Kedves Döbröközi Lakosok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Döbröközi Lakosok!"

Átírás

1 Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő évi terveinket. Képviselő-testületünk összetétele teljessé vált, mert az augusztusi ülésen testületünk Lázár Albert képviselőt egyhangú szavazással alpolgármesternek választotta meg. A bizottságokban beállott változások: Pénzügyi Bizottság elnöke: Lázár Albert helyett Farkas Tamás, Ügyrendi Bizottság új tagja Lázár Albert helyett dr.kökényné dr.wéber Erzsébet, Szociális Bizottság új tagjai: Borsosné Cseszneki Szilvia és Keresztes Istvánné tagok helyett Kordélyné Törő Mária és Horváth János. Képviselő-testületünk 17 ülésén 137 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott. A szociális igazgatás területén a mozgáskorlátozottak támogatásán kívül az ellátási formákban változás nem történt. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat eredményeként 15 hallgatót 10 hónapon keresztül havi Ft összeggel támogat az önkormányzat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is támogattuk a településünkön működő 8 civil szervezetet. A civil szervezetek segítségét, pályázatokban való részvételét értékelve és azt megköszönve, részükre forint összegű támogatást osztottunk fel. Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a közfoglalkoztatásra. Beigazolódott önkormányzatunk elve, mely szerint segély helyett munkát: az év folyamán 134 fő részére biztosítottunk hosszabbrövidebb időre közfoglalkozást. A környezetvédelem terén megemlítendő, hogy sajnos véglegesen be kellett zárni a hulladéklerakót, melynek 100 %-os támogatással megtörtént a rekultivációja. A hulladékszállítás teljes egészében kikerült az önkormányzat kezéből. A szállítási szerződést a lakosság közvetlenül a szállító céggel köti, mely minden lakott ingatlan után kötelező. A környezetvédelem szempontjából nagyon fontos szennyvíz beruházás megvalósítására a jövő évben remélhetőleg lehetőség nyílik, melyről bővebb információt a későbbiek során tudunk adni. Gazdálkodásunk terén ez évben is mindvégig a saját bevételeink növelése mellett mindig a megfontolt kiadásokat tartottuk szem előtt. Ennek köszönhető, hogy kifizetetlen számlánk nincs, gazdálkodásunk stabil és kiszámítható. Önkormányzatunk jó gazdálkodásának eredménye a megvalósult beruházások, csak címszavakban felsorolva: tornacsarnok felújítása, IKSZT létesítése, vis-maior beruházás, vasúti sínek melletti útsüllyedés megszüntetése, volt Idősek Klubja felújítása, Praktikák háza kialakítása, Árpád utca felújítása, Széchenyi utca padkanyesése, temető fő útvonalának felújítása, volt Idősek Klubja udvarában piaci elárusító hely építése, orvosi rendelő és hozzá tartozó épületegyüttes szigetelése, színezése és Szili Lajosné polgármester teljes nyílászáró cseréje, Iskola utcai árok burkolása, kmb. rendőr részére elektromos kerékpár vásárlása, hulladéklerakó rekultiválása, ivóvizünk arzénmentesítése, templom kivilágításához hozzájárulás, Start munkaprogramban foglalkoztatás és eszközvásárlás és életfa állítása évben benyújtott, de még el nem bírált pályázatok, csak címszavakban felsorolva: Start évi közmunkaprogram, kazánprogram, egészségmegőrző program, bűnmegelőzési program, polgármesteri hivatal, tájház, volt idősek klubja, sportöltőző felújítása, játszóterek játékeszközeinek bővítése, kiadvány megjelentetése, ivóvíz minőségjavító program, térfigyelő kamera- rendszer kiépítése január 1-jétől az államigazgatás terén nagy változások lesznek. Létrejönnek a járási hivatalok és közös hivatalok alakulnak meg. Településünk Kaposszekcső és Jágónak településekkel hoz létre közös hivatalt. Remélhetőleg a lakosság az átalakulással járó változásokat nem érzékeli. Az oktatás terén előálló nagy változás, hogy január 1-jétől iskolánk állami működtetésbe kerül. A jelenleg társulásban működő óvodánkat január 1-jétől önkormányzatunk tartja fenn és működteti. Tavasszal 79 rászoruló család részére vetőmagcsomagot, az ősszel pedig 134 közfoglalkoztatott családjának zöldségcsomagot osztottunk. A Vöröskereszt és a Pécsi Karitász több alkalommal ruhaneműt és élelmiszert osztott a rászoruló családoknak. Önkormányzatunk minden 14 év alatti gyermeknek Mikulás csomagot ajándékoz. Falukarácsony ünnepélyt és óévbúcsúztató és újévköszöntő szilveszteri bált rendezünk, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk. Hamarosan vége az évnek, melyet - azt gondolom - szép eredményekkel zárhatunk le. Az előttünk álló, január 1-jétől bekövetkező nagy változások miatt egyelőre bizonytalanságot érzünk, de reméljük a közös gondolkodás jó megoldásokhoz vezet. Közeledik a karácsony és elhozza számunkra azt az időt, amikor elcsendesedve, idegességet, aggodalmat, gondot, munkát félretéve a legszebb ünnepre és szeretteinkre tudunk gondolni. Az Önkormányzat képviselő testülete nevében falunk minden kedves lakójának áldott karácsonyt és egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok: Szili Lajosné polgármester

2 "Mégerősebbközösségetépítsünk!" Döbröközlakosságaszeretettelköszöntiújplébánosát,KürtösiKrisztiánt.Hóna pokótamárközöttünk,velünkél,tapasztaljuk,hogykeresiazemberekkelvaló kapcsolódási pontokat a hívőkkel és mint ahogy ő megfogalmazta a leendő hívőkkelegyaránt.látjuk:templomunklassanmegtelik,stalánavilágerkölcsi, társadalmiválságáraismétakatolikusegyháznyújtmegoldást ígydöbröközön is,kürtösikrisztiánplébánosúráltal. KürtösiKrisztiánplébános Sokanvagyunk, akik szeretnénk job banmegismernieddigiéletútját,jövő beniterveit. Dél-Nógrád egy kis falujából, a Szuh patak völgyében fekvő Kozárd nevű kis községből származom, mely meghatá rozta gyerekkoromat és hivatásomat április 9-én születtem a Kozárdtól 15 km-re fekvő Pásztó városában. Szülőfalumban sajnos nem volt temp lom, csak egy kis kápolna, így a szom széd faluba, Ecsegre jártunk szentmisékre. Nemcsak vasárnap, hanem hétköznapokon is. Az utat nagyon sokszor gyalog, kis csapatokba verődve tettük meg. Gyerekkoromat a népi hagyományokon, a népi vallásosságon keresztül az Istenhez való ragaszkodás, a mélysé tisztelet ges Mária újra és újra áthatotta. Középiskolába Balassagyarmatra, a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskolába jártam. Ezután jelentkeztem az egyetlen magyar alapítású szer zetesi közösségbe, a Pálos rendbe. Az Itt eltöltött idő alatt végeztem el a teo lógiai tanulmányaimat április 22 én szenteltek pappá Budapesten. Első helyem Pécsett volt, ahol szolgálati káplánként, majd egy év múlva Buda pesten a Sziklatemplomban szintén káplánkén szolgáltam. Ezt követően neveztek ki első plébánosi helyemre, Márianosztrára. Ez után Kakasd és Sióagárd községek plébánosa voltam, melyet követően rövid ideig szolgáltam Máriagyűdön is augusztus 1- jével Püspök úr kérésére jöttem ide a négy egyházközség Döbrököz, Kurd, Gyulaj és Csibrák szolgálatára. Milyen útravalót adott Önnek a Pálos Rendbeneltöltöttidőszak? augusztus 26-án léptem be a Magyar Pálos Rendbe, mint afféle 20 éves fiatal, tele lelkesedéssel a rend szellemisége iránt. Az évek folyamán azonban egyre világosabban láttam, hogy a hivatásom az egyházmegyei papi szolgálatban lehetne teljes. Így 2009-ben kértem az egyházmegyei szolgálatra való felvételemet. A szerzetesi közösségben eltöltött évek gazdagabbá tették a papi lelkiségemet is. A közösségben végzett imádság, az elmélkedések, a lelki napok, a tanulás, a meghatározott életforma a mai napig segítségemre vannak abban, hogy nap, mint nap Isten és az emberek felé tudjak fordulni. MilyenneklátjaDöbröközt,ésmilyen nekajövőt? A falu azon történelmi múlttal rendelkező települések közé tartozik, amely nyomaiban még ma is hordozza a régmúlt idők csodálatos értékeit. Döbrököz legszembetűnőbb s legszebb értéke a falu gyönyörű temploma. Az Isten háza, amely messziről hívja és várja a falu minden lakóját. Még csak öt hónapja vagyok itt a községben, de már eddig is nagyon sok jó szándékú, segítőkész embert ismerhettem meg. Nagy lehetőséget látok abban, hogy a ránk maradt történelmi értékeket az emberi értékekkel összekapcsolva még erősebb közösséget építsünk. Az egyházi ünnepek elmélyültebb megtartásával, közös imádságokkal, gyermek és felnőtt hittanórákkal, zarándoklatokkal és minden közös kulturális eseménnyel szeretnék magam is nagyban hozzájárulni a falu lelki töltekezéséhez, fejlődéséhez. Karácsonyi útravalóként mit üzen a döbröközieknek? Ezúton is hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik áldozatos fáradozásaikkal, adományaikkal, imáikkal rögtön a kezdetektől nagy segítségemre vannak. Nagy-nagy szeretettel hívom és várom a falu minden jelenlegi és volt lakóját az ünnepi szentmisékre, s az új esztendő minden közös eseményre. ÁldottésBékéskarácsonyiünnepeket ésboldogújesztendőtkívánokminden kedvesolvasónak! Adöbrököziróm.kat.templom,afalukarácsonyfájaésabetlehem Ünnepimiserend December24. Éjféliszentmise 24órakor 9órakor December25. Urunkszületése,Karácsony1.napiszentmise December26. Karácsony2.napiszentmise 9órakor December31. Évvégihálaadás 16órakor Január1. Újéviszentmise 9órakor

3 KözöshivatalthozottlétreDöbrököz, KaposszekcsőésJágónak Csapó és jegyzője, Szili Lajosné polgármesterek Dr. Dóra EdinaGyuláné községünk valamint Dr. Kovács Ildikó Kaposszekcső és Jágónakkörjegyzőjeazelmúlthónapokbankidolgoztákatelepülésekközöshiva talának létrehozása feltételeit, szabályait, melyet a települések képviselő testületeimegtárgyaltak,majdelfogadtak.aközöshivatalújműködésimódokat feltételez,ámazállampolgár azelképzelésekszerint továbbraismagasszín vonalúszolgáltatásbanrészesül.errőltájékoztatottbennünketdr.dóraedina. tisztviselő felajánlásával tudja biztosítani a továbbiakban is a helyi ügyintézést. Ő lesz a települési ügysegéd, aki hetente több alkalommal fogja fogadni az ügyfeleket. A járások kialakításával párhuzamosan Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint a 2000 főt el nem érő lakosságszámú települések közös hivatalt hoznak létre. Közös önkormányzati hivatalt az egy járáson belüli olyan települések hozhatnak létre, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választ- Dr.DóraEdinajegyző évben elkezdődött a közigazgatás nagymértékű átalakítása. Ez megmutatkozik a járási hivatalok, valamint a közös hivatalok felállításában. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény alapján kerülnek felállításra január 1. napjától a járási hivatalok. Döbrököz a dombóvári járáshoz fog tartozni. A járások felállításával különböző feladatok elkerülnek a települési hivataloktól, ezeket a járási hivatalban lehet intézni. Annak elkerülése végett, hogy a lakosságnak minden ilyen üggyel kapcsolatos ügyintézés során Dombóvárra kelljen utazni, Önkormányzatunk 1 fő köz- CsapóGyuláné Kaposszekcső ésszililajosnédöbröközpolgármestere aközöshivataltlétrehozóegyüttesképviselő testületiülésen "Avilágbólannyiamiénk,amennyitlátunkbelőle." (HermannAntal) MolnárnéDoszpodZsuzsannaaDeltaTuristaEgyesületelnökekéntösszefogjaa környék, így Döbrököz túrázóit, a hegyek völgyek szerelmeseit. A meghirdetett túra napokonnapokonbárkicsatlakozhathozzájuk,látnivalóban nemleszhiány. Korunk rohanó életmódja, a sok stressz, az egészségtelen táplálkozási szokások, a dohányzás, az alkohol, egy sor civilizációs betegséget okozhat. A sport, és ezen belül a természetjárás az egyik lehetőségünk, hogy szervezetünket ellenállóvá tegyük. A természetjárás előnye, hogy mértékét egyénileg szabhatjuk meg, minden életkorban űzhető, változatos, ismereteket, élményeket nyújtó tevékenység. Döbröközön és környékén a Delta Turista Egyesület vállalta küldetéséül a természetjárás népszerűsítését, szervezését. ja el egymástól. A közigazgatás ezen átszervezése településünkre is hatással volt. A Képviselő-testület június 12.-i ülésén nyilvánította ki azon szándékát, hogy esetlegesen közös hivatalt hozzanak létre Kaposszekcső és Jágónak községekkel. A tárgyalásokat követően a három Képviselő-testület november 29. napján tartotta meg első közös testületi ülését, melyen mindegyik testület részéről egyhangú szavazással elfogadták a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. A Hivatal székhelye Döbrököz lesz, Kaposszekcsőn kirendeltség fog működni. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője dr. Kovács Ildikó címzetes főjegyző lesz, az aljegyzői munka ellátására személyemet bízták meg. A Hivatal és dolgozói mindent megtesznek, hogy e változások a lakosságot ne érintsék hátrányosan, és a következő évben is zökkenőmentesen menjen az ügyintézés. Egyesületünk egész évben szervezett nyílt túrákat, melyek során eljutottunk a Mecsek, a Villányi-hegység, a Zselic, Észak-Somogy, a Szekszárdi-dombság, a Tolnai-hegyhát tájaira. Kiemelt figyelmet szentelünk Döbrököz környékének megismerésére, történelmi múltjának, helyeinek kutatására. Programjainkba bárki bekapcsolódhat. Szeretettel várunk minden túrázás iránt érdeklődőt, hogy együtt barangolhassuk be e varázslatos tájakat! A Delta Turista Egyesület jövő évi túra tervezete hamarosan elkészül, mely elérhető lesz Döbrököz honlapjáról is.

4 Közmeghallgatás december 10 én Döbrököz község képviselő testülete közmeghallgatást tartott az IKSZT ben. A közmeghallgatás lehetőséget ad arra, hogy a lakosság közvetlenül is elmondja véleményét az önkormányzat munkájáról, kérdést intézzenek a polgármesterhez, a képviselőkhöz és szó essen minden olyan témáról, amely községünket és lakosságunkat érinti. Szili Lajosné polgármester beszámolójából összegyűjtöttünk néhány fontosabb adatot, melyek megismerése képet alkothat az olvasónak arról a komoly önkormányzati munkáról, mely a 2012 es évet is jellemezte. A döbröközi képviselő testület a közmeghallgatáson A közmunkások bérezéséről A bér a tavaly szeptember 1-jétől bevezetett havi bruttó Ft, a tevékenységhez szükséges szakképzettség esetén bruttó forint összegű közmunkabér, melyet a dolgozók 8 órás munkavégzés után kapnak. Kötelező a heti bérfizetés, a foglalkoztatottak számlájára történő utalással. A jövő évtől a heti bérfizetés a pénztárunkban készpénz formájában történik. A foglalkoztatás hasznosságáról A nagyszámú foglalkoztatás a termelés és értékteremtés valamint az év végéig Apáti Gyula közérdekű kérdéseket tett fel várható 3 millió forint bevétel mellett önkormányzatunknak több millió forint megtakarítást jelent a segélyezés 20 %- os önrészével szemben. Milyen munkát végeznek a közmunkások? A nagy létszámú foglalkoztatás eredményeként kerül sor a közterületek, járdák, árkok, horhók, a temető, önkormányzati épületek folyamatos karbantartására, hulladéklerakó rekultiváció előtti rendben tartására, bérkaszálásra, ebédhordásra, fóliás és szabadföldi növénytermesztésre, a termés egy részének feldolgozására (savanyúság, őrölt paprika készítésére), értékesítésére, állattartásra, a Polgármesteri Hivatal épületének fűtésére és a fűtéshez szükséges fa kitermelésére, erdőtelepítésre, árkok burkolására, szakipari munkák végzésére. Mekkora területen gazdálkodunk? Mezőgazdasági termelést közel 6 ha szántó területen végzünk. A saját földjeink mellé 10 személytől bérlünk földterületet. A szemétszállításról A hulladékszállításra eddig 680 ingatlan után kötötték meg a szerződést. A lakosság a szolgáltató céggel a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel áll közvetlen kapcsolatban. A felmerülő problémákkal is a cég vagy a Dombóvári Kirendeltség felé lehet fordulni. A közbiztonságról A közrend és közbiztonság helyzete a bűncselekmények száma a rendőrkapitányság adatai alapján a tavalyi évhez viszonyítva nem romlottak. Sajnálatos azonban, hogy köztéri rongálások még előfordulnak. Középületeink közül az iskola, a Polgármesteri Hivatal, az IKSZT, a Páhy u. 44. sz. alatti közfoglalkoztatottak telephelye be van kamerázva. A Leader pályázatban benyújtott térfigyelő kamerarendszer kiépítése a jövő évben várható. Döbrököz lélekszámáról Községünk lakosságának száma a tavalyi fővel szemben fő. A születések száma: 11, a házasságkötés száma: 1, a halálesetek száma: 29 volt ebben az évben idáig. Ezekből az adatokból is kitűnik, hogy településünk lakossága évről-évre fogy. Költségvetési bevételeinkről A évi költségvetés tervezett bevételi és kiadási főösszege Ft, a ¾ éves teljesítés az áthúzódó beruházások miatt forint. A III. negyedéves néhány adat: Önkormányzatunk működési bevételei 10,1 millió forint, a sajátos működési bevételekből: magánszemélyek kommunális adója 9,5 millió forint, iparűzési adó 19 millió forint, SZJA helyben maradó része: 8 millió forint, jövedelem különbség mérsékléséből 39,2 millió forint, gépjárműadó 10 millió forint, normatív támogatás 21,5 millió forint, szociális feladatokhoz normatív támogatás 31,5 millió forint, közfoglalkoztatás támogatása 55,4 millió forint, folyószámla hitelkeret ,000 forint. Beruházásainkról Megtörtént a tornacsarnok részbeni felújítása. A nyertes beruházás költsége 23,8 millió forint, melyből a támogatás összege 18 millió forint, önerő 5,8 millió forint. Saját erőből megtörtént az Árpád utca felújítása, melynek során 420 méter hosszúságban aszfalt burkolásra és a padkák zúzott kővel történő kiépítésére került sor. A beruházás költsége 6,2 millió forint volt. Most folyik szintén önerős beruházásban a temető fő közlekedési útjának rendbetétele, melynek költsége forint. Az Iskola utcai út melletti árokburkolás a START munkaprogram keretein belül történt közel 2,5 millió forint összegben, 100 %-os támogatással. A START munkaprogramban történő magas foglalkoztatotti létszám vonzata a 15 millió forint összegű eszközberuházás. A hótolásról A hótolást a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a helyi Mezőgazdasági Zrtvel kívánjuk végeztetni. A vetőmag és terményosztásról A tavasz folyamán 79 család részére vetőmagot osztottunk, melynek felhasználása folyamatosan ellenőrzésre került, az eredmény 90 %-os teljesítés. A közfoglalkoztatottak részére zöldségcsomag (burgonya, hagyma, fokhagyma, sárgarépa, zöldség) kiosztására került sor.

5 Lázár Albert alpolgármester: Az alábbi táblázatban egybegyűjtve láthatja a Döbröközi Hírek olvasója a 2013-as évre már többségében benyújtott pályázatokat. Látható, hogy a civil szervezetek, egyházak, alapítványok, valamint önkormányzatok együttműködése Döbrököz település jelentős gyarapodását eredményezheti. Pályázataink jól előkészítettek, így remény van rá, hogy többségük nyerni is fog. Beruházások 2013 Pályázat elnevezése Benyújtó szervezet Beruházás összege (FT) Elnyert támogatás Önerő Polgármesteri Hivatal külső felújítása, akadálymentesítése Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Bírálat alatt 0 Játszóterek eszközállományának bővítése, utcabútorok elhelyezése Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Bírálat alatt 0 Sportöltöző külső hőszigetelése belső felújítása Döbröközi Községi Sportegyesület Bírálat alatt 0 Praktikák Háza (volt idősek klubja) tetőfelújítása, fűtés korszerűsítése Döbröközi Községi Sportegyesület Bírálat alatt 0 Tájház felújtása, helyi múzeum kialakítása Hagyományőrző Alapítvány Bírálat alatt 0 Helyi kiadvány készítése Döbröközről Hagyományőrző Alapítvány Bírálat alatt 0 Hegyi Szent Kútnál levő kápolna felújítása Döbröközi Rk. Egyházközség Bírálat alatt 0 Metodista Imaház felújítása Metodista Egyház Bírálat alatt 0 Petőfi utca padkanyesés Döbrököz Község Önkormányzata Testületi döntés Cserénfai utca felújítása Döbrököz Község Önkormányzata Testületi döntés Start Közmunkaprogram Döbrököz Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 Sportcsarnok belső felújítása Döbrököz Község Önkormányzata Kiírás esetén Bűnmegelőzési pályázat Gyulaj Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 Egészségre nevelő és életformáló programok Döbrököz Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 ÖSSZESEN:

6 Kimutatás a 2012 es évben történt beruházásokról Pályázat elnevezése Beruházás összege Elnyert támogatás Önerő Tornacsarnok felújítása Ikszt (Művház) Vis maior pályázat Praktikák Háza felújítása (volt idősek klubja) Árpád utca aszfaltozása Széchenyi utca padkanyesése Temető útjának rendbetétele Iskola u árokburkolása Körzeti megbízott rendőrnek elektromos kerékpár Orvosi rendelő, védőnői szolgálat, volt könyvtár és szolgálati lakás felújítása Arzénmetesítő berendezés Bm. keretből Biomassza kazán (IKSZT) Biomassza kazán, aprítógép óvodához Praktikák házánál helyi piaci pavilon kialakítása ÖSSZESEN Családi mentor a családokért Ábrahám Edit, mint családi mentor egyre több nehéz helyzetben élő családdal kerül kapcsolatba. Van, akikhez maga kopog be, és a programuk nyújtotta lehetőségeket ismerteti. Mostanában viszont egyre többen az utcán állítják meg, és kérik, hogy menjen el hozzájuk, mert problémájuk van és segítséget várnak tőle. Szép lassan bővül azok száma, akikhez eljárok és úgymond "életvezetési tanácsokat" adok. Feladatom, hogy ezekkel az emberekkel beszélgessek, és így közösen feltárjuk a problémáikat és együtt találjunk ezekre megoldást. Tehát a feladatom nem az, hogy elintézzek bármit, hanem rávezessem őket arra, amit maga is önállóan el tud végezni. Ami másnak természetes, sokaknak eddig megoldhatatlan akadályt jelentett szeptember 21-én megnyitott ünnepélyes keretek között a Praktikák háza. Ez olyan lehetőségeket tartogat elsősorban a nehéz helyzetben élőknek, de bárki más is igénybe veheti, mint például: mosás, vasalás, varrás, főzés, segítő beszélgetés. Egyre több család hozza be a mosógépbe a ruháit, mert nincs otthon villany, víz, vagy rossz a mosógépe. Közülük szép számmal akad nyugdíjas is. Varrógép sincs minden háztartásban ezért ez is egy jó lehetőség, élnek is vele jó páran. A konyhát eddig az általános iskolások Barna Tamás pedagógus technika órái keretében használták, mondhatni heti rendszerességgel, több alkalommal is. Nyitvatartási idő: csütörtökönként 8 h- 14 h-ig. Mosási tevékenységet 1 héttel korábban bejelentkezve lehet végezni. 100Ft-ba kerül 1 adag mosópor és öblítőszer. Az iskolások más napokon is bejárnak a konyhába, így előre kell jeleznie a pedagógusnak a pontos dátumot és időt. Én minden csütörtökön ott vagyok. Van egy segítőm is, mint Rajli Zsuzsanna, aki önkéntes, és ő azokon a napokon is ott van, amikor az iskolások jönnek. Továbbá a takarítást is vállalta. Egyéb programunk: minden második pénteken délután összejöveteleket tartok, mert sokan csak délután érnek rá. (közmunkások) Ilyenkor beszélgetünk a hétköznapok dolgaikról, kit mi foglalkoztat, minden ötletet szívesen fogadunk. Ezeket kiplakátolom, "Csajos délután", "Délutáni csevegés, gyermekeinknek rajzolás", "Délutáni készülődés". Szép számmal eljárnak felnőttek a gyermekeikkel. Legutóbbi eseményünk a Mikulás várás volt. A Mikulástól személyesen átvehetett 19 gyermek egy kis csomagot a Köz-tér-háló jóvoltából. A 19 gyermekhez 11 felnőtt (szülők, nagymamák) + 1 Mikulás csatlakozott. A gyerekek Mikulásos énekekkel várták az eseményt. Legutóbb 2012.december 14-én délután karácsonyi díszeket készítettünk saját kezűleg a gyermekeinkkel együtt. Ábrahám Edit családi mentor és Halmai Gáborné szakmai vezető a Praktikák Háza átadásán

7 Megújult épületben gyógyítanak Az orvosi rendelő, védőnői szolgálat, a volt könyvtár és szolgálati lakás felújítása decemberre megtörtént. A felújítás a külső homlokzatot érintette, így az összes nyílászárók, ablakok, ajtók kicserélésre kerültek. Körben az épület új hőszigetelése biztosítja az épület gazdaságos fűtését már jelenleg is. A tervek szerint jövőre a mostani gázfűtésről átállnak gazdaságosabb fatüzelésre. Ez újabb beruházást igényel, melyhez rendelkezésre állnak a pályázati források. Az orvosi rendelő új színezése barátságossá és széppé teszi a környéket, Döbrököz főutcáját. Dr. Sánta Ilona háziorvost aktuális kérdésekről kérdeztük. Dr. Sánta Ilona háziorvos Tisztelt doktornő! A tél beköszöntével szinte menetrend szerűen sokan influenzásak leszünk, ágynak esünk, kiesünk a munkából. Vajon mi, döbrököziek mennyire vesszük komolyan ezt a betegséget? Oltassuk e be magunkat? Szeretném, ha minél többen élnének a lehetőséggel, és beoltatnák magukat. Az emberek részéről az oltás ellen a legfontosabb ellenérv, hogy ők "nem szoktak influenzásak lenni". Ez nem jelent semmit. Azért nem betegedtek meg az utóbbi időben, mert kb. 10 éve nem volt igazán nagy járvány. Sok embert érintő megbetegedés akkor lép fel, ha az influenza vírus mutálódik. Ez azt jelenti, hogy a szerkezete módosul, szinte egy új vírus keletkezik. Mindenki meg fog betegedni tőle. Aki viszont évről-évre beoltatta magát, jóval enyhébb formában fog átesni a kóron. A szervezetében évről-évre termelődő ellenanyag az új vírus szaporodását mérsékelni fogja. Az oltás 65 év felett, és az idült betegségben szenvedőknek ingyenes. Bárki, aki szeretné beoltatni magát, az oltóanyaghoz jutás módjáról a rendelőben kaphat A felújított orvosi rendelő tájékoztatást. Egy döbröközi lakos a közmeghallgatáson javasolta, hogy csütörtöki napon a vidéken dolgozók orvoshoz jutásának megkönnyítése érdekében a rendelési idő 14 órától 17 óráig tartson, ugyanis 16 órára a munkából nem érnek haza, így ha orvoshoz kell menniük, akkor el kell kéretőzni a munkahelyről, vagy szabadságot kell kivenniük. Miért nincs rendelés 16 óra után? Mert az Egészségbiztosítási Pénztár és az ÁNTSZ erre nem ad engedélyt. Az orvos ügyeletre kötelezhető, ha erre kötelezik, 16 órakor az ügyeletben a munkát fel kell vennie. Ha még rendel a saját rendelőjében, akkor erre nyilván nem képes. Egyéb okok is vannak még, ha valakit részletesen érdekel, kérem, jöjjön el a rendelőbe, készséggel adok róla felvilágosítást. Kedves betegeim! A falu minden lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldog, egészséges új évet kívánok! Dr. Dóra Edina jegyző a kutyák chippel való megjelöléséről Tisztelt Lakosság! Biztosan már sokan hallották, hogy január elsejétől négy hónapnál idősebb kutyák már csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatóak. Ezt a augusztus 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet legújabb módosítása tartalmazza. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/A (2) bekezdése szerint a chip minden költséggel együtt nem lehet több 3500 forint plusz ÁFÁ-nál, mely ár így öszszesen 4445 forint, ami tartalmazza a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját is. Azt az ebtartót, aki nem tesz eleget a jogszabályban előírt kötelezettségének állatvédelmi bírsággal sújtják. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint az állatvédelmi bírság mértéke az állat egyedi megjelölésének elmulasztása esetén Ft. Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Önkormányzat március 31. napjáig elvégzi a településen az ebösszeírást. Ezúton kérjük a lakosságot, hogy aki ebtartó, végeztesse el a kutya traszponderrel (chippel) történő megjelölését, valamint kérjük a szíves együttműködésüket és segítségüket az ebnyilvántartás elkészítéséhez. Mit kell tudni a chipről? Mi is az a chip? Kedvenceink bőre alá ültetik be meghatározott területre. Egy kb. 8 mm-es szövetbarát üvegkapszula, mely egy olyan "adót" tartalmaz, melyben a chipleolvasó készülék generálja a jelet, vagyis csak akkor "kapcsol be", amikor leolvassák. A beültetés jár némi fájdalommal, természetesen kedvencünk vérmérsékletétől függő mértékű nemtetszésnyilvánítással kommentálva, illetve pár csepp vérzés is előfordulhat, ha az állat mérete, izgágasága miatt véletlenül megsérül egy kis ér, de ez néhány másodperc alatt eláll. A kutyachip az állatvédelem egyik leghasznosabb találmánya, de sokan nem tudják, hogy mit sem ér, ha nincs regisztrálva. A rizsszem méretű chipet az állatorvos ülteti be a kutya bőre alá a nyakrészen, és ő tudja regisztrálni is azt az állatvédő szervezetek rendszereiben.

8 Két szakoktató a közmunka programról, oktatásról Farkas Péter: Állattenyésztés a döbröközi START munkaprogramban Döbrököz adottságaiból adódóan komoly mezőgazdasági múlttal rendelkező település. E tradícióhoz a jövőben is szükséges visszatérni nem csupán nosztalgikus álmaink újraéléséért, hanem mert ki kell mondani, hogy a mai világválságos időszakunkban is a vidéknek, az ott élő emberek többségének főbb boldogulási, munkaerő-piaci lehetőségei az agrárium területén kell, hogy legyenek. A START mezőgazdasági munkaprogram e nemes cél eléréséhez tesz egy kezdő lépést, mely egyre inkább kiteljesedni látszik Döbröközön az állattenyésztésben is. Döbröközön a közmunkaprogram keretében három fő foglalkozik állattenyésztéssel, akik az aktív gyakorlati munka mellett elméleti oktatásban is A Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Farkas János elnök: január 1 jétől a Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat neve megváltozott. A nemzetiségi jogokról szóló törvényben meghatározottak szerint Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változtatta. Idén 27 határozatot hozott a Roma képviselő-testület márciusában a Kistérségben működő több roma nemzetiségi önkormányzattal, és civil szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást. Öt gyerek iskoláztatási támogatásának felfüggesztését rendelte el a jegyzőnő, tekintettel arra, hogy a kötelező tanórai foglalkozásokon igazolatlanul több órát mulasztottak. Az iskoláztatási támogatást folyósító szerv intézkedett a gyerekek jogán járó támogatás Döbrököz Község Önkormányzat nevére nyitott családtámogatási folyószámlára utalásáról. A felhasználás biztosítása érdekében, eseti gondnokot rendeltek el, melynek tisztségét Farkas János töltötte be, a tevékenységért munkadíj nem illette meg. A feladat-arányos pályázaton nyert Ft-ot, a Döbröközi Cigányokért Kulturális és Szociális Alapítványnak adományoztuk. Tíz gyerek és egy kísérő utaztatását részesülnek Szakcson gyulaji és szakcsi társaikkal együtt. Az oktatás célja, hogy a képzésben résztvevők a háztáji állatok tartásához szükséges ismereteket elsajátítsák, szaktudásra tegyenek szert, melyet a gyakorlatban, otthon is tudnak alkalmazni, ezzel keresetük kiegészítésére és önellátásra is ösztönözzük őket. További cél az, hogy a közmunkaprogramban értéket, eladható, jó minőségű vágóállatot, akár később állati terméket állítsunk elő, mely tevékenység az idő előrehaladtával egyre jövedelmezőbb lesz. Elsőként nyúltenyésztésbe fogott az önkormányzat. Garázsokban került sor a mini kezdő nyúltelepek kialakítására. A jelenleg termelésbe állított 12 anyanyúlból jövőre 100, a későbbi tervek szerint anyanyúl is lesz. A takarmánybázis kiegészítő részét képezik a helyi kertészetben keletkezett melléktermékek, melyért cserébe a növényeiket tápláló nyúltrágyához juthatnak. Nyertes pályázatok esetén további állatfajokat szeretnénk termelésbe, tenyésztésbe állítani, melynek haszna nem csak a nagyobb árbevétel, hanem a gyerekek és felnőttek számára megtekinthető állatbemutató, kis mintagazdaság lenne. Tervezzük kocák, hízósertések, baromfik és kiskérődzők tartását is. Jelenleg a közmunkás állattenyésztő tanoncok ügyeskednek mind az iskolapadban, mind a munkában. Így Döbröközön a munkavezetők előremutató terveire, a szakoktatók szaktudására és munkások tenni akarására építve egyre inkább kirajzolódni látszik egy olyan jövő, melyben falunk talán viszszatér hajdani mezőgazdasági hagyományaihoz. támogattuk a zánkai Erzsébet-táborba. Pályázatot nyújtottunk be a Tanoda típusú program elnyerésére. Augusztus 8-án megrendezett Családi nap szervezését, lebonyolítását az Egyházzal és a Döbröközi Önkormányzattal közösen végeztük. A Karitász ruha-és élelmiszersegély szállításában, osztásában szintén az Egyházzal és a Döbröközi Önkormányzattal közösen az összes alkalommal részt vettünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyilvántartásba vételéről szóló határozata alapján a Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzat engedélyt kapott önkéntesek foglalkoztatására. A 2012-es évben rengeteg felkérést kapott a Vadvirág tánccsoportunk. Az idei országos Ki-mit-tud? versenyen első helyezést értek el egyéni és társas kategóriában is december 14-én Közmeghallgatással egybekötve szaloncukorosztást tartottunk. Kovács Zsolt: Növénytermesztés a döbröközi START munkaprogramban Október 24-én elindult a START munkaprogram képzési szakasza. A képzés célja, hogy az önkormányzati kertészetben dolgozók szakmai tudását fejleszszük. Helyben 18 fő vesz részt, Csibrákról és Kurdról 3-3 tanuló jár át, hogy az 1179 órás tanfolyamon részt vegyenek. Alapvetően két részből áll, hetente 1 elméletet és 2 nap gyakorlatot tartunk. A gyakorlat a közmunka keretében valósul meg, ki-ki a maga falujában. Az elméletet mindenkinek én tartom szerdánként. A tananyag több modulból áll, melynek során elsajátítják az alapvető növénytermesztési ismereteket és a fontosabb zöldség, gyümölcs fajták speciális ápolási munkáit, növényvédelmét, termesztési technológiáját. Környezetvédelmet is tanulnak, illetve hogyan lehet egészséges termést előállítani, miközben arra törekszünk, hogy minél kevesebb növényvédőszert kelljen használni. Végül, de nem utolsó sorban megismerkednek az alapvető tartósítási lehetőségekkel. A tananyag speciális, igyekszem úgy összeállítani, hogy olyan tudást adjak át, melyet tényleg használni tudnak a mindennapokban. Mivel az OKJ követelményekhez képest ez kevesebb, ezért a programban részt vevők nem kapnak a képzés végén OKJ bizonyítványt, viszont aki becsülettel végigcsinálja, bruttó 100 ezer Ft jutalmat kap. Többször lesz számonkérés, az elsőn túl van a csapat és örömmel kijelenthetem, hogy mindenki sikeresen megoldotta a feladatokat. Szili Lajosné polgármester kitüntetése Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a évben a közfoglalkoztatási programokat kiemelkedő szakmai eredményességgel végrehajtó Szili Lajosné polgármester asszonyt kimagasló munkaszervezéséért, innovatív tevékenységéért, példaértékű összefogásáért december 18-án a Duna Palotában elismerő kitűntetésben részesítette. Gratulálunk a szép elismeréshez!

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester Pénzügyi helyzet 2010. évi költségvetés teljesítése összes bevétel: 237.240 e Ft összes kiadás: 238.603 e Ft 2011. évi költségvetés

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. december 19-én 18 órától megtartott közmeghallgatásáról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. december 19-én 18 órától megtartott közmeghallgatásáról. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. december 19-én 18 órától megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Kultúrház Kamond

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület!

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS 3. Napirendi pont UTárgy:U Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről UElőadó:U Szili Lajosné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 12. 15. -i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 12. 15. -i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 12. 15. -i testületi ülésről: 340/2011.(XII.15.) számú határozat Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a napirendre

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Tel.: 99/532-040 Fax.: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:Pereszteg

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek:

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 244 /2014. d./rendeletei: 9/2014. (XII.

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az óvoda az elmúlt tanévben is az előző évekhez hasonló feltételek mellett biztonságosan működött. A 2010/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 Fax:(06-32) 460-918 E - mail:forum@paszto.hu

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 Fax:(06-32) 460-918 E - mail:forum@paszto.hu PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 Fax:(06-32) 460-918 E - mail:forum@paszto.hu Szám: 1-190/2015 Beszámoló a tanácsnokok 2015. I. félévi tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt kfejlesztési si Egyesület bemutatkozása az ECOSYAL tükrében Bemutatkozás A Börzsöny lábainál, a Duna és az Ipoly által határolt terület 17 település Verőcétől Bernecebarátiig

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14:00 16:00 Vadvirág Nyugdíjas Klub Baróthi Györgyné Éva 06 20 914 4681

14:00 16:00 Vadvirág Nyugdíjas Klub Baróthi Györgyné Éva 06 20 914 4681 S z e p t e m b e r Dátum -tól -ig -tól -ig -tól -ig -tól -ig 3640 0 1 szombat 2 vasárnap 3 hétfő 4 kedd 5 szerda 19:00 21:20 CSÉKE Rozmaring 6 csütörtök 7 péntek 19:00 21:20 CSÉKE Rozmaring tánc próba

Részletesebben

Történelme, nevezetességei

Történelme, nevezetességei 2015-ben Történelme, nevezetességei Rezi neve először 1236-ban fordul elő. Ekkor a zalai királyi várhoz tartozott. Rezi homokkőből faragott síremlékek 1300-as években 418 m-es dolomitsziklára épült Vár

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben