Kedves Döbröközi Lakosok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Döbröközi Lakosok!"

Átírás

1 Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő évi terveinket. Képviselő-testületünk összetétele teljessé vált, mert az augusztusi ülésen testületünk Lázár Albert képviselőt egyhangú szavazással alpolgármesternek választotta meg. A bizottságokban beállott változások: Pénzügyi Bizottság elnöke: Lázár Albert helyett Farkas Tamás, Ügyrendi Bizottság új tagja Lázár Albert helyett dr.kökényné dr.wéber Erzsébet, Szociális Bizottság új tagjai: Borsosné Cseszneki Szilvia és Keresztes Istvánné tagok helyett Kordélyné Törő Mária és Horváth János. Képviselő-testületünk 17 ülésén 137 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott. A szociális igazgatás területén a mozgáskorlátozottak támogatásán kívül az ellátási formákban változás nem történt. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat eredményeként 15 hallgatót 10 hónapon keresztül havi Ft összeggel támogat az önkormányzat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is támogattuk a településünkön működő 8 civil szervezetet. A civil szervezetek segítségét, pályázatokban való részvételét értékelve és azt megköszönve, részükre forint összegű támogatást osztottunk fel. Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a közfoglalkoztatásra. Beigazolódott önkormányzatunk elve, mely szerint segély helyett munkát: az év folyamán 134 fő részére biztosítottunk hosszabbrövidebb időre közfoglalkozást. A környezetvédelem terén megemlítendő, hogy sajnos véglegesen be kellett zárni a hulladéklerakót, melynek 100 %-os támogatással megtörtént a rekultivációja. A hulladékszállítás teljes egészében kikerült az önkormányzat kezéből. A szállítási szerződést a lakosság közvetlenül a szállító céggel köti, mely minden lakott ingatlan után kötelező. A környezetvédelem szempontjából nagyon fontos szennyvíz beruházás megvalósítására a jövő évben remélhetőleg lehetőség nyílik, melyről bővebb információt a későbbiek során tudunk adni. Gazdálkodásunk terén ez évben is mindvégig a saját bevételeink növelése mellett mindig a megfontolt kiadásokat tartottuk szem előtt. Ennek köszönhető, hogy kifizetetlen számlánk nincs, gazdálkodásunk stabil és kiszámítható. Önkormányzatunk jó gazdálkodásának eredménye a megvalósult beruházások, csak címszavakban felsorolva: tornacsarnok felújítása, IKSZT létesítése, vis-maior beruházás, vasúti sínek melletti útsüllyedés megszüntetése, volt Idősek Klubja felújítása, Praktikák háza kialakítása, Árpád utca felújítása, Széchenyi utca padkanyesése, temető fő útvonalának felújítása, volt Idősek Klubja udvarában piaci elárusító hely építése, orvosi rendelő és hozzá tartozó épületegyüttes szigetelése, színezése és Szili Lajosné polgármester teljes nyílászáró cseréje, Iskola utcai árok burkolása, kmb. rendőr részére elektromos kerékpár vásárlása, hulladéklerakó rekultiválása, ivóvizünk arzénmentesítése, templom kivilágításához hozzájárulás, Start munkaprogramban foglalkoztatás és eszközvásárlás és életfa állítása évben benyújtott, de még el nem bírált pályázatok, csak címszavakban felsorolva: Start évi közmunkaprogram, kazánprogram, egészségmegőrző program, bűnmegelőzési program, polgármesteri hivatal, tájház, volt idősek klubja, sportöltőző felújítása, játszóterek játékeszközeinek bővítése, kiadvány megjelentetése, ivóvíz minőségjavító program, térfigyelő kamera- rendszer kiépítése január 1-jétől az államigazgatás terén nagy változások lesznek. Létrejönnek a járási hivatalok és közös hivatalok alakulnak meg. Településünk Kaposszekcső és Jágónak településekkel hoz létre közös hivatalt. Remélhetőleg a lakosság az átalakulással járó változásokat nem érzékeli. Az oktatás terén előálló nagy változás, hogy január 1-jétől iskolánk állami működtetésbe kerül. A jelenleg társulásban működő óvodánkat január 1-jétől önkormányzatunk tartja fenn és működteti. Tavasszal 79 rászoruló család részére vetőmagcsomagot, az ősszel pedig 134 közfoglalkoztatott családjának zöldségcsomagot osztottunk. A Vöröskereszt és a Pécsi Karitász több alkalommal ruhaneműt és élelmiszert osztott a rászoruló családoknak. Önkormányzatunk minden 14 év alatti gyermeknek Mikulás csomagot ajándékoz. Falukarácsony ünnepélyt és óévbúcsúztató és újévköszöntő szilveszteri bált rendezünk, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk. Hamarosan vége az évnek, melyet - azt gondolom - szép eredményekkel zárhatunk le. Az előttünk álló, január 1-jétől bekövetkező nagy változások miatt egyelőre bizonytalanságot érzünk, de reméljük a közös gondolkodás jó megoldásokhoz vezet. Közeledik a karácsony és elhozza számunkra azt az időt, amikor elcsendesedve, idegességet, aggodalmat, gondot, munkát félretéve a legszebb ünnepre és szeretteinkre tudunk gondolni. Az Önkormányzat képviselő testülete nevében falunk minden kedves lakójának áldott karácsonyt és egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok: Szili Lajosné polgármester

2 "Mégerősebbközösségetépítsünk!" Döbröközlakosságaszeretettelköszöntiújplébánosát,KürtösiKrisztiánt.Hóna pokótamárközöttünk,velünkél,tapasztaljuk,hogykeresiazemberekkelvaló kapcsolódási pontokat a hívőkkel és mint ahogy ő megfogalmazta a leendő hívőkkelegyaránt.látjuk:templomunklassanmegtelik,stalánavilágerkölcsi, társadalmiválságáraismétakatolikusegyháznyújtmegoldást ígydöbröközön is,kürtösikrisztiánplébánosúráltal. KürtösiKrisztiánplébános Sokanvagyunk, akik szeretnénk job banmegismernieddigiéletútját,jövő beniterveit. Dél-Nógrád egy kis falujából, a Szuh patak völgyében fekvő Kozárd nevű kis községből származom, mely meghatá rozta gyerekkoromat és hivatásomat április 9-én születtem a Kozárdtól 15 km-re fekvő Pásztó városában. Szülőfalumban sajnos nem volt temp lom, csak egy kis kápolna, így a szom széd faluba, Ecsegre jártunk szentmisékre. Nemcsak vasárnap, hanem hétköznapokon is. Az utat nagyon sokszor gyalog, kis csapatokba verődve tettük meg. Gyerekkoromat a népi hagyományokon, a népi vallásosságon keresztül az Istenhez való ragaszkodás, a mélysé tisztelet ges Mária újra és újra áthatotta. Középiskolába Balassagyarmatra, a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskolába jártam. Ezután jelentkeztem az egyetlen magyar alapítású szer zetesi közösségbe, a Pálos rendbe. Az Itt eltöltött idő alatt végeztem el a teo lógiai tanulmányaimat április 22 én szenteltek pappá Budapesten. Első helyem Pécsett volt, ahol szolgálati káplánként, majd egy év múlva Buda pesten a Sziklatemplomban szintén káplánkén szolgáltam. Ezt követően neveztek ki első plébánosi helyemre, Márianosztrára. Ez után Kakasd és Sióagárd községek plébánosa voltam, melyet követően rövid ideig szolgáltam Máriagyűdön is augusztus 1- jével Püspök úr kérésére jöttem ide a négy egyházközség Döbrököz, Kurd, Gyulaj és Csibrák szolgálatára. Milyen útravalót adott Önnek a Pálos Rendbeneltöltöttidőszak? augusztus 26-án léptem be a Magyar Pálos Rendbe, mint afféle 20 éves fiatal, tele lelkesedéssel a rend szellemisége iránt. Az évek folyamán azonban egyre világosabban láttam, hogy a hivatásom az egyházmegyei papi szolgálatban lehetne teljes. Így 2009-ben kértem az egyházmegyei szolgálatra való felvételemet. A szerzetesi közösségben eltöltött évek gazdagabbá tették a papi lelkiségemet is. A közösségben végzett imádság, az elmélkedések, a lelki napok, a tanulás, a meghatározott életforma a mai napig segítségemre vannak abban, hogy nap, mint nap Isten és az emberek felé tudjak fordulni. MilyenneklátjaDöbröközt,ésmilyen nekajövőt? A falu azon történelmi múlttal rendelkező települések közé tartozik, amely nyomaiban még ma is hordozza a régmúlt idők csodálatos értékeit. Döbrököz legszembetűnőbb s legszebb értéke a falu gyönyörű temploma. Az Isten háza, amely messziről hívja és várja a falu minden lakóját. Még csak öt hónapja vagyok itt a községben, de már eddig is nagyon sok jó szándékú, segítőkész embert ismerhettem meg. Nagy lehetőséget látok abban, hogy a ránk maradt történelmi értékeket az emberi értékekkel összekapcsolva még erősebb közösséget építsünk. Az egyházi ünnepek elmélyültebb megtartásával, közös imádságokkal, gyermek és felnőtt hittanórákkal, zarándoklatokkal és minden közös kulturális eseménnyel szeretnék magam is nagyban hozzájárulni a falu lelki töltekezéséhez, fejlődéséhez. Karácsonyi útravalóként mit üzen a döbröközieknek? Ezúton is hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik áldozatos fáradozásaikkal, adományaikkal, imáikkal rögtön a kezdetektől nagy segítségemre vannak. Nagy-nagy szeretettel hívom és várom a falu minden jelenlegi és volt lakóját az ünnepi szentmisékre, s az új esztendő minden közös eseményre. ÁldottésBékéskarácsonyiünnepeket ésboldogújesztendőtkívánokminden kedvesolvasónak! Adöbrököziróm.kat.templom,afalukarácsonyfájaésabetlehem Ünnepimiserend December24. Éjféliszentmise 24órakor 9órakor December25. Urunkszületése,Karácsony1.napiszentmise December26. Karácsony2.napiszentmise 9órakor December31. Évvégihálaadás 16órakor Január1. Újéviszentmise 9órakor

3 KözöshivatalthozottlétreDöbrököz, KaposszekcsőésJágónak Csapó és jegyzője, Szili Lajosné polgármesterek Dr. Dóra EdinaGyuláné községünk valamint Dr. Kovács Ildikó Kaposszekcső és Jágónakkörjegyzőjeazelmúlthónapokbankidolgoztákatelepülésekközöshiva talának létrehozása feltételeit, szabályait, melyet a települések képviselő testületeimegtárgyaltak,majdelfogadtak.aközöshivatalújműködésimódokat feltételez,ámazállampolgár azelképzelésekszerint továbbraismagasszín vonalúszolgáltatásbanrészesül.errőltájékoztatottbennünketdr.dóraedina. tisztviselő felajánlásával tudja biztosítani a továbbiakban is a helyi ügyintézést. Ő lesz a települési ügysegéd, aki hetente több alkalommal fogja fogadni az ügyfeleket. A járások kialakításával párhuzamosan Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint a 2000 főt el nem érő lakosságszámú települések közös hivatalt hoznak létre. Közös önkormányzati hivatalt az egy járáson belüli olyan települések hozhatnak létre, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választ- Dr.DóraEdinajegyző évben elkezdődött a közigazgatás nagymértékű átalakítása. Ez megmutatkozik a járási hivatalok, valamint a közös hivatalok felállításában. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény alapján kerülnek felállításra január 1. napjától a járási hivatalok. Döbrököz a dombóvári járáshoz fog tartozni. A járások felállításával különböző feladatok elkerülnek a települési hivataloktól, ezeket a járási hivatalban lehet intézni. Annak elkerülése végett, hogy a lakosságnak minden ilyen üggyel kapcsolatos ügyintézés során Dombóvárra kelljen utazni, Önkormányzatunk 1 fő köz- CsapóGyuláné Kaposszekcső ésszililajosnédöbröközpolgármestere aközöshivataltlétrehozóegyüttesképviselő testületiülésen "Avilágbólannyiamiénk,amennyitlátunkbelőle." (HermannAntal) MolnárnéDoszpodZsuzsannaaDeltaTuristaEgyesületelnökekéntösszefogjaa környék, így Döbrököz túrázóit, a hegyek völgyek szerelmeseit. A meghirdetett túra napokonnapokonbárkicsatlakozhathozzájuk,látnivalóban nemleszhiány. Korunk rohanó életmódja, a sok stressz, az egészségtelen táplálkozási szokások, a dohányzás, az alkohol, egy sor civilizációs betegséget okozhat. A sport, és ezen belül a természetjárás az egyik lehetőségünk, hogy szervezetünket ellenállóvá tegyük. A természetjárás előnye, hogy mértékét egyénileg szabhatjuk meg, minden életkorban űzhető, változatos, ismereteket, élményeket nyújtó tevékenység. Döbröközön és környékén a Delta Turista Egyesület vállalta küldetéséül a természetjárás népszerűsítését, szervezését. ja el egymástól. A közigazgatás ezen átszervezése településünkre is hatással volt. A Képviselő-testület június 12.-i ülésén nyilvánította ki azon szándékát, hogy esetlegesen közös hivatalt hozzanak létre Kaposszekcső és Jágónak községekkel. A tárgyalásokat követően a három Képviselő-testület november 29. napján tartotta meg első közös testületi ülését, melyen mindegyik testület részéről egyhangú szavazással elfogadták a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. A Hivatal székhelye Döbrököz lesz, Kaposszekcsőn kirendeltség fog működni. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője dr. Kovács Ildikó címzetes főjegyző lesz, az aljegyzői munka ellátására személyemet bízták meg. A Hivatal és dolgozói mindent megtesznek, hogy e változások a lakosságot ne érintsék hátrányosan, és a következő évben is zökkenőmentesen menjen az ügyintézés. Egyesületünk egész évben szervezett nyílt túrákat, melyek során eljutottunk a Mecsek, a Villányi-hegység, a Zselic, Észak-Somogy, a Szekszárdi-dombság, a Tolnai-hegyhát tájaira. Kiemelt figyelmet szentelünk Döbrököz környékének megismerésére, történelmi múltjának, helyeinek kutatására. Programjainkba bárki bekapcsolódhat. Szeretettel várunk minden túrázás iránt érdeklődőt, hogy együtt barangolhassuk be e varázslatos tájakat! A Delta Turista Egyesület jövő évi túra tervezete hamarosan elkészül, mely elérhető lesz Döbrököz honlapjáról is.

4 Közmeghallgatás december 10 én Döbrököz község képviselő testülete közmeghallgatást tartott az IKSZT ben. A közmeghallgatás lehetőséget ad arra, hogy a lakosság közvetlenül is elmondja véleményét az önkormányzat munkájáról, kérdést intézzenek a polgármesterhez, a képviselőkhöz és szó essen minden olyan témáról, amely községünket és lakosságunkat érinti. Szili Lajosné polgármester beszámolójából összegyűjtöttünk néhány fontosabb adatot, melyek megismerése képet alkothat az olvasónak arról a komoly önkormányzati munkáról, mely a 2012 es évet is jellemezte. A döbröközi képviselő testület a közmeghallgatáson A közmunkások bérezéséről A bér a tavaly szeptember 1-jétől bevezetett havi bruttó Ft, a tevékenységhez szükséges szakképzettség esetén bruttó forint összegű közmunkabér, melyet a dolgozók 8 órás munkavégzés után kapnak. Kötelező a heti bérfizetés, a foglalkoztatottak számlájára történő utalással. A jövő évtől a heti bérfizetés a pénztárunkban készpénz formájában történik. A foglalkoztatás hasznosságáról A nagyszámú foglalkoztatás a termelés és értékteremtés valamint az év végéig Apáti Gyula közérdekű kérdéseket tett fel várható 3 millió forint bevétel mellett önkormányzatunknak több millió forint megtakarítást jelent a segélyezés 20 %- os önrészével szemben. Milyen munkát végeznek a közmunkások? A nagy létszámú foglalkoztatás eredményeként kerül sor a közterületek, járdák, árkok, horhók, a temető, önkormányzati épületek folyamatos karbantartására, hulladéklerakó rekultiváció előtti rendben tartására, bérkaszálásra, ebédhordásra, fóliás és szabadföldi növénytermesztésre, a termés egy részének feldolgozására (savanyúság, őrölt paprika készítésére), értékesítésére, állattartásra, a Polgármesteri Hivatal épületének fűtésére és a fűtéshez szükséges fa kitermelésére, erdőtelepítésre, árkok burkolására, szakipari munkák végzésére. Mekkora területen gazdálkodunk? Mezőgazdasági termelést közel 6 ha szántó területen végzünk. A saját földjeink mellé 10 személytől bérlünk földterületet. A szemétszállításról A hulladékszállításra eddig 680 ingatlan után kötötték meg a szerződést. A lakosság a szolgáltató céggel a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel áll közvetlen kapcsolatban. A felmerülő problémákkal is a cég vagy a Dombóvári Kirendeltség felé lehet fordulni. A közbiztonságról A közrend és közbiztonság helyzete a bűncselekmények száma a rendőrkapitányság adatai alapján a tavalyi évhez viszonyítva nem romlottak. Sajnálatos azonban, hogy köztéri rongálások még előfordulnak. Középületeink közül az iskola, a Polgármesteri Hivatal, az IKSZT, a Páhy u. 44. sz. alatti közfoglalkoztatottak telephelye be van kamerázva. A Leader pályázatban benyújtott térfigyelő kamerarendszer kiépítése a jövő évben várható. Döbrököz lélekszámáról Községünk lakosságának száma a tavalyi fővel szemben fő. A születések száma: 11, a házasságkötés száma: 1, a halálesetek száma: 29 volt ebben az évben idáig. Ezekből az adatokból is kitűnik, hogy településünk lakossága évről-évre fogy. Költségvetési bevételeinkről A évi költségvetés tervezett bevételi és kiadási főösszege Ft, a ¾ éves teljesítés az áthúzódó beruházások miatt forint. A III. negyedéves néhány adat: Önkormányzatunk működési bevételei 10,1 millió forint, a sajátos működési bevételekből: magánszemélyek kommunális adója 9,5 millió forint, iparűzési adó 19 millió forint, SZJA helyben maradó része: 8 millió forint, jövedelem különbség mérsékléséből 39,2 millió forint, gépjárműadó 10 millió forint, normatív támogatás 21,5 millió forint, szociális feladatokhoz normatív támogatás 31,5 millió forint, közfoglalkoztatás támogatása 55,4 millió forint, folyószámla hitelkeret ,000 forint. Beruházásainkról Megtörtént a tornacsarnok részbeni felújítása. A nyertes beruházás költsége 23,8 millió forint, melyből a támogatás összege 18 millió forint, önerő 5,8 millió forint. Saját erőből megtörtént az Árpád utca felújítása, melynek során 420 méter hosszúságban aszfalt burkolásra és a padkák zúzott kővel történő kiépítésére került sor. A beruházás költsége 6,2 millió forint volt. Most folyik szintén önerős beruházásban a temető fő közlekedési útjának rendbetétele, melynek költsége forint. Az Iskola utcai út melletti árokburkolás a START munkaprogram keretein belül történt közel 2,5 millió forint összegben, 100 %-os támogatással. A START munkaprogramban történő magas foglalkoztatotti létszám vonzata a 15 millió forint összegű eszközberuházás. A hótolásról A hótolást a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a helyi Mezőgazdasági Zrtvel kívánjuk végeztetni. A vetőmag és terményosztásról A tavasz folyamán 79 család részére vetőmagot osztottunk, melynek felhasználása folyamatosan ellenőrzésre került, az eredmény 90 %-os teljesítés. A közfoglalkoztatottak részére zöldségcsomag (burgonya, hagyma, fokhagyma, sárgarépa, zöldség) kiosztására került sor.

5 Lázár Albert alpolgármester: Az alábbi táblázatban egybegyűjtve láthatja a Döbröközi Hírek olvasója a 2013-as évre már többségében benyújtott pályázatokat. Látható, hogy a civil szervezetek, egyházak, alapítványok, valamint önkormányzatok együttműködése Döbrököz település jelentős gyarapodását eredményezheti. Pályázataink jól előkészítettek, így remény van rá, hogy többségük nyerni is fog. Beruházások 2013 Pályázat elnevezése Benyújtó szervezet Beruházás összege (FT) Elnyert támogatás Önerő Polgármesteri Hivatal külső felújítása, akadálymentesítése Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Bírálat alatt 0 Játszóterek eszközállományának bővítése, utcabútorok elhelyezése Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Bírálat alatt 0 Sportöltöző külső hőszigetelése belső felújítása Döbröközi Községi Sportegyesület Bírálat alatt 0 Praktikák Háza (volt idősek klubja) tetőfelújítása, fűtés korszerűsítése Döbröközi Községi Sportegyesület Bírálat alatt 0 Tájház felújtása, helyi múzeum kialakítása Hagyományőrző Alapítvány Bírálat alatt 0 Helyi kiadvány készítése Döbröközről Hagyományőrző Alapítvány Bírálat alatt 0 Hegyi Szent Kútnál levő kápolna felújítása Döbröközi Rk. Egyházközség Bírálat alatt 0 Metodista Imaház felújítása Metodista Egyház Bírálat alatt 0 Petőfi utca padkanyesés Döbrököz Község Önkormányzata Testületi döntés Cserénfai utca felújítása Döbrököz Község Önkormányzata Testületi döntés Start Közmunkaprogram Döbrököz Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 Sportcsarnok belső felújítása Döbrököz Község Önkormányzata Kiírás esetén Bűnmegelőzési pályázat Gyulaj Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 Egészségre nevelő és életformáló programok Döbrököz Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 ÖSSZESEN:

6 Kimutatás a 2012 es évben történt beruházásokról Pályázat elnevezése Beruházás összege Elnyert támogatás Önerő Tornacsarnok felújítása Ikszt (Művház) Vis maior pályázat Praktikák Háza felújítása (volt idősek klubja) Árpád utca aszfaltozása Széchenyi utca padkanyesése Temető útjának rendbetétele Iskola u árokburkolása Körzeti megbízott rendőrnek elektromos kerékpár Orvosi rendelő, védőnői szolgálat, volt könyvtár és szolgálati lakás felújítása Arzénmetesítő berendezés Bm. keretből Biomassza kazán (IKSZT) Biomassza kazán, aprítógép óvodához Praktikák házánál helyi piaci pavilon kialakítása ÖSSZESEN Családi mentor a családokért Ábrahám Edit, mint családi mentor egyre több nehéz helyzetben élő családdal kerül kapcsolatba. Van, akikhez maga kopog be, és a programuk nyújtotta lehetőségeket ismerteti. Mostanában viszont egyre többen az utcán állítják meg, és kérik, hogy menjen el hozzájuk, mert problémájuk van és segítséget várnak tőle. Szép lassan bővül azok száma, akikhez eljárok és úgymond "életvezetési tanácsokat" adok. Feladatom, hogy ezekkel az emberekkel beszélgessek, és így közösen feltárjuk a problémáikat és együtt találjunk ezekre megoldást. Tehát a feladatom nem az, hogy elintézzek bármit, hanem rávezessem őket arra, amit maga is önállóan el tud végezni. Ami másnak természetes, sokaknak eddig megoldhatatlan akadályt jelentett szeptember 21-én megnyitott ünnepélyes keretek között a Praktikák háza. Ez olyan lehetőségeket tartogat elsősorban a nehéz helyzetben élőknek, de bárki más is igénybe veheti, mint például: mosás, vasalás, varrás, főzés, segítő beszélgetés. Egyre több család hozza be a mosógépbe a ruháit, mert nincs otthon villany, víz, vagy rossz a mosógépe. Közülük szép számmal akad nyugdíjas is. Varrógép sincs minden háztartásban ezért ez is egy jó lehetőség, élnek is vele jó páran. A konyhát eddig az általános iskolások Barna Tamás pedagógus technika órái keretében használták, mondhatni heti rendszerességgel, több alkalommal is. Nyitvatartási idő: csütörtökönként 8 h- 14 h-ig. Mosási tevékenységet 1 héttel korábban bejelentkezve lehet végezni. 100Ft-ba kerül 1 adag mosópor és öblítőszer. Az iskolások más napokon is bejárnak a konyhába, így előre kell jeleznie a pedagógusnak a pontos dátumot és időt. Én minden csütörtökön ott vagyok. Van egy segítőm is, mint Rajli Zsuzsanna, aki önkéntes, és ő azokon a napokon is ott van, amikor az iskolások jönnek. Továbbá a takarítást is vállalta. Egyéb programunk: minden második pénteken délután összejöveteleket tartok, mert sokan csak délután érnek rá. (közmunkások) Ilyenkor beszélgetünk a hétköznapok dolgaikról, kit mi foglalkoztat, minden ötletet szívesen fogadunk. Ezeket kiplakátolom, "Csajos délután", "Délutáni csevegés, gyermekeinknek rajzolás", "Délutáni készülődés". Szép számmal eljárnak felnőttek a gyermekeikkel. Legutóbbi eseményünk a Mikulás várás volt. A Mikulástól személyesen átvehetett 19 gyermek egy kis csomagot a Köz-tér-háló jóvoltából. A 19 gyermekhez 11 felnőtt (szülők, nagymamák) + 1 Mikulás csatlakozott. A gyerekek Mikulásos énekekkel várták az eseményt. Legutóbb 2012.december 14-én délután karácsonyi díszeket készítettünk saját kezűleg a gyermekeinkkel együtt. Ábrahám Edit családi mentor és Halmai Gáborné szakmai vezető a Praktikák Háza átadásán

7 Megújult épületben gyógyítanak Az orvosi rendelő, védőnői szolgálat, a volt könyvtár és szolgálati lakás felújítása decemberre megtörtént. A felújítás a külső homlokzatot érintette, így az összes nyílászárók, ablakok, ajtók kicserélésre kerültek. Körben az épület új hőszigetelése biztosítja az épület gazdaságos fűtését már jelenleg is. A tervek szerint jövőre a mostani gázfűtésről átállnak gazdaságosabb fatüzelésre. Ez újabb beruházást igényel, melyhez rendelkezésre állnak a pályázati források. Az orvosi rendelő új színezése barátságossá és széppé teszi a környéket, Döbrököz főutcáját. Dr. Sánta Ilona háziorvost aktuális kérdésekről kérdeztük. Dr. Sánta Ilona háziorvos Tisztelt doktornő! A tél beköszöntével szinte menetrend szerűen sokan influenzásak leszünk, ágynak esünk, kiesünk a munkából. Vajon mi, döbrököziek mennyire vesszük komolyan ezt a betegséget? Oltassuk e be magunkat? Szeretném, ha minél többen élnének a lehetőséggel, és beoltatnák magukat. Az emberek részéről az oltás ellen a legfontosabb ellenérv, hogy ők "nem szoktak influenzásak lenni". Ez nem jelent semmit. Azért nem betegedtek meg az utóbbi időben, mert kb. 10 éve nem volt igazán nagy járvány. Sok embert érintő megbetegedés akkor lép fel, ha az influenza vírus mutálódik. Ez azt jelenti, hogy a szerkezete módosul, szinte egy új vírus keletkezik. Mindenki meg fog betegedni tőle. Aki viszont évről-évre beoltatta magát, jóval enyhébb formában fog átesni a kóron. A szervezetében évről-évre termelődő ellenanyag az új vírus szaporodását mérsékelni fogja. Az oltás 65 év felett, és az idült betegségben szenvedőknek ingyenes. Bárki, aki szeretné beoltatni magát, az oltóanyaghoz jutás módjáról a rendelőben kaphat A felújított orvosi rendelő tájékoztatást. Egy döbröközi lakos a közmeghallgatáson javasolta, hogy csütörtöki napon a vidéken dolgozók orvoshoz jutásának megkönnyítése érdekében a rendelési idő 14 órától 17 óráig tartson, ugyanis 16 órára a munkából nem érnek haza, így ha orvoshoz kell menniük, akkor el kell kéretőzni a munkahelyről, vagy szabadságot kell kivenniük. Miért nincs rendelés 16 óra után? Mert az Egészségbiztosítási Pénztár és az ÁNTSZ erre nem ad engedélyt. Az orvos ügyeletre kötelezhető, ha erre kötelezik, 16 órakor az ügyeletben a munkát fel kell vennie. Ha még rendel a saját rendelőjében, akkor erre nyilván nem képes. Egyéb okok is vannak még, ha valakit részletesen érdekel, kérem, jöjjön el a rendelőbe, készséggel adok róla felvilágosítást. Kedves betegeim! A falu minden lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldog, egészséges új évet kívánok! Dr. Dóra Edina jegyző a kutyák chippel való megjelöléséről Tisztelt Lakosság! Biztosan már sokan hallották, hogy január elsejétől négy hónapnál idősebb kutyák már csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatóak. Ezt a augusztus 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet legújabb módosítása tartalmazza. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/A (2) bekezdése szerint a chip minden költséggel együtt nem lehet több 3500 forint plusz ÁFÁ-nál, mely ár így öszszesen 4445 forint, ami tartalmazza a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját is. Azt az ebtartót, aki nem tesz eleget a jogszabályban előírt kötelezettségének állatvédelmi bírsággal sújtják. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint az állatvédelmi bírság mértéke az állat egyedi megjelölésének elmulasztása esetén Ft. Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Önkormányzat március 31. napjáig elvégzi a településen az ebösszeírást. Ezúton kérjük a lakosságot, hogy aki ebtartó, végeztesse el a kutya traszponderrel (chippel) történő megjelölését, valamint kérjük a szíves együttműködésüket és segítségüket az ebnyilvántartás elkészítéséhez. Mit kell tudni a chipről? Mi is az a chip? Kedvenceink bőre alá ültetik be meghatározott területre. Egy kb. 8 mm-es szövetbarát üvegkapszula, mely egy olyan "adót" tartalmaz, melyben a chipleolvasó készülék generálja a jelet, vagyis csak akkor "kapcsol be", amikor leolvassák. A beültetés jár némi fájdalommal, természetesen kedvencünk vérmérsékletétől függő mértékű nemtetszésnyilvánítással kommentálva, illetve pár csepp vérzés is előfordulhat, ha az állat mérete, izgágasága miatt véletlenül megsérül egy kis ér, de ez néhány másodperc alatt eláll. A kutyachip az állatvédelem egyik leghasznosabb találmánya, de sokan nem tudják, hogy mit sem ér, ha nincs regisztrálva. A rizsszem méretű chipet az állatorvos ülteti be a kutya bőre alá a nyakrészen, és ő tudja regisztrálni is azt az állatvédő szervezetek rendszereiben.

8 Két szakoktató a közmunka programról, oktatásról Farkas Péter: Állattenyésztés a döbröközi START munkaprogramban Döbrököz adottságaiból adódóan komoly mezőgazdasági múlttal rendelkező település. E tradícióhoz a jövőben is szükséges visszatérni nem csupán nosztalgikus álmaink újraéléséért, hanem mert ki kell mondani, hogy a mai világválságos időszakunkban is a vidéknek, az ott élő emberek többségének főbb boldogulási, munkaerő-piaci lehetőségei az agrárium területén kell, hogy legyenek. A START mezőgazdasági munkaprogram e nemes cél eléréséhez tesz egy kezdő lépést, mely egyre inkább kiteljesedni látszik Döbröközön az állattenyésztésben is. Döbröközön a közmunkaprogram keretében három fő foglalkozik állattenyésztéssel, akik az aktív gyakorlati munka mellett elméleti oktatásban is A Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Farkas János elnök: január 1 jétől a Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat neve megváltozott. A nemzetiségi jogokról szóló törvényben meghatározottak szerint Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változtatta. Idén 27 határozatot hozott a Roma képviselő-testület márciusában a Kistérségben működő több roma nemzetiségi önkormányzattal, és civil szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást. Öt gyerek iskoláztatási támogatásának felfüggesztését rendelte el a jegyzőnő, tekintettel arra, hogy a kötelező tanórai foglalkozásokon igazolatlanul több órát mulasztottak. Az iskoláztatási támogatást folyósító szerv intézkedett a gyerekek jogán járó támogatás Döbrököz Község Önkormányzat nevére nyitott családtámogatási folyószámlára utalásáról. A felhasználás biztosítása érdekében, eseti gondnokot rendeltek el, melynek tisztségét Farkas János töltötte be, a tevékenységért munkadíj nem illette meg. A feladat-arányos pályázaton nyert Ft-ot, a Döbröközi Cigányokért Kulturális és Szociális Alapítványnak adományoztuk. Tíz gyerek és egy kísérő utaztatását részesülnek Szakcson gyulaji és szakcsi társaikkal együtt. Az oktatás célja, hogy a képzésben résztvevők a háztáji állatok tartásához szükséges ismereteket elsajátítsák, szaktudásra tegyenek szert, melyet a gyakorlatban, otthon is tudnak alkalmazni, ezzel keresetük kiegészítésére és önellátásra is ösztönözzük őket. További cél az, hogy a közmunkaprogramban értéket, eladható, jó minőségű vágóállatot, akár később állati terméket állítsunk elő, mely tevékenység az idő előrehaladtával egyre jövedelmezőbb lesz. Elsőként nyúltenyésztésbe fogott az önkormányzat. Garázsokban került sor a mini kezdő nyúltelepek kialakítására. A jelenleg termelésbe állított 12 anyanyúlból jövőre 100, a későbbi tervek szerint anyanyúl is lesz. A takarmánybázis kiegészítő részét képezik a helyi kertészetben keletkezett melléktermékek, melyért cserébe a növényeiket tápláló nyúltrágyához juthatnak. Nyertes pályázatok esetén további állatfajokat szeretnénk termelésbe, tenyésztésbe állítani, melynek haszna nem csak a nagyobb árbevétel, hanem a gyerekek és felnőttek számára megtekinthető állatbemutató, kis mintagazdaság lenne. Tervezzük kocák, hízósertések, baromfik és kiskérődzők tartását is. Jelenleg a közmunkás állattenyésztő tanoncok ügyeskednek mind az iskolapadban, mind a munkában. Így Döbröközön a munkavezetők előremutató terveire, a szakoktatók szaktudására és munkások tenni akarására építve egyre inkább kirajzolódni látszik egy olyan jövő, melyben falunk talán viszszatér hajdani mezőgazdasági hagyományaihoz. támogattuk a zánkai Erzsébet-táborba. Pályázatot nyújtottunk be a Tanoda típusú program elnyerésére. Augusztus 8-án megrendezett Családi nap szervezését, lebonyolítását az Egyházzal és a Döbröközi Önkormányzattal közösen végeztük. A Karitász ruha-és élelmiszersegély szállításában, osztásában szintén az Egyházzal és a Döbröközi Önkormányzattal közösen az összes alkalommal részt vettünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyilvántartásba vételéről szóló határozata alapján a Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzat engedélyt kapott önkéntesek foglalkoztatására. A 2012-es évben rengeteg felkérést kapott a Vadvirág tánccsoportunk. Az idei országos Ki-mit-tud? versenyen első helyezést értek el egyéni és társas kategóriában is december 14-én Közmeghallgatással egybekötve szaloncukorosztást tartottunk. Kovács Zsolt: Növénytermesztés a döbröközi START munkaprogramban Október 24-én elindult a START munkaprogram képzési szakasza. A képzés célja, hogy az önkormányzati kertészetben dolgozók szakmai tudását fejleszszük. Helyben 18 fő vesz részt, Csibrákról és Kurdról 3-3 tanuló jár át, hogy az 1179 órás tanfolyamon részt vegyenek. Alapvetően két részből áll, hetente 1 elméletet és 2 nap gyakorlatot tartunk. A gyakorlat a közmunka keretében valósul meg, ki-ki a maga falujában. Az elméletet mindenkinek én tartom szerdánként. A tananyag több modulból áll, melynek során elsajátítják az alapvető növénytermesztési ismereteket és a fontosabb zöldség, gyümölcs fajták speciális ápolási munkáit, növényvédelmét, termesztési technológiáját. Környezetvédelmet is tanulnak, illetve hogyan lehet egészséges termést előállítani, miközben arra törekszünk, hogy minél kevesebb növényvédőszert kelljen használni. Végül, de nem utolsó sorban megismerkednek az alapvető tartósítási lehetőségekkel. A tananyag speciális, igyekszem úgy összeállítani, hogy olyan tudást adjak át, melyet tényleg használni tudnak a mindennapokban. Mivel az OKJ követelményekhez képest ez kevesebb, ezért a programban részt vevők nem kapnak a képzés végén OKJ bizonyítványt, viszont aki becsülettel végigcsinálja, bruttó 100 ezer Ft jutalmat kap. Többször lesz számonkérés, az elsőn túl van a csapat és örömmel kijelenthetem, hogy mindenki sikeresen megoldotta a feladatokat. Szili Lajosné polgármester kitüntetése Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a évben a közfoglalkoztatási programokat kiemelkedő szakmai eredményességgel végrehajtó Szili Lajosné polgármester asszonyt kimagasló munkaszervezéséért, innovatív tevékenységéért, példaértékű összefogásáért december 18-án a Duna Palotában elismerő kitűntetésben részesítette. Gratulálunk a szép elismeréshez!

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

ságainkat tolmácsolni Olvasóinknak. Ismét eltelt egy év, amely kinekkinek jót, s kevésbé jót tartogatott a tarsolyában.

ságainkat tolmácsolni Olvasóinknak. Ismét eltelt egy év, amely kinekkinek jót, s kevésbé jót tartogatott a tarsolyában. Szeretetben, egészségben legyen részed egész évben. Légy szerencsés, vidám, boldog, felejtsd el a bút és gondot. Kezdődjön hát egy új élet: legyen békés, boldog éved! Napról napra közeledik az új esztendő,

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Az elmúlt években sokszor találkoztam olyan lakosainkkal, akik panaszkodtak a hivatali ügyintézésre. Szerencsére soha nem az ügyintézőinkkel

Részletesebben