Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi ülés lapkıletétel Elfogadott költségvetés 2. oldal Épül a JKO üzem 2. oldal Iskolai kérdések gerjeni iskola jövıje 3. oldal Önkormányzati hírek Oktatás Népek megismerése Ködös lbionban jártak 4. oldal Ismét padban a pedagógusok IPR tréning 5. oldal Egészségünkért vizitdíjról Tájékoztatás a jelenlegi helyzetrıl 8. oldal Sport TEIT Kupa Másodszor gyıztes Gerjen 11. oldal Folytatódik a M I.-es bajnokság Jól sikerült felkészülés 12. oldal Holweiger., Béda B., Gergity..,Finszter B., Szalai F., Magó Zsuzsa testnevelı Takács R., Vajda., Csernopazov K., Drobni M., Bráz R. (cikk:a 12. oldalon.) nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! következı szám megjelenik: április 6-án Lapzárta: március 31.

2 Önkormányzati hírek Elfogadott 2007-es költségvetés 007. február 16-án tartotta 2 ülését a falu képviselı testülete. Fı napirendként a évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadása szerepelt rıl elmondható, hogy nehéz gazdasági év elé nézünk. költségvetésünk hiánya az idén valamivel alacsonyabb, mint az elmúlt évi de így is rendkívül nagy. Ennek fı oka az önkormányzati feladatok alacsony szinten történı állami finanszírozása. Itt fıleg a létszám alapján kapott állami támogatások esetében nagy a hiány. z oktatásban sajnos a gyermekeink száma alacsony, így itt nagyon nagy hiány keletkezik. Ezt ÖNHIKI támogatás igénylésével folyószámla és bérhitel igénybevételével tudjuk ellensúlyozni. Így nagy nehézségek árán de biztosított a mőködésünk. z idei évben szigorodtak az ÖHIKI támogatás igénylésének a feltételei. Csak abban az esetben vagyunk jogosultak a támogatásra, ha az oktatási intézményeinket társulás keretében tartjuk fenn. Jelen helyzetben így gondoskodnunk kell arról, hogy szeptembertıl társulási formában mőködjön az intézményünk. Ez rövidesen ki fog derülni, hogy meg kell e hoznunk ezt a döntésünket, mert felmentésért folyamodtunk az OKÉV-hez, hogy a gerjeni iskola továbbiakban is önállóan mőködjön. kérelmünk elbírálása folyamatban van. z ülésen mindenki érezte, hogy kényszerpályán vagyunk. Két út áll elıttünk. z egyik, hogy teljesen alávetjük magunkat a jelenlegi helyzetnek, s minden területen viszszaveszzük a kiadásainkat, és egy vegetáló mőködésre állunk be a fejlesztések, a támogatások teljes elvonásával csökkentjük a hiányt. másik út, hogy minden erınkkel, energiánkkal elıre menekülünk, pályázunk, a támogatásokból segítjük a fizetıképességünket, vonzóvá teszzük a települést, és bízunk a beköltözıkben. Ez egy nagyon rögös nehéz út és a vége még nem is látszik, de polgármesterként az utóbbira tettem javaslatot. Ebben e rendkívül nehéz gazdasági helyzetben, a hivatalban dolgozó 2 fı pályázatírót a támogatásuk lejárta után felvettük, és megpróbáljuk az önálló, és a sokkal nehezebb utat. mennyiben ez az út nem járható, akkor azt hiszem, marad egy olyan önkormányzati mőködés, amelyben nem sokat kell gondolkozni, hiszen az intézmények csak részben mőködnek a faluban és a lehetıségeink központilag behatárolódnak. Ez a fajta önkormányzás más típusú faluvezetıt igényel. többség, amellett tette le a voksát, hogy induljunk neki a nehezebb útnak. - Polgármester - Mi lesz veled gerjeni komp? T ettük fel magunknak a kérdést sokadszor a februári testületi ülésen. 3 év óta folyamatosan napirenden szerepel a kérdés, amióta a szekszárdi Duna híd átadásra került. Ingyen adjuk a kompot a bérlınek, és az állami támogatás, valamint Kalocsa támogatása (összesen Ft) sem elegendı az egész éves mőködtetéshez. Bevétel nem jelentkezik az önkormányzatnál, a bérlı is csak nullára tudja kihozni a mőködést. Ezért a jövıben felmerülı felújítási, karbantartási költségeket senki nem tudja magára vállalni. Így megfogalmaztuk, hogy készítsük elı az értékesítését a kompnak. bérlıvel egyeztettünk, nekiindul az évnek. mennyiben sikerül évközben eladni a X. évfolyam 3. szám március Ünnepélyes alapkıletétel árcius 14-én ünnepélyes alapkı elhelyezé- M sével kezdetét veszi a JKO fémárugyár II. üzemének gerjeni építése. Ezen a napon lesz a Paksi tomerımő Rt által létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési lapítvány kuratóriumának ülése Kalocsán. Így a teljes kuratórium jelen lesz az alapkı elhelyezésekor. Ez azért fontos, mert az induló lökést az alapítvány adta akkor, amikor 31,7 millió forinttal támogatta a gerjeni építést. több mint egy éves elıkészítés, engedélyezés, és sok-sok tárgyalás után a megvalósítás fázisába lépett az üzem építése. Munkaügyi Központ, a paksi ESZI iskolával közösen kompot, akkor a bérlı és az önkormányzat elszámolnak egymással. Több dologban is reménykedünk még. z autóutak így a szekszárdi hídra vezetı M9 fizetıssé válnak majd a teherautók számára, így lehet, hogy néhányan a kompot választják. Február 17-én német befektetıkkel jártuk a falut, és többek között a komp vételét üzemeltetését is érintettük. Ebbe a szalmaszálba is belekapaszkodunk, s egy anyagot állítottunk össze, amelyben bemutatjuk a kompot, a kikötıt és egyéb lehetıségeket. Összefoglalva: a komp március közepén beindul, úgy hogy az értékesítés napirenden van. Keressük a potenciális vevıket, lehetıség szerint úgy, hogy esetleg a mőködés is fennmaradjon. mennyiben ez nem lehetséges, akkor a komp eladása után, a kompközlekedés megszőnik. Ha ez bekövetkezik az egész kikötı, révház üzemeltetését, fenntartását, karbantartását újra kell gondolni. Egyszóval, a komp jövıje bizonytalan, sıt a legnagyobb esélye a mőködés megszőnésének van. molnár JKO üzem látványterve megkezdte a gerjeni dolgozók kiválogatását és képzését, akik közül az elsı tíz már áprilisban elkezdheti a betanulást a szekszárdi telephelyen. Számunkra nagyon kedvezı hír, hogy az üzem 60 fı számára biztosít munkát helyben. De az még inkább bíztató, hogy az épület tervei anynyiban módosultak, hogy a kiszolgáló létesítmények öltözık, mosdók, zuhanyzók 200 fı számára készültek. Bízunk abban, hogy hosszabb távon ez a létszám talál magának munkát az üzemben. z épület több mint 2100 m 2 a bekerülési költsége pedig közel 250 millió forint. - mj -

3 Iskola kérdések 2007-es költségvetés tárgyalásakor az ülésen az iskola, és az óvoda pedagógusai is jelen voltak. Ezt az indokolta, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben a gerjeni általános iskola jelentıs átalakulás elıtt áll. z elsı és leggyorsabban bekövetkezı változás amennyiben a jogszabályok addig nem változnak 2007 szeptember 1-tıl az iskola társulási formában mőködhet tovább. Ennek jogszabályi indoka az, hogy az a 3000 fı alatti önkormányzat nem igényelhet ÖNHIKI támogatást, amelyik önállóan tartja fenn az iskolát. ÖNHIKI támogatás nélkül a falu mőködésképtelen, így a társulás lehet az egyedüli kiút. Ez azt jelenti, hogy vélhetıen Dunaszentgyörggyel társul az iskola, vagyis közös intézményként mőködik tovább. két iskolából jogilag egy, társult iskola jön létre, amelyik két telephelyen oktat. Ebben az esetben az iskola költségvetése átkerül a dunaszentgyörgyi önkormányzat költségvetésébe. Egy igazgató lesz, a gerjeni igazgató pedig tagintézmény vezetıvé válik. Szeptember 1-tıl senki sem vesz észre semmi változást, hiszen a gyerekek 1-8 osztályig ugyan úgy Gerjenben járnak. Ebben az esetben az állam plusz támogatást ad gyermekenként a fenntartáshoz. z oktatási törvény módosítása viszont a jelenlegi jogszabályok alapján 2008 szeptember 1-tıl jelentıs változtatásokat hoz. Kt. 26. (3) bekezdése kimondja, hogy "z alapító okirat szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola, másik nyolc évfolyammal mőködı általános iskola vagy legalább hat Önkormányzati hírek évfolyammal mőködı gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. E rendelkezések alkalmazásában nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben - az alapító okiratban meghatározottak ellenére - egymást követı két tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik évfolyamon".ez kiegészítve a Kt X. évfolyam 3. szám március (3) bekezdése értelmében a fenntartónak augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskolájának tagintézménnyé történı átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok - e törvényben meghatározottak szerinti - iskolafenntartás nélkül történı megoldásáról. Már a 2006/2007. tanévtıl kezdıdıen vizsgálni kell, hogy indult-e a létszámhatárnak megfelelı hetedik és nyolcadik évfolyam az általános iskolában. hetedik és nyolcadik évfolyamon indított osztályokat, csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám ötven százalékát, azaz a 15 fıt. törvény elıírja, hogy a létszámok vizsgálatánál a tényleges tanulói létszámot kell figyelembe venni, tehát a sajátos nevelési igényő gyermekeket is 1 fınek kell tekinteni. bban az esetben, ha a helyi önkormányzat mindezek alapján nem tud gondoskodni a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mőködı általános iskola tagintézménnyé történı átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (továbbiakban: OKÉV) engedélyével tovább mőködtetheti az iskolát. z OKÉV az általános iskola székhelye szerint illetékes többcélú kistérségi társulás, és a megyei közigazgatási hivatal bevonásával dönt. továbbmőködési engedély iránti kérelmeket január 31-ig lehet benyújtani a területileg illetékes OKÉV Regionális Igazgatóságához. (Postára adás dátuma szerint.) Kt augusztus 31-i határidı lejárta után nem teszi lehetıvé, hogy az olyan általános iskola, amelynek kevesebb, mint nyolc évfolyama van OKÉV engedély nélkül önállóan továbbmőködjön. Sajnos Gerjenben jelenleg a két egymást követı tanévben nem indul a 7. és 8. osztályban 15 fıs osztály így szeptember 1-tıl 6 évfolyamos iskolaként mőködhetünk. Január 31-ig beadtuk a kérelmünket az OKÉV-nek, hogy továbbra is önállóan szeretnénk mőködni, függetlenül a létszámhatároktól. mennyiben megkapjuk a felmentést társulnunk sem kell. Fı indokunk a kérelemben az volt, hogy most épül egy üzem amely jelentısen csökkenti a munkanélküliséget. z üzem mellett 54 belterületi építési telek van, amelynek a közmővesítését az önkormányzat meg akarja oldani. z üzem építésével 11 telek azonnal közmővesíthetı. z üzem bıvítése várható így a telkek beépülésével kalkulálunk és megpróbálunk szociális bérlakás építésre is pályázni. Így a munkahely mellett lakást is tudnánk biztosítani a fiataloknak, akiknek a gyermekeik ide járhatnának iskolába, illetve óvodába. Ez természetesen 2-3 év múlva valósulhat meg. Ha az iskolánkat addig 6 évfolyamosra csökkentjük akkor kevésbé leszünk versenyképesek. z a véleményünk hogy az intézményeink a felújításoknak köszönhetıen, korszerőek, alkalmasak az oktatásra,valamint a faluba munkahely települ, amely pozitív hatással van a családokra, a gyermekvállalásra és a beköltözık számának növelésére. z Önkormányzat minden megtesz, hogy ezt elısegítse. Jelenleg az OKÉV kezében van a sorsunk. zt gondolom, hogy ez a bizonytalan helyzet nem kedvez az oktatásnak, de azt hiszem, hogy csak higgadt fejjel vagyunk képesek érvelni, és a véleményünket elmondani. Remélem, hogy az oktatásra fordított energiánk nem vész kárba, és ésszerősítésekkel mőködhetünk tovább. Bár azt is be kell vallani, hogy jelenleg a jogszabályok szerint szeptemberétıl 6 évfolyamos iskolaként mőködhetünk, ha nem lesz 7.- ben és 8.-ban legalább 15 gyerekünk. Molnár József

4 -4 X. évfolyam 3. szám március Oktatás Ködös lbionban jártunk z iskola diákönkormányzata más népek megismerése elnevezéső ismeretterjesztı elıadás sorozatot tervezett az idei tanévre. Ezen elıadásokat a diákok tartják társaik részére, mindig egy-egy országot bemutatva. novemberi spanyolországi utazást követıen február 6-án a Ködös lbionban jártak a diákok. z ötödik osztály mutatta be Nagy-Britanniát társaiknak. harcát és a híres erkély jelenet egy részletét. Ezt követıen négy helyszínen ismerkedhettek nglia történelmével, építészetével, kultúrájával, közte a Beatles együttessel, filmekkel, ismert z angolkeringı lépéseit is bemutatták vállalkozó diákok ngliának köszönhet a világ: emeletbusz, medve kucsma, matchbox. Természetesen a foci sem maradhatott ki, ha már ngliában jártak. Hallhattak a futball történetérıl, szabályairól, és a nagy angol futballcsapatokról is a tanulók, majd maguk is vetélkedhettek. Fel kellett ismerni az angol csapatok mezeit, valamint labdával dekázni is kellett. Végül az angolkeringıvel ismerkedhettek meg a gyerekek, diák társaik bemutatásában. Öt órakor természetesen, angol szokásoknak megfelelıen, a délutáni teára került sor, ahol a tea mellé a szülık álltak, eredeti angol receptbıl készített teasüteményt is fogyaszthattak a gyerekek, a vetélkedın megszerzett pennykkel fizetve. - máté - Kapulettek és a Montaguk harca délután az angol irodalom bemutatásával kezdıdött, ahol részleteket láthattak a diákok a Rómeó és Júlia címő drámából, Láthatták a két ellenségeskedı család fiataljainak angol regényhısökkel. Győrők Ura címő filmbıl részletet is láthattak az érdeklıdı diákok. Megismerhették a tanulók azokat a tárgyakat melyeket Szépen beszélt magyarul F gyerekek bemutatták a híres építményeket is. ebruár 20-án Szekszárdon került megrendezésre a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny Tolna megyei fordulója. megmérettetésen két gerjeni iskolás, Máté Fanni és Benke Dalma vett részt. Fanni a huszonegy tanuló közül az elsı helyezést érte el, így bejutott a területi dön- tıbe. Dalmát is megdicsérték és bíztatták, hogy a jövıben ı is szép eredményeket érhet el ilyen versenyeken.

5 Ismét tanultak a tanárok M int arról már tavaly novemberi számunkban hírt adtunk, iskolánk tanárai a Jövı bennünk él! címő HEFOP pályázat, a halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrációs nevelésének kialakításához, a tanulók felzárkóztatásához szükséges feladatok megvalósítására íródott. Oktatás E tevékenység elsajátítása érdekében pedagógusainknak három tanfolyamot is el kell végezniük. Október hónap folyamán a Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés címő 30 órás tréningen vettek részt, februárban és március elején pedig az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) tanfolyamot végezték el pedagógusaink két hétvégén. oktatást két bátai pedagógus Fait Józsefné és Péter lbertné tartotta. 30 órás tréning keretében a pedagógusok bıvítették ismereteiket az IPR-rel kapcsolatos feladatokról. Elkészítették az Iskolai önértékelés címő tanulmányt, mely elemzi a jelenlegi helyzetet, és értékeli az eddigi tevékenységet, valamint célokat és feladatokat határoz meg a jövıre nézve. - máté X. évfolyam 3. szám március Olvasni tanulnak az elsısök IKCS tréning Bátán és Gerjenben Kenessey lbert Által á n o s I s k o l a é s Napköziotthonos Óvoda, a HEFOP es pályázat keretében Bátán járt. program lényege a kooperatív tanulás, mint tanítási módszer elsajátítása, volt, melyet egy kreatív képesség és készségfejlesztı játékos vetélkedı keretében ismerhettünk meg. mi iskolánkon kívül Tengelic és természetesen Báta is képviselte magát, s egy kellemes délután keretében ismerhettük meg a partnereket, z elsıs gyerekek akik ismerkednek a betőkkel egy ismeretlen világba juthatnak el. Mindent maguk fedezhetnek fel, de ezt segíteni kell kézzel fogható élményekkel. Olvastunk a múzeumról, ahol sokan még nem jártak, így jött az ötlet, hogy tegyünk egy kirándulást a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba, ahol februárban idıszaki kiállításon megtekintettük variációk hat lábra címő tárlatot. Február 14-én ehhez a kiállításhoz kapcsolódott egy kézmőves foglalkozás, ahol a tanulók maguk készíthettek egy bogarat. míg a bogarak száradtak visszamentünk az emeletre az állandó kiállításra a tolnai táj évezredei az ıskorról a honfoglalásig, a gyerekeknek nagyon tetszett, hogy itt mindent megfoghattak, megmozgathattak, felpróbálhattak. z idı sajnos gyorsan eltelt, s nekünk sietni kellett a buszhoz. Ez szintén egy újabb élmény volt a gyerekeknek, akik a tömött távolsági buszra még életükbe nem szálltak. S az is tetszett nekik, hogy az elágazóban át kellett szállni. Sikeresen hazaérkeztünk a 20 tanulóval és a 20 épen maradt bogarakkal, amik most is a gyerekek polcain emlékeztetnek a kirándulásunkra és az olvasmányunkra. Köszönet Hazné Genye nitának, aki segített a kirándulás szervezésében. Fenyvesné Szabó Krisztina akivel az iskolai szegregáció csökkentését kívánjuk megvalósítani, a pályázaton elnyert anyagi forrásból. tréningen alkalmazott módszerek rávilágítottak, arra a tényre, hogy az oktatásba, ezen kívül a szülık, és a pedagógusok közötti együttmőködésre szükség van, ahhoz hogy a tanulók érdekeit képviseljük. tréning második fordulójára Gerjenben került sor február 22-én. - Csesznegi ndrea -

6 IKCS tréning Baján skolánk, Báta és Tengelic I községek iskoláival közösen a HEFOP ıs pályázati kiírásra egy projektet nyújtott be, amihez sikerült támogatást nyerni. projekt tervei között szerelt az is, hogy a település társadalmi környezetébıl, különbözı területeken dolgozó vagy tevékenykedı emberek képzéseken vesznek részt. z egyik ilyen képzés Baján zajlott február 9-11 között. képzés címe: Fenntartói kötelezettségek; egyenlı bánásmód a közoktatásban. program célja az, hogy a helyi önkormányzatok, iskolafenntartók, a települési döntéshozók ismereteit bıvítse a hátrányos helyzető, illetve roma gyerekek körülményeivel kapcsolatban, valamint támogassák az iskolák pedagógiai munka minıségeit emelı törekvéseiket (integrált oktatás, egyenlı bánásmód). képzést az Ec-Pec alapítvány két munkatársa tartotta. Csoportunk 22 fıbıl állt. Oktatás Összetételét tekintve sok területrıl képviseltettük magunkat - pedagógusok, önkormányzati képviselık, polgármesterek, CKÖ tagok, szociális és oktatási vonalon dolgozó emberek. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a trénereinktıl, valamint csoporttársainktól egymás településeirıl, a népességrıl, különbözı pedagógiai módszerekrıl és azok alkalmazásáról. hátrányos megkülönböztetés témakörében helyzetgyakorlatokat végeztünk, illetve több riportfilmet is megnéztünk, és a látottakat megbeszéltük. képzés következtében ismereteink bıvültek, valamint olyan emberekkel találkoztunk, akiknek a tudása hasznos az iskola pedagógiai programjának végrehajtásában. Sólyáné Dávid Krisztina Nyugdíjasok rovata Pályázat nyugdíjasoknak T ájékoztatjuk a gerjeni lakosokat, hogy február 15- én kedvezı pályázati felhívás jelent meg. Magyar Nemzeti Üdülési lapítvány pályázatot hirdetett meg azon nyugdíjasok számára, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek. z lapítvány által nyújtott támogatások, a szociálisan hátrányos helyzetőek, kikapcsolódását, pihenését és rekreációját kívánják biztosítani. Pályázat kiemelkedı lehetıség, hogy testi-lelki felfrissülésünkhöz, ezért. fenti célok érdekében a Magyar Üdülési lapítvány az alábbi pályázatokat hirdeti meg: - Nyugdíjasok, és nyugdíjszerő ellátásban részesülık Ezüst Nyár címő programja keretében, melynél a támogatás teljes kerete 700 millió Ft. - fogyatékossággal élık Esély a pihenésre prioritású pályázat, ahol a keretösszeg 250 millió Ft. szakiskolai tanulók vakációs programa, melynek kerete 50 millió Ft. pályázatok benyújtásának határideje április 30. pályázat kizárólag az internetes adatlapon nyújtható be, mely a hu honlapon érhetı el pályázat elkészítésében Polgármesteri Hivatalunk is biztosítja segítségét X. évfolyam 3. szám március Nyugdíjas Érdekszövetség Hírei Borverseny F ebruári összejövetelünk alkalmával megbeszéltük az év terveit, feladatait. Többen jelezték, hogy havonta több alaklommal is összejöhetnénk beszélgetni. Sajnos erre még nincs lehetıségünk, m i v e l n i n c s s a j á t különbejáratú klubhelyiségünk. Így csak havi egy alkalommal szervezünk összejövetelt. Reméljük a jövıben ez is megoldódik. z éves tagdíjról is határoztunk, mely maradt az évi 100 Ft. Már többen be is fizették, a könyvelés könnyebbsége érdekében kérjük, legalább fél évre fizessük be. Március 22-én 18 órától lesz a következı győlésünk, melyen megbeszéljük, az elsı negyedéves zenés összejövetelünk idıpontját is. Idén ismét lehet üdülési csekkeket igényelni. Tavaly kedvezı volt a kérelmeink elbírálása. z idén, sajnos megváltoztak a pályázati feltételek. z Egyéb feltételek és rendelkezések részben a következı szerepel: évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik a 200-ban nem nyertek el támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési lapítvány pályázata keretében. gerjeni boros gazdák immár 14. alkalommal tartják hagyományos borversenyüket. verseny idıpontja: március 10. (Helye: Gerjeni grár Kft ebédlıje.) Egy versenyzı több mintával is indulhat. Nevezni Hegyi Jánosnál lehet, cím: Vajda I. u. 57. telefon: Ezt a megyei értekezleten is megerısítették, mondván jussanak másoknak is a lehetıséghez. z önrész összege is változott, 15 és 20 ezer forintra nıtt, a csekk értéke változatlanul 40 ezer forint. Nyomtatvány nálam kapható, akinek 75 ezer forint vagy ennél kevesebb a nyugdíja, és tavaly nem részesült utalványban, meg ha a csalási kassza megengedi, és el kíván menni egy kicsit kikapcsolódni. méltányossági nyugdíjemeléshez is kapható kérelemi nyomtatvány nálam. zok kérhetik, akiknek nem éri el a nyugdíja a Ft-ot, és három éven belül nem kért emelést. Idén megmarad a 13. havi nyugdíj, bármilyen ellenkezı híreszteléssel szemben. megyei értekezleten elhangzott tervekrıl a következı összejövetelünkkor számolok be. Tehát március 17-én csütörtökön délután 6 órakor várunk mindenkit az ebédlıben. Külön meghívót nem küldünk, kérjük az itt leírtakat figyelembe venni. Jó egészséget kívánok mindenkinek, a vezetıség nevében! Molnár Gyuláné Falugazdász Minden gazdát és gazdajelöltet szeretettel várnak a rendezık!!

7 Mővelıdés-kultúra Rembrandt kiállítás REMBRNDT BIBLII TÉMÁJÚ RÉZKRCI KÉPZİMŐVÉSZETI KIÁLLÍTÁS híres holland festı bibliai ihletéső mővei az Oltalom lapítvány győjteményébıl Dr. Reisinger János irodalomtörténész gondozásában nyílt kiállítás, mely megtekinthetı a Kenessey lbert Általános Iskola folyosóján kiállítást megnyitotta Prancz Zoltán fıiskolai oktató kiállítás március 31-ig látható. Szeretettel várnak minden érdeklıdıt! X. évfolyam 3. szám március Rembrandt eredeti nevén: Rembrandt Harmenszoon van Rijn Leiden, július mszterdam, október 4 világ egyik legismertebb festıje, az egyik legjelentısebb 17. századi holland mővész Kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott. Számos önarckép főzıdik a nevéhez, összesen körülbelül száz (ha beleszámítjuk a majd 20 metszetet is). Ezekbıl megismerhetjük Rembrandtot, az embert, a kinézetét, de ami ennél jóval fontosabb képet alkothatunk az érzelmeirıl és gondolatairól is, ahogyan az ábrázolásokon a balszerencse és a bánat ráncokat szánt a homlokára. munkáinak egyik fı különlegessége a fény-árnyék játék, az erıs kontrasztok gyakori használata, amely szinte bevonja a szemlélıt a festménybe. Másik jellegzetesség a drámai, igen életszerő jelenet, amelybıl hiányzik az az erıltetett hivatalosság, amit kortársai gyakran ábrázoltak. Szintén kiemelhetı az az érzékenység, amellyel az embereket ábrázolta. nagy holland mester minden idık legkiválóbb bibliai festıje és illusztrátora volt. Biblia iránti szeretetét a szülıi házból hozta, és ez a személyes érdeklıdés végigkísérte egész életútján. Érett fejjel a mennoniták közösségéhez csatlakozott, ahogy édesanyja is e Bibliát követı közösség befolyása alatt állt. Rajzaival, rézkarcaival, lavírozott tusrajzaival és olajfestményeivel szinte az egész Bibliát feldolgozta. Csak Jézus ábrázolásaiból 11, Ábrahám, Dávid, a samáriai asszony, vagy az emmausi vacsora feldolgozásából fél-fél tucat létezik. Életmővének vezérmotívuma azonban kétségtelenül a tékozló fiú krisztusi példázatának újra és újra felvétele. 30 évesen éppúgy ehhez nyúlt, mint a halála elıtti évben, amidın híres olajfestményét megalkotta, mely ma az Ermitázsban látható. Mozi mősor: március 9. péntek 19. órakor Emelet * magyar filmdráma, 94 március 11. vasárnap 19 órakor Főrész III. *** feliratos amerikai horror 93 március 14. szerda 19 órakor Bőnügyi regény *** olasz krimi 152 március 16. péntek 19 órakor pocalypto ** feliratos amerikai dráma 130 március 18. vasárnap 19 órakor Konyec z utolsó csekk a pohárban * magyar roadmovie 102 március 21. szerda 19 órakor Átok 2. *** feliratos amerikai horror 95 március 25. vasárnap 17. órakor Híd Terabithia földjére* szinkronizált amerikai családi fantasztikus kalandfilm 94 március 28. szerda 19 órakor Lora * magyar film 115 Április 01. vasárnap 19 órakor Bőnös viszonyok** feliratos angol-amerikai dráma 120 Jegy ára: I.helyár: 500 Ft, II.helyár: 450 Ft Korhatár: * 12 éven felülieknek, ** 16 éven felülieknek!, *** 18 éven felüliek-

8 vizitdíjról február 15-tıl a háziorvosnál, fogászati rendelésen és a szakorvosinál, illetve a korházban töltött napok után 300 Ft vizitdíjat kell fizetni. 18 évnél fiatalabbaknak továbbra is ingyenesen jár az orvosi ellátás. díjat kézpénzben kell megfizetni az orvosnál illetve a kórházban. beteg a vizitdíj befizetésérıl számlát kap. 20. orvos látogatás után lehetıség lesz arra, hogy a beteg a 21. alkalomtól fizetett összeget a helyi önkormányzattól visszaigényelje. Ezért nagyon fontos, hogy a számlákat ırizzük meg!!! háziorvosi ellátást az alábbi vizitdíjak megfizetését követıen lehet igénybe venni: a praxishoz tartozó biztosítottak Ft, a körzetbe bejelentkezett tartózkodási hellyel rendelkezı biztosítottak Ft, az elızı két pontba nem tartozók Ft, a biztosított kérésére az ellátása indokoltan a rendelın kívül történik Ft, a háziorvosi ügyeleti ellátás vizitdíja Ft, Nem kell vizitdíjat fizetni: 18. élet év alatt, ha az ellátást, sürgıs szükség indokolja, kötelezı járványügyi intézkedés esetén, terhesgondozás esetén, célzott szőrıvizsgálat végzése - berendelés alapján, tartós kezelés részét képezı ellátásért, Egészségünkért Cukorbetegek, daganatos betegek, pszichiátriai betegeknél, ha az alap betegséggel kapcsolatos a kezelés, háziorvos által rendelt és a nıvér által végzett kezelésénél, vesebetegek dialízises kezelése Véralvadási rendszerének veleszületett betegségei, Térítési díj ellenében végzett vizsgálatokért és szakvéleményezésért. Továbbá tájékoztatjuk betegeinket, hogy a vizitdíj nem a háziorvos jövedelme, hanem a TB járulékhoz hasonlóan, az Egészségbiztosítónak az Országgyőlés által a törvényben elrendelt bevétele, amelyet a biztosító a háziorvosi szolgálat mőködésére fordít! vizitdíj visszaigénylésekor a 20 alkalomba a háziorvosnál és a fogorvosnál fizetett díjakat lehet beszámítani. szakrendelésen fizetet díjakat külön kell - szintén 20 alkalomig - számítani. vizitdíj fizetés aloli mentességet nem a háziorvos, hanem a jogszabályok állapítják meg. fenti adatok az eddig megjelent jogszabály alapján tájékoztató jellegő, módosítás esetén a rendelıben a faliújságon, és a helyi újságban tájékoztatást adunk! Fanta Ferencné március 12-tıl március 18-ig szabadság miatt helyettesítés lesz a háziorvosi ellátásban. március 13-án (kedd) óráig, Gerjenben március 12-én, és 14-én Dunaszentgyörgyön, az orvosi rendelıben lesz a helyettesítés. telefon: , ill. 06/ X. évfolyam 3. szám március Vigyázat csalók!!! akson ismét idıs embereket szemeltek ki a csa- P lók, akik kedvezı áron lecserélik a lakóházak csatornáit. külföldi (román) bádogos, csatornázó munkások a munka kezdetekor nagyon kedvezı árat mondanak az idıs embereknek, akik pénzspórolás reményében ráállnak a kétes üzletre. meglepetés a munka végeztével éri az idıs embereket, mivel a munkások az üzlet megkötésekor csak rész - illetve hamis információkat közölnek, így a fizetendı összeg akár a többszöröse is lehet annak, amiben a munka kezdetekor szóban megállapodtak. Ne dıljenek be! bádogosok- csatornázók csak megrendelésre mennek Önökhöz! Ha esetleg háznál keresik meg Önöket ajánlataikkal, İrjárat legyenek óvatosak, elıfordulhat, hogy csalókkal van dolguk! Ha találkoznak ilyen esettel, jelentsék be a Paksi Rendırkapitányságon a 107, 112 segélyhívó számokon illetve a 75/ telefonszámon! biztonságos közlekedésért Tisztelt Jármővezetık! Heisler Judit r. fhdgy. sajtóreferens T olna megyében évente átlagosan 90 személysérüléses közúti baleset történik ittas vezetés miatt. jármővezetık gyakran nincsenek tudatában annak, hogy szeszesital hatása alatt állnak, Elfogyasztott szeszes ital egy korsó (5 dl) sör egy vizespohár (2dl) asztali bor egy kispohár (1 dl) desszertbor fél dl vermut fél dl likır fél dl koktél fél dl konyak fél dl pálinka fél dl hubertus fél dl whisky fél dl gin fél dl rum ezért kérem tanulmányozza az alábbi táblázatot, amely öszszefoglalja, hogy egy kg súlyú felnıtt az italfogyasztás után mennyi idıvel ülhet volánhoz. Várakozási idı legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2 óra legalább 2-3 óra legalább 3 óra legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 2-3 óra legalább 3 óra Vigyázat! várakozási idıt befolyásolja az utolsó étkezés ideje, mértéke, testsúly, esetlegesen olyan betegség, amely hatással van a felszívódásra vagy a lebontásra. Tolna Megyei Balesetmegelızési Bizottság

9 Hirdetmény Közhasznú információk Tájékoztatom a Tisztelt Gerjeni Lakosságot, hogy március 16. és 31. napja között a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. Kéményseprı-ipari közszolgáltatást végez. Kérjük a közszolgáltatás ellátásának feltételeit biztosítani szíveskedjenek! Bejelentéseikkel az alábbi ÜGYFÉLSZOLGÁLTI IRODÁHOZ fordulhatnak: Caminus Tüzeléstechnikai Kft Szekszárd, Páskum u. 5. Tel: 74 / TÁMSZ lapítvány Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat munkájáról Tisztelt Olvasó! ngedje meg, hogy pár szóban tájékoztassuk a TÁMSZ E lapítvány szervezeti keretei között november 2. óta mőködı Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat munkájáról, szerepérıl, hivatásáról. hajléktalan embereket segítı 24 órás telefonos szolgálat több mint egy évtizede mőködik a fıvárosban, amelynek mintájára három éve pályázati forrásból az ország mind a hét régiójában megalakultak a Regionális Diszpécser Szolgálatok. szolgálat céljai a következık: - Napi 24 órában mőködı 72/ es telefonszámon elérhetı ügyeleten keresztül fogadjuk a Dél-Dunántúli Régióból azokat a hívásokat (lakossági, szakmai, stb.), információkat, jelzéseket, amik hajléktalan emberekre vonatkoznak, különösen a közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentéseket. Ezeket rögzítjük és az információkat a megfelelı helyre továbbítjuk. - Hajléktalan embereket érintı, az életveszély kockázatát magában rejtı helyzetekben (kivéve sürgısségi egészségügyi beavatkozást igénylı helyzetek Mentık ) a három megye területén (Tolna, Somogy, Baranya) a speciális krízisautók mozgósításával a helyszínen segítünk. - dományokat, felajánlásokat fogadunk a Régió egész területérıl, valamint vállaljuk, hogy ahhoz a szervezethez, szervezetekhez juttatjuk, akiknek a leginkább szüksége van rá. z igényekrıl elızetesen információkat győjtünk. - keresıszolgálat nyújt lehetıséget, hogy hajléktalanná vált régi barátokat, rokonokat, ismerısöket felkutassunk, üzenetet továbbítsunk részükre az ország egész területén. - Vezetjük az éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások üres férıhelyeinek aktuális nyilvántartását, hajléktalanellátó intézményekre vonatkozó hasznos információkat győjtünk, ezzel kapcsolatos kiadványokat szerkesztünk, terjesztünk. mennyiben Önök olyan hajléktalan emberrel, emberekkel kerülnek kapcsolatba, akinek, vagy akiknek a fentebb említett X. évfolyam 3. szám március szolgáltatásokkal segítséget tudunk nyújtani, hívják az alábbi telefonszámot: 06 72/ Dél-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat Eladó egy négy ütemő rotakapa gumikerekekkel. Érdeklıdni lehet: Patkós István Kossuth L. u. 32., tel: Eladó egy kétfunkciós Road babakocsi megkímélt állapotban. Érdeklıdni lehet Hajdu Ildikó lkotmány u. 34. telefon: 06/ Eladók háztartási, háztáji és kerti eszközök, gépek, tárolóedények, bútorok, kellékek, építıanyagok, nyílászárók, villanytőzhely, fagyasztó és egyéb gazdasági felszerelések. Érdeklıdni lehet Haaz Ferenc Vajda I, u. 24. telefon: Szántót bérelnék! z ajánlatokat kéri: sztalos Gábor, telefon: 06/ Zsemlemorzsa 0,5 kg Ft CB étolaj 1 liter Ft CB étolaj 5 liter Ft CB tészták 0,5 kg Ft Szarvasi B rizs 1 kg Ft Exelence táblás csokik.. 79 Ft Omlós keksz 1 kg Ft Banán 1 kg Ft Mandarin 1 kg Ft Narancs 1kg Ft Citrom 1 kg Ft Fodor Balázs dok - Veszek Eladó egy Montenbike kerékpár újszerő állapotban. Érdeklıdni lehet Tóth Tímea, telefon: 06/ Eladó az dy E. u. 9. szám alatti összkomfortos családi ház, nagy telekkel, termı gyümölcsfákkal, melléképületekkel. Érdeklıdni lehet a helyszínen Török Zoltánnál, a as telefonszámon. Eladó két gyerekágy, mely heverınek átalakítható. Érdeklıdni lehet Kövesi Tibornál Szent I., u. 10. Kiskutyák, szeretı gazdit keresnek! kutyusuk ingyen elvihetık! Érdeklıdni lehet Magyar János Petıfi S. u. 32. (felsı kotori), telefon Hajdú & Kiss élelmiszer bolt ajánlata 2 literes szóda Ft 2 literes Family szörp Ft 2 literes Merka üdítık Ft Frutta gyümölcslevek Ft Italporok Ft Szeszes italok 4 cent Ft Quanto öblítık 750 ml. 299 Ft Silk öblítık 1 liter Ft Intensive mosogatószerek 1 liter Ft 100-as papír zsebkendı. 79 Ft KCIÓS termékeink a készlet erejéig kaphatóak! Élelmiszerüzletünkbe folyamatosan bıvülı színes árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Heti rendszerességgel friss zöldség és gyümölcs. Szombati napokon friss cukrászsütemények kaphatóak! Torta és sütemény rendelhetı hétvégére és családi ünnepekre! ruházati üzlet ajánlata: Megérkeztek a horgászfelszerelések! botok, horgok, orsók, damilok, villantók, ólmok, csalik, stb. Tavaszi ruhakínálatunk hamarosan megérkezik! Húsvétra könyvekkel, játékokkal várjuk vásárlóinkat!

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

J e g y z ı k ön y v

J e g y z ı k ön y v J e g y z ı k ön y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - - Dankó József, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m 1 A s z ó d V á r o s Ö n k o r m á n y z a t 2 1 7 0 A s z ó d, S z a b a d s á g t é r 9. Szám: 3662-29/2009. E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m Tisztelt

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály létszám és a Meserét

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi EMLÉKEZTETİ Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Pécs, Király utca 46.) hivatalos helyiségében a 2010. február 4-én megtartott regionális paktumtalálkozón elhangzottakról. Jelen vannak:

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben