P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P E D A G Ó G I A I P R O G R A M"

Átírás

1 P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Z I N T É Z M É N Y 7. I. 1. AZ INTÉZMÉNY, ÉS TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI CÉLRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA S Z E R V E Z E T E AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉNEK TAGOZÓDÁSA, SZAKFELADAT SZERINTI BESOR AZ ISKOLARENDSZEREN BELÜLI KÉPZÉSEK ÉS AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉSEK AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI A TANULÓ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK INTÉZMÉNYI RENDJE AZ ISKOLAI ÉLET- ÉS MUNKARENDJE 24. II. A Z I N T É Z M É N Y N E V E L É S I P R O G R A M J A AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI CÉLJAI AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI FELADATAI ESZKÖZ ELJÁRÁS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYEMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, A TANULÓ, AZ ISKOLAI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS PROGRAMJA 102. III. A Z I S K O L A H E L Y I T A N T E R V E AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁMAI H E L Y I T A N T E R V F E J L E S Z T É S I T E R Ü L E T E I K I E M E L T E N F E J L E S Z T E N D Ő K U L C S K O M P E T E N C I Á K A N E M S Z A K R E N D S Z E R Ű N E V E L É S - O K T A T Á S K I T E R J E S Z T É S E A Z 5-6. O - RA A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLAI OKTATÁS HELYI TANTERVE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK HELYI TANTERVE AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A TANKÖNYV INGYENES IGÉNYBEVÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI A TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMÁNAK MINŐSÍTÉSE, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, M O D U L O K É R T É K E L É S E, M I N Ő S Í T É S E AZ ISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT OTTHONI ÉS ISKOLA FELKÉSZÜLÉS, BESZÁMOLTATÁS, ELLENŐRZÉS FORMÁI ÉS KORLÁTAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK A MINDENNAPI TESTEDZÉS FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ PROGRAM HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKALMAZÁSA A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI

3 IV. A Z I S K O L A S Z A K M A I P R O G R A M J A SZAKMAI PROGRAMUNK ALAPELVEI SZAKMAI PROGRAMUNK CÉLJAI, FELADATAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK ATEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG EGÉSZSÉGNEVELÉSI FELADATOK SZAKMAI PROGRAMJA FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA KÖRNYEZETI NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA SZAKTÁRGYI ÓRARENDSZER SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS MŰVÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA 5-8. évfolyamokon 213. IPARMŰVÉSZETI SZAKMAALAPOZÁS OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 221. AZ EGYSÉGES ISKOLAI TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 239. DRÁMAJÁTÉK SZAKMAALAPOZÓ PROGRAMJA ( évfolyam) ÉS EGÉSZSÉGTAN OKJ SZAKMAI KÉPZÉSEK TANTÁRGYI PROGRAMJAI ÉS SZAKMAI VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI CÉLOK ÉS FELADATOK ALAPFOKU MŰVÉSZETOKTATÁSI ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ALAPELVEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSI FELADATAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSE ALAPFOKU MŰVÉSZETOKTATÁS TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS EGÉSZSÉGNEVELÉSI FELADATOK SZAKMAI PROGRAMJA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA ALAPFOKU MŰVÉSZETOKTATÁS KÖRNYEZETI NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK IRÁNYELVEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSBAN A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA ÉS A VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLATOK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS PROGRAMJÁNAK EGYÉB SZAKMAI PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK KIVÁL. ELVEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTAÁSBA-, ÉS A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI 288. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, 30. SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI ALAPFOKU MŰVÉSZETOKTATÁSBAN HASZNÁLT OKTATÁSI SEGÉDLETEK, ESZKÖZÖK AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖVETELMÉNYEI A ZÁRÓ VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A NÉVHASZNÁLAT SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFUKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉGBEN 305. V. P E G A G Ó G I A I P R O G R A M J Ó V Á H A G Y Á S A ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 306. melléklet: melléklet: melléklet: melléklet: melléklet: A pedagógiai program testületi kör elfogadásáról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív A pedagógiai program iskola szülői szervezetének elfogadásáról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív A pedagógiai program iskola diák szervezetének elfogadásáról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM iskolaorvos jóváhagyólag aláíró határozata 4 db CD adathordozón kerettantervi ajánlások a helyi tanterv- oktatási program 15. pontja (176.o.) szerint 3

4 Jogszabályi háttér: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról az évi LXXVI. törvény a szakképzésről az évi LXXXI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról a évi CI. törvény a felnőttképzésről az évi IV. törvény az egyházakról az évi I. törvény Magyar Református Egyház törvénye a közoktatásról a 28/2000. (IX.21.) OM rendelet a 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettanterv alkalmazásáról a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelete, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 9/2008. (VI. 28.) OM rendelet, 16/2004. (V.18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola - egészségügyi ellátásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről. 4

5 A Művészetért Programház Alapítvány az általa évben alapított és a Miskolc Felsővárosi Református Egyház által évtől fenntartani kívánt többcélú közoktatási intézményt Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános -, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balázs Győző Reformed Hungarian - English Bilingual Primary - Vocational - and Secondary School of Arts and Educational Institute of Elementary Arts Rövid neve: Balázs Győző Református Líceum néven tartja fent, azon alkotmányos alapelvvel egyezően, miszerint az intézménylétesítés szabadsága szorosan kapcsolódik az intézményválasztás jogához, ezen keresztül a gondolat -, a lelkiismeretés vallásszabadsághoz. A szülő a gyermekének adandó nevelés megválasztási jogát akkor tudja ténylegesen gyakorolni, ha a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott intézmények mellett működnek nem állami, egyházi fenntartású intézmények. A Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség, (3532 Miskolc, Balázs Győző tér 1.sz.), a közoktatásról szóló évi LXXXL. törvény 3. (2.) bekez dés, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény 17. (1.) bekezdésében foglalt jogkörével élve, az 1/2011.évi (II.4) Presbiteri Határozat és a MRE Zsinatának Elnöksége /1/2011. számú határozat alapján, illetve a Művészetért Programház Alapítvány 02/2011. évi (III.31.) határozata szellemében kötött megállapodásnak megfelelően, a április 27 -én 5

6 alapított intézmény felett a fenntartói jogszerzést nyilvántartásban átvezetteti és az intézmény n evét megváltoztatja. Intézménytö rténeti szempontból a Miskolc, Győri kapu 24/b. és 23. sz. alatt szeptember 1 -től június 30-ig működő többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény iskolahasználói megalapították a S.P.I.C. Művészeti Líceumot, mely intézmény működésének kezdete: szeptember 1. Alapítói és Fenntartói szándékkal a Művészetért Programház Alapítvány kuratóriuma a MÜPAH -02./2008. (05.27.) számú határozatában, én, 1.sz. módosítással (kiegészítéssel) án, MÜPAH -04./2008. (VI.16.) számú határozatában, 2. sz. módosítással (kiegészítéssel) án MÜPAH -05./2008. (VII.01.) számú határozatában, 3. sz. módosítással (kiegészítéssel) én MÜPAH -02./2009. (III.31.) számú határozatában, 4. sz. módosítással (kiegészítéssel) én MÜPAH -05/2010. (V.14.) számú határozatában a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan alapított és működtetett. A március 31 -én létrejött fenntartói jog átadás/átvételi megállapodással c élunk a Miskolc Felsővárosi Református Egyház fenntartásában a református egyház történelmi hagyományainak szellemében - európai klasszikus műveltség és a mindenko ri kultúra valódi értéke iránt nyitott, keresztény diákjaink identitásának megerősítése, a református hité let és értékrend bemutatása diákjaink számára. A Művészetért Programház Alapítványt Alapító azzal a szándékkal hozta létre az Intézményt, hogy az elsődleges feladata művészeti programú és szakképzési rendszerű, magyar angol két tanítási nyelvű, több célú közoktatási intézmény működtesse, fenntartása, mely intézmény oktatási és kulturális tevékenységek ellátását vállalja, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül. A Művészetért Programház Alapítvány megállapodási okiratba foglaltan a többcélú közoktatási intéz mény fenntartói jogát átadta a fenntartói jogszerző Miskolc Felsővárosi Református Egyházközségnek. A Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség a Kt. 37 (2) -(4) b ekezdése értelmében kezdeményezte a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Főjegyzőnél az intézmén y nyilvántartásba vételét, működési engedélyezési eljárást, mely során a személyi - és tárgyi feltételrendszer meglétét igazoló dokumentumokon túl az intézmény református egyházi szellemiségű kiegészítéssel megfogalmazott, újragondolt Pedagógiai Programját is előterjeszti. 6

7 I. A Z I N T É Z M É N Y 1. AZ INTÉZMÉNY, ÉS TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI CÉLRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 1.1. Az intézményi célrendszer Az intézményünkben a nevelés és az oktatás figyelemmel az állami iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmény célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni. A református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább. A Nemzeti Alaptantervhez igazodó, a változó közoktatás folyamatokból részt vállaló, valós társadalmi igények kiszolgálása. A Nemzeti Alaptanterv követelményrendszeréhez integrált művészeti oktatással kívánja megvalósítani a kompetencia alapú képességfejlesztést, mely a gyermekek számára teret, lehetőséget, sikerélményt biztosít. Az intézmény az iskolai nevelésen túl hivatott a magyar- és egyetemes-kultúrtörténet mellet a kortársművészet irányzatainak népszerűsítéseiben, az iskola művészeti képzéseinek módszertani ismertetésére, mely szolgálata folyamatosságával gazdagítja a régió kulturális életét. A Művészetért Programház Alapítvány által alapított intézmény célja a művészeti oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése, illetve kiemelt nyelvoktatás az alap- és középfokú közoktatásban. Intézményünk választási lehetőséget kíván nyújtani a családoknak azzal a céllal, hogy iskolánk, a gyermekeink számára a tehetség kibontakozásának színterévé váljon, és harmonikus fejlesztésükkel, az önmegvalósítási szándék érvényesülésével együtt alakuljon ki a minél szélesebb műveltség, a kreatív és komplex személyiségű egyéniség. Ezt a célt kívánjuk erősíteni diákjaink személyiségének fejlesztésével, a református hitélet és értékrend bemutatása mellett a keresztényi emberi értékek fundamentumának megteremtésével. A szakképzéseink szakmai programjában kiemelt nevelési feladatnak tekintjük, hogy iskolánkat olyan szakemberekké vált diákok hagyják el tanulmányaikat befejezve, akik jelen korunk igényeihez, kihívásaihoz gyorsan tudnak alkalmazkodni, kreatív, problémamegoldó személyiségük és a szakmai kompetenciáikkal a munkaerőpiac keresett munkavállalóivá váljanak Az intézmény agglomerációs környezete Miskolc Megyei Jogú Város Észak Kelet Magyarországi Régió központja, az ország egyik legnagyobb népsűrűségű területe. A Miskolc Felsővárosi Református Egyház a Borsod Gömöri Egyházmegye a Tiszáninneni Református Egyházkerület a szűkebb otthona az intézménynek. A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus egy egyetemes keresztény anyaszentegyházának része, tagjának tekinti a világ bármely részén élő, magát magyar reformátusnak valló és ezt kinyilvánító egyháztagot. Ezen alapelvvel egyezően az intézmény működési területe országos, azzal, hogy az egyháztagsági jogait kötelességeit mindenki az állandó lakhelye szerint szervezett, önálló működésű, autonóm egyházi szervezetében gyakorolja. A város 7

8 ugyan régióközponti szerepkörének megfelelő közoktatási intézményrendszert működtet, azonban ennek az élénk szellemi és kulturális életnek meghatározói az egyházi iskolák. A rendszerváltást követő években úgy tűnt, hogy a gazdaságilag lemaradó, leszakadó nagyvárosi szerepkörből nem tud kilépni a város, ugyanakkor a régió tradicionális kulturális élete intenzív igényeket támasztott intézményeivel szemben. A rendszerváltást követő éveket túlélő közművelődési intézmények, kitartó munkával országhatárokon túlnyúló szakmai programjai távlatokat tudott nyitni a régióban élőknek, ebbe az aktív, inspiratív szellemi létbe illeszkedtek be a város fenntartásában működő művészeti szakközépiskolák, művészeti tagozatos képzésű gimnáziumok. Azonban az elaprózódott, szétszórt képzési rendszer miatt a régió egyik intézménye se tett szert olyan országos szakmai elismertségre, mint egyes nagyvárosok integrált művészeti középiskolái, ugyanakkor az elmúlt évtizedek országos szakmai- és tanulmányi versenyek helyezéseit áttekintve megállapítható, hogy a miskolci iskolák diákjai kiemelkedő teljesítményűek és meghatározói voltak a nyertes mezőnyöknek. Elmondható, hogy a városban, régióban élő és alkotó, oktató művésztanárok egy olyan szellemi bázist biztosítanak e szakképzési rendszernek, mely kiemelkedő lehetőségeket kínál. A szakképzési reformok regionális fejlesztési igényei, érthető okokból a gazdaság szereplőinek elsődleges igényeihez igazodnak a fejlesztési tervekben. A művészeti szakmák képzési igénye kérdéseket vet fel, amikor a gazdaság termelő folyamataiban részt vállaló szakmák szakképzését kell újra építeni, amikor az elsődleges cél, hogy az iskolákból újra szaktudással bíró szakemberek távozzanak. Valójában, az erőteljes verseny melyben a termelési folyamataiban résztvevő vállalkozásoknak meg kell küzdeni a makrogazdaság globalizációs folyamataival, nem lesznek képesek lépést tartani, amikor az innovatív fejlesztéseket is áthatja a PR, marketing, arculat, reklám, web-design, média, kommunikáció, reklám-animáció, stb. KREATÍV LÁTVÁNYRA épülő világunkban, régiónknak hiába volt az elmúlt évtizedekben kiemelkedő művészeti képzései, a tévesen megfogalmazott kis-művészeket képző zárt világa miatt, jelenleg a munkaerő piacon a kreatív szakembereket is importálják a gazdaság szolgáltató folyamataiban résztvevő vállalkozások. Iskolánk Szakképzési Programja, tágabb- és szűkebb környezetünkben, a régió, a város középszintű szakképzési kínálatába kíván meghatározó tényezővé válni. 2. SZERVEZETE 2.1. Az intézmény neve: Balázs Győző Református Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általán os -, Szak - és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Idegen nyelvű elnevezése: Balázs Győző Reformed Hungarian - English Bilingual Primary - Vocational - and Secon dary School of Arts and Educational Institute of Elementary Arts Rövid neve: Balázs Győző Református Líceum A nevelési-oktatási intézmén yek névhasználatáról szóló 31/2005. (XII.22) OM rendelet 4. (4) bekezdésben foglaltak közül nem alkalmazzuk a rövid név használatának lehetőségét a tanuló képesítését, végzettségét b izonyító okiratokban, valamint ezek 8

9 kiállításának alapjául szolgáló dokumentumokban. Ezen dokumentumokban a körbélyegzőn az intézmény teljes névlenyomata szerepel Az intézmény székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 23. sz Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény alapítója: Művészetért Programház Alapítvány 2.5. Az intézmény alapításának éve: Az alapító székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu Az intézményi jogelőd neve: Sansz Park Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános -, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.8. Az intézmény fenntartója: Miskolc Felsővárosi Református Egyház 2.9. Az fenntartó székhelye: 3532 Miskolc, Balázs Győző tér 1. sz A fenntartó határozat: MIFELREF 02/2011. (III.31.) számú határozata Az intézmény működési területe: országos Az intézmény felügyeleti szerve: A Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség presbitériuma Törvényességi felügyelete: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Főjegyzője; július 01-től Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Az intézmény felelős képviselője: igazgató, az intézmény egyszemélyes felelős vezetője Munkáltatója: Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség presbitériumának elnöke Munkahelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 23. sz.; illetve az intézmény telephelyei A munkáltatói jogkör gyakorlása: Az igazgató munkáltatói jogot gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója fölött. 9

10 Az intézmény bankszámlája feletti rendelkezési jog: A bankszámla feletti rendelkezés joga, valamint az utalványozás az igazgatót vagy a kijelölt ügyviteli feladatot ellátó személyt illeti meg Az intézményt vezetők: Az igazgató a Közoktatási törvényben írt jogkörét az igazgatóhelyettesek közreműködésével gyakorolja, a jogszabályban írtaknak és a Szervezeti Működési Szabályzatnak megfelelően. Az igazgató kivételével a vezetők munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek, hatáskörük a Szervezeti Működési Szabályzatban szabályozott területeken a szakmai munka irányítása, koordinálása és értékelése. Igazgató Többcélú közoktatási intézmény intézményvezetője és a középiskolai intézményegység vezetője Intézményi lelkész Református egyházi fenntartót képviselő vezető Igazgató helyettesek 1. Nevelési igazgatóhelyettes Vallástanár és az Általános iskolai intézményegység vezetője 2. Művészeti igazgatóhelyettes Művészeti szakképzés és az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység vezetője 3. Tanügy-igazgatási vezető - igazgatóhelyettesi jogkörrel vezető 4. Gazdasági igazgatóhelyettes Az igazgató (intézményvezető) kinevezése: Az intézmény igazgatóját a fenntartó egyházközség presbitériumának elnöke nevezi ki meghívás alapján, a megbízás feltételei: Református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság, Az adott intézményre előírt legmagasabb pedagógiai végzettség, éves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben, Erkölcsös életvitel, rendezett magánélet, Vezetésre való alkalmasság Az intézmény jogállása, típusa Az intézmény jogállása: Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Önálló jogi személy, egyházközségi intézmény, szervezetileg önálló közoktatási intézmény, önállóan gazdálkodó szervezet. Az intézményegységei szervezetileg és szakmailag önállóak, azonban nem rendelkeznek külön jogi személyiséggel Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású intézmény. A többcélú intézményben az alábbi iskolatípusok működnek: Általános iskola Gimnázium 10

11 2. Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Középiskolai Intézményegység Szakközépiskolai képzések és gimnáziumi képzés Szakközépiskol a Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Az intézményegységek feladatellátás helyei Az intézmény székhelyiskolája: 3531 Miskolc, Győri kapu 23. sz Az intézmény telephelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b. sz Miskolc, Horváth Lajos u. 26. sz Miskolc, Balázs Győző tér 1. sz A többcélú közoktatási intézmény az oktatási, nevelési, szakképzési feladatait a székhelyiskolájában valamint telephelyén látja el. A telephely a székhelyiskola szervezeti kereteibe tartozik A székhelyiskola illetve a telephely területén több intézményegység is működhet. Az egyes intézményegységek szakmai, pedagógiai tevékenységét az intézményegység vezetők koordinálják, vezetik Az intézmény egységek S.sz. 1. S.sz. Intézményegység megnevezése Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Általános Iskolai Intézményegység Intézményegység megnevezése Képzés formája Tagozat Évfolyamok Nappali rendszerű, 1-4. évfolyam Alapfokú oktatás tankötelezettséget teljesítő tanulójogviszony 5-8. évfolyam Nappali rendszerű, Művészeti vizsgára tankötelezettséget teljesítő felkészítő egységes iskola 5-8. évfolyam tanulójogviszony Képzés formája Tagozat Évfolyamok Nappali rendszerű, tankötelezettséget teljesítő évfolyam Érettségi vizsgára tanulójogviszony felkészítő középfokú Esti rendszerű, nem oktatás tankötelezettséget teljesítő évfolyam tanulójogviszony Érettségi vizsgára és művészeti szakmai Nappali rendszerű, 9-12./13. vizsgára felkészítő, tankötelezettséget teljesítő évfolyam párhuzamos képzésű tanulójogviszony egységes iskola Művészeti szakmai Nappali rendszerű, nem I/13.-II/

12 Szakiskola Szakiskola S.sz. 3. Intézményegység megnevezése Alapfokú Művészetoktatási intézményegység vizsgára felkészítő szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés tankötelezettséget teljesítő tanulójogviszony, III/15. évfolyam Művészeti szakmai Nappali rendszerű, vizsgára felkészítő tankötelezettséget teljesítő egységes szakiskolai tanulójogviszony középfokú oktatás évfolyam Művészeti szakmai Nappali rendszerű, vizsgára felkészítő tankötelezettséget teljesítő egységes iskolai tanulójogviszony évfolyam szakképzés Képzés formája Tagozat Évfolyamok 1-2. előképző évfolyam Nem tankötelezettséget 1-6. alapfokú Alapfokú művészeti teljesítő tanulójogviszony, heti évfolyam vizsgára felkészítő oktatás legalább 4, vagy annál több órában továbbképző évfolyam 3. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI 3.1. Az intézmény iskolarendszeren belüli alaptevékenységei: Iskolai oktatás általános iskola1-4 évfolyam általános iskola 5-8. évfolyam iskolai oktatás évfolyam iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Alapfokú művészetoktatási intézmény: 12 évfolyamon zeneművészeti ág képzőművészeti ág táncművészeti ág színművészet- bábművészeti ág Általános iskolai napközi foglalkozás Általános iskolai iskolaotthonos ellátás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Sajátos nevelési igényű tanulók, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménnyel rendelkező tanulók integrált nevelése és magántanulói ellátása a következő tanulók esetében: tanulmányi kötelezettséget magántanulóként teljesítők áthelyezés indokoltsága megszűnt, visszahelyezett tanuló beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók a megismerő funkciók, vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése 12

13 Két tanítási nyelvű oktatás Vallásoktatás, erkölcsi és mentálhigiénés nevelés, Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok támogatása - Párhuzamos művészet oktatás Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása Különleges helyzetben lévő gyermekek és tanulók támogatása Kulturális egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok Diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz való hozzájárulás Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása Helyi közművelődési, és közgyűjteményi feladatok Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Intézményi étkeztetés Iskola egészségügyi ellátása Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 3.2. Az intézmény egyéb kiegészítő tevékenységei: Együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatást támogató szervezetekkel, illetve oktatási tevékenység folytatása határon túli területeken Az oktatás minőségét fejlesztő konferenciák, illetve az alapítvány céljához kapcsolódó más konferenciák szervezése, lebonyolítása, támogatása Diáküdültetés táboroztatás megszervezése, megtartása, támogatása Oktatást segítő kiadványok (könyv, jegyzet, segédanyag, stb.) támogatása, Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Rehabilitációs foglalkoztatás Kulturális tevékenység Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Környezetvédelem Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. 13

14 4. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉNEK TAGOZÓDÁSA, SZAKÁGAZATI MEGNEVEZÉSE, SZÁMA (TEÁOR) ÉS SZAKFELADAT SZERINTI BESOROLÁSA 4.1. Az intézmény cél szerinti tevékenységei 8520 Alapfokú oktatás-főtevékenység Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (heti 4, vagy annál több óra) Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon (heti 4, vagy annál több óra) Gyógypedagógiai oktatás (1-4. évfolyam) Gyógypedagógiai oktatás (5-8. évfolyam) 8531 Általános középfokú oktatás Gimnáziumi tanulók nappali rendszerű iskolai oktatása (9-13. évfolyam) Gimnáziumi tanulók esti rendszerű iskolai oktatása (9-12. évfolyam) Szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű iskolai oktatása (9-13. évfolyam) Szakiskolai tanulók nappali rendszerű iskolai oktatása (9-10. évfolyam) Gyógypedagógiai oktatás gimnáziumi tanulók Gyógypedagógiai oktatás szakközépiskolai tanulók Gyógypedagógiai oktatás szakiskolai tanulók Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Szakmai vizsga lebonyolítása 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakiskolai szakképzési évfolyam nappali rendszerű i elméleti oktatás (1-3. évf.) Szakközépiskola szakképzési évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatás (1-3. é) Szakközépiskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén évfolyamán (nappali oktatás) Szakközépiskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén évfolyamán (nappali oktatás) Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás (100%; 140%; 60%; 20%;) Gyógypedagógiai oktatás szakközépiskolai tanulók Gyógypedagógiai oktatás Szakközépiskola szakmai gyakorlati oktatás Gyógypedagógiai oktatás Szakközépiskola szakmai oktatás Gyógypedagógiai oktatás szakiskolai tanulók 8559 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés (1-4. évf.) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés (1-5. évf.) 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 14

15 Szakképzési és felnőttképzési tevékenység Munkerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógiai szakszolgálat Gyógypedagógiai pótlék Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Nem fertőző megbetegedések megelőzése Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 9491 Egyházi tevékenység 8551 Sport, szabadidős képzés Sport, szabadidős képzés 9311 Sportlétesítmény működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9312 Sportegyesületi tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9319 Egyéb sporttevékenység Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 9329 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 8552 Kulturális képzés Kulturális képzés 4.2. Az intézmény gazdasági tevékenységei: 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem 5920 Hangfelvétel készítése, zenemű kiadás 5819 Egyéb kiadói tevékenység 1820 Egyéb sokszorosítás 5610 Éttermi-, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés 15

16 5621 Rendezvényi étkeztetés 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 5210 Raktározás, tárolás 6820 Saját tulajdonú Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7311 Reklámügynöki tevékenység 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Az intézmény által végzett üzletszerű gazdasági tevékenységek kiegészítő jellegű vállalkozási tevékenységek, az intézmény iskolarendszeren belüli képzéseinek elősegítése érdekében, az intézmény alaptevékenységeit nem veszélyeztethetik, cél a szabad kapacitás hasznosítása a szakképzési műhelyek egyedi diákmunkáinak értékesítésével. Ennek megfelelően a vállalkozási tevékenység arányának felső határa nem haladhatja meg az éves költségvetési kiadások 3 %-át. 5. AZ ISKOLARENDSZEREN BELÜLI KÉPZÉSEK ÉS AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉSEK, VALAMINT A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK AZ ALÁBBIAK SZERINT RÉSZLETEZETTEK: 5.1. Iskolarendszeren belüli képzések Általános iskolai intézményegység: általános iskola 1-4. évfolyam általános iskola 5-8. évfolyam egységes iskola 1-4. és /13. évfolyam két tanítási nyelvű iskola 1-4.; 5-8. évfolyam napközi otthonos ellátás évfolyam iskolaotthonos ellátás évfolyam különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Középiskolai intézményegység: o o o o o o o o o o o o gimnáziumi oktatás évfolyam művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakközépiskola /13. évfolyam egységes iskola 5-8.; 9-12/13. évfolyam művészeti szakiskolai és szakközépiskolai oktatás évfolyam középiskolai oktatás 5-12./13. évfolyam szakiskolai oktatás évfolyam két tanítási nyelvű szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi oktatás nyelvi előkészítő oktatás OKJ- s iskolai szakképzés évfolyam OKJ-s iskolai szakképzés érettségizetteknek I/13. - II/14. - III/15. évfolyam érettségi vizsgáztatás szakvizsgák bonyolítása 16

17 OKJ Szakmai képzések listája: 1/2006. (II.17) OM rendelet OKJ jegyzék szerint: Szakképzés azonosítószáma Szakképesítés megnevezése képzési idő (év) OKJ Alkalmazott fotográfus 2/5 OKJ Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2/5 OKJ Divat-stílustervező 3 OKJ Gipszmintakészítő 3 OKJ Grafikus 2/5 OKJ Alkalmazott Grafikus 2/5 OKJ Képgrafikus 2/5 OKJ Keramikus 2/5 OKJ Kerámiakészítő 1,5 OKJ Mozgóképgyártó 1 OKJ Segédoperatőr 1 OKJ Utómunka szakasszisztens 1 OKJ Mozgóképi animáció készítő 2/5 OKJ Animációs filmrajzoló 1 OKJ Számítógépes műszaki rajzoló OKJ Táncos 2/5 OKJ Klasszikus balett-táncos 2/5 OKJ Kortárs- modern táncos 2/5 OKJ Néptáncos 2/5 OKJ Színházi táncos 2/5 OKJ Textilműves 2/5 OKJ Textilrajzoló és modelltervező asszisztens 2/5 OKJ Újságíró, konferanszé 1 OKJ Fotóriporter Alapfokú művészetoktatási intézményegység: - 2 év előképző, - 6 év alapfok - 4 év továbbképző évfolyam, - művészeti alapvizsga bonyolítása - záróvizsga bonyolítása Képző- és iparművészeti ág: - Grafika- és festészettanszak (kifutó: grafika tanszak; festészet tanszak) - Fém- és zománcművész tanszak (kifutó: tüzzománckészítő tanszak) - Fotó- és filmtanszak (kifutó: foto-video tanszak, álló- és mozgóképkultúra tanszak) - Környezet- és kézműves kultúra tanszak (kifutó: kézműves tanszak) - Szobrászat- és kerámia tanszak (kifutó: szobrászat-, és kerámia tanszak) - Textil- és bőrműves tanszak (kifutó: bőrműves-, textilműves tanszak) 17

18 Színművészet bábművészet művészeti ág: - Színjáték tanszak - Bábjáték tanszak Táncművészeti ág: - Néptánc - Történelmi társastánc - Jazz-technika - Társastánc - Graham-technika - (kifutó: balett tanszak) Zeneművészeti ág: Hangszeres tanszakok: - Fúvós tanszak: furulya - Billentyűs tanszak: zongora - Vonóstanszak: hegedű - Rézfúvóstanszak harsona, trombita, - Akkordikus tanszak: gitár Vokális tanszakok: - magánének Zeneismeret tanszak: - szolfézs - zenetörténet-zeneirodalom - zeneismeret - zeneelmélet Kamarazene tanszak: - kamarazene - zenekar - kórus 5.2 Iskolarendszeren kívüli képzések Felnőttképzési tevékenység: - iskolarendszeren kívüli szakmai képzés - iskolarendszeren kívüli egyéb tanfolyami oktatás - ismeretpótló- és felzárkóztató képzés Kiegészítő tevékenységek: 18

19 Ismeretek szintfelmérése, értékelése Oktatási segédletek készítése és kiadása Módszertani tanulmányok készítése és kiadása Pedagógus továbbképzés Minőségügyi feladatok Szakmai informatikai fejlesztés Pedagógus szakirodalom vásárlás támogatása. 6. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI 6.1. Személyi feltételek A Miskolc Felsővárosi Református Egyházat képviselő intézményi-lelkész, valamint a nevelési igazgató helyettes a hit- erkölcstan oktatója a nevelőtestület teljes jogú tagjai. Felettük a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Alkalmazásához és felmentéséhez a fenntartó testület egyetértése szükséges. A hit- és erkölcstan oktatónak valláserkölcsi-hitéleti kérdésekben javaslattevő, véleményezési joga és kötelessége van. Az igazgatóval együtt az ő felelőssége az intézmény magyar református szellemiségének biztosítása. Az intézmény munkavállalóit, a Munka Törvénykönyve a Közoktatási Törvény és a MRE Közoktatási Törvény rendelkezéseivel együtt a KJ Tv ben megfogalmazottak figyelembevételével alkalmazzuk. Az intézmény minden alkalmazottjának tekintet nélkül arra, hogy milyen vallású és milyen munkakörben dolgozik figyelembe kell vennie, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével segíteni az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. A pedagógus hivatásának gyakorlása közben és magánéletében egyházához és hazájához való hűségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával mutasson példát. Az intézmény pedagógiai programjának e pontjában foglaltak megszegése rendkívüli felmondási ok. A rendszeresített pedagógus állások pályázat vagy meghívás útján tölthetők be teljes állású vagy részfoglalkozású, határozatlan idejű munkaszerződéssel, teljes állású vagy részfoglalkozású, határozott idejű munkaszerződéssel vagy óraadói megbízási szerződéssel. A közoktatási feladatot ellátó iskolában az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel; büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. Az intézményben a pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a nevelő-, illetve nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani. A református közoktatási intézményben az alkalmazottak illetménye nem lehet kevesebb, mint az azonos munkakörben dolgozó közalkalmazottaké. Az intézményben a pedagógus foglalkoztatása a KTv ban meghatározott feltételek szerint - pedagógus-munkakörben vagy szakvizsgázott pedagógus munkakörben történik. A 17. (1)-(4) bekezdésben foglaltakat az óraadó tanár tekintetében is alkalmazzuk. Az intézményvezető a munkáltatói jogok gyakorlása során figyelembe veszi az intézményi minőségirányítási programban meghatározott szempontokat és értékelési rend szerint kialakított teljesítményértékelést. Az iskolában az a pedagógus alkalmazható, aki a KTv ban meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők: 19

20 az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán valamennyi tantárgyhoz a tanítói, konduktortanítói, konduktori, a testnevelés tantárgyhoz a tantárgynak megfelelő tanári, a művészetek, az idegen nyelv tantárgyakhoz a tantárgynak megfelelő tanári; az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói; az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik - tízedik évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári; középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári, a művészetek, a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári; szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy szakmai előkészítő ismeretet, valamint a szakmai alapozó és a pályaorientáció ismeretet oktató pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú, a pályaorientáció és a szakmai alapozó oktatásban, szakközépiskolában és szakiskolában a gyakorlati képzést végző pedagógusnak, a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú; alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a művészeti szakmai tantárgyakat oktató pedagógusnak a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész; művészeti szakközépiskolában, ha van a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű képzés, a tizenegyedik évfolyamtól a művészeti tárgynak megfelelő egyetemi szintű tanári, illetve művész; iskolai könyvtáros-tanárnak az iskolában, pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói, tanári és könyvtáros végzettség és szakképzettség. Idegen nyelv oktatására - minden iskolatípusban - alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen nyelv- és irodalom szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. Ha a nevelés nyelve nem magyar nyelv, az adott nyelven folyó nevelő és oktató munkához pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az iskolai nevelés-oktatás nyelvének tanítására jogosító tanítói, tanári, nyelvtanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá az alapképzésben vagy a szakirányú továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy nem magyar nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismereteket, vagy a Magyar Köztársaságban honosított, pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, a tanítás nyelvének megfelelő oklevéllel rendelkezik. Iskolapszichológusként az alkalmazható, aki pedagógiai szakpszichológus végzettséggel és szakképzettséggel, vagy pszichológus és pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. Tantárgyi modul (tánc és dráma, hon- és népismeret, egészségtan, mozgókép- és médiaismeret, etika, társadalomismeret stb.) oktatására a megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség, vagy a munkakörre előírt végzettség és szakképzettség mellett a tantárgyi modulnak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség jogosít. Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket. 20

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben.

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. Alapító okirat Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

- A Tevékenység jellege: közszolgáltató költségvetési szerv és a Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény meghatározás hatályát veszti.

- A Tevékenység jellege: közszolgáltató költségvetési szerv és a Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény meghatározás hatályát veszti. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás?

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás? JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én du. 15 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Pedagógia programjáról

Pedagógia programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Pedagógia programjáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április 21. A pedagógiai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben