Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!"

Átírás

1 Honlapunk: X. évfolyam 3. szám INGYENES március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi ülés lapkıletétel Elfogadott költségvetés 2. oldal Épül a JKO üzem 2. oldal Iskolai kérdések gerjeni iskola jövıje 3. oldal Önkormányzati hírek Oktatás Népek megismerése Ködös lbionban jártak 4. oldal Ismét padban a pedagógusok IPR tréning 5. oldal Egészségünkért vizitdíjról Tájékoztatás a jelenlegi helyzetrıl 8. oldal Sport TEIT Kupa Másodszor gyıztes Gerjen 11. oldal Folytatódik a M I.-es bajnokság Jól sikerült felkészülés 12. oldal Holweiger., Béda B., Gergity..,Finszter B., Szalai F., Magó Zsuzsa testnevelı Takács R., Vajda., Csernopazov K., Drobni M., Bráz R. (cikk:a 12. oldalon.) nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! következı szám megjelenik: április 6-án Lapzárta: március 31.

2 Önkormányzati hírek Elfogadott 2007-es költségvetés 007. február 16-án tartotta 2 ülését a falu képviselı testülete. Fı napirendként a évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadása szerepelt rıl elmondható, hogy nehéz gazdasági év elé nézünk. költségvetésünk hiánya az idén valamivel alacsonyabb, mint az elmúlt évi de így is rendkívül nagy. Ennek fı oka az önkormányzati feladatok alacsony szinten történı állami finanszírozása. Itt fıleg a létszám alapján kapott állami támogatások esetében nagy a hiány. z oktatásban sajnos a gyermekeink száma alacsony, így itt nagyon nagy hiány keletkezik. Ezt ÖNHIKI támogatás igénylésével folyószámla és bérhitel igénybevételével tudjuk ellensúlyozni. Így nagy nehézségek árán de biztosított a mőködésünk. z idei évben szigorodtak az ÖHIKI támogatás igénylésének a feltételei. Csak abban az esetben vagyunk jogosultak a támogatásra, ha az oktatási intézményeinket társulás keretében tartjuk fenn. Jelen helyzetben így gondoskodnunk kell arról, hogy szeptembertıl társulási formában mőködjön az intézményünk. Ez rövidesen ki fog derülni, hogy meg kell e hoznunk ezt a döntésünket, mert felmentésért folyamodtunk az OKÉV-hez, hogy a gerjeni iskola továbbiakban is önállóan mőködjön. kérelmünk elbírálása folyamatban van. z ülésen mindenki érezte, hogy kényszerpályán vagyunk. Két út áll elıttünk. z egyik, hogy teljesen alávetjük magunkat a jelenlegi helyzetnek, s minden területen viszszaveszzük a kiadásainkat, és egy vegetáló mőködésre állunk be a fejlesztések, a támogatások teljes elvonásával csökkentjük a hiányt. másik út, hogy minden erınkkel, energiánkkal elıre menekülünk, pályázunk, a támogatásokból segítjük a fizetıképességünket, vonzóvá teszzük a települést, és bízunk a beköltözıkben. Ez egy nagyon rögös nehéz út és a vége még nem is látszik, de polgármesterként az utóbbira tettem javaslatot. Ebben e rendkívül nehéz gazdasági helyzetben, a hivatalban dolgozó 2 fı pályázatírót a támogatásuk lejárta után felvettük, és megpróbáljuk az önálló, és a sokkal nehezebb utat. mennyiben ez az út nem járható, akkor azt hiszem, marad egy olyan önkormányzati mőködés, amelyben nem sokat kell gondolkozni, hiszen az intézmények csak részben mőködnek a faluban és a lehetıségeink központilag behatárolódnak. Ez a fajta önkormányzás más típusú faluvezetıt igényel. többség, amellett tette le a voksát, hogy induljunk neki a nehezebb útnak. - Polgármester - Mi lesz veled gerjeni komp? T ettük fel magunknak a kérdést sokadszor a februári testületi ülésen. 3 év óta folyamatosan napirenden szerepel a kérdés, amióta a szekszárdi Duna híd átadásra került. Ingyen adjuk a kompot a bérlınek, és az állami támogatás, valamint Kalocsa támogatása (összesen Ft) sem elegendı az egész éves mőködtetéshez. Bevétel nem jelentkezik az önkormányzatnál, a bérlı is csak nullára tudja kihozni a mőködést. Ezért a jövıben felmerülı felújítási, karbantartási költségeket senki nem tudja magára vállalni. Így megfogalmaztuk, hogy készítsük elı az értékesítését a kompnak. bérlıvel egyeztettünk, nekiindul az évnek. mennyiben sikerül évközben eladni a X. évfolyam 3. szám március Ünnepélyes alapkıletétel árcius 14-én ünnepélyes alapkı elhelyezé- M sével kezdetét veszi a JKO fémárugyár II. üzemének gerjeni építése. Ezen a napon lesz a Paksi tomerımő Rt által létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési lapítvány kuratóriumának ülése Kalocsán. Így a teljes kuratórium jelen lesz az alapkı elhelyezésekor. Ez azért fontos, mert az induló lökést az alapítvány adta akkor, amikor 31,7 millió forinttal támogatta a gerjeni építést. több mint egy éves elıkészítés, engedélyezés, és sok-sok tárgyalás után a megvalósítás fázisába lépett az üzem építése. Munkaügyi Központ, a paksi ESZI iskolával közösen kompot, akkor a bérlı és az önkormányzat elszámolnak egymással. Több dologban is reménykedünk még. z autóutak így a szekszárdi hídra vezetı M9 fizetıssé válnak majd a teherautók számára, így lehet, hogy néhányan a kompot választják. Február 17-én német befektetıkkel jártuk a falut, és többek között a komp vételét üzemeltetését is érintettük. Ebbe a szalmaszálba is belekapaszkodunk, s egy anyagot állítottunk össze, amelyben bemutatjuk a kompot, a kikötıt és egyéb lehetıségeket. Összefoglalva: a komp március közepén beindul, úgy hogy az értékesítés napirenden van. Keressük a potenciális vevıket, lehetıség szerint úgy, hogy esetleg a mőködés is fennmaradjon. mennyiben ez nem lehetséges, akkor a komp eladása után, a kompközlekedés megszőnik. Ha ez bekövetkezik az egész kikötı, révház üzemeltetését, fenntartását, karbantartását újra kell gondolni. Egyszóval, a komp jövıje bizonytalan, sıt a legnagyobb esélye a mőködés megszőnésének van. molnár JKO üzem látványterve megkezdte a gerjeni dolgozók kiválogatását és képzését, akik közül az elsı tíz már áprilisban elkezdheti a betanulást a szekszárdi telephelyen. Számunkra nagyon kedvezı hír, hogy az üzem 60 fı számára biztosít munkát helyben. De az még inkább bíztató, hogy az épület tervei anynyiban módosultak, hogy a kiszolgáló létesítmények öltözık, mosdók, zuhanyzók 200 fı számára készültek. Bízunk abban, hogy hosszabb távon ez a létszám talál magának munkát az üzemben. z épület több mint 2100 m 2 a bekerülési költsége pedig közel 250 millió forint. - mj -

3 Iskola kérdések 2007-es költségvetés tárgyalásakor az ülésen az iskola, és az óvoda pedagógusai is jelen voltak. Ezt az indokolta, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben a gerjeni általános iskola jelentıs átalakulás elıtt áll. z elsı és leggyorsabban bekövetkezı változás amennyiben a jogszabályok addig nem változnak 2007 szeptember 1-tıl az iskola társulási formában mőködhet tovább. Ennek jogszabályi indoka az, hogy az a 3000 fı alatti önkormányzat nem igényelhet ÖNHIKI támogatást, amelyik önállóan tartja fenn az iskolát. ÖNHIKI támogatás nélkül a falu mőködésképtelen, így a társulás lehet az egyedüli kiút. Ez azt jelenti, hogy vélhetıen Dunaszentgyörggyel társul az iskola, vagyis közös intézményként mőködik tovább. két iskolából jogilag egy, társult iskola jön létre, amelyik két telephelyen oktat. Ebben az esetben az iskola költségvetése átkerül a dunaszentgyörgyi önkormányzat költségvetésébe. Egy igazgató lesz, a gerjeni igazgató pedig tagintézmény vezetıvé válik. Szeptember 1-tıl senki sem vesz észre semmi változást, hiszen a gyerekek 1-8 osztályig ugyan úgy Gerjenben járnak. Ebben az esetben az állam plusz támogatást ad gyermekenként a fenntartáshoz. z oktatási törvény módosítása viszont a jelenlegi jogszabályok alapján 2008 szeptember 1-tıl jelentıs változtatásokat hoz. Kt. 26. (3) bekezdése kimondja, hogy "z alapító okirat szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola, másik nyolc évfolyammal mőködı általános iskola vagy legalább hat Önkormányzati hírek évfolyammal mőködı gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. E rendelkezések alkalmazásában nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben - az alapító okiratban meghatározottak ellenére - egymást követı két tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik évfolyamon".ez kiegészítve a Kt X. évfolyam 3. szám március (3) bekezdése értelmében a fenntartónak augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskolájának tagintézménnyé történı átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok - e törvényben meghatározottak szerinti - iskolafenntartás nélkül történı megoldásáról. Már a 2006/2007. tanévtıl kezdıdıen vizsgálni kell, hogy indult-e a létszámhatárnak megfelelı hetedik és nyolcadik évfolyam az általános iskolában. hetedik és nyolcadik évfolyamon indított osztályokat, csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám ötven százalékát, azaz a 15 fıt. törvény elıírja, hogy a létszámok vizsgálatánál a tényleges tanulói létszámot kell figyelembe venni, tehát a sajátos nevelési igényő gyermekeket is 1 fınek kell tekinteni. bban az esetben, ha a helyi önkormányzat mindezek alapján nem tud gondoskodni a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola tagintézménnyé történı átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (továbbiakban: OKÉV) engedélyével tovább mőködtetheti az iskolát. z OKÉV az általános iskola székhelye szerint illetékes többcélú kistérségi társulás, és a megyei közigazgatási hivatal bevonásával dönt. továbbmőködési engedély iránti kérelmeket január 31-ig lehet benyújtani a területileg illetékes OKÉV Regionális Igazgatóságához. (Postára adás dátuma szerint.) Kt augusztus 31-i határidı lejárta után nem teszi lehetıvé, hogy az olyan általános iskola, amelynek kevesebb, mint nyolc évfolyama van OKÉV engedély nélkül önállóan továbbmőködjön. Sajnos Gerjenben jelenleg a két egymást követı tanévben nem indul a 7. és 8. osztályban 15 fıs osztály így szeptember 1-tıl 6 évfolyamos iskolaként mőködhetünk. Január 31-ig beadtuk a kérelmünket az OKÉV-nek, hogy továbbra is önállóan szeretnénk mőködni, függetlenül a létszámhatároktól. mennyiben megkapjuk a felmentést társulnunk sem kell. Fı indokunk a kérelemben az volt, hogy most épül egy üzem amely jelentısen csökkenti a munkanélküliséget. z üzem mellett 54 belterületi építési telek van, amelynek a közmővesítését az önkormányzat meg akarja oldani. z üzem építésével 11 telek azonnal közmővesíthetı. z üzem bıvítése várható így a telkek beépülésével kalkulálunk és megpróbálunk szociális bérlakás építésre is pályázni. Így a munkahely mellett lakást is tudnánk biztosítani a fiataloknak, akiknek a gyermekeik ide járhatnának iskolába, illetve óvodába. Ez természetesen 2-3 év múlva valósulhat meg. Ha az iskolánkat addig 6 évfolyamosra csökkentjük akkor kevésbé leszünk versenyképesek. z a véleményünk hogy az intézményeink a felújításoknak köszönhetıen, korszerőek, alkalmasak az oktatásra,valamint a faluba munkahely települ, amely pozitív hatással van a családokra, a gyermekvállalásra és a beköltözık számának növelésére. z Önkormányzat minden megtesz, hogy ezt elısegítse. Jelenleg az OKÉV kezében van a sorsunk. zt gondolom, hogy ez a bizonytalan helyzet nem kedvez az oktatásnak, de azt hiszem, hogy csak higgadt fejjel vagyunk képesek érvelni, és a véleményünket elmondani. Remélem, hogy az oktatásra fordított energiánk nem vész kárba, és ésszerősítésekkel mőködhetünk tovább. Bár azt is be kell vallani, hogy jelenleg a jogszabályok szerint szeptemberétıl 6 évfolyamos iskolaként mőködhetünk, ha nem lesz 7.- ben és 8.-ban legalább 15 gyerekünk. Molnár József

4 -4 X. évfolyam 3. szám március Oktatás Ködös lbionban jártunk z iskola diákönkormányzata más népek megismerése elnevezéső ismeretterjesztı elıadás sorozatot tervezett az idei tanévre. Ezen elıadásokat a diákok tartják társaik részére, mindig egy-egy országot bemutatva. novemberi spanyolországi utazást követıen február 6-án a Ködös lbionban jártak a diákok. z ötödik osztály mutatta be Nagy-Britanniát társaiknak. harcát és a híres erkély jelenet egy részletét. Ezt követıen négy helyszínen ismerkedhettek nglia történelmével, építészetével, kultúrájával, közte a Beatles együttessel, filmekkel, ismert z angolkeringı lépéseit is bemutatták vállalkozó diákok ngliának köszönhet a világ: emeletbusz, medve kucsma, matchbox. Természetesen a foci sem maradhatott ki, ha már ngliában jártak. Hallhattak a futball történetérıl, szabályairól, és a nagy angol futballcsapatokról is a tanulók, majd maguk is vetélkedhettek. Fel kellett ismerni az angol csapatok mezeit, valamint labdával dekázni is kellett. Végül az angolkeringıvel ismerkedhettek meg a gyerekek, diák társaik bemutatásában. Öt órakor természetesen, angol szokásoknak megfelelıen, a délutáni teára került sor, ahol a tea mellé a szülık álltak, eredeti angol receptbıl készített teasüteményt is fogyaszthattak a gyerekek, a vetélkedın megszerzett pennykkel fizetve. - máté - Kapulettek és a Montaguk harca délután az angol irodalom bemutatásával kezdıdött, ahol részleteket láthattak a diákok a Rómeó és Júlia címő drámából, Láthatták a két ellenségeskedı család fiataljainak angol regényhısökkel. Győrők Ura címő filmbıl részletet is láthattak az érdeklıdı diákok. Megismerhették a tanulók azokat a tárgyakat melyeket Szépen beszélt magyarul F gyerekek bemutatták a híres építményeket is. ebruár 20-án Szekszárdon került megrendezésre a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny Tolna megyei fordulója. megmérettetésen két gerjeni iskolás, Máté Fanni és Benke Dalma vett részt. Fanni a huszonegy tanuló közül az elsı helyezést érte el, így bejutott a területi dön- tıbe. Dalmát is megdicsérték és bíztatták, hogy a jövıben ı is szép eredményeket érhet el ilyen versenyeken.

5 Ismét tanultak a tanárok M int arról már tavaly novemberi számunkban hírt adtunk, iskolánk tanárai a Jövı bennünk él! címő HEFOP pályázat, a halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrációs nevelésének kialakításához, a tanulók felzárkóztatásához szükséges feladatok megvalósítására íródott. Oktatás E tevékenység elsajátítása érdekében pedagógusainknak három tanfolyamot is el kell végezniük. Október hónap folyamán a Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés címő 30 órás tréningen vettek részt, februárban és március elején pedig az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) tanfolyamot végezték el pedagógusaink két hétvégén. oktatást két bátai pedagógus Fait Józsefné és Péter lbertné tartotta. 30 órás tréning keretében a pedagógusok bıvítették ismereteiket az IPR-rel kapcsolatos feladatokról. Elkészítették az Iskolai önértékelés címő tanulmányt, mely elemzi a jelenlegi helyzetet, és értékeli az eddigi tevékenységet, valamint célokat és feladatokat határoz meg a jövıre nézve. - máté X. évfolyam 3. szám március Olvasni tanulnak az elsısök IKCS tréning Bátán és Gerjenben Kenessey lbert Által á n o s I s k o l a é s Napköziotthonos Óvoda, a HEFOP es pályázat keretében Bátán járt. program lényege a kooperatív tanulás, mint tanítási módszer elsajátítása, volt, melyet egy kreatív képesség és készségfejlesztı játékos vetélkedı keretében ismerhettünk meg. mi iskolánkon kívül Tengelic és természetesen Báta is képviselte magát, s egy kellemes délután keretében ismerhettük meg a partnereket, z elsıs gyerekek akik ismerkednek a betőkkel egy ismeretlen világba juthatnak el. Mindent maguk fedezhetnek fel, de ezt segíteni kell kézzel fogható élményekkel. Olvastunk a múzeumról, ahol sokan még nem jártak, így jött az ötlet, hogy tegyünk egy kirándulást a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba, ahol februárban idıszaki kiállításon megtekintettük variációk hat lábra címő tárlatot. Február 14-én ehhez a kiállításhoz kapcsolódott egy kézmőves foglalkozás, ahol a tanulók maguk készíthettek egy bogarat. míg a bogarak száradtak visszamentünk az emeletre az állandó kiállításra a tolnai táj évezredei az ıskorról a honfoglalásig, a gyerekeknek nagyon tetszett, hogy itt mindent megfoghattak, megmozgathattak, felpróbálhattak. z idı sajnos gyorsan eltelt, s nekünk sietni kellett a buszhoz. Ez szintén egy újabb élmény volt a gyerekeknek, akik a tömött távolsági buszra még életükbe nem szálltak. S az is tetszett nekik, hogy az elágazóban át kellett szállni. Sikeresen hazaérkeztünk a 20 tanulóval és a 20 épen maradt bogarakkal, amik most is a gyerekek polcain emlékeztetnek a kirándulásunkra és az olvasmányunkra. Köszönet Hazné Genye nitának, aki segített a kirándulás szervezésében. Fenyvesné Szabó Krisztina akivel az iskolai szegregáció csökkentését kívánjuk megvalósítani, a pályázaton elnyert anyagi forrásból. tréningen alkalmazott módszerek rávilágítottak, arra a tényre, hogy az oktatásba, ezen kívül a szülık, és a pedagógusok közötti együttmőködésre szükség van, ahhoz hogy a tanulók érdekeit képviseljük. tréning második fordulójára Gerjenben került sor február 22-én. - Csesznegi ndrea -

6 IKCS tréning Baján skolánk, Báta és Tengelic I községek iskoláival közösen a HEFOP ıs pályázati kiírásra egy projektet nyújtott be, amihez sikerült támogatást nyerni. projekt tervei között szerelt az is, hogy a település társadalmi környezetébıl, különbözı területeken dolgozó vagy tevékenykedı emberek képzéseken vesznek részt. z egyik ilyen képzés Baján zajlott február 9-11 között. képzés címe: Fenntartói kötelezettségek; egyenlı bánásmód a közoktatásban. program célja az, hogy a helyi önkormányzatok, iskolafenntartók, a települési döntéshozók ismereteit bıvítse a hátrányos helyzető, illetve roma gyerekek körülményeivel kapcsolatban, valamint támogassák az iskolák pedagógiai munka minıségeit emelı törekvéseiket (integrált oktatás, egyenlı bánásmód). képzést az Ec-Pec alapítvány két munkatársa tartotta. Csoportunk 22 fıbıl állt. Oktatás Összetételét tekintve sok területrıl képviseltettük magunkat - pedagógusok, önkormányzati képviselık, polgármesterek, CKÖ tagok, szociális és oktatási vonalon dolgozó emberek. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a trénereinktıl, valamint csoporttársainktól egymás településeirıl, a népességrıl, különbözı pedagógiai módszerekrıl és azok alkalmazásáról. hátrányos megkülönböztetés témakörében helyzetgyakorlatokat végeztünk, illetve több riportfilmet is megnéztünk, és a látottakat megbeszéltük. képzés következtében ismereteink bıvültek, valamint olyan emberekkel találkoztunk, akiknek a tudása hasznos az iskola pedagógiai programjának végrehajtásában. Sólyáné Dávid Krisztina Nyugdíjasok rovata Pályázat nyugdíjasoknak T ájékoztatjuk a gerjeni lakosokat, hogy február 15- én kedvezı pályázati felhívás jelent meg. Magyar Nemzeti Üdülési lapítvány pályázatot hirdetett meg azon nyugdíjasok számára, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek. z lapítvány által nyújtott támogatások, a szociálisan hátrányos helyzetőek, kikapcsolódását, pihenését és rekreációját kívánják biztosítani. Pályázat kiemelkedı lehetıség, hogy testi-lelki felfrissülésünkhöz, ezért. fenti célok érdekében a Magyar Üdülési lapítvány az alábbi pályázatokat hirdeti meg: - Nyugdíjasok, és nyugdíjszerő ellátásban részesülık Ezüst Nyár címő programja keretében, melynél a támogatás teljes kerete 700 millió Ft. - fogyatékossággal élık Esély a pihenésre prioritású pályázat, ahol a keretösszeg 250 millió Ft. szakiskolai tanulók vakációs programa, melynek kerete 50 millió Ft. pályázatok benyújtásának határideje április 30. pályázat kizárólag az internetes adatlapon nyújtható be, mely a hu honlapon érhetı el pályázat elkészítésében Polgármesteri Hivatalunk is biztosítja segítségét X. évfolyam 3. szám március Nyugdíjas Érdekszövetség Hírei Borverseny F ebruári összejövetelünk alkalmával megbeszéltük az év terveit, feladatait. Többen jelezték, hogy havonta több alaklommal is összejöhetnénk beszélgetni. Sajnos erre még nincs lehetıségünk, m i v e l n i n c s s a j á t különbejáratú klubhelyiségünk. Így csak havi egy alkalommal szervezünk összejövetelt. Reméljük a jövıben ez is megoldódik. z éves tagdíjról is határoztunk, mely maradt az évi 100 Ft. Már többen be is fizették, a könyvelés könnyebbsége érdekében kérjük, legalább fél évre fizessük be. Március 22-én 18 órától lesz a következı győlésünk, melyen megbeszéljük, az elsı negyedéves zenés összejövetelünk idıpontját is. Idén ismét lehet üdülési csekkeket igényelni. Tavaly kedvezı volt a kérelmeink elbírálása. z idén, sajnos megváltoztak a pályázati feltételek. z Egyéb feltételek és rendelkezések részben a következı szerepel: évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik a 200-ban nem nyertek el támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési lapítvány pályázata keretében. gerjeni boros gazdák immár 14. alkalommal tartják hagyományos borversenyüket. verseny idıpontja: március 10. (Helye: Gerjeni grár Kft ebédlıje.) Egy versenyzı több mintával is indulhat. Nevezni Hegyi Jánosnál lehet, cím: Vajda I. u. 57. telefon: Ezt a megyei értekezleten is megerısítették, mondván jussanak másoknak is a lehetıséghez. z önrész összege is változott, 15 és 20 ezer forintra nıtt, a csekk értéke változatlanul 40 ezer forint. Nyomtatvány nálam kapható, akinek 75 ezer forint vagy ennél kevesebb a nyugdíja, és tavaly nem részesült utalványban, meg ha a csalási kassza megengedi, és el kíván menni egy kicsit kikapcsolódni. méltányossági nyugdíjemeléshez is kapható kérelemi nyomtatvány nálam. zok kérhetik, akiknek nem éri el a nyugdíja a Ft-ot, és három éven belül nem kért emelést. Idén megmarad a 13. havi nyugdíj, bármilyen ellenkezı híreszteléssel szemben. megyei értekezleten elhangzott tervekrıl a következı összejövetelünkkor számolok be. Tehát március 17-én csütörtökön délután 6 órakor várunk mindenkit az ebédlıben. Külön meghívót nem küldünk, kérjük az itt leírtakat figyelembe venni. Jó egészséget kívánok mindenkinek, a vezetıség nevében! Molnár Gyuláné Falugazdász Minden gazdát és gazdajelöltet szeretettel várnak a rendezık!!

7 Mővelıdés-kultúra Rembrandt kiállítás REMBRNDT BIBLII TÉMÁJÚ RÉZKRCI KÉPZİMŐVÉSZETI KIÁLLÍTÁS híres holland festı bibliai ihletéső mővei az Oltalom lapítvány győjteményébıl Dr. Reisinger János irodalomtörténész gondozásában nyílt kiállítás, mely megtekinthetı a Kenessey lbert Általános Iskola folyosóján kiállítást megnyitotta Prancz Zoltán fıiskolai oktató kiállítás március 31-ig látható. Szeretettel várnak minden érdeklıdıt! X. évfolyam 3. szám március Rembrandt eredeti nevén: Rembrandt Harmenszoon van Rijn Leiden, július mszterdam, október 4 világ egyik legismertebb festıje, az egyik legjelentısebb 17. századi holland mővész Kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott. Számos önarckép főzıdik a nevéhez, összesen körülbelül száz (ha beleszámítjuk a majd 20 metszetet is). Ezekbıl megismerhetjük Rembrandtot, az embert, a kinézetét, de ami ennél jóval fontosabb képet alkothatunk az érzelmeirıl és gondolatairól is, ahogyan az ábrázolásokon a balszerencse és a bánat ráncokat szánt a homlokára. munkáinak egyik fı különlegessége a fény-árnyék játék, az erıs kontrasztok gyakori használata, amely szinte bevonja a szemlélıt a festménybe. Másik jellegzetesség a drámai, igen életszerő jelenet, amelybıl hiányzik az az erıltetett hivatalosság, amit kortársai gyakran ábrázoltak. Szintén kiemelhetı az az érzékenység, amellyel az embereket ábrázolta. nagy holland mester minden idık legkiválóbb bibliai festıje és illusztrátora volt. Biblia iránti szeretetét a szülıi házból hozta, és ez a személyes érdeklıdés végigkísérte egész életútján. Érett fejjel a mennoniták közösségéhez csatlakozott, ahogy édesanyja is e Bibliát követı közösség befolyása alatt állt. Rajzaival, rézkarcaival, lavírozott tusrajzaival és olajfestményeivel szinte az egész Bibliát feldolgozta. Csak Jézus ábrázolásaiból 11, Ábrahám, Dávid, a samáriai asszony, vagy az emmausi vacsora feldolgozásából fél-fél tucat létezik. Életmővének vezérmotívuma azonban kétségtelenül a tékozló fiú krisztusi példázatának újra és újra felvétele. 30 évesen éppúgy ehhez nyúlt, mint a halála elıtti évben, amidın híres olajfestményét megalkotta, mely ma az Ermitázsban látható. Mozi mősor: március 9. péntek 19. órakor Emelet * magyar filmdráma, 94 március 11. vasárnap 19 órakor Főrész III. *** feliratos amerikai horror 93 március 14. szerda 19 órakor Bőnügyi regény *** olasz krimi 152 március 16. péntek 19 órakor pocalypto ** feliratos amerikai dráma 130 március 18. vasárnap 19 órakor Konyec z utolsó csekk a pohárban * magyar roadmovie 102 március 21. szerda 19 órakor Átok 2. *** feliratos amerikai horror 95 március 25. vasárnap 17. órakor Híd Terabithia földjére* szinkronizált amerikai családi fantasztikus kalandfilm 94 március 28. szerda 19 órakor Lora * magyar film 115 Április 01. vasárnap 19 órakor Bőnös viszonyok** feliratos angol-amerikai dráma 120 Jegy ára: I.helyár: 500 Ft, II.helyár: 450 Ft Korhatár: * 12 éven felülieknek, ** 16 éven felülieknek!, *** 18 éven felüliek-

8 vizitdíjról február 15-tıl a háziorvosnál, fogászati rendelésen és a szakorvosinál, illetve a korházban töltött napok után 300 Ft vizitdíjat kell fizetni. 18 évnél fiatalabbaknak továbbra is ingyenesen jár az orvosi ellátás. díjat kézpénzben kell megfizetni az orvosnál illetve a kórházban. beteg a vizitdíj befizetésérıl számlát kap. 20. orvos látogatás után lehetıség lesz arra, hogy a beteg a 21. alkalomtól fizetett összeget a helyi önkormányzattól visszaigényelje. Ezért nagyon fontos, hogy a számlákat ırizzük meg!!! háziorvosi ellátást az alábbi vizitdíjak megfizetését követıen lehet igénybe venni: a praxishoz tartozó biztosítottak Ft, a körzetbe bejelentkezett tartózkodási hellyel rendelkezı biztosítottak Ft, az elızı két pontba nem tartozók Ft, a biztosított kérésére az ellátása indokoltan a rendelın kívül történik Ft, a háziorvosi ügyeleti ellátás vizitdíja Ft, Nem kell vizitdíjat fizetni: 18. élet év alatt, ha az ellátást, sürgıs szükség indokolja, kötelezı járványügyi intézkedés esetén, terhesgondozás esetén, célzott szőrıvizsgálat végzése - berendelés alapján, tartós kezelés részét képezı ellátásért, Egészségünkért Cukorbetegek, daganatos betegek, pszichiátriai betegeknél, ha az alap betegséggel kapcsolatos a kezelés, háziorvos által rendelt és a nıvér által végzett kezelésénél, vesebetegek dialízises kezelése Véralvadási rendszerének veleszületett betegségei, Térítési díj ellenében végzett vizsgálatokért és szakvéleményezésért. Továbbá tájékoztatjuk betegeinket, hogy a vizitdíj nem a háziorvos jövedelme, hanem a TB járulékhoz hasonlóan, az Egészségbiztosítónak az Országgyőlés által a törvényben elrendelt bevétele, amelyet a biztosító a háziorvosi szolgálat mőködésére fordít! vizitdíj visszaigénylésekor a 20 alkalomba a háziorvosnál és a fogorvosnál fizetett díjakat lehet beszámítani. szakrendelésen fizetet díjakat külön kell - szintén 20 alkalomig - számítani. vizitdíj fizetés aloli mentességet nem a háziorvos, hanem a jogszabályok állapítják meg. fenti adatok az eddig megjelent jogszabály alapján tájékoztató jellegő, módosítás esetén a rendelıben a faliújságon, és a helyi újságban tájékoztatást adunk! Fanta Ferencné március 12-tıl március 18-ig szabadság miatt helyettesítés lesz a háziorvosi ellátásban. március 13-án (kedd) óráig, Gerjenben március 12-én, és 14-én Dunaszentgyörgyön, az orvosi rendelıben lesz a helyettesítés. telefon: , ill. 06/ X. évfolyam 3. szám március Vigyázat csalók!!! akson ismét idıs embereket szemeltek ki a csa- P lók, akik kedvezı áron lecserélik a lakóházak csatornáit. külföldi (román) bádogos, csatornázó munkások a munka kezdetekor nagyon kedvezı árat mondanak az idıs embereknek, akik pénzspórolás reményében ráállnak a kétes üzletre. meglepetés a munka végeztével éri az idıs embereket, mivel a munkások az üzlet megkötésekor csak rész - illetve hamis információkat közölnek, így a fizetendı összeg akár a többszöröse is lehet annak, amiben a munka kezdetekor szóban megállapodtak. Ne dıljenek be! bádogosok- csatornázók csak megrendelésre mennek Önökhöz! Ha esetleg háznál keresik meg Önöket ajánlataikkal, İrjárat legyenek óvatosak, elıfordulhat, hogy csalókkal van dolguk! Ha találkoznak ilyen esettel, jelentsék be a Paksi Rendırkapitányságon a 107, 112 segélyhívó számokon illetve a 75/ telefonszámon! biztonságos közlekedésért Tisztelt Jármővezetık! Heisler Judit r. fhdgy. sajtóreferens T olna megyében évente átlagosan 90 személysérüléses közúti baleset történik ittas vezetés miatt. jármővezetık gyakran nincsenek tudatában annak, hogy szeszesital hatása alatt állnak, Elfogyasztott szeszes ital egy korsó (5 dl) sör egy vizespohár (2dl) asztali bor egy kispohár (1 dl) desszertbor fél dl vermut fél dl likır fél dl koktél fél dl konyak fél dl pálinka fél dl hubertus fél dl whisky fél dl gin fél dl rum ezért kérem tanulmányozza az alábbi táblázatot, amely öszszefoglalja, hogy egy kg súlyú felnıtt az italfogyasztás után mennyi idıvel ülhet volánhoz. Várakozási idı legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2-3 óra legalább 3 óra legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 3 óra Vigyázat! várakozási idıt befolyásolja az utolsó étkezés ideje, mértéke, testsúly, esetlegesen olyan betegség, amely hatással van a felszívódásra vagy a lebontásra. Tolna Megyei Balesetmegelızési Bizottság

9 Hirdetmény Közhasznú információk Tájékoztatom a Tisztelt Gerjeni Lakosságot, hogy március 16. és 31. napja között a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. Kéményseprı-ipari közszolgáltatást végez. Kérjük a közszolgáltatás ellátásának feltételeit biztosítani szíveskedjenek! Bejelentéseikkel az alábbi ÜGYFÉLSZOLGÁLTI IRODÁHOZ fordulhatnak: Caminus Tüzeléstechnikai Kft Szekszárd, Páskum u. 5. Tel: 74 / TÁMSZ lapítvány Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat munkájáról Tisztelt Olvasó! ngedje meg, hogy pár szóban tájékoztassuk a TÁMSZ E lapítvány szervezeti keretei között november 2. óta mőködı Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat munkájáról, szerepérıl, hivatásáról. hajléktalan embereket segítı 24 órás telefonos szolgálat több mint egy évtizede mőködik a fıvárosban, amelynek mintájára három éve pályázati forrásból az ország mind a hét régiójában megalakultak a Regionális Diszpécser Szolgálatok. szolgálat céljai a következık: - Napi 24 órában mőködı 72/ es telefonszámon elérhetı ügyeleten keresztül fogadjuk a Dél-Dunántúli Régióból azokat a hívásokat (lakossági, szakmai, stb.), információkat, jelzéseket, amik hajléktalan emberekre vonatkoznak, különösen a közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentéseket. Ezeket rögzítjük és az információkat a megfelelı helyre továbbítjuk. - Hajléktalan embereket érintı, az életveszély kockázatát magában rejtı helyzetekben (kivéve sürgısségi egészségügyi beavatkozást igénylı helyzetek Mentık ) a három megye területén (Tolna, Somogy, Baranya) a speciális krízisautók mozgósításával a helyszínen segítünk. - dományokat, felajánlásokat fogadunk a Régió egész területérıl, valamint vállaljuk, hogy ahhoz a szervezethez, szervezetekhez juttatjuk, akiknek a leginkább szüksége van rá. z igényekrıl elızetesen információkat győjtünk. - keresıszolgálat nyújt lehetıséget, hogy hajléktalanná vált régi barátokat, rokonokat, ismerısöket felkutassunk, üzenetet továbbítsunk részükre az ország egész területén. - Vezetjük az éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások üres férıhelyeinek aktuális nyilvántartását, hajléktalanellátó intézményekre vonatkozó hasznos információkat győjtünk, ezzel kapcsolatos kiadványokat szerkesztünk, terjesztünk. mennyiben Önök olyan hajléktalan emberrel, emberekkel kerülnek kapcsolatba, akinek, vagy akiknek a fentebb említett X. évfolyam 3. szám március szolgáltatásokkal segítséget tudunk nyújtani, hívják az alábbi telefonszámot: 06 72/ Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat Eladó egy négy ütemő rotakapa gumikerekekkel. Érdeklıdni lehet: Patkós István Kossuth L. u. 32., tel: Eladó egy kétfunkciós Road babakocsi megkímélt állapotban. Érdeklıdni lehet Hajdu Ildikó lkotmány u. 34. telefon: 06/ Eladók háztartási, háztáji és kerti eszközök, gépek, tárolóedények, bútorok, kellékek, építıanyagok, nyílászárók, villanytőzhely, fagyasztó és egyéb gazdasági felszerelések. Érdeklıdni lehet Haaz Ferenc Vajda I, u. 24. telefon: Szántót bérelnék! z ajánlatokat kéri: sztalos Gábor, telefon: 06/ Zsemlemorzsa 0,5 kg Ft CB étolaj 1 liter Ft CB étolaj 5 liter Ft CB tészták 0,5 kg Ft Szarvasi B rizs 1 kg Ft Exelence táblás csokik.. 79 Ft Omlós keksz 1 kg Ft Banán 1 kg Ft Mandarin 1 kg Ft Narancs 1kg Ft Citrom 1 kg Ft Fodor Balázs dok - Veszek Eladó egy Montenbike kerékpár újszerő állapotban. Érdeklıdni lehet Tóth Tímea, telefon: 06/ Eladó az dy E. u. 9. szám alatti összkomfortos családi ház, nagy telekkel, termı gyümölcsfákkal, melléképületekkel. Érdeklıdni lehet a helyszínen Török Zoltánnál, a as telefonszámon. Eladó két gyerekágy, mely heverınek átalakítható. Érdeklıdni lehet Kövesi Tibornál Szent I., u. 10. Kiskutyák, szeretı gazdit keresnek! kutyusuk ingyen elvihetık! Érdeklıdni lehet Magyar János Petıfi S. u. 32. (felsı kotori), telefon Hajdú & Kiss élelmiszer bolt ajánlata 2 literes szóda Ft 2 literes Family szörp Ft 2 literes Merka üdítık Ft Frutta gyümölcslevek Ft Italporok Ft Szeszes italok 4 cent Ft Quanto öblítık 750 ml. 299 Ft Silk öblítık 1 liter Ft Intensive mosogatószerek 1 liter Ft 100-as papír zsebkendı. 79 Ft KCIÓS termékeink a készlet erejéig kaphatóak! Élelmiszerüzletünkbe folyamatosan bıvülı színes árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Heti rendszerességgel friss zöldség és gyümölcs. Szombati napokon friss cukrászsütemények kaphatóak! Torta és sütemény rendelhetı hétvégére és családi ünnepekre! ruházati üzlet ajánlata: Megérkeztek a horgászfelszerelések! botok, horgok, orsók, damilok, villantók, ólmok, csalik, stb. Tavaszi ruhakínálatunk hamarosan megérkezik! Húsvétra könyvekkel, játékokkal várjuk vásárlóinkat!

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 11. szám INGYENES 2007. november Miniszteri látogatás Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter október 9-én ellátogatott a JKO Fémárugyár gerjeni üzemcsarnokának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı:

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II.

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: 2011. ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. ÜTEM) MELLÉKLET: E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám és a Meserét

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 193/2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 194/2010. (V.13.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2005. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 34/2005. (I. 27.) Tkt határozat: Tárgy: A napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: l./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 2005. augusztus 31-i ülésére J A V A S L A T A 9. ÉS 13. ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. NOVEMBER IX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl Az október 26-i soros testületi ülésen elıször tájékoztató hangzott el az

Részletesebben