Kedves Döbröközi Lakosok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Döbröközi Lakosok!"

Átírás

1 Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő évi terveinket. Képviselő-testületünk összetétele teljessé vált, mert az augusztusi ülésen testületünk Lázár Albert képviselőt egyhangú szavazással alpolgármesternek választotta meg. A bizottságokban beállott változások: Pénzügyi Bizottság elnöke: Lázár Albert helyett Farkas Tamás, Ügyrendi Bizottság új tagja Lázár Albert helyett dr.kökényné dr.wéber Erzsébet, Szociális Bizottság új tagjai: Borsosné Cseszneki Szilvia és Keresztes Istvánné tagok helyett Kordélyné Törő Mária és Horváth János. Képviselő-testületünk 17 ülésén 137 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott. A szociális igazgatás területén a mozgáskorlátozottak támogatásán kívül az ellátási formákban változás nem történt. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat eredményeként 15 hallgatót 10 hónapon keresztül havi Ft összeggel támogat az önkormányzat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is támogattuk a településünkön működő 8 civil szervezetet. A civil szervezetek segítségét, pályázatokban való részvételét értékelve és azt megköszönve, részükre forint összegű támogatást osztottunk fel. Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a közfoglalkoztatásra. Beigazolódott önkormányzatunk elve, mely szerint segély helyett munkát: az év folyamán 134 fő részére biztosítottunk hosszabbrövidebb időre közfoglalkozást. A környezetvédelem terén megemlítendő, hogy sajnos véglegesen be kellett zárni a hulladéklerakót, melynek 100 %-os támogatással megtörtént a rekultivációja. A hulladékszállítás teljes egészében kikerült az önkormányzat kezéből. A szállítási szerződést a lakosság közvetlenül a szállító céggel köti, mely minden lakott ingatlan után kötelező. A környezetvédelem szempontjából nagyon fontos szennyvíz beruházás megvalósítására a jövő évben remélhetőleg lehetőség nyílik, melyről bővebb információt a későbbiek során tudunk adni. Gazdálkodásunk terén ez évben is mindvégig a saját bevételeink növelése mellett mindig a megfontolt kiadásokat tartottuk szem előtt. Ennek köszönhető, hogy kifizetetlen számlánk nincs, gazdálkodásunk stabil és kiszámítható. Önkormányzatunk jó gazdálkodásának eredménye a megvalósult beruházások, csak címszavakban felsorolva: tornacsarnok felújítása, IKSZT létesítése, vis-maior beruházás, vasúti sínek melletti útsüllyedés megszüntetése, volt Idősek Klubja felújítása, Praktikák háza kialakítása, Árpád utca felújítása, Széchenyi utca padkanyesése, temető fő útvonalának felújítása, volt Idősek Klubja udvarában piaci elárusító hely építése, orvosi rendelő és hozzá tartozó épületegyüttes szigetelése, színezése és Szili Lajosné polgármester teljes nyílászáró cseréje, Iskola utcai árok burkolása, kmb. rendőr részére elektromos kerékpár vásárlása, hulladéklerakó rekultiválása, ivóvizünk arzénmentesítése, templom kivilágításához hozzájárulás, Start munkaprogramban foglalkoztatás és eszközvásárlás és életfa állítása évben benyújtott, de még el nem bírált pályázatok, csak címszavakban felsorolva: Start évi közmunkaprogram, kazánprogram, egészségmegőrző program, bűnmegelőzési program, polgármesteri hivatal, tájház, volt idősek klubja, sportöltőző felújítása, játszóterek játékeszközeinek bővítése, kiadvány megjelentetése, ivóvíz minőségjavító program, térfigyelő kamera- rendszer kiépítése január 1-jétől az államigazgatás terén nagy változások lesznek. Létrejönnek a járási hivatalok és közös hivatalok alakulnak meg. Településünk Kaposszekcső és Jágónak településekkel hoz létre közös hivatalt. Remélhetőleg a lakosság az átalakulással járó változásokat nem érzékeli. Az oktatás terén előálló nagy változás, hogy január 1-jétől iskolánk állami működtetésbe kerül. A jelenleg társulásban működő óvodánkat január 1-jétől önkormányzatunk tartja fenn és működteti. Tavasszal 79 rászoruló család részére vetőmagcsomagot, az ősszel pedig 134 közfoglalkoztatott családjának zöldségcsomagot osztottunk. A Vöröskereszt és a Pécsi Karitász több alkalommal ruhaneműt és élelmiszert osztott a rászoruló családoknak. Önkormányzatunk minden 14 év alatti gyermeknek Mikulás csomagot ajándékoz. Falukarácsony ünnepélyt és óévbúcsúztató és újévköszöntő szilveszteri bált rendezünk, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk. Hamarosan vége az évnek, melyet - azt gondolom - szép eredményekkel zárhatunk le. Az előttünk álló, január 1-jétől bekövetkező nagy változások miatt egyelőre bizonytalanságot érzünk, de reméljük a közös gondolkodás jó megoldásokhoz vezet. Közeledik a karácsony és elhozza számunkra azt az időt, amikor elcsendesedve, idegességet, aggodalmat, gondot, munkát félretéve a legszebb ünnepre és szeretteinkre tudunk gondolni. Az Önkormányzat képviselő testülete nevében falunk minden kedves lakójának áldott karácsonyt és egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok: Szili Lajosné polgármester

2 "Mégerősebbközösségetépítsünk!" Döbröközlakosságaszeretettelköszöntiújplébánosát,KürtösiKrisztiánt.Hóna pokótamárközöttünk,velünkél,tapasztaljuk,hogykeresiazemberekkelvaló kapcsolódási pontokat a hívőkkel és mint ahogy ő megfogalmazta a leendő hívőkkelegyaránt.látjuk:templomunklassanmegtelik,stalánavilágerkölcsi, társadalmiválságáraismétakatolikusegyháznyújtmegoldást ígydöbröközön is,kürtösikrisztiánplébánosúráltal. KürtösiKrisztiánplébános Sokanvagyunk, akik szeretnénk job banmegismernieddigiéletútját,jövő beniterveit. Dél-Nógrád egy kis falujából, a Szuh patak völgyében fekvő Kozárd nevű kis községből származom, mely meghatá rozta gyerekkoromat és hivatásomat április 9-én születtem a Kozárdtól 15 km-re fekvő Pásztó városában. Szülőfalumban sajnos nem volt temp lom, csak egy kis kápolna, így a szom széd faluba, Ecsegre jártunk szentmisékre. Nemcsak vasárnap, hanem hétköznapokon is. Az utat nagyon sokszor gyalog, kis csapatokba verődve tettük meg. Gyerekkoromat a népi hagyományokon, a népi vallásosságon keresztül az Istenhez való ragaszkodás, a mélysé tisztelet ges Mária újra és újra áthatotta. Középiskolába Balassagyarmatra, a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskolába jártam. Ezután jelentkeztem az egyetlen magyar alapítású szer zetesi közösségbe, a Pálos rendbe. Az Itt eltöltött idő alatt végeztem el a teo lógiai tanulmányaimat április 22 én szenteltek pappá Budapesten. Első helyem Pécsett volt, ahol szolgálati káplánként, majd egy év múlva Buda pesten a Sziklatemplomban szintén káplánkén szolgáltam. Ezt követően neveztek ki első plébánosi helyemre, Márianosztrára. Ez után Kakasd és Sióagárd községek plébánosa voltam, melyet követően rövid ideig szolgáltam Máriagyűdön is augusztus 1- jével Püspök úr kérésére jöttem ide a négy egyházközség Döbrököz, Kurd, Gyulaj és Csibrák szolgálatára. Milyen útravalót adott Önnek a Pálos Rendbeneltöltöttidőszak? augusztus 26-án léptem be a Magyar Pálos Rendbe, mint afféle 20 éves fiatal, tele lelkesedéssel a rend szellemisége iránt. Az évek folyamán azonban egyre világosabban láttam, hogy a hivatásom az egyházmegyei papi szolgálatban lehetne teljes. Így 2009-ben kértem az egyházmegyei szolgálatra való felvételemet. A szerzetesi közösségben eltöltött évek gazdagabbá tették a papi lelkiségemet is. A közösségben végzett imádság, az elmélkedések, a lelki napok, a tanulás, a meghatározott életforma a mai napig segítségemre vannak abban, hogy nap, mint nap Isten és az emberek felé tudjak fordulni. MilyenneklátjaDöbröközt,ésmilyen nekajövőt? A falu azon történelmi múlttal rendelkező települések közé tartozik, amely nyomaiban még ma is hordozza a régmúlt idők csodálatos értékeit. Döbrököz legszembetűnőbb s legszebb értéke a falu gyönyörű temploma. Az Isten háza, amely messziről hívja és várja a falu minden lakóját. Még csak öt hónapja vagyok itt a községben, de már eddig is nagyon sok jó szándékú, segítőkész embert ismerhettem meg. Nagy lehetőséget látok abban, hogy a ránk maradt történelmi értékeket az emberi értékekkel összekapcsolva még erősebb közösséget építsünk. Az egyházi ünnepek elmélyültebb megtartásával, közös imádságokkal, gyermek és felnőtt hittanórákkal, zarándoklatokkal és minden közös kulturális eseménnyel szeretnék magam is nagyban hozzájárulni a falu lelki töltekezéséhez, fejlődéséhez. Karácsonyi útravalóként mit üzen a döbröközieknek? Ezúton is hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik áldozatos fáradozásaikkal, adományaikkal, imáikkal rögtön a kezdetektől nagy segítségemre vannak. Nagy-nagy szeretettel hívom és várom a falu minden jelenlegi és volt lakóját az ünnepi szentmisékre, s az új esztendő minden közös eseményre. ÁldottésBékéskarácsonyiünnepeket ésboldogújesztendőtkívánokminden kedvesolvasónak! Adöbrököziróm.kat.templom,afalukarácsonyfájaésabetlehem Ünnepimiserend December24. Éjféliszentmise 24órakor 9órakor December25. Urunkszületése,Karácsony1.napiszentmise December26. Karácsony2.napiszentmise 9órakor December31. Évvégihálaadás 16órakor Január1. Újéviszentmise 9órakor

3 KözöshivatalthozottlétreDöbrököz, KaposszekcsőésJágónak Csapó és jegyzője, Szili Lajosné polgármesterek Dr. Dóra EdinaGyuláné községünk valamint Dr. Kovács Ildikó Kaposszekcső és Jágónakkörjegyzőjeazelmúlthónapokbankidolgoztákatelepülésekközöshiva talának létrehozása feltételeit, szabályait, melyet a települések képviselő testületeimegtárgyaltak,majdelfogadtak.aközöshivatalújműködésimódokat feltételez,ámazállampolgár azelképzelésekszerint továbbraismagasszín vonalúszolgáltatásbanrészesül.errőltájékoztatottbennünketdr.dóraedina. tisztviselő felajánlásával tudja biztosítani a továbbiakban is a helyi ügyintézést. Ő lesz a települési ügysegéd, aki hetente több alkalommal fogja fogadni az ügyfeleket. A járások kialakításával párhuzamosan Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint a 2000 főt el nem érő lakosságszámú települések közös hivatalt hoznak létre. Közös önkormányzati hivatalt az egy járáson belüli olyan települések hozhatnak létre, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választ- Dr.DóraEdinajegyző évben elkezdődött a közigazgatás nagymértékű átalakítása. Ez megmutatkozik a járási hivatalok, valamint a közös hivatalok felállításában. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény alapján kerülnek felállításra január 1. napjától a járási hivatalok. Döbrököz a dombóvári járáshoz fog tartozni. A járások felállításával különböző feladatok elkerülnek a települési hivataloktól, ezeket a járási hivatalban lehet intézni. Annak elkerülése végett, hogy a lakosságnak minden ilyen üggyel kapcsolatos ügyintézés során Dombóvárra kelljen utazni, Önkormányzatunk 1 fő köz- CsapóGyuláné Kaposszekcső ésszililajosnédöbröközpolgármestere aközöshivataltlétrehozóegyüttesképviselő testületiülésen "Avilágbólannyiamiénk,amennyitlátunkbelőle." (HermannAntal) MolnárnéDoszpodZsuzsannaaDeltaTuristaEgyesületelnökekéntösszefogjaa környék, így Döbrököz túrázóit, a hegyek völgyek szerelmeseit. A meghirdetett túra napokonnapokonbárkicsatlakozhathozzájuk,látnivalóban nemleszhiány. Korunk rohanó életmódja, a sok stressz, az egészségtelen táplálkozási szokások, a dohányzás, az alkohol, egy sor civilizációs betegséget okozhat. A sport, és ezen belül a természetjárás az egyik lehetőségünk, hogy szervezetünket ellenállóvá tegyük. A természetjárás előnye, hogy mértékét egyénileg szabhatjuk meg, minden életkorban űzhető, változatos, ismereteket, élményeket nyújtó tevékenység. Döbröközön és környékén a Delta Turista Egyesület vállalta küldetéséül a természetjárás népszerűsítését, szervezését. ja el egymástól. A közigazgatás ezen átszervezése településünkre is hatással volt. A Képviselő-testület június 12.-i ülésén nyilvánította ki azon szándékát, hogy esetlegesen közös hivatalt hozzanak létre Kaposszekcső és Jágónak községekkel. A tárgyalásokat követően a három Képviselő-testület november 29. napján tartotta meg első közös testületi ülését, melyen mindegyik testület részéről egyhangú szavazással elfogadták a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. A Hivatal székhelye Döbrököz lesz, Kaposszekcsőn kirendeltség fog működni. A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője dr. Kovács Ildikó címzetes főjegyző lesz, az aljegyzői munka ellátására személyemet bízták meg. A Hivatal és dolgozói mindent megtesznek, hogy e változások a lakosságot ne érintsék hátrányosan, és a következő évben is zökkenőmentesen menjen az ügyintézés. Egyesületünk egész évben szervezett nyílt túrákat, melyek során eljutottunk a Mecsek, a Villányi-hegység, a Zselic, Észak-Somogy, a Szekszárdi-dombság, a Tolnai-hegyhát tájaira. Kiemelt figyelmet szentelünk Döbrököz környékének megismerésére, történelmi múltjának, helyeinek kutatására. Programjainkba bárki bekapcsolódhat. Szeretettel várunk minden túrázás iránt érdeklődőt, hogy együtt barangolhassuk be e varázslatos tájakat! A Delta Turista Egyesület jövő évi túra tervezete hamarosan elkészül, mely elérhető lesz Döbrököz honlapjáról is.

4 Közmeghallgatás december 10 én Döbrököz község képviselő testülete közmeghallgatást tartott az IKSZT ben. A közmeghallgatás lehetőséget ad arra, hogy a lakosság közvetlenül is elmondja véleményét az önkormányzat munkájáról, kérdést intézzenek a polgármesterhez, a képviselőkhöz és szó essen minden olyan témáról, amely községünket és lakosságunkat érinti. Szili Lajosné polgármester beszámolójából összegyűjtöttünk néhány fontosabb adatot, melyek megismerése képet alkothat az olvasónak arról a komoly önkormányzati munkáról, mely a 2012 es évet is jellemezte. A döbröközi képviselő testület a közmeghallgatáson A közmunkások bérezéséről A bér a tavaly szeptember 1-jétől bevezetett havi bruttó Ft, a tevékenységhez szükséges szakképzettség esetén bruttó forint összegű közmunkabér, melyet a dolgozók 8 órás munkavégzés után kapnak. Kötelező a heti bérfizetés, a foglalkoztatottak számlájára történő utalással. A jövő évtől a heti bérfizetés a pénztárunkban készpénz formájában történik. A foglalkoztatás hasznosságáról A nagyszámú foglalkoztatás a termelés és értékteremtés valamint az év végéig Apáti Gyula közérdekű kérdéseket tett fel várható 3 millió forint bevétel mellett önkormányzatunknak több millió forint megtakarítást jelent a segélyezés 20 %- os önrészével szemben. Milyen munkát végeznek a közmunkások? A nagy létszámú foglalkoztatás eredményeként kerül sor a közterületek, járdák, árkok, horhók, a temető, önkormányzati épületek folyamatos karbantartására, hulladéklerakó rekultiváció előtti rendben tartására, bérkaszálásra, ebédhordásra, fóliás és szabadföldi növénytermesztésre, a termés egy részének feldolgozására (savanyúság, őrölt paprika készítésére), értékesítésére, állattartásra, a Polgármesteri Hivatal épületének fűtésére és a fűtéshez szükséges fa kitermelésére, erdőtelepítésre, árkok burkolására, szakipari munkák végzésére. Mekkora területen gazdálkodunk? Mezőgazdasági termelést közel 6 ha szántó területen végzünk. A saját földjeink mellé 10 személytől bérlünk földterületet. A szemétszállításról A hulladékszállításra eddig 680 ingatlan után kötötték meg a szerződést. A lakosság a szolgáltató céggel a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel áll közvetlen kapcsolatban. A felmerülő problémákkal is a cég vagy a Dombóvári Kirendeltség felé lehet fordulni. A közbiztonságról A közrend és közbiztonság helyzete a bűncselekmények száma a rendőrkapitányság adatai alapján a tavalyi évhez viszonyítva nem romlottak. Sajnálatos azonban, hogy köztéri rongálások még előfordulnak. Középületeink közül az iskola, a Polgármesteri Hivatal, az IKSZT, a Páhy u. 44. sz. alatti közfoglalkoztatottak telephelye be van kamerázva. A Leader pályázatban benyújtott térfigyelő kamerarendszer kiépítése a jövő évben várható. Döbrököz lélekszámáról Községünk lakosságának száma a tavalyi fővel szemben fő. A születések száma: 11, a házasságkötés száma: 1, a halálesetek száma: 29 volt ebben az évben idáig. Ezekből az adatokból is kitűnik, hogy településünk lakossága évről-évre fogy. Költségvetési bevételeinkről A évi költségvetés tervezett bevételi és kiadási főösszege Ft, a ¾ éves teljesítés az áthúzódó beruházások miatt forint. A III. negyedéves néhány adat: Önkormányzatunk működési bevételei 10,1 millió forint, a sajátos működési bevételekből: magánszemélyek kommunális adója 9,5 millió forint, iparűzési adó 19 millió forint, SZJA helyben maradó része: 8 millió forint, jövedelem különbség mérsékléséből 39,2 millió forint, gépjárműadó 10 millió forint, normatív támogatás 21,5 millió forint, szociális feladatokhoz normatív támogatás 31,5 millió forint, közfoglalkoztatás támogatása 55,4 millió forint, folyószámla hitelkeret ,000 forint. Beruházásainkról Megtörtént a tornacsarnok részbeni felújítása. A nyertes beruházás költsége 23,8 millió forint, melyből a támogatás összege 18 millió forint, önerő 5,8 millió forint. Saját erőből megtörtént az Árpád utca felújítása, melynek során 420 méter hosszúságban aszfalt burkolásra és a padkák zúzott kővel történő kiépítésére került sor. A beruházás költsége 6,2 millió forint volt. Most folyik szintén önerős beruházásban a temető fő közlekedési útjának rendbetétele, melynek költsége forint. Az Iskola utcai út melletti árokburkolás a START munkaprogram keretein belül történt közel 2,5 millió forint összegben, 100 %-os támogatással. A START munkaprogramban történő magas foglalkoztatotti létszám vonzata a 15 millió forint összegű eszközberuházás. A hótolásról A hótolást a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a helyi Mezőgazdasági Zrtvel kívánjuk végeztetni. A vetőmag és terményosztásról A tavasz folyamán 79 család részére vetőmagot osztottunk, melynek felhasználása folyamatosan ellenőrzésre került, az eredmény 90 %-os teljesítés. A közfoglalkoztatottak részére zöldségcsomag (burgonya, hagyma, fokhagyma, sárgarépa, zöldség) kiosztására került sor.

5 Lázár Albert alpolgármester: Az alábbi táblázatban egybegyűjtve láthatja a Döbröközi Hírek olvasója a 2013-as évre már többségében benyújtott pályázatokat. Látható, hogy a civil szervezetek, egyházak, alapítványok, valamint önkormányzatok együttműködése Döbrököz település jelentős gyarapodását eredményezheti. Pályázataink jól előkészítettek, így remény van rá, hogy többségük nyerni is fog. Beruházások 2013 Pályázat elnevezése Benyújtó szervezet Beruházás összege (FT) Elnyert támogatás Önerő Polgármesteri Hivatal külső felújítása, akadálymentesítése Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Bírálat alatt 0 Játszóterek eszközállományának bővítése, utcabútorok elhelyezése Döbröközi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Bírálat alatt 0 Sportöltöző külső hőszigetelése belső felújítása Döbröközi Községi Sportegyesület Bírálat alatt 0 Praktikák Háza (volt idősek klubja) tetőfelújítása, fűtés korszerűsítése Döbröközi Községi Sportegyesület Bírálat alatt 0 Tájház felújtása, helyi múzeum kialakítása Hagyományőrző Alapítvány Bírálat alatt 0 Helyi kiadvány készítése Döbröközről Hagyományőrző Alapítvány Bírálat alatt 0 Hegyi Szent Kútnál levő kápolna felújítása Döbröközi Rk. Egyházközség Bírálat alatt 0 Metodista Imaház felújítása Metodista Egyház Bírálat alatt 0 Petőfi utca padkanyesés Döbrököz Község Önkormányzata Testületi döntés Cserénfai utca felújítása Döbrököz Község Önkormányzata Testületi döntés Start Közmunkaprogram Döbrököz Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 Sportcsarnok belső felújítása Döbrököz Község Önkormányzata Kiírás esetén Bűnmegelőzési pályázat Gyulaj Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 Egészségre nevelő és életformáló programok Döbrököz Község Önkormányzata Bírálat alatt 0 ÖSSZESEN:

6 Kimutatás a 2012 es évben történt beruházásokról Pályázat elnevezése Beruházás összege Elnyert támogatás Önerő Tornacsarnok felújítása Ikszt (Művház) Vis maior pályázat Praktikák Háza felújítása (volt idősek klubja) Árpád utca aszfaltozása Széchenyi utca padkanyesése Temető útjának rendbetétele Iskola u árokburkolása Körzeti megbízott rendőrnek elektromos kerékpár Orvosi rendelő, védőnői szolgálat, volt könyvtár és szolgálati lakás felújítása Arzénmetesítő berendezés Bm. keretből Biomassza kazán (IKSZT) Biomassza kazán, aprítógép óvodához Praktikák házánál helyi piaci pavilon kialakítása ÖSSZESEN Családi mentor a családokért Ábrahám Edit, mint családi mentor egyre több nehéz helyzetben élő családdal kerül kapcsolatba. Van, akikhez maga kopog be, és a programuk nyújtotta lehetőségeket ismerteti. Mostanában viszont egyre többen az utcán állítják meg, és kérik, hogy menjen el hozzájuk, mert problémájuk van és segítséget várnak tőle. Szép lassan bővül azok száma, akikhez eljárok és úgymond "életvezetési tanácsokat" adok. Feladatom, hogy ezekkel az emberekkel beszélgessek, és így közösen feltárjuk a problémáikat és együtt találjunk ezekre megoldást. Tehát a feladatom nem az, hogy elintézzek bármit, hanem rávezessem őket arra, amit maga is önállóan el tud végezni. Ami másnak természetes, sokaknak eddig megoldhatatlan akadályt jelentett szeptember 21-én megnyitott ünnepélyes keretek között a Praktikák háza. Ez olyan lehetőségeket tartogat elsősorban a nehéz helyzetben élőknek, de bárki más is igénybe veheti, mint például: mosás, vasalás, varrás, főzés, segítő beszélgetés. Egyre több család hozza be a mosógépbe a ruháit, mert nincs otthon villany, víz, vagy rossz a mosógépe. Közülük szép számmal akad nyugdíjas is. Varrógép sincs minden háztartásban ezért ez is egy jó lehetőség, élnek is vele jó páran. A konyhát eddig az általános iskolások Barna Tamás pedagógus technika órái keretében használták, mondhatni heti rendszerességgel, több alkalommal is. Nyitvatartási idő: csütörtökönként 8 h- 14 h-ig. Mosási tevékenységet 1 héttel korábban bejelentkezve lehet végezni. 100Ft-ba kerül 1 adag mosópor és öblítőszer. Az iskolások más napokon is bejárnak a konyhába, így előre kell jeleznie a pedagógusnak a pontos dátumot és időt. Én minden csütörtökön ott vagyok. Van egy segítőm is, mint Rajli Zsuzsanna, aki önkéntes, és ő azokon a napokon is ott van, amikor az iskolások jönnek. Továbbá a takarítást is vállalta. Egyéb programunk: minden második pénteken délután összejöveteleket tartok, mert sokan csak délután érnek rá. (közmunkások) Ilyenkor beszélgetünk a hétköznapok dolgaikról, kit mi foglalkoztat, minden ötletet szívesen fogadunk. Ezeket kiplakátolom, "Csajos délután", "Délutáni csevegés, gyermekeinknek rajzolás", "Délutáni készülődés". Szép számmal eljárnak felnőttek a gyermekeikkel. Legutóbbi eseményünk a Mikulás várás volt. A Mikulástól személyesen átvehetett 19 gyermek egy kis csomagot a Köz-tér-háló jóvoltából. A 19 gyermekhez 11 felnőtt (szülők, nagymamák) + 1 Mikulás csatlakozott. A gyerekek Mikulásos énekekkel várták az eseményt. Legutóbb 2012.december 14-én délután karácsonyi díszeket készítettünk saját kezűleg a gyermekeinkkel együtt. Ábrahám Edit családi mentor és Halmai Gáborné szakmai vezető a Praktikák Háza átadásán

7 Megújult épületben gyógyítanak Az orvosi rendelő, védőnői szolgálat, a volt könyvtár és szolgálati lakás felújítása decemberre megtörtént. A felújítás a külső homlokzatot érintette, így az összes nyílászárók, ablakok, ajtók kicserélésre kerültek. Körben az épület új hőszigetelése biztosítja az épület gazdaságos fűtését már jelenleg is. A tervek szerint jövőre a mostani gázfűtésről átállnak gazdaságosabb fatüzelésre. Ez újabb beruházást igényel, melyhez rendelkezésre állnak a pályázati források. Az orvosi rendelő új színezése barátságossá és széppé teszi a környéket, Döbrököz főutcáját. Dr. Sánta Ilona háziorvost aktuális kérdésekről kérdeztük. Dr. Sánta Ilona háziorvos Tisztelt doktornő! A tél beköszöntével szinte menetrend szerűen sokan influenzásak leszünk, ágynak esünk, kiesünk a munkából. Vajon mi, döbrököziek mennyire vesszük komolyan ezt a betegséget? Oltassuk e be magunkat? Szeretném, ha minél többen élnének a lehetőséggel, és beoltatnák magukat. Az emberek részéről az oltás ellen a legfontosabb ellenérv, hogy ők "nem szoktak influenzásak lenni". Ez nem jelent semmit. Azért nem betegedtek meg az utóbbi időben, mert kb. 10 éve nem volt igazán nagy járvány. Sok embert érintő megbetegedés akkor lép fel, ha az influenza vírus mutálódik. Ez azt jelenti, hogy a szerkezete módosul, szinte egy új vírus keletkezik. Mindenki meg fog betegedni tőle. Aki viszont évről-évre beoltatta magát, jóval enyhébb formában fog átesni a kóron. A szervezetében évről-évre termelődő ellenanyag az új vírus szaporodását mérsékelni fogja. Az oltás 65 év felett, és az idült betegségben szenvedőknek ingyenes. Bárki, aki szeretné beoltatni magát, az oltóanyaghoz jutás módjáról a rendelőben kaphat A felújított orvosi rendelő tájékoztatást. Egy döbröközi lakos a közmeghallgatáson javasolta, hogy csütörtöki napon a vidéken dolgozók orvoshoz jutásának megkönnyítése érdekében a rendelési idő 14 órától 17 óráig tartson, ugyanis 16 órára a munkából nem érnek haza, így ha orvoshoz kell menniük, akkor el kell kéretőzni a munkahelyről, vagy szabadságot kell kivenniük. Miért nincs rendelés 16 óra után? Mert az Egészségbiztosítási Pénztár és az ÁNTSZ erre nem ad engedélyt. Az orvos ügyeletre kötelezhető, ha erre kötelezik, 16 órakor az ügyeletben a munkát fel kell vennie. Ha még rendel a saját rendelőjében, akkor erre nyilván nem képes. Egyéb okok is vannak még, ha valakit részletesen érdekel, kérem, jöjjön el a rendelőbe, készséggel adok róla felvilágosítást. Kedves betegeim! A falu minden lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldog, egészséges új évet kívánok! Dr. Dóra Edina jegyző a kutyák chippel való megjelöléséről Tisztelt Lakosság! Biztosan már sokan hallották, hogy január elsejétől négy hónapnál idősebb kutyák már csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatóak. Ezt a augusztus 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet legújabb módosítása tartalmazza. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/A (2) bekezdése szerint a chip minden költséggel együtt nem lehet több 3500 forint plusz ÁFÁ-nál, mely ár így öszszesen 4445 forint, ami tartalmazza a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját is. Azt az ebtartót, aki nem tesz eleget a jogszabályban előírt kötelezettségének állatvédelmi bírsággal sújtják. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint az állatvédelmi bírság mértéke az állat egyedi megjelölésének elmulasztása esetén Ft. Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Önkormányzat március 31. napjáig elvégzi a településen az ebösszeírást. Ezúton kérjük a lakosságot, hogy aki ebtartó, végeztesse el a kutya traszponderrel (chippel) történő megjelölését, valamint kérjük a szíves együttműködésüket és segítségüket az ebnyilvántartás elkészítéséhez. Mit kell tudni a chipről? Mi is az a chip? Kedvenceink bőre alá ültetik be meghatározott területre. Egy kb. 8 mm-es szövetbarát üvegkapszula, mely egy olyan "adót" tartalmaz, melyben a chipleolvasó készülék generálja a jelet, vagyis csak akkor "kapcsol be", amikor leolvassák. A beültetés jár némi fájdalommal, természetesen kedvencünk vérmérsékletétől függő mértékű nemtetszésnyilvánítással kommentálva, illetve pár csepp vérzés is előfordulhat, ha az állat mérete, izgágasága miatt véletlenül megsérül egy kis ér, de ez néhány másodperc alatt eláll. A kutyachip az állatvédelem egyik leghasznosabb találmánya, de sokan nem tudják, hogy mit sem ér, ha nincs regisztrálva. A rizsszem méretű chipet az állatorvos ülteti be a kutya bőre alá a nyakrészen, és ő tudja regisztrálni is azt az állatvédő szervezetek rendszereiben.

8 Két szakoktató a közmunka programról, oktatásról Farkas Péter: Állattenyésztés a döbröközi START munkaprogramban Döbrököz adottságaiból adódóan komoly mezőgazdasági múlttal rendelkező település. E tradícióhoz a jövőben is szükséges visszatérni nem csupán nosztalgikus álmaink újraéléséért, hanem mert ki kell mondani, hogy a mai világválságos időszakunkban is a vidéknek, az ott élő emberek többségének főbb boldogulási, munkaerő-piaci lehetőségei az agrárium területén kell, hogy legyenek. A START mezőgazdasági munkaprogram e nemes cél eléréséhez tesz egy kezdő lépést, mely egyre inkább kiteljesedni látszik Döbröközön az állattenyésztésben is. Döbröközön a közmunkaprogram keretében három fő foglalkozik állattenyésztéssel, akik az aktív gyakorlati munka mellett elméleti oktatásban is A Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Farkas János elnök: január 1 jétől a Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat neve megváltozott. A nemzetiségi jogokról szóló törvényben meghatározottak szerint Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változtatta. Idén 27 határozatot hozott a Roma képviselő-testület márciusában a Kistérségben működő több roma nemzetiségi önkormányzattal, és civil szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást. Öt gyerek iskoláztatási támogatásának felfüggesztését rendelte el a jegyzőnő, tekintettel arra, hogy a kötelező tanórai foglalkozásokon igazolatlanul több órát mulasztottak. Az iskoláztatási támogatást folyósító szerv intézkedett a gyerekek jogán járó támogatás Döbrököz Község Önkormányzat nevére nyitott családtámogatási folyószámlára utalásáról. A felhasználás biztosítása érdekében, eseti gondnokot rendeltek el, melynek tisztségét Farkas János töltötte be, a tevékenységért munkadíj nem illette meg. A feladat-arányos pályázaton nyert Ft-ot, a Döbröközi Cigányokért Kulturális és Szociális Alapítványnak adományoztuk. Tíz gyerek és egy kísérő utaztatását részesülnek Szakcson gyulaji és szakcsi társaikkal együtt. Az oktatás célja, hogy a képzésben résztvevők a háztáji állatok tartásához szükséges ismereteket elsajátítsák, szaktudásra tegyenek szert, melyet a gyakorlatban, otthon is tudnak alkalmazni, ezzel keresetük kiegészítésére és önellátásra is ösztönözzük őket. További cél az, hogy a közmunkaprogramban értéket, eladható, jó minőségű vágóállatot, akár később állati terméket állítsunk elő, mely tevékenység az idő előrehaladtával egyre jövedelmezőbb lesz. Elsőként nyúltenyésztésbe fogott az önkormányzat. Garázsokban került sor a mini kezdő nyúltelepek kialakítására. A jelenleg termelésbe állított 12 anyanyúlból jövőre 100, a későbbi tervek szerint anyanyúl is lesz. A takarmánybázis kiegészítő részét képezik a helyi kertészetben keletkezett melléktermékek, melyért cserébe a növényeiket tápláló nyúltrágyához juthatnak. Nyertes pályázatok esetén további állatfajokat szeretnénk termelésbe, tenyésztésbe állítani, melynek haszna nem csak a nagyobb árbevétel, hanem a gyerekek és felnőttek számára megtekinthető állatbemutató, kis mintagazdaság lenne. Tervezzük kocák, hízósertések, baromfik és kiskérődzők tartását is. Jelenleg a közmunkás állattenyésztő tanoncok ügyeskednek mind az iskolapadban, mind a munkában. Így Döbröközön a munkavezetők előremutató terveire, a szakoktatók szaktudására és munkások tenni akarására építve egyre inkább kirajzolódni látszik egy olyan jövő, melyben falunk talán viszszatér hajdani mezőgazdasági hagyományaihoz. támogattuk a zánkai Erzsébet-táborba. Pályázatot nyújtottunk be a Tanoda típusú program elnyerésére. Augusztus 8-án megrendezett Családi nap szervezését, lebonyolítását az Egyházzal és a Döbröközi Önkormányzattal közösen végeztük. A Karitász ruha-és élelmiszersegély szállításában, osztásában szintén az Egyházzal és a Döbröközi Önkormányzattal közösen az összes alkalommal részt vettünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyilvántartásba vételéről szóló határozata alapján a Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzat engedélyt kapott önkéntesek foglalkoztatására. A 2012-es évben rengeteg felkérést kapott a Vadvirág tánccsoportunk. Az idei országos Ki-mit-tud? versenyen első helyezést értek el egyéni és társas kategóriában is december 14-én Közmeghallgatással egybekötve szaloncukorosztást tartottunk. Kovács Zsolt: Növénytermesztés a döbröközi START munkaprogramban Október 24-én elindult a START munkaprogram képzési szakasza. A képzés célja, hogy az önkormányzati kertészetben dolgozók szakmai tudását fejleszszük. Helyben 18 fő vesz részt, Csibrákról és Kurdról 3-3 tanuló jár át, hogy az 1179 órás tanfolyamon részt vegyenek. Alapvetően két részből áll, hetente 1 elméletet és 2 nap gyakorlatot tartunk. A gyakorlat a közmunka keretében valósul meg, ki-ki a maga falujában. Az elméletet mindenkinek én tartom szerdánként. A tananyag több modulból áll, melynek során elsajátítják az alapvető növénytermesztési ismereteket és a fontosabb zöldség, gyümölcs fajták speciális ápolási munkáit, növényvédelmét, termesztési technológiáját. Környezetvédelmet is tanulnak, illetve hogyan lehet egészséges termést előállítani, miközben arra törekszünk, hogy minél kevesebb növényvédőszert kelljen használni. Végül, de nem utolsó sorban megismerkednek az alapvető tartósítási lehetőségekkel. A tananyag speciális, igyekszem úgy összeállítani, hogy olyan tudást adjak át, melyet tényleg használni tudnak a mindennapokban. Mivel az OKJ követelményekhez képest ez kevesebb, ezért a programban részt vevők nem kapnak a képzés végén OKJ bizonyítványt, viszont aki becsülettel végigcsinálja, bruttó 100 ezer Ft jutalmat kap. Többször lesz számonkérés, az elsőn túl van a csapat és örömmel kijelenthetem, hogy mindenki sikeresen megoldotta a feladatokat. Szili Lajosné polgármester kitüntetése Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a évben a közfoglalkoztatási programokat kiemelkedő szakmai eredményességgel végrehajtó Szili Lajosné polgármester asszonyt kimagasló munkaszervezéséért, innovatív tevékenységéért, példaértékű összefogásáért december 18-án a Duna Palotában elismerő kitűntetésben részesítette. Gratulálunk a szép elismeréshez!

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester Pénzügyi helyzet 2010. évi költségvetés teljesítése összes bevétel: 237.240 e Ft összes kiadás: 238.603 e Ft 2011. évi költségvetés

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben