Vlast a Svet. Vojna a sprostredkovnie. Ročník XXIX. Budapest, 6. decembra Číslo 49.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vlast a Svet. Vojna a sprostredkovnie. Ročník XXIX. Budapest, 6. decembra Číslo 49."

Átírás

1 Vlast a Svet Ročník XXIX. Budapest, 6. decembra Číslo 49. Predplatná cena pre tých, ktorí nie sú élenami «Uh.-kraj. vzdel. spolku slovenského*: Na celý rok 3 koruny. Expedícia: IV., Egyetem-utcza 4. Miestnosť Uh.-kraj. vzdel. spolku slovenského*: Budapest, VIII., Ůllói-út 14. sz.; sera sa posielajú všetky listy pre spolok a časopis. Vojna a sprostredkovnie práce. Zabezpečenie poriadku gazdovskej dôroby vo velkej miere závisí od dobrého organisovania sprostredkovania práce. Tam, kde pracovať chcejúce robotné ruky bez ztráty času najdu robotu a kde i potrebná pracovná sila vždy stojí napohotove, tam možnosť gazdovskú krísu za sebou ťahajúceho zmätku v zárode značne klesne. Dôležitú a šľachetnú úlohu má teda ustanovizeň gazdovské sprostredkovanie práce, ktorú pred 15 rokami uviedla do života starostlivosť ministerstva orby. Zo stredišťa vedená organisácia nielen že sa stala účinlivým napomáhatelom hmotného dobrobytu robotníkov tým, že každý rok veľa tisícim robotníckym rodinám dopomôže ku každodennej živnosti, lež tým, že v čase nedostatku robotníkov svojím pomáhajúcim prostredníctvom zúčastnila sa zabezpečenia možnosti dôroby, stala sa aj značnou oporou praktického gazdovania. Dnes už v každej obci a v každom meste účinkuje úradný sprostredkovateľ práce, ktorý prihlásivšiemu sa robotníkovi alebo zamestnávateľovi bezplatne dá radu a ústne alebo písomne ho upovedomí, že kde môže nájsť najbližšie jemu zodpovedajúcu prácu, poťažne robotníkov. V sídlach stolíc účinkujúci stoliční sprostredkovatelia práce držia v evidencii v patričnej stolici a v okolitých stoliciach vyskytnuvšie sa príležitosti k práci a prácu hľadajúcich robotníkov. Všetcia sprostredkovatelia práce z celej krajiny oznamujú svoje dáta aj oddeleniu ministerstva orby pre robotnícke záležitosti, kde každý zaujímajúci sa tiež zdarma dostane vysvetlenie. Vojnou zapríčinené mimoriadne položenie aj na poli sprostredkovania práce vyžadovalo istú zmenu. Vláda, ktorá sa o ochranu oprávnených záujmov doma

2 Strana 770. Vlasť a Svet. Číslo 49. ostavších v týchto ťažkých časoch stupňovanou mierou stará, zkusila, že istá čiastka priemyselných závodov neni vstave udržať prácu a tolkých robotníkov zamestnávať, ako predošlé, z druhej strany válečný stav na mnohých miestach aj istú čiastku nevyhnutne potrebných robotných síl bol prinútený odtiahnuť od práce. Teda bolo treba predísť tomu, aby gazdovanie zaseklo a pomocnými rukami bolo sa treba blížiť ku tým, ktorých vojna uvrhla do biedy a k nečinnosti odsúdila. Pre toto sa pán minister orby postaral, aby sa na čas trvania vojny sprostredkovanie priemyselnej a gazdovskej práce dostalo do spojenia, že by pre rozdrobenie síl doma ostavšie občianske obyvatelstvo, ktoré tvori životnú silu, hmotnú a mravnú reservu vedenia vojny, nebolo vystavené nebezpečiu strádania. Pán minister Orby teda porobil poriadky, aby ku konania poľnohospodárskej práce súcich priemyselných robotníkov, ktorých budapeštiansky priemyselnú ä obchodnú práca sprostredkujúci ústav oddeleniu ministerstva orby pre ro botnícke záležitosti oznámi, toto oddelenie ministerstva osobité držalo v evidencii á v každom takom páde, Iced zamestnávatelia poľnohospodárskych robotníkov, alebo gazdovskú čeľaď hládäjú, týmto zamestnávateľom mená a adressy v evidencii držaných robotníkov sdělilo s tým upozornením, aby sa bezprostredne ku patričným, v evidencii držaným robotníkom obrátili. Prešporskému a temešvárskemu úradnému sprostredkovateľovi práce pán minister orby naložil, aby mená a adressy skrze tamojší priemyselnú a obchodnú prácu sprostredkujúci ústav oznámených a ku daktorému odvetviu gazdovstva rozumejúcich sa robotníkov sdělili tým na území ich účinkovania bývajúcim poľnohospodárskym zamestnávateľom, ktorí poľnohospodárskych robotníkov, nádenníkov a sluhov hľadajú. Takto sa organisácia sprostredkovania gazdovskej práce na čas trvania vojny zodpovedne rozšírila a týmto sa stalo možným, aby sa gazdovslvám, ktoré nemajú potrebný počet robotných rúk, táto chybujúca robotná sila nahradila priemyselnými ro botníkami, ktorí pri priemysle nemajú za mestnania. Toľko je isté, že gazdovstva takto lepšie pochodia, ako kedby sa s ťažko naverbovanými a úplne nezkušenými Iudmi musely trápiť a z druhej strany zas 1ým priemyselným robotníkom, ktorí bez svojej viny sú prinútení opustiť svoje obvyklé zamestnanie, poskytuje sa primeraná príležitosť ku tomu, aby mohli pracovať v svoj prospech a. v prospech spoločnosti. Nikto nemá príčiny báť sa toho, že daktoré odvetvie zamestnania dákym spôsobom ukráti druhé. Ani len jeden priemyselný robotník nezanechá svoji; obvyklé remeslo preto, aby sa podujal ku gazdovskej práci, z druhej strany však gazdovskí zamestnávatelia i pozatým v prvom rade okolitých riadnych gazdovských robotníkov budú najímať. Reč je len o tom, aby priemyselní a gazdovskí robotníci rovnako, múdre a statočne pomáhali konať tú prácu, ktorá čaká na doma ostavších. Lebo nečinne v tejto krajine teraz nikto nesmie žiť. Kto v týchto ťažkých a slávnych chvíľach ťažkého navštívenia národa nepracuje a obchádza prácu, ten nielen že je nie vlastencom, ale neni ani poriadnym človekom.

3 Čisto 49. Vlasť a Svet. 8íifclMv: -'.»R Vojenská telegrafická stanica. Svetová vojna. Uhorský krajinský snem pominulý týždeň svolaný bol jeho veličenstvom králom ku zasadnutiu, aby zákonodarnou cestou vybavil tie návrhy zákonov, ktoré vláda predostrela snemu v súvise s vojnou. Z príležitosti zahájenia snemu predsedajúci podpredseda vzletnými slovami hlbokého uznania a obdivu vyzdvihol hrdinskosí našich vojov na bojišti, ktorých bojovníci bez rozdielu národnosti tak skvele a oduševnene plnia svoju povinnosť naproti vlasti a královi a navrhol, aby snem dal výraz svojej úcte a láske naproti jeho veličenstvu královi a aby telegraficky pozdravil hlavného vodcu armády arciknieža Fridricha. Snem zápisnične dal výraz aj svojim priateľským citom naproti nemeckému národu ako spojencovi. Hold snemu tlumočený bol jeho veličenstvu cestou ministerského predsedu. Na hold zákonodarstva jeho veličenstvo ministerskému predsedovi poslal nasledovný telegram m: Vami predostrený hold snemovne vyslancov krajinského snemu prijal som so srdečnou vďakou. So zvláštnym uspokojením naplňuje Ma ubezpečenie o jednomyselnosti a obetavosti snemu v dnešných dňoch, keď celý uhorský národ v hrdinskom zápase proti nepriateľom vlasti podáva skvelé dôkazy svojich od predkov zdedených vlasteneckých a vojenských cností. ze Ne priateľské mocnosti I ÄWÄÄftft Na telegrafický pozdrav snemu arciknieža Fridrich tiež telegraficky ďakoval. Hlavný veliteľ v telegramme vyslovuje svoju najúprimnejšiu vdaku za prejavenie dôvery a prítulnosti uhorského ná rada, přizvukuje, že celá zbranná moc verne plní svoje povinnosti, je hodna dôvery slávneho uhorského národa a vo monarchia v hrdinských krvavých bo joch, ktoré vedie so svojimi mocnými nepriateľmi, nepoktátiteľnou vernosťou obstojí na svojom mieste, kým spravodlivý Pán vojsk našim zástavám dopräjo víťazstva. Medzi návrhami, ktoré snem teraz vybavil, sú viaceré, ktoré znejú o výnimočných poriadkoch. Takýto návrh je o úradnom ustálení ceny zbožia a potravnýc i článkov. Tento návrh ku uľaveniu drahoty obecenstvo už dávno čakalo. Potom nasleduje návrh o verejných prácach, ku konaniu ktorých bude možno prinútiť každého; o vypovedaní nepríležitých cudzincov; o istých poriadkoch v peňažných ústavoch a v obchodných spoloč nosťach; o válečnej dani, ktorou bude odanený každý dôchodok prevyšujúci ročne dvadsaťtisíc korún; návrh o poskytnutí pomoci pre rodiny bojujúcich voja kov, o vyrovnaní spoločných podlžnomí a o predĺžení poverenia volených stolicných úradníkov do konca roku. Zákonodarstvo tieto návrhy v minul/ týždeň vybavilo. * *- *- nai sleduje bolenio hrdla,zaehrýpnutie,kašeľ, striedok vždy by bolo treba držal äoiu:. kovítým neduhom známy domáci ] r striehnu na nás v týchto chladných intluenca a iné neduhy od prechlad unesie to každá domácnosť, lebo 1 -! priechodných dňoch, kedykoľvek stúpime nutia. Ale všetko toto možno odstrániť, fliaš franko je len za ti korún. O >ra\ na ulicu. Raz studený dážď. inokedy jestli za včasu, naskutku keď prechlad-j dový pošle Eugen V. Feller, lekárni,. vetor a víchor, potom ale chytrá zmena nemé, užívame šliam rozpúšťajúci, ka-i Stubica Centrále č. 15. (stol. záhrebská., v počasí, ktorí nás najde nedostatočne šeľ uľavujúci, Fellerov «Elsafluid» proti \ Pozorujme na adressu, lebo eú i uukataru. Tento aj proti reumaticko lám- podobeniny. (ÔSTI) luose oblečených, nás napadne, zvä5ša nás

4 Zo severného bojišťa. Rusi, ako pred pár týždňami, i minulý týždeň na troch miestach cez priesmyky Karpátov vtrhli do našej krajiny a povodilo sa im u nás práve tak, ako pri prvej príležitosti. Ruské voje utrpěly všade ťažkú porážku a prinútené. boly cúvnuť za hranice. Z Ungskej a Šarišskej stolice Rusov za hranicu vyprášili a v Zemplínskej ich práve vytískajú, tak že možno riecť, že ked tieto riadky dostanú čitatelia do.rúk, v Krajine nebude ani jedného ruského vojaka. Rusi tieto vpády do našej krajiny robia z taktiky na povzbudzovanie Srbov, ale to tým veru už sotva čo osoží. Osud Srbska je zpečatený a aj Rusi snád už nahliadnu, že im znepokojovanie našich severo-východných krajov až velmi draho padá. Hore v Haliči a v Ruskom Polsku naše a nemecké vojská minulý týždeň bojovaly s veľkým zdarom. V bitkách od Krakova na severovýchod pri toku rieky Srenjava, pri Volbrome a Miechove naše čaty zajaly Rusov a ukořistily 49 strojových pušiek a veľa munície. Poneváč je toto ešte nie konečný výkaz a rátajúc ztráty Rusov aj v Karpátocb, kde naši zajali asi 6000 Rusov, možno právom predpokladať, že mimo kanónov, strojových pušiek a trénu minulý týždeň do zajatia našich čiat padlo Rusov. V tom čase v Ruskom Poľsku nemecké voje pod velením Hindenburga medzi Lodzom, Lovičom a Plockom s Rusmi sviedly veľké bitky, ktoré trvaly asi tri dni. V týchto bitkách Rusi mimo mrtvých a ranených utratili okrúhlym počtom bojaschopných vojakov, ktorí padli do nemeckého zajatia. Krém tohto obrovského počtu zajatcov 1 Nemci ukoristili 70 kanónov, 160 vozov so strelivom, 166 strojových pušiek a 30 kanónov urobili neškodnými. Rusi tedy v bitkách minulého týždňa len v zajatých utratili asi mužov. Na srbskom bojišti. Naše víťazné čaty v Srbsku ustavične napredujú aj napriek neprajnému počasiu, aké nastalo v Srbsku. Stred srbského frontu, silnú posíciu pri Lazarevaci, naše regimenty 11., 73. a 102., ktoré sú chýrne pre svoju bojachtivosť, útokom zaujaly. Z tejto príležitosti zajaly 8 dôstojníkov a 1254 vojakov, ukořistily tri kanóny, štyri vozy s muníciou a tri strojové pušky. Aj od obce Ljig na juh podarilo sa vŕšky ležiace východne od rieky podobného mena zaujať a z tejto príležitosti zajať 300 Srbov. Od Valjeva na juh napredujúce vojenské stĺpy stoja pred Kosjericami. Vojenskí znalci bulharských časopisov jednomyseľne konštatujú, že napriek smelosti Srbov každý odpor voči rakúskouhorskej armáde je marný a že predpovedanie generála Potioreka sa splní a Niš ešte pred novým rokom padne. Ztráty Srbov tak v mrtvých jak v ranených sú obrovské a zo Srbska utekajúce obyvateľstvo zaplavuje Bulharsko. Bulharsko na prísnejšiu obranu svojej hranice porobilo všetky poriadky. Z f raiieúzskeho a belgického bojišťa. Na bojišti vo Flandrii, súdiac z príznakov, Nemci koncentrujú veľké čaty. Nesmierne množstvo nemeckých vojakov tiahne ku Ypernu a Dixmuidenu. Novšie za pechotou ide i jazda a delestrelectvo. Nemecké pionírske čaty pozdĺž kanála Yser až po Bixchoote a na sever od Dixmuidenu na celom povodňou zaplavenom území rýchle pracujú. Medzi Brúggem a Gourtraim Nemci zaujali silné delostrelecké posicie. Všetky znaky na to poukazujú, že Nemci pri Soissonsi vyvinú najväčšiu silu, lebo im je odtiaľto najbližšie do Paríža. V Argonnských horách ani vo dne ani v noci neprestávajú útoky. Turecko-rusko-anglická vojna. Zo zpráv, ktoré minulý týždeň vydalo hlavné veliteľstvo tureckej armády, vysvitá, že Turci zdarné bojujú nielen proti Rusom v Malej Asii, ale aj proti anglickým čatám v Egypte. Turecké čaty po

5 >c/-. 'o* C3 C/2.2 C

6 Strana 774. Masť a Svet. Číslo 49. viacerých víťazných srážkách sblížily sa ku _ ruskému mestu Batumu na Kaukaze ;i v Egypte Turci obsadili ústie prieplavu Suezského. Vojenská pošta a vianočné balíky. Z príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov príbuzní našich v ďalekej cudzine bojujúcich vojakov iste budú chceť poslať velké množstvo vianočné dary obsahujúcich balíkov svojim milým. Preto vojenské vodcovstvo aj napriek takmer neprekonateľných ťažkostí umožnilo, aby vojenská pošta počnúc od 5. do 15. decembra mohla prijať a odviezť všetky, naším bojujúcim vojakom adressované balíky. Podmienky tejto ílopravy balíkov sú nasledovné : Balíky môžu vážiť najviac 5 kilogrammov a ich objem nesmie presahovať 60 centimetrov, mimo šiat a vystrojenia môžu byť v nich potraviny, ktoré sa nekazia, cigary, cigaretty a do- Ihán, majú byť mimoriadne trváce I zaobalené do voskového plátna, alebo do tkanív, cez ktorá voda. nepresiakne, alebo do pevnej kistne. Presnú adressu treba napísať na obal a nie na prilepený papier. Na ľavý bok balíka má sa napísať meno a byt zasielateľa a na pravý tieto slová: «Táborí posta.» Adressa má obsahovať: meno, šaržu, číslo pluku, bataillona, a číslo vojenskej pošty. Do balíka treba vložiť doslovný odpis adressy. Vojenská pošta balíky príjme len na zodpovednosť zasielateľa a označenie ceny balíka neni dovolené. Peniaze a zvláštne cennosti balík nemá obsahovať. Sprievodnú adressu (kiséró czím) zodpovedne treba vystaviť a rubrika «érték» má byť vyplnená týmito slovami: «A feladó felelóségére.» Na sprievodnú adressu mimo vyplnenia rubrík nič neslobodno napísať, lebo sprievodnú adressu vojak nedostane do ruky, ale do balíka namiesto odpisu adressy možno vložiť list s úplnou adressou patričného vojaka. Na každú sprievodnú adressu treba prilepiť poštovú marku za 60 halierov, lebo neoplatené balíky pošta neprijme. vojenská Balíky, ktoré vojenská pošta pre dáku príčinu nebude môcť doručiť, pošta neprivezie nazpät, lež obsah týchto balíkov velitelia čiat rozdelia takým vojakom, ktorí pripadne nedostanú vianočnej zásielky. Zasielatelia týchto balíkov nedostanú žiadne odškodné. Gazdovské rady, ktoré pán minister hospodárstva dáva gazdom. (Pokračovanie.) O umelých hnojivách a ich upotrebení. Z predošlých článkov vieme, že nevyhnutnou podmienkou dobrej úrody je, aby dusík, draslo a fosforečná kyselina rovnomerne bola obsažená v pôde. Lenže toto obyčajne neni takto, lebo maštaľný hnoj z fosforečnej kyseliny najmenej obsahuje, teda sa riadne ona minie najskôr v pôde. A obilie k utvorovaniu zrna práve fosforečnú kyselinu najviac potrebuje. Upotrebúvanie umelých hnojív je teda osožné, ale len vtedy, jestli gazda s maštaľným trusom na dvore rozumne zachádza a tomu, čo je v hnoji najcennejšie, nedá vyjsť na nivoč. Lebo skutočne nemá žiadneho smyslu, aby gazda draho kupoval v sklepe to, čo s malým ustáváním aj doma môže dorobiť a to tým menej, lebo ohľadom dobroty a trvácnosti umelé hnojivá nikdy nemôžu závodit s maštaľným hnojom. Zem na každý pád potrebuje maštaľný hnoj. Ale aj upotrebúvanie umelých hnojív je osožné a výnosné, jestli ich spolu s maštaľným hnojom upotrebúvame. Treba totiž vedet, že zvláště klasoviny viac fosforečnej kyseliny vytiahnu zo zeme, jako koľko jej my v maštaľnom hnoji prinavrátime. Túto chybujúcu fosforečnú kyselinu nahradí rozumný, vypočítavý gazda umelým hnojivom, za ktoré najlepšie sa hodí superfosfát a Thomasova múčka. Všeobecnému rozšíreniu teší sa superfosfát, lebo rýchlejšie účinkuje, než Thomasova múčka, ale aj preto, lebo kilogramm v superfosfáte obsaženej hnojívej sily lacnejšie padne, než kilogramm v Thomasovej múčke obsaženej hnojívej sily. Umelé hnojivá sú totiž také vý-

7

8 Strana 776. Masť a Svet. Cislo 49. robky, do ktorých vmiešajú rastliny zúrodňujúcu silu, totiž fosforečnú kyselinu a día toho, koíko kilogrammov fosforečnej kyseliny je v umelom hnojive, je toho drahšie alebo lacnejšie. Každý kupujúci teda najprv nech sa spýta predavača, že koľko kilogrammov fosforečnej kyseliny je v jednom metrickom cente patričného umelého hnojiva, za čo predavač má dobre stáť, lebo ostatné čiastky umelého hnojiva nemajú zhola žiadnej ceny a tieto ani len tú furmanku nezaslúžia. Roku bol vydaný jeden zákon (XLVI. zákonný článok), ktorý práve vzhľadom na falšovanie umelých hnojív, chráni gazdov od oškodenia, jestli sa kupujúci gazda pridŕža toho, čo je v spomenutom zákone obsažené. Pri kupovaní gazda nech si presne dá zaručiť, že koľko procentové je umelé hnojivo, ktoré kupuje alebo že koľko kilogrammov vo vode rozpúšťajúcej sa fosforečnej kyseliny je obsažené v jednom metrickom cente patričného hnojiva. Ked kupujúci dostane umelé hnojivo ku pr. v piatich vreciach, vtedy v prítomnosti dvoch svedkov z každého vreca (pri väčších zásielkach z každého piateho vreca) nech vezme vzorku a síce zo spodku, prostriedku a z vrchu vreca. Tieto vzorky dobre treba pomiešať, štvrť alebo pol kilogramu) a z nich treba dať do jednej, toľko do druhej flaše, ktoré sa majú zaniesť na obecní dom, kde ich obecnou pečiatkou zapečatia. Jednu ťlašu si podržíme, druhú pošleme najbližšej chemickej stanici. O pokračovaní má sa vziať veľmi krátka zápisnica, na ktorú sa má prilepiť kartička o umelom hnojive, ktorá označuje, že kolko procentové má byť to umelé hnojivo. Umelé hnojivá skúmajúca stanica behom najkratšieho času upovedomí zasielateľa o výsledku skúmania a v tom páde, jestli umelé hnojivo menej hnojívej sily obsahuje, než koľko gazdovi bolo zaručené, tak priekupec kupujúcemu povinný je vynahradiť rozdiel v cene. Toto každý sudca :prisúdi kupujúcemu. U nás sa už chvála Bohu veľa umelých hnojív míňa, preto krajinu zaplavujú agenti a pod rozličnými zvučnými menami ponúkajú gazdom svoju portieku. Budzte opatrní v oči nim a najlepšie urobíme, ked si potrebu umelého hnojiva kúpime u známeho obchodníka, alebo ked si viacerí cestou gazdovských spolkov alebo gazdovských kruhov objednáme potrebné umelé hnojivo. (Dokcmčenie nasleduje.) /, j Barvy a odznaky národnosti. Ylitiister vnútorných záležitostí Ján Sándor v ohíade upotrebúvania bariev a odznakov národností právomocnosťam poslal nasledovné nariadenie : Zjavom historických časov je vlastenecká oduševnosf, ktorá občanov Uhorska spáje vo vznešenom cite. Každý občan poznal spoločné nebezpečenstvo našej vlasti a to vyrovnalo všetky protivy. Všetcia občania uhorského štátu spojili sa v cite a vola k obrane vlasti a trónu. Každý obetuje svoj život a majetok a trvácimi skutkami podáva dôkaz toho, že svoj dobrobyt len v tejto vlasti chce hľadať a nájsť. Táto vznešená láska ku vlasti a uznanie jednotnej štátnej myšlienky vytvára možnosť predpokladania toho, žeby synovia jednotlivých národností zvláště upotrebovaním svojich historických bariev a odznakov chceli narušiť jednotu š'átu uhorského, alebo žeby svojím rázom chceli značiť pridŕžame sa daktorého štátu cudzieho. Takéto, štát a jeho territoriálnú integritu urážajúce chovanie sa nenechal by bez trestu ani jeclon štát. Oproti tomu niet príčiny, aby štát zakázal skupinám užívať také barvy, ktoré sa prejavily byť ich národopisného rázu, na základe ludových zvykov a už aj v minulosti sa upotrebovaly, vždy predpokladujúc, že tieto národnosti neprídu do protivy s vernosťou, ktorou sa podlžné štátnej myšlienke. Dnešné vlastenecké chovanie sa našich národností skutkami dokazuje ich vernosť a prítulnosť kú štátu uhorskému. V takýchto okolnostiach nebolo by namieste nadalej v platnosti udržať tie zákazy, ktoré sa poťahujú na upotrebúvanie takých bariev a odznakov, ktorých cieľom je há-

9 > o -p- 3 -o C3 > Si 5 ^

10 rodopisný ráz národnosti predstaviť takým spôsobom, že pri nich prejavená bude aj úcta uhorskej štátnej myšlienky. Minister vnútorných záležitostí z tohto základu vyhlasuje, že v uhorskom štáte žijúce národnosti svoje historické a ľudové barvy jestli sú nie totožné s odznakmi daktorého cudzieho štátu môžu na verejnom mieste upotrebúvať, ale na tom istom mieste a v tom istom čase aspoň v rovnakej miere aj uhorské národné barvy majú byť upotrebené. Poslal som už členovský poplatok? CHÝRNI K. Kráľ bojujúcim vojakom. Jeho veličenstvo krá f značný obnos udelil na obdarovanie bojujúcich vojakov na Vianoce. Jeho veličenstvo kráľ raneným vojakom, ktorých opatrujú vo štvrtej reservnej nemocnici, 18. novembra poslal 5000 cigár a 10.00) cigarett a vo štvrtok raneným, ktorých opatrujú v tretej reservnej nemocnici, daroval 7000 cigár a cigarett. Smrť. Barón Július Révay, mladší brat baróna Ladislava Révaya dedičný gróf a nadžupan stolice turčianskej, povereník spolku krajinského Červeného kríža v 26. roku svojho veku 23. novembra v Necpaloch zomrel. Vyznačenia. Nemecký císár Vilhelm nášmu Pdedičovi trónu Karolovi Francovi Jozefovi na uznanie jeho vojenskej služby vo válečných operáciách poslal rád železného kríža 1. a 2. triedy. Podobné vyznačenie dostal od nemeckého cisára aj arciknieža Leopold Salvátor vrchný veliteľ nášho delostrelectva a generál-majór Franc Hôffer,.námestník šéfa rakúsko uhorského generálneho štábu dostal železný kríž. Ako žijú siroty nebohého dediča trónu? Siroty zvěčnělého dediča trqnu malá kňažná a dve kniežatá bývajú pod dozorom svojej tetky grófky Marie Ghotek v konopištskom kaštieli, kde zariadili vojenskú nemocnicu. Kňažná a malé kniežatá celý deň trávia medzi chorými vojakmi a každému ranenému, ked opustí nemocnicu, dajú dačo do daru. Siroty dediča trónu každý deň zavezú sa do Benešova a tam nakúpia všeličo pre ranených. Kniežatá a kňažná každý deň idú na sv. omšu, ktorá sa slúži za dušné spasenie ich rodičov. Raz ich ranení dôstojníci prosili, aby i oni smeli chodiť na tieto omše. Od toho času aj dôstojníci každý deň chodia na omšu. Siroty vymienily si len to jedno, aby raneného Srba do kaštieľa nikdy nedoviezli. Prestavovanie Reťazového mosta. Práce obnovenia Reťazového mosta rýchle napredujú, tak že 15. septembra roku budú úplne hotoví s nimi. V tomto páde obnovený most í. novembra roku odovzdajú verejnej premávke. Výbor, ktorý vedie práce, pozoruje zvláště na to, aby sa predošlá podoba mosta v ničom nezmenila a most aby predsa zniesol dvakrát ta.kú ťarchu ako predošlé. Chlieb nahrádzajúce látky. Tohto roku nemali sme dáke zvláště výtečné úrody, naproti tomu potreba chleba následkom vojny mimoriadne vzrástla, preto je našou povinnosťou so zrnom a so samým chlebom čím najsporivejšie zachádzať, aby naša bojujúca armáda v tomto ohľade netrpela nedostatok. So zrnom tak môžeme sporiť, ked pšeničnú múku miešame s procentami sušenej kukuričnej múky, alebo štvrtou čiastkou škrobu zo zemiakov a ražnú múku polovicou jačmennej múky, z ktorých miešanín možno piecť ten najvýtečnejší chlieb. A na budúci rok si tak môžme zabezpečiť veľkú úrodu, jestli na katastrálne jutro pšenicou zasiatej role, ak sme to v novembri neurobili, teda teraz behom decembra roztrúsime kg. superfosfátu, čím o kg. zväčšíme budúcoročnú úrodu na katastrálnom jutre, čo znamená taký veľký osoh, že toto popravenie siatin umelým hnojivom žiaden gazda nemá zameškať. Budapeštianska ulica v Berlině. Z Berlina oznamujú, že cestu medzi Potsdamským námestím a Brandenburgskou bránou, ktorá sa predtým volala Kôniggrätzer Strasse, v nedeľu slávnostne pomenovali Budapeštianskou-ulicou. Ulica bola ozdobená uhorskými nacionálnymi zástavami.

11

12 V ošarpanom domku ležiacom na dolnom konci mesta, v jednej špinavej izbe býval Rudolf Berger so svojou manželkou a štyrmi drobnými dietkami. On sám len zriedka prichádzaval domov, ešte ani v sobotu večer nie vždycky. A v sobotu večer prestávala práca v dielni, kde bol, dla vedomia svojej manželky zamestnaný v pracovné dni, ba niekedy i vo sviatok. Tak jej aspoň hovorieval Berger. Ale keby úbohá, bledá žena bola mohla na seba ponechať svoje choré dietky a isť sa podívať za svojím mužom: ešte viac by sa bola zarmútila. Lebo jej manžel dosť vesele žil i v stredtýždni, v nedelu a vo sviatok ale chodil po okolitých dedinách. Tam zasadol si do krčmy, shromáždil okolo seba ľahkoverných Iudí a búril ich proti zámožnejšej triede hlásajúc im pravdu a právo, to totižto, čo on a jeho kamaráti pravdou a právom menovali. Lebo Berger patril medzi tých šialbiarov ľudu, ktorí sa nehanbia luhať každú hlúposť, len preto, aby mohli v mútnom loviť pre seba; ktorí napadajú poriadok a pravdu a tisícim ľudom prekrútia hlavu, len aby im mohli siahnuť do vrecka. Na všetky strany ponosujú sa na nespravedlnost zamestnávateľov a oni sami nohami šliapu pravdu a právo. Často napadnú aj zákon, ale ten ich bezohľadne zastihne trestom. Lebo zákon je najmocnejší, len Boh stojí nad ním, ktorý tresce každý hriech. Toto si hovorí teraz aj Rudolf Berger, ktorý stene od bôlbv'v nemocnici. Lebo s dolámanými ramenami dostal sa do špitála. Pravú ruku museli mu odrezať, aby mu zachránili život. Potom ked vyjde z nemocnice, môže isť žobrať. Prišiel o tú pravú ruku, ktorou pred dvomi týždni tak nemilosrdne zbil svoju manželku a svojich štvoro detí. A prečo? Preto, lebo ho upamätúvaly na pravdu a právo; na to, že ony majú právo pýtať od neho chlieb a odev a na tú pravdu, že manželovou povinnosťou je starať sa o ženu a deti. Bolo odporné decembrové počasie. Okná bytu Bergerovho kde neboly papierom zalepené pokrýval hrubý srieň. Úbohá jeho žena sama sa triasla od zimy a sotva vedela držať ihlu v ruke, aby plácala otrhané šaty svojich detí. Deti seděly tam na posteli sekajúc zubami od veľkej zimy. (Druhá posteľ bola otcova a tú nesmela ani postlať len vtedy, ked Berger doma spal.) Zima mi je! Hladná som I. Dajte mi kúsok chleba! Aspoň vezmi ma na lono, pokým sa zohrejem! ozývaly sa decká plačlivým hlasom jedno za druhým. Len budzte ticho, deti moje, kojila ich matka, dnes je sobota, už sa zvečerilo, hned príde otec, donesie vám chleba, mäsa, donesie i peniaze, kúpime dreva, dobre zakúrime a potom kúpime teplé pokrovce na postele a nebudete viac zimu mrieť. Aj inokedy ste to povedali, mamička, vetil najstarší chlapec trpkým hlasom, ale otec ani neprišiel domova jak prišiel, hneval sa. Prečo sa vtedy hneval? Ja som bola zlá, odpovedala žena so zaslzenýma očima, preto sa

13 hneval a povedal, že neviem zachodiť s peniazmi, že mnoho trovím. Ved na seba netrovíš nič, odpovedal zadivený chlapec, i teraz máš len jedny šaty, i tie sú staré, z ostatných si nám porobila šaty. Bergerovej vyhrkly slzy z očí. Práve vtedy vkročil dnu Berger a surové okríkol svoju manželku: A ty čo zase smrkáš? Yed vieš, že plač nemôžem vystáť! Nuž, prečo ma nútiš k plaču, keď ťa tak mrzí? riekla žena smutne. Ale nie, nie. Hlad, už som spokojná. Bola to len slabosť. Ustala som trochu, som vysilená. Dva dni som nejedla, a deti ani tak nemalý čo jesť, šiat nemajú, preto musela som sa ponáhlať so šitím, aby som im mohla kúpiť aspoň kúsok chleba. Otecko, zima mi je, hladný som, ozval sa najmladší chlapček. Aj ja! Aj ja! šopkaly bojazlivé ostatné deti. Mlčte! okríkol ich otec, kto by stačil toľkýmto faganom. Ved neprosia iné, len každodenný chlebík. Daj nám aspoň štvrtú čiastku z tvojho zárobku a deti nebudú mať príčiny k ponose. Ale hlad, už včera nemali sme s čím zakúriť a tu je taká velká zima. Dosť! osopil sa na ňu Berger. Nie, nie nebudem mlčať, už pre tieto nešťastné deti nie. O mňa sa nestaraj, len ich zachráň od hladu a zimy. Daj im na chlieb a na šaty. Ved hovoria, že máš dobré zárobky. Kde podievaš teda peniaze? Ty chceš, aby ti skladal účty! zkríkol nazlostený Berger. Ako matka tvojich detí mám právo spýtať sa ťa, lebo si povinný ich živiť, odpovedala oželená žena, a budz i doma spravodlivým, ked v krčmách tak veľmi vychvaluješ spravodlivosť! Co, ty chceš spravodlivosť? Ty chceš pravdu?! reval nazlostený Berger. Tu máš právo! A s tým uderil ženu po tvári tak, že zamdletá klesla k zemi. Zpomedzi detí dvaja najstarší chlapci s krikom soskočili s postele a sklonili sa k matke. (Dve mladšie deti v strachu učupily sa v posteli.) Jaj, jaj, zlý otec! volali chlapci. Prečo ste ubili matku? Prečo ste ju zabili? Čo? Ešte i vy? Tu máte! a obidvom chlapcom vyťal také zauchá, že jeden padol v íavo, druhý v pravo. A Berger nestarajúc sa dalej o svoju famíliu, vzal klobúk a odišiel do obvyklej krčmy, kde do rana hýriac premrhal svoj zárobok. Na druhý deň zase bolo shromaždenie na dvore krčmy. Tu Berger stojac na stole zase plným hrdlom kričal zavedeným Iudom: Niet pravdy na svete. Jeden človek len trpí a pracuje a druhý si vesele žije, bez starosti, kdežto každý má rovnaké právo k dobrému životu. Úbohí robotníci celý týždeň pracujú ako hovädá a ich ženy a deti predsa hladajú a bývajú v zaplesnených izbách... Lebo ich mužovia premrhajú v krčmách svoj zárobok, Iudu hlásajú pravdu a právo a doma zbijú ženu a deti, ked pýtajú kúsok chleba, - ozval sa jeden ženský hlas blízko stola.. Každý ta pohliadol. Stála tam jedna

14 Strana 782. Masť a Svet. Číslo 49. bledá žena so štyrmi vyhladovělými. otrhanými deťmi. Bergerovi zaseklo slovo v hrdle, lebo videl, že je to jeho manželka s deťmi a v strachu, že by mohla povedať ako nakladá s ňou, ustupoval so stola, až padnul tak, že si na blízkej stoličke zlomil ruku a vykriknuc od bôľu zlratil povedomie. Bergerová a deti bežali k nemu a vrhnúc sa neho tak ho oplakávali, ešte i po ceste keď ho viezli do špitála. Tak sa dostal Berger do nemocnice. Tak potrestal Boh poblúdeného surovca,- ktorý inak hovoril a inak robil. Ej, ale je mnoho takýchto íudi na svete. Rozširujte «Vlasť a DOMÁCE RADY. Svet»! Ako sa dá liať cink a olovo bez ztráty? Keď lejeme cink alebo olovo, to vždy býva so ztrátou, poneváč na ploche liatej látky utvorí sa koži podobná vrstva ktorá pri vyliati kovu ostane a nemá žiadneho kovového výzoru. Lejári činku túío, koži podobnú vrstvu odložia a tým, ktorí im cín oddajú cieľom liatia, nahovoria, že je cink skrze to jemnejší, lepšej jakosti. Avšak lejári túto trošku pekne-krásne sosbierajú a dla niže udaného spôsobu urobia z nej zase dobrý cink, poťažne olovo. Keď tedy chceme, aby sa neutvonla tá koži podobná vrstva troska na ploche činku, alebo olova, ktoré liať chceme, vtedy počas liatia toľko loja dáme naň, koľko zakryje plocha činku alebo olova. Keď máme veľké množstvo zvápnelého činku alebo olova, ktoré sa utvorí na- ploche sliateho kovu, vtedy môžeme z toho dla nasledujúceho spôsobu dobrý cink alebo olovo urobiť. Zvápnelú trosku totižto smiesime s masťou, s lojom, alebo so smolou smiesame, do nádoby na liatie určenej dáme a dotedy necháme na ohni, kým je nie žeravá. Týmto činom bude z trosby zase dobrý cink poťažne olovo a jako také môžeme ho z nádoby vyliať. * M * Na killovanie ztlezných čiastok je najlepšia miešanina 6 čiastok síry, 6 čiastok olovenej heloby (bleiweiss) a 1 čiastky boraxu. Túto miešaninu navlažíme síro vou kyselinou a natřeme ňou tenko železné čiastky, ktoré chceme spojiť. Potom treba železné čiastky, už len spressovať a 5 dní nechať stáť, nuž držia neobyčajne tuho. LISTÁREN. (Na listy bez podpisu mena a v osobitých listoch redakoia odpovede nedáva ani vtedy, ked sa poéle poštová marka.) O. P. v Z.: Rodina každého bojujúceho vojaka, ktorá nemá žiadneho dôchodku, má právo na štátnu podporu, obnos ktorej závisí od počtu členov rodiny Velmi je pravdepodobným, že rodine, ktorá má 37 jutár zeme ked je majetok i dlžobou obťažený, nedajú štátnu podporu Toľkoto póla za každých okolností prinesie toľký úžitok, že rodina pri spořivosti môže vyžiť do konca vojny. Ostatne chodte k obecniemu predstavenstvu, tam dostanete bližšie vysvetlenie. Ct. p. F. O. Szôrénybuzás: Kníhkupectvo Franklin-Társulat pošle vám cenník knih z tcho si vyberte. J00, Antalfalva: Stalo sa dla vašej žiadosti. Ct. p. V. K. Bánkeszi: Opýtajte sa na dopisnici pod adressou: Magyar Vôroskereszt tudakozó irodája Budapest, Váczi utca 38. Napíšte meno, priezvysko, rok narodenia, číslo regimentu a kompanie, v ktorej patričný slúži. Ct. p. J. K. Palócz: Jestli peniaze neboli do ručené, pošlú vám ich zpäť. Recepis si opatrite. Reklamácia je bezplatná a poštár reklamáciu mu-i prijať. Ct. p. A. Sz. Nagyrét: Bez videnia a preskú mania takého kusa statku tunajší zverolekári tiež nemôžu povedať mienku, ani radu dať. Možné je, že ten neduh môže nastať aj od nejakej škodlivej zeliny, ktorá môže b)ť v krme.

15 Dejiny uhorského boja za slobodu roku Uctivé vyzývame široké kruhy cteného obecenstva, aby vstupovalo za členov Uhorsko-krajinského vzdelávacieho spolku slovenského, alebo prípadne aby sa predplácalo na spolkový týždenne vychodiaei obrázkový hospodársky a pouéno -zábavný časopis dvlasf a Svet». Odberatelia časopisu (ivlasť a Svet» sú dvojakí asíce jedni sú predplatitelia, druhí sú členovia ((Uhorsko-krajinského vzdelávacieho spolku slovenského". Členovia «Uhorsko-krajinského vzdelávacieho spolko slovenského D platia r o cite 2/ŕOruny čo členovský popla- tok, za ktorý dostávajú časopis «Vlasf a Svet», *Nový Domový Kalen- dár». Predplatitelia ostávajú tento časopis za 3 koruny, dostanú aj Nový Domový Kalendám, ale iných spolkových vydaní nedostanú. Predplatky prosíme adressovaf: Franklin-Társulal, Budapest. IV., Egyetem-u. 4. Členovské pjplatky prosíme ale adressovaf takto : VLASľ A SVET, Budapest, VIII., Ollôi-út 14. sz. Družstvo uhorských yazdov utvára dedinské spolky, gazdovské kruhy a spoločnosti na prenájem pozemkov, taktiež zdarma poslúži radou vo všetkých spolkových záležitosťach. Roíníkom pri kupovaní pozemkov pomocou a radou slúži a preto má v evidencii ako kupujúcich tak predávajúcich. Kto mieni kúpiť alebo odpredať pozemky, nech oznámi svoj úmysel ktorého adressa je táto: u spomenutého družstva, Magyar Gazdaszôvetség Budapest, IX., Ullôi-út 25. ktoré dr. Adolí Pechány napísal a «Uhor.-krajinský Vzdelávací Spolok Slovenský* vydal, majú sa nachádzať v každej rodine všetkých uhorských občanov. Aby si tieto dejiny aj tí, ktorí ich ešte nemajú, mohli zadovážiť * Uhorsko-kra Jinský Vzdelávací Spolok Slovenský*, ako vydavatel naložil redakcii časopisu «Vlasť a Sveť, aby ich po 1 korune 20 halieroch predávala, že by si ich ešte aj ten najchudobnejší uhorský občan mohol zadovážiť. Tieto dejiny obsahujú na 319 stranách množstvo poučného čítania a vyobrazení, a sú tak skvostne vystavené, že sú aj okrasou rodinnej knižnice a preto sú príhodné aj za dar na meniny, narodeniny alebo na zkúšky. Kto si túto knižku chce kúpiť, nech pošle 1 ; korunu 20 halierov po poštovej poukážke fpostautalvány) a nech adressuje VLAST' A SVET Budapest, VIII., Úllói-i t 14. sz. II. ern. tredakcia tieni zodpovedná za obsah ins&ráíúi h

16 Strana 784 Vlasť a Svet. Číslo 49...,. ": z= slovenských ludových piesní iľiu.i i1 ľiv,:.,! :'sr.::i i.lsiisjj.i i -:'i! ijjiai Obnovená sbierka slovenských ludových piesní obsahujúca vyše šesťsto pesničiek. Sostavil: Karol Cse- CSOtka. Cena vkusne vystaveného a v červenom plátne silne viazaného a pekným titulným obrázkom ozdobeného sväzku je 3 koruny aj s portom. Za vopred poslaný obnos alebo j : i '.) na dobierku rozposiela: Kníh vydavateľstvo Viliama Méhnera, (Franklin-Társulat) IV., Egyetem-u. 4. BU najrozšírenejší a najlacnejší časopis politický. Vychodí každý deň. Predpláea sa: na štvrť roka tri koruny. Predplatky nech sa posielajú poštovou poukázkou (postautalvány) na vydavatelstvo Slovenských Novín: Budapest, Ó-utcza 12. ľsízmzm Najlepší dobytčí prach je Barthel-ovo krmné vápno ; toto prekazí u hovada chut po lízaní a rýpanie dreva; prekazí mäknntie kostí a chudnutie, napomáha trávenie, budí chuť k žraniu; zväčšuje dojivosť, pracovnú silu a zapríčiňuje tvrdšie mäso atď. Nevyhnutné pre každú fajtu dobytku. Opis zdarma. Cena 5 kilov na próbu 2 koruny ab Viedeň M. BARTHEL a Spol. Bécs, X. Siecardsburggasse 44. Dopisovanie aj v maďarskej reči. Sklad vo veľkom v Budapešti u družstva Uhorských poľných gazdov (Magyar Mezôgazdák Szôvetk.) 5414 Kto * * * * * * * * * * * * * * * * Pri objednanie prosím na našich novín odvolávať! * * * * * * * * * * * * * * * * má'~dájakú vec na predaj, alebo by chcel dačo takého kupit, o čom nevie, kde sa to môže dostať, buó! h la d á pomocníkov, alebo učňov, bud robotníkov, alebo sa za takých núkať môže to daťohlásiť v tomto časopise. Takéto ohlasy sa tu lacné uverejňujú, a pláca sa musí vopred poslať. Na listy, ktoré sa ceny za takéto ohlasy týkajú, odpovedá nižudané vydavatelstvo. Vlast; a Svet kiadóhivatala Budapest, IV., Eflyetem-utcza 4. iiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinni'iniiiiiiiniiiiiiiitiii iiiiiiiiliiiliiiiiiiiiuiinilikiiiiiiiiiiliiiuiihiuininiiiiiiiiayiiiiiiiiiiiiiniii Jednotlivé čísla predávajú sa po 2 halieroch..stočí..,.::..,.::, MU'.I.Ľ Ujh.U. J.tälH;.'.,,!:,,..;.,-^.tú, '. íl ',.,. Il, ,,11,,: i? Zodpovedný redaktor: gazda Stefan. Koíhtlftŕ- epol. Franklin Budapest, IV., Bgyetem-ntcza 4. Časopis je vlastnosť Uh.-kraj. vzdel. sp. slov.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata: A hanganyag írott változata: ARMA vizsga,, 2. feladat. Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást, és karikázza be a mellékelt feladatlapon a hozzájuk kapcsolódó helyes választ. Minden

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

---- ---- ---- 11:00 (M) Hrubý Šúr Z vďaky za odpustenie hriechov 18:00 (S) Kostolná p.d. Za Júliusa Lukovicsa, manželku Helenu a príbuzných

---- ---- ---- 11:00 (M) Hrubý Šúr Z vďaky za odpustenie hriechov 18:00 (S) Kostolná p.d. Za Júliusa Lukovicsa, manželku Helenu a príbuzných RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI NEDEĽA 8.. DECEMBER DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Jozefa Sebőka, Jána a Magdalénu

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15. 3. Stačí... chybička a všetko sa pokazí. A/ najmenší B/ najmänšia C/ najmenšia D/ najmenej malá

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15. 3. Stačí... chybička a všetko sa pokazí. A/ najmenší B/ najmänšia C/ najmenšia D/ najmenej malá 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1.... kontrolovala cestovné lístky. A/ Sprievodkiňa B/ Sprievodkyňa C/ Sprievodkina D/ Sprievodka 2.... bolo ticho, ani

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 Petícia pre vlakové spoje Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovák nyelv emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. SZLOVÁK NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 2 700 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

IDIIIIIIIIlUllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 T" F) 13 1 SS**"^ 1. obrate roka. Ročník XXIX. Budapest, 4. januára Číslo 1.

IDIIIIIIIIlUllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 T F) 13 1 SS**^ 1. obrate roka. Ročník XXIX. Budapest, 4. januára Číslo 1. Ročník XXIX. Budapest, 4. januára 1914. Číslo 1. Predplatná ceua pre tých, ktorí nie sú členarni Uli.-kraj. vzdel. spolku slovenského»: Na celý rok 3 koruny. Expedícia: IV,, Egyetem-utcza 4. Miestnosť

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Anglicko Jutalom : 1 000 za mesiac beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Anglicko A belépés időpontja:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

PRE NIŽŠIE TRIEDY ELEMENTÁRNYCH ŠKÔL. SPÍSAL. KAROL SEBESZTHA, škôldozorca. ' Drnlié opravené vydanie, drulié tlačenie. IRTA

PRE NIŽŠIE TRIEDY ELEMENTÁRNYCH ŠKÔL. SPÍSAL. KAROL SEBESZTHA, škôldozorca. ' Drnlié opravené vydanie, drulié tlačenie. IRTA UHORSKA MLÜVNICA PRE NIŽŠIE TRIEDY ELEMENTÁRNYCH ŠKÔL. SPÍSAL KAROL SEBESZTHA, škôldozorca. ' Drnlié opravené vydanie, drulié tlačenie. MAGYAR NYELVTAN AZ ELEMI ISKOLÁK ALSÓ OSZTÁLYAI SZÁMÁRA. IRTA SEBESZTHA

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Keď tráva vyháňa. Ročník XXIX. Budapest, 26. apríla Číslo 17.

Keď tráva vyháňa. Ročník XXIX. Budapest, 26. apríla Číslo 17. Ročník XXIX. Budapest, 26. apríla 1914. Číslo 17. Predplatná cena pre tých, ktorí nie sú ólenami «Uh.-kraj. vzdel. spolku slovenského»: Na celý rok 3 koruny. Expedícia: IV., Egyetem-utcza 4. Miestnosť

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben