Külhonból jelentjük. Az Európai Unióról szóló tájékoztatás és az olvasók képzése. Beszámoló egy portugáliai tanulmányútról (2004. október 3 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külhonból jelentjük. Az Európai Unióról szóló tájékoztatás és az olvasók képzése. Beszámoló egy portugáliai tanulmányútról (2004. október 3 10."

Átírás

1 Külhonból jelentjük Az Európai Unióról szóló tájékoztatás és az olvasók képzése Beszámoló egy portugáliai tanulmányútról (2004. október 3 10.) Az Európai Unió Leonardo da Vinci mobilitási programjának elsõ fázisában, sikeres pályázatuk eredményeként (HU/04/EX/425.), a Szegedi Tudományegyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Szolnoki Fõiskola könyvtárosai Palotás János intézményfejlesztési projektmenedzser mint koordinátor vezetésével egyhetes portugáliai tanulmányúton vettek részt. A teljes, közel kétéves program végrehajtásában összesen nyolc magyar (hat felsõoktatási, egy középiskolai és egy közmûvelõdési könyvtár) és négy külföldi intézmény (Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo, Portugália; Katholieke Hogeschool Kempen, Geel, Belgium; University of Kuopio, Kuopio, Finnország; Ecole Superieure d Agriculture d Angers, Angers, Franciaország) mûködik együtt. A pályázat célja, hogy segítse a résztvevõket az Európai Unióról szóló sokrétû és széles körben hozzáférh e t õ t á j é k o z t a t á s m ó d s z e r e i n e k é s f o r r á s a i n a k k i a l a k í t á s á b a n, t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n. T o v á b b á megfelelõ tanagyag összeállításával tegye lehetõvé a könyvtári felhasználók, az olvasók képzését, hogy elsajátíthassák a hagyományos és fõként az elektronikus információk közötti önálló tájékozódás képességét. Hogy informatikai készségeik fejlesztésével megteremtõdjenek az egész életen át tartó tanulás alapjai, rendelkezzenek az ehhez szükséges kulcskompetenciákkal, amelyek ismerete ma már elengedhetetlen az önképzés, a munkavégzés eredményes folytatásához. Heinz Mandl professzor egymásra épülõ kompetenciák kialakítását látja szükségesnek: 1. techn i k a i k o m p e t e n c i a, 2. a z i n f o r m á c i ó k k ö z ö t t i eligazodás kompetenciája, 3. szociális és kommunikációs kompetencia, 4. az egyéni és a dem o k r a t i k u s o r i e n t á c i ó k o m p e t e n c i á j a. 1 A c é l, hogy egyre többen diákok, tanárok és vállalkozók, vagyis a könyvtárhasználók rendelkezz e n e k a z e l e k t r o n i k u s í r á s t u d á s k é p e s s é g é v e l : kezelni, értékelni és alkalmazni tudják az információkat. Az Internet ma már hihetetlenül nagy mennyiségû anyagot tartalmaz; az igazi ismeretet itt a keresési stratégiák, a keresés logikája és módszertana jelenti. Olyan technikák elsajátítása, amelyek csökkentik a keresés zajosságát, hogy a felhasználó minél rövidebb úton juthasson a releváns ismerethez. Az ollózással elõállított dokumentum is értékes, hiszen megszerkesztõje önálló szellemi tevékenységet végez (válogatással és értékeléssel), különösen, ha több helyrõl és szempontból közelít tárgyához. Az információ rögzítése és elõállítása is legalább ennyire fontos, hiszen ez is valódi értéket teremt: eddig még el nem érhetõ ismereteket rögzít elektronikus formában, továbbá önálló véleményt, alkotást, tanulmányt hoz létre. A rögzítésben a legfontosabb a csak helyileg rendelkezésre álló ism e r e t a n y a g k ö z z é t é t e l e k ö z h a s z n ú, i s k o l a i, tudományos stb., ugyanis ezt csak az adott helyen lehet elkészíteni. Ezek az ismeretek felhívják a figyelmet a lokalitás értékeire, hordozzák a hely szellemét, megismertetik sajátos kultúráját. Ugyanakkor a sokoldalúan felhasználható, jól kereshetõ, interaktív, hipertext rendszerû dokumentumok készítése is kiváló alkalom az önmûvelésre. A fejlesztések egyik legfontosabb területe mint azt a Portugáliában tapasztaltak is megerõsítik az új követelményeknek megfelelõ, az információs és kommunikációs technológiát alkalmazó könyvtárfelfogás, amelyben a biblioték a n e m p u s z t á n a d o k u m e n t u m o k t á r h á z a. A számítógépekkel felszerelt könyvtár fajtájától lényegében függetlenül, lehet iskolai, egyetemi, k ö z m û v e l õ d é s i k ö z p o n t i t a r t a l o m s z o l g á l t a t ó hellyé válik. Tanulási, önképzési, információs médiaközponttá, ahol a könyvek és az elektroni- 1 K o m e n c z i B e r t a l a n : O n - l i n e. A z i n f o r m á c i ó s t á r s a - d a l o m é s a z o k t a t á s. I n : Ú j P e d a g ó g i a i S z e m l e s z á m h t t p : / / w w w. o k i. h u / u p s z / Könyvtári Levelezõ/lap november

2 kus médiumok világa a Gutenberg-galaxis és a Neumann-univerzum egymást kiegészítve, erõsítve segíti a felhasználók munkáját. 2 Világszerte óriási erõfeszítéssel folyik a mûvelõdés lehetõleg teljes emlékanyagának, a tudomány, az irodalom, a zene, a képzõmûvészet alkotásainak, a történelem forrásainak digitalizálása. A kiválasztottak magukévá tehetik a világkönyvtár és a képzeletbeli múzeum végtelen gazdagságát. Az adatokkal való azonnali rendelkezés azonban még nem jelent automatikusan tudást is. Nagyon fontos megállapítást fogalmaz meg Jürgen Mittelstrass filozófus: Az információs szupersztráda feltételezi az ítélõképességet és az önálló, kritikus gondolkodást, azonban éppen ezeket nem alakítja ki. Valószínûleg ez lesz a fõ problémánk. Az információözönben való biztos eligazodáshoz fejlett kritikai érzék, józan ítélõképesség és stabil értékrend szükséges. Érdemes a könyvtár kitüntetett helyzetét felhasználni arra is, hogy az analóg és a digitális tartalomhordozók igényesen válogatott értékmintát, intellektuá l i s, e s z t é t i k a i é s e t i k a i o r i e n t á c i ó s p o n t o k a t mutassanak be. 3 Az igazi tudás: amikor többet tudunk, mint amennyit tanultunk. A ma és holn a p i n f o r m á c i ó s r o b b a n á s á v a l a z e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s é s k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t o k viszonyai közepette is csak mûvelt fõk birkózhatnak meg. Az információs technológia tökéletes kezelése nem látszik lehetségesnek a kulturális örökség értõ átvétele nélkül. 4 A feladat tehát: meg kell határozni azokat a tartalmi követelményeket, amelyekre az információs társadalomban szükség lesz, s ezeket be kell építeni az oktatás rendszerébe. E l õ s z ö r e g y l i s s z a b o n i f õ i s k o l a k ö n y v t á r á t (Biblioteca Francisco Pereira de Moura Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Economica e Gestão, látogattuk meg, amelyik az Európai Unióról szóló különgyûjteménnyel is rendelkezik. A kereskedelmi f õ i s k o l a b i b l i o t é k á j á t k ö r ü l a l a p í t o t t á k, 2 K o m e n c z i B e r t a l a n : H i á n y z ó l á n c s z e m? V i r t u á l i s m e z o v i l á g : a z i s k o l a i k ö n y v t á r. K é z i r a t, h t t p : / / w w w. e k t f. h u / r e n d e z v / a g r i a 9 8 / k o m e n c i / e l o a d a s. h t m 3 K o m e n c z i B e r t a l a n : O n - l i n e. A z i n f o r m á c i ó s t á r s a - d a l o m é s a z o k t a t á s. I n : Ú j P e d a g ó g i a i S z e m l e s z á m h t t p : / / w w w. o k i. h u / u p s z / N y í r i K r i s t ó f, I d é z i F ü l ö p G é z a : A z i n f o r m á - c i ó, E L T E K ö n y v t á r t u d o m á n y i I n f o r m a t i k a i T a n s z é k, B u d a p e s t, p. k e z d e t b e n h a t s z á z ö t v e n k ö t e t t e l. E z t a z é v e k során gyarapították, így az ország jelentõs könyvtárává vált, elsõsorban a matematika, a gazdas á g - é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n. A publikációk világbankjaként mûködik. Információs rendszere helyi adatbázison alapul, és különbözõ nemzetközi rendszerekhez kapcsolódik (on-line és CD-ROM). Új, intelligens épülete ötszintes, 3577 négyzetméter területû, a legmodernebb technológiával felszerelve: nyilvános és belsõ használatú, biztonsági liftek, légkondicionálók, mágneskártyás dokumentumvédelem és videolánc. Az Európai Dokumentációs Központ többek között a folyóirat-olvasóval együtt az elsõ szinten van. A másodikon a számítógépek, a terminálok, a könyvolvasó terem és a posztgraduális képzés kapott helyet. Fizetõs szolgáltatásaik: információkeresés, statisztikai adatok, különb ö z õ b i b l i o g r á f i á k ö s s z e á l l í t á s a, t é m a f i g y e l é s. Fõbb adatbázisaik: gazdasági és menedzser bibliográfiák ezerkétszáz folyóiratcím CD-ROMon, illetve interneten. Teljes szövegû adatbázisok, on-line statisztikai információk Portugáliáról, és elsõsorban üzleti, piaci, gazdasági anyag o k k ü l ö n b ö z õ f o r r á s o k b ó l. A K o n g r e s s z u s i K ö n y v t á r o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r é t h a s z n á l j á k, kiemelten a társadalomtudományok (H osztály) közgazdaságtudományi körébõl érhetõk el a dokumentumok. Az Európai Unióval kapcsolatban sokféle dokumentumtípus között kell tájékozódni, és ami szokatlan, hogy a hagyományos nyomtatványfajták könyvek és folyóiratok nem a leggyakoribbak, mert ezeknek viszonylag nagy az átfutási idejük. Itt pedig a naprakészségnek, a z a k t u á l i s i n f o r m á c i ó n a k v a n i g a z á n é r t é k e, h i s z e n m i n d e n h a t á r i d õ s, m é g h o z z á j o g v e s z t õ hatállyal, tehát aki késik, az lemarad, nem versenyképes, sõt nem is létezik. Így az egyéb dokumentumtípusok válnak igazán fontossá: programok, statisztikák, gazdasági és kutatási jelentések, jogtárak, törvényértelmezések stb. Ez az anyag külön térrészben található, ami a tájékoztató könyvtáros segítségével vagy önálló kereséssel vehetõ igénybe. Lisszabonból kétórányi repülés után érkeztünk m e g T e r c e i r a s z i g e t é r e. A z A z o r i E g y e t e m e t (Universidade dos Açores, b a n a l a p í t o t t á k h á r o m c a m p u s s a l. T e r c e i r á n, Angra do Heroísmóban két szak mezõgazdasági és pedagógiai található, ötvennyolc tanár- Könyvtári Levelezõ/lap november 23

3 ral és nyolszáz hallgatóval, akik mezõgazdasági, állattenyésztõi, környezettudományi, élelmiszertudományi és pedagógiai diplomát kaphatnak. A r é s z l e g s z a k k ö n y v t á r á n a k ( w w w. a n g r a. uac.pt/cah/biblioteca/bibliote.htm) mérete a szükségletekhez igazodik: a 140 négyzetméteren két, összesen 84 férõhelyes tanulószoba, olvasóterem, k ö l c s ö n z õ h e l y ( h e l y i i l l e t v e k ö n y v t á r k ö z i ) é s raktár kap helyet. A 7954 cím többségét (7005) a szakirányú Ceres adatbázis adja (monográfiák, f o l y ó i r a t o k, d i s s z e r t á c i ó k é s s z a k d o l g o z a t o k ), a m i t s p e c i á l i s a n a z a g r á r t u d o m á n y o k r é s z é r e kifejlesztett, a nemzetközi együttmûködést segítõ osztályozási (AGRIS/FAO System) és dokumentum-leíró nyelv a Babinat szoftver és az A G R O V O C f o r m á t u m é s t á r g y s z ó r e n d s z e r kezel. Ezt egészíti ki még a b-on ( immár az információs társadalom új formájának megfelelõen, az interneten közvetlenül elérhetõ 3500, többnyire teljes szövegû publikációt tartalmazó tudásbázis, továbbá az E-bookshop (w w w. b o o k s h o p. e u. i n t ), i l l e t v e a k i a d ó k a d a t - b á z i s a i, a m e l y e k h o z z á f é r h e t õ v é é s k e r e s h e t õ - v é ( E U R O V O C ) t e s z i k a z E U - d o k u m e n t á c i ó t i s. I t t s z e r v e z e t t f o r m á b a n n e m f o l y t a t n a k k ö n y v t á r h a s z n á l ó i k é p z é s t, m e r t a z a t a p a s z t a - l a t, h o g y a h a l l g a t ó k m á r a k ö z é p i s k o l á b ó l m e g f e l e l õ i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a i i s m e r e t t e l é s k é s z s é g g e l é r k e z n e k. S z ü k s é g e s e t é n a z o n b a n l e h e t õ s é g v a n e g y é n i k o n z u l t á c i ó r a a t á j é k o z - t a t ó k ö n y v t á r o s s a l. K ü l ö n ö s e n k i m e r í t õ e l õ a d á s t é s h a t a l m a s mennyiségû anyagot kaptunk az Európai Unió információs rendszerérõl, felépítésérõl és témaköreirõl. A Carrefour network az EU információközvetítõ hálózata, fóruma. A közösségek szívét jelentik találkozási és beszélgetõ pontjai, ahol multidiszciplináris megközelítésben az EU és a vidéki központok közötti interaktív infokommunikáció segítségével jól lehet tervezni és új ötleteket felvetni ( relays/carrefours/index_en.htm). A z e l s õ C a r r e - fourokat 1989-ben próbálták ki, azóta emelkedik a s z á m u k v é g é r e s z á z h a r m i n c a t h o z t a k létre, hogy az információáramlás az EU kommunikációs aktivitását elõsegítse. Az öt legfontosabb célkitûzés: 1. Általános EU-információk elkülönítése. 2. Tájékoztatás és szervezés az EU programjairól. 3. Párbeszéd és együttmûködés a társadalmi és gazdasági élet kulcsfiguráival. 4. A közösségen belüli tapasztal a t o k é s a k ü l ö n b ö z õ i n f o r m á c i ó k c s e r é j e. 5. Gondoskodás az információk visszacsatolásáról. Miért, kikért van? 1. Az általános, nyilvános és a speciális csoportok közötti információk cseréje. 2. Helyi egyesületek. 3. Szociális és gazdasági szervezõdések. 4. Helyi önkormányzatok. 5. Iskolák és a helyi média. 6. Egyéb csoportok, beleértve a gazdálkodókat is. Módszerek: véleménynyilvánítás, hírlevelek, együttmûködés a helyi újságokkal, rádió- és tévéállomások, internet, kiállítások, dokumentációs központokon keresztül, helyi iskolák, szemináriumok, találkozók és megbeszélések. A host szervezéséhez jelentõs helyi tapasztalat és politikai tájékozottság szükséges. A mûködõ szervezeteknek zárt láncot kell alkotniuk, és kapcsolatot kell tartaniuk a nemzeti és a regionális közigazgatással. Technikai és dokumentációs eszközeiket nyilvánossá kell tenniük, hogy mindenki szabadon hozzáférhessen a közösség a d a t b á z i s a i h o z, p é l d á u l a h i v a t a l o s ú j s á g h o z, hogy évenként találkozókat szervezhessenek, és ezeket finanszírozzák is. Fõ tevékenységi területei k: a decentralizáció, a promóció, a nyilvánosság informálása, a fenntartható fejlõdés elõsegítése. További információs oldalak: az IPE EU-s infopontok a városokban ( europa.eu. int/comm/relays/ipe/index_en.htm); nemzeti információs központok (jelenleg három fõvárosban, Lisszabon, Párizs Róma) tájékoztatnak, felkészítenek, kapcsolatot tartanak, válaszolnak a kérdésekre, háttérdokumentációkat biztosítanak ( h t t p : / / w w w. e u r o p a. e u. i n t / c o m m / r e l a y s / c e n t r e s / index_en.htm); Európai Dokumentációs Központ segíti az egyetemeket, az oktatásfejlesztés és a k u t a t á s E U - i n t e g r á c i ó j á t ( h t t p : / / w w w. e u r o p a. eu.int/comm/relays/edc/index_ en.htm); Euro Info Központok hálózata üzleti információs centrumok, kulcs az európai piachoz tõl mûködik, jelenleg a hálózat 274 irodából áll, célja a kis- és középvállalkozások támogatása ( w w w. e u r o p a. e u. i n t / c o m m / e n t e r p r i s e / n e t w o r k s / eic/eic.html). A legfontosabb oldalak: europa. eu.int/index_hu.htm, ahol négy fõ csoportba osztva találhatóak az Európai Unió témái, a tevékenységi területek (például az információs társadalom a n y a g a i, w w w. e u r o p a. e u. i n t / p o l / i n f s o / i n d e x _ hu.htm), az intézményrendszer (például az Európa P a r l a m e n t, w w w. e u r o p a r l. e u. i n t / h o m e / d e f a u l t _ hu.htm), az EU-dokumentumok (például a jog- 24 Könyvtári Levelezõ/lap november

4 g y a k o r l a t r ó l, w w w. e u r o p a. e u. i n t / e u r - l e x / h u / index.html) és a különbözõ szolgáltatások. Két példa az utóbbiból. Az Európa Direkt az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekre segít választ t a l á l n i ( w w w. e u r o p a. e u. i n t / e u r o p e d i r e c t / i n d e x _ h u. h t m ). A P á r b e s z é d a z á l l a m p o l g á r o k k a l o l d a l o n : R é s z l e t e s, h a s z n o s i n f o r m á c i ó k h o z juthat az EU-t és a belsõ piacot illetõ jogaival és l e h e t õ s é g e i v e l k a p c s o l a t b a n, t o v á b b á t a n á c s o t kaphat arra vonatkozólag, hogy a gyakorlatban hogyan élhet ezekkel a jogokkal. Bõvebben értesülhet például az életrõl, a munkavállalásról és a tanulásról egy másik EU-országban (www. europa.eu.int/citizensrights/index_hu.cfm). További fontos, speciális oldalak: Az EBN az E U n o n - p r o f i t ü z l e t i i n n o v á c i ó s k ö z p o n t j á n a k h á l ó z a t a g a z d a s á g f e j l e s z t é s, v i d é k f e j l e s z t é s, amihez üzleti köldökzsinór szolgálat kapcsolódik, a vállalkozók inkubátora, amelyik gondozza a kezdõ üzletembereket ( h t t p : / / w w w. c o r d i s. l u / i n c u b a t o r s /, h t t p : / / w w w. cordis.lu/contacts/). Az EBAN is non-profit társulás, az angyali üzletemberek tanácsadó hál ó z a t a a k o c k á z a t m e n t e s b e f e k t e t é s i l e h e t õ s é - g e k r õ l, t a p a s z t a l a t o k r ó l ( h t t p : / / w w w. e b a n. o r g ). Az ENWHP témája az EU egészséges munkae r õ p i a c a, a m u n k a h e l y i e g é s z s é g v é d e l e m, a közegészs é g ü g y é s a s z o c i á l i s i n t é z m é n y e k k a p c s o l a t a ( h t t p : / / w w w. e n w h p. o r g / h o m e / i n d e x. p h p ). A z E U R O D E S K : E U - a s z t a l a z o k t a t á s ü g y é s a k u l t ú r a a k t u a l i t á s a i f i a t a l o k - n a k ( h t t p : / / w w w. e u r o d e s k. o r g ). Az EUROGUIDANCE EU-kalauz, ami összeköti az EU-t; ilyen a Leonardo-program is. Az oktatás, az ifjúság és a munkakapcsolatok segítésére 31 országban 65 központja van ( euroguidance.org.uk). Az EURYDICE az okt a t á s i i n f o r m á c i ó k h á l ó z a t a, a z E N S Z é s a z EU oktatási minisztériumainak együttmûködése; a d a t b á z i s a a z E U R Y B A S E, a m e l y b e n a z E U oktatási rendszereirõl is tájékozódhatunk ( /www. eurydice.org). A NARIC a Socrates és az Erasmus programokban a szülõk és a tanárok segítik, közvetítik a diákok mobilitását az EUban, illetve a diplomák elismerését a felsõoktat á s b a n ( h t t p : / / e u r o p a. e u. i n t / c o m m / e d u c a t i o n / index_en.html). Az IRCNETWORK EU-hálózat az új technológiákról, azok átvételérõl: technikai kooperác i ó, l i c e n c, k o n z o r c i u m o k, b e f e k t e t é s ( h t t p : / / irc.cordis.lu). B õ f é l ó r á s r e p ü l é s u t á n é r k e z t ü n k m e g a z Azori Egyetem központjába, São Miguel szigetére, Ponta Delgadába, ahol 208 tanárral és 2412 hallgatóval hét szak mûködik: közgazdaságtan, biológia, matematika, geológia, történelem, nyelvészet, mûszaki tudományok. Az egyet e m h e t v e n e z e r k ö t e t e s k ö z p o n t i k ö n y v t á r á t ( ban vették használatba. Az épület eleve bibliotékának készült, így a legmodernebb építészeti megoldásokat tartalmazza, ami a betont és az üveget részesíti elõnyben, és m i n d e n t e r e t a f u n k c i o n a l i t á s s z e m p o n t j á n a k rendel alá. Fontos az épület megközelíthetõsége, akadálymentessége. Ezért lett fõ jellegzetessége és egyben középpontja is a hosszanti irányban keresztülfutó lejtõs folyosók rendszere. Ez egyben a nagy szabadpolcos rendszer használhatóságát, a könyvek gyors szállítását is lehetõvé teszi, amit az alagsorban tömör raktár és könyvlift egészít ki. Ötletes és hasznosítható, szemléletformáló megoldást láttunk a felhasználói terek kialakításának sokféleségére. Megtalálható itt a hagyományos olvasóterem egyedi világítással, vannak csoportmunkák, szemináriumok tartásár a s z o l g á l ó k i s e b b h e l y i s é g e k, t e r m é s z e t e s e n információs pontokkal felszerelve. Ugyanakkor újszerûen az egyéni tanulás csöndjét is biztosító fülkéket alakítottak ki egyedi világítással és számítógépes csatlakozási lehetõséggel. Az újdonsághoz ami szinte törvényszerû tervezési hiba is társult, mert nem gondoltak a kis tér megfelelõ szellõzésére, amit majd ezután kell megoldani. Több mint kétórás, alapos és mindenre kiterjedõ látogatást tettünk a szigetek legnagyobb, többszintes közmûvelõdési könyvtárában (Biblioteca Pública e Arquivo Regional, Ponta Delgada, ( ami szintén eléggé új és impozáns belsõ terekkel rendelkezõ épület. A muzeális értékektõl a legrégibb dokumentum egy XV. századi portugál nyelvû, a szigetek történetérõl szóló pergamen kódex, különleges ritkaság egy szépen restaurált XIX. századi Tóra-tekercs a modern könyvtár kellékeiig minden megtal á l h a t ó i t t. S z í n j á t s z ó - é s k é z m û v e s - s z o b á k a gyerekeknek, multimédiás számítógépek, hangés filmtárak. A látogatót a világkultúra nagyjainak névsora fogadja Buddhától Dosztojevszkij e n k e r e s z t ü l E i n s t e i n i g, a m i a d e l p h o i j ó s d a g ö r ö g I s m e r d m e g ö n m a g a d! é s J á n o s evangéliumának latin nyelvû mondatával Kez- Könyvtári Levelezõ/lap november 25

5 detben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. kiegészülve mutatja, hogy az Atlanti-óceán közepén is Európában vagyunk, i g a z a n n a k l e g n y u g a t i b b p o n t j á n. A k ö n y v t á r igazi kincseit a szigetek és az ország történetében is kiemelkedõ, többnyire a XIX-XX. század fordulóján élt személyiségek különgyûjteményei alkotják, melyek eredeti bútorokban, szépen rendezett kiállításon tekinthetõk meg. Többek között itt látható Portugália elsõ köztársasági elnök é n e k g a z d a g k ö n y v t á r a i s. T o v á b b á e g y Camoes-rajongó ~ bibliofilnek és hazafinak a gyûjteménye, aki a portugál irodalom legnagyobbja, a XVI. századi reneszánsz költõ fõ mûvének (Os Lusiadas, 1572) összes kiadását igyekezett beszerezni, hiszen A Luziádok vergiliusi szerkezetbe fogalmazott nemzeti eposz. Elmés Ulisznek, jámbor Aeneásnak / Hajóskalandja helyt hátrább k e r e s s e n, / G y õ z e l m i h í r e N a g y S á n d o r s Trajánnak / Lantom szavára elnémúlva lessen: / Mert, Hab- s Hadúr melynek meghódolának, / A luzitán hõs lelket zengi versem. / A régi Múzsa s z û n j ö n é n e k é v e l! / I t t m á s, m a g a s b e r é n y emelkedék fel. (Elsõ ének 3.) 5 Hõse Vasco da Gama és maga a portugál nemzet, Lusitania fiai, akiknek világraszóló tengeri és kulturális dicsõségét magasztalja. Elbeszéli, hogyan jutott Vasco da Gama különbözõ szárazföldi és vízi kalandok után Indiába, amit hazájának meghódított. A kulturális programok keretében vendéglátóink szinte mindenhova elkísérve mutatták meg lakóhelyük, Terceira és São Miguel gyönyörû, 5 C a m o e n s L u z i á d á j a. F o r d. G r e g u s s G y u l a, B u d a - p e s t, A t h e n e u m, k i a d., p. metafizikus tájait, a vulkánok szigeteket teremtõ természeti csodáit, az épített környezet szépségeit. Beszéltek a hely történelmérõl, sajátos kultúrájáról, a jelen gondjairól és örömeirõl. Körbejártuk Terceira szigetét, több helyen megállva az óceán partján, megcsodálva a vulkanikus partszakaszt, ami a forró láva és a hideg óceánvíz sistergõ, õselemeket mozgató kozmikus találkozásának pillanatát rögzíti: amikor a tûz vízbe fagyva dermedt kõvé. Majd a sziget belsejében, egy kráterben kialakult cseppkõbarlangban (Algar d o C a r v ã o ) t e t t ü n k á m u l a t b a e j t õ s é t á t. S ã o M i g u e l s z i g e t é n a h a t a l m a s k r á t e r v ö l g y e k b e n kialakult tavak fenséges látványában gyönyörködtünk, megfigyeltük az aktív geológiai tevékenység nyomait: a fortyogó, bugyborékoló iszap o t é s a f o r r ó v i z e s k i g õ z ö l g é s e k e t, m a j d Furnasban megkóstoltuk a forró földben fõtt helyi ételspecialitást, a cozidot. A programban részt vevõk személyes ismeretségen alapuló szakmai kapcsolatokat építettek ki. Ismereteink mélyültek, újabb szemléletmódokra, világérzékelésre és k u l t ú r á r a c s o d á l k o z t u n k r á. E n n e k é s a t ö b b i tanulmányút tapasztalatainak összegzésével készül majd el és jelenik meg különbözõ adathordozókon (házi sokszorosítás, web, CD-ROM) az Európai Unióról szóló tájékoztatásnak és a felhasználók képzésének megújítását szolgáló oktatási anyag. A kiutazás legfontosabb észrevétele, hogy a meglátogatott könyvtárak szinte mindegyike új volt, tavaly vagy néhány évvel korábban adták á t. T o v á b b á r é s z t v e t t ü n k T e r c e i r a s z i g e t é n, Angra do Heroísmóban a mezõgazdasági kar új é p ü l e t é n e k a l a p k õ l e t é t e l é n. E b b õ l k ö v e t k e z i k, hogy a szemlélet a legfontosabb tapasztalat, ami a nehézségek közepette sem azon tépelõdik, hogy miért nem lehet valamit elérni, hanem éppen ellenkezõleg, hogy a gondok ellenére hogyan lehet mégis megvalósítani. A továbblépés lehetõsége, hogy hasonló szakmai programok megv a l ó s í t á s á v a l r é s z e s e i l e h e s s ü n k a f o l y a m a t o s önképzésnek, az egész életen át tartó tanulásnak, hogy megfelelhessünk Németh László programadó szellemi elvárásának és erkölcsi parancsának: A Sors erõsebb az embernél, de az ember t ö b b a s o r s á n á l. E z é r t k e l l a g á l y a p a d b ó l i s laboratóriumot építeni, mert a tudás, érdeklõdés: nem öncélú dolog, annak alkotókedvvé válva, az ország testébe kell beépülnie. Simon Ferenc 26 Könyvtári Levelezõ/lap november

6 Felfedezések, évfordulók, emlékmûvek Európa nyugati végein Ultimae fines Legvégsõ határok akik nem szálltak még tengerre, a világnak csak a felét látták. (Jean de Léry) Fernand Braudel szerint a mediterrán félszigetek a történelem elsõ személyiségei szorosaikban nem egyszer dõlt el Európa sorsa. A tengerrel mindig is misztikus kapcsolatban voltak, visszanyúlva a történelem elõtti idõkig, érezték és érzékelték a mélységek és távolságok csábításait. A partok rajzolata jelentõsen befolyásolta a tenger és a szárazföldi ember kapcsolatait. Az Óceán felé forduló három kelta földfok a cornwalli Land s End, a francia Finistere Bret a g n e - b a n é s a F i n i s t e r r e - f o k G a l í c i á b a n a napnyugat felé vándorló népek végállomásának hivatását töltötte be mondja Michel M. du Jourdin. [Európa és a tenger. Bp. Atlantisz Kiadó, p. 29. (Európa születése)] Európa legnyugatibb partjainál különös jelentõséget kap a látóhatár végtelenje, a határtalan, ködbeveszõ víz, a tengerek és az óceán találkozása. Mert volt ott valami, ami nem volt mondaná Esterházy Péter Mármint a szárazföld elképzelhetõ lehetõsége. Ez mindig nagy kihívás lehetett! A ma ismert világ nagy és tudatos felfedezõi a portugál és a spanyol hajósok voltak, a XV XVI. század a felfedezések nagy idõszaka volt Európában. L i s s z a b o n b a n, a T e j o p a r t j á n á l, e n n e k á l l í t e m l é k h e l y e t a P a d r a o d o s D e s c o b r i m e n t o s, a f e l f e d e z é s e k e m l é k m û v e, a m e l y e t T e n g e r é s z Henrik (Algarve tartomány kormányzója, I. János király fia) halálának ötszázadik évfordulójára állítottak 1960-ban. A karavella (vitorláshajó) formájú, 52 méter magas emlékmû elsõ alakja Tengerész Henrik, vonásait megörökítette a Szépmûvészeti Múzeumban (Museu Nacional de Arte Antiga, Lisszabon) egy egész falat betöltõ, gyönyörû szárnyas oltár, Szent Vince hódolata bal középsõ panelje ( ), a portugál festészet büszkesége. A felfedezõk sorában természetesen ott találjuk Vasco da Gamát, aki 1498-ban kerülte meg a Jóreménység fokát és jutott el kés õ b b I n d i á b a. D i c s õ s é g e s ú t j a i n a k L u í s d e Camoes (aki az emlékmû másik oldalán kapott h e l y e t t ) á l l í t e m l é k e t a z O s L u s i a d a s b a n, a Lusiadák szépséges eposzában. Ennek a különleges mûnek érdekes magyar vonatkozása van, két helyen is hivatkozik a portugál királyi család m a g y a r e r e d e t é r e, a m i k ö z k e d v e l t é s h í z e l g õ tévedése volt a XVI. századi portugál lovagregényeknek. A III. ének 25. verse szerint (A Lusiadák / ford. Hárs Ernõ. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Bp., 1997.) Közöttük Henrik (egy magyar királynak volt a második derék fia, mondják) Portugáliát kapta (p. 123.) VIII. ének 9. verszaka: Mi magyarnak tekintjük õt, de mások úgy vélik, Lotharingia sarja. (p. 267.) Errõl történik említés Dom Henrique király sírfeliratán a bragai katedrálisban is, valamint t ö b b X V I. s z á z a d i p o r t u g á l l o v a g r e g é n y b e n. Árpádházi Szent Erzsébet portugáliai kultusza is arra utal, hogy ismertek, sõt elismertek a magyar vonatkozások, kapcsolatok, és rokonszenv kíséri a hasonló sorsból fakadóan (a kereszténys é g k e l e t i b á s t y á j a k é n t ) t ö r ö k e l l e n e s h a r c o k a t vállaló magyarok sorsát. A Luzitánok motívuma p e d i g b e k e r ü l t a m a g y a r i r o d a l o m b a i s ( l. Luzitánok dala). Vasco de Gama és Camoes ma együtt alussza ö r ö k á l m á t L i s s z a b o n A l f a m a n e g y e d é b e n, a Santa Engrácia templom égbeszökõ kupolái alatt, a nemzeti pantheonban, Tengerész Henrik társaságában, egy félelmet nem ismerõ kornak állítván emléket. Délebbre, az Ibériai-félsziget külsõ ívén maradva, az óceánra nézõ Cádizi-öbölben, Palos de la Fronterában (Huelva), a Rio Tinto torkolatánál a spanyolok állítottak emléket a nagy felfedezõ és kiváló szervezõ, Cristóbal Colón, Kolumbusz Kristóf emlékének, Amerikába jutásuk ötszázadik évfordulóján, 1992-ben. Egy gigantikus Kolumbusz-szobor mellett (Getrude Whitney a l k o t á s a ), a v o l t k a s z t í l i a i k i r á l y i k i k ö t õ b e n (Muelle de las Carabelas) állították ki Kolumbusz három hajójának mását, egy szép szabadtéri skanzen és egy kis, ügyesen válogatott múzeum társaságában. A genovait, mert Kolumbusz ott született, elhivatottsága mellett a szerencse is segítette, összehozván õt a Pinzón fivérekkel. Martin Alfonso Pinzón széles körû asztrológiai Könyvtári Levelezõ/lap november 27

7 é s f ö l d r a j z i i s m e r e t e i m i a t t n a g y t e k i n t é l y n e k örvendett, a tengeri hajózásban és tájékozódásban használatos mûszerek és módszerek kiváló ismerõje volt, egyben pedig földije a La Rabida nevû ferences monostor elöljárójának, Antonio d e M a r c h e n a s z e r z e t e s n e k, a k i s z i n t é n t u d ó s kozmológus és asztrológus hírében állt, ráadásul Kasztíliai Izabella gyóntatója volt. A ferences atya számításaival és teológiai felkészültségével abban is segített, hogy Kolombusz meggyõzõen mutassa be elképzeléseit a királyi meghallgatásokon, az udvari fõméltóságok és a fõpapság elõtt. Továbbá megvédte az inkvizíció lehetséges támadásaitól is. Valószínûleg ez adott nagy lökést a vállalkozásnak, amelynek szellemi k ö z p o n t j a, i l y e t é n m ó d o n, a L a R a b i d a v o l t, szponzorai pedig Aragóniai Ferdinánd király és Kasztíliai Izabella. Ezt azért is fontos megemlíteni, mert addigra már Kolombusz megjárta, egyebek között, az angol, a portugál királyi u d v a r t, é s m i n d e n h o l e l u t a s í t o t t á k t á m o g a t á s i kérelmét! Huelva több mint háromezer éve lakott település, és így nagy múltú kikötõvároska. A késõ bronzkor óta ismert Onuba néven, majd a mitikus Tartesos (Tartesszosz) néven görögök lakták, de éltek itt föníciaiak, voltak római telepesek, karthágóiak is, mielõtt a mórok megérkeztek erre a területre. Fontos stratégiai pont volt az ókortól kezdõdõen a Földközi-tenger torkolatának közelében. A kiállított hajók az eredetiek hû másai. A v e z é r h a j ó t, a S a n t a M a r i á t K o l o m b u s z m a g a vezette, a kisebb, La Pinta kapitánya az elsõ úton Martin Alonso Pinzón volt, a La N i n á é V i c e n t e Y á n e z P i n z ó n. Látván a hajók méretét, felszereltségét, a legénység elhelyezési lehetõségeit és ismervén a tengeri hullámok méreteit, az embernek összeszorul a torka, és tisztelettel a d ó z i k b á t o r s á g u k n a k, c s o d á l j a azt az elhivatottságot és eltökélts é g e t, a m i v e l e z e k a h a j ó s o k szembeszálltak az óceán viszontagságaival. Kolumbusz négyszer tette meg a nagy utat, mindannyiszor a Kanári-szigetekrõl rugaszkodva neki végsõként az útnak. Nagy vállalkozás volt, hihetetlenül tehetséges és eltökélt ember lehetett, aki nagyon tudta, mit akar. A genovaiak meghatározó szerepet játszottak Európa kereskedelmében és a hajózásban egyaránt. A tengeri kereskedelemben mindenütt jelen voltak, Marseille-ben csakúgy, mint Barcel o n á b a n v a g y P o r t u g á l i á b a n, A r a g ó n i á b a n é s Angliában, tehetõs és hatalommal bíró kolóniákat hozva létre. Az új felfedezések sikere azonban egyrészt a tájékozódási technikák ugrásszerû fejlõdésének, másrészt egy új hajótípus kifejlesztésének volt k ö s z ö n h e t õ. A f e d é l z e t e s h a j ó t G e n o v á b a n tengerjáró méretûre fejlesztették a nagy tekintélynek örvendõ hajóácsok. A hajóépítési módok nagyjából azonos irányba fejlõdtek az északi és a déli hajózásban, a legelterjedtebb a zsindelyszerûen egymásra fekvõ palánkok alkalmazása volt. A XIII. századtól kezdõdõen az újítások a vitorlázat és a kormányrúd megreformálására vonatkoztak. A portugál és a genovai hajósok a bordázat összeerõsítésére szeget (carvel!) kezdtek használni a XV. század elején, ezért nevezik ezt a hajótípust karvellának. Egy ilyen hajómodellt tart a kezében Tengerész Henrik a felfedezõk emlékmûvén. A felfedezõk felszerelésének kialakításában azonban bizonyos mértékig közvetlenül minden európai részt vett, mondja du Jourdin, például a tatárbocra szerelt vitorlának latin a neve. A hajótechnikai fejlõdés önmagában még nem lett volna elég a világ meghódításához, szükség volt a hajózás mûvészetének megújhodására is. Alig pár évtized alatt eljutottak a ma ismert világ kétharmadára. 28 Könyvtári Levelezõ/lap november

8 A kis múzeum könyves emlékei között megemlítendõ az a szerzõdés, amely Kolumbuszt a meghódított területek örökös kormányzóvá tette, valamint pontosan rögzítette vállalkozása és rés z e s e d é s e e g y é b f e l t é t e l e i t i s. Ú t j a i t r e m e k ü l dokumentálták, ma is megvan a hajók személyzetének pontos névsora, a különbözõ lajstromokból és leltárakból tudjuk, milyen volt az ellátmányuk és a felszereltségük, milyen fegyvereket, mûszereket, egyéb eszközöket vittek magukkal. Az itáliai hajósok olyan könyveket is használtak, amelyek tartalmazták a kikötõk leírását, fekv é s ü k e t s t b. e z e k a z ú n. portolán-könyvek (portolani), melyeknek a legfontosabb részei természetesen a térképek. A XIII. század végén hirtelen megváltozott a térképek arculata. Mindaddig átfogó, fogalmi, sõt, teologikus ábrázolást adtak a földi világról. Az újítást Itáliában, Genovában kezdték alkalmazni, eredetisége a szerkesztés módjában rejlett. Már pontosan ismerték a partok vonalát, az iránytû használatával meg tudták határozni a kikötõk fekvését, valamint felhasználták azokat a számításokat, amelyeket az arab, zsidó és keresztény tudós csillagás z o k k é s z í t e t t e k a X I I. s z á z a d t ó l kezdõdõen, és a X. (Bölcs) Alfonz kasztíliai királyról elnevezett Tablas Alfonsies õrzött meg számunkra. A portolánban sincs még vetületi rendszer, nem alkalmazzák a földrajzi koordinátákat, de a valószínûleg legrégebbi ránk maradt, ún. Pisai térkép ( tájáról) már mágneses északi tájolású, és a Földközi tenger hoszszanti kiterjedése egy fokos elt é r é s s e l v a l ó s méreteiben jelenik meg. A l e g b e s z é - d e s e b b f o r r á s, Kolumbusz hajónaplója is hel y e t k a p o t t a z e g y i k t á r l ó b a n. A f e l f e d e z é s e k igazi forrásapparátusa, a könyvtár és a levéltár persze nem itt, hanem Barcelonában, Sevillában, Madridban található. A felfedezésekkel kapcsolatos tárgyi emlékek e t é s í r á s o s d o k u m e n t u m o k a t a u d i o v i z u á l i s bemutató egészíti ki és magyarázza. A vállalkozás nagyságát jól érzékelteti a kiállítás-együttes, amibõl azt is megérezzük, hogy azért a víz az úr! Mert a tengeri utazáskor megmutathatja az ész, hogy mire képes írta az ír szerzetes, Scotus Eriugena Nagy Károly udvarában. Tegyük hozzá, hogy az ész mellett bizony egyéb képességek is megkívántattak e hajóutakon. De nagy volt a tét is, mert, ahogy Sir Walter Raleigh megállapította a XVI. század Európájáról szólva: Aki a tengeren parancsol, az parancsol a kereskedelemben is, aki pedig a kereskedelemben parancsol, az rendelkezik a világ kincsei fölött, s ezáltal magának a világnak is parancsol. Bobok Beáta Könyvtári Levelezõ/lap november 29

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ü ü ü ü Ó í Ó Éü í ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ű ű ű í ü ő ű ü ü ő ú ú ő ü ő ő ő ü ú ű ú ú ú ő ő ú ő ő í ú í Ó ú ü ő ú ú ú ű ú ú Ű ű ő ű ű ő Á ü í ü ú ü í ú ő ú ő ű ő í ő ő

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Az emlékek bankja. Szepesi Judit. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely

Az emlékek bankja. Szepesi Judit. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely Az emlékek bankja Szepesi Judit Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Hódmezővásárhely Tudás Alapítvány Működési köre: fiatal művészek támogatása, művészeti tárlatok szervezése oktatók

Részletesebben

ü ö ö ő ü ó ó ú ó

ü ö ö ő ü ó ó ú ó ö ö ő ü ü ü ő ö ü ö ö ő ü ó ó ú ó Ő Ö ü ö Ö ó ü ü ü ö ö Ö ó ó ü ö ó ő ü ó ü ő ó ő ó ü ö ö ö í í ó ő ú ü ö ö ó ü ö ő í ő ő í ő ü ó ő ü ű ö ú ó ú í ü ó ü ö ó ó ü ö Ö ó ő í ó ő ü ö ü ő ö ö ö ö Ö Ó ő ü ü ó

Részletesebben

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ö Ö ó ü Ú ú ű ó ú ü ö Ö ü ó ü ü ó ó ö ö ó ó ö Ú ö í ó ö ö ö í í ú ü ó ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ó ó Ó Ú ö ú ó í í ú ó ö ü ü Ö ó ü ü í Ö Ö ú

Részletesebben

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á Ö ü ó Ö ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ü í í ü ü ü ü ó ü ü ú ó ü ü ü í ó í ü ü í ó í ó í ó ó ó ó í ó ó ó í í ó ü ú É Ö í í í ú ó í ü í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü ű ú ü ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü í í í í ó ü ó Ö ó ü Ö í ó ű ó ó ó Ö Ö ó ó í í Ö Ö ó ó í Ö ó ű í í ü

Részletesebben

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ü ö ö Ö ü ü ö ö Ö ö ó ö ú ó ü ö ö ö Ö í ó ü í í ü ö í í ó ó ü ö ü ö ö ü í ó ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ö ö Ö ü í ö Ö ö ö ó ü í ö ó ó ü ö ó í ü ü ü ö ö ü í ü

Részletesebben

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ü ű ü ú ű í ú í ű í ú ú ú ú ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ű í í í Á ü É í í Ö Ö Á í Á É Á ú ú ú í ű í ú ű í í í É í í É í ű í ü í ú ű í ű í É í Ú í í í ű í ú ű í í í ü í í ú í ú í Ö ű í í í ü ü Ő í í

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö Í Í Ő Ó Ü Ö Ő ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö ő ö ő Í ó ö ó ú Í Ö Í ÍÍ É Ó Ü Ü Ó Ó Ö É Ö ő ö ő ű ó ö ú Í Ö Í Ö Í Ö Ó Ó Ó Ó Ü Ö Ü Ü É Ú Ö Ó Ó Í Í ő ö ő ű ó ö ó ú É Ö Í Í ÍÍ Í Í Í É Í

Részletesebben

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ű ü ü ú ü ú ú ű ü ú ú ü ü Ó Ö Í ü ú ú ű Ö ú ú ú ü ü ú ÍÍ ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ü Ü ü ü ú ü ű ü ü ü Ü ú ú ü ü ü ü Í ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü Í Í ü

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó Á Á Ó Ö Á í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó ó í í ó ó ű ű ö ű ú í ö ó ó í ó ó ö ö Ü ú ó Ü ö ö í ö í ó ó ó ű í ó ö ö í í ö ö í ö Í ó ö í ö ö ó ó ö ö í ó ö ö í í ö í ú Í

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ú Ö Ú ú ú ó Ő Ö ü Ú ú ö Ö Í ó í ü ü ó ó ó Í ö ö ö ö í ü ó ö ü ü ú í ű ö ó ó ö ö ö ű ö ó ó ö ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ü ö ö ó ó Í ü ö ó ú ü ü ö ó ö ö Í í ó ó

Részletesebben

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ú Á Í í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ó Ó í ő ó Í í í í Ó í ó í í Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É É ó ó í É Ü Í ő í ó í ó í Ő Ő Á Ó Ó Á É É Á Á É É Ő Á Ú É í ó Á í Á í í ő í í Ő Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É Ö Í Í É ó ó í Ú

Részletesebben

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ö É Ö Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ü Ü Á É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Í É Ó Á Ü Á É Á Ü Í Í Í Í Ü Í Í Í Í Í É Ö Á Í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Í É Í Í É É Í Í Í É Í Ü Í Ü Á Ü Ü

Részletesebben

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ű É Í Á Á Á Ó É Á Á Ó Í Ö Á Á Á Ö ü Í Ó Í ű ű ü ú Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ü Í ú Ü Ű Ó Ó Í ú Í ú Ö Ó ü Ü ü ű Ó ú Í ü É Í Í Á Á Ó Í Á ú Ö Í Ó ú ú ú Í ú ú ű ú Ü ü ü Í Á ü ú Í ú

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ü ő ő ű ü ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ű ő ő ő ü ő ü ő ő ü ű ő ő ü ü Á ő Á ű ű ü Á ő ű ű ő ű ű ü ű ő ő ő ü ő ű Ó ü Í Á ő ű ő ő ő ő ü

Részletesebben

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü Í Í ö ú ö ö ö ö ű ö ö ö ö Í ű ű ö ü ú ö ú ú ű Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü ö ú ü ü ö ú ö ű ö Í ű ú ú ö ú ú ű Á É Á ö ű ú Í ö ö ü Í ú ö ú ö ö Í ű ö Í ú ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö Í ö ö ö ö Í ű ö Í ú ö Í ö ö ű

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü Ö ő ü Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü ü ő ő ő ú ű ő ő ú Ö ő ü ő ő Ö ő ü ő ő ő ő ő ő ü ü ő ő Ö ő Í Ö Ö Ö ü Ü Ö ő ő Ö ü Ö Ö ü Ö Ö ü Ö Ü Ö ü ü ü ő ű Ö ő Ö ü ü ü ő Ű

Részletesebben

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö ö ú ö ö ú ö ú Ü ő ú ő ö ő ő ő ö ö Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö Ú ő ö ő ő ő ö ú ú ú ő ö ő ö ő ő ő ö ö ö ö ő ő ö ő ú ő ö ú ö

Részletesebben

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű ö ű ö ü ú ú ú ö ö Í ú ü ú ú ö Í ü ö ü ü ö ü ö ü ü ű ö ü ü ö ü ú ú ú ú ú ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű Á Í ű ű ö ü ö ü ü ú ű ö

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í

Részletesebben

í ö Á ö ö ö Á í ö ű ü í í ű ö ú ü íí ö ű ö ü ú ü ö í ü ű í ö ö ü ü í ö ü ö ű ö í ű ü í ö í í ü í Á Á í í ü ö ö ü ű í í ö ö ü í ű ü ö í ö ű ü í í ű ö í í í ö ö í ö ö ö ö ö ö í í ű Á Á Á Á Á í í ú í ö ö

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

Ü

Ü Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó Í ö í ú ú ó ú Ö ü Ú ú Ö ü ó ü ó ö ö ó ó ö í ó í ó í Í ó í ö ö ö ó í ü ó ö ü ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó í ú ó ó ó ó ó í ü í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó

Részletesebben

Ü ű ö Á Ü ü ö ö

Ü ű ö Á Ü ü ö ö Í Í Ü Ú ö ú Ö Ü ű ö Á Ü ü ö ö ú ü ü ö ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö ö ö ü ü ö ü Ü ö ú ü ö ü ö ű ö ű Ü ü ö É ö ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö Ü ü Ü ü ü ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ű ü ö ú ű Ü ö ö ö ü Ü Ü Ü ú ö ö ü ű ö ű ö Á Á Í

Részletesebben

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í ö Ö ü ö Ü Ö Ö ü ú í Ó ü ü ö ó ö ö Á ó ó ó ü í ö í ö ö ó ö ö í í Ő í ó Ő ü ú ó ö ö ó ö í ü ó ó ö í ó í ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü

Részletesebben

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í ü ö É ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í í í ö Á í ű í ü ö í ű ö í ú ű í ű ü ö í ű ö ű ö ö ű ö

Részletesebben

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ü ü ü ü ü ő Ö ő ő ő ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ű ő ú ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ű ő ü Á ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ú ő ő ő

Részletesebben

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü

Részletesebben

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ü ű ú í í ü í ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ó ű ó í Á í ó ü í ó ó í ü ü ű ó í ü í í ü í í í ó í ó í ü ó Ó í ó ó ó í í í ü Í ó ó í í í í ó í í

Részletesebben

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö Ü É ű ü ü ö Í ü ö ö ü ű Í Í ü ű ö Ö ö ö ö Í ü ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö ü ü ü Í ü ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í ű ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ű ü ö ö ö ü ö ü ű ö ü ö ö ű Í ü ü ű Í ö ü ö

Részletesebben

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő É Á Á ő ü í ü ü í ü ő ü ő ü ü ü í í í í í ü í í ő í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő ő í ő í ű ű í í ü í í ő í í í í í ű í ő í í í í ü í ő í ő í ü í ű ő ű ü í ü ü í ő ő ü ő í í Ö ü í ü ü

Részletesebben

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í Á ö Á Á É Ö í ö Ö Á Ó Ű ú ű Ü ö ö ú ö ú í ö í ö ö ö í Ö ö í ö Ő ü ö ö í Á Ö Ú ű Ö í Ö ö ö Ö ü ű ö ű ö Ö ü ö Ö Ö Ö ö í ö ö Ö ö í Ö ö Ú ö ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü

Részletesebben

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö Á É í ü í í í ü í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ő ö ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö Ű ú Á ö ú ú ö ü í ő ő ú É í í ő ö í ö ú í ő ü í í í í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ű ő ű ü í Ö

Részletesebben

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő ő Á Á Á Ű Ö É Á Ö ő ő ő ű Ö ű ú ő ü ű ü ü ő ü ő ő ú í ü í í ü ő í ő ő í ő ő í ő ő í ü ő í ű ő ü ű ő ü í ü ü ő ü ü í ü í ü ü Ú í Ő Í ü ő ü ü í Ö í í ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü

Részletesebben

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő ö Ö ő ü ü ő Á ü ö ö ő ő ű ő ü ő Ö ö ő í ő ö í ö ö ő ő ö í ú Á Á Á í Á í ü Á ő í í ő Á í ő ő ú ő ö ö ő Í í ő ő í í ö í ő Ó ő ő í ö ő ő ü ö ö ő ö í ö ő í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö

Részletesebben

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö

Részletesebben

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü É Á í É Á Á ü Ú ű í Í Í Ü ü ú ü Í ü ü ü ü Í ü Í í ü ü ü ü ü ü ü ü ü í Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü Í Ó Í Ó ü ü ü Í ü ü É ü ü ü ü ü É ü ü Í ü ü ü Í Ó Í Ó í Á í É ü í Í ü í Í í í ü ü É ü ü

Részletesebben

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é é Ö é ü é é é ü é í é Ó é Ö é Ú Á é í í ü é é é é ü ü é é é ü é é é ü é ü é í ü é é ü é ü í ü é ü ű é ü ú ü é Í ú ú é ü é é é é í ü é é ü é é é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő É Ó Ű Á Ó É Ó Á É Ó Á ő ű Ó ú Ö ú é Ö Ó Ö ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Ó ű é ű ű Ó Ó ú ű ű é é Ö ö Ö Ö Ó ű Ó Ö ü ű Ö Ó ő Ó ő Ó ú Ó ő Ó é Ó ű Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó Ö Ó Ó ö ő ü é ü Ö é é é Á é Ó Ó ú ú ű é Ö é é é Ó é é Ó Ó

Részletesebben

Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai szeptember 22.

Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai szeptember 22. Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai 2017. szeptember 22. Az egyetem könyvtári rendszere Tittel Pál Könyvtár Eger Gyöngyös Jászberény Sárospatak Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tittel Pál (1784-1831)

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2016.

BBS-INFO Kiadó, 2016. BBS-INFO Kiadó, 2016. 2 Amatőr csillagászat számítógépen és okostelefonon Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával történhet.

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ö Í ú ö ú Ó ü ö ö ű ü ű ö ü ö Í Í ö ö ű ö ö ű ű Á Á Ő Á Á ú ú É Íö Í Í ö ö Í ö ü ö Í ö ö Í ö ö ö ű Í Í ö Í ű Á É Á ú É ü Á Á É ü Á Á É ü ö ö ö ö ö ö ű ú ö Í ö ö ű ö ö ü ö ö

Részletesebben

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í é ü é ö é é é ú Í ö é Íó ö ü é ü é ö é ó é ü ö ö ü é ö é é é ö ú ö é é ó ú é ü é ö é é é é é é é é é é ö ü é ö é é é ö ú ö é é é ö é Ö é ü ö é é ö ö é é é é é é é é é é ü é ú ó é é ú ú é ó ó é é é ó ö

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

A szellemi munka technikájának tanítása Zenei gyűjtemény felhasználásával

A szellemi munka technikájának tanítása Zenei gyűjtemény felhasználásával A szellemi munka technikájának tanítása Zenei gyűjtemény felhasználásával Alternatív cím Egy szellemi termék előállításának technikája és annak tanítása A könyvtárhasználati ismeretek témakörei Dokumentumismeret

Részletesebben

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL. A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele /16. szám október 20.

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL. A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele /16. szám október 20. Ha az üzenet nem jelenik meg megfelelően vagy ki szeretné nyomtatni, kattintson ide. KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele - 2016/16. szám - 2016. október 20. RENDEZVÉNYEK HÍREK

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő É É Á ö Á ő ú í í í ü ö í í ü ő ö í ö ő ő ő ő ő ö ő í ö ö ő ű í ö ő ö í ö í ö ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő í ö ú ö ő í í ö

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő Á ő ő ű í ú ő ő ő ő í í í ő ő ő ő í ő ő ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő í ő ő ű í ú í í ű í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő ő í É í í í í ű ő í í ő ú ű í ú í

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul (levelező); Teljesítendő: min. 5k BALFIL Filozófiatörténet; teljesítendő

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben