Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi ülés lapkıletétel Elfogadott költségvetés 2. oldal Épül a JKO üzem 2. oldal Iskolai kérdések gerjeni iskola jövıje 3. oldal Önkormányzati hírek Oktatás Népek megismerése Ködös lbionban jártak 4. oldal Ismét padban a pedagógusok IPR tréning 5. oldal Egészségünkért vizitdíjról Tájékoztatás a jelenlegi helyzetrıl 8. oldal Sport TEIT Kupa Másodszor gyıztes Gerjen 11. oldal Folytatódik a M I.-es bajnokság Jól sikerült felkészülés 12. oldal Holweiger., Béda B., Gergity..,Finszter B., Szalai F., Magó Zsuzsa testnevelı Takács R., Vajda., Csernopazov K., Drobni M., Bráz R. (cikk:a 12. oldalon.) nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! következı szám megjelenik: április 6-án Lapzárta: március 31.

2 Önkormányzati hírek Elfogadott 2007-es költségvetés 007. február 16-án tartotta 2 ülését a falu képviselı testülete. Fı napirendként a évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadása szerepelt rıl elmondható, hogy nehéz gazdasági év elé nézünk. költségvetésünk hiánya az idén valamivel alacsonyabb, mint az elmúlt évi de így is rendkívül nagy. Ennek fı oka az önkormányzati feladatok alacsony szinten történı állami finanszírozása. Itt fıleg a létszám alapján kapott állami támogatások esetében nagy a hiány. z oktatásban sajnos a gyermekeink száma alacsony, így itt nagyon nagy hiány keletkezik. Ezt ÖNHIKI támogatás igénylésével folyószámla és bérhitel igénybevételével tudjuk ellensúlyozni. Így nagy nehézségek árán de biztosított a mőködésünk. z idei évben szigorodtak az ÖHIKI támogatás igénylésének a feltételei. Csak abban az esetben vagyunk jogosultak a támogatásra, ha az oktatási intézményeinket társulás keretében tartjuk fenn. Jelen helyzetben így gondoskodnunk kell arról, hogy szeptembertıl társulási formában mőködjön az intézményünk. Ez rövidesen ki fog derülni, hogy meg kell e hoznunk ezt a döntésünket, mert felmentésért folyamodtunk az OKÉV-hez, hogy a gerjeni iskola továbbiakban is önállóan mőködjön. kérelmünk elbírálása folyamatban van. z ülésen mindenki érezte, hogy kényszerpályán vagyunk. Két út áll elıttünk. z egyik, hogy teljesen alávetjük magunkat a jelenlegi helyzetnek, s minden területen viszszaveszzük a kiadásainkat, és egy vegetáló mőködésre állunk be a fejlesztések, a támogatások teljes elvonásával csökkentjük a hiányt. másik út, hogy minden erınkkel, energiánkkal elıre menekülünk, pályázunk, a támogatásokból segítjük a fizetıképességünket, vonzóvá teszzük a települést, és bízunk a beköltözıkben. Ez egy nagyon rögös nehéz út és a vége még nem is látszik, de polgármesterként az utóbbira tettem javaslatot. Ebben e rendkívül nehéz gazdasági helyzetben, a hivatalban dolgozó 2 fı pályázatírót a támogatásuk lejárta után felvettük, és megpróbáljuk az önálló, és a sokkal nehezebb utat. mennyiben ez az út nem járható, akkor azt hiszem, marad egy olyan önkormányzati mőködés, amelyben nem sokat kell gondolkozni, hiszen az intézmények csak részben mőködnek a faluban és a lehetıségeink központilag behatárolódnak. Ez a fajta önkormányzás más típusú faluvezetıt igényel. többség, amellett tette le a voksát, hogy induljunk neki a nehezebb útnak. - Polgármester - Mi lesz veled gerjeni komp? T ettük fel magunknak a kérdést sokadszor a februári testületi ülésen. 3 év óta folyamatosan napirenden szerepel a kérdés, amióta a szekszárdi Duna híd átadásra került. Ingyen adjuk a kompot a bérlınek, és az állami támogatás, valamint Kalocsa támogatása (összesen Ft) sem elegendı az egész éves mőködtetéshez. Bevétel nem jelentkezik az önkormányzatnál, a bérlı is csak nullára tudja kihozni a mőködést. Ezért a jövıben felmerülı felújítási, karbantartási költségeket senki nem tudja magára vállalni. Így megfogalmaztuk, hogy készítsük elı az értékesítését a kompnak. bérlıvel egyeztettünk, nekiindul az évnek. mennyiben sikerül évközben eladni a X. évfolyam 3. szám március Ünnepélyes alapkıletétel árcius 14-én ünnepélyes alapkı elhelyezé- M sével kezdetét veszi a JKO fémárugyár II. üzemének gerjeni építése. Ezen a napon lesz a Paksi tomerımő Rt által létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési lapítvány kuratóriumának ülése Kalocsán. Így a teljes kuratórium jelen lesz az alapkı elhelyezésekor. Ez azért fontos, mert az induló lökést az alapítvány adta akkor, amikor 31,7 millió forinttal támogatta a gerjeni építést. több mint egy éves elıkészítés, engedélyezés, és sok-sok tárgyalás után a megvalósítás fázisába lépett az üzem építése. Munkaügyi Központ, a paksi ESZI iskolával közösen kompot, akkor a bérlı és az önkormányzat elszámolnak egymással. Több dologban is reménykedünk még. z autóutak így a szekszárdi hídra vezetı M9 fizetıssé válnak majd a teherautók számára, így lehet, hogy néhányan a kompot választják. Február 17-én német befektetıkkel jártuk a falut, és többek között a komp vételét üzemeltetését is érintettük. Ebbe a szalmaszálba is belekapaszkodunk, s egy anyagot állítottunk össze, amelyben bemutatjuk a kompot, a kikötıt és egyéb lehetıségeket. Összefoglalva: a komp március közepén beindul, úgy hogy az értékesítés napirenden van. Keressük a potenciális vevıket, lehetıség szerint úgy, hogy esetleg a mőködés is fennmaradjon. mennyiben ez nem lehetséges, akkor a komp eladása után, a kompközlekedés megszőnik. Ha ez bekövetkezik az egész kikötı, révház üzemeltetését, fenntartását, karbantartását újra kell gondolni. Egyszóval, a komp jövıje bizonytalan, sıt a legnagyobb esélye a mőködés megszőnésének van. molnár JKO üzem látványterve megkezdte a gerjeni dolgozók kiválogatását és képzését, akik közül az elsı tíz már áprilisban elkezdheti a betanulást a szekszárdi telephelyen. Számunkra nagyon kedvezı hír, hogy az üzem 60 fı számára biztosít munkát helyben. De az még inkább bíztató, hogy az épület tervei anynyiban módosultak, hogy a kiszolgáló létesítmények öltözık, mosdók, zuhanyzók 200 fı számára készültek. Bízunk abban, hogy hosszabb távon ez a létszám talál magának munkát az üzemben. z épület több mint 2100 m 2 a bekerülési költsége pedig közel 250 millió forint. - mj -

3 Iskola kérdések 2007-es költségvetés tárgyalásakor az ülésen az iskola, és az óvoda pedagógusai is jelen voltak. Ezt az indokolta, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben a gerjeni általános iskola jelentıs átalakulás elıtt áll. z elsı és leggyorsabban bekövetkezı változás amennyiben a jogszabályok addig nem változnak 2007 szeptember 1-tıl az iskola társulási formában mőködhet tovább. Ennek jogszabályi indoka az, hogy az a 3000 fı alatti önkormányzat nem igényelhet ÖNHIKI támogatást, amelyik önállóan tartja fenn az iskolát. ÖNHIKI támogatás nélkül a falu mőködésképtelen, így a társulás lehet az egyedüli kiút. Ez azt jelenti, hogy vélhetıen Dunaszentgyörggyel társul az iskola, vagyis közös intézményként mőködik tovább. két iskolából jogilag egy, társult iskola jön létre, amelyik két telephelyen oktat. Ebben az esetben az iskola költségvetése átkerül a dunaszentgyörgyi önkormányzat költségvetésébe. Egy igazgató lesz, a gerjeni igazgató pedig tagintézmény vezetıvé válik. Szeptember 1-tıl senki sem vesz észre semmi változást, hiszen a gyerekek 1-8 osztályig ugyan úgy Gerjenben járnak. Ebben az esetben az állam plusz támogatást ad gyermekenként a fenntartáshoz. z oktatási törvény módosítása viszont a jelenlegi jogszabályok alapján 2008 szeptember 1-tıl jelentıs változtatásokat hoz. Kt. 26. (3) bekezdése kimondja, hogy "z alapító okirat szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola, másik nyolc évfolyammal mőködı általános iskola vagy legalább hat Önkormányzati hírek évfolyammal mőködı gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. E rendelkezések alkalmazásában nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben - az alapító okiratban meghatározottak ellenére - egymást követı két tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik évfolyamon".ez kiegészítve a Kt X. évfolyam 3. szám március (3) bekezdése értelmében a fenntartónak augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskolájának tagintézménnyé történı átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok - e törvényben meghatározottak szerinti - iskolafenntartás nélkül történı megoldásáról. Már a 2006/2007. tanévtıl kezdıdıen vizsgálni kell, hogy indult-e a létszámhatárnak megfelelı hetedik és nyolcadik évfolyam az általános iskolában. hetedik és nyolcadik évfolyamon indított osztályokat, csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám ötven százalékát, azaz a 15 fıt. törvény elıírja, hogy a létszámok vizsgálatánál a tényleges tanulói létszámot kell figyelembe venni, tehát a sajátos nevelési igényő gyermekeket is 1 fınek kell tekinteni. bban az esetben, ha a helyi önkormányzat mindezek alapján nem tud gondoskodni a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola tagintézménnyé történı átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (továbbiakban: OKÉV) engedélyével tovább mőködtetheti az iskolát. z OKÉV az általános iskola székhelye szerint illetékes többcélú kistérségi társulás, és a megyei közigazgatási hivatal bevonásával dönt. továbbmőködési engedély iránti kérelmeket január 31-ig lehet benyújtani a területileg illetékes OKÉV Regionális Igazgatóságához. (Postára adás dátuma szerint.) Kt augusztus 31-i határidı lejárta után nem teszi lehetıvé, hogy az olyan általános iskola, amelynek kevesebb, mint nyolc évfolyama van OKÉV engedély nélkül önállóan továbbmőködjön. Sajnos Gerjenben jelenleg a két egymást követı tanévben nem indul a 7. és 8. osztályban 15 fıs osztály így szeptember 1-tıl 6 évfolyamos iskolaként mőködhetünk. Január 31-ig beadtuk a kérelmünket az OKÉV-nek, hogy továbbra is önállóan szeretnénk mőködni, függetlenül a létszámhatároktól. mennyiben megkapjuk a felmentést társulnunk sem kell. Fı indokunk a kérelemben az volt, hogy most épül egy üzem amely jelentısen csökkenti a munkanélküliséget. z üzem mellett 54 belterületi építési telek van, amelynek a közmővesítését az önkormányzat meg akarja oldani. z üzem építésével 11 telek azonnal közmővesíthetı. z üzem bıvítése várható így a telkek beépülésével kalkulálunk és megpróbálunk szociális bérlakás építésre is pályázni. Így a munkahely mellett lakást is tudnánk biztosítani a fiataloknak, akiknek a gyermekeik ide járhatnának iskolába, illetve óvodába. Ez természetesen 2-3 év múlva valósulhat meg. Ha az iskolánkat addig 6 évfolyamosra csökkentjük akkor kevésbé leszünk versenyképesek. z a véleményünk hogy az intézményeink a felújításoknak köszönhetıen, korszerőek, alkalmasak az oktatásra,valamint a faluba munkahely települ, amely pozitív hatással van a családokra, a gyermekvállalásra és a beköltözık számának növelésére. z Önkormányzat minden megtesz, hogy ezt elısegítse. Jelenleg az OKÉV kezében van a sorsunk. zt gondolom, hogy ez a bizonytalan helyzet nem kedvez az oktatásnak, de azt hiszem, hogy csak higgadt fejjel vagyunk képesek érvelni, és a véleményünket elmondani. Remélem, hogy az oktatásra fordított energiánk nem vész kárba, és ésszerősítésekkel mőködhetünk tovább. Bár azt is be kell vallani, hogy jelenleg a jogszabályok szerint szeptemberétıl 6 évfolyamos iskolaként mőködhetünk, ha nem lesz 7.- ben és 8.-ban legalább 15 gyerekünk. Molnár József

4 -4 X. évfolyam 3. szám március Oktatás Ködös lbionban jártunk z iskola diákönkormányzata más népek megismerése elnevezéső ismeretterjesztı elıadás sorozatot tervezett az idei tanévre. Ezen elıadásokat a diákok tartják társaik részére, mindig egy-egy országot bemutatva. novemberi spanyolországi utazást követıen február 6-án a Ködös lbionban jártak a diákok. z ötödik osztály mutatta be Nagy-Britanniát társaiknak. harcát és a híres erkély jelenet egy részletét. Ezt követıen négy helyszínen ismerkedhettek nglia történelmével, építészetével, kultúrájával, közte a Beatles együttessel, filmekkel, ismert z angolkeringı lépéseit is bemutatták vállalkozó diákok ngliának köszönhet a világ: emeletbusz, medve kucsma, matchbox. Természetesen a foci sem maradhatott ki, ha már ngliában jártak. Hallhattak a futball történetérıl, szabályairól, és a nagy angol futballcsapatokról is a tanulók, majd maguk is vetélkedhettek. Fel kellett ismerni az angol csapatok mezeit, valamint labdával dekázni is kellett. Végül az angolkeringıvel ismerkedhettek meg a gyerekek, diák társaik bemutatásában. Öt órakor természetesen, angol szokásoknak megfelelıen, a délutáni teára került sor, ahol a tea mellé a szülık álltak, eredeti angol receptbıl készített teasüteményt is fogyaszthattak a gyerekek, a vetélkedın megszerzett pennykkel fizetve. - máté - Kapulettek és a Montaguk harca délután az angol irodalom bemutatásával kezdıdött, ahol részleteket láthattak a diákok a Rómeó és Júlia címő drámából, Láthatták a két ellenségeskedı család fiataljainak angol regényhısökkel. Győrők Ura címő filmbıl részletet is láthattak az érdeklıdı diákok. Megismerhették a tanulók azokat a tárgyakat melyeket Szépen beszélt magyarul F gyerekek bemutatták a híres építményeket is. ebruár 20-án Szekszárdon került megrendezésre a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny Tolna megyei fordulója. megmérettetésen két gerjeni iskolás, Máté Fanni és Benke Dalma vett részt. Fanni a huszonegy tanuló közül az elsı helyezést érte el, így bejutott a területi dön- tıbe. Dalmát is megdicsérték és bíztatták, hogy a jövıben ı is szép eredményeket érhet el ilyen versenyeken.

5 Ismét tanultak a tanárok M int arról már tavaly novemberi számunkban hírt adtunk, iskolánk tanárai a Jövı bennünk él! címő HEFOP pályázat, a halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrációs nevelésének kialakításához, a tanulók felzárkóztatásához szükséges feladatok megvalósítására íródott. Oktatás E tevékenység elsajátítása érdekében pedagógusainknak három tanfolyamot is el kell végezniük. Október hónap folyamán a Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés címő 30 órás tréningen vettek részt, februárban és március elején pedig az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) tanfolyamot végezték el pedagógusaink két hétvégén. oktatást két bátai pedagógus Fait Józsefné és Péter lbertné tartotta. 30 órás tréning keretében a pedagógusok bıvítették ismereteiket az IPR-rel kapcsolatos feladatokról. Elkészítették az Iskolai önértékelés címő tanulmányt, mely elemzi a jelenlegi helyzetet, és értékeli az eddigi tevékenységet, valamint célokat és feladatokat határoz meg a jövıre nézve. - máté X. évfolyam 3. szám március Olvasni tanulnak az elsısök IKCS tréning Bátán és Gerjenben Kenessey lbert Által á n o s I s k o l a é s Napköziotthonos Óvoda, a HEFOP es pályázat keretében Bátán járt. program lényege a kooperatív tanulás, mint tanítási módszer elsajátítása, volt, melyet egy kreatív képesség és készségfejlesztı játékos vetélkedı keretében ismerhettünk meg. mi iskolánkon kívül Tengelic és természetesen Báta is képviselte magát, s egy kellemes délután keretében ismerhettük meg a partnereket, z elsıs gyerekek akik ismerkednek a betőkkel egy ismeretlen világba juthatnak el. Mindent maguk fedezhetnek fel, de ezt segíteni kell kézzel fogható élményekkel. Olvastunk a múzeumról, ahol sokan még nem jártak, így jött az ötlet, hogy tegyünk egy kirándulást a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba, ahol februárban idıszaki kiállításon megtekintettük variációk hat lábra címő tárlatot. Február 14-én ehhez a kiállításhoz kapcsolódott egy kézmőves foglalkozás, ahol a tanulók maguk készíthettek egy bogarat. míg a bogarak száradtak visszamentünk az emeletre az állandó kiállításra a tolnai táj évezredei az ıskorról a honfoglalásig, a gyerekeknek nagyon tetszett, hogy itt mindent megfoghattak, megmozgathattak, felpróbálhattak. z idı sajnos gyorsan eltelt, s nekünk sietni kellett a buszhoz. Ez szintén egy újabb élmény volt a gyerekeknek, akik a tömött távolsági buszra még életükbe nem szálltak. S az is tetszett nekik, hogy az elágazóban át kellett szállni. Sikeresen hazaérkeztünk a 20 tanulóval és a 20 épen maradt bogarakkal, amik most is a gyerekek polcain emlékeztetnek a kirándulásunkra és az olvasmányunkra. Köszönet Hazné Genye nitának, aki segített a kirándulás szervezésében. Fenyvesné Szabó Krisztina akivel az iskolai szegregáció csökkentését kívánjuk megvalósítani, a pályázaton elnyert anyagi forrásból. tréningen alkalmazott módszerek rávilágítottak, arra a tényre, hogy az oktatásba, ezen kívül a szülık, és a pedagógusok közötti együttmőködésre szükség van, ahhoz hogy a tanulók érdekeit képviseljük. tréning második fordulójára Gerjenben került sor február 22-én. - Csesznegi ndrea -

6 IKCS tréning Baján skolánk, Báta és Tengelic I községek iskoláival közösen a HEFOP ıs pályázati kiírásra egy projektet nyújtott be, amihez sikerült támogatást nyerni. projekt tervei között szerelt az is, hogy a település társadalmi környezetébıl, különbözı területeken dolgozó vagy tevékenykedı emberek képzéseken vesznek részt. z egyik ilyen képzés Baján zajlott február 9-11 között. képzés címe: Fenntartói kötelezettségek; egyenlı bánásmód a közoktatásban. program célja az, hogy a helyi önkormányzatok, iskolafenntartók, a települési döntéshozók ismereteit bıvítse a hátrányos helyzető, illetve roma gyerekek körülményeivel kapcsolatban, valamint támogassák az iskolák pedagógiai munka minıségeit emelı törekvéseiket (integrált oktatás, egyenlı bánásmód). képzést az Ec-Pec alapítvány két munkatársa tartotta. Csoportunk 22 fıbıl állt. Oktatás Összetételét tekintve sok területrıl képviseltettük magunkat - pedagógusok, önkormányzati képviselık, polgármesterek, CKÖ tagok, szociális és oktatási vonalon dolgozó emberek. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a trénereinktıl, valamint csoporttársainktól egymás településeirıl, a népességrıl, különbözı pedagógiai módszerekrıl és azok alkalmazásáról. hátrányos megkülönböztetés témakörében helyzetgyakorlatokat végeztünk, illetve több riportfilmet is megnéztünk, és a látottakat megbeszéltük. képzés következtében ismereteink bıvültek, valamint olyan emberekkel találkoztunk, akiknek a tudása hasznos az iskola pedagógiai programjának végrehajtásában. Sólyáné Dávid Krisztina Nyugdíjasok rovata Pályázat nyugdíjasoknak T ájékoztatjuk a gerjeni lakosokat, hogy február 15- én kedvezı pályázati felhívás jelent meg. Magyar Nemzeti Üdülési lapítvány pályázatot hirdetett meg azon nyugdíjasok számára, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek. z lapítvány által nyújtott támogatások, a szociálisan hátrányos helyzetőek, kikapcsolódását, pihenését és rekreációját kívánják biztosítani. Pályázat kiemelkedı lehetıség, hogy testi-lelki felfrissülésünkhöz, ezért. fenti célok érdekében a Magyar Üdülési lapítvány az alábbi pályázatokat hirdeti meg: - Nyugdíjasok, és nyugdíjszerő ellátásban részesülık Ezüst Nyár címő programja keretében, melynél a támogatás teljes kerete 700 millió Ft. - fogyatékossággal élık Esély a pihenésre prioritású pályázat, ahol a keretösszeg 250 millió Ft. szakiskolai tanulók vakációs programa, melynek kerete 50 millió Ft. pályázatok benyújtásának határideje április 30. pályázat kizárólag az internetes adatlapon nyújtható be, mely a hu honlapon érhetı el pályázat elkészítésében Polgármesteri Hivatalunk is biztosítja segítségét X. évfolyam 3. szám március Nyugdíjas Érdekszövetség Hírei Borverseny F ebruári összejövetelünk alkalmával megbeszéltük az év terveit, feladatait. Többen jelezték, hogy havonta több alaklommal is összejöhetnénk beszélgetni. Sajnos erre még nincs lehetıségünk, m i v e l n i n c s s a j á t különbejáratú klubhelyiségünk. Így csak havi egy alkalommal szervezünk összejövetelt. Reméljük a jövıben ez is megoldódik. z éves tagdíjról is határoztunk, mely maradt az évi 100 Ft. Már többen be is fizették, a könyvelés könnyebbsége érdekében kérjük, legalább fél évre fizessük be. Március 22-én 18 órától lesz a következı győlésünk, melyen megbeszéljük, az elsı negyedéves zenés összejövetelünk idıpontját is. Idén ismét lehet üdülési csekkeket igényelni. Tavaly kedvezı volt a kérelmeink elbírálása. z idén, sajnos megváltoztak a pályázati feltételek. z Egyéb feltételek és rendelkezések részben a következı szerepel: évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik a 200-ban nem nyertek el támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési lapítvány pályázata keretében. gerjeni boros gazdák immár 14. alkalommal tartják hagyományos borversenyüket. verseny idıpontja: március 10. (Helye: Gerjeni grár Kft ebédlıje.) Egy versenyzı több mintával is indulhat. Nevezni Hegyi Jánosnál lehet, cím: Vajda I. u. 57. telefon: Ezt a megyei értekezleten is megerısítették, mondván jussanak másoknak is a lehetıséghez. z önrész összege is változott, 15 és 20 ezer forintra nıtt, a csekk értéke változatlanul 40 ezer forint. Nyomtatvány nálam kapható, akinek 75 ezer forint vagy ennél kevesebb a nyugdíja, és tavaly nem részesült utalványban, meg ha a csalási kassza megengedi, és el kíván menni egy kicsit kikapcsolódni. méltányossági nyugdíjemeléshez is kapható kérelemi nyomtatvány nálam. zok kérhetik, akiknek nem éri el a nyugdíja a Ft-ot, és három éven belül nem kért emelést. Idén megmarad a 13. havi nyugdíj, bármilyen ellenkezı híreszteléssel szemben. megyei értekezleten elhangzott tervekrıl a következı összejövetelünkkor számolok be. Tehát március 17-én csütörtökön délután 6 órakor várunk mindenkit az ebédlıben. Külön meghívót nem küldünk, kérjük az itt leírtakat figyelembe venni. Jó egészséget kívánok mindenkinek, a vezetıség nevében! Molnár Gyuláné Falugazdász Minden gazdát és gazdajelöltet szeretettel várnak a rendezık!!

7 Mővelıdés-kultúra Rembrandt kiállítás REMBRNDT BIBLII TÉMÁJÚ RÉZKRCI KÉPZİMŐVÉSZETI KIÁLLÍTÁS híres holland festı bibliai ihletéső mővei az Oltalom lapítvány győjteményébıl Dr. Reisinger János irodalomtörténész gondozásában nyílt kiállítás, mely megtekinthetı a Kenessey lbert Általános Iskola folyosóján kiállítást megnyitotta Prancz Zoltán fıiskolai oktató kiállítás március 31-ig látható. Szeretettel várnak minden érdeklıdıt! X. évfolyam 3. szám március Rembrandt eredeti nevén: Rembrandt Harmenszoon van Rijn Leiden, július mszterdam, október 4 világ egyik legismertebb festıje, az egyik legjelentısebb 17. századi holland mővész Kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott. Számos önarckép főzıdik a nevéhez, összesen körülbelül száz (ha beleszámítjuk a majd 20 metszetet is). Ezekbıl megismerhetjük Rembrandtot, az embert, a kinézetét, de ami ennél jóval fontosabb képet alkothatunk az érzelmeirıl és gondolatairól is, ahogyan az ábrázolásokon a balszerencse és a bánat ráncokat szánt a homlokára. munkáinak egyik fı különlegessége a fény-árnyék játék, az erıs kontrasztok gyakori használata, amely szinte bevonja a szemlélıt a festménybe. Másik jellegzetesség a drámai, igen életszerő jelenet, amelybıl hiányzik az az erıltetett hivatalosság, amit kortársai gyakran ábrázoltak. Szintén kiemelhetı az az érzékenység, amellyel az embereket ábrázolta. nagy holland mester minden idık legkiválóbb bibliai festıje és illusztrátora volt. Biblia iránti szeretetét a szülıi házból hozta, és ez a személyes érdeklıdés végigkísérte egész életútján. Érett fejjel a mennoniták közösségéhez csatlakozott, ahogy édesanyja is e Bibliát követı közösség befolyása alatt állt. Rajzaival, rézkarcaival, lavírozott tusrajzaival és olajfestményeivel szinte az egész Bibliát feldolgozta. Csak Jézus ábrázolásaiból 11, Ábrahám, Dávid, a samáriai asszony, vagy az emmausi vacsora feldolgozásából fél-fél tucat létezik. Életmővének vezérmotívuma azonban kétségtelenül a tékozló fiú krisztusi példázatának újra és újra felvétele. 30 évesen éppúgy ehhez nyúlt, mint a halála elıtti évben, amidın híres olajfestményét megalkotta, mely ma az Ermitázsban látható. Mozi mősor: március 9. péntek 19. órakor Emelet * magyar filmdráma, 94 március 11. vasárnap 19 órakor Főrész III. *** feliratos amerikai horror 93 március 14. szerda 19 órakor Bőnügyi regény *** olasz krimi 152 március 16. péntek 19 órakor pocalypto ** feliratos amerikai dráma 130 március 18. vasárnap 19 órakor Konyec z utolsó csekk a pohárban * magyar roadmovie 102 március 21. szerda 19 órakor Átok 2. *** feliratos amerikai horror 95 március 25. vasárnap 17. órakor Híd Terabithia földjére* szinkronizált amerikai családi fantasztikus kalandfilm 94 március 28. szerda 19 órakor Lora * magyar film 115 Április 01. vasárnap 19 órakor Bőnös viszonyok** feliratos angol-amerikai dráma 120 Jegy ára: I.helyár: 500 Ft, II.helyár: 450 Ft Korhatár: * 12 éven felülieknek, ** 16 éven felülieknek!, *** 18 éven felüliek-

8 vizitdíjról február 15-tıl a háziorvosnál, fogászati rendelésen és a szakorvosinál, illetve a korházban töltött napok után 300 Ft vizitdíjat kell fizetni. 18 évnél fiatalabbaknak továbbra is ingyenesen jár az orvosi ellátás. díjat kézpénzben kell megfizetni az orvosnál illetve a kórházban. beteg a vizitdíj befizetésérıl számlát kap. 20. orvos látogatás után lehetıség lesz arra, hogy a beteg a 21. alkalomtól fizetett összeget a helyi önkormányzattól visszaigényelje. Ezért nagyon fontos, hogy a számlákat ırizzük meg!!! háziorvosi ellátást az alábbi vizitdíjak megfizetését követıen lehet igénybe venni: a praxishoz tartozó biztosítottak Ft, a körzetbe bejelentkezett tartózkodási hellyel rendelkezı biztosítottak Ft, az elızı két pontba nem tartozók Ft, a biztosított kérésére az ellátása indokoltan a rendelın kívül történik Ft, a háziorvosi ügyeleti ellátás vizitdíja Ft, Nem kell vizitdíjat fizetni: 18. élet év alatt, ha az ellátást, sürgıs szükség indokolja, kötelezı járványügyi intézkedés esetén, terhesgondozás esetén, célzott szőrıvizsgálat végzése - berendelés alapján, tartós kezelés részét képezı ellátásért, Egészségünkért Cukorbetegek, daganatos betegek, pszichiátriai betegeknél, ha az alap betegséggel kapcsolatos a kezelés, háziorvos által rendelt és a nıvér által végzett kezelésénél, vesebetegek dialízises kezelése Véralvadási rendszerének veleszületett betegségei, Térítési díj ellenében végzett vizsgálatokért és szakvéleményezésért. Továbbá tájékoztatjuk betegeinket, hogy a vizitdíj nem a háziorvos jövedelme, hanem a TB járulékhoz hasonlóan, az Egészségbiztosítónak az Országgyőlés által a törvényben elrendelt bevétele, amelyet a biztosító a háziorvosi szolgálat mőködésére fordít! vizitdíj visszaigénylésekor a 20 alkalomba a háziorvosnál és a fogorvosnál fizetett díjakat lehet beszámítani. szakrendelésen fizetet díjakat külön kell - szintén 20 alkalomig - számítani. vizitdíj fizetés aloli mentességet nem a háziorvos, hanem a jogszabályok állapítják meg. fenti adatok az eddig megjelent jogszabály alapján tájékoztató jellegő, módosítás esetén a rendelıben a faliújságon, és a helyi újságban tájékoztatást adunk! Fanta Ferencné március 12-tıl március 18-ig szabadság miatt helyettesítés lesz a háziorvosi ellátásban. március 13-án (kedd) óráig, Gerjenben március 12-én, és 14-én Dunaszentgyörgyön, az orvosi rendelıben lesz a helyettesítés. telefon: , ill. 06/ X. évfolyam 3. szám március Vigyázat csalók!!! akson ismét idıs embereket szemeltek ki a csa- P lók, akik kedvezı áron lecserélik a lakóházak csatornáit. külföldi (román) bádogos, csatornázó munkások a munka kezdetekor nagyon kedvezı árat mondanak az idıs embereknek, akik pénzspórolás reményében ráállnak a kétes üzletre. meglepetés a munka végeztével éri az idıs embereket, mivel a munkások az üzlet megkötésekor csak rész - illetve hamis információkat közölnek, így a fizetendı összeg akár a többszöröse is lehet annak, amiben a munka kezdetekor szóban megállapodtak. Ne dıljenek be! bádogosok- csatornázók csak megrendelésre mennek Önökhöz! Ha esetleg háznál keresik meg Önöket ajánlataikkal, İrjárat legyenek óvatosak, elıfordulhat, hogy csalókkal van dolguk! Ha találkoznak ilyen esettel, jelentsék be a Paksi Rendırkapitányságon a 107, 112 segélyhívó számokon illetve a 75/ telefonszámon! biztonságos közlekedésért Tisztelt Jármővezetık! Heisler Judit r. fhdgy. sajtóreferens T olna megyében évente átlagosan 90 személysérüléses közúti baleset történik ittas vezetés miatt. jármővezetık gyakran nincsenek tudatában annak, hogy szeszesital hatása alatt állnak, Elfogyasztott szeszes ital egy korsó (5 dl) sör egy vizespohár (2dl) asztali bor egy kispohár (1 dl) desszertbor fél dl vermut fél dl likır fél dl koktél fél dl konyak fél dl pálinka fél dl hubertus fél dl whisky fél dl gin fél dl rum ezért kérem tanulmányozza az alábbi táblázatot, amely öszszefoglalja, hogy egy kg súlyú felnıtt az italfogyasztás után mennyi idıvel ülhet volánhoz. Várakozási idı legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2-3 óra legalább 3 óra legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 3 óra Vigyázat! várakozási idıt befolyásolja az utolsó étkezés ideje, mértéke, testsúly, esetlegesen olyan betegség, amely hatással van a felszívódásra vagy a lebontásra. Tolna Megyei Balesetmegelızési Bizottság

9 Hirdetmény Közhasznú információk Tájékoztatom a Tisztelt Gerjeni Lakosságot, hogy március 16. és 31. napja között a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. Kéményseprı-ipari közszolgáltatást végez. Kérjük a közszolgáltatás ellátásának feltételeit biztosítani szíveskedjenek! Bejelentéseikkel az alábbi ÜGYFÉLSZOLGÁLTI IRODÁHOZ fordulhatnak: Caminus Tüzeléstechnikai Kft Szekszárd, Páskum u. 5. Tel: 74 / TÁMSZ lapítvány Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat munkájáról Tisztelt Olvasó! ngedje meg, hogy pár szóban tájékoztassuk a TÁMSZ E lapítvány szervezeti keretei között november 2. óta mőködı Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat munkájáról, szerepérıl, hivatásáról. hajléktalan embereket segítı 24 órás telefonos szolgálat több mint egy évtizede mőködik a fıvárosban, amelynek mintájára három éve pályázati forrásból az ország mind a hét régiójában megalakultak a Regionális Diszpécser Szolgálatok. szolgálat céljai a következık: - Napi 24 órában mőködı 72/ es telefonszámon elérhetı ügyeleten keresztül fogadjuk a Dél-Dunántúli Régióból azokat a hívásokat (lakossági, szakmai, stb.), információkat, jelzéseket, amik hajléktalan emberekre vonatkoznak, különösen a közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentéseket. Ezeket rögzítjük és az információkat a megfelelı helyre továbbítjuk. - Hajléktalan embereket érintı, az életveszély kockázatát magában rejtı helyzetekben (kivéve sürgısségi egészségügyi beavatkozást igénylı helyzetek Mentık ) a három megye területén (Tolna, Somogy, Baranya) a speciális krízisautók mozgósításával a helyszínen segítünk. - dományokat, felajánlásokat fogadunk a Régió egész területérıl, valamint vállaljuk, hogy ahhoz a szervezethez, szervezetekhez juttatjuk, akiknek a leginkább szüksége van rá. z igényekrıl elızetesen információkat győjtünk. - keresıszolgálat nyújt lehetıséget, hogy hajléktalanná vált régi barátokat, rokonokat, ismerısöket felkutassunk, üzenetet továbbítsunk részükre az ország egész területén. - Vezetjük az éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások üres férıhelyeinek aktuális nyilvántartását, hajléktalanellátó intézményekre vonatkozó hasznos információkat győjtünk, ezzel kapcsolatos kiadványokat szerkesztünk, terjesztünk. mennyiben Önök olyan hajléktalan emberrel, emberekkel kerülnek kapcsolatba, akinek, vagy akiknek a fentebb említett X. évfolyam 3. szám március szolgáltatásokkal segítséget tudunk nyújtani, hívják az alábbi telefonszámot: 06 72/ Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat Eladó egy négy ütemő rotakapa gumikerekekkel. Érdeklıdni lehet: Patkós István Kossuth L. u. 32., tel: Eladó egy kétfunkciós Road babakocsi megkímélt állapotban. Érdeklıdni lehet Hajdu Ildikó lkotmány u. 34. telefon: 06/ Eladók háztartási, háztáji és kerti eszközök, gépek, tárolóedények, bútorok, kellékek, építıanyagok, nyílászárók, villanytőzhely, fagyasztó és egyéb gazdasági felszerelések. Érdeklıdni lehet Haaz Ferenc Vajda I, u. 24. telefon: Szántót bérelnék! z ajánlatokat kéri: sztalos Gábor, telefon: 06/ Zsemlemorzsa 0,5 kg Ft CB étolaj 1 liter Ft CB étolaj 5 liter Ft CB tészták 0,5 kg Ft Szarvasi B rizs 1 kg Ft Exelence táblás csokik.. 79 Ft Omlós keksz 1 kg Ft Banán 1 kg Ft Mandarin 1 kg Ft Narancs 1kg Ft Citrom 1 kg Ft Fodor Balázs dok - Veszek Eladó egy Montenbike kerékpár újszerő állapotban. Érdeklıdni lehet Tóth Tímea, telefon: 06/ Eladó az dy E. u. 9. szám alatti összkomfortos családi ház, nagy telekkel, termı gyümölcsfákkal, melléképületekkel. Érdeklıdni lehet a helyszínen Török Zoltánnál, a as telefonszámon. Eladó két gyerekágy, mely heverınek átalakítható. Érdeklıdni lehet Kövesi Tibornál Szent I., u. 10. Kiskutyák, szeretı gazdit keresnek! kutyusuk ingyen elvihetık! Érdeklıdni lehet Magyar János Petıfi S. u. 32. (felsı kotori), telefon Hajdú & Kiss élelmiszer bolt ajánlata 2 literes szóda Ft 2 literes Family szörp Ft 2 literes Merka üdítık Ft Frutta gyümölcslevek Ft Italporok Ft Szeszes italok 4 cent Ft Quanto öblítık 750 ml. 299 Ft Silk öblítık 1 liter Ft Intensive mosogatószerek 1 liter Ft 100-as papír zsebkendı. 79 Ft KCIÓS termékeink a készlet erejéig kaphatóak! Élelmiszerüzletünkbe folyamatosan bıvülı színes árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Heti rendszerességgel friss zöldség és gyümölcs. Szombati napokon friss cukrászsütemények kaphatóak! Torta és sütemény rendelhetı hétvégére és családi ünnepekre! ruházati üzlet ajánlata: Megérkeztek a horgászfelszerelések! botok, horgok, orsók, damilok, villantók, ólmok, csalik, stb. Tavaszi ruhakínálatunk hamarosan megérkezik! Húsvétra könyvekkel, játékokkal várjuk vásárlóinkat!

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal.

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal. SZIGETMONOSTOR 2006. december 2007. január (XII. évf. 12. sz. XIII. évf. 1.sz.) Önkéntes tőzoltó egyesület alakul Szigetmonostor Önkormányzata a szentendrei-szigeti Önkormányzatokkal, valamint a Fıvárosi

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben