A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 VÉDELMI IGAZGATÁS VARGA PÉTER HORVÁTH LÁSZLÓ A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON THE IMPROVEMENT OF CIVIL ORGANISATIONS IN HUNGARY IN THE PAST TWO DECADES Rövid történeti áttekintés. A nonprofit szervezetek tevékenységének alakulása az 1990-es éveket követıen. Az állami feladatok egy részének civil szervezetekhez történı átadása. A civil kezdeményezések eredményessége, helye, szerepe a társadalmi feladatok teljesítésében. Egy civil szervezet (a Polgári Védelmi Szövetség) tevékenységének vázlatos bemutatása. Címszavak: társadalom, civil szervezetek, Polgári Védelmi Szövetség, közhasznú alapítványok. The strengthening role of NGOs in Hungary during the last two decades. Brief historical overview. Activity of Non-governmental Organizations (NGO) after the '90s. Delegation of previously state provided tasks to NGOs. Efficiency, place and role of civil initiatives in society, how do NGOs contribute to address social issues. Schematic presentation of an organization's activity (Civic Defense Alliance). Headwords: society, Non-govermental Organizations, Civic Defense Alliance, foundations of public utility. Történeti elızmények Az 1980-as évek végétıl megindult társadalmi, politikai átalakulással megteremtıdtek a hazai civil szervezetek újjáéledésének és új szervezetek alakulásának az alapvetı feltételei. Hazánkban is, mint a többi közép- és kelet-európai egypártrendszerő országban a kezdeti idıszakban alig volt lehetıség klasszikus értelemben vett civil szervezet alapítására, és csak késıbb az utolsó idıszakban, amikor politikai pártokat még nem lehetett létrehozni, közcélú szervezetek már alakulhattak. 63

2 A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE A rendszerváltoztatást követıen azonban a politikai és gazdasági szerkezet átalakulásával gyökeresen megváltoztak a körülmények. Különvált az állami és piaci szektor és szükségessé vált, hogy olyan társadalmi igényeknek a megoldásában, amelyre sem az állami, sem a piaci szektor nem igazán alkalmas, egy harmadik non-profit szektor épüljön ki. A megváltozott társadalmi struktúrában tulajdonképpen igényként is jelentkezett, hogy néhány területen egyes feladatok megoldásában a civilek által létrehozott szervezetek tevékenyen közremőködjenek, esetleg teljesen át is vegyenek olyan munkaterületeket, amelyeket a rendszerváltoztatást megelızıen állami, vagy társadalmi szervek, illetıleg ilyen irányítású és fenntartású intézmények láttak el. A rendszerváltoztatás sok minden más mellett azt is jelentette, hogy felülvizsgálva az állami feladatok körét, a társadalmi tevékenység több területén építettek az emberek részvételére olyan módon is, hogy teret engedtek egyes feladatok megoldásában az állampolgárok által létre hozott ún. civil szervezeteknek. Szükségesnek tartom azt is megjegyezni, hogy a civil szervezetek tevékenységénél az emberi oldal sem elhanyagolható körülmény. A szervezetet létrehozó emberek részérıl a tevékenység úgy jelentkezik, hogy szeretnének valamilyen hasznos munkával hozzájárulni egyes, általuk is fontosnak tartott feladat megoldásához. A gazdasági keretek, és a társadalmi viszonyok azonban, eltérı lehetıségeket biztosítottak a közösség számára tenni akaró embereknek. A fejlett piacgazdaságok kialakulásáig tulajdonképpen csak olyan segélyezı szervezetek jöttek létre, amelyek a kiszolgáltatott és nélkülözı rétegeket igyekeztek segíteni, lényegében elsısorban karitatív jellegőek voltak (árvaházak, szegényházak és kisebb önsegélyezı, önképzı csoportok). Természetesen kérdés az, hogy a létrejött civil szervezetek milyen hatékonysággal képesek az elérendı társadalmi célok megvalósítására. Kuti Éva szerint a civil szervezetek hatékonyságát még senki nem vizsgálta, így nem is bizonyíthatta tudományos módszerekkel. 1 A különbözı társadalmakban az irányító állam jellegébıl következıen nagyon eltérı súlyt kaphatnak az emberek azon törekvései, hogy öntevékenyen segítsék, szervezzék a társadalom feladatainak, szükségletei kielégítésének egyes területeit. A civil tevékenykedés ott érvényesülhet, ahol e tekintetben partnerként kezeli a hatalom a polgárokat. Az uralmi viszonyok túlsúlya, a diktatórikus hatalom nem nagyon enged teret a civil 1 Kuti Éva: A nonprofit szervezet szerpe a kilencvenes évek magyar társadalmában és gazdaságtanában; Közgazdasági Szemle, XLIII. évfolyam október

3 VÉDELMI IGAZGATÁS kezdeményezésnek, az alattvaló nincs olyan helyzetben, hogy komoly súllyal kezdeményezıen közremőködhessen. Az antidemokratikus államokban is jelen van ugyan a civil szféra valamennyire, ez azonban csak látszólagosan alapul valóságban igazi önkéntes polgári kezdeményezésen, többnyire a hatalom gyakorlói által erısen manipulált és a külsı világ elıtti kedvezıbb kép mutatására szolgál. (Ilyenek voltak a hitleri Németországban mőködı, és a volt szocialista országokban létezett civil szervezetek döntı többsége is.) Az állampolgári aktivitás, az önkéntes szerepvállalás a társadalmi tevékenység különbözı területein csak a demokratikus berendezkedéső államokban teljesedhet igazán ki, csak ilyen körülmények között szolgálhatja a közösség által is méltányolható célokat. A társadalmi élet különbözı területein a civil tevékenység a polgári társadalmak kialakulását követıen kapott szerepet, és a demokratikus rendszerek kiteljesedésével párhuzamosan erısödött meg. Megfigyelhetı, hogy idıvel a fejlett polgári demokratikus államok és a civil szervezeteik között hatékony és jól szabályozott együttmőködés alakult ki. A demokratikus államok sajátosságaikat is tükrözıen építenek a civil szféra közremőködésére a társadalmi feladataik jelentıs területein, és ezzel egyidejőleg különbözı eszközeikkel megteremtik a lehetıséget ezen szervek létrehozásához és eredményes mőködtetéséhez. Ideális esetet feltételezve a demokratikus polgári állam segíti a polgárait abban, hogy öntevékenyen a saját szervezeteikkel részt vegyenek a társadalmi feladatok jobb színvonalú teljesítésében, oly módon, hogy ez az állami költségvetést egyidejőleg bizonyos mértékben kímélje is. Teljesen természetes, hogy csak akkor szabad az államnak anyagilag is hozzájárulni a civil tevékenységhez, ha valamilyen társadalmi feladat ezen keresztül olcsóbban, vagy színvonalasabban oldható meg. Alapul véve, hogy az állami berendezkedés jellege és a gazdasági szerkezet fejlettsége alapozza meg a civil szféra súlyát, természetesen a demokratikus nyugat-európai polgári államokban alakultak ki legkorábban a civil szervezetek létrejöttének és a mőködésének a feltételei. Általánosan elfogadott nézet lett, hogy egyes társadalmi feladatok civil szervezésben, civil közremőködéssel hatékonyabban és jobban megoldhatóbb, mint az állami irányítás keretében, vagy a piaci (szabad versenyes) szektorban. Elsı sorban a szociális, a kulturális, az oktatási területen néhány feladat a polgárok bevonásával színvonalasabban, az igényekhez jobban igazodva és gazdaságosabban volt elvégezhetı. Viszonylag korán jelentkezett a pol- 65

4 A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE gári államok megerısödését követıen az az igény is, hogy az állampolgárok biztonsága érdekében is tevékenykedjenek civil csoportok, szervezetek. Elsısorban a háborús vagy katasztrófahelyzetekre való felkészítés, az ilyen körülmények közötti védelmi, ellátási feladatok segítését célozták egyes civil szervezetek létrehozásával, mőködtetésével megoldani. A honvédelem területén létrejött civil szervezetekkel kapcsolatosan meg kell említeni feltétlenül, hogy azok tükrözik a feladat jellegébıl következı sajátosságokat, és nem ezek a szervezetek minden vonatkozásukban tipikusan civil szervezetek. A polgároknak alapvetı igényük a biztonságuk iránti igény, így a háborús helyzeteket megelızıen, vagy ilyen idıszakokban szükséges volt az államnak ezen feladata megoldását polgári közremőködéssel segíteni. Ezt az állami feladatot azonban nem lehetett, és ma sem lehet civilesíteni, hiszen ezen a területen az állami irányítás, kontroll nem hiányozhat. Mindezekkel együtt is helye van még ilyen jellegő feladatnál is a civil közremőködésnek, civil szervezetek útján, hiszen a biztonság minden állampolgárnak igénye, így a feladat terjedelmébıl következıen jól csak az állampolgárok bevonásával és egyes civil szervezetek mőködésére építve lehet megoldani. A második világháború elıtt, 1937-ben létrejött hazánkban Légoltalmi Liga, mintegy taggal. A szakirodalomban megjelent munkák szerint a Liga katonai irányítás és felügyelet alatt állt. A Liga önkéntesei a lakosság felkészítését, a megelızı védelmi feladatok szervezését végezték. A hazai nagy múltú civil szervezetek közül utalnunk kell még a 125 éve megalakult Önkéntes Tőzoltó Mozgalomra és a Vöröskereszt szervezetre. (A történelem folyamán legkorábban az egyházak, vallási intézmények keretében kezdıdött a közösséghez tartozók önkéntes, jószolgálati tevékenységére is építve olyan csoportok kialakulása, létrehozása, amelyek tagjai elsısorban karitatív tevékenységükkel, de az oktatás, a kultúra, a szociális gondoskodás terén is mőködve igyekeztek segíteni a rászorulóknak. A korábbi háborúk alatt hazánkban és más országokban is a sebesültek ápolásában nagy szerepük volt például a nıi szerzetesrendekhez tartozó apácáknak.) 66 A civil szervetekre vonatkozó szabályozás Napjainkban, hazánkban ugyanúgy, mint más fejlett demokratikus berendezkedéső államban az igény is fokozottabban jelentkezik a civil szervezetek bevonására a társadalmi feladatok megoldásánál, és a 90-es évek

5 VÉDELMI IGAZGATÁS elejére megalakították azokat a jogszabályokat, amelyek az alapot szolgáltatják ezen szervezetek létrehozásához. Mindkét oldalról az állami és a polgári oldalról is egyaránt kialakult a törekvés egyes feladatok megoldásának átrendezésére, úgyhogy azok a továbbiakban a civil szférába kerüljenek. A civil szervezetek létrejöttéhez a jogalkotás terén mérföldkınek tekinthetjük az egyesülési jogról szóló évi II. törvényt, (a továbbiakban: törvény vagy Etv.) továbbá a Polgári Törvénykönyvnek az alapítványra (a közalapítványra) vonatkozó módosítását, kiegészítését. Az Etv. az Alkotmánnyal összhangban leszögezi, hogy az egyesülési jog mindenkit megilletı alapvetı szabadságjog, melynek zavartalan gyakorlása hazánkban biztosítva van. Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra a törvényben rögzítettek szerint, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy részt vegyen a mások által létesített szervezetek mőködésében. Az egyesülési jognak a közösségi érdekeket szem elıtt tartva a korlátait is rögzíti a törvény. A jogszabály kimondja továbbá, hogy Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alkotmány 2. -ának (3) bekezdését, nem valósíthat meg bőncselekményt, és bőncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 2 Szorosan ide kapcsolódik a következı rendelkezés is: Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erıszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetıleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult, és egyben köteles fellépni. 3 A törvény az elızıeken túl még azt is kimondja, hogy az egyesülési jog alapján létrehozott társadalmi szervezet elsıdlegesen gazdasági vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható. Lényegében ez a tiltó szabály rögzíti a társadalmi szervezetek non-profit jellegét. Még egy további tilalmat is tartalmaz a törvény, nevezetesen azt, hogy nem lehet az egyesülési jog alapján fegyveres szervezeteket létrehozni. Fı szabályként a törvény úgy határozza meg, hogy az elızıekben leírt garanciális szabályokat betartva társadalmi szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt. (Az Etv. a társadalmi szervezetekre vonatkozó alapvetı szabályokat határozza meg, és a társadalmi szervezetek egyes típusainak részletesebb szabályait a róluk szóló törvények rendezik.) 2 Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdése 3 Alkotmány 2. (3) bekezdés 67

6 A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE Fontos szabály, hogy a társadalmi szervezet olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezı szervezet, amely arra célra alakult, amit rögzített az elfogadott alapszabályában, céljai eléréséhez szervezi a tagjainak a tevékenységét, továbbá nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A társadalmi szervezet alapításához legalább 10 alapító tag szükséges. Az alapító tagoknak a megalakítása kimondása mellett el kell fogadniuk az alapszabályt, és meg kell választani az ügyintézı és a képviseleti szerveket is. A társadalmi szervezet nem az alapító tagoknak a döntésével, hanem a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, melyet a társadalmi szervezet megalakulását követıen kérni kell. Erre a garanciális szabályra azért van szükség, mert a nyilvántartásba vétel során a bíróságnak meg kell gyızıdnie arról, hogy az alapítás megfelelt e a törvényben meghatározott feltételeknek, és vizsgálni kell az alapszabály törvényben rögzített elemeinek a meglétét is, továbbá azt is, hogy rendelkezik e a civil szervezet a mőködéséhez szükséges vagyonnal. A vagyoni feltételek biztosításáról, a vagyon forrásairól legalább a tagdíj fizetésérıl az alapszabályban feltétlenül rendelkezni kell, ennek hiányában a bíróság megtagadja a szervezet bejegyzését. Az Etv. nem zárja ki teljesen a civil szervezetnél a gazdasági tevékenység végzésének lehetıségét, annyit rögzít, hogy elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható, hiszen ezen tilalom nélkül ne lenne határ a profitorientált és a non-profit szervezetek között. A civil szervezet a célja megvalósítását segítendıen, azzal összhangban végezhet gazdasági tevékenységet, de csak olyan mértékben, hogy ez a gazdasági tevékenysége nem lehet meghatározó súlyú, és a mőködéséhez vagyonnak döntı részben nem a gazdasági tevékenységébıl, hanem a tagjai által fizetett díjból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból és hozzájárulásaiból kell származni. A társadalmi szervezetek a tartozásaikért a saját vagyonukkal felelnek, a tagok csak a tagdíj megfizetésére kötelezhetıek, a saját vagyonukkal a szervezet tartozásaiért nem felelnek. Az Etv. mellett nagy fontosságú volt még a Polgári Törvénykönyv módosítása az alapítványra a közalapítványra vonatkozó szabályok megalkotásával. Alapítványt magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság egyaránt alapíthat tartós, közérdekő célra. A közérdekőség fogalma nincs törvényileg meghatározva, de általánosan elfogadott elvek szerint mindenképpen közérdek a társadalom egészének vagy szélesebb közösség érdekének a szolgálata. Nehezebb a helyzet annak 68

7 VÉDELMI IGAZGATÁS a megítélésénél, ha alapítványi támogatással kisszámú közösség, vagy adott esetben egyetlen ember érdekét kívánják segíteni. Az alapítványok szabályozása Az alapítványok bejegyzéséhez kiadott iránymutatás szerint olyan esetben is közérdekőnek minısíteni az alapítványi célt, ha az valakinek az emberiességi, humánus érzésbıl való támogatását szolgálja, vagy tudományos, mővészeti célkitőzését segíti elı. (Példaként az iránymutatás a pályakezdı mővész, vagy a tudományos kutató támogatását említi.) Leszögezi azonban az irányelv, hogy az alapítványi támogatás célja nem elsıdlegesen jövedelemszerzı, illetıleg vagyongyarapító jellegő, hanem az általános társadalmi a köz érdekében is álló célt szolgál. Az alapítványnak megfelelı vagyonnal kell rendelkezni a célja eléréséhez, azaz a vagyona nagyságának arányban kell állania az alapító okiratában meghatározott alapítványi célkitőzéssel. Az alapító az alapítvány vagyonát kétféle módon is meghatározhatja. Nyílt alapítvány esetében elegendı, ha az alapító a mőködés megkezdéséhez szükséges vagyont bocsátja az alapítvány rendelkezésére, és lehetıvé teszi, bárki csatlakozhasson anyagi támogatással az alapítványhoz; zárt alapítvány esetén viszont az alapítónak a cél megvalósításához szükséges teljes összeget rendelkezésre kell bocsátani, mivel ez esetben az összeg csatlakozással nem növelhetı. Az alapító az alapító okiratában kijelölheti a kezelı szervet, amely az alapítvány általános ügydöntı, ügyvezetı és képviselı szerve. Az alapítvány mőködése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. A közalapítványok Valamely közfeladat ellátása folyamatos biztosítása céljából a 2006-ban hatályon kívül helyezett Ptk. 74/G. (1) bekezdése lehetıvé tette a Országgyőlés és a Kormány, valamint a helyi önkormányzat, vagy kissebségi önkormányzat képviselıtestülete részér, hogy közalapítványt hozzon létre. (Törvény a közalapítvány létrehozását kötelezıvé tehette.) Közfeladatnak a fenti (2) bekezdése értelmében az az állami vagy helyi önkormányzati feladat minısül, amelynek az ellátásáról jogszabály alapján az államnak, vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Közalapítvány úgy 69

8 A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE is létrejöhetett, ha egy alapítvány a teljes vagyonát azonos célú közalapítvány létesítése érdekében felajánlotta az arra jogosult szervnek, az alapítójának a hozzájárulásával. Ha a közalapítványra jogosult elfogadta ezt az ajánlatot, az alapítvány alapítójával közösen hozza létre. A közalapítványra az alapítványokra vonatkozó szabályokon túl speciális szabályok is vonatkoztak. A közalapítvány kezelı szerve köteles beszámolni az alapítónak a gazdálkodásáról, és a legfontosabb gazdasági adatokat nyilvánosságra kell, hozni. Az Országgyőlés és a Kormány által alapított közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és célszerőségét az Állami Számvevıszék ellenırizte, figyelemmel arra, hogy ezeknek a közalapítványoknak a központi költségvetési keretbıl adott pénzeszközre alapozott a létesítése és a mőködése. Speciális szabály vonatkozott a közalapítvány megszüntetésére is. Az alapító kérelmére a bíróság megszüntette a közalapítványt, ha a közfeladat iránti szükséglet megszőnt, vagy más módon illetıleg más szervezet keretében az a feladat hatékonyabban volt ellátható. A megmaradt alapítványi vagyont az alapító köteles volt hasonló célra fordítani, és további garanciális szabályt is tartalmazott a Ptk., amikor elıírta, hogy minderrıl a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Jelenleg a közalapítványok alapítványként egyes megszorító szabályokkal tovább mőködhetnek, melyeket a évi LXV. törvény tartalmaz. 70 Egyéb szervezeti formák és a közhasznúság Az január 1-én hatályba lépett, a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI törvénynek (a továbbiakban: Khsz.) a célja a nonprofit szervezetek társadalmi szerepének a növelése, a közhasznú áttekinthetıbbé tétele, a közszolgáltatás terén végzett mőködésük elısegítése és az államháztartással való kapcsolatuk rendezése. A prembulumban deklarált ezen célok mindegyike alapvetı fontosságú. A Khsz.-el megteremtıdött a lehetısége annak, hogy létrejöjjön a megfelelı nonprofit szervezeti kör, amely alkalmas a közfeladatokat jobb színvonalon és hatékonyabban teljesíteni, mint azt korábban az állami, vagy önkormányzati intézmények tették. A közhasznú civil szervezeti keretek törvényi kialakítása mellett fontos volt még a gazdasági környezet szabályozása is. A közfeladat ellátásában részt vállaló civil szféra csak körültekintıen rendezett gazdasági viszonyok között tud a piac eredményes szereplıje lenni, de nem kevésbé fontos az sem, hogy a közpénzek felhasználásának kontrollját is garantálnia kell a szabá-

9 VÉDELMI IGAZGATÁS lyozásnak. A fentiekhez kapcsolódóan a Khsz. meghatározza a közhasznú szervezetek típusait, a közhasznú jogállás megszerzésének és megszőnésének a feltételeit, ezekre a szervezetekre vonatkozó mőködési szabályokat és a gazdálkodásuk rendjét, továbbá a kontrolálhatóságuk érdekében a nyilvántartásukkal, a beszámoltatásukkal és a felügyeletükkel összefüggı szabályokat. Közhasznú szervezetté minısíthetı a Magyarországon nyilvántartásba vett a) társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, b) alapítvány, c) közalapítvány, d)* 4 e) köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetıvé teszi, f) országos sportági szakszövetség, g) nonprofit gazdasági társaság, h) a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsıoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia, i) európai területi együttmőködési csoportosulás, j) nem költségvetési szervként mőködı felsıoktatási intézmény, k) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet. 5 Új elem a szabályozásban a nonprofit kft. fogalma, mely speciális cégformát a jogalkotó az (új) gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.) kifejezetten a közhasznú társaságok (a közismert rövidítéső Kht-k) kiváltására hozta létre, teljes egészében szétválasztva a közhasznúság fogalomkörét és szabályozását, az ilyenek minısíthetı szervezetek meghatározásától szabályozásától; azaz a dereguláció folyamán a Khsz-ben korábban önállóan nevesített fenti szervezeti forma megszőnt. A Gt. átmeneti szabálya kötelezte a Kht.-kat, hogy június 30-áig társ asági szerzıdésük módosításával nonprofit korlátolt felelısségő társasággá alakuljanak át, más nonprofit gazdasági társasággá alakuljanak át, vagy határozzák el jogutód nélküli megszőnésüket. Az elızıekben felsorolt szervezetek a közhasznú, vagy a kiemelten közhasznú jogállásukat a nyilvántartásba vételükkel jegyzik meg. 4 hatályon kívül helyezve; korábban Közhasznú Társaság 5 A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI törvény 2. (1) bekezdése 71

10 A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE A Khsz. rögzíti, hogy mit tekinthetünk közérdekő tevékenységnek: c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következı a szervezet létesítı okiratában szereplı cél szerinti tevékenységek: 1. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mőemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 12. emberi és állampolgári jogok védelme, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 16. fogyasztóvédelem, 17. rehabilitációs foglalkoztatás, 18. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése ideértve a munkaerı-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euro-atlanti integráció elısegítése, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások, 21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, 23. bőnmegelızés és az áldozatvédelem; 6 6 A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI törvény 26. c) pontja 72

11 VÉDELMI IGAZGATÁS A közhasznúsági minısítést csak akkor kaphatja meg a kérelmezı civil szervezet, ha szervezet létesítı okirata szerint ez a tevékenység a szervezet cél szerinti tevékenysége. Ezzel a megszorítással akarta a jogalkotó, hogy valamely szervezetet kizárólag az elınyök megszerzése végett hozzanak létre. Az állam ugyanis különbözı kedvezményeket biztosít a nonprofit szektor számára, ezzel azok tevékenységét. Az állami (önkormányzati) segítség a fentiekben részletezettek szerint civil szervezetek kedvezıbb adózói státusza, ami különbözı aszerint, hogy az adott civil szervezet tevékenysége a közérdek szempontjából mennyire jelentıs. A közhasznú szervezetek (valamint azok támogatói és az igénybevevık) egyes esetekben mentesülnek az adó- (illeték- vám-) fizetési kötelezettség alól. Az állami részvétel további formája, hogy egyes civil szervezeteknek a költségvetésbıl közvetlenül is forrásokat juttat. Mindehhez kapcsolódóan szükséges kiemelni, hogy ezen szervezetek (bár kiegészítı jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytathatnak) a gazdálkodásuk során elért eredményüket a létesítı okiratukban meghatározott tevékenységükre kel fordítani, azaz azzal nem rendelkezhetnek szabadon, így tagjaik között sem oszthatják szét. Feltétlenül kiemelendı a törvényi kedvezmények körébıl, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXXVI. törvény jogot ad a magánszemélyeknek arra, hogy befizetett adójuk 1%-át valamely (törvényben meghatározott körbe tartozó és feltételeknek megfelelı) szervezet részére juttassák. Kiemelkedıen közhasznú minısítést az a szervezet kaphat, amely olyan közfeladatot lát el, amelynek ellátásáról valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia. További feltétel még ehhez a minısítéshez az is, hogy a kiemelkedıen közhasznú szervezet létesítı okirata szerinti tevékenységének és a gazdálkodásának a legfontosabb adatainak a nyilvánosságra hozataláról (országos, vagy helyi sajtó útján) a létesítı okiratában részletesen rendelkezzen. A magyar polgári védelmi szövetség A kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısülı Magyar Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 1991-ben alakult újjá a Légoltalmi Liga jogutódjaként. A Szövetség megyei, települési és ifjúsági szervezetekbıl áll, regisztrált tagjainak száma körülbelül 5000 fı. A Szövetség kiemelkedı feladatának a természeti és civilizációs katasztrófák esetén a 73

12 A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE bajba jutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, az önkéntes szervezetek létrehozásában, kiképzésében, a lelki gondozásban, a segélyek elosztásában, és az önkéntes beavatkozások támogatásában történı humanitárius részvételt tekinti. 7 Több civil szervezetre is jellemzı, hatékonyságát, eredményes mőködését elısegítendı, hogy a hasonló célú civil szervezettek valamilyen formájú együttmőködést igyekszik kialakítani. Ez a Szövetség esetében is megfigyelhetı, hiszen tevékenysége során igyekszik együttmőködni a Magyar Tőzoltó Szövetséggel, a Magyar Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, és a Polgárır Szövetség szervezeteivel is. A nemzeti civil alapprogram Az állam és a civil szervezetek kapcsolatrendszerét javítandó fogadta el az Országgyőlés az a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvényt (a továbbiakban: NCA tv.). A szabályozás célja a civil szervezetek átlátható, költségvetési forrásautomatizmusra épülı, pártpolitikától mentes forrásainak biztosítása, a társadalmi szerepvállalásuk segítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás elımozdítása az állami és önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. Az Alapprogram központi költségvetési támogatást biztosít a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek mőködéséhez, tevékenységéhez. Az NCA tv. meghatározza mely célokra teljesíthetıek kifizetések: Az Alapprogramból az alábbi célokra teljesíthetık kifizetések: a) civil szervezetek mőködési támogatása; b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása; c) civil szervezeteket érintı évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történı részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elısegítı programok támogatása; 7 Orovetz István: A Magyar Polgári Védelmi Szövetség szerepe a lakosság védelmi feladatok ellátásban címő elıadás írásos anyaga 74

13 VÉDELMI IGAZGATÁS e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztı, segítı tevékenység és intézmények támogatása; g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; i) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás az Alapprogram Tanácsa (a továbbiakban: Tanács), illetve a Kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; j) az Alapprogram mőködésével kapcsolatos költségek fedezete; k) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása. 8 Az Alapprogram rendelkezésére álló források jelentıs részét (legalább 60%-át) a civil szervezetek mőködési támogatására kell fordítani. Az alapprogram bevétele négy részbıl tevıdik össze: a) évtıl kezdıdıen a központi költségvetési támogatás összege a magánszemélyek jövedelemadójaként ténylegesen befizetett összeg 1%-ából a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4. -ában megjelölt kedvezményezetteknek a tárgyévet megelızı harmadik évben benyújtott, érvényes rendelkezı nyilatkozatok alapján ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal megegyezı összeg. Az Alapprogram központi költségvetési támogatási összege évben 7700 millió forint; b) jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek önkéntes befizetései, adományai; c) költségvetési céltámogatások; d) jogszabályban meghatározott egyéb bevételek 9 Az NCA 3. -a szabályozza azt, hogy mely civil szervezetek igényelhetnek támogatást az Alapprogramtól. Az Alapprogram elvi irányító testülete a Tanács, amely meghatározza az Alapprogram mőködésének alapvetı szabályait, az Alapprogramból nyújtható támogatások rendezı elveit, valamint a pályáztatásokat végzı kollégiumok közötti forrásmegosztás arányait. 8 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 1. (2) bekezdése 9 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 2. (2) bekezdése 75

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Zárótanulmány A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Készítette: Ifjúsági Unió Szekszárd 2006. Készült A Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiumának támogatásával

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben