minden percet átszínezhet és gazdagíthat a drámapedagógia, tantárgyhoz vagy szabadidős foglalkozáshoz igazodva. Az előzőekben és ezután is a tanító magatartását határozza meg a módszer, s ennek a nevelői együttlét minden pillanatában egységesnek és következetesnek kell lennie. Ellenőrizni kell, s erre a kezdő hetek játékidőszaka kiválóan alkalmas, hogy a gyerekekben a felsőbb évek elvárásainak és követelményeinek van-e mire ráépülniük. Ha nincs, az alapozáshoz kell hozzálátni.

10 Tartalom 1. Ajánlott témák, témakörök Közvetlen környezet, a család, a természet világa (növények, állatok), évszakok, időjárás; A gyerekeket általában foglalkoztató problémák (barátság, őszinteség, hazugság, családi kapcsolatok); Népköltészetből gyermekjátékok, gyermekmondókák, bölcsődalok, játékdalok; Ünnepek, családi ünnepek; Rövidebb mesék a magyar népmesegyűjteményekből; Állatmesék. 2. Általános készségfejlesztés Az általános készségfejlesztő gyakorlatok során alapozó jelleggel kerülnek sorra az érzékelő-, ritmus- és fantázia-gyakorlatok. cselekvéshez, élményhez kötve érzékelésfejlesztő gyakorlatok, játékok (hallás, látás, szaglás, ízlelés, tapintás); a látható, érzékelhető, hallható ritmus; mozgáskoordinációs gyakorlatok; fantáziafejlesztő játékok ( némajátékok, utánzójátékok, beleélés tárgyak helyébe ); ügyességi és szabályjátékok; a valós, előidézett érzékelési benyomásokhoz kapcsolódó gyakorlatok (pl.: hangok illatok színek összekapcsolása); tér- és időérzékelés; befelé forduló megfigyelés; (saját test belső hangja, ritmusa, saját testi állapot megfigyelése); mozgás, hallás, látáskoncentráció; vizuális, motorikus, verbális emlékezet edzése. Bemelegítő, lazító, ráhangoló, asszociációs gyakorlatok, játékok. Hangsúlyozott a koncentráció és a lazítás tudatos alkalmazása. Készítsük föl őket e gyakorlatok során is változó önmagukra! Törvényszerűen indítunk csoportmunkával, s csak később kérünk egyéni feladatteljesítést. Az ismerkedés időszakában nem, vagy alig korrigálunk! A tanár azonban most is, mint a későbbiek során, ezen gyakorlatok végzése közben állapítja meg, milyen szinten tudja kezdeni vagy folytatni csoportjával a munkát, kinek van szüksége esetleges korrekciós átirányításra, nagyobb segítségre, stb.

11 Az egyszerre végeztetett egyéni gyakorlatok után arra törekszünk, hogy valódi csoportmunka, jó együttműködés alakuljon ki. A gátlásosabb gyerekek elsőre nem szoktak beszállni a játékba, csak figyelnek. Ez nem lehet probléma. Idővel úgyis önként jönnek és részt vesznek benne. Az erőltetés nem lenne praktikus, csak tovább növelné az ellenállásukat, rontaná velük a kapcsolatot. 3. Kommunikációs képesség fejlesztése Beszédkészség fejlesztése: a beszédre késztetés játékai, játékos beszédgyakorlatok. A helyes légzés, hangképzés alapjait játékos beszédgyakorlatok formájában sajátítják el a gyerekek. A nagyobb jelentőségű beszédhibákat logopédus segítségével igyekszünk javítani. A beszédgyakorlatok mindig mozgásgyakorlatokkal együtt jelentkeznek! Közösségformálás, kapcsolattartás játékai : kontaktusteremtés és -tartás; csoportalakítás természetes, mesterséges formái; bizalomgyakorlatok (vakjátékok); agressziót oldó játékok. 4. Improvizáció Mímes játékok szöveg nélkül, utánzással : helyszínteremtés, életjátékok, szocializációs szerepjátékok.. Megjelenítő játékaik során dicsérettel jutalmazzuk ugyan a sikeres megnyilvánulásokat, de ezekben az években nem korrigálunk! Nem mutatjuk be előre sem a mozdulatot, sem a hangsúlyt. Megbeszélhetjük, mennyire volt pontos egy-egy megoldás, de nem erőltetjük a javítást! Sok-sok némajátékot használunk, amelyben kevesebb a mismásolási lehetőség, így igyekszünk elkerülni azt, hogy a gyerekek megfeleljenek a pedagógusnak, ahelyett, hogy kifejezni próbálnának valamit.

12 SZÍN-KÖR-JÁTÉK 5-6. évfolyamon Cél Az előző évek nyugodt, biztonságot nyújtó légkörének megőrzésével teremtődjék meg az együttes alkotómunka örömet nyújtó hangulata, jöjjön létre a valódi csoportmunka. Őrizzék meg nyitottságukat, együttműködési képességüket, továbbra is kapcsolódjanak be egyre aktívabban aközösjátékokba! A játékok során felvetett dilemmák, problémák segítségével tudjanak különbséget tenni az értékes, értéktelen emberi tulajdonságok, jó és rossz között. Az érzékelés, a térlátás, a manuális és a kommunikációs képességek, a beszédkészség, a ritmusérzés és mozgáskultúra fejlesztése. Igyekezzenek mások szándékait érteni és megérteni. Alapszinten tudják értelmezni a metakommunikáció jelzéseit. Biztosabban igazodjanak el a szűkebb és tágabb környezetükben, köznapi kommunikációs helyzetekben. Pontosabban, árnyaltabban fejezzék ki magukat. Legyenek képesek belső képeket előhívni. A közösségerősítés, a viselkedés és beilleszkedés, a csoporton belüli rangsor kialakulásának elfogadtatása. Követelmény Vegyenek részt a közös gyakorlatokban, játékokban, feladatokban. Tanári segítséggel közreműködjék aktívan a kiscsoport, az osztály önálló dráma előadásának, évfolyam, vagy iskolaszintű rendezvényének előkészítésében és megvalósításában. Rövid mesék, versek önálló elmondása, a társ meghallgatása. Erejükhöz, képességükhöz mérten maguk is legyenek részesei a közösségalakításnak. Tartalom 1. Ajánlott témák, témakörök A gyerekeket általában foglalkoztató problémák (családi kapcsolatok, szegénységgazdagság, szerelem, barátság, hűség-hűtlenség, igazság-igazságtalanság, áruláseskü, csalás, nemzeti szertartások, más népek szokásai stb.); Ünnepek; A mítoszok, mondák világa, történelmi elbeszélések, történetek; Történelmi korokhoz kapcsolható szertartások (ősi improvizatív szertartások; pl. indiánok szokásai, szertartásai); Mesére, mondára épülő drámaóra.

13 2. Általános készségfejlesztés komplex érzékelésfejlesztő játékok (pl. helyszín hangjai, színei, szaga, formái, anyagai stb.); a valós és a képzelt tér; mozgás, hallás, látáskoncentráció; vizuális, motorikus, verbális emlékezet edzése; az érzékelésfejlesztő játékok beépítése a fantáziajátékokba. Bemelegítő, lazító, ráhangoló, asszociációs gyakorlatok, játékok. 3. Kommunikációs képesség fejlesztése A testhelyzetet, mozgást, mimikát, gesztust, hanghordozást figyelő és utánzó játékok; önismeret önbemutatás társismeret; (verbális információ és közlés fogadásával, koncentrációval, testbeszéddel, érintéssel, arcjáték, tekintet, gesztus értelmezésével). Készségfejlesztés a belső látás belső csend, időérzékelés, ritmus tudatosításával. Metakommunikáció kommunikáció testbeszéd (szoborjátékok); gesztusok, jelek, jelrendszerek; beszédgyakorlatok (történetalkotás, monológ). Az eddigi beszédgyakorlatok megtartása mellett a légzéskapacitás növelésére és az egyre kifejezőbb szóbeli megnyilvánulásra törekszünk. A csoportos alkotómunkát segítő, együttműködési képességet fejlesztő játékok; önfegyelmet erősítő szabályjátékok; bizalomgyakorlatok (páros játék); társválasztó játékok. 4. Improvizáció Dramatikus készségfejlesztés szagok, hangok, színek, formák, mozgások képzeletbeli felidézése (helyszínhez, személyhez kapcsolhatóan); egy tárgy tartása, használata más-más jelentésnek megfelelően (szimbólum, szimbolikus tárgy, helyszín); járás, mozgás, testtartás kidolgozása;. hanghordozás gyakorlása, megfelelő szavak és stílus egy megadott feladat (pl. eskü, szerződés megszövegezéséhez; rítusok.

14 mímes szöveges improvizatív gyakorlatok; zenével, szöveggel, tárgyakkal; dramatikus improvizáció; életjátékok szerepjátékok (szerepcserék, ellentétek, feszültségek, szándékok értelmezése ). Atársművészetek közül a maszkos játékokat javasoljuk. Ritmushangszereket, vagy hangszerré változtatható tárgyakat adjunk a gyerekek kezébe, ez sokszor a fölös energiát és agressziót is levezeti. Fogalmak: mese, cselekmény, szándék, feszültség, fordulópont, konfliktus. Technikák, szereplők jellemzése. arc- és szemjáték ; maszkok; szöveggel, zenével, tárgyakkal közös dramatizálás. A közös dramatizálás fázisai: 1. Előkészítés. 2. Cselekményváz némajátékkal. 3. Jelenetek szöveggel. 4. A jelenet összefűzése. 5. Zenei és látványelemek. 6. Javítópróbák. SZÍN-KÖR-JÁTÉK 7-8. évfolyam Cél ( Figyelembe véve az előző évek céljait! ) Pontosabban, árnyaltabban fejezzék ki magukat, fejlődjön improvizatív készségük. Ismerjék fel és különböztessék meg érzelmeiket, indulataikat (ingerlékenység, agresszivitás, érzelmi hangulati labilitás). Legyenek képesek tartós, egyre intenzívebb figyelemre. Alapszinten ismerjék és használják a kifejezési eszközöket, technikákat, a játékformákat, drámamódokat. Ismerjék és értelmezzék a mese, helyszín, idő-tér, szereplő, szándék, cselekmény, fordulópont, feszültség, konfliktus fogalmát. Legyenek képesek különböző technikákkal (alapszint) a hősök, szereplők jellemzésére. Legyenek képesek helyzetek kollektív elemzésére. Érzékeljék és gyakorolják a mindennapi élet szituációiban jelentkező konfliktusok kezelését. Fejlődjön erkölcsi érzékük.

15 Követelmény Vegyenek részt és legyenek képesek együttműködni a közös gyakorlatokban, játékokban, feladatokban. Tanári segítséggel közreműködjék aktívan a kiscsoport, az osztály önálló dráma előadásának, évfolyam, vagy iskolaszintű rendezvényének előkészítésében és megvalósításában. Erejükhöz, képességükhöz mérten maguk is legyenek részesei a közösségfejlesztésnek. A rögtönzés szabályainak betartása. Tartalom 1. Ajánlott témák, témakörök A gyerekeket foglalkoztató problémák (érzékenység, nyitottság és zártság, durvaság, irigység, érvényesülés, a másság, kiszolgáltatottság, féltékenység, párkapcsolatok, szexualitás, manipuláció, stb.); Erkölcsi problémák, különböző döntések következményeinek feldolgozása drámán keresztül. 2. Általános készségfejlesztés komplex érzékelésfejlesztő játékok (pl. helyszín hangjai, színei, szaga, formái, anyagai stb.); a valós és a képzelt tér; mozgás, hallás, látáskoncentráció; vizuális, motorikus, verbális emlékezet edzése; az érzékelésfejlesztő játékok beépítése a fantáziajátékokba. (A készségfejlesztő gyakorlatok végeztetése során - különösen, ha már első osztálytól kezdve foglalkoznak drámajátékokkal a tanulók - kissé eltolódik a hangsúly: eddig az volt a kérdés, hogy milyen a megszemlélt, megtapintott tárgy, a fölfogott dallam, most egyre inkább az kap hangsúlyt, hogy milyen vagyok én, miközben találkozom a világ jelenségeivel, köztük természetesen a többi halandóval. Mivel ezekben az években bevallottan törekszünk arra, hogy a kifejezést pontosítsuk, sokszor egy-egy kifejezési probléma miatt nyúlunk vissza az érzékelő gyakorlatok szintjére, tehát egyre tudatosabb lesz a munkánk: azért kell pontosan érzékelnem és azért kell koncentrálnom, hogy pontosan tudjak kifejezni valamit.) Bemelegítő, lazító, ráhangoló, asszociációs gyakorlatok, játékok.

16 3.Kommunikációs képesség fejlesztése Önmaga elfogadása, önjellemzés, társjellemzés (a verbális információk közlésével fogadásával írásos és rajzos eszközökkel, szituációs játékokkal önkép, önismeret, önértékelés, önbemutatás, társismeret és a társbemutatás játékai). 4. Improvizáció belső képek előhívása készségfejlesztő gyakorlatokban, improvizációban; jellemábrázoló mozgások, testtartások; improvizáció életjátékok; közös dramatizálás; kontraszt és ritmusváltás érzékeltetése; mozgás improvizációk és gyakorlatok; némajátékok, pantomimes mozgások; a szimultán játék kiküszöbölése; szerepcserék. Az eddigi mesefeldolgozások során inkább azt jelenítették meg, mi történt a szereplőkkel. Az idő haladtával kerüljünk mind közelebb a drámai ábrázolásmódhoz. Az legyen az érdekes, hogy mit tesznek a szereplők. És még később az, hogy miért teszik azt. Az irodalmi alapanyag segítségével történő játékok, s a napi életből vett események eljátszása segítse hozzá a csoport tagjait ahhoz, hogy "rögtönítélő" kamaszságuk természetes kegyetlensége idején is képesek legyenek a nagyvonalúságra, a megbocsátásra, segítsük tisztázni érzelmi viszonyulásukat társaik, önmaguk irányába, sőt, egész társadalmunk szempontjából is. Ismerkedjenek meg a kompromisszum fogalmával, járják körül annak lehetséges módozatait különböző élethelyzetek gyakorlati elemzése révén. Segítsük hozzá őket, hogy növekvő ön- és emberismeretük révén tudják szeretni vagy legalább elfogadni saját magukat.

17 Szakirodalom ( forrásmunkák ) 1. Altern füzetek I-IV. sorozat szerk. Mihály Ottó. (ALTERN - Alternatív pedagógiák és módszerek) - Hortobágyi Katalin: Project kézikönyv. 87 p. - Jena-plan iskolák Hollandiában. 131 p. - Világkerék. Komplex művészetpedagógiai projectek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből. 140 p. - Az osztálytükörtől a falfirkáig. Módszerek (nem csak) osztályfőnököknek. 170p. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, 1991, (-) A bábjáték I-II.,Népművelési Prop. I., Bp (-) A bábjáték lélektana és pedagógiája, Néművelési Propaganda Iroda Bagdy Emőke - Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, p. (A pedagógia időszerű kérdései) 5. Benedek László: Játék és pszichoterápia. Bp A Magyar Pszichoterápiai Társaság kiadványa 6. Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában. OKI - MKM - BTF p. (Tanítók Kiskönyvtára 5.) 7. Bolton, Gavin: A tanítási dráma elmélete. MDPT/Marczibányi, A család szociálpszichiátriája. szerk. Füredi János - Dr. Buda Béla. Bp. Medicina p. 9. Csepeli György: A hétköznapi élet anatómiája. Kossuth k. Bp p. 10.Dévai Margit: Énkép-korrekció önismereti játékmódszerrel a serdülőkorban. Pest Megyei Pedagógiai Intézet. Bp p. 11.Dráma, oktatás, nevelés. Szerk.: Szauder Erik. Nemzeti Tankönyvkiadó, Drámapedagógiai Magazin. A Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája től folyamatosan, évente kétszer 13.Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László MDPT/Marczibányi, Színház és dráma a tanításban (Tanulmányok, szerk.: Szauder Erik) MDPT/Marczibányi, Dramaturgiai olvasókönyv. szerk. Duró Győző és Nánay István. Marczibányi Téri Művelődési Központ, p. (Színházi füzetek I.) 16.(-) Dramatikus nevelési program , Népm. I Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek, kísérletek. Vál. szerk. Tömöry Márta. Múzsák p. (Bábjátékos oktatás) 18.Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. ford. László János. Bp. Gondolat, p. 19.Freinet - dolgozatok. Szerk. Lengyel Péterné. OPI p. 20.Gabnai Katalin: Állatosdi, MÓRA Gabnai Katalin: Drámajátékok. SZÍNHÁZI FÜZETEK/III. Marczibányi /MDPT, 1993 és A gordiuszi csomó. Szöveggyűjtemény diákoknak és tanároknak. IFA Gordon, Thomas: P.E.T. A szülői eredményesség tanulása. A Gordon-módszer. ford. F. Várkonyi Zsuzsa, Bp. Gondolat, p. 24.Gordon, Thomas: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. ford. Gorzó Andrea. Gondolat, p. 25.(-) Gyermekdramaturgiai tanulmányok I-II., Népm. I Játék, játékosság az óvódás gyermek tevékenységében. Játékpedagógiai Tanácskozás, Hajdúböszörmény. szerk. Kovács György p.

18 27.Juharosné Molnár Piroska: Pedagógiai bábjáték. A játék sója. Kecskemét, p. Az Erdei Művelődési Központ kiadványa 28.Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Rejtjelek. Hogyan beszélnek vágyaink és törekvéseink. Interart. Szorobán k. Bp p. 29.Kissné, Haffner Éva: Játékra nevelés a gyógypedagógiai óvódban. Bp. OPI p. (Gyógypedagógiai továbbképzés könyvtára 33.) 30.Kozéki Béla: Személyiségfejlesztés az iskolában. Békés Megyei Pedagógiai Intézet, p. 31.Laing, Ronald David: Beszélgetések gyerekekkel. ford. Ferencz Győző. Bp. Helikon p. 32.Lake, Tony: A magány. Miért alakul ki és hogyan küzdhető le. ford. Takácsy Gizella. Park k p. (Hétköznapi pszichológia) 33.Lengyel Pál: Színházasdi. Bp. Móra p. Kuckószínház. Mesejátékok Lázár Ervin művei alapján. 34.Levi, V.: Az önismeret művészete. ford. Láng Rózsa. Bev. Bagdy Emőke. Gondolat, p. 35.Machková, Eva: Dramatikus játékok és improvizációk. ford. Dusza István. Bratislava, p. 36.Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerülőutak a lelki életben. Magyar Pszichoterápiai Társaság, p. 37.Mérei Ferenc: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből. Bp. Akadémiai k p. 38.Mérei Ferenc: "... vett a füvektől édes illatot". Művészetpszichológia. Bp Múzsák. 250 p. 39.Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok. Bp. Tankönyvkiadó, p. 40.Mezei Éva: Játsszunk színházat! Bp., Montágh Imre: Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve; 42.Montágh Imre: A tiszta beszéd. Népművelési Propagandairoda, Molnár V. József: A nap arca. A gyermekrajzok üzenetei. Örökség könyvek Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Bp. Múzsák p. 45.Moskovszky Éva: Játék és világkép. in: Forrás 17. évf sz. 46.Neelands, Jonothan: Dráma a tanulás szolgálatában. MDPT/Marczibányi, Nem csak munkával él az ember. A nem létfontosságú tevékenységek. Tanulmányok. Szerk. J. Cherfas, R. Lewin. Bp Gondolat. 48.Niedermüller Péter: Játék és kultúra. A néprajzi megközelítés lehetősége. In: Forrás 17. évf szám 49.Papp Ágnes: Mit, kinek, hogyan? Kommunikációs gyakorlatok. Nemzeti Szakképzési Intézet. Polifon k Pease, Allan - Garner, Alan: Szó-beszéd. A társalgás művészete. ford. Dáczer Éva. Park k p. (Hétköznapi pszichológia) 51.Peseschkian, Nossrat: A tudós meg a tevehajcsár. Keleti történetek, nyugati lelki bajok. Bp. Helikon k p. 52.Reformpedagógiai olvasókönyv. szerk. Trencsényi László. Bp p. A Magyar Drámapedagógiai Társaság kiadványa. 53.Rogers, Carl: Encounter csoportok. Bp Magyar Pszichológiai Társaság. 226 p. 54.Rudas János: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. Bp. Gondolat p.

19 55.Shaw, Phyllis M.: Barátkozni jó! Hogyan játsszunk gyermekeinkkel és mikor ne? ford. Falvay Mihály. Bp Gondolat. 237 p. 56.Szabadságra nevelés. Rudolf Steiner pedagógiája. Képek és tudósítások a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalomról. Írta és összeállította: Frans Carlgren és Arne Klingborg. Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány. Bp p. 57.Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet- Európában. Bp. Akadémiai k p. (Néprajzi tanulmányok) 58.Szekszárdi Ferencné: Konfliktusok az osztályban. Tankönyvkiadó Személyiségfejlesztés. Kiad. a Közműv. Háza és a Magyar Népművelők Egyesületének Mentálhigiénés Szakmai Szervezete p. 60.Tanulmányok a gyermekszínházról. szerk. Földényi F. László. Magyar Színházi Intézet. Bp p. 61.Tolnai Kata: Drámatanítás az általános iskola nyolcadik osztályában. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Gödöllő, Petőfi Műv. Központ p. (Drámapedagógiai füzetek 2.) 62.Tolnai Mária: Dráma és nevelés. Korona Kiadó, Tornyai Magda - Karacs Mária - Fóti Péter: A drámajáték a korszerű nevelés eszköze. in: Neveléselmélet és Iskolakutatás 1987/4. 64.Trencsényi Borbála: Anyanyelv és kommunikáció. AKG KIADÓ, Budapest, Tunyogi Erzsébet: A gyógyító játék. Bp. Pannon k p. 66.Újvári Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások. A Bihari Múzeum kiadványa. 4. kötet. Debrecen - Berettyóújfalu, p. 67.A vers szószólói. Vál. szerk. bev. Bőhm Edit. Bp. Múzsák p. Szemelvénygyűjtemény. 68.Watzlawick, Paul - Weakland, John, H. - Fisch, Richard: Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. ford. Pap Mária. Bp. Gondolat k p. Játékgyűjtemények 69.Add tovább! Játékgyűjtemény. 3. kiadás, 1996, Kandy Kiadó, Veszprém 70.Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. MDPT/Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Debreczeni Tibor: Kreatív játékok. Bp., Ferenczi Anna: Zenevár. Zenei játékkönyv. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő, p. 73.Gabnai Katalin: Drámajátéktár. Első gyűjtemény. Bp. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő p. (Drámapedagógiai füzetek 1.) 74.Ivasivka Mátyás: Cserkészek játékoskönyve. Bp p. (Cserkészvezetők kiskönyvtára 2.) 75.Játékiskola. szerk. Petrás Anna. BMK p. 76.Játékkoszorú. Szerkesztett játékok gyermekeknek. Vál., szerk. Gabnai Katalin. Bp Múzsák. 130 p. (Színjátszók kiskönyvtára 223.) 77.Játékkönyv. Szerk. Kaposi László SZÍNHÁZI FÜZETEK/IV. Marczibányi/MDPT, Játéklexikon. szerk. Burger András - Pálos Miklós. Bp Ifj. Lapkiadó. Bp p.

20 79.Jó játék a szójáték. Nyelvi fejtörők, mesefeldolgozások. szerk. Tóth Kornélia. A tatai Városi Művelődési Központ kiadványa p. 80.Kalapács János: Tesztek - nektek. Játékos önismeret fiataloknak. Bp. Háttér k Kisné, Polyák Erzsébet: Mesevásár. Bábjátékok óvodásoknak, alsótagozatosoknak. Bp. Múzsák, p. 82.Lajtha László - Molnár Imre: Játékország. Bp p. Reprint. 83.Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák köt. szerk. Gágyor József. Bp Gondolat k. 84.Nyitva van az aranykapu. Játék, bábjáték, színjáték. szerk. Debreczeni Tibor. Bp Múzsák. 297 p. 85.Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve. Múzsák p. 86.Padisák Mihály - Padisák Judit: Minden napra egy játék. Bp Múzsák. 501 p. 87.Pásztory Attila - Rákos Etelka: Iskolai és népi játékok. Bp p. 88.Sümegi Józsefné: Óvodai beszédfejlesztő játékok. Bp OPI 77 p. 89.Trencsényi László - Váradi István: Gyerekek, évszázadok, kalandok. Történelmi játékok módszertani gyűjteménye. Bp Ifj. Lapkiadó. 282 p. 90.Ünnepigéző. Játékok, versek, szerkesztett műsorok általános iskolásoknak. szerk. Gabnai Katalin. Bp. Múzsák p. (Színjátszók kiskönyvtára) 91.Vargha Balázs: Szeretnél játszani? Játékok 10 éven aluliaknak. Bp Múzsák p.

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Tánc és dráma tantárgyi program

Tánc és dráma tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tánc és dráma tantárgyi program 2010. TÁNC ÉS DRÁMA AJÁNLÁS A Tánc és dráma a Művészetek műveltségi terület egyik modulja, amely sajátos,

Részletesebben

HELYI TANTERV Tánc és dráma

HELYI TANTERV Tánc és dráma L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Tánc és dráma 2007. Készítette: F ÜRJ K ATALIN TÁNC ÉS DRÁMA Ajánlás A Tánc és dráma a Művészetek műveltségi terület egyik modulja, amely sajátos, a hagyományos

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon T A N M E N E T A Szabadhegyi Közoktatási Központ irodalom és/vagy magyar nyelvi tanóráiba integrált tananyagához 2009/2010 Készítette: Háda Ágnes Tananyagleírás

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon T A N M E N E T A Szabadhegyi Közoktatási Központ irodalom és/vagy magyar nyelvi tanóráiba integrált tananyagához 2009/2010 Készítette: Háda Ágnes Tananyagleírás

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben