SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja...3 II. Definíciók...3 III. Jogszabályok...6 IV. A Szabályzat hatálya...7 V. A szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok...8 VI. Eljárás az olyan szellemi alkotások tekintetében, amelyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhetı...9 VII. A szerzıi mővekre vonatkozó eljárás...11 VIII. A szellemi vagyon nyilvántartása...12 IX. Hasznosító vállalkozások...12 IX/A. SZBK részvételével alapított hasznosító vállalkozások...12 IX/B. SZBK területén mőködı, nem SZBK, illetve MTA által alapított gazdálkodó szervezetek13 X. A hasznosításból befolyó díjak, valamint azok felhasználása...13 XI. A szellemi alkotások egyes fajtáira vonatkozó külön szabályozások...14 XII. A szabályzat megsértése...15 XIII. Záró rendelkezések

3 A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja 1.. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ (a továbbiakban: SZBK) alapító okiratával összhangban a jelen Szellemi tulajdon védelmi és gazdálkodási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy elısegítse SZBK kutatói, illetve a Szabályzat hatálya alá tartozó egyéb személyek által kutatómunkájuk során létrejött szellemi alkotások hatékony értékelését, jogi oltalomban történı részesítését, valamint ezen szellemi alkotásoknak SZBK, SZBK kutatói és az egész társadalom javát szolgáló hasznosítását, továbbá SZBK-val szoros kapcsolatban álló hasznosító vállalkozások létrejöttének elısegítését. A jelen Szabályzat a jogszabályokkal és SZBK Szervezeti és Mőködési Szabályzatával összhangban kívánja rendezni a szellemi alkotások oltalmazásának, a hozzájuk kapcsolódó jogok megszerzésének, átruházásának, továbbá a kutatóknak az általuk létrehozott szellemi alkotások hasznosításából származó díjakból és egyéb bevételekbıl való részesedésének módját. II. Definíciók 2.. E szabályzat alkalmazásában: Adatbázis: önálló mővek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett győjteménye, amelynek tartalmi elemeihez számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon egyedileg hozzá lehet férni. Alkalmazotti szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú munkavégzésre irányuló jogviszonyból folyó kötelessége lenne, olyan szellemi alkotást dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. Domain: önálló Internet-tartomány, az Internet-címek egy halmazához neveket rendelı adatbázis. Feltaláló: az a személy, aki a találmányt megalkotta; ha többen közösen alkották a találmányt, a feltalálók szerzıségének arányát ellenkezı megjelölés hiányában egyenlınek kell tekinteni. Formatervezési minta: valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külsı jellegzetességei különösen a rajzolat, a 3

4 körvonalak, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei eredményeznek, amely oltalomban részesülhet, ha új és egyéni jellegő. Gazdálkodó szervezet: Jelen Szabályzat alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minısül az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az alapítvány, a közhasznú társaság, a non-profit gazdasági társaság, továbbá az egyesület. Használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha új, ha feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Nem részesülhet mintaoltalomban különösen a termék esztétikai kialakítása, növényfajta. Hasznosítás: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvény (továbbiakban: az Szt.) a használati minták és topográfiák tekintetében is megfelelıen alkalmazandó rendelkezései alapján hasznosításnak minısül a találmány tárgyát képezı termék elıállítása, használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása, e termék ilyen célból történı raktáron tartása vagy az országba történı behozatala; a találmány tárgyát képezı eljárás használata és használatra ajánlása, az ilyen eljárással közvetlenül elıállított termék használata, forgalombahozatala, forgalomba hozatalra ajánlása vagy ilyen célból raktáron tartása, illetve az országba történı behozatala (az Szt ának (2) bekezdése). A formatervezési minták oltalmáról szóló törvény (továbbiakban: Fmtv.) rendelkezései alapján hasznosításnak minısül különösen a minta szerinti termék elıállítása, használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból való raktáron tartása {az Fmtv ának (3) bekezdése}. A fentieken túlmenıen hasznosításon értendı a hasznosításnak elınyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása érdekében történı mellızése, a hasznosítás más részére történı engedélyezése, továbbá a szellemi alkotáson fennálló jogok teljes vagy részleges átruházása is, valamint a találmány tárgyát képezı termék más alvállalkozó segítségével, bérmunka keretében általi elıállítása [sub-contracting]. Szerzıi mővek esetében hasznosításon a mő engedély alapján történı felhasználását (többszörözés, terjesztés, nyilvános elıadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, sugárzott mővek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történı továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás), valamint a vagyoni jogok részleges vagy teljes átruházását értjük. Hasznosító (spin-off, spin-out) vállalkozás: költségvetési, illetve non-profit kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely (e szövegkörnyezetben ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát is) által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével mőködı gazdasági társaság {innovációs törvény b) pont}. Jelen Szabályzat alkalmazásában hasznosító vállalkozásnak minısül ezen túl SZBK kutatói által alapított az SZBK szellemi alkotásának hasznosítására alapított egyéb gazdálkodó szervezet is. Know-how: azon szellemi alkotások, amelyekrıl külön jogszabályok nem rendelkeznek, de társadalmilag széles körben felhasználhatók és még közkinccsé nem váltak, továbbá a vagyoni értékő gazdasági, mőszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok. Konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerzıdésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttmőködés kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása 4

5 vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából (innovációs törvény 4. 5.pont). Közfinanszírozású támogatás: az államháztartás alrendszereibıl nyújtott támogatás, ideértve az Áht. 13/A. -a szerinti, az Európai Unióból származó forrásokat is, továbbá a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörébe utalt támogatás és az állami, illetve önkormányzati részvétellel létrejött nemzetközi szerzıdések alapján kapott külföldi támogatás (innovációs törvény 4. 7.pont). Licencia: valamely szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi vagy szerzıi jogok alapján a hasznosítás, illetve használat teljes vagy részleges, idıben és/vagy térben korlátozott tartamú átengedésére. Növényfajta oltalom: növényfajta-oltalomban részesíthetı az a növényfajta, amely más növényfajtától megkülönböztethetı, egynemő, állandó és új, valamint megfelelı fajtanévvel látták el. Royalty: forgalmi jutalék formájában SZBK-nak fizetett licenciadíj, mely a találmány hasznosításából a licenciavevı által elért forgalom (vagy nyereség) bizonyos százaléka. A royalty kiegyenlítése utólag történik. Szabadalmazható biotechnológiai találmány: olyan találmány, amely biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot állítanak elı, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Biológiai anyagnak minısül bármely olyan genetikai információt tartalmazó anyag, amely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai rendszerben szaporítható. Találmánynak minısülhet a természetes környezetébıl izolált vagy mőszaki eljárással elıállított biológiai anyag akkor is, ha a természetben korábban már elıfordult. Kialakulásának és fejlıdésének semelyik szakaszában sem lehet szabadalmazható találmány tárgya az emberi test, sem pedig az emberi test bármely részének puszta felfedezése, ideértve valamely gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának felfedezését is. Az emberi testbıl izolált vagy valamely mőszaki eljárással más módon elıállított rész, ideértve a gén szekvenciáját vagy részszekvenciáját is, szabadalmazható találmány tárgya lehet akkor is, ha az ilyen rész szerkezete megegyezik valamely természetben elıforduló rész szerkezetével. Szabadalmazható találmány: minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító idıben korlátozott, kizárólagos jog, amelyet szabadalom-engedélyezési eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok meghatározott idıre (rendszerint a szabadalmi bejelentés napjától számított 20 évre) biztosítanak. SZBK Innovációs Alap: SZBK által létrehozott forgóalap, amely révén SZBK az oltalom megszerzésével kapcsolatos eljárási díjakat és esetlegesen felmerülı költségeket, az oltalmi idıre vonatkozó fenntartási díjakat szándékozik biztosítani. Szellemi alkotás: azok az alkotások, mőszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, 5

6 formatervezési mintaoltalom) tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél fogva szerzıi jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok, lehetıségek függvényében a megfelelı oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban tartása célszerő. Ide tartozik továbbá a know-how, amit a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény szintén szellemi alkotásként véd. Szerzıi mő: irodalmi, tudományos, mővészeti alkotások, amelyek egyéni, eredeti jellegőek. Ilyen alkotások különösen a tudományos, irodalmi mővek, a filmalkotások és az audiovizuális mővek, a fotómővészeti alkotások, a térképmővek és a térképészeti alkotások, a mőszaki létesítmények tervei, az iparmővészeti alkotások, az ipari tervezımővészeti alkotások, a szoftverek és az adatbázisok. Szolgálati szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, akinek munkaviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú, munkavégzésre irányuló jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a szellemi alkotás tárgykörébe esı megoldásokat dolgozzon ki. Találmány: olyan, a tudományos kutatás és mőszaki fejlesztés területérıl származó szellemi alkotás, amely alkotó tevékenység eredményeképp jött létre, világviszonylatban új, és a szakterületen nem nyilvánvaló, hasznos megoldás. Nem minısül találmánynak: a felfedezés, a tudományos elmélet, a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, a számítógépi program (szoftver), és az információ megjelenítése, azonban ezek szabadalmazhatósága csak annyiban kizárt, amennyiben a szabadalmat rájuk kizárólag e minıségükben igénylik. Upfront: egy összegben megállapított licenciadíj, melyet a licenciavevı a találmány hasznosítási jogának átengedésért SZBK-nak fizet. Védjegy: minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Védjegyoltalomban részesülı megjelölés lehet különösen: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; bető, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang; valamint ezen megjelölések összetétele. III. Jogszabályok 3.. A szabályzat alkalmazásakor különösen az alábbi jogszabályok rendelkezésivel összhangban kell eljárni: évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl; évi IV. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl; évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról; évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezetı termékek topográfiájának oltalmáról; évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl (Mt.); évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.); 6

7 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.); évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról; évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról; évi LXXVI. törvény a szerzıi jogról; évi C. törvény a számvitelrıl; évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról; évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetésérıl; évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991.március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetésérıl; évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról; évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról (innovációs törvény; évi CVI. törvény az állami vagyonról; évi CXXX. törvény az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetésérıl; évi 18. törvényerejő rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetésérıl; évi 14. törvényerejő rendelet a Szabadalmi Együttmőködési szerzıdés kihirdetésérıl; évi 1. törvényerejő rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történı letétbe helyezése nemzetközi elismerésérıl szóló Budapesti Szerzıdés kihirdetésérıl; 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl; 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól; 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítı oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról; 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérıl és kezelésérıl; 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról; 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól; 20/2002. (XII.12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggı beadványok valamint a növényfajta oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól; 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegy bejelentés és a földrajzi árujelzıre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól; 18/2004. (IV. 28) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól; IV. A Szabályzat hatálya 4.. A szabályzat személyi hatálya a következıkre terjed ki: a) SZBK-val közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint polgári jogi jogviszonyban álló, SZBK intézményi keretein belül, illetve SZBK 7

8 együttmőködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban, illetve SZBK egyéb feladatainak megvalósításában részt vevı személyek; b) a Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, azonban a gyakorlati tevékenységet SZBK-nál végzı személyek, akik külön nyilatkozattal a szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezınek ismerték el; c) az SZBK-ra, mint kutatóintézetre; d) külön megállapodás alapján az SZBK területén mőködı, a tudományos kutatásban részt vevı gazdálkodó szervezetek. 5.. A szabályzat tárgyi hatálya a következıkre terjed ki: a. Valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó személy által folytatott tevékenység többnyire tudományos kutatómunka során létrehozott 1. szellemi alkotás, amelyre iparjogvédelmi oltalom így különösen: szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, mikroelektronikai félvezetı termék topográfiájának oltalma, formatervezési mintaoltalom szerezhetı, valamint 2. azon szerzıi mő, amely a törvény erejénél fogva szerzıi jogi védelem alatt áll, 3. know-how, 4. amelyek tekintetében a szolgálati vagy az alkalmazotti jelleg megállapítható, illetve szerzıi mővek esetében amelyek létrehozása a szabályzat hatálya alá tartozó személynek munkaviszonyból folyó kötelessége. b. Védjegyek és egyéb árujelzık, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 1) pont szerinti szellemi alkotásokhoz. c. az SZBK nevének, illetve az SZBK-ra utaló megjelölések és esetleges védjegyek használata. d. Minden olyan egyéb szellemi alkotás, amelyet SZBK és harmadik személy közötti megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel (azaz a nem a kutatóhelyen létrejött szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokat SZBK ingyenesen vagy visszterhesen megszerzi). e. Azok a szellemi alkotások, amelyekhez főzıdı jogoknak már a szabályzat hatálybalépésekor is SZBK jogosultja, feltéve, hogy a szóban forgó szellemi alkotások jogosultja a szabályzat hatálya alá rendeléshez hozzájárult. V. A szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok 6.. SZBK-ban folyó kutatómunka eredményeként létrejövı szellemi alkotáshoz főzıdı valamennyi jog jogszabály ettıl kifejezetten eltérı rendelkezése hiányában SZBK-t illeti meg. Amennyiben a szellemi alkotás olyan kutatási és fejlesztési tevékenység eredményeként jön létre, amely tevékenység ellátására SZBK valamely külsı személlyel kötött szerzıdés alapján vállalkozott, úgy ezen szellemi alkotáshoz főzıdı jogok tekintetében SZBK és a külsı személy közötti megállapodás rendelkezései, ilyenek hiányában a jelen Szabályzat rendelkezései irányadók. 8

9 7.. Ha a szellemi alkotást más egyetem, intézmény vagy gazdálkodó szervezet munkatársával együttmőködve dolgozták ki, akkor a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok az együttmőködık között olyan arányban oszlanak meg, amely tükrözi a szellemi alkotás létrehozásához való hozzájárulás arányát. Ezt az arányt az együttmőködık közötti külön szerzıdésben figyelemmel a jelen szabályzatban foglalt valamennyi egyéb rendelkezésre is meg kell határozni. Amennyiben az együttmőködı felek között nem jött létre ilyen irányú elızetes megállapodás, úgy SZBK az adott szellemi alkotáshoz kapcsolódó valamennyi jogra igényét fenntartja. 8.. SZBK képviseletében eljáró személyek kötelesek a tılük elvárható fokozott gondossággal eljárni olyan szerzıdések megkötésekor, illetve olyan jognyilatkozatok megtételekor, amelyek befolyásolhatják SZBK-nak a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogokra vonatkozó jogszerzést vagy az ezekkel való rendelkezés jogát. 9.. SZBK képviseletében eljáró személyek kötelesek szükség esetén külsı szakértı igénybevételével gondoskodni arról, hogy bármilyen harmadik személlyel közösen folytatandó kutatási tevékenység ellátására kötött szerzıdésben (kutatási szerzıdés) írásban rögzítésre kerüljenek az együttmőködés feltételei, amelyben - egyéb kérdések mellett - az esetlegesen létrejövı szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok sorsáról, valamint SZBK-t megilletı díjazásról is rendelkezni kell. SZBK-nak törekednie kell legalább olyan összegő díjazás kikötésére, amely fedezi SZBK-nak a kutatásra fordított közvetett és közvetlen költségeit SZBK jogosult arra, hogy a Szabályzat alapján ıt megilletı, vagy részére felajánlott bármely szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogról bármikor lemondjon, illetve az ilyen jellegő felajánlásokat elutasítsa. VI. Eljárás az olyan szellemi alkotások tekintetében, amelyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhetı 11.. Ezen eljárási rend hatálya alá tartoznak azok a szellemi alkotások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezzék ideértve azokat az alkotásokat is, amelyeknek titokban tartása célszerő a megfelelı oltalom megszerzése helyett, tekintettel a hasznosítási célokra és lehetıségekre, valamint a know-how, továbbá az ezekhez kapcsolódó védjegyek és egyéb árujelzık A kutatók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek haladéktalanul írásban a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezı, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az intézetigazgató útján SZBK fıigazgatójával olyan részletességgel megismertetni, amely alapján eldönthetı, hogy SZBK igényt tart-e szolgálati szellemi alkotáshoz főzıdı jogokra, illetve alkalmazotti szellemi alkotás esetén kívánja-e a hasznosítás jogát gyakorolni. A kutató ismertetési kötelezettsége kiterjed különösen az általa közétenni kívánt bármely publikációnak a megjelentetés elıtt legalább 1 hónappal történı bemutatására. Ezen túlmenıen a kutató ezt követıen köteles együttmőködni SZBK-val annak érdekében, hogy a szellemi alkotást megfelelı módon értékeljék, illetve hasznosítsák. 9

10 13.. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotás akkor is felajánlható SZBK-nak, ha azt már korábban jogi oltalomszerzés céljából bejelentették így arra ideiglenes vagy végleges jogi oltalmat szereztek feltéve, hogy az ilyen szellemi alkotás nem szolgálati jellegő, illetve más jogcímen nem eleve SZBK-t illetik a vele kapcsolatos jogosultságok. Ha a jogszabályok, illetve ezen szabályzat a szellemi alkotás tekintetében jogosultként SZBK-t jelöli meg és azt, SZBK részére elızetes bejelentés (felajánlás) nélkül védették le, az ilyen szellemi alkotáshoz főzıdı jogok SZBK-t illetik. SZBK ezekben az esetekben a vonatkozó, Kjt-ben, illetve Mt-ben írt jogkövetkezmények alkalmazásán felül polgári jogi igényeit is érvényesíti A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotás is felajánlható SZBK-nak, függetlenül attól, hogy az jogi oltalom alatt áll-e. Ebben az esetben SZBK dönt a neki felajánlott szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként SZBK-t illeti meg. Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, SZBK azonban jogosult a találmány hasznosítására. SZBK hasznosítási joga nem kizárólagos; SZBK hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog SZBK megszőnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át A felajánlott szellemi alkotás jogi helyzetérıl (szolgálati vagy alkalmazotti jelleg stb.), a szellemi alkotáshoz főzıdı jog elfogadásáról vagy az elutasításáról a felajánlás napjától számított 30 napon belül kell döntést hozni. Ezen határidın belül SZBK köteles nyilatkozni arról is, hogy a szolgálati találmány igényjogosultságának egészére igényt tart-e, illetve az alkalmazotti találmányt hasznosítani kívánja-e. A döntést a fıigazgató az intézeti igazgatók és szükség esetén a Szabadalmi Bizottság vagy külsı szakértık bevonásával hozza meg, adott esetben gondoskodik a felajánlott szellemi alkotás vizsgálatáról és az esetleges hasznosítási lehetıségek feltárásából A szolgálati találmánnyal a kutató rendelkezhet, ha SZBK ehhez hozzájárul, vagy ha SZBK jognyilatkozatnak megtételét a 16. szerinti határidın belül elmulasztja. Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a kutatót SZBK hasznosítási jogának terhe nélkül illeti meg, ha SZBK ehhez hozzájárul, vagy jognyilatkozatnak a 16. szerinti határidın belüli megtételét elmulasztja Amennyiben SZBK a jogok megszerzése mellett dönt, és a szellemi alkotás jellege ezt megkívánja (szabadalom, használati minta, mikroelektronikai félvezetı termékek topográfiája, formatervezési minta), SZBK köteles 90 napon belül a szükséges lépéseket megtenni a jogi oltalom megszerzése érdekében. SZBK eltekinthet a jogi oltalomra irányuló bejelentés megtételétıl, illetve a bejelentést visszavonhatja, ha a szellemi alkotást titokban tartja, és üzleti titkot képezı megoldásként hasznosítja. SZBK e döntésérıl köteles tájékoztatni a kutatót A szolgálati szellemi alkotással, illetve a felajánlás alapján SZBK által átvett más szellemi alkotással összefüggı oltalom megszerzésével kapcsolatos eljárási díjakat és esetlegesen felmerülı költségeket, az oltalmi idıre vonatkozó fenntartási díjakat egy erre a célra rendelt forrásból SZBK köteles biztosítani. A felmerülı díjakat és költségeket általában a szabadalmi eljárás nemzetközi szakaszának (PCT) végéig kell megtéríteni. SZBK a Szabadalmi Bizottság útján az általa finanszírozott szabadalmi bejelentéseket és szabadalmakat megtérülés, illetve hasznosíthatóság szempontjából évente áttekinti, értékeli és döntést hoz a finanszírozás 10

11 folytatásáról vagy megszüntetésérıl. A Szabadalmi Bizottság egy öt fıbıl álló javaslattevı szerv, melynek tagjait SZBK egységei delegálják A szellemi alkotás értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló intézkedések megtételét követıen vagy azokkal párhuzamosan SZBK és az érintett kutatók kötelesek minden tılük telhetıt megtenni a szellemi alkotás hasznosítása érdekében SZBK az összes körülmény mérlegelésével esetileg dönt a hasznosításról, így különösen a szellemi tulajdon hasznosító vállalkozásba történı apportálásáról, a hasznosítás más részére történı engedélyezésérıl, illetve a szellemi tulajdonból eredı vagyoni jogok átruházásáról A licencia - vagy találmány/szabadalom átruházási szerzıdésben foglalt díjakat (upfront, royalty) illetıen SZBK köteles fokozott gondossággal eljárni; így különösen köteles a piaci viszonyok függvényében arra törekedni, hogy a rögzített díj elegendı legyen arra, hogy a szellemi alkotás létrehozásához szükséges költségeken túl biztosítsa SZBK és a kutatók megfelelı mértékő érdekeltségét, ezáltal ösztönözzön további szellemi alkotások létrehozására, a kidolgozottsági szint növelésére, a gyakorlati hasznosítást szolgáló lépések megtételére és erısítse a kutatók vállalkozói szellemét SZBK dönthet az adott szellemi alkotás belsı hasznosításáról is, amely esetén SZBK saját tevékenységi körében hasznosítja a szellemi alkotást. SZBK az alkalmazotti találmányhoz főzıdı hasznosítási jogát csak a kutatónak a találmány nyilvánosságra hozatalához való jogával összhangban gyakorolhatja. A belsı hasznosítás ellenértékeként a kutatónak járó díjra a jelen szabályzatban a találmányi díjra vonatkozó rendelkezéseket (40. ) kell megfelelıen alkalmazni Amennyiben SZBK a szellemi alkotás feletti jogáról az eljárásnak bármely szakaszában lemond, úgy a kutatót mindezen jogok ingyenesen megilletik azzal, hogy az esetleges bármely további hasznosítás nettó nyereségébıl SZBK igényt tarthat a lemondás idıpontjáig keletkezett készkiadásainak mértékéig terjedı részre, illetve külön megállapodás szerint meghatározott díjra. VII. A szerzıi mővekre vonatkozó eljárás 25.. A szerzıi mővek tekintetében az iparjogvédelmi alkotásokra vonatkozó eljárásrendet az e pont szerinti eltérésekkel kell alkalmazni A kutatók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek haladéktalanul írásban az intézet igazgatójával megismertetni, és azt haladéktalanul átadni részére SZBK a szabályzat hatálya alá tartozó mővek esetében a mő átadásával szerzi meg a szerzıi vagyoni jogokat. A szerzı részérıl történı ismertetést követıen SZBK 30 napon belül dönt arról, hogy maga kíván-e gondoskodni a hasznosításról, vagy pedig az átadással megszerzett jogokat a kutatóra visszaruházza, amelynek következtében a szerzı szabadon rendelkezhet a szellemi alkotással. A szerzıi mő elfogadása esetén SZBK dönt a vagyoni jogok átruházásáról, valamint a mő felhasználásának engedélyezésérıl. 11

12 VIII. A szellemi vagyon nyilvántartása 28.. SZBK összhangban a számviteli jogszabályokkal megfelelı formában és részletezettséggel gondoskodik a szellemi alkotások nyilvántartásáról. A jelen Szabályzatban meghatározott nyilvántartás rendjérıl a gazdasági igazgató rendelkezik, a szabadalmak értékének megállapításánál az SZBK költségalapú értékelési módszert alkalmazza. IX. Hasznosító vállalkozások 29.. SZBK az összes körülmény mérlegelésével, esetenként, érdekeinek szem elıtt tartásával és a hasznosítás várható eredményeinek figyelembe vételével dönt a rendelkezési jogába tartozó szellemi alkotásnak a Szabályzatban meghatározott hasznosító vállalkozás részére történı rendelkezésre bocsátásáról. IX/A. SZBK részvételével alapított hasznosító vállalkozások 30.. Ha SZBK a szellemi alkotás jogosultja, a szellemi alkotást nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság (hasznosító vállalkozás) tulajdonába adhatja (apportálhatja). Hasznosító vállalkozás alapításáról, valamint hasznosító vállalkozásban részvételrıl SZBK Igazgató Tanácsa dönt Amennyiben SZBK úgy döntött, hogy a hasznosító vállalkozás alapításában, valamint a vállalkozás tevékenységében részt kíván venni, akkor köteles az egységes akadémiai vagyonra tekintettel kezdeményezni a Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) fıtitkárának hozzájárulását a hasznosító vállalkozás alapításához és az Akadémia tulajdonosi részvétele gazdasági társaságokban címő MTA fıtitkári 3/2009. (A.É.4.) MTA-F szabályzatában foglaltakat teljesíteni. A hasznosító vállalkozásban a tulajdonosi jogok MTA-t illetik meg. A tulajdonosi jogokat az MTA elnöke gyakorolja 32.. MTA tulajdonosai részesedének megszerzése SZBK vállalkozási bevétele terhére történik kivéve, ha MTA és SZBK ettıl eltérıen állapodik meg MTA a tulajdonosi képviselet ellátásával, amely a társasági szerzıdés (alapszabály, alapító okirat) és annak módosításai aláírására, bármely nyilatkozat megtételére, a hasznosító vállalkozás legfıbb szervén (taggyőlésén, közgyőlésén) MTA képviseletére jogosít, MTA Alapszabályának 66.. (18) bekezdése alapján - elnökségi felhatalmazás útján - SZBK mindenkori fıigazgatóját bízhatja meg. A hasznosító vállalkozástól származó osztalék bevétel az SZBK-t illeti meg. SZBK a tulajdonosi képviselet ellátása és idıszakos gazdálkodási jelentések szolgáltatása során köteles a MTA Titkárság Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztályával együttmőködni SZBK közalkalmazotti jogállású munkatársa a hasznosító vállalkozásnak a munkáltató elızetes írásbeli hozzájárulásával tagja vagy vezetı tisztségviselıje lehet, illetve azzal munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesíthet. 12

13 IX/B. SZBK területén mőködı, nem SZBK, illetve MTA által alapított gazdálkodó szervezetek 35.. SZBK területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezı gazdálkodó szervezet SZBK-val kötött bérleti szerzıdés alapján használhatja SZBK helyiségeit és a hozzá kapcsolódó eszközöket, berendezéseket SZBK és a gazdálkodó szervezet kötelesek írott szerzıdésben gondoskodni arról, hogy a közösen folytatandó kutatási tevékenység ellátására rögzítésre kerüljenek az együttmőködés feltételei, amelyben egyéb kérdések mellett az esetlegesen létrejövı szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok sorsáról, valamint együttmőködésük során nyert új tudományos eredmények közösen publikálásáról is rendelkezni kell. X. A hasznosításból befolyó díjak, valamint azok felhasználása 37.. A szellemi alkotás tekintetében feltalálónak, szerzınek tekintendı kutatót, vagy a szellemi alkotás létrehozásában résztvevı más személyt (-eket) a szellemi alkotás közvetlen hasznosítása és/vagy értékesítése esetén a hatályos jogszabályokkal összhangban megfelelı összegő találmányi díj illeti meg A jelen Szabályzat alkalmazásában a hasznosításból és/vagy értékesítésbıl származó találmányi díj alapja a következı: a. közvetlen hasznosítást végzı vállalkozás alapítása esetén: az eset körülményeitıl függıen SZBK és a kutató egyedi megállapodása szerinti összeg, legfeljebb azonban a hasznosításból származó adózott nettó nyereségnek SZBK-t megilletı része; b. licenciaszerzıdés esetén: a hasznosítási jog ellenértékeként a licenciaszerzıdésben a licenciavevı által SZBK-nak fizetendı licenciadíj (upfront), a licenciavevı által SZBK javára teljesített bármilyen kifizetés (royalty) és más pénzben kifejezhetı elıny, ideértve a licenciavevı által kibocsátott részvényeket, illetve kialakított üzletrészeket is, de ide nem értve a licenciavevı által kutatási vagy egyéb szerzıdések alapján SZBK-nak biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat; c. találmány/szabadalom átruházási szerzıdés esetén: az átruházás ellenértékeként az átruházási szerzıdésben a vevı által SZBK-nak fizetendı díj, a vevı által SZBK javára teljesített bármilyen kifizetés és más pénzben kifejezhetı elıny, ideértve a vevı által kibocsátott részvényeket, illetve kialakított üzletrészeket is, de ide nem értve a vevı által kutatási vagy egyéb szerzıdések alapján SZBK-nak biztosított eszközöket, szolgáltatásokat illetve jogokat A találmányi díj alapjának kiszámításánál a 38. -ban írt összegbıl az adott szellemi alkotás értékelésével és a jogi oltalmának megszerzésére és hasznosítására és/vagy értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költségeket le kell vonni. Ezen költségek alatt érteni kell a szabadalmi hivatalok elıtt eljáró jogi képviselıknek, a technológiamenedzsereknek és más külsı szakértıknek a díjazását, valamint SZBK-nak az eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi készkiadását is. 13

14 40.. A fentiek szerint meghatározott összeget a szellemi alkotás létrehozásában közremőködı kutatók, az Alap és SZBK adott intézete között kerül felosztásra. A felosztás fıszabályként az alábbiak szerint sávosan történik: szerzıi mővek esetében, szellemi alkotások tekintetében, amelyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhetı, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó védjegyek esetén: 1, Tízmillió forintot meg nem haladó bevétel esetén: o Kutató(k) javára fizetendı találmányi díj: 60%, o SZBK: 40% (amely összegnek az 50 %- a az Alapba kerül befizetésre). 2, Tízmillió forintot meghaladó bevétel, de ötven millió forintot el nem érı bevétel esetén: o Kutató(k) javára fizetendı találmányi díj: 50%, o SZBK: 50% (amely összegnek az 50 %- a az Alapba kerül befizetésre). 3, Ötvenmillió forintot meghaladó bevétel esetén: o Kutató(k) javára fizetendı találmányi díj: 40%, o SZBK: 60% (amely összegnek az 50 %- a az Alapba kerül befizetésre) A kutatót megilletı díjazás mértéke azokban az esetekben, amikor a szellemi alkotás hasznosítása nem eredményez bevételt SZBK számára, vagy a szellemi alkotást SZBK saját tevékenységi körében hasznosítja, SZBK Igazgató Tanácsa az összes körülmény mérlegelésével dönt az esetleges találmányi díjszerzıdés megkötése kérdésében. XI. A szellemi alkotások egyes fajtáira vonatkozó külön szabályozások 42.. Újításokról 1. A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni olyan új mőszaki, illetve szervezési megoldásokra is, amelyet SZBK tevékenységi körében SZBK közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló személyek és szerzıtársaik dolgoztak ki, de az alkotás színvonala nem éri az önálló oltalmi formában oltalmazható szellemi alkotásét. 2. A SZBK-val szemben újítói jogokat legkésıbb a hasznosítás megkezdésétıl vagy az újítás átadásától számított hat hónap elteltéig, újítási javaslat benyújtásával lehet érvényesíteni. 3. A közalkalmazotti jogviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelezettség tárgykörében kidolgozott újítást SZBK hasznosíthatja, illetve másnak hasznosításra átadhatja. A munkaköri kötelesség tárgykörén kívül kidolgozott újítást SZBK hasznosíthatja, másnak azonban nem adhatja át hasznosításra. 4. SZBK bejelentés átvételétıl számított 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az újítással kapcsolatos jogaival élni kíván-e. 5. SZBK-nak az újítással kapcsolatos jogai amennyiben SZBK nem nyilatkozik az újítóra szállnak át. 6. Az újítót az újítás hasznosítása, illetve átadása esetén az újító és SZBK eltérı megállapodása hiányában a 38, 39 és 40. -ok szerinti díj illeti meg. 14

15 XII. A szabályzat megsértése 43.. Ha a szabályzat hatálya alá tartozó kutató az általa létrehozott, a jelen Szabályzat tárgyát képezı bármely szellemi alkotást a Szabályzatban meghatározott módon az intézet igazgatójának nem jelenti be, illetve SZBK javára nem ajánlja fel, vagy a szabályzat rendelkezéseit egyébként megszegi, úgy az egyéb, így különösen munkajogi szankciókon kívül SZBK amennyiben bizonyítani tudja az ıt megkerülı hasznosítást egyrészt követelheti a szellemi alkotással kapcsolatos jogokat, másrészt kártérítési igényt is érvényesíthet Amennyiben a kutató a Szabályzatban rögzített eljárás során SZBK nevében eljáró bármely szerv vagy személy döntését sérelmesnek tartja, megfelelıen indokolt kérelemben a fıigazgatótól kérheti annak felülvizsgálatát. E döntések körében kivételt képeznek azok, amelyeket SZBK nevében eljárva a szellemi alkotás hasznosításának és/vagy értékesítésének menedzselését végzı külsı vállalkozás polgári jogi szerzıdés értelmében hoz meg; az e döntésekkel kapcsolatos vitákra a polgári jog általános szabályai az irányadók. Ezen túlmenıen a szabályzattal, valamint annak végrehajtásával kapcsolatos jogviták tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. XIII. Záró rendelkezések 45.. A jelen Szabályzat rendelkezéseit a folyamatban levı ügyekre, a Szabályzat hatálybalépést követıen felmerülı ügyekre, valamint a már megkötött és érvényben levı találmányi díj szerzıdésekkel kapcsolatosan pedig a jelen Szabályzat hatálybalépését követıen alkalmazni kell Szellemi termék elıállítására irányuló tevékenységet, külsı együttmőködést SZBK-val közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott dolgozója harmadik féllel, külsı intézményekkel és egyéb gazdálkodó szervezetekkel csak a jelen Szabályzatban foglaltakkal összhangban, SZBK érdekeinek messzemenı figyelembevételével, elızetes szerzıdés alapján kezdeményezhet A kinevezési, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint SZBK nevében szerzıdéskötésre jogosult személy vagy szerv köteles gondoskodni arról, hogy a 4. -ban megjelölt személyek e szabályzat hatálya alá rendelése a közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint polgári jogi jogviszony létesítésekor a munka-, illetve egyéb szerzıdésben megtörténjen, illetve a szabályzat hatálybalépését követıen ezek az okiratok megfelelıen módosuljanak, valamint, hogy az érintett hallgatók az erre vonatkozó nyilatkozatot írásban megtegyék. A munkaköri leírásokat azok soron következı felülvizsgálatakor a jelen Szabályzatban foglaltakra tekintettel ki kell egészíteni 15

16 48.. A jelen szabályzatot az Igazgató Tanács hagyta jóvá, és január 15. napján lép hatályba és ezzel egyidejőleg a korábbi Szellemi tulajdon védelmi és gazdálkodási szabályzatot hatályon kívül helyezik. Szeged, január 13. Dr. Ormos Pál fıigazgató 16

17 1. számú melléklet SZELLEMI ALKOTÁS FELAJÁNLÁSA SZBK-s kutató neve Kutatócsoport Intézet Szellemi alkotás címe Szellemi alkotás rövid leírása Szellemi alkotás létrehozásában közremőködı SZBK kutató(k) neve és közremőködés aránya Szellemi alkotás létrehozásában közremőködı más személyek/szervezetek neve és közremőködés aránya Hasznosítási kilátások Szellemi alkotás létrehozása során milyen ráfordítások történtek, az esetlegesen bevont külsı erıforrások megnevezésével A szellemi alkotás létrehozásához felhasználtak-e valamilyen külsı személytıl vagy szervezettıl származó anyagot vagy felszerelést Létezik-e olyan szerzıdés vagy egyéb kötelezettség, amely hatással lehet a szellemi alkotással kapcsolatos jogokra 17

18 Amennyiben az alkotás már ideiglenes vagy végleges jogi oltalomban részesült, akkor az azt igazoló iratok, és a nyilatkozat az oltalmi jogosultságnak vagy a szolgálati találmány esetét kivéve annak egy részének az SZBK-ra történı átruházásáról, A szellemi alkotással kapcsolatban az ismertetés idıpontjáig a feltaláló részérıl milyen adatok, információk kerültek nyilvánosságra Magyarországon kívül indokolt-e más országban is a szabadalmaztatás A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ Szellemi tulajdon védelmi és gazdálkodási szabályzat 12. -ban foglalt ismertetési kötelezettségemnek a jelen nyilatkozattal teszek eleget. Szeged, kutató Alulírott a fent részletezett szellemi alkotás felajánlását tudomásul veszem.... intézet igazgató Szeged,. 18

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról

1995. évi XXXIII. törvény. a találmányok szabadalmi oltalmáról 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének, a korszerű technika meghonosításának, valamint a feltalálók erkölcsi és anyagi elismerésének

Részletesebben

A szellemi tulajdon védelme

A szellemi tulajdon védelme Az innováció finanszírozása. HVCA, a Magyar Innovációs Szövetség és az M27 ABSOLVO közös rendezvénye A szellemi tulajdon védelme A K+F társaságba történı befektetés elıtti jogi átvilágítás 2012. szeptember

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon. A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon A szellemi tulajdon Az innováció és a tudás eredményei egyrészt a versenyképesség és a gazdasági növekedés motorjai, másrészt alapvetően határozzák meg mindennapi életünket. Használati

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben